TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

3 KISALTMALAR: TOKİ MMAO ASKİ TÜFE ÜFE KHK YPK TÜİK SHÇEK DSİ EDAŞ TSE İPTG MEB MSB HAİT İZSU TEDAŞ GYO KEY SPK BKK KİK KOSGEB ÇED AOÇ TCDD : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı : Memur Maaş Artış Oranı : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi : Tüketici Fiyat Endeksi : Üretici Fiyat Endeksi : Kanun Hükmünde Kararname : Yüksek Planlama Kurulu : Türkiye İstatistik Kurumu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu : Devlet Su İşleri : Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : Türk Standartları Enstitüsü : İdare Payı Toplam Geliri : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Hareket Alarm İskan Tesisi : İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı : Konut Edindirme Yardımı : Sermaye Piyasası Kurulu : Bakanlar Kurulu Kararı : Kamu İhale Kurumu : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Atatürk Orman Çiftliği : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

4 I.TOPLU BAKIŞ A- Toplu konutun tarihçesi ve Türkiye deki gelişimi: Toplu konut üretiminin temelinde, son iki yüzyılda dünyadaki sanayileşme süreciyle birlikte ekonomik ve sosyal yaşamda meydana gelen büyük değişiklikler rol oynamaktadır. Sanayileşme ve sermaye birikimi sürecinde başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri önemli toplu konut uygulamaları gerçekleştirmişlerdir. Ekonomik gücü düşük, kendi tasarruflarıyla konut edinme imkânı olmayan toplum kesimlerinin konut sahibi olmalarını sağlayacak girişimler, bütün dünyada devletin, yerel yönetimlerin ya da sosyal amaçlı kuruluşların desteğiyle gerçekleşmiştir. Ancak bu destek, ülkelerin ekonomik ve sosyal koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlardan kentlere yoğun iç göçün yanı sıra konut üretiminde devletin düzenleyici rolünün yetersiz kalması nedeniyle kaçak, sağlıksız yerleşim alanları ve gecekondu bölgeleri meydana gelmektedir. Toplu konut politikaları ortak özelliklerin başında; kendi tasarruflarıyla konut sahibi olması mümkün bulunmayan dar gelirli kitlelere yönelik olması ve devlet tarafından desteklenmesi gelmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye nin sanayileşme stratejisinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, kırsal alanlardan kentlere yoğun iç göç başlamış, hızla büyüyen kentlerde ortaya çıkan barınma ve yerleşim sorunları ülkenin temel problemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle büyük kentlerin yakın çevrelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşma çok hızlı biçimde artarken, beraberinde getirdiği yerleşim sorunları her geçen yıl büyümüştür. Bu süreçte, geleneksel yaşama alışkanlıkları terk edilerek, apartmanlardan oluşan çok katlı binalarda yaşamak tercih edilmeye başlanmıştır. Kent merkezlerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerin ciddi boyutlara ulaşması; ilk olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasını kent dışındaki boş arazileri planlamaya yöneltmiş, İstanbul da Koşuyolu, Levent ve Ataköy projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerde karma konut modelleri uygulanmış, çok katlı ve az katlı konutlar yan yana tasarlanmıştır. Bu uygulamaların başlangıcında alt ve orta gelirli toplum kesimlerinin konut sahibi olabilmesi hedeflenmesine karşın, giderek bu amaçtan uzaklaşılmış ve yüksek gelir gruplarına lüks konut üretilir hale gelinmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin öncülük yaptığı Batıkent projesi, çok sayıda kooperatifin gücünü birleştiren ve kent merkezi dışında gerçekleştirilen sosyal konut uygulamalarının farklı bir örneği olarak gerçekleştirilmiştir li yılların başında Türkiye de konut sektörünün yaşadığı sıkıntılar ve önceki uygulamaların yetersizliği, bu soruna devlet müdahalesini zorunlu hale getirmiş ve tarih, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunla, alt ve orta gelir gruplarına sosyal konut sağlanmasında devlet desteği ve organizasyonu kabul edilmiş, Kanun kapsamında yapılacak işler için Kamu Konut

5 Fonu kurulmuştur. Fonun gelir kaynağı olarak Devletin gider bütçesinin en az %5 inin tahsis edilmesi ve kooperatiflere öncelik verilmesi amaçlanmakla birlikte, bütçeden yeterli kaynak ayrılamaması nedeniyle bu Kanun kısa zamanda işlerliğini kaybetmiştir. Konut sorununa çözüm arayışları sürecinde 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye de konut sorununun çözümü açısından yeni bir dönem başlamıştır. Bu Kanunun 2 nci maddesiyle kurulan Toplu Konut Fonu Devletin bütçe sistemi dışına alınmış, geniş kapsamlı ve önemli gelir kaynakları bu işe tahsis edilmek suretiyle öncelikle finansman sorununun çözümlenmesi amaçlanmıştır. Sistemin yürütülmesi için 2983 sayılı Kanunla genel idare dışında, tüzel kişiliği sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Fonksiyonları itibariyle birbirinden çok farklı görevler üstlenen bu İdare, 1990 yılında, 412 ve 414 sayılı KHK lerle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki ayrı teşkilat haline dönüştürülmüştür. Toplu Konut Fonu, tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7 nci maddesiyle tasfiye edilmiş, Fonu yönetmekle görevli Toplu Konut İdaresi, 4698 sayılı Kanunla kurulan Konut Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Bu düzenlemenin ardından, tarih ve 4966 sayılı Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la Konut Müsteşarlığı kaldırılmış ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu Bakanlığa bağlanmıştır. İdare, son olarak, tarihli Başbakanlık Kararıyla 3046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde yeniden Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir sayılı Toplu Konut Kanunu ile verilen asli görevlerinin yanında, 2003 yılından 2011 yılına kadar yapılan yasal düzenlemelerle Toplu Konut İdaresine önemli görevler verilmiştir yılından itibaren kredi yoluyla konut sahipliğine destek olmaktan ziyade, İdarenin bizzat konut yapımına odaklanması hedefi ön plana çıkarılmış ve 500 bin konut yapımı hedeflenerek Türkiye nin bütün bölgelerinde yoğun bir inşa faaliyetine başlanılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın son beş yıllık faaliyetlerini özetleyen bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

6 Toplu Bilgiler Ölçü Fark Artış azalış % Toplu Konut İdaresi gelirleri: Bin TL ,6 -Faaliyet gelirleri (net) Bin TL ,3 -Diğer olağan ve olağandışı gelirler Bin TL ( ) (142,6) Öz kaynaklar Bin TL ,0 Yabancı kaynaklar Bin TL ,1 Satışlar: -Konut ve işyeri Adet ,5 -Konut ve işyeri satış tutarı Bin TL ,4 -Arsa satış tutarı Bin TL ( ) (11,0) Toplu Konut İdaresi gelirlerinin kullanım yerleri 1-Konut Kredileri: -Yıl içinde kullandırılan krediler Bin TL (2.537) (9,3) Kredi verilen konut sayısı Adet (21) (4,6) 2-İdarenin arsa ve konut üretimi: 0 -Etüt-proje işleri Bin TL ,6 -Konut yatırım harcamaları Bin TL ,0 -Toplu konut uygulamaları Adet (17.383) (15,1) -Kentsel dönüşüm ve gecekondu uygulamaları Adet (6.746) (120,9) -Afet bölgelerindeki konut uygulamaları Adet ,9 -Hasılat paylaşımı esasına göre konut uygulama. Adet (191) (21,9) Memur (ortalama) Kişi (2) (3,6) Sözleşmeli (ortalama) Kişi ,0 Personele yapılan tüm giderler Bin TL ,4 Cari yıla ilişkin: 0 -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,5 Memur başına aylık ortalama gider TL ,6 -Sözleşmelilere yapılan giderler Bin TL ,1 Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,9 -GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (67,2) -GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (63,5) -GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (63,5) Toplu Konut İdaresi gelir-gider farkı Bin TL ( ) (61,3)

7 Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemelerin düzenlenmesi amacıyla, 1984 yılından başlayarak çeşitli yasal süreçlerden geçerek bu günkü yapısına kavuşan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başbakanlığa bağlı olup, görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetleri çıkarmak,yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek, konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek, konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek, konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak, gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek, ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak, İdareye kaynak sağlanmasını temin ederek, kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek, bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu bakanın onayı halinde, talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak olarak belirlenmiştir. Toplu Konut İdaresinin başlıca gelirleri; İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden, İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden, Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından, Hazine Müsteşarlığı nın uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden, faiz gelirlerinden, Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve tarihli ve 4705 sayılı Kanun un 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan, Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların İdarece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle belirlenen inşaat bedelinin yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak olan İdare hizmet payı tutarlarından, İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan meydana gelmektedir. Toplu Konut İdaresinin kaynaklarının kullanım yeri ise; ferdi ve toplu konut kredisi verilmesine, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesine, kredilerde faiz sübvansiyonu yapılmasına,toplu konut alanlarına arsa temin edilmesine, araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları,

8 benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesine, İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesine, afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesine, tahsis edilmektedir sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki tüm projelerde, kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilmektedir. İdarenin muhatap olduğu dava sayısında son yıllarda büyük bir artış olduğu görülmektedir yılı başında toplam dava sayısı iken, Temmuz 2012 tarihi itibariyle adede ulaşmıştır. Davalardaki artışın en önemli sebebi, İdarenin satışını gerçekleştirdiği konutların kendisinden veya yapımcı firmalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, konut alıcılarıyla imzalanan satış sözleşmesinde belirtilen tarihte satın alanlara teslim edilememesi nedeniyle mağdur olan vatandaşlar tarafından açılan geç teslim davalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle son bir yılık süreçte geç teslim nedeniyle açılan dava sayısının hızlı bir artış göstererek, Temmuz 2012 tarihi itibariyle adede ulaştığı, açılan davalar sonucunda mahkemelerin idareyi haksız bularak tazminata hükmettiği ve bu kararların Yargıtay tarafından onaylandığı görülmektedir yılında geç teslim nedeniyle açılan davalar kapsamında ödenen tazminat tutarı 302 bin TL iken, 2010 yılında 20,7 milyon TL, 2011 yılında 54,4 milyon TL, 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle 26,7 milyon TL olmak üzere toplam 102,1 milyon TL ye ulaşmıştır. Görülmekte olan geç teslim davalarının da İdare aleyhine sonuçlanması beklendiğinden, ödenecek tazminat yükünün boyutları daha da artacaktır. Konutların sözleşmelerde belirtilen tarihlerde bitirilebilmesi için gereken önlemlerin alınması ve geç teslim edilen projelerde konunun yargı aşamasına intikal ettirilmeksizin çözümlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Dava sayısında artışa neden olan diğer konular, göçmen vatandaşlar tarafından iki ayrı taleple İdare ve Başbakanlık aleyhine açılan davalar ile eksik ve kusurlu işler nedeniyle açılan tazminat davalarıdır. Dava sayısı 1688 e yükselmiş olup, 2011 yılında 73 bin TL olan tazminat tutarı, 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle 1,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Devam eden projelerde denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve ödediği tazminat tutarının, söz konusu eksik ve kusurlu imalatların yüklenicisi firmalara rücu edilmesi hususunda gerekli önlemler alınmalıdır. İdare bütçesi YPK tarafından onaylanmaktadır yılı bütçe gerçekleşmelerinde, toplam gelirler 6,4 milyar TL, toplam giderler ise 5,9 milyar TL tutarında gerçekleşmiş ve dönem sonunda önceki dönemden devir 61,3 milyon TL ile birlikte 2012 yılına 600 milyon TL nakit devredilmiştir. İdare harcamalarının finansman kaynakları arasında yer alan arsa ve arazi satışları 2011 yılında 1,8 milyar TL olarak gerçekleşerek önemini korumaktadır. Bu konuda İdarenin Hazineden devraldığı arsa ve araziler önemli kaynak sağlamaktadır. Hazineye ait arsa ve araziler İdarenin talebi üzerine bedelsiz olarak İdareye devredilmekte ve dolaylı olarak destek sağlanmaktadır sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun un Ek 4 üncü maddesinde tarihli ve

9 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti TOKİ Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir hükmü doğrultusunda önemli miktarda arazi ve arsa bedelsiz olarak devralınmıştır yılında Hazineden bedelsiz olarak devralınan arsa ve arazilerin yüzölçümü m2, 2012 yılında Temmuz ayı itibariyle de m2 olarak gerçekleşmiştir. Kurulduğu yıllardan 2001 yılına kadar, esas itibariyle alt yapılı arsa üretimi ve toplu konut yapımcılarına kredi desteği sağlama görevlerine ilave olarak, 2002 yılından itibaren sosyal konut üretimine, 2008 yılından itibaren de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet binası, sağlık tesisi, okul vb. Tesislerin yapımına ağırlık ve öncelik verilmeye başlanmıştır. İdarenin konut yatırımları dışında kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı protokoller kapsamında yapımını üstlendiği diğer projelerin de (afet konutları, okul, karakol, hastane, hizmet binası v.b) finansal anlamda dönemsel olarak sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. Temmuz 2012 tarihi itibariyle kamu kurumları ile yapılan protokoller kapsamında ihalesi yapılmış uygulama aşamasında olan 800 adet proje vardır. Bu projelerin toplam ihale bedeli 17 milyar TL dir. Bu projeler kapsamında idare, belirtilen tarih itibariyle toplam 8,2 milyar TL hakediş ödemiş ayrıca 1,3 milyar TL tutarında konut ve arsa devretmiş bulunmaktadır. Harcamaların karşılığında 5,5 milyar TL nakit para tahsil edilmiş, ayrıca 3,1 milyar TL tutarında arsa ve arazi devralınmıştır. İdarenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla uygulama safhasında bulunan projeler için ödemiş hak edişler karşılığında 1,3 milyar TL alacağı bulunmaktadır. Her ne kadar idare bu projeler karşılığında nakit paranın yanı sıra denetim tarihi itibari ile 3,1 milyar TL değerinde arsa devralmış olsa da, alınan arsaların kısa vadede likiditesi düşük olduğundan, İdarenin yaşamış olduğu finansman sıkıntısını giderici özelliği bulunmamaktadır. İdarenin 2002 yılında tasfiye edilen Emlakbank tan devir aldığı sabit kıymetler karşılığında, geri ödeme başlangıcı Ağustos 2012 tarihidir. Söz konusu borcun ilk taksit tutarı olan 250 milyon TL nin Ağustos 2012 ayı içerisinde ödenmesi gerektiğinden, kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklarını tahsilde zorlanan İdarenin söz konusu ödemenin finansmanı konusunda çalışma yapması gerekmektedir. İdarenin 4734 sayılı Kanun un 22-d (doğrudan temin) maddesi kapsamında, projelerin gerçekleştirileceği arsa ve arazilerin ekspertiz değerlemesinden, zemin etüdü, mimari plan ve proje yaptırılması işlerinin ilgili daire başkanlıkları tarafından doğrudan temin yöntemiyle yerine getirildiği görülmektedir. Ayrıca özellikle Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında yapılan sağlık tesisi projelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından avan projelerin yaptırılması nedeniyle uygulama projelerinin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22/b maddesi

10 kapsamında doğrudan temin yöntemiyle aynı yükleniciden hizmet alımı suretiyle yerine getirildiği tespit edilmiştir. TOKİ nin 2003 yılından itibaren başlatmış olduğu konut hamlesinde uygun ödeme koşulları ve uzun vadeler getirmiş olması, diğer taraftan son yıllarda konut yapı kooperatiflerinin beklentileri karşılayamaması, konut kredilerinde önemli bir azalmayı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda yıllarında toplu konut kredisi kullanımı gerçekleşmemiştir. İdarece, konut seferberliği kapsamında; yılı Temmuz ayına kadar adet konut sayısına ulaşılmış olup, adedi bitirilme aşamasındadır. Üretilen konutların; adedi dar ve orta gelir grubu, adedi alt gelir ve yoksul grubu, adedi kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm kapsamında, adedi afet konutu adedi Tarımköy konutu, adedi de kaynak geliştirme projeleri kapsamında yer almaktadır. İdarenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı protokoller kapsamında yapımını üstlendiği projelerin finansmanı konusunda dönemsel olarak sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacakların önemli tutarlara ulaştığı, bu nedenle İdarenin dönemsel olarak kısa vadeli banka kredisine başvurduğu, kaynaklarının kullanımında özellikle asıl kuruluş amacı olan konut ihtiyacının karşılanması hususuna yeterince kaynak ayıramadığı görülmektedir. Projelerin uygulanmasında gecikmelere sebebiyet verilmemesi için; -Projelerin gerçekleştirileceği alanların ihale öncesindeki imar durumlarının açıklığa kavuşturulması, hissedarlık ve haklarla ilgili sorunlardan arındırıldıktan sonra ihale aşamasına geçilmesi, -Kamulaştırma ve altyapı ile ilgili sorunlarla karşılaşmamak için ilgili Belediye ve Kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken işlerin ihalelerden önce tamamlanarak altyapı uygulama projelerinin yapılması, -Kamu İhale Kanunu nun İdare ye tanımış olduğu, kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir hükümlerinin, aciliyet gerektiren Afet işleri ile ulusal ölçekte önem ve büyüklüğe sahip, projeleri itibari ile karmaşık ve birden fazla amaç ve fonksiyon içeren Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm projeleri dışında uygulanmaması hususunun değerlendirilmesi kaçınılmazdır. İdare tarafından yaptırılan hastane inşaatları yapım ihalelerinden önce, Sağlık Bakanlığı tarafından mimari avan projelerinin hizmet alımı veya doğrudan temin yolu ile temin edildiği, sonrasında İdare tarafından uygulama projelerinin müellif hakları gerekçesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22 b maddesi kapsamında avan projeyi hazırlayan aynı firmaya yaptırıldığı İdare kayıtlarından anlaşılmaktadır. İdare tarafından 2011 yılı içerisinde Kamu İhale Kanunu nun 22 b maddesi kapsamında, toplam bedeli TL olan 59 adet hastanenin uygulama proje ihalesi yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından sadece ön proje niteliği taşıyan mimari avan projeleri yapımının getirdiği bu projeler üzerinde proje sahibinin izni olmadan

11 değişiklik yapılamamasını temin eden müellif hakkı nedeniyle, tüm uygulama projeleri (mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, çevre tanzim, peyzaj ve yangın) aynı firmaya yaptırılmak zorunda kalınmakta, bu durumda proje yapımı işleri açık ihale yada belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilememektedir. Hastane projelerinin bir çoğunda uygulama safhasında, Sağlık Bakanlığı nın talebi üzerine kapsamlı proje revizyonlarının yapıldığı, bir kısmında yeni ünitelerin ilave edildiği hatta ihale sınırı değişikliklerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Uygulama projesi yapıldıktan sonra, çeşitli tarihlerde Sağlık Bakanlığı nca yapılan değişiklik talepleri neticesinde ilk mimari avan projeyi hazırlayan firmaların projelerinin, mimari ve statik açıdan büyük revizyonlara uğradıkları, orjinalliklerini kaybettikleri görülmektedir. Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlığı altında yer alan 5 nolu maddesinin 4 üncü bendinde; Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Hükümleri yer almaktadır. Ülke ekonomisi düşünüldüğünde, avan ve uygulama projelerinin birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından temel ihale usulleri olan açık veya belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesinin projeler üzerinde yapılması söz konusu olan ve hastanelerin hizmete açılmalarını geciktiren kapsamlı revizyonları azaltacağı düşünülmektedir sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü maddesinde: Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; sözleşmeye esas proje içinde kalması, İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Hükümleri yer almaktadır. İlgili kanun hükümleri gereği; anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak sureti ile ihaleleri yapılan projelerin uygulamaları esnasında, mimari projelerde revizyonlar yapılmak suretiyle ihale öncesinde belirlenebilecek nitelikteki imalatların iş kapsamına alınması, bazı işlerde imalatları tamamlanmış mahallerin sökülerek yeni mahallere dönüştürülmesi ve teklif verilen işe ait ihale sınırının ihale sonrasında değiştirilmesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir. Uygulama aşamasında olan işlerle ilgili olarak; -Sözleşme tarihi ve yer teslimi tarihlerinden sonra yapılan vaziyet planı, arsa tevhit ve ifrazları, ihale sınırı değişikliği, konut ve bina tipi gibi proje değişikliklerinin toplam inşaat alanında artma veya eksilme oluşturacağı ve dolayısı ile bu

12 değişikliklerin yüklenicilerin ihaleye verecekleri tekliflerini etkileyeceğinden, işlerin sözleşmesinden önce her türlü proje onayının ve altyapı imalatlarını içeren geçiş güzergahı hakkında ilgili kurumların görüş ve onayının alınmasından sonra ihalelere çıkılması, ilave imalatlar nedeniyle yüklenici firmalara verilecek sürelerin hesaplamasında, artan veya eksilen imalatların maliyetinin işin ihale bedeline oranının işin toplam sözleşme süresine göre kıyaslanması sonucunda süre verilmesi gerektiğinden, mukayeseli hesapların iş sonu hesapları beklenilmeden işin süresi içinde yapılarak, çıkan sürenin sözleşmeye göre bitim tarihine eklenerek süre uzatım kararlarının alınması, hususunda önlemler alınmalıdır. Denetim çalışmaları kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, geçici ve kesin kabulü yapılan bir kısım işlerde kabule hazır olmamasına karşın danışman firmaların teklifleri üzerine kabullerin İdare tarafından yapıldıkları belirlenmiştir. Toplu Konut İdaresi inşaat işlerinde, özellikle toplu konutlarda dairelerin vatandaşlara teslimlerinden sonra çalışmayan ya da işletme ruhsatları alınmamış asansör, içme suyu, doğalgaz, ısınma tesisatı gibi imalat kalemlerinde eksikliklerle karşılaşılmaması, kötü işçilik nedeniyle bina pencere, markiz ve bodrum katlarından su alma problemlerinin inşaatlar teslim edilmeden teşhislerinin yapılarak çözümlenmeleri sağlanmalıdır. İdare nin İstanbul dışında taşra teşkilatının bulunmaması sebebi ile inşaatların yerinde kontrolü, danışmanlık hizmet alımları ile temin edilmektedir. Farklı bölgelerde yer alan iş yoğunluğu sebebi ile İdare kontrol mühendisleri aynı şantiyeye en sık haftada ya da 15 günde bir gidebilmektedirler. Dolayısıyla, inşaatlarda yukarıda bahsedilen eksik ve kusurların, işler yapılırken tespit edilerek müdahalede bulunulması büyük oranda müşavir firmaların sorumluluğundadır. İmalat safhasında etkin denetim yapılamayan işlerde, bir çok imalat kaleminde kusurların kabul aşamasında tespiti mümkün olamayabilmektedir. Bunun sonucunda da konut alıcıları tarafından davalar açılmaktadır. İşlerin kabulleri sonrasında kusurlu imalatlarla karşılaşılması, bu imalatları kabuller sonrasında verilen ek sürelerle tamamlanmak zorunda bırakmıştır. Geçici kabulü yapılan birçok işte firmaların eksik ve kusurlu işleri tamamlamadıkları, İdare tarafından eksik ve kusurlu işlerin, yüklenici nam ve hesabına adeta işin yüklenicisi gibi emek ve zaman ayrılarak ek sürelerle tamamlandıkları görülmektedir. İdare nin mevcut iş yoğunluğuna adeta ilave yeni işler olarak ortaya çıkan eksik işlerin tamamlanması işlerinin yapımı için, normal şartlarda 15 günde bir şantiye kontrolü yapabilen İdare kontrol mühendislerinin mesailerini bil fiil bu işlere harcamaları mecburiyetinde bırakmaktadır. İdare kayıtları incelendiğinde, başlangıçtan bugüne kadar geçici ve kesin kabulleri yapılan toplam 800 adet işten, 113 adedinin, yüklenicilerin nam ve hesabına İdare tarafından tamamlandığı görülmektedir. Kabulü yapılan işlerin % 14 ünün İdare tarafından tamamlanmak zorunda kalınması, İdarenin mevcut iş yükünü önemli derecede arttırmakta, performansını olumsuz yönde etkilemektedir yılında gerçekleştirilen geçici ve kesin kabuller incelendiğinde, yılları arasında kabul için incelemeleri yapılan ve eksiklikleri itibariyle geçici ve kesin

13 kabule uygun olarak değerlendirilen işlerden 202 adedinin 2011 yılı içerisinde kabul işlerinin tamamlandığı, bunlardan 104 adedinde eksik ve kusurlu işler nedeniyle kabullerinin verilen sürelerde tamamlanamadığı, bu işlerin bazılarında kabul eksikliklerinin 1-2 yıl gecikmeli olarak onaylanabildiği belirlenmiştir. Zamanında teslimi yapılamayan ya da kusurlu olarak teslim edilen konutlar sebebi ile bağımsız konut alıcılarının İdareye dava açması ve bu davaların konut alıcıları lehine sonuçlanabilmesi neticesinde, ülkemizde bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir konut hamlesi yapan İdare nin maddi kayıplara uğraması yanında prestij kaybı da söz konusu olabilecektir. İdarenin İzleme ve Kabul Dairesi Başkanlığı Şikayet İzleme Şube Müdürlüğü ne 2011 yılı içerisinde gelen adet şikayetin %41 oranı, inşaat eksiklikleri nedeniyle yapılmıştır. Özellikle kapı, pencere,cam, alçı, boya, sıva, mutfak dolapları ve su yalıtımı en fazla şikayet konusu yapılmıştır. İdarenin yaptırdığı anket ve konut alıcılarının şikayet ettiği konularda görüldüğü gibi konut satın alanlar açısından TOKİ nin yaptırmış olduğu konutlar hakkında bir takım olumsuz düşüncelerin oluştuğu görülmektedir. Özellikle konutların iç imalatlarında ortaya çıkan şikayet ve eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılarak, konutların niteliklerin yükseltilmesi suretiyle olumsuz düşüncelerin azaltılması önemli görülmektedir. Konut piyasasında devletin düzenleyici rolünü yerine getirmek ve fiyat istikrarı sağlamak Toplu Konut İdaresi nin en önemli görevleri arasındadır. Son 10 yıldır TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut yatırımları, Türkiye konut piyasasında önemli sonuçlar doğurmuştur. Bölgelere göre değişmekle birlikte, TOKİ ve iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. nin yüklenici firmalarla ortaklaşa gerçekleştirdiği gelir paylaşım projeleri, genellikle yüksek gelirli toplum kesimlerini hedeflemekte, Kamu İhale Kanunu kapsamında kendi kaynaklarından finanse ettikleri sosyal konut projeleri ise, dar ve orta gelirli gruplara yönelik olarak üretilmektedir. Hasılat paylaşım projelerinde yükleniciler tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların her türlü maliyetleri ile reklam ve satışı yüklenici firmalar tarafından yerine getirilmektedir. Yüklenici firmalar tarafından tespit edilip İdareye sunulan satış fiyatları, İdare tarafından yaptırılan ekspertiz değerleriyle mukayese edilmekte ve satış onayı verilmektedir. İdare, Toplu Konut Kanunu nun 1 ve 4 üncü maddeleri uyarınca toplu konut uygulamalarını gerçekleştirmek üzere, konut açığının bulunduğu ve hızlı kentleşmenin yaşandığı bölgelerde öncelikle Hazine mülkiyetinde olan alanları tespit ederek arsa temin etmektedir. İdarenin gelir ve giderleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu nun 2 inci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. İdarenin 2011 yılı sonunda aktif ve pasif toplamı önceki döneme göre %24 oranında artarak 37,5 milyar TL ye yükselmiştir. Aktiflerin %55 i duran varlıklardan, %45 i dönen varlıklardan, pasiflerin %54 ü yabancı kaynaklardan, %46 sı de öz kaynaklardan oluşmaktadır.

14 B-Öneriler: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın 2011yılı çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-İdarenin satışını yaptığı konutların geç teslim edilmesi nedeniyle, mahkeme kararlarıyla ödemek zorunda kaldığı tazminat tutarlarının Temmuz 2012 tarihi itibariyle 102,1 milyon TL ye ulaştığı görüldüğünden, konutların sözleşmelerde belirtilen tarihlerde bitirilebilmesi için gereken önlemlerin alınması ve geç teslim edilen projelerde konunun yargı aşamasına intikal ettirilmeksizin çözümlenmesi için çaba gösterilmesi (Sayfa:7,116 ), 2-Konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ayrılan kaynakların kullanımında, alt gelir grubu ile yoksullara yönelik konut üretimi projelerine öncelik verilmesi (Sayfa: 31 ), 3-Ankara Yapracık toplu konut alanı genel altyapı işinde, betonarme iksa ve istinat duvarları ile yol güzergahı üzerinde bulunan yeraltı ve yüzey sularının enine geçişini sağlayacak sanat yapıları yapımı işlerinin, sözleşme eki olan uygulama projeleri ile özel idari ve teknik şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda, iş kapsamında ve yüklenicinin sorumluluğunda ek bedel ödenmeden yapılması gerektiği hususu dikkate alınarak, bahse konu işler için mukayeseli keşifle yapılan ödemenin bir sonraki hakedişten kesilmesi (Sayfa:31-33 ), 4-Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Saltukova mevkii 120 adet konut inşaatı işinde saha drenajı işleri sözleşme kapsamında bulunduğundan, bu imalatlar için yapılan ödemenin geri alınması (Sayfa:34), 5-Ankara Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaşam Merkezinde Yapılacak Olan Muhtelif İşler ve Altyapı İşleri kapsamında inşası ve ilave ödemelerinin yapılmasına karar verilen istinat duvarı imalatlarının iş kapsamından çıkarılarak, aynı iş mahallinde bulunan ve kesin kabul eksikliklerinin tamamlanmasına devam edilen Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu sevgi evleri sitesi inşaatının özel teknik şartnamesinde belirtilmiş olması sebebiyle, bu iş kapsamında ilave bedel ödenmeden yapılması (Sayfa: 34-35), 6-Projelerin uygulanmasında gecikmelere sebebiyet verilmemesi için; -Projelerin gerçekleştirileceği alanların ihale öncesindeki imar durumlarının açıklığa kavuşturulması, hissedarlık ve haklarla ilgili sorunlardan arındırıldıktan sonra ihale aşamasına geçilmesi, -Kamulaştırma ve altyapı ile ilgili sorunlarla karşılaşmamak için ilgili Belediye ve Kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken işlerin ihalelerden önce tamamlanarak altyapı uygulama projelerinin yapılması, -Kamu İhale Kanunu nun İdare ye tanımış olduğu, kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir hükümlerinin, aciliyet gerektiren Afet işleri ile ulusal ölçekte önem ve büyüklüğe sahip, projeleri itibari ile karmaşık ve birden fazla amaç ve fonksiyon

15 içeren Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm projeleri dışında uygulanmaması hususunun değerlendirilmesi (Sayfa: ), 7-Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde yürütülen Hastane İnşaatları ile ilgili olarak: - Uygulama projelerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22 b maddesi kapsamında avan projeyi hazırlayan firmalara yaptırılmak zorunda kalındığı, bir çok projede Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama aşamasında değişiklik taleplerinde bulunulduğu görüldüğünden, hastane projelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından avan proje ile uygulama projelerinin birlikte ihale edilmesinin değerlendirilmesi, -İşlerin ihalesinden sonra talep edilen zorunlu değişikliklerin, imalatlara başlanılmadan önce yapılması ve işlerin ihale öncesi şartlarını değiştirebilecek nitelikteki imalat değişikliklerinin yapılmaması, -İmalatlara başlanıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen proje değişikliklerinin, bir kısım işlerde tamamlanan ve ödemesi yapılmış bulunan bazı imalatların yıkılıp yerine yeni talep edilen imalatların yapımını da içerdiği, yıkılacak imalatların maliyetinin yanında yıkım işçiliğinin de ek bir maliyet getireceği de dikkate alınarak söz konusu değişiklik taleplerinin yer tesliminden önce yapılması, hususlarında Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:70-72), 8-Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu sevgi evleri sitesi inşaatı işinde: -Taş istinat yapısının bir an evvel güvenli bir şekilde yapılması, -Kesin kabule hazır olmamasına karşın altyapı hattının yeniden inşaası, binaların su almalarını önlemek için drenaj işlerinin kesin kabul eksikliği olarak değerlendiren ve kesin kabul için teklif belgesi düzenleyen müşavir firma hakkında; Özel İdari Teknik Şartnamenin 5.8 inci maddesi hükmü uyarınca müşavir tarafından yapılan teklif belgesi tarihi olan tarihi ile kesin kabul itibar tarihi arasındaki süre için ceza kesilmesi (Sayfa:80-82), 9-Ankara, Turkuaz Vadisi Genel Altyapı İnşaatı işi ile ilgili olarak 2010 yılı denetim raporunda, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı nca incelenmesi istenen öneri doğrultusunda başlatılan incelemenin bir an önce tamamlanması için girişimlerde bulunulması (Sayfa:86-89), 10-İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu taşınmazlarının kamu kurum ve kuruluşlarına satışıyla ilgili olarak, ilgili kanunların verdiği yetki kapsamında söz konusu taşınmazların idareye en yüksek getiriyi sağlayacak imar vb. diğer işlemlerinin yapılmasını müteakip satışa çıkarılması (Sayfa: ), 11-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Toplu Konut İdaresi nin 2011 yılı bilançosu ve lira gelir fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

16 A - Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemelerin düzenlenmesi amacıyla tarih ve 2985 sayılı Kanunla Toplu Konut Fonu kurulmuştur. Fonun yönetimi 2983 sayılı Kanun la kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ne verilmiştir. Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı; 1990 yılında çıkarılan 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki ayrı idare halinde teşkilatlandırılmıştır. TOKİ, 2985 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde Fon faaliyetlerini sürdürmüş; tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7 nci maddesiyle Toplu Konut Fonu tasfiye edilmiş ve İdare 4698 sayılı Kanunla kurulan Konut Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi hakkındaki düzenleme ile Konut Müsteşarlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Bu düzenlemenin ardından tarih ve 4966 sayılı Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la Konut Müsteşarlığı kaldırılmış, ancak Toplu Konut İdaresi aynı Bakanlıkta kalmıştır. Daha sonra tarihli Başbakanlık kararıyla 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanun un 10 uncu maddesi çerçevesinde yeniden Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Görev Dağılımı konulu 2011/7 Başbakanlık Genelgesinde TOKİ Başbakanlığın bağlı kuruluşu olarak gösterilmiştir. 412 sayılı KHK nin 1 inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu na eklenen ek 1 inci maddeye göre ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle TOKİ nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetleri çıkarmak, b) (Değişik: /7.md.) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek,

17 c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek, d) Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek, e) (Değişik: /4.md.) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak, f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek, g) (Ek: /4.md.) (Değişik: /8.md.) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, h) (Ek: /4.md.) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak, ı) (Ek: /4.md.) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, j) (Ek: /4.md.) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek, k) (Ek: /9.md.) Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, l) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. Toplu Konut İdaresinin gelirleri, harcamaları ve denetimini düzenleyen 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu nun 2 nci maddesi; tarihinde yürürlüğe giren 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. Toplu Konut İdaresinin gelirleri; -İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden, -İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden, -Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından, -Hazine Müsteşarlığı nın uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden, -Faiz gelirlerinden, - Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve tarihli ve 4705 sayılı Kanun un 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan,

18 - Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların İdarece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle belirlenen inşaat bedelinin yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak olan İdare hizmet payı tutarlarından, -İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan meydana gelmektedir. Toplu Konut İdaresinin kaynakları ise; - (Değişik: /3.md.) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesine, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesine, kredilerde faiz sübvansiyonu yapılmasına, -Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesine, -Araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesine, -İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesine, -Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesine, tahsis edilmektedir. İdare kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu nca hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik te düzenlenmiştir tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü nün Kaldırılması Hakkında 5273 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı nca tasfiye edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner Sermaye İşletmesinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ne devredilen varlıkları dışındaki tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. İdarenin gelir ve giderleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu nun 2 nci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 1 - Kanunlar: 2011 ve 2012 yıllarında TOKİ ile ilgili olarak çıkarılan kanun hükümlerine aşağıda yer verilmiştir tarih ve 6111 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (c) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan toplu konut projelerinde ibaresi projelerde olarak değiştirilmiştir. Böylece 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki tüm projelerde, kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilecektir.

19 tarih ve 6225 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir sayılı Kanun un 14 üncü maddesiyle, tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17/B maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. d) Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisleri, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak; bunların bedelini, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, döner sermaye gelirlerinden, Sağlık Bakanlığına tahsisli veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazları üzerindeki yapılarla birlikte devrederek ödemek. Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir. Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan binalardan, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından fonksiyonellik ve/veya onarım-tadilat maliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucunda yıkımının uygun olduğuna karar verilen binalar yıkılabilir. Yıkım kararı verecek komisyonun teşkili ile çalışma esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir. hükümlerine amirdir tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi (ğ) fıkrası ile Bakanlığa 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak görevi verilmiştir tarih ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde

20 Kararnamenin 61 inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan müşterek kararname ile, ibaresinden sonra gelmek üzere Başkan Yardımcıları Başkanlığın bağlı olduğu Bakan tarafından, ibaresi eklenmiştir. Böylece İdare başkan yardımcılarının atama yetkisi İdare Başkanından bağlı olunan Bakanlığa geçmiştir tarih ve 661 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanı müşterek kararname ile Başkanlığın 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan diğer personeli Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Başkana devredebilir. Başkanlığın diğer personeli Başkanın onayı ile atanır. Bu hüküm kapsamında Başbakanlık Makamının tarih ve 7420 sayılı Oluruyla Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosu dışında kalan 657 sayılı Kanun un 59 uncu maddesinde sayılan diğer kadrolara yapılacak açıktan ve naklen (kurum içi ve kurum dışı) atama işlemleri için TOKİ Başkanı na yetki verilmiştir tarih ve 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname nin 12 nolu Ek maddesinin 3/e fıkrasında yer alan tarihli ve 2985 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasında yer alan ve dördüncü ibaresiyle, hükümleri tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmıştır. Kaldırılan hükümler sonucunda TOKİ de görevli uzman yardımcısı ve üstü görevlerde bulunan bütün personel 657 sayılı Kanun un 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluk tanımı içinde yer almıştır tarih ve 6266 sayılı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 1 inci maddesi e fıkrasında yer alan Eki (II) sayılı cetvelin 3 numaralı sırasında yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanı, ve 5 numaralı sırasında yer alan, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı ibareleri cetvelden çıkarılmıştır. 2 - Tüzükler: İdare faaliyetleriyle ilgili olarak uygulanan bir tüzük bulunmamaktadır. 3 - Bakanlar Kurulu kararları: 2011 yılında kurumla ilgili Bakanlar Kurulu kararı bulunmamaktadır. 4 - Uluslararası anlaşmalar: 2011 yılında yapılan uluslararası bir anlaşma bulunmamaktadır.

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE DE KONUT POLİTİKALARININ ŞEKİLLENMESİNDE TOKİ NİN ROLÜ 1 2 3 ÖZET Kamu politikası, toplumu

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 (11 Eylül 2014 tarihli ve

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı