DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU"

Transkript

1 DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servisler Garanti Belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA dýþtan takma deniz motoru satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA dýþtan takma deniz motorunun kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Honda dýþtan takma deniz motorunuzu yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý HONDA dýþtan takma deniz motorunun ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde motor ile birlikte verilmelidir. Motor sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda motorun hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Motor üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Motoru motor kapaðý takýlý olmaksýzýn çalýþtýrmayýn. Açýktaki hareketli parçalar yaralanmalara neden olabilir. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Motorun bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Honda dýþtan takma deniz motorunun bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya motorunuz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan " Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki semboller ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin TEHLÝKE "Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI "Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir." demektir. DÝKKAT "Talimatlara uyulmaz ise yaralanmalara veya maddi hasara yol açýlabilir " demektir. NOT Faydalý bilgiler verilir. Belirtilenlere uyulmaz ise maddi hasarlara yol açýlabilir veya motor zarar görebilir. 3

5 GÝRÝÞ Bu el kitabýný okumadan önce motorunuzun model ve tip kodunu kontrol edin. Motoru çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. Motorunuzun þasi ve motor numaralarýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu numaralarýn verilmesi gerekmektedir. Þasi Seri No Motor braketi Motor Seri No ÞASÝ SERÝ NUMARASI :... MOTOR SERÝ NUMARASI:... * El kitabýndaki þekiller model ve tiplere göre farklýlýklar gösterebilir. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ

6 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motorun hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA dýþtan takma deniz motoru size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce motorla birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir baþkalarýný yaralayabilir motorunuza ve çevreye zarar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA dýþtan takma deniz motorunuzu çalýþtýrmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motorunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Motorun tekneye doðru ve saðlam bir þekilde tesbit edildiðinden emin olun. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çervesinden sýzabilir. Motorun üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Kullaným sýrasýnda motorun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Taþýmak veya bakým yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Suya birisi düþtüðünde derhal motoru durdurun. Normal kullaným sýrasýnda acil durdurma ipini (kordon) bileðinize baðlayýn. Böylelikle suya düþtüðünüzde motor durur teknenin baþýboþ hareket etmesi önlenir. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Çevrede yüzenler varsa motoru asla çalýþtýrmayýn. Motor çalýþýrken elinizi pervane çevresinde bulundurmayýn. Pervaneye sarýlmýþ yosun vs yi temizlemeden önce mutlaka motoru durdurun. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorunuzu kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Ýkaz etiketleri Ýkaz etiketleri sizi olasý tehlikelere karþý uyarmak için konulmuþtur. Bu etiketleri ve el kitabýndaki açýklamalarý dikkatle okuyun. Etiketler yerinden söküldüðü veya okunamaz hale geldiði zaman yenileri için Honda / Anadolu Motor Yetkili Servislerine baþvurun. Kullanma ve Bakým El Kitabýný Okuyun DÝKKAT 6

8 TEKNÝK ÖZELLÝKLER CE motor tanýtma plakasý yeri 7

9 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Motor tip kodlarýnýn açýklamasý. 3 tip uzaktan kumanda kutusu vardýr: R1 : yan tarafa monte edilir R2 : ön tarafa monte edilir R3 : üst tarafa monte edilir Bu el kitabýný okumadan önce motorunuzun model ve tip kodunu kontrol edin. Motoru çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. El kitabýnda motor tipi belirtilmeden verilen bilgiler tüm motorlar için geçerlidir. 8

10 TEKNÝK ÖZELLÝKLER 3. PARÇALARIN TANITILMASI Motor kapaðý Yað doldurma kapaðý Motor kapaðý kilidi Buji Hidrolik kaldýrma anahtarý Yað seviye çubuðu Motor braketi Su atma deliði Yýkama tapasý Kaldýrma kilidi Boþaltma valfi Anod metali Motor yað boþaltma tapasý Anod metali Þasi numarasý Anod metali Antikavitasyon plakasý Diþli yaðý seviye tapasý Egzoz / Su çýkýþý Pervane Trim kuyruðu Soðutma suyu giriþi Diþli yaðý boþaltma tapasý 9

11 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Uzaktan kumanda kutusu (opsiyonel) Yan tarafa monte edilen tip (R1 tipi) Ön tarafa monte edilen tip - Panel tipi (R2 tipi) Kumanda kolu (Gaz ve vies) Boþ kilit levyesi Kumanda kolu (gaz ve vites) Yað basýncý lambasý Kaldýrma / Trim anahtarý Sýcaklýk lambasý Hýzlý ralanti levyesi Boþ kilit levyesi Yedek kanca Kaldýrma / Trim anahtarý Düdük Sürtünme ayarý Kontak anahtarý Acil durdurma anahtarý Hýzlý ralanti düðmesi Acil durdurma ipi (kordon) Acil durdurma anahtarý kancasý (maþa) 10

12 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Üst tarafa monte edilen tip (R3 tipi) (Tek motor) Kaldýrma trim anahtarý Kumanda kolu (Gaz ve vites) Üst tarafa monte edilen tip (R3 tipi) (Çift motor) Kumanda kolu (Gaz ve vites) Kaldýrma trim anahtarý (sað) Kaldýrma trim anahtarý (sol) Hýzlý ralanti düðmesi Ön veya üst tarafa monte edilen tip Hýzlý ralanti düðmesi Üst tarafa monte edilen tip (Çift motor) Yað basýncý lambasý Sýcaklýk lambasý Düdük Kontak anahtarý Acil durdurma anahtarý Kanca Acil durdurma ipi 11

13 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Takometre (Opsiyonel) Trimmetre (Opsiyonel) Dijital takometre (Opsiyonel) Dijital hýz göstergesi (Opsiyonel) 12

14 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Model Tip kodu Toplam uzunluk - mm Toplam geniþlik - mm Toplam yükseklik - mm Þaft yüksekliði - mm Kuru aðýrlýk (Pervanesiz) - kg Bütün BF135 A tiplerindeki ortak özellikler Güç - kw (BG) Tam gazdaki devir hýzý - d/dk Motor tipi Strok hacmi cm3 Buji týrnak aralýðý- mm Direksiyonlu dümen sistemi Ýlk hareket Ateþleme sistemi Yaðlama sistemi Kullanýlacak yað cinsi Yað kapasitesi - Litre DC çýkýþý Soðutma sistemi Egzoz sistemi Buji tipi Yakýt pompasý Yakýt tipi Diþli kutusu Dönme açýsý - derece Trim açýsý - derece (Ayna açýsý 12 derece) BF 135 A LD LU LCD XD XU XCD XCU ,3 (135) zamanlý, düþey krank milli, 4 silindirli, kafadan çift kam milli ,00-1,30 Motora monte edilmiþ Elektrik marþ motoru ile Elektronik Trokoid pompa ile cebri yaðlama Motor : SAE 5W-30 / 10W-50 - Kuyruk diþli kutusu : SAE 90 kuyruk diþli yaðý Motor : 6,5 (Filtre deðiþmiyorsa) 6,7 (Filtre deðiþiyorsa) Kuyruk diþli kutusu : 0,98 12 V - 40 A Termostatlý - su ile soðutma Su altýnda SKJ20DR-M11 (NGK), IZFR6K11 (DENSO) Elektrik tahrikli mekanik tip minimum 86 pompa oktanlý, otomotiv tip, kurþunsuz Ýleri - Boþ - Geri (týrnaklý tip) 30 (saða ve sola) -4 / 16 13

15 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Model Tip kodu Toplam uzunluk - mm Toplam geniþlik - mm Toplam yükseklik - mm Þaft yüksekliði - mm Kuru aðýrlýk (Pervanesiz) - kg Bütün BF150 A tiplerindeki ortak özellikler Güç - kw (BG) Tam gazdaki devir hýzý - d/dk Motor tipi Strok hacmi cm3 Buji týrnak aralýðý- mm Direksiyonlu dümen sistemi Ýlk hareket Ateþleme sistemi Yaðlama sistemi Kullanýlacak yað cinsi Yað kapasitesi - Litre DC çýkýþý Soðutma sistemi Egzoz sistemi Buji tipi Yakýt pompasý Yakýt tipi Diþli kutusu Dönme açýsý - derece Trim açýsý - derece (Ayna açýsý 12 derece) BF 150 A LD LU LCD XD XU XCD XCU ,3 (150) zamanlý, düþey krank milli, 4 silindirli, kafadan çift kam milli, VTEC ,00-1,30 Motora monte edilmiþ Elektrik marþ motoru ile Elektronik Trokoid pompa ile cebri yaðlama Motor : SAE 5W-30 / 10W-50 - Kuyruk diþli kutusu : SAE 90 kuyruk diþli yaðý Motor : 6,5 (Filtre deðiþmiyorsa) 6,7 (Filtre deðiþiyorsa) Kuyruk diþli kutusu : 0,98 12 V - 40 A Termostatlý - su ile soðutma Su altýnda SKJ20DR-M11 (NGK), IZFR6K11 (DENSO) Elektrik tahrikli mekanik tip minimum 86 pompa oktanlý, otomotiv tip, kurþunsuz Ýleri - Boþ - Geri (týrnaklý tip) 30 (saða ve sola) -4 / 16 14

16 4. KONTROL DONANIMI Uzaktan kumanda kolu (R1tipi) Uzaktan kumanda kolu (R1tipi) Ýleri Boþta Geri Ýleri Vites Vites Boþta Yavaþ Yavaþ Motor hýzý Geri Boþ kilit levyesi Hýzlý Motor hýzý Kumanda kolu (Gaz ve vites) Hýzlý Ýleri, geri ve boþ vitese geçirmek ve motor hýzýný kontrol etmek için uzaktan kumanda kolu kullanýlýr. Uzaktan kumanda kolunu hareket ettirebilmek için boþ kilit levyesinin yukarý çekilmesi gerekir. ÝLERÝ (FORWARD) : Kolu FORWARD konumuna doðru ileri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R1 tip kutular için 30 derece kadar ilerde) motor ileri vitese geçecektir. Kol daha da ileri itildiðinde tekne hýzý ileri doðru artacaktýr BOÞTA (NEUTRAL) : Bu konumda motor gücü pervaneye iletilmez. GERÝ (REVERSE) : Kolu REVERSE konumuna doðru geri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R1 tip kutular için 30 derece kadar geride) motor geri vitese geçecektir. Kol daha da geri itildiðinde tekne hýzý geriye doðru artacaktýr 15

17 Uzaktan kumanda kolu (R2 tipi) Boþta Uzaktan kumanda kolu Boþ kilit levyesi Ýleri Ýleri Vites Vites Geri Yavaþ Yavaþ Motor hýzý Boþta Motor hýzý Hýzlý Hýzlý Geri Uzaktan kumanda kolu Ýleri, geri ve boþ vitese geçirmek ve motor hýzýný kontrol etmek için uzaktan kumanda kolu kullanýlýr. Uzaktan kumanda kolunu hareket ettirebilmek için boþ kilit levyesinin yukarý çekilmesi gerekir. ÝLERÝ (FORWARD) : Kolu FORWARD konumuna doðru ileri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R2 tip kutular için 35 derece kadar ilerde) motor ileri vitese geçecektir. Kol daha da ileri itildiðinde tekne hýzý ileri doðru artacaktýr BOÞTA (NEUTRAL) : Bu konumda motor gücü pervaneye iletilmez. GERÝ (REVERSE) : Kolu REVERSE konumuna doðru geri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R2 tip kutular için 35 derece kadar geride) motor geri vitese geçecektir. Kol daha da geri itildiðinde tekne hýzý geriye doðru artacaktýr 16

18 Uzaktan kumanda kolu (R3 tipi) Tek motor Uzaktan kumanda kolu Ýleri Çift motor Ýleri Boþta Ýleri Boþta Geri Boþta Motor hýzý Motor hýzý Geri Hýzlý Hýzlý Uzaktan kumanda kolu Geri Uzaktan kumanda kolu Ýleri, geri ve boþ vitese geçirmek ve motor hýzýný kontrol etmek için uzaktan kumanda kolu kullanýlýr. Uzaktan kumanda kolunu hareket ettirebilmek için boþ kilit levyesinin yukarý çekilmesi gerekir. ÝLERÝ (FORWARD) : Kolu FORWARD konumuna doðru ileri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan 35 derece kadar ilerde) motor ileri vitese geçecektir. Kol daha da ileri itildiðinde tekne hýzý ileri doðru artacaktýr BOÞTA (NEUTRAL) : Bu konumda motor gücü pervaneye iletilmez. GERÝ (REVERSE) : Kolu REVERSE konumuna doðru geri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan 35 derece kadar geride) motor geri vitese geçecektir. Kol daha da geri itildiðinde tekne hýzý geriye doðru artacaktýr 17

19 Boþ kilit levyesi (R1 + R2 tipleri) Kontak anahtarý (R1 tipi) (R2 - R3 tipleri) Uzaktan kumanda kolu (R1 tipi) Açýk Marþ Açýk Marþ Kapalý Kontak anahtarý Kapalý Açýk Boþ kilit levyesi Kapalý Marþ Uzaktan kumanda kolu (R2 tipi) Kontak anahtarý Boþ kilit levyesi Uzaktan kumanda kolunun kaza ile hareket ettirilmesini önlemek için kolu vites boþta konumunda iken kilitleyen bir kilit levyesi konulmuþtur. Boþ kilit levyesini yukarý doðru çekmeden kol hareket ettirilemez. Uzaktan kumanda kutusunda otomotiv tip bir kontak anahtarý bulunmaktadýr. Yan tarafa monte edilen (R1) tiplerde kontak anahtarý kullanýcý tarafýnda bulunur. Ön tarafa monte edilen (R2) tiplerde ve üst tarafa monte edilen (R3) tiplerde kontak anahtarý kumanda kutusunun ortasýnda bulunur. Anahtar konumlarý: MARÞ (START) : Motoru çalýþtýrmak için AÇIK (ON) : Motor çalýþýrken anahtar bu konumda olacak KAPALI (OFF) : Motoru durdurmak için NOT Motor çalýþmýyorken kontak anahtarýnýn ON konumunda býrakýlmasý akünün boþalmasýna neden olur. Uzaktan kumanda kolu N (boþta) konumda ve acil durdurma kancasý yerine takýlý olmadýkça marþa basýlamaz. 18

20 Hýzlý ralanti levyesi (R1 tipi) Hýzlý ralanti düðmesi (R2, R3 tipleri) Hýzlý ralanti levyesi / düðmesi yalnýzca karbüratörlü motorlarýn ilk çalýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. BF 135 A ve, BF 150 A modelleri elektronik yakýt enjeksiyonlu olduklarýndan hýzlý ralanti levyesine ihtiyaç duymazlar. Motor çalýþtýktan sonra, dýþ hava sýcaklýðý 5 derece C 'nýn altýnda ise, hýzlý ralanti levyesi/düðmesi motorun ýsýnmasýný çabuklaþtýrmak için kullanýlabilir. Hýzlý ralanti levyesi (R1 tipi) Boþta Maksimum hýzlý ralanti Minimum Hýzlý ralanti levyesi Hýzlý ralanti levyesi ancak vites boþta (N konumu) iken hareket ettirilebilir. Uzaktan kumanda kolu ise, hýzlý ralanti levyesi tam kapalý (minimum) konuma getirilmeden hareket ettirilemez. Hýzlý ralanti levyesi aþaðýya doðru indirildiðinde ralanti hýzý düþecektir. KULLANIM - KONTROLLER Hýzlý ralanti düðmesi (R2 tipi) Ýleri Uzaktan kumanda kolu Ýt Boþta Hýzlý ralanti düðmesi Geri Boþ kilit levyesi Hýzlý ralanti düðmesini basýlý tutarak uzaktan kumanda kolunu ileri doðru iterseniz vitese takmadan motora gaz verebilirsiniz. Hýzlý ralanti düðmesi devrede iken motor vitese geçmez. Gaz kumanda kolunun hareket ettirilebilmesi için boþ kilit levyesinin yukarý doðru çekilmesi gerekir. 19

21 Hýzlý ralanti düðmesi (R3 tipi) PGM-FI Ýkaz lambasý / düdüðü ACG Ýkaz lambasý / düdüðü Ýleri Boþta Geri ACG göstergesi Uzaktan kumanda kolu Ýt Hýzlý ralanti düðmesi Hýzlý ralanti düðmesini basýlý tutarak uzaktan kumanda kolunu ileri doðru iterseniz vitese takmadan (ýsýtma amaçlý) motora gaz verebilirsiniz. Hýzlý ralanti düðmesi devrede iken motor vitese geçmez. PGM - FI göstergesi Motor kontrol sistemi hatalý olduðu zaman PGM-FI ikaz lambasý yanacak ve düdük ötecektir. Þarj sistemi hatalý olduðu zaman ACG ikaz lambasý yanacak ve düdük ötecektir. 20

22 Yað basýncý lambasý / Düdük Sýcaklýk ikaz lambasý / Düdük KULLANIM - KONTROLLER Su birikme ikazý (R1 tipi) Yeþil (R1 tipi) Kýrmýzý Yakýt devresindeki su ayýrýcý içinde su birikmesi olduðunda düdük ile ikaz verilecektir. Düdük Düdük (R2,R3 tipi) Yað basýncý lambasý (R2,R3 tipi) Sýcaklýk lambasý Düdük Düdük Motor yað seviyesi düþük veya basýncý yetersiz olduðunda yað basýncý lambasý sönecek, düdük sesli alarm verecek, motor hýzý da tedricen azalacaktýr. Motor soðutma devresinde bir arýza olduðunda ikaz lambasý yanacak, düdük sesli alarm verecek,motor hýzý da tedricen azalacaktýr. 21

23 Hidrolik motor kaldýrma / trim anahtarý Uzaktan kumanda kolundaki hidrolik motor kaldýrma anahtarýna basýlarak motor trim açýsý -4 ila + 16 derece arasýnda - motor giderken veya dururken - ayarlanabilir. Ývmelenme, yüksek hýz,güvenli seyir ve yakýt tüketiminin düþük olmasý için trim açýsýnýn iyi ayarlanmasý gerekir. (R1 tipi) Kaldýrma / trim anahtarý (R2 tipi) Kumanda kolu (R3 tipi) Tek motor Kumanda kolu NOT: - 4 ila + 16 derecelik trim açýlarý motorun 12 derecelik ayna açýsýna sahip bir tekneye takýlmasý halinde geçerlidir. Kaldýrma / trim anahtarý Kumanda kolu Çift motor Kaldýrma / trim anahtarý (sol) Kaldýrma / trim anahtarý (sað) Kumanda kolu UYARI! Trim açýsýnýn fazla olmasý sonucu pervane su yüzeyine yakýn çalýþacaðýndan kavitasyon yapabilir, sudan çýkýp motoru ambaleye kaldýrabilir veya su pompasý lastik pervanesi hasar görebilir. Düþük hýzlarda trim açýsý 0 dereceden büyük olmalýdýr. Yüksek hýzlarda ise trim açýsýnýn 0 derecenin üzerinde olmasý sorun yaratabilir. Seyir sýrasýnda pervane ekseni su yüzeyine paralel olmalýdýr. 22

24 Hidrolik motor kaldýrma Trim metre (Opsiyonel) KULLANIM - KONTROLLER Hidrolik motor kaldýrma anahtarý (motor üzerinde) Kaldýrma açýsý Trim açýsý Düþey çizgi Hidrolik motor kaldýrma / trim anahtarý ile motor açýsý derece arasýnda ayarlanabilir. Sýð sularda seyir, tekneyi sahile alma, römork ile çekme veya bakým sýrasýnda motoru kaldýrmak için kullanýlýr. Teknede çift motor kullanýlýyor ise her iki motor da eþ zamanlý ve eþit miktarda kaldýrýlmalýdýr. Trim metre Motor pervane ekseninin su düzeyi ile yaptýðý açýyý trimmetreden görebilirsiniz. Trim metrenin - 4 ila + 20 derece arasý bir okuma aralýðý vardýr. Uygun motor trim açýsýný ayarlamak için trim metrenin kullanýlmasý gerekir. Not : - 4 ila + 16 derecelik trim açýlarý motorun 12 derecelik ayna açýsýna sahip bir tekneye takýlmasý halinde geçerlidir. Hidrolik motor kaldýrma anahtarý Eriþilme kolaylýðý açýsýndan motor üzerinde bulunan bu anahtar,römork ile çekme veya bakým sýrasýnda motoru kaldýrmak için kullanýlýr. Anahtar yalnýzca tekne hareket etmiyor ve motor çalýþmýyorken kullanýlmalýdýr. 23

25 Elle boþaltma valfý Boþaltma valfi Hidrolik (kapalý) Elle (açýk) Hidrolik motor kaldýrma/trim sistemi çalýþmadýðý zaman (örneðin akü boþalmýþsa) boþaltma valfý açýlarak motor elle kaldýrýlabilir. Motoru elle kaldýrmak için motor tesbit braketini alt tarafýnda bulunan valf, bir tornavida yardýmý ile saat ibrelerinin tersi yönde 1-2 tur çevrilir. Motor kaldýrýldýktan sonra saat ibreleri yönünde sýkýlýr. UYARI! Boþaltma valfýnýn iyice sýkýþtýrýldýðýndan emin olun. Geri vitese geçtiðinde motor kalkarak kaza ve yaralanmalara neden olabilir. NOT Boþaltma valfýný 2 turdan fazla gevþetirseniz valfý yeniden sýkýþtýrdýðýnýzda motoru kaldýramazsýnýz. 24

26 Acil motor durdurma anahtarý ve ipi (kordon) Acil motor durdurma ipinin bir ucu motoru kullananýn bileðine, kancalý olan diðer ucu da motor durdurma anahtarýna baðlanýr. Motoru kullananýn suya düþmesi halinde kanca yerinden çýkarak motoru durdurur. UYARI Acil motor durdurma ipi kullanana baðlý olmadýðý takdirde motoru kullanan kiþi suya düþtüðünde motor durmayacak ve kontrolden çýkacaktýr. (R1 tipi) Acil durdurma ipi kordon Acil durdurma kancasý NOT Acil motor durdurma ipinin kancasý motordaki durdurma anahtarýna takýlý olmadýðý sürece motor çalýþmaz. Durdurma ipi kaybolmuþsa veya motoru kullanan kiþi suya düþmüþse motoru acil olarak çalýþtýrmak için yedek olarak verilen kanca kullanýlmalýdýr. (R2, R3 tipi) Acil durdurma anahtarý 25

27 (R1 tipi) Acil durdurma anahtarý Acil durdurma kancasý ve yedeði (R1 tipi) Acil durdurma ipi (kordon) Acil durdurma kancasý Yedek acil durdurma kancasý (R2, R3 tipleri) Acil durdurma anahtarý Uzaktan kumanda kutusunda acil durdurma kancasýnýn yedeði bulunmaktadýr.(r1 tipi) (R2, R3 tipleri) Acil durdurma kancasý Acil durdurma ipi (kordon) Yedek acil durdurma kancasý Acil durdurma kancasýnýn yedeði takým kutusunda bulunmaktadýr.(r2,r3 tipleri) 26

28 Kaldýrma kitleme levyesi Trim kuyruðu KULLANIM - KONTROLLER Anod metali Serbest Sýkýþtýrma civatasý Kilitli Kaldýrma kilitleme levyesi Trim kuyruðu Anod metali (Her iki tarafta) Anod metali (motor braketi) Tekne uzun süreli olarak iskeleye baðlandýðý veya demirlediði zaman motoru kaldýrmak ve bu þekilde kilitlemek için bu levye kullanýlýr. Motoru mümkün olduðu kadar yukarý kaldýrýp levyeyi kilitleme yönünde çevirin. Tam gazla seyir sýrasýnda motor bir tarafa doðru çekme yapýyorsa trim kuyruðu çevrilerek teknenin düz gitmesi saðlanabilir. Sýkýþtýrma cývatasýný gevþeterek trim kuyruðunu saða veya sola çevirin. Anod metali kendi çürüyerek su altýndaki motor aksamýnýn paslanmasýný önler NOT Anod metalini boyamayýn. Boyanmýþ anod metal görevini yapamaz ve motorun parçalarý korozyona uðrar. 27

29 Soðutma suyu kontrol çýkýþý (Su atma deliði) Soðutma suyu kontrol çýkýþý Soðutma suyu giriþi Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) Motor kapaðý kilidi Motor kapaðý kilidi Soðuma suyunun motor içinden dolaþýp dolaþmadýðý ve sýcaklýðý bu noktadan kontrol edilir. Motor çalýþtýktan hemen sonra buradan dýþarýya su atýlmasý lazýmdýr. Motor soðutma suyu buradan motor içine çekilir. Motor kapaðýný yerinden sökmek ve takmak için kullanýlýr. 28

30 Devir saati (Takometre) (Opsiyonel) Dijital takometre (Opsiyonel) KULLANIM - KONTROLLER Dijital hýz göstergesi (Opsiyonel) Takometre Devir saati devir/dakika (rpm) olarak motor devir hýzýný gösterir. Dijital takometrenin þu fonksiyonlarý vardýr: - Takometre (motor devir saati) - Motor çalýþma saati - Trimmetre - Yað basýnç göstergesi - Aþýrý sýcaklý göstergesi - ACG (þarj sistemi) göstergesi - PGM-FI (motor kontrol sistemi) göstergesi Daha fazla bilgi için Dijital Takometrenin el kitabýna bakýn. Dijital hýz göstergesinin þu fonksiyonlarý vardýr: - Hýz göstergesi - Yakýt seviye göstergesi - Voltmetre - Mesafe göstergesi - Yakýt integrasyon göstergesi - Yakýt ekonomi göstergesi - Yakýt akýþ göstergesi - Su ayýrýcýsý ikazý Daha fazla bilgi için Dijital Hýz Göstergesinin el kitabýna bakýn. 29

31 5. MOTORUN TEKNEYE TAKILMASI Þaft yüksekliði NOT Motorun tekneye doðru takýlmamasý halinde motor suya düþebilir, tekne düz gitmez veya motor zorlanarak tekneyi istenilen hýzda götürmez ve yakýt tüketimi artar. Honda dýþtan takma deniz motorunun bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi tarafýndan monte edilmesini tavsiye ederiz. Seçime baðlý (opsiyonel) ekipman için bayiniz veya servisiniz ile görüþün. Tekne seçimi motorun gücüne uygun olarak yapýlmalýdýr. Teknelerin çoðunda ne güçte bir motor ile kullanýlmalarý gerektiði belirtilmektedir. UYARI Tekne üreticisinin tavsiye ettiði maksimum güç sýnýrý aþýlmamalýdýr. Yaralanmalara ve maddi hasara yol açýlabilir. Motorun þaft yüksekliði resimdeki T ölçüsü olarak tanýmlanmýþtýr. L tiplerde X tiplerde T = 508 mm T = 635 mm Motor þaft yüksekliði tekne ayna yüksekliðine uygun olarak seçilmelidir. 30

32 Takma yeri Takma yüksekliði Ralanti egzoz çýkýþý Teknenin ayna yüksekliði Orta eksen Motor þaft yüksekliði Motor teknenin arka (kýç) aynasýnýn ortasýna baðlanmalýdýr. Motor þaft yüksekliðinin teknenin ayna yüksekliði ile uyumlu olmasý gerekir. Motor yerine takýldýðýnda antikavitasyon plakasý teknenin altýndan 0-25 mm aþaðýda bulunmalýdýr. Aksi takdirde motor çürük suda çalýþacak ve performansý düþecektir. NOT Motorun soðutma suyunu iyi emebilmesi için antikavitasyon plakasý su seviyesinin en az 100 mm altýnda olmalýdýr. Aksi takdirde yeterli su dolaþýmý saðlanamayacak ve motor aþýrý ýsýnacaktýr. 31

33 Motorun tesbiti Cývata Pul Somun Mapalar Pul Motor braketi 1. Tesbit deliklerine silikon sürün 2. Motoru yerine oturtup tesbit ettikten sonra paslanmaz cývata ve somunlarla aynaya baðlayarak emniyetleyin. Standard sýkýþtýrma torku 5,6 kg-m ' dir. Teknenin aynasýnýn malzemesine göre bu tork deðiþebilir. Motoru tekneye yerleþtirirken 250 kg veya daha fazla taþýma kapasiteki bir ceraskal/vinç kullanýlmasý gerekir. Motor 3 adet kaldýrma mapasýna takýlacak kancalar yardýmýyla kaldýrýlmalýdýr. DÝKKAT! Motor yerine çok iyi tesbit edilmelidir. Baðlantýnýn gevþek yapýlmasý durumunda motor yerinden fýrlayýp insanlara veya çevresine zarar verebilir ve suya düþüp kaybolur. 32

34 Motor açýsý (Trim) Motorun maksimum performans vermesi için þaftýn teknenin aynasý ile yaptýðý açýnýn (trim açýsý) iyi ayarlanmasý gerekir. Bu açý teknenin þekli, kullanýlan motor, pervane ve çalýþma / yükleme þartlarýna göre deðiþir. YANLIÞ - Trim açýsý çok büyük ise teknenin baþý kalkacak, kýçý suya gömülecektir. YANLIÞ - Trim açýsý çok küçük olduðunda teknenin baþý suya batacaktýr. DOÐRU - Bu durumda maksimum performans elde edilecektir. Motor açýsý, þaft suya dik girecek (pervane ekseni su yüzeyine paralel olacak) þekilde ayarlanmalýdýr. 33

35 Akümlatör baðlantýlarý 12 Volt - 80 A-h kapasitede bir akü kullanýlmalýdýr. Akü opsiyonel bir parça olup motordan ayrý olarak satýlýr. UYARI! Akümlatör þarj edilirken patlayýcý gazlar çýkarýr. Yakýnlarýnda kývýlcým, alev ve sigara bulunmamalýdýr. Kývýlcým çýkmasýný önlemek için þarj kablolarý önce aküye sonra motora baðlanmalýdýr. Kablolarýn sökülmesine de motor tarafýndan baþlanmalýdýr. KÝMYASAL TEHLÝKE : Akünün içindeki elektrolit sülfürik asit olup deri ve gözlerde ciddi yanýklara yol açar. Koruyucu gözlük ve elbise giyilmelidir. Elektrolit biz zehirdir. Gözünüze veya derinize elektrolit sýçradýysa ýlýk suyla en az 15 dakika süreyle yýkayýn ve hemen bir doktor çaðýrýn. Elektroliti yanlýþlýkla içtiyseniz bol miktarda su veya süt veya magnezya sütü veya bitkisel yað için ve hemen bir doktor çaðýrýn. ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. Akümlatör devrilmemesi ve hasar görmemesi için þu tedbirler alýnmalýdýr: - Akümlatör uygun ölçülerde, paslanmayacak bir kutunun içine yerleþtirilmelidir. - Akü tekneye iyice tesbit edilmelidir. - Akünün bulunduðu yer güneþ ýþýðý ve su serpintisi almamalýdýr - Oluþabilecek kývýlcým tehlikesine karþý akü yakýt deposunun uzaðýnda olmalýdýr. 34

36 (-) kutup (+) kutup Kýrmýzý Siyah 1. Kýrmýzý uçlu kablo akünün (+) kutbuna baðlanýr 2. Siyah uçlu kablo akünün (-) kutbuna baðlanýr NOT Akü kablolarýný baðlarken önce (+) kabloyu baðlayýn. Sökmeye de (-) kutuptan baþlayýn. Kablo baðlantýlarý iyi yapýlmadýðý takdirde marþ motoru iyi çalýþmayabilir. Akü kablolarýný ters baðlar veya motor çalýþýrken sökerseniz motorun þarj sistemi arýzalanacaktýr. Yakýt deposunu akümlatörün yakýnýna yerleþtirmeyin. 35

37 Uzaktan kumanda sisteminin takýlmasý Yan tarafa monte edilen kutu Tek motor için Çift motor için Ön tarafa monte edilen kutu + Pano Üst tarafa monte edilen kutu + Pano Resimde görüldüðü üzere 3 ayrý tip uzaktan kumanda kutusu bulunmaktadýr. Tekneye ve kullanma þekline göre en uygun olan tip seçilmelidir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Anadolu Motor / Honda bayisi görüþün. NOT Uygun olmayan þekilde ve uygun olmayan parçalar kullanýlarak takýlmýþ direksiyon ve motor uzaktan kumanda sistemleri ciddi kazalara yol açabilirler. Bu sistemin doðru takýlabilmesi için yetkili Anadolu Motor/Honda servislerine baþvurun. 36

38 Uzaktan kumanda kutusunun yeri Uzaktan kumanda kablo boylarý Uzaktan kumanda kutusu Kumanda kolu Kablolar Uzaktan kumanda kutusunu kumanda kolu ve anahtarlarý en rahat kullanabileceðiniz þekilde yerleþtirin. Kablolarýn geçtiði yerlerde engel bulunmadýðýndan emin olun. Kumanda kutusu ortasýndan, kýç aynasý köþesinden geçerek, motorun ortasýna kadar olan mesafeyi ölçün. Kablo bu bulunan mesafeden mm daha uzun olmalýdýr. Kabloyu önceden belirlenen yerlerden geçirin ve yeterince uzun olduðundan emin olun. Kablolarý motordaki yerlerine baðlayýn ve ezilmediklerinden, bükülmediklerinden, keskin dönüþlere zorlanmadýklarýndan emin olun. Kablolar motorun dönmesine engel olmamalý ve bundan da etkilenmemelidirler. NOT Uzaktan kumanda kablosunu 300 mm'den daha küçük çaplarda eðmeyin. Kablonun ömrü kýsalýr ve kumanda kollarýnýn hareketi zorlaþýr. 37

39 Pervane seçimi Yüklü teknede,tam gaz seyir halinde iken motor devri d/dk olacak þekilde pervane seçilmelidir. Motor devri pervane ölçülerine ve tekne þartlarýna göre deðiþecektir. Motorun tam gaz çalýþma aralýðý dýþýnda devirlerde çalýþtýrýlmasý, verimini düþürecek ve sorunlara yol açacaktýr. Teknenin iyi ivmelenmesi, hýzýnýn yüksek olmasý, yakýt tasarrufu, rahan kullaným ve uzun motor ömrü için uygun pervanenin seçilmesi þarttýr. Uygun pervaneyi seçmek için Anadolu Motor / Honda yetkili bayilerinin yardýmýný isteyin. Yakýt hattý baðlantýsý Yakýt hattýný yakýt deposu ve motor arasýna yerleþtirip baðlantýlarýný yapýn. Yakýt deposu ve hattý tekne yapýmcýsýnýn talimatlarý doðrultusunda yapýlmalýdýr. UYARI! Benzin son derece çabuk tutuþan bir yakýttýr. Benzin buharý patlayabilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaþan benzin kolayca tutuþabilir. Dökülmüþ benzini iyice silip kurulamadan motoru çalýþtýrmayýn. Benzin bulunan yerlerde sigara içilmesine veya açýkta alev / kývýlcým bulunmasýna meydan vermeyin. 38

40 6. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Honda dýþtan takma motorlarý kurþunsuz normal benzin kullanan, 4 zamanlý, su soðutmalý bir motorlardýr. Motor yaðý ayrý konulacak olup benzine karýþtýrýlmaz. Motoru çalýþtýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýn. DÝKKAT! Aþaðýdaki ön kontroller motor çalýþmýyorken yapýlmalýdýr. Motor kapaðýnýn çýkarýlmasý / takýlmasý Motor kapaðý kilidi Motor kapaðý kilidini açýn ve kapaðý çýkarýn. Takmak için, motor kapaðýný yerine yerleþtirdikten sonra ön ve arkadan eþit olarak bastýrýn. UYARI! Motoru, kapaðý takýlý deðilken çalýþtýrmayýn. Hareketli parçalar yaralanmalara neden olabilir. 39

41 Motor yaðý NOT Motor yaðýnýn motorun performansý ve ömrü üzerinde çok büyük etkisi vardýr. Yaðlama özellikleri yetersiz olan deterjansýz ve düþük kaliteli yaðlar kullanýlmamalýdýr. Motorun yetersiz yað ile çalýþtýrýlmasý önemli arýzalara yol açabilir. Motor yað seviyesi motor soðuk iken kontrol edilmelidir. Tavsiye edilen yað Motorunuzda SAE 10W-30 / SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Yað seviye kontrolü ve doldurma Yað seviye çubuðu Üst seviye Alt seviye 1. Motoru dikey olarak yerleþtirin ve motor kapaðýný çýkarýn 2. Yað seviye çubuðunu çýkartýn, temiz bir bez ile silin 3. Çubuðu yerine sonuna kadar sokun ve çýkartýn. Yað seviyesini kontrol edin, yað eksilmiþ ise tavsiye edilen yað ile doldurun ve yað doldurma kapaðýný sýkýn. Kapaðý aþýrý sýkýþtýrmayýn. Yað doldurma kapaðý Motor yaðý kirli / bulaþmýþ veya rengi deðiþmiþse taze yað ile deðiþtirilmelidir.. 4. Motor kapaðýný yerine takýn ve kilitlendiðinden emin olun.. NOT Motor yaðýný belirtilen seviyenin üzerinde koymayýn. Fazla yað konulmasý da yaðýn az olmasý gibi motora zarar verecektir. 40

42 Yakýt seviyesi Yakýt seviyesini göstergeden kontrol edin, gerekiyorsa depoyu doldurun. Yakýt üst seviye hizasýný geçmemelidir.tekne imalatçýsýnýn talimatlarýna uyun. Pompa oktan sayýsý 86 veya daha yüksek olan kurþunsuz otomobil benzini kullanýn. Kurþunlu benzin veya alkol karýþtýrýlmýþ benzin kullanýlmasý motora zarar verebilir. Asla yaðlý benzin veya kirli benzin kullanmayýn. Depoda kir birikmiþse temizleyin. Ýçersinde %10 dan fazla etil alkol (etanol) içeren yakýtlarý kullanmayýn. Alkol içeren yakýtlarýn kullanýmý motor performansýnda ve yakýt sisteminde problemlere yol açmaktadýr. Bu yakýtlarýn kullanýmý durumunda motorlarda meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 41

43 Pervane ve pim kontrolü UYARI! Pervanenin kanatlarý ince ve keskindir. Dikkatsiz temas edildiðinde yaralanmalara neden olabilir. Pervaneyi kontrol ederken þu önlemleri alýn: Maþalý pim - Acil durdurma kancasýný yerinden çýkararak motorun kaza ile çalýþmasýný önleyin. - Kalýn eldiven takýn Pervane Seyir sýrasýnda pervane büyük bir hýzla döner. Motoru çalýþtýrmadan önce pervane kanatlarýnýn hasarlý veya eðilmiþ olmadýklarýný kontrol edin. Seyir sýrasýnda olabilecek kazalara karþý yanýnýzda yedek pervane, yarýklý somun, pul ve maþalý pim bulundurun. Yedek pervaneniz yoksa düþük hýzda seyrederek rýhtýma dönün. Pervane seçimi için Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi ile görüþün. Motor hýzý pervane büyüklüðü ve tekneye göre deðiþir. Motorun tam gazdaki çalýþma aralýðý dýþýnda kullanýlmasý önemli sorunlara yol açabilir. Doðru pervane seçimi ile maksimum ivmelenmeve hýz, düþük yakýt tüketimi,kullanýþ rahatlýðý ve uzun motor ömrü elde edilecektir. Þunlarý yapýn: 1. Pervanede hasar, aþýnma, deformasyon olmadýðýný kontrol edin. 2. Pervanenin yerine doðru takýlmýþ olduðunu kontrol edin. 3. Maþalý pimde hasar olmadýðýný kontrol edin. Pervane yerinden her söküldüðünde maþalý pimi de deðiþtirin. 42

44 Uzaktan kumanda kolu sürtünmesi Su ayýrýcýsý (R1 tipi) (R2 tipi) Sürtünme artar Sürtünme artar Sürtünme ayar vidasý Sürtünme azalýr Sürtünme azalýr Sürtünme ayar vidasý Su ayýrýcýsý (R3 tipi) Sürtünme artar Sürtünme azalýr Sürtünme ayar vidasý Kumanda kolunun rahatça hareket edebilmesi lazýmdýr. Kolun sürtünmesi ayar vidasýný saða-sola çevirerek ayarlanabilir. Su ayýrýcýsý yað seviye çubuðunun yanýnda bulunmaktadýr. Burada su birikip birikmediðini kontrol edin. Birikmiþse suyu boþaltýn ve ayýrýcýyý temizleyin, veya bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. DÝKKAT! Deniz þartlarýnda depodaki benzine deniz suyu karýþabilmekte veya alýnan benzinde su bulunabilmektedir. Deniz suyu motorun yakýt sistemine önemli hasarlar verdiðinden alýnan yakýta dikkat edilmesi, yakýt deposu içinde su birikmesinin önlenmesi ve su ayýrýcýsýnýn sýk sýk kontrol edilmesi gerekir. 43

45 Akümlatör elektrolit seviyesinin kontrolü Ayrýca þu kontrolleri yapýn: (+) kutup Alt seviye Üst seviye Akümlatörün kontrol ve bakýmý bir markadan diðerine deðiþiklik gösterebilir. Yapýmcýnýn talimatlarýna göre hareket edilmelidir. Aküdeki asit (elektrolit) seviyesi üst ve alt sýnýrlar arasýnda olmalýdýr. Seviye düþük ise damýlýtmýþ su (saf su) ile üst seviyeye tamamlayýn. (1) Yakýt hortumunda bükülme,hasar veya gevþek baðlantý olmadýðý (2) Kumanda kolunun rahat ve düzgün çalýþtýðý, boþluk olmadýðý (3) Kontak anahtarýnýn düzgün çalýþtýðý (4) Motor tesbit braketi ve tesbit vidalarýnda hasar veya gevþeklik olmadýðý (5) Takým çantasýnda eksik takým veya parça olmadýðý (6) Anod metalin çok aþýnmýþ veya korozyona uðramýþ olmadýðý. Anod metali kendisi korozyona uðrayarak motorun su altýnda kalan parçalarýný korozyondan korur. Metalin yarýsýndan fazlasý yenmiþ olduðunda anod metali yenisi ile deðiþtirilmelidir. NOT Anod metali boyanýrsa veya aþýrý yendiðinde korozyona karþý koruma yapamayacaktýr. 44

46 14-17 anahtar anahtar 19 mm soket anahtar Buji anahtarý Çanta 8 mm anahtar altýgen anahtar Yað kontrol tornavidasý Düz tornavida Yýldýz tornavida Pense 6 mm allen anahtar Yedek kanca Tornavida sapý Sigorta çýkarýcý Þu malzeme teknede yanýnýzda bulunmalýdýr : (1) Kullanma ve Bakým El Kitabý (2) Takým çantasý (3) Buji, motor yaðý, pervane, pul ve kupilya yedekleri (4) Yedek acil durdurma kancasý (5) Tekne kullanýlmasý ile ilgili gerekli bilgi ve kurallar 45

47 7. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Yakýtýn elle pompalanmasý Motorun çalýþtýrýlmasý (R1 tipleri) (R1 tipi) Acil durdurma anahtarý El pompasý El pompasýný çýkýþý yukarý gelecek þekilde tutup avucunuzun içinde birkaç kez sýkýn. Direnç hissettiðinizde motora yakýt gelmiþ demektir. Motoru çalýþtýrmadan önce yakýt hatlarýnda bir sýzýntý olmadýðýný kontrol edin. UYARI! Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaþan benzin kolayca tutuþabilir. Dökülmüþ benzini iyice silip kurulamadan motoru çalýþtýrmayýn. Motor çalýþýrken el pompasýný sýkmayýn, bu durum karbüratörün taþýrmasýna yol açar. Kanca Acil durdurma ipi (Kordon) UYARI! Egzoz gazlarý içinde zehirli karbon monoksit gazý bulunur. Motoru havalandýrmasý az olan kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. NOT Motor çalýþtýrýlýrken pervanesi suya indirilmiþ olmalýdýr. Motorun kuru çalýþtýrýlmasý su pompasýný bozacak ve motor aþýrý ýsýnacaktýr. 46

48 1. Acil durdurma ipinin ucundaki kancayý motor durdurma anahtarýndaki yerine takýn. Ýpin diðer ucu motoru kullananýn bileðine baðlý olmalýdýr. UYARI! Acil motor durdurma ipi kullanana baðlý olmadýðý takdirde motoru kullanan kiþi suya düþtüðünde motor kontrolden çýkacak, yolculara ve çevredekilere ciddi zararlar verebilecektir. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak kordonu motoru kullanan kiþinin bileðine baðlayýn. NOT Acil motor durdurma ipinin kancasý motordaki durdurma anahtarýna takýlý olmadýðý sürece motor çalýþmaz. Yedek acil durdurma kancasý Ýkaz lambalarýnýn yakýnýnda bir yedek kanca bulunmaktadýr.acil durdurma ipi yerinden çýktýðýnda ve bulunamadýðýnda (kullananýn suya düþmesi gibi) motoru çalýþtýrmak için bu kanca kullanýlabilir. Boþta Uzaktan kumanda kolu Boþta 2. Vites kolunu NEUTRAL=Boþ konumuna getirin. Vites boþa alýnmadýðý sürece motor çalýþtýrýlamaz. 47

49 Kapalý Açýk Marþ Soðutma suyu kontrol çýkýþý Kontak anahtarý Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) 3. Kontak anahtarýný önce ON=Açýk, sonra START=Marþ konumuna getirerek motoru çalýþtýrýn. Motor çalýþýnca kontak anahtarýný býrakýp ON=Açýk konuma gelmesini saðlayýn. NOT Marþa basýldýðýnda marþ motoru çok akým çeker. Bu nedenle marþa 5 saniyeden daha uzun süre basmayýn. Motor bu süre zarfýnda çalýþmamýþsa yeniden marþa basmadan önce 10 saniye bekleyin. Motor çalýþýrken marþa basmayýn. Marþ ünitesine zarar verirsiniz. 4. Motor çalýþtýktan sonra soðutma suyu kontrol çýkýþýndan normal þekilde su attýðýný kontrol edin. Çýkan suyun termostatýn çalýþmasýna göre deðiþiklik göstermesi normaldir. 48

50 NOT Su akýþý kesilmiþse ve çýkýþtan su buharý geliyorsa motoru hemen durdurun. Kuyruk kýsmýndaki soðutma suyu giriþini kontrol edin. Bu kýsmýn yosun vs gibi yabancý maddelerle týkanmamasý lazýmdýr. Çýkýþ deliðinin de týkanmamýþ olduðunu kontrol edin. Motor hala su atmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün.arýza giderilmeden motorunuzu çalýþtýrmayýn. 5. Motor çalýþtýktan sonra yað basýncý lambasýnýn yanar durumda olduðunu kontrol edin. Lamba yanmýyorsa motoru durdurup þunlarý kontrol edin: 1) Motordaki yað miktarý normal mi? 2) Yað miktarý normal ise ve lamba yanmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün Yað basýncý lambasý Normal: Yanýyor Anormal: Yanmýyor 6. Motoru yüklemeden önce bir süre ýsýtýn : Sýcaklýk 5 derecenin üzerinde ise 2-3 dakika ýsýtmak yeterlidir. Sýcaklýk 5 derecenin altýnda ise d/dk 'da en az 5 dakika ýsýtma yapýlmalýdýr. Motor yeterli sýcaklýða ulaþmamýþsa performansý düþük olacaktýr. Sýcaklýklarýn 0 derecenin altýna düþtüðü yerlerde motor soðutma sistemindeki su donabilir. Motorun, buzunun çözülmeden ve ýsýtýlmadan çalýþtýrýlmasý hasara neden olabilir. Normal Anormal NOT : Motor yüksek devre kaldýrýlmadan önce yeteri kadar ýsýtýlmamýþsa sýcaklýk ikaz lambasý yanabilir veya düdük ötebilir. Bu durumda motor hýzý da otomatik olarak düþürülecektir. NOT: Limandan çýkmadan önce acil durdurma anahtarýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol edin. 49

51 Motorun çalýþtýrýlmasý (R2, R3 tipleri) Acil durdurma anahtarý Kontrol panosu Yedek acil durdurma kancasý (maþa) Kanca Acil durdurma ipi UYARI! Egzoz gazlarý içinde zehirli karbon monoksit gazý bulunur. Motoru havalandýrmasý az olan kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. NOT Motor çalýþtýrýlýrken pervanesi suya indirilmiþ olmalýdýr. Motorun kuru çalýþtýrýlmasý su pompasýný bozacak ve motor aþýrý ýsýnacaktýr. 1. Acil durdurma ipinin ucundaki kancayý motor durdurma anahtarýndaki yerine takýn. Ýpin diðer ucu motoru kullananýn bileðine baðlý olmalýdýr. R2 tiplerinde acil durdurma kancasý uzaktan kumanda kutusundaki anahtara veya panoya takýlmalýdýr. UYARI! Acil motor durdurma ipi kullanana baðlý olmadýðý takdirde, motoru kullanan kiþi suya düþtüðünde motor kontrolden çýkacak, yolculara ve çevredekilere ciddi zararlar verebilecektir.. NOT Acil motor durdurma ipinin kancasý motordaki durdurma anahtarýna takýlý olmadýðý sürece motor çalýþmaz. Takým kutusunda ayrýca bir yedek kanca bulunmaktadýr. Motoru kullanan suya düþtüðünde teknede kalan, bu kancayý kullanarak motoru çalýþtýrabilir. 50

52 Boþta Boþta Boþta Boþta Kontak anahtarý Açýk Marþ Uzaktan kumanda kolu Uzaktan kumanda kolu Açýk Marþ (R2 tipi) (R3 tipi) 2. Kumanda kolunu NEUTRAL=Boþ konumuna getirin. Vites boþa alýnmadýðý sürece motor çalýþtýrýlamaz. 3. Kontak anahtarýný önce ON=Açýk, sonra START=Marþ konumuna getirerek motoru çalýþtýrýn. Motor çalýþýnca kontak anahtarýný býrakýp ON=Açýk konuma gelmesini saðlayýn. NOT Marþa basýldýðýnda marþ motoru çok akým çeker. Bu nedenle marþa 5 saniyeden daha uzun süre basmayýn. Motor bu süre zarfýnda çalýþmamýþsa yeniden marþa basmadan önce 10 saniye bekleyin. Motor çalýþýrken marþa basmayýn. Marþ ünitesine zarar verirsiniz. 51

53 NOT : Çift motor kullanýldýðý durumda yukarýdaki iþlemler sað ve sol motorlar için ayrý ayrý yapýlmalýdýr. Soðutma suyu kontrol çýkýþý Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) NOT Su akýþý kesilmiþse ve çýkýþtan su buharý geliyorsa motoru hemen durdurun. Kuyruk kýsmýndaki soðutma suyu giriþini kontrol edin. Bu kýsmýn yosun vs gibi yabancý maddelerle týkanmamasý lazýmdýr. Çýkýþ deliðinin de týkanmamýþ olduðunu kontrol edin. Motor hala su atmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün. Arýza giderilmeden motorunuzu çalýþtýrmayýn. 4. Motor çalýþtýktan sonra soðutma suyu kontrol çýkýþýndan normal þekilde su attýðýný kontrol edin. Çýkan suyun termostatýn çalýþmasýna göre deðiþiklik göstermesi normaldir. 52

54 Yað basýncý lambasý Normal: Yanýyor Anormal: Yanmýyor Normal Anormal 5. Motor çalýþtýktan sonra yað basýncý lambasýnýn yanar durumda olduðunu kontrol edin. Lamba yanmýyorsa motoru durdurup þunlarý kontrol edin: 1) Motordaki yað miktarý normal mi? 2) Yað miktarý normal ise ve lamba yanmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün 6. Motoru yüklemeden önce bir süre ýsýtýn : Sýcaklýk 5 derecenin üzerinde ise 2-3 dakika ýsýtmak yeterlidir. Sýcaklýk 5 derecenin altýnda ise d/dk 'da en az 5 dakika ýsýtma yapýlmalýdýr. Motor yeterli sýcaklýða ulaþmamýþsa performansý düþük olacaktýr. Sýcaklýklarýn 0 derecenin altýna düþtüðü yerlerde motor soðutma sistemindeki su donabilir. Motorun, buzunun çözülmeden ve ýsýtýlmadan çalýþtýrýlmasý hasara neden olabilir. KULLANIM - KONTROLLER NOT : Motor yüksek devre kaldýrýlmadan önce yeteri kadar ýsýtýlmamýþsa sýcaklýk ikaz lambasý yanabilir veya düdük ötebilir. Bu durumda motor hýzý da otomatik olarak düþürülecektir. NOT: Limandan çýkmadan önce acil durdurma anahtarýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol edin. Motor çalýþmýyor ise Arýza bulma tablosuna bakýn. 53

55 8. MOTORUN KULLANILMASI Rodaj (alýþtýrma) Motorun alýþtýrma süresi 10 saattir. Rodaj döneminde birbiriyle temasta olan hareketli parçalarýn yüzeyleri üniform þekilde aþýnýr ve iyi bir performansýn yanýsýra motor ömrünün uzun olmasý saðlanýr. Yeni motorun rodajýný þu þekilde yapýn: Ýlk 15 dakika : Motoru ralanti hýzýnda veya mümkün olan en düþük hýzda kullanýn. Sonraki 45 dakika : Motoru d/dk da, %10 - %30 yükte çalýþtýrýn. Sonraki 60 dakika : Motoru d/dk'da, %50 - %80 yükte çalýþtýrýn. Uzun süreli olmamak kaydýyla ara-sýra tam gaz verebilirsiniz. Ýlk 8 saat boyunca : 5 dakikadan daha uzun süre tam hýzda çalýþtýrmayýn. Su üzerinde kayarak seyir yapan teknelerde motora gaz verilerek kayma seyrine geçildikten sonra gaz kesilerek rodaj için belirtilen gaz açýklýklarýna düþülmelidir. 54

56 Vitese geçirme (R1 tipleri) Kumanda kolu Ýleri Boþta Ýleri Boþta Geri Boþta Tam gaz Geri Tam gaz Yukarý Boþ kilit levyesi Kumanda kolu, üzerindeki boþ kilit levyesini yukarý çekerek F=ileri veya R=geri 30 derece hareket ettirildiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. DÝKKAT! Kumanda kolunun ani hareket ettirilmesi teknenin aniden fýrlamasýna ve kazalara neden olabilir. NOT Boþ kilit levyesi kaldýrýlmadan kumanda kolu hareket ettirilemez. 55

57 Vitese geçirme (R2 tipleri) Boþta Kumanda kolu Ýleri Geri Ýleri Boþta Boþ kilit levyesi Yukarý Kumanda kolu Geri Kumanda kolu, üzerindeki boþ kilit levyesini yukarý çekerek F=ileri veya R=geri 35 derece hareket ettirildiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. DÝKKAT! Kumanda kolunun ani hareket ettirilmesi teknenin aniden fýrlamasýna ve kazalara neden olabilir. NOT Boþ kilit levyesi kaldýrýlmadan kumanda kolu hareket ettirilemez. 56

58 Vitese geçirme (R3 tipleri) (Tek motor) (Çift motor) Ýleri Boþta Geri Ýleri Kumanda kolu Kumanda kolu Boþta Geri Kumanda kollarý Kumanda kolu, üzerindeki boþ kilit levyesini yukarý çekerek F=ileri veya R=geri 35 derece hareket ettirildiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. Teknede 2 motor bulunduðunda kumanda kolu ortasýndan tutularak sað ve sol kýsýmlarýnýn ayný anda hareket etmesi saðlanýr. DÝKKAT! Kumanda kolunun ani hareket ettirilmesi teknenin aniden fýrlamasýna ve kazalara neden olabilir. Kumanda kolu daha 35 dereceden daha fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. 57

59 Seyir (R1 tipi) (R2 tipi) (R3 tipi) Tek motor Çift motor Kaldýrma / Trim düðmesi Kaldýrma / Trim düðmesi Kaldýrma / Trim düðmesi Kaldýrma / Trim Sol düðmeleri Sað En aþaðý konum 1. Motor kaldýrma/trim anahtarýnýn alt tarafýna (DN) basarak motoru en aþaðý (inik) konuma getirin. R3 tipleri için Teknede 2 motor bulunduðunda : 1) Kumanda kolu üzerindeki motor kaldýrma anahtarýnýn alt tarafýna (DN) basarak motorlarý en aþaðý (inik) konuma getirin. 2) Motorlar en inik konumlarýndayken konsol üzerindeki anahtarlarla motorlarýn trimini ayrý ayrý veya birarada ayarlayýn. 58

60 (R1 tipi) (R2 tipi) (R3 tipi) Boþta Ýleri Ýleri Boþta Ýleri Geri Ýleri 2. Kumanda kolunu NEUTRAL=Boþ konumdan FORWARD=Ýleri konuma getirin. R1 tipleri: Kumanda kolu 30 derece hareket ettiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da ileri itildiðinde gaz verilir ve motor hýzlanýr. Geri Ýleri Kumanda kolu Ýleri Boþta Geri R2, R3 tipleri Kumanda kolu 35 derece hareket ettiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da ileri itildiðinde gaz verilir ve motor hýzlanýr. Yakýt tüketimini düþük tutmak için normal seyirde tam gazýn %80'i kadar gaz verin. NOT Tam gaz seyir halinde motor devri d/dk arasýnda kalmalýdýr. Motor devri, bir dalgadan geçerken veya pervane çürük suda çalýþtýðýnda aniden artarsa gaz kesin. Motor devri ve tekne hýzý arasýnda en uygun oraný yakalamak için pervane seçiminin iyi yapýlmasý gerekir. DÝKKAT! Motoru kapaksýz olarak çalýþtýrmayýn. Hareketli parçalar yaralanmalara neden olabilir ; motora sýçrayan su arýzalara yol açabilir. NOT Motordan maksimum verim alýnabilmesi için yolcularýn tekne içinde eþit daðýlmýþ olarak oturmalarý gerekir. 59

61 Motorun trim ayarý Kaldýrma / Trim anahtarý (R1 tipi) Kaldýrma / Trim anahtarý (R3 tipi) Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Baþý indirmek için DN tarafýna basýn Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Baþý indirmek için DN Uzaktan tarafýna basýn kumanda kolu Uzaktan kumanda kolu Kaldýrma / Trim anahtarý (R2 tipi) (Sol) Kaldýrma / Trim anahtarý (Sað) Kaldýrma açýsý Trim açýsý Düþey çizgi Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Baþý indirmek için DN tarafýna basýn Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Uzaktan kumanda kolu Baþý indirmek için DN tarafýna basýn Uzaktan kumanda kolu Hidrolik motor kaldýrma / trim sistemi, seyir sýrasýnda veya tekne hareketsiz halde iken motor açýsýnýn (trim açýsý) ayarlanabilmesini ve hýzlanma, yakýt tasarrufu ve dengeli seyir açýsýndan optimum kullanma þartlarýnýn elde edilmesini saðlar. Motor açýsýný ayarlamak için kaldýrma/trim anahtarýnýn UP(Yukarý) ve DN (DOWN=Aþaðý) taraflarýna basýlýr. Anahtar basýlý tutulduðu sürece motorun kalkmasý veya inmesi devam eder. Motoru hafifçe kaldýrmak için motor kaldýrma / trim anahtarýnýn UP=Kaldýrma tarafýna kýsa süreli ama tam olarak bir kere basýn. Motoru hafifçe indirmek için motor kaldýrma / trim anahtarýnýn DOWN=Ýndirme tarafýna ayný þekilde basýn. 60

62 DÝKKAT! Motor trim açýsýnýn doðru ayarlanmamasý teknenin idaresini güçleþtirecektir. Dalgalý sularda motorun kaldýrýlmasý kazaya yol açabilir Trim açýsýnýn fazla olmasý pervanenin çürük suda çalýþmasýna, kavitasyon yapmasýna ve su pompasýnýn hasar görmesine yol açabilir. Trim açýsý düþük Doðru trim açýsý Trim açýsý yüksek NOT Yüksek hýzda dönüþ yaparken pervanenin çürük suda çalýþmasýný önlemek için trim açýsýný azaltýn. Seyir sýrasýnda: (A) Rüzgarý baþ taraftan alýyorsanýz trim açýsýný azaltarak burnu indirin ve teknenin daha kararlý seyretmesini saðlayýn (B) Rüzgarý pupadan (arka taraftan) alýyorsanýz trim açýsýný arttýrarak burnu kaldýrýn ve teknenin daha kararlý seyretmesini saðlayýn. (C) Dalgalý denizde trim açýsý ne çok, ne az olmalýdýr. Aksi takdirde teknenin kararlýlýðý bozulur. 61

63 Trim metre (opsiyonel) Trim metre motorun trim açýsýný gösterir. Trim açýsý ayarlanarak optimum hýz ve seyir kararlýlýðý saðlanýr. UYARI! Teknede 2 motor bulunuyorsa trim ayarýný kumanda kolundaki anahtarla yapýn. Konsoldaki anahtarla motorlarýn trim ayarýný ayrý ayrý yapmak sað ve sol motor arasýndaki dengeyi ve dolayýsý ile teknenin kararlýlýðýný bozabilir. Teknenin burnunun gömülme nedenleri : 1. Ön tarafta fazla yük var. 2. Trim açýsý çok düþük. Teknenin burnunun kalkma nedenleri : 1. Arka tarafta fazla yük var. 2. Trim açýsý çok fazla. Teknenin burnu batýyorsa trim anahtarýnýn UP=Yukarý tarafýna basarak trim açýsýný arttýrýn. Teknenin burnu kalkýyorsa trim anahtarýnýn DN=Aþaðý tarafýna basarak trim açýsýný azaltýn. 62

64 Motorun kaldýrýlmasý Tekne kýyýya çekilmiþken veya çok sýð sularda pervanenin dibe vurmasýný önlemek için motorun kaldýrýlmasý gerekir. 1. Vitesi boþa alýp motoru durdurun 2. Motor kaldýrma anahtarýnýn UP=Yukarý tarafýna basarak motoru en uygun konuma kaldýrýn. (R1 tipi) Kaldýrma / trim anahtarý (R3 tipi) Tek motor Kaldýrma / trim anahtarý (R2 tipi) Kaldýrma / trim anahtarý Çift motor (Sol) Kaldýrma / trim anahtarý (Sað) 63

65 Ýskeleye baðlama Serbest Kaldýrma kilidi (R3 tipi) Çift Motor Kaldýrma / Trim anahtarý (Sol) (Sað) Kilitli Motor braketi Tekne iskeleye baðlý iken veya demirlemiþken kaldýrma kilidi mekanizmasý kullanýlmalýdýr. Motoru kaldýrmadan önce durdurun ve vitesi boþa alýn Motor kaldýrma/trim anahtarý ile motoru en yukarý konuma kaldýrýn. 2. Kaldýrma kilidini LOCK=Kilitli konuma getirin ve kilit kolu motor braketine deðene kadar motoru indirin. 3. Motoru kapaðýndaki tutamaktan tutarak hafifçe kaldýrýn ve kaldýrma kilidini yeniden kilitleme konumuna getirin. 4. Motoru indirmek için önce motoru hafifçe kaldýrýp kaldýrma kilidini FREE=Serbest konuma alýn,daha sonra motoru istediðiniz konuma indirin. NOT: Motorlarý indirdikten sonra ise kumanda kolundaki anahtarlarý kullanarak sol ve sað motorlarýn trim açýlarýný ayarlayýn.

66 Hidrolik motor kaldýrma anahtarý Boþaltma valfý Motor kaldýrma anahtarý Boþaltma valfý Hidrolik (Kapalý) Elle (Açýk) Eriþilme kolaylýðý açýsýndan motor üzerinde bulunan bu anahtar,römork ile çekme veya bakým sýrasýnda motoru kaldýrmak için kullanýlýr. Anahtar uzankan kumanda kutusundaki anahtarlarýn kullanýldýðý þekilde kullanýlýr. UYARI! Bu anahtarý seyir haline iken kullanmayýn. Hidrolik motor kaldýrma/trim sistemi çalýþmadýðý zaman (örneðin akü boþalmýþsa) boþaltma valfý açýlarak motor elle kaldýrýlabilir. Motoru elle kaldýrmak için motor tesbit braketini alt tarafýnda bulunan valf, bir tornavida yardýmý ile saat ibrelerinin tersi yönde 1-2 tur çevrilir. Motor kaldýrýldýktan / indirildikten sonra saat ibreleri yönünde sýkýlýr. UYARI! Boþaltma valfýnýn iyice sýkýþtýrýldýðýndan emin olun. Geri vitese geçtiðinde motor kalkarak kaza ve yaralanmalara neden olabilir. NOT Boþaltma valfýný 2 turdan fazla gevþetirseniz valfý yeniden sýkýþtýrdýðýnýzda motoru kaldýramazsýnýz. 65

67 Trim kuyruðunun ayarlanmasý Sýkýþtýrma cývatasý Saða Sola Trim kuyruðu Pervanenin dönme torkunun etkisi ile motor bir tarafa dönme eðiliminde olabilir. Tam gazla seyir sýrasýnda motor bir tarafa doðru çekme yapýyorsa trim kuyruðu çevrilerek teknenin düz gitmesi saðlanabilir. Çekme olup olmadýðýný anlamak için tekne içine yük üniform olarak daðýtýldýktan sonra düz bir hat üzerinde tam gazla seyir yapýlýr. Dümen saða veya sola kývrýlýrken ayni miktarda kuvvet gerekip gerekmediðine bakýlýr. Tekne sola çok rahat dönüyorsa (sola dönmek için daha az kuvvet gerekiyorsa) : Sýkýþtýrma cývatasýný gevþetip kuyruðu sola çevirin. Sýkýþtýrma cývatasýný iyice sýkýn. Tekne saða çok rahat dönüyorsa (saða dönmek için daha az kuvvet gerekiyorsa) : Sýkýþtýrma cývatasýný gevþetip kuyruðu saða çevirin. Sýkýþtýrma cývatasýný iyice sýkýn. NOT Trim kuyruðu ayarý doðru yapýlmadýkça rahat bir dümen kullanýmý saðlanamaz. Ayar yapýldýktan sonra motor birçok kez kullanýlýp en uygun ayar belirlenmelidir. NOT: Trim kuyruðu anod metali olarak da görev yaptýðýndan boyanmamalýdýr. 66

68 Motor koruma sistemleri : Yað basýncý ikaz sistemi Aþýrý sýcaklýk (hararet) ikaz sistemi Yakýta su karýþmasý ikaz sistemi PGM-FI ikaz sistemi ACG ikaz sistemi ACG Göstergesi Yað basýncý (Yeþil) Düdük Yað basýncý (Yeþil) Ýkaz lambalarý Aþýrý sýcaklýk (Kýrmýzý) Düdük Aþýrý sýcaklýk (Kýrmýzý) (R1 tipi) (R2,R3 tipleri) PGM-FI Göstergesi Yað basýncý Dijital takometre Motor yað basýncý düþtüðünde veya motor aþýrý ýsýndýðýnda ikaz sistemleri devreye girecektir. Ýkaz sistemi devreye girdiðinde yeþil renkli yað basýncý lambasý SÖNER ve kýrmýzý renkli sýcaklýk lambasý YANAR. Uzaktan kumandalý tiplerde düdük ile ikaz verilir. Bu durumda motor koruma sistemi motor hýzýný sýnýrlar. Gaz verilse dahi motor hýzý yükselmez. Ýkaz nedeni ortadan kalktýðýnda motor hýzý tedricen artar. Sýcaklýk PGM-FI 67

69 Yað basýncý ikaz sistemi devreye girdiðinde (yeþil renkli yað basýncý lambasý SÖNECEKTÝR ) þunlarý yapýn: 1) Motoru hemen durdurun ve yað seviyesini kontrol edin. 2) Yað seviyesi normalse motoru düþük hýzda 30 saniye kadar çalýþtýrýn. Ýkaz sistemi devreye girmiyorsa normal çalýþtýðý anlamýna gelir. 3) Ýkaz sistemi hala devrede ise düþük hýzda sahile gidin ve sistemi kontrol ettirin. NOT Tam gaz seyir halinde iken aniden gaz kesilirse motor hýzý, geçici bir süre için belirtilen ralanti hýzýnýn altýna düþebilir. Böyle bir durumda yað basýncý ikaz lambasý sönebilir. Motor aþýrý ýsýndýðýnda motor koruma sistemi devreye girerek motor hýzýný sýnýrlayacak ve 20 saniye sonra motoru durduracaktýr. Soðutma suyu kontrol çýkýþý Hararet ikaz sistemi devreye girdiðinde (kýrmýzý renkli sýcaklýk lambasý YANACAKTIR) þunlarý yapýn: 1) Derhal gaz kesip vitesi boþa alýn ve motor ralanti hýzýnda çalýþýrken su atma deliðinden su gelip gelmediðini kontrol edin. 2) Su geliyorsa motoru 30 saniya kadar daha ralanti hýzýnda çalýþtýrmaya devam edin. Ýkaz sistemi devre dýþý kalýyorsa normal çalýþtýðý anlamýna gelir. NOT Tam gaz çalýþtýktan sonra motor aniden durdurulursa su dolaþýmý kesileceðinden motorun ýsýsý içerde kalýr. Motor yeniden çalýþtýrýldýðýnda sýcaklýk ikaz sistemi kýsa bir süreliðine devreye girer. 68

70 Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) 3) Ýkaz sistemi hala devrede ise motoru durdurun ve soðutma suyu giriþlerinin týkalý olup olmadýðýný kontrol edin. Bir problem yoksa ve ikaz sistemi hala devrede ise düþük hýzda sahile gidin ve sistemi kontrol ettirin. NOT Motoru susuz çalýþtýrmak, aþýrý ýsýnma sonucu motorun ciddi þekilde hasar görmesine neden olur. Motor çalýþýyorken sýk sýk su atma deliðinden suyun çýktýðý kontrol edilmelidir. Su gelmediðinde motor durdurulmalý ve arýzanýn nedeni araþtýrýlmalýdýr. PGM-FI ikaz sistemi devreye girdiðinde: 1. Bir Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. ACG ikaz sistemi devreye girdiðinde: 1. Akümlatörü kontrol edin, akümlatörde problem yoksa bir Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. Su ayýrýcýsý Yakýta su karýþmasý ikaz sistemi devreye girdiðinde: 1. Su ayýrýcýsýný kontrol edin. Ýçerde su birikmiþse temizleyin. Ýkaz sistemlerinin çalýþma þekli aþaðýdaki tabloda açýklanmýþtýr: 69

71 70

72 71

73 Aþýrý devir sýnýrlayýcýsý Motor devrinin aþýrý yükselmesini önlemek için bir devir sýnýrlayýcý konulmuþtur. Devir sýnýrlayýcý seyir sýrasýnda, motoru kaldýrýrken veya ani dönmelerde pervane boþa çýktýðýnda devreye girebilir. Devir sýnýrlayýcý devreye girdiðinde þunlarý yapýn: 1. Hýzý derhal azaltýn ve trim açýsýný kontrol edin 2. Trim açýsý doðru ise ancak hýz sýnýrlayýcý hala devrede kalýyorsa teknenin durumunu, pervanenin hasar görmediðini ve doðru pervane kullanýldýðýný kontrol edin. Yetkili servisle temas edip gerekli tedbiri alýn. Anod metali Anod metali (Kuyruðun her iki yanýnda) Anod metali (Motor braketinde) Anod metali kendi çürüyerek su altýndaki motor aksamýnýn paslanmasýný önler NOT Anod metalini boyamayýn. Boyanmýþ anod metal görevini yapamaz ve motorun parçalarý korozyona uðrar. Motor bloðu su geçiþleri içinde de 5 adet küçük koruma anodu bulunmaktadýr. Sýð sularda seyir NOT Motor trim açýsýnýn büyük olmasý halinde pervane su yüzeyine yakýn çalýþacaðýndan kavitasyon yapar ve devir aþýrý yükselir. Bu durumda su emiþi de iyi yapýlamayacaðýndan motor aþýrý ýsýnabilir. Sýð sularda seyrederken kuyruk ve pervanenin dibe vurup hasar görmemesi için motoru kaldýrýn. Soðutma suyu kontrol çýkýþýndan su geldiðini kontrol edin. Motor, soðutma suyu su giriþi su seviyesinin üstüne gelecek kadar çok kaldýrýlmamalýdýr. 72

74 9. MOTORUN DURDURULMASI Motorun durdurulmasý Acil durumda; (R1 tipi) Acil durdurma ipi (kordon) Normal kullanýmda Boþta Boþta Boþta Acil durdurma kancasý Kumanda kolu R2 tipi Boþta (R2, R3 tipleri) Kumanda kolu R1 tipi Acil durdurma ipi (kordon) Acil bir durumda motoru durdurmak gerektiðinde durdurma ipini (kordon) çekip kancanýn anahtardan çýkmasýný saðlayýn. Motor duracaktýr. NOT Arasýra motorun durdurmasýný acil durdurma ipini (kordon) çekmek suretiyle yaparak acil durdurma sisteminin çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol edin. 1. Kumanda kolunu NEUTRAL=Boþta konuma getirin. NOT Tam gazda uzun süre seyrettikten sonra motoru durdurmadan önce birkaç dakika ralantide çalýþtýrarak motorun soðumasýný saðlayýn. Kumanda kolu R3 tipi Boþta 73

75 Anahtar Kapalý Kapalý Kontak anahtarý Acil durdurma anahtarý (R1 tipi) (R2, R3 tipi) Kontak anahtarý 2. Kontak anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirin. NOT Motor, kontak anahtarýný kapattýðýnýz halde durmuyorsa acil durdurma anahtarýna basýn veya motorun yakýt hattý baðlantýsýný sökün. 3. Kontak anahtarýný yerinden çýkararak saklayýn. 74

76 10. MOTORUN TAÞINMASI Yakýt hortumunun sökülmesi Motoru taþýmadan önce yakýt hattý baðlantýsýnýn sökülmesi gerekir. UYARI! Benzin son derece çabuk tutuþan bir yakýttýr. Benzin buharý patlayabilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaþan benzin kolayca tutuþabilir. Dökülmüþ benzini iyice silip kurulamadan motoru çalýþtýrmayýn. Benzin bulunan yerlerde sigara içilmesine veya açýkta alev / kývýlcým bulunmasýna meydan vermeyin. Taþýma Kaldýrma mapalarý Motoru bir araç vasýtasý ile taþayacaðýnýz zaman þunlarý yapýn: 1. Motor kapaðýný çýkartýn. Ceraskal kancalarý 2. Kaldýrma kancalarýný motor üzerindeki mapalara takýn ve motoru kaldýrarak tekneden ayýrýn. 75

77 Motor sehpasý 3. Motoru sehpasýna koyup cývata ve somunlarla emniyetleyin. 4. Kancalarý mapalardan çýkarýn ve motor kapaðýný yerine takýn. Römork (treyler) ile taþýma Tekneyi motor takýlý olarak taþýrken motorun normal çalýþma durumunda olmasý tavsiye edilir. NOT Treylerle taþýma sýrasýnda motor kalkýk durumda olmamalýdýr. Düþme halinde motor ve tekne ciddi hasar görebilir. Treylerle taþýma sýrasýnda motor normal çalýþma konumunda olmalýdýr. Bu durumda kuyruk yere çok yakýn duruyorsa bir koruma demiri ile desteklenmesi þartý ile motor kaldýrýlabilir. Bu sýrada kaldýrma kolu da "motor kalkýk" konumunda olmalýdýr. Bu mümkün deðilse motor tekneden sökülmelidir. 76

78 11. TEMÝZLEME VE YIKAMA Motor tuzlu suda veya kirli suda her kullanýldýktan sonra aþaðýda açýklandýðý gibi temizlenmeli ve yýkanmalýdýr. Yýkamaya baþlamadan önce motoru durdurun. 1. Motorun dýþýný temiz tatlý su ile yýkayýn Yýkama tapasý rakoru Su hortumu Su hortumu adaptörü Yýkama tapasý rakoru 2. Yýkama tapasý baðlantýsýný çýkartýn 3. Hotrum adaptörünü takýn (piyasadan bulunabilir) 4. Hortumu hortum adaptörüne takýn. Hortumun diðer ucunu temiz tatlý su saðlayacaðýnýz bir musluða baðlayýn. 5. Musluðu açarak temiz tatlý su ile motoru 5-10 dakika süre ile yýkayýn. 6. Hortum adaptörünü sökerek yýkama tapasý baðlantýsýný yerine takýn. 77

79 BAKIM 12. BAKIM Motorun verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. Yalnýzca orijinal Honda yedek parçalarýný kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa ömürlü olmakta, motorunuzun performansýný düþürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadýrlar UYARI! Bakým iþlemine baþlamadan önce motoru durdurun. Motorun çalýþmasý gerekiyorsa bulunulan bölgeye yeterli miktarda taze hava girdiðinden emin olun. Motoru asla kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. Egzoz gazlarý içinde bulunan karbon monoksit gazý bilinç kaybýna ve ölüme neden olabilir. Motoru çalýþtýrmadan önce motor kapaðýný yerine takýn ve mandallar ile kilitleyin. NOT Motor çalýþtýrýlmak zorunda ise su seviyesi antikavitasyon plakasýnýn en az 100 mm üzerinde olmalýdýr ; aksi takdirde pompa motora yeterli su basamayacak, motor aþýrý ýsýnacaktýr. Soðutma sisteminin iyi durumda kalmasý için motor tuzlu veya kirli suda çalýþtýktan sonra her sefer temiz tatlý su ile yýkanmalýdýr. 78

80 BAKIM Takým çantasý ve yedek parçalar 14x17 anahtar 19 mm soket anahtar 10x12 anahtar Buji anahtarý 8 mm anahtar 16x17 altýgen anahtar Yað kontrol tornavidasý Düz tornavida Pense Çanta Yýldýz tornavida 6 mm allen anahtar Tornavida sapý Sigorta çýkarýcý Yedek acil durdurma kancasý (R2, R3 tipleri) 79

81 BAKIM Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi Boþaltma tapasý kapaðý Düþük kaliteli veya kirli motor yaðý birbiri üzerinde kayan parçalarýn aþýnmasýna yol açarak motorun ömrünü kýsaltacaktýr. Yað doldurma kapaðý Yað deðiþtirme aralýklarý: Yeni motorda ilk 20 saat çalýþmadan sonra. Daha sonra her 100 saat veya 6 ayda bir. Karter yað kapasitesi : 6,5 Litre (Yað filtresi deðiþmediðinde) Karter yað kapasitesi : 6,7 Litre (Yað filtresi deðiþtiðinde) Motorunuzda SAE 10W-30 / SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý motor sýcakken deðiþtirilmelidir. 1. Motoru dik olarak oturtun. Motor Kapaðýný çýkartýn. Yað doldurma kapaðýný sökün. Mandal 2. Motor yað boþaltma tapa kapaðýnýn mandalýný iterek kapaðý açýn. 80

82 BAKIM Boþaltma tapasý kapaðý Kýlavuz Pul Boþaltma tapasý Üst seviye Boþaltma tapasý kapaðý Alt seviye Kýlavuz Boþaltma tapasý kapaðý Yað seviye çubuðu Kýlavuz 3. Kapaðý kýlavuzun altýna yerleþtirin. 4. Yað boþaltma oluðunun altýna uygun bir kap yerleþtirin mm anahtarla yað boþaltma tapasýný sökün ve motor yaðýný boþaltýn. Tapayý yerine takarken yeni conta kullanýn ve tapayý iyice sýkýn. 6. Seviye çubuðundaki normal seviyeye kadar tavsiye edilen temiz motor yaðý doldurun. 81

83 BAKIM Yað doldurma kapaðý 6. Yað doldurma tapasýnýn kapaðýný temizleyip yerine takýn.aþýrý sýkmayýn. NOT: Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz. Kullanýlmýþ yað ile temastan sonra ellerinizi sabunla yýkayýn. Kuyruk diþli yaðý kontrolü / deðiþtirilmesi aralýklarý NOT: Bu iþlem kullanýcýnýn gerekli takým ve teknik beceriye sahip olmasý halinde kendisince yapýlabilir. Yað kontrol : Her 6 ay veya 100 saatte bir Yað deðiþtirme: Yeni motorda ilk 20 saat çalýþmadan sonra. Daha sonra her 200 saat veya yýlda bir. Kuyruk yað kapasitesi : 0,98 Litre Motor kuyruk diþlileri için SAE 90 Hipoid diþli yaðý kullanýn. 1. Motoru dik olarak yerleþtirin. 2. Yað seviye tapasýný sökün ve dýþarý yað akýp akmadýðýný kontrol edin Yað seviye tapasýndan dýþarý yað taþmýyorsa yað boþaltma tapasýný sökün, yað tüpünü sýkarak seviye tapasýndan yað taþana kadar yað doldurun. Yaða su karýþmýþ ise yað boþaltma tapasý söküldüðünde dipteki su boþalacaktýr. Bu durumda yað da beyazlaþmýþ olur. Yaða su karýþmýþ ise hemen bir Honda / Anadolu Motor Yetkili Servisi'ne baþvurun. Yaðý deðiþtirmek için yað boþaltma tapasýný sökün, yað tamamen boþalýncaya kadar bekleyin, yað tüpünü sýkarak seviye tapasýndan yað taþana kadar taze yað doldurun. NOT: Kuyruk yaðýný, ayrý olarak satýlan özel tüple doldurmanýzý tavsiye ederiz. Yað boþaltma tapasýnýn dibinde metal çapaklarýný çeken bir mýknatýs bulunmaktadýr. Buraya yapýþan metal parçacýklarýný temizleyin. 3. Yað boþaltma ve yað seviye tapalarýný yerlerine takýp sýkýn. 82

84 BAKIM Buji bakýmý Motorun düzgün çalýþmasý için buji týrnak aralýklarýnýn doðru ve birikintilerden temizlenmiþ olmasý gerekir. DÝKKAT! Motorun çalýþmasý sýrasýnda bujiler çok ýsýnýr ve motor durduktan sonra dahi bir süre sýcak kalýrlar. Kontrol / Temizleme aralýklarý: Ýlk 20 saat çalýþmadan sonra temizleme. Daha sonra her 200 saatte veya yýlda bir temizleme / kontrol / gerekiyorsa deðiþtirme. Her 400 saatte veya 2 yýlda bir deðiþtirme. Tavsiye edilen buji : IZFR6K-11 veya SKJ20DR-M11 NOT Yalnýzca tavsiye edilen buji veya eþdeðerini kullanýn. Isýl aralýðý uygun olmayan bujiler motora hasar verebilirler. Bu motorda kullanýlan bujilerin orta elektrodu iridyum kaplýdýr. Buji bakýmý yaparken þu hususlara dikkat edin: - Bujileri temizlemeyin. Elektrodlar kirlenmiþse bujiyi yenisi ile deðiþtirin. Bu bujilerin temizlenmesi gerekli takým ve teknik bilgiye sahip olan Anadolu Motor / Honda yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmalýdýr. - Buji týrnak aralýðýný kontrol etmek için tel þeklinde sentil çakýsý kullanýlmalýdýr. Yassý sentil çakýlarý elektrodun iridyum kaplamasýný bozarlar. - Buj, týrnak aralýðýný ayarlamaya çalýþmayýn, aralýk uygun deðerde deðilse bujiyi deðiþtirin. 1. Akü (-) kutup baþýný sökün 2. Motor kapaðýný çýkarýn 83

85 BAKIM Çamurluk pimi (2) Çamurluk pimi Ralanti egzoz çýkýþý Gromet Gromet Çamurluk pimi 3. Çamurluk pimlerini alt kapak grometlerinden çýkartýn. Bunun için pimin iç kýsmýný (çiviyi) tornavida yardýmýyla dýþarý çekin. 4. Alt kapaðýn üst kýsmýný, ralanti egzoz çýkýþýndan ayýrmadan aþaðý katlayýn. Alt kapak NOT: Klipin iç kýsmýný (çiviyi) kaldýrmadan pimi zorlayarak dýþarý çekmeye çalýþmayýn. Aksi takdirde pime ve/veya kapaða zarar verirsiniz. 84

86 BAKIM Buji kapaðý Ateþleme bobini Cývata Cývatalar Kablo baðlantýsý Buji anahtarý 19 mm soket anahtar 5. 2 adet M6 cývatayý gevþeterek buji kapaðýný sökün. 6. Ateþleme bobinini tesbit eden cývatayý Allen anahtarla sökün. Dikkatle çekerek ateþleme bobinini yerinden çýkarýn. Bobin, elektrik baðlantýsý kolayca sökülebilecek þekilde durmalýdýr. 7. Herbir bujinin üstüne geçen ateþleme bobinine gelen kabloyu kilit mandalýný açarak ve plastik kablo baðlantýsýndan tutarak sökün. 8. Ateþleme bobinini yavaþça çekerek çýkartýn. Bobini düþürmemeye dikkat edin. Yere düþen bobini yenisi ile deðiþtirin. 9. Verilen buji anahtarý ve 19mm kapalý anahtar yardýmý ile bujileri sökün. 10. Bujileri gözle muayene edin. Týrnaklarý aþýnmýþ veya izolatörü çatlamýþ ise deðiþtirin. Buji kullanýlabilir durumda ise elektrod kýsmýný tel fýrça ile temizleyin. 85

87 BAKIM NOT: Yeni bujilerde conta da yeni olduðundan bujiyi 1/2 tur sýkýþtýrmak gerekir. Kullanýlmýþ bujide ise 1/8-1/4 tur sýkmak contanýn ezilmesi için yeterli olacaktýr. NOT: Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok ýsýnýr ve motora hasar verebilir. Gromet Alt kapak Çamurluk pimi 11. Buji týrnaklarý arasýndaki boþluðu sentil çakýsý ile ölçün. Elektrod aralýðý 1,00-1,30 mm olmalýdýr. Aralýk bu ölçülerin dýþýnda ise bujiyi yenisiyle deðiþtirin. Aralýðý ayarlamaya çalýþmayýn. 12. Yanlýþ diþ kapmamasý için bujiyi yerine elle vidalayýn. 13. Buji buji yerine oturduktan sonra buji anahtarý ile conta iyice ezilecek þekilde bujiyi sýkýn. 14. Ateþleme bobini kablo baðlantýsýný takýp yerine iyi oturduðunu kontrol edin. 15. Ateþleme bobinini ve tesbit cývatasýný yerine takýn. 16. Bu iþlemi diðer 3 buji için tekrarlayýn. 17. Kapaklarý yerlerine takýn. Bu sýrada kapaklarýn altýnda sýkýþmýþ kablo olmamasýna dikkat edin. En son olarak motor kapaðýný yerine oturtup kilitleyin. Çamurluk pimlerinin takýlmasý - Alt kapak ve grometini takýp bastýrýn, birbirlerine iyice oturduklarýndan emin olun. - Pimi, iç kýsmý çýkmýþ olarak yerine takýn, daha sonra iç kýsmý (çivi) iterek pimin kilitlenmesini saðlayýn. 86

88 BAKIM Yaðlama Motorun dýþýný temiz yaða daldýrýlmýþ bir bezle silin. Þu kýsýmlarý korozyon önleyici deniz tipi yað ile yaðlayýn: Gaz mafsalý/ Dönme mafsalý Plakasý Gaz çubuðu/baðlantý Kaldýrma braketi Yaðlama aralýklarý: Yeni motorda ilk 20 saat çalýþmadan sonra. Daha sonra her 100 saat veya 6 ayda bir. NOT: Gres yaðýnýn giremediði mafsal kýsýmlarýna korozyon önleyici yað sürün. Motor tuzlu suda çalýþýyorsa daha sýk yaðlama yapýn. Motor kapaðý braketi Trast dayamasý Kaldýrma mili Pervane mili Dönme mafsalý 87

89 BAKIM Motor kapaðý kilitleme teli (Sol taraf) Vites sviçi dönme plakasý Gaz kolu Vites kolu Motor kapaðý teli (Ön) Motor kapaðý Kilitleme kolu / açýk mil Kapak kilit cývatalarý Kaldýrma kilitleme levyesi Motor kapaðý kilitleme teli (Sað taraf) Kaldýrma mili diþi Dönme mili Dönme mafsalý Burcu/pulu Üst silindir pimi/burcu 88

90 BAKIM Yakýt filtresi Yakýt filtresi (Çanaðýn içinde) Yakýt filtresi (çanaðýn içindeki) motor yað filtresinin altýnda bulunmaktadýr. Filtrede birikecek su veya birikintiler güç kaybýna ve çalýþtýrma güçlüðüne neden olurlar. Motorun düzgün çalýþmasý için yakýt filtresi periyodik olarak deðiþtirilmelidir. Kontrol aralýðý: Her 100 saat çalýþmadan sonra veya 6 ayda bir. Deðiþtirme aralýðý: Her 400 saat çalýþmadan sonra veya 2 yýlda bir. 89

91 BAKIM Kontrol Deðiþtirme Vidalar (3) Yakýt hortumlarý Yakýt filtresi (Çanaðýn içinde) Aský kayýþý 1. Motor kapaðýný çýkartýn 2. Þeffaf filtre çanaðýnýn içinde su birikmesi veya pislik olup olmadýðýný kontrol edin 1. Önce aský kayýþýný filtre braketinden ayýrýn, sonra da askýyý filtre komplesinden çýkarýn. NOT Yakýt filtresini çýkartmadan önce hortum aðýzlarýný kelepçeyle sýkarak benzinin akmasýný önleyin. 2. Filtre çanaðýný gövdeden ayýrmak için 3 adet vidayý gevþetin. 3. Çanaðý iyice temizleyin ve filtre elemanýný deðiþtirin. 4. Süzgeci ve çanaðý yeniden toplayýn. FÝLTRE SIKIÞTIRMA TORKU = 0,35 Kg-m 90

92 BAKIM Yakýt filtresi Süzgeç braketi Hizalama konumu Süzgeç çanaðý Aský kayýþý 5. Aský kayýþýný vida yeri ile ortalayýn ve filtreyi toplayýn 6. Yakýt filtresini orijinal konumunda takýn. 7. El pompasý ile benzin pompalayýp sýzýntý olmadýðýný kontrol edin. Sýzýntý varsa gerekli tamiri yapýn. NOT Yakýt deposunda biriken su ve pislikler motorun zor çalýþmasýna ve güçten düþmesine sebep olurlar. Filtre çanaðý içinde çok su ve pislik birikiyorsa yakýt deposunun içini temizleyin. 91

93 BAKIM Su ayýrýcýsý Su ayýrýcýsýnýn temizlenmesi Yakýt hortumlarý Vidalar (3) Su ayýrýcýsý Aský kayýþý Su ayýrýcýsý yað seviye çubuðunun yanýnda bulunmaktadýr.su ayýrýcýsýnda su birikmesi motorun zor çalýþmasý ve güçten düþmesine neden olur. Su ayýrýcýsý düzenli olarak kontrol edilmelidir. Temizlenmesi için yetkili servis ile görüþülmelidir. 1. Motor kapaðýný çýkartýn 2. Önce aský kayýþýný su ayýrýcýsý braketinden ayýrýn, sonra da askýyý ayýrýcý komplesinden çýkarýn. NOT: Su ayrýcýsýný sökerken braketin kablo tesisatýna zarar vermemesine dikkat edin. 92

94 BAKIM Su ayýrýcýsý braketi Su ayýrýcýsý Çanak O-Ring Su ayýrýcý çanak Aský kayýþý 3. Yakýt hortumlarýnýn aðýzlarýný kelepçeyle sýkarak benzinin akmasýný önleyin. 4. Ayýrýcý çanaðýný gövdeden ayýrmak için 3 adet vidayý gevþetin. 5. Çanaðý iyice temizleyin. Hizalama konumu Aský kayýþý Çanak 6. Su ayýrýcýsý komplesini ve çanaðý yeniden toplayýn. SIKIÞTIRMA TORKU = 0,35 Kg-m 7. Aský kayýþýný vida yeri ile ortalayýn ve su ayýrýcýsýný toplayýn 8. Su ayýrýcýsýný yukardaki sökme iþlemini tersinden yaparak orijinal konumunda takýn. 9. El pompasý ile benzin pompalayýp sýzýntý olmadýðýný kontrol edin. Sýzýntý varsa gerekli tamiri yapýn. NOT Su ayýrýcýsý çanaðý içinde çok su ve pislik birikiyor, alarm sýk sýk ötüyorsa yakýt deposunun içini temizleyin. 93

95 BAKIM EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ Yanma prosesi sonucunda karbon monoksit ve hidrokarbonlar meydana gelir. Hidrokarbonlar güneþ ýþýðýnýn etkisi altýnda sise benzer bir duman oluþmasýna yol açarlar ve saðlýk için zararlýdýrlar. Karbon monoksit ise zehirleyicidir. Þu belirtileri görürseniz motorunuzu bir Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi'nde kontrol ve tamir ettirin: 1. Zor çalýþma veya çalýþtýktan sonra durma 2. Düzensiz ralanti 3. Ývmelenme (gaz verme) sýrasýnda tutukluk veya tepme 4. Performans düþüklüðü ve yüksek yakýt tüketimi Akümlatörün bakýmý NOT Akümlatörlerin bakýmý tipine ve üreticisine göre deðiþiklik gösterebilir. Aþaðýda belirtilenlerin uygulanabilir olup olmadýðýný anlamak için akümlatör üreticisinin talimatlarýna bakýn. Akümlatör kablo baðlantýlarýnýn sýký ve iyi durumda olduklarýný her kullanýþta kontrol edin. Baðlantýlar korozyona uðramýþsa sökün ve iyice temizledikten sonra yerlerine sýkýþtýrýn. UYARI! Akümlatör þarj edilirken patlayýcý gazlar çýkarýr. Yakýnlarýnda kývýlcým, alev ve sigara bulunmamalýdýr. Kývýlcým çýkmasýný önlemek için þarj kablolarý önce aküye sonra motora baðlanmalýdýr. Kablolarýn sökülmesine de motor tarafýndan baþlanmalýdýr. KÝMYASAL TEHLÝKE : Akünün içindeki elektrolit sülfürik asit olup deri ve gözlerde ciddi yanýklara yol açar. Koruyucu gözlük ve elbise giyilmelidir. Elektrolit biz zehirdir. Gözünüze veya derinize elektrolit sýçradýysa ýlýk suyla en az 15 dakika süreyle yýkayýn ve hemen bir doktor çaðýrýn. Elektroliti yanlýþlýkla içtiyseniz bol miktarda su veya süt veya magnezya sütü veya bitkisel yað için ve hemen bir doktor çaðýrýn. ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. 94

96 BAKIM Akümlatör elektrolit seviyesinin kontrolü Üst seviye Akümlatörün temizlenmesi (-) kutup (+) kutup Kýrmýzý Akü kapakçýðý Alt seviye Siyah Akü kapakçýklarýnýn havalandýrma deliklerinin týkalý olmadýklarýný kontrol edin. Aküdeki asit (elektrolit) seviyesi üst ve alt sýnýrlar arasýnda olmalýdýr. Seviye düþük ise damýlýtmýþ su (saf su) ile üst seviyeye tamamlayýn. 1. Akü kablolarýný sökerken önce ( - ) kabloyu, sonra ( + ) kabloyu sökün. 2. Aküyü çýkartýp kutup baþlarýný ve kablo baþlarýný tel fýrça veya zýmpara kaðýdý ile temizleyin. Aküyü sýcak sodalý su ile yýkayýn. Sodalý suyun akü gözlerine kaçmamasýna dikkat edin. Daha sonra aküyü iyice kurulayýn. 3. Akü kablolarýný akü kutup baþlarýna (+) ve (-) kutuplar karþýlýklý gelecek þekilde baðlayýn ve sýkýþtýrýn. Kutup baþlarýný korozyondan korumak için gres ile yaðlayýn. DÝKKAT! Akü kablolarýný sökmeye ( - ) uçtan baþlayýn. Kablolarý takmaya ise (+) uçtan baþlayýn. El aletleri genelde þasi parçalarýyla temastadýrlar. Bu aletler herhangi bir þekilde (+) kutba temas ettiklerinde kýsa devre yaparlar. Bu nedenle (-) þase kablosu en önce sökülmeli, en sonra takýlmalýdýr. 95

97 BAKIM Elektrik sigortasýnýn deðiþtirilmesi Sigortalar (10A, 15A, 30A) Atmýþ sigorta Sigorta atmýþ ise, motor, çalýþýrken aküyü þarj etmeyecektir. Sigortayý deðiþtirmeden önce hatlarý ve baðlý aksesuarlarý kontrol ederek bir anormallik olmadýðýndan emin olun. Kapak Yedek sigortalar (10A, 15A, 30A) Kilit mandalý Sigorta kutusu kapaðý Sigorta çýkarýcý 96

98 BAKIM Sigortayý deðiþtirmek için: 1. Motoru durdurun 2. Motor kapaðýný çýkartýn 3. Elektriksel parçalarýn üzerini örten kapaðý çýkartýn 4. Sigorta kutusu kapaðýný çýkartýn ve atmýþ sigortayý takým çantasýnda verilen çýkarýcý ile çekerek dýþarý alýn. 5. Yeni sigortayý yerine takýn KULLANILACAK SÝGORTALAR: 10A, 15A, 30A UYARI! Belirtilen deðerden farklý bir sigorta kullanmayýn. Elektrik sistemine zarar verir veya yangýna neden olabilirsiniz. Sigortayý deðiþtirmeden önce akünün (-) kutup baþýný sökün. Aksi takdirde kýsa devreye neden olabilirsiniz. NOT Sigorta atmýþ ise nedenini araþtýrýn. Sigortayý ayný amper deðerindeki yenisiyle deðiþtirin. Atma nedenini bulmazsanýz sigorta yine atacaktýr. 97

99 BAKIM ACG sigortasýnýn deðiþtirilmesi Sigorta (90A) Sigorta kutusu kapaðý Yedek sigortalar (90A) 90A iþareti NOT: Sigortayý deðiþtirmeden önce akünün kutup baþýný sökün. Yedek sigorta, sigorta kutusu kapaðýnýn alt tarafýna 2 adet M3 vida ile tesbit edilmiþtir. Buraya konulacak yeni sigorta üzerinde "90 A" yazýsý açýkça okunabilir olmalýdýr. Sigortayý deðiþtirmek için: 1. Motoru durdurun 2. Motor kapaðýný çýkartýn 3. Elektriksel parçalarýn üzerini örten kapaðý çýkartýn 4. Sigorta kutusu kapaðýný çýkartýn. 5. Atmýþ sigortayý 2 adet M5 vidasýný gevþeterek çýkartýn. 6. Yeni sigortayý "90 A" iþareti aþaðý gelecek þekilde yerine takýn. 7. Sigorta kutusu kapaðýný, mandallý tarafý motor tarafýna gelecek þekilde takýn. 8. Sigorta kapaðýnýn yerine tam oturduðundan ve kilitlendiðinden emin olun. KULLANILACAK SÝGORTA: 90 A 98

100 BAKIM Pervanenin deðiþtirilmesi Pervane Trast (Ýtme) Pulu Pul Taçlý somun Maþalý pim Pervane sert bir cisme vurarak hasar görmüþse pervaneyi þu þekilde deðiþtirin: 1. Maþalý pimi, 18 yarýklý (taçlý) somunu, pulu, pervaneyi ve trast pulunu çýkartýn. 2. Yeni pervaneyi sökme sýrasýndaki iþlemleri tersinden yaparak takýn. Maþalý pim her çýkartýldýðýnda yenisi ile deðiþtirilmelidir. NOT Trast pulu, oyuk tarafý kuyruk diþli kutusuna bakacak þekilde takýlmalýdýr. Orijinal Honda maþalý pim kullanýn ve pimin ucunu eðin. UYARI! Pervane pimlerini deðiþtirirken motorun aniden çalýþmamasý için acil durdurma kancasýný yerinden çýkartýn. Pervane kanatlarý ince ve keskindir. Ellerinizi korumak için kalýn eldiven takýn. 99

101 BAKIM Suya düþmüþ motorun bakýmý Suya düþmüþ bir motor, korozyona uðramamasý için sudan çýkarýldýktan sonra derhal bakýma alýnmalýdýr. Yakýnda bir yetkili servis varsa motoru hemen servise götürün, yoksa þu þekilde hareket edin: 1. Motor kapaðýný çýkartýn, motoru tatlý temiz suda yýkayarak tuzlu su, camur vs temizleyin. 2. Bujileri sökün. Triger kayýþý muhafazasýný sökün ve acil çalýþtýrma ipi ile motoru döndürerek silindir içindeki suyun tamamen boþalmasýný saðlayýn. NOT Motor çalýþýyorken suya düþmüþse biyel eðrilmiþ olabilir. Bu nedenle çalýþtýrma ipini çekerken motorda bir sýkýþma hissederseniz zorlamayýp yetkili servise baþvurun. 3. Motorun yaðýný deðiþtirin. 4. Buji deliklerinden herbir silindirin içine bir çay kaþýðý yað koyarak ipi birkaç kez çekip silindir cidarlarýnýn iyice yaðlanmasýný saðlayýn. Bujileri yerine takýn. 5. Motor kapaðýný yerine takýn ve kilitleyin. 6. Motoru çalýþtýrmaya çalýþýn. Motor çalýþmýyorsa bujileri sökün, elektrodu temizleyip kurutun ve motoru çalýþtýrmayý yeniden deneyin. Motor çalýþýyorsa ve görünürde bir aksaklýk yoksa motoru 1/2 saat veya biraz daha fazla çalýþtýrýn (su seviyesinin antikavitasyon plakasýnýn en az 10 cm üzerine olmasýna dikkat edin). Karter içine su kaçmýþsa veya yað, su ile karýþma nedeniyle beyazlaþmýþsa motor yeni yaðla 1/2 saat çalýþtýrýldýktan sonra yaðýn yeniden deðiþtirilmesi gerekir. 7. Motoru en kýsa zamanda bir yetkili servise götürüp kontrol edilmesini saðlayýn. 100

102 BAKIM PARÇA ADI MOTOR YAÐI KUYRUK YAÐI MOTOR YAÐ FÝLTRESÝ ACG KAYIÞI GAZ KOLU BAÐLANTILARI RALANTÝ HIZI SUPAP ARALIKLARI BUJÝLER PERVANE VE MAÞALI PÝM ANOD METALÝ YAÐLAMA SU AYIRICISI YAKIT FÝLTRESÝ (Düþük basýnç tarafý) YAKIT FÝLTRESÝ (Yüksek basýnç tarafý) TERMOSTAT YAKIT HORTUMU AKÜMLATÖR VE KABLO BAÐLANTILARI CIVATA VE SOMUNLAR KARTER HAVALANDIRMA BORUSU SU POMPASI SU KANALLARI ÝÞLEM SIKLIÐI (3) (Hangisi önce gelirse) SEVÝYE KONTROLÜ DEÐÝÞTÝRME DEÐÝÞTÝRME DEÐÝÞTÝRME KONTROL + AYAR KONTROL + AYAR KONTROL + AYAR KONTROL + AYAR KONTROL TEMÝZLEME DEÐÝÞTÝRME KONTROL KONTROL GRESLEME KONTROL KONTROL DEÐÝÞTÝRME DEÐÝÞTÝRME KONTROL KONTROL DEÐÝÞTÝRME SEVÝYE VE SIKILIK KONTROLÜ SIKILIK KONTROLÜ KONTROL KONTROL TEMÝZLEME Her kullanmada (4) Ýlk ay veya 20 saat 0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (1) Her 6 ay veya 100 saat HER 2 YILDA BÝR / GEREKTÝÐÝNDE (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 0 (2) Her yýl veya 200 saat 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) Her 2 yýl veya 400 saat (2) (1) Motor tuzlu suda çalýþýyorsa daha sýk yaðlanmalýdýr. (2) Kullanýcý gerekli takýmlara ve bilgiye sahip deðil ise bu bakýmlar Honda / Anadolu Motor Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. (3) Profesyonel veya ticari kullaným durumunda çalýþma saatleri ve bakýmlar kaydedilerek zamanýnda yapýlmalarý saðlanmalýdýr. (4) Tuzlu veya kirli sularda motor her kullanýmdan sonra temiz tatlý su ile yýkanmalýdýr. 101

103 DEPOLAMA 13. DEPOLAMA Motorunuzun uzun ömürlü olmasý için depolamadan önce bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi tarafýndan bakým yapýlmasýný tavsiye ederiz. Bu mümkün deðilse depolama hazýrlýðýný aþaðýdaki þekilde yapabilirsiniz. Buhar ayýrýcýsýnýn boþaltýlmasý Boþaltma borusu Buhar ayýrýcýsý Boþaltma tapasý 1. Boþaltma borusunu ön braketteki yerinden çýkartýn. 2. Borunun ucunu aþaðý doðru sallandýrýn. 3. Buhar ayýrýcýsýnýn boþaltma cývatasýný gevþetin. 4. Motoru önce yukarý doðru kaldýrýn. 5. Motoru kaldýrýn, buhar ayrýcýsý tamamiyle boþalana kadar bu durumda tutun. Boþalma tamamlanýp benzin akýþý kesilince motoru yeniden yatay konumuna alýn. 6. Boþaltma iþlemi bitince boþaltma cývatasýný sýkýþtýrýn. 7. Boþaltma borusu klipini yerine takýn. 102

104 DEPOLAMA Akümlatörün depolanmasý NOT Akümlatörlerin bakýmý tipine ve üreticisine göre deðiþiklik gösterebilir. Aþaðýda belirtilenlerin uygulanabilir olup olmadýðýný anlamak için akümlatör üreticisinin talimatlarýna bakýn. (-) Kutup (+) Kutup Kýrmýzý Siyah 1. Akü kablolarýný sökerken önce ( - ) kabloyu, sonra ( + ) kabloyu sökün. 2. Aküyü çýkartýp kutup baþlarýný ve kablo baþlarýný tel fýrça veya zýmpara kaðýdý ile temizleyin. Aküyü sýcak sodalý su ile yýkayýn. Sodalý suyun akü gözlerine kaçmamasýna dikkat edin. Daha sonra aküyü iyice kurulayýn. 103

105 DEPOLAMA Taþýma ve depolama sýrasýnda motorun duruþu 3 Aküyü damýtýlmýþ su ile normal seviyesine kadar doldurun. Aþýrý doldurmaktan kaçýnýn. 4. Aküyü düz bir yerde, kuru ve iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda saklayýn. Akü direkt güneþ ýþýðý almamalýdýr. 5. Ayda bir akü gözlerindeki elektrolit seviyesini ve yoðunluðunu ölçün ve aküyü þarj edin. Böylelikle akü ömrünü uzatýrsýnýz. Motor dikey olarak depolanabilir. Ortam iyi havalandýrýlmýþ ve nemsiz olmalý, motor direkt güneþ ýþýðý almamalýdýr. Motoru sehpaya yerleþtirip braket vidalarýný sýkýn. DÝKKAT! Motorun yukardakilerin dýþýnda bir þekilde taþýnmasý ve depolanmasý durumunda hasar veya yað kaçaðý meydana gelebilir. Motor uzun süre yan yatýrýlmýþ olarak depolanmamalýdýr. Buna mecbur kalýndýðýnda motor yaðý boþaltýlmalý, motor poliüretan ambalaj malzemesine veya bir battaniyeye sarýlmalýdýr. 104

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý Talimatlar/Parçalar Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý 311942G TR - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için. Yalnızca profesyonel kullanım için.- Model: 288513,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR Kullanım Kılavuzu İlk Basım Yedinci Baskı Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı