Dossier. poland TURKEy EUROPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dossier. poland TURKEy EUROPE"

Transkript

1 Dossier poland TURKEy EUROPE O co gra dziś Turcja i co to oznacza dla Polski? Konieczne nowe otwarcie w relacjach Polonya genişleyen Avrupa'da Türkiye'nin geleceğe yönelik ortağı olabilir. Fakat ilişkilerimizde yeni bir açılıma ihtiyaç duyulmaktadır Turkey and Europe: together or apart? Time to decide. Scenarios for the future. Polska strategia wobec Turcji: jakie priorytety?

2 II 2012 THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

3 REKOMENDACJE/ TAVSİYELER/ recommendations Poland Turkey Europe: Potrzeba redefinicji / Yeniden Tanımlama İhtiyacı / The need for redefinition Europa wciąż jest dla Turcji ważnym punktem odniesienia. Jednakże kryzys w strefie euro i instytucjach unijnych z jednej strony, a z drugiej wzmocnienie gospodarczej i politycznej pozycji Turcji w ostatniej dekadzie inspirują ten kraj do redefinicji priorytetów strategicznych. Jeśli Unia Europejska nie da Turcji jasnego sygnału, że członkostwo w UE (lub równie atrakcyjna forma relacji) jest możliwe, Turcja skupi się na budowaniu własnej przestrzeni wpływów, co będzie dla Europy znacznie mniej korzystne. Prawie 600 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji to dobry punkt wyjścia do tego, by Polska odgrywała większą rolę jako rzecznik zacieśniania więzów Europy z Turcją. Okazją do tego może być wybór Turcji jako jednego z perspektywicznych rynków dla polskiej gospodarki. Avrupa Türkiye için önemli referans noktası olmaya devam etmektedir. Fakat bir taraftan Euro bölgesi ile AB kurumlarındaki kriz, diğer taraftan da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik öneminin en son on yıl içinde pekiştirilmesi, stratejik önceliklerini yeniden tanımlama ilhamına yol açmaktadır. AB üyeliğinin (veya aynı ölçüde cazip olabilecek diğer ilişkiler) mümkün olduğu açık bir işareti AB tarafından Türkiye'ye gönderilmezse, Türkiye, kendi etki alanının geliştirilmesine odaklanacak, dolayısıyla bu durum AB için daha az avantajlı olacaktır. Yaklaşık 600 yıl devam eden Polonya Türkiye ilişkileri, Polonya'nın, Türkiye'nin Avrupa ile bağlarının daha sıkı olmasını destekleyen daha etkin sözcü rolünü oynaması için iyi bir hareket noktasıdır. Türkiye'nin Polonya ekonomisi için geleceğe yönelik ve vaat edici bir pazar olarak seçilmiş olması buna iyi bir fırsat olabilir. Europe still remains a vital point of reference for Turkey, but the crisis in the eurozone and EU institutions on one hand, and on the other the strengthening of Turkey s economic and political position over the last decade have led the country to redefine its strategic priorities. Unless the EU gives Turkey a clear signal that EU membership (or an equally attractive form of relationship with the EU) is a real possibility, Turkey will concentrate on building its own sphere of influence, which will be considerably less advantageous for Europe. Almost 600 years of diplomatic relations between Poland and Turkey are a good starting point for Poland to play a greater role as an advocate for forming closer ties between Europe and Turkey. The selection of Turkey as one of the potential markets for the Polish economy might be an opportunity to do this THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

4 spis treści OİÇİNDEKİLER / Contents Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki RP Partner projektu: Misją ośrodka analitycznego THINKTANK jest dostarczanie polskim liderom biznesu i administracji publicznej inspiracji i narzędzi do podejmowania lepszych decyzji. THINKTANK prowadzi projekty dotyczące polityk publicznych, spraw międzynarodowych oraz skutecznego zarządzania, przywództwa oraz innowacji w firmach i instytucjach; publikuje raporty oraz kwartalnik THINKTANK. THİNKTANK Analiz Merkezi'nin misyonu, iş alanında ve kamu idaresinde önde gelen Polonyalı liderlere, daha isabetli kararlar almaları amacıyla ilham ve araçların sunulmasıdır. Kamu politikaları ve efektif yönetim, şirket ile kamu teşebbüslerinde lider olma konusundaki programları geliştirerek, THİNKTANK adlı üç aylık dergi yayımlamaktadır. The mission of the analysis and research centre THINKTANK is to provide Polish leaders in business and public administration with the inspiration and the tools for better decision-making. THINKTANK conducts projects relating to public policy as well as leadership and innovation in firms and public institutions; it publishes reports and the THINKTANK quarterly magazine THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

5 myśli, które pomagają podejmować lepsze Decyzje Ośrodek analityczny nowego typu, wspierający m.in. globalną ekspansję polskich firm Dyskusje debaty publikacje kwartalnik THINKTANK Network idei i dobrych rozwiązań Daha iyi kararlar almaya yardim eden Düşünceler /Polonya firmalarının küresel açılımını destekleyen yeni tip analiz merkezi Tartışma açık oturum yayınlar THİNKTANK adlı üç aylık dergi Ülkü ve iyi çözümler ağı ideas which help with better Decision-making A new kind of analysis and research centre providing support among others for global expansion of Polish business Discussions debates publications THINKTANK quarterly magazine Network of ideas and good solutions THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

6 LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY Polska Turcja 600 lat relacji POLONYA - TÜRKİYE 600 Yillik İlişkiler Wielkość ma znaczenie / Büyüklüğün Önemi Vardır Turcja zajmuje 783 tys. km kw. (więcej niż jakikolwiek kraj UE; Francja ma 643 tys. km kw.). To 18 proc. terytorium obecnej UE i 2,5 razy więcej niż terytorium Polski. Rozmiar i strategiczne położenie pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem wpływają na pozycję Turcji zarówno w Europie, jak i wśród wschodnich i południowych sąsiadów. Metropolia Stambuł z 13,5 mln mieszkańców jest 21. miastem świata, któremu w Europie dorównuje jedynie Londyn z przedmieściami (12,2 mln). Gdyby Turcja weszła do UE, byłaby drugim pod względem populacji państwem członkowskim (ponad 79 mln mieszkańców), ustępując jedynie Niemcom (81 mln, Polska z 38 mln to szósty kraj UE pod względem populacji). Populacja turecka jest młoda (28 lat), mediana europejska to 40,9 lat (np. Niemcy 45, Francja 40, Polska 38,8). Członkostwo Turcji mogłoby więc znacznie odmłodzić Europę. / Türkiye'nin yüzölçümü 783 bin kilometre karedir (herhangi Avrupa ülkesinden daha büyüktür; örn. Fransa'nın yüzölçümü 643 bin km. karedir). Öyleyse Türkiye, Avrupa Birliği'nin mevcut yüzölçümünden %18'ine eşit olup, Polonya nınkinden ise 2,5 kat büyüktür. Büyüklüğü ve Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumu, Türkiye'nin hem Avrupa'da hem de doğu ve güney komşuları arasındaki önemini etkiler. Nüfusu 13,5 milyon olan büyükşehir İstanbul, dünyanın 21. şehridir. Avrupa'da kenar sentleri dahil olmak üzere ancak Londra yla (nüfusu 12,4 milyon) karşılaştırılabilir. Türkiye AB üyesi olsaydı, nüfus açısında nüfusu 81 milyon olan Almanya'dan sonra ikinci üye (nüfusu 79 milyon üstündedir) olacaktı. Nüfusu 38 milyon olan Polonya AB ülkeleri arasında altıncı yer almaktadır). Türk nüfusu gençtir (yaş ortalaması 28). Avrupa yaş ortalaması 40,9 (örn. Almanya 45, Fransa 40, Polonya ise, 38,8). Türkiye'nin üyeliği Avrupa'yı çok gençleştirebilecek. Polska Turcja: potencjał jeszcze niewykorzystany / Polonya - Türkiye: Henüz Yararlanılmamış Potansiyel ok. 14 % O tyle wzrosłyby zarówno populacja, jak i terytorium UE, gdyby dołączyła do niej Turcja. / Türkiye AB üyesi olsaydı, hem AB nüfusu hem de yüzölçümü bu oranda artacaktı. Wymiana handlowa Turcji z Polską prawie się potroiła z 2 mld dol. w 2004 r. do 5,6 mld dol. w roku W 2011 r. znacznie wzrósł polski eksport (o 32,6 proc.), co przy umiarkowanym wzroście importu (8,6 proc.) doprowadziło do bezprecedensowej nadwyżki polskiego eksportu na poziomie 978 mln dol. Polska wysyła do Turcji głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 63 proc.), chemicznego (14 proc.) oraz artykuły rolno-spożywcze (12 proc.). Turcja z kolei eksportuje do Polski wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 40 proc.), lekkiego (ok. 30 proc.), chemicznego (ok. 10 proc.) i rolno-spożywczego (ok. 9 proc.). / Türkiye - Polonya arasındaki ticaret hacmi 2004'de 2 milyar dolardan 2011'de 5,6 milyar dolara kadar, yani üç kat artmıştır yılında Polonya ihracatı önemli derecede artmıştır (%32,6). İthalatın artışı oldukça küçükken (%8,6), ilk defa ihracatta 978 milyon dolar tutarındaki fazlalık kaydedilmiştir. Genellikle elektrik ve makine sanayi ürünleri (ykl. %63), kimyasal maddeler (%14) ve gıda maddeleri (%12) Polonya'dan Türkiye'ye ihraç edilmektedir. Elektik ve makine sanayi ürünleri (ykl. %40), hafif sanayi ürünleri (ykl. %30), kimyasal maddeler (ykl. %10) ve gıda maddeleri (ykl. %9) ise, Türkiye'den Polonya'ya ithal edilmektedir THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

7 LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY Środkowoeuropejski lider wzrostu / Orta Avrupa'da Kalkınma Lideri Polska w ostatniej dekadzie rozwijała się równie szybko jak Turcja (4,2 proc. wzrostu w latach , w 2009 r. jedyny kraj w UE, który odnotował wzrost). W latach skumulowany wzrost PKB Polski wyniósł 15,8 proc. najwięcej na całym kontynencie. Siłą gospodarki jest duży rynek wewnętrzny, rosnący udział eksportu w PKB (42 proc., czyli na poziomie Niemiec; w Turcji jest on dwukrotnie mniejszy) oraz inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie funduszy UE na rozwój kraju. W ciągu ostatniej dekady wartość eksportu polskich produktów i usług wzrosła trzyipółkrotnie. Rosnące znaczenie eksportu w gospodarce skłania polskie przedsiębiorstwa do poszukiwania sojuszy na kluczowych rynkach. / Son on yıl içinde Polonya da çok hızlı gelişmekteydi ( yılları arasında %4,2 oranındaki artış kaydedilmiştir; 2009 yılında ise, AB ülkeleri arasında artış kaydeden tek ülkeydi) döneminde, birikilmiş GSMH'nın artış oranı %15,8 idi - Avrupa kıtasında en büyük artış. Büyük iç piyasa, GSMH'da artan ihracat payı (%42, yani Almanya düzeyinde; Türkiye'de iki kat daha küçüktür) ve altyapı yatırımlar ile AB fonlarının kalkınma için kullanılması, Polonya ekonomisinin gücünü oluşturur. Son on yıl içinde, Polonyalı ürün ile hizmetlerin değeri üç buçuk kat artmıştır. İhracat payının ekonomimizde artışı, Polonya firmalarını anahtar pazarlarda ortaklar aramaya teşvik etmektedir. Turcja prowadzi rozległą i bardzo aktywną politykę zagraniczną. Polska jest w relacjach globalnych znacznie mniej ekspansywna. /Türkiye çok kapsamlı ve yapıcı dış politikayı gütmektedir. Polonya ise, büyüme açısından daha az ilerleme hızını kaydetmektedir. Dobrze wykorzystana dekada İyi kullanılmış en son on yıl Tempo wzrostu PKB w Polsce, Turcji i UE ( ) GSMH'nın Polonya, Türkiye ve AB'de artışı ( ) Polska / Polonya Turcja / Türkiye UE / AB Źródło / Kaynak: Worldbank Wpływowa potęga średniego szczebla / Orta Boy Nüfuzlu Güç Będąc 17. gospodarką świata (PKB pod względem parytetu siły nabywczej) Turcja stała się jedną z najbardziej wpływowych gospodarczych potęg średniego szczebla. W ciągu ostatniej dekady wzrost PKB wynosił średnio 5 proc. rocznie. Napędzały go zarówno rosnący rynek wewnętrzny, jak i aktywna obecność za granicą oraz ekspansja gospodarcza np. w Afryce i Azji Środkowej, a także Ameryce Południowej. Dziś Turcja jest 13. pod względem atrakcyjności krajem do lokowania inwestycji w regionie. Jest też drugim na świecie po Chinach krajem pod względem liczby inwestycji infrastrukturalnych realizowanych poza granicami kraju turecka firma buduje np. warszawskie metro. Ambicją kraju jest zostanie jedną z 10 gospodarek świata, co oznaczałoby prześcignięcie m.in. Hiszpanii, Włoch czy Francji. / Ekonomi büyüklüğü bakımından dünya çapında 17. yer alan Türkiye (alım gücü açısından kişi başına GSMH'ya göre yapılmış sıralama) orta boy, en etkileyici ekonomilerden biri olmuştur. Son on yıl içinde GSMH %5 oranında ortalama olarak artıyordu. Gerek hızlı gelişmekte olan iç piyasa, gerekse, yurtdışı yatırımlar, gerekse de Afrika, Orta Asya ve Güney Amerika'ya yönelik ihracat kampanyası, GSMH'nın hızlı artışını sağlamıştır. Halen Türkiye, yatırımların bölgede gerçekleştirilmesi istenen 13. ülkedir. Ayrıca Türkiye, Çin'den sonra, yurtdışında gerçekleştirilmekte olan altyapı yatırım sayısı açısından dünya çapında ikinci yer almaktadır (örn. Varşova metrosu bir Türk firmasınca inşa edilmektedir). Türkiye, dünyanın 10 en büyük ekonomiden biri olmak istemektedir. Böyle olursa, İspanya, İtalya ve Fransa geride bırakılacak THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

8 nowe partnerstwo Polska i Turcja lepszy pomysł na wzajemne relacje Potrzebny autorzy: Małgorzata Bonikowska, Paweł Rabiej, THINKTANK Dzisiejsza Turcja mało przypomina tę znaną z lat 90. Szczególnie ostatnia dekada była dla tego państwa okresem wzrostu zarówno gospodarki, jak i znaczenia na arenie międzynarodowej. Polska, zajęta wzmacnianiem swojej pozycji w UE, dostrzegła skalę tych zmian, ale nie zaproponowała konkretów. Wciąż nie jest za późno na zbudowanie silniejszych relacji polsko-tureckich. Trzeba jednak wiedzieć po co. Patrząc na cieśninę Bosfor z pałacu Topkapi, gdzie przez kilka stuleci mieszkali otomańscy władcy, jednocześnie dostrzega się Europę i Azję, przeszłość imperium i współczesność modernizującej się republiki. Miniona świetność chrześcijańskiej stolicy cesarstwa bizantyjskiego splata się z teraźniejszością İslambol, czyli miasta islamu. Najważniejszy zabytek Stambułu Hagia Sophia, przez tysiąc lat największa świątynia chrześcijańskiego świata do dziś pozostaje wzorem dla twórców kościołów i meczetów. Budowla ta dobrze symbolizuje Turcję jako państwo łącznik, stojący na dwóch nogach azjatyckiej i europejskiej. O co gra Turcja? Dziś rodzi się nowy kształt tureckiego państwa. Marszałek Mustafa Kemal, Atatürk, czyli ojciec wszystkich Turków architekt niepodległej republiki i pierwszy prezydent, zaprojektował ją jako silne, laickie państwo religijnego społeczeństwa. Przez lata do najważniejszych celów rządu należały: demokratyzacja, modernizacja, rozwój ekonomiczny i organizacja przestrzeni polityczno-społecznej na wzór amerykański. Polityka zagraniczna była wyznaczana przez strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w opozycji do Związku Radzieckiego, aktywne członkostwo w NATO (od 1952 r., co łączyło się z utrzymywaniem własnej siły militarnej), a także neutralne relacje z sąsiadami (w większości państwa islamskie) oraz dążenie do maksymalnego zbliżenia z jednoczącą się Europą. Wniosek o członkostwo we Wspólnocie Europejskiej Turcja złożyła już w 1960 r.; w 1999 r. została oficjalnym kandydatem do UE, a w 2005 r. rozpoczęła negocjacje akcesyjne. W nowym stuleciu zdarzyło się wiele rzeczy, które modyfikują ten kurs 1. Po dojściu do władzy w 2002 r. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkınma Partisi AKP) kierowana przez Recepa Erdoğana zakwestionowała linię polityczną kemalistycznych poprzedników. Nowy rząd postawił na rozwój i ekspansję ekonomiczną w regionie, aktywnie zainteresował się sprawami innych krajów, zwłaszcza państw Bliskiego Wschodu. Politykę zagraniczną wzbogaciły nowe wektory określane THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

9 nowe partnerstwo mianem koncepcji strategicznej głębi, m.in. polityka zero problemów z sąsiadami (rozwiązywanie kwestii spornych przez dialog, wspieranie rozwoju, dobrobytu i ekonomicznej niezależności państw ościennych) oraz dążenie do odgrywania roli lidera krajów muzułmańskich. Jednocześnie Turcja zaczęła szerzej wychodzić w świat (Afryka, Ameryka Południowa, Środkowy Wschód) m.in. poszukując dostępu do surowców i rynków zbytu. UE zeszła na dalszy plan, zwłaszcza od kiedy negocjacje akcesyjne zostały spowolnione, a potem zamrożone (otwarto do tej pory tylko 13 z 33 rozdziałów, a zamknięto jeden). Sytuacja w najbliższym otoczeniu Turcji także się zmienia. Zaangażowanie w arabską wiosnę, mediacje polityczne w państwach muzułmańskich oraz wsparcie przemian w Syrii zbliżyły Turcję do Zachodu, ale doprowadziły do ochłodzenia relacji z częścią sąsiadów (Syria, Iran). Rywalizacja o eksploatację złóż gazu we wschodnim basenie Morza Śródziemnego wzmogła napięcie w stosunkach z Izraelem. W najtrudniejszym położeniu stawiają jednak Turcję działania Iranu politycznego konkurenta o rząd arabskich dusz. Politykę sąsiedzką Turcji można więc raczej dziś określić jako zero spraw wokół nas bez nas. Dzięki ostatniej dekadzie szybkiego wzrostu (średnio 8 proc. PKB rocznie) pod stabilnymi rządami Turcja wzmocniła swoją pozycję międzynarodową, czego zwieńczeniem było jej wejście w 1999 r. do grupy G20. Choć Turcja nie należy do BRIC, stała się średniej wielkości mocarstwem globalnym, którego horyzont działania nie ogranicza się do regionu 2. Zwiększyła wpływy na światowej scenie politycznej, aktywnie uczestniczy w organizacjach międzynarodowych (m.in. w ONZ czy Organizacji Współpracy Islamskiej) oraz rozwija dyplomację ekonomiczną (tureckie firmy zajmują drugie miejsce po chińskich pod względem liczby inwestycji realizowanych za granicą). Wiele z tych faktów umknęło uwadze Europejczyków. Od lat 90. XX stulecia postrzegają oni Turcję stereotypowo jako państwo przyjazne i stabilne, ale mało zamożne i mentalnie odległe. Także duża część polskiego społeczeństwa, w tym elit politycznych, kojarzy Turcję powierzchownie: z wakacjami, tanimi tekstyliami, kulturą islamu i zagrożeniem nielegalną migracją. Brak wiedzy na temat Turcja stała się światowym graczem średniej kategorii, co zmieniło jej priorytety geopolityczne. Dziś buduje własną przestrzeń polityczno-gospodarczo-społeczną. Polska powinna wyciągnąć z tego wnioski. UE ma wiele obaw wobec akcesji Turcji, ale w dłuższej perspektywie wiele straci na tureckim dryfie w inną stronę. Polska może odegrać ważną rolę w sformułowaniu optymalnego pomysłu na europejsko-tureckie relacje i wypracować nową jakość własnych stosunków z Turcją. współczesnej kondycji kraju utrudnia ocenę sytuacji i nie pozwala wyciągać strategicznych wniosków politycznych. Warto dostrzec kilka czynników. Co determinuje przyszłość Turcji? Po pierwsze, Turcja stała się znacznie silniejszym graczem politycznym i gospodarczym, sworzniem geopolitycznym, jak to już w 1997 r. przewidział Zbigniew Brzeziński 3. Silnie oddziałuje i stabilizuje region. Prowadzi aktywną i jasno zdefiniowaną politykę. Dostosowuje ją do okoliczności, potrafi wyjść poza utrwalone schematy (np. ma dziś dobre relacje z Rosją). Jest najbliższym Europie dużym (prawie 80 mln mieszkańców) i szybko rozwijającym się rynkiem. Stawia na intensywny wzrost i nowe technologie. Po drugie, Europa przestała być dla Turcji jedynym wyborem. Choć tureckie tablice rejestracyjne wyglądają na unijne, a prasa z satysfakcją odnotowuje każdy przejaw popularności Turcji w Europie, splendor Europy zbladł. Sprzyjają temu kryzysy w Europie ekonomiczny i ideowy. Tym, co wciąż trzyma Turcję przy Unii, jest fakt, że Europa pozostaje wzorcem modernizacji państwa i najlepszych standardów. Nie bez znaczenia są także relacje gospodarcze: 46 proc. tureckiego eksportu i 39 proc. importu przypada na kraje UE; Turcja jest szóstym partnerem handlowym Unii z obrotami 3,6 proc. ogółu handlu, a z Europy pochodzi ok. 80 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju. Ale i to się zmienia w bilansie handlowym Turcji rośnie znaczenie wymiany z Azją i Ameryką Południową THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

10 nowe partnerstwo Turcja jest dla Polski głównym partnerem gospodarczym z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. W latach wartość polskiego eksportu do Turcji wzrosła o 86 proc. (czyli blisko 9-krotnie szybciej niż przeciętnie, do 3,3 mld dol.), natomiast poziom importu z Turcji w roku ubiegłym wyniósł 2,3 mld dol. i był o 8,2 proc. niższy niż w przedkryzysowym roku Mimo że handel między Polską a Turcją rośnie dynamicznie ( ), nadal jego skala nie odpowiada potencjałom obu gospodarek, które należą do najszybciej rozwijających się w regionie Europy. ( ) Na Polskę i Turcję patrzeć trzeba nie tylko jako na coraz bardziej interesujące rynki zbytu towarów. Firmy polskie i tureckie mogą stać się ważnymi partnerami w ekspansji na rynki krajów trzecich w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. We wzajemnych obrotach towarowych w ujęciu wartościowym znaczącą rolę odgrywają międzynarodowe korporacje. Jest to powszechnie występująca tendencja w epoce zglobalizowanej gospodarki. Chętnie widzielibyśmy jednak większą aktywność innych sektorów, w tym przedsiębiorców z sektora MŚP. WALDEMAR PAWLAK [wicepremier RP, minister gospodarki], fragment wystąpienia podczas polsko-tureckiego forum biznesowego 16 maja 2012 r. w Warszawie Po trzecie, decyzje Turcji w coraz mniejszym stopniu zależą od Europy. Im Turcja staje się silniejsza i bardziej niezależna, tym większe ma pokusy innej drogi rozwoju. Tymczasem Europie coraz trudniej się porozumieć, także w sprawie relacji z Turcją. Zwolennikami członkostwa Turcji w UE są (każde z innego powodu): Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Litwa i Polska. Tradycyjni przeciwnicy to przede wszystkim Francja, Niemcy, Austria, Cypr i Grecja. Brak zdecydowania i jasnej wizji, jakiego rodzaju stosunków z tym krajem Europa tak naprawdę chce, będą skłaniać Turcję do poszukiwania nowych politycznych pomysłów na swoją przyszłość oraz nowych partnerów, przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie, czyli na Środkowym i Bliskim Wschodzie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że gospodarcza ekspansja w globalnym świecie przychodzi tureckim firmom dość łatwo. Chcąc ją wesprzeć, tylko w Afryce w ciągu ostatnich dwóch lat rząd otworzył 22 nowe ambasady, by spozycjonować się wśród afrykańskich elit jako alternatywa dla Chin. Po czwarte, w wymiarze społecznym Turcja będzie poszukiwać własnej drogi, balansując pomiędzy wartościami islamu i świata zachodniego oraz popularyzując swój model polityczno-społeczny w krajach arabskich. Turcja nie jest krajem arabskim, nie chce być także określana jako kraj muzułmański. Islam sunnicki i alewici to oficjalnie 99 proc. społeczeństwa, obowiązuje jednak doktryna laickiego państwa, a ustrój opiera się na zachodnich wzorcach i wyraźnych odniesieniach do europejskich wartości (demokracja, państwo prawa). Turcja wypracowała wyjątkowe połączenie konserwatyzmu i modernizacji, religijności i laickości, demokracji zachodniej i elementów orientalnych, które może być wzorcem dla wielu krajów muzułmańskich, dla których Europa jest mentalnie zbyt odległa, a model świeckiego i demokratycznego państwa trudny do wdrożenia 4. Co więcej, Turcja będzie wzmacniać własną miękką siłę, która może albo być w harmonii, albo rywalizować z europejską soft power w świecie islamu. Po piąte, Turcja będzie też wzmacniać swoją twardą siłę, m.in. poprzez aktywność i rosnącą pozycję w NATO ( południowa kotwica ) 5 oraz poprzez różne formy działań, w których niektórzy dostrzegają realizację doktryny neoosmanizmu, czyli występowania Turcji jako samodzielnego, głównego gracza w wielokulturowej przestrzeni cywilizacyjnej (tzn. bloku państw pod jej FOT.: ministerstwo gospodarki THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

11 nowe partnerstwo FOT.: PAWEŁRABIEJ, JUPITERIMAGES przywództwem, który mógłby stać się alternatywą dla członkostwa w UE). Elementem budowania hard power mogą być sukcesy gospodarcze. Według rządowej strategii w 2023 r. (stulecie republiki) Turcja ma się stać m.in. 10. gospodarką świata z dochodem na głowę mieszkańca w wysokości 25 tys. dol. 6 To możliwe, choć słabością Turcji jest np. prawie całkowite uzależnienie energetyczne od Rosji (ok. 85 proc. importu), a także stosunkowo niski udział eksportu w PKB. Polska Turcja: gospodarcze szanse To, czego nie chce dostrzec w Turcji zjednoczona Europa, może zobaczyć Polska. W maju 2009 roku szefowie rządów Polski i Turcji przyjęli deklarację o strategicznym partnerstwie. Ministrowie gospodarki i przedstawiciele biznesu spotykają się regularnie od trzech lat na corocznych forach. Oba kraje zbliża nie tylko transformacja (podobnie duża skala zmian), ale także 600 lat relacji. Łączy je też szacunek dla przeszłych dokonań (Imperium Otomańskie jako jedyne państwo nigdy nie uznało rozbiorów Polski), a także wzajemna ciekawość swojej teraźniejszości. Oba kraje czerpią z kilku stuleci tradycji adaptowania cywilizacyjnych wzorców Wschodu i Zachodu. Turcja ma dziś co prawda silniejszą niż Polska pozycję w globalnym świecie, ale to Polska jest członkiem UE oraz wzorem skutecznej transformacji ustrojowej i ekonomicznej dla świata zachodniego.mimo dobrych relacji politycznych polsko-tureckie kontakty gospodarcze nie są zbyt intensywne. Co prawda, wymiana handlowa prawie się potroiła (z 2 mld dol. w 2004 r. do 5,6 mld dol. w 2011 r.), a obroty handlowe dorównują obrotom z Norwegią, Danią czy Austrią, ale inwestycje po obu stronach są małe. Szacowana wartość ulokowanego w Turcji polskiego kapitału to niecałe 20 mln dol. (81 firm, najwięcej zainwestowały grupa kapitałowa Selena, spółki MPN EE, firmy Smyk oraz X- -Broker, Asseco, Polpharma). Ministerstwo Gospodarki RP prowadzi w Turcji dwa programy promocji branżowej (odzież i galanteria skórzana, kosmetyki). W badaniu ankietowym zrealizowanym przez resort w 2011 r. 11 na 16 urzędów marszałkowskich wskazało zasadność promocji gospodarczej właśnie w Turcji (najwięcej głosów po Chinach). Ponadto w 2011 r. resort gospodarki wybrał Turcję jako jeden z pięciu rynków priorytetowych. Co może pomóc zintensyfikować kontakty gospodarcze? Na pewno potrzebne są działania promocyjne i informacyjne skoncentrowane na sześciu obszarach branżowych. Pierwszy to handel produktami spożywczymi oraz komponentami, m.in. dla przemysłu samochodowego i samolotowego, budowlanego, energetycznego. Drugi to wpisanie się w turecką strategię zwiększania innowacyjności THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

12 nowe partnerstwo gospodarki (m.in. rola designu). Trzeci rozwój dużych przedsięwzięć biznesowych w energetyce i zielonych technologiach (np. oferowanych przez klaster GreenEvo). Czwarty to dostawa technologii i sprzętu dla przemysłu tureckiego, zwłaszcza dla sektora zbrojeniowego (np. radary pokładowe i lotnicze), energetyki i ochrony środowiska. Piąty wchodzenie polskich firm doradczych w konsorcja do przetargów na realizację projektów typu Technical Assistance dla tureckiej administracji, finansowanych w ramach funduszu przedakcesyjnego IPA (Turcja otrzymuje ok. 50 proc ogółu tych środków). Szósty to rozwój turystyki, która jest drugim po eksporcie źródłem tureckich przychodów (23 mld dol. w 2011 r.), zwłaszcza zwiększenie współpracy operatorów przy zrównoważeniu bilansu (obecnie jest negatywny dla Polski), a także wykorzystanie możliwości inwestycji tureckich firm w polską infrastrukturę hotelową. Ponadto warto zwiększyć aktywność rządu oraz samorządu. Należy: poszerzyć listę branż wspieranych przez MG (komponenty samochodowe, produkty spożywcze, informatyka, zielone technologie, energetyka, turystyka, produkty farmaceutyczne) oraz systematycznie promować polskie produkty i marki; zintensyfikować bezpośrednie kontakty regionów i firm oraz zadbać o wspólne stoiska narodowe na targach branżowych (można tu np. naśladować działania Niemiec); wspierać promocyjne i operacyjne (zwłaszcza przez resorty gospodarki oraz spraw zagranicznych) działania tych polskich firm, które mają pozycję na rynkach zagranicznych i możliwości inwestycyjne, a są zainteresowane rynkiem tureckim; stworzyć parasol polityczny dla dużych kontraktów polsko-tureckich, w tym w sektorze publicznym (energetyka, infrastruktura transportowa, przemysł zbrojeniowy, technologie związane z bezpieczeństwem); połączyć promocję gospodarki z promocją polskiej kultury, prawie zupełnie nieobecną w Turcji mimo wielowiekowych tradycji relacji między państwami. Kultura jest ważnym elementem polskiej miękkiej siły i może być doskonałą dźwignią rozwoju kontaktów biznesowych. Okazją do tych działań będzie w 2014 r. Rok Polski w Turcji. wspierać działania podmiotów gospodarczych poszukujących partnerów do inwestowania w kontrakty infrastrukturalne na rynkach trzecich, np. w Iraku. Turcy mają bowiem doskonałe kontakty w krajach sąsiednich, a jednocześnie poszukują partnerów gospodarczych (także z Polski) do realizacji takich kontraktów. FOT.: JUPITER IMAGES, PAWEŁ RABIEJ, www. t24.com.tr, THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

13 nowe partnerstwo FOT.: Radek Pietruszka, PAP Potrzebne jest również: wsparcie polityczne i operacyjne agend rządowych oraz struktur pozarządowych w kontekście Turcji, m.in. intensyfikacja działań polsko- -tureckich izb przemysłowo-handlowych, zwłaszcza Polish Turkish Business Council (umowa TOBB-KIG), zwiększenie zaangażowania polskich i tureckich organizacji biznesowych (m.in. PKPP Lewiatan, TU- SIAD, TISK) i wsparcie budowania partnerstw i porozumień z tureckimi organizacjami biznesowymi oraz wynikających z nich działań, intensywniejsza promocja sieci COI (Centra Obsługi Inwestora) w Polsce, które mają możliwości wsparcia informacyjno-doradczego dla polskich firm interesujących się rynkiem tureckim, a wciąż są mało znane. Warto także rozważyć stworzenie w ramach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych struktury nastawionej na prowadzenie roboczych kontaktów pomagającej firmom uruchamiać w Turcji projekty biznesowe. Wreszcie należy wzmocnić współpracę polskiej i tureckiej administracji oraz ekspertów w zakresie budowania instytucji (institution building) i wprowadzania zmian wynikających z akcesji Turcji do UE. Polska ma w tej dziedzinie świeże doświadczenia. Ciekawą perspektywę kontaktów mogłyby przynieść projekty twinningowe między urzędami centralnymi i samorządami w ramach działań przedakcesyjnych, które dają możliwość przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych nie tylko bezpośrednio do Turcji, ale także pośrednio poprzez partnerstwa tureckich instytucji z organizacjami w innych krajach regionu. Trzeba ponadto zadbać o współpracę akademicką. Edukacja jest jedynym z priorytetów tureckiego rządu, a tureckie uczelnie przyciągają naukowców z całego świata. Polskie placówki edukacyjne cieszą się w Turcji dobrą opinią. Polska jest dla młodych Turków według statystyk programu Erasmus drugim po Niemczech preferowanym miejscem Europa musi zdecydować, jak postrzega Turcję i jakich relacji pragnie. Ale ma na to coraz mniej czasu. studiów w UE. Warto, aby resort nauki i szkolnictwa wyższego zwrócił większą uwagę na tureckich partnerów i wspólnie stymulował uczelnie obu krajów do zintensyfikowania projektów badawczych oraz zwiększania wymiany studentów i kadry, m.in. w ramach programów unijnych. Miejsce na szerszy plan polityczny W interesie Polski i UE jest utrzymanie Turcji blisko Europy. Leży to również w interesie Turcji. Jednym z kluczowych kierunków polskiej strategii zagranicznej jest wspieranie procesu rozszerzenia Unii oraz promowanie relacji z krajami kandydackimi, w tym z Turcją 7. Zasadne jest zatem pytanie: czy we wzajemnych relacjach jest miejsce na szerszy polityczny sojusz polsko-turecki? Polska Wielu polskich przedsiębiorców już dostrzegło zalety tureckiej gospodarki. Jest to kraj o najmłodszym społeczeństwie w Europie i co ważne coraz lepiej wykwalifikowanym. Kluczowe mogą być rozbudowane powiązania handlowe i kapitałowe Turcji z państwami UE, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu czy strategiczne położenie dla tranzytu surowców energetycznych oraz bogate zasoby naturalne. Już dziś polskie firmy Selena, Asseco czy Polpharma zainwestowały w Turcji; Rafako i Rafamet są aktywnymi graczami w branży maszynowej, a PESA Bydgoszcz, Herbapol Pruszków i inne wchodzą na ten rynek. W 2014 r. przypada 600. rocznica nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. To dobry czas na budowę nowej jakości w naszych relacjach. Ilona Antoniszyn-Klik [wiceminister gospodarki] THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır Ankara 26 Haziran 212 28, kişi başı gelirin ABD ye oranı (doğal log) Türkiye nin esas

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 Bu sayıda; Ağustos ayı dış ticaret verileri, Eylül ayı enflasyon verileri, Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı

Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı Türk Şirketlerinin Yurtdışı Halka Arzı 1 Borsa Kotasyonu ve Halka Arz Kurumsallaşmak Denetimden geçmek, şeffaf olmak, Kurumsal Yönetişim ilkelerine uyum, sistemlerin yönettiği bir şirket, Güçlü Mali Yapı

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

İhaleye Davet Mektubu

İhaleye Davet Mektubu İhaleye Davet Mektubu Avusturya, Graz / 09. Mayıs 2011 Avusturya çapında KOKOREC markasını kullanım müsadesi için İhaleye Davet Sizi yukarıdaki ihale konusu için açılacak olan ilansız usülle teklif vermeye

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ AVRUPA YA İŞ ZİYARETLERİNDE BULUNDU

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ AVRUPA YA İŞ ZİYARETLERİNDE BULUNDU TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ AVRUPA YA İŞ ZİYARETLERİNDE BULUNDU Helsinki de gerçekleştirilen Türkiye Finlandiya İş Forumu nda konuşan TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Finlandiya arasındaki

Detaylı