T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...72 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR...128

8 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...151

9 000 GENEL KONULAR Ö ütçü, S tk. CATIA ile Ak ll CAM 000 (1) ADLS ile Uzaklar Yak n Eyleyin. Haz rlayan: Onur Altu, Ekonomik Forum 12, , ss SB Akova, Murat. nternet ve nfeksiyon Hastal klar. ANKEM Dergisi 19(Eki: 20. ANKEM Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 101, (2) Aydo mufl, Zafer - Resul Çöteli. Yapay Sinir A lar Yard m yla zolatör Yüzeyinde Potansiyel Tahmini. F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB 3 000, 530 Dai, Naci. Dünyaya Aç lan Yaz l m Firmas : Eteration [Söylefli] Finans Dünyas (185) , ss SB , 000 Ifl k, Yusuf Ufkunda Bilgi Ekonomisi ve Türkiye'nin Geliflme Perspektifi. Finans Dünyas (185/Eki: Forum stanbul) , ss SB , 000 Uygulamas. MetalMakina Dergisi 18(153) , ss SB , 000 Özsoy, Abdulvahap. Hadis Alan ndaki Bilgisayar Programlar n n Özellikleri ve Kullan m Üzerine. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss SA , (6) Sanal Tehdit: Bilgisayar Virüsleri. Haz rlayan: Levent Daflk ran, Bilim ve Teknik 38(450/Eki: Yeni Ufuklar) , ss SA (7) TÜB SAD' n Raporu Türkiye ve Biliflim. Finans Dünyas (185/Eki: Forum stanbul) , ss SB B BL YOGRAFYA Erdem, Sami. Türkçede Mecelle Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) K sa Bir nternet Kaynakças. 010 (1) Praksis (13) 2005, ss. Sezer, Sennur. Bu Kitaplar 2001 SA 22 Zararl d r, Yasakt r! Evrensel Kültür 000 (161) , ss. 000 (4) 1992 SB 96 K sa Bir nternet Kaynakças. Praksis (13) 2005, ss. 010, SA (5) Külünk, Emrah. Ça m z n Gere i: Ar-Ge. Ekonomik Forum 12, , ss SB Yal n, Seyfullah. Kazakistan ve Kazak Tarihine Dair Rusça Eserler s (Çarl k Dönemi) Türk Dünyas Araflt rmalar (156) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010 1

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Hasol, Do an. Kültüre Biçilen De er. Yap (282) , ss SA , 300 Karacasu, Bar fl. SEKA'ya Giden Hangi Tez? Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , 020, (2) Neumann, Christoph K. Üç Tarz- Mütalaa Yeniça Osmanl Dünyas 'nda Kitap Yazmak ve Okumak. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akan, Hamdi. nfeksiyon Hastal klar nda Dergicilik. ANKEM Dergisi 19(Eki: 20. ANKEM Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 101, 050 Akpolat, Y ld z. Türk Düflüncesi Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Ayan, Dursun. Üniversite D fl Bilim ve Fikir Dergicili i için Bir Not. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bak fl. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bayram, Cezmi. Yeni Yay n Dönemine Nas l Baflland? [Türk Yurdu Dergisi Üzerine] Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Birinci, Ali. Hareket Mecmuas ( ) Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bolay, S. Hayri. Fikir Dergileri. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bora, Tan l. Toplum ve Bilim. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Çak r, Osman. Türk Oca 'n n "Türk Yurdu" Mefl'alesi Tütüyor [Söylefli] Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Çal k, Mustafa. Türkiye Günlü ü Dergisi Hakk nda. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Ercilasun, Ahmet B. Dergiler ve Türk Yurdu Dergisi Hakk nda. Türk Yurdu 25(213) , 50. s SB , 050 Erdem, Mehmet Ali. Türkiye'de Do ru-yanl fl Sarkac nda Düflünce Dergicili i. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bayraktar, Fulya. Felsefe Dünyas. Türk Yurdu 25(213) , ss SB 27 Erden, Vedat. "Türk Yurdu Kendini 100, 050 spat Etmifl Bir Dergi" [Söylefli] Türk Yurdu 25(213) , ss. Bayraktar, Levent. Hayat Mecmuas 1960 SB 27 ve Düflünce Hayat m za K sa Bir 320, 050 2

11 Gürgür, Nuri. Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss SB SB , , 050 Ifl nsu, Emine. Töre Dergisi Hakk nda E. Ifl nsu Öksüz ile Görüflme "Töre Dergisi Milliyetçi Üniversite Görevini Üstlenmiflti!" [Söylefli] Konuflan: Dilek Önal Bay r, Türk Yurdu 25(213) , ss. O uz, M. Öcal. Milli Folklor Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss. Önal, Mehmet. "Zaman Olur ki Hayâli Cihan De er" Dîvan'dan Töre'ye Hat rlad klar m. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , SB 27 Özcan, Ömer. Emel. Türk Yurdu 320, (213) , ss. Kahraman, Hasan Bülent SB 27 Türkiye'nin Sol Birikimi [Birikim 320, 050 Dergisi Üzerine] Türk Yurdu 25(213) , 80. s SB , 050 Özcan, Ömer. Milliyetçi Kültür Dergisi Türklük. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Kavuncu, Orhan. Ocak Dergisi: Gerçek Bir Fikir Mutfa. Türk Yurdu 25(213) , ss. Özcan, Ömer. Türk Düflüncesinde 1960 SB , 050 Türk Yurdu. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Kavuncu, Orhan. Yeni Dönemde Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss. Poyroz, Hakan. Türk Yurdu Y llar m SB , 050 Kocakaplan, sa. Geçmiflle Gelecek Aras ndaki Köprü: Türk Edebiyat. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Korkmaz, Alaaddin. Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , 51. s SB , SB (1) 320, 050 Köprülü, Hülya - Ahmet Umut Güler - Ertan Ertafl. Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisinde Son ki Y lda Yay mlanan Makalelerin At flar Yönünden ncelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Sado lu, Hüseyin. Türk Yurdu ( ) Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Sefercio lu, Necmeddin. Düflünce Dergileri ve Türk Yurdu. Türk Yurdu 25(213) , ss. fiahin, brahim. Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Tak fl, Taflk n. Do u Bat ya da stanbul-ankara. Türk Yurdu 25(213) , 81. s SB , 050 3

12 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Talay, Birsen. Tarih ve Toplum. Türk Yurdu 25(213) , ss SB (1) 900, 050 Cebeci, smail. Meflihat Makam n n Dergisi: Cerîde-i lmiyye. Türkiye Tonga, Necati. Ç naralt Mecmuas Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Üzerine. Türk Yurdu 25(213) Türkçe özet , ss SA SB , , (2) Unan, Fahri. Türk Yurdu, Misyonu ve Farkl l. Türk Yurdu 25(213) , 59. s SB , 050 Yeniçeri, Özcan. Dergi/Okuma ve Fikir Dergicili i Üzerine Düflünceler. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Yüce, Sefa. Dergâh Mecmuas. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Atasoy, Y. Sümer May s Müzecilik Haftas ve Türk Müzecili i "Müzecilerin Görevi Halk E itmektir" [Söylefli] Konuflan: Erkan Ild z, Bilim ve Ütopya (131) , ss SC Demirel, Fatmagül. Kütüphane Raf nda Okuyucusunu Bekleyen Bir Yay n: lm-i Hukuk ve Mukayesi-i Kavanin Mecmuas. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 340 Tsilenis, Savvas. 20. Yüzy l n lk Çeyre inde stanbul'un nflaat Sektöründe Mesleki Kurulufllar. Yap (282) , ss. ng. özet SA , SA (3) Gökalp, Emre. Medya ve Spor ya da Spor/Futbol Medyas. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , 790 Pilger, John. Medyan n Haçl Seferi. Çeviren: Taylan Bilgiç, Evrensel Kültür (161) , ss SB , (4) Tunçay, Mete. Dimitar Vlahov ve (Dokuz Dilde Ç kan) Balkan Federasyonu Dergisi ( ) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) Özbek, Y ld ray. Kayseri Etno rafya Müzesindeki Bir Grup Cilt Hakk nda. Erdem 15(43) , ss. Türkçe ve ng. özet. 4

13 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) 2005 SA 17 Bayraktar, Fulya. Felsefe Dünyas. 150 Türk Yurdu 25(213) , ss SB , (2) Bele, Tansu. Ça dafl Ortaça Nas l Aflaca z? Türk Dili Dergisi 18(108) Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(10) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Çoknaz, Hakk. Motorische Entwicklung und Freizeitverhalten Deutscher und Türkischer Mödchen. Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(10) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet , ss SA SA , Gümüfltekin, Gülten Eren - Ali Bircan Öztemiz. Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Özar kça, Barlas. Düflüncenin Co rfyas nda nsanl n Büyük Anlat s n Anlamak. Varl k (1172) , ss SB , 120, 300 Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (23) , ss. Türkçe özet SA , 150 Kay ran, Yücel. Nesnesini Kaybeden Psikoloji ve Düflünüfl Tarz m z. Varl k (1172) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Kernberg, Otto F. Dinî Tecrübe Üzerine Psikanalitik Perspektifler. Özar kça, Barlas. Düflüncenin Co rfyas nda nsanl n Büyük Anlat s n Anlamak. Varl k (1172) , ss SB , 120, 300 Çeviren: Ali Ulvi Mehmedo lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. Türkçe özet SB , PS KOLOJ Bulut, Ali - Kamil Sönmez. Türkçe Ö retiminde Beden Dili ve Anlat m. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Coflkun, Hamit. Iraksak Düflünme ve Kategori Yap s n n Bireysel Beyin F rt nas nda Düflünce Üretimine Etkisi. Abant zzet Baysal Nisbett, Richard E. Do u ile Bat Aras ndaki Düflünce Farkl l, Toplumsal Pratik ve Sosyal Yap lar n n Farkl Olmas ndan Kaynaklan yor [Yazar n "Düflüncenin Co rafyas " Adl Eseri Üzerine Röportaj] Varl k (1172) , ss SB , (2) Özdo an, Mehmet Mihri. Oyun, Ütopya ve Spor. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , 790 5

14 150 (3) Journal 19(1-2) 2005, ss. Ruben, Ester Biton. Kumru ile ng. ve Türkçe özet. Kumru'yu ktisat Psikolojisi 1979 SA 12 Gözlükleriyle Okumak: Bir Deneme. 650, 170 Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , 330 fien, Rahime Beder. Anne-Baba ve Çocuk Aras nda letiflim. Diyanet (173) , ss SC 6 300, (4) Toros, Turhan. Genç Basketbolcular n Oyunda Kalma Süreleri ile Hedef Perspektif Yaklafl m, Yaflam Doyumu ve Alg lanan Motivasyonel klim Aras ndaki liflki. Spor Bilimleri Dergisi 16(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 150, MANTIK Arslano lu, Kaan. Çeliflkilere Nas l Yaklafl rs n z? Varl k (1172) , ss SB , 160 Keskin, Ferda. Leviathan Bo uldu: Hobbescu Devletten Liberalizme Geçiflte Ussall Ararken. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Akar, Muhlis. Birlikte Yaflama Sanat Olarak Hoflgörü. Diyanet (173) , ss SC 6 300, 170 Ergeneli, Azize. The Moral Codes of Salespeople and Their Relation to Ethical Perception: An Empirical Examination in Turkey. Bo aziçi 170 (1) Yurtsever, Gülçimen. Moral Emotions and Self-Monitoring. Bo aziçi Journal 19(1-2) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Pala, fiebnem. Anlam Ufuklar nda Bir Kaynaflma: Oyun ve Spor. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , (2) Toker, Nilgün. Oyuna Girme - Oyunu Seyretme: Platon'a Karfl Aristoteles. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , MODERN BATI FELSEFES Özdemir, Ali Murat - Gamze Y. Özdemir. Kalk nma, Uluslararas flbölümü ve Elefltirel Gerekçilik: Yöntembilimsel Bir Tart flma. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , 320, (1) Timur, Taner. Derrida'n n 'Nostaljeri'si ve Frans zca Tutkusu Bat 'Lo os'u, Metin ve Yap Söküm... Evrensel Kültür (161) , ss SB

15 200 D N 260 (2) 200 (1) Kay kl k, Hasan. Psikolojik Aç dan nanç, man ve fiüphe. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB (2) Kernberg, Otto F. Dinî Tecrübe Üzerine Psikanalitik Perspektifler. Çeviren: Ali Ulvi Mehmedo lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. Türkçe özet SB , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Zuckerman, Phil. Sekülerleflme: Avrupa-Evet, Amerika-Hay r: Sekülerleflme Neden Amerika Birleflik Devletlerinde Ortaya Ç kmad da Bat Avrupa'da Ortaya Ç kt? Teoriler ve Araflt rmalar Üzerine Bir nceleme. Çeviren: fiahin Gürsoy, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss SB HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Aktar, Ayhan. Ermeni Meselesi, Mavi Kitap ve "Yeni ttihatç l k" Birikim ( ) , ss SA SB , 956.1, (1) Y ld ran, Sad k. Vatikan' n S rr. Sanat ve Hayat (16) , ss SB 377 Y ld r m, U ur. Tarihten Bugüne Türkiye'de Misyonerlik. Jeopolitik 4(16) , ss SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Kumrular, Özlem. Santiago de Compastela Katolik Hac. Foto raflar: Özcan Yüksek, Atlas (146) , ss SB HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Polat, Kemal. Lût K ssas na Kitab- Mukaddes ve Kur'ân Perspektifinden Karfl laflt rmal Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ad güzel, Mehmet. Kur'ân' Anlama Olgusu. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet , SA , (2) Akyürek, Süleyman. Kur'an Kursu Ö reticisinin Mesleki Yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet. 7

16 297 (3) 297 (8) Alt ntafl, Ramazan. slâm'da Ailenin Düzenli, Pehlul. fieyhülislâm Önemi ve Çözülme Sebepleri. Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Diyanet (173) , ss. De erlendirme. Türkiye 1969 SC 6 Araflt rmalar Literatür Dergisi 297 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Ba c, H. Musa. el-buharî'nin Kader Konusunda Mu'tezile ile Münakaflalar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB Baydemir, Nurten. Sözün Özü. Sanat ve Hayat (16) , ss SB , 297, (5) Çelik, Ahmet. Âlûsî'nin Kur ân' n 'Câz yla lgili Görüflleri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Demir, Ahmet shak. bnü'l- Mutahhar el-hillî'ye Göre mâmet. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB , 920 Eyicil, Ahmet. Afflin Ashab- Kehf. Türk Dünyas Araflt rmalar (156) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Görmez, Mehmet. Ço ulcu Bir Toplumda Farkl Din Mensuplar Aras ndaki liflkiler ve slâm. Diyanet (173) , ss SC 6 297, (10) Gül, Ali R za. Faizsiz Bankac l n Dinî Temeli Aç s ndan Mudârabe ile Selef Yöntemlerinin Mukayesesi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB (11) Karagöz, smail. Hakikatleri Görmeyen mi? Varl klar Görmeyen mi? Kim Görme Engelli? Diyanet (173) , ss SC (12) 297 (7) Karsl, brahim H. Dini Tecrübenin Dinçer, Fahriye. [Ehl-i Hak Üzerine] Kur'an' Anlama ve Yorumlamadaki Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Rolü. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Çeviri Araflt rma Dergisi (66), Fakültesi Dergisi (24) 2005, 1-4. ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA During, Jean. Mistik Aktar m Arac Olarak Ehl-i Hak Kutsal Müzi i. çevirenler: Aylin Eren, Keya Yi it, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA SC 6 780, , 300, (13) Kübra, Hatice. Do u-bat Aras ndaki Diyalo a Adanan Bir Hayat "Anna Maria Schimmel" veya Nam- Di er: "Cemile Bac " Diyanet (173) , ss. 8

17 297 (14) 297 (20) Mert, Muhit. Klasik Bir Kelâm Problemi Olarak R z k Kavram n n Tan mlar ve Bu Tan mlar n çerdi i Problemler. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet. fieker, Mehmet. slâm Tarihinde Birlikte Yaflama Tecrübesi. Diyanet (173) , ss SC 6 297, SB (21) 297 Turan, M. Fatih. slam ve Çal flma Hayat Ulusal Sempozyumu ( (15) Minorsky, Vladimir. Ehl-i Hak Mezhebi. Çeviren: Ayfle Çetiner, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA Kas m-2005/ zmir) Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Tülücü, Süleyman. Hocam Doç. Dr. Ahmet Gürtafl ( )' n Ard ndan. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (16) Mir-Hosseini, Ziba. Bat ni Gerçek, Zahiri Tarih: Kürdistan'daki Ehl-i Haklar n ki Âlemi. Çevirenler: Fahriye Dinçer, Ali Özgür Adana, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), 297 (22) ss. Y ld r m, Arif. slâmî man 1971 SA 60 Objelerinin Bölünemezli i. Atatürk 297 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. 297 (17) Türkçe ve ng. özet SA 18 Özen, fiükrü. Osmanl Döneminde 297 Fetva Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 297 (23) 3(5) 2005, ss. ng. ve Yi it, Yaflar. Utanmazsan Diledi ini Türkçe özet. Yap. Diyanet (173) , 2004 SA , (18) Özsoy, Abdulvahap. Hadis Alan ndaki Bilgisayar Programlar n n Özellikleri ve Kullan m Üzerine. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss SA , (19) Polater, Kadir. Kur'ân'a Göre Hakka ve Bât la Dâvetteki Metotlar n Ahlâkî Özellikleri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Afyoncu, Erhan. Osmanl 'n n Gayrimüslimleri. Popüler Tarih 5(57) , ss SB , (2) Akal, Emel. Feminizmin Yetmedi i Yer Stasova, Sultangaliyef, Zeki Velidov ve Mustafa Suphi [Barbara Evans Clements'in "Bolshevik Women" Adl Eseri Üzerine] Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (1) 2005, ss SB , 320 9

18 300 (3) Beflikçi, smail. Resmi deolojiye Akal n, Lale. ngiltere Örne inde Karfl Tav r, Sa lam Bir Duruflu Ulusal Kimli in Oluflumu. Bilim ve Gerektirir. Sanat ve Hayat (16) Ütopya (131) , ss , ss SB SC , 330, Bilal, Melissa. Türkiyeli Ermenileri 300 (4) Hat rlamak. Birikim ( ) Akar, Muhlis. Birlikte Yaflama Sanat , ss. Olarak Hoflgörü. Diyanet (173) 1975 SB , ss. 320, SC 6 300, (5) Aksulu, N. Melek. 20. Yüzy l Öncesi Türk ve Avrupal Kad n. Türk Dünyas Araflt rmalar (156) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Arg t, Betül pflirli. Osmanl Hukuk Çal flmalar nda Kad n. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (6) Ar kan, Zeki. Bir Baflka Osmanl Kimli i: Rûmilik [Salih Özbaran' n "Bir Osmanl Kimli i" Adl Eseri Üzerine] Toplumsal Tarih 23(137) , ss SB , Binder, Timuçin. Türkiye Soyk r ma U rad m? Birikim ( ) , ss SB , (8) Bora, Tan l. Toplum ve Bilim. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bora, Tan l. Türkiye'de Milliyetçilik ve... Arredamento Mimarl k (180) , ss SB 5 320, (9) Bozarslan, Hamit. Baz Karfl laflt rma Unsurlar Ermeni ve Yahudilerin Yok Edilmesi. Çevirenler: Zeynep K v lc m, Emre Ergüven, Görkem Do an, Birikim ( ) , ss SB , , 160 Atay, Tayfun. Ermeni Sorunu Tarihî Oldu u Kadar, Yaflayan Bir Sorundur Belge, Belle i De ifltiremez. Birikim ( ) , ss. 300 (7) Arslano lu, Kaan. Çeliflkilere Nas l Yaklafl rs n z? Varl k (1172) , ss. 300 (10) 1964 SB 152 Bozçal, Veysel F rat. Çok-kültürcülük. Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA SB , (11) Bayramo lu, Ali. Dönemin Kimi Hat rat ve Zab tlar nda Ermeni Tehciri. Birikim ( ) , ss SB SB , , 300 Bozkurt, Rüfltü. Kültür, flte Baflar n n Çok Temel Etkenidir. Ekonomik Forum 12, , ss. 10

19 Can, Necati. Milliyetçilik mi? Bölücülük mü? Jeopolitik 4(16) , ss SB , 300 Chandhoke, Neera. Tan nman n Mant m? Çevirenler: Onur Aygünefl, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA , 300 Çamurcu, Kenan. Soyk rd n z, Soyk rmad k! Birikim ( ) , ss SB , 300 Çayla, lker. "Baz lar Özal Sever" 12 Eylül'ün Kültür(süzlük) Politikalar. Özgür Üniversite Forumu (30) , ss. 300 (15) Demirtafl, Deniz - Ozan Say. mroz (Gökçeada) Derleme Gezisi Notlar. Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA , (16) Eradam, Yusuf. Amerikan Kültüründe Yolculuk zle i Kahraman Yol Paklar. Evrensel Kültür (161) , ss SB , (17) Ergün, Mehmet. Ayr mc l k ve Özürlüler. Öz-Veri 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (18) 320, 300 Ero lu, Cengiz. Irak'ta Türkmen Var m? Global Strateji 1(1) , 300 (12) Çelenk, Nazmi. Kuvay- Milliye Platformu. Jeopolitik 4(16) , ss ss SA , SB 120 Ersoy, Seher. Ergenlikte Tüketici 300, Sosyalizasyonu. Standard 44(521) , ss. 300 (13) 1962 SB 194 Dan fl, Mehmet Zafer. Toplum 330, 300, 380 Temelli Bak m Anlay fl. Öz-Veri 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) 1975 SB 50 Davie, Grace. Din Sosyolojisinde 900, 956.1, 300 Yeni Yaklafl mlar: Bat l Bir Bak fl. Çevirenler: Mehmet Akgül, hsan Çapc o lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. Türkçe özet SB , Göcek, Fatma Müge. Türk Tarih Yaz m ve 1915'in Dayan lmaz A rl. Çeviren: Erdem Evren, Birikim ( ) , ss. Görmez, Mehmet. Ço ulcu Bir Toplumda Farkl Din Mensuplar Aras ndaki liflkiler ve slâm. Diyanet (173) , ss SC 6 Göyçe, Sevgi. Yola Ç kt k, Geri Demircio lu, Muharrem. Kulübeler Dönmeyece iz. Evrensel Kültür ve Saraylar. Sanat ve Hayat (16) (161) , 49. s , ss SB SB , , 300,

20 Gültekin, Ali. Çocuk ve Gençlik Edebiyat nda fiiddet Sorunu Üzerine. Evrensel Kültür (161) , ss SB , 300 Gündüz, Samettin. E itim ve Toplumsal De iflme. Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(10) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 17 nam, Ahmet. Teknoloji ve Aflk. Metalurji (140) , ss SB , 300 Kalev, Henriette Dahan. Kültürel Haklar m, nsan Haklar m?: Kad n Genital Mutilasyonu Örne i. Çevirenler: Dicle Hasdemir, Esra Esenlik, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss. 370, SA , 300, 320 Günerbüyük, Ça dafl. Bak, Amerika Televizyonda. Evrensel Kültür (161) , ss. Karakafl, Mehmet. Yeni Yoksulluk 1992 SB , 300 Güngür, Nuri. Bu Vatan Kimin? "S ra Da lar Gibi Duranlar nd r" Jeopolitik 4(16) , ss SB , 300 Ba lam nda Sosyal Kimlik ve Tüketimde Eflitsizlik. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 7(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Hasol, Do an. Kültüre Biçilen De er. Yap (282) , ss. 300 (21) Kayaalp, sa. Sosyal Çevrede Bar fl 1973 SA 152 çinde Yaflama Kültürü. Diyanet 020, 300 (173) , ss SC (19) 300 Haydar, Hüseyin. Do u Perinçek'in Yeni Kitab : Orta Asya Uygarl Uygarl n Ortas. Bilim ve Ütopya (131) , ss SC , 950 Hür, Ayfle. Ermeni Diasporas na Bak fl. Birikim ( ) , ss. 300 (22) Kay ran, Yücel. Nesnesini Kaybeden Psikoloji ve Düflünüfl Tarz m z. Varl k (1172) , ss SB , (23) 1975 SB 50 Koca, Canan - Nefise Bulgu. Spor ve 320, 300 Toplumsal Cinsiyet: Genel Bir Bak fl. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet. 300 (20) kiz Kulelere Ne Oldu? Özet çeviri: Ayflenur Topçuo lu Akman, Bilim ve Teknik 38(450) , ss SA , 320 ktisat ve Sosyoloji-1 Azgeliflmifllik Sosyolojisi. ktisat Dergisi ( ) , ss SA , SA , 790 Kuban, Do an. Ulusal Sanat Kavram n n Kurumlaflmas : Tarihsel çerik. Arredamento Mimarl k (180) , ss SB 5 700,

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fırat ÇİNİK Mecnun ADAKAN Mehdi AĞAR Gökhan EMRE Ercan ERTAŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı