malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III Sayı: 10118)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)"

Transkript

1 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III Sayı: 08) No. Kabul tarihi II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetveme gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 99 bütçe yılı na ka>rşılrk olan varidat, bağlı. (B) işaretli cetvelde gösteri'miği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. MADDE. a) 99 bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir tarsıftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasıla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/) eetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Birleşik Amerika Hükümetiyle mutabık kaluıarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde, hususi kanunları gereğince, ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisat miktarınea bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetveller ile bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya icra Vekilleri Heyeti mezundur. MADDE. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 99 bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyeeekleri paralan alarak karşılığında Hazine bonoları vermiye Maliye Tekili mezundur Şu kadar ki. hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (0) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmıya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE. Dairelerin 0,VI. 99 tarihli ve 66 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bağlı (D) işaretli cetvelde vazıh hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretivle istihdamlarına devam olunabilir.

2 No III. 99 Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur. 66 sayüı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretti cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V. 97 tarih ve 00 sayılı Mu hasebe i Umumiye Kanununun 9 ncu maddesi gereğince; a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli ; b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; e) (Mecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 60 ncı (ihtiyat tahsisatı) fajslmdan aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 7. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 99 bütçe yılımla da devam olunur. Musul petrollerinden müterakim 00 milyon liralık hissesinden 99 malî yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik varidat faslına irat kaydolunur. MADDE 8. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6.VTT.9 tarihli ve 88 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren.vi. 9 tarihli ve 00 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince öğrencilerden 99 yı'h içerisinde alınacak ücretler, bağh (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 9.. VI. 9 tarihli ve 00 sayılı Kamunun ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N") işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0. 6 say ıh Harcırah Kanununun,,, 0 ve 8 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile teshili gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen yevmiye- tazminat ve yer değiştirme masraflara 99 malî yılı içinde % zamlı olarak ödenir. Ancak, a) ncü maddenin (t>) fıkrasının son bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümulüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı 00 ve daha yukarı olanların yevmiyeleri 0 Mra, tutarları bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri de lira"üzerinden verilir. b) ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı 6 lira asgari yevmiye miktarı 0 liraya, 7 nci madde ile lira olarak tesbit edilmiş bulunan asgari kurs yevmiyesi 8 liraya iblâğ olunur. c) 9 ve nci maddelerin birinci fıkralarında ve bu kanuna bağlı sayılı cetvelin birinci sütumiyie sayılı cetvelde yazılı (7) liralık tutar (90) liraya, II sayılı cetvelde yazılı ( 000) liralık tutar da ( 000) liraya yükseltilmiştir. d) ncü madde şümulüne girenlerin yurt dişi yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller.viii. 98 tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere tcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. MADDE. 0.VI. 99 tarihli ve 06 sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli

3 No III. 99 kuruluş kanunlarındaki "laadroüardaıı, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 99 bütçe yılışıkla kullanılamaz. MADDE. 7. VI. 99 tarihli ve 6 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 99 bütçe yıllı ahm değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve 8 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. bağlı MADDE. Geçen yıl borçları fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 98 yılı bütçesinin aidölduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 9 neü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 99 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya -6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasılla rina Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE..VI. 99 tarihli ve sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 99 bütçe yılında para ile ödenir. MADDE 6. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatına harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirtilecek ithalât umumi tarifesinin 7.0 numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden A r e dâhilde Belediye Tstihlâk Resminden muaftır. MADDE 8. Bedeli 7 Mayıs 98 taııhlı ve sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon sterlinlik krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarım, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 9. 8 s?,yılı Kanım çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika' dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetle^ veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 99 malî ydı içinde temin edilecek yaıdım-

4 No III. 99 larııı Türk lirası karşılıklariyle, maizem'e ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Malij e Vekili mezundur. MADDE 0. a).viii.96 tarihli ve 68 sayılı Orman Kanununun ve 6 neü maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 0. V. 9 tarihli ve 667 sayılı Kanunun ııei maddesinin (c) fıkrası hükmü, c) Halk Bankası ve Halk Saudıkları hakkındaki 6 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki.xii. 96 tarihli ve 68 sayılı Kanunun nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, d) 9. VI. 98 tarihli ve 76 sayıl Sivil Müdafaa Kanununun 7 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, 99 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. - e) Turizm Endüstrisini Teşvik hakkındaki. V. 9 tarihli ve 6086 sayıl Kanunun 0 ucu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ail hükmü, f) Ziraat odaları ve Ziraat Odaları Birliği hakkındaki 696 sayılı Kanunun muvakkat neü maddesi hükmü, g) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6. III. 96 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükmü, 99 bütçe yılında tatbik olunmaz. MADDE. Memur, hizmetli, emaii, dul ve yetim aylıklariyle tahsisai ve tayın bedelleri miktarlarında yapılan değişikliklerin ve bu kanunun 0 ncu maddesinin, icabeitirdiği karşılamak üzere Millî Müdafaa, Maliye ve Devlet Borçları bütçelerine konulmuş bulunan tahsisatı bu kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin alâkalı tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. Bu tertiplerden mülhak bütçeli idarelere yapılacak yardımlar da bir taraftan bu idarelerin varidat bütçelerine irat, diğer taraftan aynı idarelerin ilgili tertiplerine tahsisat kaydolunur. MADDE. Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların Ağustos 98 tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere, 99 sayılı Kanunun muaddel birinci maddesinde derpiş olunan emsaller, 99 malî yılı için İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. MADDE. Bu kanun hükümler: Mart 99 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 8 Şubat 99

5 No. 79. III. 99 A/l - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur 9 Divanı Muhasebat Reisliği 8 79 Başvekâlet 9 08 Şûrayı Devlet Reisliği 9 9 İstatistik Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği 0 8 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti 7 9 Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı 97 0 Hariciye Vekâleti Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilatı 08 Maliye Vekâleti Devlet Borcjkrı Maarif Vekâleti 8 6 Nafıa Vekâleti 8 6 Ticaret Vekâleti 80 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti 9 8 Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti Sanayi Vekâleti 7 6 Basm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 67 7 imar ve iskân Vekâleti 8 80 Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 766 YEKÛN

6 Uo. 79.III. 99 A/ - CETVELİ D a d' reler Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti MiMî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum' Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti 'Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti' Sanayi Vekâleti Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdüılüğü İmar ve î,skân Vekâleti Toprak ve İskân tşleri Umum Müdürlüğü Lira , YEKÛN 97 Sİ 0

7 No III. 99 MASRAF BÜTÇELERİ 0 - Türkiye Büyük Millet Meclisi P. M. Tahsisatın nev'i Lira M. Tahsisatın nev'i Lira 0 Birinci Kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar Tahsisatlar Riyaset tahsisatı Âza tahsisatı 0 Riyaset Divanı tazminatı Millî saraylar geçici hizmetlileri ücreti Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Murakıp ücreti Azanın harcırahları Birinci kısmı yekûnu İkinci kısım - Personel ( - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Meclis memurları maaşı 0 Millî saraylar memurları maaşı 8 Meclis Muhafız Birliği maaşı J08.Meclis memurları açık maaşı. Millî saraylar memurları açık maaşı II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurla ıı çocuk zammı Millî saraylar memurları çocuk zammı Meclis Muhafız Birliği çocuk zammı Meclis memurları doğum yardımı Millî saraylar memurları doğum yardımı Meclis Muhafız Birliği doğum yardımı Meclis memurları ölüm yardımı Millî saraylar memurları ölüm yardımı Meclis Muhafız: BMiği ölüm yardımı l Ücretler Meclis hizmetlileri ücreti 0 Millî saraylar hizmetlileri ücreti fi'i 0-07 Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Geçici hizmetliler ücreti Meclis geçici hizmetlileri Ücreti sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 9

8 No. 79. III. 99 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Fazla çalışma haklan 0 09 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince verilecek ücretler sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek er tayın bedeli 6 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı 66 sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek fazla mesai ücreti 688 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat ikinci ^kısrm yekûnu 08 0 Uçuncv hısım - Yönetim 0 Büro Meclis kırtasiyesi Meclis Muhafız Birliği kırtasiyesi 0 Meclis döşemesi Meclis demirbaşı Meclis Muhafız Birliği demirbaşı Meclis öteberi Meclis Muhafız (Biriliği öteberi Meclis şehir 'suyu Meclis aydınlatma ve havalandırma Metali Muhafız Birliği aydınlatma 6 Meclis ısıtma ve yaikaeak '6 Meclis Muhafız Birliği ısılına ve yalkaoak Cenaze Itöreni ' Millî saraylar büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş Öteberi Şehir suyu 0 Aydınlatma 60 Tsırtma w yakacak ( 80 Hizmetlilerin yiyecek 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Meclis sta ve telgraf ücretleri Millî isa raylar posta ve telgraf ücretleri Meclis Muhafız Birliği p'osıta ve telgraf ücretileri Meclis telefon Millî saraylar 'telefon 06 Giyecekler Meclis hizmatlileriyle 'emniyelt «ıteımurlarma verilecek giyecelk Millî saraylar 'hlizmeltliler'i giyecek m'asrafları fi Harcırahlar Meclis memur ve hizrııetlil'eni daimî vazife harcırahı Millî saraylar memur ve "hizmetlileri kjaîmî vazife harcırahı

9 No. 79 P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira S09 Meclis Muhafız Birliği 'daimî vazife harcırahı Meel'is 'memur 'vte 'bizimeıtkleri 'nmvıakkat vazife harcırahı Millî saraylar nıeimur ve hizm'etlileri muvaikkat vazife harcırahı Meclis Muhafız Birliği muvakkat vazife harcırahı sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını Tetkik Encümeni azasına 'Verilecek harcı raihlar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Meclis'memurları Millî saraylar meümırları Taşıt Riyüselt toltoın'obim İşletme Riyaset otomobili onarma ' Başka lasıt Meclis Muhafız Birliği taşıt ti Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Matbaa işletme 0 Bahçe Meclis bahçesi Millî saraylar bahçesi Riyaset temsil ve Riyaset konutu 0 Temsil 0 Konut Meclis Muhafız Birliği 0 Taymat, 0 Giyecekler 0 Erlerin nakliye ücreti 0 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi Yayın 0 Katmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Balkan Istişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları /A İştirakler Parla mentolararası Birliği Türk G-rupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunım Birlik konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları

10 Nö III. 99 P. M. Tahsisatın nev'i Lira V. M. Tahsisatın nev'i Lira Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik ve konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Parlâmento] a rarası Turizm Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Turizm Birliği Tiırk Grupunun Birlik konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Parlâmentolar Birliği NATO Türk (irupunun Birliğe iştirak hissesi /B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği Milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları ! ma Sigorta Meclis Millî saraylar Düşünülmiyen masraflar Meclis tahkikatı umumi Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları - 97 villan borçları Karşılıksız borçlar Beşinci kısım yekûnu 0 0 AUıncı hısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar 000 Altıncı kısım yekûnu /C /D /E Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro Türkiye'de toplanacak olan Parlâmemtolararası Turizm Birliği Konferansının gerektirdiği her çeşit masraflar Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağîrla KISIMLAR YEKÛNU Birinci kışını yekûnu 7 00 tkinei kısım yekûnu 08 0 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu 979 7s Beşinci kısım yekûnu 0 0 Altıncı kısım yekûnu <K)0 UMUMÎ YEKÛN 70 70

11 No. 79 P. M. Tahsisatta nev'i Lira 7 P. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira 70 Jü 0 Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Meclis binası Millî s a rayla r 'Jü Satmalına, yapı, tesis \ e sermaye tahsisleri 7 Satınalmacak alet ve malzemeler J Matbaaya alınacak makinalar bedeli J Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve teler'on tesisleri J Satınalmacak bir aded motosiklet bedeli Meclis Muhatı / Kiri iği binası Fasıl yekûnu 6 60 Yatırımlar yekûnu Riyaseti Cumhur Birinci kısım - Tahkimi v< benzeri özlük haklar 0 Reisicumhur tahsisatı Ölüm \ ardımı İkinci hıstm Personel Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Birinci kısmı yekûnu 0 00J sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Yaverlik ve başdoktor tahsisatı İkinci kısım yekûnu Ücretler 0 Geçici hizmetliler ücreti - Başka haklat sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı Üçüncü ktsım - Yönetim ma ara f lan Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma ve havagazı 60 Isıtma

12 No. 79 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 8 F. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira 80 Memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle, yiyecekle ilgili diğer masraflar Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 0 Haberleşme 06 Giyecekler 07 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı ( Beşinci kısım yekûnu Altıncı hısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu ve 0 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt İsletme Onarma 000 KISIMLAR Birinci kısım yekûnu İkinci kısmı yekûnu YEKÛNF Üçüncü kısım yekûnu 0 00 Üçüncü kısım yekûnu 0 00 Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri UMUMİ YEKÛN 9 0 Bahçe,' su ve işçi Bahçe Ru İşçi ve amele Yayın 0 Satmalına A e abone 0 Başka her çeşit masraflar Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 87 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar Yatırımlar yekûnu

13 No III Divanı Muhasebat Reisliği P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel Üçüncü kısım - Yönetim Maaşlar ve ücretler Maaşlar Memurlar ma; Açık maaşı S Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma 60 Isıtma * Ücretler 0 0 Merkez geçici hizmetliler ücreti İT - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı Basılı kâğıt ve defterler 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 676 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Muhasebe makinaları servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücret ikinci kısım yekûnu Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 09 Taşıt 0 Eiyaset otomobili işletme

14 No. 79 P. M. Tahsisatın nev'i 0 Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira J Riyaset otomobili onarma Üçüncü kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar 000 Altıncı kısıra yekûnu KISIMLAR ) EKtNV 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil Yayın 0 Katmalına ve abone 0 Başka her çeşit masıaflaı [ kıııcı kısım yekûnu Üçuncı kısım yekûnu Dördüncü kısmı \ekûmı Beşinci kısmı yekûnu Altıncı kısım yekûnu Düşünülmiyen masraflar Yata ımlar - Onarmalar Dördüncü kısım yekûnu 0 00 r. : rr-ıt 70 Yapı onarımı ve küçük yapılar Beşinci kısım - Borçlar I [ - Katınalima, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları 7 87 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar vekûnu

15 No. 79 _. III Başvekâlet P. M. Tahsisatın nev'i Lira ' F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci Kısım - Tahsisat vı benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı Devlet vekilleri tahsisatı Basın - Yayın ve Turizm ve Koordinasyon Vekilleri tahsisatı Birinci kısım yekûnu Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun " nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince mesai saatleri haricinde çalışacaklara verilecek ücretler ikinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel masraftan - "Maaşlar ve ücretler Maaşlar Memurlar maaşı A«'ik maaşı 0 Hizmetliler ücreti 0 Geçici hizmetliler ücreti 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar ve 98 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 ('ocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı Üçüncü kısmı - Yönetim Merkez daireleri büro Kırtasiye 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye 000 Döşeme Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 000 Demirbaş 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş 00 öteberi 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi 000 Aydınlatma 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma İsıtma Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma

16 No. 79 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Talısisatm nev'i. III. 99 Lira 0 Basılı kâğıt ve defterler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu "IOO Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleıi Millî Savunma Yüksek Ku- _nılu posta ve telgraf uei'etleri Telefon Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon 0 Kira bedeli Başvekâlet Millî S<nunma Yüksek Kurulu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme Başvekâlet otomobilleri onarma 000 Devlet vekilleri otomobilleri işletme 000 Devlet vekilleri otomobilleri onarma Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme 7 00 Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma 00 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 7 00 Ecnebi misafir otomobilleri onarma 7 00 Üçüncü kısmı yekûnu Giyecekler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife "harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı peı*sone- in harcırah ve başka Matbaa 0 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 0 işçi gündelikleri 0 Diğer işletme ve yönetim Dördüncü kısım - Daire hizmetten Misafir ağırlama Örtülü tahsisat Atom Enerjisi Komisyonu ile istişare Heyeti tazminatları Arşivler umumi 9 sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek armağanı

17 No, 79 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira Yaym. Millî Savunma Yüksek Kuıaıht satmalına ve abone Atom Enerjisi Komisyonu satmalına ve abone Millî Savunma Yüksek Kurulu başka her çeşit Atom Enerjisi Komisyonu başka her çeşit Altıncı kımn - Yardımlar 76 sayılı Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsüne yardım Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN &« Dördüncü kısım yekûnu ' 689 Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçlan yılları borçları ' Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar Matbaada mevcut makina, alet ve malzeme onarımı 00 II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri İstimlâk ve satınalma' Matbaa için alınacak makina, alet ve malzeme Lâboratuvar ve radyoizotop Merkezleri tesis Yatırımlar yekûnu 00 00

18 No. 79 dvl. III Şûrayı Devlet Reisliği F. M. Tahsisatta nev J i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira tkinti kısım - Personel masraftan T - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar J0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı 78 6 Fasa yekûnu Hizmetliler ücreti 6 0 IJ - Başka haklat ve 98 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı 000 i Üçüncü kısım - Yönetim masraflın Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 öteberi 0 Aydınlatma 60 Isıtma Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı İl Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 676 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Reislik otomobili işletme Reislik otomobili onarma îkinci kısım yekûnu Üeüncü kısım yekûnu 00

19 No. 79 P. M, Tahsisatın nev'i Lira 6 - P. M. Tahsisatın nev'i. III. Lka Dördüncü kısim- - Daire hizmetleri 0 Temsil Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar' Dördüncü kısım yekûna Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan İ Eski yıllar borçları yılları borçlan :'> Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YE KUNT: İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu.. a UMUMÎ YEKÛN İstatistik Umum Müdürlüğü İkinci kısım Personel masraflar - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Merkez memurları maaşı 8 0 Merkez memurları acık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzanan ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ölüm yardımı Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 00 sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri ve 6 sayılı Kanunun nci maddesinin (G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 îkinei kısım yekûnu 0 7 Û6 - Başka haklar 78 ve 98 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 (Jocnk zammı 0 Doğum yardımı İ.'çi'mcü kısım - Yönetim masraftan Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye

20 X O. <Za F. 'M. ; Tahsisatın liev'i. o* Lira o F. M Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi - 0 Aydınlatma 60 İsıtma 000 Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ye telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife hareırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafın Sayım 0 Nüfus sayımı^ ( <) Ziraat sayımı hazırlık Makina fişi ve mültigraf, foto ve sair malzeme satmalına masraflan Yayın 0 Satmalına ve abone Başka her çeşit masraflar sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve m 98 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Taşıt işletme ' Taşıt onarma masraflar}. Üçüncü kısım yekûnu Dördüne il l ısım - Dm re hizmetleri Temsil Çeşitli anket Dördüncü kısım yekûnu 700 Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçlan yılları borçları Beşinci kısım yekûnu

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı