İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1

2 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci, eğitim ve geliştirme programları, performans değerleme ve ödüllendirme incelenecektir. Birçok insan kaynakları işlevleri arasından bu dört tanesinin alınma nedeni, diğer uygulamalarla karşılaştırmalı olarak örgütsel bağlılığı daha çok etkilemelerinden dolayıdır. Bu uygulamaların çalışanlar üzerindeki etkileri, örgütsel sonuçları ve neden örgütsel bağlılığa neden olduğu ve ayrıca örgütsel bağlılığın önemi tezin literatür ve sonuç kısmında açıklanmaktadır. Örneğin, işgören bulma ve seçme sonunda birey iş için en uygun kişi olduğuna inanmakta ve örgüt nezdinde değerli olduğunu düşünmektedir. Eğitim ve gelişim çalışana bilgi ve beceri yükleyerek bireysel gelişimini sağlamakta, diğerlerinden farklılaşmasına neden olmakta ve onu örgütte aranılır kılmaktadır. Çalışan eğitim ile alanındaki yeni gelişmeleri de takip etmekte, durumsal koşullara uyum sağlamakta; tüm bunlar onun işte gösterdiği performansı artırmaktadır. İşini başarı ile yürüten çalışanın iş tatmini artmakta ve kişi böylelikle, örgütten ayrılmayı düşünmemektedir. Performans değerleme ile çalışanın işteki başarısı ve gelişme potansiyeli değerlendirilmektedir. Üst yöneticilerin adil olması ve etkili bir performans değerleme süreci yürütmesi, çalışanda performansının doğru değerlendirildiği hissini uyandırmakta ve örgüte karşı güveni artmaktadır. Ödüllendirmede ise çalışan ödül/katkı oranına denk bir sonuç elde etmekte, bu onun örgütsel moralini artırmaktadır. Algılanan denkserlik onun motivasyonunu çoğaltmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarının çalışanlar ve örgütsel bağlılık üzerindeki bu temel etkileri ve diğer etkileri aşağıdaki literatür ve sonuç bölümlerinde ayrıntılı olarak ifade edilecektir. Bu etkiler neden bu uygulamaların diğer insan kaynakları uygulamaları içinden seçildiğini ve neden örgütsel bağlılık oluşturduğunu anlamada açıklayıcı olacaktır. İnsan kaynakları uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisine bu kapsamda bakıldığında, insan kaynakları yönetimini, çalışanların ihtiyaçlarını belirleyip gideren, insan kaynakları ile ilgili sorunları çözen ve onlara en uygun iş ortamı hazırlayan, örgütün rekabet gücünü artırmak amacıyla insan kaynaklarının nasıl sağlanacağı, nasıl istihdam edileceği ve nasıl yönetileceği ile ilgilenen bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. İnsan kaynakları departmanı, işgören bulmadan performans değerlemesine, ücretten kariyer planlamasına kadar çalışanlarla ilgili birçok alanda çalışmaktadır. Bu tanımıyla insan kaynakları yönetimi çeşitli yönlerde personel yönetiminden ayrılır. Literatürde çoğu zaman personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi aynı anlamda kullanılmakla birlikte, bu iki kavram arasında bazı farklılıklar mevcuttur. İnsan kaynakları 2

3 yönetimi insanı kaynak olarak görür ve insan kaynaklarının verimliliğini artırma amacı taşır. Personel yönetimi ise sadece geleneksel insangücü faaliyetlerine odaklanır. İnsan kaynakları yönetimi seçme, eğitim, ücretleme gibi geleneksel uygulamalara ek olarak iş dizaynı, ödüllendirme, çalışanların gelişimi, kariyer planlamasına yardımcı olma ve çalışanların ihtiyaçlarını saptayıp giderme gibi işlevler üstlenir. Personel yönetiminin etkililiği geleneksel işlevleri yürütmedeki performansı ile ölçülürken, insan kaynakları yönetiminin etkililiği, çalışanları amaçlara ulaşmaya teşvik etme ile ölçülür. Bu yüzden, insan kaynakları fonksiyonunun etkililiği değerlendirilirken üzerinde durulması gereken temel sorulardan biri, insan kaynakları stratejisinin işletme stratejisini ne ölçüde desteklediğidir. İnsan kaynakları, çalışanlara yönelik uygulamalar geliştirken yönetim ve çalışan arasında köprü olur ve örgütsel çevredeki gelişmelerin çalışanlar üzerindeki etkisini inceler. Personel yönetimi çalışanları maliyet olarak görürken, insan kaynakları varlık ve sermaye olarak algılar ve onların bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmaya çalışır. Böylece işten ayrılmalarını önlemek için çalışanları farklı farklı yetenekleri olan ve bu yetenekleri doğrultusunda örgüte katkıda bulunan kimseler olarak görür. Çalışanlara bu gözle bakılmazsa örgütten ayrılabilirler ya da örgüte zarar verebilirler. İnsan kaynakları yönetimine modern yaklaşım, çalışan ve örgütleri aynı hedefler için çalışan öğeler olarak algılamış ve ikisi arasında bir uyum oluşturmayı hedeflemiştir. Örgütleri esnekleştirip, çalışanlara ilişkin sorunları çözme ve onların ihtiyaçlarını karşılama, modern yaklaşımda kullanılabilecek diğer stratejilerdir. Amaç, çalışanın örgütten ayrılmasını önleme ve onu bağlı çalışan haline getirmektir. Modern yaklaşımda, işletme stratejisi ve insan kaynakları uygulamaları arasındaki ilişki, örgütsel stratejilerin geliştirilmesinde insan kaynakları etkin rolü ve örgütsel amaçlara ulaşmada insan kaynakları olumlu katkısı ile açıklanmaktadır. Örgüt yönetiminde geçmiş etkilerle personel yönetimi olarak ortaya çıkan insan kaynakları uygulamaları, daha sonra çağdaş etkilerle insan kaynakları yönetimine doğru değişim yaşamıştır. İnsan Kaynakları Yönetiminde Geçmiş Etkiler ve Çağdaş Nedenler İnsan kaynakları yönetiminde modern yaklaşıma temel hazırlayan geçmiş etkiler Sanayi Devrimi ne kadar uzanmaktadır. Sanayi Devrimi, insan kaynakları disiplininin gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Çünkü üretim, atölyelerle sınırlı olmaktan çıkıp fabrikalarda kitlesel olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır. Kitle üretimi ile çok sayıda insan 3

4 büyük örgütlerde çalışmaya başlamıştır. Karmaşık iş ilişkileri insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesini gerektirmiştir. Önceleri usta ve yanındakilerden oluşan küçük el sanatları atölyeleri, çok sayıda bireyin çalıştığı fabrikalara dönüşmüştür. Örgütlerin sosyo-teknik özellikler kazanmaları, karmaşık ve çok sayıda işyeri ilişkilerini ve sorunları beraberinde getirmiştir. Örneğin, önceleri sanatkar işini kendi yürütmüş ve bir ürün ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşamıştır. Fakat kitle üretimi işbölümünü zorunlu kılmış, aynı işi sürekli yapmak ve işin sıradanlığı çalışanlarda bıkkınlık ve yorgunluğa neden olmuştur. El sanatları döneminde usta-çırak arasında gerçekleşen yönetsel faaliyetlerin yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları, büyüyen örgütlerin bünyesinde bir sisteme kavuşmak zorunda kalmıştır. Usta çırağı işe almış, eğitmiş, gelişimini gözlemiş, performansını değerlemiş ve onu ödüllendirmiştir. Büyüyen ve çok sayıda yönetici, teknik eleman, ustabaşı ve işçiye sahip örgütlerde bu insan kaynakları işlevlerini yürütecek ve organize edecek sisteme ve örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur. Personel yönetimi bölümleri kurulmuş ve bu bölümün faaliyetlerini yürütücek ve insan kaynakları bölümünde çalışacak elemanlar alınmış ve insan kaynakları uzmanı insanlar yetiştirilmiştir. Kitle üretimine geçiş, büyüyen örgütlerde bürokratik yapılaşmaya neden olmuştur. Bürokrasi kendine özgü sorunları ortaya çıkarmıştır. Bürokrasiye ilişkin sorunları aşırı işbölümü, yetki hiyerarşisi, resmi kurallar ve uygulamalar, kişisellikten uzaklık vb. şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu sorunların çözümüne ilişkin politika ve stratejiler geliştirme insan kaynakları bölümlerinin görevi olmuştur. Ayrıca, Frederick W. Taylor ın çalışmaları ve Hawthorne Deneyleri de insan kaynakları uygulamalarının gelişiminde etkili olmuştur. Bilimsel Yönetim Akımı nda, zaman ve hareket etüdleri gibi verimliliğin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, insan kaynakları disiplinine çeşitli prensipler kazandırmıştır. Bu dönemde geliştirilmiş insan kaynakları yönetimi yöntemleri ile çalışanların değerlendirilmesi ve güdülenmesi yoluna gidilmiştir. Bu akım, örgütsel problemlere teknik ve mekanik çözümler üretmiştir. İnsanları birer makine olarak algılamış ve örgütlerde davranışsal boyutu ihmal etmiştir. Bu açığı Hawthorne Deneyleri kapatmıştır. İnsan İlişkileri Okulu ise çalışanların davranışlarını ve verimliliğini etkileyen çeşitli teorileri insan kaynakları disiplinine kazandırmıştır. İnsan kaynakları yönetiminin gelişiminde, yukarıda kısaca açıklanan geçmiş etkilerin yanısıra bazı çağdaş nedenlerden de sözetmek mümkündür. İnsan kaynakları yönetimini önemli kılan çağdaş nedenler, insan kaynaklarının maliyeti, üretkenlik krizi, değişimin hızlılığı ve karmaşıklığı, küreselleşme, işgücü çeşitliliği, beceri gereklerinde 4

5 değişme, küçülme ve kademe azaltma, yetkilendirme, toplam kalite yönetimi şeklinde ifade etmektedir. Çalışanların bir kaynak olarak görülmeleri, onlarla ilgili maliyetleri de gündeme getirmiştir. Çalışanların iyi yönetilmemesi onların iş tatminini ve motivasyonlarını olumsuz etkiler. Onları işe odaklanmaktan uzaklaştırır. Bu iş kazaları ve hatalı üretime neden olur ve mamul kalitesi düşer. Ayrıca çalışanlarda işte boş durma, işe geç gelme ve devamsızlık da görülebilir. Böylece işgücü kayıpları artacağından insan kaynakları yönetiminde maliyetler yükselir. Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları Japon firmalarında üretkenliği hızla artırmış, 1970 lerde ise ABD de durma noktasına gelmiştir. Toplam Kalite Yönetimi kendine özgü insan kaynakları uygulamalarının doğmasına neden olmuştur. Bu uygulamalardan birisi, çalışanları Toplam Kalite Yönetimi formatına uyumu için eğitilmesi gereğidir. Ayrıca üretkenlik krizini aşma için, çalışanların eğitim ve gelişimi, güncel bilgileri öğrenmeleri ve yeni teknolojilere uyum sağlamaları önem kazanmıştır. Yeni teknoloji ve bilgi yönetimine uygun işgören bulma da zorunlu hale gelmiştir. İşletme yönetiminde çağdaş gelişmeler, performans değerlemeyi sadece üstün görevi olmaktan çıkarmış, çoklu değerleme geniş kabul görmüştür. Krizi aşma için benimsenen bu uygulamalar insan kaynakları yönetimine zemin hazırlamıştır. Yine bu dönemlerde gelişen küreselleşme akımı, bilgi ve beceri düzeyi yüksek çalışanları gerekli kılmıştır. Çalışanlar değişik kültür ve pazar değişkenlerinden oluşan global piyasalarda çalışmaktadır. Farklı özelliklere sahip piyasalara uyum sağlamaları için eğitilmeleri gereklidir. Bu çeşit insan kaynakları yetiştirme görevi insan kaynakları bölümüne düşmüştür. Üretimin önemli olduğu 1960 larda, şirketler verimsiz büyümüşler ve hantal bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu yıllarda, dünya pazarlarında rekabet çok yoğun olmadığından, şirketler, ürettikleri herşeyi satabilmişlerdir lerden itibaren ise rekabet yükselmesi satışları düşürmüş ve karları azaltmıştır. Bu gelişmelerden dolayı, işletmeler fazlalıklardan kurtulmaya ve maliyet azaltmaya yönelmişlerdir. Böylece yönetsel kademeleri azaltma, değişim yönetimi gibi uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu türden yeni uygulamalar ve çalışanörgüt iletişimini, ilişkisini ve işbirliğini sağlama zorunluluğu insan kaynakları yönetimini gerekli kılmıştır. Bu yaklaşımlar, çalışanlara işlerinde daha fazla kontrol imkanı sağlamıştır. Kontrol de yetki devri ile mümkün olmaktadır. Kontrolde etkililik, yetki-sorumluluk denkliği, çalışanın örgütüne ve işine bağlılığı insan kaynakları bölümlerinin faaliyet alanlarına girmekte ve çeşitli insan kaynakları işlevlerini oluşturmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, iş analizi ve insangücü planlamasından performans değerlemeye, kariyer planlamasından ücret 5

6 yönetimi ve işçi-işveren ilişkilerine kadar birçok işlevi içermektedir. Aşağıda bu işlevler kısaca tanıtılmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İnsan kaynakları yönetiminin yukarıdaki bu ortaya çıkış nedenleri onun işlevlerini de şekillendirmiştir. İnsan kaynakları işlevleri özetle şöyle açıklanabilir: İş analizlerinin yapılması İş analizi, bir işyerinde yapılan işler ve bu işleri yapacak kişilerde bulunacak nitelikler konusunda ayrıntılı bilgi toplama yöntemidir. Bilgi toplanırken görev, davranış, işlev ve sorumluluklar gözetilmelidir. İşi gereği gibi yürütmek için gerekli yetenek ve tecrübe de dikkatle incelenmelidir. Çünkü bunların karşılığında çalışan maaş ve ilerleme gibi ödüller alacaktır. İş analizi, iş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Hangi işlerin yürütüldüğünün ve o iş için gerekli niteliklerin saptanması, işletmenin nasıl bir elemana ihtiyacı olduğunu örgüte gösterir. Böylece iş analizi, seçme sürecinde altyapı işlevi görür. İş analizi, eğitim programlarının içeriğine de etki eder. İş gerekleri, çalışanlardaki nitelik eksikliğini ortaya çıkarır ve eğitim bu niteliklerin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenir. İş analizi personel yönetiminin diğer işlevlerinin etkili bir biçimde yerine getirilmesi için dayanak oluşturmakta ve bu süreçlere veri sağlamaktadır. Yukarıda bahsedilen işgören bulma ve eğitim işlevlerine ek olarak, ücretleme, performans değerleme, personel planlaması ve çalışma ilişkilerini geliştirme, iş analizlerinin yardımcı olduğu diğer insan kaynakları süreçleridir. İnsan Kaynakları Planlaması İşletmenin örgüt planlaması dahil genel planlama amaçlarına katkı verebilecek en uygun nitelikteki personelin en uygun zamanda işletmeye alımı, en uygun işletme bölümüne yerleştirilmeleri, yeni görevlere hizmet içi eğitim yolu ile hazırlanmaları, başarılarının değerlemesi ve en etkin bir şekilde çalıştırılmalarıdır. İnsangücü planlamasının başlıca amacı, çalışanların etkinlik ve verimliliğini artırma ve üretim içerisinde işgücü maliyetlerini kontrol altına almadır. İnsangücü planlaması ile çalışan ve işi arasındaki uyum derecesini artırma hedeflenmektedir. Çünkü çalışanlardaki bilgi, beceri, tecrübe, işe odaklanma ve işe karşı tutum belirlenir. Bu faktörler açısından çalışanlar arasındaki farklılıklar saptanır. Eksik yönler ve farklılıklar giderilerek, uyum sağlanır. İnsangücü planlamasının bir diğer amacı, örgütteki insan kaynakları ihtiyacının bugün ve gelecek analizini 6

7 yapmaktır. İnsangücü fazlalıkları ve açığı belirlenir ve bu açık istenen miktar ve nitelikte kapatılır. İş başvurularının alınması Mümkün olan çok sayıda kişinin örgüte başvurmasının hedeflendiği bu süreçte, örgüt içi ve dışı kaynaklar kullanılarak, iş ilanı ve internet aracılığıyla ve kariyer günlerine katılım ile bu sağlanmaya çalışılmakta, başvuru sayısını artırma ve yüksek nitelikli elemanları örgüte çekme hedeflenmektedir. Örgütsel ihtiyaçlara uygun ve yüksek potansiyele sahip adayların başvurması için, aranan nitelikler iş duyurularında belirtilmeli ve örgütsel değer ve amaçlar tanımlanmalıdır. Böylece duyuruların örgütsel ihtiyaçlara uygun tasarlanması, yaş, cinsiyet ve ırk ayrımcılığını önleyebilir ve yaratıcılık ve yenilikçilik artabilir. Personel seçiminin yapılması Personel seçme, başvuruda bulunan adaylar arasından, iş analizi sürecinde saptanan niteliklere en uygun kişinin örgüte alınması sürecidir. Süreçte adayın örgütsel değerlere ve kültüre uyum sağlama potansiyeli analiz edilmelidir. Böylece örgütün beklediği davranış ve tutumları sergileyebilecek adayın seçimi mümkün olabilir. Bu uyum çalışan bağlılığını artıracağı gibi, örgütün çalışanları için yapacaklarını fazlalaştırır. Personel seçmede kullanılan ölçüm araçları adayın örgütsel kültüre uyumunu ölçmelidir. Ölçüm araçlarının adayın örgütsel ihtiyaçlara uygunluğunu başarıyla test etmesi, yeni çalışanın örgüte uyumu, işini sevmesi ve yüksek performans göstermesinde belirleyici olabilir. Seçmede adalete dikkat edilmesi, adayın örgüt hakkında olumlu yargılar geliştirmesini sağlar. Eşit iş başarısına sahip adayların eşit seçilme şansının olması olumlu düşüncelerin kaynağı olur. İşe alınan yeni çalışan örgütsel adaletten dolayı örgütsel bağlılık davranışı geliştirir ve örgütün çalışmaya uygun bir işyeri olduğunu düşünür. Üstler tarafından tüm adaylara eşit davranılması, beklenen davranışları gösterme yönünde yeni çalışanı teşvik edebilir. Eğitim ve gelişim Eğitim, değişime uyum sağlama, çalışanların bilgi ve becerilerini artırma, tutum ve davranışlarını değiştirme ve çalışanları yeni görevlerine hazırlama amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. Eğitim ve geliştirmede temel amaç, çalışanı değişen çevre koşullarına uyarlamaktır. Bu nedenle global ölçekte eğitime büyük yatırımlar yapılmakta ve çeşitli eğitim teknikleri kullanılmaktadır. En yoğun kullanılan teknikler, şirket içi, şirket dışı ve işbaşı eğitimdir. 7

8 Eğitimin kişiliği ve davranışları etkilemesi, rol davranışlarında etkililiği artırır ve durumsal koşullara çalışanların uyumunu sağlar. Pazar gerekleri ve örgütsel ihtiyaçların dikkate alınması, eğitim programının amaçlarına ulaşmasını sağlayabilir. Eğitimin içeriği ayrıca, çalışanların kişiliğine, değerlerine ve bireysel amaçlara uygun düzenlenmelidir. Çalışana, eğitim süresince örgütsel amaçlar benimsetilmeli ve bu amaçlar yönünde çaba göstermesi sağlanmalıdır. Performans değerleme Performans değerlemesi, çalışanların kişilik, işteki başarısı ve gelişme potansiyeli açısından bilimsel ve sistematik olarak izlenmesi, yani çalışanın işteki başarı derecesi hakkında bir yargıya varma sürecidir (Timur, 2002). Bu kapsamda değerleme, temel iş sorumluluklarına, rol davranışlarına (Findley vd., 2000) ve ayrıca örgütsel davranışlara odaklanmalıdır. Örgütsel davranışların kendini işe adama ve diğer iş arkadaşlarına yardımcı olma gibi davranışları içermesi, örgütsel süreçleri ve çalışanlararası ilişkileri güçlendirebilir. Performans değerleme, bir geri bildirim aracı özelliği taşıması nedeniyle personel araştırması için kaynak olabilir. Örneğin, terfi, ücret yönetimi ve örgütte kalma gibi yönetsel uygulamaların yürütülmesini sağlar. Organik örgütler gibi yeni gelişmeler performans değerlemede çoklu yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Değerlemede sadece üstün değil, ast, aynı seviyedeki iş arkadaşları ve müşterilerin de görüşleri dikkate alınmalıdır. Çoklu kaynak değerlemesi hem bireysel hem de örgütsel performansı yükseltici etki yapabilir. Kariyer planlaması Decenzo ya göre kariyer planlaması, iş yaşamındaki basamakları belirleme ve kariyerini yönetmede çalışana yardım etme sürecidir. Böylece bireyin kariyer amaçları ile örgütsel olanaklar uyumlaştırılmaya çalışılır. Kariyer planlaması örgüt ve çalışan arasında bir nevi psikolojik sözleşmedir: Psikolojik sözleşme, küçülme ve yönetsel kademeleri azaltma gibi çağdaş yönetsel uygulamalar ile kısıtlanan kariyer olanakları hakkında örgüt ve çalışan arasındaki ilişkiyi düzenler. Kariyer basamaklarının belirlenmesi ile çalışan için kariyer hedeflerine uygun eğitim ve geliştirme programları düzenlenir. Böylece çalışana kariyerine uygun bilgi, beceri, teknik bilgi yüklemesi yapılır ve yeterliliği artırılır. Bu tür programların öncelikli amacı, çalışanların becerilerini ve ilgi alanlarını analiz etme ve bu sayede çalışanların büyüme ve gelişme ihtiyaçları ile örgütün amaçlarını uyumlaştırmadır. 8

9 Ücret yönetimi Çalışanlar, örgütsel katkıları karşılığında bir ödül beklerler. Bu ödüllerden biri ve belki de en önemlisi ücrettir. Bireyler kendi katkı ve ödülleri ile örgütteki diğer bireylerin katkı ve ödüllerini karşılaştırırlar ve bir denksizlik olduğunda bundan gerginlik duyarlar. Yüksek ücret alan çalışanlar, tanındığını, katkılarının örgütçe algılandığını, performansının olumlu değerlendirildiğini ve başarılı olduğunu düşünür. Bu onun özgüvenini artırır ve yeteneklerini daha etkili olarak işine aktarabilir. Çalışanın iş başarısı ve katkılarının değerlendirilerek yüksek ücret alması, onun hakkında olumlu geri bildirim olduğu yönünde bir işarettir ve bu yönüyle ücret yönetimi bir geri bildirim aracı olabilir. Ücret uygun çalışanı örgüte çeker, nitelikli çalışanı örgütte tutar ve çalışanı örgüte maksimum katkıda bulunma yönünde güdüler. Bu nedenle eşit işe eşit ücret ödenmeli ve çalışanlar arasında denklik gözetilmelidir. Çalışma ilişkileri İş yaşam kalitesi, iş tatmini ve motivasyondan oluşan çalışma ilişkileri ağı, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Böylesi iş ortamını sağlamak için örgütler demokratik olmalı, çalışana yetki ve sorumluluk vermelidir. Örgütte açık iletişim olması da çalışanlarla iyi ilişkiler kurmada önemlidir. Çünkü çalışanların faaliyetlerini yürütmek, sorumluluklarını yerine getirmek ve karar alabilmek için bilgiye ihtiyaçları vardır. İş yaşamından tat alan, iş yaşam kalitesi yüksek çalışanların iş tatmini düzeyleri yükselebilir. İşlerine daha fazla motive olmaları onların iş başarısını artırabilir. Çünkü, işten beklentileri karşılanmış ve motive olmuş çalışanlar daha verimli olabilir ve çaba ve davranışları örgütsel hedef ve değerlerle aynı doğrultuda bulunabilir. İşe gelmeme, işte boş durma ve örgütten ayrılmalar azalabilir. Örgütle çalışan arasında olumlu ilişkiler kurulur ve çatışmalar önlenir. İşçi sağlığı ve işçi güvenliği Bir işyerinde, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları, onların bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanmalarına etki eder. Sağlık ve güvenlik duygusu içinde olma çalışanların çalışma azmini güçlendirir. Örgütler iş yaşamının sağlık risklerinden korunması için, tüm işçilerin gereksinmesini karşılayacak uygun mesleki sağlık hizmeti sunmalı; işçilerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere karşı korunması için sağlık kıstasları geliştirmeli; işle ilgili risk faktörlerini azaltmak için teknik ve eğitimle ilgili önlemler uygulamalı ve özellikle tehlikeye açık işçi gruplarının emniyetini sağlamaya dikkat etmelidir. 9

10 Örgütler çalışanların sağlığına gereken önemi vermeli ve çeşitli sağlık politika ve programları geliştirmelidir. Böylece çalışanlar, örgütsel faaliyetlerinden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarına karşı korunabilir. İş güvenliğinin artması iş kazalarını azaltır ve bu da çalışanları daha mutlu kılar. Böylece, alınan, işe yerleştirilen, yetiştirilen ve kendisine ücret ödenen çalışanların fizik gücü, yeterlik ve beceri düzeyi ilk günkü gibi korunabilir ve devam ettirilebilir. İşçi-işveren ilişkileri İşçi-işveren ilişkileri, sendikalar, toplu pazarlık ve toplu sözleşme çevresinde meydana gelmektedir. Sendikalar, üyeler arası dayanışmayı sağlama, üyelerin çıkarlarını koruma ve çalışma yaşamını geliştirmeyi amaçlar. Çalışanları yönetime karşı temsil eder ve üyeler için toplu pazarlık görüşmelerini yürütürler.işgöreni sendikalaşmaya iten neden işin kendisi değil çalışma şartlarıdır. İşçiler toplu hareket ederek, iş koşullarını kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. İşverenler de kendi çıkarlarını korumak için işveren sendikalarını kurmuşlar ve toplu pazarlık görüşmelerinde işçi sendikalarının karşısına birlik olarak çıkmışlardır. İşçi-işveren ilişkilerinin en önemli boyutu toplu pazarlıktır. Toplu pazarlıkta, gelecek dönemlerdeki işçi-işveren ilişkilerinin kapsamı ve yönü belirlenir, ve iş yaşamına ait çevresel şartlar bu görüşmelerde ortaya çıkar. Toplu görüşmelerle ortaya çıkan iş ilişkileri, çalışanların temel çıkarları, çalışma koşulları, ücret, hak ve uyuşmazlıkların gereği gibi ele alınmasını amaçlamaktadır. Sosyalizasyon ve İş Değerlemesi Bu işlevlere sosyalizasyon, iş değerlemesi, ve iletişim de eklenebilir. Sosyalizasyon, örgüte yeni katılan veya aynı örgütte farklı bir işe geçen personelin, kendisinden beklenen tutum, değer ve davranışları öğrenme sürecidir. İş değerlemesi ise, bir işyerinde yapılan işlerin; sorumluluk, çaba ve çalışma koşulları altında gereğince yapılabilmesi için işgörende bulunması gerekli öğrenim, deneyim ve yetenek gibi niteliklerin birbirlerine oranla taşıdıkları değerlerin ücret tesbitine esas olmak üzere rakamlar halinde ortaya konmasıdır. İstanbul da kurulu, çeşitli şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışan bireylerden oluşan İnsan Kaynakları Dönüşüm Grubu, insan kaynakları fonksiyonlarını, işgücü planlama, işe alma, oryantasyon, performans değerleme, eğitim, kariyer planlama, organizasyonel değişim, şirket içi iletişim, ücret yönetimi, endüstriyel ilişkiler, bordrolama ve özlük işleri olarak 11 bölüme ayırmıştır. Grup, çalışanların insan kaynakları bölümlerinden ne kadar tatmin olduklarını araştırmıştır ve araştırma sonuçları şöyle özetlenebilir: Çalışanlar tüm 10

11 fonksiyonları önemli bulmaktadır. Fonksiyonların ortalama önem dereceleri beş üzerinden 4.1 dir. Fonksiyonlardan memnuniyette durum değişmektedir. Çalışanlar, işlevleri önemli bulmaktadır. Fakat insan kaynakları departmanları uygulamalarından memnun değillerdir. Özellikle, performans değerleme, oryantasyon, kariyer planlama, organizasyonel değişim konularında memnuniyet ortalamaları beş üzerinden 3.1 dir. Endüstriyel ilişkiler, bordrolama ve özlük işleri hariç diğer tüm fonksiyonlarda önem ve memnuniyet arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır. Örneğin, araştırmaya katılanların %85 i ücret yönetimini önemli bulurken, yalnızca %30 u bu uygulamadan memnundur. İK işlevlerine bir farklı bakış PricewaterhouseCoopers ın (2000) hazırladığı İnsan Kaynakları Türkiye Raporu nda görülebilir: Tablo 1: İK Konuları 2000 / Türkiye-Avrupa Türkiye (%) Avrupa (%) Organizasyonel ve kültürel değişim Çalışma verimini artırma Şirket içi iletişim Liderlik gelişimi Bilgi yönetimi İşgücü maliyet yönetimi Çalışanları şirkette tutmak Yetkinlik yönetimi (veya uygulamaya konması) İşe alım Yeni bir performans değerleme sistemi uygulaması İK teknoloji değişimi (E-Ticaret dahil) Çalışma ortamı Ücret & yan ödemeler paketinin kapsamı İK Hizmetlerinin yeniden yapılanması İşgücü esnekliğini geliştirme Kaynak: PricewaterhouseCoopers, İK Kıyaslaması, 2000 Türkiye Raporu, 12. Tabloda ilk göze çarpan, ilk dört konunun Türkiye ve Avrupa şirketleri için önde gelen insan kaynakları uygulamaları olmasıdır. Ayrıca 1999 verileri ile karşılaştırıldığında, insan kaynakları uygulamalarının Türkiye işletmelerinde uygulama yüzdeleri artmıştır. İnsan kaynakları uygulamaları Türkiye de yaygınlaşmaya ve daha profesyonelce yürütülmeye başlamıştır. 11

12 İnsan kaynakları uygulamalarının temel hedefi, çalışanları yeteneklerini geliştirmek, yeterliliklerini artırmak ve bunları örgütsel amaçlarla bütünleştirmektir. Özdeki bu amaçları yakalamak için, sistemin hedeflere ve örgüt kültürüne uygun dizayn edilmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları sistemi süreçleri, işletmenin insan boyutuna değer katmak için farklı ama birbirine bağlı aşamalardan oluşmaktadır ve bu aşamaların her biri insan kaynakları sisteminin bir süreci ile ilgilidir: Planlama ve Politika Kaynak Yaratmak Geliştirmek ve Ödüllendirmek ve İşten Çıkarmak ve Ve Yerleştirmek Eğitmek Şirkette Tutmak Emekliye Ayırmak Bilgi Yönetimi Şekil 1. İnsan Kaynakları Aşamaları Kaynak: PriceWaterhouseCoopers, İnsan Kaynakları Kıyaslaması, 2000 Türkiye Raporu: 21 Aşağıda, bu süreçlerden, işgören bulma ve seçme, eğitim, performans değerleme, örgütsel bağlılık ve daha sonraki bölümde İK-örgütsel bağlılık ilişkisi incelenecektir. İnsan Kaynakları Dönüşüm Grubu, uygulamalar açısından insan kaynakları departmanlarını değerlendirmiş ve departmanların iş süreçleri bilgisi, etkinlik, değişime açıklık ve iletişim becerisi gibi alanlarda yetersiz olduğu sonucuna varmıştır: Çalışanlar insan kaynakları departmanının tüm fonksiyonlarını önemli buluyor fakat, performans değerleme, oryantasyon, kariyer planlama, örgütsel değişim konularındaki performanstan memnun değillerdir. % 71 i insan kaynakları departmanının gerekli olduğuna inanıyor. Yalnızca % 41 i insan kaynakları departmanının iletişim becerisinden memnun, % 42 si bu departmanın değişime açık ve yenilikçi olduğunu düşünüyor. İnsan kaynakları departmanının yeterli saygınlığa sahip ve şirketi başarıyla temsil edebilecek özellikte olduğunu düşünenlerin oranı ise %55, tir. Katılımcıların yalnızca %36 sı insan kaynakları çalışanlarının kendi sorunlarından haberdar olduğunu düşünüyor. Çalışanlar insan kaynakları departmanını knowhow açısından yetersiz buluyor. Çalışanların insan kaynakları departmanını en olumsuz değerlendirdiği nokta insan kaynakları departmanının iş süreçleri bilgisidir. Yalnızca %37 bu alandaki uygulamalardan memnun. Bu tespitler, insan kaynakları uygulamalarının çalışanlara yeterince yansımadığını ve çalışanlar ile insan kaynakları bölümü arasında yeterli iletişim olmadığını göstermektedir. İnsan kaynakları yönetimi hakkındaki bu çok genel değerlendirmeler, bu tezin konusu olan şu dört önemli konunun incelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır: İşgören bulma ve seçme, eğitim ve gelişim, performans değerleme ve ödüllendirme. Watson Wyatt firmasının araştırmasına göre, insan gücü planlaması, eğitim ve gelişim, performans değerleme ve 12

13 ödüllendirme gibi insan kaynakları uygulamalarını yürüten ve örgüt stratejileri ile uyumlaştıran örgütler yüksek performansa sahip olmakta ve üç yıllık hisse getirileri % 29.6 olmaktadır, bu getiri oranı insan kaynakları uygulamalarını yürütmeyen firmalarda % 10.3 tür: Başka bir deyişle, örgüt stratejisi ile uyumlu insan kaynakları uygulamaları hissedar değerini önemli oranda yükseltmektedir. Aşağıda, örgütsel performansın yükselmesinde son derece önemli olan ve bu çalışmada örgütsel bağlılık kavramı ile ilişkilendirilecek olan insan kaynakları uygulamaları açıklanmaktadır: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI İnsan kaynakları planlaması ne kadar sayıda ve hangi nitelikte personele gerek duyulacağını, bu talebin hangi dereceye kadar karşılanmasının olası olduğunu tahmin etmektir. İnsan kaynakları planlaması işletmede çalışacak işgücünü nitelik ve nicelik yönünden belirli bir düzen içinde sağlamaktır. İnsan kaynakları planlaması bir firmanın uygu yer ve zamanda, ekonomik olarak en yararlı şeyleri yapacak uygun sayı ve nitelikte elemanlara sahip olmayı sağlayan bir süreçtir. İnsan kaynakları planlaması tahmin edilebilir gelecekteki bütün dönemlerdeki işgücünün katkısını zenginleştirmek için tasarlanmış stratejilerin geliştirilmesi suretiyle işletmenin amaçlarını gerçekleştirme yeteneğini korumayı ve iyileştirmeyi hedefler. Kadrolaştırma işinin ilk aşamasını oluşturan insan kaynakları planlaması bir bütün olarak işletme amaçlarına ulaşmak ve stratejik planlarını ve bunlar doğrultusunda oluşturulmuş plan ve programlarını gerçekleştirmek için gelecekte ne kadar sayıda ve hangi nitelikte çalışana ihtiyaç duyulacağını tahmin etmeye ve bu talebin muhtemelen hangi dereceye kadar karşılanabileceğine yönelik bir girişim olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda insan kaynakları planlaması organizasyonda beceri düzeylerinin belirlenmesini ve emeklilik, işten uzaklaştırma, nakil, terfi, hastalık gibi ayrılmalarla, devamsızlık ya da diğer nedenlere ilişkin şimdiki ve beklenen ayrılmalar, şimdi ve gelecekte beklenen işletmenin genişlemesi ya da daralması ile ilgili bir öngörüyü içermektedir. İnsan kaynakları planlamasının iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar: 13

14 1. Optimum düzeyde eleman istihdam etmek. Bir işletme için son dakikaya kalmış personel alımlarının doğurduğu sakıncalardan kurtulmak ve önemli bir maliyet unsuru olmasından dolayı işletmede gereğinden az ve gereğinden çok eleman bulundurmamak önem arz etmektedir. Bu yapılmadığı takdirde üretim aksayabilir ve müşteri siparişleri zamanında yerine getirilmeyebilir. Gereğinden fazla işgücü istihdam edilirse işçilik giderleri yükselir. Bu bakımdan yapılacak tahmin ve planlama belirli zaman ve yerde en uygun sayıda ve nitelikte personelin işletme amaçlarını gerçekleştirecek bir ortamda çalışmasını sağlayacaktır. 2. Çalışanlardan azami derecede istifade etmek. İnsan kaynakları planlamasının ikinci amacı işletmede fiilen çalışmakta olan personelin bilgi, beceri ve yeteneklerinin en uygun ölçüde kullanılmasının sağlanmasına yöneliktir. Bunlar dışında insan kaynakları planlamasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 1.Mevcut personelin eğitim ve geliştirilmeleri 2. Boş kadroların zamanında doldurulması 3. Yeni personelin tedariki ve işe alınması 4. İşgücü maliyetlerini tahmin etme 5. Yasal düzenlemelere, hukuk kurallarına ve yargı kararlarına uygun hareket etmek. İşletmenin insan kaynakları planlamasındaki ilk adım ürünleri, yöntemleri, pazarları kapsayan işletme amaçlarının bir ifadesini ortaya çıkarmaktır. Buradan işgücü talebine ulaşılır ve bundan sonra bu talep insan kaynakları planlamasını karşılamak için işgücü arzına yönlendirilir. İşletmenin vizyonuna bağlı olarak işletme amaçları belirlenir ve bu amaçları gerçekleştirmek için performans standartları oluşturulur. Bu performans standartlarına ulaşmak için ihtiyaç duyulan beceri ve yetenekler ve sayısı belirlenir ve insan kaynakları planı ortaya çıkmış olur. İnsan kaynakları planlamasının temel hareket noktası işletme stratejisidir. Stratejik amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde insan kaynakları planlamasının yapılması gerekir. Clough Ltd.Şti Başkanı Harold Clough, Biz herhangi bir şirketin gelecekteki değerinin ve başarısının insanların niteliğine ve sahip olduğu yeteneğe bağlı olduğuna inanmaktayız diyerek yeteneğin işletme için önemini vurgulamıştır. Bu nedenle insan kaynakları planlamacılarının plan yaparken işletme için kritik öneme sahip yetenekler üzerinde durması gerekmektedir. İşletme için gerekli yeteneğe sahip işgücünün nereden, nasıl ve hangi koşullarda temin edileceği konusunda ayrıntılı çalışma yapılmalıdır. 14

15 Öngörümleme Çevresel faktörlerin analizi ve bunların değerlendirilmesi sırasında elde edilen veri ve bilgiler, işletme amaçları ve stratejiler ışığı altında insan kaynakları arz ve talep öngörülerini geliştirmek için kullanılıp değerlendirilmelidir. Bu analiz ve değerlendirme aşamasında öngörülmeme yapmak gerekmektedir. Bu öngörüde (tahminde) gelecekteki koşulları tahmin etmek amacıyla geçmişten ve mevcut durumdan elde edilen bilgiler kullanılır. İnsan kaynaklarının arz ve talebinin öngörülmemesini açıklamadan önce öngörülmeme yöntemlerinden bahsetme gerekmektedir: Öngörümleme Yöntemleri Uygulamada birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Hangi yöntemin kullanılması gerektiği işletmenin yapısına, üretilen ürünlere, mevcut becerilere, kullanılan bilgi sistemine ve yönetimin felsefesine bağlıdır. Yöntemler basit olandan karmaşık bilgisayar simulasyonuna kadar sıralanabilir: Yargısal ve Öznel yöntemler. Kullanılan en yaygın öngörülmeme yöntemleri yargısal ve öznel olanlardır. Bu grupta iki yöntem bulunmaktadır. Yönetsel yargıya dayanan öngörülmemede, yönetsel yargı, yöneticiler be insan kaynakları yönetimi uzmanları gibi bilgili bireyler tahminde bulunmaktadır. Bu yöntemde işletme yöneticisi ve uzmanları işletme planları, geçmiş deneyimler ve sezgilere dayanarak işgücü arz ve talebi konusunda tahminde bulunmaktadır. Örneğin, insan kaynakları yöneticisi, işletmenin geçmişteki işgücü talebini dikkate alıp gelecekteki işgücü ihtiyacının ne olacağı konusunda tahmin yapar. Yönetsel değerlendirme, en alt kademe yöneticiden en üst kademe yöneticiye kadar tüm yöneticilerin yaptığı tahmin ve tartışmalardan elde edilebilir. Tabandan tavana öngörümleme. Bu yöntem, birim yöneticisinin istihdam gerekleri (ihtiyaç duyulan insan kaynağı) konusunda daha fazla bilgili olduğu varsayımına dayanır. Bu yöntemde, organizasyonda en alt kademeden başlayıp her bir kademenin personel ihtiyacı tahmin edilir ve sonuçta ihtiyaç duyulan personelin tam bir öngörümlemesi yapılmış olur. Delphi Yöntemi. Delphi yöntemi yönetsel görüşlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Uzun dönemli planlamada etkili olarak kullanılan bu yönteme göre bir grup yönetici veya uzmanların insan kaynağı ihtiyacı konusunda görüşüne başvurulur. Örneğin, insan kaynağı ihtiyacı konusunda işletme yönetici ve uzmanlara ayrı ayrı sorular sorulur. Bu yönetici ve uzmanlar birbirinden ayrı ve bağımsız bir biçimde yazılı olarak soruları yanıtlar. Daha sonra cevaplar toplanır ve insan kaynağı ihtiyacı özetlenir. Eğer görüşler arasında çok önemli 15

16 farklılıklar varsa, bu özet görüşler yönetici ve uzmanlara geri gönderilir. Ortak bir görüş oluşuncaya kadar bu süreç devam eder. İstatistiksel Yöntemler. Öngörümlemede kullanılan tüm istatistiksel yöntemler geçmişe ait bilgilerin geleceğe yansıtılmasıdır. İki değişken arasındaki geçmiş ilişkideki eğilim saptanır ve bu eğilimin gelecektede de devam edeceği varsayılır. Yöntemlerden bir tanesi regresyon analizidir. Bu teknikte geçmişteki insan kaynakları ihtiyaç düzeyi ile bir veya birkaç değişken (örneğin, üretim miktarı, satış miktarı) arasındaki geçmiş ilişkilerin istatistiksel bir karşılaştırması yapılır ve personel ihtiyacı tespit edilir. Örneğin, geçmiş dönemde bir satış ekibindeki çalışan sayısı ile toplam satışlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak tespit edilir ve gelecekte satışların %30 artması durumunda insan kaynağı ihtiyacının ne olacağı konusunda tahmin yapılır. İnsan kaynakları öngörülmemesi üç planlama dönemine göre yapılmaktadır. Bunlar kısa dönem, orta dönem ve uzun dönemdir. Altı aydan bir yıla kadar olan bir dönemi kapsayan kısa dönemli öngörülmeme en yaygın olarak kullanılan planlama dönemidir. Bu planlama dönemi birçok işletmede benimsenmektedir. Orta vadeli dönem 1-5 yıllık süreyi kapsarken, uzun vadeli dönem 5 yıldan daha fazla bir dönemi kapsar. İnsan Kaynakları Planlama Süreci İnsan kaynakları (İK) planlama süreci 7 aşamadan oluşmaktadır: İşletme stratejisi İnsan kaynakları planlaması Bilgi toplama ve analiz Arz ve talebi karşılaştırma ve dengeleme Personel talebini tahmin ve Personel arzını tahmin Bütçeye uyarlama Üst yönetimin onayı Nihai plan ve uygulama Kontrol ve değerlendirme Özetle, İK planlaması süreci işletme stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere işletmeyi ulaştıracak insan kaynağı ihtiyacının (talep) ve bu ihtiyacın nereden karşılanacağının (arz) belirlenmesi, bu insan kaynakları planının uygulanması ve kontrolden oluşmaktadır. 16

17 Aşama 1: Bilgi Toplama ve Analiz İK planlama sürecine başlarken işletmenin iç ve dış çevre faktörleri ile ilgili bilgilerin toplanması gerekmektedir. Bu bilgiler geçmiş verilerden ve mevcut durumun gözlemlenmesinden elde edilir ve geleceğin öngörümlenmesinde (tahmininde) kullanılır. İK nın bu aşamasında, işletmedeki mevcut personelin sayı ve nitelikleri ile mevcut işler hakkında bilgi toplanır ve envanter çalışması yapılır. Örneğin, böyle bir envanterin yapılmasıyla organizasyonun hangi kademesinde hangi ücret düzeyinde ne sayıda elaman çalıştığı, bunların yaş, cinsiyet, kıdem, beceri, öğrenim, mesleki yetişkimnlik durumlarıyla ilgili bilgi toplanır. Gelecekte boşalacak kadrolar için iç insan kaynaklarından yararlanılması durumunda bu bilgi stokuna eğitim başvurulur. Envanterin yapılması için gerekli veriler, örneğin, personel dosyalarındaki iş güncelerinden ve ücret bordrolarından elde edilebilir. Eğitim, öğrenim, iş koşulları, ücret, dil düzeyi, beceri gibi nitelikler hakkındaki bilgiler insan kaynakları bilgi sisteminden alınabilir. Pozisyonun gerekleri bilgisayara girilmeli ve çıktı, işletmede bu gerekleri karşılayacak insan kaynağının bir listesi olacaktır. Bu amaçla İK planlamasına başlamadan önce iş analizi çalışmaları yapılmalıdır. Mevcut işler incelenmeli ve bu işlerin gerektirdiği sayı ve özellikte eleman ihtiyacı tespit edilmelidir. Böylece işletmenin insan kaynakları açısından güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Aşama 2: İşgücü Talebini Öngörümleme İşgücü talebini öngörülmeme, işletme stratejisi ve iş ve ekonomik çevre şartları dikkate alınarak gelecekte (bir veya daha fazla yıl için) işletmenin ne sayıda ve nitelikte elemana ihtiyaç duyduğunu belirlemektir. Personel talebini (insan kaynakları talebini) belirlemek için iki yol belirlenmektedir: 1. İşletmenin bir bütün olarak personel talebini hesaplamak, 2. Bütünden ziyade işletmedeki her bir birimin personel ihtiyacını ayrı ayrı belirlemek. Örneğin, üretim miktarı, üretilen ürün çeşidi, satış hacmi, organizasyonda oluşturulan yeni iş ve fonksiyonlar, üretilecek yeni ürünler, kullanılacak yeni teknoloji işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı insangücü sayı ve niteliğini etkilemektedir. Örneğin, elektronik aletler üreten bir firmada insan kaynağı ihtiyacı (talebi) öngörülmeme çalışmaları üretilecek birim, gerçekleştirilecek satış, işleme konulacak belge miktarı hakkında bilgi toplamayı gerektirir. Buna göre geçmiş tecrübelere bağlı olarak 1000 adet datashow imal etmek için, bir işletmede, 40 saatlik bir iş haftasında montaj işçilerinin saatlik çalışmasını gerektiğini varsayalım toplam saati haftalık 40 saate bölersek, 1000 datashow u bir haftada üretmek için 225 montaj işçisine ihtiyaç duyulacağı söylenebilir. 40 saat burada işçilerin haftalık çalışması gereken işgücü saati olarak kabul edilmektedir. Eğer bu işi (1000 datashow üretimi) bir ayda bitirmek gerekiyorsa,

18 toplam işgücü saati 160 aylık saate (40 haftalık saat x 4) bölünerek 57 montaj işçisine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan emeklilik, terfi, nakil, işten ayrılma (personel devri) ve devamsızlık gibi işgücü faktörleri personel açığına neden olmakta ve işletmenin ihtiyaç duyacağı personel sayısını ve işgücü talebini etkilemektedir. Aşama 3: İşgücü Arzını Öngörümleme İnsan kaynakları planlaması yapılırken sadece işgücü talebini öngörmek yani ihtiyaç duyulan personel sayı ve niteliklerini belirlemek yeterli değildir, işgücü arz tahmini de yapılmalıdır. Örneğin, West Coast da faaliyet gösteren büyük bir imalat firması yeni bir fabrika kurmak için hazırlık yapıyordu. Analistler bu yeni üretim için gerekli uzun dönemli talebi belirlemişlerdir. Yeterli finansman mevcuttu ve makine ve teçhizat yerine yerleştirilmişti. Fakat üretime iki yıl başlanamadı. Yönetim önemli bir hata yapmıştı: İnsan kaynakları talebi öngörülmenmiş fakat insan kaynakları arzı analiz edilmemişti. Yeni fabrikayı işletmek için yerel işgücü piyasasında yeterli nitelikte eleman (işgören) bulunmamaktaydı. Yeni kurulmuş işlere başlamadan önce yeni işçilerin yoğun bir eğitim sürecine girmeleri gerekiyordu, bu da iki yıl almıştı. İnsan kaynakları arzı öngörülmeme ve yönetiminde iki teknik söz konusudur: Yukarıya doğru yeniden yerleştirme planlaması (replacement planning) ve Örgütsel yedekleme (terfi planı-succession planning). Organizasyonda bir pozisyon boşaldığında hemen pozisyonu doldurma ihtiyacı ortaya çıkar. Bir işletmede yedekleme planı yoksa boş pozisyonlar ya işletme dışından ya da pozisyon için hazır olmayanlarla doldurulabilir. Bu da performans yetersizliği, yüksek personel devir hızı, yüksek dış tedarik maliyetleri veya pozisyonu doldurmak için kaybedilen zaman olarak sonuçlanabilir. Yeniden yerleştirme şemaları, reaktif bir planlamadır ve belirli bir ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Yeniden yerleştirme planlamasında organizasyondaki pozisyonlarda hali hazırda yer alan ve gelecekte yer alması düşünülen çalışan organizasyon şemasında belirtilir. Olası terfiler personelin performansına göre saptanır. Mevcut yöneticiler ve yönetici adayları yeniden yerleştirme şemasında kadro ile iş ünvanı için sıralanırlar. Potansiyel yönetici adayları performansları ve ilerleme potansiyeline göre değerlendirilirler. Bir pozisyon boşaldığında listede bulunanlardan en uygun olan personel terfi ettirilerek pozisyon doldurulur. Örgütsel Yedekleme (Terfi planlaması): Örgütsel yedekleme üst yönetim pozisyonları için adayları belirleme ve bu pozisyonlara adayları bugünden hazırlama çalışmasıdır. Başka bir 18

19 deyişle, örgütsel yedekleme önemli profesyonel ve yönetsel pozisyonları doldurmak için yüksek gelişim potansiyeline sahip personeli bulma ve onu gelecek göreve hazırlama amacı taşıyan bir kariyer geliştirme faaliyetidir. Yeniden yerleştirme ile örgütsel yedekleme arasındaki fark, potansiyel yönetici adayını hazırlama ile ilgilidir. Yeniden yerleştirme planında yönetici adayı gelecek görevler için yetiştirilmez ve hazırlanmaz. Örgütsel yedekleme ise bir kariyer geliştirme faaliyetidir ve yönetici adayları gelecekteki görev için bugünden yetiştirilir ve geliştirilir. Bu yönü ile örgütsel yedekleme işletmenin gelecekteki yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyulan liderlik pozisyonları için bir aday havuzu oluşturmaya yöneliktir. Herhangi bir pozisyon boşalmadan önce o pozisyona terfi ettirilmesi olası yönetici adayları eğitilip geliştirilerek hazırlanmaktadır. Pozisyon boşaldığı zaman aday havuzundan seçim yapılır. Aşama 4: Öngörümlenen Arz ve Talebi Dengeleme İnsan kaynakları arz ve talebi öngörü tahmini yapıldıktan sonra ikisi arasında karşılaştırma ve dengeleme yapmak gerekmektedir. Bu karşılaştırmada işgücü arzının insan kaynakları planı yapılan döneme ait işgücü ihtiyacını karşılayabilecek durumda olup olmadığı belirlenir. İşgücü arzının talebi karşılamayacağı ve işgücünün arzının talepten fazla olduğu durumda bazı önlemler alarak denge kurulur. İşgücü arz eksikliği. İç ve dış işgücü arzı talebi karşılamada yetersiz kalırsa çeşitli önlemler alınabilir: İşletme yeni işgücü piyasalarından yeni personel tedarik edebilir. İnternet yolu ile tedarik kullanılabilir. İşletme özendirici ücretler ve ödül programları ile işgücünü kendisine çekebilir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olmayan işgücü için özel eğitim programları düzenlenebilir. İçsel işgücü arz fazlalığı. Bazı alanlarda ve birimlerde içsel personel arzı işgücü talebinden fazla olabilir. Böyle bir durumda: Fazla işgücünün maliyeti hesaplanmalıdır. Personeli elden çıkarmanın maliyeti ve yöntemleri değerlendirilmelidir. İşgücü kullanımında değişiklikler düşünülür. Yeniden eğitme ve geliştirme, yeniden yerleştirmenin maliyetleri ve uygulanabilirliği incelenir. Haftalık çalışma saatleri azaltılabilir. 40 saat haftalık çalışma yerine, örneğin her işgörenin çalışma saati günde 1 saat azaltılabilir. 19

20 Bazı çalışanlar erken emekliliğe sevkedilebilir. Aşama 5: Bütçeye Uyarlama İşletmenin işgücü arz ve talebini dengeleyip insan kaynakları planlama çalışmasını sona erdirmeden önce bütçe olanakları değerlendirilmelidir. Çünkü insan kaynakları planlaması bütçe olanakları ile sınırlıdır. Başka bir deyişle, insangücü ihtiyacını karşılama ve bunun maliyeti, işletmenin işgücü harcamaları için bütçede öngördüğü pay ile sınırlıdır. Aşama 6: Üst Yönetimin Onayı, Nihai İK Planı ve Uygulama Bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra iş, meslek, fonksiyon, ücret skalası vb. ölçeklere göre ayrıntılı ve ne kadar sayıda personel istihdam edilmesinin uygun olacağını belirten bir insan kaynakları planı yapılabilir. Böyle bir plan sayesinde: Gelecekte ortaya çıkacak, ortadan kalkacak veya değişecek işler, Yeniden yerleştirme veya yeniden eğitim programları, Yönetim kademelerinde zorunlu değişiklikler, Eğitim ihtiyaçları, Tedarik ve emeklilik programları, uygulamaya konulabilir. Plan tamamlanıp üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra tüm birim yöneticilerine iletilir. Aşama 7: Kontrol ve Değerlendirme İK planlaması kontrol ve değerlendirmenin ölçüm kriterleri şunlar olabilir: Kadro ihtiyacı ve fiili durum, İşletme amaçları ile işletme verimlilik düzeyi (amaçlara ulaşma düzeyi) Personel akış ve personel devir oranı Beklenen çıktılar ile elde edilen program sonuçlarının karşılaştırılması (çıktı: artan başvuru sayısı, azalan personel devir hızı, iyileştirilmiş tedarik ve yerleştirme rasyoları) Bütçe ile işgücü ve program maliyetlerini karşılaştırma. Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda programdan sapmalar söz konusu ise sapmaların nedeni araştırılır. Örneğin, yoğun tedarik ve iş ilanları karşısında, pozisyon için yetersiz başvuru olursa bunun nedenleri araştırılır. 20

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

GELECEK 10 YIL ĐÇERĐSĐNDE ĐNSAN KAYNAKLARININ YÜZLEŞECEĞĐ ZORLUKLAR

GELECEK 10 YIL ĐÇERĐSĐNDE ĐNSAN KAYNAKLARININ YÜZLEŞECEĞĐ ZORLUKLAR GELECEK 10 YIL ĐÇERĐSĐNDE ĐNSAN KAYNAKLARININ YÜZLEŞECEĞĐ ZORLUKLAR Araş. Gör. Hakan ERKAL Ege Üniversitesi Đ.Đ.B.F Đşletme Bölümü hakan.erkal@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Tamer KEÇECĐOĞLU Ege Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı