malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III Sayı: 10118)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)"

Transkript

1 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III Sayı: 08) No. Kabul tarihi II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetveme gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 99 bütçe yılı na ka>rşılrk olan varidat, bağlı. (B) işaretli cetvelde gösteri'miği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. MADDE. a) 99 bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir tarsıftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasıla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/) eetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Birleşik Amerika Hükümetiyle mutabık kaluıarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde, hususi kanunları gereğince, ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisat miktarınea bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetveller ile bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya icra Vekilleri Heyeti mezundur. MADDE. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 99 bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyeeekleri paralan alarak karşılığında Hazine bonoları vermiye Maliye Tekili mezundur Şu kadar ki. hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (0) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmıya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE. Dairelerin 0,VI. 99 tarihli ve 66 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bağlı (D) işaretli cetvelde vazıh hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretivle istihdamlarına devam olunabilir.

2 No III. 99 Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur. 66 sayüı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretti cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V. 97 tarih ve 00 sayılı Mu hasebe i Umumiye Kanununun 9 ncu maddesi gereğince; a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli ; b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; e) (Mecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 60 ncı (ihtiyat tahsisatı) fajslmdan aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 7. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 99 bütçe yılımla da devam olunur. Musul petrollerinden müterakim 00 milyon liralık hissesinden 99 malî yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik varidat faslına irat kaydolunur. MADDE 8. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6.VTT.9 tarihli ve 88 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren.vi. 9 tarihli ve 00 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince öğrencilerden 99 yı'h içerisinde alınacak ücretler, bağh (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 9.. VI. 9 tarihli ve 00 sayılı Kamunun ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N") işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0. 6 say ıh Harcırah Kanununun,,, 0 ve 8 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile teshili gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen yevmiye- tazminat ve yer değiştirme masraflara 99 malî yılı içinde % zamlı olarak ödenir. Ancak, a) ncü maddenin (t>) fıkrasının son bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümulüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı 00 ve daha yukarı olanların yevmiyeleri 0 Mra, tutarları bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri de lira"üzerinden verilir. b) ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı 6 lira asgari yevmiye miktarı 0 liraya, 7 nci madde ile lira olarak tesbit edilmiş bulunan asgari kurs yevmiyesi 8 liraya iblâğ olunur. c) 9 ve nci maddelerin birinci fıkralarında ve bu kanuna bağlı sayılı cetvelin birinci sütumiyie sayılı cetvelde yazılı (7) liralık tutar (90) liraya, II sayılı cetvelde yazılı ( 000) liralık tutar da ( 000) liraya yükseltilmiştir. d) ncü madde şümulüne girenlerin yurt dişi yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller.viii. 98 tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere tcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. MADDE. 0.VI. 99 tarihli ve 06 sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli

3 No III. 99 kuruluş kanunlarındaki "laadroüardaıı, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 99 bütçe yılışıkla kullanılamaz. MADDE. 7. VI. 99 tarihli ve 6 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 99 bütçe yıllı ahm değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve 8 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. bağlı MADDE. Geçen yıl borçları fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 98 yılı bütçesinin aidölduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 9 neü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 99 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya -6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasılla rina Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE..VI. 99 tarihli ve sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 99 bütçe yılında para ile ödenir. MADDE 6. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatına harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirtilecek ithalât umumi tarifesinin 7.0 numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden A r e dâhilde Belediye Tstihlâk Resminden muaftır. MADDE 8. Bedeli 7 Mayıs 98 taııhlı ve sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon sterlinlik krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarım, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 9. 8 s?,yılı Kanım çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika' dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetle^ veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 99 malî ydı içinde temin edilecek yaıdım-

4 No III. 99 larııı Türk lirası karşılıklariyle, maizem'e ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Malij e Vekili mezundur. MADDE 0. a).viii.96 tarihli ve 68 sayılı Orman Kanununun ve 6 neü maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 0. V. 9 tarihli ve 667 sayılı Kanunun ııei maddesinin (c) fıkrası hükmü, c) Halk Bankası ve Halk Saudıkları hakkındaki 6 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki.xii. 96 tarihli ve 68 sayılı Kanunun nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, d) 9. VI. 98 tarihli ve 76 sayıl Sivil Müdafaa Kanununun 7 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, 99 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. - e) Turizm Endüstrisini Teşvik hakkındaki. V. 9 tarihli ve 6086 sayıl Kanunun 0 ucu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ail hükmü, f) Ziraat odaları ve Ziraat Odaları Birliği hakkındaki 696 sayılı Kanunun muvakkat neü maddesi hükmü, g) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6. III. 96 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükmü, 99 bütçe yılında tatbik olunmaz. MADDE. Memur, hizmetli, emaii, dul ve yetim aylıklariyle tahsisai ve tayın bedelleri miktarlarında yapılan değişikliklerin ve bu kanunun 0 ncu maddesinin, icabeitirdiği karşılamak üzere Millî Müdafaa, Maliye ve Devlet Borçları bütçelerine konulmuş bulunan tahsisatı bu kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin alâkalı tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. Bu tertiplerden mülhak bütçeli idarelere yapılacak yardımlar da bir taraftan bu idarelerin varidat bütçelerine irat, diğer taraftan aynı idarelerin ilgili tertiplerine tahsisat kaydolunur. MADDE. Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların Ağustos 98 tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere, 99 sayılı Kanunun muaddel birinci maddesinde derpiş olunan emsaller, 99 malî yılı için İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. MADDE. Bu kanun hükümler: Mart 99 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 8 Şubat 99

5 No. 79. III. 99 A/l - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur 9 Divanı Muhasebat Reisliği 8 79 Başvekâlet 9 08 Şûrayı Devlet Reisliği 9 9 İstatistik Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği 0 8 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti 7 9 Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı 97 0 Hariciye Vekâleti Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilatı 08 Maliye Vekâleti Devlet Borcjkrı Maarif Vekâleti 8 6 Nafıa Vekâleti 8 6 Ticaret Vekâleti 80 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti 9 8 Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti Sanayi Vekâleti 7 6 Basm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 67 7 imar ve iskân Vekâleti 8 80 Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 766 YEKÛN

6 Uo. 79.III. 99 A/ - CETVELİ D a d' reler Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti MiMî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum' Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti 'Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti' Sanayi Vekâleti Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdüılüğü İmar ve î,skân Vekâleti Toprak ve İskân tşleri Umum Müdürlüğü Lira , YEKÛN 97 Sİ 0

7 No III. 99 MASRAF BÜTÇELERİ 0 - Türkiye Büyük Millet Meclisi P. M. Tahsisatın nev'i Lira M. Tahsisatın nev'i Lira 0 Birinci Kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar Tahsisatlar Riyaset tahsisatı Âza tahsisatı 0 Riyaset Divanı tazminatı Millî saraylar geçici hizmetlileri ücreti Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Murakıp ücreti Azanın harcırahları Birinci kısmı yekûnu İkinci kısım - Personel ( - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Meclis memurları maaşı 0 Millî saraylar memurları maaşı 8 Meclis Muhafız Birliği maaşı J08.Meclis memurları açık maaşı. Millî saraylar memurları açık maaşı II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurla ıı çocuk zammı Millî saraylar memurları çocuk zammı Meclis Muhafız Birliği çocuk zammı Meclis memurları doğum yardımı Millî saraylar memurları doğum yardımı Meclis Muhafız Birliği doğum yardımı Meclis memurları ölüm yardımı Millî saraylar memurları ölüm yardımı Meclis Muhafız: BMiği ölüm yardımı l Ücretler Meclis hizmetlileri ücreti 0 Millî saraylar hizmetlileri ücreti fi'i 0-07 Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Geçici hizmetliler ücreti Meclis geçici hizmetlileri Ücreti sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 9

8 No. 79. III. 99 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Fazla çalışma haklan 0 09 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince verilecek ücretler sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek er tayın bedeli 6 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı 66 sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek fazla mesai ücreti 688 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat ikinci ^kısrm yekûnu 08 0 Uçuncv hısım - Yönetim 0 Büro Meclis kırtasiyesi Meclis Muhafız Birliği kırtasiyesi 0 Meclis döşemesi Meclis demirbaşı Meclis Muhafız Birliği demirbaşı Meclis öteberi Meclis Muhafız (Biriliği öteberi Meclis şehir 'suyu Meclis aydınlatma ve havalandırma Metali Muhafız Birliği aydınlatma 6 Meclis ısıtma ve yaikaeak '6 Meclis Muhafız Birliği ısılına ve yalkaoak Cenaze Itöreni ' Millî saraylar büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş Öteberi Şehir suyu 0 Aydınlatma 60 Tsırtma w yakacak ( 80 Hizmetlilerin yiyecek 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Meclis sta ve telgraf ücretleri Millî isa raylar posta ve telgraf ücretleri Meclis Muhafız Birliği p'osıta ve telgraf ücretileri Meclis telefon Millî saraylar 'telefon 06 Giyecekler Meclis hizmatlileriyle 'emniyelt «ıteımurlarma verilecek giyecelk Millî saraylar 'hlizmeltliler'i giyecek m'asrafları fi Harcırahlar Meclis memur ve hizrııetlil'eni daimî vazife harcırahı Millî saraylar memur ve "hizmetlileri kjaîmî vazife harcırahı

9 No. 79 P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira S09 Meclis Muhafız Birliği 'daimî vazife harcırahı Meel'is 'memur 'vte 'bizimeıtkleri 'nmvıakkat vazife harcırahı Millî saraylar nıeimur ve hizm'etlileri muvaikkat vazife harcırahı Meclis Muhafız Birliği muvakkat vazife harcırahı sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını Tetkik Encümeni azasına 'Verilecek harcı raihlar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Meclis'memurları Millî saraylar meümırları Taşıt Riyüselt toltoın'obim İşletme Riyaset otomobili onarma ' Başka lasıt Meclis Muhafız Birliği taşıt ti Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Matbaa işletme 0 Bahçe Meclis bahçesi Millî saraylar bahçesi Riyaset temsil ve Riyaset konutu 0 Temsil 0 Konut Meclis Muhafız Birliği 0 Taymat, 0 Giyecekler 0 Erlerin nakliye ücreti 0 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi Yayın 0 Katmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Balkan Istişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları /A İştirakler Parla mentolararası Birliği Türk G-rupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunım Birlik konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları

10 Nö III. 99 P. M. Tahsisatın nev'i Lira V. M. Tahsisatın nev'i Lira Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik ve konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Parlâmento] a rarası Turizm Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Turizm Birliği Tiırk Grupunun Birlik konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Parlâmentolar Birliği NATO Türk (irupunun Birliğe iştirak hissesi /B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği Milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları ! ma Sigorta Meclis Millî saraylar Düşünülmiyen masraflar Meclis tahkikatı umumi Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları - 97 villan borçları Karşılıksız borçlar Beşinci kısım yekûnu 0 0 AUıncı hısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar 000 Altıncı kısım yekûnu /C /D /E Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro Türkiye'de toplanacak olan Parlâmemtolararası Turizm Birliği Konferansının gerektirdiği her çeşit masraflar Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağîrla KISIMLAR YEKÛNU Birinci kışını yekûnu 7 00 tkinei kısım yekûnu 08 0 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu 979 7s Beşinci kısım yekûnu 0 0 Altıncı kısım yekûnu <K)0 UMUMÎ YEKÛN 70 70

11 No. 79 P. M. Tahsisatta nev'i Lira 7 P. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira 70 Jü 0 Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Meclis binası Millî s a rayla r 'Jü Satmalına, yapı, tesis \ e sermaye tahsisleri 7 Satınalmacak alet ve malzemeler J Matbaaya alınacak makinalar bedeli J Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve teler'on tesisleri J Satınalmacak bir aded motosiklet bedeli Meclis Muhatı / Kiri iği binası Fasıl yekûnu 6 60 Yatırımlar yekûnu Riyaseti Cumhur Birinci kısım - Tahkimi v< benzeri özlük haklar 0 Reisicumhur tahsisatı Ölüm \ ardımı İkinci hıstm Personel Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Birinci kısmı yekûnu 0 00J sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Yaverlik ve başdoktor tahsisatı İkinci kısım yekûnu Ücretler 0 Geçici hizmetliler ücreti - Başka haklat sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı Üçüncü ktsım - Yönetim ma ara f lan Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma ve havagazı 60 Isıtma

12 No. 79 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 8 F. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira 80 Memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle, yiyecekle ilgili diğer masraflar Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 0 Haberleşme 06 Giyecekler 07 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı ( Beşinci kısım yekûnu Altıncı hısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu ve 0 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt İsletme Onarma 000 KISIMLAR Birinci kısım yekûnu İkinci kısmı yekûnu YEKÛNF Üçüncü kısım yekûnu 0 00 Üçüncü kısım yekûnu 0 00 Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri UMUMİ YEKÛN 9 0 Bahçe,' su ve işçi Bahçe Ru İşçi ve amele Yayın 0 Satmalına A e abone 0 Başka her çeşit masraflar Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 87 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar Yatırımlar yekûnu

13 No III Divanı Muhasebat Reisliği P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel Üçüncü kısım - Yönetim Maaşlar ve ücretler Maaşlar Memurlar ma; Açık maaşı S Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma 60 Isıtma * Ücretler 0 0 Merkez geçici hizmetliler ücreti İT - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı Basılı kâğıt ve defterler 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 676 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Muhasebe makinaları servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücret ikinci kısım yekûnu Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 09 Taşıt 0 Eiyaset otomobili işletme

14 No. 79 P. M. Tahsisatın nev'i 0 Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira J Riyaset otomobili onarma Üçüncü kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar 000 Altıncı kısıra yekûnu KISIMLAR ) EKtNV 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil Yayın 0 Katmalına ve abone 0 Başka her çeşit masıaflaı [ kıııcı kısım yekûnu Üçuncı kısım yekûnu Dördüncü kısmı \ekûmı Beşinci kısmı yekûnu Altıncı kısım yekûnu Düşünülmiyen masraflar Yata ımlar - Onarmalar Dördüncü kısım yekûnu 0 00 r. : rr-ıt 70 Yapı onarımı ve küçük yapılar Beşinci kısım - Borçlar I [ - Katınalima, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları 7 87 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar vekûnu

15 No. 79 _. III Başvekâlet P. M. Tahsisatın nev'i Lira ' F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci Kısım - Tahsisat vı benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı Devlet vekilleri tahsisatı Basın - Yayın ve Turizm ve Koordinasyon Vekilleri tahsisatı Birinci kısım yekûnu Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun " nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince mesai saatleri haricinde çalışacaklara verilecek ücretler ikinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel masraftan - "Maaşlar ve ücretler Maaşlar Memurlar maaşı A«'ik maaşı 0 Hizmetliler ücreti 0 Geçici hizmetliler ücreti 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar ve 98 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 ('ocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı Üçüncü kısmı - Yönetim Merkez daireleri büro Kırtasiye 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye 000 Döşeme Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 000 Demirbaş 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş 00 öteberi 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi 000 Aydınlatma 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma İsıtma Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma

16 No. 79 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Talısisatm nev'i. III. 99 Lira 0 Basılı kâğıt ve defterler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu "IOO Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleıi Millî Savunma Yüksek Ku- _nılu posta ve telgraf uei'etleri Telefon Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon 0 Kira bedeli Başvekâlet Millî S<nunma Yüksek Kurulu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme Başvekâlet otomobilleri onarma 000 Devlet vekilleri otomobilleri işletme 000 Devlet vekilleri otomobilleri onarma Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme 7 00 Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma 00 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 7 00 Ecnebi misafir otomobilleri onarma 7 00 Üçüncü kısmı yekûnu Giyecekler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife "harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı peı*sone- in harcırah ve başka Matbaa 0 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 0 işçi gündelikleri 0 Diğer işletme ve yönetim Dördüncü kısım - Daire hizmetten Misafir ağırlama Örtülü tahsisat Atom Enerjisi Komisyonu ile istişare Heyeti tazminatları Arşivler umumi 9 sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek armağanı

17 No, 79 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira Yaym. Millî Savunma Yüksek Kuıaıht satmalına ve abone Atom Enerjisi Komisyonu satmalına ve abone Millî Savunma Yüksek Kurulu başka her çeşit Atom Enerjisi Komisyonu başka her çeşit Altıncı kımn - Yardımlar 76 sayılı Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsüne yardım Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN &« Dördüncü kısım yekûnu ' 689 Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçlan yılları borçları ' Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar Matbaada mevcut makina, alet ve malzeme onarımı 00 II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri İstimlâk ve satınalma' Matbaa için alınacak makina, alet ve malzeme Lâboratuvar ve radyoizotop Merkezleri tesis Yatırımlar yekûnu 00 00

18 No. 79 dvl. III Şûrayı Devlet Reisliği F. M. Tahsisatta nev J i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira tkinti kısım - Personel masraftan T - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar J0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı 78 6 Fasa yekûnu Hizmetliler ücreti 6 0 IJ - Başka haklat ve 98 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı 000 i Üçüncü kısım - Yönetim masraflın Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 öteberi 0 Aydınlatma 60 Isıtma Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı İl Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 676 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Reislik otomobili işletme Reislik otomobili onarma îkinci kısım yekûnu Üeüncü kısım yekûnu 00

19 No. 79 P. M, Tahsisatın nev'i Lira 6 - P. M. Tahsisatın nev'i. III. Lka Dördüncü kısim- - Daire hizmetleri 0 Temsil Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar' Dördüncü kısım yekûna Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan İ Eski yıllar borçları yılları borçlan :'> Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YE KUNT: İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu.. a UMUMÎ YEKÛN İstatistik Umum Müdürlüğü İkinci kısım Personel masraflar - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Merkez memurları maaşı 8 0 Merkez memurları acık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzanan ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ölüm yardımı Ecnebi dil bilenlere 66 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 00 sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, 8 ve 9 ncu maddeleri ve 6 sayılı Kanunun nci maddesinin (G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 îkinei kısım yekûnu 0 7 Û6 - Başka haklar 78 ve 98 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 (Jocnk zammı 0 Doğum yardımı İ.'çi'mcü kısım - Yönetim masraftan Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye

20 X O. <Za F. 'M. ; Tahsisatın liev'i. o* Lira o F. M Tahsisatın nev'i. III. 99 Lira Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi - 0 Aydınlatma 60 İsıtma 000 Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ye telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife hareırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafın Sayım 0 Nüfus sayımı^ ( <) Ziraat sayımı hazırlık Makina fişi ve mültigraf, foto ve sair malzeme satmalına masraflan Yayın 0 Satmalına ve abone Başka her çeşit masraflar sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve m 98 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Taşıt işletme ' Taşıt onarma masraflar}. Üçüncü kısım yekûnu Dördüne il l ısım - Dm re hizmetleri Temsil Çeşitli anket Dördüncü kısım yekûnu 700 Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçlan yılları borçları Beşinci kısım yekûnu

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı