COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 EROL ÖZDEMÝR [TURKEY] Euro - Kartoenale Cartoons Album 1987 [Krushoutem - Belgium]

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 JULÝAN PENA PAI n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ADAM KURLOWICZ [POLAND] International Knokke - Heist Cartoon Festival Album 1996 [Knokke Heist - Belgium] DAVOR KATUNAR [CROATIA] International Daejeon Cartoon Contest [Entry Works] [Seoul - South Korea] GARIF BASIROV [EX - USSR] International Cartoon Symposium Exhibition Album 1998 [Kagoshima - Japan]

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR UÐUR PAMUK KARÝKATÜR SERGÝSÝ ÝZMÝR'DE AÇILDI Karikatürcü Uður Pamuk, Ýzmir de sergi açtý. Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eþrefpaþa Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýlan sergiyi, kalabalýk bir davetli grubu izledi. Sergi açýlýþýna, Konak Belediye Baþkaný Dr. Hakan Tartan ile Kültür Eski Bakaný Prof. Dr. Suat Çaðlayan da katýldý. 30 eserin yer aldýðý, Uður Pamuk Karikatür Sergisi'nin açýlýþýnda, Ýzmirli çizerler Ayten Köse,Menekþe Çam, Eray Özbek, Ercan Baysal, Mustafa Yýldýz ve Sezer Odabaþýoðlu hazýr bulundu. Sergi kapsamýnda Ankara Karaözü Kültür Derneði de bir panel gerçekleþtirdi. FECO-FRANCE Federation of Cartoonists Organisations - Section France

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR UZUN, ÝNCE BÝR YOLDA KARÝKATÜRLER ÝLE TÜRKÝYE'NÝN AB YOLCULUÐU Tarih Vakfý'nýn Cartooning for Peace ile iþbirliði içinde Türkiye ve AB'nin mali desteðiyle yürüttüðü "Karikatürlerle Türkiye-AB Ýliþkileri Projesi'' kapsamýndaki sergi, Galatasaray'daki Cezayir Restoran'da sanatseverlerle buluþtu. Yerli ve yabancý karikatürcülerin Türkiye-AB iliþkilerini konu alan iþlerini bir araya getiren ''Uzun Ýnce Bir Yol'' isimli karikatür sergisinde, Ercan Akyol, Ali Ulvi, Oðuz Aral, Aurel, Patrick Chappatte, Latif Demirci, Ali Dilem, Ferruh Doðan, Altan Erbulak, Damien Glez, Ýsmail Gülgeç, Musa Kart, Michel Kichka, Bedri Koraman, Piyale Madra, No-Rio, Tan Oral, Plantu, Semih Poroy, Ýzel Rozental, Turhan Selçuk, Haslet Soyöz, Osman Turhan, Nehar Tüblek, Emre Ulaþ, Nicolas Vadot gibi karikatür dünyasýnýn önemli isimlerinin yapýtlarý yer aldý. Anadolu Ajansý muhabirine serginin amacýyla ilgili bilgi veren Tarih Vakfý Projeler Koordinatörü Dr. Gürel Tüzün, ''Türkiye-AB iliþkilerinde 50 yýl geride kaldý. Amacýmýz, bu sürecin neden uzadýðýný belirlemek. Karikatürler, yazýlarýn, sayfalar dolusu araþtýrmalarýn yanýnda bu sonucu kýsaca ortaya koyuyor'' diye konuþtu. Sergide yer alan karikatürlere de iþaret eden Dr. Gürel Tüzün, farklý ülkelerden karikatürler bulunduðunu ifade ederek, ''Baktýðýmýzda, karikatürcülerin yaklaþýmý birbirine benziyor. Hepsi iþin dürüstlüðünü ortaya koyduðu zaman, ne gibi sudan sebeplere dayandýðýný görüyorsunuz'' dedi. Þalom Gazetesi çizeri Ýzel Rozental ise, serginin amacýna uygun olduðunu belirterek, ''Yerli ve yabancý çizerleri bir araya getirdi. Ýki tarafýn da farklý bakýþ açýlarý karikatürcü gözüyle dile getirildi. Kültürlerin buluþmasý olduðundan çok baþarýlý'' þeklinde konuþtu. Türkiye'deki karikatür sanatý hakkýnda da deðerlendirmede bulunan Rozental, ''Türk karikatür sanatý, bulunduðumuz coðrafya itibarýyla çok geliþmiþ ancak çok fazla dýþa bakýþý yok. Karikatürler içe kapalý. Sergiyi hazýrlarken bunlar dikkatimi çekti'' dedi. 19 Eylül - 1 Ekim 2012 tarihleri arasýnda yer alan sergi, Ýstanbul'un ardýndan Paris ve Brüksel'de de açýlacak. Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- Dear Colleague Huseyin Cakmak: I send you a new info for your magazine. Thank you very much for the publish, and Greetings... Freddy Pibaque. ( ) FREDDY PIBAQUE TWO CASES: WORLD PRESS CARTOON AND PARAGUACU CARTOON SALOON On 2007 (4 years ago) I won the second prize in the world press cartoon, Sintra, Portugal, and even today the organization has not paid me my prize. They have not sent me the catalog that also wpc promise in his rules for those selected. And nor has sent me the promised trophy. When I claim that he paid, Mr. antunes, from wpc, writes to colleagues saying he paid a lot of euros in his contest, etc, etc. (Which no one is wondering), but he do not say why he did not pay the 2500 euros of my award, which is what I am claiming. He says he paid, but never shows the copy of bank deposit. The last time he sent me a copy of a deposit that was rejected by Citibank. Therefore, he did not make such payment and I do not received my money. (In his message clearly stated that the Cibitank rejected hisdeposit (*). But there is more evidence of a lack of seriousness of Mr. antunes and World Press Cartoon: As I could not travel to receive my prize, told me in a message that he would discount the value of the flight. But this is illegal because it is not in the rules of the competition. And it's dishonest, because the value of travel tickets for winners not pay wpc, but are courtesy of TAP (portuguese airlines) sponsoring of the event. They also told me that of my prize money he will deduct the cost of shipping the trophy and of the event catalog. But this is not in the regulations. And besides, all wpc shipments are paid by the company TNT, one of the many corporate sponsors. (But Mr. Antunez never answers these questions). To complete your lack of seriousness, Mr. Antunes threatened me with criminal charges for making public the alleged fraud that I am a victim. The bird pulling a gun!. OTHER CASE: I recently received a message from Mr Tawan Chuntra, he said that the PARAGUACU HUMOUR SALOON, from Brazil, had not paid their prize. But then Paraguaçu organizers sent a copy of bank deposit, which is very easy to do. And that showed they were a serious cartoon contest, which pay the awards. Unfortunately, Mr. Antunes, from world press cartoon, can not do the same, because he can not send a copy of a deposit that never did. But (ALERT!) he is again calling the naive cartoonists to submit cartoons. It is my duty to warn all colleagues: World Press Cartoon IS BLACKLISTED. NOT PAID ME MY PRIZE FROM THREE YEARS AGO. Never returns the original drawings, as promised in its rules. But wpc sell the original artworks. How the artists can know if your cartoons were sold?. WpC even do not the event catalog do not sent me. With best regards, NOTE: (*) I keep copies of all messages received from WPC. Attached is a copy of the deposit paid to winner cartoonist in the International Humour Saloon of Paraguacu, Brazil, aserious event.

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n AHMET ÖNEL ÝLE MÝZAH ÜZERÝNE Yazar Ahmet Önel, Neþe ve Karikatür Müzesi'ne konuk oldu. Yaþamýný Foça'da sürdüren Ahmet Önel, geçmiþ yýllarda karikatürler çizdi, radyolarda ve televizyonlarda metin yazarlýðý yaptý, yazdýðý birçok oyunlarý sahnelendi. Son yýllarda çocuk edebiyatýna aðýrlýk veren Ahmet Önel, karikatürcü Sait Munzur'un resimlediði son kitabýný, "9-15 yaþ gurubu çocuklar için keyifli bir çalýþma" diye nitelendirdi. Ahmet Önel, zaman zaman karikatür çizmeye devam ettiðini fakat piyasadaki küfür ve argo kelimeler içeren mizah dergilerini alýp okumadýðýný, böylesi dergilerin okuyucu kaybetmeye mahkum olduðunu söyledi. "KARÝKATÜR VE MÝZAH TOPLULUÐU" Dokuz Eylül Üniversitesi - Týp Fakültesi öðrencilerinin kurduðu "Karikatür ve Mizah Topluluðu" atölye çalýþmalarýna baþladý. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde baþlayan çalýþmalar, karikatürcü Mustafa Yýldýz yönetiminde devam ediyor. Ýleriki tarihlerde, Ýzmirli çizerlerin de konuk olacaðý çalýþmalara, yaklaþýk 25 öðrenci katýlýyor. FUAR ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU Ýlk kez ÝZFAÞ tarafýndan, 81. Uluslararasý Ýzmir Fuarý kapsamýnda düzenlenen 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý'nýn ödülleri törenle verildi. Kültürpark Doðaltaþ Müzesi'nde gerçekleþen ödül töreni ve kokteylde, birçok karikatürcü bir araya geldi. 1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý Ödül Töreni'nde, Ahmet Öztürklevent, Mehmet Kahraman, Halit Kutulmuþ Aytoslu, Mete Aðaoðlu, Faruk Soyarat ve Cemalettin Güzeloðlu isimli çizerler hazýr bulundular. "MAYDANOZ", MÝZAH EKÝ OLARAK ÇIKIYOR Ýzmir'de yayýnlanan Maydanoz Mizah Dergisi, 11. sayýsýndan itibaren "Ýzmirizm Dergisi"nin mizah ilavesi olarak yayýnlanmaya baþladý. 1 Ocak 2012 tarihinde aylýk ve baðýmsýz olarak yayýn hayatýna baþlayan Maydanoz Mizah Dergisi, teknik aksaklýklar nedeni ile, Ekim 2012 tarihinde yayýnýna bir süre ara vermiþti. 100'e yakýn yazar ve çizeri kadrosunda barýndýran Maydanoz Mizah Dergisi'nin, teknik aksaklýklarý giderdiði zaman, baðýmsýz olarak yeniden yayýnlanacaðý bildirildi. "KENT VE YAÞAM" KARÝKATÜR SERGÝSÝ "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisi, 81. Uluslararasý Ýzmir Fuarý kapsamýnda yer alan "Kent EXPO - Þehircilik ve Kent Ýhtiyaçlarý Reyonu"nda açýldý. "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisinde eserleri bulunan Mustafa Yýldýz, Ömer Çam ve Sadýk Pala çizerler sergi açýlýþýnda hazýr bulundular. "Kent ve Yaþam" konulu karma karikatür sergisi, 4 Kasým 2012 tarihine kadar açýk kaldý. RÝFAT MUTLU KARÝKATÜR SÖYLEÞÝSÝ Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilcisi Rifat Mutlu, 23 Kasým 2012 tarihinde, Konak Belediyesi Neþe ve Karikatür Müzesi'nde, karikatür söyleþisi gerçekleþtirdi.

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) Karcomic Magazine Cartoon Lessons

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ 39. OLAÐAN GENEL KURULU... ERDOÐAN KARAYEL Bir genel kurul daha geride kaldý... Genele iliþkin çok fazla detaya girmeyeceðim.. Camiaya ve dernek yönetimine iliþkin herþey kürsüde söylendi zaten. Bu yýl, geçen yýldan daha geniþ bir katýlým vardý.. Ýstanbul dýþýndan gelen üyelerin ulaþým giderlerinin dernek yönetimince karþýlanmasýnýn sonucu olsa gerek.. Bu uygulamayý olumlu bulduðumu daha önce belirtmiþtim.. Genel Kurul'da derneðin tüzüðünün deðiþtirildiðini (!) öðrendik birdenbire.. Oysa, tüzük deðiþikliði yapýlacak maddeler önceden dernek web sitesinde üyelerin bilgisine sunulabilir veya genel kurul günü bastýrýlarak daðýtýlabilirdi. Hýzlý hýzlý okunan ve ne gibi deðiþiklik yapýldýðýni kimsenin anlayamadýðý tüzük deðiþikliði sonrasý, bu kez de genel kurulun artýk 2 yýlda bir yapýlacaðý dikte edildi.. Öneri olarak getirilmedi bu deðiþiklik, adeta yaptýrým olarak geldi!?! Formalite gereði yapýlan oylamada çoðunluk "2 yýlda bir yapýlsýn" kararý verdi. Ben dahil, 7 el, "hayýr" için kalktý.. Onun dýþýnda uzun yýllardýr çizgi yoldaþlýðý yapan dostlarýn yýlda bir görüþebildiði (artýk 2 yýlda bir olacak) an'lar, enstantaneler vardý. Metin Peker'in yaptýðý konuþmadaki þahsýma yönelik sözlerine Divan Baþkaný Veysel Donbaz'ýn cevap hakký tanýmamasý üzerine dört konuda cevap hakkýmý buradan kullanmak istiyorum Ýki yýl önceki Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'na davet edilen yabancý konuklar ile ülkemizden ayrýlmadan once yaptýðýmýz görüþme talebinin bir þekilde engellendiði konusu.. Coþkun Göle arkadaþýmýzýn da aramýzda olduðu giriþim iki yýl önceydi. Bu konunun bu yýl gerçekleþtiði gibi dile getirilmesiyle konu çarpýtýrýldý. Sonradan gerçeðin anlaþýlmasý genel kurula yansýmadý. Metin Peker ile bu anlaþmazlýðý çözdük. Biz haklýydýk.. Bunu da buradan açýklamýþ olalým Karikatürcüler Derneði ambleminin bir arkadaþýmýz tarafýndan "Salatalýk" þeklinde figürize edilmesi konusu.. Dört yýl öncesine dayanan bir konunun gündeme getirilmesi talihsizlikti. Zira, bu konuda özür dilendi, çizenin sorumluluðunda yayýnlandýðý belirtildi. Ancak, gözden kaçan birþey vardý.. Benim yaptýðým dernek ambleminde "Kalp" vardý.. Camiaya verdiðimiz önemi ve sevgiyi yansýtan.. Nedense bu amblem üzerine n Metin Peker'in yaptýðý konuþmadaki þahsýma yönelik sözlerine Karikatürcüler Derneði 39 Genel Kurulu Divan Baþkaný Veysel Donbaz'ýn cevap hakký tanýmamasý üzerine, dört konuda cevap hakkýmý buradan kullanmak istiyorum... deðil, Salatalýk üzerine kuruldu cümleler.. Bu vesileyle sözünü ettiðim amblemi bu kez üç kurucu ustamýzý anmak adýna "üç kalpli" olarak kullanýyorum. 3 - Kültür Bakanlýðý'ndan ve Koc'tan yapýlan finansal destek konusu.. Ben, þahsen bu konuda birþey yazmadým.. Bu tür desteklerin olmasý gerektiðini söylüyorum hep. Kaldý ki yýllardýr Don Kiþot bu desteklerle etkinlikler düzenliyor.. Ben, sadece bu katkýlarýn gerektiði þekilde kullanýlmadýðý kanýsýndayým. Karikatür ve karikatürcüler için yapýlan her güzelliðe desteðim tamdýr Metin Peker hakkýnda açýlan davalar.. Söz konusu davalarla ilgili Don Kiþot'ta tek satýr yazý yayýnlanmamýþtýr. Zira, kanýtlanmamýþ ve sadece suç duyurusunda bulunulmuþ bir haberi yayýnlayarak derneðe "ön yargýlý" bir hükümde bulunmak istemedim. Yýllardýr özlenen birlik ve beraberlik caðrýsýnýn yine dillendirildiði bir genel kurul daha sona erdi. Bazý yaþça büyük aðabeylerimin bana gelip bu didiþmelerden sýkýldýklarýný ve artýk bir uzlaþma gerektiðini aktarmalarýnýsöylemelerine saygý duyuyorum. Ama bunun bir "etki-tepki" veya "olay-sonuç" meselesi olduðunu onlar da biliyor. Beni "Dernek Muhalifliði"ni býraktýðým için eleþtiren arkadaþlarýn genel kurulda olmamasý, bana yönelttikleri suçlamalara adeta "yanýt" idi.. Son birþey daha.. Metin Peker'in öncelikle bana genel kurul baþlamadan Divan Baþkanlýðý'ný teklif etmesi, genel kurul sonrasý yemekte de "derneðin Avrupa temsilcisi" olmamý önermesi, etik olarak kabul etmediðim ama "iyi niyet" yaklaþýmý olarak deðerlendirdiðim teklifler idi.. Bir kez daha teþekkür ediyorum... Yeni yönetim hayýrlý uðurlu olsun (!).. (Halen kimlerin yönetimde yer aldýðýný bilmiyorum, zira açýklanmadý) Çizgiyle.. Dostlukla.. Don Quichotte 29 Kasým 2012

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 European Cartoon Gallery VLADIMIR KAZANEVSKY [UKRAINA] Personal Digital Cartoon Exhibition

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 "YÜZDE YÜZ MONTAJ" KARÝKATÜR SERGÝSÝ - TAYFUN AKGÜL CANOL KOCAGÖZ - TAYFUN AKGÜL Ýstanbul'daki, Schneidertempel Sanat Merkezi, öðretim üyesi ve karikatür sanatçýsý Tayfun Akgül'ün "Yüzde Yüz Montaj" adlý karikatür sergisine ev sahipliði yaptý. Sergide, sanatçýnýn son dönemde 100% atýk malzemelerden montajladýðý karikatür portreler yer aldý. Tayfun Akgül 1980'li yýllardan beri karikatür çiziyor. Çizgileri yurtiçinde Cumhuriyet Bilim, Teknoloji Eki, Homur ve Matematik Dünyasý'nda, yurtdýþýnda (eski adý The IEEE Engineering in Medicine and Biology yeni adý ile) Pulse, The IEEE Antennas and Propagation Magazine, The IEEE Signal Processing Magazine, The IEEE Women in Engineering, The IEEE Region 8 Newsletter adlý uluslararasý bilimsel dergilerde düzenli yayýmlanmaktadýr. 1998'de Karikatürcüler Derneði Sergi Salonu'nda "Meta - matik", 2005'te Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi'nde "2x2" ve 2012'de Kharkov'da (Ukrayna) "Let's call them the Maxwell equations" adlý kiþisel sergileri açtý. 1 Nisan 1998, 1999 ve 2000 tarihlerinde Drexel Üniversitesi'nde "Þaka Konferanslarý" düzenledi. Haziran 2000'de Ýstanbul'da gerçekleþtirilen uluslararasý bir konferans kapsamýnda uluslararasý bilimsel karikatür yarýþmasý düzenledi. 2004'te "Bilimum" adlý karikatür kitabý Karikatürcüler Derneði, 2011'te "FenniKarikatürler" adlý kitabý Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan yayýmlandý döneminde Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði yaptý. 1 Nisan 2009 tarihinde Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ayazaða Yerleþkesi'nde SEMÝH POROY binalara asýlan büyük boy poster karikatür sergisi açtý. Her yýl 1 Nisan'da karikatür odaklý bir etkinlik düzenlemektedir. IEEE Antennas and Propagation Magazine, Matematik Dünyasý ve Elektrik Mühendisleri (EMO) Dergisi yayýn kurullarý üyesidir. Halen ÝTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi'nde öðretim üyesi olan Prof. Dr. Tayfun Akgül, çeþitli dönemlerde TÜBÝTAK, Çukurova Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi ve Drexel Üniversitesi'nde görev yaptý. Yakýn zamanda karikatürcü bakýþý ile yüz tanýma konusunda araþtýrmalar yapmaktadýr. Sergi tarihi: 28 Aralýk 2012 Tarihine dek, hafta içi her gün 10:30-17:00; Cumartesi günü kapalý, Pazar günü 12:00-1 :00 saatleri arasýnda gezilebilir Web Site: Schneidertempel Sanat Merkezi Bankalar Cad. Felek Sk. No:1 Karaköy / Ýstanbul - Türkiye

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 TAYFUN AKGÜL "YÜZDE YÜZ MONTAJ" [PORTRAIT: CANOL KOCAGÖZ]

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 TAYFUN AKGÜL "YÜZDE YÜZ MONTAJ" [PORTRAIT: TURHAN SELÇUK]

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 KARÝKATÜRLER ÝLE "SAVUNMA HAKKI" KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI "Karikatürlerle Savunma Hakký" Karikatür Sergisi, 8 Aralýk 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliði Kültür ve Kongre Merkezi'nde (*) açýldý. Türkiye Barolar Birliði ile Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen sergi 50 karikatürden oluþuyor. Geleneksel Ýnsan Haklarý Karikatür Sergileri'nin yedincisi olan karikatürler ile "Savunma Hakký" sergisinde, Tan Oral, Eray Özbek, Nezih Danyal, Recep Bayramoðlu, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Semih Poroy, Ferit Avcý, Þevket Yalaz, Musa Gümüþ, Muhammet Þengöz, Oðuz Gürel, Hicabi Demirci, Mustafa Saryal, Sait Munzur ve Emre Yýlmaz'ýn karikatürleri yer alýyor. 10 Ocak 2013 tarihine kadar izlenebilecek karikatür sergisi, daha sonraki tarihlerde baþta Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere çeþitli kentlerde yinelenecek. (*) Barýþ Manço Caddesi, Av.Özdemir Özok Sokak, No: 8, Balgat, Ankara - Türkiye... CWN CARTOON WORLD NEWS CartoonColors CartoonColors KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DA R

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 SERKAN SÜREK'ÝN "BICIRIKLAR"I ÞEVKET ÖZNUR - Sayýn Serkan Sürek, sizi basýndaki karikatürlerinizle tanýyoruz, biliyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? yýlýnda Ýzmir'de doðdum.1997 yýlýnda Ankara Üniversitesi Coðrafya Bölümün'den mezun oldum.1997 yýlýndan beri Kuzey Kýbrýs'ta Coðrafya Öðretmeni olarak hizmet veriyorum yýlýndan beri karikatürlerim Kuzey Kýbrýs Basýný'nda yayýmlanýyor yýlýnýn Aralýk ayýnda "Dünya Savaþlarýna Hayýr!" konulu ilk kiþisel karikatür sergimi, Lefkoþa'daki Saçaklý Ev'de açtým. Kuzey Kýbrýs Basýný bu sergiye ilgi gösterdi yýlýnda, Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan düzenlenen 4. Uluslararasý Pulya Festivali'nde "En Genç Karikatürcü Ödülü'nü, 2012 yýlýnda Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Uluslararasý Pulya Festivali'nde "Altýn Pulya Ödülü'nü kazandým. Evli ve 2 çocuk babasýyým. - "Býcýrýklar" Çizgi Bant çalýþmalarýnýn hakkýnda bilgi verir misiniz? - "Býcýrýklar", Çizgi Bant karikatür serisidir. Bu serinin iki çizgi çocuk kahramaný vardýr. Çocuk kahramanlarýmýzýn adlarý Kayra ve Güllü'dür. Onlar, her hafta Kuzey Kýbrýs'ýn siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gündemini çocuk gözüyle ve mizahi bir bakýþ ile yorumlamaktadýrlar. - Çizgi Bant karikatür nedir? Karikatür Sanatý'ný yakýndan tanýmamýz için bize biraz bahseder misiniz? - Çizgi Bant, birkaç kare içinde düzenli olarak (günlük ya da haftalýk) yayýmlanan karikatür türüdür. Çizgi Bant'ta mizah, genelde çizgi kahramanlar yoluyla anlatýlýr. - Çizgi kahramanlarýnýz neden çocuk? - Bana en çok sorulan sorulardan birisi, neden kahramanlarýn çocuk olduðu hakkýndadýr. Bunun birkaç yanýtý vardýr, benim açýmdan. Birinci sebep: Öðretmen ve eðitimci olmam sebebiyle, sürekli olarak çocuk ve genç yaþ grubu ile birlikte olmamdýr diyebilirim. Onlar ile beraber olduðum için duygularýný, düþüncelerini, hayata dair beklentilerini yakýndan biliyorum. Kuzey Kýbrýs gündemindeki konular açýldýðýnda düþüncelerini, itirazlarýný, isyanlarýný, beklentilerini duyabiliyorum. Ýkinci sebep: Maalesef, günübirlik Kýbrýs Politikalarý'ndan, yap boza dönen eðitim sisteminden, olumsuz biçimde en çok etkilenen, zarara uðrayan yaþ grubu çocuklardýr Bu kadar etki altýnda olduklarý halde, haklarý en az korunan, fikri en az sorulan, itilen, kakýlan neslimiz çocuklardýr Üçüncü bir sebep de, karikatür yolu ile çocuklara ulaþmak, onlarýn ilgisini bu sanata çekmek ve karikatür yolu ile ülke gündeminden haberdar olmalarýný saðlamak için kahramanlarýmý çocuk olarak çizdim. - Býcýrýklar serisi, sizin tasarlayýp planladýðýnýz bir Çizgi Bant serisi idi yani, öyle mi? - Hayýr, tam olarak öyle deðil. Býcýrýklar serisi, belirttiðim sebeplerle, benim tarafýmdan çizilmeye baþladý. Fakat tamamen kendiliðinden bir doðaçlama ile doðdu. Yani ben bunlarý tasarlayýp bir planlamayla yaratmadým. Birgün, kalemle kaðýt üstünde karalama yaparken oluþtular ve zaman içinde Çizgi Bant serisi biçimine dönüþtüler.

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 SERKAN SÜREK'ÝN "BICIRIKLAR"I Onlarýn oluþmasýnda yukarýda saydýðým sebeplerin zihnimde yarattýðý dürtüler etkili oldu diyebilirim. - Býcýrýklar serisi Kuzey Kýbrýs Medyasý'nda yayýmlandý mý? - Býcýrýklar, ilk kez 25 Ekim 2011 tarihinde Yeni Düzen Gazetesi'nde Dr. Filiz Besim'in sayfasýnda yayýmlandý ve serinin ilk 14 tanesi bu sayfada yayýnlandý. Ayrýca, serinin ilk 20 tanesi gundemkibris.com Haber Sitesi'nde de yayýmlandý. Bundan sonraki hedefim, Býcýrýklar serisini benimseyip sahip çýkacak, mizaha deðer veren bir gazetede bu serinin düzenli ve baðýmsýz olarak basýlmasýný ve geniþ okur kitlesi tarafýndan tanýnýp sevilmesini saðlamaktýr. - Býcýrýklar serisinin vizyonu nedir? - Vizyonum, "Býcýrýklar"ýn Kuzey Kýbrýs'ta herkes tarafýndan tanýnan, bilinen ve sevilen bir Çizgi Bant karikatür serisi olmasýdýr. Ayrýca, Çizgi Bant serisi alanýnda Kuzey Kýbrýs Medyasý'nda saygýn bir konuma eriþmesidir." - Býcýrýklar serisinin amacý nedir? Okura ne gibi mesajlar veriyorsunuz bu Çizgi Bant serisiyle? - Bunu birkaç madde ile özetlersek: 1 - Çocuk ve gençlere karikatür sevgisini aþýlamak 2 - Çizgi kahramanlar yoluyla çocuklarýn dikkatini Kuzey Kýbrýs gündemine çekmek ve gündem hakkýnda düþünmelerini saðlamak Býcýrýklar aracýlýðý ile verilen mesajlar ile, genç ve yetiþkinlere karikatür sevgisi aþýlamak Adalet, eþitlik, doðruluk, dürüstlük, estetik ve güzellik, hümanizm, eleþtirel düþünme gibi erdemleri çizgi yolu ile topluma yaymak. Burada önemli bir noktaya da iþaret etmek isterim: Býcýrýklar'da yayýmlanan yorumlar ve görüþler herhangi bir siyasi partiyi temsil etmez. - Býcýrýklar serisi ile ilgili, geleceðe dönük hedefleriniz neler diye sorsak? - Daha öncede belirttiðim gibi Býcýrýklar serisini Kuzey Kýbrýs'ta ünlü yapmak, tanýtmak istiyorum. Bunun için Facebook'ta tanýtým yapýyorum. Ýlgi duyanlar görebilirler. Serinin þu ana kadar çizdiðim 32 macerasý mevcut. Bu sayý 100 olunca bir karikatür albümü ile Kuzey Kýbrýs'ta okurlarýn beðenisine sunmak istiyorum. - Verdiðiniz bilgiler için teþekkür eder, baþarýlarýnýzýn sürmesini dileriz. [15 Ekim 2012, Halkýn Sesi]

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

19 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 19 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI n Arp çalmak matematikte baþarýyý arttýrýyormuþ. En baba Arp Sanatçýsý gelsin. Sýkýysa kadýnlarýn yaþýný hesaplasýn bakalým!... n Atasözleri'nde bile, kadýnlarýmýz 2. sýnýf... Ne demek? ''Önce Can, Sonra Canan''!... n Bertold Brecht'in dediði gibi ''Kitaplar yalnýz Kral'larýn adýný yazar.'' Ama halk da Kraliçe'lerin güzelliðini anlatýr durur!... n Spor, orta yaþlý erkeklerin zeka düzeylerini yükseltiyormuþ. Doðru. Spor yapýnca aklým baþýma geldi. Hanýma kaptýrdýðým kredi kartýný geri aldým!... n Bence evli çiftler arasýnda ''Ter Uyuþmazlýðý'' sorunu, ''Ten Uyuþmazlýðý'' sorunundan daha önemlidir!... n Yýrtýcý olan Güvercin'i, Mülayim Þahin'lere yeðlerim!... n Þunda anlaþalým: Doðal olmayan bir þeyler oluyor ki, doðal afetler meydana geliyor!... n Ben esmeri Fýndýk ile, ben esmeri Fýstýk ile, ben esmeri Badem ile... Paralar suyunu çekince... Bayat ekmek ile beslerim hacým!... n Elin gavurunun Süperman'ý varsa, bizim de kapý gibi Kodaman'larýmýz var yani!... n Her çiçekten bal alýrsýn. Her gördüðünle kalýrsýn. Sonra odunun tekine varýrsýn... Belki birgün uslanýrsýn gönüüül!... n Papatya falý açtým senin için... Seviyor... Sevmiyor... Sevmiyorsa neden hala etrafýmda dolanýyor? Seviyorsa neden bir dudak vermiyor? n Ali yazar, Veli þair. Bu geyik muhabbeti baylar. Ben kaçar!... n Bizim haným beni deli edecek. Oramda buramda saç bulup, beni sorguya çekip duruyor. Kadýn Kuaförü'yüm ben yahuuu!... n ''Söz gümüþse sükut altýndýr'' diyen halt etmiþ. Para da, þöhret de... Cem Yýlmaz gibi aðzý laf yapanlarda halbuki!... n Pazarda kalbur sata sata... Kalburüstü bir adam oldu çýktý karþýmýza!... n Mum ýþýðýnda lüks bir restaurantta yemek yiyip, hesabý ödeyemeyip, finali bulaþýk yýkamakla yaptýktan sonra... Romantikliði býraktým aga!... n Daðcýlýk Tesisleri'nde müdür idim... Kýzaða aldýlar beni!... n Kim demiþ "Laf ile Peynir Gemisi yürümez" diye... O lafý edene baðlý... Mesela kaynanalar "Laf ile Peynir Gemisi yürütür!..." n Kuytularda geze geze... Oldum ben bir geveze. Kýzýnla iþi piþirdik. Darýlma haným teyzeeee!... n Geyik Muhabetti lafýný çýkartan halt etmiþ. O kadar belgesel izledim. Bir konuþan Geyik bile göremedim yahu!... n Keloðlan'ý geçmiþte hakir görüp, küçümsediler... Bugün karizma yaptý... Eeee kýzlar kel erkeklerden hoþlanýyor ya!... n Anan var midur? baban var midur?... Senin Allah bilir abilerin de vardur... Bana müsaade Fadimeeeee!... n Demir aðlar yetmedi... Baz Ýstasyonlarý ile ördük anayurdu dört baþtan!... n Pencüse... Severler güzeli hele mini etek giymiþseeee!... n O sözü þöyle deðiþtirsek fena olmaz: ''Her fani bir gün Facebook'u tadacaktýr''!... n Çapkýn erkeklerin þarkýsý: ''Her yerde yaaaar var... Kalbim senin bu gece!..." n Bugün doðan çocuða isim: Erkek: Maðdur; Kýz: Maðdure!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

20 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20 YIL - YEAR: 11 (ARALIK - DECEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 113 CANDAN FETVACI [*] We wake up every morning and we read, watch or witness what is happening in our world that gets smaller each day. Armed conflicts and bloodshed follow one another. Yet amidst all the pessimism presented to us in articles or pictures each time we pick up our paper or magazine, there is also a window bringing in light - a cartoon presenting another viewpoint that makes us smile despite all that is happening around us. From that white page flow emotions that conquer our hearts. Yes, indeed - just a few lines can say as much as a discourse of pages. Cartoons accomplish this through the universal language of lines. We do not need a guide, an intermediary, or an interpreter to be able to understand those lines. Cartoons are like safety fuses for our emotions. They shed light into our inner worlds whenever we give in to pessimism. We hesitate a moment, our emotions swing between laughter or sadness, anger or joy. Yet, a smile is triumphant... The stronger this emotional outburst is the more successful the cartoonist is... Cartoons meet this human need for comic relief, and as such, the art of cartoons is as old as the history of mankind. The skills of cartoonists confront oppression in many countries where there are those who fear their subtle humor. When you read the biographies of some of the artists you will come across many interesting stories. In their cartoons you will detect the traces and experiences of what they have lived through. Aydýn Doðan International Cartoon Competition does not set a particular topic. However, you shall note that cartoans bring to life our common issues and proposals for their solution. Aydýn Doðan International Cartoon Competition has celebrated its 25th anniversary. Each year the number of entries increases, signifying the trust in the respected competition. The competition also serves a very important function. lt brings together artists with very different beliefs and styles. lt presents to viewers this diversity side by side, and thus creates a platform for exchange of culture and knowledge. To thýs day, artists from 136 countries have sent in around cartoons to compete in the Aydýn Doðan International Cartoon Competition. Over the years cartoonists from dozens of different countries have served on the jury to evaluate the entries. I would like to extend my gratitude to INTERNATIONAL "HAIFA" CARTOON CONTEST ALBUME 2011 XXVI. INTERNATIONAL AYDIN DOÐAN CARTOON CONTEST ALBUME 2009 all of them. As you fiip through the pages of this album you will be viewing award-winning entnes selected by the jury, as well as those noted as worthy of exhibition. They have been selected from among 3127 cartoons of 1116 artists from 85 countries around the world that entered the Aydýn Doðan International Cartoon Competition this year. This interest is not only an indication of worldwide respect for the Aydýn Doðan International Cartoon Competition, but also trust in our country's efforts in the realm of democracy and tolerance. I would like to thank all cartoonists who have entered our competition as well as to those artists who have served and added value to the Jury. Candan Fetvacý [*] CEO Aydýn Doðan Foundation Size: 24x26 cm., 219 Page., Full Coloured., Aydýn Doðan Foundation Publishing., (Istanbul - Turkey)

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGY AND VALUES 01 Haziran 2013 Cumartesi, MÜSÝAD Konferans Salonu st June 1 Saturday 2013, MUSIAD Conference Hall TERTiP

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION 20 YAZ2014SUMMER www.aci.k12.tr EVRENSEL HOŞGÖRÜ UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION İZMİR

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

Geleceğe iz bırakan başarılar

Geleceğe iz bırakan başarılar G SB 2008-2009 Faaliyet Raporu Geleceğe iz bırakan başarılar 08 09 Editör Editor Yayın kurulu Broadcasting Board : PR Aktif İletişim Hizmetleri : Sertaç Ürkmez, Gamze Nayman, Meral Ünver Kapak & Sayfa

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY OCAK/JANUARY 2015 Sayı/Nr:12 TÜRKİYE YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR l PARALİMPİK PATLAMA / PARALYMPIC EXPLOSION l BAŞKAN KOCAÖMER DEN MİLLİ TAKIM GİBİ YÖNETİM / NATIONAL

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office CONTENTS Alumni Association News Arnavutköy and the Robert College Alumni Association members say, "No" to a third Bosphorus Bridge. Page 2 Fund Raising Page 6 Cover The first student produced RC CD-ROM

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Yıl: Sayı: 20 Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Almira Catering şimdi Tüyap ta s14 İtibarı sürdürülebilir kılmak mümkün mü? s18 Çağımızın Hastalığı Migren

Detaylı