COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 EROL ÖZDEMÝR [TURKEY] Euro - Kartoenale Cartoons Album 1987 [Krushoutem - Belgium]

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 JULÝAN PENA PAI n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ADAM KURLOWICZ [POLAND] International Knokke - Heist Cartoon Festival Album 1996 [Knokke Heist - Belgium] DAVOR KATUNAR [CROATIA] International Daejeon Cartoon Contest [Entry Works] [Seoul - South Korea] GARIF BASIROV [EX - USSR] International Cartoon Symposium Exhibition Album 1998 [Kagoshima - Japan]

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR UÐUR PAMUK KARÝKATÜR SERGÝSÝ ÝZMÝR'DE AÇILDI Karikatürcü Uður Pamuk, Ýzmir de sergi açtý. Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eþrefpaþa Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýlan sergiyi, kalabalýk bir davetli grubu izledi. Sergi açýlýþýna, Konak Belediye Baþkaný Dr. Hakan Tartan ile Kültür Eski Bakaný Prof. Dr. Suat Çaðlayan da katýldý. 30 eserin yer aldýðý, Uður Pamuk Karikatür Sergisi'nin açýlýþýnda, Ýzmirli çizerler Ayten Köse,Menekþe Çam, Eray Özbek, Ercan Baysal, Mustafa Yýldýz ve Sezer Odabaþýoðlu hazýr bulundu. Sergi kapsamýnda Ankara Karaözü Kültür Derneði de bir panel gerçekleþtirdi. FECO-FRANCE Federation of Cartoonists Organisations - Section France

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR UZUN, ÝNCE BÝR YOLDA KARÝKATÜRLER ÝLE TÜRKÝYE'NÝN AB YOLCULUÐU Tarih Vakfý'nýn Cartooning for Peace ile iþbirliði içinde Türkiye ve AB'nin mali desteðiyle yürüttüðü "Karikatürlerle Türkiye-AB Ýliþkileri Projesi'' kapsamýndaki sergi, Galatasaray'daki Cezayir Restoran'da sanatseverlerle buluþtu. Yerli ve yabancý karikatürcülerin Türkiye-AB iliþkilerini konu alan iþlerini bir araya getiren ''Uzun Ýnce Bir Yol'' isimli karikatür sergisinde, Ercan Akyol, Ali Ulvi, Oðuz Aral, Aurel, Patrick Chappatte, Latif Demirci, Ali Dilem, Ferruh Doðan, Altan Erbulak, Damien Glez, Ýsmail Gülgeç, Musa Kart, Michel Kichka, Bedri Koraman, Piyale Madra, No-Rio, Tan Oral, Plantu, Semih Poroy, Ýzel Rozental, Turhan Selçuk, Haslet Soyöz, Osman Turhan, Nehar Tüblek, Emre Ulaþ, Nicolas Vadot gibi karikatür dünyasýnýn önemli isimlerinin yapýtlarý yer aldý. Anadolu Ajansý muhabirine serginin amacýyla ilgili bilgi veren Tarih Vakfý Projeler Koordinatörü Dr. Gürel Tüzün, ''Türkiye-AB iliþkilerinde 50 yýl geride kaldý. Amacýmýz, bu sürecin neden uzadýðýný belirlemek. Karikatürler, yazýlarýn, sayfalar dolusu araþtýrmalarýn yanýnda bu sonucu kýsaca ortaya koyuyor'' diye konuþtu. Sergide yer alan karikatürlere de iþaret eden Dr. Gürel Tüzün, farklý ülkelerden karikatürler bulunduðunu ifade ederek, ''Baktýðýmýzda, karikatürcülerin yaklaþýmý birbirine benziyor. Hepsi iþin dürüstlüðünü ortaya koyduðu zaman, ne gibi sudan sebeplere dayandýðýný görüyorsunuz'' dedi. Þalom Gazetesi çizeri Ýzel Rozental ise, serginin amacýna uygun olduðunu belirterek, ''Yerli ve yabancý çizerleri bir araya getirdi. Ýki tarafýn da farklý bakýþ açýlarý karikatürcü gözüyle dile getirildi. Kültürlerin buluþmasý olduðundan çok baþarýlý'' þeklinde konuþtu. Türkiye'deki karikatür sanatý hakkýnda da deðerlendirmede bulunan Rozental, ''Türk karikatür sanatý, bulunduðumuz coðrafya itibarýyla çok geliþmiþ ancak çok fazla dýþa bakýþý yok. Karikatürler içe kapalý. Sergiyi hazýrlarken bunlar dikkatimi çekti'' dedi. 19 Eylül - 1 Ekim 2012 tarihleri arasýnda yer alan sergi, Ýstanbul'un ardýndan Paris ve Brüksel'de de açýlacak. Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- Dear Colleague Huseyin Cakmak: I send you a new info for your magazine. Thank you very much for the publish, and Greetings... Freddy Pibaque. ( ) FREDDY PIBAQUE TWO CASES: WORLD PRESS CARTOON AND PARAGUACU CARTOON SALOON On 2007 (4 years ago) I won the second prize in the world press cartoon, Sintra, Portugal, and even today the organization has not paid me my prize. They have not sent me the catalog that also wpc promise in his rules for those selected. And nor has sent me the promised trophy. When I claim that he paid, Mr. antunes, from wpc, writes to colleagues saying he paid a lot of euros in his contest, etc, etc. (Which no one is wondering), but he do not say why he did not pay the 2500 euros of my award, which is what I am claiming. He says he paid, but never shows the copy of bank deposit. The last time he sent me a copy of a deposit that was rejected by Citibank. Therefore, he did not make such payment and I do not received my money. (In his message clearly stated that the Cibitank rejected hisdeposit (*). But there is more evidence of a lack of seriousness of Mr. antunes and World Press Cartoon: As I could not travel to receive my prize, told me in a message that he would discount the value of the flight. But this is illegal because it is not in the rules of the competition. And it's dishonest, because the value of travel tickets for winners not pay wpc, but are courtesy of TAP (portuguese airlines) sponsoring of the event. They also told me that of my prize money he will deduct the cost of shipping the trophy and of the event catalog. But this is not in the regulations. And besides, all wpc shipments are paid by the company TNT, one of the many corporate sponsors. (But Mr. Antunez never answers these questions). To complete your lack of seriousness, Mr. Antunes threatened me with criminal charges for making public the alleged fraud that I am a victim. The bird pulling a gun!. OTHER CASE: I recently received a message from Mr Tawan Chuntra, he said that the PARAGUACU HUMOUR SALOON, from Brazil, had not paid their prize. But then Paraguaçu organizers sent a copy of bank deposit, which is very easy to do. And that showed they were a serious cartoon contest, which pay the awards. Unfortunately, Mr. Antunes, from world press cartoon, can not do the same, because he can not send a copy of a deposit that never did. But (ALERT!) he is again calling the naive cartoonists to submit cartoons. It is my duty to warn all colleagues: World Press Cartoon IS BLACKLISTED. NOT PAID ME MY PRIZE FROM THREE YEARS AGO. Never returns the original drawings, as promised in its rules. But wpc sell the original artworks. How the artists can know if your cartoons were sold?. WpC even do not the event catalog do not sent me. With best regards, NOTE: (*) I keep copies of all messages received from WPC. Attached is a copy of the deposit paid to winner cartoonist in the International Humour Saloon of Paraguacu, Brazil, aserious event.

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n AHMET ÖNEL ÝLE MÝZAH ÜZERÝNE Yazar Ahmet Önel, Neþe ve Karikatür Müzesi'ne konuk oldu. Yaþamýný Foça'da sürdüren Ahmet Önel, geçmiþ yýllarda karikatürler çizdi, radyolarda ve televizyonlarda metin yazarlýðý yaptý, yazdýðý birçok oyunlarý sahnelendi. Son yýllarda çocuk edebiyatýna aðýrlýk veren Ahmet Önel, karikatürcü Sait Munzur'un resimlediði son kitabýný, "9-15 yaþ gurubu çocuklar için keyifli bir çalýþma" diye nitelendirdi. Ahmet Önel, zaman zaman karikatür çizmeye devam ettiðini fakat piyasadaki küfür ve argo kelimeler içeren mizah dergilerini alýp okumadýðýný, böylesi dergilerin okuyucu kaybetmeye mahkum olduðunu söyledi. "KARÝKATÜR VE MÝZAH TOPLULUÐU" Dokuz Eylül Üniversitesi - Týp Fakültesi öðrencilerinin kurduðu "Karikatür ve Mizah Topluluðu" atölye çalýþmalarýna baþladý. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde baþlayan çalýþmalar, karikatürcü Mustafa Yýldýz yönetiminde devam ediyor. Ýleriki tarihlerde, Ýzmirli çizerlerin de konuk olacaðý çalýþmalara, yaklaþýk 25 öðrenci katýlýyor. FUAR ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU Ýlk kez ÝZFAÞ tarafýndan, 81. Uluslararasý Ýzmir Fuarý kapsamýnda düzenlenen 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý'nýn ödülleri törenle verildi. Kültürpark Doðaltaþ Müzesi'nde gerçekleþen ödül töreni ve kokteylde, birçok karikatürcü bir araya geldi. 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý Ödül Töreni'nde, Ahmet Öztürklevent, Mehmet Kahraman, Halit Kutulmuþ Aytoslu, Mete Aðaoðlu, Faruk Soyarat ve Cemalettin Güzeloðlu isimli çizerler hazýr bulundular. "MAYDANOZ", MÝZAH EKÝ OLARAK ÇIKIYOR Ýzmir'de yayýnlanan Maydanoz Mizah Dergisi, 11. sayýsýndan itibaren "Ýzmirizm Dergisi"nin mizah ilavesi olarak yayýnlanmaya baþladý. 1 Ocak 2012 tarihinde aylýk ve baðýmsýz olarak yayýn hayatýna baþlayan Maydanoz Mizah Dergisi, teknik aksaklýklar nedeni ile, Ekim 2012 tarihinde yayýnýna bir süre ara vermiþti. 100'e yakýn yazar ve çizeri kadrosunda barýndýran Maydanoz Mizah Dergisi'nin, teknik aksaklýklarý giderdiði zaman, baðýmsýz olarak yeniden yayýnlanacaðý bildirildi. "KENT VE YAÞAM" KARÝKATÜR SERGÝSÝ "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisi, 81. Uluslararasý Ýzmir Fuarý kapsamýnda yer alan "Kent EXPO - Þehircilik ve Kent Ýhtiyaçlarý Reyonu"nda açýldý. "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisinde eserleri bulunan Mustafa Yýldýz, Ömer Çam ve Sadýk Pala çizerler sergi açýlýþýnda hazýr bulundular. "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisi, 4 Kasým 2012 tarihine kadar açýk kaldý. RÝFAT MUTLU KARÝKATÜR SÖYLEÞÝSÝ Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilcisi Rifat Mutlu, 23 Kasým 2012 tarihinde, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'nde, karikatür söyleþisi gerçekleþtirdi.

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) Karcomic Magazine Cartoon Lessons

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ 39. OLAÐAN GENEL KURULU... ERDOÐAN KARAYEL Bir genel kurul daha geride kaldý... Genele iliþkin çok fazla detaya girmeyeceðim.. Camiaya ve dernek yönetimine iliþkin herþey kürsüde söylendi zaten. Bu yýl, geçen yýldan daha geniþ bir katýlým vardý.. Ýstanbul dýþýndan gelen üyelerin ulaþým giderlerinin dernek yönetimince karþýlanmasýnýn sonucu olsa gerek.. Bu uygulamayý olumlu bulduðumu daha önce belirtmiþtim.. Genel Kurul'da derneðin tüzüðünün deðiþtirildiðini (!) öðrendik birdenbire.. Oysa, tüzük deðiþikliði yapýlacak maddeler önceden dernek web sitesinde üyelerin bilgisine sunulabilir veya genel kurul günü bastýrýlarak daðýtýlabilirdi. Hýzlý hýzlý okunan ve ne gibi deðiþiklik yapýldýðýni kimsenin anlayamadýðý tüzük deðiþikliði sonrasý, bu kez de genel kurulun artýk 2 yýlda bir yapýlacaðý dikte edildi.. Öneri olarak getirilmedi bu deðiþiklik, adeta yaptýrým olarak geldi!?! Formalite gereði yapýlan oylamada çoðunluk "2 yýlda bir yapýlsýn" kararý verdi. Ben dahil, 7 el, "hayýr" için kalktý.. Onun dýþýnda uzun yýllardýr çizgi yoldaþlýðý yapan dostlarýn yýlda bir görüþebildiði (artýk 2 yýlda bir olacak) an'lar, enstantaneler vardý. Metin Peker'in yaptýðý konuþmadaki þahsýma yönelik sözlerine Divan Baþkaný Veysel Donbaz'ýn cevap hakký tanýmamasý üzerine dört konuda cevap hakkýmý buradan kullanmak istiyorum Ýki yýl önceki Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'na davet edilen yabancý konuklar ile ülkemizden ayrýlmadan once yaptýðýmýz görüþme talebinin bir þekilde engellendiði konusu.. Coþkun Göle arkadaþýmýzýn da aramýzda olduðu giriþim iki yýl önceydi. Bu konunun bu yýl gerçekleþtiði gibi dile getirilmesiyle konu çarpýtýrýldý. Sonradan gerçeðin anlaþýlmasý genel kurula yansýmadý. Metin Peker ile bu anlaþmazlýðý çözdük. Biz haklýydýk.. Bunu da buradan açýklamýþ olalým Karikatürcüler Derneði ambleminin bir arkadaþýmýz tarafýndan "Salatalýk" þeklinde figürize edilmesi konusu.. Dört yýl öncesine dayanan bir konunun gündeme getirilmesi talihsizlikti. Zira, bu konuda özür dilendi, çizenin sorumluluðunda yayýnlandýðý belirtildi. Ancak, gözden kaçan birþey vardý.. Benim yaptýðým dernek ambleminde "Kalp" vardý.. Camiaya verdiðimiz önemi ve sevgiyi yansýtan.. Nedense bu amblem üzerine n Metin Peker'in yaptýðý konuþmadaki þahsýma yönelik sözlerine Karikatürcüler Derneði 39 Genel Kurulu Divan Baþkaný Veysel Donbaz'ýn cevap hakký tanýmamasý üzerine, dört konuda cevap hakkýmý buradan kullanmak istiyorum... deðil, Salatalýk üzerine kuruldu cümleler.. Bu vesileyle sözünü ettiðim amblemi bu kez üç kurucu ustamýzý anmak adýna "üç kalpli" olarak kullanýyorum. 3 - Kültür Bakanlýðý'ndan ve Koc'tan yapýlan finansal destek konusu.. Ben, þahsen bu konuda birþey yazmadým.. Bu tür desteklerin olmasý gerektiðini söylüyorum hep. Kaldý ki yýllardýr Don Kiþot bu desteklerle etkinlikler düzenliyor.. Ben, sadece bu katkýlarýn gerektiði þekilde kullanýlmadýðý kanýsýndayým. Karikatür ve karikatürcüler için yapýlan her güzelliðe desteðim tamdýr Metin Peker hakkýnda açýlan davalar.. Söz konusu davalarla ilgili Don Kiþot'ta tek satýr yazý yayýnlanmamýþtýr. Zira, kanýtlanmamýþ ve sadece suç duyurusunda bulunulmuþ bir haberi yayýnlayarak derneðe "ön yargýlý" bir hükümde bulunmak istemedim. Yýllardýr özlenen birlik ve beraberlik caðrýsýnýn yine dillendirildiði bir genel kurul daha sona erdi. Bazý yaþça büyük aðabeylerimin bana gelip bu didiþmelerden sýkýldýklarýný ve artýk bir uzlaþma gerektiðini aktarmalarýnýsöylemelerine saygý duyuyorum. Ama bunun bir "etki-tepki" veya "olay-sonuç" meselesi olduðunu onlar da biliyor. Beni "Dernek Muhalifliði"ni býraktýðým için eleþtiren arkadaþlarýn genel kurulda olmamasý, bana yönelttikleri suçlamalara adeta "yanýt" idi.. Son birþey daha.. Metin Peker'in öncelikle bana genel kurul baþlamadan Divan Baþkanlýðý'ný teklif etmesi, genel kurul sonrasý yemekte de "derneðin Avrupa temsilcisi" olmamý önermesi, etik olarak kabul etmediðim ama "iyi niyet" yaklaþýmý olarak deðerlendirdiðim teklifler idi.. Bir kez daha teþekkür ediyorum... Yeni yönetim hayýrlý uðurlu olsun (!).. (Halen kimlerin yönetimde yer aldýðýný bilmiyorum, zira açýklanmadý) Çizgiyle.. Dostlukla.. Don Quichotte 29 Kasým 2012

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 European Cartoon Gallery VLADIMIR KAZANEVSKY [UKRAINA] Personal Digital Cartoon Exhibition

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 "YÜZDE YÜZ MONTAJ" KARÝKATÜR SERGÝSÝ - TAYFUN AKGÜL CANOL KOCAGÖZ - TAYFUN AKGÜL Ýstanbul'daki, Schneidertempel Sanat Merkezi, öðretim üyesi ve karikatür sanatçýsý Tayfun Akgül'ün "Yüzde Yüz Montaj" adlý karikatür sergisine ev sahipliði yaptý. Sergide, sanatçýnýn son dönemde 100% atýk malzemelerden montajladýðý karikatür portreler yer aldý. Tayfun Akgül 1980'li yýllardan beri karikatür çiziyor. Çizgileri yurtiçinde Cumhuriyet Bilim, Teknoloji Eki, Homur ve Matematik Dünyasý'nda, yurtdýþýnda (eski adý The IEEE Engineering in Medicine and Biology yeni adý ile) Pulse, The IEEE Antennas and Propagation Magazine, The IEEE Signal Processing Magazine, The IEEE Women in Engineering, The IEEE Region 8 Newsletter adlý uluslararasý bilimsel dergilerde düzenli yayýmlanmaktadýr. 1998'de Karikatürcüler Derneði Sergi Salonu'nda "Meta - matik", 2005'te Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi'nde "2x2" ve 2012'de Kharkov'da (Ukrayna) "Let's call them the Maxwell equations" adlý kiþisel sergileri açtý. 1 Nisan 1998, 1999 ve 2000 tarihlerinde Drexel Üniversitesi'nde "Þaka Konferanslarý" düzenledi. Haziran 2000'de Ýstanbul'da gerçekleþtirilen uluslararasý bir konferans kapsamýnda uluslararasý bilimsel karikatür yarýþmasý düzenledi. 2004'te "Bilimum" adlý karikatür kitabý Karikatürcüler Derneði, 2011'te "FenniKarikatürler" adlý kitabý Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan yayýmlandý döneminde Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði yaptý. 1 Nisan 2009 tarihinde Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ayazaða Yerleþkesi'nde SEMÝH POROY binalara asýlan büyük boy poster karikatür sergisi açtý. Her yýl 1 Nisan'da karikatür odaklý bir etkinlik düzenlemektedir. IEEE Antennas and Propagation Magazine, Matematik Dünyasý ve Elektrik Mühendisleri (EMO) Dergisi yayýn kurullarý üyesidir. Halen ÝTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi'nde öðretim üyesi olan Prof. Dr. Tayfun Akgül, çeþitli dönemlerde TÜBÝTAK, Çukurova Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi ve Drexel Üniversitesi'nde görev yaptý. Yakýn zamanda karikatürcü bakýþý ile yüz tanýma konusunda araþtýrmalar yapmaktadýr. Sergi tarihi: 28 Aralýk 2012 Tarihine dek, hafta içi her gün 10:30-17:00; Cumartesi günü kapalý, Pazar günü 12:00-1 :00 saatleri arasýnda gezilebilir Web Site: Schneidertempel Sanat Merkezi Bankalar Cad. Felek Sk. No:1 Karaköy / Ýstanbul - Türkiye

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 TAYFUN AKGÜL "YÜZDE YÜZ MONTAJ" [PORTRAIT: CANOL KOCAGÖZ]

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 TAYFUN AKGÜL "YÜZDE YÜZ MONTAJ" [PORTRAIT: TURHAN SELÇUK]

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 KARÝKATÜRLER ÝLE "SAVUNMA HAKKI" KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI "Karikatürlerle Savunma Hakký" Karikatür Sergisi, 8 Aralýk 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliði Kültür ve Kongre Merkezi'nde (*) açýldý. Türkiye Barolar Birliði ile Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen sergi 50 karikatürden oluþuyor. Geleneksel Ýnsan Haklarý Karikatür Sergileri'nin yedincisi olan karikatürler ile "Savunma Hakký" sergisinde, Tan Oral, Eray Özbek, Nezih Danyal, Recep Bayramoðlu, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Semih Poroy, Ferit Avcý, Þevket Yalaz, Musa Gümüþ, Muhammet Þengöz, Oðuz Gürel, Hicabi Demirci, Mustafa Saryal, Sait Munzur ve Emre Yýlmaz'ýn karikatürleri yer alýyor. 10 Ocak 2013 tarihine kadar izlenebilecek karikatür sergisi, daha sonraki tarihlerde baþta Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere çeþitli kentlerde yinelenecek. (*) Barýþ Manço Caddesi, Av.Özdemir Özok Sokak, No: 8, Balgat, Ankara - Türkiye... CWN CARTOON WORLD NEWS CartoonColors CartoonColors KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DA R

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 SERKAN SÜREK'ÝN "BICIRIKLAR"I ÞEVKET ÖZNUR - Sayýn Serkan Sürek, sizi basýndaki karikatürlerinizle tanýyoruz, biliyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? yýlýnda Ýzmir'de doðdum.1997 yýlýnda Ankara Üniversitesi Coðrafya Bölümün'den mezun oldum.1997 yýlýndan beri Kuzey Kýbrýs'ta Coðrafya Öðretmeni olarak hizmet veriyorum yýlýndan beri karikatürlerim Kuzey Kýbrýs Basýný'nda yayýmlanýyor yýlýnýn Aralýk ayýnda "Dünya Savaþlarýna Hayýr!" konulu ilk kiþisel karikatür sergimi, Lefkoþa'daki Saçaklý Ev'de açtým. Kuzey Kýbrýs Basýný bu sergiye ilgi gösterdi yýlýnda, Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan düzenlenen 4. Uluslararasý Pulya Festivali'nde "En Genç Karikatürcü Ödülü'nü, 2012 yýlýnda Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Uluslararasý Pulya Festivali'nde "Altýn Pulya Ödülü'nü kazandým. Evli ve 2 çocuk babasýyým. - "Býcýrýklar" Çizgi Bant çalýþmalarýnýn hakkýnda bilgi verir misiniz? - "Býcýrýklar", Çizgi Bant karikatür serisidir. Bu serinin iki çizgi çocuk kahramaný vardýr. Çocuk kahramanlarýmýzýn adlarý Kayra ve Güllü'dür. Onlar, her hafta Kuzey Kýbrýs'ýn siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gündemini çocuk gözüyle ve mizahi bir bakýþ ile yorumlamaktadýrlar. - Çizgi Bant karikatür nedir? Karikatür Sanatý'ný yakýndan tanýmamýz için bize biraz bahseder misiniz? - Çizgi Bant, birkaç kare içinde düzenli olarak (günlük ya da haftalýk) yayýmlanan karikatür türüdür. Çizgi Bant'ta mizah, genelde çizgi kahramanlar yoluyla anlatýlýr. - Çizgi kahramanlarýnýz neden çocuk? - Bana en çok sorulan sorulardan birisi, neden kahramanlarýn çocuk olduðu hakkýndadýr. Bunun birkaç yanýtý vardýr, benim açýmdan. Birinci sebep: Öðretmen ve eðitimci olmam sebebiyle, sürekli olarak çocuk ve genç yaþ grubu ile birlikte olmamdýr diyebilirim. Onlar ile beraber olduðum için duygularýný, düþüncelerini, hayata dair beklentilerini yakýndan biliyorum. Kuzey Kýbrýs gündemindeki konular açýldýðýnda düþüncelerini, itirazlarýný, isyanlarýný, beklentilerini duyabiliyorum. Ýkinci sebep: Maalesef, günübirlik Kýbrýs Politikalarý'ndan, yap boza dönen eðitim sisteminden, olumsuz biçimde en çok etkilenen, zarara uðrayan yaþ grubu çocuklardýr Bu kadar etki altýnda olduklarý halde, haklarý en az korunan, fikri en az sorulan, itilen, kakýlan neslimiz çocuklardýr Üçüncü bir sebep de, karikatür yolu ile çocuklara ulaþmak, onlarýn ilgisini bu sanata çekmek ve karikatür yolu ile ülke gündeminden haberdar olmalarýný saðlamak için kahramanlarýmý çocuk olarak çizdim. - Býcýrýklar serisi, sizin tasarlayýp planladýðýnýz bir Çizgi Bant serisi idi yani, öyle mi? - Hayýr, tam olarak öyle deðil. Býcýrýklar serisi, belirttiðim sebeplerle, benim tarafýmdan çizilmeye baþladý. Fakat tamamen kendiliðinden bir doðaçlama ile doðdu. Yani ben bunlarý tasarlayýp bir planlamayla yaratmadým. Birgün, kalemle kaðýt üstünde karalama yaparken oluþtular ve zaman içinde Çizgi Bant serisi biçimine dönüþtüler.

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 SERKAN SÜREK'ÝN "BICIRIKLAR"I Onlarýn oluþmasýnda yukarýda saydýðým sebeplerin zihnimde yarattýðý dürtüler etkili oldu diyebilirim. - Býcýrýklar serisi Kuzey Kýbrýs Medyasý'nda yayýmlandý mý? - Býcýrýklar, ilk kez 25 Ekim 2011 tarihinde Yeni Düzen Gazetesi'nde Dr. Filiz Besim'in sayfasýnda yayýmlandý ve serinin ilk 14 tanesi bu sayfada yayýnlandý. Ayrýca, serinin ilk 20 tanesi gundemkibris.com Haber Sitesi'nde de yayýmlandý. Bundan sonraki hedefim, Býcýrýklar serisini benimseyip sahip çýkacak, mizaha deðer veren bir gazetede bu serinin düzenli ve baðýmsýz olarak basýlmasýný ve geniþ okur kitlesi tarafýndan tanýnýp sevilmesini saðlamaktýr. - Býcýrýklar serisinin vizyonu nedir? - Vizyonum, "Býcýrýklar"ýn Kuzey Kýbrýs'ta herkes tarafýndan tanýnan, bilinen ve sevilen bir Çizgi Bant karikatür serisi olmasýdýr. Ayrýca, Çizgi Bant serisi alanýnda Kuzey Kýbrýs Medyasý'nda saygýn bir konuma eriþmesidir." - Býcýrýklar serisinin amacý nedir? Okura ne gibi mesajlar veriyorsunuz bu Çizgi Bant serisiyle? - Bunu birkaç madde ile özetlersek: 1 - Çocuk ve gençlere karikatür sevgisini aþýlamak 2 - Çizgi kahramanlar yoluyla çocuklarýn dikkatini Kuzey Kýbrýs gündemine çekmek ve gündem hakkýnda düþünmelerini saðlamak Býcýrýklar aracýlýðý ile verilen mesajlar ile, genç ve yetiþkinlere karikatür sevgisi aþýlamak Adalet, eþitlik, doðruluk, dürüstlük, estetik ve güzellik, hümanizm, eleþtirel düþünme gibi erdemleri çizgi yolu ile topluma yaymak. Burada önemli bir noktaya da iþaret etmek isterim: Býcýrýklar'da yayýmlanan yorumlar ve görüþler herhangi bir siyasi partiyi temsil etmez. - Býcýrýklar serisi ile ilgili, geleceðe dönük hedefleriniz neler diye sorsak? - Daha öncede belirttiðim gibi Býcýrýklar serisini Kuzey Kýbrýs'ta ünlü yapmak, tanýtmak istiyorum. Bunun için Facebook'ta tanýtým yapýyorum. Ýlgi duyanlar görebilirler. Serinin þu ana kadar çizdiðim 32 macerasý mevcut. Bu sayý 100 olunca bir karikatür albümü ile Kuzey Kýbrýs'ta okurlarýn beðenisine sunmak istiyorum. - Verdiðiniz bilgiler için teþekkür eder, baþarýlarýnýzýn sürmesini dileriz. [15 Ekim 2012, Halkýn Sesi]

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

19 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 19 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI n Arp çalmak matematikte baþarýyý arttýrýyormuþ. En baba Arp Sanatçýsý gelsin. Sýkýysa kadýnlarýn yaþýný hesaplasýn bakalým!... n Atasözleri'nde bile, kadýnlarýmýz 2. sýnýf... Ne demek? ''Önce Can, Sonra Canan''!... n Bertold Brecht'in dediði gibi ''Kitaplar yalnýz Kral'larýn adýný yazar.'' Ama halk da Kraliçe'lerin güzelliðini anlatýr durur!... n Spor, orta yaþlý erkeklerin zeka düzeylerini yükseltiyormuþ. Doðru. Spor yapýnca aklým baþýma geldi. Hanýma kaptýrdýðým kredi kartýný geri aldým!... n Bence evli çiftler arasýnda ''Ter Uyuþmazlýðý'' sorunu, ''Ten Uyuþmazlýðý'' sorunundan daha önemlidir!... n Yýrtýcý olan Güvercin'i, Mülayim Þahin'lere yeðlerim!... n Þunda anlaþalým: Doðal olmayan bir þeyler oluyor ki, doðal afetler meydana geliyor!... n Ben esmeri Fýndýk ile, ben esmeri Fýstýk ile, ben esmeri Badem ile... Paralar suyunu çekince... Bayat ekmek ile beslerim hacým!... n Elin gavurunun Süperman'ý varsa, bizim de kapý gibi Kodaman'larýmýz var yani!... n Her çiçekten bal alýrsýn. Her gördüðünle kalýrsýn. Sonra odunun tekine varýrsýn... Belki birgün uslanýrsýn gönüüül!... n Papatya falý açtým senin için... Seviyor... Sevmiyor... Sevmiyorsa neden hala etrafýmda dolanýyor? Seviyorsa neden bir dudak vermiyor? n Ali yazar, Veli þair. Bu geyik muhabbeti baylar. Ben kaçar!... n Bizim haným beni deli edecek. Oramda buramda saç bulup, beni sorguya çekip duruyor. Kadýn Kuaförü'yüm ben yahuuu!... n ''Söz gümüþse sükut altýndýr'' diyen halt etmiþ. Para da, þöhret de... Cem Yýlmaz gibi aðzý laf yapanlarda halbuki!... n Pazarda kalbur sata sata... Kalburüstü bir adam oldu çýktý karþýmýza!... n Mum ýþýðýnda lüks bir restaurantta yemek yiyip, hesabý ödeyemeyip, finali bulaþýk yýkamakla yaptýktan sonra... Romantikliði býraktým aga!... n Daðcýlýk Tesisleri'nde müdür idim... Kýzaða aldýlar beni!... n Kim demiþ "Laf ile Peynir Gemisi yürümez" diye... O lafý edene baðlý... Mesela kaynanalar "Laf ile Peynir Gemisi yürütür!..." n Kuytularda geze geze... Oldum ben bir geveze. Kýzýnla iþi piþirdik. Darýlma haným teyzeeee!... n Geyik Muhabetti lafýný çýkartan halt etmiþ. O kadar belgesel izledim. Bir konuþan Geyik bile göremedim yahu!... n Keloðlan'ý geçmiþte hakir görüp, küçümsediler... Bugün karizma yaptý... Eeee kýzlar kel erkeklerden hoþlanýyor ya!... n Anan var midur? baban var midur?... Senin Allah bilir abilerin de vardur... Bana müsaade Fadimeeeee!... n Demir aðlar yetmedi... Baz Ýstasyonlarý ile ördük anayurdu dört baþtan!... n Pencüse... Severler güzeli hele mini etek giymiþseeee!... n O sözü þöyle deðiþtirsek fena olmaz: ''Her fani bir gün Facebook'u tadacaktýr''!... n Çapkýn erkeklerin þarkýsý: ''Her yerde yaaaar var... Kalbim senin bu gece!..." n Bugün doðan çocuða isim: Erkek: Maðdur; Kýz: Maðdure!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

20 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 CANDAN FETVACI [*] We wake up every morning and we read, watch or witness what is happening in our world that gets smaller each day. Armed conflicts and bloodshed follow one another. Yet amidst all the pessimism presented to us in articles or pictures each time we pick up our paper or magazine, there is also a window bringing in light - a cartoon presenting another viewpoint that makes us smile despite all that is happening around us. From that white page flow emotions that conquer our hearts. Yes, indeed - just a few lines can say as much as a discourse of pages. Cartoons accomplish this through the universal language of lines. We do not need a guide, an intermediary, or an interpreter to be able to understand those lines. Cartoons are like safety fuses for our emotions. They shed light into our inner worlds whenever we give in to pessimism. We hesitate a moment, our emotions swing between laughter or sadness, anger or joy. Yet, a smile is triumphant... The stronger this emotional outburst is the more successful the cartoonist is... Cartoons meet this human need for comic relief, and as such, the art of cartoons is as old as the history of mankind. The skills of cartoonists confront oppression in many countries where there are those who fear their subtle humor. When you read the biographies of some of the artists you will come across many interesting stories. In their cartoons you will detect the traces and experiences of what they have lived through. Aydýn Doðan International Cartoon Competition does not set a particular topic. However, you shall note that cartoans bring to life our common issues and proposals for their solution. Aydýn Doðan International Cartoon Competition has celebrated its 25th anniversary. Each year the number of entries increases, signifying the trust in the respected competition. The competition also serves a very important function. lt brings together artists with very different beliefs and styles. lt presents to viewers this diversity side by side, and thus creates a platform for exchange of culture and knowledge. To thýs day, artists from 136 countries have sent in around cartoons to compete in the Aydýn Doðan International Cartoon Competition. Over the years cartoonists from dozens of different countries have served on the jury to evaluate the entries. I would like to extend my gratitude to INTERNATIONAL "HAIFA" CARTOON CONTEST ALBUME 2011 XXVI. INTERNATIONAL AYDIN DOÐAN CARTOON CONTEST ALBUME 2009 all of them. As you fiip through the pages of this album you will be viewing award-winning entnes selected by the jury, as well as those noted as worthy of exhibition. They have been selected from among 3127 cartoons of 1116 artists from 85 countries around the world that entered the Aydýn Doðan International Cartoon Competition this year. This interest is not only an indication of worldwide respect for the Aydýn Doðan International Cartoon Competition, but also trust in our country's efforts in the realm of democracy and tolerance. I would like to thank all cartoonists who have entered our competition as well as to those artists who have served and added value to the Jury. Candan Fetvacý [*] CEO Aydýn Doðan Foundation Size: 24x26 cm., 219 Page., Full Coloured., Aydýn Doðan Foundation Publishing., (Istanbul - Turkey)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS)

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2011) YIL: 10 SAYI: 105 CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO) International "Calarasi" Cartoon Contest

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

ARTANKARA March 2016

ARTANKARA March 2016 ARTANKARA 9 13 March 2016 The second edition of ARTANKARA Contemporary Art Fair, one of the significant events in the cultural and social life of the capital, was held between March 9 13, 2016 at ATO Congresium

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND]

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2012) YIL: 10 SAYI: 109 BERT WITTE DUTCH CARTOONIST PASSED AWAY Bert Witte was one of the most award-winning, published, prolific and versatile cartoonists

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) MEHMET ARSLAN (4. SAYFADA) STELA DUSANIC (8. SAYFADA) NEZÝH DANYAL (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (10. SAYFADA)

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28877

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Can you help me, please? Yardım isteme Do you speak English? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Do you speak _[language]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak I don't

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2017 Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey Tomas Linkevicius Alain Romanos Marius Steigmann Hom-Lay Wang RIXOS SUNGATE 5-8 OCTOBER / EKIM, 2017 Registration

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı