T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...72 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR...128

8 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...151

9 000 GENEL KONULAR Ö ütçü, S tk. CATIA ile Ak ll CAM 000 (1) ADLS ile Uzaklar Yak n Eyleyin. Haz rlayan: Onur Altu, Ekonomik Forum 12, , ss SB Akova, Murat. nternet ve nfeksiyon Hastal klar. ANKEM Dergisi 19(Eki: 20. ANKEM Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 101, (2) Aydo mufl, Zafer - Resul Çöteli. Yapay Sinir A lar Yard m yla zolatör Yüzeyinde Potansiyel Tahmini. F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB 3 000, 530 Dai, Naci. Dünyaya Aç lan Yaz l m Firmas : Eteration [Söylefli] Finans Dünyas (185) , ss SB , 000 Ifl k, Yusuf Ufkunda Bilgi Ekonomisi ve Türkiye'nin Geliflme Perspektifi. Finans Dünyas (185/Eki: Forum stanbul) , ss SB , 000 Uygulamas. MetalMakina Dergisi 18(153) , ss SB , 000 Özsoy, Abdulvahap. Hadis Alan ndaki Bilgisayar Programlar n n Özellikleri ve Kullan m Üzerine. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss SA , (6) Sanal Tehdit: Bilgisayar Virüsleri. Haz rlayan: Levent Daflk ran, Bilim ve Teknik 38(450/Eki: Yeni Ufuklar) , ss SA (7) TÜB SAD' n Raporu Türkiye ve Biliflim. Finans Dünyas (185/Eki: Forum stanbul) , ss SB B BL YOGRAFYA Erdem, Sami. Türkçede Mecelle Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) K sa Bir nternet Kaynakças. 010 (1) Praksis (13) 2005, ss. Sezer, Sennur. Bu Kitaplar 2001 SA 22 Zararl d r, Yasakt r! Evrensel Kültür 000 (161) , ss. 000 (4) 1992 SB 96 K sa Bir nternet Kaynakças. Praksis (13) 2005, ss. 010, SA (5) Külünk, Emrah. Ça m z n Gere i: Ar-Ge. Ekonomik Forum 12, , ss SB Yal n, Seyfullah. Kazakistan ve Kazak Tarihine Dair Rusça Eserler s (Çarl k Dönemi) Türk Dünyas Araflt rmalar (156) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010 1

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Hasol, Do an. Kültüre Biçilen De er. Yap (282) , ss SA , 300 Karacasu, Bar fl. SEKA'ya Giden Hangi Tez? Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , 020, (2) Neumann, Christoph K. Üç Tarz- Mütalaa Yeniça Osmanl Dünyas 'nda Kitap Yazmak ve Okumak. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akan, Hamdi. nfeksiyon Hastal klar nda Dergicilik. ANKEM Dergisi 19(Eki: 20. ANKEM Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 101, 050 Akpolat, Y ld z. Türk Düflüncesi Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Ayan, Dursun. Üniversite D fl Bilim ve Fikir Dergicili i için Bir Not. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bak fl. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bayram, Cezmi. Yeni Yay n Dönemine Nas l Baflland? [Türk Yurdu Dergisi Üzerine] Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Birinci, Ali. Hareket Mecmuas ( ) Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bolay, S. Hayri. Fikir Dergileri. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bora, Tan l. Toplum ve Bilim. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Çak r, Osman. Türk Oca 'n n "Türk Yurdu" Mefl'alesi Tütüyor [Söylefli] Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Çal k, Mustafa. Türkiye Günlü ü Dergisi Hakk nda. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Ercilasun, Ahmet B. Dergiler ve Türk Yurdu Dergisi Hakk nda. Türk Yurdu 25(213) , 50. s SB , 050 Erdem, Mehmet Ali. Türkiye'de Do ru-yanl fl Sarkac nda Düflünce Dergicili i. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Bayraktar, Fulya. Felsefe Dünyas. Türk Yurdu 25(213) , ss SB 27 Erden, Vedat. "Türk Yurdu Kendini 100, 050 spat Etmifl Bir Dergi" [Söylefli] Türk Yurdu 25(213) , ss. Bayraktar, Levent. Hayat Mecmuas 1960 SB 27 ve Düflünce Hayat m za K sa Bir 320, 050 2

11 Gürgür, Nuri. Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss SB SB , , 050 Ifl nsu, Emine. Töre Dergisi Hakk nda E. Ifl nsu Öksüz ile Görüflme "Töre Dergisi Milliyetçi Üniversite Görevini Üstlenmiflti!" [Söylefli] Konuflan: Dilek Önal Bay r, Türk Yurdu 25(213) , ss. O uz, M. Öcal. Milli Folklor Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss. Önal, Mehmet. "Zaman Olur ki Hayâli Cihan De er" Dîvan'dan Töre'ye Hat rlad klar m. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , SB 27 Özcan, Ömer. Emel. Türk Yurdu 320, (213) , ss. Kahraman, Hasan Bülent SB 27 Türkiye'nin Sol Birikimi [Birikim 320, 050 Dergisi Üzerine] Türk Yurdu 25(213) , 80. s SB , 050 Özcan, Ömer. Milliyetçi Kültür Dergisi Türklük. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Kavuncu, Orhan. Ocak Dergisi: Gerçek Bir Fikir Mutfa. Türk Yurdu 25(213) , ss. Özcan, Ömer. Türk Düflüncesinde 1960 SB , 050 Türk Yurdu. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Kavuncu, Orhan. Yeni Dönemde Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss. Poyroz, Hakan. Türk Yurdu Y llar m SB , 050 Kocakaplan, sa. Geçmiflle Gelecek Aras ndaki Köprü: Türk Edebiyat. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Korkmaz, Alaaddin. Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , 51. s SB , SB (1) 320, 050 Köprülü, Hülya - Ahmet Umut Güler - Ertan Ertafl. Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisinde Son ki Y lda Yay mlanan Makalelerin At flar Yönünden ncelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Sado lu, Hüseyin. Türk Yurdu ( ) Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Sefercio lu, Necmeddin. Düflünce Dergileri ve Türk Yurdu. Türk Yurdu 25(213) , ss. fiahin, brahim. Türk Yurdu Dergisi. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Tak fl, Taflk n. Do u Bat ya da stanbul-ankara. Türk Yurdu 25(213) , 81. s SB , 050 3

12 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Talay, Birsen. Tarih ve Toplum. Türk Yurdu 25(213) , ss SB (1) 900, 050 Cebeci, smail. Meflihat Makam n n Dergisi: Cerîde-i lmiyye. Türkiye Tonga, Necati. Ç naralt Mecmuas Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Üzerine. Türk Yurdu 25(213) Türkçe özet , ss SA SB , , (2) Unan, Fahri. Türk Yurdu, Misyonu ve Farkl l. Türk Yurdu 25(213) , 59. s SB , 050 Yeniçeri, Özcan. Dergi/Okuma ve Fikir Dergicili i Üzerine Düflünceler. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , 050 Yüce, Sefa. Dergâh Mecmuas. Türk Yurdu 25(213) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Atasoy, Y. Sümer May s Müzecilik Haftas ve Türk Müzecili i "Müzecilerin Görevi Halk E itmektir" [Söylefli] Konuflan: Erkan Ild z, Bilim ve Ütopya (131) , ss SC Demirel, Fatmagül. Kütüphane Raf nda Okuyucusunu Bekleyen Bir Yay n: lm-i Hukuk ve Mukayesi-i Kavanin Mecmuas. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 340 Tsilenis, Savvas. 20. Yüzy l n lk Çeyre inde stanbul'un nflaat Sektöründe Mesleki Kurulufllar. Yap (282) , ss. ng. özet SA , SA (3) Gökalp, Emre. Medya ve Spor ya da Spor/Futbol Medyas. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , 790 Pilger, John. Medyan n Haçl Seferi. Çeviren: Taylan Bilgiç, Evrensel Kültür (161) , ss SB , (4) Tunçay, Mete. Dimitar Vlahov ve (Dokuz Dilde Ç kan) Balkan Federasyonu Dergisi ( ) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) Özbek, Y ld ray. Kayseri Etno rafya Müzesindeki Bir Grup Cilt Hakk nda. Erdem 15(43) , ss. Türkçe ve ng. özet. 4

13 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) 2005 SA 17 Bayraktar, Fulya. Felsefe Dünyas. 150 Türk Yurdu 25(213) , ss SB , (2) Bele, Tansu. Ça dafl Ortaça Nas l Aflaca z? Türk Dili Dergisi 18(108) Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(10) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Çoknaz, Hakk. Motorische Entwicklung und Freizeitverhalten Deutscher und Türkischer Mödchen. Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(10) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet , ss SA SA , Gümüfltekin, Gülten Eren - Ali Bircan Öztemiz. Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Özar kça, Barlas. Düflüncenin Co rfyas nda nsanl n Büyük Anlat s n Anlamak. Varl k (1172) , ss SB , 120, 300 Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (23) , ss. Türkçe özet SA , 150 Kay ran, Yücel. Nesnesini Kaybeden Psikoloji ve Düflünüfl Tarz m z. Varl k (1172) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Kernberg, Otto F. Dinî Tecrübe Üzerine Psikanalitik Perspektifler. Özar kça, Barlas. Düflüncenin Co rfyas nda nsanl n Büyük Anlat s n Anlamak. Varl k (1172) , ss SB , 120, 300 Çeviren: Ali Ulvi Mehmedo lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. Türkçe özet SB , PS KOLOJ Bulut, Ali - Kamil Sönmez. Türkçe Ö retiminde Beden Dili ve Anlat m. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Coflkun, Hamit. Iraksak Düflünme ve Kategori Yap s n n Bireysel Beyin F rt nas nda Düflünce Üretimine Etkisi. Abant zzet Baysal Nisbett, Richard E. Do u ile Bat Aras ndaki Düflünce Farkl l, Toplumsal Pratik ve Sosyal Yap lar n n Farkl Olmas ndan Kaynaklan yor [Yazar n "Düflüncenin Co rafyas " Adl Eseri Üzerine Röportaj] Varl k (1172) , ss SB , (2) Özdo an, Mehmet Mihri. Oyun, Ütopya ve Spor. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , 790 5

14 150 (3) Journal 19(1-2) 2005, ss. Ruben, Ester Biton. Kumru ile ng. ve Türkçe özet. Kumru'yu ktisat Psikolojisi 1979 SA 12 Gözlükleriyle Okumak: Bir Deneme. 650, 170 Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , 330 fien, Rahime Beder. Anne-Baba ve Çocuk Aras nda letiflim. Diyanet (173) , ss SC 6 300, (4) Toros, Turhan. Genç Basketbolcular n Oyunda Kalma Süreleri ile Hedef Perspektif Yaklafl m, Yaflam Doyumu ve Alg lanan Motivasyonel klim Aras ndaki liflki. Spor Bilimleri Dergisi 16(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 150, MANTIK Arslano lu, Kaan. Çeliflkilere Nas l Yaklafl rs n z? Varl k (1172) , ss SB , 160 Keskin, Ferda. Leviathan Bo uldu: Hobbescu Devletten Liberalizme Geçiflte Ussall Ararken. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Akar, Muhlis. Birlikte Yaflama Sanat Olarak Hoflgörü. Diyanet (173) , ss SC 6 300, 170 Ergeneli, Azize. The Moral Codes of Salespeople and Their Relation to Ethical Perception: An Empirical Examination in Turkey. Bo aziçi 170 (1) Yurtsever, Gülçimen. Moral Emotions and Self-Monitoring. Bo aziçi Journal 19(1-2) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Pala, fiebnem. Anlam Ufuklar nda Bir Kaynaflma: Oyun ve Spor. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , (2) Toker, Nilgün. Oyuna Girme - Oyunu Seyretme: Platon'a Karfl Aristoteles. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss SA , MODERN BATI FELSEFES Özdemir, Ali Murat - Gamze Y. Özdemir. Kalk nma, Uluslararas flbölümü ve Elefltirel Gerekçilik: Yöntembilimsel Bir Tart flma. Toplum ve Bilim (103) 2005, ss. ng. özet SA , 320, (1) Timur, Taner. Derrida'n n 'Nostaljeri'si ve Frans zca Tutkusu Bat 'Lo os'u, Metin ve Yap Söküm... Evrensel Kültür (161) , ss SB

15 200 D N 260 (2) 200 (1) Kay kl k, Hasan. Psikolojik Aç dan nanç, man ve fiüphe. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB (2) Kernberg, Otto F. Dinî Tecrübe Üzerine Psikanalitik Perspektifler. Çeviren: Ali Ulvi Mehmedo lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. Türkçe özet SB , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Zuckerman, Phil. Sekülerleflme: Avrupa-Evet, Amerika-Hay r: Sekülerleflme Neden Amerika Birleflik Devletlerinde Ortaya Ç kmad da Bat Avrupa'da Ortaya Ç kt? Teoriler ve Araflt rmalar Üzerine Bir nceleme. Çeviren: fiahin Gürsoy, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss SB HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Aktar, Ayhan. Ermeni Meselesi, Mavi Kitap ve "Yeni ttihatç l k" Birikim ( ) , ss SA SB , 956.1, (1) Y ld ran, Sad k. Vatikan' n S rr. Sanat ve Hayat (16) , ss SB 377 Y ld r m, U ur. Tarihten Bugüne Türkiye'de Misyonerlik. Jeopolitik 4(16) , ss SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Kumrular, Özlem. Santiago de Compastela Katolik Hac. Foto raflar: Özcan Yüksek, Atlas (146) , ss SB HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Polat, Kemal. Lût K ssas na Kitab- Mukaddes ve Kur'ân Perspektifinden Karfl laflt rmal Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ad güzel, Mehmet. Kur'ân' Anlama Olgusu. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet , SA , (2) Akyürek, Süleyman. Kur'an Kursu Ö reticisinin Mesleki Yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet. 7

16 297 (3) 297 (8) Alt ntafl, Ramazan. slâm'da Ailenin Düzenli, Pehlul. fieyhülislâm Önemi ve Çözülme Sebepleri. Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Diyanet (173) , ss. De erlendirme. Türkiye 1969 SC 6 Araflt rmalar Literatür Dergisi 297 3(5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Ba c, H. Musa. el-buharî'nin Kader Konusunda Mu'tezile ile Münakaflalar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB Baydemir, Nurten. Sözün Özü. Sanat ve Hayat (16) , ss SB , 297, (5) Çelik, Ahmet. Âlûsî'nin Kur ân' n 'Câz yla lgili Görüflleri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Demir, Ahmet shak. bnü'l- Mutahhar el-hillî'ye Göre mâmet. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB , 920 Eyicil, Ahmet. Afflin Ashab- Kehf. Türk Dünyas Araflt rmalar (156) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Görmez, Mehmet. Ço ulcu Bir Toplumda Farkl Din Mensuplar Aras ndaki liflkiler ve slâm. Diyanet (173) , ss SC 6 297, (10) Gül, Ali R za. Faizsiz Bankac l n Dinî Temeli Aç s ndan Mudârabe ile Selef Yöntemlerinin Mukayesesi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet SB (11) Karagöz, smail. Hakikatleri Görmeyen mi? Varl klar Görmeyen mi? Kim Görme Engelli? Diyanet (173) , ss SC (12) 297 (7) Karsl, brahim H. Dini Tecrübenin Dinçer, Fahriye. [Ehl-i Hak Üzerine] Kur'an' Anlama ve Yorumlamadaki Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Rolü. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Çeviri Araflt rma Dergisi (66), Fakültesi Dergisi (24) 2005, 1-4. ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA During, Jean. Mistik Aktar m Arac Olarak Ehl-i Hak Kutsal Müzi i. çevirenler: Aylin Eren, Keya Yi it, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA SC 6 780, , 300, (13) Kübra, Hatice. Do u-bat Aras ndaki Diyalo a Adanan Bir Hayat "Anna Maria Schimmel" veya Nam- Di er: "Cemile Bac " Diyanet (173) , ss. 8

17 297 (14) 297 (20) Mert, Muhit. Klasik Bir Kelâm Problemi Olarak R z k Kavram n n Tan mlar ve Bu Tan mlar n çerdi i Problemler. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 46(1) 2005, ss. ng. özet. fieker, Mehmet. slâm Tarihinde Birlikte Yaflama Tecrübesi. Diyanet (173) , ss SC 6 297, SB (21) 297 Turan, M. Fatih. slam ve Çal flma Hayat Ulusal Sempozyumu ( (15) Minorsky, Vladimir. Ehl-i Hak Mezhebi. Çeviren: Ayfle Çetiner, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), ss SA Kas m-2005/ zmir) Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Tülücü, Süleyman. Hocam Doç. Dr. Ahmet Gürtafl ( )' n Ard ndan. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (16) Mir-Hosseini, Ziba. Bat ni Gerçek, Zahiri Tarih: Kürdistan'daki Ehl-i Haklar n ki Âlemi. Çevirenler: Fahriye Dinçer, Ali Özgür Adana, Dans Müzik Kültür Folklora Do ru Çeviri Araflt rma Dergisi (66), 297 (22) ss. Y ld r m, Arif. slâmî man 1971 SA 60 Objelerinin Bölünemezli i. Atatürk 297 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. 297 (17) Türkçe ve ng. özet SA 18 Özen, fiükrü. Osmanl Döneminde 297 Fetva Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 297 (23) 3(5) 2005, ss. ng. ve Yi it, Yaflar. Utanmazsan Diledi ini Türkçe özet. Yap. Diyanet (173) , 2004 SA , (18) Özsoy, Abdulvahap. Hadis Alan ndaki Bilgisayar Programlar n n Özellikleri ve Kullan m Üzerine. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss SA , (19) Polater, Kadir. Kur'ân'a Göre Hakka ve Bât la Dâvetteki Metotlar n Ahlâkî Özellikleri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (24) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Afyoncu, Erhan. Osmanl 'n n Gayrimüslimleri. Popüler Tarih 5(57) , ss SB , (2) Akal, Emel. Feminizmin Yetmedi i Yer Stasova, Sultangaliyef, Zeki Velidov ve Mustafa Suphi [Barbara Evans Clements'in "Bolshevik Women" Adl Eseri Üzerine] Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (1) 2005, ss SB , 320 9

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı