Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil SERVER Þevket SEZER Cemil ÞAHÝN Ali YÜKSEL Tasarým ve Baský

3

4 ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

5 RECEP TAYYÝP ERDOÐAN BAÞBAKAN

6 KADÝR TOPBAÞ ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI

7 LOKMAN ÇAÐIRICI BAÐCILAR BELEDÝYE BAÞKANI

8 HALK SARAYI

9 BAÞKAN dan Deðerli Hemþehrilerim, 32 yýldýr yaþadýðým Baðcýlar a iki yýla yakýn bir süredir Belediye Baþkaný olarak hizmet etmenin onur ve mutluluðunu yaþýyorum. Görev yaptýðým zaman zarfýnda güveninize layýk olmanýn sorumluluðu içerisinde 365 gün, 24 saat esasýna göre çalýþtýk. Hizmet heyecanýmýzý sürekli artýrarak, halkýmýzýn mutlu olarak yaþadýðý bir Baðcýlar için, projeler üretip hizmete devam ettik. Ýstanbul un en büyük nüfusuna sahip Baðcýlarýmýzý deðiþim ve dönüþümün adresi haline getirdik. Eðitim, Saðlýk ve Güvenlikte Baðcýlarda çýðýr açtýk yýlýnda 8 yeni okulumuzun yapýmý için hayýrseverlerle protokol imzaladýk. Mahalle konaklarýmýzda hizmet veren Muhtarlarýmýzýn daha iyi hizmet etmesi için 15 Muhtarlýk binasýný bitirdik. Kemerburgaz - Kirazlýbent Mevkiinde 200 dönümlük orman arazisini Çevre ve Orman Bakanlýðýndan 29 yýllýðýna kiraladýk, halkýmýzýn hizmetine sunduk. Kirazlý Mahallesinde ismine özgü kiraz bahçesi yaptýk ve mini piknik alaný haline getirdik. Avrupa Birliði Projesi kapsamýnda 2 adet istihdama yönelik Meslek Edindirme Kursu açtýk. Ýnsanlýk hafýzasýnda iz býrakmýþ, savaþýn en þiddetli zamanýnda barýþý düþünen yüzyýlýmýzýn bilgesi Aliya Ýzzet Begoviç i Uluslararasý Sempozyumla rahmet ve minnetle andýk. Dünya gençlerinin kaynaþmasý, Dünya barýþýna katký saðlamak ve gençliðin ortak sorunlarýna çözüm bulmak amacý ile Uluslar arasý Ýzcilik Þurasýný düzenledik. Belediyemiz Marmara ve Boðazlarý Belediyeleri Birliði tarafýndan düzenlenen proje yarýþmasýnda; çevre ile ilgili yaptýðý çalýþmalardan dolayý Çevre Koruma ve Altyapý Proje Ödülüne, insan odaklý yönetim anlayýþýmýzdan dolayý da Katýlýmcý Yönetim Projesi ödülüne layýk görüldü. Hizmetimiz neticesinde Baðcýlarýmýzý sosyal, kültürel ve kentsel dönüþümün adresi haline getirdik, imar planlarýmýzý geliþime uygun olarak yeniledik. Ýlçemize yaptýðý hizmetlerden, bilhassa Metro çalýþmalarýndan dolayý Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Kadir TOPBAÞ a teþekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize, Belediyemizin her kademesinde görev yapan mesai arkadaþlarýma ve halkýmýza çalýþmalarýmýzda gösterdikleri emek ve destek için teþekkür ederim. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

10 KÜLTÜR MERKEZÝ

11 ÝÇÝNDEKÝLER I- GENEL BÝLGÝLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Ýdareye Ýliþkin Bilgiler Fiziksel Yapý Organizasyon Þemasý Bilgi ve Teknolojik Yapý Ýnsan Kaynaklarý Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Ýdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN DEÐERLENDÝRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlarý Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar B. Performans Bilgileri Özel Kalem Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Etüd Proje Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Yapý Kontrol Müdürlüðü Yazý Ýþleri Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü IV. KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A. Güçlü Yanlar B. Geliþtirilmesi Gereken Yanlar

12 ENGELLÝLER SARAYI

13

14 12 GENEL BÝLGÝLER MÝSYON Önce Ýnsan, Sosyal Belediyecilik, Katýlýmcýlýk ve etkili bir Yönetiþim anlayýþý çerçevesinde hemþehrilerimizin Baðcýlar da yaþamaktan haz duymasýný, Baðcýlar ýn sosyal ve kültürel hayatý zengin, çaðdaþ ve yaþanabilir bir kent oluþmasýný saðlamak. VÝZYON Saðlýklý geliþen bir Baðcýlar için; çarpýk ve plansýz yapýlaþmanýn önüne geçmiþ, temiz ve saðlýklý bir çevrede yaþanan, çaðdaþ kent normlarýnda þehircilik projelerini hayata geçirmiþ, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle halkla bütünleþmiþ, hizmet üretiminde mükemmellik merkezi haline gelmiþ, hizmette öncü bir belediye olmak. ÝLKELER Ýnsaný hizmetin merkezine yerleþtirmek Kararlarý almak, uygulamak ve eylemlerde þeffaf davranmak Katýlýmcý yönetim anlayýþý oluþturmak Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk kriterlerine uymak Uygulamalarda adaletli ve tarafsýz davranmak Yenilikçi olmak Kaynaklarýn kullanýmýnda etkinlik ve verimlilik Sürdürülebilir bir yapý oluþturmak Global trendleri anlamak Ölçülebilir ve kýyaslanabilir yapý oluþturmak Denetime açýk ve þeffaf olmak Duyarlý ve güvenilir olmak Etik deðerlere baðlý olmak YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara baðlý çýkarýlan yönetmeliklerle Belde sakinlerinin mahalli müþterek niteliðindeki ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan oluþturulan, idarî ve malî özerkliðe sahip kamu tüzel kiþiliði olarak hizmet vermektir. BELEDÝYENÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Belediye yasasýnýn 14 ve 15. maddelerinde belirtilen belediyelerin görev, sorumluluk ve yetki alanýnýn kapsamý, belediye sýnýrlarý ile sýnýrlýdýr. Ancak belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilecektir. Yasa gereðince bir belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; Ýmar, su, kanalizasyon ve ulaþým gibi kentsel alt yapý Coðrafi ve kent bilgi sistemleri Çevre ve çevre saðlýðý Temizlik ve katý atýk Zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans Þehir içi trafik Defin ve mezarlýklar Aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar Konut Kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardým, nikâh Meslek ve beceri kazandýrma Baðcýlar Genel Görünümü

15 13 GENEL BÝLGÝLER Ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir. Saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir. Kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir, bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý yapabilir. Sayýlan bu hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sýrasý, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenecektir. Ayrýca belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacak, hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanacaktýr. Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayýlmakla birlikte 77.maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katýlýmýn da önü açýlmaktadýr. Buna göre Belediye: Saðlýk Eðitim Spor Çevre Sosyal hizmet ve yardým Kütüphane Park Trafik Kültür hizmetleriyle Yaþlýlara, kadýn ve çocuklara Özürlülere, yoksul ve düþkünlere Yönelik hizmetlerin yapýlmasýnda beldede dayanýþma ve katýlýmý saðlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliði artýrmak amacýyla gönüllü kiþilerin katýlýmýna yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalýþtýrýlmalarýna iliþkin usul ve esaslar bilahare Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenecektir. Belediye Yasasý nýn 53. maddesi gereðince belediyeler acil durum plânlamasý yapmakla da yükümlüdürler. Belediye; yangýn, sanayi kazalarý, deprem ve diðer doðal afetlerden korunmak veya bunlarýn zararlarýný azaltmak amacýyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarýný yapacak, ekip ve donanýmý hazýrlayacaktýr. Acil durum plânlarýnýn hazýrlanmasýnda varsa il ölçeðindeki diðer acil durum plânlarýyla da koordinasyon saðlanmasý ve ilgili bakanlýk, kamu kuruluþlarý, meslek teþekkülleriyle üniversitelerin ve diðer mahallî idarelerin görüþlerinin alýnmasý gereklidir. Plânlar doðrultusunda halkýn eðitimi için gerekli önlemler alýnarak sayýlan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapýlabilecektir. Belediyeler, kendi belediye sýnýrlarý dýþýnda yangýn ve doðal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardým ve destek saðlamakta serbest konuma getirilmiþtir. BELEDÝYENÝN YETKÝLERÝ VE ÝMTÝYAZLARI Belediye yasasýnýn 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazlarý þunlardýr: Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak, Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek, Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek, Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini yapmak veya yaptýrmak, Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek, Toplu taþýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý,

16 14 GENEL BÝLGÝLER tünel, raylý sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek, Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak, Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek, Borç almak, baðýþ kabul etmek, Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek, Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla tasfiyesine karar vermek, Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek.( Gayrisýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyük þehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il özel idaresi tarafýndan yapýlýr.) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek, Reklâm panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek, Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak, Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek, Meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir. (Ýl sýnýrlarý içinde Büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini tespit etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilir. Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr. Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Meclis üyeleri kendi aralarýnda ihtisas komisyonlarý kurabilirler. BAÐCILAR ÝLÇESÝ VE COÐRAFÝ KONUMU Ýstanbul ilinin Avrupa yakasýnda, Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Baðcýlar, Avrupa- Asya aksý üzerindedir. Edirne- Ankara arasýnda uzanan, Türkiye nin en önemli otobaný (TEM) ile D-100 (eski E-5) otoyollarý arasýnda, Atatürk Havalimaný na 5 dakika, Atatürk Olimpiyat Stadý na 7 dakika mesafede olup, Otogar - Ýkitelli Metro hattý güzergahýndadýr.

17 15 GENEL BÝLGÝLER Batýda Küçükçekmece, Kuzeyde askeri arazi ve Baþakþehir, kuzey doðuda Esenler, güneydoðuda Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrili Baðcýlar Ýlçesi 22 km² alana kuruludur. Baþta tekstil, gýda, metal ve basýn sanayi gibi önemli sektörlerin yanýnda, ÝSTOÇ, OTO-CENTER, MASSÝT, HOLIDAY INN, METRO GROSSMARKET gibi ticaret ve turizm merkezleri burada yer alýr yýlý itibariyle bu sektörlerde i aþkýn iþletme faaliyet göstermektedir. Ülkemizin büyük basýn kuruluþlarýndan Hürriyet, Milliyet, Dünya, Vakit ve Yeni Asya gazetelerinin yanýsýra CNN Türk, Kanal D ve Star TV kanallarý ve yönetim merkezleri Belediyemiz sýnýrlarý içindedir. 400 yataklý Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve yeni konseptte birçok alýþveriþ merkezi de ilçemizde bulunmaktadýr. Alt yapý sorunlarýný en aza indirmiþ, çevreye duyarlý, hýzla modern bir kentleþme modeli çizen Baðcýlar da artýk yüzler gülmekte, geleceðe umutla bakýlmaktadýr. Ýlçemizin 22 mahallesi bulunmaktadýr. Yerleþimi çok eski dönemlere uzanan Baðcýlar ilçesi; Bakýrköy ilçesine baðlý Baðcýlar; Mahmutbey, Kirazlý ve Güneþli semtlerinin birleþtirilmesi ile 1992 yýlýnda Bakýrköy den ayrýlarak 3806 sayýlý yasaya istinaden kurulmuþtur. Ýdari yapýsý itibarýyla bilinen en eski Ýstanbul yerleþimlerinden Mahmutbey Nahiyesi 11 köyü barýndýrmaktaydý. Ýstanbul Belediyesi Ýstatistik Müdürlüðünce yayýnlanan Ýstanbul Þehri Ýstatistik Yýllýðý adlý yayýnda Mahmutbey Nahiyesi þöyle verilmektedir. Avas köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Çýfýtburgaz Köyü, Vidos Köyü ve Yenibosna Köyü. Bunlardan Ayapa, Kirazlý, Litros, Esenler, Vidos, Güngören, Ayayorgi, Kayabaþý, Nifos, Kocasinan ve Çýfýtburgaz ise Baðcýlar olarak günümüzün yerleþimlerini oluþturmaktadýr. Günümüzde Baðcýlar ilçesini oluþturan zeminde tarihi esere az rastlanmaktadýr. Cumhuriyet döneminde Balkanlardan göçen Türklerin yerleþtirildiði bu bölgelerin yapýlarýyla birlikte isimleri de deðiþmiþtir. NÜFUS YAPISI Baðcýlar, Ýstanbul un hýzla geliþen bir ilçesidir. TÜÝK tarafýndan yapýlan Adrese Dayalý Nüfus Sayýmýna göre 2007 nüfusu dir. Baðcýlar, nüfus olarak Ýstanbul un birinci büyük ilçesi durumundadýr. Ýlçemizde eðitim çaðýndaki nüfus sayýsý olup, Ýlçe nüfusunun 1/5 ini öðrenciler meydana getirmektedir. EÐÝTÝM Eðitimi hayatýn merkezine yerleþtiren belediyemiz, ilçede son 5 yýlda yapýlan okullarla beraber resmi eðitim kurumlarýnýn sayýsýný 81 e, özel eðitim kurumlarýnýn sayýsý da 16 ya ulaþtýrmýþtýr. 10 adet daha okul yapýmý için belediyemizce yer temin edilmiþtir. Belediyemiz, eðitime verdiði büyük destekle, 7 okulu kendi imkanlarýmýzla, 7 okulu da hayýrsever iþadamlarýnýn katkýsýyla yapmýþtýr. Belediye olarak hedefimiz, en fazla 30 kiþilik sýnýflarda eðitim görülmesini saðlamaktýr. Ayrýca, öðrencilerimizin teknolojinin imkânlarýndan da yararlanmasý için ilçemizdeki bütün okullarýn her sýnýfýna bilgisayar ve projeksiyon makinesi hediye etmiþtir. Belediyemiz ilçemizdeki tüm okullarý kameralý güvenlik sistemi ile donatmýþtýr. Her mahallede Mahalle Konaklarý açýlarak bir gelenek tekrar hayata geçirilmiþtir. Mahalle konaklarýmýzda muhtarlýk, kütüphane, spor salonu ve bir kýsmýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlan Meslek Kurslarý (ÝSMEK) ve bir kýsmýnda da saðlýk ocaklarý bulunmaktadýr. Mahalle konaklarýndan isteyen herkes ücretsiz olarak yararlanmaktadýr. SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, belli yaþa kadar tedavisi mümkün olan engellilerin tedavisini yaparak topluma kazandýrmaktadýr. Ýlçemizde 2005 yýlýnda hizmete açtýðýmýz Halk Sarayý, modern ve klasik mimarinin buluþtuðu en güzel eserlerden biri olarak bütün Türkiye de örnektir. Halk Sarayýmýzda nikâh törenlerinin ve düðünlerin yanýnda, her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleþtirilmektedir. Kültür Merkezimizde bulunan kitaplýk kütüphane, çok amaçlý salon, spor salonu, internet baðlantýsý, halkýmýzýn ve özellikle öðrencilerimizin büyük bir ihtiyacýný karþýlamaktadýr. EKONOMÝ Baðcýlar, ÝSTOÇ, MASSÝT, OTO CENTER gibi iþ alanlarýnýn bulunduðu bir ilçe olarak, ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve ayakkabý sektörünün yanýnda, medya sektörünün büyük bir kýsmý da ilçemizde faaliyet göstermektedir. Halkýmýzýn ekonomik seviyesi de hýzla yükselmektedir.

18 16 GENEL BÝLGÝLER ÇEVRE Ýlçemizde 16 yýlda 130 park yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur. Parklarýmýz, þehir hayatýnýn stresinden uzaklaþma ve huzur içinde sohbet etme, dinlenme, yürüyüþ yapma imkâný yanýnda, çocuklarýmýza oyun alanlarý da sunmaktadýr. Ýlçemize ayrýca 150 binden fazla aðaç dikerek, daha yeþil ve temiz bir çevre kazandýrdýk. TARÝHÝ ESERLER Tarihi eser açýsýndan çok zayýf bir beldedir. Ýlçemizde buna raðmen küçük de olsa belirli tarihi kalýntýlara rastlamak mümkündür. Kaþýkçý Çeþmesi: Bugünkü Beltaþ Kumaþ Fabrikasý'nýn altýnda kalan bu çeþme, konaklama haný, hamam ve su sarnýcý ile küçük bir külliye görünümündeydi. Avrupa'dan gelen tüccarlar ve gezginler burada konaklar ve bu konaklama esnasýnda Ýstanbul Þehremini'nden, þehre giriþ izni aiýrlardý. Çifte Gelinler Çeþmesi: Tarihi ipek yolu güzergâhýnda Mimar Sinan modeli kesme taþtan yapýlmýþ olan bu çeþmede birbirlerine ters istikamette hayvanlarýn ve insanlarýn ayrý ayrý su içebileceði bölümler bulunmaktaydý. Ayrýca bu çeþmenin yanýnda yolcularýn Cuma ve bayram namazý kýlmasý için bir minber de bulunmaktaydý. Bu çeþmeden bugün herhangi bir kalýntý mevcut deðildir. Ayrýca Mahmutbey Mahallemizde Osmanlý Dönemi'nden kalma Acý Çeþme, Burmalý Çeþme, Hüseyin Aða Çeþmesi ve Demirli Çeþmeleri hala hizmete devam etmektedir. Tavukçu Köprüsü: Bugünkü Tavukçu deresi üzerinde bulunan ve kesme taþtan yapýlmýþ kemerli bir köprüydü. Su Kemerleri: Askeri saha içinde kalan 2 adet su kemeri halen mevcuttur. Tarihi Ýpek Yolu: Tamamen düz kesme taþlarýn yan yana dizilmesi ile asýrlarca hizmet veren bu yol, köy cami ve okulu yapýlýrken taþlarý sökülerek cami ve okul duvarýnda kullanýlmýþtýr. Su Yollarý: Halkalý Sularý adý altýnda Ýstanbul'a su taþýyan 17 su yolundan bir tanesi de Baðcýlar'dan gitmekte olup Hekimoðlu Ali Paþa Vakýf Sularý adý altýnda bilinmektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin hazýrlamýþ olduðu Ýstanbul Su Külliyatý isimli eserin 13. cildinde bu sudan þöyle bahsedilmektedir: " Çýfýt Burgazý'nýn arkasýnda Ayazma yakýnýndaki menbadan hasýl olup mezkur karyenin cenup tarafýnda delme laðým mezra ile Vidos Karye'sindeki taþ ocaklarýna kadar delme hasýlatýný alarak, Tavukçu yataðý denilen mahalde Küçük Hamam civarýnda Vaki Bâlâ Dergahý Suyu katmasýný alarak, Mevlevihane Kapýsýndan þehre girerek, altý mermerde Küçük Hamam yanýndaki teraziden üç þubeye ayrýlarak, birisi Hekimoðlu Ali Paþa Camii ve Hayratýna, ikincisi Kocamustafa Paþa tarafýndaki hayratýna, üçüncüsü ise Samatya civarýnda Çýnar taraftarýna cereyan eder" denilmektedir. Bu sular vakýf sularý olup daima görevli memur tarafýndan korunmaktaydý. SAYILARLA ÝLÇEMÝZ Yüzölçümü : 22 km² Nüfusu : (2007 Nüfus Sayýmýna Göre) Sokak Sayýsý : Cadde Sayýsý : 100 Mahalle Konaðý : 22 Kütüphane : 23 Cami ve Mescid Sayýsý : 81 Belediye Kültür Merkeziezi : 2 Engelliler Rehabilitasyon Merkezi : 1 Çoçuk Yuvasý : 2 Resmi Eðitim Kurumlarý* Anaokulu : 1 Ýlköðretim : 54 Lise ve Dengi Okul : 16 Meslek Lisesi : 6 Eðitim Merkezi : 4 Özel Eðitim Kurumlarý Özel Anaokulu : 8 Özel Ýlköðretim : 4 Özel Lise : 4 Özel Kurs Dershane ve Eðitim Merkezi : 77 Resmi Saðlýk Kurumlarý** Devlet Hastanesi : 1 Saðlýk Ocaðý : 23 Acil Yardým Ýstasyonu : 6 Verem Savaþ Dispanseri : 2 Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlama Merkezi : 5 Büyükþehir Saðlýk Merkezi: 1 Özel Saðlýk Kurumlarý Özel Hastane : 5 Özel Poliklinik : 8 Özel Týp Merkezi : 13 Özel Diyaliz Merkezi : 5 Özel Saðlýk Kabini : 10 Özel Psiko-Teknik Deðerlendirme Merkezi : 2 Özel Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði-Merkezi : 3 * Bilgiler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünden Alýnmýþtýr. ** Bilgiler Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Alýnmýþtýr.

19 17 GENEL BÝLGÝLER ÝLÇE REHBERÝMÝZ

20 O R G A N Ý Z A S Y O N Þ E M A S I BELEDÝYE MECLÝSÝ LOKMAN ÇAÐIRICI BELEDÝYE BAÞKANI BELEDÝYE ENCÜMENÝ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇ DENETÝM BÝRÝMÝ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ MUHTEREM ÞAHÝN CAFER SEZGÝN ALÝ AYDIN DURSUN BALCIOÐLU NECATÝ DURMUÞ BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ

21 19 GENEL BÝLGÝLER BELEDÝYE MECLÝSÝ TOPLANTISI ENCÜMEN TOPLANTISI

22 20 GENEL BÝLGÝLER MECLÝS ÜYELERÝMÝZ

23 21 GENEL BÝLGÝLER MECLÝS ÜYELERÝMÝZ

24 22 GENEL BÝLGÝLER BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝ KAYNAKLARI Bilgi Ýþlem Yazýlým / Donaným Yapýsý YAZILIM Ofis Programlarý Open Office 3.0 Ms. Office Xp Cad Programlarý ÝntelliCad Türkçe Eðitim Sürümü Auto CAD NetCAD Yardýmcý Programlarý Acrobat Reader 8 GIS Programlarý Ýnteraktif Harita Uygulamalarý Geomedia WebMap Geomedia içinde geoview Geomedia içinde mapbase MIS Programlarý Ýnteraktif olarak sözel uygulamalarý Oracle veri tabaný (MIS-GIS) Intergraph beyaz yazýlýmlarý Fax Server LightninFAX 7.5 Yazýlým Yedekleme CA Brightstor ArcServe R 11 Ýhale Yönetim Yazýlýmý DÝYOS Kütüphane Yönetim Yazýlýmý YORDAM-Filemaker Pro DONANIM DATA SERVER (ds1) (EXPER) 4 CPU Intel Xeon 1.4 Ghz Server 8 GB Ram 3*36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 OS Enterprise Edition 4U Rack Mount Üzerinde CA Brightstor ArcServe R 11 WEB SERVER (ws1) (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 36 GB HDD 2'li MIRROR HDD Win Server 2003 OS Standard Edition 2U Rack Mount Üzerinde ISA SERVER (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 3*36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 Standard Edition / 110 Kullanýcý 2U Rack Mount Üzerinde DATA SERVER 2 (YEDEK) (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 2 GB Ram 3*36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 Standard Edition 2U Rack Mount Üzerinde TERMÝNAL SERVER (Ts1) (HP-DL380-G3) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 3 * 36 GB HDD - RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 Enterprise 2U Rack Mount Üzerinde TERMÝNAL SERVER 2 (Ts2) (HP-DL380-G3) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 3* 72 GB HDD - RAID 5 HDD (Toplam 144 GB) Win Server 2003 Enterprise 2U Rack Mount Üzerinde TERMINAL SERVER 3 (Ts3) (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 3 Ghz 800 Mhz 3,5 GB Ram 3 * 36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) + 72 GB Manuel Backup HDD (SCSI) Win Server 2003 Enterprise Edition 2U Rack Mount Üzerinde ALPHA SERVER üzerinde UNIX OS Digital Alpha 500 Mhz CPU 256 MB ECC Ram 18 GB HDD Alpha Server Kasa FAX SERVER Workstation Kasa Intel P4 3,2 Ghz CPU 1 GB RAM Trufax Fax Server Kartý Windows 2003 Standart Edition LightninFAX 7.5 Yazýlým 19U RACK MOUNT KABÝN Üzerinde CICSO PIX 515E Firewall - CICSO Secure IDS 4210 Intrusion Detection Sensor AD/DC SERVER (HP Proliant ML330 G3) Xeon 2.8 CPU 1.7 GB Ram 32 GB HDD Win Server 2003 Enterprise Tower kasa 48 PORT TELCO Systems T5C-48T MetroEthernet Switch 24 PORT CISCO CATALYST 3750 Gbit Backbone Switch 48 PORT CISCO CATALYST 2950 User Switch (5 Adet) 48 PORT CISCO CATALYST 2960 User Switch (2 Adet) 24 PORT CISCO CATALYST 2960 User Switch (2 Adet) HCS Datalink 250E 158 Network Portu 8 port Digitus KVM Switch (2 Adet) 8 port 3COM Gigabit Switch (3CGSU08-ME) (11 Adet) SUN ULTRIUM 2 YEDEKLEME ÜNÝTESÝ

25 23 GENEL BÝLGÝLER Belediyede Kullanýlan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS-MIS) Yazýlýmý PROGRAMLAR Alo 153 Beyaz Masa Yazýlýmý Yetkilendirme ve Yönetim Modülü Rapor Hazýrlama Modülü Ýmalat ve Týbbi Atýk Fen Ýþleri Yazýlýmý Dava Takip Emlak Ýstimlâk Genel Tahakkuk Tahsilat.(Kira Takip) Memur Özlük, Ýþçi Özlük Ýdari Ýþler Yazýlýmý Salon Randevu Takip Yazýlýmý Etkinlik-Gezi Modülü Ortak Sicil Genel Tahakkuk Tahsilât, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi Bordro Yazýlýmý (Memur Ýþçi) Analitik Bütçe ve Muhasebe Yazýlýmý Hafta Tatili Çalýþma Ruhsatý Ýþyeri Açma ve Çalýþma Yapý Ruhsat ve Ýskân Ruhsat Ölüm MERNÝS Hayvan Aþý takip Yazýlýmý Encümen Karar Takip Meclis Karar Takip Evlenme MERNÝS Arþiv Yazýlýmý Zabýta Yazýlýmý Taþýnýr Takip Yazýlýmý Gelen-Giden Evrak Microsoft Ofis 2003 ve 2007 Programý ÝNSAN KAYNAKLARI ÝLGÝLÝ MÜDÜRLÜKLER Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü Yapý Kontrol Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Yazý Ýþleri Müdürlüðü-Encümen Yazý Ýþleri Müdürlüðü-Meclis Yazý Ýþleri Müdürlüðü-Evlenme Arþiv Bürosu Zabýta Müdürlüðü Tüm Müdürlükler Tüm Müdürlükler Tüm Müdürlükler Personel Durumu Memur Ýþçi Sözleþmeli Toplam

26 24 GENEL BÝLGÝLER SUNULAN HÝZMETLER 1. Özel Kalem Müdürlüðü, Müdürlüðün görevi temelde Belediye Baþkanýna intikal eden tüm sözlü ve yazýlý istek ve talepleri, belediye birimleri arasýnda koordinasyon çerçevesinde takip edip, planlamasýna yardýmcý olmaktýr. 2. Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü; Belediye Baþkaný gözetiminde ve denetimi altýnda 5393 sayýlý Belediye Kanunu nun 1.Maddesindeki temel 14.Madde ile sýralanan genel görevlerinin ifa ve icrasý için, belediye sýnýrlarý içinde kent halkýnýn yönetime katýlýmýný saðlamak, halkýn insiyatifini artýrmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunlarýn çözümünü saðlamak. Bu baðlamda kurumun Sosyal ve Kültürel faaliyetlerini organize etmek, el ilanlarýnýn ve afiþlerin hazýrlanmasýný ve daðýtýmýný saðlamak, basýn ile iliþkileri sýcak tutmaya çalýþmak ve medya takibi yapmak, faaliyet raporlarýný hazýrlamak ve deðerlendirmek, vatandaþ þikâyetlerini almak, alýnan emir, mevcut imkânlar dikkate alýnarak görev haline getirmek, incelemek, koordine etmek, sonuçlanmasý için baðlý bulunduðu þefliðe ve þefliklere intikal ettirmek gibi faaliyetleri yürütmektedir. 3. Bilgi Ýþlem Müdürlüðü, Baðcýlar Belediyesini en son bilgisayar teknolojileri ile donatmak ve iþlem yapar hale getirmek için; Müdürlüklerin yazýlým, donaným, program, data, güvenlik gibi bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlarýný temin etmek, güncellemek, Internet-Ýntranet sistemleri oluþturmak, Networks oluþturarak iç ve dýþ haberleþme aðýný kurmak bunlarla ilgili bakýmlarý yapmak ve yaptýrmak, kurulmuþ veya kurulacak olan bilgisayarlarýn sistem mimarilerini planlayarak kurmak ve korumak ile bu konuda müdürlüklere alýnacak donaným ve yazýlým konusunda gerektiðinde müdahale hakký olmak üzere teklifte bulunmak ve teknik destek vermek, backup(yedekleme) iþlemleri yapmak, personel eðitimi vermek, web sayfasý program deðiþiklikleri, gelen giden evrak iþlemleri, demirbaþ kayýt iþlemlerini yürütmek üzere kurulmuþtur. 4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, Baðcýlar Belediyesi sýnýrlarý dâhilinde bulunan konut, hastane, resmi kurum ve kuruluþlarýn, semt pazar yerlerinin belli bir program dahilinde çöplerinin toplanmasý ve naklini saðlamak. Bütün cadde, sokak, meydan ve boþ alanlarýn süpürülerek temizlenmesi, süprüntülerin nakillerinin saðlanmasý, cadde, sokak, meydanlarýn ve pazaryerlerinin yýkanarak temizlenmesini saðlamak gibi faaliyetleri yürütmektedir. Hafriyat topraðý ve inþaat yýkýntý atýklarý yönetmeliði çerçevesinde hafriyat kamyonlarýna taþýma izin belgesi düzenlemektedir. Yapý ruhsatý alan mükelleflerin çýkan hafriyatlarýnýn, çevre kirliliðine meydan vermeden döküm sahalarýna ulaþtýrýlmak üzere kabul belgesi, hafriyat fiþi ve hologramlarý düzenlemektedir. Sýhhî ve gayri sýhhî müesseseleri çevre açýsýndan denetleyerek, yasa dýþý faaliyet gösteren tüm iþyerlerini ilgili birimlere bildirmektedir. Bitkisel atýk yaðlarýn lokantalar, sanayi mutfaklarý, yemekhaneler v.b. yerlerdeki gerekli denetimleri yapar. Doðrudan ve dolaylý olarak alýcý ortama verilmesini önler. Söz konusu iþyerlerinin bitkisel atýk yað geçiçi toplama izinli tesisleriyle sözleþme yapmalarýný saðlar. Ýlçemizde yalnýzca satýþýna izin verilen kömürlerin giriþlerini saðlar. Kaçak kömür giriþlerine engel olur. Menþe denetim belgesi, fatura ve kantar fiþlerini kontrol eder. Ýmalat ve týbbî atýk sözleþmelerini yapar. Atýk pil ve akümülatörlerin kontrollü toplanmasýný saðlar. 5. Fen Ýþleri Müdürlüðü, Baðcýlar ýn kentsel geliþiminin saðlanmasý, kent donatýlarýnýn kurulmasý, alt ve üst yapý hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar, yaya yollarýnýn çaðýn gereklerine ve standartlarýna uygun yapýlmasý, her türlü alt ve üst yapý tesisinde ses ve gürültü kirliliðini azaltýcý tedbirlerin alýnmasý, sosyal tesis ve bina eklentileri yapýlmasý, çevre temizliklerinin ikmali iþ ve iþlemlerine bu iþ ve iþlemlerde ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerine getirilmesi hususlarýný kapsar. 6. Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Baðcýlar Belediyesi kamu tüzel kiþiliðinin tüm hukuki sorunlarýna yürürlükteki mevzuata göre çözümler getirmekle görevlidir. 7. Etüd Proje Müdürlüðü, Stratejik plan doðrultusunda yapýlmasý gereken hizmet binasý, diðer binalar, yeþil alanlar, yollar v.s. gibi projeler ile yatýrým programý içinde yer alan projeler için tespit ve önerilerde bulunmak gibi faaliyetleri yürütmektedir. 8. Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü, Baþkanlýk binasý ve eklentilerinin her türlü bakým, onarým ve tamiratlarýný yapar. Hizmetlerin aksamamasý için gerekli tedbirleri alýr. Belediyenin yapacaðý tüm organizasyonlara lojistik destek saðlar. Sivil savunma hizmetlerini yürütür. Belediye mevzuatýna uygun olarak personelin yemek ihtiyacýný karþýlar. Belediye bina ve eklentilerinin elektrik, doðalgaz, su, telefon, telsiz ve temizlik hizmetlerini yürütür. Belediyenin dýþarýdaki iþlerinin takibi için ihale yoluyla araç kiralayarak, iþleyiþ denetimini saðlar.

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU Millete Efendilik Yoktur, Hizmet Vardır. Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Görev süremizin yarısından fazlasını yüz aklılığı ile geride bıraktık. Bu raporda, yılında yaptığımız

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı