BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 75 NUMBER: 2008/5 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2010

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Bilgisayar programlama, programlar BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi DiÛer bilgilendirme kaynaklarý HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik Sosyal ilißkilerin etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe DÜN HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi...26

11 332 Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Ceza hukuku zel hukuk KAMU Y NETÜMÜ TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim KadÝnlarÝn eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK Geometri FÜZÜK IßÝk ve parafotik olaylar KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER...81

12 542 Teknikler, gere ler, malzemeler YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Konutlar ve konut donanýmý Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi ÜMALAT Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar DiÛer nihai ŸrŸnler ve paketleme BÜNALAR Ünßaat malzemeleri Ahßap inßaat Marangozluk SANATLAR G ZEL SANATLAR EÛitim, araßtýrma ilgili konular MÜMARLIK Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK...97

13 738 Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Mobilya ve aksesuvarlar RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca denemeler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca denemeler...196

14 868 Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Epik ßiir, roman ve hikayesi Klasik Yunan sšylevleri Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT YeryŸzeyinin grafik sunumu Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ya kadar Ütalya GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL AFRÜKA TARÜHÜ BatÝ Afrika ve kýyýdan uzak adalar...208

15 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2008 BD TekelioÛlu, Tuluhan Ayak ŸstŸ cevaplar / Tuluhan TekelioÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Milli ReasŸrans, [200 s.] : fotoû. ; 30 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bu kitap Tuluhan TekelioÛlu'nun "AyakŸstŸ Cevaplar" isimli video yerleßtirmesinden se ilen 210 cevaptan olußmußtur. S.N.: ; D.M ISBN : [23.00 YTL] AD 4512 Churchward, James BatÝk kýta Mu'nun ocuklarý / James Churchward ; eviren: Ercan ArÝsoy. Ñ Üzmir : Ege Meta YayÝnlarÝ, 573.3, Bilgisayar programlama, programlar 2008 AD 4377 šlkesen, Rifat, Veri yapýlarý ve algoritmalar / Rifat šlkesen. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, , AD Deitel, Harvey M. C ve C++ / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel ; Üngilizce'den eviren: Metin Zavrak, Ekrem Aksoy, H. Nihal Karaca. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, xxxiii, 880 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; yayýn no: 407) zgÿn eseradý: C: How to program. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 YTL]. I. Deitel, Paul J. II. Zavrak, Metin. III. Aksoy, Ekrem. IV. Karaca, H. Nihal. V. E.a. VI. Seri AD Tarhan, Cenk, Windows Vista / Cenk Tarhan. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, xi, 444 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 159) S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. II. Seri AD šlkesen, Rifat, Veri yapýlarý ve algoritmalar / Rifat šlkesen. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, 424 s. : izelge, ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL] , BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2008 BD katalog. Ñ Üstanbul : zer YayÝnlarÝ, 64 s. : res. ; 30 cm. S.N.: ; D.M [10.00 YTL] K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi SŸreli YayÝnlar 2008 SB Vision work. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (KÝß 2006) -. Ñ Üstanbul : Cybersoft Enformasyon Teknolojileri, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk KÝß Bilgi teknolojileri dergisi. S.N.:

16 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2008 AD Soysal, Mine Eyvah kitap / Mine Soysal. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, 127 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2008 AD B kiler, Yavuz BŸlent, SšzŸn doûrusu / Yavuz BŸlent B kiler. Ñ 12. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ, c. "1." (300 s.) ; 22 cm. Ñ (TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ yayýnlarý ; 70) S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL]. II. Seri , AD Tokgšz, Oya, Temel gazetecilik / Oya Tokgšz. Ñ 7. bsk. Ñ Ankara : Ümge Kitabevi, 436 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [19.50 YTL] DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2008 SB Adalife. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat-Mart 2008) -. Ñ AdapazarÝ : Tacettin BafralÝoÛlu, c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi Þubat-Mart KŸltŸr, sanat,haber, aktÿel, magazin dergisi. S.N.: SB AltÝnyayla Burdur Dirmil. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AralÝk 2007) -. Ñ Burdur : AltÝnyayla KaymakamlÝÛÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi AralÝk KŸltŸr, eûitim ve sosyal yaßam dergisi. S.N.: SB Ataßehir yaßam. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (Þubat- Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Saadet Yaprak, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Þubat-Mart Haber, aktÿalite, yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: SB Bafra. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Ekim-KasÝm-AralÝk 2007) -. Ñ Bafra : Bafra Ticaret ve Sanayi OdasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Ekim-KasÝm-AralÝk AktŸalite, kÿltÿr, ekonomi dergisi. S.N.: SB Bah eßehir life. Ñ 1. yýl, 9. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Üstanbul : Hakan YÝlmaz, c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi Ocak Yaßam ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB Bakkal dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (EylŸl- Ekim 2007) -. Ñ Üstanbul : Üstanbul Perakendeci Bakkallar Benzerleri ve MŸstahdemleri Esnaf OdasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk EylŸl-Ekim AktŸalite, ekonomi dergisi. S.N.:

17 2008 SB BalÝkesir plus. Ñ (AralÝk 2007) -. Ñ BalÝkesir : BalÝkesir Ticaret OdasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AralÝk AktŸel magazin ve yaßam dergisi. S.N.: SB Bizim KadÝkšy. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : Fevzi AÛa dalý, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk AÛustos Kent yaßamý ve haber dergisi. S.N.: SB Call center magazine. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim-KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : Nice YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ekim-KasÝm Magazin ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB Classic life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk 2007) -. Ñ Üstanbul : BŸlent AydÝn, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi AralÝk Bu dergi Classic Car dergisinin ekidir. AktŸalite, yaßam, kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk 2007) -. Ñ istanbul : Arda Ajans, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AralÝk AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB eßme Ala atý yaßam. Ñ 3. yýl, 7. sayý, (Haziran 2007) -. Ñ Üzmir : Ege Esnaf Sanayi Gazetesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Haziran Ege Esnaf Gazetesi'nin hediyesidir. AktŸalite, yaßam ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Elit magazin. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Üstanbul : Mina GÝda DÝß Tic., c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Ocak Magazin ve moda dergisi. S.N.: ISSN SB Erbirder. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Ocak-Þubat 2008) -. Ñ Erzurum : Recai Acar, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ocak-Þubat KŸltŸr, sanat ve haber dergisi. S.N.: SB Ereylin inside. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (KÝß 2008) -. Ñ Üstanbul : MartÝ DanÝßmanlÝk, c. : rnk. res. ; 32 cm. aylýk KÝß AktŸalite, moda ve magazin dergisi. S.N.: SB Evimdeyim. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak- Þubat-Mart 2008) -. Ñ Üstanbul : SŸleyman etinsaya, c. : rnk. res. ; 28 cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart Avrupa KonutlarÝ'nÝn dergisi. S.N.:

18 2008 SB FamaktŸel. Ñ 1. yýl, 12. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üzmir : Fama DanÝßmanlÝk Reklam, c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk Mart AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Fangclub. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (KasÝm-AralÝk 2007) -. Ñ Üstanbul : Ethem GŸngen, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk KasÝm-AralÝk Yaßam dergisi. S.N.: SB Marmara bÿlten. Ñ 1. yýl, 8. sayý, (Ekim 2007) -. Ñ Üstanbul : Marmara niversitesi, c. : res. ; 30 cm. AylÝk Ekim EÛitim, kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Medikaria. Ñ 5. yýl, 18. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ MuÛla : MuÛla Tabip OdasÝ, c. : rnk. res. ; 29 cm. aylýk Ocak SaÛlÝk, aktÿalite ve haber dergisi. S.N.: SB SancÝ. Ñ 13. yýl, 26. sayý, (Mart 2005) -. Ñ Konya : Konya ve Karaman Tabip OdasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Mart Haber ve aktÿalite dergisi. S.N.: ISSN SB ShoponaÝr. Ñ (2005) -. Ñ [Üstanbul?] : [yayl.y.], c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Moda, aktÿalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Televole life. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AralÝk 2007) -. Ñ Üstanbul : Ferruh Taßdemir, c. : rnk. res. ; 33 cm. AylÝk AralÝk Sosyete magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Tirßik : AndÝrÝn ve evresi yerel dergisi. Ñ 1. yýl, 7. sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : AndÝrÝn Gelißim Platformu, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk KasÝm AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB Turkish Daily News christimas & newyear's special. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk 2007) -. Ñ Üstanbul : Nuri olakoûlu, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AralÝk AktŸalite, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Turkish Daily News Turquoise living. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : Nuri olakoûlu, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk [MayÝs 2007?] -. AktŸalite ve yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.:

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Haziran Temmuz 5 Yıl: 2015 May June July August - Summer Number: 5

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Ocak Şubat Mart 3 Yıl:25 January February MarchApril Spring Semester Volume: 2

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı