Dossier. poland TURKEy EUROPE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dossier. poland TURKEy EUROPE"

Transkript

1 Dossier poland TURKEy EUROPE O co gra dziś Turcja i co to oznacza dla Polski? Konieczne nowe otwarcie w relacjach Polonya genişleyen Avrupa'da Türkiye'nin geleceğe yönelik ortağı olabilir. Fakat ilişkilerimizde yeni bir açılıma ihtiyaç duyulmaktadır Turkey and Europe: together or apart? Time to decide. Scenarios for the future. Polska strategia wobec Turcji: jakie priorytety?

2 II 2012 THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

3 REKOMENDACJE/ TAVSİYELER/ recommendations Poland Turkey Europe: Potrzeba redefinicji / Yeniden Tanımlama İhtiyacı / The need for redefinition Europa wciąż jest dla Turcji ważnym punktem odniesienia. Jednakże kryzys w strefie euro i instytucjach unijnych z jednej strony, a z drugiej wzmocnienie gospodarczej i politycznej pozycji Turcji w ostatniej dekadzie inspirują ten kraj do redefinicji priorytetów strategicznych. Jeśli Unia Europejska nie da Turcji jasnego sygnału, że członkostwo w UE (lub równie atrakcyjna forma relacji) jest możliwe, Turcja skupi się na budowaniu własnej przestrzeni wpływów, co będzie dla Europy znacznie mniej korzystne. Prawie 600 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji to dobry punkt wyjścia do tego, by Polska odgrywała większą rolę jako rzecznik zacieśniania więzów Europy z Turcją. Okazją do tego może być wybór Turcji jako jednego z perspektywicznych rynków dla polskiej gospodarki. Avrupa Türkiye için önemli referans noktası olmaya devam etmektedir. Fakat bir taraftan Euro bölgesi ile AB kurumlarındaki kriz, diğer taraftan da Türkiye'nin siyasi ve ekonomik öneminin en son on yıl içinde pekiştirilmesi, stratejik önceliklerini yeniden tanımlama ilhamına yol açmaktadır. AB üyeliğinin (veya aynı ölçüde cazip olabilecek diğer ilişkiler) mümkün olduğu açık bir işareti AB tarafından Türkiye'ye gönderilmezse, Türkiye, kendi etki alanının geliştirilmesine odaklanacak, dolayısıyla bu durum AB için daha az avantajlı olacaktır. Yaklaşık 600 yıl devam eden Polonya Türkiye ilişkileri, Polonya'nın, Türkiye'nin Avrupa ile bağlarının daha sıkı olmasını destekleyen daha etkin sözcü rolünü oynaması için iyi bir hareket noktasıdır. Türkiye'nin Polonya ekonomisi için geleceğe yönelik ve vaat edici bir pazar olarak seçilmiş olması buna iyi bir fırsat olabilir. Europe still remains a vital point of reference for Turkey, but the crisis in the eurozone and EU institutions on one hand, and on the other the strengthening of Turkey s economic and political position over the last decade have led the country to redefine its strategic priorities. Unless the EU gives Turkey a clear signal that EU membership (or an equally attractive form of relationship with the EU) is a real possibility, Turkey will concentrate on building its own sphere of influence, which will be considerably less advantageous for Europe. Almost 600 years of diplomatic relations between Poland and Turkey are a good starting point for Poland to play a greater role as an advocate for forming closer ties between Europe and Turkey. The selection of Turkey as one of the potential markets for the Polish economy might be an opportunity to do this THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

4 spis treści OİÇİNDEKİLER / Contents Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki RP Partner projektu: Misją ośrodka analitycznego THINKTANK jest dostarczanie polskim liderom biznesu i administracji publicznej inspiracji i narzędzi do podejmowania lepszych decyzji. THINKTANK prowadzi projekty dotyczące polityk publicznych, spraw międzynarodowych oraz skutecznego zarządzania, przywództwa oraz innowacji w firmach i instytucjach; publikuje raporty oraz kwartalnik THINKTANK. THİNKTANK Analiz Merkezi'nin misyonu, iş alanında ve kamu idaresinde önde gelen Polonyalı liderlere, daha isabetli kararlar almaları amacıyla ilham ve araçların sunulmasıdır. Kamu politikaları ve efektif yönetim, şirket ile kamu teşebbüslerinde lider olma konusundaki programları geliştirerek, THİNKTANK adlı üç aylık dergi yayımlamaktadır. The mission of the analysis and research centre THINKTANK is to provide Polish leaders in business and public administration with the inspiration and the tools for better decision-making. THINKTANK conducts projects relating to public policy as well as leadership and innovation in firms and public institutions; it publishes reports and the THINKTANK quarterly magazine THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

5 myśli, które pomagają podejmować lepsze Decyzje Ośrodek analityczny nowego typu, wspierający m.in. globalną ekspansję polskich firm Dyskusje debaty publikacje kwartalnik THINKTANK Network idei i dobrych rozwiązań Daha iyi kararlar almaya yardim eden Düşünceler /Polonya firmalarının küresel açılımını destekleyen yeni tip analiz merkezi Tartışma açık oturum yayınlar THİNKTANK adlı üç aylık dergi Ülkü ve iyi çözümler ağı ideas which help with better Decision-making A new kind of analysis and research centre providing support among others for global expansion of Polish business Discussions debates publications THINKTANK quarterly magazine Network of ideas and good solutions THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

6 LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY Polska Turcja 600 lat relacji POLONYA - TÜRKİYE 600 Yillik İlişkiler Wielkość ma znaczenie / Büyüklüğün Önemi Vardır Turcja zajmuje 783 tys. km kw. (więcej niż jakikolwiek kraj UE; Francja ma 643 tys. km kw.). To 18 proc. terytorium obecnej UE i 2,5 razy więcej niż terytorium Polski. Rozmiar i strategiczne położenie pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem wpływają na pozycję Turcji zarówno w Europie, jak i wśród wschodnich i południowych sąsiadów. Metropolia Stambuł z 13,5 mln mieszkańców jest 21. miastem świata, któremu w Europie dorównuje jedynie Londyn z przedmieściami (12,2 mln). Gdyby Turcja weszła do UE, byłaby drugim pod względem populacji państwem członkowskim (ponad 79 mln mieszkańców), ustępując jedynie Niemcom (81 mln, Polska z 38 mln to szósty kraj UE pod względem populacji). Populacja turecka jest młoda (28 lat), mediana europejska to 40,9 lat (np. Niemcy 45, Francja 40, Polska 38,8). Członkostwo Turcji mogłoby więc znacznie odmłodzić Europę. / Türkiye'nin yüzölçümü 783 bin kilometre karedir (herhangi Avrupa ülkesinden daha büyüktür; örn. Fransa'nın yüzölçümü 643 bin km. karedir). Öyleyse Türkiye, Avrupa Birliği'nin mevcut yüzölçümünden %18'ine eşit olup, Polonya nınkinden ise 2,5 kat büyüktür. Büyüklüğü ve Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumu, Türkiye'nin hem Avrupa'da hem de doğu ve güney komşuları arasındaki önemini etkiler. Nüfusu 13,5 milyon olan büyükşehir İstanbul, dünyanın 21. şehridir. Avrupa'da kenar sentleri dahil olmak üzere ancak Londra yla (nüfusu 12,4 milyon) karşılaştırılabilir. Türkiye AB üyesi olsaydı, nüfus açısında nüfusu 81 milyon olan Almanya'dan sonra ikinci üye (nüfusu 79 milyon üstündedir) olacaktı. Nüfusu 38 milyon olan Polonya AB ülkeleri arasında altıncı yer almaktadır). Türk nüfusu gençtir (yaş ortalaması 28). Avrupa yaş ortalaması 40,9 (örn. Almanya 45, Fransa 40, Polonya ise, 38,8). Türkiye'nin üyeliği Avrupa'yı çok gençleştirebilecek. Polska Turcja: potencjał jeszcze niewykorzystany / Polonya - Türkiye: Henüz Yararlanılmamış Potansiyel ok. 14 % O tyle wzrosłyby zarówno populacja, jak i terytorium UE, gdyby dołączyła do niej Turcja. / Türkiye AB üyesi olsaydı, hem AB nüfusu hem de yüzölçümü bu oranda artacaktı. Wymiana handlowa Turcji z Polską prawie się potroiła z 2 mld dol. w 2004 r. do 5,6 mld dol. w roku W 2011 r. znacznie wzrósł polski eksport (o 32,6 proc.), co przy umiarkowanym wzroście importu (8,6 proc.) doprowadziło do bezprecedensowej nadwyżki polskiego eksportu na poziomie 978 mln dol. Polska wysyła do Turcji głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 63 proc.), chemicznego (14 proc.) oraz artykuły rolno-spożywcze (12 proc.). Turcja z kolei eksportuje do Polski wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 40 proc.), lekkiego (ok. 30 proc.), chemicznego (ok. 10 proc.) i rolno-spożywczego (ok. 9 proc.). / Türkiye - Polonya arasındaki ticaret hacmi 2004'de 2 milyar dolardan 2011'de 5,6 milyar dolara kadar, yani üç kat artmıştır yılında Polonya ihracatı önemli derecede artmıştır (%32,6). İthalatın artışı oldukça küçükken (%8,6), ilk defa ihracatta 978 milyon dolar tutarındaki fazlalık kaydedilmiştir. Genellikle elektrik ve makine sanayi ürünleri (ykl. %63), kimyasal maddeler (%14) ve gıda maddeleri (%12) Polonya'dan Türkiye'ye ihraç edilmektedir. Elektik ve makine sanayi ürünleri (ykl. %40), hafif sanayi ürünleri (ykl. %30), kimyasal maddeler (ykl. %10) ve gıda maddeleri (ykl. %9) ise, Türkiye'den Polonya'ya ithal edilmektedir THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

7 LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY sayılar LicZBY Środkowoeuropejski lider wzrostu / Orta Avrupa'da Kalkınma Lideri Polska w ostatniej dekadzie rozwijała się równie szybko jak Turcja (4,2 proc. wzrostu w latach , w 2009 r. jedyny kraj w UE, który odnotował wzrost). W latach skumulowany wzrost PKB Polski wyniósł 15,8 proc. najwięcej na całym kontynencie. Siłą gospodarki jest duży rynek wewnętrzny, rosnący udział eksportu w PKB (42 proc., czyli na poziomie Niemiec; w Turcji jest on dwukrotnie mniejszy) oraz inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie funduszy UE na rozwój kraju. W ciągu ostatniej dekady wartość eksportu polskich produktów i usług wzrosła trzyipółkrotnie. Rosnące znaczenie eksportu w gospodarce skłania polskie przedsiębiorstwa do poszukiwania sojuszy na kluczowych rynkach. / Son on yıl içinde Polonya da çok hızlı gelişmekteydi ( yılları arasında %4,2 oranındaki artış kaydedilmiştir; 2009 yılında ise, AB ülkeleri arasında artış kaydeden tek ülkeydi) döneminde, birikilmiş GSMH'nın artış oranı %15,8 idi - Avrupa kıtasında en büyük artış. Büyük iç piyasa, GSMH'da artan ihracat payı (%42, yani Almanya düzeyinde; Türkiye'de iki kat daha küçüktür) ve altyapı yatırımlar ile AB fonlarının kalkınma için kullanılması, Polonya ekonomisinin gücünü oluşturur. Son on yıl içinde, Polonyalı ürün ile hizmetlerin değeri üç buçuk kat artmıştır. İhracat payının ekonomimizde artışı, Polonya firmalarını anahtar pazarlarda ortaklar aramaya teşvik etmektedir. Turcja prowadzi rozległą i bardzo aktywną politykę zagraniczną. Polska jest w relacjach globalnych znacznie mniej ekspansywna. /Türkiye çok kapsamlı ve yapıcı dış politikayı gütmektedir. Polonya ise, büyüme açısından daha az ilerleme hızını kaydetmektedir. Dobrze wykorzystana dekada İyi kullanılmış en son on yıl Tempo wzrostu PKB w Polsce, Turcji i UE ( ) GSMH'nın Polonya, Türkiye ve AB'de artışı ( ) Polska / Polonya Turcja / Türkiye UE / AB Źródło / Kaynak: Worldbank Wpływowa potęga średniego szczebla / Orta Boy Nüfuzlu Güç Będąc 17. gospodarką świata (PKB pod względem parytetu siły nabywczej) Turcja stała się jedną z najbardziej wpływowych gospodarczych potęg średniego szczebla. W ciągu ostatniej dekady wzrost PKB wynosił średnio 5 proc. rocznie. Napędzały go zarówno rosnący rynek wewnętrzny, jak i aktywna obecność za granicą oraz ekspansja gospodarcza np. w Afryce i Azji Środkowej, a także Ameryce Południowej. Dziś Turcja jest 13. pod względem atrakcyjności krajem do lokowania inwestycji w regionie. Jest też drugim na świecie po Chinach krajem pod względem liczby inwestycji infrastrukturalnych realizowanych poza granicami kraju turecka firma buduje np. warszawskie metro. Ambicją kraju jest zostanie jedną z 10 gospodarek świata, co oznaczałoby prześcignięcie m.in. Hiszpanii, Włoch czy Francji. / Ekonomi büyüklüğü bakımından dünya çapında 17. yer alan Türkiye (alım gücü açısından kişi başına GSMH'ya göre yapılmış sıralama) orta boy, en etkileyici ekonomilerden biri olmuştur. Son on yıl içinde GSMH %5 oranında ortalama olarak artıyordu. Gerek hızlı gelişmekte olan iç piyasa, gerekse, yurtdışı yatırımlar, gerekse de Afrika, Orta Asya ve Güney Amerika'ya yönelik ihracat kampanyası, GSMH'nın hızlı artışını sağlamıştır. Halen Türkiye, yatırımların bölgede gerçekleştirilmesi istenen 13. ülkedir. Ayrıca Türkiye, Çin'den sonra, yurtdışında gerçekleştirilmekte olan altyapı yatırım sayısı açısından dünya çapında ikinci yer almaktadır (örn. Varşova metrosu bir Türk firmasınca inşa edilmektedir). Türkiye, dünyanın 10 en büyük ekonomiden biri olmak istemektedir. Böyle olursa, İspanya, İtalya ve Fransa geride bırakılacak THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

8 nowe partnerstwo Polska i Turcja lepszy pomysł na wzajemne relacje Potrzebny autorzy: Małgorzata Bonikowska, Paweł Rabiej, THINKTANK Dzisiejsza Turcja mało przypomina tę znaną z lat 90. Szczególnie ostatnia dekada była dla tego państwa okresem wzrostu zarówno gospodarki, jak i znaczenia na arenie międzynarodowej. Polska, zajęta wzmacnianiem swojej pozycji w UE, dostrzegła skalę tych zmian, ale nie zaproponowała konkretów. Wciąż nie jest za późno na zbudowanie silniejszych relacji polsko-tureckich. Trzeba jednak wiedzieć po co. Patrząc na cieśninę Bosfor z pałacu Topkapi, gdzie przez kilka stuleci mieszkali otomańscy władcy, jednocześnie dostrzega się Europę i Azję, przeszłość imperium i współczesność modernizującej się republiki. Miniona świetność chrześcijańskiej stolicy cesarstwa bizantyjskiego splata się z teraźniejszością İslambol, czyli miasta islamu. Najważniejszy zabytek Stambułu Hagia Sophia, przez tysiąc lat największa świątynia chrześcijańskiego świata do dziś pozostaje wzorem dla twórców kościołów i meczetów. Budowla ta dobrze symbolizuje Turcję jako państwo łącznik, stojący na dwóch nogach azjatyckiej i europejskiej. O co gra Turcja? Dziś rodzi się nowy kształt tureckiego państwa. Marszałek Mustafa Kemal, Atatürk, czyli ojciec wszystkich Turków architekt niepodległej republiki i pierwszy prezydent, zaprojektował ją jako silne, laickie państwo religijnego społeczeństwa. Przez lata do najważniejszych celów rządu należały: demokratyzacja, modernizacja, rozwój ekonomiczny i organizacja przestrzeni polityczno-społecznej na wzór amerykański. Polityka zagraniczna była wyznaczana przez strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w opozycji do Związku Radzieckiego, aktywne członkostwo w NATO (od 1952 r., co łączyło się z utrzymywaniem własnej siły militarnej), a także neutralne relacje z sąsiadami (w większości państwa islamskie) oraz dążenie do maksymalnego zbliżenia z jednoczącą się Europą. Wniosek o członkostwo we Wspólnocie Europejskiej Turcja złożyła już w 1960 r.; w 1999 r. została oficjalnym kandydatem do UE, a w 2005 r. rozpoczęła negocjacje akcesyjne. W nowym stuleciu zdarzyło się wiele rzeczy, które modyfikują ten kurs 1. Po dojściu do władzy w 2002 r. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkınma Partisi AKP) kierowana przez Recepa Erdoğana zakwestionowała linię polityczną kemalistycznych poprzedników. Nowy rząd postawił na rozwój i ekspansję ekonomiczną w regionie, aktywnie zainteresował się sprawami innych krajów, zwłaszcza państw Bliskiego Wschodu. Politykę zagraniczną wzbogaciły nowe wektory określane THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

9 nowe partnerstwo mianem koncepcji strategicznej głębi, m.in. polityka zero problemów z sąsiadami (rozwiązywanie kwestii spornych przez dialog, wspieranie rozwoju, dobrobytu i ekonomicznej niezależności państw ościennych) oraz dążenie do odgrywania roli lidera krajów muzułmańskich. Jednocześnie Turcja zaczęła szerzej wychodzić w świat (Afryka, Ameryka Południowa, Środkowy Wschód) m.in. poszukując dostępu do surowców i rynków zbytu. UE zeszła na dalszy plan, zwłaszcza od kiedy negocjacje akcesyjne zostały spowolnione, a potem zamrożone (otwarto do tej pory tylko 13 z 33 rozdziałów, a zamknięto jeden). Sytuacja w najbliższym otoczeniu Turcji także się zmienia. Zaangażowanie w arabską wiosnę, mediacje polityczne w państwach muzułmańskich oraz wsparcie przemian w Syrii zbliżyły Turcję do Zachodu, ale doprowadziły do ochłodzenia relacji z częścią sąsiadów (Syria, Iran). Rywalizacja o eksploatację złóż gazu we wschodnim basenie Morza Śródziemnego wzmogła napięcie w stosunkach z Izraelem. W najtrudniejszym położeniu stawiają jednak Turcję działania Iranu politycznego konkurenta o rząd arabskich dusz. Politykę sąsiedzką Turcji można więc raczej dziś określić jako zero spraw wokół nas bez nas. Dzięki ostatniej dekadzie szybkiego wzrostu (średnio 8 proc. PKB rocznie) pod stabilnymi rządami Turcja wzmocniła swoją pozycję międzynarodową, czego zwieńczeniem było jej wejście w 1999 r. do grupy G20. Choć Turcja nie należy do BRIC, stała się średniej wielkości mocarstwem globalnym, którego horyzont działania nie ogranicza się do regionu 2. Zwiększyła wpływy na światowej scenie politycznej, aktywnie uczestniczy w organizacjach międzynarodowych (m.in. w ONZ czy Organizacji Współpracy Islamskiej) oraz rozwija dyplomację ekonomiczną (tureckie firmy zajmują drugie miejsce po chińskich pod względem liczby inwestycji realizowanych za granicą). Wiele z tych faktów umknęło uwadze Europejczyków. Od lat 90. XX stulecia postrzegają oni Turcję stereotypowo jako państwo przyjazne i stabilne, ale mało zamożne i mentalnie odległe. Także duża część polskiego społeczeństwa, w tym elit politycznych, kojarzy Turcję powierzchownie: z wakacjami, tanimi tekstyliami, kulturą islamu i zagrożeniem nielegalną migracją. Brak wiedzy na temat Turcja stała się światowym graczem średniej kategorii, co zmieniło jej priorytety geopolityczne. Dziś buduje własną przestrzeń polityczno-gospodarczo-społeczną. Polska powinna wyciągnąć z tego wnioski. UE ma wiele obaw wobec akcesji Turcji, ale w dłuższej perspektywie wiele straci na tureckim dryfie w inną stronę. Polska może odegrać ważną rolę w sformułowaniu optymalnego pomysłu na europejsko-tureckie relacje i wypracować nową jakość własnych stosunków z Turcją. współczesnej kondycji kraju utrudnia ocenę sytuacji i nie pozwala wyciągać strategicznych wniosków politycznych. Warto dostrzec kilka czynników. Co determinuje przyszłość Turcji? Po pierwsze, Turcja stała się znacznie silniejszym graczem politycznym i gospodarczym, sworzniem geopolitycznym, jak to już w 1997 r. przewidział Zbigniew Brzeziński 3. Silnie oddziałuje i stabilizuje region. Prowadzi aktywną i jasno zdefiniowaną politykę. Dostosowuje ją do okoliczności, potrafi wyjść poza utrwalone schematy (np. ma dziś dobre relacje z Rosją). Jest najbliższym Europie dużym (prawie 80 mln mieszkańców) i szybko rozwijającym się rynkiem. Stawia na intensywny wzrost i nowe technologie. Po drugie, Europa przestała być dla Turcji jedynym wyborem. Choć tureckie tablice rejestracyjne wyglądają na unijne, a prasa z satysfakcją odnotowuje każdy przejaw popularności Turcji w Europie, splendor Europy zbladł. Sprzyjają temu kryzysy w Europie ekonomiczny i ideowy. Tym, co wciąż trzyma Turcję przy Unii, jest fakt, że Europa pozostaje wzorcem modernizacji państwa i najlepszych standardów. Nie bez znaczenia są także relacje gospodarcze: 46 proc. tureckiego eksportu i 39 proc. importu przypada na kraje UE; Turcja jest szóstym partnerem handlowym Unii z obrotami 3,6 proc. ogółu handlu, a z Europy pochodzi ok. 80 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju. Ale i to się zmienia w bilansie handlowym Turcji rośnie znaczenie wymiany z Azją i Ameryką Południową THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

10 nowe partnerstwo Turcja jest dla Polski głównym partnerem gospodarczym z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. W latach wartość polskiego eksportu do Turcji wzrosła o 86 proc. (czyli blisko 9-krotnie szybciej niż przeciętnie, do 3,3 mld dol.), natomiast poziom importu z Turcji w roku ubiegłym wyniósł 2,3 mld dol. i był o 8,2 proc. niższy niż w przedkryzysowym roku Mimo że handel między Polską a Turcją rośnie dynamicznie ( ), nadal jego skala nie odpowiada potencjałom obu gospodarek, które należą do najszybciej rozwijających się w regionie Europy. ( ) Na Polskę i Turcję patrzeć trzeba nie tylko jako na coraz bardziej interesujące rynki zbytu towarów. Firmy polskie i tureckie mogą stać się ważnymi partnerami w ekspansji na rynki krajów trzecich w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. We wzajemnych obrotach towarowych w ujęciu wartościowym znaczącą rolę odgrywają międzynarodowe korporacje. Jest to powszechnie występująca tendencja w epoce zglobalizowanej gospodarki. Chętnie widzielibyśmy jednak większą aktywność innych sektorów, w tym przedsiębiorców z sektora MŚP. WALDEMAR PAWLAK [wicepremier RP, minister gospodarki], fragment wystąpienia podczas polsko-tureckiego forum biznesowego 16 maja 2012 r. w Warszawie Po trzecie, decyzje Turcji w coraz mniejszym stopniu zależą od Europy. Im Turcja staje się silniejsza i bardziej niezależna, tym większe ma pokusy innej drogi rozwoju. Tymczasem Europie coraz trudniej się porozumieć, także w sprawie relacji z Turcją. Zwolennikami członkostwa Turcji w UE są (każde z innego powodu): Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Litwa i Polska. Tradycyjni przeciwnicy to przede wszystkim Francja, Niemcy, Austria, Cypr i Grecja. Brak zdecydowania i jasnej wizji, jakiego rodzaju stosunków z tym krajem Europa tak naprawdę chce, będą skłaniać Turcję do poszukiwania nowych politycznych pomysłów na swoją przyszłość oraz nowych partnerów, przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie, czyli na Środkowym i Bliskim Wschodzie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że gospodarcza ekspansja w globalnym świecie przychodzi tureckim firmom dość łatwo. Chcąc ją wesprzeć, tylko w Afryce w ciągu ostatnich dwóch lat rząd otworzył 22 nowe ambasady, by spozycjonować się wśród afrykańskich elit jako alternatywa dla Chin. Po czwarte, w wymiarze społecznym Turcja będzie poszukiwać własnej drogi, balansując pomiędzy wartościami islamu i świata zachodniego oraz popularyzując swój model polityczno-społeczny w krajach arabskich. Turcja nie jest krajem arabskim, nie chce być także określana jako kraj muzułmański. Islam sunnicki i alewici to oficjalnie 99 proc. społeczeństwa, obowiązuje jednak doktryna laickiego państwa, a ustrój opiera się na zachodnich wzorcach i wyraźnych odniesieniach do europejskich wartości (demokracja, państwo prawa). Turcja wypracowała wyjątkowe połączenie konserwatyzmu i modernizacji, religijności i laickości, demokracji zachodniej i elementów orientalnych, które może być wzorcem dla wielu krajów muzułmańskich, dla których Europa jest mentalnie zbyt odległa, a model świeckiego i demokratycznego państwa trudny do wdrożenia 4. Co więcej, Turcja będzie wzmacniać własną miękką siłę, która może albo być w harmonii, albo rywalizować z europejską soft power w świecie islamu. Po piąte, Turcja będzie też wzmacniać swoją twardą siłę, m.in. poprzez aktywność i rosnącą pozycję w NATO ( południowa kotwica ) 5 oraz poprzez różne formy działań, w których niektórzy dostrzegają realizację doktryny neoosmanizmu, czyli występowania Turcji jako samodzielnego, głównego gracza w wielokulturowej przestrzeni cywilizacyjnej (tzn. bloku państw pod jej FOT.: ministerstwo gospodarki THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

11 nowe partnerstwo FOT.: PAWEŁRABIEJ, JUPITERIMAGES przywództwem, który mógłby stać się alternatywą dla członkostwa w UE). Elementem budowania hard power mogą być sukcesy gospodarcze. Według rządowej strategii w 2023 r. (stulecie republiki) Turcja ma się stać m.in. 10. gospodarką świata z dochodem na głowę mieszkańca w wysokości 25 tys. dol. 6 To możliwe, choć słabością Turcji jest np. prawie całkowite uzależnienie energetyczne od Rosji (ok. 85 proc. importu), a także stosunkowo niski udział eksportu w PKB. Polska Turcja: gospodarcze szanse To, czego nie chce dostrzec w Turcji zjednoczona Europa, może zobaczyć Polska. W maju 2009 roku szefowie rządów Polski i Turcji przyjęli deklarację o strategicznym partnerstwie. Ministrowie gospodarki i przedstawiciele biznesu spotykają się regularnie od trzech lat na corocznych forach. Oba kraje zbliża nie tylko transformacja (podobnie duża skala zmian), ale także 600 lat relacji. Łączy je też szacunek dla przeszłych dokonań (Imperium Otomańskie jako jedyne państwo nigdy nie uznało rozbiorów Polski), a także wzajemna ciekawość swojej teraźniejszości. Oba kraje czerpią z kilku stuleci tradycji adaptowania cywilizacyjnych wzorców Wschodu i Zachodu. Turcja ma dziś co prawda silniejszą niż Polska pozycję w globalnym świecie, ale to Polska jest członkiem UE oraz wzorem skutecznej transformacji ustrojowej i ekonomicznej dla świata zachodniego.mimo dobrych relacji politycznych polsko-tureckie kontakty gospodarcze nie są zbyt intensywne. Co prawda, wymiana handlowa prawie się potroiła (z 2 mld dol. w 2004 r. do 5,6 mld dol. w 2011 r.), a obroty handlowe dorównują obrotom z Norwegią, Danią czy Austrią, ale inwestycje po obu stronach są małe. Szacowana wartość ulokowanego w Turcji polskiego kapitału to niecałe 20 mln dol. (81 firm, najwięcej zainwestowały grupa kapitałowa Selena, spółki MPN EE, firmy Smyk oraz X- -Broker, Asseco, Polpharma). Ministerstwo Gospodarki RP prowadzi w Turcji dwa programy promocji branżowej (odzież i galanteria skórzana, kosmetyki). W badaniu ankietowym zrealizowanym przez resort w 2011 r. 11 na 16 urzędów marszałkowskich wskazało zasadność promocji gospodarczej właśnie w Turcji (najwięcej głosów po Chinach). Ponadto w 2011 r. resort gospodarki wybrał Turcję jako jeden z pięciu rynków priorytetowych. Co może pomóc zintensyfikować kontakty gospodarcze? Na pewno potrzebne są działania promocyjne i informacyjne skoncentrowane na sześciu obszarach branżowych. Pierwszy to handel produktami spożywczymi oraz komponentami, m.in. dla przemysłu samochodowego i samolotowego, budowlanego, energetycznego. Drugi to wpisanie się w turecką strategię zwiększania innowacyjności THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

12 nowe partnerstwo gospodarki (m.in. rola designu). Trzeci rozwój dużych przedsięwzięć biznesowych w energetyce i zielonych technologiach (np. oferowanych przez klaster GreenEvo). Czwarty to dostawa technologii i sprzętu dla przemysłu tureckiego, zwłaszcza dla sektora zbrojeniowego (np. radary pokładowe i lotnicze), energetyki i ochrony środowiska. Piąty wchodzenie polskich firm doradczych w konsorcja do przetargów na realizację projektów typu Technical Assistance dla tureckiej administracji, finansowanych w ramach funduszu przedakcesyjnego IPA (Turcja otrzymuje ok. 50 proc ogółu tych środków). Szósty to rozwój turystyki, która jest drugim po eksporcie źródłem tureckich przychodów (23 mld dol. w 2011 r.), zwłaszcza zwiększenie współpracy operatorów przy zrównoważeniu bilansu (obecnie jest negatywny dla Polski), a także wykorzystanie możliwości inwestycji tureckich firm w polską infrastrukturę hotelową. Ponadto warto zwiększyć aktywność rządu oraz samorządu. Należy: poszerzyć listę branż wspieranych przez MG (komponenty samochodowe, produkty spożywcze, informatyka, zielone technologie, energetyka, turystyka, produkty farmaceutyczne) oraz systematycznie promować polskie produkty i marki; zintensyfikować bezpośrednie kontakty regionów i firm oraz zadbać o wspólne stoiska narodowe na targach branżowych (można tu np. naśladować działania Niemiec); wspierać promocyjne i operacyjne (zwłaszcza przez resorty gospodarki oraz spraw zagranicznych) działania tych polskich firm, które mają pozycję na rynkach zagranicznych i możliwości inwestycyjne, a są zainteresowane rynkiem tureckim; stworzyć parasol polityczny dla dużych kontraktów polsko-tureckich, w tym w sektorze publicznym (energetyka, infrastruktura transportowa, przemysł zbrojeniowy, technologie związane z bezpieczeństwem); połączyć promocję gospodarki z promocją polskiej kultury, prawie zupełnie nieobecną w Turcji mimo wielowiekowych tradycji relacji między państwami. Kultura jest ważnym elementem polskiej miękkiej siły i może być doskonałą dźwignią rozwoju kontaktów biznesowych. Okazją do tych działań będzie w 2014 r. Rok Polski w Turcji. wspierać działania podmiotów gospodarczych poszukujących partnerów do inwestowania w kontrakty infrastrukturalne na rynkach trzecich, np. w Iraku. Turcy mają bowiem doskonałe kontakty w krajach sąsiednich, a jednocześnie poszukują partnerów gospodarczych (także z Polski) do realizacji takich kontraktów. FOT.: JUPITER IMAGES, PAWEŁ RABIEJ, www. t24.com.tr, THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

13 nowe partnerstwo FOT.: Radek Pietruszka, PAP Potrzebne jest również: wsparcie polityczne i operacyjne agend rządowych oraz struktur pozarządowych w kontekście Turcji, m.in. intensyfikacja działań polsko- -tureckich izb przemysłowo-handlowych, zwłaszcza Polish Turkish Business Council (umowa TOBB-KIG), zwiększenie zaangażowania polskich i tureckich organizacji biznesowych (m.in. PKPP Lewiatan, TU- SIAD, TISK) i wsparcie budowania partnerstw i porozumień z tureckimi organizacjami biznesowymi oraz wynikających z nich działań, intensywniejsza promocja sieci COI (Centra Obsługi Inwestora) w Polsce, które mają możliwości wsparcia informacyjno-doradczego dla polskich firm interesujących się rynkiem tureckim, a wciąż są mało znane. Warto także rozważyć stworzenie w ramach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych struktury nastawionej na prowadzenie roboczych kontaktów pomagającej firmom uruchamiać w Turcji projekty biznesowe. Wreszcie należy wzmocnić współpracę polskiej i tureckiej administracji oraz ekspertów w zakresie budowania instytucji (institution building) i wprowadzania zmian wynikających z akcesji Turcji do UE. Polska ma w tej dziedzinie świeże doświadczenia. Ciekawą perspektywę kontaktów mogłyby przynieść projekty twinningowe między urzędami centralnymi i samorządami w ramach działań przedakcesyjnych, które dają możliwość przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych nie tylko bezpośrednio do Turcji, ale także pośrednio poprzez partnerstwa tureckich instytucji z organizacjami w innych krajach regionu. Trzeba ponadto zadbać o współpracę akademicką. Edukacja jest jedynym z priorytetów tureckiego rządu, a tureckie uczelnie przyciągają naukowców z całego świata. Polskie placówki edukacyjne cieszą się w Turcji dobrą opinią. Polska jest dla młodych Turków według statystyk programu Erasmus drugim po Niemczech preferowanym miejscem Europa musi zdecydować, jak postrzega Turcję i jakich relacji pragnie. Ale ma na to coraz mniej czasu. studiów w UE. Warto, aby resort nauki i szkolnictwa wyższego zwrócił większą uwagę na tureckich partnerów i wspólnie stymulował uczelnie obu krajów do zintensyfikowania projektów badawczych oraz zwiększania wymiany studentów i kadry, m.in. w ramach programów unijnych. Miejsce na szerszy plan polityczny W interesie Polski i UE jest utrzymanie Turcji blisko Europy. Leży to również w interesie Turcji. Jednym z kluczowych kierunków polskiej strategii zagranicznej jest wspieranie procesu rozszerzenia Unii oraz promowanie relacji z krajami kandydackimi, w tym z Turcją 7. Zasadne jest zatem pytanie: czy we wzajemnych relacjach jest miejsce na szerszy polityczny sojusz polsko-turecki? Polska Wielu polskich przedsiębiorców już dostrzegło zalety tureckiej gospodarki. Jest to kraj o najmłodszym społeczeństwie w Europie i co ważne coraz lepiej wykwalifikowanym. Kluczowe mogą być rozbudowane powiązania handlowe i kapitałowe Turcji z państwami UE, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu czy strategiczne położenie dla tranzytu surowców energetycznych oraz bogate zasoby naturalne. Już dziś polskie firmy Selena, Asseco czy Polpharma zainwestowały w Turcji; Rafako i Rafamet są aktywnymi graczami w branży maszynowej, a PESA Bydgoszcz, Herbapol Pruszków i inne wchodzą na ten rynek. W 2014 r. przypada 600. rocznica nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. To dobry czas na budowę nowej jakości w naszych relacjach. Ilona Antoniszyn-Klik [wiceminister gospodarki] THINKTANK DOSSIER Polonya_Türkiye_AB

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı

AZERBAYCAN-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER ÖZET ABSTRACT

AZERBAYCAN-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER ÖZET ABSTRACT OAKA Cilt:7, Sayı: 13, ss. 137-162, 2012 AZERBAYCAN-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE PERSPEKTİFLER ECONOMIC AFFAIRS OF AZERBAIJAN AND GERMANY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES Elman MURADOV* ÖZET Azerbaycan

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Hazar Bölgesi katma değeri yüksek sektörleri ile pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor.

Hazar Bölgesi katma değeri yüksek sektörleri ile pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2013 SAYI: 03 Hazar Bölgesi katma değeri yüksek sektörleri ile pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Orta Asya da Turizmin Yeni Yüzü: Özbekistan Soğuk savaş biterken

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (259-279) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 NORMATİF YATIRIM

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

ÇİN AFRİKA DA NE YAPIYOR Yalın Alpay

ÇİN AFRİKA DA NE YAPIYOR Yalın Alpay 1 ÇİN AFRİKA DA NE YAPIYOR Yalın Alpay Özet Dünyanın yeni yükselen gücü Çin, yükselişini sağlayan stratejisinde önemli değişiklikler gerçekleştiriyor. Ucuz üretim merkezi olarak dünya üretimini bir anda

Detaylı

Çin Afrika da Ne Yap yor

Çin Afrika da Ne Yap yor * Çin Afrika da Ne Yap yor ÖZET Dünyan n yeni yükselen gücü Çin, yükseliflini sa layan stratejisinde önemli de ifliklikler gerçeklefltiriyor. Ucuz üretim merkezi olarak dünya üretimini bir anda arz yönünde

Detaylı

KPMG 14 Gündem. Gündem dekiler: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile Röportaj. Türkiye Otomotiv Sektörünün Geleceğe Yolculuğu

KPMG 14 Gündem. Gündem dekiler: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile Röportaj. Türkiye Otomotiv Sektörünün Geleceğe Yolculuğu KPMG 14 Gündem Sayı 14 / Nisan - Haziran 2013 Gündem dekiler: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile Röportaj Türkiye Otomotiv Sektörünün Geleceğe Yolculuğu Üç Adımda Suistimal Risk Yönetimi

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar i TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VAKFI (TEPAV) HAKKINDA: TEPAV üretilecek her bilginin, geliştirilecek her fikrin Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı

Detaylı