Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n fiehri Konya Mevlana's City, Konya

2

3 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, Dedeman Oteller zincirinin yepyeni iletiflim arac DQ yu sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Dergimiz bundan sonra her mevsim dönümünde sizlere ulafl yor olacak ve güncel haberlerle sizlere efllik edecek... 1 DQ nun ilk say s nda yeni y l n heyecan n da tafl yoruz senesinin her anlamda güzellikleri de beraberinde getirece ini umuyoruz. Keyifli içeri iyle sizlere sundu umuz dergimizde seyahat yaz lar ndan, yemek tariflerine, söyleflilerden moda çekimlerine kadar pek çok farkl konu yer al yor. Yeni olan sadece 2009 ve DQ de il elbette. Müjdelemek isteriz ki; Dedeman Oteller zincirine 2008 y l içerisinde yeni halkalar eklendi. Bulgaristan daki Dedeman Trimontium Princess Plovdiv ve Dedeman Princess Sofia otellerimiz ile Avrupa Birli i ne ad m att k. Bu gurur verici ad mlar n yan s ra, 2009 y l içerisinde oteller zincirimize Dedeman Gaziantep Hotel & Convention Center, Suriye de Dedeman Damascus, Dedeman Aleppo ve Dedeman Palmyra, Dedeman Zonguldak, ran da Dedeman Shiraz ve Azerbaycan da Dedeman Bakü eklenecek. Dedeman Hotels & Resorts International olarak yeni y lda da yeni otellerimizle, farkl hizmet seçenekleriyle siz de erli misafirlerimizin yan nda olmaya devam edece iz. Hepinize keyifli okumalar ve mutlu y llar diliyoruz. Dear Friends of Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International is proud to present our brand new communications tools, DQ. From now on our quarterly magazine will come out with every new season, bringing up-to-date news with it... DQ s first edition carries all the excitement of the new year. We truly hope that 2009 will bring all good things with it. In DQ, you will find all sorts of enjoyable subjects such as interesting travel destinations, delicious recipes, interviews and fashion shoots. Of course, 2009 and DQ aren t the only new things lately. We would also like to present to you news of our brand new links in the Dedeman Hotels chain in Among them is the new Dedeman Trimontium Princess Plovdiv and the Dedeman Princess Sofia in Bulgaria, both of which herald our first steps into the sphere of the European Union. Besides this, there s also our brand new Dedeman Gaziantep Hotel & Convention Center, the Dedeman Damascus, Dedeman Aleppo and Dedeman Palmyra in Syria, Dedeman Zonguldak, Dedeman Shiraz in Iran and also Dedeman Baku in Azerbaijan. Dedeman Hotels & Resorts International will continue to be with you with its new hotels and various service alternatives in the new year as well. We wish you a pleasant reading and a happy new year. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

4 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS 14 DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA Önsöz Foreword 02 çindekiler Contents ajanda-zoom 04 En yeni ürünler, merak uyand ran haberler Brand new products, exciting news seyahat-travel 14 Havada rekabet var! Competition in the air! 32 Medeniyetler flehri fiam City of civilizations: Damascus 50 Konya ve kültür miras Konya and it s cultural heritage GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) EDITOR-IN-CHIEF Nevra Candaner KONULAR ED TÖRÜ - FEATURES EDITOR Elif Eren NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Attila Pelit SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtis, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Asl Arduman röportaj-interview 26 Genç oyuncu Ahu Türkpençe Young actress Ahu Türkpençe yemek-food 42 Dedeman stanbul dan y lbafl na özel tarifler Special recipes from Dedeman Istanbul for New Year s Eve moda-fashion 56 Palandöken in zirvesinde At the top of Palandöken REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRLER ADVERTISING COORDINATORS Tolgay Gülten, Kadriye Acar Tel REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Yo urtçu Zülfü Sokak No: 6, 34342, Bebek Tel: haberler-news 66 Dedeman dünyas nda olup bitenler News from the world of Dedeman BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Baflar Ofset Seyrantepe Mah. spar fl Merkezi No:105, D: 340, Ka thane- stanbul Tel: öykü-story 72 Bir aflk hikayesi A story of love Yay n Türü 3 Ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Aral k 2008 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without without full credit being given to the source.

5 Abdi Ípekçi Caddesi. No:20 Nişantaşı Ístanbul

6 4 AJANDA DQ D J TAL fiarap DIGITAL WINE fiarap servisi de yeni yüzy l n teknolojisinden pay na düfleni ald. New York ta Time Warner Center n dördüncü kat nda aç lan Clo Winebar, Potion Design taraf ndan oluflturulan konseptle dünyan n ilk elektronik flarap menüsünü sunuyor. Farkl bölgelerden özenle seçilmifl 100 den fazla flarap Enomatic ad verilen özel yap m servis makinelerinde, mükemmel s ve nem ayarlar nda saklan yor. Tablet PC yard m yla seçti iniz flarap, 60 ya da 120 ml lik sunumlarla servis ediliyor. Bir yandan flarab n z yudumlarken, bafl n z n üstündeki ekranlarda kadehinizdeki flarab n üzüm çeflidini, üretim bölgesini, fiyat n, hatta hakk nda yap lan yorumlar ö renebiliyorsunuz. Even the wine industry hasn t remained aloof from the spread of digital technology. The Clo Winebar which is located on the fourth floor of New York s Time Warner Center offers the world s first electronic wine cellar and menu. Created by Potion Design, the menu features over 100 exclusive wines kept in a cellar in which the ideal humidity and temperature is ensured and maintained by the Enomatic electronic system. The wine you select with the specially designed Tablet PC system is served to you in 60 or 120 milliliter glasses. While tasting your wine on the one hand, you can read about the history of the wine, the grape, the region in which the grape is produced, the preparation process, the price, and the special qualities of the wine, as well as leading oenologists views and opinions on the wine. Time Warner Center, 10 Columbus Circle, Broadway, clowines.com, ( )

7 AZ Z TR FON GÜNÜ SAINT TRIFON S DAY To honour the patron saint of wine, Bulgaria has been celebrating St Trifon's Day on 1 February since Thracian times, when wine makers used to salute Saint Trifon with a ritualistic pruning of the wine ceremony. Nowadays, the same pruning ceremony takes place on St. Trifon's Day in vineyard villages across the country. Women bake bread and roast chicken in preparation for a post-pruning feast. The festival involves, as you would imagine, a lot of eating and even more drinking. In fact, the lucky man deemed to have grown the most grapes that year is crowned King, and he and his subjects are ordered to get drunk to ensure a plentiful harvest the following year. Many people celebrate St. Trifon's Day as an alternative to St. Valentine's Day, on 14 February. Eski ça lardan beri her sene fiubat ay nda, Bulgaristan n dört bir yan nda, flarap üretimi yap lan kasabalarda, flarab n koruyucu azizi Aziz Trifon un onuruna flenlikler düzenleniyor. Kad nlar, bu geleneksel hasat festivali için ekmek yap yor ve piliç çevirme haz rl yor; sonuçta bol yemeli ve bol içmeli bir festival gerçeklefliyor. Gelene e göre, o sene en çok üzümü yetifltiren çiftçi kral ilan ediliyor. Kral ve hizmetkarlar n n bir sonraki sene de verimi garantilemek için de sarhofl oluncaya kadar içmeleri gerekiyor. Aziz Trifon Günü, asl nda 1 fiubat ta kutlan yor, fakat ço u kifli Sevgililer Günü ne alternatif olarak 14 fiubat ta kutluyor.

8 AJANDA 6 DQ SPORTS CHIC SPOR fiiklik Sportif çizgiler ile ince bir zevki birlefltiren Puma Women, bu k fla fl kl k katacak. Koleksiyonun her ortamda iyi görünmek isteyen bayanlara sundu u s rad fl alternatiflerden biri Fitness Lifestyle ürünleri. Alt n renkte Puma logosu, dantelli dikifller, saten fermuar, flal biçimli yaka, asimetrik kesim gibi detaylar Fitness Lifestyle n flafl rt c tarz na dair ipuçlar veriyor. Yoga pozisyonlar ndan esinlenerek haz rlanan Shala koleksiyonu ise iç aç c renklerle modern grafik unsurlar birlefltiriyor. Ayakkab ve aksesuar tasar mlar nda da her zaman oldu u gibi rahatl k ön planda. Özellikle basketbol ayakkab lar n and ran Game modelinin bu k fl n favorilerinden olmas kaç n lmaz. puma.com Puma Women presents a new line of stylish sportswear for its new winter line. Geared toward women who d like to good all around whether on the court, in the gym or out in the street the new Puma Women collection features unique alternatives like their Fitness Lifestyle line of products that feature gold-colored Puma logos, intricate stitches, unusual collars and stylish asymmetric cuts. They also have a line geared toward yoga enthusiasts called the Shala collection, which features bright and fun colors with modern graphic designs. Their footwear once again sets the standard in terms of comfort and support, and their Game model sneakers with a basketball feel look set to become a big hit this winter. puma.com SAYFALARCA SA LIK Bir kitap ki içinde hem astroloji, hem sa l k önerileri hem de güzellik s rlar var. Alfa Yay nlar ndan ç kan Amazonlar dan Anadolu ya Astroloji ile Gelen Do al Sa l k Ve Güzellik, s k rastlanan sa l k sorunlar n n nedenlerini ve iyileflme metodlar n burçlara göre tan ml yor. Kitab n yazarlar bitkisel ürünlerle haz rlad bak m tarifleriyle ünlenen Suna Dumankaya ile astrolog ve yaflam koçu Frederico Ciongoli. Kitapta burçlara göre hastal klar n ve do al bak m reçetelerinin yan s ra hangi bitkinin hangi rahats zl a iyi geldi i de s ralan yor. A BOOK OF HEALTH A new book with beauty tips, health tips and even astrological tips is out. Published by Alfa Yay nlar, the new book entitled Amazonlar dan Anadolu ya Astroloji ile Gelen Do al Sa l k Ve Güzellik (Natural Health and Beauty through Astrology, from the Amazons to Anatolia) seeks to bring an astrological interpretation to well-known health issues. Written by an expert in herbal remedies, Suna Dumankaya, and astrologist and life coach Frederico Ciongoli, the book offers natural remedies that have been inspired by the constellations.

9 SON MODEL LATEST MODEL Otomobil tutkunlar n n son gözdesi, Ferrari nin yeni modeli Ferrari California. California n n aerodinamik ve çarp c görüntüsünün arkas nda tasar m devi Pininfarina n n olmas flafl rt c de il. Ad yla ve önündeki zgarayla 1957 y l nda tan t lan 250 GT California ya gönderme yapan yeni modelin tasar m nda ön plana ç kan di er noktalar, katlanabilir metal tavan, dikey yerlefltirilmifl çift a zl egzoz borular, LED teknolojili stop lambalar ve tamponlara do ru geniflleyen bagaj bölmesi. California d fl görünüflü kadar güçlü motoru ve sürüfl performans ile de be eni topluyor. Car fanatics will rejoice in the new Ferrari model, California. The California features a stunning aerodynamic appearance behind which lies the world-famous design team of Pininfarina. The new model California has been inspired by the classic 1957 model 250 GT, and features an exceptionally powerful motor, along with remarkable control, as well as details like a convertible metal roof, LED headlights, vertical double exhaust pipes, and the classic front grill that s reminiscent of the original 1957 model. ferraricalifornia.com ÇANTADA T MSAH ALLIGATOR BAGS Zarafet ve konfor, Lacoste, 2008 sonbahar-k fl koleksiyonu çantalar n n içinde. Bu k fl yedi farkl çanta koleksiyonuyla karfl layan Lacoste ta her zevke uygun bir fleyler var. Bej rengi kanvasla k rm z deri detaylar bar nd ran Inspiration, dinamik çizgisini süet rahatl yla buluflturan City Set Suede, haki ve siyah renklerde Croc in the City ve siyah ve çikolata kahve deriden, gösteriflli Soho flehirli yaflam tarz n yans t yor. Gençlerin gözdeleri ise nefleli pembe ve mavileri ve ekose kumafltan saplar yla bütünleyen Croc of Wales, kolej tarz n yans tan L University ve mor, turuncu, sar renk seçenekleriyle enerji veren New Sorbonne. The Lacoste 2008 Fall-Winter collection handbags are the epitome of style and comfort. This year Lacoste has seven different bag collections that aim to please all tastes. There s the Inspiration, which features a beige canvas and red leather details; the City Set Suede that has that dynamic and soothing suede feel; the Croc in the City, with its mainly khaki and black colors; and the Soho which features black and chocolate brown. They ve also thought of the youngsters, with the pink and blue style of the Croc of Wales, the L University with its college feel, and the New Sorbonne which has an energetic purple, orange and yellow color scheme.

10 8 TREND PEfi NDE FOLLOWING TRENDS 2009 un gelifli Trend Show dan bellidir. Her y l sonunda bir sonraki y l n be enileri için tahminlerde bulunan Trend Show un hedef kitlesi gençler olsa da enerjisi her yafltan insan sar yor. Moda, e lence, sanat, teknoloji ve kiflisel geliflim trendlerini stanbul a tafl yan Trend Show 09 un konsepti farka sayg. 35 genç sanatç bu konseptteki çal flmalar yla stanbul u dev bir sanat atölyesine çevirecek. Defileler, stil atölyeleri, tasar mc larla söylefliler, giriflimcilik seminerleri, paneller, konserler, imza saatleri ve Cover Fest müzik yar flmas ile e lence flimdiden garanti Aral k ta trendshow.com.tr Keep track of what 2009 has in store for us at the Trend Show, which predicts what will be in and what will be out in the coming year. The show appeals to all ages, and includes a look into trends in a multitude of cultural fields, including fashion, entertainment, leisure, art, technology and personal development. This year s theme is respecting difference, and 35 artists will be working on this theme as they turn Istanbul into a massive art workshop. The event includes fashion shows, seminars, panels, concerts, signing ceremonies and a Cover Fest music competition th December trendshow.com.tr GÜNÜN MENÜSÜ Farkl tatlar sadece denemekten de il konuklar na sunmaktan da haz alanlar stanbul Culinary Institute nün Özel Noel Menüsü e itimlerinde arad klar n bulacaklar. Amatör mutfak merakl lar na yönelik günlük programlar 3,5 ve 6 Aral k tarihlerinde düzenleniyor. Her günün ayr bir menüsü var. lk gün menüsü deniz tutkunlar n sevindirecek: levrek bal carpacciosu, deniz mahsulleri soslu lazanya ve bademli çipura bal filetosu. Menüde ikinci gün Milano usulü geleneksel safranl risotto, flarapl dana, talya usulü patates püresi, enginar püresi; üçüncü gün ise özel ev yap m taze küçük ravioli makarna, Kral Savoy salatas ve Torino usulü kestane mousse var. Meflrutiyet Caddesi, 59, Tepebafl, istanbulculinary.com ( ) THE DAY S SPECIALTY Those who have a passion for food and seek to try different kinds of dishes and flavors and cuisines will find what they re looking for in the Istanbul Culinary Institute s Special Christmas Menu (Özel Noel Menüsü) course. The program will be held on 3, 5 and 6 December. Every day features a different menu: the first day includes seabass carpaccio, seafood lasagna, and almond bream fillet; the second day s menu features Milanese safron risotto, beef in wine sauce, Italian-style potato puree, and artichoke puree; the third day includes special homemade ravioli, King Savoy salad and Turin-style chestnut mousse. Meflrutiyet Caddesi, 59, Tepebafl, istanbulculinary.com ( )

11 MUTLULU UN KOKUSU THE SMELL OF HAPPINESS Calvin Klein n lüks kavram na yeni bir boyut kazand ran Euphoria Pure Luxury Collection serisi, yeniden karfl n zda. S n rl say da üretilen koleksiyon serisinin en göz al c parças Euphoria n n klasik fliflesini gümüfl kakma çiçek motifi ve Swarovski kristallerle taçland ran Crystal Edition parfümü. Silikon esasl vücut jeli Sensual Body Gelee ve sim ile zenginlefltirilen Sparkling Solid Parfume Compact Euphoria lüksünü tamama erdiriyor. Calvin Klein adds a new dimension to the word luxury with their Euphoria Pure Luxury Collection series. It features a limited edition collection of their classic Euphoria bottles with silver and floral motifs, as well as the Crystal Edition perfume which is decorated with Swarovski crystals. There s also the silicon-based Sensual Body Gel, and the Sparkling Solid Parfume Compact Euphoria to top it all off. ZAMANSIZ TASARIM TIMELESS DESIGN Louis Vuitton un efsanevi çantas Speedy, sonbahar-k fl sezonunda Marc Jacobs yorumuyla popülaritesini sürdürüyor. Speedy, 1930 y l ndan bu yana yeniden yorumlar yla Louis Vuitton koleksiyonlar n n vazgeçilmez tasar mlar aras ndaki yerini korudu. Bu sezon Marc Jacobs ve Takashi Murakami'nin için birlikte gerçeklefltirdikleri Monogramouflage koleksiyonunda ikonik Speedy, kamuflajla bir kez daha gündeme geldi. Louis Vuitton s legendary handbag Speedy continues its popularity with a Marc Jacobs interpretation in the new fall-winter line. The Speedy has been around since 1930 and is an essential component of any Louis Vuitton collection since then. This year s novelty are the new Monogramouflage Speedy s that have been designed by Marc Jacobs and Takashi Murakami.

12 AJANDA 10 DQ GÖLGELER N GÜCÜ ADINA stanbul Modern, 23 Ocak-6 May s aras nda ça dafl ve gelenekseli harmanlayan bir sergiye ev sahipli i yapacak. Paolo Colombo nun küratörlü ünde yedi ülkeden sekiz ça dafl sanatç y ve 20. yüzy l n ilk yar s ndan iki usta yönetmeni bir araya getiren Gölgeye Övgü, eski ve ça dafl halk masallar ile gölge tiyatrosuna odakl. Hem yetiflkinlere hem çocuklara hitap eden Gölgeye Övgü, geleneksel gölge tiyatrosunun son y llarda ça dafl sanat üstünde yapt etkiyi araflt r yor. Sergide gölge oyununa ait ender bulunan malzemeler, filmler, foto raflar, metinler, el yazmalar, animasyon sinemas n n iki büyük ustas n n stop-motion filmleri ve erken dönem tasvir çal flmalar n n aralar nda bulundu u 250 ayr yap t yer alacak. istanbulmodern.org IN THE SHADOWS stanbul Modern hosts an exhibition that blends the contemporary and the traditional, and can be seen from 23 January all the way through to 6 May. Curated by Paolo Colombo, the exhibition entitled In Praise of Shadows features the works of eight contemporary artists from seven countries, along with two masterful directors from the first half of the 20th century, all brought together under the theme of old and new folk stories and shadow-puppet theater. The exhibition aims to appeal to both children and adults, and looks at the influence of traditional shadow-puppet theater on contemporary art in recent years. The exhibition features 250 artefacts, incluyding all sorts of equipment and materials used in shadow-puppet theater, including films, photos, texts, manuscripts, animation cinema and stop-motion films. istanbulmodern.org SIRA DIfiI SAATLER EXCEPTIONAL WATCHES Çocuklu unda bafllayan saat tutkusunu eflsiz bir markaya dönüfltüren Alman Gerd R. Lang n 1983 y l nda Münih te kurdu u Chronoswiss markas, bugün dünyan n en özel geleneksel saat üreticileri aras nda. Sadece klasik yöntemlerle, el yap m olarak üretilen her bir Chronoswiss saati, üstün kalite anlay fl, sadece kendine özgü özellikler ve estetikle donat l yor. Y lda sadece aras flansl insan n bir Chronoswiss sahibi olabilmesi saatleri daha da de erli k l yor. Chronoswiss saatlerinin markan n simgesi haline gelen en önemli özellikleri, özel profilli döner çerçeveleri. Gerd R. Lang, bu özel tasar m yaparken antik Yunan sütunlar ndan esinlenmifl. Markan n saat endüstrisine getirdi i bir baflka önemli yenilikse saatin içinde bulunan mekanik mucizeyi görmeye imkan tan yan fleffaf arka kapak. The Chronoswiss brand was created by watch enthusiast Gerd R. Lang in 1983 in Munich and today it s the producer of some of the world s most unique and special traditional watches. Every watch is handmade according to classic watchmaking techniques and procedures, merging exceptional technological quality with a timeless sense of grace, style and beauty. Only 6000 to 8000 watches are made yearly at Chronoswiss, and the real treat is the diaphanous back of the watch which allows you to look into the inner workings of this modern mechanical masterpiece.

13

14

15

16 DQ 14 SEYAHAT-TRAVEL

17 Havada Rekabet Kokusu Competition In The Air Uluslararas havayolu flirketleri First Class ve Business Class servislerde k yas ya bir yar fl içinde. Yolculara en konforlu koltuklar, en lezzetleri yemekleri, en e lenceli saatleri sunma rekabeti k z flt kça lüks göklere t rman yor. Havayolu seyahatinin parlak gelece inde fark yaratmak art k daha zor, yolcular ise hallerinden gayet memnun 15 International airline companies are locked in intense rivalry to attract First Class and Business Class customers. They re all vying with each other to bring their guests the best in terms of providing the most comfortable seats, the best food, and the most entertainment possible. That means that there is only one winner: the customer.

18 16 Air France KONFOR Uzun menzilli uçufllarda l Espace Affaires/Business s n f ndaki özel tasar m koltuklar, istenilen derecede yatay ya da dikey pozisyona getirilebiliyor. Tam yatay pozisyonda koltuk, vücut k vr mlar na uygun iki metrelik bir yata a dönüflüyor. Koltuklar masaj da yapabiliyor. Koltuk kenarlar nda ayakkab çantas, su bölmesi ve kiflisel bak m seti var. steyene battaniye, yast k ve havlu servisi de yap l yor. YEME/ ÇME Air France in tüm uçufllar nda sunulan Frans z mutfa a rl kl menüler ünlü flef Michel Nugues imzal. Servisten önce bir fleyler at flt rmak isteyenlere peynir taba gibi so uk aperatifler sunuluyor. l Espace Affaires/Business s n f yolcular özel bardan faydalanma flans na sahip. TEKNOLOJ 10.4 inçlik ekranlarda film izleyebilir ya da oyun oynayabilirsiniz. PC ç k fl, kiflisel telefon ve fiber optik okuma lambas mevcut. COMFORT On long distance flights, those in l Espace Affaires/Business class have access to specially designed seats that can get into any degree of horizontal or vertical positioning. When completely horizontal, the seat turns into a two-meter bed. The seats also have a massaging capability. Next to the seat is a place to put your shoes, a place to keep water and a personal hygiene set. Guests also get a blanket, pillow and towel on demand. FOOD/DRINK All meals on Air France flights are prepared and designed by famous French chef Michel Nugues. Before the main meal there is also an entree of cheese and cold aperetifs. l Espace Affaires/Business class passengers also have access to the bar. TECHNOLOGY 10.4 inch monitors are provided on the back of each seat. There are films and games to choose from, as well as a PC outlet, a personal telephone and a fiber optic reading lamp.

19 Emirates KONFOR Emirates in halihaz rda en yüksek konforlu uçaklar A ve A380 in First Class süitlerinde yolculara otel odas ndan farks z konfor sunuluyor. Öyle ki yata a dönüflebilen deri koltuk, pijama, terlik, yast k, battaniye, minibar, oda servisi, dufl ve hatta spa gibi ayr cal klar en uzun mesafeleri bile k salt yor. YEME/ ÇME Emirates, kalk fltan önce flampanya, meyve ve meflrubat servisiyle yolcular n restoranlara tafl ç kartan lezzetlere haz rl yor. Bu ikramlar yemekten önce s cak kanepe ya da kar fl k f st k tarz aperatifler izliyor. Yemek servisi porselen tabak, keten peçete ve masa örtüsü eflli inde yap l yor. Rezervasyon s ras nda belirtilirse özel diyet menü de haz rlanabiliyor. TEKNOLOJ 600 den fazla uluslararas televizyon kanal, iste inize göre önceden belirlenen müzik, video ve oyun seçenekleri ile e lenceye s n r yok. Uydu ba lant s yla k talararas uçufllarda telefon görüflmesi yap labiliyor. COMFORT Emirates Airways most comfortable planes are the Airbus A and A380 s on which First Class passengers get service comfort that s second to none, and indeed comparable to having a hotel suite. The leather seats convert into beds and you are provided pyjamas, slippers, pillow, towel, a minibar, room service, a shower and even a spa. You ll almost wish your flight were longer. FOOD/DRINK Emirates provides champagne, fruit and beverages before take-off. Before the main meal they provide warm aperitifs and mixed nuts, and the main meal itself is served on porcelain plates with cotton napkins and a table cloth. You can also call before hand and order a meal to suit your diet requirements. TECHNOLOGY There are more than 600 international television channels on offer, including films, music, and games galore. You can also make phone calls via satellite connection on international flights. 17

20 Lufthansa KONFOR Koltuk aras mesafeleri sayesinde yerine s amamak gibi bir s k nt yok. Koltuklar yatay pozisyonda iki metre uzunlu unda yata a dönüfltürülebiliyor. Ayarlanabilir bafl ve omuz yast da mevcut. COMFORT Lufthansa provide plenty of leg space between seats, which can all be converted into two-meter beds when brought to a horizontal position, and also feature adjustable head and shoulder pillows. 18 YEME/ ÇME Michelin y ld zl fleflerin elinden ç kma menüsü, dünyaca ünlü someliye Markus Del Mongo seçimi flarap kav ile lezzet dorukta. Yemek yolcunun istedi i saatte servis ediliyor. Önceden talep eden yolculara glütensiz, az kolestrollü, az sodyumlu, laktozsuz veya düflük kalorili yemekler haz rlanabiliyor. TEKNOLOJ Sekiz farkl dilde 12 farkl filmden oluflan seçki her ay güncelleniyor. Laptop ba lant s, kiflisel monitör ile yeryüzüyle ba lant n z kopmuyor. FOOD/DRINK Their menu has been designed and prepared by Michelin chefs, with wine carrying the Markus Del Mongo signature. Food is served whenever the passenger asks for it. For those who order beforehand, they can provide a special meal to suit your diet specifications, including glutin-free, low-cholesterol, low-sodium, lactose-free food if needed. TECHNOLOGY They have a selection of 12 films in eight languages that is renewed every month. They have an outlet for laptop computers and a personal monitor for each traveler. British Airways KONFOR British Airways in genifl koltuklar yla yolcular konfora gömülüyor. Tam yata a dönüflebilen koltuklar, dizleri ve s rt destekleyen z konumuyla uzanmak ve çal flmak için de ideal. Koltuklar n yan bölmesinde içinde dudak kreminden nemlendiriciye türlü ihtiyac n yer ald Molton Brown kiflisel bak m çantas var. YEME/ ÇME ngiliz asaleti, flal desenli kumafl peçetelerden keten masa örtülerine, shepperd pie gibi tatl lar eflli indeki befl çay saatine dek her fleye sinmifl. Yemek servisi d fl nda uçufl s ras nda de iflen tad alma duyusuna özel haz rlanan Club Kitchen at flt rmal klar ndan, tatl lar ndan ve içeceklerinden de isteyebilirsiniz. TEKNOLOJ Teknoloji sadece havada laz m de il. British Airways yeni Apple iphone 3G için gelifltirdi i servisle yolculara gerçek zamanl inifl- kalk fl bilgilerini, uçufl tarifesini görebilme ve uçufl rezervasyonlar n yapabilme imkan sunan ilk havayolu olma yar fl n kazand. COMFORT British Airways provide exceptionally spacious seats that can all turn into beds with a z shape that supports the knees and back, making it ideal for both sleeping and working. On the side of each seat has been provided a Molton Brown signature personal hygiene pack which includes everything from skin cream to lip balm. FOOD/DRINK Meals are served on table cloths and with cotton napkins, and they even serve English classics like shepperd s pie and five o clock tea. Besides their meals they also provide Club Kitchen snacks that have been designed to suit changing taste sensations during flights. TECHNOLOGY Besides the usual list of films, music and games, British Airways provides a special service for Apple iphone 3G users who can access all their flight details, including reservations, times of arrival, etc., all on their iphones.

21 Zamana yenik düflmeyen tatlar n flerefine... Bir flaraptan her zaman ayn kaliteyi ve güçlü tad bekleyenler, 15 y ld r Kav içiyor.

22 20 HAVADA fiarap TADIMI WINE-TASTING IN THE AIR Yükseklerde flarap keyfi yaflamak asl nda zor. Sadece flaraplara uygun saklama koflullar sa lanamad ndan ya da seçeneklerin k s tl l ndan de il bas nçl, düflük nemli kabinlerin koku ve tad alma duyular n köreltmesi yüzünden. Havayollar yine de çabal yor. Air France dünyan n en iyi someliyelerinden Poussier i flarap menüsünü bafltan düzenlemesi için görevlendirdi. Lufthansa n n flarap uzman Markus del Monego, menüyü Çin ve Yunan markalar ile globallefltirdi. Son olarak Delta Havayollar, flarap seçimlerini New York Aflç l k Enstitüsü fiarap Bilimleri dekan Andrea Robinson a emanet etti. fiimdi ustalar uçufl s ras nda flarap tad m yaparak, uçufl koflullar n n tad alma duyusu üzerindeki etkilerini inceleyerek yüksek irtifaya en uygun flarab bulmaya çal fl yorlar. It s not that easy to enjoy your wine at such a high altitude. Not just because it s hard to store the wine in the right conditions on flights, but also because of the high-pressure, low-humidity of flight cabins blunt the sense of taste and smell. But airlines are trying to fix this. Air France appointed the world-famous Poussier to redesign and reprepare their wine list. Lufthansa hired wine expert Markus del Monego, who internationalized the wine menu with Chinese and Greek additions. And Delta Airlines put their wine menu in the hands of New York Cooking Institute Oenology Director Andrea Robinson. Now you can enjoy your wine, knowing that the world s foremost experts in the field of oenology have found a way to enable you to get the most out of your wine.

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

DECEMBER 6 YRS

DECEMBER 6 YRS 2016 2017 DECEMBER 6 YRS Vocabulary to practise in DECEMBER! Christmas tree (Yeni yıl ağacı), Santa Claus (noel baba), bell (zil),deer (geyik), sleigh (kızak), banana (muz), apple (elma), orange (portakal),

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı