DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU"

Transkript

1 DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servisler Garanti Belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA dýþtan takma deniz motoru satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA dýþtan takma deniz motorunun kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Honda dýþtan takma deniz motorunuzu yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý HONDA dýþtan takma deniz motorunun ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde motor ile birlikte verilmelidir. Motor sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda motorun hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Motor üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Motoru motor kapaðý takýlý olmaksýzýn çalýþtýrmayýn. Açýktaki hareketli parçalar yaralanmalara neden olabilir. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Motorun bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Honda dýþtan takma deniz motorunun bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya motorunuz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan " Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki semboller ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin TEHLÝKE "Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI "Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir." demektir. DÝKKAT "Talimatlara uyulmaz ise yaralanmalara veya maddi hasara yol açýlabilir " demektir. NOT Faydalý bilgiler verilir. Belirtilenlere uyulmaz ise maddi hasarlara yol açýlabilir veya motor zarar görebilir. 3

5 GÝRÝÞ Bu el kitabýný okumadan önce motorunuzun model ve tip kodunu kontrol edin. Motoru çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. Motorunuzun þasi ve motor numaralarýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu numaralarýn verilmesi gerekmektedir. Þasi Seri No Motor braketi Motor Seri No ÞASÝ SERÝ NUMARASI :... MOTOR SERÝ NUMARASI:... * El kitabýndaki þekiller model ve tiplere göre farklýlýklar gösterebilir. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ

6 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motorun hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA dýþtan takma deniz motoru size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce motorla birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir baþkalarýný yaralayabilir motorunuza ve çevreye zarar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA dýþtan takma deniz motorunuzu çalýþtýrmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motorunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Motorun tekneye doðru ve saðlam bir þekilde tesbit edildiðinden emin olun. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motorunuzu mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çervesinden sýzabilir. Motorun üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Kullaným sýrasýnda motorun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Taþýmak veya bakým yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Suya birisi düþtüðünde derhal motoru durdurun. Normal kullaným sýrasýnda acil durdurma ipini (kordon) bileðinize baðlayýn. Böylelikle suya düþtüðünüzde motor durur teknenin baþýboþ hareket etmesi önlenir. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Çevrede yüzenler varsa motoru asla çalýþtýrmayýn. Motor çalýþýrken elinizi pervane çevresinde bulundurmayýn. Pervaneye sarýlmýþ yosun vs yi temizlemeden önce mutlaka motoru durdurun. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorunuzu kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Ýkaz etiketleri Ýkaz etiketleri sizi olasý tehlikelere karþý uyarmak için konulmuþtur. Bu etiketleri ve el kitabýndaki açýklamalarý dikkatle okuyun. Etiketler yerinden söküldüðü veya okunamaz hale geldiði zaman yenileri için Honda / Anadolu Motor Yetkili Servislerine baþvurun. Kullanma ve Bakým El Kitabýný Okuyun DÝKKAT 6

8 TEKNÝK ÖZELLÝKLER CE motor tanýtma plakasý yeri 7

9 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Motor tip kodlarýnýn açýklamasý. 3 tip uzaktan kumanda kutusu vardýr: R1 : yan tarafa monte edilir R2 : ön tarafa monte edilir R3 : üst tarafa monte edilir Bu el kitabýný okumadan önce motorunuzun model ve tip kodunu kontrol edin. Motoru çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. El kitabýnda motor tipi belirtilmeden verilen bilgiler tüm motorlar için geçerlidir. 8

10 TEKNÝK ÖZELLÝKLER 3. PARÇALARIN TANITILMASI Motor kapaðý Yað doldurma kapaðý Motor kapaðý kilidi Buji Hidrolik kaldýrma anahtarý Yað seviye çubuðu Motor braketi Su atma deliði Yýkama tapasý Kaldýrma kilidi Boþaltma valfi Anod metali Motor yað boþaltma tapasý Anod metali Þasi numarasý Anod metali Antikavitasyon plakasý Diþli yaðý seviye tapasý Egzoz / Su çýkýþý Pervane Trim kuyruðu Soðutma suyu giriþi Diþli yaðý boþaltma tapasý 9

11 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Uzaktan kumanda kutusu (opsiyonel) Yan tarafa monte edilen tip (R1 tipi) Ön tarafa monte edilen tip - Panel tipi (R2 tipi) Kumanda kolu (Gaz ve vies) Boþ kilit levyesi Kumanda kolu (gaz ve vites) Yað basýncý lambasý Kaldýrma / Trim anahtarý Sýcaklýk lambasý Hýzlý ralanti levyesi Boþ kilit levyesi Yedek kanca Kaldýrma / Trim anahtarý Düdük Sürtünme ayarý Kontak anahtarý Acil durdurma anahtarý Hýzlý ralanti düðmesi Acil durdurma ipi (kordon) Acil durdurma anahtarý kancasý (maþa) 10

12 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Üst tarafa monte edilen tip (R3 tipi) (Tek motor) Kaldýrma trim anahtarý Kumanda kolu (Gaz ve vites) Üst tarafa monte edilen tip (R3 tipi) (Çift motor) Kumanda kolu (Gaz ve vites) Kaldýrma trim anahtarý (sað) Kaldýrma trim anahtarý (sol) Hýzlý ralanti düðmesi Ön veya üst tarafa monte edilen tip Hýzlý ralanti düðmesi Üst tarafa monte edilen tip (Çift motor) Yað basýncý lambasý Sýcaklýk lambasý Düdük Kontak anahtarý Acil durdurma anahtarý Kanca Acil durdurma ipi 11

13 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Takometre (Opsiyonel) Trimmetre (Opsiyonel) Dijital takometre (Opsiyonel) Dijital hýz göstergesi (Opsiyonel) 12

14 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Model Tip kodu Toplam uzunluk - mm Toplam geniþlik - mm Toplam yükseklik - mm Þaft yüksekliði - mm Kuru aðýrlýk (Pervanesiz) - kg Bütün BF135 A tiplerindeki ortak özellikler Güç - kw (BG) Tam gazdaki devir hýzý - d/dk Motor tipi Strok hacmi cm3 Buji týrnak aralýðý- mm Direksiyonlu dümen sistemi Ýlk hareket Ateþleme sistemi Yaðlama sistemi Kullanýlacak yað cinsi Yað kapasitesi - Litre DC çýkýþý Soðutma sistemi Egzoz sistemi Buji tipi Yakýt pompasý Yakýt tipi Diþli kutusu Dönme açýsý - derece Trim açýsý - derece (Ayna açýsý 12 derece) BF 135 A LD LU LCD XD XU XCD XCU ,3 (135) zamanlý, düþey krank milli, 4 silindirli, kafadan çift kam milli ,00-1,30 Motora monte edilmiþ Elektrik marþ motoru ile Elektronik Trokoid pompa ile cebri yaðlama Motor : SAE 5W-30 / 10W-50 - Kuyruk diþli kutusu : SAE 90 kuyruk diþli yaðý Motor : 6,5 (Filtre deðiþmiyorsa) 6,7 (Filtre deðiþiyorsa) Kuyruk diþli kutusu : 0,98 12 V - 40 A Termostatlý - su ile soðutma Su altýnda SKJ20DR-M11 (NGK), IZFR6K11 (DENSO) Elektrik tahrikli mekanik tip minimum 86 pompa oktanlý, otomotiv tip, kurþunsuz Ýleri - Boþ - Geri (týrnaklý tip) 30 (saða ve sola) -4 / 16 13

15 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Model Tip kodu Toplam uzunluk - mm Toplam geniþlik - mm Toplam yükseklik - mm Þaft yüksekliði - mm Kuru aðýrlýk (Pervanesiz) - kg Bütün BF150 A tiplerindeki ortak özellikler Güç - kw (BG) Tam gazdaki devir hýzý - d/dk Motor tipi Strok hacmi cm3 Buji týrnak aralýðý- mm Direksiyonlu dümen sistemi Ýlk hareket Ateþleme sistemi Yaðlama sistemi Kullanýlacak yað cinsi Yað kapasitesi - Litre DC çýkýþý Soðutma sistemi Egzoz sistemi Buji tipi Yakýt pompasý Yakýt tipi Diþli kutusu Dönme açýsý - derece Trim açýsý - derece (Ayna açýsý 12 derece) BF 150 A LD LU LCD XD XU XCD XCU ,3 (150) zamanlý, düþey krank milli, 4 silindirli, kafadan çift kam milli, VTEC ,00-1,30 Motora monte edilmiþ Elektrik marþ motoru ile Elektronik Trokoid pompa ile cebri yaðlama Motor : SAE 5W-30 / 10W-50 - Kuyruk diþli kutusu : SAE 90 kuyruk diþli yaðý Motor : 6,5 (Filtre deðiþmiyorsa) 6,7 (Filtre deðiþiyorsa) Kuyruk diþli kutusu : 0,98 12 V - 40 A Termostatlý - su ile soðutma Su altýnda SKJ20DR-M11 (NGK), IZFR6K11 (DENSO) Elektrik tahrikli mekanik tip minimum 86 pompa oktanlý, otomotiv tip, kurþunsuz Ýleri - Boþ - Geri (týrnaklý tip) 30 (saða ve sola) -4 / 16 14

16 4. KONTROL DONANIMI Uzaktan kumanda kolu (R1tipi) Uzaktan kumanda kolu (R1tipi) Ýleri Boþta Geri Ýleri Vites Vites Boþta Yavaþ Yavaþ Motor hýzý Geri Boþ kilit levyesi Hýzlý Motor hýzý Kumanda kolu (Gaz ve vites) Hýzlý Ýleri, geri ve boþ vitese geçirmek ve motor hýzýný kontrol etmek için uzaktan kumanda kolu kullanýlýr. Uzaktan kumanda kolunu hareket ettirebilmek için boþ kilit levyesinin yukarý çekilmesi gerekir. ÝLERÝ (FORWARD) : Kolu FORWARD konumuna doðru ileri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R1 tip kutular için 30 derece kadar ilerde) motor ileri vitese geçecektir. Kol daha da ileri itildiðinde tekne hýzý ileri doðru artacaktýr BOÞTA (NEUTRAL) : Bu konumda motor gücü pervaneye iletilmez. GERÝ (REVERSE) : Kolu REVERSE konumuna doðru geri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R1 tip kutular için 30 derece kadar geride) motor geri vitese geçecektir. Kol daha da geri itildiðinde tekne hýzý geriye doðru artacaktýr 15

17 Uzaktan kumanda kolu (R2 tipi) Boþta Uzaktan kumanda kolu Boþ kilit levyesi Ýleri Ýleri Vites Vites Geri Yavaþ Yavaþ Motor hýzý Boþta Motor hýzý Hýzlý Hýzlý Geri Uzaktan kumanda kolu Ýleri, geri ve boþ vitese geçirmek ve motor hýzýný kontrol etmek için uzaktan kumanda kolu kullanýlýr. Uzaktan kumanda kolunu hareket ettirebilmek için boþ kilit levyesinin yukarý çekilmesi gerekir. ÝLERÝ (FORWARD) : Kolu FORWARD konumuna doðru ileri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R2 tip kutular için 35 derece kadar ilerde) motor ileri vitese geçecektir. Kol daha da ileri itildiðinde tekne hýzý ileri doðru artacaktýr BOÞTA (NEUTRAL) : Bu konumda motor gücü pervaneye iletilmez. GERÝ (REVERSE) : Kolu REVERSE konumuna doðru geri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan R2 tip kutular için 35 derece kadar geride) motor geri vitese geçecektir. Kol daha da geri itildiðinde tekne hýzý geriye doðru artacaktýr 16

18 Uzaktan kumanda kolu (R3 tipi) Tek motor Uzaktan kumanda kolu Ýleri Çift motor Ýleri Boþta Ýleri Boþta Geri Boþta Motor hýzý Motor hýzý Geri Hýzlý Hýzlý Uzaktan kumanda kolu Geri Uzaktan kumanda kolu Ýleri, geri ve boþ vitese geçirmek ve motor hýzýný kontrol etmek için uzaktan kumanda kolu kullanýlýr. Uzaktan kumanda kolunu hareket ettirebilmek için boþ kilit levyesinin yukarý çekilmesi gerekir. ÝLERÝ (FORWARD) : Kolu FORWARD konumuna doðru ileri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan 35 derece kadar ilerde) motor ileri vitese geçecektir. Kol daha da ileri itildiðinde tekne hýzý ileri doðru artacaktýr BOÞTA (NEUTRAL) : Bu konumda motor gücü pervaneye iletilmez. GERÝ (REVERSE) : Kolu REVERSE konumuna doðru geri ittiðiniz zaman (NEUTRAL=BOÞTA konumundan 35 derece kadar geride) motor geri vitese geçecektir. Kol daha da geri itildiðinde tekne hýzý geriye doðru artacaktýr 17

19 Boþ kilit levyesi (R1 + R2 tipleri) Kontak anahtarý (R1 tipi) (R2 - R3 tipleri) Uzaktan kumanda kolu (R1 tipi) Açýk Marþ Açýk Marþ Kapalý Kontak anahtarý Kapalý Açýk Boþ kilit levyesi Kapalý Marþ Uzaktan kumanda kolu (R2 tipi) Kontak anahtarý Boþ kilit levyesi Uzaktan kumanda kolunun kaza ile hareket ettirilmesini önlemek için kolu vites boþta konumunda iken kilitleyen bir kilit levyesi konulmuþtur. Boþ kilit levyesini yukarý doðru çekmeden kol hareket ettirilemez. Uzaktan kumanda kutusunda otomotiv tip bir kontak anahtarý bulunmaktadýr. Yan tarafa monte edilen (R1) tiplerde kontak anahtarý kullanýcý tarafýnda bulunur. Ön tarafa monte edilen (R2) tiplerde ve üst tarafa monte edilen (R3) tiplerde kontak anahtarý kumanda kutusunun ortasýnda bulunur. Anahtar konumlarý: MARÞ (START) : Motoru çalýþtýrmak için AÇIK (ON) : Motor çalýþýrken anahtar bu konumda olacak KAPALI (OFF) : Motoru durdurmak için NOT Motor çalýþmýyorken kontak anahtarýnýn ON konumunda býrakýlmasý akünün boþalmasýna neden olur. Uzaktan kumanda kolu N (boþta) konumda ve acil durdurma kancasý yerine takýlý olmadýkça marþa basýlamaz. 18

20 Hýzlý ralanti levyesi (R1 tipi) Hýzlý ralanti düðmesi (R2, R3 tipleri) Hýzlý ralanti levyesi / düðmesi yalnýzca karbüratörlü motorlarýn ilk çalýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. BF 135 A ve, BF 150 A modelleri elektronik yakýt enjeksiyonlu olduklarýndan hýzlý ralanti levyesine ihtiyaç duymazlar. Motor çalýþtýktan sonra, dýþ hava sýcaklýðý 5 derece C 'nýn altýnda ise, hýzlý ralanti levyesi/düðmesi motorun ýsýnmasýný çabuklaþtýrmak için kullanýlabilir. Hýzlý ralanti levyesi (R1 tipi) Boþta Maksimum hýzlý ralanti Minimum Hýzlý ralanti levyesi Hýzlý ralanti levyesi ancak vites boþta (N konumu) iken hareket ettirilebilir. Uzaktan kumanda kolu ise, hýzlý ralanti levyesi tam kapalý (minimum) konuma getirilmeden hareket ettirilemez. Hýzlý ralanti levyesi aþaðýya doðru indirildiðinde ralanti hýzý düþecektir. KULLANIM - KONTROLLER Hýzlý ralanti düðmesi (R2 tipi) Ýleri Uzaktan kumanda kolu Ýt Boþta Hýzlý ralanti düðmesi Geri Boþ kilit levyesi Hýzlý ralanti düðmesini basýlý tutarak uzaktan kumanda kolunu ileri doðru iterseniz vitese takmadan motora gaz verebilirsiniz. Hýzlý ralanti düðmesi devrede iken motor vitese geçmez. Gaz kumanda kolunun hareket ettirilebilmesi için boþ kilit levyesinin yukarý doðru çekilmesi gerekir. 19

21 Hýzlý ralanti düðmesi (R3 tipi) PGM-FI Ýkaz lambasý / düdüðü ACG Ýkaz lambasý / düdüðü Ýleri Boþta Geri ACG göstergesi Uzaktan kumanda kolu Ýt Hýzlý ralanti düðmesi Hýzlý ralanti düðmesini basýlý tutarak uzaktan kumanda kolunu ileri doðru iterseniz vitese takmadan (ýsýtma amaçlý) motora gaz verebilirsiniz. Hýzlý ralanti düðmesi devrede iken motor vitese geçmez. PGM - FI göstergesi Motor kontrol sistemi hatalý olduðu zaman PGM-FI ikaz lambasý yanacak ve düdük ötecektir. Þarj sistemi hatalý olduðu zaman ACG ikaz lambasý yanacak ve düdük ötecektir. 20

22 Yað basýncý lambasý / Düdük Sýcaklýk ikaz lambasý / Düdük KULLANIM - KONTROLLER Su birikme ikazý (R1 tipi) Yeþil (R1 tipi) Kýrmýzý Yakýt devresindeki su ayýrýcý içinde su birikmesi olduðunda düdük ile ikaz verilecektir. Düdük Düdük (R2,R3 tipi) Yað basýncý lambasý (R2,R3 tipi) Sýcaklýk lambasý Düdük Düdük Motor yað seviyesi düþük veya basýncý yetersiz olduðunda yað basýncý lambasý sönecek, düdük sesli alarm verecek, motor hýzý da tedricen azalacaktýr. Motor soðutma devresinde bir arýza olduðunda ikaz lambasý yanacak, düdük sesli alarm verecek,motor hýzý da tedricen azalacaktýr. 21

23 Hidrolik motor kaldýrma / trim anahtarý Uzaktan kumanda kolundaki hidrolik motor kaldýrma anahtarýna basýlarak motor trim açýsý -4 ila + 16 derece arasýnda - motor giderken veya dururken - ayarlanabilir. Ývmelenme, yüksek hýz,güvenli seyir ve yakýt tüketiminin düþük olmasý için trim açýsýnýn iyi ayarlanmasý gerekir. (R1 tipi) Kaldýrma / trim anahtarý (R2 tipi) Kumanda kolu (R3 tipi) Tek motor Kumanda kolu NOT: - 4 ila + 16 derecelik trim açýlarý motorun 12 derecelik ayna açýsýna sahip bir tekneye takýlmasý halinde geçerlidir. Kaldýrma / trim anahtarý Kumanda kolu Çift motor Kaldýrma / trim anahtarý (sol) Kaldýrma / trim anahtarý (sað) Kumanda kolu UYARI! Trim açýsýnýn fazla olmasý sonucu pervane su yüzeyine yakýn çalýþacaðýndan kavitasyon yapabilir, sudan çýkýp motoru ambaleye kaldýrabilir veya su pompasý lastik pervanesi hasar görebilir. Düþük hýzlarda trim açýsý 0 dereceden büyük olmalýdýr. Yüksek hýzlarda ise trim açýsýnýn 0 derecenin üzerinde olmasý sorun yaratabilir. Seyir sýrasýnda pervane ekseni su yüzeyine paralel olmalýdýr. 22

24 Hidrolik motor kaldýrma Trim metre (Opsiyonel) KULLANIM - KONTROLLER Hidrolik motor kaldýrma anahtarý (motor üzerinde) Kaldýrma açýsý Trim açýsý Düþey çizgi Hidrolik motor kaldýrma / trim anahtarý ile motor açýsý derece arasýnda ayarlanabilir. Sýð sularda seyir, tekneyi sahile alma, römork ile çekme veya bakým sýrasýnda motoru kaldýrmak için kullanýlýr. Teknede çift motor kullanýlýyor ise her iki motor da eþ zamanlý ve eþit miktarda kaldýrýlmalýdýr. Trim metre Motor pervane ekseninin su düzeyi ile yaptýðý açýyý trimmetreden görebilirsiniz. Trim metrenin - 4 ila + 20 derece arasý bir okuma aralýðý vardýr. Uygun motor trim açýsýný ayarlamak için trim metrenin kullanýlmasý gerekir. Not : - 4 ila + 16 derecelik trim açýlarý motorun 12 derecelik ayna açýsýna sahip bir tekneye takýlmasý halinde geçerlidir. Hidrolik motor kaldýrma anahtarý Eriþilme kolaylýðý açýsýndan motor üzerinde bulunan bu anahtar,römork ile çekme veya bakým sýrasýnda motoru kaldýrmak için kullanýlýr. Anahtar yalnýzca tekne hareket etmiyor ve motor çalýþmýyorken kullanýlmalýdýr. 23

25 Elle boþaltma valfý Boþaltma valfi Hidrolik (kapalý) Elle (açýk) Hidrolik motor kaldýrma/trim sistemi çalýþmadýðý zaman (örneðin akü boþalmýþsa) boþaltma valfý açýlarak motor elle kaldýrýlabilir. Motoru elle kaldýrmak için motor tesbit braketini alt tarafýnda bulunan valf, bir tornavida yardýmý ile saat ibrelerinin tersi yönde 1-2 tur çevrilir. Motor kaldýrýldýktan sonra saat ibreleri yönünde sýkýlýr. UYARI! Boþaltma valfýnýn iyice sýkýþtýrýldýðýndan emin olun. Geri vitese geçtiðinde motor kalkarak kaza ve yaralanmalara neden olabilir. NOT Boþaltma valfýný 2 turdan fazla gevþetirseniz valfý yeniden sýkýþtýrdýðýnýzda motoru kaldýramazsýnýz. 24

26 Acil motor durdurma anahtarý ve ipi (kordon) Acil motor durdurma ipinin bir ucu motoru kullananýn bileðine, kancalý olan diðer ucu da motor durdurma anahtarýna baðlanýr. Motoru kullananýn suya düþmesi halinde kanca yerinden çýkarak motoru durdurur. UYARI Acil motor durdurma ipi kullanana baðlý olmadýðý takdirde motoru kullanan kiþi suya düþtüðünde motor durmayacak ve kontrolden çýkacaktýr. (R1 tipi) Acil durdurma ipi kordon Acil durdurma kancasý NOT Acil motor durdurma ipinin kancasý motordaki durdurma anahtarýna takýlý olmadýðý sürece motor çalýþmaz. Durdurma ipi kaybolmuþsa veya motoru kullanan kiþi suya düþmüþse motoru acil olarak çalýþtýrmak için yedek olarak verilen kanca kullanýlmalýdýr. (R2, R3 tipi) Acil durdurma anahtarý 25

27 (R1 tipi) Acil durdurma anahtarý Acil durdurma kancasý ve yedeði (R1 tipi) Acil durdurma ipi (kordon) Acil durdurma kancasý Yedek acil durdurma kancasý (R2, R3 tipleri) Acil durdurma anahtarý Uzaktan kumanda kutusunda acil durdurma kancasýnýn yedeði bulunmaktadýr.(r1 tipi) (R2, R3 tipleri) Acil durdurma kancasý Acil durdurma ipi (kordon) Yedek acil durdurma kancasý Acil durdurma kancasýnýn yedeði takým kutusunda bulunmaktadýr.(r2,r3 tipleri) 26

28 Kaldýrma kitleme levyesi Trim kuyruðu KULLANIM - KONTROLLER Anod metali Serbest Sýkýþtýrma civatasý Kilitli Kaldýrma kilitleme levyesi Trim kuyruðu Anod metali (Her iki tarafta) Anod metali (motor braketi) Tekne uzun süreli olarak iskeleye baðlandýðý veya demirlediði zaman motoru kaldýrmak ve bu þekilde kilitlemek için bu levye kullanýlýr. Motoru mümkün olduðu kadar yukarý kaldýrýp levyeyi kilitleme yönünde çevirin. Tam gazla seyir sýrasýnda motor bir tarafa doðru çekme yapýyorsa trim kuyruðu çevrilerek teknenin düz gitmesi saðlanabilir. Sýkýþtýrma cývatasýný gevþeterek trim kuyruðunu saða veya sola çevirin. Anod metali kendi çürüyerek su altýndaki motor aksamýnýn paslanmasýný önler NOT Anod metalini boyamayýn. Boyanmýþ anod metal görevini yapamaz ve motorun parçalarý korozyona uðrar. 27

29 Soðutma suyu kontrol çýkýþý (Su atma deliði) Soðutma suyu kontrol çýkýþý Soðutma suyu giriþi Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) Motor kapaðý kilidi Motor kapaðý kilidi Soðuma suyunun motor içinden dolaþýp dolaþmadýðý ve sýcaklýðý bu noktadan kontrol edilir. Motor çalýþtýktan hemen sonra buradan dýþarýya su atýlmasý lazýmdýr. Motor soðutma suyu buradan motor içine çekilir. Motor kapaðýný yerinden sökmek ve takmak için kullanýlýr. 28

30 Devir saati (Takometre) (Opsiyonel) Dijital takometre (Opsiyonel) KULLANIM - KONTROLLER Dijital hýz göstergesi (Opsiyonel) Takometre Devir saati devir/dakika (rpm) olarak motor devir hýzýný gösterir. Dijital takometrenin þu fonksiyonlarý vardýr: - Takometre (motor devir saati) - Motor çalýþma saati - Trimmetre - Yað basýnç göstergesi - Aþýrý sýcaklý göstergesi - ACG (þarj sistemi) göstergesi - PGM-FI (motor kontrol sistemi) göstergesi Daha fazla bilgi için Dijital Takometrenin el kitabýna bakýn. Dijital hýz göstergesinin þu fonksiyonlarý vardýr: - Hýz göstergesi - Yakýt seviye göstergesi - Voltmetre - Mesafe göstergesi - Yakýt integrasyon göstergesi - Yakýt ekonomi göstergesi - Yakýt akýþ göstergesi - Su ayýrýcýsý ikazý Daha fazla bilgi için Dijital Hýz Göstergesinin el kitabýna bakýn. 29

31 5. MOTORUN TEKNEYE TAKILMASI Þaft yüksekliði NOT Motorun tekneye doðru takýlmamasý halinde motor suya düþebilir, tekne düz gitmez veya motor zorlanarak tekneyi istenilen hýzda götürmez ve yakýt tüketimi artar. Honda dýþtan takma deniz motorunun bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi tarafýndan monte edilmesini tavsiye ederiz. Seçime baðlý (opsiyonel) ekipman için bayiniz veya servisiniz ile görüþün. Tekne seçimi motorun gücüne uygun olarak yapýlmalýdýr. Teknelerin çoðunda ne güçte bir motor ile kullanýlmalarý gerektiði belirtilmektedir. UYARI Tekne üreticisinin tavsiye ettiði maksimum güç sýnýrý aþýlmamalýdýr. Yaralanmalara ve maddi hasara yol açýlabilir. Motorun þaft yüksekliði resimdeki T ölçüsü olarak tanýmlanmýþtýr. L tiplerde X tiplerde T = 508 mm T = 635 mm Motor þaft yüksekliði tekne ayna yüksekliðine uygun olarak seçilmelidir. 30

32 Takma yeri Takma yüksekliði Ralanti egzoz çýkýþý Teknenin ayna yüksekliði Orta eksen Motor þaft yüksekliði Motor teknenin arka (kýç) aynasýnýn ortasýna baðlanmalýdýr. Motor þaft yüksekliðinin teknenin ayna yüksekliði ile uyumlu olmasý gerekir. Motor yerine takýldýðýnda antikavitasyon plakasý teknenin altýndan 0-25 mm aþaðýda bulunmalýdýr. Aksi takdirde motor çürük suda çalýþacak ve performansý düþecektir. NOT Motorun soðutma suyunu iyi emebilmesi için antikavitasyon plakasý su seviyesinin en az 100 mm altýnda olmalýdýr. Aksi takdirde yeterli su dolaþýmý saðlanamayacak ve motor aþýrý ýsýnacaktýr. 31

33 Motorun tesbiti Cývata Pul Somun Mapalar Pul Motor braketi 1. Tesbit deliklerine silikon sürün 2. Motoru yerine oturtup tesbit ettikten sonra paslanmaz cývata ve somunlarla aynaya baðlayarak emniyetleyin. Standard sýkýþtýrma torku 5,6 kg-m ' dir. Teknenin aynasýnýn malzemesine göre bu tork deðiþebilir. Motoru tekneye yerleþtirirken 250 kg veya daha fazla taþýma kapasiteki bir ceraskal/vinç kullanýlmasý gerekir. Motor 3 adet kaldýrma mapasýna takýlacak kancalar yardýmýyla kaldýrýlmalýdýr. DÝKKAT! Motor yerine çok iyi tesbit edilmelidir. Baðlantýnýn gevþek yapýlmasý durumunda motor yerinden fýrlayýp insanlara veya çevresine zarar verebilir ve suya düþüp kaybolur. 32

34 Motor açýsý (Trim) Motorun maksimum performans vermesi için þaftýn teknenin aynasý ile yaptýðý açýnýn (trim açýsý) iyi ayarlanmasý gerekir. Bu açý teknenin þekli, kullanýlan motor, pervane ve çalýþma / yükleme þartlarýna göre deðiþir. YANLIÞ - Trim açýsý çok büyük ise teknenin baþý kalkacak, kýçý suya gömülecektir. YANLIÞ - Trim açýsý çok küçük olduðunda teknenin baþý suya batacaktýr. DOÐRU - Bu durumda maksimum performans elde edilecektir. Motor açýsý, þaft suya dik girecek (pervane ekseni su yüzeyine paralel olacak) þekilde ayarlanmalýdýr. 33

35 Akümlatör baðlantýlarý 12 Volt - 80 A-h kapasitede bir akü kullanýlmalýdýr. Akü opsiyonel bir parça olup motordan ayrý olarak satýlýr. UYARI! Akümlatör þarj edilirken patlayýcý gazlar çýkarýr. Yakýnlarýnda kývýlcým, alev ve sigara bulunmamalýdýr. Kývýlcým çýkmasýný önlemek için þarj kablolarý önce aküye sonra motora baðlanmalýdýr. Kablolarýn sökülmesine de motor tarafýndan baþlanmalýdýr. KÝMYASAL TEHLÝKE : Akünün içindeki elektrolit sülfürik asit olup deri ve gözlerde ciddi yanýklara yol açar. Koruyucu gözlük ve elbise giyilmelidir. Elektrolit biz zehirdir. Gözünüze veya derinize elektrolit sýçradýysa ýlýk suyla en az 15 dakika süreyle yýkayýn ve hemen bir doktor çaðýrýn. Elektroliti yanlýþlýkla içtiyseniz bol miktarda su veya süt veya magnezya sütü veya bitkisel yað için ve hemen bir doktor çaðýrýn. ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. Akümlatör devrilmemesi ve hasar görmemesi için þu tedbirler alýnmalýdýr: - Akümlatör uygun ölçülerde, paslanmayacak bir kutunun içine yerleþtirilmelidir. - Akü tekneye iyice tesbit edilmelidir. - Akünün bulunduðu yer güneþ ýþýðý ve su serpintisi almamalýdýr - Oluþabilecek kývýlcým tehlikesine karþý akü yakýt deposunun uzaðýnda olmalýdýr. 34

36 (-) kutup (+) kutup Kýrmýzý Siyah 1. Kýrmýzý uçlu kablo akünün (+) kutbuna baðlanýr 2. Siyah uçlu kablo akünün (-) kutbuna baðlanýr NOT Akü kablolarýný baðlarken önce (+) kabloyu baðlayýn. Sökmeye de (-) kutuptan baþlayýn. Kablo baðlantýlarý iyi yapýlmadýðý takdirde marþ motoru iyi çalýþmayabilir. Akü kablolarýný ters baðlar veya motor çalýþýrken sökerseniz motorun þarj sistemi arýzalanacaktýr. Yakýt deposunu akümlatörün yakýnýna yerleþtirmeyin. 35

37 Uzaktan kumanda sisteminin takýlmasý Yan tarafa monte edilen kutu Tek motor için Çift motor için Ön tarafa monte edilen kutu + Pano Üst tarafa monte edilen kutu + Pano Resimde görüldüðü üzere 3 ayrý tip uzaktan kumanda kutusu bulunmaktadýr. Tekneye ve kullanma þekline göre en uygun olan tip seçilmelidir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Anadolu Motor / Honda bayisi görüþün. NOT Uygun olmayan þekilde ve uygun olmayan parçalar kullanýlarak takýlmýþ direksiyon ve motor uzaktan kumanda sistemleri ciddi kazalara yol açabilirler. Bu sistemin doðru takýlabilmesi için yetkili Anadolu Motor/Honda servislerine baþvurun. 36

38 Uzaktan kumanda kutusunun yeri Uzaktan kumanda kablo boylarý Uzaktan kumanda kutusu Kumanda kolu Kablolar Uzaktan kumanda kutusunu kumanda kolu ve anahtarlarý en rahat kullanabileceðiniz þekilde yerleþtirin. Kablolarýn geçtiði yerlerde engel bulunmadýðýndan emin olun. Kumanda kutusu ortasýndan, kýç aynasý köþesinden geçerek, motorun ortasýna kadar olan mesafeyi ölçün. Kablo bu bulunan mesafeden mm daha uzun olmalýdýr. Kabloyu önceden belirlenen yerlerden geçirin ve yeterince uzun olduðundan emin olun. Kablolarý motordaki yerlerine baðlayýn ve ezilmediklerinden, bükülmediklerinden, keskin dönüþlere zorlanmadýklarýndan emin olun. Kablolar motorun dönmesine engel olmamalý ve bundan da etkilenmemelidirler. NOT Uzaktan kumanda kablosunu 300 mm'den daha küçük çaplarda eðmeyin. Kablonun ömrü kýsalýr ve kumanda kollarýnýn hareketi zorlaþýr. 37

39 Pervane seçimi Yüklü teknede,tam gaz seyir halinde iken motor devri d/dk olacak þekilde pervane seçilmelidir. Motor devri pervane ölçülerine ve tekne þartlarýna göre deðiþecektir. Motorun tam gaz çalýþma aralýðý dýþýnda devirlerde çalýþtýrýlmasý, verimini düþürecek ve sorunlara yol açacaktýr. Teknenin iyi ivmelenmesi, hýzýnýn yüksek olmasý, yakýt tasarrufu, rahan kullaným ve uzun motor ömrü için uygun pervanenin seçilmesi þarttýr. Uygun pervaneyi seçmek için Anadolu Motor / Honda yetkili bayilerinin yardýmýný isteyin. Yakýt hattý baðlantýsý Yakýt hattýný yakýt deposu ve motor arasýna yerleþtirip baðlantýlarýný yapýn. Yakýt deposu ve hattý tekne yapýmcýsýnýn talimatlarý doðrultusunda yapýlmalýdýr. UYARI! Benzin son derece çabuk tutuþan bir yakýttýr. Benzin buharý patlayabilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaþan benzin kolayca tutuþabilir. Dökülmüþ benzini iyice silip kurulamadan motoru çalýþtýrmayýn. Benzin bulunan yerlerde sigara içilmesine veya açýkta alev / kývýlcým bulunmasýna meydan vermeyin. 38

40 6. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Honda dýþtan takma motorlarý kurþunsuz normal benzin kullanan, 4 zamanlý, su soðutmalý bir motorlardýr. Motor yaðý ayrý konulacak olup benzine karýþtýrýlmaz. Motoru çalýþtýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýn. DÝKKAT! Aþaðýdaki ön kontroller motor çalýþmýyorken yapýlmalýdýr. Motor kapaðýnýn çýkarýlmasý / takýlmasý Motor kapaðý kilidi Motor kapaðý kilidini açýn ve kapaðý çýkarýn. Takmak için, motor kapaðýný yerine yerleþtirdikten sonra ön ve arkadan eþit olarak bastýrýn. UYARI! Motoru, kapaðý takýlý deðilken çalýþtýrmayýn. Hareketli parçalar yaralanmalara neden olabilir. 39

41 Motor yaðý NOT Motor yaðýnýn motorun performansý ve ömrü üzerinde çok büyük etkisi vardýr. Yaðlama özellikleri yetersiz olan deterjansýz ve düþük kaliteli yaðlar kullanýlmamalýdýr. Motorun yetersiz yað ile çalýþtýrýlmasý önemli arýzalara yol açabilir. Motor yað seviyesi motor soðuk iken kontrol edilmelidir. Tavsiye edilen yað Motorunuzda SAE 10W-30 / SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Yað seviye kontrolü ve doldurma Yað seviye çubuðu Üst seviye Alt seviye 1. Motoru dikey olarak yerleþtirin ve motor kapaðýný çýkarýn 2. Yað seviye çubuðunu çýkartýn, temiz bir bez ile silin 3. Çubuðu yerine sonuna kadar sokun ve çýkartýn. Yað seviyesini kontrol edin, yað eksilmiþ ise tavsiye edilen yað ile doldurun ve yað doldurma kapaðýný sýkýn. Kapaðý aþýrý sýkýþtýrmayýn. Yað doldurma kapaðý Motor yaðý kirli / bulaþmýþ veya rengi deðiþmiþse taze yað ile deðiþtirilmelidir.. 4. Motor kapaðýný yerine takýn ve kilitlendiðinden emin olun.. NOT Motor yaðýný belirtilen seviyenin üzerinde koymayýn. Fazla yað konulmasý da yaðýn az olmasý gibi motora zarar verecektir. 40

42 Yakýt seviyesi Yakýt seviyesini göstergeden kontrol edin, gerekiyorsa depoyu doldurun. Yakýt üst seviye hizasýný geçmemelidir.tekne imalatçýsýnýn talimatlarýna uyun. Pompa oktan sayýsý 86 veya daha yüksek olan kurþunsuz otomobil benzini kullanýn. Kurþunlu benzin veya alkol karýþtýrýlmýþ benzin kullanýlmasý motora zarar verebilir. Asla yaðlý benzin veya kirli benzin kullanmayýn. Depoda kir birikmiþse temizleyin. Ýçersinde %10 dan fazla etil alkol (etanol) içeren yakýtlarý kullanmayýn. Alkol içeren yakýtlarýn kullanýmý motor performansýnda ve yakýt sisteminde problemlere yol açmaktadýr. Bu yakýtlarýn kullanýmý durumunda motorlarda meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 41

43 Pervane ve pim kontrolü UYARI! Pervanenin kanatlarý ince ve keskindir. Dikkatsiz temas edildiðinde yaralanmalara neden olabilir. Pervaneyi kontrol ederken þu önlemleri alýn: Maþalý pim - Acil durdurma kancasýný yerinden çýkararak motorun kaza ile çalýþmasýný önleyin. - Kalýn eldiven takýn Pervane Seyir sýrasýnda pervane büyük bir hýzla döner. Motoru çalýþtýrmadan önce pervane kanatlarýnýn hasarlý veya eðilmiþ olmadýklarýný kontrol edin. Seyir sýrasýnda olabilecek kazalara karþý yanýnýzda yedek pervane, yarýklý somun, pul ve maþalý pim bulundurun. Yedek pervaneniz yoksa düþük hýzda seyrederek rýhtýma dönün. Pervane seçimi için Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi ile görüþün. Motor hýzý pervane büyüklüðü ve tekneye göre deðiþir. Motorun tam gazdaki çalýþma aralýðý dýþýnda kullanýlmasý önemli sorunlara yol açabilir. Doðru pervane seçimi ile maksimum ivmelenmeve hýz, düþük yakýt tüketimi,kullanýþ rahatlýðý ve uzun motor ömrü elde edilecektir. Þunlarý yapýn: 1. Pervanede hasar, aþýnma, deformasyon olmadýðýný kontrol edin. 2. Pervanenin yerine doðru takýlmýþ olduðunu kontrol edin. 3. Maþalý pimde hasar olmadýðýný kontrol edin. Pervane yerinden her söküldüðünde maþalý pimi de deðiþtirin. 42

44 Uzaktan kumanda kolu sürtünmesi Su ayýrýcýsý (R1 tipi) (R2 tipi) Sürtünme artar Sürtünme artar Sürtünme ayar vidasý Sürtünme azalýr Sürtünme azalýr Sürtünme ayar vidasý Su ayýrýcýsý (R3 tipi) Sürtünme artar Sürtünme azalýr Sürtünme ayar vidasý Kumanda kolunun rahatça hareket edebilmesi lazýmdýr. Kolun sürtünmesi ayar vidasýný saða-sola çevirerek ayarlanabilir. Su ayýrýcýsý yað seviye çubuðunun yanýnda bulunmaktadýr. Burada su birikip birikmediðini kontrol edin. Birikmiþse suyu boþaltýn ve ayýrýcýyý temizleyin, veya bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. DÝKKAT! Deniz þartlarýnda depodaki benzine deniz suyu karýþabilmekte veya alýnan benzinde su bulunabilmektedir. Deniz suyu motorun yakýt sistemine önemli hasarlar verdiðinden alýnan yakýta dikkat edilmesi, yakýt deposu içinde su birikmesinin önlenmesi ve su ayýrýcýsýnýn sýk sýk kontrol edilmesi gerekir. 43

45 Akümlatör elektrolit seviyesinin kontrolü Ayrýca þu kontrolleri yapýn: (+) kutup Alt seviye Üst seviye Akümlatörün kontrol ve bakýmý bir markadan diðerine deðiþiklik gösterebilir. Yapýmcýnýn talimatlarýna göre hareket edilmelidir. Aküdeki asit (elektrolit) seviyesi üst ve alt sýnýrlar arasýnda olmalýdýr. Seviye düþük ise damýlýtmýþ su (saf su) ile üst seviyeye tamamlayýn. (1) Yakýt hortumunda bükülme,hasar veya gevþek baðlantý olmadýðý (2) Kumanda kolunun rahat ve düzgün çalýþtýðý, boþluk olmadýðý (3) Kontak anahtarýnýn düzgün çalýþtýðý (4) Motor tesbit braketi ve tesbit vidalarýnda hasar veya gevþeklik olmadýðý (5) Takým çantasýnda eksik takým veya parça olmadýðý (6) Anod metalin çok aþýnmýþ veya korozyona uðramýþ olmadýðý. Anod metali kendisi korozyona uðrayarak motorun su altýnda kalan parçalarýný korozyondan korur. Metalin yarýsýndan fazlasý yenmiþ olduðunda anod metali yenisi ile deðiþtirilmelidir. NOT Anod metali boyanýrsa veya aþýrý yendiðinde korozyona karþý koruma yapamayacaktýr. 44

46 14-17 anahtar anahtar 19 mm soket anahtar Buji anahtarý Çanta 8 mm anahtar altýgen anahtar Yað kontrol tornavidasý Düz tornavida Yýldýz tornavida Pense 6 mm allen anahtar Yedek kanca Tornavida sapý Sigorta çýkarýcý Þu malzeme teknede yanýnýzda bulunmalýdýr : (1) Kullanma ve Bakým El Kitabý (2) Takým çantasý (3) Buji, motor yaðý, pervane, pul ve kupilya yedekleri (4) Yedek acil durdurma kancasý (5) Tekne kullanýlmasý ile ilgili gerekli bilgi ve kurallar 45

47 7. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Yakýtýn elle pompalanmasý Motorun çalýþtýrýlmasý (R1 tipleri) (R1 tipi) Acil durdurma anahtarý El pompasý El pompasýný çýkýþý yukarý gelecek þekilde tutup avucunuzun içinde birkaç kez sýkýn. Direnç hissettiðinizde motora yakýt gelmiþ demektir. Motoru çalýþtýrmadan önce yakýt hatlarýnda bir sýzýntý olmadýðýný kontrol edin. UYARI! Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaþan benzin kolayca tutuþabilir. Dökülmüþ benzini iyice silip kurulamadan motoru çalýþtýrmayýn. Motor çalýþýrken el pompasýný sýkmayýn, bu durum karbüratörün taþýrmasýna yol açar. Kanca Acil durdurma ipi (Kordon) UYARI! Egzoz gazlarý içinde zehirli karbon monoksit gazý bulunur. Motoru havalandýrmasý az olan kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. NOT Motor çalýþtýrýlýrken pervanesi suya indirilmiþ olmalýdýr. Motorun kuru çalýþtýrýlmasý su pompasýný bozacak ve motor aþýrý ýsýnacaktýr. 46

48 1. Acil durdurma ipinin ucundaki kancayý motor durdurma anahtarýndaki yerine takýn. Ýpin diðer ucu motoru kullananýn bileðine baðlý olmalýdýr. UYARI! Acil motor durdurma ipi kullanana baðlý olmadýðý takdirde motoru kullanan kiþi suya düþtüðünde motor kontrolden çýkacak, yolculara ve çevredekilere ciddi zararlar verebilecektir. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak kordonu motoru kullanan kiþinin bileðine baðlayýn. NOT Acil motor durdurma ipinin kancasý motordaki durdurma anahtarýna takýlý olmadýðý sürece motor çalýþmaz. Yedek acil durdurma kancasý Ýkaz lambalarýnýn yakýnýnda bir yedek kanca bulunmaktadýr.acil durdurma ipi yerinden çýktýðýnda ve bulunamadýðýnda (kullananýn suya düþmesi gibi) motoru çalýþtýrmak için bu kanca kullanýlabilir. Boþta Uzaktan kumanda kolu Boþta 2. Vites kolunu NEUTRAL=Boþ konumuna getirin. Vites boþa alýnmadýðý sürece motor çalýþtýrýlamaz. 47

49 Kapalý Açýk Marþ Soðutma suyu kontrol çýkýþý Kontak anahtarý Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) 3. Kontak anahtarýný önce ON=Açýk, sonra START=Marþ konumuna getirerek motoru çalýþtýrýn. Motor çalýþýnca kontak anahtarýný býrakýp ON=Açýk konuma gelmesini saðlayýn. NOT Marþa basýldýðýnda marþ motoru çok akým çeker. Bu nedenle marþa 5 saniyeden daha uzun süre basmayýn. Motor bu süre zarfýnda çalýþmamýþsa yeniden marþa basmadan önce 10 saniye bekleyin. Motor çalýþýrken marþa basmayýn. Marþ ünitesine zarar verirsiniz. 4. Motor çalýþtýktan sonra soðutma suyu kontrol çýkýþýndan normal þekilde su attýðýný kontrol edin. Çýkan suyun termostatýn çalýþmasýna göre deðiþiklik göstermesi normaldir. 48

50 NOT Su akýþý kesilmiþse ve çýkýþtan su buharý geliyorsa motoru hemen durdurun. Kuyruk kýsmýndaki soðutma suyu giriþini kontrol edin. Bu kýsmýn yosun vs gibi yabancý maddelerle týkanmamasý lazýmdýr. Çýkýþ deliðinin de týkanmamýþ olduðunu kontrol edin. Motor hala su atmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün.arýza giderilmeden motorunuzu çalýþtýrmayýn. 5. Motor çalýþtýktan sonra yað basýncý lambasýnýn yanar durumda olduðunu kontrol edin. Lamba yanmýyorsa motoru durdurup þunlarý kontrol edin: 1) Motordaki yað miktarý normal mi? 2) Yað miktarý normal ise ve lamba yanmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün Yað basýncý lambasý Normal: Yanýyor Anormal: Yanmýyor 6. Motoru yüklemeden önce bir süre ýsýtýn : Sýcaklýk 5 derecenin üzerinde ise 2-3 dakika ýsýtmak yeterlidir. Sýcaklýk 5 derecenin altýnda ise d/dk 'da en az 5 dakika ýsýtma yapýlmalýdýr. Motor yeterli sýcaklýða ulaþmamýþsa performansý düþük olacaktýr. Sýcaklýklarýn 0 derecenin altýna düþtüðü yerlerde motor soðutma sistemindeki su donabilir. Motorun, buzunun çözülmeden ve ýsýtýlmadan çalýþtýrýlmasý hasara neden olabilir. Normal Anormal NOT : Motor yüksek devre kaldýrýlmadan önce yeteri kadar ýsýtýlmamýþsa sýcaklýk ikaz lambasý yanabilir veya düdük ötebilir. Bu durumda motor hýzý da otomatik olarak düþürülecektir. NOT: Limandan çýkmadan önce acil durdurma anahtarýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol edin. 49

51 Motorun çalýþtýrýlmasý (R2, R3 tipleri) Acil durdurma anahtarý Kontrol panosu Yedek acil durdurma kancasý (maþa) Kanca Acil durdurma ipi UYARI! Egzoz gazlarý içinde zehirli karbon monoksit gazý bulunur. Motoru havalandýrmasý az olan kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. NOT Motor çalýþtýrýlýrken pervanesi suya indirilmiþ olmalýdýr. Motorun kuru çalýþtýrýlmasý su pompasýný bozacak ve motor aþýrý ýsýnacaktýr. 1. Acil durdurma ipinin ucundaki kancayý motor durdurma anahtarýndaki yerine takýn. Ýpin diðer ucu motoru kullananýn bileðine baðlý olmalýdýr. R2 tiplerinde acil durdurma kancasý uzaktan kumanda kutusundaki anahtara veya panoya takýlmalýdýr. UYARI! Acil motor durdurma ipi kullanana baðlý olmadýðý takdirde, motoru kullanan kiþi suya düþtüðünde motor kontrolden çýkacak, yolculara ve çevredekilere ciddi zararlar verebilecektir.. NOT Acil motor durdurma ipinin kancasý motordaki durdurma anahtarýna takýlý olmadýðý sürece motor çalýþmaz. Takým kutusunda ayrýca bir yedek kanca bulunmaktadýr. Motoru kullanan suya düþtüðünde teknede kalan, bu kancayý kullanarak motoru çalýþtýrabilir. 50

52 Boþta Boþta Boþta Boþta Kontak anahtarý Açýk Marþ Uzaktan kumanda kolu Uzaktan kumanda kolu Açýk Marþ (R2 tipi) (R3 tipi) 2. Kumanda kolunu NEUTRAL=Boþ konumuna getirin. Vites boþa alýnmadýðý sürece motor çalýþtýrýlamaz. 3. Kontak anahtarýný önce ON=Açýk, sonra START=Marþ konumuna getirerek motoru çalýþtýrýn. Motor çalýþýnca kontak anahtarýný býrakýp ON=Açýk konuma gelmesini saðlayýn. NOT Marþa basýldýðýnda marþ motoru çok akým çeker. Bu nedenle marþa 5 saniyeden daha uzun süre basmayýn. Motor bu süre zarfýnda çalýþmamýþsa yeniden marþa basmadan önce 10 saniye bekleyin. Motor çalýþýrken marþa basmayýn. Marþ ünitesine zarar verirsiniz. 51

53 NOT : Çift motor kullanýldýðý durumda yukarýdaki iþlemler sað ve sol motorlar için ayrý ayrý yapýlmalýdýr. Soðutma suyu kontrol çýkýþý Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) NOT Su akýþý kesilmiþse ve çýkýþtan su buharý geliyorsa motoru hemen durdurun. Kuyruk kýsmýndaki soðutma suyu giriþini kontrol edin. Bu kýsmýn yosun vs gibi yabancý maddelerle týkanmamasý lazýmdýr. Çýkýþ deliðinin de týkanmamýþ olduðunu kontrol edin. Motor hala su atmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün. Arýza giderilmeden motorunuzu çalýþtýrmayýn. 4. Motor çalýþtýktan sonra soðutma suyu kontrol çýkýþýndan normal þekilde su attýðýný kontrol edin. Çýkan suyun termostatýn çalýþmasýna göre deðiþiklik göstermesi normaldir. 52

54 Yað basýncý lambasý Normal: Yanýyor Anormal: Yanmýyor Normal Anormal 5. Motor çalýþtýktan sonra yað basýncý lambasýnýn yanar durumda olduðunu kontrol edin. Lamba yanmýyorsa motoru durdurup þunlarý kontrol edin: 1) Motordaki yað miktarý normal mi? 2) Yað miktarý normal ise ve lamba yanmýyorsa motoru bir yetkili servise götürün 6. Motoru yüklemeden önce bir süre ýsýtýn : Sýcaklýk 5 derecenin üzerinde ise 2-3 dakika ýsýtmak yeterlidir. Sýcaklýk 5 derecenin altýnda ise d/dk 'da en az 5 dakika ýsýtma yapýlmalýdýr. Motor yeterli sýcaklýða ulaþmamýþsa performansý düþük olacaktýr. Sýcaklýklarýn 0 derecenin altýna düþtüðü yerlerde motor soðutma sistemindeki su donabilir. Motorun, buzunun çözülmeden ve ýsýtýlmadan çalýþtýrýlmasý hasara neden olabilir. KULLANIM - KONTROLLER NOT : Motor yüksek devre kaldýrýlmadan önce yeteri kadar ýsýtýlmamýþsa sýcaklýk ikaz lambasý yanabilir veya düdük ötebilir. Bu durumda motor hýzý da otomatik olarak düþürülecektir. NOT: Limandan çýkmadan önce acil durdurma anahtarýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol edin. Motor çalýþmýyor ise Arýza bulma tablosuna bakýn. 53

55 8. MOTORUN KULLANILMASI Rodaj (alýþtýrma) Motorun alýþtýrma süresi 10 saattir. Rodaj döneminde birbiriyle temasta olan hareketli parçalarýn yüzeyleri üniform þekilde aþýnýr ve iyi bir performansýn yanýsýra motor ömrünün uzun olmasý saðlanýr. Yeni motorun rodajýný þu þekilde yapýn: Ýlk 15 dakika : Motoru ralanti hýzýnda veya mümkün olan en düþük hýzda kullanýn. Sonraki 45 dakika : Motoru d/dk da, %10 - %30 yükte çalýþtýrýn. Sonraki 60 dakika : Motoru d/dk'da, %50 - %80 yükte çalýþtýrýn. Uzun süreli olmamak kaydýyla ara-sýra tam gaz verebilirsiniz. Ýlk 8 saat boyunca : 5 dakikadan daha uzun süre tam hýzda çalýþtýrmayýn. Su üzerinde kayarak seyir yapan teknelerde motora gaz verilerek kayma seyrine geçildikten sonra gaz kesilerek rodaj için belirtilen gaz açýklýklarýna düþülmelidir. 54

56 Vitese geçirme (R1 tipleri) Kumanda kolu Ýleri Boþta Ýleri Boþta Geri Boþta Tam gaz Geri Tam gaz Yukarý Boþ kilit levyesi Kumanda kolu, üzerindeki boþ kilit levyesini yukarý çekerek F=ileri veya R=geri 30 derece hareket ettirildiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. DÝKKAT! Kumanda kolunun ani hareket ettirilmesi teknenin aniden fýrlamasýna ve kazalara neden olabilir. NOT Boþ kilit levyesi kaldýrýlmadan kumanda kolu hareket ettirilemez. 55

57 Vitese geçirme (R2 tipleri) Boþta Kumanda kolu Ýleri Geri Ýleri Boþta Boþ kilit levyesi Yukarý Kumanda kolu Geri Kumanda kolu, üzerindeki boþ kilit levyesini yukarý çekerek F=ileri veya R=geri 35 derece hareket ettirildiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. DÝKKAT! Kumanda kolunun ani hareket ettirilmesi teknenin aniden fýrlamasýna ve kazalara neden olabilir. NOT Boþ kilit levyesi kaldýrýlmadan kumanda kolu hareket ettirilemez. 56

58 Vitese geçirme (R3 tipleri) (Tek motor) (Çift motor) Ýleri Boþta Geri Ýleri Kumanda kolu Kumanda kolu Boþta Geri Kumanda kollarý Kumanda kolu, üzerindeki boþ kilit levyesini yukarý çekerek F=ileri veya R=geri 35 derece hareket ettirildiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. Teknede 2 motor bulunduðunda kumanda kolu ortasýndan tutularak sað ve sol kýsýmlarýnýn ayný anda hareket etmesi saðlanýr. DÝKKAT! Kumanda kolunun ani hareket ettirilmesi teknenin aniden fýrlamasýna ve kazalara neden olabilir. Kumanda kolu daha 35 dereceden daha fazla itildiðinde gaz verilir ve tekne hýzlanýr. 57

59 Seyir (R1 tipi) (R2 tipi) (R3 tipi) Tek motor Çift motor Kaldýrma / Trim düðmesi Kaldýrma / Trim düðmesi Kaldýrma / Trim düðmesi Kaldýrma / Trim Sol düðmeleri Sað En aþaðý konum 1. Motor kaldýrma/trim anahtarýnýn alt tarafýna (DN) basarak motoru en aþaðý (inik) konuma getirin. R3 tipleri için Teknede 2 motor bulunduðunda : 1) Kumanda kolu üzerindeki motor kaldýrma anahtarýnýn alt tarafýna (DN) basarak motorlarý en aþaðý (inik) konuma getirin. 2) Motorlar en inik konumlarýndayken konsol üzerindeki anahtarlarla motorlarýn trimini ayrý ayrý veya birarada ayarlayýn. 58

60 (R1 tipi) (R2 tipi) (R3 tipi) Boþta Ýleri Ýleri Boþta Ýleri Geri Ýleri 2. Kumanda kolunu NEUTRAL=Boþ konumdan FORWARD=Ýleri konuma getirin. R1 tipleri: Kumanda kolu 30 derece hareket ettiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da ileri itildiðinde gaz verilir ve motor hýzlanýr. Geri Ýleri Kumanda kolu Ýleri Boþta Geri R2, R3 tipleri Kumanda kolu 35 derece hareket ettiðinde motor vitese geçer (diþli kavramasý). Kol daha da ileri itildiðinde gaz verilir ve motor hýzlanýr. Yakýt tüketimini düþük tutmak için normal seyirde tam gazýn %80'i kadar gaz verin. NOT Tam gaz seyir halinde motor devri d/dk arasýnda kalmalýdýr. Motor devri, bir dalgadan geçerken veya pervane çürük suda çalýþtýðýnda aniden artarsa gaz kesin. Motor devri ve tekne hýzý arasýnda en uygun oraný yakalamak için pervane seçiminin iyi yapýlmasý gerekir. DÝKKAT! Motoru kapaksýz olarak çalýþtýrmayýn. Hareketli parçalar yaralanmalara neden olabilir ; motora sýçrayan su arýzalara yol açabilir. NOT Motordan maksimum verim alýnabilmesi için yolcularýn tekne içinde eþit daðýlmýþ olarak oturmalarý gerekir. 59

61 Motorun trim ayarý Kaldýrma / Trim anahtarý (R1 tipi) Kaldýrma / Trim anahtarý (R3 tipi) Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Baþý indirmek için DN tarafýna basýn Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Baþý indirmek için DN Uzaktan tarafýna basýn kumanda kolu Uzaktan kumanda kolu Kaldýrma / Trim anahtarý (R2 tipi) (Sol) Kaldýrma / Trim anahtarý (Sað) Kaldýrma açýsý Trim açýsý Düþey çizgi Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Baþý indirmek için DN tarafýna basýn Baþý kaldýrmak için UP tarafýna basýn Uzaktan kumanda kolu Baþý indirmek için DN tarafýna basýn Uzaktan kumanda kolu Hidrolik motor kaldýrma / trim sistemi, seyir sýrasýnda veya tekne hareketsiz halde iken motor açýsýnýn (trim açýsý) ayarlanabilmesini ve hýzlanma, yakýt tasarrufu ve dengeli seyir açýsýndan optimum kullanma þartlarýnýn elde edilmesini saðlar. Motor açýsýný ayarlamak için kaldýrma/trim anahtarýnýn UP(Yukarý) ve DN (DOWN=Aþaðý) taraflarýna basýlýr. Anahtar basýlý tutulduðu sürece motorun kalkmasý veya inmesi devam eder. Motoru hafifçe kaldýrmak için motor kaldýrma / trim anahtarýnýn UP=Kaldýrma tarafýna kýsa süreli ama tam olarak bir kere basýn. Motoru hafifçe indirmek için motor kaldýrma / trim anahtarýnýn DOWN=Ýndirme tarafýna ayný þekilde basýn. 60

62 DÝKKAT! Motor trim açýsýnýn doðru ayarlanmamasý teknenin idaresini güçleþtirecektir. Dalgalý sularda motorun kaldýrýlmasý kazaya yol açabilir Trim açýsýnýn fazla olmasý pervanenin çürük suda çalýþmasýna, kavitasyon yapmasýna ve su pompasýnýn hasar görmesine yol açabilir. Trim açýsý düþük Doðru trim açýsý Trim açýsý yüksek NOT Yüksek hýzda dönüþ yaparken pervanenin çürük suda çalýþmasýný önlemek için trim açýsýný azaltýn. Seyir sýrasýnda: (A) Rüzgarý baþ taraftan alýyorsanýz trim açýsýný azaltarak burnu indirin ve teknenin daha kararlý seyretmesini saðlayýn (B) Rüzgarý pupadan (arka taraftan) alýyorsanýz trim açýsýný arttýrarak burnu kaldýrýn ve teknenin daha kararlý seyretmesini saðlayýn. (C) Dalgalý denizde trim açýsý ne çok, ne az olmalýdýr. Aksi takdirde teknenin kararlýlýðý bozulur. 61

63 Trim metre (opsiyonel) Trim metre motorun trim açýsýný gösterir. Trim açýsý ayarlanarak optimum hýz ve seyir kararlýlýðý saðlanýr. UYARI! Teknede 2 motor bulunuyorsa trim ayarýný kumanda kolundaki anahtarla yapýn. Konsoldaki anahtarla motorlarýn trim ayarýný ayrý ayrý yapmak sað ve sol motor arasýndaki dengeyi ve dolayýsý ile teknenin kararlýlýðýný bozabilir. Teknenin burnunun gömülme nedenleri : 1. Ön tarafta fazla yük var. 2. Trim açýsý çok düþük. Teknenin burnunun kalkma nedenleri : 1. Arka tarafta fazla yük var. 2. Trim açýsý çok fazla. Teknenin burnu batýyorsa trim anahtarýnýn UP=Yukarý tarafýna basarak trim açýsýný arttýrýn. Teknenin burnu kalkýyorsa trim anahtarýnýn DN=Aþaðý tarafýna basarak trim açýsýný azaltýn. 62

64 Motorun kaldýrýlmasý Tekne kýyýya çekilmiþken veya çok sýð sularda pervanenin dibe vurmasýný önlemek için motorun kaldýrýlmasý gerekir. 1. Vitesi boþa alýp motoru durdurun 2. Motor kaldýrma anahtarýnýn UP=Yukarý tarafýna basarak motoru en uygun konuma kaldýrýn. (R1 tipi) Kaldýrma / trim anahtarý (R3 tipi) Tek motor Kaldýrma / trim anahtarý (R2 tipi) Kaldýrma / trim anahtarý Çift motor (Sol) Kaldýrma / trim anahtarý (Sað) 63

65 Ýskeleye baðlama Serbest Kaldýrma kilidi (R3 tipi) Çift Motor Kaldýrma / Trim anahtarý (Sol) (Sað) Kilitli Motor braketi Tekne iskeleye baðlý iken veya demirlemiþken kaldýrma kilidi mekanizmasý kullanýlmalýdýr. Motoru kaldýrmadan önce durdurun ve vitesi boþa alýn Motor kaldýrma/trim anahtarý ile motoru en yukarý konuma kaldýrýn. 2. Kaldýrma kilidini LOCK=Kilitli konuma getirin ve kilit kolu motor braketine deðene kadar motoru indirin. 3. Motoru kapaðýndaki tutamaktan tutarak hafifçe kaldýrýn ve kaldýrma kilidini yeniden kilitleme konumuna getirin. 4. Motoru indirmek için önce motoru hafifçe kaldýrýp kaldýrma kilidini FREE=Serbest konuma alýn,daha sonra motoru istediðiniz konuma indirin. NOT: Motorlarý indirdikten sonra ise kumanda kolundaki anahtarlarý kullanarak sol ve sað motorlarýn trim açýlarýný ayarlayýn.

66 Hidrolik motor kaldýrma anahtarý Boþaltma valfý Motor kaldýrma anahtarý Boþaltma valfý Hidrolik (Kapalý) Elle (Açýk) Eriþilme kolaylýðý açýsýndan motor üzerinde bulunan bu anahtar,römork ile çekme veya bakým sýrasýnda motoru kaldýrmak için kullanýlýr. Anahtar uzankan kumanda kutusundaki anahtarlarýn kullanýldýðý þekilde kullanýlýr. UYARI! Bu anahtarý seyir haline iken kullanmayýn. Hidrolik motor kaldýrma/trim sistemi çalýþmadýðý zaman (örneðin akü boþalmýþsa) boþaltma valfý açýlarak motor elle kaldýrýlabilir. Motoru elle kaldýrmak için motor tesbit braketini alt tarafýnda bulunan valf, bir tornavida yardýmý ile saat ibrelerinin tersi yönde 1-2 tur çevrilir. Motor kaldýrýldýktan / indirildikten sonra saat ibreleri yönünde sýkýlýr. UYARI! Boþaltma valfýnýn iyice sýkýþtýrýldýðýndan emin olun. Geri vitese geçtiðinde motor kalkarak kaza ve yaralanmalara neden olabilir. NOT Boþaltma valfýný 2 turdan fazla gevþetirseniz valfý yeniden sýkýþtýrdýðýnýzda motoru kaldýramazsýnýz. 65

67 Trim kuyruðunun ayarlanmasý Sýkýþtýrma cývatasý Saða Sola Trim kuyruðu Pervanenin dönme torkunun etkisi ile motor bir tarafa dönme eðiliminde olabilir. Tam gazla seyir sýrasýnda motor bir tarafa doðru çekme yapýyorsa trim kuyruðu çevrilerek teknenin düz gitmesi saðlanabilir. Çekme olup olmadýðýný anlamak için tekne içine yük üniform olarak daðýtýldýktan sonra düz bir hat üzerinde tam gazla seyir yapýlýr. Dümen saða veya sola kývrýlýrken ayni miktarda kuvvet gerekip gerekmediðine bakýlýr. Tekne sola çok rahat dönüyorsa (sola dönmek için daha az kuvvet gerekiyorsa) : Sýkýþtýrma cývatasýný gevþetip kuyruðu sola çevirin. Sýkýþtýrma cývatasýný iyice sýkýn. Tekne saða çok rahat dönüyorsa (saða dönmek için daha az kuvvet gerekiyorsa) : Sýkýþtýrma cývatasýný gevþetip kuyruðu saða çevirin. Sýkýþtýrma cývatasýný iyice sýkýn. NOT Trim kuyruðu ayarý doðru yapýlmadýkça rahat bir dümen kullanýmý saðlanamaz. Ayar yapýldýktan sonra motor birçok kez kullanýlýp en uygun ayar belirlenmelidir. NOT: Trim kuyruðu anod metali olarak da görev yaptýðýndan boyanmamalýdýr. 66

68 Motor koruma sistemleri : Yað basýncý ikaz sistemi Aþýrý sýcaklýk (hararet) ikaz sistemi Yakýta su karýþmasý ikaz sistemi PGM-FI ikaz sistemi ACG ikaz sistemi ACG Göstergesi Yað basýncý (Yeþil) Düdük Yað basýncý (Yeþil) Ýkaz lambalarý Aþýrý sýcaklýk (Kýrmýzý) Düdük Aþýrý sýcaklýk (Kýrmýzý) (R1 tipi) (R2,R3 tipleri) PGM-FI Göstergesi Yað basýncý Dijital takometre Motor yað basýncý düþtüðünde veya motor aþýrý ýsýndýðýnda ikaz sistemleri devreye girecektir. Ýkaz sistemi devreye girdiðinde yeþil renkli yað basýncý lambasý SÖNER ve kýrmýzý renkli sýcaklýk lambasý YANAR. Uzaktan kumandalý tiplerde düdük ile ikaz verilir. Bu durumda motor koruma sistemi motor hýzýný sýnýrlar. Gaz verilse dahi motor hýzý yükselmez. Ýkaz nedeni ortadan kalktýðýnda motor hýzý tedricen artar. Sýcaklýk PGM-FI 67

69 Yað basýncý ikaz sistemi devreye girdiðinde (yeþil renkli yað basýncý lambasý SÖNECEKTÝR ) þunlarý yapýn: 1) Motoru hemen durdurun ve yað seviyesini kontrol edin. 2) Yað seviyesi normalse motoru düþük hýzda 30 saniye kadar çalýþtýrýn. Ýkaz sistemi devreye girmiyorsa normal çalýþtýðý anlamýna gelir. 3) Ýkaz sistemi hala devrede ise düþük hýzda sahile gidin ve sistemi kontrol ettirin. NOT Tam gaz seyir halinde iken aniden gaz kesilirse motor hýzý, geçici bir süre için belirtilen ralanti hýzýnýn altýna düþebilir. Böyle bir durumda yað basýncý ikaz lambasý sönebilir. Motor aþýrý ýsýndýðýnda motor koruma sistemi devreye girerek motor hýzýný sýnýrlayacak ve 20 saniye sonra motoru durduracaktýr. Soðutma suyu kontrol çýkýþý Hararet ikaz sistemi devreye girdiðinde (kýrmýzý renkli sýcaklýk lambasý YANACAKTIR) þunlarý yapýn: 1) Derhal gaz kesip vitesi boþa alýn ve motor ralanti hýzýnda çalýþýrken su atma deliðinden su gelip gelmediðini kontrol edin. 2) Su geliyorsa motoru 30 saniya kadar daha ralanti hýzýnda çalýþtýrmaya devam edin. Ýkaz sistemi devre dýþý kalýyorsa normal çalýþtýðý anlamýna gelir. NOT Tam gaz çalýþtýktan sonra motor aniden durdurulursa su dolaþýmý kesileceðinden motorun ýsýsý içerde kalýr. Motor yeniden çalýþtýrýldýðýnda sýcaklýk ikaz sistemi kýsa bir süreliðine devreye girer. 68

70 Soðutma suyu giriþi (Her iki tarafta) 3) Ýkaz sistemi hala devrede ise motoru durdurun ve soðutma suyu giriþlerinin týkalý olup olmadýðýný kontrol edin. Bir problem yoksa ve ikaz sistemi hala devrede ise düþük hýzda sahile gidin ve sistemi kontrol ettirin. NOT Motoru susuz çalýþtýrmak, aþýrý ýsýnma sonucu motorun ciddi þekilde hasar görmesine neden olur. Motor çalýþýyorken sýk sýk su atma deliðinden suyun çýktýðý kontrol edilmelidir. Su gelmediðinde motor durdurulmalý ve arýzanýn nedeni araþtýrýlmalýdýr. PGM-FI ikaz sistemi devreye girdiðinde: 1. Bir Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. ACG ikaz sistemi devreye girdiðinde: 1. Akümlatörü kontrol edin, akümlatörde problem yoksa bir Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi'ne baþvurun. Su ayýrýcýsý Yakýta su karýþmasý ikaz sistemi devreye girdiðinde: 1. Su ayýrýcýsýný kontrol edin. Ýçerde su birikmiþse temizleyin. Ýkaz sistemlerinin çalýþma þekli aþaðýdaki tabloda açýklanmýþtýr: 69

71 70

72 71

73 Aþýrý devir sýnýrlayýcýsý Motor devrinin aþýrý yükselmesini önlemek için bir devir sýnýrlayýcý konulmuþtur. Devir sýnýrlayýcý seyir sýrasýnda, motoru kaldýrýrken veya ani dönmelerde pervane boþa çýktýðýnda devreye girebilir. Devir sýnýrlayýcý devreye girdiðinde þunlarý yapýn: 1. Hýzý derhal azaltýn ve trim açýsýný kontrol edin 2. Trim açýsý doðru ise ancak hýz sýnýrlayýcý hala devrede kalýyorsa teknenin durumunu, pervanenin hasar görmediðini ve doðru pervane kullanýldýðýný kontrol edin. Yetkili servisle temas edip gerekli tedbiri alýn. Anod metali Anod metali (Kuyruðun her iki yanýnda) Anod metali (Motor braketinde) Anod metali kendi çürüyerek su altýndaki motor aksamýnýn paslanmasýný önler NOT Anod metalini boyamayýn. Boyanmýþ anod metal görevini yapamaz ve motorun parçalarý korozyona uðrar. Motor bloðu su geçiþleri içinde de 5 adet küçük koruma anodu bulunmaktadýr. Sýð sularda seyir NOT Motor trim açýsýnýn büyük olmasý halinde pervane su yüzeyine yakýn çalýþacaðýndan kavitasyon yapar ve devir aþýrý yükselir. Bu durumda su emiþi de iyi yapýlamayacaðýndan motor aþýrý ýsýnabilir. Sýð sularda seyrederken kuyruk ve pervanenin dibe vurup hasar görmemesi için motoru kaldýrýn. Soðutma suyu kontrol çýkýþýndan su geldiðini kontrol edin. Motor, soðutma suyu su giriþi su seviyesinin üstüne gelecek kadar çok kaldýrýlmamalýdýr. 72

74 9. MOTORUN DURDURULMASI Motorun durdurulmasý Acil durumda; (R1 tipi) Acil durdurma ipi (kordon) Normal kullanýmda Boþta Boþta Boþta Acil durdurma kancasý Kumanda kolu R2 tipi Boþta (R2, R3 tipleri) Kumanda kolu R1 tipi Acil durdurma ipi (kordon) Acil bir durumda motoru durdurmak gerektiðinde durdurma ipini (kordon) çekip kancanýn anahtardan çýkmasýný saðlayýn. Motor duracaktýr. NOT Arasýra motorun durdurmasýný acil durdurma ipini (kordon) çekmek suretiyle yaparak acil durdurma sisteminin çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol edin. 1. Kumanda kolunu NEUTRAL=Boþta konuma getirin. NOT Tam gazda uzun süre seyrettikten sonra motoru durdurmadan önce birkaç dakika ralantide çalýþtýrarak motorun soðumasýný saðlayýn. Kumanda kolu R3 tipi Boþta 73

75 Anahtar Kapalý Kapalý Kontak anahtarý Acil durdurma anahtarý (R1 tipi) (R2, R3 tipi) Kontak anahtarý 2. Kontak anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirin. NOT Motor, kontak anahtarýný kapattýðýnýz halde durmuyorsa acil durdurma anahtarýna basýn veya motorun yakýt hattý baðlantýsýný sökün. 3. Kontak anahtarýný yerinden çýkararak saklayýn. 74

76 10. MOTORUN TAÞINMASI Yakýt hortumunun sökülmesi Motoru taþýmadan önce yakýt hattý baðlantýsýnýn sökülmesi gerekir. UYARI! Benzin son derece çabuk tutuþan bir yakýttýr. Benzin buharý patlayabilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaþan benzin kolayca tutuþabilir. Dökülmüþ benzini iyice silip kurulamadan motoru çalýþtýrmayýn. Benzin bulunan yerlerde sigara içilmesine veya açýkta alev / kývýlcým bulunmasýna meydan vermeyin. Taþýma Kaldýrma mapalarý Motoru bir araç vasýtasý ile taþayacaðýnýz zaman þunlarý yapýn: 1. Motor kapaðýný çýkartýn. Ceraskal kancalarý 2. Kaldýrma kancalarýný motor üzerindeki mapalara takýn ve motoru kaldýrarak tekneden ayýrýn. 75

77 Motor sehpasý 3. Motoru sehpasýna koyup cývata ve somunlarla emniyetleyin. 4. Kancalarý mapalardan çýkarýn ve motor kapaðýný yerine takýn. Römork (treyler) ile taþýma Tekneyi motor takýlý olarak taþýrken motorun normal çalýþma durumunda olmasý tavsiye edilir. NOT Treylerle taþýma sýrasýnda motor kalkýk durumda olmamalýdýr. Düþme halinde motor ve tekne ciddi hasar görebilir. Treylerle taþýma sýrasýnda motor normal çalýþma konumunda olmalýdýr. Bu durumda kuyruk yere çok yakýn duruyorsa bir koruma demiri ile desteklenmesi þartý ile motor kaldýrýlabilir. Bu sýrada kaldýrma kolu da "motor kalkýk" konumunda olmalýdýr. Bu mümkün deðilse motor tekneden sökülmelidir. 76

78 11. TEMÝZLEME VE YIKAMA Motor tuzlu suda veya kirli suda her kullanýldýktan sonra aþaðýda açýklandýðý gibi temizlenmeli ve yýkanmalýdýr. Yýkamaya baþlamadan önce motoru durdurun. 1. Motorun dýþýný temiz tatlý su ile yýkayýn Yýkama tapasý rakoru Su hortumu Su hortumu adaptörü Yýkama tapasý rakoru 2. Yýkama tapasý baðlantýsýný çýkartýn 3. Hotrum adaptörünü takýn (piyasadan bulunabilir) 4. Hortumu hortum adaptörüne takýn. Hortumun diðer ucunu temiz tatlý su saðlayacaðýnýz bir musluða baðlayýn. 5. Musluðu açarak temiz tatlý su ile motoru 5-10 dakika süre ile yýkayýn. 6. Hortum adaptörünü sökerek yýkama tapasý baðlantýsýný yerine takýn. 77

79 BAKIM 12. BAKIM Motorun verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. Yalnýzca orijinal Honda yedek parçalarýný kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa ömürlü olmakta, motorunuzun performansýný düþürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadýrlar UYARI! Bakým iþlemine baþlamadan önce motoru durdurun. Motorun çalýþmasý gerekiyorsa bulunulan bölgeye yeterli miktarda taze hava girdiðinden emin olun. Motoru asla kapalý bir yerde çalýþtýrmayýn. Egzoz gazlarý içinde bulunan karbon monoksit gazý bilinç kaybýna ve ölüme neden olabilir. Motoru çalýþtýrmadan önce motor kapaðýný yerine takýn ve mandallar ile kilitleyin. NOT Motor çalýþtýrýlmak zorunda ise su seviyesi antikavitasyon plakasýnýn en az 100 mm üzerinde olmalýdýr ; aksi takdirde pompa motora yeterli su basamayacak, motor aþýrý ýsýnacaktýr. Soðutma sisteminin iyi durumda kalmasý için motor tuzlu veya kirli suda çalýþtýktan sonra her sefer temiz tatlý su ile yýkanmalýdýr. 78

80 BAKIM Takým çantasý ve yedek parçalar 14x17 anahtar 19 mm soket anahtar 10x12 anahtar Buji anahtarý 8 mm anahtar 16x17 altýgen anahtar Yað kontrol tornavidasý Düz tornavida Pense Çanta Yýldýz tornavida 6 mm allen anahtar Tornavida sapý Sigorta çýkarýcý Yedek acil durdurma kancasý (R2, R3 tipleri) 79

81 BAKIM Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi Boþaltma tapasý kapaðý Düþük kaliteli veya kirli motor yaðý birbiri üzerinde kayan parçalarýn aþýnmasýna yol açarak motorun ömrünü kýsaltacaktýr. Yað doldurma kapaðý Yað deðiþtirme aralýklarý: Yeni motorda ilk 20 saat çalýþmadan sonra. Daha sonra her 100 saat veya 6 ayda bir. Karter yað kapasitesi : 6,5 Litre (Yað filtresi deðiþmediðinde) Karter yað kapasitesi : 6,7 Litre (Yað filtresi deðiþtiðinde) Motorunuzda SAE 10W-30 / SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý motor sýcakken deðiþtirilmelidir. 1. Motoru dik olarak oturtun. Motor Kapaðýný çýkartýn. Yað doldurma kapaðýný sökün. Mandal 2. Motor yað boþaltma tapa kapaðýnýn mandalýný iterek kapaðý açýn. 80

82 BAKIM Boþaltma tapasý kapaðý Kýlavuz Pul Boþaltma tapasý Üst seviye Boþaltma tapasý kapaðý Alt seviye Kýlavuz Boþaltma tapasý kapaðý Yað seviye çubuðu Kýlavuz 3. Kapaðý kýlavuzun altýna yerleþtirin. 4. Yað boþaltma oluðunun altýna uygun bir kap yerleþtirin mm anahtarla yað boþaltma tapasýný sökün ve motor yaðýný boþaltýn. Tapayý yerine takarken yeni conta kullanýn ve tapayý iyice sýkýn. 6. Seviye çubuðundaki normal seviyeye kadar tavsiye edilen temiz motor yaðý doldurun. 81

83 BAKIM Yað doldurma kapaðý 6. Yað doldurma tapasýnýn kapaðýný temizleyip yerine takýn.aþýrý sýkmayýn. NOT: Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz. Kullanýlmýþ yað ile temastan sonra ellerinizi sabunla yýkayýn. Kuyruk diþli yaðý kontrolü / deðiþtirilmesi aralýklarý NOT: Bu iþlem kullanýcýnýn gerekli takým ve teknik beceriye sahip olmasý halinde kendisince yapýlabilir. Yað kontrol : Her 6 ay veya 100 saatte bir Yað deðiþtirme: Yeni motorda ilk 20 saat çalýþmadan sonra. Daha sonra her 200 saat veya yýlda bir. Kuyruk yað kapasitesi : 0,98 Litre Motor kuyruk diþlileri için SAE 90 Hipoid diþli yaðý kullanýn. 1. Motoru dik olarak yerleþtirin. 2. Yað seviye tapasýný sökün ve dýþarý yað akýp akmadýðýný kontrol edin Yað seviye tapasýndan dýþarý yað taþmýyorsa yað boþaltma tapasýný sökün, yað tüpünü sýkarak seviye tapasýndan yað taþana kadar yað doldurun. Yaða su karýþmýþ ise yað boþaltma tapasý söküldüðünde dipteki su boþalacaktýr. Bu durumda yað da beyazlaþmýþ olur. Yaða su karýþmýþ ise hemen bir Honda / Anadolu Motor Yetkili Servisi'ne baþvurun. Yaðý deðiþtirmek için yað boþaltma tapasýný sökün, yað tamamen boþalýncaya kadar bekleyin, yað tüpünü sýkarak seviye tapasýndan yað taþana kadar taze yað doldurun. NOT: Kuyruk yaðýný, ayrý olarak satýlan özel tüple doldurmanýzý tavsiye ederiz. Yað boþaltma tapasýnýn dibinde metal çapaklarýný çeken bir mýknatýs bulunmaktadýr. Buraya yapýþan metal parçacýklarýný temizleyin. 3. Yað boþaltma ve yað seviye tapalarýný yerlerine takýp sýkýn. 82

84 BAKIM Buji bakýmý Motorun düzgün çalýþmasý için buji týrnak aralýklarýnýn doðru ve birikintilerden temizlenmiþ olmasý gerekir. DÝKKAT! Motorun çalýþmasý sýrasýnda bujiler çok ýsýnýr ve motor durduktan sonra dahi bir süre sýcak kalýrlar. Kontrol / Temizleme aralýklarý: Ýlk 20 saat çalýþmadan sonra temizleme. Daha sonra her 200 saatte veya yýlda bir temizleme / kontrol / gerekiyorsa deðiþtirme. Her 400 saatte veya 2 yýlda bir deðiþtirme. Tavsiye edilen buji : IZFR6K-11 veya SKJ20DR-M11 NOT Yalnýzca tavsiye edilen buji veya eþdeðerini kullanýn. Isýl aralýðý uygun olmayan bujiler motora hasar verebilirler. Bu motorda kullanýlan bujilerin orta elektrodu iridyum kaplýdýr. Buji bakýmý yaparken þu hususlara dikkat edin: - Bujileri temizlemeyin. Elektrodlar kirlenmiþse bujiyi yenisi ile deðiþtirin. Bu bujilerin temizlenmesi gerekli takým ve teknik bilgiye sahip olan Anadolu Motor / Honda yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmalýdýr. - Buji týrnak aralýðýný kontrol etmek için tel þeklinde sentil çakýsý kullanýlmalýdýr. Yassý sentil çakýlarý elektrodun iridyum kaplamasýný bozarlar. - Buj, týrnak aralýðýný ayarlamaya çalýþmayýn, aralýk uygun deðerde deðilse bujiyi deðiþtirin. 1. Akü (-) kutup baþýný sökün 2. Motor kapaðýný çýkarýn 83

85 BAKIM Çamurluk pimi (2) Çamurluk pimi Ralanti egzoz çýkýþý Gromet Gromet Çamurluk pimi 3. Çamurluk pimlerini alt kapak grometlerinden çýkartýn. Bunun için pimin iç kýsmýný (çiviyi) tornavida yardýmýyla dýþarý çekin. 4. Alt kapaðýn üst kýsmýný, ralanti egzoz çýkýþýndan ayýrmadan aþaðý katlayýn. Alt kapak NOT: Klipin iç kýsmýný (çiviyi) kaldýrmadan pimi zorlayarak dýþarý çekmeye çalýþmayýn. Aksi takdirde pime ve/veya kapaða zarar verirsiniz. 84

86 BAKIM Buji kapaðý Ateþleme bobini Cývata Cývatalar Kablo baðlantýsý Buji anahtarý 19 mm soket anahtar 5. 2 adet M6 cývatayý gevþeterek buji kapaðýný sökün. 6. Ateþleme bobinini tesbit eden cývatayý Allen anahtarla sökün. Dikkatle çekerek ateþleme bobinini yerinden çýkarýn. Bobin, elektrik baðlantýsý kolayca sökülebilecek þekilde durmalýdýr. 7. Herbir bujinin üstüne geçen ateþleme bobinine gelen kabloyu kilit mandalýný açarak ve plastik kablo baðlantýsýndan tutarak sökün. 8. Ateþleme bobinini yavaþça çekerek çýkartýn. Bobini düþürmemeye dikkat edin. Yere düþen bobini yenisi ile deðiþtirin. 9. Verilen buji anahtarý ve 19mm kapalý anahtar yardýmý ile bujileri sökün. 10. Bujileri gözle muayene edin. Týrnaklarý aþýnmýþ veya izolatörü çatlamýþ ise deðiþtirin. Buji kullanýlabilir durumda ise elektrod kýsmýný tel fýrça ile temizleyin. 85

87 BAKIM NOT: Yeni bujilerde conta da yeni olduðundan bujiyi 1/2 tur sýkýþtýrmak gerekir. Kullanýlmýþ bujide ise 1/8-1/4 tur sýkmak contanýn ezilmesi için yeterli olacaktýr. NOT: Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok ýsýnýr ve motora hasar verebilir. Gromet Alt kapak Çamurluk pimi 11. Buji týrnaklarý arasýndaki boþluðu sentil çakýsý ile ölçün. Elektrod aralýðý 1,00-1,30 mm olmalýdýr. Aralýk bu ölçülerin dýþýnda ise bujiyi yenisiyle deðiþtirin. Aralýðý ayarlamaya çalýþmayýn. 12. Yanlýþ diþ kapmamasý için bujiyi yerine elle vidalayýn. 13. Buji buji yerine oturduktan sonra buji anahtarý ile conta iyice ezilecek þekilde bujiyi sýkýn. 14. Ateþleme bobini kablo baðlantýsýný takýp yerine iyi oturduðunu kontrol edin. 15. Ateþleme bobinini ve tesbit cývatasýný yerine takýn. 16. Bu iþlemi diðer 3 buji için tekrarlayýn. 17. Kapaklarý yerlerine takýn. Bu sýrada kapaklarýn altýnda sýkýþmýþ kablo olmamasýna dikkat edin. En son olarak motor kapaðýný yerine oturtup kilitleyin. Çamurluk pimlerinin takýlmasý - Alt kapak ve grometini takýp bastýrýn, birbirlerine iyice oturduklarýndan emin olun. - Pimi, iç kýsmý çýkmýþ olarak yerine takýn, daha sonra iç kýsmý (çivi) iterek pimin kilitlenmesini saðlayýn. 86

88 BAKIM Yaðlama Motorun dýþýný temiz yaða daldýrýlmýþ bir bezle silin. Þu kýsýmlarý korozyon önleyici deniz tipi yað ile yaðlayýn: Gaz mafsalý/ Dönme mafsalý Plakasý Gaz çubuðu/baðlantý Kaldýrma braketi Yaðlama aralýklarý: Yeni motorda ilk 20 saat çalýþmadan sonra. Daha sonra her 100 saat veya 6 ayda bir. NOT: Gres yaðýnýn giremediði mafsal kýsýmlarýna korozyon önleyici yað sürün. Motor tuzlu suda çalýþýyorsa daha sýk yaðlama yapýn. Motor kapaðý braketi Trast dayamasý Kaldýrma mili Pervane mili Dönme mafsalý 87

89 BAKIM Motor kapaðý kilitleme teli (Sol taraf) Vites sviçi dönme plakasý Gaz kolu Vites kolu Motor kapaðý teli (Ön) Motor kapaðý Kilitleme kolu / açýk mil Kapak kilit cývatalarý Kaldýrma kilitleme levyesi Motor kapaðý kilitleme teli (Sað taraf) Kaldýrma mili diþi Dönme mili Dönme mafsalý Burcu/pulu Üst silindir pimi/burcu 88

90 BAKIM Yakýt filtresi Yakýt filtresi (Çanaðýn içinde) Yakýt filtresi (çanaðýn içindeki) motor yað filtresinin altýnda bulunmaktadýr. Filtrede birikecek su veya birikintiler güç kaybýna ve çalýþtýrma güçlüðüne neden olurlar. Motorun düzgün çalýþmasý için yakýt filtresi periyodik olarak deðiþtirilmelidir. Kontrol aralýðý: Her 100 saat çalýþmadan sonra veya 6 ayda bir. Deðiþtirme aralýðý: Her 400 saat çalýþmadan sonra veya 2 yýlda bir. 89

91 BAKIM Kontrol Deðiþtirme Vidalar (3) Yakýt hortumlarý Yakýt filtresi (Çanaðýn içinde) Aský kayýþý 1. Motor kapaðýný çýkartýn 2. Þeffaf filtre çanaðýnýn içinde su birikmesi veya pislik olup olmadýðýný kontrol edin 1. Önce aský kayýþýný filtre braketinden ayýrýn, sonra da askýyý filtre komplesinden çýkarýn. NOT Yakýt filtresini çýkartmadan önce hortum aðýzlarýný kelepçeyle sýkarak benzinin akmasýný önleyin. 2. Filtre çanaðýný gövdeden ayýrmak için 3 adet vidayý gevþetin. 3. Çanaðý iyice temizleyin ve filtre elemanýný deðiþtirin. 4. Süzgeci ve çanaðý yeniden toplayýn. FÝLTRE SIKIÞTIRMA TORKU = 0,35 Kg-m 90

92 BAKIM Yakýt filtresi Süzgeç braketi Hizalama konumu Süzgeç çanaðý Aský kayýþý 5. Aský kayýþýný vida yeri ile ortalayýn ve filtreyi toplayýn 6. Yakýt filtresini orijinal konumunda takýn. 7. El pompasý ile benzin pompalayýp sýzýntý olmadýðýný kontrol edin. Sýzýntý varsa gerekli tamiri yapýn. NOT Yakýt deposunda biriken su ve pislikler motorun zor çalýþmasýna ve güçten düþmesine sebep olurlar. Filtre çanaðý içinde çok su ve pislik birikiyorsa yakýt deposunun içini temizleyin. 91

93 BAKIM Su ayýrýcýsý Su ayýrýcýsýnýn temizlenmesi Yakýt hortumlarý Vidalar (3) Su ayýrýcýsý Aský kayýþý Su ayýrýcýsý yað seviye çubuðunun yanýnda bulunmaktadýr.su ayýrýcýsýnda su birikmesi motorun zor çalýþmasý ve güçten düþmesine neden olur. Su ayýrýcýsý düzenli olarak kontrol edilmelidir. Temizlenmesi için yetkili servis ile görüþülmelidir. 1. Motor kapaðýný çýkartýn 2. Önce aský kayýþýný su ayýrýcýsý braketinden ayýrýn, sonra da askýyý ayýrýcý komplesinden çýkarýn. NOT: Su ayrýcýsýný sökerken braketin kablo tesisatýna zarar vermemesine dikkat edin. 92

94 BAKIM Su ayýrýcýsý braketi Su ayýrýcýsý Çanak O-Ring Su ayýrýcý çanak Aský kayýþý 3. Yakýt hortumlarýnýn aðýzlarýný kelepçeyle sýkarak benzinin akmasýný önleyin. 4. Ayýrýcý çanaðýný gövdeden ayýrmak için 3 adet vidayý gevþetin. 5. Çanaðý iyice temizleyin. Hizalama konumu Aský kayýþý Çanak 6. Su ayýrýcýsý komplesini ve çanaðý yeniden toplayýn. SIKIÞTIRMA TORKU = 0,35 Kg-m 7. Aský kayýþýný vida yeri ile ortalayýn ve su ayýrýcýsýný toplayýn 8. Su ayýrýcýsýný yukardaki sökme iþlemini tersinden yaparak orijinal konumunda takýn. 9. El pompasý ile benzin pompalayýp sýzýntý olmadýðýný kontrol edin. Sýzýntý varsa gerekli tamiri yapýn. NOT Su ayýrýcýsý çanaðý içinde çok su ve pislik birikiyor, alarm sýk sýk ötüyorsa yakýt deposunun içini temizleyin. 93

95 BAKIM EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ Yanma prosesi sonucunda karbon monoksit ve hidrokarbonlar meydana gelir. Hidrokarbonlar güneþ ýþýðýnýn etkisi altýnda sise benzer bir duman oluþmasýna yol açarlar ve saðlýk için zararlýdýrlar. Karbon monoksit ise zehirleyicidir. Þu belirtileri görürseniz motorunuzu bir Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisi'nde kontrol ve tamir ettirin: 1. Zor çalýþma veya çalýþtýktan sonra durma 2. Düzensiz ralanti 3. Ývmelenme (gaz verme) sýrasýnda tutukluk veya tepme 4. Performans düþüklüðü ve yüksek yakýt tüketimi Akümlatörün bakýmý NOT Akümlatörlerin bakýmý tipine ve üreticisine göre deðiþiklik gösterebilir. Aþaðýda belirtilenlerin uygulanabilir olup olmadýðýný anlamak için akümlatör üreticisinin talimatlarýna bakýn. Akümlatör kablo baðlantýlarýnýn sýký ve iyi durumda olduklarýný her kullanýþta kontrol edin. Baðlantýlar korozyona uðramýþsa sökün ve iyice temizledikten sonra yerlerine sýkýþtýrýn. UYARI! Akümlatör þarj edilirken patlayýcý gazlar çýkarýr. Yakýnlarýnda kývýlcým, alev ve sigara bulunmamalýdýr. Kývýlcým çýkmasýný önlemek için þarj kablolarý önce aküye sonra motora baðlanmalýdýr. Kablolarýn sökülmesine de motor tarafýndan baþlanmalýdýr. KÝMYASAL TEHLÝKE : Akünün içindeki elektrolit sülfürik asit olup deri ve gözlerde ciddi yanýklara yol açar. Koruyucu gözlük ve elbise giyilmelidir. Elektrolit biz zehirdir. Gözünüze veya derinize elektrolit sýçradýysa ýlýk suyla en az 15 dakika süreyle yýkayýn ve hemen bir doktor çaðýrýn. Elektroliti yanlýþlýkla içtiyseniz bol miktarda su veya süt veya magnezya sütü veya bitkisel yað için ve hemen bir doktor çaðýrýn. ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. 94

96 BAKIM Akümlatör elektrolit seviyesinin kontrolü Üst seviye Akümlatörün temizlenmesi (-) kutup (+) kutup Kýrmýzý Akü kapakçýðý Alt seviye Siyah Akü kapakçýklarýnýn havalandýrma deliklerinin týkalý olmadýklarýný kontrol edin. Aküdeki asit (elektrolit) seviyesi üst ve alt sýnýrlar arasýnda olmalýdýr. Seviye düþük ise damýlýtmýþ su (saf su) ile üst seviyeye tamamlayýn. 1. Akü kablolarýný sökerken önce ( - ) kabloyu, sonra ( + ) kabloyu sökün. 2. Aküyü çýkartýp kutup baþlarýný ve kablo baþlarýný tel fýrça veya zýmpara kaðýdý ile temizleyin. Aküyü sýcak sodalý su ile yýkayýn. Sodalý suyun akü gözlerine kaçmamasýna dikkat edin. Daha sonra aküyü iyice kurulayýn. 3. Akü kablolarýný akü kutup baþlarýna (+) ve (-) kutuplar karþýlýklý gelecek þekilde baðlayýn ve sýkýþtýrýn. Kutup baþlarýný korozyondan korumak için gres ile yaðlayýn. DÝKKAT! Akü kablolarýný sökmeye ( - ) uçtan baþlayýn. Kablolarý takmaya ise (+) uçtan baþlayýn. El aletleri genelde þasi parçalarýyla temastadýrlar. Bu aletler herhangi bir þekilde (+) kutba temas ettiklerinde kýsa devre yaparlar. Bu nedenle (-) þase kablosu en önce sökülmeli, en sonra takýlmalýdýr. 95

97 BAKIM Elektrik sigortasýnýn deðiþtirilmesi Sigortalar (10A, 15A, 30A) Atmýþ sigorta Sigorta atmýþ ise, motor, çalýþýrken aküyü þarj etmeyecektir. Sigortayý deðiþtirmeden önce hatlarý ve baðlý aksesuarlarý kontrol ederek bir anormallik olmadýðýndan emin olun. Kapak Yedek sigortalar (10A, 15A, 30A) Kilit mandalý Sigorta kutusu kapaðý Sigorta çýkarýcý 96

98 BAKIM Sigortayý deðiþtirmek için: 1. Motoru durdurun 2. Motor kapaðýný çýkartýn 3. Elektriksel parçalarýn üzerini örten kapaðý çýkartýn 4. Sigorta kutusu kapaðýný çýkartýn ve atmýþ sigortayý takým çantasýnda verilen çýkarýcý ile çekerek dýþarý alýn. 5. Yeni sigortayý yerine takýn KULLANILACAK SÝGORTALAR: 10A, 15A, 30A UYARI! Belirtilen deðerden farklý bir sigorta kullanmayýn. Elektrik sistemine zarar verir veya yangýna neden olabilirsiniz. Sigortayý deðiþtirmeden önce akünün (-) kutup baþýný sökün. Aksi takdirde kýsa devreye neden olabilirsiniz. NOT Sigorta atmýþ ise nedenini araþtýrýn. Sigortayý ayný amper deðerindeki yenisiyle deðiþtirin. Atma nedenini bulmazsanýz sigorta yine atacaktýr. 97

99 BAKIM ACG sigortasýnýn deðiþtirilmesi Sigorta (90A) Sigorta kutusu kapaðý Yedek sigortalar (90A) 90A iþareti NOT: Sigortayý deðiþtirmeden önce akünün kutup baþýný sökün. Yedek sigorta, sigorta kutusu kapaðýnýn alt tarafýna 2 adet M3 vida ile tesbit edilmiþtir. Buraya konulacak yeni sigorta üzerinde "90 A" yazýsý açýkça okunabilir olmalýdýr. Sigortayý deðiþtirmek için: 1. Motoru durdurun 2. Motor kapaðýný çýkartýn 3. Elektriksel parçalarýn üzerini örten kapaðý çýkartýn 4. Sigorta kutusu kapaðýný çýkartýn. 5. Atmýþ sigortayý 2 adet M5 vidasýný gevþeterek çýkartýn. 6. Yeni sigortayý "90 A" iþareti aþaðý gelecek þekilde yerine takýn. 7. Sigorta kutusu kapaðýný, mandallý tarafý motor tarafýna gelecek þekilde takýn. 8. Sigorta kapaðýnýn yerine tam oturduðundan ve kilitlendiðinden emin olun. KULLANILACAK SÝGORTA: 90 A 98

100 BAKIM Pervanenin deðiþtirilmesi Pervane Trast (Ýtme) Pulu Pul Taçlý somun Maþalý pim Pervane sert bir cisme vurarak hasar görmüþse pervaneyi þu þekilde deðiþtirin: 1. Maþalý pimi, 18 yarýklý (taçlý) somunu, pulu, pervaneyi ve trast pulunu çýkartýn. 2. Yeni pervaneyi sökme sýrasýndaki iþlemleri tersinden yaparak takýn. Maþalý pim her çýkartýldýðýnda yenisi ile deðiþtirilmelidir. NOT Trast pulu, oyuk tarafý kuyruk diþli kutusuna bakacak þekilde takýlmalýdýr. Orijinal Honda maþalý pim kullanýn ve pimin ucunu eðin. UYARI! Pervane pimlerini deðiþtirirken motorun aniden çalýþmamasý için acil durdurma kancasýný yerinden çýkartýn. Pervane kanatlarý ince ve keskindir. Ellerinizi korumak için kalýn eldiven takýn. 99

101 BAKIM Suya düþmüþ motorun bakýmý Suya düþmüþ bir motor, korozyona uðramamasý için sudan çýkarýldýktan sonra derhal bakýma alýnmalýdýr. Yakýnda bir yetkili servis varsa motoru hemen servise götürün, yoksa þu þekilde hareket edin: 1. Motor kapaðýný çýkartýn, motoru tatlý temiz suda yýkayarak tuzlu su, camur vs temizleyin. 2. Bujileri sökün. Triger kayýþý muhafazasýný sökün ve acil çalýþtýrma ipi ile motoru döndürerek silindir içindeki suyun tamamen boþalmasýný saðlayýn. NOT Motor çalýþýyorken suya düþmüþse biyel eðrilmiþ olabilir. Bu nedenle çalýþtýrma ipini çekerken motorda bir sýkýþma hissederseniz zorlamayýp yetkili servise baþvurun. 3. Motorun yaðýný deðiþtirin. 4. Buji deliklerinden herbir silindirin içine bir çay kaþýðý yað koyarak ipi birkaç kez çekip silindir cidarlarýnýn iyice yaðlanmasýný saðlayýn. Bujileri yerine takýn. 5. Motor kapaðýný yerine takýn ve kilitleyin. 6. Motoru çalýþtýrmaya çalýþýn. Motor çalýþmýyorsa bujileri sökün, elektrodu temizleyip kurutun ve motoru çalýþtýrmayý yeniden deneyin. Motor çalýþýyorsa ve görünürde bir aksaklýk yoksa motoru 1/2 saat veya biraz daha fazla çalýþtýrýn (su seviyesinin antikavitasyon plakasýnýn en az 10 cm üzerine olmasýna dikkat edin). Karter içine su kaçmýþsa veya yað, su ile karýþma nedeniyle beyazlaþmýþsa motor yeni yaðla 1/2 saat çalýþtýrýldýktan sonra yaðýn yeniden deðiþtirilmesi gerekir. 7. Motoru en kýsa zamanda bir yetkili servise götürüp kontrol edilmesini saðlayýn. 100

102 BAKIM PARÇA ADI MOTOR YAÐI KUYRUK YAÐI MOTOR YAÐ FÝLTRESÝ ACG KAYIÞI GAZ KOLU BAÐLANTILARI RALANTÝ HIZI SUPAP ARALIKLARI BUJÝLER PERVANE VE MAÞALI PÝM ANOD METALÝ YAÐLAMA SU AYIRICISI YAKIT FÝLTRESÝ (Düþük basýnç tarafý) YAKIT FÝLTRESÝ (Yüksek basýnç tarafý) TERMOSTAT YAKIT HORTUMU AKÜMLATÖR VE KABLO BAÐLANTILARI CIVATA VE SOMUNLAR KARTER HAVALANDIRMA BORUSU SU POMPASI SU KANALLARI ÝÞLEM SIKLIÐI (3) (Hangisi önce gelirse) SEVÝYE KONTROLÜ DEÐÝÞTÝRME DEÐÝÞTÝRME DEÐÝÞTÝRME KONTROL + AYAR KONTROL + AYAR KONTROL + AYAR KONTROL + AYAR KONTROL TEMÝZLEME DEÐÝÞTÝRME KONTROL KONTROL GRESLEME KONTROL KONTROL DEÐÝÞTÝRME DEÐÝÞTÝRME KONTROL KONTROL DEÐÝÞTÝRME SEVÝYE VE SIKILIK KONTROLÜ SIKILIK KONTROLÜ KONTROL KONTROL TEMÝZLEME Her kullanmada (4) Ýlk ay veya 20 saat 0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (1) Her 6 ay veya 100 saat HER 2 YILDA BÝR / GEREKTÝÐÝNDE (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 0 (2) Her yýl veya 200 saat 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) Her 2 yýl veya 400 saat (2) (1) Motor tuzlu suda çalýþýyorsa daha sýk yaðlanmalýdýr. (2) Kullanýcý gerekli takýmlara ve bilgiye sahip deðil ise bu bakýmlar Honda / Anadolu Motor Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. (3) Profesyonel veya ticari kullaným durumunda çalýþma saatleri ve bakýmlar kaydedilerek zamanýnda yapýlmalarý saðlanmalýdýr. (4) Tuzlu veya kirli sularda motor her kullanýmdan sonra temiz tatlý su ile yýkanmalýdýr. 101

103 DEPOLAMA 13. DEPOLAMA Motorunuzun uzun ömürlü olmasý için depolamadan önce bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisi tarafýndan bakým yapýlmasýný tavsiye ederiz. Bu mümkün deðilse depolama hazýrlýðýný aþaðýdaki þekilde yapabilirsiniz. Buhar ayýrýcýsýnýn boþaltýlmasý Boþaltma borusu Buhar ayýrýcýsý Boþaltma tapasý 1. Boþaltma borusunu ön braketteki yerinden çýkartýn. 2. Borunun ucunu aþaðý doðru sallandýrýn. 3. Buhar ayýrýcýsýnýn boþaltma cývatasýný gevþetin. 4. Motoru önce yukarý doðru kaldýrýn. 5. Motoru kaldýrýn, buhar ayrýcýsý tamamiyle boþalana kadar bu durumda tutun. Boþalma tamamlanýp benzin akýþý kesilince motoru yeniden yatay konumuna alýn. 6. Boþaltma iþlemi bitince boþaltma cývatasýný sýkýþtýrýn. 7. Boþaltma borusu klipini yerine takýn. 102

104 DEPOLAMA Akümlatörün depolanmasý NOT Akümlatörlerin bakýmý tipine ve üreticisine göre deðiþiklik gösterebilir. Aþaðýda belirtilenlerin uygulanabilir olup olmadýðýný anlamak için akümlatör üreticisinin talimatlarýna bakýn. (-) Kutup (+) Kutup Kýrmýzý Siyah 1. Akü kablolarýný sökerken önce ( - ) kabloyu, sonra ( + ) kabloyu sökün. 2. Aküyü çýkartýp kutup baþlarýný ve kablo baþlarýný tel fýrça veya zýmpara kaðýdý ile temizleyin. Aküyü sýcak sodalý su ile yýkayýn. Sodalý suyun akü gözlerine kaçmamasýna dikkat edin. Daha sonra aküyü iyice kurulayýn. 103

105 DEPOLAMA Taþýma ve depolama sýrasýnda motorun duruþu 3 Aküyü damýtýlmýþ su ile normal seviyesine kadar doldurun. Aþýrý doldurmaktan kaçýnýn. 4. Aküyü düz bir yerde, kuru ve iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda saklayýn. Akü direkt güneþ ýþýðý almamalýdýr. 5. Ayda bir akü gözlerindeki elektrolit seviyesini ve yoðunluðunu ölçün ve aküyü þarj edin. Böylelikle akü ömrünü uzatýrsýnýz. Motor dikey olarak depolanabilir. Ortam iyi havalandýrýlmýþ ve nemsiz olmalý, motor direkt güneþ ýþýðý almamalýdýr. Motoru sehpaya yerleþtirip braket vidalarýný sýkýn. DÝKKAT! Motorun yukardakilerin dýþýnda bir þekilde taþýnmasý ve depolanmasý durumunda hasar veya yað kaçaðý meydana gelebilir. Motor uzun süre yan yatýrýlmýþ olarak depolanmamalýdýr. Buna mecbur kalýndýðýnda motor yaðý boþaltýlmalý, motor poliüretan ambalaj malzemesine veya bir battaniyeye sarýlmalýdýr. 104

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 115 A BF 130 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 40 D BF 50 D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...6 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...91 Depolama...106 Arýza Bulma...111

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 60A BFP 60A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI Bir HONDA dýþtan takma deniz motoru satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA BF60A/BFP60A dýþtan takma deniz motorunun

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 25D BF 30D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI Bir HONDA dýþtan takma deniz motoru satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA BF25D/BF30D dýþtan takma deniz motorunun

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 5A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...66 Depolama...80 Arýza bulma...84 Yetkili

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 1. Emniyet kurallarý... 4 2. Emniyet çýkartmalarý ve yerleri... 9 3. Parçalarýn tanýtýmý... 14 4. Kumandalar... 16 5. Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1 ÇÝT BÝÇME MAKÝNESÝ HHH 25 D - 60 E HHH 25 D - 75 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GXV 160 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 Emniyet kurallarý... 4 Genel tanýtým... 6 Çalýþtýrma öncesi kontrollar... 9 Motorun çalýþtýrýlmasý... 10 Bakým... 15 Yararlý bilgiler...

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HF2315SBE HF2315HME HF2415SBE HF2417HME HF2417HTE HF2620HME HF2620HTE KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...12

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER GENEL PROSEDÜRLER... M-2 ÖN DÝNGÝL (4x2)... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI KONTROLÜ... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... M-3 ÖN DÝNGÝL

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU DIZEL JENERATÖR TEK FAZ: KDE8000E/EA KDE12000E/EA KDE8000E3/EA3 KDE12000E3/EA3 ÜÇ FAZ:

KULLANIM KILAVUZU DIZEL JENERATÖR TEK FAZ: KDE8000E/EA KDE12000E/EA KDE8000E3/EA3 KDE12000E3/EA3 ÜÇ FAZ: KULLANIM KILAVUZU LÜTFENKULLANIM KILAVUZUNU DIKKATLI OKUYUN ÖNEMLÝ EMNÝYET BÝLGÝLERÝ ÝÇERÝR Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 0 yýldýr. Bu süre yeterli personel ve yedek parça stoðu saðlama

Detaylı