Öldürme giriþimi parmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öldürme giriþimi parmak"

Transkript

1 "Ne yaptýysak vatan için yaptýk" diyen saldýrganlar þimdi de piþman olduklarýný söylüyor ve özür diliyorlar Madem ki her þeyi vatan için yaptýnýz, o halde neden piþmansýnýz ve özür diliyorsunuz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Þubat 2018 Cumartesi YIL: 17 SAYI: 5889 FÝYATI: 3.00 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý VATAN ÝÇÝN YAPTINIZSA NEDEN PÝÞMAN OLDUNUZ? 2. sayfada Suçlu olduklarýný itiraf eden, ancak cezayý hafifletmeye çalýþan saldýrganlar gazetemizden kendilerine "parmak" küfrü savrulduðunu ileri sürüyorlar ve mahkemede tanýk olarak ifade veriyorlar Öldürme giriþimi parmak Alt Yönetim Meclis Baþkaný Teberrüken Uluçay, yardýmcýsý ise Zorlu Töre oldu Yapýlan oylamada CTP Maðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay 48 oydan 40 kabul, 7 ret, 1 de çekimser oy alarak meclis baþkanlýðýna seçildi Baþkan yardýmcýsý olarak Zorlu Töre ise 27 kabul, 20 ret ve 1 de çekimser oy aldý 8. sayfada davasýna döndü Yeminli þahadet veren gözlüklü tanýða Savcý Þadi yakýný mý, uzaðý mý göremediðini sordu Tanýk uzaðý göremediðini söyleyince savcý "O halde metreden o parmaðý nasýl gördün" dedi Savcýnýn 2 saat süren çapraz sorgulamasýnda tanýk ve de sanýk Ahmet Türkmen zor anlar yaþadý Ýkinci tanýk olarak dinlenen Saraç da gazetemizin penceresinde bir parmak iþareti gördüðünü öne sürdü Sorgulamanýn uzamasý üzerine Kýdemli Yargýç Tacan Reynar mesai saatini aþmasýný dikkate alarak duruþmayý 12 Þubat Pazartesi gününe erteledi 3. sayfada ÝÞTE HABERLER BÖYLE Bülent Tümen 11. sayfada CEM KARACA... Dolgun Dalgýçoðlu 6. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÝMSE DOKUNAMAYACAK BÝZÝM SUÇSUZLUÐUMUZA Faize Özdemirciler HÜKÜMETÝN VE TOPLUMUN ÖNCELÝKLERÝ Ali Kiþmir TEHLÝKE BÜYÜK Ali Osman AF-RÝ-KA Mehmet Levent Tatlý sudan tuzlu sulara doðru! Aziz Þah Dede cinayeti... 7 zanlýya 7'þer gün daha tutukluluk sayfada

2 Adressiz yazýlar Faize Özdemirciler KÝMSE DOKUNAMAYACAK BÝZÝM SUÇSUZLUÐUMUZA Mine Atlý'ya, Doðuþ Derya'ya Ocak 2018 itibarýyla Kýbrýs'ta 'yeni' ve karanlýk bir dönem baþladý... Bu dönem "faþizme karþý omuz omuza" diyen yürekli kadýnlarýn, faþistlerin pis saldýrýlarý, küfürleri ve tacizleri karþýsýnda yoldaþlarý ve hatta hemcinsleri tarafýndan bile yalnýz býrakýldýklarý ve fakat faþizmle kolkola nurlu geleceðe yürüyebileceðini sanan erkeklerin yalnýz olmadýklarý bir dönemdir... Bugün faþist Bertan Zaroðlu tarafýndan mahkeme salonunda taciz edilen avukat Mine Atlý ile yine ayný faþist tarafýndan mecliste taciz edilen milletvekili Doðuþ Derya'yý yalnýz býrakanlar, yarýn faþizm kendilerinin ve yakýnlarýnýn hayatlarýna da pervasýzca daldýðýnda, kaçacak delik arayacaklar, bulamayacaklar... Bu dönem, onaylamadýklarý manþetleri atan "Afrika"yý taþlayarak linç ederek hizaya getirmeyi hak sananlara hoþgörüyle yaklaþýp "gazete de o manþeti atmasaydý" diyenlerle, mini etek giyen kadýnlarýn sokakta taciz edilmesi ve hatta Türkiye'de olduðu gibi þiddete maruz kalmasýna "kadýn da öyle giyinmeseydi" diye yaklaþanlarýn çoðalacaðý bir dönem olacak... Aramýzda zaten kadýnlar tecavüze uðradýðýnda, illa ki tecavüzcü erkeklerin vahþetine hafifletici sebepler bulmaya meyilli erkekler hep vardý. Doðuþ Derya ile Bertan Zaroðlu'nu ayný kefeye koyarak "ikisi de provokasyon yapýyor" diyecek kadar haddini aþan erkekler de vardý. Keþke bu erkeklere eþlik eden kadýnlar olmasaydý ama o kadýnlar da vardý... Bu 'yeni' ve karanlýk dönemde bunlar çoðalacak... Hafifletici sebepler kadýna yönelik tecavüzlerin dýþýna taþarak, þiddet olaylarýnýn tamamýnda karþýmýza çýkacak. Bu dönem þiddet görenleri "tahrik etmek"le suçlayýp rahatlayan kahraman erkeklerin ve onlarýn peþinden sürüklenen kahraman kadýnlarýn dönemi olacak... Bu dönem, bu ülkede "Türkiyeli- Kýbrýslý" çatýþmasý yaratmaya yeminli iki faþistin ve benzerlerinin dönemi olacak. Bu iki faþist "Kýbrýslýlar Türkiyelilere ayrýmcýlýk yapýyor" dedikçe, Kýbrýslýlar da gerçekten ayrýmcýlýk yaptýklarýna inanarak, Kýbrýslý-Türkiyeli ayýrýmý yapmadýklarýný kanýtlamaya çalýþacak... Ama gün gelecek, ayýrýmý yapýlacak bir þey de kalmayacak... Bu dönem "Afrika"nýn önündeki saldýrgan güruhun videolarýný inceleyip orada rastladýklarý tanýdýklarýný "Evet oraya gitti ama taþ atmadý" diyerek aklamaya çalýþanlarýn kara dönemi olacak... Bu dönem kendi anlamýndan kopmuþ zavallý bir "hoþgörü"nün dibini bulduðumuz dönem olacak... Hoþgörünün dibinde bizi bir cehennem bekliyor olacak... Ama bu günler geçecek, biz de o cehennemden geçeceðiz... Çökecek biat ettikleri o sefil saltanat... "Bugünlerden geriye bir yarýna gidenler, bir de yarýnlar için direnenler" kalacak... Ve ben bugünlerin geçeceði o güne kadar ölmezsem þayet; muhtemelen bir Þubat ortasýnda, Maðusa'da veya Ýskele'de denize karþý oturup þiirin boþuna yazýlmýþ olmadýðýný anlamýþ olmanýn direnciyle dolacaðým... Sonra Mine ile Doðuþ gelecek, Gülten Akýn'dan Cemal Süreya'dan þiirler okuyacaðýz; sonra, ya saçlarýmýzý rüzgarlarda savuracaðýz, ya da keseceðiz kara saçlarýmýzý kurtulacaðýz... Ama "Kimse dokunamayacak bizim suçsuzluðumuza..." Þener LEVENT Açý Saldýrganlar, -Ne yaptýysak vatan için yaptýk, diyorlar Ne güzel Vatan için demek Madem ki vatan için yaptýnýz, o halde þimdi neden "piþmaným, özür dilerim" diyorsunuz? Ýnsan vatan için yaptýklarýndan dolayý özür diler mi? Piþman olur mu? Nice isyancý gördüm Ya asýldýlar Ya kurþuna dizildiler Ýdam sehpasýnda bile özür dilemediler Piþmanlýk getirmediler Oysa sizin henüz cezanýz bile verilmeden piþmanlýk getirip özür diliyorsunuz Nasýl bir vatan evladýsýnýz siz? Vatana hizmet bu mu? Sizin kitabýnýzda hiç mertlik yok mu? Çýkýn yargýcýn karþýsýna ve söyleyin açýkça: -Reis emretti ve biz de bu vatan hainlerinin hakkýndan gelmek için ayaklandýk Gittik ve gazeteyi taþa tuttuk Yalnýz taþ deðil, demir çubuk da attýk Balkona týrmandýk, tabelalarýný kýrdýk, öldürmek için içeriye daldýk, ancak öldürmek nasip olmadý. Vatan hainlerinin yeri cehennemdir ve herkes hak ettiðini bulmalýdýr Yaptýklarýma piþman deðilim, yine yaparým Ancak gebertemediðim için üzgünüm Allah katýnda bir vatan haininin kafasýný kesmek caizdir hakim bey, ama eðer bu sizin kitabýnýzda bir suç ise cezamý çekmeye hazýrým Çýkýn ve söyleyin Adam gibi savunun kendinizi Öyle süklüm püklüm durmayýn Bizi tahrik etti, bize el-kol hareketleri yaptý gibi komik mazeretlere sýðýnmayýn Solina attýysanýz attýnýz Vatan size bunun için de minnettardýr Neden inkar etmeye kalkýyorsunuz? Vatan daha da fazlasýný beklerdi Baðýmsýzlýk Yolu, AKP Temsilciliði ve Gençlik Kollarý'nýn ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadýðý, hangi mevzuat uyarýnca kurulduðu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlýkça denetlenip denetlenmediði konusunda 12/2006 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Yasasý uyarýnca Ýçiþleri Bakanlýðý'na bilgi edinme baþvurusunda bulundu. Baðýmsýzlýk Yolu tarafýndan konu ile ilgili yapýlan açýklamada, cevaplarýn Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan alýnýr alýnmaz kamu oyu ile paylaþýlacaðý duyuruldu. Ýçiþleri Bakanlýðý'na 12/2006 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Yasasý uyarýnca sorulan sorular ise þöyle: 1) Ülkemizde kayýtlý bir "AKP Temsilciliði" ve/veya "AKP Kýbrýs Temsilciliði Genel Merkez Gençlik VATAN ÝÇÝN YAPTINIZSA NEDEN PÝÞMAN OLDUNUZ? sizden! Sizin gibi vatan evlatlarý hainleri temizlemek için ille de tahrik edilmeyi mi bekler? Hain hain deðil mi? Hainliði yetmez mi? Reis emretti Siz görevinizi yaptýnýz Ulubatlý Hasan oldunuz! Ulubatlý piþman deðildi Siz neden piþman oldunuz? Ulubatlýlarýn þanýna gölge düþürmek size yakýþýr mý? Bak maþallah hepiniz de turp gibisiniz Koskoca taþlarý kapýp ikinci kata fýrlatmayý baþardýnýz Böyle bir baþarýdan sonra neden özür dileyerek baþarýnýza gölge düþürüyorsunuz? Ha sahi unutmadan Sarýklýyý kutlamam, ama Arýklý'yý kutlarým Attýðýnýz isabetli taþlardan sonra sizi kucaklayýp öptü Siz görevinizi yaptýnýz, dedi Deðerini bilin Bilirsiniz zaten Siz kara deðil ak Hataylýsýnýz çünkü Taþ atarken bile zeka fýþkýrýr gözlerinizden Aðýr romanýn jiletçileri bile haltetmiþ sizin yanýnýzda Sizinle þenlendi kurtlar vadisi Arýklý'nýn deðerini siz de bilmezseniz kim bilir Seçtiniz iþte Meclise gönderdiniz Ve iþte þimdi, týpký eskiden olduðu gibi bir nokta atýþý daha yapýyor Eskiden sizden daha da Ulubatlý idi Vatan hainlerinin dillerinde sigara söndürmek isterdi Paçavraya döndürdükten sonra hepsini de askerin önüne atmak ve "bildiðiniz gibi yapýn" diye haykýrmak için yanar tutuþurdu Öldürülecek en az ikiyüz vatan haini vardý listesinde Sizin ne kadar bilemem Ustanýzý utandýrmayýn ancak Kollarý" var mýdýr? Varsa hangi tarihte ve hangi mevzuat uyarýnca kurulmuþ ve kaydedilmiþtir? 2) Birinci sorunun cevabý olumlu ise; bu temsilciliðin oluþumunun ve faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadýðý Bakanlýðýnýzca denetlenmiþ midir? Olumsuz ise; yasal olarak kurulmamýþ olan bu temsilciliðin faaliyette bulunamamasý hususunda Bakanlýðýnýzýn bir giriþimi ve/veya denetimi olmuþ mudur? 3) Ülkemizde kayýtlý "Milli ve Manevi Dayanýþma Derneði" adýnda bir dernek var mýdýr? Varsa hangi tarihte ve hangi mevzuat uyarýnca kurulmuþ ve kaydedilmiþtir? 4) Üçüncü sorunun cevabý Dernekler Yasasý uyarýnca kurulmuþ olduðu þeklinde ise; Dernekler Yasasý'nýn hangi Zart zurta bakmayýn Erhan abinize bakýn Bizim yargýca öyle bir ders verdi ki dillere destan Dedi ki: -Ey yargýç Çok dikkatli ol ve denk al ayaðýný Vereceðin bu karar Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan için bir karar olacak Ona göre ha Kararýný beðenmezse karýþmam! Aferin! Böyle olmalý iþte Gözünden vurmalý turnayý! Yargýç çeksin gayleyi þimdi Düþünsün kara kara Tayyip'in kahraman fedailerini bakalým kodese sokmak o kadar kolay mý? Bugüne bugün Afrin baþkomutaný Kýsmetse Emevi Camisi'nde kýlacak Cuma namazýný Ve sol elle yemek yemek þeytan iþi olduðu için hep sað elle yiyecek Ne düþünceli bir adam Mareþal deðil, Generalismus ünvanýný verdim ben ona Ne kadar fedakar Herkesi þehit olarak cennete yollar, kendi de cehennemde yaþar! Bin odalý sarayda Ne cehennem bu cehennem Elçilikteki Semahattin'den ve Bilal'den ümidinizi kesmeyin sakýn Sizi asla yalnýz býrakmazlar Ak Hataylýlar da arkanýzda, Karadenizliler de, birkaç Kýbrýs eþeði de Kalavaç muhtarý bile býyýklarýný koydu bu davaya Siz büyük konuksunuz burada Pes etmeyin Öyle süklüm püklüm durmayýn yargýcýn karþýsýnda Siz ne yaptýysanýz vatan için yapmadýnýz mý? Bin gavur kellesi bir kin ödemezse, beþ bin hain kellesi hiç ödemez Ali'ye çaðýrýrým uyansýn diye Uyan Ali uyan O da uyanmaz Yedi býçak yarasýna Lefkoþa da dayanmaz! Kýbrýs AKP Temsilciliði hakkýnda bilgi talep ediliyor Baðýmsýzlýk Yolu, "AKP Temsilciliði ve Gençlik Kollarý" konusunda Ýçiþleri Bakanlýðý'na bilgi edinme baþvurusunda bulundu maddesine dayanarak hangi tür dernek statüsünde kurulmuþtur? 5) Üçüncü sorunun cevabý olumlu ise; "Milli ve Manevi Dayanýþma Derneði"nin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadýðý Bakanlýðýnýzca denetlenmiþ midir? Olumsuz ise; yasal olarak kurulmamýþ olan bu derneðin faaliyette bulunamamasý hususunda Bakanlýðýnýzýn bir giriþimi olmuþ mudur? 6) "Milli ve Manevi Dayanýþma Derneði"nin yurt dýþýndaki bir siyasal partinin temsilciliðini yürütmesi yasal mýdýr ve/veya hangi mevzuata dayanmaktadýr? Þayet yasal deðil ise derneklerden sorumlu olan Bakanlýðýnýz, bu yasa dýþý durumun ortadan kaldýrýlmasý yönünde bir denetim ve/ veya giriþim baþlatmýþ mýdýr?

3 Afrika'ya saldýrý Jet yargýlama yine ertelendi (Kamalý Haber) - Lefkoþa'da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi'ne karþý gerçekleþtirilen gazete binasýnýn taþlanmasý, tabelalarýnýn kýrýlmasý ile ilgili olarak tutuklanan zanlýlar Ümit Taþ, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet Ýpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doðan dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldýlar. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Tacan Reynar huzurunda gerçekleþen dünkü duruþmada aleyhlerine getirilen "Kanunsuz topluluk oluþturma, halký dehþete düþürmek suretiyle ayaklanma, ayaklandýktan sonra polis tarafýndan eylemcilere daðýlmalarý yönünde bildiri okunmasýna raðmen ayaklanmaya devam etme, ayaklandýktan sonra taþlar, demir borular, sert cisimler ile Afrika Gazetesi'nin camlarýna, güvenlik kamerasý ve tabelasýna, Vestel isimli iþyerinin camlarýna ve Olgun Fotoðrafçýlýðýn reklam panosuna toplam 17 bin 450 TL hasar vermek, taþ, demir boru ve sert cisimleri taþýmak, mülke tecavüz etmek" suçlarýndan önceki duruþmada itham edilip suçlarýný kabul eden sanýklarýn avukatý Enver Öztürk'ün olgulara ters düþen hafifletici sebepleri üzerine duruþma baþladý. Dünkü duruþmada öncelikle avukat Öztürk sanýk Ahmet Türkmen'i mahkemeye yeminsiz þahadet vermeye davet etmeye çalýþtý. Ancak Savcý Ayþe Kaymak Þadi bu duruma itiraz ederek sanýðýn yeminli þahadet vermesi gerektiðini belirtti. Ýtirazý deðerlendiren Kýdemli Yargýç Reynar, Savcý Þadi'nin itirazýný yerinde bularak sanýðýn yeminli þahadet vermesine karar verdi. Sanýk Türkmen vermiþ olduðu yeminli þahadette ise savcý Þadi'nin çapraz sorgularý karþýsýnda zor anlar yaþadý. Türkmen, olaylarýn pencereden bir kiþinin parmak göstermesi üzerine cereyan ettiðini belirtmesi üzerine Savcý olay günü çekilen görüntülerden oluþan ve emare olan görüntüleri mahkemede izletti. Savcýnýn, görüntülerde olayýn polisin taþ atanlara müdahale etmesi üzerine baþladýðýnýn görüldüðünü ve olgularýn da bu yönde olduðunu söylemesi üzerine sanýk çeliþkili cevap vermeye devam etti. Sanýðýn salonda gözlük takmasý üzerine savcý sanýða gözlerinin uzaðý mý yakýný mý gördüðünü sormasý üzerine uzak problemi olduðunu belirtti. Savcý Ayþe Kaymak Þadi bu cevap üzerine sanýða, olay günü gözlük takmadýðýný ve vermiþ olduðun yeminli ifadede pencereye metre uzakta olduðunu belirttiðini hatýrlatarak bu mesafeden uzaðý görmeyen birinin nasýl parmaðý gördüðünü sormasý üzerine sanýk parmaðý gördüðünü söyledi. Sanýðýn savcý tarafýndan yaklaþýk 2 saat süren istintakýnýn ardýndan, savunma mahkemeye ikinci tanýk olarak Gökan Saraç'ý tanýk olarak çaðýrdý. Tanýk Saraç, olay günü oraya geldiðini ve orada kalabalýðýn henüz toplanmadýðý bir saatte pencereden birinin parmak vermesi üzerine arbede yaþandýðý iddiasýnda bulundu ve bu konuyu da Facebook üzerinden ADA TV programcýsý Erkan Eðmez'e, program yaptýðý sýrada mesaj olarak yazdýðýný ileri sürdü ve facebook sayfasý çýktýsýný mahkemeye sundu. Sanýðýn beyanlarý üzerine Savcý Ayþe Kaymak Þadi tanýðý istintaka baþladý, ancak sorgulamanýn uzamasý üzerine Kýdemli Yargýç Tacan Reynar duruþmayý mesai saatini aþmasýný dikkate alarak kaldýðý yerden devam etmek üzere 12 Þubat Pazartesi saat 10.00'a erteledi. Davanýn ertelenmesi üzerine söz alan savunma avukatý tutuksuz yargýlanmalarý talebini yenilese de Kýdemli Yargýç bunu uygun bulmadý ve tutuklu beklemelerine emir verdi. Avukat Mine Atlý: Yargý ve hukukun baðýmsýzlýðýný idrak edemediler... n YDP Milletvekili Zaroðlu yla mahkeme salonunda yaþadýðý tartýþmayý anlatan Avukat Mine Atlý, Bertan Zaroðlu nun bana söylediði sözler, geliþen olaylar karþýsýnda çok az bir deðere sahiptir. Önemli olan bu ülkenin milletvekillerinin insanlarý suça teþvik ediyor olmasýdýr dedi... Avukat Mine Atlý, mahkeme salonunda YDP Milletvekili Bertan Zaroðlu ile yaþadýðý kýsa süreli tartýþmayý Yeni Bakýþ gazetesinden Eniz Orakcýoðlu'na anlattý. Atlý, Yargýnýn ve hukukun baðýmsýz olduðunu henüz çok fazla idrak edememiþler. Ama bana yapýlandan çok geliþen olaylar þu an daha önemlidir. Ülkenin milletvekilleri insanlarý suça teþvik etmektedir dedi. Milletvekiliyse herkesin eþit olduðunun bilincinde olmalý Mine Atlý, Ben ve avukat arkadaþlar 2 nci sýrada oturmaktaydýk, vekil Bertan Zaroðlu ise gelip bana biraz kayabilir misiniz diye sordu bende yer olmadýðýný söyledim, çünkü gerçekten yer yoktu. Bunun üzerine Zaroðlu sinirlendi. Daha sonra oturuma ara verildiðinde ben ön sýraya geçtim ki tekrar münakaþa yaþanmasýn ve oda arada dýþarý çýktýðýnda Arkadaþlar oturmayý seviyor diye bir þeyler söylemiþ, bunun üzerine avukat arkadaþlar da söylenenin yanlýþ olduðunu ve Bertan Zaroðlu nun özür dilemesi gerektiðini ilettiler. Tüm bu yaþananlara raðmen Milletvekili Zaroðlu hala benim özür dileyecek bir durumum yok arkadaþlar, belli ki oturmayý seviyor, ben milletvekili olmama raðmen ayakta durdum þeklinde tepki gösterdi. Bende kendisine milletvekiliyseniz bu salonda eþit olduðumuzun bilincinde olmanýz gerekir. Eðer ayakta durmaktan yoruluyorsanýz dýþarda oturacak yer var orada oturabilirsiniz dedim. Oda cevap olarak siz kimsiniz de bana dýþarý çýk diyorsunuz dedi. Benim münakaþam polisleydi Atlý, sözlerine þu þekilde devam etti; Benim ise orada münakaþam neden ikimizi de dýþarý çýkarmýyorsunuz diye polislerle oldu. Onlara, sizin buradaki göreviniz buradaki düzeni saðlamak deðil mi? þeklinde düþüncelerimi dile getirdim. Bu konunun çok büyütülecek bir konu olmadýðýný düþünüyorum. Yargýnýn ve hukukun baðýmsýzlýðýný idrak edemediler Zaroðlu için nasýl bir mizaca ve karaktere sahip olduðunun ortada olduðunu savunan Atlý, Belli ki onlar Türkiye deki gibi mahkeme salonlarýnýn siyasi bir ortam olduðunu düþünüyorlar. Yani yargýnýn ve hukukun baðýmsýz olduðunu henüz çok fazla idrak edememiþler. Her þeyin siyasi olduðunu düþünüyorlar þeklinde konuþtu. Suça teþvik ediyorlar Yargýlanan kiþilerin suçlarýný kabul etmiþ insanlar olduðuna dikkat çeken Atlý, Bertan Zaroðlu ise bu ülkenin bir milletvekilidir. Dolayýsý ile her celsede gidip bu insanlarla dayanýþma göstermesi, gidip onlarýn ellerini sýkmasý, kulaklarýna bir þeyler fýsýldayarak onlarýn gülmesini saðlamasý, tebrik edercesine her celsede omuzlarýný sývazlamasý doðru deðildir. Çünkü bu yaptýðý resmen suça teþviktir. Bu kiþiler sanki suç iþlememiþ gibi, yaptýklarý yanlýþ deðilmiþ gibi her gün her celsede onlarý kutlamaya ve onlara destek belirtmeye gidiyor diye konuþtu. Bu iþin sonu çok karanlýk Avukat Mine Atlý, sözlerine þu þekilde son verdi; Bu iþin sonu çok karanlýktýr. Kaldý ki sanýklarýn bir tanesi geçtiðimiz yýl ayný suçtan, yani ayaklanmadan mahkum edilmiþtir. Dolayýsýyla sýkýntý buradadýr. Yoksa Bertan Zaroðlu nun bana söylediði sözler, geliþen olaylar karþýsýnda çok az bir deðere sahiptir. Önemli olan bu ülkenin milletvekillerinin artýk insanlarý suça teþvik ediyor olmasýdýr.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Duydun mu "Reis", ele verdi seni fedain Sen tetiklemiþsin Afrika'ya þiddeti Haltetmiþ! Tetiðe gider mi hiç senin elin? Nasýl geçirirsin sen böyle bir cinneti? Kalay Erhan Arýklý ile Bertan Zaroðlu'nun misyonu Kýbrýs'ýn kuzeyinde Türkiyeli-Kýbrýslý gerginliði yaratmak, bunun üzerinden gerekirse bir iç savaþa kadar götürmek. Kýbrýslýlara duyduklarý nefret o kadar büyük ki, Derinya'da Rumlarý nasýl linç ettilerse, Kýbrýslýlarý da linç edebilirler. Aðýzlarýnýn sularý akýyorsa bunun içindir. ç"afrika"ya yönelik linç hareketini örgütleyen ve artýk milletvekili olarak da meclise kapaðý atarak "sayýn" mertebesine yükselen bu iki faþist, 50 milletvekilini tamamen susturmuþ vaziyettedir. Mecliste iki faþist konuþur, Kýbrýslýlar alýk alýk bakar. Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent AF-RÝ-KA TEHLÝKE BÜYÜK Faþizmin týrmanýþa geçti yaþadýðýmýz günlerde Ayrýþtýrma ve baský oluþturmak için yakaladýklarý gündemin yükseltilmesine uðraþýyorlar Bertan Zaroðlu alay ederek, aþaðýlayarak ve dolaylý tahrik ederek iþ yürütürken Arýklý olaya daha baþka boyutlarda giriyor! Ne diyor? Bu verilecek ceza Tayyip Erdoðan'a ve buradaki 75'ten itibaren gelen TC kökenlilere mesaj olacak diyor. Geçmiþten örnekler de vererek yapýlanlar için kýyaslama ortaya koyuyor. Bunu yaparken de aslýnda ayrýþtýrmayý hedefliyor Bu topraklarda bir Türkiyeli Kýbrýslý kavgasýný örgütlü olarak týrmandýrmayý hedefliyor Belediye iþçilerinin UBP binasýnda yaptýklarý tahribatý örnek veriyor Þimdi orada yürüyenler ve zarar verdikleri için tutuklandýklarýný ve iki yýldan fazla mahkemelere gidip geldiklerini unutuyor. Ayrýca yapmaya çalýþtýðý ayrýmcýlýða da ters düþüyor verdiði örnek. O yürüyüþteki çalýþanlar üç beþ ay maaþ alamayan insanlardý. Ýçlerinde Türkiye kökenlisi de vardý, Kýbrýs kökenlisi de Düþünceye saldýrý deðildi o Aç býrakan yönetime karþý bir hareketti Bunlara gelince Organize olarak gelip saldýrdýlar Ayný þekilde meclise de gidip bayrak çektiler Nedeni kargaþaydý, korku vermekti Gazetemize saldýrý da daha farklý deðildi Yazýlanlardan rahatsýz olmuþlar Olabilirler Ben de rahatsýzým bu memlekette çok þeyden, ancak elime silah alýp veya taþ sopa alarak beðenmediðim insanlarýn düþüncelerine, yaptýklarýna karþý saldýrý düzenlemem Cevabýmý yazarak veririm Tayyip Erdoðan bir talimat verdi Bunu Pazar günü televizyonlarýný açan herkes duydu Onlar da hemen ayný akþam örgütlenerek ertesi gün gelip saldýrdýlar Hazýrlýklýydýlar yani. Organize olmuþlardý Bu olaya katýlanlardan bazýlarý bir bayrak davasý sýrasýnda da Maðusa'da saldýrýdan dolayý mahkemeye çýkartýldýlar Yani bu memlekette milliyetçilik dedikleri ama sadece faþizmden öte olmayan içgüdülerini baskýyla kabul ettirmekten öte deðil yaptýklarý Arýklý benzer bir organizasyonu Felek çetesinin yaptýðýný da bilir O zaman onlar için neden bu Türkiye'ye ve Tayyip'e karþý verilmiþ bir mesajdýr demedi. Ki Feleðin AKP'nin göbeðinden geldiðini herkes bilir Tayyip'le korkutmak, buradaki insanlarý da yanýna çekip "sizin haklarýnýzý biz koruyoruz" demek istemektedir Buna inanacaklar olacak, ancak Kýbrýs'ta ne kadar inandýrýcý olabilir o ayrý mesele Çünkü 75'te gelenler burada evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu, onlar da evlendi ve içli dýþlý olundu Ruhlarýnda ne kadar da milliyetçilik olsa bile, henüz birer faþist militan olabilecek kadar kendilerini kaybetmediler sanýrým 2 FAÞÝST KONUÞUR, 48 KÝÞÝ ALIK ALIK BAKAR 8 kiþi uyuþturucudan yakalandý (Kamalý Haber) - Lefkoþa'da alýnan ihbar üzerine gerçekleþtirilen operasyonda narkotik polisi kullanýcýdan satýcýya ulaþtý. Tasarruflarýnda uyuþturucu madde bulunan Cemre Saðýroðlu ve Ahmet Yusuf Aydönmez ile onlara uyuþturucu sattýðý tespit edilen Uðurcan Bük ve Turgut Þenol'un ardýndan meseleyle baðlantýsý görülen Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya, Kamil Yýldýrým ve Özkan Dal, dün tutuklanmalarýnýn ardýndan Lefkoþa'da mahkeme huzuruna çýkarýldýlar. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren polis memuru Kaðan Kurtbir olayla ilgili bulgularý aktardý. Kurtbir 7 Þubat'ta narkotik ekibince alýnan bir bilgide zanlý Cemre Saðýroðlu'nun bir pansiyonda olduðunu ve tasarrufunda uyuþturucu madde bulunduðu bilgisinin alýndýðýný kaydetti. Polis konu pansiyona gidildiðini ve öncelikle pansiyon giriþinde þüpheli görülen zanlý Ahmet Yusuf Aydönmez'in polisi görmesi üzerine elinde bulunan ve içinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan tütünle karýþýk sarma sigarayý attýðý esnada tutuklandýðýný belirtti. Polis memuru Kaðan Kurtbir, zanlý Aydönmez'in verdiði ifadede konu maddeyi 6 Þubat'ta zanlý Cemre Saðýroðlu'yla birlikte ortaklaþa 80 TL karþýlýðýnda Uðurcan Bük'den alýp içtikleri itirafýnda bulunduðunu söyledi. Polis, zanlý Uðurcan Bük'ün kaldýðý ikametgâhta ile saatleri arasýnda yapýlan aramada iki ayrý þeffaf poþete sarýlý yaklaþýk 40 gram sentetik cannabionid türü olduðuna inanýlan uyuþturucu madde bulunduðuna vurgu yaptý. Polis, zanlý Uðurcan Bük'ün evinde ayrýca metal öðütücü ve hassas terazi de bulunduðuna dikkat çekti. Polis memuru Kaðan Kurtbir zanlý Bük'ün verdiði ifadede ise konu maddeyi Turgut Þenol'dan aldýðýný itiraf etmesiyle zanlý Turgut Þenol'un da mahkeme emri gereði tutuklandýðýný belirtti. Kurtbir, Þenol'un evinde yapýlan aramada ise yatak odasýndaki yastýðýn altýnda iki gram sentetik cannabionid türü olduðuna inanýlan uyuþturucu maddenin bulunarak emare alýndýðýný anlattý. Polis memuru Kaðan Kurtbir mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada zanlý Abrurrahman Yayar'ýn, 6 Þubat'ta Cemre Saðýroðlu'ndan 100 TL karþýlýðýnda bir miktar uyuþturucu madde aldýðýnýn tespit edildiðini kaydetti. Kurtbir, yapýlan sorguda 7 Þubat'ta Uðurcan Bük'ün huzurda bulunan zanlýlar Feyzi Kaya ve Kamil Yýldýrým'a içinde uyuþturucu madde olan birer sigara verdiðinin de belirlendiðini ve tutuklandýklarýný mahkemeye aktardý. Polis memuru Kaan Kurtbir, ayrýca zanlý Uðurcan Bük'ün ayni gün Girne'de bulunduðu sýrada 100 TL karþýlýðýnda Özkan Dal'a bir gram uyuþturucu madde verdiðinin de belirlendiðini söyledi. Kurtbir, yine ayni gün Feyzi Kaya'nýn ikametgâhýnda Turgut Þenol, Uðurcan Bük, Kamil Yýldýrým'ýn, içinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan üç dört sigara sarýp birlikte içtiklerini itiraf ettiklerini kaydetti. Kurtbir, tutuklanan Feyzi Kaya'nýn tasarrufunda yarým gram uyuþturucu madde bulunduðunu belirtti. Kaðan Kurtbir aktarmýþ olduðu tüm olgular ýþýðýnda meselenin tahkikatýnýn devam ettiðini ve alýnan ifadelerin teyittekzip edilmesi gerektiðini belirterek tüm zanlýlarýn soruþturma maksatlý 3 gün tutuklu kalmalarýný talep etti. Huzurunda verilen þahadeti deðerlendiren Kýdemli Yargýç Tacan Reynar, tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýlarýn 3 gün daha tutuklu kalmalarýna emir verdi. Dünyadaki bütün basýn-yayýn organlarý Tüm uluslararasý resmi ve siyasi kurum kuruluþlar Tüm medya örgütleri AB Komisyonu ve AB Parlamentosu milletvekilleri 22 Ocak kara Pazartesi'yle ilgili tüm haber, yayýn ve yorumlarý ile bildirilerine, "Afrika gazetesi ve çalýþanlarýna karþý yapýlan linç saldýrýsý" cümlesiyle baþlýyorlar o günden beri. Dünyanýn en önde gelen gazete ve televizyonlarýnýn muhabirleri, Tayyýp'ýn emri ve kavliyle "Afrika"ya karþý düzenlenen saldýrýlarda yaþananlarý birinci aðýzdan dinlemek ve saldýrýlardan geriye kalan tahribatý yerinde görüntülemek için Günlerdir "Afrika"ya gelip gidiyor, Þener Levent'le söyleþi yapýyor, saldýrýlarla gazete binasýna verilen zararlarý yerinde kayda geçiriyorlar. Yani 22 Ocak kara Pazartesi'nin odaðýna Afrika'ya saldýrýlarý yerleþtirdiler. O gün 3 saldýrý gerçekleþtirildi Erdoðan'ýn buradaki Ýslâmofaþist fedaileri tarafýndan. Önce Afrika'ya, taþlarla, demirlerle, döner býçaklarý ve yumurtalarla saldýrýp tahrip ettiler! Ýkinci saldýrý meclise ve Doðuþ Derya'ya Üçüncü saldýrý ise Cumhurbaþkaný Akýncý'ya karþý yapýldý. Ancak tüm dünyada ayný þiddetle yankýlanan Afrika'ya saldýrý oldu. Çünkü bu, hem gazeteyi, hem de çalýþanlarýný linç etmek için "Reis"lerinin fermanýyla yapýlmýþ, sonrasýnda da "Görev tamamdýr Reis" diyerek tekmil verilmiþti. Bizde olaylarý haberleþtirip yorumlarken, her nedense saldýrýlarýn odaðýndaki Afrika'nýn adýný anmaktan kaçýnanlar var! Bu gibiler, "Kara Pazartesi" olarak tarihe not düþülen saldýrýlarý sýralarken, bütün dünyanýn gördüðü ve bildiði gerçekten kaçarak, Afrika'ya saldýrýyý ya son sýraya koyuyorlar, ya da ilk sýraya koysalar bile, Afrika'nýn adýný aðýzlarýna almaktan kaçýnarak, "KKTC'de yayýnlanan bir gazete" diye baþlýyorlar! Ýnsan sormadan edemiyor. Bütün dünya bu gazetenin adýný biliyor da bir tek siz mi bilmiyorsunuz? " 'Afrika' gazetesine yapýlan saldýrýlar" diye baþlayan cümleye bir tek siz mi tahammül edemiyorsunuz? Bu gazetenin adýný ansanýz, ona hak verip destek olduðunuz anlamýnýn çýkmasýndan mý korkuyorsunuz? Yoksa bu, bütün gerçekliðine raðmen, bir çekememezlik kompleksi mi yaratýyor sizde? Elbette bütün basýn-yayýn organlarýmýz ve köþe yazarlarýmýz bu kýstasýn içinde deðil. Ben de zaten bu tür saçma kompleksleri olmayanlarý kastetmiyorum. Bütün dünyanýn bildiði ve dillendirdiði gerçeði söylemekten ve yazmaktan korkmayan, çekinmeyen meslektaþlarýmýz bu yazý konusunun dýþýndadýrlar. Ve bu tutumlarýndan dolayý da saygýnlýklarýný korumaktadýrlar. Benim sözüm, "KKTC'de yayýnlanmakta olan bir gazete" deyip de "Afrika" adýný anmaktan kaçýnanlaradýr. "Afrika" gazetesi demeye diliniz ve kaleminiz dönmüyorsa Canýnýz saðolsun be dostlar. Dert etmeyin. Bizim de dert ettiðimiz yok aslýnda. Sizin dillendirmekten kaçýndýðýnýz gerçeði bütün dünya biliyor ve söylüyor ya Siz varýn "Kýbrýs'ta yayýnlanan bir gazete" demeye devam edin!.. Bir gün hecelemeyi öðrenerek bu 3 heceyi söyleyebilirsiniz belki Af-ri-ka

5 5 10 Þubat 2018 Cumartesi Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede'yi kaçýrarak ciddi þekilde darp edip ölümüne neden olduklarý gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlý dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldý... 7 zanlýya 7'þer gün daha Gamze PÝR BAYKUR - Maðusa'da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede'yi evinden darp ederek kaçýran ve Çanakkale Göletine götürerek Bin TL için ciddi þekilde darp edip ölümüne neden olduklarý gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlý almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden yoðun güvenlik önlemleri altýnda Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. "Adam öldürme", "Ýnsan kaçkýrma", "Alýkoyma" ve "Ciddi darp" suçlarýyla ilgili olarak tutuklanan zanlýlar Nidai Þanlý, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaþýndaki B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaþýndaki S.D aleyhindeki soruþturma derinlemesinde devam ederken, tüm zanlýlarýn tutukluluk süresi 7'þer gün daha uzatýldý. Yoðun güvenlik önlemleri alýndý... Maðusa Polis Müdürlüðü'ne baðlý polis ekipleri dün sabahýn erken saatlerinden itibaren mahkemede ve mahkeme çevresinde yoðun güvenlik önlemi aldý, mahkeme önünden geçen yolu ise trafiðe kapattý. Yoðun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri mahkeme giriþinde ise vatandaþlarýn üstünü dedektör cihazlarý ile aradý. Olay açýða çýkýnca kaçtýlar... Meselenin tahkikat subayý Müfettiþ Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat raddelerinde zanlý Nidai Þanlý'nýn daha önceden borç para verdiði ve alamadýðý Bin TL nakit parayý tahsil etmek amacý ile zanlý Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D ile birlikte Kennedy T. Dede'nin evine gittiklerini anýmsattý. Zanlýlarýn, Dede'yi zorla hilafý dýþýnda darp edip apartman önündeki zanlý Zekeriya Kurucu'ya ait GU 042 plakalý araçla kaçýrarak Çanakkale Göleti'ne götürdüklerini söyleyen Yahat, zanlýlarýn burada Dede'yi ciddi þekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarýný açýkladý. Yahat, zanlýlarýn olayýn hemen ardýndan olay yerinden ayrýlarak zanlý Nidai Þanlý'nýn evine gittiklerini ve olay esnasýnda giydikleri kýyafet ve ayakkabýlarý deðiþtirdiklerini belirtti. 30 Ocak tarihinde olayýn duyulmasý üzerine zanlý Nidai Þanlý'nýn yasal olarak, zanlýlar Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D'nin ise yasal olmayan yollardan Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'ne geçtiklerini söyleyen Yahat, zanlý Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve 16 yaþýndaki B.Ç'nin ise 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandýðýný anýmsattý. Yahat, zanlý Aydan Sel'in ise 31 Ocak tarihinde Pile'de tespit edilerek tutuklandýðýný, zanlý Onur Körkut ve S.D'nin de ayni gün Beyarmudu Kara Giriþ Kapýsý'na gelerek teslim olduklarýný, zanlý Nidai Þanlý'nýn ise 3 Þubat tarihinde Akyar Kara Giriþ Kapýsý'na gelerek polise teslim olduðunu anýmsattý. Zanlýlarýn telefonlarý mercek altýnda... Müfettiþ Erkan Yahat, tüm zanlýlardan alýnan cep telefonlarý ile ilgili GSM operatörlerine gerekli yazýlar yazýldýðýný ve bir kýsým yazýlarýn geldiðini ancak halen 3 yazýya cevap verilmediðini açýkladý. GSM operatörlerinden gelen yazýlar içerisinde zanlýlarýn olaydan önce ve sonra bir çok kiþiler ile görüþme yaptýðýnýn tespit edildiðini belirten Yahat, bu þahýslarýn bir çoðuna hala daha ulaþýlamadýðýný söyledi. Yahat, zanlýlardan alýnan cep telefonlarý içerisinde silinmiþ SMS, görüntü veya görüþme olup olmadýðý yönünde araþtýrýlma yapýlmasý için konu telefonlarýn PGM Data Ýnceleme Þubesi'ne gönderildiðini ifade ederek, incelemelerin halen devam ettiðini belirtti. Zanlýlarýn kan örnekleri Adli Týp Kurumunda... Müfettiþ Erkan Yahat, zanlýlardan kanlarýnda uyutucu, uyuþturucu olup olmadýðýnýn tespiti için kan önekleri alýndýðýný ve alýnan kan örneklerinin analiz yapýlabilmesi için Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderildiðini açýkladý. Ayrýca mesele ile ilgili olarak alýnan emareler üzerinde zanlýlara ait parmak izi olup olmadýðý yönünde araþtýrma yapýlabilmesi için bahse konu emarelerin PGM Parmak Ýzi Þubesi'ne teslim edildiðini belirten Yahat, emarelerin incelemesinin devam ettiðini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Yahat, tüm zanlýlarýn tutukluluk süresinin 7'þer gün daha uzatýlmasýný talep etti. Polis, video görüntüleri iddialarýný mahkemede yalanladý... Zanlý Zekeriya Kurucu'nun avukatý Mustafa Kocatürk, talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmezken, tahkikat subayýna bir takým sorular sordu. Avukat Kocatürk, zanlý Kurucu'nun, Kennedy Dede'ye karþý herhangi bir fiziki müdahalesi olup olmadýðýný sormasý üzerine tahkikat subayý Müfettiþ Erkan Yahat, Dede'nin kaçýrýlmasý esnasýnda fiziki müdahalede bulunduðunu belirtti. Avukat Kocatürk, mesele ile ilgli olarak herhangi bir video görüntüsünün tespit edilip edilmediðini sormasý üzerine tahkikat subayý böyle bir video görüntüsünün olmadýðýný açýkladý. Tutukluluk süreleri uzatýldý... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Gökhan Asafoðullarý, zanlý Nidai Þanlý, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D'nin tahkikat maksatlarý bakýmýndan 7'þer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Zanlý Kurucu'nun halasý sinir krizi geçirdi... Mahkeme tarafýndan 7'þer gün daha tutukluluk süreleri uzatýlan zanlýlardan Zekeriya Kurucu'nun halasý mahkeme çýkýþýnda sinir krizi geçirdi. Mahkeme çýkýþýnda zanlý Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D'nin tutuklu arabasýna yerleþtirilirken zanlý Nidai Þanlý'nýn ise diðer zanlýlardan ayrý tutularak polis aracýna yerleþtirildiði gözlerden kaçmadý.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu CEM KARACA... Dün Cem Karaca'yý gördüm... Deðiþmemiþti bakýþý. Sakallarý ayný, saçlarý aynýydý... Gözlüklerdeki o incelik... Duruþtaki kabalýk.. Ne ilginçtir, kabalýðýn önüne geçmiþti incelik. Cem Karaca geçti de gitti bu dünyadan... Birden Yaþýna baktým doðumlu. Yaþasaydý bugün bile ölüm için erken sayýlacaktý. Kaç yýldýr aramýzda yok. Özledik gür sesindeki ince naðmeleri... Gidiyor iþte bir bir sevilenler... Gidiyor iþte üretenler Sanýrým 1972 yýlýndaydý... Kapalý Mutallo'da bir nefes arýyorduk. Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler bile nefes gibiydi. Hele Gýrgýr dergisindeki çizgiler... Cuma gelen dergi için hafta baþýndan beklemeye geçiyorduk. Deðiþik bir psikoloji Deðiþik bakýþ Bir furya baþlamýþtý birden. Ne oldu anlamadýk. Türken Þoray geldi Ediz Hun'la beraber. Konvoy oluþturduk ki karþýlayalým onlarý en baþtan. Sýraya girdik ki fotoðraf çektirelim... Sonra Barýþ Manço Sonra bir çok Türkiyeli sanatçýsý. Mutallo inledi durdu her seferinde. Ama Cem Karaca'nýn geliþinde baþka bir hava esti. O dönem, "Bu son olsun bu son", "Kalender", "Resimdeki gözyaþlarý" vardý... "Odam kireç tutmuyor", "Dadaloðlu", "Senin dudaklarýn pembe" yani hikaye... Neler vardý neler... Toplandýk sinemanýn tahta sandalyelerinin üstüne... Doldurduk salonu... Coþku vardý, heyecan vardý, anlayamadýðýmýz bir de özlem... Bateri ile baþlamýþtý konser... Havada ýþýk danslarý rengarenk... Her vurduðunda bateri... Her çaldýðýnda gitar... Eller de kollar da havalardaydý... Ve Cem Karaca çýkýnca... Unutulmuþtu sýkýntýlar... Konser coþkulu devam ederken hepimiz hep beraber... Cem Karaca'ya "Doktoru oku Cem, Doktoru oku" dedik... Hiç bilmezdim... Yeni çýkmýþ veya çýkacak o þarkýyý... Da bilenler nasýl biliyordu? Cem Karaca okumakta sorun yaþayabiliriz affedin, dese de... Affetmedik, istedik, oku, dedik. Okudu... "Çok uzaktan yaya geldim, Acý doktor bak bebeðe. Beþiðini elden aldým, Acý doktor bak bebeðe. Yaðsýz bulgur benim aþým. Akýttým gözümden yaþý. Bir þey deðil vatandaþým. Acý doktor bak bebeðe. Ne olursun bir merhem çal. Öldürür beni bu veba. Param yok, al ceketimi al. Acý doktor bak bebeðe.." Okunurken o þarký... Tüm ceketler havadaydý... Dün Cem Karaca'nýn resmini gördüm sosyal medyada... O günler geldi gözüme... Keþke eksiklerimize özlemlerimizle olmaya devam etseydik ama Baf'ta kalsaydýk, dedim. Avukat Serkan Mesutoðlu: Hükümet programý seçim vaatleri ile çeliþkili GAK TV - 7 Ocak seçimlerinden Halkýn Partisi (HP) Lefkoþa adaylarýndan olan ve seçim döneminde yaptýðý çýkýþla dikkat çeken partinin önemli isimlerinden Avukat Serkan Mesutoðlu, hükümet programýnýn açýklanmasýnýn ardýndan attýðý ileti ile sosyal medyada gündem oldu. Kurulan hükümetin seçim döneminde verdiði vaatleri hatýrlatan Mesutoðlu, özellikle partisi tarafýndan vurgulanan 'kendi kurumlarýmýzý kendimiz yönetmeliyiz' mantýðýnýn hükümet programý içinde bulunmadýðýný kaydederek, bunun bir çeliþki olduðunu ifade etti. Ýþte Mesutoðlu'nun o paylaþýmý: "Görülüyor ki CTP - HP - TDP - DP Koalisyon Hükümeti, hükümet programý içerisinde polisin sivile baðlanmasý, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'nýn atanmasý, Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný'nýn atanmasý ve Merkez Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn atanmasý ile alakalý olarak ortaya herhangi bir hedef koymadý. Hükümet programý içerisinde Kundaklama zanlýlarý teminata baðlandý (Kamalý Haber) - Girne'ye baðlý Tepebaþý'nda 8 Þubat 2018 tarihinde kundaklanmýþ bir þekilde yol kenarýnda bulunan aracý yaktýklarý belirlenen arabanýn sahibi Arif Kimyalar ve arkadaþý Mahmut Erpolat hakkýndaki soruþturma tamamlandý. Polisteki sorgularýnda aracý sigortadan para alabilmek için yaktýklarýný itiraf eden zanlýlar bir gün tutukluluðun ardýndan dün teminat talebiyle Girne'de mahkemeye çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren polis, önceki akþam saat sýralarýnda, Çamlýbel-Tepebaþý yolunda kýsmen yanmýþ KH802 plakalý bir araç bulunduðunu, yapýlan araþtýrma sonucunda, bahsettiðim konularla ilgili bir hedef olmamasý ne demektir? Bu konular hakkýnda ülkemizde bir deðiþiklik ihtiyacý olduðunu düþünmüyoruz demektir. Oysa üyesi olduðum HP, CTP ve TDP, baþta seçim bildirgelerinde olmak üzere, çeþitli vesilelerle bu konularda karar verici mekanizmanýn Kýbrýs Türk Halký iradesiyle seçilen kurumlar olmasý gerektiðini beyan etmiþlerdir. Benzer bir þekilde DP, 2013 yýlýnda CTP ile kurduðu hükümet döneminde ayný beyanýn altýna imza atmýþtýr. Hal böyleyken, ortada bir çeliþki olmadýðýný söylemek mümkün görünmüyor. Bu çeliþkili duruma neden olan düþüncenin ne olduðunun kamuoyuna açýklanmasý, hiç bir þey için deðilse bile siyasi partilerimiz ve halk arasýnda doðru bir iletiþimin saðlanmasý açýsýndan, hükümetin boynunun borcudur diye düþünüyorum. Madem ki dört parti de, ister seçimden önce isterse daha önceki zamanlarda, "kurumlarýmýzý biz yönetebiliriz" demiþtir o zaman hükümetin yol haritasýnda bu iddiayý gösteren bir hedef neden yer almýyor?" yakýlan aracýn sahibi Arif Kimyalar ve Mahmut Erpolat'ýn tutuklandýðýný anlattý. Polis, Mahmut Erpolat'ýn poliste verdiði gönüllü ifadede, aracý, sahibi Arif Kimyalar ile birlikte, sigortadan para almak için yaktýklarýný, olayda anýnda giydikleri ayakkabýlarýn yerini itiraf ettiðini kaydetti. Soruþturmanýn tamamlandýðýný kaydeden polis, zanlýlarýn teminata baðlanmalarýný talep etti. Mahkeme, bir kefilin zanlý Arif Kimyalar'ýn lehinde 30 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasý, zanlý Mehmet Erpolat için ise bir kefilin 20 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasý ve dava bitinceye kadar zanlýlarýn yurtdýþýna çýkýþlarýnýn yasaklanmasýna emir verdi. GÜNLÜK HDP Eþ Genel Baþkaný Kemalbay da gözaltý listesinde Halklarýn Demokratik Partisi Eþ Genel Baþkaný Serpil Kemalbay hakkýnda da yakalama kararý çýkartýldýðý öðrenildi. Kemalbay, yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: "Ýktidarýn 11 Þubat'ta gerçekleþtireceðimiz Olaðan Kongremize yönelik engelleme çalýþmalarý devam ediyor. Her gün ülkenin dört bir yanýnda parti yöneticilerimize ve üyelerimize yönelik gözaltý operasyonlarý düzenleniyor. Bu sabah yapýlan hukuksuz gözaltýlarý kýnýyoruz. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bu hukuksuz ve keyfi operasyonlarýn amacý Kongremizin saðlýklý bir þekilde yapýlmasýný engellemektir. Þu çok açýk ki, yöneticilerimiz, üyelerimiz, bileþen partilerimiz Türkiye'nin demokrasi ve barýþ güçleri HDP'yi sahipsiz býrakmayacaktýr. Ülkemizde demokrasi ve barýþ mücadelesini sürdüren milyonlar vardýr. Baskýlar, gözaltýlar, tutuklamalar Kongremizi yapmamýzý ve demokrasi ve barýþ mücadelemizi engelleyemez." Diktatör RTE'nin elinden gelse bütün Kürtleri hapse týkacak... BAROLAR BÝRLÝÐÝ Perþembe günü Lefkoþa Kaza Mahkemesi önünde bir eylem gerçekleþtiren KKTC Barolar Birliði, 22 Ocak tarihinde meydana gelen olaylar nedeniyle tutuklananlarýn taraftarlarý veya yakýnlarý tarafýndan, gerek bir yargýcýn sosyal medyada da olsa tehdit edilmesi, hakarete uðramasý, gerekse bir vekilin bayan avukatlarý hakaretlemesine karþý çýkan Barolar Birliði, sessiz kalmayacaklarýný açýkladý HIZLI BAKAN Çeler görevine hýzlý baþladý. Yapýlan denetimlerde toplamda 14 inþaatýn mühürlendiði kamuoyuna duyurulurken Bakan Çeler, iþ kazalarýnýn önüne geçmek için gerekeni yapacaklarýný ve kimseye toleranslý davranýlmayacaðýný açýkladý YENÝ KEÞÝF Kýbrýs'ýn güneyinde yeni bir doðalgaz yataðýnýn keþfedildiði açýklandý. Yakýnda birileri ondan da pay istemeye baþlarsa þaþmayýn Týrnak... "Çoðulcu bir demokraside yaþamayý baþaramadýk. Ne sonradan gelenler burada bir baþka 'yurt' olduðunu hazmetti, ne de buradakiler gelenlerin 'yurttaþlýðýna' saygý gösterdi. Ve dün Erhan Arýklý tehlikeli bir laf etti: 'Kök Kýbrýslýlar ve 75 Türkiye göçmenleri'. Asýl derdi yargýyý etkilemek! Tabii bir de laf kaçýrdý aðzýndan: 'Saldýrýya dair iþareti Erdoðan verdi!' TC Cumhurbaþkaný bu iþe ne der acaba? Çünkü bu zat, öyle anlaþýlýyor ki, mecliste 'Türkiye'nin vekili' gibi görüyor kendini!" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Hýncal Uluç ta oradan dizginlerini elinden kaçtýðý yönünde mesaj vermeye çalýþýyor Israrla laik eðitim vurgusu yapýlýnca. Doðrusu ona hak verdim! Dörtlüden böyle ürkenler, kim bilir o hýnzýrlardan biri tek parti olarak iktidara gelse, Kýbrýs Türk'üne karþý Afrin operasyonu isteyecekler!" Ahmet OKAN (Havadis) "Ne ilginçtir ki 6 sanýðýn davasý büyük bir hýz içinde sürerken, olaya karýþtýklarý iddia edilen 9 kiþiden hala týs yok. Bu insanlarý birilerinin koruduðuna yönelik toplumun birçok kesiminde ise geniþ bir inanç hakim. Bunun vebali de bu iþi temize çýkarmak için poliste." Ýsmet ÖZGÜREN (Yeni Bakýþ) Günün Kahramaný TEBERRÜKEN ULUÇAY Çok istediði halde TDP Maðusa Milletvekili Hüseyin Angolemli meclis baþkaný olamadý ve sadece geçici olarak bu görevi yaptý Doðrusu o makama ýsýnmaya baþlamýþtý Nasip olmadý Kime kýsmet oldu? CTP Maðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay'a Yardýmcýsý da Zorlu Töre Yani Uluçay olmadýðýnda Zorlu oturacak onun yerine Uluçay 48 oydan 40'ýný aldý 7 ret, 1 de çekimser oy kullanýldý. 4 partinin mecliste toplam 27 sandalyesi olduðuna göre, demek Uluçay UBP'den de oy aldý ve seçildi Böylelikle alt yönetim meclisinin baþkaný oldu

7 10 Þubat 2018 Cumartesi MONTACLAIR'ÝN ÖLÜM SEBEBÝ KALP KRÝZÝ Girne Çatalköy'de önceki gün bir otelde yaþamýný yitiren 67 yaþýndaki Jean Paul Dominique Montaclair'in ölüm sebebinin kalp krizi olduðu tespit edildi. OZANKÖY'DE HIRSIZLIK Ozanköy'de M.Ý. (E-48) bir iþ yerinin bahçe tellerini kesip hasara uðrattýktan sonra bahçe içerisinde bulunan 50 aküyü çalmaktan tutuklandý. ELEKTRÝKLÝ BATTANÝYE YANGINA NEDEN OLDU Gazimaðusa'da Princess Browita Abbiyesuku'nun kaldýðý evde koltuk üzerinde bulunan elektrikli battaniyenin aþýrý ýsýnýp tutuþmasý sonucu önceki gün yangýn meydana geldi. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, oda içerisinde bulunan muhtelif eþyalar tamamen yanarak zarar gördü. LEFKOÞA'DA ASAYÝÞ VE TRAFÝK OPERASYONU Lefkoþa Polis Müdürlüðü sorumluluk sahasý içerisinde önceki gün asayiþ ve trafik operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamýnda, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satýþý yapan yerler, kumarhane ve bet ofisleri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluða rastlanmadý. Trafik ekiplerinin yaptýklarý denetimlerde ise 751 araç kontrol edilirken, suç iþlediði tespit edilen 144 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTA YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki hafta Salý, Perþembe ve Cuma günleri yaðmur beklendiðini; sýcaklýklarýn da yaklaþýk 4 derece düþeceðini belirtti. Meteoroloji Dairesi'nin, Þubat dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basýnç sistemi ile periyodun ilk günleri ýlýk ve nemli, diðer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Yarýn ve Pazar günü sabah saatlerinde sis beklenirken, hava genellikle parçalý bulutlu Salý, Perþembe ve Cuma günleri ise yer yer saðanak yaðmurlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 20-23, hafta baþýndan itibaren de derce dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. GÜNEYDE CÝNAYET Güney Kýbrýs'ta gazeteler "Limasol'un Yermasoya yöresindeki bir tavernada önceki gün öðle üzeri cinayet iþlendiðini, Ernesto Leonidi (E/ 47) isimli "Pontuslu Rum"un yakýn mesafeden ateþ edilerek öldürüldüðünü bildirdi. Habere göre Leonidi, iki arkadaþýyla birlikte sýralarýnda yemek yemek için Yermasoya'daki tavernaya gitti. Ýki arkadaþý sipariþ vermek üzere içeri girdi, bu anda telefonla konuþan Leonidi'nin yanýna üç kiþi gelerek ateþ etti. Leonidi'nin baþýna ve göðsüne 4 kurþun isabet etti. Polis cinayetin, "eski hesaplarý kapatmak" maksadýyla planlý iþlendiðine inanýyor. Sendikal Platform, yargýya yönelik saldýrýlarý kýnadý "Basýn özgürlüðüne karþý yapýlan saldýrýlar toplumu derinden yaralamýþtýr" Sendikal Platform, son günlerde, ülkenin en güvenilir kurumlarýndan biri olan baðýmsýz yargýya yapýlan saldýrýlarý kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný belirterek, saldýrýlarý þiddetle kýnadý. Sendikal Platform adýna yazýlý açýklama yapan Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný Ahmet Kaptan, hukuk sisteminin koruyucusu olan baðýmsýz mahkemelere yapýlan saldýrýlara son verilmesi ÝTHAL ÜRÜNLERÝN HEPSÝ TEMÝZ ÇIKTI Tarým Dairesi 2-8 Þubat arasý gerçekleþtirdiði gýda denetimlerinin sonuçlarýný açýkladý. Buna göre ithal ürünlerden çeri domates, armut çeþitleri, Trabzon hurmasý, biber çeþitleri, havuç ve buðday olmak üzere 23 numuneden hepsi temiz olup hiçbir üründe limit üstü kalýntýya rastlanmadý. Yerli ürünlerden enginar, domates, semizotu, dereotu, biber çeþitleri, kabak, maydanoz, pazý ve arpa, mandora mandalina ve çilek olmak üzere 41 numuneden 73 ÝÞYERÝNDEN 16'SINA ÝHBAR, BÝRÝNE DE CEZA Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Halk Saðlýðý Þubesi ekiplerinin iþletmelere yönelik denetimleri kapsamýnda 29 Ocak - 2 Þubat tarihleri arasýnda 73 iþ yeri denetlendi. LTB'den verilen bilgiye göre, denetimler sonucunda 16 iþ yerine eksiklerinden dolayý ihbar verdi. "Alex'in Yeri" isimli iþletmeye iþyeri izni olmamasý ve saðlýk karnesiz personel çalýþýrýlmasý nedeniyle Belediyeler Yasasý kapsamýnda para cezasý kesildi. "Kebap Dünyasý" isimli iþletmeden ise 3 birim ürün gayrýsýhhi koþullar nedeniyle müsadere edildi. Denetlenen iþ yerleri niteliklerine göre þöyle: 11 Restoran, 5 Kafe, 1 Bar, 1 Unlu Mamül Satýþý, 7 Kasap, 1 Piliç Satýþ Yeri, 1 Otel, 1 Büfe, 1 Ýnternet Kafe, çaðrýsýnda bulunarak, bu konuda sessiz kalmayacaklarýný vurguladý. Kaptan, Türkiyeli-Kýbrýslý ayrýmcýlýðýna dayalý söylemlerle ülkede yaratýlmaya çalýþýlan çatýþma ortamýnýn yaþanan gerginliði daha da týrmandýrdýðýna iþaret ederek, "Basýn özgürlüðüne karþý yapýlan saldýrýlar ve Kýbrýs Türk halkýnýn demokratik kültürüne hiç uymayan olaylar toplumu derinden yaralamýþtýr" dedi. 38'i temiz olup 3 numunede limit üstü kalýntýya rastlandý. Bu hafta yapýlan analizlerde limit üstü çýkan Tatlýsu'da Sýla Bahar'a ait yeþil çarli biber, kapya biber ve Alsancak'ta Mustafa Muti'ye ait maydanozun hasadý bir sonraki analize kadar durduruldu. Geçen hafta yapýlan analizde limit üstü çýkan Güvercinlik'te Zübeyde Gülden'e ait semizotunun ve Akdoðan'da Ahmet Aktolgalý'ya ait sivri biberin hasadýna bu hafta yapýlan analizlerde limit altýna indiði için izin verildi. 2 Düðün Salonu, 1 Oto galeri, 1 Kahvehane, 15 Kuaför ve Berber Salonu, 2 Benzin Ýstasyonu, 13 Market, 3 Yaþlý Bakýmevi, 2 Spor Salonu, 1 Kuru Temizleme, 3 Gýda Deposu, 1 Çocuk Oyun Parký. LTB SINIRLARINDA ÞEBEKE SUYU ANALÝZÝ YAPILDI Ayrýca aylýk rutin kontroller çerçevesinde, baþkent Lefkoþa'da bulunan tüm bölgelerdeki þebeke suyundan alýnan numunelerin de Devlet Laboratuvarý'nda analizleri yaptýrýldý. Analiz sonuçlarýna göre tüm numunelerin mikrobiyolojik olarak tüketime uygun olduðu belirlendi. Ayrýca biri Lefkoþa giriþi olan iki bölgeden alýnan numunelerin kimyasal analiz sonuçlarýnýn da tüketime uygun olduðu belirlendi. BÜYÜK ÝKRAMÝYE "34278" NUMARALI BÝLETE Devlet Piyangosu'nun dün akþamki çekiliþinde 200 bin TL'lik büyük ikramiye "34278" numaralý bilete isabet etti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafýndan yapýlan açýklamada 18 Þubat'taki bir sonraki çekiliþte büyük ikramiyenin 200 bin TL, toplam ikramiyenin ise 524 bin 100 TL olacaðý kaydedildi. Bilet fiyatýnýn 15 TL olacaðý ve bugün satýþa sunulacaðý belirtilen açýklamada, tüm çekiliþ sonuçlarýna ve güncel haberlere adresinden ulaþýlabileceði ifade edildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BELEDÝYE VE HAYVANLARI KORUMA ÖRGÜTLERÝNE ÇAÐRI Gazetemize telefonla þikayetini bildiren Ortaköy Küçük Kentli bir vatandaþýmýzýn þikayeti de mahalledeki baþýboþ köpeklerle ilgili Vatandaþýmýz belediyeye ve hayvan koruma örgütlerine çaðrýda bulundu "Ben bir vatandaþ olarak þikayetimi aktarmak istiyorum. Ortaköy Küçükkent'te ikamet ediyorum. Bölgemizde tane baþýboþ köpek vardýr. Bunlar sokakta yaþamaktadýrlar. Aç ve soðukta yaþayan bu hayvanlar kimsenin ilgisini çekmiyor gibi. Bizler mahalle adýna konuyu belediyeye götürdük. Bu köpeklerin toplanýp belediyeye ait bir yere götürülmesini istedik. En azýndan bir barýnakta olurlar ve aç kalmazlar soðukta açýkta kalmazlar diye. Ancak belediye barýnakta yerleri olmadýðýný bildirdi. Konuyu daha sonra bölgemizdeki Küçük Kentliler Derneði'ne ilettik. Onlar da yapacak bir þeyleri olmadýðýný söylediler. Bizim mahalleli olarak bu köpeklerin toplatýlmasýyla ilgili düþüncelerimiz belliydi. Bu köpekler aç ve açýktadýrlar. Saldýrgan bir tavýr da alýyorlar mahalleliye karþý. Sokaktan mahalleden gelip geçenlere hýrlýyorlar Geceleri evlere, bahçelere girip yiyecek arýyorlar. Ayrýca bütün gece de havlayýp duruyorlar mahallede. Gelene geçene havlayýp korku yaratýyorlar. Bu hayvanlara yazýk deðil mi? Ya arabalar çarpacak, ya da bilinçsiz hayvan düþmaný birisi tarafýndan zehirlenecekler. Ondan sonra hayvanseverler, köpek örgütleri ayaða kalkacak ama iþ iþten geçecek. Ben buradan belediyeye, derneklere, bu hayvan örgütlerine çaðrý yapýyorum. Gerekeni yapsýnlar bu hayvanlarý sokaklardan kurtarsýnlar Hem hayvanlar rahat etsin, hem mahalleli ve mahalleden geçenler " BÝZÝM DUVAR BU DUVARDA LOLOLO OKUMAK YASAKTIR Bizim Mandra Erhan Arýklý'nýn "Mahkemeden çýkacak kararýn Türkiye'nin buradaki kurumlarýna, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a ve 75 göçmeni vatandaþlarýn tümüne verilmiþ mesaj" olacaðýný açýklamasý, yargýya yöneltilmiþ açýk bir tehdit olarak algýlanýr. Vatandaþlar, bir milletvekilinin bile yargýyý tehdit ettiði yerde, yargý saygýnlýðýnýn korunmasý için meclisin müdahalesinin þart olduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Bunun, Tacan Reynar'ý ölümle tehdit etmekten ne farký var ki?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 10 Þubat 2018 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir Meclis Baþkaný Teberrüken Uluçay Meclis Baþkan Yardýmcýsý ise Zorlu Töre Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýðý'na CTP Gazimaðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay seçildi. Hükümet programýnýn okunmasýnýn ardýndan Baþkanlýk Divaný seçimine geçilen Genel Kurul'da ilk olarak siyasi parti gruplarýna baþkanlýk divanýnda düþen üyelikler okundu. Buna göre, CTP 12 üye sayýsýyla 2 sayýsal temsiliyet (Meclis Baþkaný ve katip), UBP 21 üye sayýsýyla 3 temsiliyet (Meclis Baþkan Yardýmcýsý, idari amir ve katip) ve HP 9 üye sayýsýyla 1 katipten oluþan üyeliklere sahip. Gruplar arasý varýlan mutabakat sonucu CTP Gazimaðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay Meclis Baþkanlýðý'na, UBP Milletvekili Zorlu Töre Meclis Baþkan Yardýmcýlýðýna, Ünal Üstel de Ýdari Amirliðine aday gösterildi. Meclis Baþkanlýðý'na aday gösterilen CTP Maðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay için yapýlan oylamada, Uluçay 48 oydan, 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oyla Meclis Baþkaný seçildi. Toplantýyý yöneten geçici Meclis Baþkaný Hüseyin Angolemli, Uluçay'ý kutlayarak kürsüyü ona devretti. Meclis Baþkaný seçilmesinin ardýndan teþekkür konuþmasý yapan Uluçay, yeni bir dönem baþladýðýný, demokrasinin geliþmesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkýn Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluþan dörtlü koalisyonun hükümet programý Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na sunuldu. Ortaklarýn, karþýlýklý güven, iyi niyet ve için hep birlikte çalýþacaklarýný, ülke için üzerlerine düþen görevi hep birlikte yerine getireceklerini belirtti. ZORLU TÖRE UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Baþkan Yardýmcýlýðý görevine seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda Teberrüken Uluçay'ýn baþkan seçilmesinin ardýndan Meclis Baþkan Yardýmcýlýðý için seçim yapýldý. Baþkan Yardýmcýlýðý için aday gösterilen UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre, oylamada 48 oydan, 27 kabul, 20 ret, 1 çekimser oyla Baþkan Yardýmcýlýðý'na seçildi. uzlaþma çerçevesinde kamu yararýný esas alarak iþbirliði içinde çalýþýlacaðýnýn vurgulandýðý 47 sayfalýk hükümet programýný Baþbakan Tufan Erhürman okudu. Erhürman, Meclis kürsüsünde yaklaþýk 1,5 saat kaldý. Baþbakanlýk amblemini taþýyan ve Töre, teþekkür konuþmasýnda Kýbrýs Türk halkýnýn en yüce kurumu olan Meclis'e Baþkan Yardýmcýsý seçilmekten duyduðu mutluluðu ifade etti. Töre, milletvekili yeminine baðlý kalarak KKTC Meclis Baþkan Yardýmcýlýðýný layýkýyla yerine getirmeye çalýþacaðýný söyledi. Genel Kurul'da daha sonra idare amiri ve divan katiplerinin seçimine geçildi. Ýdare Amirliði için UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel; katiplikler için UBP Ýskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Þahiner ve HP Ýskele Milletvekili Mesut Genç aday oldu. Hükümet programý genel kurulda okundu 47 sayfadan oluþan programý Baþbakan Erhürman okudu kitapçýk þekilde basýlan program hem Genel Kurul'daki vekillere hem de basýn mensuplarýna daðýtýldý. Programda her bakanlýk için hedeflenen icraatlar ayrý ayrý aktarýldý. Hükümet programýnda, koalisyon hükümetinin demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüðü ve laiklik ilkelerine ve insan hak ve özgürlüklerine baðlý olarak, halkýn refahýný artýrmak, ekonomiyi büyütmek, adil paylaþýmý saðlamak ve halkýn hak ettiði insan onuruna yaraþýr kamu hizmetlerini sunmak hedefleriyle görev yapmak üzere bir araya geldiði de kaydedildi. Programda, "Koalisyon hükümetini oluþturan dört parti ülkemizin içinde bulunduðu sorunlarýn ve üstlenilen sorumluluðun büyüklüðünün farkýndadýr ve karþýlýklý güven, iyi niyet ve uzlaþma çerçevesinde kamu yararýný esas alarak iþ birliði içerisinde çalýþmak konusunda kararlýdýr" denildi. Hükümet programýnýn okunmasýnýn ardýndan birleþime 1 saat ara verildi. Verilen arada, hükümet ortaðý partilerin yetkilileri, Meclis Baþkanlýk Divaný seçimiyle ilgili istiþareler de yapacak. HÜKÜMETÝN VE TOPLUMUN ÖNCELÝKLERÝ 4'lü koalisyonun hükümet programýný inceledim Ýçerisinde güzel þeyler var Örneðin; gençlerin ve bizlerin korkulu rüyasý olan uyuþturucu ve kumar ile mücadele Hesap sorulma adýna denetimlerin yapýlýp sonuçlarýnýn da kamuoyu ile paylaþýlacak olmasý BRTK Yasasý'nýn ele alýnacak olmasý Basýn özgürlüðüne vurgu yapýlmasý Bazý askeri bölgelerin sivilleþtirilmesi Laik bir eðitim sistemi yaratýlmasý Dini eðitimlerin seçmeli ders olarak alýnmasýna yönelik düzenleme YÖDAK ve AÖA'nýn özerk bir yapýya kavuþturulmasý ve bu baðlamda düzenlemeler yapýlmasý Yurttaþlýk Yasasý'nda düzenlemeye gidilmesi Kamuda reform yapýlacak olmasý Asgari Ücret Yasasý'nda düzenleme yapýlarak Asgari Ücret Komisyonu'nun daha katýlýmcý bir anlayýþa kavuþturulma hedefi Ve dahasýnýn yer aldýðý vaatler toplumsal açýdan olumlu adýmlar olacaktýr Elbette daha sakin bir kafa ile okunacak ve incelenecek olan hükümet programýnda önümüze daha çok sayýda olumlu vaat çýkacaktýr Benim dün itibarý ile gözüme çarpanlar bunlar Ancak iþin bir de "Fakat" bölümü var!.. Örneðin bu toplumun beklentileri ve hepimizin dilinden düþmeyen "Kendi evimizin efendisi olacaðýz" söylemini hayata geçirecek radikal adýmlar bu program içerisinde yer almýyor!.. - Anayasa'da bulunan Geçici 10. Madde'nin kaldýrýlmasý -Polisin sivile baðlanmasý Kurumlarýmýzýn baþýna Kýbrýslý Türklerin atanmasý Ve en önemlisi, Kýbrýs sorunun çözümüne yönelik irade ortaya konmasýna yönelik vaatler bu program içerisinde yer almýyor 4 parti bu konularýn öncelikli olduðuna inanmýyor!.. Oysa; 7 Ocak günü sandýktan çýkan sonuçlar 22 Ocak günü yaþanan linç giriþimi, meclis damýnda sallanan bayraklar, toplum liderine karþý yapýlan saygýsýzlýklar, polisin tüm bu yaþanýlanlarý aldýðý talimat ile sadece seyretmesi 26 Ocak akþamý sokaklara dökülen 10 bin kiþinin "Demokrasi, özgürlük ve adalet" diye haykýrýþý Þu anda linç giriþimi ile ilgili yaþanan dava süreci, elçiliðin tutumu ve baskýsý Mecliste bulunan ayrýlýkçý vekillerin resmen yargýmýzý tehdit etmesi, aldýðý tehditler sonucunda yargýcýmýza saðlanan polis korumasý ve Erdoðan'ýn bir talimatý ile ortalýðý yakmaya hazýr olan bir kesimin bu topraklardaki varlýðý hükümet programýnda bulunmayan ve hükümetin öncelikleri arasýnda yer almayan bu maddelerin aslýnda en öncelikli konular olduðunu resmen ortaya koyuyor Ne diyelim, yeni hükümetimizin ortaya koyduðu vaatlerle bu düzeni deðiþtirmesini sabýrsýzlýkla bekliyoruz

9 10 Þubat 2018 Cumartesi 9 Tünel ALINTI GÖZÜNÜN YAÞINA BAKMAMA STRATEJÝSÝ "Zeytin Dalý" Harekâtý'nýn "içinden bildirdiði" belli birtakým Twitter hesaplarýnda, TSK'nýn Ýdlib'te giriþtiði mevzilenme faaliyetleri, "rejim ve Ýran'ýn Ýdlib'e çýkan bütün yollarýnýn TSK tarafýndan kesilmesi" olarak nitelendi. Ýran'ýn yolunu kesmek gibi bir hedef, Suriye'de olan bitene Rusya ile ittifak halinde yön vermeye çalýþan bir Ankara için öyle rahatça telaffuz edilecek bir hedef deðil. Tabiî Ýran'ýn biraz dizginlenmesi gibi bir gizli ajanda Moskova'da kabul edilmemiþse. Erdoðan'ýn Esad hakkýnda yeniden "bir milyon kiþinin katili", "devlet teröristi" gibi sözler sarf etmesine iliþkin olarak Rusya'dan homurtular duyulmaya baþlandý. Kimileri, Türkiye'nin Esad konusunda yeniden ABD ile ortak stratejide birleþip birleþmediðini -þimdilik aðýzda geveleyerek de olsa- soruyor. TSK'nýn Ýdlib'in çeþitli yerlerinde konuþlanmasý, Rusya, Ýran ve Suriye'nin hâlihazýrda sürdürdükleri ve belli ki devam edecekleri yoðun bombardýman ve "gözünün yaþýna bakmama" stratejisi eþliðinde yürütülecekse, çok büyük tehlikeler az ötede bekliyor demektir. Ümit KIVANÇ (gazeteduvar) DÝPNOT CHP milletvekili Haluk Pekþen, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn, Vatikan'a yüklü miktarda baðýþ yaptýðýný ve ancak bu mýþ ve bu sayede Papa ile görüþebildiðini iddia etti. HUKUKSUZLUÐU HUKUK OLARAK BELLEYENLERÝN ÝÞÝ ARÞÝV TARÝH 21 OCAK 2017 Dün Maliye Bakanlýðý önünde pankartlý bir eylem yapan KTÖS, hükümet için hazýrladýðý ajandayý da okudu. Þener Elcil, "UBP-DP hükümetinin ajandasýnda vatandaþýn iyiliði için hiçbir þey yazmamaktadýr, bu ajandayý deþifre etmek sendikamýzýn görevleri arasýndadýr" dedi Gözden kaçmayanlar... YENÝ MODA Yeni hükümetin Ýçiþleri Bakaný hapisaneden firar eden iki tutuklunun bir tanesinin güneye geçtiðini tespit ettiklerini diðerinin ise kuzeyde aranmakta olduðunu açýkladý. Dikkat edilirse kabinemizin yeni üyeleri her olayý anýnda kendi tweeter hesaplarýndan toplumla paylaþýyorlar. Bu olumlu bir hareket aslýnda. Anýnda toplum bilgi sahibi oluyor. Bazýlarý da bunlarý alýp ta Ankara'ya göndererek yalakalýk yapmaya çalýþýyorlar. Mesela CTP Milletvekili Akansoy savaþ deðil barýþ istediðini yazdýðý için hemen harekete geçerek Tweet'i ustalarýna ilettiler ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Afrin'i yaþayan Türkiye, bu 'Dörtlü Koalisyon'a karþý nasýl bir tavýr alacak?" Hýncal Uluç (Sabah gazetesi yazarý) VÝRGÜL... TEHDÝT DEÐÝLSE NEDÝR? Arýklý, saldýrganlarýn önce savcýlýkla anlaþtýklarýný, ardýndan anlaþmayý reddettiklerini ve aslýnda olayýn Aðýr Ceza'ya çýkmasýný engellemeye çalýþtýklarýný, bunun bir taktik olduðunu gözardý ederek geçmiþ olaylarla ilgili olarak savcýlýðýn daha hafif cezalar isterken bugün saldýrganlar için neden bunu uygulamadýðýný sorguladý. Bunu da Türkiye'ye ve Erdoðan'a bir ders verilmesi olarak açýkladý. Aslýnda Erdoðan üzerinden yapýlmaya çalýþýlan bir tehdittir bu Ve bunu yapan da KKTC'nin vekilidir "Hukuka darbe vurulmaya, yargý baðýmsýzlýðýna gölge düþürmeye çalýþýldýðýný tespit ettik, þiddetle kýnýyoruz." Ünver Bedevi (Kýbrýs Türk Barolar Birliði Baþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Efrîn, gericiliði temsil edenlerle, aydýnlýðý temsil edenler arasýndaki mücadelenin keskinleþtiði yer... Ýþgal saldýrýsý sürüyor. Tüm dünyanýn gözü önünde, yalan ve demagoji aygýtlarý eliyle sürdürülen bu operasyonun özü sadece fiili bir iþgal deðil, Kürt hareketinin bölge halklarý için hayata geçirerek somutladýðý anlayýþ da iþgal ve saldýrý altýnda. Bölge üzerinde emperyal politikalarýný hâkim kýlmak isteyen tüm güçler, halklarýn dikta rejimlerine mahkûm olmadýðýný somutlayan bir gücün büyümesini asla istemiyorlar. Yok edilmek ve haddi bildirilmek istenen, Kürt hareketinin kendi öz gücüne dayalý yürüttüðü anlayýþýdýr. Kürt hareketi, gerici güçler açýsýndan "tehlike" çemberine alýnarak imha edilmeye çalýþýlýyor. Efrîn (Afrin) sadece Efrîn deðildir ve Efrîn sadece Kürtlerin karþý karþýya kaldýðý bir saldýrý da deðildir. Tüm bölge halklarýna verilen bir gözdaðýdýr. Özgürlük hareketleriyle yan yana duran her kesime yönelik bir tehdit siyasetidir. Türkiye'de, HDP ile yan yana gözükmemek için ortalýktan kaybolanlara bakar ve kendisini devletin diline, çizgisine atanlarý izlerseniz, bu daha anlaþýlýr olur. Kendisini devlet çizgisine atanlarýn verdiði mesaj "Kürtlerle yan yana deðiliz" içerikli yazý, haber, manþet ve yorumlardan oluþan hediye paketleri olmuþtu. "HDP-AKP anlaþtý" diyerek þoven kesimlerin operasyonel gagalarýna su taþýyanlar, Efrîn operasyonu yolunda ortaya çýktýlar ve inatla yaptýklarý "Kürtler Amerika ile anlaþtý, onlarýn askeri oldu" adlý Karikatür: Dijwar Ýbrahim Günün Karikatürü propaganda çalýþmalarýný "Anti- Emperyalizm" sosuyla algýlara iþlediler. Bilinçli veya bilinçsiz eklenen her yorum, yazý, devletin ve þoven ýrkçý kesimlerin Efrîn iþgali için toplumsal bir zemin oluþturmasýna yaradý. Özetle, ideolojik sallantýlar sadece kendileri için bir depreme dönüþmüyor, halký da o deprem enkazlarýnýn altýnda býrakýyor. Baþbakanýn medya temsilcilerini toplayarak devlet emirlerini geçmesi ve "barýþ" diyenleri kuþatma altýna alarak susturulmasýna dönük psikolojik operasyonu baþlatmýþ olmasý, medyanýn önemini bir kez daha hatýrlatýyor. Hakikatin her türlü kirli söylemden kurtarýlmasý, yalan haber ataklarýna karþý, gerçeðin duyurulmasýna dönük hattýn zayýflýðý, sahada "savaþ" diyenlerin sesini güçlendiriyor. Kürtleri Suriye'den söküp atmak mümkün deðil, lakin emperyal güçler Kürtleri savunmasýz býrakarak, emperyalist politikalarýn boyunduruðu altýna sürüklemek istiyorlar. Bunun yolunun Kürt hareketini geriletmekten ve onursuz isteklere "olmaz" diyemeyecek þekilde elini kolunu baðlamaktan geçtiði konusunda hem fikirler. Onlarýn hem fikir olmasý, bunun böyle olacaðý anlamýna gelmiyor. Eðer her istedikleri olsaydý, dünyada devrim mücadelesi diye bir þey olmazdý. Rojava doðmazdý örneðin. Efrîn, gericiliði temsil edenlerle, aydýnlýðý temsil edenler arasýndaki mücadelenin en keskinleþtiði yer þimdi. Kimse için saklanacak bir delik yok artýk. (Bu yazý Akýn Olgun'un Yeni Özgür Politika'da yayýmlanan "Efrîn sadece Efrîn deðildir" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 10 Þubat 2018 Cumartesi dünya kazan, devrim kepçe Aziz Þah Tatlý sudan tuzlu sulara doðru! Kurtulun þu tatlý su alýþkanlýklarýnýzdan... Demokrasi ve düþünce özgürlüðü zaten yoktu. Sadece varmýþ gibi yapýlýyordu... Kýbrýslý da "varmýþ gibi" yapýlmasýna fazla alýþtý ve hep demokrasi varmýþ gibi davrandý... "Varmýþ gibi" yapýlan demokraside mücadele edermiþ gibi yapýldý... Artýk demokrasi olmadýðýný ve "meclis"in de Ankara tarafýndan bir çadýr tiyatrosu olarak görüldüðünü 22 Ocak'ta "meclis"in üstüne dikilen bayraklarla gördü Kýbrýslý... Kurtulun bu yüzden demokrasi varmýþ gibi yaptýðýnýz zamanlardan kalma alýþkanlýklarýnýzdan... Mesela "ötekileþtirme" lafýndan kurtulun! "Ötekileþme" durumu þu an yaþadýðýmýzý þeyi karþýlayamaz... Faþistler bizi ötekileþtirmiyor. Yok etmeye çalýþýyor ve açýk açýk ilan ediyor... Karþýlayamamakla da kalmadýðý gibi yaþadýðýmýz durumu silikleþtirir ve anlamsýzlaþtýrýr "ötekileþ(tir)me" tabiri! Çünkü biz imhâ edilmek isteniyoruz... Artýk öteki falan deðiliz. Dün Rum'u attýklarý gibi bugün bizi evimizden atmak istiyorlar... Afrika'yý taþlayan adam 1 miyon sterline Rum malý satýyor. Köyde kalan Kýbrýslýlarý kovarsa onlarýn arazilerini de satabilecek! Ýsrailli yýkým ekipleri gibi Filistin'in kapýsýna dayandýlar... Afrika'nýn kapýsýna bir önceki dayanmalarýnda "Siyonist hareket kapýmýza dayandý" diye yazmýþtým. Rumsuzlaþtýrýlmýþ yerleþim yerlerinde Rum evlerinden çýkýp Rum arazisi satarak aldýklarý arabalarýyla geldiler 22 Ocak'ta kapýmýza... Kapýmýza siyonist hareket dayandý! Ganimet ideolojisi dayandý... Savaþýn þiddeti ganimetle, ganimet de KTHY'den baþlayarak Kýbrýs Türk kurumlarýna karþý biriken nefret ve þiddetle birleþti. Oradan da Türkçü faþizmle Ýslamcýlýðýn þiddetine uzandý iþgalin þiddeti... O yüzden tatlý su siyasetinin kavramlarýyla konuþmaktan kurtulun... "Ötekileþme" yaþadýðýmýz durumun kýyýsýna yaklaþamaz! Þu anda yaþadýðýmýz "atomizasyon"dur. Tepeden týrnaða Kýbrýs Türküne ait kurumlarýn deðersizleþmesi, anlamsýzlaþmasý, parçalanmasý ve yok edilmesi sürecidir yaþadýðýmýz AKP baþa geldiðinden bu yana... Ekonominin bataklýðýndan dolayý zaten bir sürü kurum KTHY'den baþlanarak itibarsýzlaþtýrýldý, peþkeþ çekildi, yok edildi ve yok edilmek isteniyor... Erdoðan rejiminden bu toplum ilk dayaðý da KTHY önündeki protestoda yedi. KTHY önündeki protestoculara polis bodoslama daldý. Tacize varan ve "amaç"ýný þiddet uygulayan polisin de bilmediði bir þiddetle sersem sepet oldu adayarýsý... Ýlk dayaðýn KTHY önünde atýlmasý manidardýr... Öðreticidir... Tasfiye edilen, yok edilen, peþkeþ çekilen kurumlarýný savunurken ve onlarýn gölgesi üzerinde iken dayak yemiþtir insanýmýz... Sömürgecinin yok etmek istediðini savunan þiddeti ile tanýþtý ve tanýþacak... O noktaya geldik ki büyük yürüyüþte "Kýbrýs bizimdir ve bizim kalacak" sloganý atýlýyordu. Adýný koysun koymasýn, herkes herþeyin farkýnda... Seçimden önceki gündem Doktor Burhan Nalbantoðlu kamu hastanesinin yok edilerek "saðlýkta dönüþüm" programý çerçevesinde saðlýðýn özelleþtirilmesiydi... Hekim örgütleri bu konuda açýklama yaptý, Afrika'da biz ýsrarla yazdýk ve sendika eylem yaptý. Birkaç hekim televizyonda cesur açýklamalar yaptý ve halka gerçeði söyledi. Türk devletinin Kýbrýs'a dayattýðý saðlýk politikasýnýn Türkiye'de dahi iflas ettiðini söylediler... Bunun üstüne sömürge bakaný Recep Akdað savaþ sonrasý þartlarýnda fedakârlýkla kurulan Nalbantoðlu Hastanesi'nin peþkeþ çekilmesine karþý çýkanlara karþý Ankara'dan açýklama yaptý... Kýbrýslý'nýn kendi arasýnda saðlýk politikasý konuþmasýna dahi izin vermediklerini gösterdiler! Bizi izlediklerini gösteriyorlar en küçük mevzuda dahi yaptýklarý açýklamalarla... Basit gibi görünen bir saðlýk reformunda bile konuþma ve itiraz etme hakkýmýzý elimizden alýyorlar... Bu bir "öteki" olma meselesi deðil... "Ötekileþme" hiç deðil... KTHY'den sendikalara ve yargýya kurumlarýyla beraber Kýbrýs Türkü'nü imhâ ve atomizasyon, parçalayýp rüzgârda savurma sürecidir... Mahkeme abluka altýnda tane vekil lira maaþla rehin alýnmýþ durumda... Ýki faþist durmadan topluma saldýrýyor, 48 vekilin de aðzýný býçak açmýyor! Polislerin gözü önünde adam öldürmeye teþebbüs! Rana Sarro Bir süre önce El-Sen üyesi Kýb- Tek'in bazý çalýþanlarý, Baþbakanlýk binasý önündeki kamu mallarýný yýkýp dökerek, þiddet uyguladýlar diye o eylemcileri kýnadýk. Birçok eylemde eylemciler tehlikeli cisimler attýlar diye ve orada görev yapan polislerin ve gazetecilerin hayatýný tehlikeye attýlar diye kýnadýk. Ama ben bugüne dek, böylesi vahþice bir saldýrý içeren herhangi bir eylem daha hatýrlamýyorum. Hatýrlayan varsa bana hatýrlatsýn. Siz gazetenin binasýnýn içerisine portakal büyüklüðünde ya da daha da büyük taþlar fýrlatacaksýnýz ve bunun adý eylem olacak! Onlarca koskoca taþlar binanýn içindeki insanlarý sýyýrtarak geçecek ve bunun adý protesto olacak! Bunun adý eylem deðil, protesto da deðil, bunun adý þiddet ya da linç giriþimi bile deðil, BUNUN ADI KATLE TEÞEBBÜSTÜR! Ülkemizin bazý insanlarý, muhtemelen Afrika gazetesinin binasýnýn içerisinden olay anlarýnda çekilen videoyu izlemediler. Çünkü kanýmca, o anlarý izleyen hiç kimse, o çirkin, o vahþi, o korkunç saldýrýyý, normal karþýlayamaz. Ardý ardýna bir türlü sonu gelmeyen, bir türlü bitmeyen taþlarýn tüm pencereleri kýrarak, binanýn içerisindeki eþyalarý da kýrarak insanlarý öldürebileceðini izledik. Ben hala bazý insanlarýn böylesi bir eyleme nasýl hak verebildiðine þaþarým. O videoyu izlemiþ biri olarak, iddia eder ve derim ki, o gün binadaki insanlarýn ölmemesi çok büyük bir þans eseridir. Bu konunun en can alýcý yaný ise, bu vahþice saldýrýlar onlarca polisin gözü önünde ve yanýnda gerçekleþmiþtir. Arkadaþlar, açýk ve net, polislerin gözü önünde yaný baþýnda adam öldürmeye teþebbüs suçu iþlenmiþtir. Ve TC Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn talimatýyla yapýlan bir saldýrý olduðu için polis "ADAM ÖLDÜRMEYE TEÞEBBÜSE" GÖZ YUMMUÞTUR! Polisin gözü önünde yapýlan cinayete teþebbüs zanlýlarýndan bir teki bile bir tek gece içeride yatmadýlar. Çevik Birlik eylemin az ilerisinde bekletilmiþ ve o koskoca taþlar camlardan içeriye insanlarýn üzerine doðru fýrlatýlýrken; o vahþi saldýrýya müdahale emri verilmedi. Eylemde sözde görevli Polisler saldýrganlarýn yanýnda dururken, o taþlarý atanlara engel olunmasý talimatý gelmediði için, cinayete teþebbüs suçu eylem boyunca devam etti. En son eylemciler ne zaman ki ikinci kata tarmanýp pencereden içeriye girmeye teþebbüs etti, polisler baktý gördü ki, içerideki gazetecileri bazlayacaklar ve deðil KKTC'ye Polis Genel Müdürü dünyaya CEVAP VEREMEYECEK, o zaman merdivenlerden koþarak kapýya dayandýlar. Azýlý eylemciler içeridekileri kesmeden müdahale etmeye çalýþtýlar. TAÞLAR POLÝSLERE ÝSABET ETMESÝN DÝYE TAÞ ATANLAR DURDURULDU! Polis binanýn içerisine girmek için kapýya dayanýp kapýyý çalmaya baþladýðý andan itibaren ise, taþlar kesildi. Yani binaya girecek olan polislere taþlar isabet etmesin diye taþ atanlara o zaman müdahale edildi. Demek ki polis istediði zaman taþ atan eylemcileri engelleyebiliyordu! Demek ki polis onca dakika eylemcileri seyrederken, istese müdahale edebiliyormuþ! Böyle bir ülkede yaþarýz! Böyle bir ülkede can güvenliði bekleriz! Ama eylemde görevli hiçbir polise en ufak bir sözüm yok. Benim sözüm Polis Genel Müdürü ile polis yetkililerinedir! Sonuç itibariyle, Afrika gazetesinin içerisindeki insanlarý ve gazetecileri öldürmeye teþebbüs edilmiþtir ve polis kýlýný kýpýrdatmamýþtýr. O anlarýn videosunu izlemesem derdim ki, polis birinin ölmeyeceðini bildiði için camlarý kýrmalarýna izin verdi. Ama hayýr, artýk o savrulan taþlarýn hýzýný kesecek cam kalmazken halen daha koca koca taþlarýn içeriye fýrlatýlmasýna polis göz yummuþtur. POLÝS CÝNAYETE TEÞEBBÜSE ORTAK OLMUÞTUR! YENÝ SEÇÝLEN VEKÝLLERÝN ÖNCÜLÜÐÜNDE! Geçtiðimiz gün televizyonda Yeniden Doðuþ Partisi Genel Baþkaný Erhan Arýklý'yý izledim. Eylem anýnda en baþta duran, bu eylem adý altýndaki vahþice saldýrýya ön ayak olan Erhan Arýklý, "ben eylem yerindeyken olay yaþanmadý, ortam gayet sakindi, ben oradan Meclis'te yemin törenine katýlmak üzere ayrýldýktan sonra eylemciler taþkýnlýk yapmaya baþladýlar. Ben ayrýlmadan elimden geldiðince eylemcileri sakinleþtirdim" dedi. Ben hayatým boyunca böylesi asýlsýz bir iddiaya daha þahit olmadým. Ben de diyorum ki, eylemciler YDP Genel Baþkaný olan yeni vekil oradayken bu saldýrýlarý gerçekleþtirdiler ve bu yeni vekiller Meclis'e doðru yola çýktýklarýnda zaten eylemciler de Afrika gazetesi önünden ayrýlmýþ, Meclis binasýný iþgal etmeye doðru yola çýkmýþtý. POLÝS VE ÇEVÝK BÝRLÝÐÝN ÖNÜNDE MECLÝS ÝÞGALÝ! Afrika gazetesini talan ettikten sonra Meclis'e giden ayný eylemciler, orada da CTP Milletvekili Doðuþ Derya'yý protesto etmek için, KKTC Polisi'nin ve Çevik Kuvvetin gözü önünde KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni iþgal ettiler. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin çatýsýna çýkýp bayrak açtýlar. Arkadaþlar bu olaylarýn tümü KKTC Polisi'nin gözü önünde yaþandý. Ve bir tek kiþi bir tek gece bile içeride yatmadý. Çünkü Türkiye Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 'gereðini yapýn' talimatý vardý. Cumhurbaþkaný'mýz Mustafa Akýncý'nýn Polis Genel Müdürü'ne ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na gereken uyarýyý yapmasýna raðmen... Gel de böyle bir ülkede can güvenliði bekle. Gel de böyle bir ülkede Polis Genel Müdürü'nün adaletine, güvenliðine, görevini layýkýyla yaptýðýna inan! (27 Ocak 2018)

11 10 Þubat 2018 Cumartesi 11 Nokta Kýbrýs Hasan Hastürer Kim takar Girne Belediyesi nin mühürünü!!! En zor belediyeciliklerden biri Girne dedir. Girne de kayýtlý nüfusunun birkaç katký insan yaþar. Bir zamanlar Girne, deðiþen Türkiye koþullarýnda Bodrum un yerini alacak derdim. Vazgeçtim. Girne, her bakýmdan karýþýk insan yapýsýyla Ýstanbul un minyatür bir örneði olma yolunda ilerliyor. Yükselen binalar... Her gün açýlan iþyerleri... Çoðalan marketler ve restoranlar... Yapýlanma içinde Girne Beleyesi nin yetki ve sorumluluk alanýna giren konularda yasa tanýmazlýk, Belediye yi en yalýn tanýmlamayla belediyeyi SALLAMAMA her geçen gün yeni örneklerle BOYUT SIÇRAMASI yaþýyor, yaþatýyor. Girne nin doðusundaki Lemar ýn Girne tarafýnda yan yana dükkanlar var... Aktif olanlarda, yemek mekanlarý çoðunlukta. Kapalý alanlar belli. Kýbrýs ta mevsim koþullarý nedeniyle gölgelik kullanýlabilir. Kullanýlmasýndan doðal ne olabilir ki? Elbette gölgeliklerin standardý olmalý. Bir iþyeri gölgeliðiyle, komþu iþ yerlerini perdelememeli. Gölgelikler kalýcý kapalý alana dönüþtürülmemeli... Dönüþtürmek isteyenlere de asla izin verilmemeli. Her fýrsatta söylerim... Bir kentte yerel yönetimden baþlayarak, otoriteye duyulan saygýyý ya da saygýsýzlýðý anlamak hiç de zor deðil. Tabela kirliliði, otoriteyle ilgili ipucu verir. Kaldýrým iþgalleri, otorite tanýmazlýk yanýnda yayalara saygýsýzlýðýn da örneðidir. Bir süre önce fark etmiþtim. Lemar ýn batýsýndaki dükkanlardan biri, yapýlan yasa dýþý tadilat nedeniyle Girne Belediyesi tarafýndan mühürlenmiþti. Mühürlenmesine mühürlenmiþti de, özellikle akþamýn karanlýðý çöker çökmez, mühürleme kurdelasýnýn altýndan, üstünden geçip, tadilatý tamamlayýp, kaldýrýmýn üzerinde camdan aðýrlýklý, sabit kapalý alaný tamamladýlar. Tamamladýktan sonra da Belediyenin mühürünü söküp bir anlamda Girne Belediyesi nin Cebine soktular. Girne Belediyesi ne yaptý? Duyumlarýma göre uyarmayý denedi. Uyarýya karþý iþ yeri sahipleri, avukatlarý aracýlýðýyla Girne Belediyesi ne ne yazdý? Öz olarak þunu yazdýðý söyleniyor: Bizim iþ yerimizde yapýlanýn benzer örnekleri var. Yasa dýþý olsa bile öteki örneklere bakarak bizimle ilgili karar veriniz. Eðer tadilatýmýzý yýkmakta ýsrarcý olursanýn, BUNU, TC KÖKENLÝ OLUÞUMUZ NEDENÝYLE YAPTIÐINIZI SÖYLEYECEÐÝZ. Birkaç ekleme daha.. Bunu yapanlarýn Girne Kaymakamlýðý ndan birileri tarafýnda cesaretlendirildiði, bazý polisle tarafýndan da korunduðuna dair ciddi iddialar var... Konu hem Girne Belediyesi hem de Girne Kaymakamlýðýnýn bilgisi dahilindedir. Adamlar, bir anlamda, Kim takar Girne Belediyesi nin mühürünü!!! dercesine mühürü söküp attýlar... Tadilatlarýný tamamlayýp iþ yerlerini açtýlar... Peki öncelikle Girne Belediyesi, bunu, bir bardak soðuk için sineye mi çekecek? Girne Kaymakamlýðýndan öte Ýçiþleri Bakanlýðý, kendini de alakadar eden bu konuda görmeyen, duymayan, konuþmayan, üç maymuncuðu mu oynayacak? Girne Belediyesi, mühürünü sökðüp atan bu iþyerine, iþletme izni verdi mi? Bekleyerek deðil, takip ederek göreceðiz... Elbette benzer durumda olan ötekileri de unutmadan. ÝÇÝÞLERÝ BAKANI BAYBARS ÇEVRECÝLERLE GÖRÜÞTÜ Ýçiþleri Bakan Ayþegül Baybars Kadri, Biyologlar Derneði, Tabipler Birliði, Çevre Mühendisleri Odasý ve Taþkent Doða Parký'ndan oluþan Çevre Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, dünkü görüþmede Çevre Platformu adýna ilk sözü alan Dt. Teksen Köroðlu, Bakan Kadri'ye yeni görevinde baþarýlar dileyerek, " Platform olarak sizlere her türlü desteði vermeye hazýrýz" dedi. "DERELER DOÐRU ÞEKÝLDE ISLAH EDÝLMÝYOR" Biyolog Hasan Sarpten de, dere ýslahlarýnýn doðru þekilde yapýlmadýðýný, derelerin temizleme adý altýnda talan edildiðini ve derelerdeki doðal yaþamýn tamamen bitirildiðini söyledi. Derelerin ýslahýnýn iþ makineleriyle deðil ilgili devlet kurumlarý ve sivil toplum örgütlerinin oluþturacaðý bir komitenin yapacaðý master plan çerçevesinde doðru bir biçimde yapýlmasýnýn mümkün olduðuna deðinen Sarpten, komitenin ivedi bir þekilde oluþturulmasý için talepte bulundu. Platformun diðer temsilcileri de dere ýslahý, çevre ve yaban hayatýn korunmasý ile ilgili görüþlerini paylaþtýlar. KÝRALIK ARAÇ PLAKALARI DEÐÝÞECEK ATAKAN: "TÜZÜKLE DEÐÝÞTÝRÝLEN KÝRALIK ARAÇ PLAKALARI YASAYA AYKIRI... ÝPTALÝNÝ BAKANLAR KURULUNDA ELE ALACAÐIZ" Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, kiralýk araçlarýn mevcut plakalarýnýn, trafik güvenliði açýsýndan doðru zemine oturtulmasý için çalýþma yapýyor. TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularýný yanýtlayan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Tolga Atakan, geçmiþ dönemde tüzükle deðiþtirilen kiralýk araç plakalarýnýn aslýnda yasaya aykýrý olduðuna iþaret etti. Mevcut plakalarýn trafik güvenliði açýsýndan sýkýntýlar yarattýðýna dikkat çeken Bakan Atakan, yasa gereði kiralýk araç plakalarýnýn kýrmýzý zeminde siyah yazý ile yazýlmasý ve "Z" harfinin baþta olmasý gerektiðini vurguladý. TÜZÜÐÜN ÝPTALÝ ÝÇÝN ÇALIÞMA BAÞLATILDI Bakan Atakan, tüzüðün iptali için "DOÐAL HAYATI KORUMAK ÖNCELÝKLÝ GÖREVÝMÝZDÝR" Ýçiþleri Bakaný Ayþegül Baybars Kadri ise, konuþmasýnda, doðal hayatý korumanýn baþlýca görevleri arasýnda olduðunu söyleyerek, ülkenin korunmasý ve planlanmasý konusunda hassasiyeti olduðunu, özelde dere yataklarýnýn ýslahýnda doðal yapýyý bozmayacak ve canlýlarýn habitatýný engellemeyecek þekilde çalýþmalarýn yapýlacaðýný belirtti. Görev süresince sivil toplum örgütleri ile yakýn temas halinde çalýþacaðýnýn altýný da çizen Kadri, her kesimden alýnacak görüþlerle atýlacak olan adýmlarýn en doðru adýmlar olduðunu ve bu baðlamda çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyleyerek, platform üyelerine katýlýmlarý için teþekkür etti. bir çalýþma baþlattýklarýný, bu çalýþma çerçevesinde de Polis Genel Müdürlüðü, Trafik Dairesi, Motorlu Araçlar Mukayyidi ile Kiralýk Araç Ýþletmecileri Birliði'nden görüþ aldýklarýný belirterek, tüzük ve yasanýn birbiriyle çeliþtiðini, polisin isterse þu anda kiralýk araçlara ceza yazabileceðini kaydetti. Amaçlarýnýn yasayý uygulamak olduðunu ifade eden Bakan Atakan, salý günü yapýlacak Bakanlar Kurulu toplantýsýnda tüzüðün iptali konusunun yeniden ele alýnacaðýný belirtti. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Tolga Atakan, tüzüðün iptali sonrasýnda ise plaka deðiþikliði için kýsa bir geçiþ süreci verileceðini, ancak kýrmýzý zeminli eski plakalarý mevcut olanlarýn ise bu plakalarý kullanabileceðini sözlerine ekledi. MECLÝSTE BAÞKANLIK DÝVANI SEÇÝMLERÝ TAMAMLANDI ÜSTEL ÝDARE AMÝRLÝÐÝNE; ÖZTÜRK, ÞAHÝNER VE GENÇ DE KATÝPLÝÐE SEÇÝLDÝ UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel Ünal Üstel, 36 kabul 11 ret; Ýdare Amirliðine, UBP Ýskele kâtiplikler için UBP Ýskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Yasemin Öztürk 41 kabul Lefke Milletvekili Salahi Þahiner ve 6 ret, CTP Lefke Milletvekili Salahi HP Ýskele Milletvekili Mesut Genç Þahiner 41 kabul 4 ret ve HP Ýskele ise divan katipliðine seçildi. Milletvekili Mesut Genç 44 kabul 1 Cumhuriyet Meclisi Genel ret oyuyla seçildi. Baþkanlýk Divaný Kurulu'nda Meclis Baþkaný ve seçimlerinin tamamlanmasýyla Baþkan Yardýmcýlýðý seçiminin bugünkü Genel Kurul toplantýsý ardýndan Ýdare Amirliði ve 3 kâtiplik sona erdi. Sonraki toplantý 12 Þubat için seçim yapýldý. Pazartesi günü gerçekleþtirilecek. Yapýlan oylama sonucu Ýdare Pazartesi hükümet programý Amirliði için UBP Girne Milletvekili görüþülecek. Rüzgara Karþý Bülent Tümen ÝÞTE HABERLER BÖYLE Yýllar önce Türkiye de yayýnlanan bir gazete makalesinde okumuþ ve not almýþtým Kalemi güçlü bir yazar þöyle diyordu: Þaþtýðýmýz þeylerden biri de, meþhur olmak için bazý insanlarýn bu kadar uðraþmalarý, reklamlarýný yaptýrmak için gerekirse avuç dolusu para dökmeleri, medya pazarýnda bir demet maydanoz olabilmek için, bazýlarýnýn münasip yerlerini yalamalarý Aradan yaklaþýk 22 yýl geçti aldýðým not un üzerinden Þimdi þaþýrma sýrasý Kýbrýs ýn Kuzeyi nde yaþayan bizlerde, Kýbrýslýlar da Tam olarak Türkiye ye benzemesek de, bayaðý yol kat ettik kanýmca Meþhur olmak için, daha baþka deðiþik metotlar bile üretilmeye baþlandý bu topraklarda Birçok þey aslýnda bizleri þaþýrtmýyor artýk, toplumumuza Olacaklarý duyurmak þiarýný uyguluyoruz bizler Linç kültürünün nasýl yapýlabileceðini? de gördük Canlý olarak, provalarýný bile izlemeye baþladýk 22 Ocak ta Sýrada daha neler yaþayacaðýz, kim bilir? Yýllar önce, yanmakta olan Madýmak Oteli ndeki pencereden merdivenle aþaðýya indirilen Aziz Nesin e nasýl yardým edildiði, gözlerimizin önünden hâlâ gitmiyor; dün gibi hatýrlýyoruz 22 Ocak günü yaþananlar, neredeyse bütün toplumu gerdi Ayný hafta içerisinde yaðmur altýnda bin kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen o güzel yürüyüþün mesajýný ilgililer aldý mý? bilinmez Ancak toplumun haklý tepkisini, Avrupa ülkelerinin, bazý Asya ülkelerinin hatta Amerika nýn basýný bile okuyucularýna duyurdu Hindistan daki yüksek tirajlý bir gazete bile, gazetemiz Afrika ya yapýlan saldýrýdan bahsetti Neredeyse bütün dünya duydu ama bu topraklarda yaþayan bazý muhteremler, hâlâ tehditler savuruyor saða sola Önceki gün, son günlerde yaþanan olaylarla ilgili Barolar Birliði de bir eylem düzenledi Son kalan kalemizdir Yargý ve Korkmuyoruz! söylemleri duyuruldu her tarafa Önceki gün Ankara dan bir haber vardý, dikkatimizi çekti, sizlerle paylaþmak istedik: Ýlkokulda Okullaþma oraný düþtü isimli bir haber Veriler, TC Milli Eðitim Bakanlýðý, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý tarafýndan 2018 Yýlý Performans Programýný açýkladýðý sýrada duyuruldu Ýlkokulda 2016 yýlýnda %94.87 olan okullaþma oraný, 2017 de %91.16 ya geriledi %3.71 lik bir düþüþ, küçümsenecek rakam deðildir bu veri maalesef 80 Milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz Sebebi ne olursa olsun, yaklaþýk olarak 1000 çocuktan 90 ý ilkokula gitmiyor! Önceki günkü yazýmýz, Eðitim ve Öðretim baþlýklý bir yazýydý Ýçerisinde bulunduðumuz eðitim yýlýnýn baþýnda hatýrlayacaksýnýz, Girne bölgesinde 83 çocuðumuz kayýt yaptýrdýklarý halde okula (sýnýfa) alýnamamýþlardý Tabii bir süre sonra, bu sorunun geçici olarak çözüme kavuþturulduðu söylendi bizlere Yeni KKTC Kabine sinin en önemli görevlerinden biri bu eksik okul (sýnýf) sorununu çözmek olmalý bize göre Önceki gün, bir baþka önemli haber daha vardý Türkiye den: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarý Komisyonu, bazý cezaevleri ile ilgili olarak inceleme raporlarýný görüþerek kabul etti Komisyonda konuþan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Þaban Yýlmaz, yaklaþýk 28 bin civarýnda tutuklu ve hükümlü Kapasite fazlasý bulunduðunu açýkladý Yýlmaz: Üzülerek belirtmek isterim ki, mevcut her geçen gün artýyor. Ortalama ayda 1000 civarýnda bir artýþ söz konusu dedi Ýþte haberler böyle Gene gonuþuruk buraþda.

12 12 10 Þubat 2018 Cumartesi Arýklý þiddeti Erdoðan'ýn tetiklediðini söylemiþ. Erdoðan tetikledi, siz de destekleyerek suça ortak oldunuz Kimi kime þikâyet?! Bizim Duvar Huy etti. Durmadan zart zurt ediyor! MUHABBETLÝLER GIDI GIDI Mehmet Levent FOTO ÞAKA YEMEÐÝN SALÇALISI, GADININ GALÇALISI! -Ne be Razi ama hasdasýn biþey? -Ne hasdasý yau, çok þükür biþeyim yok. -E noldýn da iki sokum alýp gagdýn masadan? Ýþdahýn kesildi? -Biþeyim yok be caným, süredme yau Garar verdim biraccýk recim yapayým. Fazla kilo aldým zerem. -Ma kim, sen? Yörü be gid iþine allahýný seversan Neren kilo aldý da söylen? -Yog yog, aldým Kemal, aldým, ben bilirim gendimi Eteglerin içine zor giriyorum artýk. Galçalarým açýldý biraz -E noldu ha bir-iki kilo aldýysan? Daha iyi ya Bir dirhem et bin ayýbý örter deller, bilmemin sen? -O esgidenidi Kemal -Esgidenidi? E getireyim saa yarýn gazeddayý okuyasýn. -Neyi okuyayým? -O þu Amerika'da kalça büyüdme ameliyatlarý artýyormuþ. -Ýnanma sen Gazeddalarýn uydurmasýdýr o -Ha yau Baþga iþleri yog da böyle haber uyduracak gazeddacýlar Sordular araþtýrdýlar heralde da yazdýlar -Yani biçag altýna yatallar bu gadýnnar galçalarý büyüdsün diye? -Off Neden olmasýn? Sonunda onnar da annamýþ olamaz mý, þu "yemeðin salçalýsý, gadýnýn galçalýsý" magbuldur Heralde annadýlar onnar da bunu, baþladýlar büyüdmeye Çaresi vardýr madem ki neçin büyüdmesinner? Dagma kafaný böyle þeylere Þikâyet eden oldu mu sana galçalarýndan? -Yog yau kim þikâyed edeceg? Ne haggý var herkeþin? -E ben da baþgasýný kastedmedim ya asýndan!.. Gendimi kasdeddim gocan olarak Yani benim þikâyetim yok demek isdedim. Yogsa kimin haddine galçalarýna lâf edmek? Onun için, recim meçimmiþ, çýkar aglýndan bunnarý Ne demiþ atalarýmýz? Hayvan alacan bacaðýn dolsun, garý alacan gucaðýn dolsun Pano Þebekelik olur ama bu kadar da þebeklik olmaz! Fikrinin Fikri MÜZAKERE YOK KÝ MÜZAKERECÝ OLSUN! T.E. - Vay! Hüseyin'ciðim! Gel seni bir öpeyim gardaþ! H.Ö. - Nerde galdýn be yeðen? Gözlerim yolda galdý. Gelmeycen diye marazlandým ben da!.. Haftanýn Gýdýgýdýsý Egemen Baðýþ'ýn "Milli davamýza sahip çýkmak için KKTC vatandaþý oldum" þeklindeki sözleri, mandranýn bütün kargalarýný gülme krizine tutturduðu için bu haftanýn en komik gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. FOTO ÞAKA T.E. - Seni bir yerden gözüm ýsýrýyor ama Kimlerdensin ya be evlat sen? Daða çýkmak istersen hiç çekinme ha. Elimden gelen yardýmý yaparým! Erdoðan'ý Ýtalya'da 3500 polis korumuþ. -Dünyanýn nefretini kazanmak, adamýn hayatýný iþte böyle riske sokar! * Egemen Baðýþ "Milli davamýza sahip çýkmak için KKTC vatandaþý oldum" demiþ. -Milli davaya sahip çýkmak sizin gibilere kaldýysa, vay o milli davanýn haline! * Akýncý, yeni bir müzakereci atamayacakmýþ. -"Son limanýna" sýðýndý ve bu defteri kapattý demek! Çözüldü çözüleceði kadar. Baþka çözüm beklemeyin! * T. Erhürman hükümetin Türkiye ile sorun yaþayacaðýný düþünenlere "Boþuna uðraþmayýn" demiþ. -Anlarsýnýz ya!.. Ne çatýþýmcý ne teslimiyetçi meselesi!.. * Bahçeli "Gerekirse ben de Afrin'e giderim" demiþ. -Hade git, durma! Ama öyle birkaç dakikalýðýna deðil, birkaç haftalýðýna! * Polis, Afrika'ya linç saldýrýsýnda her yerde kamera kayýtlarý ve yüzlerce fotoðraflarý bulunan 9 saldýrganý hâlâ bulamamýþ! -Bulamadý mý, bulmadý mý, bulmak istemedi mi, yoksa bulmamasý için birilerinden emir mi var?! * Denetimler sonucu 13 inþaat durdurulmuþ. -Ýþte ben buna toplumun ve ülkenin hayrýna icraat derim. Bravo Çeler * T. Erhürman "Nüfusumuzu bile bilmiyoruz" demiþ. -Bilmemek sizin ayýbýnýz deðil sayýn baþbakan. Ama þimdi doðru bir þekilde, iyi niyetle ve detaylý olarak sayýp öðrenmemek sizin ayýbýnýz olabilir! * Bertan Zaroðlu mahkeme salonundaki kadýn avukatlara "Oturmayý seviyorsunuz" diye hakaret etmiþ. -Onun "Reis"i de bir zamanlar nerde bir kadýn görse "üçle", "dörtle" diyerek elini onun rahmine atardý! * Erhan Arýklý mahkemede þiddeti Erdoðan'ýn tetiklediðini söylemiþ. -Öyleyse siz Erdoðan'ýn tetiklediði þiddeti niye desteklediniz ve karþý çýkýp durdurmadýnýz? * Derya Kanbay, Cemal Özyiðit'e "En ufak bir sorununuzda bile bizi yanýnýzda bulacaðýnýzdan emin olabilirsiniz" demiþ. -Buna Hala Sultan Ýlâhiyat Koleji'nde yaþanan laiklik karþýtý sorunlar da dahil mi sayýn büyükelçi? Yoksa bu rezillikler ufaktan da daha ufak mý?! Zaroðlu da "Reis"ine çekti. O da bir zamanlar nerde bir kadýn görse, "Üçle" "Dörtle" diyerek çocuk sayýsýný da belirlerdi...

13 10 Þubat 2018 Cumartesi 13 Salih Olgun OLDUBÝTTÝLERLE SÝYASET Sömürgecinin taþýyýp Kýbrýs halklarýndan zorla güneye göçerttiði insanlarýmýzýn ev ve mülklerine yerleþtirdiði "sömürgeci nüfus" ile ülkesindeki koþullar nedeniyle çalýþmaya gelen iþçi, emekçi nüfusu ayni kefeye koyup "göçmen insanlar" olarak tanýmlamak sýnýf temelli siyaset deðil! Sömürgeci TC devletinin iþgali altýndaki kuzeyi ülke ve buradaki sömürgeci nüfusu da halklarýmýzla ayni statüde görüp, ülkenin güneyini ve oraya kuzeyden göçertilen halklarýmýzý yabancý görenlerin bu siyasetleri sýnýf temelli deðil, olsa olsa sosyal þoven, sömürgeci devletin oldubittileri üzerinden siyaset üretmek olur! Bu siyasetler de, sömürgeci iþgali seçimlere katýlarak evrilteceðini ileri süren ve sömürgecinin üst düzey memuru olan Akýncý vd seçmekle de "baþarýlarýmýz" diye ortaya koyan küçük burjuva devrimcilerin siyasetidir. Mahmut Anayasa KABAHAT BÝZDE Hiç kimse kusura bakmasýn, biz yýllarca yazýlar yazýp, "Ýþgal", "Azýnlýk" "Kültürel asimilasyon", "Göç", "Kriminal olaylarda patlama", "Deðiþen nüfus yapýsý", "Polisin sivile baðlanmasý", "Kimlikle giriþ", "Golifa vatandaþlýk" diye bös bös bönürürken, þu anda bu yazýyý okuyanlarýn büyük bir kýsmý, annesi, babasý, nenesi, dedesi, dayýsý, amcasý "Beni sokmayan yýlan bin yaþasýn" diyerek, bizlere "Marjinal" dedi, "Deli" dedi, "Üç beþ kiþidir bunlar"dedi, "Sinek výzýltýsý" dedi, "Aldýrmayýn bunlara" dedi, dedi da dedi... Gelen maaþcýðýna, aldýðý ihaleciðe, kýzýný iþe sokmaya, oðluna terfi almaya, sürdüðü arabaya, yemesine, içmesine, gezmesine, tozmasýna baktý... Her tedirgin olduðunda bahçe duvarýný bir ayak daha yükseltti, kendine modern bir hapishane yarattý, kendini bu toplumdan izole etti... Yurt dýþýnda okuyan çocuðuna utanmadan "Sakýn geri gelme annem ha, n'apacan bunun içinde, kal orda" dedi... Þimdi de yýlan herkesi sokmaya baþlayýnca "N'oluyoruz be amma?" demeye baþladý... Elinizin körü oluyoruk... Kabahat hiç kimsede deðil, bizdedir, net... Abdullah Korkmazhan Acun'un bu iþten ne kadar büyük bir rant saðladýðýný ve söz konusu programýn insanlar üzerinde yarattýðý yozlaþmayý bir kenara koyacak olursak. Lütfiye Özipek,baský altýnda tutulan, üretimden koparýlan, yok sayýlan, her fýrsatta aþaðýlanan Kýbrýslý Türklerin, ne kadar zengin bir kültüre ve kimliðe sahip olduðunu, küçük bir toplum olmasýna raðmen baðrýnda olaðanüstü yetenekler barýndýrdýðýný ve fýrsat olmasý durumunda olaðanüstü iþler baþarabileceðini kanýtladý. Teþekkürler Lütfiye, seninle gurur duyuyoruz. Erdal Eryener - Lurucina... Yýl Þairin Köþesi -öykü/deneme- M. Kansu "sesim uçar gider çünkü, kalan benim. O kalan da ben deðilim aslýnda." m.k UÇUYORUM MARS'A Mars'a gidiyorum. Granit kayalýklarýn ve kum çöllerinin derinliklerinde uyumaya yatmýþ buzulu kýrmak, çözmek ve özgürleþtirmek için. Mars yolcusuyum. Ýçimde; vuruþarak kývýlcýmlanan sonra da görünmez olan bulutlar. Köksüz aðaç yapraklarýnýn kýzýl damarlarýna düþen yýldýzlar. Gidiyorum. Gideceðim. Mars rüzgârlarýnýn havalandýrdýðý kül renkli ve yoðun toz uçuþganlarýna karþý baðýracaðým belki küfredeceðim: Sessizlik, dinginlik ve arýnmýþ bir gökyüzü için terkettiðim 'dünya'mýn marazlý þarkýsýný; soluk borularýma doluþmuþ kum zerrecikleri sesimi boðarken söyleyeceðim. Mars'a uçuyorum. Uyandýracaðým; o dilsiz, o duraðan buzulu ayaklandýrmak, yeni, gül renkli bir aþk ve sonsuzluktaki inanýlmaz dinginlik gibi. Hade, çýkalým þimdi Beþparmaklara! Kurak, sararmýþ, ölgün Mesarya'ya bakalým; kazýlarak hem de patlatýlarak yüzü parçalanan yamaçlara. 2 Kasým, 2017 Ortaköy/Lefkoþa Baðýmsýzlýk yolu Özay Hüseyin KURTDERE ELEÞTÝRÝ VE ÖZELEÞTÝRÝ Eleþtirmek ya da özeleþtiri yapmak aslýnda kiþinin kendine olan saygýsý ve özgüvenidir. Diðer yandan eleþtiri ayný dünya görüþünü savunan, ayný pencereden bakan insanlarýn bir birine karþý sorumluluðudur. Özeleþtiride yine güvene dayalý doðruyu bulma çabasýndan baþka birþey deðildir. Bazý arkadaþlarýmýz henüz bunu tam anlamýyla kavrayamadýklarýndan ve böyle bir alýþkanlýðý kazanamadýklarýndan dolayý, tenkitle özeleþtiriyi birbirine karýþtýrmaktadýrlar. Herþeyden önce eleþtiri dosta yapýlýr, sevdiklerimize ayný tarafta ayný mücadele içinde olan insanlara eleþtiri ve özeleþtiri verilir. Tenkit ise karþý saflardakine yapýlan bir eylemdir tenkit direkt yanlýþý yüze vurma protest bir eylemdir. Eleþtiri ve özeleþtiri devrimci bir duruþ devrimci bir kültürdür. Eleþtiriler daha fazla kitleye açýlma, tartýþmayý geniþletme ve bilinçlenme adýna yapýlýr. Ancak yine bazý arkadaþlarýmýz tartýþma ile münakaþa ya da dil kavgasýný da birbiri ile karýþtýrmaktadýr. Yine bizlerin anlayýþý ile bir yerlerde olmak bir mevkide yer almak taþýdýðýmýz düþünce ve siyasi kimlikle kitle adýna kendi kitlemizi temsilen olduðunu bilmeliyiz. Bunun bir ayrýcalýk ya da þahsa ait bir imtiyaz olarak düþünmek yanlýþtýr. Yine bir mevkide yer almak ya da bir kitle örgütünün yönetiminde yer almak herþeyi en iyi bildiðimiz anlamýna gelmemeli.. Öðrenmek sonsuzdur. Özellikle bir kitle örgütünün baþýnda olan kiþiler ordaki mevkinin kitleye ait bir yer olduðunu ve o görevin sadece kitleyi temsilen olduðunun farkýnda olmalýdýr. Böyle yerdeki mevkideki insanlar halkýn içindeki belli bir kitlenin sözcüsü durumundadýr. Kýsacasý yapacaðý her hata da kitlesel bir sorumluluk taþýr. Eðer hatalý bir söz ya da eylem gerçekleþtirilirse bunun temsil ettiði kitleye mal olacaðýný bilmelidir. Yine ayný örgütün kitlesi de bundan dolayý özeleþtiri isteme hakkýna sahiptir. Beni kitlesel olarak temsil eden kiþi sözcü ayný zamanda bana karþý sorumlu ve benim de özeleþtiri isteme hakkýna sahip olduðumun bilincinde olmalýdýr. Hatalarýn düzeltilmesi ve kitlenin bilinçlendirilmesi buna baðlýdýr sonrasý Kýbrýs'ta genel olarak devrimci tartýþmalarýn durgunlaþtýðý bir gerçektir. Yine buna baðlý olarak da genç sempatizan yoldaþlarýn katýlýmýnda da bir yavaþlama vardýr. Siyasi partilerin aðýrlýklý partizan tutumlarý ve propagandalarý neticesi bir çok genç arkadaþýmýzýn politik tartýþmalardan uzaklaþmasýný ve devrimci mücadele ile siyasi parti propagandalarýný birbirine karýþtýrdýðý bir gerçektir. Konuþtuðumuz bir çok genç arkadaþýmýzýn bu nedenden siyasetten koptuðunu siyasi konuþma ve tartýþmalardan uzaklaþtýðýný görebiliriz. Bu durumda kitle örgütlerinin yeterince halka inemediðini halk ve kitle ile içiçe olmadýðýnýn da gerçeðini kabullenmemiz gerekmektedir. Kitle örgüt anlayýþýnýn ötesinde kapalý dergah usulü tekkeci bir anlayýþýn yerleþtiðini de artýk kabul etmemiz ve buna bir çare üretmemiz þart oldu. Siyasi deðiþimler hele de sosyalist bir devrimden bahsediliyorsa bunun ana materyalinin de halk olduðunun bilincinde olmamýz þarttýr. Kendi kendimizle barýþmak yanýnda birbirimize karþý güven olgusunu güçlendirmek kitlesel bir güveni kazanmak þart. Yoksa kendi kendimize tekrarladýðýmýz kapalý kapýlar ardýndaki tartýþmalar kimsenin iþine yaramayacaktýr. Bu olgu gün geçtikçe halk arasýnda daha derin bir kopukluk yaratacak. Oysa kitle örgütlerinin ana görevi halk ile siyasi mücadele arasýnda bir köprü oluþturmaktýr. Halkýn sosyal ekonomik sorunlarýndan yola çýkarak halký politize etmek baþlýca ana görevimizdir. Umarým vermek istediðim mesaj gerekli yerlere ulaþmýþtýr. Bizlerin baþlý baþýna bu düzen içinde var olmamýzýn ve ayakta kalmamýzýn birbirimize karþý güven ve devrimci dayanýþmadan geçtiðinin bilincinde olmamýz gerçeðini hepimizin görmesi ve kabul etmesi þart...

14 14 10 Þubat 2018 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Özerçal Eczanesi: Raif Denktaþ Cad. Siyah Kuðu 1 Binalarý No:15/E Göçmenköy Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yaný Tel: Serol Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 Terminal Çemberi Yaný Asbank Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Hacer Balýkçý Eczanesi: Mustafa Kemal Bulvarý Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland Karþýsý Universal Bank Yaný Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Rýzký UU Eczanesi: Mülk Plaza No:11 Lemar Yolu ÇatalköyTel: Nurçað Eczanesi: Þht. Dursun Özsaraç Sok. No:6/2 Eski Pasaport Restaurant Yolu Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Ýskele Avicenna Eczanesi: Bahçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4 Kordonboyu Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ateþli silahlarla atýþ 1 2 yapýlan yer. KKTC'nin resmi haber ajansý. 1 2-Acýklý. Yabancý ülkelerden kaçýrýlýp 2 özgürlükten yoksun edilen, alýnýp 3 satýlabilen, her konuda efendisinin 4 isteklerine baðlý olan genç kadýn. 3-Su veya 5 baþka sývýlarý taþýmaya yarayan dar 6 aðýzlý þiþkin karýnlý genellikle hasýr veya 7 sepet içinde korunan büyük þiþe. Ýridyum'un 8 kýsaltmasý. 4-Bir emir. 9 Keman veya kemençe yayý. 5-Beddua. Ýki 10 takým veya iki kiþi arasýnda yapýlan 11 sportif karþýlaþma. 6-Yaydan çýkan. Bir eþyanýn altýna kýpýrdamadan dik durmasý için yerleþtirilen aðaç kama. Kuzu sesi. 7-Eski dilde "Büyük kötülük, lanetlenecek iþ veya davranýþ". 8-Bildirme yazýsý, mesaj. Alfabenin 15 ve 17. harfleri. 9-Ters okunuþu "Kan veya evlilik yoluyla birbirine baðlý kimseler, hýsým". Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. 10Ýlaç, merhem. Ayaküstü içki içilen yer. Kalýcýlýk, ölmezlik. 11-Kesilmiþ hayvanýn ciðer, iþkembe gibi iç organlarýyla baþ ve ayaklarý. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. Dünkü bulmacanýn çözümü "Düþte Umut Yürekte Sýzý" Ýsimli Kitap Sanat Severlerle Buluþuyor Hakan Çakmak'ýn yazdýðý "Düþte Umut Yürekte Sýzý" isimli kitap Khora Yayýnlarý'ndan çýktý. Fotoðraflarla da zenginleþtirilen 620 sayfalýk eser, Ýngiliz sömürge yönetiminin son yýllarýndan baþlayarak kitabýn yayýmlandýðý 2018'e kadar, Yaþar Ersoy'un yaþamýný eksen alarak toplumumuzun yakýn döneminin sosyal, kültürel, sanatsal, siyasal tarihini ele alýyor. Yaþar Ersoy'un anlatýmýyla Hakan Çakmak'ýn yazdýðý kitabýn editörlüðünü Feriha Altýok, kapak tasarýmýný Emin Çizenel, kitap tasarýmýný ise Umut Ersoy yaptý. Bir ipek böceði gibi kültür sanatýmýzýn bellek kozasýný oluþturup aramýzdan uçup giden Hakan Çakmak'ýn yazdýðý "Düþte Umut Yürekten Sýzý" kitabýnýn tanýtýmý için, KhoraYayýnlarý ve Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun organizasyonuyla 15 Þubat 2018 Perþembe saat 18:30'da Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda bir etkinlik gerçekleþecek. Lefkoþa Belediye Orkestrasý'nýn müzik dinletisi sunacaðý resepsiyonda, KhoraYayýnevi yetkililerinin sunuþu ve Yaþar Ersoy'un yapacaðý konuþmanýn yaný sýra Hakan Çakmak'ýn çeþitli kültür sanat programlarýndankolaj yapýlarak oluþturulan,kadri Esemen'in hazýrladýðý kýsa bir belgesel izlenecek. Etkinlik süresince, okurlar kitaplarýný alarak Yaþar Ersoy'a imzalatma imkaný da bulacaklar. Kültür sanatýmýza emek veren önemli isimlerin buluþacaðý resepsiyona, sanat sever tüm halkýmýz davetlidir. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çocuk bilimi. Notada duraklama iþareti. 2-Yararlanýlan uygun þart, imkân. Güney Amerika'nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan, yük hayvaný olarak kullanýlan, boyu yüksek, boynu uzun, tüylü hayvan. 3-Gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý bulunan doðal veya yapay sýðýnak. Ters okunuþu "Çoðu doðuþtan, tende bulunan siyah veya kahverengi kabartý". 4-Öðrenci ve yoksullara yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi. 5-Onarým. 6-Yýlýn birinci ayý. Harf okunuþu. Ters okunuþu "Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal". 7-Çok sýk hastalanan, saðlýksýz kimse için kullanýlýr. 8-Oruç tutulan ay. 9-Borazanýn çýkardýðý ses. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. Engel. 10-Dini tören. Kadýn hükümdar, padiþah karýsý. 11-Üzerine þilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan tahtadan seki, sedir. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. ÝZCÝ LÝDERLÝÐÝ KURSU DÜZENLENDÝ - Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðýna baðlý okullarda izci liderliði yapan ancak liderlik sertifikasý olmayan öðretmenler için "Liderlik Temel Eðitim ve Kümebaþý Eðitim Kursu" düzenlendi. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, iki aþamalý kursun teorik ayaðý 31 Ocak - 3 Þubat tarihleri arasýnda Lefkoþa Kýz Ýzci Örgütü tesislerinde gerçekleþtirildi. Kursa "Liderlik Temel Eðitim" alanýnda 34, "Kümebaþý Eðitim" alanýnda 12 kursiyer katýldý. 10 Eðitimci Lider de kurslarda görev aldý.kursun ikinci aþamasý olan Uygulama Kursu ise ileriki bir tarihte gerçekleþecek. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için yi arayýnýz...

15 15 10 Þubat 2018 Cumartesi Haftada Bir Halil PAÞA HIZLI AYAR ÇEKME DÝRENÝÞÝ DE TETÝKLÝYOR Ocak sonu Þubat baþý Meksika-Guatemala köylerinde ve þehirlerinde dolandým durdum. Yurt dýþýna çýkacaðým gün, Afrika gazetesine karþý ýrkçý-dinci saldýrý olayý tertiplendi. Yurt dýþýnda kaldýðým beþ gün içerisinde Kýbrýslýtürklerin siyasal tarihine geçecek mitingi de kaçýrdým. Ama olay bir mitingle de sýnýrlý kalmadý. AKP hükümeti savaþ kararý aldý ve Suriye topraklarýnda Kürt bölgesine askeri operasyona yöneldi. Karþýlýðýnda direnç gördü ve olay askeri-kanlý bir savaþa dönüþtü. Türkiye þu anda, çok deðil yarým saatlik uçak mesafesi uzaklýðýnda ve ne zaman sonlanacaðý belli olmayan, kararý "iki dudak arasýna sýkýþmýþ" bir savaþýn içerisinde. Daha "önemsizmiþ" gibi olaylar da var. Lefkoþa'dan baþlayarak adayarýmýza çekilmeye çalýþýlan yeni kimlik ayarlarý. Park, yeþil alan, laik devlet okulu, yol, kaldýrým, hastane, çevre kirlenmesi ile boðuþan Lefkoþa'da, büyük paralar harcanarak inþa edilen "Hala Sultan Koleji", daha da para harcanýp, bir yanýp bir sönen rengarenk neon ýþýklarla donatýlýp daha bir görünür kýlýndý. Gece Ercan'dan dönerken gördüm. Gezip gördüðüm Fas'ýn Casablanca þehrindeki Mekke'den sonra dünyanýn en büyük ikinci camisi gibi, þehrin fakir ve kanalizasyonsuz mahallelerine karþý, okyanusun kýyýsýna krallarý Ýkinci Hasan'ýn arzusu hilafýna, halkýndan topladýðý vergilerle ama kendi ismini vererek inþa ettirdiði Kral Hasan Camisi gibi heybetli bir duruþu vardý. ZEYTÝNLÝK-TEMPLOS'DAKÝ ADAK YERÝNE KÖYLÜLERÝN TEPKÝSÝ Bu arada, Lefkoþa'dan baþlayan türbelerin Sünni görünürlüðüne, Temroz (Zeytinlik) köyünde de devam edildi. Köye döndüðümde, meydanýna yakýn "Garip Dede" türbesini, adak mumlarý sökülüp kaldýrýlmýþ, baþýnda sarýðý eski görüntüsünden oldukça uzaklaþmýþ buldum. Lefkoþa'daki Polis Sokaðý'na asýlan tabeladaki gibi; "dinimizce mum yakma yasaðý" güya çaktýrmadan getirilmiþ mi oluyordu? Vakýflar Ýdaresinin memurunun mum yakýlmasýna karþý alerjisi olabilirdi. O kendi dini ve vicdani özgürlüðüydü. Kendisine saklayabilirdi. Ancak Templos köyünde, babasýnýn dedesi Temrozlu olanlar, orada hala, teyze vb. kiþilerin, Garip Dede'ye mum yakýp çaput baðladýklarýný, böyle ritüelleri olduklarýný söylüyorlar. Öte yandan Temroz'un yetiþtirdiði Kýbrýslý entelektüellerimizden Ali Nesimi'nin "Sosyal Yaþam ve Kültürüyle Templos-Zeytinlik" kitabýnda "Garip Dede" adak yeri olarak geçiyor. Ayrýca Garip Dede ile ilgili iki de efsane anlatmýþ Ali Nesimi Hoca. Meraklýlarý alýp okuyabilirler. Sonunda Nesimi Hoca "Garip Dede" türbesi için bir "dilek yeri" tanýmlamasýný yapmýþ ve þöyle devam etmiþ: "kýsmet arayanlarýn, çocuk isteyenlerin ve dileðinin yerine getirilmesini isteyenlerin bir uðrak yeri " Türbelerimize, tarihi miraslarýmýza da mý kimlik yakýþtýrmaya çalýþýlýyor? Ne büyük bir aymazlýk ve gericilik!... COÐRAFYAMIZ KAZANACAK, BÝZ KAZANACAÐIZ. Devletin kurumlarý, Lefkoþa sokaklarýndaki türbeleri restore ederken yasalara uygun davrandý mý? Örneðin 200 yýldan eski olan bir anýt, nasýl olur da hala Evkafýn yetkisinde olur ve bir restorasyonda Eski Eserler ve Yüksek Anýtlar Kurulu bypass edilir? Neden bu türbeler restorasyon kurallarýna uyularak tamir edilmez? Neden ihaleye çýkýlmaz? Bunlarý da uzmanlarý, konuyu dert edinen görevli memurlar ve yeni hükümet araþtýrsýn Ancak benim gördüðüm Templos köylülerinin "Garip Dede Adak Yeri"nin bir garip Sünni Ýslam görüntüsüne dönüþtürülmesinin önüne geçerek, köylerindeki bu tarihi esere sahip çýkmalarýdýr. Ne mutlu Templos köyünün bu duyarlý insanlarýna. Köylüler ve köyde uzun zamandýr çevre ve demografik yapý için mücadele eden Zeytinlik-Templos Ýnisiyatifi aslýna uygun restorasyon yapýlmadýðý için Vakýflar Ýdaresini eleþtirince, köye gelen bir Evkaf yetkilisi köylüyü dinledi, notlarýný aldý ve en kýsa zamanda Garip Dede Adak Yerini köylünün de taleplerinin göz önüne alýnarak düzelteceði sözünü verdi. Köylü sonucu bekliyor. Zeytinlik-Templos Ýnisiyatifi sonucun yakýn takipçisi olacak ki bu da örgütlü olmanýn önemini gösteriyor bize. MAHALLEME DOKUNMA ÝNÝSÝYATÝFÝ Lefkoþa'nýn Yeniþehir semtinde, Anadolu Ajansý Bürosu'nun yanýndaki araziye 2 bloktan oluþan 8 katlý öðrenci yurdu yapýlmasýna karþý, mahalle sakinleri ayaklandý. Pankartlarýný aldý, sokaða çýktý. Mahallelerinin böyle bir devasa inþaat ile kirleneceðinin, sonrasýnda ise bu kadar çok öðrenci nüfusuyla sakin bir yerin karmaþaya bulanacaðýnýn, huzurlarýnýn kaçacaðýnýn, yaþam kalitelerinin düþeceðinin farkýna vardýklarý için bunu yaptýlar. Kaldý ki devletin artan üniversitelere karþý imar planýnda ayrýlmýþ bölgeleri yok. Araziyi bulan restoran, yurt, cafe, bakkal ve bar açýyor. Tabii Serdar Denktaþ'ýn Maliye Bakaný iken bahse konu devlet arazisini bakanlýðýnýn uhdesine alýp kýzýna ve kýzkardeþinin damadýnýn kurduklarý þirkete kiralamasý, daha önce üniversite sahibi yapmaya çalýþtýðý oðluna ilaveten bir de bu "yurt kýyaðý" mahalleliyi daha da bilemiþ. Onlara kalan tek þeyi yapmýþlar. Týpký köylerinde çok katlý yurt inþasýna karþý ayaklanan Zeytinlik-Templos sakinleri gibi, Girne Ýnisiyatifi gibi bir örgüt çatýsý altýnda örgütlenmiþler. Ne mutlu Kýbrýs'ýn sorunlarýna kendileri sahip çýkan böyle fedakar insanlarýna!. KIBRISLILARI YAKIN GELECEKTE BEKLEYEN TEHLÝKE Kýbrýslýlar adanýn kuzeyinde AKP'nin yaný sýra, bu partinin isteklerine onay verip bu arada kendilerine, aile ve yakýnlarýna maddi servet fýrsatlarýndan hiçbirisini kaçýrmayan Kýbrýslý iþbirlikçilerine karþý, yalnýzca siyasal partilerde deðil, yaný sýra sýra sivil toplum örgütlerinde, kendi kurduklarý inisiyatiflerde örgütlenmeye ve direnmeye baþlamýþ bulunuyorlar. AKP, Türkiye'de ne denli iktidarda kalýr ve giderek otokratikleþen ve sivil yaþamda dini öne çýkaran bu "mahalle baskýsýný" artýrarak sürdürürse Türkiye'nin mevcut "milliyetçi-dinciotoriter"yapýsýný ne kadar uzun sürdürürse Sanýrým Kýbrýslýtürklerin yakýn gelecekteki yaþam tarzý da buna göre yol alýp þekillenecek AKP ve Erdoðan Türkiye'de kök saldýkça, Kýbrýs'ta sokaktaki "saldýrgan, küfürbaz, tehditkar, ýrkçý, köktendinci" unsurlarýn meclisten bürokrasiye siyasal yaþamýmýzdaki görünürlüðü daha bir artacak gibi. Ancak buna karþý da bu coðrafyayý yurt edinmiþ insanlarýn, heyecanlý, sert mitinglere, sivil örgütlenmelere yöneleceði de aþikar. Kýsaca yakýn gelecekte öyle görünüyor ki; siyasetten eðitime, ekonomiden ticarete, yaþamýn her alanýnda ortam gerilecek. GUATEMALAVE KKTC On gün kadar önce 16 milyonluk Guatemala'nýn 8 milyonluk ayný adý taþýyan baþkenti Guatemala'daydým. Þehre girerken þehri saran tepelerde karþýma çýkan gecekondu evlerinin damlarý paslý tenekelerden ibaretti. Þehrin merkezine doðru ilerledikçe, bazý dükkan ve maðazalarýn önünde pompalý tüfeklerle nöbet bekleyen adamlar gördüm. Bakkal dükkanlarý ise, bir küçük pencere hariç baþtan sona demirliydi. O küçük pencere deliðinden yapýlýyordu alýþ veriþler. Duvarlar ve üzerinde dikenli tellerle çevrili villalarýný da fark edince, ülkenin ne denli yoksul, sýnýf ayýrýmýnýn ne denli korkunç olduðunu anlamak için öyle pek araþtýrmaya falan da gerek kalmýyordu. Emekliliðin olmadýðý Guatemala'nýn bir de Kolombiya'dan gelen uyuþturucu trafiði üzerinde bulunduðu ve ülkenin %1'inin (160 bin kiþi) bu ticaretten geçindiði düþünüldüðünde Yine de bu ülkenin köyleri baþkentine benzemiyordu. Maya kökenli köylülerin Katoliklerine eklemledikleri ritüelleri onlarý Hristiyanlýktan uzaklaþtýrýp baþka bir dünyaya fýrlatýyordu. Týpký baðnaz Müslümanlarýn eskilerimizin "mum yakma", "çaput baðlama" ritüellerinin onlarý Müslümanlýktan uzaklaþtýrdýðý iddialarý gibi Üzgün görünüþlü ama sebatlý, küçük fakir evlerde yaþayan ama zengin bir yeþile ve doðaya sahip, basit, sade ucuz giyimli ama çalýþkan ve cana yakýn gençlere sahipti kýrsal kesimleri Guatemala'nýn Bana arasý az geliþmiþ ama daha yeþil, betonsuz-apartmansýz ama daha sakin Lefkoþa'sýný, beþ yýldýzsýz casinosuz ama tertemiz Girne denizini hatýrlattýlar. Bir masa örtüsü satýn aldý eþim. Maya iþlemelerinin bizim Lefkara iþindeki desenlerin aynýsý olduðunu Kýbrýs'taki eþine dostuna göstersin diye Ýspanyollarýn iþgaline, Katolik misyonerlerinin baskýsýna beþyüz yýlý aþkýn bir zamandýr ritüellerini, diyaleklerini, pek çok gelenek ve göreneklerini kaybetmeden ayakta kalmýþ Mayalarý ve kýrsalýn o naif insanlarýný da görünce. Bir kez daha coðrafyanýn baskýn olacaðýna, Kýbrýslýnýn Kýbrýslý kalacaðýna inancým daha da arttý!.

16

17

18 18 10 Þubat 2018 Cumartesi

19 10 Þubat 2018 Cumartesi GÝRNE'DE ALKOLLÜ ÝÇKÝ RUHSATLARI ÝÇÝN 2 MART'A KADAR SÜRE Girne bölgesindeki faaliyet gösteren iþletmelerin alkollü içki satýþ ruhsatlarýný yenilemek için 2 Mart'a kadar Girne Kaymakamlýðý'na baþvurmasý gerekiyor. Girne Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, baþvuruda istenecek belgeler þöyle: "Dilekçe, alkollü içki lisans fotokopisi, belediye iþletme belgesi fotokopisi, kira sözleþmesi- vergiden onaylý koçan fotokopisi, oteller için otel iþletme sýnýflandýrma belgesi, kumarhaneler için imtiyaz belgesi." ÞEHÝT ECVET YUSUF CADDESÝ'NÝN BÝR BÖLÜMÜ PAZAR SABAHI TRAFÝÐE KAPATILACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)'nin yürüttüðü altyapý ve düzenleme projesi kapsamýnda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Þehit Ecvet Yusuf Caddesi'nde, Þehit Kamil Balkan Sokak kavþaðý (Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý) ile Yeniþehir Iþýklarý arasýnda kalan bölüm, 11 Þubat Pazar günü saat 07:00'de trafiðe kapatýlacak. LTB'den yapýlan açýklamada, çalýþmalar tamamlanana kadar söz konusu güzergah kýsmen yada tamamen araç trafiðine kapalý olacaðýndan, bu güzergahý kullanacak sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine dikkat etmeleri istendi. "GELENEKSEL TÜRK OKÇULUÐU" KURSU DÜZENLENÝYOR Lefkoþa Yunus Emre Enstitüsü, "Geleneksel Türk Okçuluðunu sevdirmek, gençleri ata sporlarýna teþvik etmek ve gelenekleri yeni nesillere aktarmak" amacýyla "Geleneksel Türk Okçuluðu Kursu" düzenliyor. Kurs, Okçular Vakfý ve Yunus Emre Enstitüsü tarafýndan "Kemankeþ Projesi" kapsamýnda 16 ülkede düzenlenecek Türk Okçuluðu Kurslarý çerçevesinde gerçekleþtirilecek. DÖRTLÜNÜN BAÞKANLARI MECLÝSTE TOPLANTI YAPTI Koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partilerin baþkanlarý Cumhuriyet Meclisi'nde dün Genel Kurul öncesi araya geldi. Toplantý nedeniyle, hükümet programýnýn okunacaðý ve Meclis Baþkanlýk Divaný seçimlerinin yapýlacaðý Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantýsý da gecikmeli olarak dün saat 11.25'te baþladý. Baþkanlarýn, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin Meclis Baþkanlýðý konusunda Baþsavcýlýk'ýn olumsuz görüþ vermesi üzerine deðerlendirme yaptýðý öðrenildi. Meclis'teki Baþbakanlýk odasýnda yer alan toplantýya Baþbakan ve CTP Genel Baþkaný Tufan Erhürman, HP Genel Baþkaný Kudret Özersay, TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ve DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ katýldý. LÝMASOL DÝRENÝÞÝ ANILACAK Limasol direniþi ve direniþte þehit düþenler, 13 Þubat Salý günü törenle anýlacak. Girne Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, tören saat 10.00'da Limasol-Girne Þehitleri ve Özgürlük Anýtý önünde yer alacak. Törende, protokol sýrasýna göre anýta çelenkler konulacak, Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekilecek, þiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuþma yapýlacak. Konuþmayý Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Girne Þubesi Onur Kurulu Üyesi Erbil Aydýnova gerçekleþtirecek. Törenin ardýndan saat 11.00'de Girne Nurettin Ersin Paþa Camii'nde Mevlid'i Þerif okutulacak. KANSERLÝLER YARARINA KONSER Hüner Coþkuner ve Cem Kafkas, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna YDÜ- Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser verdi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ile eþi Meral Akýncý'nýn da katýlarak izlediði Hüner Coþkuner-Cem Kafkas konseri, Atleks Sanverler ve Önder AVM ana sponsorluðunda gerçekleþtirildi. Yoðun katýlým olan gecede, ülkeden de hemen hemen tüm korolarýn destek verdiði, özellikle Girne Belediye Korosu, Gazimaðusa Belediye Korosu, Müzik Gönüllüleri Korosu ile Lefkoþa Müzik Derneði'nin yüksek katýlým gösterdiði belirtildi. Pazar akþamý verilen konser için satýlan bilet ve gelen baðýþlarla, derneðin 60 hastanýn kemoterapi ücretlerini ödeyebileceði bir meblað kazanmalarýna vesile olunduðu kaydedilen açýklamada, katký koyan herkese teþekkür edildi. "IPRODIONE" AKTÝF MADDESÝYLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Tarým Dairesi, Avrupa Birliði ve Türkiye'deki uygulamalarý göz önünde bulundurarak, zirai mücadelede fungusit olarak kullanýlan Iprodione aktif maddesinin kullanýmýnýn 8 Haziran 2018 tarihinde sonlandýrýlacaðýný açýkladý. Tarým Dairesi Müdürü ve Tarýmsal Ýlaçlar Denetim Kurulu Baþkaný Mehmet Akif Ünsal, konuya iliþkin tarým ilacý ithalatçýlarý, satýcýlarý ve ilaç kullanýcýlarýna yönelik yazýlý açýklama yaptý. Ünsal, AB'de yayýmlanan tüzük ile Iprodione aktif maddesinin ruhsatlandýrmasýnýn 5 Aralýk 2017 tarihinde sonlandýrildýðný ve 5 Mart 2018 tarihinden itibarten de Iprodione aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarýnýn iptal edileceðini kaydetti. Ünsal, yapýlan çalýþmalarda, Iprodione aktif maddesinin yer altý sularýna karýþma riskinin yüksek olduðu, bunun ise sucul organizmalar için uzun dönemde yüksek risk taþýyacaðý kanaatine varýldýðýný, EFSA tarafýndan verilen bilimsel görüþte, bazý Iprodione metabolit kalýntýlarýnýn genotoksik ve endokrin bozucu olduðunun vurgulandýðýný kaydetti. Ünsal, Türkiye Gýda, Tarým ve Hayvancilik Bakanlýðý Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü'nün Iprodione aktif MEDYA ETÝK KURULU ÝNTÝHAR HABERLERÝNDE UYULMASI GEREKEN KURALLARA DÝKKAT ÇEKTÝ Medya Etik Kurulu (MEK), nötr bir dille yazýlmayan, yöntem, yer, ilgililerin hayat hikayeleri verilerek detaylý olarak sunulan intihar haberlerinin tetikleyici rolüne, yaþamý sona eren kiþinin yakýnlarýný incittiðine ve acýlarýný artýrdýðýna dikkat çekerek, gazetecilerin bu tür haberlerde çok hassas olmalarý gerekliliðini anýmsattý. Medya Etik Kurulu, gerçekleþtirdiði toplantýda, medyada, özellikle sosyal medyada yer alan intihar haberleriyle ilgili þikayetleri deðerlendirdi. Kurul yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýntihar olaylarý hakkýnda, haber çerçevesini aþan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altýnda býrakacak, özendirici nitelikte ve geniþlikte yayýn yapýlmamalýdýr. Olayýn ayrýntýlarýndan ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçýnýlmalý, olayý gösteren fotoðraf, resim veya film yayýmlanmamalýdýr" þeklindeki gazetecilik maddesi ve bu aktif maddeyi içeren Bitki Koruma Ürünlerinin ithalat izinlerini 19 Þubat 2018 tarihi itibariyle sonlandýracaðýna dikkat çekti. Ünsal, Iprodione aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde bulunan bað ve kayýsý tavsiyelerinin 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle iptal edildiði, piyasada bulunan Iprodione aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin bað ve kayýsý tavsiyelerini içermeyen etiket düzenlemelerinin 19 Þubat 2018 tarihine kadar firmasýnca yapýlmasý ve bu þekilde düzenlenmiþ etiket ile satýþýna devam edilmesi kararý alýndýðýný belirtti. Birden fazla aktif madde karýþýmý olan ve içeriðinde Iprodione aktif maddesi bulunan bitki koruma ürünleri için de ayný hususlarýn gecerli olduðunun altýný çizen Ünsal, Iprodione aktif maddesi içeren bitki koruma ürünlerinin yeni ruhsat baþvurularýnýn kabul edilmemesi, ruhsat aþamasýnda olan ürünlerin ise ruhsat ve tavsiye iþlemlerinin askýya alýnmasý kararýnýn alýndýðýný duyurdu. Ünsal, Iprodione aktif maddesi içeren bitki koruma ürünlerinin KKTC'de kullanýmýnýn AB'de olduðu gibi 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle sonlandýrýlacaðýný kaydetti. meslek ilkesine dikkat çekerek, geleneksel ve elektronik, (Yeni) medyada bu ilkenin uygulanmasý gerektiðini vurguladý. Gazetecilerin intihar haberleri konusunda belirlenmiþ evrensel kurallara uymasýnýn meslek ve temel insan haklarýna saygýnýn bir gereði olduðunu kaydeden MEK, Dünya Saðlýk Örgütü'nün 2004 yýlýnda yaptýðý önerileri de anýmsattý. Dünya Saðlýk Örgütü'nün Önerileri þöyle: "Ýntihar duygusal olarak ele alýnmamalý.haber kýsa tutulmalý, kurbanýn ruhsal rahatsýzlýðý varsa belirtilmeli. Ýntihar yöntemi belirtilmemeli, olay yerinin fotoðrafý yayýnlanmamalý. Ýntihar açýklanamaz olarak gösterilmemeli. Ýntihar kurbanlarýný, intihar davranýþýný, onurlandýracak þekilde yansýtmaktan kaçýnýlmalý.haberde ruh saðlýðý hizmetleri ve yardým hatlarýnýn iletiþim bilgileri duyurulmalý." 19 GÜNEYDEN... FÝLAMÝNGOLARIN SAYISI AZALDI Filamingolarýn, göç yollarý üzerindeki istasyonlardan biri olan Güney Kýbrýs'a bu yýl raðbet etmediði haber verildi. Politis ve diðer gazetelere göre 2016'da Güney'deki göletlerde konaklamayý tercih eden filamingo sayýsý 13 bin civarýnda iken bu yýl 3-4 binde kaldý. sulak alanlarý ördekler (3 bin civarýnda) ve diðer su kuþlarý tercih etti. Rum Avcýlýk Dairesi yetkilisi Nikos Kasinis filamingo sayýsýndaki azalmayý son iki yýldýr hissedilen kuraklýða baðladý. 14 MÜLTECÝ TESPÝT EDÝLDÝ Güneyde önceki gün sýralarýnda Athienu-Limbia yolunda yürüyen 14 mültecinin tespit edildiði bildirildi. Alithia gazetesi, yaþlarý arasýndaki mültecilerin gemiyle KKTC'ye geldiðini, ardýndan Rum tarafýna geçtiðini iddia etti. Haberde mültecilerden birinin yasaklýlar listesinde bulunduðu da belirtildi. ÇOCUÐA CÝNSEL SALDIRIYA AÐIR CEZA Rum Aðýr Ceza Mahkemesi, küçük yaþta iki kýza cinsel þiddet ve tecavüzde bulunan iki kiþiye 11 ile 20 yýl aðýr hapis cezasý verdi. Fileleftheros ve diðer gazeteler Lefkoþa Rum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dün görülen iki ayrý davada verilen gerekçeli kararlarý geniþ ölçekte aktardý. Haberde, kýz kardeþinin 11 yaþýndaki kýzýna cinsel þiddet ve tecavüzde bulunan 31 yaþýndaki kiþinin 11, birlikte yaþadýðý kadýnýn 7 buçuk yaþýndaki kýzýna cinsel þiddet ve tecavüz ederek kalýcý bedensel ve psikolojik hasara neden olan 35 yaþýndaki kiþiye de 20 yýl hapis cezasý verildiði kaydedildi. Baf Kaza Mahkemesi'nde de 8 yaþýndaki iki erkek çocuða cinsel istismarda bulunan 56 yaþýndaki kiþi ile ilgili davanýn devam etmekte olduðuna dikkat çekildi. Gazeteler 28 ve 41 yaþýndaki iki kiþinin çocuk pornosu içerikli veri bulundurma, bunlarý depolama ve paylaþma suçlarýndan tutuklandýðýný, tutuklamanýn da küçük yaþta bir çocuðun þikayeti üzerine yapýldýðýný haber verdi. Habere göre yaþý belirtilmeyen çocuk Rum Elektronik Suçlarla Mücadele Bürosu'na yaptýðý þikayette, 28 ve 41 yaþýndaki kiþilerin sosyal medya platformu üzerinde sohbet ederken kendisinden cinsel içerikli görüntü ve videolarýný göndermeye zorladýklarýný, kendisinin de gönderdiðini söyledi. TÝCARÝ DENGEDEKÝ AÇIK % 18,6 BÜYÜDÜ Güney Kýbrýs'ýn ticari dengesinin Ocak- Kasým 2017'de 4 milyar 600 Milyon Euro açýk verdiði bildirildi. Politis'in Rum Ýstatistik Dairesi verilerine dayandýrdýðý haberine göre, ticari denge açýðý 2017'nin ilk 11 ayýnda, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 18,6 oranýnda büyüyerek 4 milyar 600 Milyon Euro'ya ulaþtý. SHACOLAS TOWER "KIBRIS BANKASI"NA SATILDI Güney Kýbrýs'ta uzun yoldaki Shacolas Tower'ýn "Kýbrýs Bankasý"na satýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi Woolworth þirketinin Güney Kýbrýs'taki üç taþýnmazýný 44 milyon Euro karþýlýðýnda Kýbrýs Bankasýna sattýðýný yazdý. Habere göre söz konusu taþýnmaz mallardan Shacolas Tower'ýn Kýbrýs Bankasý iþtiraki Ravenica Properties'e satýldýðýný kaydeden gazete, bu yüksek binanýn 11'inci katýnda yerliler ve turistler için bir müze ve gözetleme odasýnýn bulunduðu, ayrýca bir kýsmýnýn H&M maðazasýnýn kiralanmýþ olduðu bilgisini verdi.

20 Türkiye'de 21. Hafta Türkiye Spor Toto Süper Ligde 21. Hafta maçlarý oynanýyor. Bugün 12:30'da Göztepe- Osmanlýspor, 15:00'de Gençlerbirliði- Trabzonspor, 18:00'de Beþiktaþ- Karabükspor. Pazar 12:30'da Akhisarspor- Bursaspor, Kayserispor-Sivasspor, 15.00'de Alanyaspor-Konyaspor, 18:00'de Baþakþehir-Fenerbahçe. Pazartesi Galatasaray-Antalyaspor. Piskobulu'dan þamar gibi cevap Doðan Türk Birliði Spor Kulübü adýna Baþkan Bayar Piskobulu basýn açýklamalasý yaparak Kaymaklý Baþkaný Hasan Tosunoðlu'na sert bir þekilde cevap verdi. Piskobulu "Kaymaklý Baþkanýnýn camiamýza yönelik söylemleri, kendilerinin ayýbýný örtmeye ya da utancýný gizlemeye yeterli olmayacaktýr". DTB Spor Kulübü Baþkaný Bayar Piskobulu dün bir basýn bildirisi yaparak Küçük Kaymaklý Baþkaný Hasan Tosunoðlu'nun açýklamalarýna cevap verdi. Bazý gazetelerde çýkan Tosunoðlu açýklamalarýnda Doðan Türk Birliði'ne karþý sitemler vardý. Piskobolu'nun açýklamasý aynen þöyle: "Geçtiðimiz hafta sonu oynanan KKTC Süper Ligi 17'nci hafta maçýmýz sonrasýnda spor basýnýmýza yansýyan kimi demeç ve haberlerde Doðan Türk Birliði Spor Kulübü'nün haklarýna yönelik kabul edilemez söylemler olduðu dikkatimizden kaçmamýþtýr. Saygý ve terbiye sýnýrlarýný aþan bu söylemlere Doðan Türk Birliði yönetimi ve camiasýnýn sessiz kalmamýz beklenemez. Bugüne kadar dostça ve centilmence iliþki kurduðumuz, önemli bir rakibimiz olarak yýllardýr karþýlýklý saygý çerçevesinde mücadele ettiðimiz bir camiayý temsil eden baþkan konumundaki kiþinin tavýrlarý üzüntü vericidir. Geçtiðimiz hafta oynanan ve bizlerin bir futbol þölenine dönüþmesini arzuladýðýmýz müsabakada, rakip takým kulüp baþkanýnýn hem maç sýrasýndaki tavýrlarý, hem de ardýndan ortaya koyduðu söylemler iki camia arasýndaki dostluða leke sürmüþtür. Olaylarýn baþlama anýna kadar ne þahsýna ya da sahadaki futbolcusuna ne de tribünlerdeki taraftarýna yönelik tek bir olumsuz davranýþýn olmadýðý gerçeði bilinirken, ilgili kulüp baþkaný camiamýza yönelik "yavuz hýrsýz ev sahibi bastýrýr" misali suçlamalara baþvurmuþtur. Ýlgili baþkanýn, tüm spor basýnýnýn gözleri önünde yaþanan yakýþýksýz tavýrlarýný unutturma gayreti nafiledir. Camiamýza yönelik söylemleri, Piskobulu "Geçtiðimiz hafta oynanan ve bizlerin bir futbol þölenine dönüþmesini arzuladýðýmýz müsabakada, rakip takým kulüp baþkanýnýn hem maç sýrasýndaki tavýrlarý, hem de ardýndan ortaya koyduðu söylemler iki camia arasýndaki dostluða leke sürmüþtür". kendilerinin ayýbýný örtmeye ya da utancýný gizlemeye yeterli olmayacaktýr. Malum kiþiden beklentimiz öncelikle basýnda yer alan fotoðraf ve video görüntülerini izleyerek özeleþtirisini yapmasýdýr. Ayrýca belirtmek isteriz ki; Doðan Türk Birliði'nin þampiyonluðu kendi uhdelerinde olmadýðý gibi ligde yaptýðýmýz her iki maçta da elde ettiðimiz sonuçlar açýkça ortadadýr. Þampiyonluklara fazlasýyla alýþkýn olan camiamýz için en önde gelen deðer, "zeki, çevik, ahlaklý" sporcular yetiþtirmek, sporun dostluk ilkesini ileriye taþýmaktýr. Doðan Türk Birliði, þampiyonluk mücadelesine tüm iddiasý ve kararlýðý ile devam edecektir. Ýlgili kulüp baþkanýnýn, sportif unsurlar dýþýnda Doðan Türk Birliði'nin þampiyonluðunu engelleyecek baþka niyetleri, güçleri ya da planlarý varsa, bunu spor kamuoyu ile paylaþmasý da kaçýnýlmazdýr Futbol Sezonu boyunca Doðan Türk Birliði'nin birçok maçýný kazandýðý gibi kayýplarý da olmuþtur. Bu maçlarda lehimizde ya da aleyhimizde yaþanan hakem hatalarý futbolun doðasý içindedir. Ancak camialarýn geçmiþe dönük futbol hafýzalarý ve deneyimleri olduðu da akýldan çýkartýlmamalýdýr. Son dönemlerde karþýlaþtýðýmýz "hatalar" artýk görmezden gelinemeyecek bir düzeye ulaþmýþtýr. Camiamýzda zaman zaman bizim de arzulamadýðýmýz bazý tepkilerin oluþmasý, uzun bir birikimin sonucudur. Bizler camia ve yönetim olarak özeleþtirimizi yaparken, kendi iç denetimimizi saðlamak için de gerekli adýmlarý atmaktayýz. Merkez Hakem Kurulu sorumlu ve yetkililerinden de beklentimizin bu yönde olduðunu belirtir, tüm geliþmelerin yakýndan takipçisi olacaðýmýzý sizlerle paylaþýrýz". Uluslararasý Bisiklet Turu'nun ilk günkü galibi Jon Bozic! Bu yýl 3.'sü düzenlenen Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Bisiklet Turu'nun ilk günkü galibi Slovenia'nýn Adria Mobil takýmýndan yarýþan Jon Bozic oldu. Cumhurbaþkanlýðý Himayelerinde, Baþbakanlýk Spor Dairesi'nin katkýlarý ile düzenlenen Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Bisiklet Turu bu sabah start aldý. Girne'den start alan yarýþta 99 sporcu Lefkoþa güzergahýný izleyerek kýyasýya mücadele etti. Türkiye'nin tanýnmýþ spor spikerlerinden Baþak Koç'un sunumu ile baþlayan organizasyonda, podyuma çýkýp halký selamlayan yarýþmacýlar, imzalarýný atarak baþlangýç noktasýna geçti. Yarýþýn startýný ise Gine Belediye Baþkaný Nidai Güngördü verdi. 1. GÜN 1. ETAP'IN GALÝBÝ JON BOZÝC Turun ilk günkü galibi Slovenia'nýn Adria Mobil takýmýndan yarýþan Jon Bozic oldu. Bozic madalyasýný Kuzey Kýbrýs Bisiklet Federasyonu Baþkaný Ekin Adademir'den aldý. Ýkinciliði ise ayný takým sporcusu Gasper Katrasnik göðüsledi. Katrasnik madalyasýný Kuzey Kýbrýs Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Ogün Hamzaoðullarý'ndan aldý. Yarýþý üçüncü tamamlayan ise Torku Þeker Spor'dan yarýþta bulunan Cristian Raileanu oldu. Raileanu madalyasýný Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Erol Küçükbakýrcý'dan aldý. YARIN BAÞLANGIÇ YERÝ ÇATALKÖY BELEDÝYESÝ... Turun ikinci günü olan yarýn ise yarýþýn startý Çatalköy Belediyesi önünden verilecek. 11:00'de baþlayacak olan yarýþýn yaklaþýk 15:00 gibi bitiþe ulaþmasý beklenilirken bitiþ yine Girne Kapýsý'nda olacak. Çatalköy'den baþlayacak yarýþ, Çatalköy, Esentepe,Kaplýca, Büyükkonuk, Ýskele,Salamis Harabeleri, Maðusa, Aslanköy, Haspolat, Dikmen,Lefkoþa þeklinde olacak. Haftanýn maçlarý ve hakemler K-Pet Süper Lig Bugün GG-DTB: Serhan Þimþek Yeniboðaziçi-M.A.Yeþilova: Hüseyin Özkan Cihangir-G.Birliði: Fehim Dayý Yalova-Lefke: Utku Hamamcýoðlu PAZAR TOL-MTG: Osnman Özpaþa Ozanköy-Kaymaklý: Mehmet Sezener Yenicami-BÜY: Hüseyin Eyyüpler Binatlý-GAÜ Çetinkaya: Mehmet Malek K-Pet Birinci Lig Bugün Lapta-Esentepe: Ali Özer Dumlupýnar-GHE: Emre Öztaþlý Göçmenköy-Baðcýl: Serkan Durmaz Görneç-Deðirmenlik: Evren Karademir Pazar Maraþ-Hamitköy: Serdar Bilgimer Akova-Mormenekþe: Kerem Eran Gönyeli-K.Mehmetçik: Timur Ercan Bodi Çanakkale-Doðancý: Mustafa Öztugay ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý: