KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI"

Transkript

1 KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI

2 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI

3 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirket amaç ve politikaları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, sektörün içinde bulunduğu rekabet şartlarını ve gelişmeleri dikkate alarak Şirketin karlılık ve verimlilik ilkeleri ile sevk ve idaresini sağlamak, Şirketin maddi varlıkları ile personel gücünün verimli biçimde yönetimini gerçekleştirmek, Şirketin mevcut ve olası sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmek. Özel Bilgi/ Uzmanlık/Sertifikasyon Gereksinimleri Proje Yönetimi eğitimi Etkin İnsan Yönetimi eğitimi Liderlik eğitimi Deneyim Gereksinimi (Yıl) 15 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Bağlı Olduğu Bölüm: Yönetim Kurulu Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı % 0-25 % %

4 SORUMLULUKLAR 1) Şirket içinde ve dışında Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki sınırları dahilinde Şirketi temsil etmek. 2) Şirketin faaliyetlerini, Şirket amaç ve politikaları ile kısa ve uzun dönem hedef ve stratejilere göre sevk ve idare etmek, Şirket adına personel istihdam etmek, harcama yapmak, ihale açmak, ihalelere girmek, sözleşme imzalamak gibi Şirket faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili her türlü fonksiyonu Şirket Ana Sözleşmesi ve Yönetmelikleri doğrultusunda yürütmek. 3) Şirket amaçlarına uygun teşkilat yapısını oluşturarak, oluşturulan birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu temin etmek. 4) Yıllık faaliyet ve hedeflerin belirlenmesini, plan ve bütçelerin yapılmasını temin etmek ve saptanan hedeflere ulaşılması için gerekli çaba ve faaliyetleri organize etmek, Şirketi gerek kuruluş olarak gerekse sunduğu ürün ve hizmetler açısından daha saygın bir konuma getirmek için gerekli önlemlerin alınmasını ve her türlü gelişme ve yeniliğin uygulamaya konulmasını sağlamak. 5) Şirkette çalışanların bireysel amaçlarını karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönlendirmek. 6) Personelin modern bilgi ve yeteneklerle donanımı ve uygun bir örgüt iklimi yaratılmasını temin etmek için eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak. 7) Şirket tarafından yürütülecek projelerin sözleşmelerini incelemek, Şirket menfaatlerinin korunmasını sağlamak. 8) İş önceliklerine karar vermek ve Şirketin faaliyetleri için mali kaynak sağlamak ve sağlanan kaynakların tahsisinde dengeleri koruyarak Şirket bütçesini yönetmek. 9) Şirket faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için işgücü planlarının yapılmasını ve uygulanmasını temin etmek. 10) Bölüm Müdürleri ve Direktör kadrosundaki personelin işe alınmasını ve atanmasını onaylamak. 11) Şirketin faaliyet alanındaki müşteriler, kurum ve kuruluşlarla etkin iş ilişkileri kurmak ve sürdürmek. 12) Şirketin ve potansiyel gücünün tanıtımının yapılmasını sağlamak, yeni iş imkanları elde etmek için rekabet etmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve yeni ihaleler kazanmak amacıyla mevcut programların kapsamını genişletmek. 13) Faaliyetlerin kontrolü amacıyla periyodik durum değerlendirme toplantıları yapmak, faaliyet sonuçları hakkında rapor hazırlanmasını temin etmek. 14) Yapılan işlerin ihale şartnameleri ve uluslar arası kalite standartlarına uygun olarak yapılması, kontrol edilmesi ve sonuçlarının denetlenmesi için gerekli rapor, test ve kontrol sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. 15) Şirketi idari ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek. 16) İşlerin etkin biçimde yürütülebilmesi için YÖN-060, İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerektiğinde kurul, komite veya komisyon oluşturmak. 17) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 18) Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

5 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ LİDERLİK Vizyonu Benimsetme Değişim Liderliği Ekip Yönetimi Yeteneği Seçme, Geliştirme ve Kurumda Tutma Yetkilendirme/Delegasyon İŞ/YÖNETİM Stratejik Yön Belirleme Girişimcilik Global Farkındalık İşe Bütünsel Bakış Stratejik Karar Verme Müşteri Yönelimi Sürekli Gelişim KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Güvenilirlik Etkili İletişim KİŞİSEL ÖZELLİKLER Sonuca Ulaşma Arzusu

6 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür Yardımcısı (Programlar) / GY-1-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin uğraş alanına giren konularda mal ve hizmetlerin üretimini, üretilen ve müşteriye teslim edilen mal ve hizmetin satış sonrası destek hizmetlerini, danışmanlık ve teknik destek hizmetlerini gerçekleştirmek. Kendisine bağlı program ve projeler ile diğer unsurları arasındaki faaliyetleri koordine etmek, Genel Müdürü bu faaliyetler konusunda bilgilendirmek ve bu konulardaki direktif ve yönlendirmelerini alarak uygulamaya koymak; sonuçları rapor etmek. Faaliyet sahasına giren konularda Genel Müdür e danışmanlık yapmak. Özel Bilgi/ Uzmanlık/Sertifikasyon Gereksinimleri Proje Yönetimi eğitimi Etkin İnsan Yönetimi eğitimi Liderlik eğitimi Deneyim Gereksinimi (Yıl) 15 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Bağlı Olduğu Bölüm: Genel Müdür Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı % 0-25 % %

7 SORUMLULUKLAR 1. Verilen yetkiler dahilinde Genel Müdür adına görev yapmak, kendine bağlı program ve projelerin faaliyetlerini sevk ve idare etmek, diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak. 2. Projelerin gelişimi ve koordinasyonu için değerlendirme toplantıları yapılmasını ve sorunlarının çözümlenmesini sağlamak. 3. Gerçekleştirilen üretim/hizmet hakkında üst yönetim ve müşteriye rapor hazırlanmasını temin etmek. 4. Faaliyetlerle ve projelerle ilgili plan ve programların hazırlanmasını, güncellenmesini ve yürütülmesini sağlamak. 5. Yürütülen projelerle ilgili kaynak ve ihtiyaçların belirlenmesini ve tedbir alınmasını temin etmek. 6. Aylık durum raporları hazırlanarak, projelerdeki gelişmelerin izlenmesini, problemlerin tespitini ve alınacak tedbirlerin belirlenmesini sağlamak. 7. Proje Koordinasyon Kurulu toplantılarını koordine etmek ve Genel Müdürün katılmadığı durumlarda Kurula başkanlık yapmak. 8. SSM na sunulan ve diğer kuruluşlara sunulabilecek teknik destek ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili koordinasyon sağlamak. 9. Distribütörlük faaliyetlerinin yürütülmesi, anlaşma takibi, ürünler için ana firma ile koordineli olarak tekliflerin hazırlanması, eğitim ve müşteri ziyaretlerinin yapılması, satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve icrasını yapmak. 10. Yerli ve yabancı Ar-ge teşviklerinden yararlanmak üzere Genel Müdürle koordineli olarak belirlenen projelere başvuruların yapılması, koordinasyonun sağlanması, hak ediş belge ve tutanaklarının tanzim edilerek gönderilmesi ve teşvikin gerçekleşmesi aşamasına kadar sürecin takibini yapmak. 11. Gn. Md. Yrd.lığı nın faaliyetlerinde şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uyulmasını, şirket hedeflerinin ve Müşteri memnuniyetinin gözetilmesini sağlamak. 12. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 13. Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

8 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ LİDERLİK Vizyonu Benimsetme Değişim Liderliği Ekip Yönetimi Yeteneği Seçme, Geliştirme ve Kurumda Tutma Yetkilendirme/Delegasyon İŞ/YÖNETİM Stratejik Yön Belirleme Girişimcilik Global Farkındalık İşe Bütünsel Bakış Stratejik Karar Verme Müşteri Yönelimi Sürekli Gelişim KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Güvenilirlik Etkili İletişim KİŞİSEL ÖZELLİKLER Sonuca Ulaşma Arzusu

9 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür Yardımcısı (Uzmanlıklar) / GY-2-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin kaynaklarını yönetmek, geliştirmek ve alt yapı unsurlarını kurmak, işletmek. Şirket faaliyetlerindeki değişme ve gelişmelere göre teşkilat yapısının çalışması konusunda Genel Müdüre tavsiyelerde bulunmak. Piyasa şartlarını ve Şirketin imkan ve kabiliyetlerini dikkate alarak, uygun iş ve yatırım alternatifleri belirlemek; teknik inceleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak. Gelişen teknolojileri yakından takip ederek bağlı birimlerin bu konularda gelişimlerini sağlamak. Özel Bilgi/ Uzmanlık/Sertifikasyon Gereksinimleri Proje Yönetimi eğitimi Etkin İnsan Yönetimi eğitimi Liderlik eğitimi Deneyim Gereksinimi (Yıl) 15 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Bağlı Olduğu Bölüm: Genel Müdür Yabancı Dil Bilgisi Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı % 0-25 % %

10 SORUMLULUKLAR 1. Kendisine bağlı müdürlükler ve bunlarla Şirketin diğer müdürlükleri arasındaki faaliyetleri koordine etmek, Genel Müdürü bu faaliyetler konusunda bilgilendirmek ve bu konulardaki direktif ve yönlendirmeleri alarak uygulamaya koymak, sonuçları rapor etmek. 2. Kendi konularında Genel Müdür e danışmanlık yapmak. Bu konularda uzun vadeli stratejik ve kısa vadeli taktik planların oluşturulmasında Genel Müdür e yardımcı olmak. 3. Genel Müdürün, iş geliştirme amacıyla kendisinin yürütmeyi uygun gördüğü temas ve faaliyetlerde danışmanlığını yapmak. Genel Müdürün uygun gördüğü hallerde, dış kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketi temsil etmek. Rakip firmaların faaliyetlerini izleyerek, teknolojik bilgi seviyesinin geliştirilmesi için karşı stratejiler oluşturmak. 4. Savunma teknolojileri ile ilgili yayın ve periyodikleri inceleyerek ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak. 5. Sektörde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek gerektiğinde AR-GE projeleri başlatmak. 6. İhalelere verilecek tekliflerinin hazırlanmasını bağlı birimleri ile koordine etmek, teklifin zamanında ve en uygun teklif olarak verilmesini sağlanmasına destek olmak. 7. Gn. Md. Yrd.lığı nın faaliyetlerinde şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uyulmasını, şirket hedeflerinin ve Müşteri memnuniyetinin gözetilmesini sağlamak, 8. Yürütülen projelerin başlangıcından sonuna kadar gerekli tüm organizasyonu yapma, tüm bu işlemleri Genel Müdürle koordineli bir biçimde yürütme. 9. Şirket içinde onaydan geçen ARGE ve diğer etüd çalışmalarını yapmak. 10. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 11. Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

11 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ LİDERLİK Vizyonu Benimsetme Değişim Liderliği Ekip Yönetimi Yeteneği Seçme, Geliştirme ve Kurumda Tutma Yetkilendirme/Delegasyon İŞ/YÖNETİM Stratejik Yön Belirleme Girişimcilik Global Farkındalık İşe Bütünsel Bakış Stratejik Karar Verme Müşteri Yönelimi Sürekli Gelişim KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Güvenilirlik Etkili İletişim KİŞİSEL ÖZELLİKLER Sonuca Ulaşma Arzusu

12 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Kurum Doktoru / GM-0-02 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti İş yeri sağlık ve hijyeni konularında gerekli faaliyetleri koordine etmek ve tavsiyelerde bulunmak. Personelin günlük sağlık sorunlarının çözümü için gerekli faaliyetleri yerine getirmek.personelin, özel sağlık sigortası ile ilgili sağlık problemlerinde şirket adına gerekli desteği sağlamak. - Özel Bilgi/ Uzmanlık/Sertifikasyon Gereksinimleri Deneyim Gereksinimi (Yıl) 5 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Bağlı Olduğu Bölüm: Genel Müdür Yabancı Dil Bilgisi Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı % 0-25 % %

13 SORUMLULUKLAR 1. İş Yeri Sağlık ve Hijyeni konularında gerekli incelemelerde bulunmak ve gerekli görülen iyileştirmeler konusunda Genel Müdüre tavsiyelerde bulunmak. Genel Müdüre bu konularda danışmanlık yapmak. 2. Personelin günlük poliklinik ihtiyacını karşılamak, gerekli ilaçlarını reçete etmek ve sevk işlemlerini yapmak. 3. Personelin Özel Sağlık Sigortası ile olan sağlık ödemeleri problemlerinde personele danışmanlık yapmak ve şirketin Özel Sağlık Sigortası şirketleri ile olan görüşmelerinde sağlık konularındaki düzenlemelerine katkıda bulunmak. 4. Personelin sağlık durumunun denetlenmesi işleri ve gıda ile ilgili bölümlerde çalışanların yıllık portör muayenelerini takip etmek. 5. Çalışma ortamı şartlarının değerlendirilmesi, iş kazaları durumunda, gerekli soruşturmalar ile bunlara karşı alınacak tedbirlerin tespiti ile ilgili çalışmalara katılmak ve iş kazasına uğrayan ya da hastalığa tutulanlar için gerekli ilişkiler kurup bunların rehabilitasyonuna yardımcı olmak. 6. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 7. Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

14 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Kalite Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Müdürü / GM-0-01 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin Kalite Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları politikalarının ve hedeflerinin yerine getirilmesi konusunda gerekli kaynak planlamasını yapmak ve bölümle ilgili yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek. Özel Bilgi/ Uzmanlık/Sertifikasyon Gereksinimleri Proje Yönetimi eğitimi Etkin İnsan Yönetimi eğitimi Liderlik eğitimi Deneyim Gereksinimi (Yıl) 10 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Çok iyi derecede İngilizce Bağlı Olduğu Bölüm: Genel Müdürlük Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı % 0-25 % %

15 SORUMLULUKLAR 1) Şirketin kalite politikalarının oluşturularak Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını ve kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak. Bu kapsamda süreç metriklerini izlemek ve potansiyel iyileştirmeler için önlemler almak. 2) Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hedeflerine ulaşılması için planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak. 3) Yönetimin Kalite Temsilcisi olarak şirketi temsil etmek. 4) Şirket kültürünün oluşması, korunması ve gelişmesi için gereken kurumsal faaliyetleri düzenlemek. 5) Şirketin iş kanununa ve yasal yönetmeliklere uygun bir İnsan Kaynakları altyapısının kurulmasını sağlamak. 6) Şirket çalışanlarının kadro ve görev tanımlarının yapılarak kariyer planlaması kapsamında uygulanması öngörülen temel prensipleri belirlemek, şirkete nitelikli personel alımı konusunda gerekli süreç altyapısının oluşturulmasını sağlamak ve uygulamaları takip etmek. 7) Personel performans değerlendirme esaslarını şirket yönetimi ile birlikte belirlemek ve performans değerlendirme sürecinin uygulanmasını takip ederek iyileştirme olanaklarını belirlemek, şirket personelinin yetkinliğinin artırılması için eğitim politikasının oluşturulmasını sağlamak ve uygulamaları takip ederek gerekli iyileştirmeleri belirlemek. 8) Şirketin Stratejik ve Taktik Planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve bu kapsamda, yıllık bölüm hedeflerinin belirlenmesini sağlamak ve hedef gerçekleşmelerini takip etmek. 9) Yıllık şirket bütçe çalışmalarına katılmak ve bölüm bütçesi hazırlama çalışmaları kapsamında, personel, yatırım, malzeme, eğitim ve seyahat planlamasını koordine etmek. 10) Bölüm personelinin iş gücü planlamasını yapmak/yapılmasını sağlamak, performansını izlemek, değerlendirmek ve artırılmasını sağlamak. 11) Bölüm personelinin yaptığı işlerde yetkinliğini artırmak için eğitim ve gelişim olanaklarını planlamak ve uygulanmasını sağlamak. Bu kapsamda gerekli kariyer planlama çalışmalarını yürütmek. 12) Bölüm faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri Genel Müdür e raporlamak. 13) Kurumsal düzeyde her türlü yönetsel çalışma, toplantı ve etkinlikte bölümünü temsil etmek. Bölüm kabiliyetlerinin tanıtımını yapmak veya yapılmasını sağlamak. 14) Bölüm personelinin motivasyonunun korunmasını ve artırılmasını sağlamak. 15) Bölüm faaliyetlerinin şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uygun olarak, bölüm hedeflerini ve müşteri memnuniyeti gözetilerek yürütülmesini sağlamak. 16) Bölüm faaliyet raporlarını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek. 17) İş geliştirme çalışmalarına gerekli bölüm desteğinin verilmesini sağlamak. 18) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 19) Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

16 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ LİDERLİK Vizyon ve Değerler ile Liderlik Değişim Liderliği Performansı Başarıya Yönlendirme Ekip Geliştirme Yeteneği Seçme Yetkilendirme/Delegasyon Koçluk ve Geliştirme İŞ/YÖNETİM Stratejileri Hayata Geçirme Stratejik Karar Verme Müşteri Odaklılık Planlama ve Organize Etme Kaynakları Yönetme Sürekli Gelişim KİŞİLERARASI İLİŞKİLER İşbirliği Oluşturma Güven Yaratma Etkili İletişim KİŞİSEL ÖZELLİKLER Sonuç Odaklılık

17 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Kalite Yönetim Sistemi Grup Lideri/ GM NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, idame ettirilmesi ve iyileştirilmesini yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, KYS ve İK Müdürü nün planlama ve yönetim faaliyetlerine destek sağlanması. İlave sertifikasyon veya uzmanlık belgeleri Proje Yönetimi Etkin İnsan Yönetimi Liderlik Deneyim Gereksinimi (Yıl) 10 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Bağlı Olduğu Bölüm: KYS ve İK Müdürlüğü Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı %0-25 %50-75 %75-100

18 SORUMLULUKLAR 1) Bölüm hedeflerinin belirlenmesi ve izlemesinde, bölüm bütçesinin oluşturulmasında, kaynak planlamasının yapılmasında ve yönetilmesinde Bölüm Müdürü ne destek sağlamak. 2) Grup çalışmalarını takip etmek, proje ve müdürlük seviyesi işlerin zamanında tamamlanmasını sağlayacak önlemleri almak. Grup üyelerinin çalışmaları hakkında Bölüm Müdürüne periyodik raporlama yapmak, düşünce ve önerileri Bölüm Müdürü ne bildirmek ve sonuçlarını takip etmek. 3) Grup üyelerinin iş çıktılarının kalitesini yükseltmek üzere performanslarını takip etmek, performanslarının geliştirilmesi için gerekli eğitimleri belirleyerek Bölüm Müdürü ne raporlamak. Kişisel performans hedeflerinin belirlenmesinde grup üyelerine rehberlik yapmak. 4) Grup üyelerinin süreçlere uygun çalışmasını sağlamak ve çalışmaların verimliliğini metrikler yolu ile takip ederek gerekli iyileştirmeleri yapmak için Bölüm Müdürü ne önerilerde bulunmak, süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında grup çalışanlarını yönlendirmek. 5) Grup içi iletişimi artırmak, anlaşmazlıkları çözümlemek, motivasyonun korunmasını ve artırılmasını sağlamak. Diğer gruplar ile olan iletişimi kurmak, varsa sorunları gidermek. 6) Kalite yönetim sisteminin idame ettirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli planlama, izleme ve kontrol faaliyetlerini koordine etmek. 7) Kalite yönetim sistemi süreç uygulamalarının verimliliğini metrikler ile kontrol etmek ve bu verimliliği geliştirmek üzere iyileştirme önerileri sunmak. 8) Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hedeflerine ulaşılması için gerekli planlamaları ve koordinasyonu yapmak. 9) Alanı ile ilgili kurumsal bilgi birikimini geliştirmeye yönelik grup çalışanlarını yönlendirmek. 10) Bölüm faaliyet raporlarının hazırlanması kapsamında Bölüm Müdürü ne gerekli desteği vermek. 11) Grup faaliyetlerinin şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uygun olarak, bölüm hedefleri ve müşteri memnuniyeti gözetilerek yürütülmesini sağlamak. 12) Bölüm müdürünün tanımlayacağı diğer idari ve teknik işleri yerine getirmek. 13) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 14) Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

19 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ LİDERLİK Değişime Yardımcı Olma Performansı Başarıya Yönlendirme Başarılı Bir Ekip Oluşturma Yeteneği Seçme Delegasyon Koçluk İŞ/YÖNETİM Karar Verme Müşteri Odaklılık Planlama ve Organize Etme Sürekli Gelişim KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Güven Yaratma İletişim İkna Etme KİŞİSEL ÖZELLİKLER Sonuç Odaklılık

20 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Kıdemli Kalite Güvence Mühendisi/ GM NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin kalite politikası, kalite hedefleri ve operasyonel faaliyet alanları kapsamında kalite yönetim sistemi faaliyetlerini yürütmek, Uzman Kalite Güvence Mühendisleri ve Kalite Güvence Mühendislerini teknik konularda yönlendirmek. İlave sertifikasyon veya uzmanlık belgeleri Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri Deneyim Gereksinimi (Yıl) 8 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Çok iyi derecede İngilizce Bağlı Olduğu Bölüm: KYS ve İK Müdürlüğü Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı %0-25 %50-75 %75-100

21 SORUMLULUKLAR 1) Ürün Geliştirme, Danışmanlık, Tedarik, Entegrasyon projelerinde kalite güvence faaliyetlerini yürütmek. 2) Kurumsal süreç faaliyetlerinde (iyileştirme kurulu, iç denetimler vb.) sorumluluk almak. 3) Şirket içi ve şirket dışı denetimlerin (ISO 9001:2000, AQAP-160, CMMI vb.) takibini yapmak, hazırlıklarını planlamak, sonuçlarını izlemek, söz konusu denetimler sonucunda belirlenen uygunsuzlukları ilgili birimlere raporlamak ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip etmek. 4) Kurumsal ve proje süreçlerinin performanslarına yönelik ölçme ve analiz gereksinimlerini belirlemek. Bu verilerin kaynaklarından alınarak bir araya getirilmesinden, analiz edilmesinden ve faydalı bilgi haline getirilmesini sağlamak. 5) Projelerde uygulanan süreçlerin proje kalite gereksinimlerini (Şirket Kalite Politikası, Kalite Güvence Planı, standartlar, modeller vb.) karşılayıp karşılamadığını denetlemek, olası uygunsuzlukları raporlamak ve gerekli görülen düzeltmeler ve/veya düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip etmek. 6) Grup lideri ve Proje Yöneticisi tarafından verilen görevlerle ilgili gelişmeleri raporlamak 7) Müdürlük hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aktif katılım sağlamak. 8) Uzmanlık konusunda yerli ve yabancı standartları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek. 9) Kalite ile ilgili süreç iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak. 10) Müdürlük ve direktörlük bünyesinde gerçekleştirilen iş geliştirme faaliyetlerine ve proje teklif çalışmalarına destek sağlamak. 11) Faaliyetlerin şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uygun olarak ve müşteri memnuniyeti gözetilerek gerçekleşmesini sağlamak. 12) Grup lideri tarafından verilen diğer teknik işleri yerine getirmek. 13) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 14) Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

22 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ İŞ/YÖNETİM Analiz Etme Müşteri Odaklılık İş/Zaman Yönetimi Teknik / Profesyonel Bilgi KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Olumlu İş İlişkileri Oluşturma Güven Yaratma İletişim Ekibin Başarısına Katkıda Bulunma KİŞİSEL ÖZELLİKLER Kalite Odaklılık Sürekli Öğrenme Uyum Sağlama (Esneklik) Strese Dayanıklılık

23 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Uzman Kalite Güvence Mühendisi/ GM NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin kalite politikası, kalite hedefleri ve operasyonel faaliyet alanları kapsamında kalite yönetim sistemi faaliyetlerini yürütmek, Kalite Güvence Mühendislerini teknik konularda yönlendirmek. İlave sertifikasyon veya uzmanlık belgeleri Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri Deneyim Gereksinimi (Yıl) 3 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Çok iyi derecede İngilizce Bağlı Olduğu Bölüm: KYS ve İK Müdürlüğü Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı %0-25 %50-75 %75-100

24 SORUMLULUKLAR 1) Ürün Geliştirme, Danışmanlık, Tedarik, Entegrasyon projelerinde kalite güvence faaliyetlerini yürütmek. 2) Şirket içi ve şirket dışı denetimlerin (ISO 9001:2000, AQAP-160, CMMI vb.) takibini yapmak, hazırlıklarını planlamak, sonuçlarını izlemek, söz konusu denetimler sonucunda belirlenen uygunsuzlukları ilgili birimlere raporlamak ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip etmek. 3) Kurumsal ve proje süreçlerinin performanslarına yönelik ölçme ve analiz gereksinimlerini belirlemek. Bu verilerin kaynaklarından alınarak bir araya getirilmesinden, analiz edilmesinden ve faydalı bilgi haline getirilmesini sağlamak. 4) Projelerde uygulanan süreçlerin proje kalite gereksinimlerini (Şirket Kalite Politikası, Kalite Güvence Planı, standartlar, modeller vb.) karşılayıp karşılamadığını denetlemek, olası uygunsuzlukları raporlamak ve gerekli görülen düzeltmeler ve/veya düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip etmek. 5) Grup lideri ve Proje Yöneticisi tarafından verilen görevlerle ilgili gelişmeleri raporlamak 6) Müdürlük hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aktif katılım sağlamak. 7) Uzmanlık konusunda yerli ve yabancı standartları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek. 8) Kalite ile ilgili süreç iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak. 9) Müdürlük ve direktörlük bünyesinde gerçekleştirilen iş geliştirme faaliyetlerine ve proje teklif çalışmalarına destek sağlamak. 10) Faaliyetlerin şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uygun olarak ve müşteri memnuniyeti gözetilerek gerçekleşmesini sağlamak. 11) Grup lideri tarafından verilen diğer teknik işleri yerine getirmek. 12) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 13) Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar.

25 YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ İŞ/YÖNETİM Analiz Etme Müşteri Odaklılık İş/Zaman Yönetimi Teknik / Profesyonel Bilgi KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Olumlu İş İlişkileri Oluşturma Güven Yaratma İletişim Ekibin Başarısına Katkıda Bulunma KİŞİSEL ÖZELLİKLER Kalite Odaklılık Sürekli Öğrenme Uyum Sağlama (Esneklik) Strese Dayanıklılık

26 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ FORMU TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Kalite Güvence Mühendisi/ GM NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Şirketin kalite politikası, kalite hedefleri ve operasyonel faaliyet alanları kapsamında kalite yönetim sistemi faaliyetlerini yürütmek. İlave sertifikasyon veya uzmanlık belgeleri Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri Deneyim Gereksinimi (Yıl) 0 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Bağlı Olduğu Bölüm: KYS ve İK Müdürlüğü Yabancı Dil Bilgisi Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı %0-25 %50-75 %75-100

27 SORUMLULUKLAR 1) Ürün Geliştirme, Danışmanlık, Tedarik, Entegrasyon projelerinde kalite güvence faaliyetlerini yürütmek. 2) Projelerde uygulanan süreçlerin proje kalite gereksinimlerini (Şirket Kalite Politikası, Kalite Güvence Planı, standartlar, modeller vb.) karşılayıp karşılamadığını denetlemek, olası uygunsuzlukları raporlamak ve gerekli görülen düzeltmeler ve/veya düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip etmek. 3) Grup lideri ve Proje Yöneticisi tarafından verilen görevlerle ilgili gelişmeleri raporlamak 4) Müdürlük hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aktif katılım sağlamak. 5) Uzmanlık konusunda yerli ve yabancı standartları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek. 6) Kalite ile ilgili süreç iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak. 7) Müdürlük ve direktörlük bünyesinde gerçekleştirilen iş geliştirme faaliyetlerine ve proje teklif çalışmalarına destek sağlamak. 8) Faaliyetlerin şirket kalite gerekleri ve süreçlerine uygun olarak ve müşteri memnuniyeti gözetilerek gerçekleşmesini sağlamak. 9) Grup lideri tarafından verilen diğer teknik işleri yerine getirmek. 10) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yayınlanmış olan tüm yönetmelik ve prosedürlere uygun hareket etmek. 11) Bilgi güvenliği ihlaline şahit olmaları halinde durumu, Bilgi Güvenliği Yöneticisi ne Olay Raporu ile bildirmekle sorumludurlar. YETKİNLİK GEREKSİNİMLERİ İŞ/YÖNETİM Analiz Etme Müşteri Odaklılık İş/Zaman Yönetimi Teknik / Profesyonel Bilgi KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Olumlu İş İlişkileri Oluşturma Güven Yaratma İletişim Ekibin Başarısına Katkıda Bulunma KİŞİSEL ÖZELLİKLER Kalite Odaklılık Sürekli Öğrenme Uyum Sağlama (Esneklik) Strese Dayanıklılık

28 GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Kıdemli Kalite Güvence Temsilcisi / GM NİTELİK ve BECERİLER Eğitim Düzeyi Lise Ön Lisans Lisans Lisans üstü Görevin Özeti Projelerde uygulanmasına karar verilen kalite güvence ve konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin Sözlesmeler ile belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olmak, Uzman Kalite Güvence Temsilcileri ve Kalite Güvence Temsilcilerini teknik ve idari konularda yönlendirmek. İlave sertifikasyon veya uzmanlık belgeleri Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri Deneyim Gereksinimi (Yıl) 8 Bilgisayar Bilgisi MS Office Uygulamaları Yabancı Dil Bilgisi Bağlı Olduğu Bölüm: KYS ve İK Müdürlüğü Çok iyi derecede İngilizce Kadro Türü Yönetim Operasyon Destek Belirsiz Süreli Sözleşme Türü Belirli Süreli Çalışma Koşulları Masa Başı Çalışma Oranı %0-25 %50-75 % Seyahat Etme Oranı %0-25 %50-75 %75-100

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı