Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil SERVER Þevket SEZER Cemil ÞAHÝN Ali YÜKSEL Tasarým ve Baský

3

4 ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

5 RECEP TAYYÝP ERDOÐAN BAÞBAKAN

6 KADÝR TOPBAÞ ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI

7 LOKMAN ÇAÐIRICI BAÐCILAR BELEDÝYE BAÞKANI

8 HALK SARAYI

9 BAÞKAN dan Deðerli Hemþehrilerim, 32 yýldýr yaþadýðým Baðcýlar a iki yýla yakýn bir süredir Belediye Baþkaný olarak hizmet etmenin onur ve mutluluðunu yaþýyorum. Görev yaptýðým zaman zarfýnda güveninize layýk olmanýn sorumluluðu içerisinde 365 gün, 24 saat esasýna göre çalýþtýk. Hizmet heyecanýmýzý sürekli artýrarak, halkýmýzýn mutlu olarak yaþadýðý bir Baðcýlar için, projeler üretip hizmete devam ettik. Ýstanbul un en büyük nüfusuna sahip Baðcýlarýmýzý deðiþim ve dönüþümün adresi haline getirdik. Eðitim, Saðlýk ve Güvenlikte Baðcýlarda çýðýr açtýk yýlýnda 8 yeni okulumuzun yapýmý için hayýrseverlerle protokol imzaladýk. Mahalle konaklarýmýzda hizmet veren Muhtarlarýmýzýn daha iyi hizmet etmesi için 15 Muhtarlýk binasýný bitirdik. Kemerburgaz - Kirazlýbent Mevkiinde 200 dönümlük orman arazisini Çevre ve Orman Bakanlýðýndan 29 yýllýðýna kiraladýk, halkýmýzýn hizmetine sunduk. Kirazlý Mahallesinde ismine özgü kiraz bahçesi yaptýk ve mini piknik alaný haline getirdik. Avrupa Birliði Projesi kapsamýnda 2 adet istihdama yönelik Meslek Edindirme Kursu açtýk. Ýnsanlýk hafýzasýnda iz býrakmýþ, savaþýn en þiddetli zamanýnda barýþý düþünen yüzyýlýmýzýn bilgesi Aliya Ýzzet Begoviç i Uluslararasý Sempozyumla rahmet ve minnetle andýk. Dünya gençlerinin kaynaþmasý, Dünya barýþýna katký saðlamak ve gençliðin ortak sorunlarýna çözüm bulmak amacý ile Uluslar arasý Ýzcilik Þurasýný düzenledik. Belediyemiz Marmara ve Boðazlarý Belediyeleri Birliði tarafýndan düzenlenen proje yarýþmasýnda; çevre ile ilgili yaptýðý çalýþmalardan dolayý Çevre Koruma ve Altyapý Proje Ödülüne, insan odaklý yönetim anlayýþýmýzdan dolayý da Katýlýmcý Yönetim Projesi ödülüne layýk görüldü. Hizmetimiz neticesinde Baðcýlarýmýzý sosyal, kültürel ve kentsel dönüþümün adresi haline getirdik, imar planlarýmýzý geliþime uygun olarak yeniledik. Ýlçemize yaptýðý hizmetlerden, bilhassa Metro çalýþmalarýndan dolayý Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Kadir TOPBAÞ a teþekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize, Belediyemizin her kademesinde görev yapan mesai arkadaþlarýma ve halkýmýza çalýþmalarýmýzda gösterdikleri emek ve destek için teþekkür ederim. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

10 KÜLTÜR MERKEZÝ

11 ÝÇÝNDEKÝLER I- GENEL BÝLGÝLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Ýdareye Ýliþkin Bilgiler Fiziksel Yapý Organizasyon Þemasý Bilgi ve Teknolojik Yapý Ýnsan Kaynaklarý Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Ýdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN DEÐERLENDÝRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlarý Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar B. Performans Bilgileri Özel Kalem Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Etüd Proje Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Yapý Kontrol Müdürlüðü Yazý Ýþleri Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü IV. KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A. Güçlü Yanlar B. Geliþtirilmesi Gereken Yanlar

12 ENGELLÝLER SARAYI

13

14 12 GENEL BÝLGÝLER MÝSYON Önce Ýnsan, Sosyal Belediyecilik, Katýlýmcýlýk ve etkili bir Yönetiþim anlayýþý çerçevesinde hemþehrilerimizin Baðcýlar da yaþamaktan haz duymasýný, Baðcýlar ýn sosyal ve kültürel hayatý zengin, çaðdaþ ve yaþanabilir bir kent oluþmasýný saðlamak. VÝZYON Saðlýklý geliþen bir Baðcýlar için; çarpýk ve plansýz yapýlaþmanýn önüne geçmiþ, temiz ve saðlýklý bir çevrede yaþanan, çaðdaþ kent normlarýnda þehircilik projelerini hayata geçirmiþ, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle halkla bütünleþmiþ, hizmet üretiminde mükemmellik merkezi haline gelmiþ, hizmette öncü bir belediye olmak. ÝLKELER Ýnsaný hizmetin merkezine yerleþtirmek Kararlarý almak, uygulamak ve eylemlerde þeffaf davranmak Katýlýmcý yönetim anlayýþý oluþturmak Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk kriterlerine uymak Uygulamalarda adaletli ve tarafsýz davranmak Yenilikçi olmak Kaynaklarýn kullanýmýnda etkinlik ve verimlilik Sürdürülebilir bir yapý oluþturmak Global trendleri anlamak Ölçülebilir ve kýyaslanabilir yapý oluþturmak Denetime açýk ve þeffaf olmak Duyarlý ve güvenilir olmak Etik deðerlere baðlý olmak YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara baðlý çýkarýlan yönetmeliklerle Belde sakinlerinin mahalli müþterek niteliðindeki ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan oluþturulan, idarî ve malî özerkliðe sahip kamu tüzel kiþiliði olarak hizmet vermektir. BELEDÝYENÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Belediye yasasýnýn 14 ve 15. maddelerinde belirtilen belediyelerin görev, sorumluluk ve yetki alanýnýn kapsamý, belediye sýnýrlarý ile sýnýrlýdýr. Ancak belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilecektir. Yasa gereðince bir belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; Ýmar, su, kanalizasyon ve ulaþým gibi kentsel alt yapý Coðrafi ve kent bilgi sistemleri Çevre ve çevre saðlýðý Temizlik ve katý atýk Zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans Þehir içi trafik Defin ve mezarlýklar Aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar Konut Kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardým, nikâh Meslek ve beceri kazandýrma Baðcýlar Genel Görünümü

15 13 GENEL BÝLGÝLER Ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir. Saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir. Kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir, bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý yapabilir. Sayýlan bu hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sýrasý, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenecektir. Ayrýca belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacak, hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanacaktýr. Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayýlmakla birlikte 77.maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katýlýmýn da önü açýlmaktadýr. Buna göre Belediye: Saðlýk Eðitim Spor Çevre Sosyal hizmet ve yardým Kütüphane Park Trafik Kültür hizmetleriyle Yaþlýlara, kadýn ve çocuklara Özürlülere, yoksul ve düþkünlere Yönelik hizmetlerin yapýlmasýnda beldede dayanýþma ve katýlýmý saðlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliði artýrmak amacýyla gönüllü kiþilerin katýlýmýna yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalýþtýrýlmalarýna iliþkin usul ve esaslar bilahare Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenecektir. Belediye Yasasý nýn 53. maddesi gereðince belediyeler acil durum plânlamasý yapmakla da yükümlüdürler. Belediye; yangýn, sanayi kazalarý, deprem ve diðer doðal afetlerden korunmak veya bunlarýn zararlarýný azaltmak amacýyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarýný yapacak, ekip ve donanýmý hazýrlayacaktýr. Acil durum plânlarýnýn hazýrlanmasýnda varsa il ölçeðindeki diðer acil durum plânlarýyla da koordinasyon saðlanmasý ve ilgili bakanlýk, kamu kuruluþlarý, meslek teþekkülleriyle üniversitelerin ve diðer mahallî idarelerin görüþlerinin alýnmasý gereklidir. Plânlar doðrultusunda halkýn eðitimi için gerekli önlemler alýnarak sayýlan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapýlabilecektir. Belediyeler, kendi belediye sýnýrlarý dýþýnda yangýn ve doðal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardým ve destek saðlamakta serbest konuma getirilmiþtir. BELEDÝYENÝN YETKÝLERÝ VE ÝMTÝYAZLARI Belediye yasasýnýn 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazlarý þunlardýr: Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak, Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek, Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek, Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini yapmak veya yaptýrmak, Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek, Toplu taþýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý,

16 14 GENEL BÝLGÝLER tünel, raylý sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek, Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak, Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek, Borç almak, baðýþ kabul etmek, Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek, Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla tasfiyesine karar vermek, Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek.( Gayrisýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyük þehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il özel idaresi tarafýndan yapýlýr.) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek, Reklâm panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek, Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak, Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek, Meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir. (Ýl sýnýrlarý içinde Büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini tespit etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilir. Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr. Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Meclis üyeleri kendi aralarýnda ihtisas komisyonlarý kurabilirler. BAÐCILAR ÝLÇESÝ VE COÐRAFÝ KONUMU Ýstanbul ilinin Avrupa yakasýnda, Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Baðcýlar, Avrupa- Asya aksý üzerindedir. Edirne- Ankara arasýnda uzanan, Türkiye nin en önemli otobaný (TEM) ile D-100 (eski E-5) otoyollarý arasýnda, Atatürk Havalimaný na 5 dakika, Atatürk Olimpiyat Stadý na 7 dakika mesafede olup, Otogar - Ýkitelli Metro hattý güzergahýndadýr.

17 15 GENEL BÝLGÝLER Batýda Küçükçekmece, Kuzeyde askeri arazi ve Baþakþehir, kuzey doðuda Esenler, güneydoðuda Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrili Baðcýlar Ýlçesi 22 km² alana kuruludur. Baþta tekstil, gýda, metal ve basýn sanayi gibi önemli sektörlerin yanýnda, ÝSTOÇ, OTO-CENTER, MASSÝT, HOLIDAY INN, METRO GROSSMARKET gibi ticaret ve turizm merkezleri burada yer alýr yýlý itibariyle bu sektörlerde i aþkýn iþletme faaliyet göstermektedir. Ülkemizin büyük basýn kuruluþlarýndan Hürriyet, Milliyet, Dünya, Vakit ve Yeni Asya gazetelerinin yanýsýra CNN Türk, Kanal D ve Star TV kanallarý ve yönetim merkezleri Belediyemiz sýnýrlarý içindedir. 400 yataklý Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve yeni konseptte birçok alýþveriþ merkezi de ilçemizde bulunmaktadýr. Alt yapý sorunlarýný en aza indirmiþ, çevreye duyarlý, hýzla modern bir kentleþme modeli çizen Baðcýlar da artýk yüzler gülmekte, geleceðe umutla bakýlmaktadýr. Ýlçemizin 22 mahallesi bulunmaktadýr. Yerleþimi çok eski dönemlere uzanan Baðcýlar ilçesi; Bakýrköy ilçesine baðlý Baðcýlar; Mahmutbey, Kirazlý ve Güneþli semtlerinin birleþtirilmesi ile 1992 yýlýnda Bakýrköy den ayrýlarak 3806 sayýlý yasaya istinaden kurulmuþtur. Ýdari yapýsý itibarýyla bilinen en eski Ýstanbul yerleþimlerinden Mahmutbey Nahiyesi 11 köyü barýndýrmaktaydý. Ýstanbul Belediyesi Ýstatistik Müdürlüðünce yayýnlanan Ýstanbul Þehri Ýstatistik Yýllýðý adlý yayýnda Mahmutbey Nahiyesi þöyle verilmektedir. Avas köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Çýfýtburgaz Köyü, Vidos Köyü ve Yenibosna Köyü. Bunlardan Ayapa, Kirazlý, Litros, Esenler, Vidos, Güngören, Ayayorgi, Kayabaþý, Nifos, Kocasinan ve Çýfýtburgaz ise Baðcýlar olarak günümüzün yerleþimlerini oluþturmaktadýr. Günümüzde Baðcýlar ilçesini oluþturan zeminde tarihi esere az rastlanmaktadýr. Cumhuriyet döneminde Balkanlardan göçen Türklerin yerleþtirildiði bu bölgelerin yapýlarýyla birlikte isimleri de deðiþmiþtir. NÜFUS YAPISI Baðcýlar, Ýstanbul un hýzla geliþen bir ilçesidir. TÜÝK tarafýndan yapýlan Adrese Dayalý Nüfus Sayýmýna göre 2007 nüfusu dir. Baðcýlar, nüfus olarak Ýstanbul un birinci büyük ilçesi durumundadýr. Ýlçemizde eðitim çaðýndaki nüfus sayýsý olup, Ýlçe nüfusunun 1/5 ini öðrenciler meydana getirmektedir. EÐÝTÝM Eðitimi hayatýn merkezine yerleþtiren belediyemiz, ilçede son 5 yýlda yapýlan okullarla beraber resmi eðitim kurumlarýnýn sayýsýný 81 e, özel eðitim kurumlarýnýn sayýsý da 16 ya ulaþtýrmýþtýr. 10 adet daha okul yapýmý için belediyemizce yer temin edilmiþtir. Belediyemiz, eðitime verdiði büyük destekle, 7 okulu kendi imkanlarýmýzla, 7 okulu da hayýrsever iþadamlarýnýn katkýsýyla yapmýþtýr. Belediye olarak hedefimiz, en fazla 30 kiþilik sýnýflarda eðitim görülmesini saðlamaktýr. Ayrýca, öðrencilerimizin teknolojinin imkânlarýndan da yararlanmasý için ilçemizdeki bütün okullarýn her sýnýfýna bilgisayar ve projeksiyon makinesi hediye etmiþtir. Belediyemiz ilçemizdeki tüm okullarý kameralý güvenlik sistemi ile donatmýþtýr. Her mahallede Mahalle Konaklarý açýlarak bir gelenek tekrar hayata geçirilmiþtir. Mahalle konaklarýmýzda muhtarlýk, kütüphane, spor salonu ve bir kýsmýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlan Meslek Kurslarý (ÝSMEK) ve bir kýsmýnda da saðlýk ocaklarý bulunmaktadýr. Mahalle konaklarýndan isteyen herkes ücretsiz olarak yararlanmaktadýr. SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, belli yaþa kadar tedavisi mümkün olan engellilerin tedavisini yaparak topluma kazandýrmaktadýr. Ýlçemizde 2005 yýlýnda hizmete açtýðýmýz Halk Sarayý, modern ve klasik mimarinin buluþtuðu en güzel eserlerden biri olarak bütün Türkiye de örnektir. Halk Sarayýmýzda nikâh törenlerinin ve düðünlerin yanýnda, her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleþtirilmektedir. Kültür Merkezimizde bulunan kitaplýk kütüphane, çok amaçlý salon, spor salonu, internet baðlantýsý, halkýmýzýn ve özellikle öðrencilerimizin büyük bir ihtiyacýný karþýlamaktadýr. EKONOMÝ Baðcýlar, ÝSTOÇ, MASSÝT, OTO CENTER gibi iþ alanlarýnýn bulunduðu bir ilçe olarak, ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve ayakkabý sektörünün yanýnda, medya sektörünün büyük bir kýsmý da ilçemizde faaliyet göstermektedir. Halkýmýzýn ekonomik seviyesi de hýzla yükselmektedir.

18 16 GENEL BÝLGÝLER ÇEVRE Ýlçemizde 16 yýlda 130 park yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur. Parklarýmýz, þehir hayatýnýn stresinden uzaklaþma ve huzur içinde sohbet etme, dinlenme, yürüyüþ yapma imkâný yanýnda, çocuklarýmýza oyun alanlarý da sunmaktadýr. Ýlçemize ayrýca 150 binden fazla aðaç dikerek, daha yeþil ve temiz bir çevre kazandýrdýk. TARÝHÝ ESERLER Tarihi eser açýsýndan çok zayýf bir beldedir. Ýlçemizde buna raðmen küçük de olsa belirli tarihi kalýntýlara rastlamak mümkündür. Kaþýkçý Çeþmesi: Bugünkü Beltaþ Kumaþ Fabrikasý'nýn altýnda kalan bu çeþme, konaklama haný, hamam ve su sarnýcý ile küçük bir külliye görünümündeydi. Avrupa'dan gelen tüccarlar ve gezginler burada konaklar ve bu konaklama esnasýnda Ýstanbul Þehremini'nden, þehre giriþ izni aiýrlardý. Çifte Gelinler Çeþmesi: Tarihi ipek yolu güzergâhýnda Mimar Sinan modeli kesme taþtan yapýlmýþ olan bu çeþmede birbirlerine ters istikamette hayvanlarýn ve insanlarýn ayrý ayrý su içebileceði bölümler bulunmaktaydý. Ayrýca bu çeþmenin yanýnda yolcularýn Cuma ve bayram namazý kýlmasý için bir minber de bulunmaktaydý. Bu çeþmeden bugün herhangi bir kalýntý mevcut deðildir. Ayrýca Mahmutbey Mahallemizde Osmanlý Dönemi'nden kalma Acý Çeþme, Burmalý Çeþme, Hüseyin Aða Çeþmesi ve Demirli Çeþmeleri hala hizmete devam etmektedir. Tavukçu Köprüsü: Bugünkü Tavukçu deresi üzerinde bulunan ve kesme taþtan yapýlmýþ kemerli bir köprüydü. Su Kemerleri: Askeri saha içinde kalan 2 adet su kemeri halen mevcuttur. Tarihi Ýpek Yolu: Tamamen düz kesme taþlarýn yan yana dizilmesi ile asýrlarca hizmet veren bu yol, köy cami ve okulu yapýlýrken taþlarý sökülerek cami ve okul duvarýnda kullanýlmýþtýr. Su Yollarý: Halkalý Sularý adý altýnda Ýstanbul'a su taþýyan 17 su yolundan bir tanesi de Baðcýlar'dan gitmekte olup Hekimoðlu Ali Paþa Vakýf Sularý adý altýnda bilinmektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin hazýrlamýþ olduðu Ýstanbul Su Külliyatý isimli eserin 13. cildinde bu sudan þöyle bahsedilmektedir: " Çýfýt Burgazý'nýn arkasýnda Ayazma yakýnýndaki menbadan hasýl olup mezkur karyenin cenup tarafýnda delme laðým mezra ile Vidos Karye'sindeki taþ ocaklarýna kadar delme hasýlatýný alarak, Tavukçu yataðý denilen mahalde Küçük Hamam civarýnda Vaki Bâlâ Dergahý Suyu katmasýný alarak, Mevlevihane Kapýsýndan þehre girerek, altý mermerde Küçük Hamam yanýndaki teraziden üç þubeye ayrýlarak, birisi Hekimoðlu Ali Paþa Camii ve Hayratýna, ikincisi Kocamustafa Paþa tarafýndaki hayratýna, üçüncüsü ise Samatya civarýnda Çýnar taraftarýna cereyan eder" denilmektedir. Bu sular vakýf sularý olup daima görevli memur tarafýndan korunmaktaydý. SAYILARLA ÝLÇEMÝZ Yüzölçümü : 22 km² Nüfusu : (2007 Nüfus Sayýmýna Göre) Sokak Sayýsý : Cadde Sayýsý : 100 Mahalle Konaðý : 22 Kütüphane : 23 Cami ve Mescid Sayýsý : 81 Belediye Kültür Merkeziezi : 2 Engelliler Rehabilitasyon Merkezi : 1 Çoçuk Yuvasý : 2 Resmi Eðitim Kurumlarý* Anaokulu : 1 Ýlköðretim : 54 Lise ve Dengi Okul : 16 Meslek Lisesi : 6 Eðitim Merkezi : 4 Özel Eðitim Kurumlarý Özel Anaokulu : 8 Özel Ýlköðretim : 4 Özel Lise : 4 Özel Kurs Dershane ve Eðitim Merkezi : 77 Resmi Saðlýk Kurumlarý** Devlet Hastanesi : 1 Saðlýk Ocaðý : 23 Acil Yardým Ýstasyonu : 6 Verem Savaþ Dispanseri : 2 Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlama Merkezi : 5 Büyükþehir Saðlýk Merkezi: 1 Özel Saðlýk Kurumlarý Özel Hastane : 5 Özel Poliklinik : 8 Özel Týp Merkezi : 13 Özel Diyaliz Merkezi : 5 Özel Saðlýk Kabini : 10 Özel Psiko-Teknik Deðerlendirme Merkezi : 2 Özel Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði-Merkezi : 3 * Bilgiler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünden Alýnmýþtýr. ** Bilgiler Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Alýnmýþtýr.

19 17 GENEL BÝLGÝLER ÝLÇE REHBERÝMÝZ

20 O R G A N Ý Z A S Y O N Þ E M A S I BELEDÝYE MECLÝSÝ LOKMAN ÇAÐIRICI BELEDÝYE BAÞKANI BELEDÝYE ENCÜMENÝ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇ DENETÝM BÝRÝMÝ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ MUHTEREM ÞAHÝN CAFER SEZGÝN ALÝ AYDIN DURSUN BALCIOÐLU NECATÝ DURMUÞ BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI BAÞKAN AN YARDIMCISI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ

21 19 GENEL BÝLGÝLER BELEDÝYE MECLÝSÝ TOPLANTISI ENCÜMEN TOPLANTISI

22 20 GENEL BÝLGÝLER MECLÝS ÜYELERÝMÝZ

23 21 GENEL BÝLGÝLER MECLÝS ÜYELERÝMÝZ

24 22 GENEL BÝLGÝLER BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝ KAYNAKLARI Bilgi Ýþlem Yazýlým / Donaným Yapýsý YAZILIM Ofis Programlarý Open Office 3.0 Ms. Office Xp Cad Programlarý ÝntelliCad Türkçe Eðitim Sürümü Auto CAD NetCAD Yardýmcý Programlarý Acrobat Reader 8 GIS Programlarý Ýnteraktif Harita Uygulamalarý Geomedia WebMap Geomedia içinde geoview Geomedia içinde mapbase MIS Programlarý Ýnteraktif olarak sözel uygulamalarý Oracle veri tabaný (MIS-GIS) Intergraph beyaz yazýlýmlarý Fax Server LightninFAX 7.5 Yazýlým Yedekleme CA Brightstor ArcServe R 11 Ýhale Yönetim Yazýlýmý DÝYOS Kütüphane Yönetim Yazýlýmý YORDAM-Filemaker Pro DONANIM DATA SERVER (ds1) (EXPER) 4 CPU Intel Xeon 1.4 Ghz Server 8 GB Ram 3*36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 OS Enterprise Edition 4U Rack Mount Üzerinde CA Brightstor ArcServe R 11 WEB SERVER (ws1) (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 36 GB HDD 2'li MIRROR HDD Win Server 2003 OS Standard Edition 2U Rack Mount Üzerinde ISA SERVER (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 3*36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 Standard Edition / 110 Kullanýcý 2U Rack Mount Üzerinde DATA SERVER 2 (YEDEK) (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 2 GB Ram 3*36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 Standard Edition 2U Rack Mount Üzerinde TERMÝNAL SERVER (Ts1) (HP-DL380-G3) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 3 * 36 GB HDD - RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) Win Server 2003 Enterprise 2U Rack Mount Üzerinde TERMÝNAL SERVER 2 (Ts2) (HP-DL380-G3) 2 CPU Intel Xeon 2,4 Ghz 4 GB Ram 3* 72 GB HDD - RAID 5 HDD (Toplam 144 GB) Win Server 2003 Enterprise 2U Rack Mount Üzerinde TERMINAL SERVER 3 (Ts3) (EXPER) 2 CPU Intel Xeon 3 Ghz 800 Mhz 3,5 GB Ram 3 * 36 GB HDD RAID 5 HDD (Toplam 72 GB) + 72 GB Manuel Backup HDD (SCSI) Win Server 2003 Enterprise Edition 2U Rack Mount Üzerinde ALPHA SERVER üzerinde UNIX OS Digital Alpha 500 Mhz CPU 256 MB ECC Ram 18 GB HDD Alpha Server Kasa FAX SERVER Workstation Kasa Intel P4 3,2 Ghz CPU 1 GB RAM Trufax Fax Server Kartý Windows 2003 Standart Edition LightninFAX 7.5 Yazýlým 19U RACK MOUNT KABÝN Üzerinde CICSO PIX 515E Firewall - CICSO Secure IDS 4210 Intrusion Detection Sensor AD/DC SERVER (HP Proliant ML330 G3) Xeon 2.8 CPU 1.7 GB Ram 32 GB HDD Win Server 2003 Enterprise Tower kasa 48 PORT TELCO Systems T5C-48T MetroEthernet Switch 24 PORT CISCO CATALYST 3750 Gbit Backbone Switch 48 PORT CISCO CATALYST 2950 User Switch (5 Adet) 48 PORT CISCO CATALYST 2960 User Switch (2 Adet) 24 PORT CISCO CATALYST 2960 User Switch (2 Adet) HCS Datalink 250E 158 Network Portu 8 port Digitus KVM Switch (2 Adet) 8 port 3COM Gigabit Switch (3CGSU08-ME) (11 Adet) SUN ULTRIUM 2 YEDEKLEME ÜNÝTESÝ

25 23 GENEL BÝLGÝLER Belediyede Kullanýlan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS-MIS) Yazýlýmý PROGRAMLAR Alo 153 Beyaz Masa Yazýlýmý Yetkilendirme ve Yönetim Modülü Rapor Hazýrlama Modülü Ýmalat ve Týbbi Atýk Fen Ýþleri Yazýlýmý Dava Takip Emlak Ýstimlâk Genel Tahakkuk Tahsilat.(Kira Takip) Memur Özlük, Ýþçi Özlük Ýdari Ýþler Yazýlýmý Salon Randevu Takip Yazýlýmý Etkinlik-Gezi Modülü Ortak Sicil Genel Tahakkuk Tahsilât, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi Bordro Yazýlýmý (Memur Ýþçi) Analitik Bütçe ve Muhasebe Yazýlýmý Hafta Tatili Çalýþma Ruhsatý Ýþyeri Açma ve Çalýþma Yapý Ruhsat ve Ýskân Ruhsat Ölüm MERNÝS Hayvan Aþý takip Yazýlýmý Encümen Karar Takip Meclis Karar Takip Evlenme MERNÝS Arþiv Yazýlýmý Zabýta Yazýlýmý Taþýnýr Takip Yazýlýmý Gelen-Giden Evrak Microsoft Ofis 2003 ve 2007 Programý ÝNSAN KAYNAKLARI ÝLGÝLÝ MÜDÜRLÜKLER Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü Yapý Kontrol Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Yazý Ýþleri Müdürlüðü-Encümen Yazý Ýþleri Müdürlüðü-Meclis Yazý Ýþleri Müdürlüðü-Evlenme Arþiv Bürosu Zabýta Müdürlüðü Tüm Müdürlükler Tüm Müdürlükler Tüm Müdürlükler Personel Durumu Memur Ýþçi Sözleþmeli Toplam

26 24 GENEL BÝLGÝLER SUNULAN HÝZMETLER 1. Özel Kalem Müdürlüðü, Müdürlüðün görevi temelde Belediye Baþkanýna intikal eden tüm sözlü ve yazýlý istek ve talepleri, belediye birimleri arasýnda koordinasyon çerçevesinde takip edip, planlamasýna yardýmcý olmaktýr. 2. Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü; Belediye Baþkaný gözetiminde ve denetimi altýnda 5393 sayýlý Belediye Kanunu nun 1.Maddesindeki temel 14.Madde ile sýralanan genel görevlerinin ifa ve icrasý için, belediye sýnýrlarý içinde kent halkýnýn yönetime katýlýmýný saðlamak, halkýn insiyatifini artýrmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunlarýn çözümünü saðlamak. Bu baðlamda kurumun Sosyal ve Kültürel faaliyetlerini organize etmek, el ilanlarýnýn ve afiþlerin hazýrlanmasýný ve daðýtýmýný saðlamak, basýn ile iliþkileri sýcak tutmaya çalýþmak ve medya takibi yapmak, faaliyet raporlarýný hazýrlamak ve deðerlendirmek, vatandaþ þikâyetlerini almak, alýnan emir, mevcut imkânlar dikkate alýnarak görev haline getirmek, incelemek, koordine etmek, sonuçlanmasý için baðlý bulunduðu þefliðe ve þefliklere intikal ettirmek gibi faaliyetleri yürütmektedir. 3. Bilgi Ýþlem Müdürlüðü, Baðcýlar Belediyesini en son bilgisayar teknolojileri ile donatmak ve iþlem yapar hale getirmek için; Müdürlüklerin yazýlým, donaným, program, data, güvenlik gibi bilgisayar teknolojileri ihtiyaçlarýný temin etmek, güncellemek, Internet-Ýntranet sistemleri oluþturmak, Networks oluþturarak iç ve dýþ haberleþme aðýný kurmak bunlarla ilgili bakýmlarý yapmak ve yaptýrmak, kurulmuþ veya kurulacak olan bilgisayarlarýn sistem mimarilerini planlayarak kurmak ve korumak ile bu konuda müdürlüklere alýnacak donaným ve yazýlým konusunda gerektiðinde müdahale hakký olmak üzere teklifte bulunmak ve teknik destek vermek, backup(yedekleme) iþlemleri yapmak, personel eðitimi vermek, web sayfasý program deðiþiklikleri, gelen giden evrak iþlemleri, demirbaþ kayýt iþlemlerini yürütmek üzere kurulmuþtur. 4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, Baðcýlar Belediyesi sýnýrlarý dâhilinde bulunan konut, hastane, resmi kurum ve kuruluþlarýn, semt pazar yerlerinin belli bir program dahilinde çöplerinin toplanmasý ve naklini saðlamak. Bütün cadde, sokak, meydan ve boþ alanlarýn süpürülerek temizlenmesi, süprüntülerin nakillerinin saðlanmasý, cadde, sokak, meydanlarýn ve pazaryerlerinin yýkanarak temizlenmesini saðlamak gibi faaliyetleri yürütmektedir. Hafriyat topraðý ve inþaat yýkýntý atýklarý yönetmeliði çerçevesinde hafriyat kamyonlarýna taþýma izin belgesi düzenlemektedir. Yapý ruhsatý alan mükelleflerin çýkan hafriyatlarýnýn, çevre kirliliðine meydan vermeden döküm sahalarýna ulaþtýrýlmak üzere kabul belgesi, hafriyat fiþi ve hologramlarý düzenlemektedir. Sýhhî ve gayri sýhhî müesseseleri çevre açýsýndan denetleyerek, yasa dýþý faaliyet gösteren tüm iþyerlerini ilgili birimlere bildirmektedir. Bitkisel atýk yaðlarýn lokantalar, sanayi mutfaklarý, yemekhaneler v.b. yerlerdeki gerekli denetimleri yapar. Doðrudan ve dolaylý olarak alýcý ortama verilmesini önler. Söz konusu iþyerlerinin bitkisel atýk yað geçiçi toplama izinli tesisleriyle sözleþme yapmalarýný saðlar. Ýlçemizde yalnýzca satýþýna izin verilen kömürlerin giriþlerini saðlar. Kaçak kömür giriþlerine engel olur. Menþe denetim belgesi, fatura ve kantar fiþlerini kontrol eder. Ýmalat ve týbbî atýk sözleþmelerini yapar. Atýk pil ve akümülatörlerin kontrollü toplanmasýný saðlar. 5. Fen Ýþleri Müdürlüðü, Baðcýlar ýn kentsel geliþiminin saðlanmasý, kent donatýlarýnýn kurulmasý, alt ve üst yapý hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar, yaya yollarýnýn çaðýn gereklerine ve standartlarýna uygun yapýlmasý, her türlü alt ve üst yapý tesisinde ses ve gürültü kirliliðini azaltýcý tedbirlerin alýnmasý, sosyal tesis ve bina eklentileri yapýlmasý, çevre temizliklerinin ikmali iþ ve iþlemlerine bu iþ ve iþlemlerde ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerine getirilmesi hususlarýný kapsar. 6. Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Baðcýlar Belediyesi kamu tüzel kiþiliðinin tüm hukuki sorunlarýna yürürlükteki mevzuata göre çözümler getirmekle görevlidir. 7. Etüd Proje Müdürlüðü, Stratejik plan doðrultusunda yapýlmasý gereken hizmet binasý, diðer binalar, yeþil alanlar, yollar v.s. gibi projeler ile yatýrým programý içinde yer alan projeler için tespit ve önerilerde bulunmak gibi faaliyetleri yürütmektedir. 8. Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü, Baþkanlýk binasý ve eklentilerinin her türlü bakým, onarým ve tamiratlarýný yapar. Hizmetlerin aksamamasý için gerekli tedbirleri alýr. Belediyenin yapacaðý tüm organizasyonlara lojistik destek saðlar. Sivil savunma hizmetlerini yürütür. Belediye mevzuatýna uygun olarak personelin yemek ihtiyacýný karþýlar. Belediye bina ve eklentilerinin elektrik, doðalgaz, su, telefon, telsiz ve temizlik hizmetlerini yürütür. Belediyenin dýþarýdaki iþlerinin takibi için ihale yoluyla araç kiralayarak, iþleyiþ denetimini saðlar.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 www.elazig.bel.tr Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip ERDOÐAN Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný T.C.

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU FAALÝYET RAPORU Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Fotoðraflar Zafer OKTAY Tasarým Muammer EKMEKÇÝ Baský Elif Ofset - Elazýð

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN Bir memlekette çalýþmak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler; memleketin içine girmeli, bu milletle

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2011 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURUCUSU 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 GEBZE BELEDÝYESÝ ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 01 www.elazig.bel.tr Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip ERDOÐAN Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný T.C. ELAZIÐ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KARAMAN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ STRATEJÝK PLAN / 2011-2015 ... Hususi Ýdareler ve Belediyeler, büyük kalkýnma savaþýmýzda baþarý hasýlasýný artýracak vazifeler almalý ve hususiyle hayat ucuzluðunu temin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ AÇKLAMA 0 YL ÖDENEK V 6 V.000.000,00 6 0.000.000,00 GONEN BELEDYES.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ 6.600,00 0 6.600,00 Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ www.yekud.org.tr Eðitimdir ki, bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da esaret ve sefalete terkeder. Atatürk 1 Eðitim, toplumun deðer yargýlarý ile bilgi ve beceri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ CETVELÝ - A 6 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM GENEL KAMU HÝZMETLERÝ AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı