T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI"

Transkript

1 : 2012/3-1 (14) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Belediye Meclis Üyeleri: Fazilet ÖZCAN, Yeşim SANCAKTAR, Şerife HASOĞLU, Tebessüm KÖKDĐL, Yaşar YAĞMUR, Ergün YILMAZ, Kadri Tufan KÜRKLÜ, Müjdat KARTAL, Dünyamin SÖNMEZ, Behçet SARI, Mehmet KIRAÇ, Mehmet AKSOY, Şerif Ali GÜNAKIN, Mehmet Emin YILDIZBAKAN, Hasan YILDIRIM, Kerim TUFAN, Necmeddin Sahir GÜNER, Ramadan Cahit KIRAŞI nın, Meclisimize sunmuş olduğu 05/03/2012 tarihli önergenin incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun kurulmasına, Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları olarak; Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Amaç: 24 Mart 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu doğrultusunda; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ilçemizde, ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Tarsus Belediye Meclisini bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Tarsus Belediye Meclisine sunulan öneri ve teklifleri değerlendirerek görüş sunmak, Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Komisyonun kuruluşu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda Üye sayısı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uygun, tüm kadın üyelerin ve kadın üye sayısı kadar erkek üye alınması suretiyle belirlenir. Komisyona siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de aday olabilir../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 1 / 23

2 : 2012/3-1 (14) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri belirlenirken kadın meclis üyeleri ile insan hakları konusunda uzman meclis üyelerine öncelik tanınır. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır. Komisyonun görevleri Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun görevleri şunlardır: a) Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Tarsus Belediye Meclisi Başkanlığına sunulan öneri ve teklifleri kadın erkek eşitliği konusunda Anayasasına, uluslararası gelişmelere ve yükümlülüklere uygunluğunu inceleyerek görüş sunmak. b) Her yasama yılının sonunda Đlçemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve bunu Tarsus Belediye Meclisine sunmak. c) Kadın hakları ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak ülkemizdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Tarsus Belediye Meclisini bilgilendirmek. d) Kadın erkek eşitliği konusunda Tarsus Belediye Meclisinin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek. e) Tarsus Belediye Meclisi Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek. f) Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak. g) Cinsiyetin yanı sıra ırk, ten rengi, etnik ve sosyal köken, dil, din, inanç, siyasi ve diğer görüşle, mülkiyet, engellilik, yaş, cinsel yönelim veya sosyo ekonomik statüye dayalı çoklu ayrımcılık ve dezavantajların kadın-erkek eşitliği konusunda ele almak. h) Kadın ve erkeklerin toplumda karar alma süreçlerine dengeli katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. ı) Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesini sağlamak../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 2 / 23

3 : 2012/3-1 (14) i) Yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesine katkı sağlamak. j) Kadınların sosyo ekonomik konumlarının güçlendirilmesi için kadın istihdamlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. k) Belediyemiz bünyesinde hizmetiçi eğitim programlarında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği konusuna yer verilmesi için çalışmalar yapmak. Komisyonun yetkileri 1) Komisyon görevleri ile ilgili olarak Tarsus Belediyesi organizasyonunda yer alan birimlerden kanunlarda öngörülen usullere uyarak bilgi istemek ve ilgililerini çağırarak bilgi almak yetkisine sahiptir. 2) Komisyon görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilir. 3) Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir, Đl dışında da çalışabilir. Komisyonun çalışma usul ve esasları 1) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 2) Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu Tarsus Belediye Meclisi Başkanlığına sunar. Bu rapor, başkanlığın görüş ve önerisi ile meclis gündemine alınabilir ve üzerinde görüşme açılabilir. 3) Komisyon raporu, Başkanlık ve ilgili müdürlüklere Başkanlıkça gönderilir. 4) Komisyon, Tarsus Belediye Meclisi Başkanlığınca kendisine havale olunan başvurularla ilgili, başvuru sahibine, yapılan işlem ve başvurunun sonucu hakkında havale tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bilgi verir. 5) Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, Komisyon kararı ve Tarsus Belediye Meclisinin onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Tarsus Belediyesi bütçesinden karşılanır../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 3 / 23

4 : 2012/3-1 (14) Yürürlük Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esasları Belediye Meclisi tarafından kabulü ile yürürlüğe girer. Yürütme Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile ilgili hükümleri Tarsus Belediye Meclisi Başkanı ve Belediye Meclisi yürütür. Denilmekte olup; Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarının kabulüne ve komisyon üyeleri olarak; Fazilet ÖZCAN Tebessüm KÖKDĐL Şerife HASOĞLU Hasan YILDIRIM Muvaffak BÜYÜKKAYA Müjdat KARTAL Ramadan Cahit KIRAŞI nın seçilmesi için yapılan oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 4 / 23

5 : 2012/3-1 (15) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği nin 27/02/2012 tarih ve 633 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 90. maddesinde Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık arttırma ile satılır. Satış Komisyonu, Đl ve Đlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında Belediye Meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme Đdaresinin selahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder. hükmü yer almaktadır. Buna göre, Tarsus Vergi Dairelerinden gelen talepler üzerine; Vergi borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerin rayiç değer tespiti için; 2012 yılı Satış Komisyonuna Üye olarak Belediye Meclis Üyesi Mehmet AKSOY un görevlendirilmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 5 / 23

6 : 2012/3-1 (16) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 01/03/2012 tarih ve 149 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk Dili ve Lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 2003 yılında kurulmuş olan uluslararası bir teşekkül olup birliğin merkezi Đstanbul da bulunmaktadır. Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 18 ayrı ülkeden, 1013 üyesi mevcuttur. Türk dünyasındaki bütün belediyeleri birlik çatısı altında toplamak, belediyeleri, ileri batı ülkelerinin standartlarına kavuşturabilmek; bu doğrultuda mali, sosyal, hukuki ve siyasi etkinlikler kazandırabilmek için parlamento, hükümet, ulusal ve uluslararası düzeyde girişim vs. faaliyetlerde bulunmak, merkeziyetçilik anlayışından, yerinden yönetim anlayışına geçişi sağlayacak yasaların çıkartılması, tüm belediyelerin hükümet ve ilgili bakanlıklarla ilişkilerinin sağlanması, Belediyelere kanunla verilen zorunlu ve ihtiyari görevlerin, bir veya bir kaçını birlikte tesis ve idare ile yerine getirmek, birden çok ilde bulunan belediyeleri ilgilendiren çevre, doğalgaz kullanımı, kanalizasyon ve katı atık hizmetlerini ortaklaşa kurulacak tesisler yoluyla birlikte yapmak, yerel yönetimlerde çalışan personelin mesleki konularda eğitilmesi ve her türlü faaliyetleri yapmak amacı ile, 3335 sayılı Uluslar arası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre faaliyetini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliği kurulmuş olup; Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 29/02/2012 tarihli birliğe davet yazısına istinaden, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve tüzüğünün kabulüne, 2012 yılına ait yıllık aidatı olan 15,000-TL nin ve sonraki yıllarda Birlik Meclisi tarafından belirlenecek aidatların Türk Dünyası Belediyeler Birliğine ödenmesine, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen Meclis Üyesi; Mahmut AKDEMĐR (Asil), Şerif Ali GÜNAKIN (Yedek) Üye olarak seçilmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyesi; Fazilet ÖZCAN ın çekimser oy kullanması haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 6 / 23

7 : 2012/3-1 (17) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 29/02/2012 tarih ve 349 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartları na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında Boş memur kadrolarının sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır. denilmektedir. Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49.maddesinin 2.cümlesinde de Belediyenin ve Bağlı Kuruluşların Norm kadroları, bu ilke ve standartları çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirleneceği hüküm altına alınmıştır. II SAYILI CETVEL:( MEMUR BOŞ KADRO DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ) 2 adet 4.dereceli Şef kadrosu iptal edilerek yerine 2 adet 7.dereceli Şef kadrosunun ihdasına; Yönetmelik doğrultusunda düzenlenen ve yukarıda bahsedilen memur boş kadrolarının derece değişiklikleri için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 7 / 23

8 : 2012/3-1 (18) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Su ve Kanalizasyon Đşletmesi Müdürlüğü nün 24/02/2012 tarih ve 475 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đşletmesi Müdürlüğünün 2012 mali yılı bütçesi 22 Kasım 2012 tarih ve 2011/11-2 (136) sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş ve tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bütçe tarifesi içinde yer alan abone tipleri, mesken, mesken şantiye, işyeri-ticarethane, okul, resmi daire, toplu satış ve şantiye aboneliği olarak bölümlenmiştir. Kentimizde bulunan muhtarlık binaları odalar ve vakıflar kamu fiyatlandırılmaktadır. Kamuda katı atık toplama ücreti 30,00 TL.dir.(K.D.V.Dahil) tarifesinden Odalar, vakıflar ve muhtarlık binaları için ayrı bir abone tipi oluşturulması için talepler gelmektedir. Bu nedenle 31/03/2012 tarihinden itibaren; Muhtarlık binası, Oda, Vakıf Fiyat tarifesi 0 m3 10 m3-1,75 10 m3 25 m3-2,45 25 m3 ve üstü - 3,43 Katı atık toplama ücreti 6,50 TL.+K.D.V. olarak belirlenmesine diğer tarife guruplarına uygulanan dönem su ve atıksu fiyat artışı oranında arttırılması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 8 / 23

9 : 2012/3-1 (19) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Zabıta Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 260 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye Meclisinin tarih ve 12/4-1 (15) sayılı kararı ile kabul ettiği Semt Pazarı Yönetmeliğine göre; Tarsus Belediyesinin muhtelif semtlerde kurmuş olduğu semt pazarlarının kuruluş, sevk ve idaresi maksadıyla yayınladığı yönetmeliğin günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Hazırlanan (31) maddelik yeni Semt Pazarı Yönetmeliği: TARSUS BELEDĐYESĐ SEMT PAZARI YÖNETMELĐĞĐ Maksat : Bu Yönetmelik; a) Pazar ölçeğinde de olsa toplam arz ve talebin karşı karşıya getirilerek serbest rekabet şartlarının meydana gelmesini sağlamak. b) Tarsus Halkının pazar ihtiyaçlarını rahat ve güvenle karşılayabilmesine yardımcı olmak maksadıyla Tarsus Belediyesi tarafından kurulan semt pazarlarının kuruluş, sevk ve idaresi esaslarını belirlemek amacıyla yayınlanmıştır. Madde 1- Bu yönetmelikte söz edilen bazı kavramlardan ne anlaşılması gerektiği aşağıda ve karşılarında tarif edilmiştir. TANIMLAR a) Semt Pazarı Yönetmeliği : Tarsus Belediyesi Meclisince kabul edilip, yayınlanan ve semt pazarı hizmetlerini düzenleyen yönetmeliktir. Bundan böyle takip eden maddelerde gerektiğinde yönetmelik adıyla anılacaktır../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 9 / 23

10 : 2012/3-1 (19) b) Semt Pazarı : Halkın alışveriş ihtiyaçlarını rahat ve güvenle karşılayabilmesi maksadıyla Semt Pazarı Yönetmeliğine göre belediyemizce kurulan, toplam arz ve talebin karşı karşıya gelmesi sonucu serbest rekabet ortamı sağlayan alanlardır. c) Fiyat Etiketi : Bir malın (Adet, Kg., Metre gibi) birim satış fiyatını ifade eden tutarın kolayca görünür ve okunur şekilde yazıldığı araçtır. d) Semt Pazarı Kartı : Semt pazarında pazarcılıkla iştigal eden esnafa Semt Pazarı Yönetmeliğinin 2. maddesine göre düzenlenen, üzerinde esnaf veya pazarcının fotoğrafı olan nüfus kayıt bilgilerini taşıyan ve belediyemizce verilen belgedir. e) Esnaf/Pazarcı : Belediyemizden Semt Pazarı Kartı alarak yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren şahıslardır. f) Tezgah : Pazar yerinde pazar yerinin büyüklüğüne göre ticari ürün satmak maksadıyla üzerinde mal sergilenen özel surette yapılmış yerdir. g) Önlük : Niteliği ve tarzı belediyemizce belirlenip pazarcılara bedeli mukabil verilen tezgahtarların giydiği, para koymak için iki cebi bulunan yakasız bir çeşit kıyafettir. PAZARYERĐ KURULMASI TERTĐP VE DÜZENĐ Madde 2- Pazarcılıkla iştigal etmek isteyen ve müracaatı kabul edilen kimse adına Belediyemizce Semt Pazarı Kartı tanzim edilir. Semt Pazarı Kartı alan esnaf, bu yönetmelik hükümlerine uyarak çalışacağına dair belediyemize karşı taahhütname verir. Semt Pazarı Kartı olmayan kimse Tarsus Belediyesi Semt pazarlarında ticari faaliyet gösteremez. Madde 3- Pazarcılık yapmak için Belediyemize müracaat eden kimselerden aşağıdaki belgeler istenir. Đstenilen belgeler incelenerek durumu uygun görülene Semt Pazarı Kartı tanzim edilir. Durumu uygun görülmeyene semt pazarı kartı verilmez../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 10 / 23

11 : 2012/3-1 (19) Đstenilen belgeler şunlardır; a) b) c) d) e) f) g) h) ı) Dilekçe Nüfus cüzdanı sureti (Muhtar onaylı) Đkametgah belgesi (Her yılın Aralık Ayında yenilenir) Savcılık belgesi (Her yılın Aralık Ayında yenilenir) Sağlık Raporu (Gıda işi yapanlar için) Aile nüfus tablosu 1 adet telli dosya 3 adet vesikalık fotoğraf Đlk müracaatta o yıla ait bütçe tarifesinde belirtilen miktar üzerinden harç tahsil edilir. i) Konut Bildirim Formu Madde 4- Semt Pazarı Kartı olan esnaf, semt pazarlarında kendi semt pazarı kartı ile bizzat çalışmak zorundadır. Tahsis hakkını Belediyemizden izin alarak ve Belediyemizin belirlediği devir ücreti olan TL Gelir Yöneticiliği veznelerine yatırdıktan sonra devredebilir. Bu ücret her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılır. Ancak ölüm, hastalık ve mücbir sebepler oluştuğu takdirde durumu belgelendirmek şartı ile birinci dereceden yakınına (eş,çocuk, anne,baba) devir ücretinin %50 ni ödemek şartıyla devredilir. Madde 5- Belediyeden izin alınmadan yapılan devirlerde devreden pazarcı esnafının pazar yeri tahsisi iptal edilir. Devreden pazarcı da hiçbir hak talebinde bulunamaz. Madde 6- Pazarcı esnafının her biri hakkında belediyemizce bir Sicil Dosyası ve Sicil Kartı açılır. Pazarcı ile ilgili zaman içinde gerçekleşen diğer cezai vb. idari işlemler bu dosyada izlenir. Pazarcı hakkında düzenlenen tutanak vb. evraklar dosyasında muhafaza edilir. Madde 7- Tarsus ta kurulan pazarlar, haftanın her günü iki ayrı pazaryeri esasına göre kurulur. Pazar kurulan semtler; ulaşım, trafik, güvenlik gibi sorunların önlenmesi amacıyla iki gruba ayrılmıştır. A grubu pazarlarda faaliyet gösteren pazarcı B grubunda, B grubu pazarlarda faaliyet gösteren pazarcı ise A grubundaki bir pazarda faaliyet gösteremez. Madde 8- Sebze, meyve vb. çeşidi mal satan esnaflar ile tuhafiye, bakkaliye vb. çeşidi mal satanlar ayrı ayrı mekanlarda faaliyet gösterir. pazaryerindeki tezgahlar arasında bir kişinin rahatça gelip geçmesini sağlayan en az 50 cm. mesafe bulundurulur../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 11 / 23

12 : 2012/3-1 (19) Madde 9- Kapalı veya açık her pazar yerinde sebze, meyve, tuhafiye, züccaciye vb. esnafının pazarda işgal edebileceği mekan kurulan Pazar yerinin büyüklüğüne göre Belediyemizin belirlediği tezgah üzerinde faaliyet gösterir. Haricen tezgahlara ek olarak tezgah ilavesi yapılamaz. Madde 10- Pazarcı esnafının pazaryerine yerleşirken, halkın pazarı rahatça gezip dolaşmasını engelleyecek şekilde tezgah açması yasaktır. Her esnaf ayrıca tezgahının üzerinde Taşınabilir gölgelik bulundurur. Ayrıca çöp ve atıkları çevreye atmamak için en az 26 litre hacminde plastik Çöp Kovası bulundur. Madde 11- Pazaryerinin kurulduğu yerin ana giriş/çıkış noktalarına üzerinde Tarsus Belediyesi Semt Pazarı Alo 153 Zabıta Şikayetler yazılı levhalar ile Araç Trafiğine Kapalı Yol trafik işaret levhası konulur. PAZARCI ESNAFININ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 12- Semt pazarındaki esnaf belediyemizin belirlemiş olduğu, göğsünde ve sırtında Tarsus Belediyesi Semt Pazarı yazan ve belediyemizin amblemini taşıyan özel surette yapılmış Pazarcı Önlüğü giyer. Semt Pazarı Kartı tahribata uğrayan veya kaybolan esnaf durumunu ikinci gün görevli Zabıta Memurlarına bildirmek zorundadır. Kartını da önlüğünün göğüs ortasına gelecek şekilde takar. Yeniden düzenlenen elektronik semt pazarı kartının bedeli (6,00.-TL) olarak tahsil edilir. Madde 13- Pazardan alışveriş yapan vatandaşın satın alacağı malı beğenerek ve seçerek alması temel hakkıdır. Bu itibarla pazarcı esnafının vatandaşın temel hakkını kullanırken saygı göstermesi esastır. Pazar Zabıtasının esas görevi de vatandaşın bu hakkına saygı gösterilmesine yardımcı olmaktır. Müşteriye mal seçtirmeyen esnafların pazar kartı uyarı yapılmaksızın iptal edilir. Madde 14- Her tezgah için o yıla ait bütçe tarifesinde belirtilen miktar (7,00.-TL) günlük işgaliye olarak elektronik kart ile öder. Elektronik kartı olmayan esnafın pazar yerinde faaliyet göstermesine izin verilmez. Madde 15- Her esnafın belediyemizce tespit edilen pazar grubunda sürekli ve istikrarlı bir şekilde faaliyet göstermesi esastır. Bir esnafın kendi Pazar grubu dışındaki pazarda çalışması yasaktır. Bir esnaf mazeret bildirmek ve izin almak kaydıyla belli süreli pazar faaliyetinden muaf tutulabilir../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 12 / 23

13 : 2012/3-1 (19) Madde 16- Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen Tarsus Belediyesi Semt Pazarı plakasını tezgahının tam orta noktasında, rahatça görünür vaziyette bulundurmak mecburiyetindedir. Plakası tahribata uğrayan veya kaybolan esnaf durumunu ikinci gün görevli Zabıta Memurlarına bildirmek zorundadır. Plakasını kaybeden esnaf iki gün içerisinde yeni plaka çıkarmak zorundadır. Süresi sonunda yeni plaka çıkarmayan esnafa cezai müeyyide uygulanır. Madde 17- Her esnaf pazar faaliyetini, belediyemizce kendisine tahsis edilmiş olan plaka numarası ile aynı numarayı taşıyan veya kendisine Zabıta Memurları tarafından gösterilen yerde sürdürmek mecburiyetindedir. Hiçbir esnaf başkasına tahsis edilen mekanı işgal edemez. Madde 18- Her tezgahın başında tezgahın sahibinden başka Belediyemizden Tanıtıcı Kimlik Kartı alan 18 yaşından büyük kimseler çalıştırılabilir. Madde 19- Pazarcı esnafı gerekli saç, sakal traşını yaptırır. Kılık kıyafetinin temizliğine, tertip ve düzenine dikkat eder. Şahsi temizliğine önem verir. Gıda satışı yapanlar Sağlık Karnesi alır. Her altı ayda bir sağlık kontrolü yaptırır. Tezgahların çevresini temiz tutar. Pazar kapanışında kasalardaki artıkları çöp konteynerine götürüp döker. Madde 20- Kapalı Pazar yeri içerisine araç ile girilmesi ve mal indirilip bindirilmesi yasaktır. Kapalı pazar yeri dışında pazar etrafında araç üzerinde mal satışı yapılması yasaktır. Madde 21- Pazar yerinde vatandaşa satışa sunulan malların ayıplı ve hatalı çıkması durumunda pazarcı esnafı tarafından ayıplı ve hatalı mal değiştirilir veya alıcının talebi doğrultusunda ücretinin geri ödenmesinden malı satan pazarcı esnafı sorumludur. Madde 22- Pazar yerinde malların satışı perakende olarak yapılır. Sebze ve meyve dışındaki gıda maddeleri açıkta satılamaz. Pazar yerlerinde canlı hayvan satışı yapmak yasaktır. Madde 23- Müşterinin satın aldığı malın teslimi sırasında kullanılacak poşet, beyaz/şeffaf renkli, standardı ve şekli belediyemizce belirlenmiş olan poşettir. Semt pazarında faaliyet gösteren her esnaf standardı ve şekli belediyemizce belirlenmiş poşeti mal tesliminde kullanması mecburidir. Atık plastikten imal edilmiş siyah veya başka renkli poşet kullanmak yasaktır. Madde 24- Esnaflar pazaryerinde görevli Zabıta Memurlarına, halka ve birbirlerine karşı daima saygılı ve nezaket kurallarına uygun davranır. Fazla satış yapmak niyetiyle bağırıp çağıramaz. Birbirleri arasında haksız rekabete yol açan davranışta bulunamaz../.. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 13 / 23

14 : 2012/3-1 (19) Madde 25- Pazarcı esnafından bir kısmının veya tamamının müşterek karar olarak toplu halde pazar açmaması veya pazar açanlara karşı baskı ve şiddet uygulayıp tehdit etmesi yasaktır. Bu maksatla hareket edenlerin Pazar kartı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Madde 26- Pazarcı esnafından, semt pazarı dışında çalıştığı tespit edilen ve yakalananların malları ile el arabaları müsadere edilerek sattığı mallar fakir vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılır. Madde 27- Tüm esnaflar sattıkları malların her mal için ayrı yazılmış Fiyat Etiketi bulundurur. Satışa sunduğu mallara ait fatura, irsaliye veya Hal Rüsum Belgesi gibi belgeleri yanlarında bulundurur. Fatura veya belgesiz mal satışı yapanların malları müsadere edilerek fakir vatandaşlara ücretsiz dağıtılır. Ayrıca 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre müeyyide uygulanır. Etiket üzerine müşteriyi yanıltacak ibarelerin yazılması yasaktır. Satış birimi olarak (Kğ., adet, bağ) ibareleri yazılır. Madde 28- Pazarcı esnafının geçerli bir mazereti olmaksızın (mücbir sebepler hariç) bir ay içinde 4 kez pazara gelmeyerek devamsızlık gösterdiğinin tespit edilmesi durumunda bir hafta süre ile Pazardan Men Cezası uygulanır. Bu cezanın tatbik edildiği esnafın, cezalı olduğu tarihlerde pazarcılık faaliyetine müsaade edilmez. Bu durumdaki esnafın tahsis edilen yerine Zabıta Memurlarınca siyah zemin üzerine yazılmış CEZALI plakası konulur. Madde 29- Bir esnafın üst üste iki kez Pazardan Men Cezası alması halinde Semt Pazarı Kartı iptal edilir. Madde 30- Denetim esnasında bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Belediye Zabıta Tembihnamesinin ilgili maddesi veya Kabahatler Kanunu hükümlerince para cezası veya idari yaptırımlar uygulanır. YÜRÜRLÜLÜK ve SORUMLULUK Madde 31- Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yönetmeliğin güncelleştirilmesi ve uygulanmasından Zabıta Müdürlüğü sorumludur. 31 maddelik Tarsus Belediyesi Semt Pazarı Yönetmeliği için yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyesi; Kadri Tufan KÜRKLÜ nün çekimser oy kullanması haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 14 / 23

15 : 2012/3-1 (20) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1161 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Eski Ömerli Mahallesi, 3873 ada 1 nolu parsel imar planlarında Orta Öğretim Tesisi Alanına (Barbaros Hayrettin Lisesine) isabet etmektedir. Söz konusu parselin bir kısmını, tarih ve sayılı Đlçe Müze Müdürlüğü yazısına istinaden, Roma Dönemi Yapı kalıntısı ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi amacıyla Bilimsel Arkeolojik Kazı Alanı olarak tadilatı yapılmıştır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Eski Ömerli Mahallesi, 3873 ada 1 nolu parselin bir kısmını Orta Öğretim Tesisi Alanı iken Bilimsel Arkeolojik Kazı Alanı olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 15 / 23

16 : 2012/3-1 (21) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1162 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Yeni Mahalle, 1795 ada 19 nolu parsel imar planlarında park alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin bir kısmını, hazırlanan haritada görüldüğü gibi doğusundan geçen 22m lik imar yoluna paralel Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatı hazırlatılmıştır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Yeni Mahalle, 1795 ada 19 nolu parselin bir kısmını, Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılması için yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Necmeddin Sahir GÜNER, Ergün YILMAZ, Ramadan Cahit KIRAŞI, Cumali ÇOLAK, Müjdat KARTAL, Salim TAKAN, Nihat DOĞAN ve Muvaffak BÜYÜKKAYA nın red oy kullanmaları haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 16 / 23

17 : 2012/3-1 (22) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1163 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Kızılmurat Mahallesi 571 ada 10 nolu parsel imar planlarında Mevcut 2 Katlı Konut Alanına, 11 nolu parsel Bitişik Nizam 5 Katlı Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsel malikleri, parsellerini birleştirerek hazırlanan haritada gösterildiği gibi Bitişik Nizam 5 Katlı Ticaret Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatını hazırlatmışlardır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Kızılmurat Mahallesi 571 ada 10 nolu parsel Mevcut 2 Katlı Konut Alanı, 11 nolu parsel Bitişik Nizam 5 Katlı Ticaret Alanı iken parseller birleştirilerek, Bitişik Nizam 5 Katlı Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 17 / 23

18 : 2012/3-1 (23) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1164 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 4540 ada 2 nolu parsel ve 4541 ada 1 nolu parseller imar planlarında E=0.50, Hmaks=7m Küçük Sanayi Sitesi Alanlarına isabet etmektedir. Söz konusu ada ve parsellerin malikleri, tarih ve 120 sayılı dilekçeleri ile 4540 ada 2 nolu parselin bir kısmı 10m lik imar yolu ile akaryakıt ve LPG Đkmal Đstasyonuna, 4540 ada 2 nolu parselin bir kısmı ile 4541 ada 1 parseli Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatı hazırlatmışlardır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 4540 ada 2 nolu parsel ve 4541 ada 1 nolu parseller E=0.50, Hmaks=7m Küçük Sanayi Sitesi Alanı iken 4540 ada 2 nolu parselin bir kısmı 10m lik imar yolu ile akaryakıt ve LPG Đkmal Đstasyonu, 4540 ada 2 nolu parselin bir kısmı ile 4541 ada 1 parseli Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı Đmar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Necmeddin Sahir GÜNER, Ergün YILMAZ, Ramadan Cahit KIRAŞI, Cumali ÇOLAK, Müjdat KARTAL, Salim TAKAN, Nihat DOĞAN ve Muvaffak BÜYÜKKAYA nın red oy kullanmaları haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 18 / 23

19 : 2012/3-1 (24) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1165 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi nde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 4603 ada 3 parsel; Tarsus Belediye Meclisi nin tarih ve 2011/11-1(124) sayılı kararı ile yapılan plan tadilatı sonrası imar planlarında Spor Tesisi Alanına isabet etmektedir. Tarsus Đlçe Malmüdürlüğü tarih ve 509 sayılı yazı ekinde gönderilen, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarih ve sayılı yazısı ile; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan m² lik 4603 ada 3 parseli, Genel Lise alanı olarak imar planı değişikliği yaptırmak istemektedirler. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4603 ada 3 parseldeki Spor Tesisi Alanı, 2013 Akdeniz Oyunlarında ve civar bölgenin ihtiyacı doğrultusunda kullanılacağından alanın Genel Lise alanına 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile reddine karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 19 / 23

20 : 2012/3-1 (25) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1166 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 332 ada 3 nolu parsel Tarsus Ticaret Odası Borsası adına kayıtlıdır ve imar planlarında E=0.50 ve H= Serbest, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ve 12m lik imar yollarına isabet etmektedir. Söz konusu parsel malikleri, tarih ve 602/263 sayılı dilekçeleri ile parselleri üzerinde işaretli iki ada halinde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları arasından geçen 12m lik imar yolunu kaldırarak, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarını tek ada halinde düzenleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatını hazırlatmışlardır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 332 ada 3 nolu parseli E=0.50 ve H= Serbest, iki ada halinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ve 12m lik imar yoluna isabet etmekte iken 12m lik imar yolunu kaldırarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarını tek ada halinde düzenleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı Đmar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 20 / 23

21 : 2012/3-1 (26) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1167 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Küçük Minare Mahallesi, 158 ada 57, 58, 59, 60 nolu parseller imar planlarında; TAKS=0.60, KAKS=3.20 Bitişik Nizam Sekiz Katlı Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsel malikleri, tarih ve 1146 sayılı dilekçeleri ile parsellerini, E=3.20, Hmaks=16m Bitişik Nizam Beş Katlı Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatını hazırlatmışlardır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Küçük Minare Mahallesi, 158 ada 57, 58, 59, 60 nolu parselleri TAKS=0.60, KAKS=3.20 Bitişik Nizam Sekiz Katlı Ticaret Alanından E=3.20, Hmaks=16m Bitişik Nizam Beş Katlı Ticaret Alanı olarak düzenleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Necmeddin Sahir GÜNER, Ergün YILMAZ, Ramadan Cahit KIRAŞI, Cumali ÇOLAK, Müjdat KARTAL, Salim TAKAN, Nihat DOĞAN, Muvaffak BÜYÜKKAYA nın red oy kullanmaları haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 21 / 23

22 : 2012/3-1 (27) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1168 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Perşembe günü saat 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; D-400 Karayolu ile Tarsus Sahil Turizm Merkezi Yolunun kamulaştırma sınırında kalan; Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 3706 ada 1,2,3 nolu parseller, 3707 ada 1,2,4 nolu parseller, 3708 ada 1,2 nolu parseller, 3711 ada 1,2 nolu parseller ve 3712 ada 1,2,3 nolu parseller imar planlarında E=0.50, Hmaks=Serbest Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ve 3709 ada 1 nolu parsel Sosyal Tesis Alanına isabet etmektedir. Söz konusu ada parselleri, tarih ve sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden 3706 ada 1,2,3 nolu parselleri, 3707 ada 1,2,4 nolu parselleri, 3708 ada 1,2 nolu parselleri, 3711 ada 1,2 nolu parselleri ve 3712 ada 1,2,3 nolu parselleri ekli haritada gösterildiği gibi yol olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatı hazırlatılmıştır. Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 3706 ada 1,2,3 nolu parsellerin bir kısmını, 3708 ada 1,2 nolu parsellerin bir kısmını, 3711 ada 2 nolu parsellerin bir kısmını, 3712 ada 1,2,3 nolu parsellerin bir kısmını, 3707 ada 1,2,4 nolu parselleri, 3711 ada 1 nolu parseli E=0.50, Hmaks=Serbest Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken ve 3709 ada 1 nolu parselin bir kısmını Sosyal Tesis Alanı iken Yol olarak düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 22 / 23

23 : 2012/3-1 (28) Belediye Meclisi 05/03/2012 Pazartesi günü saat da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 02/03/2012 tarih ve 1169 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 01/03/2012 Perşembe günü 14:00 da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan; Tarsus, Yeni Mahalle 1795 ada 19 nolu parsel m² yüzölçümünde olup onaylı imar planında park alanına isabet etmektedir. Mülkiyeti Tarsus Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olup üzerinde sabit semt pazarı bulunmaktadır sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendinde Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek Belediye Meclisinin karar ve yetkileri arasındadır denilmektedir. Yeni Mahalle 1795 ada 19 nolu parsel ile bu parselin yola terk, tevhid, ifraz işlemleri sonucunda yeni oluşacak olan ticaret alanındaki sabit semt pazarında bulunan dükkanların 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendinde göre satışına, satış işlemlerinin Belediye Encümenince yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Ergün YILMAZ, Ramadan Cahit KIRAŞI, Cumali ÇOLAK, Müjdat KARTAL, Salim TAKAN, Nihat DOĞAN, Muvaffak BÜYÜKKAYA nın red oy kullanmaları haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL Sayfa 23 / 23

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2014/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 31/12/2013 tarih ve 42772 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2012/4-1 (29) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 02/04/2012 tarih ve 107 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 33. Maddesi gereğince, görev süreleri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/2-1 (6) Belediye Meclisi 02/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/01/2012 tarih ve 182 sayılı yazısının incelenmesi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/3-1 (16) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 31/01/2011 tarih ve 34 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi,

Detaylı

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI Karar No : 2011/6-1 (41) Belediye Meclisi 03/05/2011 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2011 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2011/10-1 (98) Belediye Meclisi 07/10/2011 Cuma günü saat 14.00 de Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 27/09/2011 tarih ve 1294 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Türkiye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2014/2-1 (10) Gündem maddesi gereğince; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 29/01/2014 tarih ve 3121 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2012/7-1 (63) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 02/07/2012 tarih ve 751 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 30 Mayıs 05 Haziran 2012 tarihleri arasında üyesi bulunduğumuz

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/12-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 24/11/2010 tarih ve 1468 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli Đdare

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/5-1 (28) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/04/2011 tarih ve 90 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2011/9-1 (76) Belediye Meclisi 07/09/2011 Çarşamba günü saat 14.00 de Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 0/09/2011 tarih ve 26 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 393 Sayılı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığının 27/12/2011 tarih ve 390 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi, her

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/2-1 (95) Karar Tarihi : 04/02/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/2-1 (95) Karar Tarihi : 04/02/2013 Karar No : 2013/2-1 (95) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 22/01/2013 tarih ve 2563 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 1991 Yılından beri Almanya nın Langen kenti ile kardeş şehir

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/5-1 (121) Karar Tarihi : 03/05/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/5-1 (121) Karar Tarihi : 03/05/2013 Karar No : 2013/5-1 (121) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat 14.00 da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/9-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Ulaşım Hizmetleri Đşletmesi Müdürlüğü nün 31/08/2010 tarih ve 1233 sayılı Tarsus un toplu taşıma sisteminde uygulanmakta olan Elektronik Kartla Ücret Toplama

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/8-1 (1) Gündemin maddesi gereğince; Zabıta Müdürlüğü nün 30/06/2010 tarih ve 1413 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda, Zabıta Müdürlüğümüz elemanlarının yaptıkları denetimlerde ruhsatsız

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2013/12-1 (262) Gündem maddesi gereğince; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/11/2013 tarih ve 38597 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/7-1 (49) Gündem maddesi gereğince; Kalite Yönetim Merkezi nin 30/05/2011 tarih ve 41 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 06/04/2007 tarihli M.K.4-1(14) sayılı Belediye Meclis Kararı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALĐ YILI KESĐN HESABI

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALĐ YILI KESĐN HESABI Karar No : 2010/5-1 (1) Belediye Meclisi 05/05/2010 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2010 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak Belediye Meclis

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014 Karar No : 2014/11-1 (110) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 31/10/2014 tarih ve 30165 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler Teşkilatı nın (UCLG)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2009/9-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 30/09/2009 tarih ve 286 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2010 (2011 2012) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2012/11-1 (126) Karar Tarihi : 06/12/2012

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2012/11-1 (126) Karar Tarihi : 06/12/2012 Karar No : 2012/11-1 (126) Gündem maddesi gereğince; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/11/2012 tarih ve 1965 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TARSUS BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Karar No : 2013/11-2 (253) Belediye Meclisi 25/11/2013 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onbirinci Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 04/01/2011 tarih ve 1 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi,

Detaylı

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Nisan Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/04/2015-13.00 1-Açılış ve Yoklama. 2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/8-1 (212) Karar Tarihi : 05/08/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/8-1 (212) Karar Tarihi : 05/08/2013 Karar No : 2013/8-1 (212) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 30/07/2013 tarih ve 26625 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Bilindiği gibi 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 01 Gündemin 1. maddesi;plan ve Bütçe komisyonu üyesi seçilmesine dair nün 28.12.2011 tarih 565 sayılı onayı meclise okundu. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ.

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Tarihi 05.08.2016 Sayısı 46 Özü Mutemet Kadrosunun İptaline, 2 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun İhdas edilmesi Osman ASLANTAŞ, A. Turan SARPKAYA, Abdullah TÜRK,, Cumali DOĞAN,Erdal ÜSTÜN Gündemin 3.

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 246 Komisyon Raporunda; Van Đli Tuşba Đlçesi Bardakçı Mahallesi pafta:vank50c16d, ada:-, parsel:70 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. BELEDİYE MECLİSİ

T.C. BELEDİYE MECLİSİ T.C. TURHAL BELEDİYE MECLİSİ Toplantının Yılı-Ayı Birleşim Oturum : 2017-Haziran Toplantının Tarihi Toplantının Günü :01.06.2017 :Perşembe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00'da

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 60 görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Kurumumuza ivazsız olarak bağışlanan ISUZU marka çöp aracının trafik

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel. Karar No : 07 Özü: İlçemiz, Vatan Mahallesi, 522 no lu Karar Trh : parsel. (PİN: 6010,11) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş ÖZ, Haluk Uğur DAĞISTANLI,, Selvet KARAOĞLU, Cemil ÇALIŞKAN,, Mahmut

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh :

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,, Mehmet KOCABAY, Mahmut

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 219 1- Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 185 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı