AB süreci böyle mi canlanacak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB süreci böyle mi canlanacak?"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb rýs ta çözüm i çin düð me ye ba sýl dý ukktc Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu nun Söz cü sü Os man Er tuð, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-Mun un, 7 Tem muz da Ce - nev re de ya pý lan Kýb rýs zir ve sin de, Kýb rýs so ru nu nun son lan - dý rýl ma sý sü re ci i çin düð me ye bas tý ðý ný söy le di. Er tuð, ay rý - ca, Türk ta ra fý nýn yýl so nu na ka dar ve 2012 in ilk ay la rýn da çö züm he de fi nin ger çek çi ol du ðu nu, 2012 son ra sý çö züm he - de fi nin i se ger çek çi ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN: Programý, âcil eylem planý yapacaðýz umec lis ten gü ve no yu al mak su re tiy le 3. dö nem le ri ni ve 4. AK Par ti ik ti da rý ný res men baþ lat mýþ o la cak la rý ný i fa de e den Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, ge le cek gün ler - de hü kü met prog ra mý ný â cil ey lem pla ný na dö nüþ tü re - cek le ri ni söy le di. Ha be ri say fa 4 te HÜKÜMET AB REFORMLARINA ÖNCELIK VERECEÐÝNÝ BÝLDÝRÝRKEN, BAÞBAKAN TÜRKÝYE YE GELEN AB TEMSÝLCÝSÝNE RANDEVU VERMEDÝ. Ste fan Fü le BEKLENTÝLERE GÖLGE DÜÞÜRÜLDÜ u12 Ha zi ran se çi min den son ra ku ru lan ye ni hü kü - met te bir AB Ba kan lý ðý nýn ih das e dil me si ve hü kü - met prog ra mýn da AB re form la rý na ön ce lik ve ri le - ce ði ta ah hü dün de bu lu nul ma sý, ye ni dö nem de AB sü re ci ni can lan dýr ma ni ye ti nin i þa re ti o la - rak al gý lan dý, a ma da ha ilk e tap ta bu bek len - ti ye göl ge dü þü ren ta výr lar ser gi len di. FÜLE YE GÜL DEN DE RANDEVU YOK use çim den he men son ra i liþ ki le rin du ru mu nu gö rüþ mek ü ze re Tür ki ye'ye ge len AB Ko mis yo nu - nun ge niþ le me den so rum lu ü ye si Ste fan Fü le'ye Cum hur baþ ka ný da, Baþ ba kan da ran de vu ver - me di. AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ'ýn bu ko nuy la il - gi li so ru la ra ver di ði ce vap lar i se zi hin ler de be li - ren is tif ham la rý da ðý ta ma dý. Ha be ri sayfa 4 te Mo to ri ne de zam Ön ce ki gün ben zi ne ya pý lan zam mýn ar dýn dan dün de mo to ri - nin lit re fi ya tý na 10 ku ruþ zam ya pýl dý. A kar ya kýt þir ket le ri da ha ön ce li ra a ra sýn da sat týk la rý mo to ri nin lit resini dün den ge çer li ol mak ü ze re 3.64 i le 3.67 li ra a ra sýn da sat ma ya baþ la dýlar. n11 de Serbest piyasada dolar 1.65 lirayý geçti/ 11 de Ahmet Veli Karzai, evine yapýlan saldýrýda öldürüldü. EVÝNE SALDIRI YAPILDI KARZAÝ NÝN KARDEÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ u Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i nin sal dý rý ya uð ra yan er kek kar de þi Ah med Ve li Kar za i nin öl dü - ðü bil di ril di. Kan da har Va li li ði söz - cü sü Zal may Ey yu bi, Af ga nis tan ýn gü ne yin de ki en güç lü þah si yet ler - den Ah med Ve li Kar za i nin e vin de öl dü rül dü ðü nü a çýk lar ken, sal dý rý yý Ta li ban üst len di. Ha be ri say fa 7 de ÜLKE TARÝHÝNDE BÝR ÝLK ABD NÝN BORÇ KRÝZÝ BÜYÜYOR u ABD nin 2 A ðus tos'a ka dar borç lan - ma ta va ný ný yük sel te me me si ha lin de ül ke ta ri hin de bir ilk ya þa na ca ðý ve fe - de ral dev le tin borç la rý ný ö de ye mez du ru ma dü þe ce ði bil di ril di. Ay lar dýr sü ren tar týþ ma lar, Kon gre de ki Cum - hu ri yet çi ler i le De mok rat la rýn bir tür lü uz la þa ma ma sý se be biy le son haf ta lar - da i yi den i yi ye kri zin ha ber ci si o la rak yo rum la ný yor. Ha be ri say fa 11 de ISSN BBC den 1.5 mil yarlýk Ýs lâm â le mi nin Pey gam be ri bel ge se li uha be ri sayfa 16 da Taþ atarak idman yapan çoban atlet, dünya ikincisi oldu uha be ri sayfa 15 te Esnafýn ayaðýna kadar gidip Kur ân eðitimi veriyorlar uha be ri sayfa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Malý saçýp savuran ve kendini idare edemeyen sef ihlere, Allah ýn size geçim vasýtasý kýldýðý mallarýnýzý veya onlarýn sizin idarenizde bulunan mallarýný teslim etmeyin. Fakat o maldan onlarý yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Nisâ Sûresi: 5 / Âyet-i Kerime Meâli Þaban ve Ramazan da akýldan ziyade kalb hissedardýr Hususan Þaban ve Ramazan da, akýldan ziyade kalb hissedardýr, ruh hareket eder. Aziz, sýddýk kardeþim ve hizmet-i Kur âniyede pek ciddî bir arkadaþým, Bu defaki mektubunda, vaktim ve hâlim müsaade etmediði mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeþim, bu sene, elhamdülillâh, risâleleri yazanlar pek çoðalmýþ. Ýkinci tashih bana geliyor. Sabahtan akþama kadar süratli bir tarzda meþgul oluyorum; çok mühim iþlerim de geri kalýyor. Ve bu vazifeyi daha azîm görüyorum. Hususan Þaban ve Ramazan da, akýldan ziyade kalb hissedardýr, ruh hareket eder. Þu mesele-i azîmeyi baþka vakte tâlik edip, ne vakit Cenâb-ý Hakk ýn rahmetinden kalbe sünûhat gelse, tedricen size yazýlýr. Þimdilik üç nükteyi (HAÞÝYE) beyan edeceðim. Birinci Nükte: Kur ân-ý Hakîmin esrarý bilinmiyor; müfessirler hakikatini anlamamýþlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen, iki taifedir. Birincisi: Ehl-i hak ve ehl-i tetkiktir. Derler ki: Kur ân bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asýr, nusus ve muhkemâtýný teslim ve kabul ile beraber, tetimmat kabilinden, hakaik-i hafiyesinden dahi hissesini alýr, baþkasýnýn gizli kalmýþ hissesine iliþmez. Evet, zaman geçtikçe Kur ân-ý Hakîm in daha ziyade hakaiki inkiþaf eder demektir. Yoksa hâþâ ve kellâ Selef-i Sâlihînin beyan ettikleri hakaik-i zâhiriye-i Kur âniyeye þüphe getirmek deðil. Çünkü onlara imân lâzýmdýr. Onlar nasstýr, kat îdir, esastýrlar, temeldirler. Kur ânün arabiyyun mübîn * fermanýyla, mânâsý vâzýh olduðunu bildirir. Baþtan baþa hitab-ý Ýlâhî o mânâlar üzerine döner, takviye eder, bedâhet derecesine getirir. O mensus mânâlarý kabul etmemekten hâþâ sümme hâþâ Cenâb-ý Hakk ý tekzip ve Hazret-i Risâletin fehmini tezyif etmek çýkar. Demek, maânî-i mensûsa, müteselsilen menba-ý Risâletten alýnmýþtýr. Hattâ Ýbni Cerîr-i Taberî, bütün maânî-i Kur ân ý, muan an senetle müteselsilen menba-ý Risâlete îsal etmiþ ve o tarzda, mühim ve büyük tefsirini yazmýþ. Ýkinci taife: Ya akýlsýz bir dosttur, kaþ yapayým derken göz çýkarýyor; veya þeytan akýllý bir düþmandýr ki, ahkâm-ý Ýslâmiye ve hakaik-i imaniyeye karþý gelmek istiyor. Kur ân-ý Hakîmin senin tabirinle birer polat kalesi hükmünde olan surlu sûreleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler (hâþâ) hakaik-i imaniye ve Kur âniyeye þüphe îras etmek için bu nevi sözleri iþâa ediyorlar. Ýkinci Nükte: Cenâb-ý Hak Kur ân da çok þeylere kasem etmiþ. Kasemât-ý Kur âniyede çok büyük nükteler var, çok sýrlar var. Meselâ, Yemin olsun güneþe ve aydýnlýðýna. (Þems Sûresi: 91:1) [âyetindeki] kasem, On Birinci Sözdeki muhteþem temsilin esasýna iþaret eder; kâinatý bir saray ve bir þehir suretinde gösterir. Hem Yâsin. Hikmet dolu Kur ân a yemin olsun. (Yâsin Sûresi: 36:1-2) [âyetindeki] kasemle, i câzât-ý Kur âniyenin kudsiyetini ve ona kasem edilecek bir derece-i hürmette olduðunu ihtar eder. Yemin ederim yýldýzlarýn mevkilerine. Bu bir yemin ki, bilseniz, ne büyüktür. (Vâkýa Sûresi: 56:75-76); Kayan yýldýza yemin olsun. (Necm Sûresi: 53:1) [âyetlerindeki] kasem, yýldýzlarýn sukutuyla, vahye þüphe îras etmemek için cin ve þeytanlarýn gaybî haberlerden kesilmelerine alâmet olduðuna iþaret etmekle beraber, yýldýzlarý dehþetli azametleriyle ve kemâl-i intizamla yerlerine yerleþtirmek ve seyyaratlarý hayretengiz bir surette döndürmekteki azamet-i kudret ve kemâl-i hikmeti, o kasemle ihtar ediyor. Yemin olsun rüzgâra. (Zâriyât Sûresi: 51:1); Yemin olsun gönderilen meleklere. (Mürselât Sûresi: 77:1) [âyetlerindeki] kasemde, havanýn temevvücâtý ve tasrifâtý içinde mühim hikmetleri ihtar etmek için, rüzgârlara memur melâikelere kasemle nazar-ý dikkati celb ediyor ki, tesadüfî zannolunan unsurlar, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar. Ve hâkezâ, herbir mevkiin, ayrý ayrý nüktesi ve faydasý vardýr. Haþiye: Bilâhere dokuz nükteye tamamlanmýþtýr. * Nahl Sûresinin 103. âyetinden mülhem bir ifade. Âyetin Meâli: Bu Kur an ýn lisâný apaçýk Arapça dýr. Mektubat, 29. Mektub, 1. Kýsým, s. 659 LÛGATÇE: maânî-i mensûsa: Âyet ve hadis ile sabit, tesbit edilmiþ manalar. maânî-i Kur ân: Kur ân-ý Kerim in manalarý. muan an: Senetli, an aneli; isim listesiyle birlikte nakledilen hadis veya haber. menba-ý Risâlet: Peygamberlik kaynaðý. iþâa: Herkese duyurma, yayma. Karasinek mu'cizesi smâ-i Hüsnasýnýn niha- tecellîlerini ve gü- Eyetsiz zelliklerini mahlûkat aynasýnda bizzat görmek ve þuurlu varlýklara göstermek isteyen Sani-i Zülcelâl, özellikle yeryüzünü bir san at galerisi gibi yapmýþ. Çiçeklerden böceklere, aðaçlardan sineklere kadar her þey O'nu gösteriyor ve O'nun varlýk ve birliðinden haber veriyor. Yüce Kudretin yarattýðý her bir varlýk baþlý baþýna bir mu'cizedir. Allah tan gayrý bütün sebepler bir araya gelse ve onlarýn ihtiyar ve iradeleri de olsa bir sineðin vücudunu meydana getiremezler. Hatta onun bir kanadýnýn bile icadýna güç yetiremezler. Bu hakikate Yunus Emre Bir sineðin kanadýný kýrk kaðnýya yüklettim, kýrký da çekemedi kaldý. diye iþaret etmiþ. Karasinekler de o mu'cize varlýklarýn baþýnda gelmektedir. Ýnsanlarýn yaþadýklarý en soðuk iklimlerden Ekvatora kadar her yerde yaþayabilen karasinekler, vazifesi çok olan büyük bir taifedir. Diþi bir karasinek bir defada yüz civarýnda yumurta yapar. Yumurtalarýný hayvan pislikleri ve çürümüþ organik maddelere býrakýr. Isý durumuna göre bir günde veya on saatte çatlayan yumurtalardan çýkan lârvalar, etrafýndaki organik maddeleri yiyerek beslenir. Bir hafta veya on günde iki defa metamorfoz (baþkalaþým) geçirerek ergin bir sinek olarak uçmaya baþlar. Yaklaþýk üç haftada bine yakýn yumurta yapan bir diþi karasinek taifesi, çok hýzlý üremeye mazhar olur. Bir sinekten üreyen neslin altý aydaki yumurta sayýsý toplam beþ trilyonu bulur. Bu durumda, bir sinekten çoðalýp giden nesillerin toplamýndan seksen bin ton aðýrlýðýnda bir karasinek ordusu meydana gelir. Zararlý mikroplarý imha etmek ve onlarý zararsýz hale dönüþtürmek gibi çok büyük vazifesi olan karasinek taifesini Cenâb-ý Hak bol miktarda yaratýyor. Vaktiyle bir mecmuada okumuþtum. Ýngiltere nin bir þehrinde sineklerle yapýlan mücadele sonucu onlarýn kökünü kurutmaya muvaffak olmuþlar. Fakat bu sefer þehri çok kötü bir koku sarmýþ. Ne yapmýþlarsa kötü kokuyu giderememiþler. Sonra, hatalarýný anlayarak sineklerin yeniden üremesine imkân vermiþler, kötü koku ortadan kalkmýþ. Demek ki, sinekler kötü kokuya sebep olan bakterilerin imhasýnda vazife görüyor ve hem de rýzýklarýný temin ediyorlarmýþ. Ýnsanoðlu çevre dengesini bozduðu zaman, kendi eliyle kendi baþýna belâ satýn aldýðý anlaþýlýyor. Karasineklerin iç iskeletleri yoktur. Buna bedel güçlü bir kabuðu vardýr. Zar gibi olan iki kanadýnýn bir kýsmý bu gövdeye gömülüdür. Kuvvetli kaslar sayesinde bu zar kanatlarý saniyede iki yüz defa çýrpar. Karasinekler bir akrobasi uzmanýdýr adeta. Yerden dikey olarak havalanabildiði gibi, havada istediði yöne zikzaklar çizerek akrobatik hareketler yapar. Kanatlarý tam bir tasarým harikasýdýr. Kanat kenarlarý, yüzeyi ve kanat damarlarý algýlayýcý kýllarla kaplýdýr. Bu kýllarla hava akýmlarýný ve mekanik basýnçlarý algýlar ve hareketini ona göre tayin eder. Baþýnda kocaman iki adet gözleri vardýr. Bu petek gözlerde Ommatid adý verilen yaklaþýk altý bin a- det küçücük gözler bulunur. Bu küçücük gözlerin her biri farklý açýdadýr. Bu sayede, karasinek 360 derecelik bir alaný ve bütün yönleri ayný anda görür. Baþ kýsmýndaki duyargalar ve alýcýlar sayesinde tehlikeyi anýnda fark e- den karasinek kolayca kaçmayý baþarýr. Üç çift ayaklarýnýn uçlarýnda çengeller ve vantuzlar bulunan karasinekler, en kaygan zeminlere, cama ve tavana konabilir. Beslenirken salgýladýðý sývý ile besinleri yumuþatýp hortumuyla emerek karnýna indiren, yüzünü, gözünü ve kanatlarýný temizlerken bize abdest ve temizliði öðreten, bir kanadýnda zehir, diðer kanadýnda panzehir taþýyarak, bir tonluk suyun dezenfekte edilmesine vesile olabilecek fýtratta yaratýlan karasinekler bir vuruþta öldürülecek deðil, ibret ve hikmet gözüyle tefekkür edilecek mu'cize varlýklardýr. Beyni, gözleri, hortumu, kanatlarý ve ayaklarý birer san at harikasý olan karasineklerin icadý, hangi sebeplerin iþi ve hangi tabiatýn düþünüþü olabilir? Hangi akýl bu batýl fikri kabul edebilir? Sinekler hakkýnda müstakil bir risâle yazan Bediüzzaman Hazretleri, Hazret-i Musa (as) ile ilgili bir kýssayý nakleder: Ya Rab, bu muacciz (rahatsýz e- dici) mahlûklarý ne için bu kadar çoðaltmýþsýn? diye Hazret-i Musa (as) sorunca, ilhamen cevap gelmiþ ki: Sen bir defa itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: Ya Rab, bu koca kafalý beþer Seni yalnýz bir lisan ile zikrediyor. Bazý da gaflet ediyor. Eðer yalnýz kafasýndan bizleri halk etseydin, binler lisan ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardý diye, Hazret-i Musa nýn (as) þekvasýna bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa ettiðini haber vermektedir. Evet, her þey gibi karasineklerin yaratýlýþý dahi bir mu'cizedir ve onlarýn icadýnda Yüce Kudretin binlerce hikmeti ve gayesi vardýr. Ýnsanlarýn aklý o hikmetlerin tamamýný daha anlayamamýþ. Elbette seviyor! (Okuma programý günlüðümden - 2) Ýnsanlarýn papatyalarý ellerine alýp, muhabbete ters bir þekilde yapraklarýný tek tek koparýp ayný anda da Seviyor mu, sevmiyor mu? demeleri ilk olarak ne zaman baþlamýþtýr bilemiyorum. Ýlgilenmiyorum da zaten Üzerinde durmak istediðim, çeliþkilerle dolu bu tavrýmýzýn garipliðini bir nebze ortaya koyabilmek Elinize, lâtif ve muhteþem bir çiçek almýþsýnýz. Kâinat kitabýnýn, yazarýný gösteren binlerce harfinden biri o elinizdeki sarý çiçek. Oysa biz gözümüzü kapamýþýz, güneþin ýþýðýnýn güneþi gösterdiðini inkârdayýz. Ya da güneþin farkýnda deðiliz! Ebedî bir muhabbete sahip kalbimizi fani aþklara ayýrmýþýz. Ebedî ve ebedî isimleri olan bir Zatýn eserlerini fani aþklarda kullanmýþýz. Mektup bize, ama biz baþkasýna gelmiþ gibi hiç umursamamýþ ya da hiç okumamýþýz Bu yayladaki okuma programýnda fark ediyorum kâinat kitabýnýn okunmamýþ nice eserlerle dolu olduðunu Bu yaylada kâinatý okutturan Risâle-i Nur ile fark ediyorum okunmayý bekleyen nice eserler olduðunu Sarý çiçek 13 adet beyaz yapraðý ile beni yeni u- fuklara götüren sarý çiçek. Papatya. Sevmiyor diyerek yapraklarýný koparmaya baþlasam, sevmiyor neticesi verecek kadar yapraða sahip sarý papatya Yine darmadaðýn ettin düþüncelerimi. Yine beynimden vurulmuþa döndürdün beni Sarý çiçek. Sen o lâtif sarýlýðýnla ve kadife yapraklarýnla mücessem bir sevgi olmuþsun. Mücessem bir eser-i muhabbet olmuþsun sen! Ýnsanlar seni ellerine alýp, seni Yaratanýn her yaratýlaný kapsayan kuþatýcý sevgisinden bîhaber, fani aþklarý düþünmekteler Oysa O nun bir cilve-i rahmeti kâinata deðer. O varsa, her þey var. Her þey O nun ile var. O varsa bütün güzellikler var. O varsa kâinat bir þehrâyin. Bir bayram yeri... Sarý çiçeðin Sanatkârý nýn bizi sevmesi konusunda, yine sarý çiçek konuþuyor. Ben susuyorum yine. Sevmeseydi, gözlerinize kâinatýn þenlik yeri olduðu hissini veren bu lâtif çiçekleri yaratmazdý Bu tepede benim yüz bini aþkýn akrabalarým var Bunlarýn hepsi sevgi eseri, hepsi rahmet eseri. Siz insanlar biz papatyalarý beðenirsiniz. Beðenmediðiniz bir çiçek, san'atýnda kusur gördüðünüz bir çiçek var mý? Gösterebilir misiniz? Çiçeklerin anneliðini yapan arzý yarattý. Göðün çiçekleri ve size tebessüm eden yýldýzlar için asumaný yarattý. Güneþi yarattý sizin için hayat kaynaðý olsun diye Kâinat bir muhabbetin, bir sevginin cümbüþü Biz sarýçiçekler sevgi ile a- çarýz. Açarýz aþk ile, okunuruz muhabbet ile Sarý çiçek satýrdý, ama kâinat kitabýnda olduðunun farkýnda bir satýr. Neyi anlattýðýný bilen, kime ayna olduðunu bilen þuurlu bir ayna olmuþtu bir an için! Daha dillendirmediði nice sözleri vardý lâtifelerim için Ýlk defa bir papatyayý sevdim. Ýlk defa bu yaylada bir papatyanýn kadifemsi yapraklarýna dokundum ve okþadým hayretle. Ýlk defa bu kadar çok halleþtim, söyleþtim bir papatya ile. Artýk papatyalarý görünce onu hoyratça koparýp Seviyor mu, sevmiyor mu? polemiklerine giriþmeyeceðim. Kâinatý bana ve sevdiklerime musahhar e- den, sevgiyi ebedî kýlmakla sevgililere de ebedî ihsanlar ikram etmiþ olan ve sanki þu lâtif papatya Kendi muhabbetinin mücessem ve mücmel bir kasidesi olan ve bir cilve-i cemâli, bir cilve-i muhabbeti kâinata bedel olan bir Zatýn sevgisini göreceðim Ve dilimde farklý bestelerin ayný nakaratý bulunacak hep: Elbette Seviyor

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Þaban 1432 Rumî: 30 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Sýnavücretlerinezamyok 2012 YILINDA YAPILACAK SINAVLARA ÝLÝÞKÝN TAKVÝMÝ BELÝRLEYEN ÖSYM, SINAV VE YERLEÞTÝRME HÝZMETLERÝNDE ÜCRET ARTIÞI YAPMAYACAÐINI DUYURDU. ÖSYM, 2012 sýnav takvimini de belirledi. Açýklamada, sýnav ücretlerinin arttýrýlmadýðý ifade edildi. ÖLÇME, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), 2012 yýlýnda yapýlacak sýnavlara iliþkin takvimi belirledi. Buna göre, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) 1 Nisan 2012, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý ise Haziran ve Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleþtirilecek. ÖSYM den yapýlan açýklamada, 2012 sýnav takviminin belirlenmesinde önceliðin YGS ve LYS olduðu belirtildi. Sýnav güvenliðinin Bilecik te 4.7 lik panik BÝLECÝK TE meydana gelen 4,7 büyüklüðündeki deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Bilecik te 4.7 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, önceki gün saat da meydana gelen 4.7 büyüklüðündeki hafif þiddetli depremin merkez üssü Bilecik in Bozüyük ilçesi olarak belirlendi. Deprem, Bilecik in yaný sýra ilçelerinde de hissedilirken, vatandaþlar ev ve iþ yerlerinden sokaða çýktý. Bu arada Bilecik in Pazaryeri ilçesi ile merkeze baðlý Yarhisar Köyünde 2,7 ve 3,1 büyüklüklerinde iki artçý sarsýntý oldu. Bilecik Vali Vekili Metin Çýnar yaptýðý açýklamada, Korkulacak bir durum yok. Kandilli Rasathanesinden depremin merkez üssünün merkeze baðlý Gülümbe Köyü olduðunu öðrendik. Deprem dolayýsýyla Bilecik te can ve mal kaybý yoktur. Sadece devlet hastanesinin yoðun bakým ünitesinde tedavi gören 3 hasta tedbir amacýyla Eskiþehir Yunusemre Devlet Hastanesine sevk edildi dedi. Bilecik / aa Ankaralý gazeteciler, Bem-Bir-Sen in pikniðinde buluþtu BEM Bir-Sen Genel Merkezi nin geleneksel hale getirdiði 2. Basýn Pikniði ASKÝ Sosyal Tesisleri Piknik alanýnda yapýldý. Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ve genel merkez yönetiminin tam kadro katýldýðý pikniðe çeþitli medya kuruluþlarýndan, genel yayýn yönetmenleri, Ankara Temsilcileri, muhabirler, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn basýn müþaviri ve basýn danýþmanlarý ile internet medyasý yöneticileri katýldý. Ankaralý gazetecilerin aileleriyle birlikte katýldýðý piknik oldukça renkli anlara sahne oldu. Gazetecilerin kendi aralarýnda yaptýklarý futbol maçýndaki rekabet, yeþil sahalardaki mücadeleyi aratmadý. Çocuklarý eðlendirmek için piknik alanýnda bulanan masal kahramanlarý ve palyaçolar da yaptýklarý animasyonlarla pikniðe neþe kattýlar. Düzenlenen yarýþmalarda çocuklara çeþitli ödüller verilirken, pikniðe katýlan bütün çocuklara hikâye ve boyama kitaplarý hediye edildi. Ankara / Recep Gören daha da arttýrýlmasýna yönelik ÖSMC tarafýndan gerçekleþtirilen maliyet arttýrýcý teknolojik yeniliklere raðmen, yapýlan tasarruf ve telif haklarý kapsamýnda elde edilen gelirin, adaylara en iyi, en güvenli hizmeti verebilmek amacýyla kullanýlacaðý ifade edildi. A- çýklamada, sýnav ve yerleþtirme gibi hizmetlere iliþkin adaylardan alýnan ücretlerde herhangi bir artýþ yapýlmayarak adaylara yeni maliyetler yüklenmeyeceðinin altý çizildi. FOTOÐRAF: AA Yükseköðretim Kurulu Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (STS) 1. Aþama- 11 Mart 2012 Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) Ýlkbahar Dönemi- 18 Mart 2012 Yükseköðretim Geçiþ Sýnavý (YGS)- 1 Nisan 2012 Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavý (JANA)- 14 Nisan 2012 Jandarma Okullar Komutanlýðý Uzman Jandarma Okulu Giriþ Sýnavý (JANU)- 15 Nisan 2012 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) Yurt Dýþý- 22 Nisan 2012 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Ýlkbahar Dönemi- 22 Nisan 2012 Türk Silâhlý Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavý (ALS)- 29 Nisan 2012 Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Ýlkbahar Dönemi- 13 Mayýs 2012 Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) Ýlkbahar Dönemi- 20 Mayýs 2012 Yükseköðretim Kurulu Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (STS) 2. Aþama- 27 Mayýs 2012 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) Yurt Ýçi- 3 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý(LYS)-1 Matematik- 16 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-5 Yabancý Dil- 16 Haziran 2012 Akþehir de4dingörevlisi Kur ân-ýkerimeðitimialmakisteyenesnafýnayaðýnagiderekders veriyor. FOTOÐRAF: AA 2012 yýlýnda yapýlacak sýnavlarýn tarihleri þöyle belirlendi: Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-4 Sosyal Bilimler- 17 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-3 Edebiyat-Coðrafya- 23 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-2 Fen Bilimleri- 24 Haziran 2012 Yurtdýþýnda Çalýþanlarýn Çocuklarý Ýçin Yükseköðretime Giriþ Sýnavý (YÇS)- 1 Temmuz 2012 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokullarý Öðrenci Adaylýðý Sýnavý (PMYO)- 1 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Lisans- 7-8 Temmuz 2012 Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (YDUS)- 14 Temmuz 2012 Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS)- 15 Temmuz 2012 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Sonbahar Dönemi- 9 Eylül 2012 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Ortaöðretim/Önlisans- 23 Eylül 2012 Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) Sonbahar Dönemi- 7 Ekim 2012 Üniversitelerdeki Ýdari Personel Ýçin Görevde Yükselme Sýnavý (ÜGYS)- 14 Ekim 2012 Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonbahar Dönemi- 11 Kasým 2012 Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) Sonbahar Dönemi- 18 Kasým 2012 ÖSYM, güncel geliþmelere göre 2012 Sýnav Takvimi nin yenilebildiðini belirterek, adaylara zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ankara / aa ESNAFIN AYAÐINA GÝDÝLÝYOR ÝþyerindeKur ân eðitimihizmeti AKÞEHÝR Müftülüðü tarafýndan görevlendirilen 4 din görevlisi, ilçede Kur ân-ý Kerim eðitimi almak isteyen esnafýn ayaðýna giderek ders veriyor. Ýlçe Müftüsü Karabey Özdemir, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Yaz Kur ân Kurslarý kapsamýnda bir ilke imza atarak, Kur ân-ý Kerim ve dinî bilgiler eðitimi hizmetini sanayi esnafý ve çalýþanlarýnýn ayaðýna götürdüklerini belirtti. Þimdiye kadar Kur ân-ý Kerim ve dinî bilgiler eðitimlerinin sadece camilerde ve Kur ân kurslarýnda verildiðini bildiren Özdemir, iþleri sebebiyle bu hizmetten mahrum kalan esnafa yönelik iþ yerinde Kur ân öðretme uygulamasýna baþladýklarýný kaydetti. Proje kapsamýnda 4 din görevlisinin, çalýþanlarýn ayaðýna gederek Kur ân eðitimi vermeye baþladýðýný ifade eden Özdemir, Sanayi esnafýnýn, iþlerini aksatmadan din hizmeti almalarý saðlanmýþ oldu dedi. Akþehir / aa Sendikalhaklar hâlâkýsýtlý ULUSLARARASI Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafýndan hazýrlanan raporda, Türkiye de, Anayasa da özgürlüklere dair bazý düzenlemeler yapýlmasýna karþýn sendikal haklarýn yasal olarak hâlâ büyük oranda kýsýtlandýðý savunuldu. Alýnan bilgiye göre, ITUC un Sendikal Hak Ýhlâlleri Raporu nda, dünyada geçen yýl yaþanan sendikal hak ihlâllerine yer verildi. Raporda, aralarýnda Türkiye nin de bulunduðu 143 ülkenin sendikal hak ihlâlleri, sendikal haklarýn pratikte nasýl uygulandýðý ve ulusal yasalarýn sendikal haklarý ne ölçüde ve nasýl koruduðuna dair bilgilere yer verildi. Geçen yýl birçok iþçinin kendi tercih ettikleri sendikalardan istifa ederek yönetimlere yakýn örgütlenmelere katýlmaya zorlandýðý öne sürülen raporda, sendikalara yönelik yargýsal süreçler devam ederken birçok iþçinin sendika üyesi olduðu için iþlerinden atýldýðý ifade edildi. Raporda, 2010 yýlýnda, Anayasa da özgürlüklere dair bazý düzenlemeler yapýldýysa da sendikal haklar yasal olarak hâlâ büyük oranda kýsýtlanmaktadýr denildi. Sendikal haklarýn yasalarla yeterince güvence altýna alýnmadýðý belirtilen raporda, örgütlenme özgürlüðü Anayasa da yer almasýna raðmen sendika kurma veya bir sendikada çalýþma hakkýnýn sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna tanýndýðýna dikkat çekildi. Raporda, ayrýca kamu sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörde çalýþan iþçilerin bu haklardan mahrum býrakýldýðý kaydedildi. Raporda, sendikalarýn özgürce faaliyet gösteremediði eleþtirisine yer verildi. Ankara / aa Kanlý fitne artýk bitmeli Türkiye bir aydýr seçim sonrasýnda oluþan siyasî tabloyu, tutuklu vekilleri, yemin ve boykot krizlerini ve son olarak þike operasyonlarý ile Deniz Feneri gözaltýlarýný tartýþýrken, hemen her gün yeni þehit haberlerinin gelmeye baþlamasý pek dikkat çekmedi. Bunun sebebi diðer gündemlerin daha cazip olmasý mý, her olaydaki þehit sayýsýnýn bir veya ikiyi geçmemesi mi, Genelkurmay ýn terör saldýrýlarýyla ilgili haberler için büyütülmeden verilmeleri yönünde öteden beri medyaya yaptýðý telkinler mi, yoksa iþin kanýksanmasý mý? Belki bunlarýn hepsinin de etkisi var. Ama sebep ne olursa olsun, gerek yine her gün yeni þehitlerin verilmeye baþlanmasý, gerekse Filanca yerdeki operasyonlarda þu kadar terörist etkisiz hale getirildi haberlerinin artýþa geçmesi, hayra alâmet deðil. Çünkü bu türden her bir haberin anlamý ve mesajý çok açýk: Kan akmaya, hem de artarak devam ediyor. Yani, çeyrek asrý aþkýndýr içinde debelenip durduðumuz kanlý kýsýr döngü yine sürüyor. Üstelik, bir taraftan çözüm ümitlerinin herþeye raðmen canlý tutulmaya çalýþýldýðý, diðer taraftan sabote amaçlý yeni provokasyonlarla gerilimin týrmandýrýlmak istendiði sisli bir ortamda. Son olarak Lice-Bingöl yolunda iki askerle bir saðlýkçýnýn kaçýrýlmasý, iþin tuzu biberi oldu. Bu insanlarý PKK kaçýrdýysa, amacý ne? Taleplerini kabul ettirmek için onlarý koz olarak mý kullanacak? Yoksa Buralar hâlâ benden sorulur diye meydan okuma mesajý mý veriyor? Ya da, yine PKK nýn yahut onun adýný kullandýðý halde ondan baðýmsýz eylem yapan derin PKK nýn devrede olduðu o tipik Ergenekon tertip ve tezgâhlarýndan biri daha mý söz konusu? Sonuçta bu geliþmeler ne anlama geliyor? Seçimle parlamentonun yenilenip, yeni bir hükümetin kurulduðu; iki yýl önce gündeme getirildiði halde çoktandýr sözü edilmeyen demokratik açýlým projesinin bundan böyle baþbakan yardýmcýlýðý düzeyinde özel olarak takip edileceðinin açýklandýðý bir ortamda bunlar neyin nesi? Bu olaylarýn, seçimi kazanan 6 milletvekilinden birinin vekilliði seçimden hemen sonra YSK kararýyla düþürülen, diðerlerinin de tahliye talepleri reddedilen BDP nin, tepkisini Meclisi boykot þeklinde ortaya koymasýyla bir ilgisi olabilir mi? Ankara ya gelmeyip Diyarbakýr da toplanan BDP li vekillerin bu boykotla vermek istedikleri mesaj, ayrýca adeta gözdaðý mahiyetindeki saldýrý ve eylemlerle tahkim edilmeye mi çalýþýlýyor? Veya yine seçimden hemen sonra Kürt sorununun çözümü olarak bazý adreslerce gündeme getirilen ve PKK lýlara genel af, Öcalan a ev hapsi, daðdan inecek örgüt yöneticilerine Kuzey Irak ta ikamet hakký gibi konularý içeren planlarla ilgili olarak yürütüldüðü söylenen pazarlýklarda týkanma mý var ki, bunlar oluyor? Cevabýný bizlerin bilemediði sorular bunlar. Ama olanlar endiþe verici. Terör baðlamýnda dökülen her damla kan ve giden her can, çözüm çabalarýný çýkmaza sokarken, bu noktadaki ü- mit ve beklentileri solduruyor. Onun için, öncelik, bu kanýn mutlaka bir an önce durdurulmasý. Aksi halde, yeni Meclisin ve hükümetin iþbaþý yapmasýný takiben, týkanan açýlým sürecine yeni bir ivme kazandýrma noktasýndaki beklentileri karþýlayacak adýmlar atmak mümkün olmayacaðý gibi, tam tersine kanlý þiddet sarmalý daha da katmerli hale gelerek çözümü iyice zorlaþtýrýr. Oysa bu sorunu çözmek Türkiye için artýk bir hayat-memat meselesi. Yýllardýr akan ve gencecik insanlarý aramýzdan çekip alan kan durmalý, analarýn gözyaþý dinmeli, hasret kalýnan barýþ ve huzur saðlanmalý, herkes güven içinde aslî gündemine yoðunlaþarak yoluna devam edebilmeli. Bunca yýldýr huzurumuzu, enerjimizi, kaynaklarýmýzý tüketen bu kanlý fitne artýk sona erdirilip tarihe karýþmalý. Ve bunun için, herkes iyiniyet ve samimiyetle elini taþýn altýna koyarak üzerine düþenleri yerine getirmeli. Görevini yapmayýp yine gerilim siyasetleriyle vakit geçirmeye kalkanlar ise dizginlenmeli.

4 4 Y HABER Hükümet programý acil eylem planýna dönüþecek Azerbaycan da Leninizm, Türkiye de Kemalizm Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði (SSCB) döneminde yabancý gibi gördüðümüz Azerbaycan ý, Rusya nýn daðýlmasýndan sonra yakînen tanýdýk, sevdik ve dost olduðumuzu anladýk. 80 yýl süren Soyvet zulmü sebebiyle Azerbaycanlý kardeþlerimizden uzak kalmýþtýk. Ýpekyolu TV dizisinin de vesilesiyle Ortaasya da bizim gibi konuþan, bizim gibi düþünen ve yaþayanlar olduðunu gördük. Nihayet, bu bölgede yaþayan kardeþlerimizle iniþli ve çýkýþlý iliþkilerimiz oldu. Ýrtibatýmýz çok daha iyi olmasý için elbirliði ve gönül birliðiyle çalýþmamýz gerektiði de bir vakýa. Maalesef, diðer Ýslâm ülkelerinde olduðu gibi, A- zerbaycan da da yöneticiler ile ülkede yaþayanlar arasýnda bir uçurum ve uyumsuzluk olduðu anlaþýlýyor. Gazetelere yansýyan haberlere göre Azerbaycan, Türkiye nin kötü yönleri ni örnek almaya niyetlenmiþ... Türkiye nin geride býraktýðý ve faturasýný ödediði 28 Þubat ýn bir benzeri, þimdi Azerbaycan da yaþanýyormuþ. Ýnanýlmasý zor bilgilere göre; 7 aydýr baþörtüsü devlet okullarýnda yasak. Azerbaycan da yaþayan Müslümanlar Türkiye gibi olmak istemiyoruz kampanyasý baþlatmýþlar. (Alper Budka nýn haberi, Taraf, 11 Temmuz 2011) Ayný habere göre, Ortodoks laik rejim in gittikçe sertleþtiði ülkede, bir süredir baþörtülüler devlet hastanelerinde doðum yapamýyor, baþörtülü fotoðrafla nüfus cüzdaný alamýyor, hatta trenlere bile binemiyormuþ. Buna ilâve olarak, 7 ay önce birdenbire devlet okullarýnda baþörtüsü yasaðý da baþlamýþ ve bu bütün bunlar Müslüman kamuoyunun boykotuna sebep olmuþ. A- zerbaycan ý idare edenler, Ülkemizin Ýran olmasýna izin vermeyeceðiz diyorlarmýþ. Bu sözü de bir yerlerden hatýrlamýþ olmalýsýnýz... Benzer tartýþmalar ülkemizde de yaþandýðý için, Azerî kardeþlerimizi belki de en iyi biz anlayabiliriz. Milletin raðmýna olarak, ülkemizde de yýllardan beri baþörtülüler okul kapýlarýndan geri çevrilmedi mi? Azerbaycan daki ilâhiyatçýlar, ülkelerinde baþlayan baþörtüsü yasaðýnýn bir sorumlusunun da Ecevit dönemi Türkiye yöneticileri olduðunu düþünüyorlarmýþ. Anlaþýlan tek parti zihniyeti baþörtüsü yasaðýný Azerbaycan a ihraç etmiþ... Azerbaycan daki baþörtülü yasaðýna en anlamlý tepki sosyalistlerden gelmiþ. Meselâ, sosyalist gazeteci Memet Süleymanov, Siz benim ateist olduðuma bakmayýn. Bence baþörtüsü yasaðýnýn hiçbir anlamý yoktur. Kadýn isterse baþýný örtmelidir, o- kuluna girebilmelidir. Azerbaycan da Ýslâm devrimi ihtimali yoktur demiþ. Sosyal demokrat siyasetçi Zerdüst Alizade i- se daha açýk konuþmuþ: Türkiye de Kemalizm yüzünden insanlar maðdur edilmekteydi, burada Leninizm yüzünden maðdur edilmektedir. Halk, Leninizme dönmek istememektedir. (Taraf, 11 Temmuz 2011) Ýnsanlarýn aklýna, kalbine ve gönlüne hitap etmeyen hiçbir uygulama kalýcý olamaz, kabul görmez. Gerek Azerbaycan da ve gerekse baþka ülkelerde bunun yüzlerce örneði var. Tek millet, i- ki devlet olduðumuz Azerbaycan da devam ettirilmek istenen bu anlamsýz yasak da kalýcý olamaz. Çünkü bu tavýr, insan fýtratýna aykýrý. Bakýnýz, Türkiye de de, Azerbaycan da da farklý dünya görüþüne mensup insanlar, fýtrata aykýrý bu yasaða itiraz ediyorlar. O halde bu temelsiz yasaðýn devam etmesi mümkün deðil. Madem bu anlamsýz yasak, dolaylý da olsa ülkemizden ihraç edilmiþ, o halde önce Türkiye deki yasaðý sona erdirmek ve oralara da hürriyet ihraç etmek gerekir. GDO lu mýsýr operasyonu Meclis e taþýnýyor CHP Balýkesir Milletvekili Namýk Havutça, GDO lu mýsýr operasyonunu, vereceði soru önergesiyle TBMM gündemine taþýyacaðýný açýkladý. Bandýrma Limaný nda 16 Mayýs 2011 de Ukrayna dan Türkiye ye gelen Osama ve Volgabolt isimli gemilere gümrük ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 600 ton GDO lu mýsýr ele geçirildiðini anýmsatan Havutça, mýsýrlarýn, biri Bursa diðeri Balýkesir de yerleþik 2 firma tarafýndan ithal edilmek istendiðinin belirlendiðini söyledi. Mýsýrlarýn ithalatý için alýnmasý gereken kontrol belgesinde GDO yoktur þeklinde rapor verildiðini kaydeden Havutça, þöyle konuþtu: Balýkesir Tarým Müdürlüðünde görevli 2 kiþi ile ithalatçý firmalarýn yöneticilerinin de aralarýnda bulunduðu toplam 14 kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýldý. Tarým Bakanlýðý, GDO lu mýsýr operasyonu ve soruþturmanýn sonuçlarýnýn kamuoyuyla açýklanmalýdýr. Bandýrma / aa AKP Genel Baþkaný, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, gelecek günlerde Hükümet programýný acil eylem planýna dönüþtüreceklerini söyledi. Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, BDP li milletvekillerinin yemin etmemesini kastederek, Boykot sürecek olursa, bu onlarýn bileceði iþ. Biz ne kuru tehditlere pabuç býrakýrýz ne de yolumuzdan döneriz dedi. BDP lilerin, CHP liler gibi yemin etmek için bir araya gelip, adým atalým demeleri durumunda adým atýlmasý talimatý verdiðini belirten Erdoðan, Ama kalkýp da bizden þu anda içeride bulunan, yargýnýn sorunu halinde olan durumla ilgili düzenleme istiyorlarsa kusura bakmasýnlar. Bu, artýk yargýnýn sorunudur, yargý bu iþi çözer. Bizim þu anda yapacaðýmýz tek þey vardýr. Bu birliði, beraberliði tesis edecek adýmý birlikte atmaktýr diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, önceki gün Hükümet programý üzerinde görüþmelerin yapýldýðýný hatýrlattý. Bugün Meclis ten güvenoyu almak suretiyle 3. dönemlerini ve 4. AKP iktidarýný da resmen baþlatmýþ olacaklarýný ifade eden Erdoðan, Hükümet programýnýn hiçbir sorun alanýný ihmal etmeden büyük bir titizlikle hazýrlandýðýný kaydetti. 12 Haziran seçimlerine projelerle girdiklerini ifade eden Erdoðan, seçim meydanlarýnda verdikleri vaatleri Hükümet programýna alarak bunlarý resmi bir hüviyete kavuþturduklarýný söyledi. Baþbakan Erdoðan, gelecek günlerde hükümet programýný acil eylem planýna dönüþtüreceklerini bildirdi. Ankara / aa AB normlarý Türkiye de deðiþimin referansý olacak AVRUPA Birliði Geniþlemeden Sorumlu Ü- yesi Stefan Füle, Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Baþkaný Rýzanur Meral i ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye-AB iliþkilerinde seçim sonrasý dönemde yapýlmasý gerekenler ve Türkiye gündemine dair konular ele alýndý. TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral, Füle ye, Türkiye-AB iliþkilerinde karþýlýklýlýk prensibine dayalý yeni adýmlarýn atýlmasýnýn hem Türkiye nin hem de AB nin sorumluluðu olduðunu aktardý. Meral, þunlarý söyledi: Seçim sonrasý oluþan uygun siyasi atmosferde, her iki tarafýn da müzakere sürecini týkayan sorunlarýn çözümü adýna giriþimlerde bulunmasýnýn bekliyoruz. AB Komisyonu nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stephen Füle ye, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan randevu verilmediði belirtildi. Daha önce Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz a baðlý olan Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý (Ulusal A- jans), törenle AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ a devredildi. Ulusal ajansta gerçekleþtirilen törende konuþan Bakan Baðýþ, AB Komisyonu nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stephen Füle ye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan randevu verilmediðine iliþkin haberlerin hatýrlatýlmasý üzerine, Füle nin Ankara ya geleceðini, birlikte yemek yiyeceklerini ve bugün sabah da Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile birlikte kahvaltý yapacaklarýný kaydetti. Bugün ise resmi görüþmelerde bir araya geleceklerini belirten Baðýþ þunlarý kaydetti: Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Bulgaristan da olduðunu herhalde sizler de biliyorsunuz. Sayýn Baþbakanýmýz da daha yeni hükümet kurdu. Bununla ilgili dün (önceki gün) Meclis te çalýþmalarý vardý. Yarýn (bugün) da güven oylamasý var. Baþbakanýmýzýn herhalde en yoðun olduðu haftalardan bir tanesi. Çeþitli anlamlar yüklemenin ben çok faydalý olduðuna inanmýyorum. Türkiye ile AB iliþkileri 1959 yýlýndan beri devam etmektedir. Yeni baþlayan bir süreç deðil. Bu süreçte çeþitli dönemler olmuþtur. Ama Füle nin ilk geliþi ve bizim AB ile ilk temasýmýz deðildir. Bundan sonraki süreçte de Füle nin Türkiye deki muadili olarak biz kendisini en iyi þekilde aðýrlayacaðýz. Bakan Baðýþ, önümüzdeki dönemde hem kendisinin hem de Baþbakan Erdoðan ýn Brüksel i ziyaret e- deceklerini belirterek, o ziyaretlerde de Türkiye nin tam üyelik müzakerelerini deðerlendirme fýrsatý bulunacaðýný bildirdi. Ankara / aa AB nin oluþturduðu normlar ve deðerler, Türkiye nin önümüzdeki dönemdeki deðiþiminin referans noktasý olacaktýr. Bu da ancak daha sýcak iliþkiler ve daha yakýn iþbirliði ile mümkün olabilecektir. Türk iþ dünyasý olarak AB sürecine katkýda bulunmaya ve aktif bir þekilde desteklemeye devam edeceðiz. Ýstanbul / cihan Avrupa Birliði Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu Baþkaný Rýzanur Meral'i ziyaret etti. FOTOÐRAF: CÝHAN Füle ye randevu yok HÜKÜMET AB REFORMLARINA ÖNCELÝK VERECEÐÝNÝ BELÝRTÝRKEN, BAÞBAKAN TÜRKÝYE YE GELEN AB TEMSÝLCÝSÝNE RANDEVU VERMEDÝ. ÜNAL: DAVUTOÐLU ÝLE GÖRÜÞECEK DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal da AB Komisyonu nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan randevu verilmediðine iliþkin haberlerin hatýrlatýlmasý üzerine, Füle nin programýnýn iki günlük olduðunu söyleyerek, bugün sabah Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile çalýþma kahvaltýsýnda bir araya geleceðini, cumhurbaþkanlýðýndan randevu talep edip etmediði konusunda kendisinde bir bilgi bulunmadýðýný kaydetti. Ünal, baþbakan i- çin de iç politika takvimi sebebiyle bir zaman darlýðý ortaya çýkmýþ olabileceðini, ancak bunu yine en iyi baþbakanlýðýn bileceðini, baþka bir sebep olduðunu kendisinin düþünmediðini söyledi. Sözcü Ünal, Füle ile görüþmelerde seçimlerden sonra Türkiye_AB iliþkilerine yeni bir ivme kazandýrýlmasý ve sürecin daha ileri götürülmesi adýmlarýnýn ele alýnacaðýný söyleyerek, vize muafiyeti konusundaki beklentileri de dile getireceklerini kaydetti. Ünal, rekabet faslýna iliþkin Türkiye nin üzerine düþeni yaptýðýný belirterek, bu konunun da gündeme geleceðini, ancak bu ziyaretin Türkiye_AB i- liþkilerinin ileriye götürülmesi için mevcut iradenin karþýlýklý teyidi için bir vesile olacaðýný bildirdi. Mal alým iþi için ihale ilaný Mostar Turizm Ýnþaat Sanayi Ticaret Limitet Þirketi, Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý DAKA10/KOBÝOO2/0110 Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Mostar 3 yýldýzlý otel Tatvan / BÝTLÝS'de 80 kalemden oluþan mobilya makine ve ekipmandan oluþan malzemeler için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý <Mostar otel Cumhuriyet Caddesi No: 244 Tatvan / BÝTLÝS. Adresinden veya. adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: / tarihinde saat 17:00 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; ve internet adresi yayýnlanacaktýr. Teklifler, 03/08/2011 tarihinde, saat.10:00'da ve Mostar Turizm Ýnþaat Sanayi Ticaret Limitet Þirketi Cumhuriyet Caddesi No: 244 Tatvan / BÝTLÝS adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. B: DÝKLENDÝ, AMA DÝK DURAMADI CHP'YÝ eleþtiren Baþbakan Erdogan,12 Haziran seçimleri öncesinde AKP ye oy verenleri beyinsiz diye nitelendiren, 12 Haziran seçim sonuçlarýný sendroma baðlayanýn CHP olduðunu söyledi. Erdoðan þunlarý kaydetti: Bu nasýl oluyor da Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir ilkesine sahip çýkmak oluyor? Bunlarýn böyle bir özelliði yok. Söylüyorum ya akþam söylediklerini sabah inkar ederler. Bunlarýn özelliði hep budur. Biz bugüne kadar bunlarý hep böyle gördük. Allah aþkýna birdenbire ne oldu da CHP milli iradeyi keþfetti? AK Parti ye kapatma davasý açýldýðýnda, yargý da millî iradedir diyenlerin bugün yargý kararlarýný kýyasýya eleþtirmeleri, çok büyük bir çeliþkidir. Kalkýp da Ýspanya daki bir konuþmamda, orada baþörtülü kýzlarýn, öðrencilerin durumuyla alakalý soruya verdiðim cevabý laiklik karþýtý olmakla eþanlamlý hale getirecek kadar bunlar özgürlüklerin karþýsýndadýr. Bu CHP budur. Biz her zaman ne diyoruz diklenmeden dik durduk. Dik duracaðýz diklenmeyeceðiz. CHP diklenmiþ ama dik duramamýþtýr. Fark bu... AVRUPA Birliði Bakanlýðý Araþtýrma ve Dokümantasyon Baþkaný Kayhan Özüm. ABbütünülkeyiilgilendiriyor AVRUPA Birliði Bakanlýðý Araþtýrma ve Dokümantasyon Baþkaný Kayhan Özüm, Avrupa Birliði ne katýlým sürecinin sadece belirli bir kesimi deðil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu olduðunu söyledi. Palandöken Daðý ndaki Palan Otel de gerçekleþtirilen, Türk Yerel Medyasý AB Yolunda Projesi nin Üçüncü Bölgesel Deðerlendirme Semineri nin açýlýþýnda konuþan Özüm amaçlarýnýn, Avrupa Birliði konusunda yaþanan bilgi kirliliðinin önüne geçerek, özellikle Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir gibi büyükþehirlerin dýþýnda da Avrupa Birliði ni anlatmak olduðunu söyledi. Halka doðrudan ulaþmayý hedeflediklerini ve bu doðrultuda valilik ve belediyelerle ortak projeler yürüttüklerini anlatan Özüm, þunlarý kaydetti: Avrupa Birliði ne katýlým süreci sadece belirli bir kesimi deðil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir konudur. Toplumun her kesiminin bu süreçte neler olduðunu ve Türkiye nin neler yaptýðýný bilmesi gerek. Bu doðrultuda, yerel medyaya Avrupa Birliði ni anlatmak noktasýnda bir proje geliþtirdik. Kayhan Özüm, konuþmasýnda yeni kurulan Avrupa Birliði Bakanlýðý na da deðinerek, Avrupa Birliði Bakanlýðý sadece bir bakanlýk olarak deðil, bir ajans gibi düþünülmeli dedi. Ýngiltere Büyükelçiliði Projeler Direktöre Yasemin Uyar da Ýngiltere, Türkiye nin Avrupa Birliði üyeliðinin en güçlü destekçisidir diye konuþtu. Erzurum / aa Tutumumuz deðiþmedi DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, Mavi Marmara saldýrýsýyla ilgili olarak Türkiye nin karþý taraftan gelen görüþme taleplerini ve uzatýlan eli hiçbir zaman geri çevirmediðini söyleyerek, Ancak bu konudaki tutumumuz nettir, deðiþmemiþtir. Özür ve tazminat beklentimiz sürmektedir dedi. Sözcü Ünal, basýn bilgilendirme toplantýsýnda, BM nin Mavi Marmara saldýrýsýyla ilgili raporunun 27 Temmuz a kadar sunulmasýnýn beklendiðinin hatýrlatýlmasý üzerine, þunlarý kaydetti: Geçtiðimiz günlerde yapýlan çalýþma ve temaslardan sonra geçmiþte de olduðu gibi bu temaslar olabilir, o- lacaktýr da. Bunu hiçbir zaman biz dýþlamadýk. Daha önce de söylediðimiz gibi, bize karþý taraftan gelen görüþme taleplerini hiçbir zaman, uzatýlan eli hiçbir zaman geri çevirmedik. Ancak bu konudaki tutumumuz nettir, deðiþmemiþtir. Özür ve tazminat beklentimiz sürmektedir. Bu konunun en kýsa sürede aþýlmasýný biz de temenni ediyoruz. Ankara / aa Hakkâri'deki akademisyenler Kürtçe öðreniyor HAKKÂRÝ Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere, kente daha rahat uyum saðlamalarý amacýyla Kürtçe eðitimi veriliyor. Çeþitli ü- niversitelerde yüksek lisans ve doktora yaptýktan sonra þehre gelen akademisyenlere, vatandaþlarla daha rahat diyalog kurmalarý ve kente uyum saðlamalarý amacýyla Hakkari Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kürtçe kurs verilmeye baþlandý. Yaz programý etkinliði kapsamýnda, Kürtçe nin yaný sýra Ýngilizce ve Fransýzca eðitimi de alan akademisyenler, kurslara yoðun ilgi gösteriyor. Öðretim Görevlisi Hikmet Yaþar tarafýndan verilen kursa, aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu 110 akademisyen katýlýyor. Program koordinatörü Dr. Ali Uzun, Kürtçe eðitiminin iki hafta süreceðini belirterek, Temmuz tarihleri arasýnda verilecek kursun, özellikle il dýþýnda yüksek lisans ve doktora yapan akademisyenlere yönelik olduðunu söyledi. Kursa katýlan akademisyenler ise eðitime gönüllü olarak baþladýklarýný belirterek, Kürtçe öðrenmenin kendilerine birçok açýdan kolaylýk saðlayacaðýný ifade ettiler. Hakkâri / aa

5 Y HABER 5 Deniz Feneri e.v. de 4 gözaltý daha ANKARA Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü Almanya daki Deniz Feneri e.v. baðlantýlý soruþturma kapsamýnda Ýstanbul da gözaltýna alýnan 4 kiþi Ankara ya gönderildi. Alýnan bilgiye göre, soruþturma kapsamýnda 4 kiþi daha Ýstanbul da gözaltýna alýndý. Bu kiþiler, soruþturmanýn yürütüldüðü Ankara ya gönderildi. Ýstanbul / aa Mumcu, yeniden TBMM Baþkanvekilliðine aday CHP, TBMM Baþkanlýk Divaný nda kendisine düþen üyelikleri belirledi. Ýzmir Milletvekili Güldal Mumcu TBMM Baþkanvekilliðine; Bartýn Milletvekili Rýza Yalçýnkaya ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan kâtip üyeliðe, Denizli Milletvekili Adnan Keskin idare amirliðine aday gösterildi. CHP Grubu, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda basýna kapalý toplandý. Toplantýda, TBMM Baþkanlýk Divaný nda CHP Grubuna düþen üyelikler için seçim yapýldý. Seçim sonuçlarýna göre, Güldal Mumcu TBMM Baþkanvekilliðine aday gösterilecek. Mumcu, 23. Dönemde de TBMM Baþkanvekilliði görevini yürütüyordu. CHP ye düþen kâtip üyeliklere ise Bartýn Milletvekili Rýza Yalçýnkaya ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan seçildi. Denizli Milletvekili Adnan Keskin i- se idare amiri olacak. Ankara / aa Týrývýrýya el bombasý takýldý SÝVAS TA týrývýrýya el bombasý takýldý. Alýnan bilgiye göre, Yeniþehir Mahallesi nde yaþayan Sedat Tonga (25) ile 3 arkadaþý, Eðri Köprü ye týrývýrýyla balýk tutmaya gitti. Týrývýrýya el bombasý takýldýðýný fark eden Tonga ile arkadaþlarý polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldý. Sivas emniyet müdür yardýmcýlarý Zeki Yýlmaz ve Fatih Özdemir olay yerine geldi. Bomba imha uzmaný ve olay yeri inceleme ekiplerince incelenen el bombasý, daha sonra detaylý incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sedat Tonga ile arkadaþlarýnýn bilgilerine baþvurulmak üzere emniyete götürüldüðü bildirildi. Bulunan patlamamýþ el bombasýnýn nereden ve nasýl geldiðinin, kime ait olduðunun a- raþtýrýlacaðý belirtildi. Sivas / aa Sýnýrda 146 kaçak yakalandý EDÝRNE DE, yasa dýþý yollardan yurt dýþýna gitmek isteyen yabancý uyruklu 146 kiþi yakalandý. Alýnan bilgiye göre, jandarma ve sýnýr devriye ekiplerince merkeze baðlý Yenikadýn Köyü ile Meriç ilçesinde yapýlan kontrollerde, yasa dýþý yollardan yurt dýþýna gitmek isteyen Gana, Eritre, Filistin, Myanmar, Pakistan, Gürcistan ve Afganistan uyruklu toplam 146 kiþi yakalandý. Yabancý uyruklular, sýnýr dýþý edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüðü Pasaport ve Yabancýlar Þubesine götürüldü. Edirne / aa Kriz aþýldý; sýra sistemin demokratikleþmesinde Meclis te AKP ve CHP yöneticileri arasýndaki görüþmelerde nihâyet yemin krizi aþýldý. CHP liler yemin etti. Ancak son kriz e de sebebiyet veren sistemin â- rýzalarý devam ediyor Ýki partinin ortak açýklamasý nýn baþýnda, Siyaset kurumu için sorunlarýn gündeme getirileceði, tartýþýlacaðý, deðerlendirileceði ve çözüm bulunacaðý yegâne ortam TBMM dir. Siyasî partiler sorunlarýn çözümü için TBMM zemininde olmalýdýr denilmesi, son krizin çözümünde olduðu gibi, bütün problemlerin çözüm yerinin millet irâdesinin temsilcisi Meclis olduðunu bir defa daha gösterdi. Aslýnda, mutâbakat metni nde, Anayasa dahil bütün mevzuatýn, hukukun üstünlüðü çerçevesinde ve kuvvetler ayrýlýðý ilkesi dikkate alýnarak özgürlükleri geniþletici bir anlayýþla yorumlanmasý ve uygulanmasý gerektiðine i- nanýyoruz ifâdesi, demokratik irâde beyâný bakýmýndan yeterli oldu. Buna bakýnca, haftalardýr gereksiz tartýþmalarýn ve gerginliklerin yaþanmasýna sebep olan kriz in boþ yere âdeta ihdas edildiði görüþü kuvvet kazanmakta. Zira söz konusu özgürlükleri geniþletme vaadi krizin baþýnda verilebilirdi. Ve seçimin üzerinden bir ay geçtiði halde hâlâ beþte birine yakýný yemin etmemiþ bir Meclis tablosu ortaya çýkmazdý. Bundan sonra sýra, sistemin demokratikleþmesine gelmiþtir. Meclis te hükûmet programýný o- kuyan Baþbakan ýn, demokratikleþmenin dönüm noktasýnda Meclis teki uzlaþma arayýþlarý ve iþbirliðine önem verecekleri ve millî irâdenin ö- nüne çýkarýlan her engeli, kararlý ve cesur bir duruþla, milletimizin desteðiyle aþacaklarý sözünün gereðinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu açýdan balkon konuþmasý ndaki uzlaþma ve diyalog çaðrýsýna göre, geniþ bir uzlaþma ile demokratikleþme çalýþmalarýnýn sürdürülmesi þart ÇÖZÜM SEÇENEKLERÝ ÇOK Doðrusu, yeni Meclis Baþkanýnýn, Anayasa ve yasalarýn hukuk mayýnlarý ile dolu olduðuna, sorunlara ve krizlere sebebiyet vererek toplumsal enerjiyi boþa harcattýðýna dikkat çekip saðduyu çaðrýsý yaptýðý bir ortamda mâlûm kriz in aþýlmasý, önümüzdeki dönemdeki demokratikleþme çalýþmalarýnda mutâbakat zeminine vesile olmuþtur. Erdoðan ýn, Meclis kürsüsünde üçüncü dönemin temel hedefi olarak gösterdiði, demokrasinin bütün kurum ve kurallarýyla yerleþtirilmesini, eksik demokrasiden ileri demokrasiye geçiþi tam olarak saðlayacak yeni anayasa nýn bütün toplumsal kesimlerin taleplerini yansýtan tam bir toplum sözleþmesi olmasý için mümkün olan en geniþ katýlýmla hazýrlanmasý taahhüdüne fýrsat verdirmiþtir. Siyasetteki kilitlenmeyi çözecek bir imkân oluþturmuþtur. Neticede, tutuklu milletvekilleri için kimse bir tâlimat beklemiyor; buna karþý geçmiþte olduðu gibi âcilen bazý tedbirler alýnabilir. Meselâ, Çiçek in Adalet Bakaný iken yayýnladýðý 2006/16 sayýlý kanun yararýna bozma ya iliþkin genelge ile Türkiye de iþledikleri suçlar dolayýsýyla gözaltýna alýnan, tutuklanan yabancý uyruklularýn durumlarýnýn uluslar arasý hukuka uygun olmasýnýn istendiði 2006/70 sayýlý Yabancý Uyruklularýn Özgürlüklerinin Kýsýtlanmasý ve Serbest Býrakýlmalarýnýn Bildirilmesi konulu genelge benzeri bir mevzuat hatýrlatmasý olabilir. Keza, Adalet Bakanlýðýnca, uygulamada aksaklýklara meydan verilmemesi ve adlî teþkilâtýn bilgilendirilmesi amacýyla zaman zaman yapýldýðý gibi, Anayasa nýn 90. maddesiyle iç hukuku baðlayan uluslar arasý sözleþmelere u- yulmasý zorunluluðu hükmüne dair bir genelge yayýmlanabilir... UZLAÞMANIN ÝLK ADIMI OLMALI Unutulmamalýdýr ki Erdoðan ýn 2002 de seçimlere katýlmasý yargý engeline takýldýðýnda ve Anayasa Mahkemesi nin AKP hakkýndaki kapatma dâvâsý na karþý millet irâdesi ni en çok seslendirenler, yine Erdoðan ve partisinin sözcüleriydi. O sebeple millet irâdesinin on bir kiþinin iki dudaðý arasýnda çýkan karar la mahkûm olmasýnýn kabul edilemez olduðunu ýsrarla dile getirdiler. Bunun içindir ki Venedik kriterleri ne göre siyasî partileri kapatýlmasý zorlaþtýrýlmak istendi Bugün de durum ayný; millet irâdesinin Meclis e yansýmasý engelleniyor. Kaldý ki tutuklu milletvekilleri hakkýndaki kararý, Anayasa Mahkemesinin on bir üyesi deðil, DGM lerin yerine ikame edilen özel yetkili mahkemeler in üç üyesi hatta bazen ikisi veriyor. Yine buna baðlý olarak, 2007 seçimlerinde teröre destek suçuyla yargýlanan BDP li Tuncel in ayný mahkemelerin kararýyla salýverilmesi bunun son örneði. Ayrýca Erdoðan ýn seçilip Meclis e girmesi için muhalefetin desteklediði yasal deðiþiklikler de unutulmamalýdýr Bu bakýmdan, âcilen ortak irâde metni ne göre köklü çözüm için yasal düzenlemelerin yapýlmasý gerekiyor. Bu mutâbakat, yeni dönemde sistemin ârýzalarýnýn temelden düzeltilmesi için Meclis te birlikte yasama faaliyetlerinin kapýsýný açabilir. Baþbakan ýn hükûmet programýnda vaad ettiði kapsayýcý, kucaklayýcý, bütünleþtirici, özgürleþtirici, anlaþýlabilir, kýsa, öz, açýk ve tutarlý yeni sivil a- nayasa uzlaþmasýnýn ilk adýmý olabilir. Yeter ki polemiklerden uzak kalýnsýn; ve günübirlik basit siyasî hesaplarla bu mutâbakat hebâ edilmesin Samsun'daki çatýþmada, 1 terörist yaralý olarak ele geçirildi. Bölgede teröristlerin yakalanmasý için çalýþmalarýn alan geniþleterek devam ettiði öðrenildi. Kastamonu yageçeceklerdi SAMSUN KIRSALINDA TERÖRÝSTLERLE ÇATIÞMADA ÇIKTI. GRUBUN, KASTA- MONU'DAKÝ GRUPLA BULUÞMAK ÜZERE BÖLGEDEN GEÇTÝÐÝ ÝFADE EDÝLDÝ. SAMSUN UN Ayvacýk ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi grupla çýkan çatýþmada, 1 terörist yaralý olarak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Uðurlu Köyü ormanlýk alanýnda bir grubun varlýðýný tesbit e- den güvenlik güçleri, bölgede çalýþma baþlattý. Güvenlik güçleri temas saðlanan gruba teslim ol ihtarýnda bulundu. Uyarýya ateþle karþýlýk verilmesi üzerine çatýþma çýktý. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Terörist grup, daha sonra ormanlýk alanda izini kaybettirdi. Çatýþma sonrasýnda gerçekleþtirilen arazi aramasýnda, gruptan, PKK üyesi Hecer kod adlý Diyarbakýr Silvan nüfusuna kayýtlý Mehmet Can yaralý olarak bulundu. Ayvacýk Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralý teröristle birlikte 1 sýrt çantasý, Kalaþnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Bölgede 3-4 kiþilik bir grup olduðunun tahmin edildiði, teröristlerin yakalanmasý için çalýþmalarýn alan geniþleterek devam ettiði öðrenildi. Bu arada, operasyonun yapýldýðý güzergâh güvenlik güçlerince kontrol altýna alýndý BARAJ KAPAKLARI AÇILDI Çatýþmanýn yaþandýðý bölgedeki Hasan Uðurlu DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Millî Eðitim Bakaný Prof. Dr. Ömer Dinçer den kýyafet yönetmeliðini toptan kaldýrmasýný istedi. Yeni eðitim yýlý baþlamadan, yaz tatili bitmeden önce kýyafet yönetmeliðinin kaldýrýlarak serbest kýyafete geçilmesini isteyen DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Öðrencilere önlük ve okul formasý uygulamasý son bulmalýdýr. Öðretmenleri de takým elbise, kravat ve gömleðe mahkûm e- den darbe mirasý kýyafet yönetmeliði deðiþmelidir. Yeni Millî Eðitim Bakanýmýz Sayýn Ömer Dinçer den, yeni ve cesur bir adým atmasýný ve böylece tarihe geçmesini bekliyoruz. dedi. Barajý nýn kapaklarý açýlýp suyun salýnmasý saðlanýrken Yeþilýrmak ýn su seviyesi teröristlerin kaçýþýnýn engellenmesi amacýyla yükseltildi. Sol bacaðýndan yaralanan terörist Mehmet Can Oðuzsoy un Ayvacýk Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlandý. Teröristin hastane çýkýþýnda zafer iþareti yapmak istemesi hastane çevresindeki vatandaþlarýn tepkisine sebep oldu. Yetkililer, teröristle birlikte bir kalaþnikof tüfek, bir tabanca, 500 gram C4 patlayýcý, 3 el bombasý, bir telsiz, bir güneþ e- nerjisiyle dolan batarya ve yiyecekler ele geçirildiðini bildirdi. ERZÝNCAN DA DA 1 TERÖRÝST ETKÝSÝZ HALE GETÝRÝLDÝ Bu arada, Erzincan Ýl Jandarma Alay Komutanlýðýna baðlý özel harekât timleri tarafýndan Refahiye ilçesinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sýrasýnda, bir grup terör örgütü mensubu ile karþýlaþýldýðý belirtildi. Dur ihtarýna ateþle karþýlýk verilmesi üzerine çýkan çatýþmada, 1 terörist etkisiz hale getirildiði, 2 uzun namlulu silâh ele geçirildiði kaydedildi. Açýklamada, bölgede operasyonlarýn sürdüðü bildirildi. Kýyafet yönetmeliði toptan kaldýrýlsýn DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý Tek tip öðrenci ve tek tip öðretmen profilinin eðitim psikolojisiyle ve pedagojik anlayýþla uyuþmadýðýný söyleyen Gürkan Avcý, Eðitim ve bilim özgür ortamlarda ve özgür bireylerin kafalarýnda yeþerir. 40 derece havada kravat, ceket, VALÝ: KAS TA MO NU YA GE ÇE CEK LER DÝ SAMSUN Em ni yet Mü dür lü ðü Ö - zel Ha re kât Þu be si e kip le ri i le Ay - va cýk Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip - le ri nin U ður lu Kö yü or man lýk a la - nýn da 4 ki þi lik te rö rist grup la ça týþ - ma sý nýn ar dýn dan o lay ye ri ne gi den Sam sun Va li si Hü se yin Ak soy, böl - ge de yet ki li ler den bil gi al dý. Va li Ak soy, Ýlk bil gi le re gö re söz ko nu - su gru bun Kas ta mo nu da ki grup la bu luþ mak ü ze re bu ra dan ge çiþ yap mak is te dik le ri ne da ir tes bit ler var. Yal nýz bun lar a raþ týr ma ya muh taç bil gi ler. Sor gu la ma sý ra - sýn da or ta ya çý ka cak so nuç lar. Ö - zel lik le To kat, Or du is ti ka me tin den ge lip bu ra dan Kas ta mo nu ya ge çiþ ya pa cak la rý na da ir ön bil gi ler var. A ra zi de a ra ma, ta ra ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor di ye ko nuþ tu. Sam sun - Er zin can / a a gömlek ve önlük gibi giysiler dayatmak statükonun ve mürteciliðin bir tezahürüdür. Millî Eðitim Bakaný Sayýn Dinçer in 30 yýl önce cunta gölgesinde çýkarýlan kýyafet yönetmeliðini kýsmen deðil toptan kaldýrmasýný istiyoruz diye konuþtu. Avcý ayrýca Üniversitelerimizin kurum disiplinini tehdit eden unsurlarý kýlýk kýyafette, baþörtüsünde aramak, o- kullarýmýzda kotpantolonu ve serbest kýyafeti tehlike olarak görmek, ortaçað zihniyetidir dedi. Avcý, eðitimde bireylerin giyim kuþamlarýyla deðil, kafalarýnýn içinin bilgiyle, kültürle ne kadar doldurulduðuyla ilgilenilmesi gerektiðini vurguladý. Ankara / Fatih KARAGÖZ HABERLER MAZLUMDER: Hollanda ve BM de yargýlanmalý MAZLUMDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Karagöz, Srebrenica da toplanan 8 binden fazla Boþnak ýn Mladiç çetesi tarafýndan katledilmesinden doðrudan BM nin de sorumlu olduðu ifade ederek, Hollanda Ordusu na baðlý BM askerlerinin ve komuta kademesindeki tüm yetkililerin ve siyasî sorumlularýn yargýlanmasýný talep etti Karagöz, Srebrenica katliâmýnýn yýl dönümü sebebiyle yaptýðý açýklamada, tarihe kara bir leke olarak geçen katliâmýn sorumlusu Ratko Mladiç in yýllardýr elindeki kanla sürdürdüðü özgürlüðüne veda ederek Lahey Adalet Divanýna çýkarýldýðýný söyledi. Karagöz, her ne kadar bunca yýl saklandýktan sonra ortaya çýkartýlmasýnýn siyasî bir niyeti görünse de adalete hesap vermesinin katliamýn yükünü bir nebze de olsa hafifleteceðini söyledi. 11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna Hersek in Srebrenica bölgesinde Avrupa nýn Ýkinci Dünya Savaþýndan bu yana gördüðü en büyük katliâm yaþandýðýný, BM tarafýndan güvenli bölge ilân edilen Srebrenica da 8 binin üzerinde Bosnalý erkek, kadýn ve çocuk Sýrp milisler tarafýndan öldürüldüðünü söyleyen Recep Karagöz, MAZLUMDER olarak, Hollanda Ordusu na baðlý BM askerlerinin ve komuta kademesindeki tüm yetkililerin ve siyasî sorumlularýn; Sýrp çetniklere savunmasýz bir þekilde teslim edilen ve akabinde Ratko Mladiç çetesi tarafýndan hunharca katledilen 8 binden fazla sivilin ölümünden sorumlu olarak Mladiç ile birlikte yargýlanmasýný talep ettiklerini söyledi. Karagöz, þunlarý kaydetti: BM nin Güvenlikli Bölge ilân ettiði Srebrenica da toplanan 8 binden fazla Boþnak ýn Mladiç çetesi tarafýndan katledilmesinden doðrudan BM i sorumlu görüyor ve BM yi, Ratko Mladiç in suç ortaðý olarak dünya ve insanlýk vicdanýnda sorgulanmasýný ve yargýlanmasýný talep ediyoruz. MAZLUMDER olarak Srebrenica katliâmýný ibretle hatýrlýyor, bir daha yaþanmamasý için, uluslar arasý barýþ ve güvenlik mekanizmalarýnýn baðýmsýz, adil, eþitlikçi bir yapý kazanmasý ve hak ihlâllerinin son bulmasý için tüm gücümüzle çalýþacaðýmýzý, takipçisi olacaðýmýzý yineliyoruz. Ankara / Ahmet Terzi Felçli Kore gazisini soydular MUÐLA NIN Bodrum ilçesinde kýsmi felçli Kore gazisinin evine kar maskesi takarak silâhla giren kiþiler, gaziyi ve bakýcýsýný baðladýktan sonra evde bulunan 90 bin lira, kredi ve banka kartlarý ile madalyasýný çaldý. Alýnan bilgiye göre bir süre önce geçirdiði bypass ameliyatlarý sonucu kýsmi felç geçiren Kore gazisi 80 yaþýndaki Kaya Kök, Bodrum un Ortakent Yahþi beldesindeki bir tatil sitesine yerleþti. Burada bakýcýsý ile kalan Kök ün evine sýralarýnda kar maskeli ve eldivenli kiþi ya da kiþiler silâhla girdi. Evin penceresinden girdikten sonra silâh tehdidiyle Kök ün ellerini ve ayaklarýný iple, aðzýný da bez parçasýyla baðlayan kiþiler, bakýcýsý Fatma Çet i de domuz baðý yöntemiyle baðladýktan sonra evin banyosuna kilitledi. Þüpheliler evde Kök e ait bir çantanýn içinde bulunan ve matbaacýlýk yaptýðý dönemdeki birikimi olan 90 bin lira, kredi ve banka kartlarý ile gazi madalyasýný alarak evden kaçtý. Bir süre sonra aðzýndaki bezi güçlükle çýkartan Kök, baðýrarak yardým istedi. Yaklaþýk bir saat sonra Kök ün baðýrma sesini duyan komþularý durumu site görevlilerine bildirdi. Site görevlileri kýsa sürede eve gelerek Kök ve Çet i kurtardý. Bodrum Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlattýðý bildirildi. Bodrum / aa Durak, savcýya 2 saat ifade verdi ÝÇÝÞLERÝ Bakanlýðýnca görevden uzaklaþtýrýlan eski Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç Durak, belediyede Ýhaleye fesat karýþtýrýldýðý iddiasýyla düzenlenen operasyon kapsamýnda dün Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Arýkan a iki saat süreyle ifade verdi. Durak, avukatlarý ile birlikte saat sýralarýnda adliyeye geldi. Durak, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Arýkan a 2 saat ifade verdi. Durak, adliyeden ayrýlýrken gazetecilerin sorularý üzerine, Türkiye de uzun süre büyükþehir belediye baþkanlýðý yaparsanýz, çok þey sorarlar size dedi. Durak, e- mekli olan emekli hakim arkadaþýnýn kendisine 30 yýllýk Ýslam Arap devletlerinin baþkanlarýnýn Tunus tan Yemen e kadar hep bir bir devrildiðini hatýrlattýðýný belirterek þöyle devam etti: Bana Siz 30 yýl belediye baþkanlýðý yaparsanýz sizin de baþýnýza bu gelir dedi. Baþka bir þey demeyim. Önemli bir þey yoktu. Zaman zaman bilgimize baþvurulacak, bu iþlere artýk alýþtýk. Yargý gerekli alakayý her zaman gösterecek. Durak ýn avukatý ise belediyedeki bazý idari iþlemlerle ilgili müvekkilinin bilgisine baþvurulduðunu kaydetti. Adana / cihan TEBRÝK Kýymetli yeðenimiz Özkan Altuntaþ ile deðerli dâvâ kardeþim Sabahattin Boyacý'nýn kýzý Rüveydanur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Teyfik ve Halime Demirbaþ / Fatsa

6 6 Y GEZÝ BALIKESÝR YENÝ ASYA OKUYUCULARININ BARLA ZÝYARETÝ ÝZLENÝMLERÝ Üstad Bediüzzaman, tarihî camileri, baþ eðmez daðlarý ve cennet bahçeleriyle þirin bir yer olan Barla için "Millet-i Ýslamiyenin, husûsan Anadolu halkýnýn baþýna gelen dehþetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanýna karþý, Kur'ân'dan gelen bir hidayet nûrunun, bir saadet güneþinin tulû ettiði beldedir" diyordu. Mümkün olsa, kalabilsem bir ömür boyu Barla da SÜLEYMAN SÖNMEZ * Tarih, 5 Haziran 2010 Cumartesi. Yer, Balýkesir in tarihî mekânlarýndan Hacý Ali Camii nin avlusu. Akþam namazýný huþu içinde edâ ettikten sonra, kafileyi götürecek olan otobüsün etrafýnda toplanmaya Hele o kirazlar, meyve yüklü dallarýný yerlere eðmiþti. Bazen seyrek bazen de sýk bir * Yrd. Doç. Dr. Barla, rahmet-i Ýlahiyenin ve ihsan-ý Rabbanînin ve lûtf u Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakkýnda, bu kahraman Ýslam milletinin evlatlarý ve âlem-i Ýslâm hakkýnda, hayat ve mematlarýnýn, ebedî saadetlerinin medarý olan eserlerin lemean ettiði bahtiyar yerdir. (Bediüzzaman) baþladýk. Ihlamur çiçeklerinin ýlýk bir rüzgârla etrafa yayýlan baygýn kokusu altýnda, tatlý bir telâþla herkes otobüsteki yerini almaya baþladý. Ýki þoförümüzle yola revan olduk. Saat i gösterdiðinde Akhisar a varmýþtýk den önce Balýkesir den Akhisar a, Bigadiç ve Sýndýrgý üzerinden çok virajlý bir yol ile gidilirdi. Bu yol meþhur Kertil Beli nden geçerdi. Uzun süren zahmetli bir yol idi. Yeni yol hem süreyi kýsalttý, hem de bu zahmeti ortadan kaldýrmýþ oldu. Akhisar içinden Gölmarmara istikametine yöneldik. Bu yol Denizli ye doðru giden tarihî Anadolu yollarýndan biriydi. Günümüzde Akhisar-Salihli arasýndaki kesimi ikinci dereceden bir yol konumuna düþmekle beraber, son yýllarda bu yolun trafiðinde bir canlanma olmuþtu. Sarýgöl, Buldan ve Sarayköy ü hýzla geçen o- tobüsümüz saat sularýnda Denizli ye geldi da Keçiborlu levhasýný fark ettik. Yol boyunca þimþeklerin çakarak zaman zaman etrafý aydýnlattýðý yoðun bir yaðmur bulutunun içinden geçtik. Ýri damlalar otobüsümüzün ön camlarýna ve üst kýsmýna vurarak adeta trampet çalýyordu. Yaðmur altýnda bir müddet yol aldýk de Isparta þehir giriþindeydik. Sabah namazý vakti gelmiþti. Kafile, bir cami bulup, büyük bir sürur içinde sabah namazýný eda etti. Namaz sona erdiðinde þafak atmýþ, tan yeri aðarmýþ ve etraf seçilmeye baþlamýþtý. Güzel bir sabahtý ve gün baþlýyor diye düþündük. Baðlar ve bahçeler içinden geçerek ilerliyorduk. Rakýmý 800 m kadar olan bu güzel þehir, dört cihetten daðlarla çevrelenmiþ bir ovanýn güney kenarýnda kurulmuþtu. Ýklimi hoþ, topraðý bereketli, sularý boldu. Gidiþ istikametimize göre sað tarafýmýzda kalan heybetli Davraz Daðýnýn yüksek kesimlerindeki kar örtüsü varlýðýný hâlâ koruyordu. FÝRUZE RENKLÝ EÐRÝDÝR GÖLÜ Atabey yol ayrýmýndan sonra ova sona ermiþ ve otobüsümüz Eðridir Gölü ile ovayý birbirinden ayýran sýrtlara týrmanmaya baþlamýþtý. Seyrek meþe çalýlýklarý ve ardýçlarla örtülü bu tepeleri aþtýktan sonra göl birden bire karþýmýza çýktý. Firuze renkli, daðlar a- rasýnda, deniz gibi bir güzel göldü bu. Biraz sonra Barla yolu ayrýmýna geldik ve kuzeye doðru gölün batý kýyýsý boyunca gitmeye devam ettik. Daðlar ile göl arasýna sýkýþmýþ dar bir þerit halindeki kýyý ovasý, baþtanbaþa meyve bahçeleriydi. Kiraz, þeftali, erik, elma, ceviz aðaçlarýný ayýrt edebiliyorduk. örtü halinde ardýç ormanlarý gölün dik yamaçlarýný süslüyordu. Kafile, gölün ve manzaranýn güzelliði karþýsýnda adeta büyülenmiþti. Bazý meraklýlar bu göl hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor ve Üstadýn bu gölün üzerinde yaptýðý kayýk yolculuðunu hatýrlayarak heyecanlanýyor ve birbirlerine birtakým sorular soruyorlardý. Birisi, Burasý Türkiye nin dördüncü büyük gölü þeklinde bir açýklama yaptý. Suskun yolcu, gölün yüzölçümünü hatýrlamak için zihnini zorladý ve kendi kendine 517 km² olacaktý galiba diye mýrýldandý. Öðretmen Kâmil, yol arkadaþýnýn dudaklarýndan belli belirsiz çýkan mýrýltýlarý duymuþ, fakat ne söylediðini anlayamamýþtý. Ne dediniz? diye sordu. Yol arkadaþý Burasý, Türkiye nin ikinci büyük tatlý su gölü þeklinde karþýlýk verdi. Bazý yolcular baþlarýný gölün doðudaki uzak ufuklarýna doðru çevirince, sabah güneþinin huzmeleri altýnda ardý ardýna sýralanan daðlarýn bin bir renkli siluetleri onlarý o kadar etkilemiþti ki manzaranýn muhteþemliðinden gözlerini alamadýlar ve bu görüntü karþýsýnda sanki ruhlarýnýn baþka bir âleme doðru uçtuðunu hissettiler. Firuze renkli sular, bembeyaz çakýllarla süslü, zarif dalgacýklarýn vurduðu kýyýlar, dik ve yalçýn ormanlarla örtülü yamaçlar, gölün içerisine doðru dostça kol uzatmýþ burunlarýn resmettiði güzel görüntüleri seyretmeye dalmýþken, Öðretmen Kâmil in Aaa! Baðören Köyü, karaya çekilmiþ bir kayýk da var. Ne güzel, ne þirin evler bunlar, yalýlara benziyor ifadeleri kafileden bazýlarýný daldýklarý hayal âleminden uyandýrdý. GÜLLER DÝYARININ BOZULMAMIÞ GÜLÜ Saat sularýnda otobüsümüz Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinin önünde park etti. Bizden daha önce gelmiþ olan bir kafile vardý. Biz ikinci kafileydik. Kahvaltýlýklar hazýrlanana kadar kafilenin bir kýsmý tesisin çiçekler ve aðaçlarla süslü bahçesinde gezinerek daðlarýn ve gölün temiz havasýný doya doya teneffüs ediyordu. Bahçede güller o kadar çoktu ve güzeldi ki, çiçekleri çok seven yolculardan biri her gülün baþýna vardýðýnda onu bir kez koklamaktan kendini alamýyordu. Kimi koyu kýrmýzý, kimi sarý, kimi beyaz çeþit çeþit ve muhteþem güller... Fakat her gülün baþýndan bir hayal kýrýklýðý ile ayrýlýyor ve Bunlar kokmuyor yahu diye duygularýný açýklýyordu. Þakayý seven bir baþka yolcu ise Bunlarýn DNA sý ile oynanmýþ her halde diyordu. Tam o sýrada bir baþkasý biraz uzaktan diðerlerine el ederek Gelin gelin, burada çok güzel kokan bir gül var diye onlara seslendi. Hep birlikte o gülün baþýna gittiler. A- çýk pembe renkli, yaprak kývrýmlarý pek gösteriþli olmayan, orta boylu mütevazý bir güldü bu. Fakat yumuþak ve pembe yapraklardan oluþmuþ çiçekleri öylesine nefis kokuyordu ki, defalarca koklamaktan kendilerini alamadýlar. Ýçlerinden birisi Hakikî Isparta bu diye bir açýklama yaptý. Evet, bu gül, güller diyarý Isparta nýn bozulmamýþ gerçek gülü idi. Gül reçellerinin, gül sularýnýn, güllü lokumlarýn yapýldýðý gerçek Isparta gülü Kahvaltýnýn hazýrlýklarý sürerken bahçede gezinenlerden biri, çitlere sarýlmýþ bir hanýmelinin yanýna gitmiþ, onun güzel kokusunu teneffüs ediyordu. Gülleri koklayan arkadaþ oraya da gitti ve diðerlerine seslendi. Gelin, bu da çok nefis kokuyor. Çiçekleri sevenler hemen hanýmelinin baþýnda kümelendiler. Ýnsan elinin fazla tahrip etmediði, Anadolu nun bu güzel köþesinde, bu taze sabahta ve yeni baþlayan günde, bu tabiî ve nezih ortamda insanlarýn içindeki güzel duygular açýða çýkmýþtý adeta. Ýþ ve güçten baþýný kaldýramayan ve mekanik hayatýn çarklarý içine sýkýþmýþ kalmýþ bu insanlar, tabiata daha baþka bir gözle bakýyor ve yaþadýklarýnýn farkýna varýyorlardý. Kafile, nihayet kahvaltý masasýnýn baþýna oturdu. Görevliler cansiperane bir gayretle misafirlerin ihtiyaçlarýný eksiksiz bir þekilde yerine getirmek istiyorlardý. Kimi ekmek daðýtýyor, kimisi kahvaltý tabaðýný masalarýn ü- zerine yerleþtiriyordu. Birkaç zeytin, bir parça beyaz peynir, bir haþlanmýþ yumurta, küçük kutucukta bir parça bal ve reçel, bir parça tereyaðý ve ekmek, yanýnda demli bir çay, kahvaltýnýn yiyecek çeþitlerini oluþturuyordu. Kafile neþe içinde ve büyük bir iþtahla karnýný doyurmaya baþladý. Çünkü uzun gece yolculuðu boyunca aðzýna lokma koymayanlar vardý. Kahvaltýsýný çabuk yapanlar etrafý keþfe çýkmýþlardý. Elinde fotoðraf makinesi olan birisi kýr çiçeklerinin resmini çekiyordu. Önceki kafileden bir ziyaretçi onu görünce, nereli olduðunu sordu. O da Balýkesir diye cevap verdi. Diðeri yine devam ederek: Sizin oradakilerden farklý mý bunlar? Fotoðraf çeken: Evet, çok farklý, çünkü buralarýn iklimi farklý, bu sebeple çiçekleri de farklý oluyor. Ben bazý çiçekleri ilk kez burada görüyorum diye cevap verdi. Gerçekten de daha daðlara bakir muhitlere gitmeden bile insan elinin fazlasýyla deðdiði bu mekânlarda rengârenk ve göz alýcý çiçekler insanlarýn dikkatini çekiyordu. Sýðýrkuyruðu adý verilen ve çok rastlanýlan bir çiçek bile sabahýn bu saatlerinde sarýçiçekleriyle o derece muhteþem görünüyordu ki, bir haným ziyaretçi onu koparmaktan ve elinde taþýmaktan kendini alamamýþtý. Eðirdir Gölü kýyýsý, Kafile Baþkaný Ali Kurnaz ve Ali Fuat Beyler Barla çiçeklerinden bir sarý çiçek, üzerindeki Ýlâhî sanatý temâþâ ettiriyor. Önünde asýrlýk çýnar aðacýyla Üstadýn Barla'da kaldýðý ev. { DEVAMEDECEK {

7 Y DÜNYA 7 Kýb rýs i çin düð me ye ba sýl dý KKTC CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI SÖZ CÜ SÜ ER TUÐ: KIB RIS SO RU NU - NUN SON LAN DI RIL MA SI SÜ RE CÝ Ý ÇÝN DÜÐ ME YE BA SIL MIÞ TIR. KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu nun Söz cü sü Os man Er tuð, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un, 7 Tem muz da Ce nev re de ya pý lan Kýb rýs zir ve sin de, Kýb rýs so ru nu nun son lan dý - rýl ma sý sü re ci i çin düð me ye bas tý ðý ný söy le di. Kýb rýs so ru nun çö zü mü yö nün de sür dü rü len mü za ke re ler kap sa mýn da E kim a - yýn da New York ta ya pý la cak dör - dün cü üç lü Kýb rýs zir ve sin de, Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü nün o - lup ol ma ya ca ðý nýn net leþ me si ve BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun un bu ko nu da bir ka rar ver - me si bek le ni yor. Kýb rýs ta ta raf la rýn ya pa ca ðý yo ðun laþ tý rýl mýþ gö rüþ me le - rin so nun da, E kim a yý çö zü mü ge ti re bi - le ce ði gi bi, mü za ke re le rin so nu da o la bi lir. KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu i le Kýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri a ra sýn da sür dü rü len mü za - ke re ler de, ta raf lar a ra sýn da, a na ko nu lar da de rin gö rüþ ay rý lýk la rý var. 7 Tem muz da Ce nev re de ya pý lan ü çün cü üç lü Kýb rýs zi re vin de, BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun, ta raf lar dan, E kim a yý na ka dar yo ðun laþ tý rýl - mýþ gö rüþ me yap ma sý ný ve e kim so nun da New York ta ya pý la cak dör dün cü üç lü gö rüþ me ye da ha ya kýn laþ mýþ hal de gel me le ri ni is te di. Ce nev re de top rak ko nu sun da a çý lým ya pan Kýb rýs Türk ta ra - fý, E kim a yý na ka dar ya pý la cak yo ðun laþ tý rýl mýþ gö rüþm eler de al-ver sü re ci ne ha zýr. HABERLER Ja pon ya, nük le e re ba ðým lý lý ðý ný a zal ta cak JAPONYA Baþ ba ka ný Na o to Kan, Ja pon - ya nýn nük le er e ner ji ye o lan ba ðým lý lý ðý ný a - zalt mak zo run da ol duk la rý ný bil dir di. Baþ ba - kan Kan, Ja pon ya da mey da na ge len dep - rem ve tsu na mi nin yol aç tý ðý Fu ku þi ma Nük le er San tra lin de ya þa nan rad yas yon sý - zýn tý sý nýn, ül ke de nük le er e ner ji ye yö ne lik en di þe le rin art ma sý na sebep ol du ðu nu be - lirt ti. Kan, Ja pon ya nýn e lek trik e ner ji si ar - zýn da 2030 yý lý na ka dar nük le er e ner ji nin pa yý ný yüz de 53 o ra nýn da a zalt mak i çin plan yap mak zo run da yýz de di. E ner ji kay nak la - rýn dan yok sun bu lu nan Ja pon ya da ya þa nan dep rem, nük le er san tral le re o lan ba ðým lý lý - ðýn o lum suz so nuç la rý ný or ta ya çý kar dý. Ha - len Ja pon ya da bu lu nan 54 re ak tö rün 35 i dev re dý þý ko num da bu lu nu yor. Tok yo / a a ABD nin ba rýþ gö rüþ me le ri ba þa rý sýz lý ða mý uð ra dý? ÝSRAÝL'ÝN Ha a retz ga ze te si, Ýs ra il ve Fi lis - tin li yet ki li le re da ya na rak, ABD nin ba rýþ gö rüþ me le ri nin ye ni den baþ la týl ma sý na yö - ne lik ça ba la rýn da ba þa rý sýz ol du ðu nu bil dir - di. Ha a retz e bil gi ve ren kay nak lar, Fi lis tin li der li ði nin Ey lül a yýn da Bir leþ miþ Mil let - ler de Fi lis tin dev le ti nin ta nýn ma sý na yö ne lik ça ba la rýn sür dü rül me si ko nu sun da da ha ka - rar lý ol du ðu nu di le ge tir di. Ýs ra il li bir kay - nak, A me ri ka lý la rýn her i ki ta ra fýn ka bul e - de bi le ce ði ve ta raf la rý bir ma sa et ra fýn da bu - luþ tu ra cak bir for mül bul ma yý ba þa ra ma dý - ðý ný be lirt ti. Ay ný kay nak, A me ri ka lý la rýn, Baþ kan Ba rack O ba ma nýn 19 ve 22 Ma - yýs ta yap tý ðý ko nuþ ma la rý bir leþ ti re cek bir for mül ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný ha týr lat tý. Söz ko nu su for mül, Fi lis tin li le re top rak ta ka sý i le bir lik te 1967 sý nýr la rý ný ö ne rir ken, ay ný za - man da Ýs ra il in Ya hu di dev le ti nin u lu sal va - ta ný o la rak ta nýn ma sý ný ön gö rü yor du. An - cak, böy le bir for mü le her i ki ta raf tan da i ti - raz lar yük sel di ði, bu nun da A me ri kan yö ne - ti mi ni, ta raf lar dan hiç bi ri nin mü za ke re le rin ye ni den baþ la ma sý na ha zýr ol ma dý ðý so nu - cu na gö tür dü ðü i fa de e dil di. Tel A viv / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Erdoðan Düzeltici'nin amcasý ve Selahattin Düzeltici'nin babasý Abidin Düzeltici'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý SÖZ CÜ ER TUÐ: DÜÐ ME YE BA SIL DI KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu nun Söz cü sü Os man Er tuð, BM Ge - nel Sek re te ri Ban Ki-mun un, 7 Tem muz da Ce nev re de ya pý lan Kýb rýs zir - ve sin de, Kýb rýs so ru nu nun son lan dý rýl ma sý sü re ci i çin düð me ye bas tý ðý ný söy le di. Türk ta ra fý nýn yýl so nu na ka dar çö züm ve 2012 in ilk ay la rýn da çö - züm he de fi nin ger çek çi ol du ðu nu, 2012 son ra sý çö züm he de fi nin i se ger - çek çi ol ma dý ðý ný be lir ten O san Er tuð, Kýb rýs so ru nu nun son lan dý rýl ma sý, so nuç lan ma sý sü re ci i çin düð me ye ba sýl mýþ týr di ye bi li riz. Ya ni so nun baþ - lan gý cý, a ma bu so nuç lan dýr ma mu hak kak çö züm o la cak nok ta sýn da dýr di - ye me yiz. O la bi lir de ol ma ya bi lir de, a ma her i ki du rum da da bir so nu cun or ta ya çýk ma sý i çin Ge nel Sek re ter düð me ye bas mýþ týr di ye bi li riz de di. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un Lib ya Ö zel Tem sil ci si Ab de li lah El Ha tip, Lib ya da si ya sî çö züm bu lun ma sý i çin ça ba la rýn art tý - rýl ma sý ný ve ta raf lar a ra sýn da ki do lay lý gö - rüþ me le rin doð ru dan gö rüþ me le re dö nüþ - me si ni is te dik le ri ni söy le di. El Ha tip, ge çen haf ta so nun da Trab lus a yap tý ðý zi ya re tin ar dýn dan BM Gü ven lik Kon se yi ne bil gi ver di. Ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya da ge çiþ sü re ci nin i da re e - di le bil me si i çin, ül ke de ki bütün si ya sî grup - la rý, böl ge le ri ve ka bi le le ri tem sil e den ku - GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem arkadaþýmýz Rýdvan Ercan'ýn, deðerli oðlu; Ahmet Ercan'ýn müessif bir trafik kazasý geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Haktan acil þifalar dileriz. Y rum sal bir me ka niz ma nýn o luþ tu rul ma sý ko nu sun da ta raf la rýn uz laþ ma ya var ma sý ge - rek ti ði ni be lir ten El Ha tip, þöy le ko nuþ tu: Ta raf la rý si ya sî çö züm yö nün de ça lýþ ma - ya o dak lan ma ya ça ðý rý yo rum, do lay lý gö rüþ - me le rin doð ru dan gö rüþ me le re dö nüþ me si - ni is ti yo ruz. Çok sa yý da Lib ya lý vefat et ti. Lib ya da ki ih ti lâ fýn ka lý cý þe kil de so na er me si i çin si ya sî çö züm ge rek li. Bu çö züm el bet te bir a teþ ke si i çer me li, an cak ay ný za man da Lib ya hal ký nýn ba rýþ çýl ve de mok ra tik bir ge - le cek yö nün de ki meþ rû is tek le ri ni de ye ri ne Mülkiyet konusunda sorunlar var Mü za ke re ler de Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý baþ lý - ðýn da yo ðun gö rüþ me ler ya pýl dý ðý ný, çe þit li kar þý lýk lý teklif ler su nul du ðu nu, ba zý ya kýn laþ ma lar ol du ðu nu be li ren Er tuð, bu baþ lýk ta ü ze rin de uz la þý la ma yan da ha ko nu lar ol du ðu nu söy le di. Mül ki yet ko nu sun da ki e sas so ru nun, Rum ta ra fý nýn ilk söz hak ký nýn, ilk sa hi bin de ol ma sý yak la þý mý ol du ðu nu, Rum ta ra fý nýn bu baþ lýk - la il gi li sü rek li bað lan tý kur ma ça ba sýn da ol du ðu nu i - fa de e den Er tuð, Türk ta ra fý nýn, an laþ ma nýn AB nin bi rin cil hu ku ku ol ma sý ný is te di ði ni, Rum ta ra fý nýn bu - na kar þý çýk tý ðý ný ak tar dý. E ko no mi baþ lý ðýn da, ge çiþ sü re le ri ve mer kez ban ka sý gi bi ba zý ko nu lar da so run lar ol du ðu nu, a ma bun la rýn çö züm le ne me ye cek so run lar ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Er tuð, Gü ven lik ve Ga ran ti ler baþ lý ðýn da Ga - ran ti ler ko nu su nun, an cak ga ran tör le rin de ka tý lý mý i - le e le a lý na ca ðý ný kay det ti. Er tuð, Rum mec li si nin, ga - ran ti ler ge çer siz dir, KKTC Cum hu ri yet Mec li si nin de bu na kar þý lýk, ga ran ti ler den vaz ge çil me ye ce ði, kýr mý zý çiz gi ler dir yö nün de ka rar al dý ðý ný a ným sat tý. Er tuð, Top rak baþ lý ðýn da kri ter le rin gör þül dü ðü - nü ve bu ko nu da a çý lým yap týk la rý ný be lir te rek, kri ter - le ri da ha ge niþ bir þe kil de ko nuþ ma ya ha zýr ol duk la rý - ný, a ma ha ri ta ve ra kam la rýn en son ko nu þa la cak ko - nu ol du ðu nu söy le di. Lefkoþa / aa BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdelilah, Libya'da çok sayýda Libyalýnýn öldüðünü belirterek, doðrudan görüþmelere baþlanmasýný istedi. FOTOÐRAF: AA Ýstanbul daki toplantý Libya için fýrsat sunacak BM LÝBYA TEMSÝLCÝSÝ EL HATÝP, "ÝSTANBUL'DA YAPILACAK LÝBYA TEMAS GRUBU TOPLANTISI, ULUSLAR ARASI TOPLUMUN ÇABALARININ EÞGÜDÜMÜNÜ SAÐLAMADA BÝR FIRSAT SUNACAK" DEDÝ. ge tir me li. El Ha tip, Trab lus ta gö rüþ tü ðü hü kü met yet ki li le ri nin ve mu ha lif li der le rin, on la ra sun du ðu bu gö rüþ le ri in ce le me ve cevap ver me ye söz ver dik le ri ni de be lir te rek An cak ne ya zýk ki çö züm bul ma nok ta - sýn dan e pey u zak ta yýz di ye ko nuþ tu. BM Lib ya Tem sil ci si El Ha tip a çýk la ma sýn da Ýs tan bul da ya pý la cak Lib ya Te mas Gru bu top lan tý sý, u lus la r a ra sý top lu mun ça ba la rý - nýn eþ gü dü mü nü sað la ma da bir fýr sat su - na cak de di. Bir leþ miþ Mil let ler /a a Bosna dan ders alýp, mücadele etmeliyiz ALMANYA'DAKÝ Ýslâmî çatý kuruluþu Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Serebrenitsa katliâmýnýn 16. yýldönümü vesilesiyle bir açýklama yaparak, katliâmdan ders alýnmasýnýn, nefret ve ýrkçýlýða karþý Müslüman, Yahudi ve Hýristiyanlarýn birlikte mücadele etmesi gerektiðinin altýný çizdi. KRM Dönem Sözcüsü Aiman Mazyek, KRM, orada öldürülen mü min kardeþlerini anýyor, geride kalanlarýn acý ve üzüntülerini hissediyor ifadelerini kullandý. Nefret ve ýrkçýlýða karþý birlikte mücadele edilmesi gerektiðinin altýný çizen Mazyek, Bizler dini cemaatler olarak, Müslüman olsun, Yahudi olsun veya Hýristiyan olsun, gücümüzü, insanlar arasýndaki nefret ve ýrkçýlýða karþý koymak için kullanmalýyýz. Serebrenitsa nýn korkunç dersi, bir daha böylesi insanlýk dýþý olaylarýn yaþanmamasýna vesile olmalý diye devam etti. Köln / cihan HABERLER Öldürülen kardeþ Ahmed Veldi Karzai FOTOÐRAF: AA Hamid Karzai nin kardeþi öldürüldü AFGANÝSTAN Devlet Baþkaný Hamid Karzai nin üvey kardeþi Ahmed Veli Karzai nin öldüðü saldýrýyý Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Yusuf Ahmedi telefonla yaptýðý açýklamada, bu saldýrýnýn, ilkbaharda saldýrýlarýn yeniden baþladýðý yönündeki açýklamadan bu yana en büyük baþarýlarý olduðunu belirtti. Yusuf Ahmedi, Taliban ýn, Ahmed Veli Karzai yi öldürmesi için Sardar Ahmed adlý bir suikastçýyý görevlendirdiðini söyledi. Bir görgü þahidi, Veli Karzai yi özel güvenlik ekibinden bir kiþinin vurduðunu belirtti. Ülkenin güneyindeki en güçlü kiþilerden biri olan, Kandahar Ýl Meclisi Baþkaný Ahmed Veli Karzai evinde öldürüldü. Kabil / aa CIA uçaklarý Pakistan da 32 kiþi öldürdü PAKÝSTAN'IN Afganistan sýnýrýndaki Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde insansýz Amerikan uçaklarýnýn düzenlediði saldýrýlarda bir günde 32 kiþi öldü. Bir istihbarat yetkilisinin yerel Geo News Televizyonuna verdiði demeçte, Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilâtý nýn (CIA) insansýz uçaklarý tarafýndan son 24 saatte Afganistan sýnýrýndaki köylere altý füze saldýrýsý yapýldýðýný, bu saldýrýlarda 32 kiþinin öldüðünü, çok sayýda kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Yetkili, CIA uçaklarýnýn Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde uçmaya devam ettiðini belirtti. Son dönemlerde hiç olmadýðý kadar gerginleþen iki ülke arasýndaki iliþkiler, El Kaide lideri Usame bin Ladin in Pakistan daki ABD güçlerince 2 Mayýs ta öldürülmesi sonrasý ciddî þekilde zarar görmüþtü. Ýslamabad / aa Bak þu AP milletvekillerinin yaptýðýna! AVRUPA Parlamentosu milletvekilleri, AB üyesi ülkelere, bu sonbaharda BM nin Filistin devletini tanýmasý arayýþýna girecek olan Filistinlileri bu giriþimlerinden vazgeçirmeleri çaðrýsýnda bulundular. AP nin, aralarýnda muhafazakârlar, liberaller ve sosyalistlerin bulunduðu 106 milletvekilinin imzasýný taþýyan mektupta, milletvekilleri, Ýsraillilerle Filistinliler arasýndaki meselelerin, baðýmsýzlýk ilânýyla deðil yalnýzca müzakereler yoluyla çözümlenebileceðini savundular. Avrupa Birliði (AB) Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton a gönderilen mektupta, Kesinlikle Filistin dâvâsýnýn haklýlýðýna inandýðýmýzdan, onlara, barýþ þanslarýný engelleyebilecek, ters tepecek bir adým olduðundan endiþe ettiðimiz, BM nin, tek taraflý ilân edilmiþ devleti tanýmasý arayýþýndan kaçýnmalarý çaðrýsýnda bulunuyoruz ifadesi kullanýldý. Brüksel / aa Suriye: Clinton un sözleri provokatif SURÝYE, ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ýn, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad ile ilgili açýklamalarýný provokatif olarak deðerlendirdi. Suriye resmi SANA ajansýnýn haberinde, Clinton ýn Esad hakkýnda yaptýðý vazgeçilmez deðil açýklamasý için, Amerikan Dýþiþleri Bakanýnýn açýklamalarýný þiddetle kýnýyoruz. Bu yorumlar provokatiftir ve iç kargaþanýn sürmesini amaçlýyor ifadesi kullanýldý. ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton, Suriye Devlet Baþkaný Esad ýn vazgeçilmez olmadýðýný ve meþrûiyetini kaybettiðini, ABD nin Esad ýn rejiminin iktidarda kalmasýndan çýkarý bulunmadýðýný söylemiþti. Beyrut / aa

8 8 13 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y Çevreþuuruiçin belediyelerebirteklif AHMET SANDAL Þehirlerde yaþayan insanlarýn muzdarip olduðu çeþitli meseleler vardýr. Bu meseleler hayat pahalýlýðýndan tutun da, eðitim, saðlýk ve benzeri alanlarda kendini gösterir. Bu meselelerin yanýnda çevre meseleleri vardýr ki, bu da þehirli insaný oldukça menfî bir þekilde etkiler. Öyle etkiler ki, su, hava, gürültü, görüntü, katý atýklar, çöpler, yeþil alanlarýn azlýðý, tarým topraklarýnýn betonlaþmasý ve benzeri çevre meseleleri þehirli insanýn huzur ve sükûnunu bozar ve hayattan aldýðý lezzeti azaltýr. Bu meselelerin önlenmesi için herkese görev düþmektedir. Çevre meseleleri çok kapsamlý olduðu için görev yalnýzca kamu kurumlarýndan beklenmemelidir. Sivil toplum kuruluþlarý bu hususta, çözüm noktasýnda öncü olmalýdýr. Çevre meselelerinin bir diðer özelliði de yerel düzeyde ortaya çýkmasýdýr. Ýþte yerel düzeyde ortaya çýkan bu meselenin çözümü de yerelde olmalý ve belediye yönetimleri çevre meselelerinin çözümünde aktif davranmalýdýr. Çevre meselelerinin çözümünde aktif olmasý gereken belediyelerin yapmalarý gereken ilk iþ, çevre konusunda vatandaþlarý þuurlandýrmak olmalýdýr. Vatandaþlar ne kadar þuurlu olursa, çevre problemleri o kadar az olur. Vatandaþlar çevre konusunda þuurlandýkça, mesele kaynaðýnda önlenir. Çevre meselelerinin çözümü konusunda yetkili ve görevli idareler (baþta belediyeler) iþte bu noktadan hareket ederek, þehirde yaþayan vatandaþlarda çevre þuuru oluþturmaya azamî gayret göstermelidir. Bu hususta, belediye yönetimlerinin yanýnda, çevre þuurunun oluþturulmasýnda baþta ailelere büyük sorumluluklar düþmektedir. Ayrýca, örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnýn da görev ve yükümlülükleri vardýr. Basýnyayýn ve kitle iletiþim araçlarýnýn yöneticileri de bu hususta üzerine düþeni yapmalýdýr. Gönüllü çevre kuruluþlarýnýn çevre bilinçlendirmesinde büyük rolleri vardýr. Belediye yönetimleri de bu sayýlan kitle ile irtibata geçerek çevre þuuru için çalýþma gerçekleþtirebilir. Peki, belediye yönetimleri þehirde yaþayan vatandaþlarda çevre þuuru oluþturmak için baþka neler yapmalýdýr? Çevre þuuru konusunda neler yapýlabilir? diye düþündüðümüzde, akýlda kalacak sözlerin þehrin muhtelif yerlerine, özellikle trafiðin yoðun olduðu ana caddelerdeki duvarlara asýlmasý, hatta gerekirse ýþýklý reklâm ve tanýtým panolarýnda kýsa ve veciz sözlerin sabahakþam gösterilmesi fayda saðlar. Meselâ, aþaðýdaki sözlerin bu hususta dikkat çekici olduðunu düþünüyorum. Bu sözler, þehir insanýný çevre üzerine düþündürmeye sevk edebilir. Burada þunu belirtmekte fayda var. Yýlda bir kez ve özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayýsýyla asýlan pankart ve afiþler çok fazla etkili olmuyor. Yýlda bir kez, birkaç gün asýlan sözler mutad ve âdetten sözler gibi okunup geçiliyor. Halbuki bu sözler gerekirse aylarca, yýllarca asýlmasý ve þehir insanýnýn dikkatine sunulmasý gerekir. Bu yazýyý hazýrlarken bir anda aklýma gelen çevre üzerine düþündürücü bu sözleri belediye yönetimlerine þehrin muhtelif yerlerine asmalarý için tavsiye ediyorum. Bu sözler aþaðýda yer almaktadýr. Belediye yönetimlerinin kendileri de bu noktada çalýþma yapabilir, baþka sözler de bulabilir, hatta bir yarýþma düzenleyebilir ve yarýþmada dereceye giren sözleri de þehrin iþlek caddelerinde sergileyebilir. Burada önemli olan çevre üzerine düþündürecek sözlerin akýlda kalacak ve dikkat çekecek özellikte olmasýdýr. Hatta þiddetli bir þekilde uyaracak özellikte olmalýdýr. Ýþte, belediye yönetimlerine, þehrin iþlek caddelerinde duvar ve panolara asmalarý için birkaç uyarýcý söz: 1- Bu dünya, bu tabiat yalnýzca bir nimet deðil, ayný zamanda bir emanettir. Emanete ihanet etme. 2- Çevre için zahmete katlanmayan, gün gelir felâkete katlanýr. 3- Çevre sana ait deðil, sen çevreye aitsin. 4- Topraða, daða, ovaya atarsan plastik, alarm saati geri sayar týk, týk, týk. 5- Çevreyi korumak için çekmezsen çile, kavuþamazsýn çiçeðe, güle. 6- Çevre sorununu düþünmeyenler, kendi sonunu da düþünmüyor demektir. 7- Çevreye karþý davranýþýn kaliteni gösterir. Çevreyi korursan medenîsin, korumazsan yabanisin. 8- Sen çevreyi pis edersen, çevre de gün gelir pes eder. 9- Çevreyi gözün gibi koru, ondan sonra gözün bayram etsin. 10- Hava, su, toprak, orman ve aðaç, hepsi de korunmaya muhtaç. Sen muhtaçlara yardým edersen, Allah da sana yardým eder. Futbol futboldan ibaret deðildir MARKS yirminci yüzyýlda yaþasaydý meþhur cümleyi þu þekilde kurardý herhalde: futbol kitlelerin afyonudur. Genelde spor özelde futbol endüstrinsin kitleler üzerindeki etkisi, ayný anda milyonlarýn ruhunu teslim alýþý pagan dönemlerin totem ayinlerinden daha etkili. Futbol heyecaný bir tür pagan kutsallýða dönüþtürüldü yüzyýlýmýzda. Kitleler her tür ideolojiden arýndýrýlmýþ olarak ancak bu kadar büyük heyecanla harekete geçirilebilir ve bir hedefe yoðunlaþtýrýlabilirdi. Böylesi bir kitlesel coþkunun bu kadar yaygýn, örgütlü, sürekli kýlýnmasý sporun efsununda aramak saflýk olur. Küresel ölçekte göz alýcý þenliklerin kitlelerin ruhunu teslim alabilmesini izah edebilmek için olayýn çok daha farklý boyutlarýna yönelmemiz gerekecek. Futbol heyecanýný, milyonarlý peþinde sürükleyiþini anlamlandýrmak için pagan ayinlerinin büyüsü tek baþýna açýklayýcý deðil. Popüler kültür unsuru olarak futbol bir yana ideolojik aygýt olarak futbol baþlý baþýna ele alýnmasý gereken bir mevzu. Özellikle Güney Amerika da olduðu gibi Faþist darbelerin ideolojik uzantýsý olarak yýllarca iþ gördü futbol. Kitlelerin masum coþkusu rejimlerin baskýcý karakterinin üstünü örterken resmi ideolojilerinin kitleselleþmesine yardýmcý oldýý. 12 Eylül sürecinde sýkýyönetim komutanlýðýnýn aldýðý kararlardan biri de, terörü önlemek için Diyarbakýr a dört futbol sahasý yaptýrma kararý olmasý bu baðlamda hayli anlamlý LARDA Güneydoðu nun üstüne koyu bir pus gibi indirilen JÝTEM in varlýðý, devlet tarafýndan kenarýndan kýyýsýndan ancak kabul edildi. Oysa bütün devlet kurumlarý tarafýndan defalarca reddedilen JÝTEM in varlýðýna tanýk ve eylemlerine maruz kalan büyük bir bölge halký varken bu nasýl tarihe geç kalmaydý yine. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Arif Doðan ýn JÝTEM kurucusu olduðunu söylemesi, eski PKK lý, 9 yýl JÝTEM de çalýþan Abdülkadir Aygan ýn itiraflarý ve maaþ bordrosu, belgeler de JÝTEM diye bir birim yok inkarýný kýramamýþtý. 12 Eylül darbesinin Diyarbakýr Cezaevi nde açtýðý gedikle varýlan 1990 larýn yasadýþý ama resmi ödenekli, silahlý suç makinesi JÝTEM örgütlenmesi, 24 yýl sonra kerhen onaylanmýþtý. JÝTEM devlet memuru kadrosundaki çalýþanlarýyla bütün faaliyetlerini ölümle sonlandýran, devletin ismini bile telaffuz etmeye çekindiði kanlý ve karanlýk bir tarihin militer örgütlenmesiydi... JÝTEM in gerçek yüzü ve iþlediði suçlar kamuoyundan ustalýkla saklanarak, komutanlarý ölü bulunan, izi bulanýk bir hayalet oluþum muamelesiyle bugüne kadar geldi yýllarý arasýnda Güneydoðu yu alev alev yakan toplu mezarlar yetmeyince asit kuyularý ve dere yataklarýna Kabaca þekliyle bizde yansýmasýný bulan; darbe yönetiminin baþkentin 1. ligde bir futbol takýmýyla temsil edilmesi i- çin yasal deðiþiklik yapma ihtiyacý duymasý Ankara nýn resmi ideoloji açýsýndan sembolik deðeri ve bunun ideolojik aygýt olarak iþlevini ele verir. Futbolun kitlelerin ruhunu efsunlama gücü sadece cunta yönetimlerinin keþfettiði, bu amaca uygun kullandýðý bir þey deðil Özellikle Güney Amerika da olduðu gibi Faþist darbelerin ideolojik uzantýsý olarak yýllarca iþ gördü futbol. þüphesiz. Ýngiliz kollektif aklýnýn ürünü o- larak örgütlenmesi serbest piyasanýn kültür/eðlence/spor endüstrisinin en önemli ayaðýný oluþturur. Bizatihi futbol bir endüstriyel ürün olarak serbest piyasa ekonomisinin bir parçasýdýr. Siyaset ekonomi iliþkisi bir birinden ayrý düþünülemeyeceði gibi i- deolojik aygýt olarak futbol da piyasa deðerinden soyutlayarak ele alýnamaz. Ne var ki siyasi yapýlarýn özelliðine göre futbolun ekonomik iþleyiþi de ülkeden ülkeye farklýlaþabilir. Tekelci cunta yönetimlerinin karanlýk ekonomik iliþkileri gibi serbest piyasanýn acýmasýz rekabet oyunlarý da bu kitlesel heyecana, kitlesel ceset dolduran JÝTEM in faaliyetlerini tüm bölge halký birkaç kuþak çok yakýndan tanýyarak büyümüþtür... Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, JÝTEM in Ýçiþleri Bakanlýðý nýn o- nayý ve Genelkurmay Baþkanlýðý nýn haberi olmadan Jandarma Komutanlýðý nýn inisiyatifiyle kurulduðunu açýkladý... Jandarma Genel Komutanlýðý 1987 de kurulan JÝTEM in 1990 da tasfiye edildiðini belirtmiþti... GÜNDEM o kadar yoðun ki, futbolda þikeden daha az önemli olmayan nice konu gazete sütunlarýnda öksüz kalýyor... Ö- nemli konularýn öksüz kalmasýný da benim yüreðim kaldýrmýyor... Cuma günü Radikal de Ýsmail Saymaz imzalý Mersin de beþ Protestan a bir ajan düþüyor haberi sözgelimi: Mersin ve Tarsus ta toplam 20 Protestan yaþýyormuþ... Protestan Cemaati üyelerinden üç kiþinin Jandarma elemaný olduðu biliniyormuþ zaten; o üç kiþiden biri baþpapaz konumunda biri, diðer ikisi de Ýncil satýþý yapan bir yayýnevinin çalýþanýymýþ... Zirve Davasý yla ilgili soruþturmalar sýrasýnda, bir gizli tanýk, bir dördüncü ajan ismi daha vermiþ... O eleman Mersin Jandarma istihbaratýnda görev yapan bir astsubaya baðlý olarak sýzmýþ Protestan Cemaati içerisine... Doðru mu? diye sorduklarýnda, Evet demiþ astsubay, Kendisini misyonerlik faaliyetleri konusunda haber elemaný olarak kullandým kiþilik Cemaat in dörtte biri tescilli a- jan, sizin anlayacaðýnýz... Acaba geri kalan 16 kiþi gerçek Protestan mýdýr dersiniz? Misyoner faaliyetleri söz konusu olduðunda benim zihnime hemen 30 yýl kadar önce yaþadýðým bir olay üþüþür. Milli Gazete yi yönetirken, dindar insanlarýn ayine yansýr.. Kitlelerin heyecaný, umudu, sevinci üzerine kurulmuþ bir endüstridir ve çok da duygusal dýr. Bu duygusallýðýn kutsadýðý futbol ayinlerinin arkasýnda yatan parasal iliþkiler doðrudan siyasal sistemin ideolojik yapýsýyla ilgili olsa gerek... Duygusallýk büyüsünün bozulmamasý için dev kulüplerin korunmasý, bu amaçla da gerektiðinde þike yöntemine sýk sýk baþvurulmasý kitlelerin kontrolü ile birebir alakalý. Ýtalyanlarýn dünya çapýnda marka kulübü Juventus un sadece 2006 yýlýnda 31 kez þike yapmasý baþka nasýl açýklanabilir? Bir ülke siyasal dönüþüm geçiriyorsa sadece askeri ve sivil bürokrasi deðil en az onlar kadar önemli olan futbol kulüpleri de dönüþüm sürecinde operasyondan geçecek demektir. Futbol kulüplerindeki ekonomik iliþkiler, dönen muazzam paranýn kontrolü sermaye-siyaset iliþkisinin kitlesel boyutudur ve hepsinden çok daha hassastýr. Kitlenin duygularý, kutsallarý üzerine zar atan siyasilerin ve sermayenin oyunu ortaya çýktýkça kutsallýk zarý deliniyor. Ama bu kez daha arýnmýþ bir pagan ruh diriltilecek. Kitleler artýk günah çýkarmýþ o- larak baðlýlýklarýný tazeleyecekler. Huþu ile haftalýk ayinlere katýlacak, ayinin görünmez ruhunun yansýmasý o yuvarlak top baðlýlarýný baþka bir boyuta taþýyacak... Tüm bunlarý yönlendiren el, sermaye ve siyaset futbol etrafýnda ürettiði pagan kutsallýk adýna düzenini sürdürecek. Akif Emre Yeni Þafak, JÝTEM indokunulmazlýðýnýdeþmek... Bundan sonraki süreçte JÝTEM Ýn sadece adýnýn kabulü deðil, hukuk dýþý infazlarýnýn sorumlularýnýn yargýlanmasý da gerekiyor. Her dört kiþiden biri ajan ise... Mersin'deki 20 kiþilik cemaatin dörtte biri tescilli ajan. Acaba geri kalan 16 kiþi gerçek Protestan mýdýr dersiniz? Ama çok geniþ yetkilerle donatýlmýþ JÝTEM in varlýðýndan zamanýn siyasi ve askeri üst iradesinin habersiz olmasý mümkün deðildi... Nitekim JÝTEM kurucusu, Ergenekon sanýðý Arif Doðan istihbarat raporlarýnýn JÝTEM ibaresiyle Genelkurmay Baþkanlýðý na da gönderdiklerini söyledi... Ayrýca JÝTEM in fiiliyatta 2005 te Þemdinli deki Umut Kitabevi nin bombalanmasýna kadar aktifliðini biz biliyorduk... Bundan sonraki süreçte JÝTEM Ýn sadece adýnýn kabulü deðil JÝTEM in hukuk dýþý infazlarýnýn sorumlularýnýn yargýlanmasý ve devlet arþivinde kayýtlý gerçeklerin gün yüzüne çýkartýlmasý gerekmektedir... JÝTEM bölgeyi þiddet sarmalýyla tutuþtururken bütün hak ihlallerinin yaný sýra kirli savaþ sektörünün iþlettiði büyük rant mekanizmasý da kamuoyuna teþhir edilmelidir... Yargýsýz infazlar, suikastlar, bombalamalar, köy katliamlarý, faili meçhul cinayetlere uzanarak, yüzlerce kayýp vatandaþýmýzdan geriye kemik kalýntýsý bile býrakmayan JÝ- TEM in Kürt Halký üzerindeki travmatik þiddetinin boyutlarý da sergilenmelidir... Adý ve saný gizli, yetkileri yasadýþý, yapýlanmasý devlet sýrrý, cürümleri sivil halký gözaltýna alýp kaybetmek olan JÝTEM, tabii ki toplumsal zihinde terör tehdidini taze tutmakta çok iþe yaramýþtý larda daha TMK maðduru çocuklar doðmamýþ, ana ve babalarý köylerinden zorla göç ettirilmemiþ, mezralar ve köyler tütmüyordu, Cumartesi Anneleri de oðullarýyla birlikteydi... JÝTEM Ýn dokunulmazlýðýný deþmek derin arkaik yapýlara sahiden dokunmak demektir... Bekliyoruz... Nihal Kemaloðlu Akþam, çocuklarýný gönderdiði bir özel okulda Ýngilizce öðretmeni olan bir genç ziyaretime gelmiþ, yakýnlarýnýn yoðun bir Hýristiyanlýk propagandasýna maruz kaldýðýný anlatmýþtý. Yanýnda vaftiz töreni fotoðraflarý getirdi ayný genç... Bana, Ne olur, misyonerlerin bu tehlikeli faaliyetini deþifre edin, gençleri kurtarýn ricasýnda bulunarak... E, ne olmuþ? demeyin, çünkü devamý var yýlý sonunda, iki gazetede ayrý ayrý manþet oldu ayný genç, birkaç da TV programýna çýktý; Türkiye deki Protestan Cemaati nin lideri sýfatýyla yýl önce bana misyoner faaliyetlerini ihbar eden gencin kendisi de sonunda Hýristiyan mý olmuþtu? Acaba?.. Bilemem... Karanlýk ortamlarda kimin elinin kimin cebinde olduðunu bilemezsiniz çünkü... Taha Kývanç / Zaman, Londra hatýrasý FÝKRET YÜKSEL Ýlk geliþim 20 küsur sene evveldi Londra ya. Bir konferans vesilesiyle tekrar kýsa bir ziyaret nasip oldu bu koca þehre. Gördüklerimi, hissettiklerimi sizlerle paylaþmak üzere kalemi aldým elime. Öncelikle belirtmek isterim ki yakýn bir geçmiþte alýnan müsaadeyle bir kýsým camilerden öðle ve ikindi ezanlarýný duyabilmek çok sevindirici bu gayr-i müslim beldede. Ýnþallah yanýk yürekli Bilâllerin ezanlarý birçok gayr-i müslimin hidayetine vesile olacaktýr. Materyalizmin karanlýk kýskacýndan kurtularak Ýslâmýn nurlu kucaðýna sýðýnabilmeleri her daim duâmýzdýr Ki, bu ülkede ve gittiðim diðer gayrimüslim memleketlerde çocuklarý gördüðümde, Ýslâm fýtratý üzere doðan bu masumlarýn ilerideki hayatlarýnda da Ýslâmý seçmeleri için hep duâ etmiþimdir. Yakýnýmýzdaki Süleymaniye Camii dýþ görünüþünü uzun bir minareyle, iç görünüþünü de ferahlýk ve nezahetle süslemiþ vaziyette mü minleri her daim dâvet ediyor kendisine. Bununla beraber tarihî, yüksek ve kendine has mimarisiyle asýrlýk kiliseler de kolayca gözümüze çarpýyor. Yurtdýþýna ilk çýkýþtaki intibaýný anlatýrken bir arkadaþým þu sözleri söylemiþti: Yurt dýþýna gelmeden evvel Türkiye deki cami sayýsýnýn gereðinden fazla olduðunu düþünürdüm, ama yurt dýþýnda gördüðüm bunca kiliseden sonra artýk fikrimi deðiþtirdim. Camiler bizim kültürümüzün bir parçasý ve sayýlarý ne kadar fazla olursa olsun yine de gereðinden fazla deðil. Öteden beri yurt dýþýnda helâl gýda yiyebilmenin en kestirme yolu vegeterian (vejeteryan) takýlmaktýr. Böylece gayr-i Ýslâmî kesilen hayvan etine bulaþmamýþ olunuyor. Ambalajlarýnda V veya Vejeteryanlar için uygundur amblemi bulunan yiyecekler alýnabiliyor. Yahut sayýlarý çok olmasa da Müslüman kasaplarýn helâl olarak sattýklarý etler yenebiliyor. Ancak bu konu suistimale açýk olduðu için þimdilerde kasaplarýn bir sertifika almasý ve vitrinine yapýþtýrmasý gerekiyor. Kýsaca HMC (Halal Monitoring Committee- Helâl Ýzleme Komitesi) olarak isimlendirilen bir komitenin verdiði sertifikayla içimiz rahat olarak helâl gýda almak mümkün. Ýslâmî usûllerde kesim yapan mezbahalar sýk sýk ve habersizce teftiþ ediliyor ve denetleme çok sýký tutuluyormuþ. Bu konuda bizi aydýnlatan ve Ýslamî hizmetlerde çok cevval kardeþimiz Ýmtiaz Nebi den de yeri gelmiþken bahsedelim. Ýmtiaz aslýnda bir uçak mühendisi, ama iþ bulamayýnca bir devlet ortaokulunda öðretmenlik yapmaya baþlamýþ ve çalýþkanlýðýyla, dürüstlüðüyle, örnek þahsiyetiyle baþ öðretmenliðe yükselmiþ. Mesai saatleri dahilinde normal müfredat derslerini öðretiyor, mesai saati bitince eve gidip istirahate çekilmiyor, adeta ikinci mesaisine baþlýyor. Çalýþtýðý okulun açýk ve kapalý spor tesislerini gençlerin istifadesine sunarak yaptýðý sportif ve kültürel organizasyonlarla gençlerin zamanýný faydalý geçirmesini ve dostluklarýn geliþmesini saðlýyor. Bu faaliyetlerde müslim, gayr-i müslim gençler güzel bir entegrasyon örneði sergiliyor. Ýmtiaz bu ikinci mesaiden beþ kuruþ para almýyor, sadece Allah rýzasý için yapýyor. Konferansýn yapýldýðý üniversitede içinde ibadet odasý bulunan küçük bir kilisecik mevcut. Namaz kýlmak i- çin adres sorduðumda burasýný tarif etti resepsiyondaki görevli. Bir binanýn alt katýnda tertemiz tuvaletleri, mutfaðý, ofisi ve ibadet odasý olan nezih bir yer. Ýçeride yardým alabileceðim kimse yoktu. Ýlk bakýþta ibadet odasýnda mumlarý ve Hýristiyanlýða ait birtakým eþyalarý görünce Sanýrým yanlýþ anlaþýldým, tarifi veren kiþi beni Hýristiyan zannederek burayý tarif etti diyerek endiþelendim. Ancak endiþem uzun sürmedi, ayný odada birkaç seccade görünce rahatladým ve kýble tesbiti yaparak namazýmý eda ettim. Az sonra içeriye güzel ve temiz giyimli kibar bir insan girdi, oranýn rahibiymiþ. Kýble yönünü gösterdi, ben de zaten o yönde namazýmý kýldýðýmý söyleyince gülüþtük. Böyle bir imkâný tanýdýklarý için teþekkür ettim kendisine. Ertesi günü yine namaz için gittiðimde rahib ve rahibe de ordaydý. Kendilerine Meryem Weld in Ýslâm, Batý ve Risâle-i Nur kitabýný hediye ettim. Ýnþallah bu kitap onlarýn hakikî Ýseviliðe ulaþmalarýnda bir katký saðlar. 20 yýl öncesine nazaran burada iman hizmeti daha da artmýþ. Kuzeyden batýya kadar geniþ bir mahallede açýlan altý adet erkekler ve bir adet bayanlar dersanelerinde kardeþlerimiz güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Hemen her akþam sohbetler oluyor. Dersaneler arasý ziyaretler eksik olmuyor. Yurt içi ve dýþýndan seminer için araþtýrmacýlar çaðýrýlýyor, sosyal faaliyetler düzenleniyor. Cuma namazýmýzý o güne has olarak ayrýlan bir salonda kýldýk. Hutbeyi veren Arap kardeþimiz, Þaban ayýnýn mübarekiyetini anlatýrken fasih Ýngilizcesini ve âyetleri okurken fasih Arapçasýný pek güzel kullandý. Global ekonomik þartlara paralel olarak burada da enflasyon bir hayli artmýþ. 20 sene öncenin fiyatlarýný bulmak mümkün deðil. Bunun belki de tek istisnasý telefon konuþma ücretleri. Eskiden Türkiye yi dakikasý 1 paund tan (100 pens) ararken þimdi bu rakam 1 peniye düþmüþ. Artýk gurbette evinizi doya doya arayabiliyorsunuz. Ýngiltere içinde cepten cebi aramak da çok pahalý deðil, dakikasý 10 pens. Yani Türk parasýyla 26 kuruþ. Türkiye'deki operatörlerin dakikasý 41 kuruþtan hizmet vermeleri anlaþýlýr gibi deðil! Keza benzin fiyatlarý da Türkiye'dekinden daha ucuz. Dünyadaki en yüksek benzin fiyatýna sahip olan Türkiye'de umarým fiyatlar daha makul bir düzeye çekilebilir. Temmuz ortasýnda 19 derecelik yaðmurlu bir Londra gezisinin ardýndan hafýzamýzda bizlere yardým ve güleryüzlerini eksik etmeyen kardeþlerimiz kalýyor. Hepsine ayrý ayrý teþekkür ediyor, hizmet-i imaniyelerinde muvaffakiyetler diliyorum.

9 Y MAKALE 9 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Ýman yal nýz ca di li miz le tek rar la yýp kal bi - miz le ik rar et ti ði miz, bir an lam da i çi miz de hap set ti ði miz(!) bir ol gu mu? Ý man e sas la - rý nýn, bü tün ö zel lik le riy le dü þün ce, kalp, gö - nül, hâl, dav ra nýþ, fi il, söz, ö zet le ö zü mü ze yan sý yan bo yut la rý yok mu? Ha ya tý mý zýn bü tün saf ha la rý, sos yal ha ya týn bü tün kat man la rý (fert, a i le, top lum) ve bü - tün var lýk lar la kâ i na týn sa hi bi he sa bý na i le ti þi - Gönül insanlarý Ýnsanlar... Ah o insanlar... Eski insanlar... Gittiler. Gitmek ile kalmadýlar. Ýyilik ve dostluklarý da alýp gittiler. Yalnýz kaldýk þu koca dünyada. Onlarý arýyoruz. Ýþte Bediüzzaman. Onun da yalnýz kaldýðý çok zamanlar oldu. Korkunun daðý-taþý sardýðý zamanlarda yalnýz ve garip kalmýþtý. Ýþte o gönül insanlarýný arýyoruz. Yenilerin hâli daha zordur. Eskileri bilemiyorlar. O ihtiyacý nereden bilsinler. Öyle insanlar var mý cihanda? Elbette vardýr. Ama eskileri baþka idi. Ýnsan kýymeti bilen niceleri vardý. Gönül insanlarý Ýçlerinde hiçbir menfaat hissi taþýmayan samimî insanlar Ararlardý, sorarlardý. Yanlarýna gittiðinizde pozitif enerji verirlerdi. Þeyh Kýbrýsî gündüz gözüne mum yakýp sokaða çýkmýþ. Sormuþ birisi: Ya þeyhim, nedir bu, aydýnlýkta mum yakýlýr mý? Þeyhin cevabý enteresandýr: Evet evlâdým, adam arýyorum, adam Ýþte adam arýyordu Þeyh Efendi, adam. Hem de baþtan sonuna kadar adam. Mukabelesiz seven, kusurlara bakmayan, affeden, kucaklayan, sevgisini zor zamanlarýnda da esirgemeyen Böyle kaç dostunuz var çevrenizde? Ýhlâs Risâleleri sadece evrad-ezkâr için okunduðu zaman bunlarý bulamazsýnýz. Ýhlâs, yaþanmak için vardýr. Böyle ihlâslý, samimî dostlarýnýz varsa ne gam. Eðer yoksa dünya dar gelir insana. Bunun canlý misâllerini hakikî Nur dostlarýnda bulabilirsiniz. Gerisi hepsi bir anlýk tebessümle kalýr. Gönül insanlarý baþkadýr. Size hem gönlünü açar, hem de siz gönlünüzü ona açabilirsiniz çekinmeden. Hayat o zaman hayat olmaya baþlar. Þu dünyada zamanýn fenâ ve zevâl-i eþyadaki tesiratý gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasýnda ayrý ayrý oluyor. Nasýl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayý ve saati ve günleri sayan daireleri zâhiren birbirine benzer, fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de, insandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir. Bediüzzaman Said Nursî Ýman hayata yansýmalý me ge çi lip pra ti ðe dö kü le bi len hu zur, mut lu - luk ve güç kay na ðý de ðil mi? E ðer mad de, mad de ö te si, ya ni gayb/me ta - fi zik â lem le ri ay dýn la tan mu az zam bir pro - jek tör gi bi o lan i man: - Sað lam bir ki þi lik, ka rak ter, dav ra nýþ bi çi mi, bil gi bi ri ki mi nin te me li ni o luþ tur - mu yor sa; - Ken di mi zi, çev re mi zi, o lay la rý, nes ne le ri ol du ðu gi bi gör me mi zi; iç yüz le ri ni keþ fet me - mi zi; o lum lu ba kýþ a çý sý ve i le ti þi mi mi zi sað - la ya mý yor sa; - Gün lük ha ya tý mý zýn tan zi mi ne, a i le ve top lum ha ya tý nýn hu zur ve mut lu lu ðu na ve si le ol mu yor sa; in sa ný ga lak si ler ö te si ne ta þý mý yor, müt hiþ bir güç ve e ner ji men baý ol mu yor sa; Hal kýn i ra de si ni tem sil e den Mec lis ler - de, za man za man ge ri lim ler ya þa nýr. Ba zan da tan si yon o de re ce yük se lir ki, ve kil ler yum ruk yum ru ða bir bi ri ne gir - me de re ce si ne ge lir. Bu tür tab lo lar hiç hoþ kar þý lan ma mak la TARÝHTE BUGÜN Meþ hûr "93 Har bi"ni so na er di ren ni ha î ant laþ ma Ber lin'de (Al man ya) im za lan dý. (13 Tem muz 1878) Ru mi tak vi me gö re 1293'te ya þa nan bu sa vaþ, Os man lý Dev le ti i le Rus ya a ra sýn da ce re yan et ti. Öm rü al tý as ra yak la þan Os man lý Dev le ti a - çý sýn dan ta ri hi nin en bü yük ye nil gi si ma hi ye ti ni ta þý yan bu sa vaþ, 1877 yý lý Ni san a yý or ta la rýn da baþ la dý. Yak la þýk do kuz ay bo yun ca de vam e den ve þid de ti ni gi - de rek art tý ran bu bü yük sa - vaþ, 31 O cak 1878'de ta raf lar a ra sýn da im za la nan E dir ne Mü ta re ke si i le bir de re ce sü - kûn bul du. An cak, Rus ya'nýn teh dit le ri ve i le ri ha re kâ tý kýs men de vam et ti. Öy le ki, Rus kuv vet le ri bu gün kü Ça - tal ca ve hat ta Ye þil kö ye ka - dar ge le rek bu ra da as ke rî ka rar gâh kur du lar. Ý ki dev let a ra sýn da bir an - laþ ma nýn ya pýl ma sý ka çý nýl - maz ol muþ tu. Mart a yý ba - þýn da Ye þil köy'de bir a ra ya ge len i ki dev le tin tem sil ci le ri 3 Mart 1878'de A yas te fa nos Ant laþ ma sý ný im za la dý lar. Bu ant laþ ma, Os man lý dev le ti a çý sýn dan çok a ðýr bir ye nil gi nin tes ci li an la mý - ný ta þý yor du. Os man lý, hem Bal kan lar'da, hem de Kaf - kas coð raf ya sýn da çok bü - yük top rak ka yýp la rý na uð ra - mýþ du rum day dý. Üs te lik, o top rak lar da ya - þa yan Müs lü man nü fu sun hak ve hu kuk la rý ný da hi ko - ru ya ma ya cak bir du ru ma dü þü rül müþ tü. Bir ta raf tan da, Os man lý va - tan da þý o lan Er me ni ler i le di - - Her tür lü o lum suz lu ðu rý zay la kar þý la ma, di re ne bil me gü cü ver mi yor sa; - Ba þý boþ luk, sý kýn tý, prob lem, stres ten kur - ta rýp bi ze son suz he def ler gös ter mi yor sa; güç lü i man o la bi lir mi? Bu ol sa ol sa, ha fif rüz gâr lar kar þý sýn da bi le sön me ye mah kûm, tak lit ten ö te ye geç me yen bir i nanç o la bi lir. Ý man, yal nýz ic ma lî bir tas dik ten i ba ret de - ðil dir. Ý ma nýn çok mer te be le ri var dýr. Tak li de da ya nan bir i man, bil has sa za ma ný mý zýn da - lâ let ve sap kýn lýk fýr tý na la rý kar þý sýn da ça buk sö ner. Tah ki kî de ni len ve de lil le re da ya nan i - man, deh þet li din siz lik fýr tý na la rý na da ma ruz kal sa, o ka sýr ga lar bu i man kuv ve ti kar þý sýn da sön me ye mah kûm dur. Tah ki kî i ma ný ka za - nan bir kim se yi en din siz fey le sof lar da hi bir ðer gayr ý müs lim ke si min ye - ni ba zý is tek le ri ilk de fa ol mak ü ze re dev let ler a ra sý gö rüþ me ve ant laþ ma la rýn ko nu su ya - pýl mýþ ve a de ta Os man lý dev - le ti nin iç iþ le ri ne mü da ha le fýr - sa tý ný do ður muþ tu. Genç pa di þah Sul tan I I. Ab dül ha mid, bu ant laþ ma yý yok say ma mak la bir lik te, bu nu dev let baþ ka ný sý fa týy - la da im za la ma dý. Me se le yi sü rün ce me de bý rak ma ve ye ni bir ant laþ ma i çin za - man ka zan ma ci he ti ne git ti. Pa di þah, bir ta raf tan da Av - ru pa dev let le ri nez din de dip - lo ma tik gi ri þim ler de bu lun du. Ön ce lik le, Al man ya, Ýn gil te re ve Fran sa hü kî met le riy le ir ti - bat ku ru la rak, on la rýn da mü - da hil ol du ðu ye ni bir ant laþ - ma nýn ze mi ni ha zýr lan dý. Al man ya ve bu dev le tin ba - þýn da bu lu nan Prens Bis mark, Os man lý dev le ti le hin de bir dip lo ma tik a tak ge liþ tir di. Dev let ve hü kü met o la rak, ye - ni bir ant laþ ma nýn ya pýl ma sý i çin, el den ge len her tür lü gay re ti ser gi le me ye ha zýr ol - du ðu nu bil dir di. Ýn gil te re i le Fran sa, Al - man ya'nýn te þeb büs le ri ni be ra ber, seç men kit le nin yi ne de koy muþ ol du ðu bir sa býr sý ný rý, bir mü sa ma ha li mi ti var dýr. Ye ter ki, kav ga lý tab lo lar sýk lýk la ser gi len - me sin, ge ri li mi yük sek hal ler sü rek li lik ka - zan ma sýn. Ak si hal de, hal kýn i ra de si ne da ya nan, ya hud da i ra de dý þý ko pan bir fýr tý na, bir rüz - gâr i le o Mec lis ya fesh e di lir, ya da top tan bir de ði þi me uð rar. Ya kýn geç miþ te ya þan mýþ ör nek ler var. 13 Temmuz 1878 Ayastefanos'u hafifleten Berlin Antlaþmasý ves ve se ve þüp he ye dü þü re mez ler. Tah kî ke da ya nan i man, Al lah ýn bü tün kâ - i na tý ku þa tan ru bu bi yet ve i da re ci li ði ne, a - tom lar dan yýl dýz la ra ka dar cüz î ve kül li her þe yin O nun kud ret e lin den çýk tý ðý na, i ra de si dâ hi lin de ol du ðu na, mül kün de hiç bir þe ri ki ol ma dý ðý na þüp he siz i nan mak ve kal ben tas - dik et mek de mek tir. Yok sa, Bir Al lah var de yip bü tün mül kü - nü se bep le re ve ta bi a ta tak sim et mek, had siz þe rik le ri hük mün de se bep le re de ðer ve re rek her þe yin ya nýn da ha zýr i ra de ve il mi ni bil me - mek ve þid det li e mir le ri ni din le me mek, sý fat - la rý ný ve gön der di ði el çi le ri ni ta ný ma mak, pey gam ber le ri ni bil me mek ve yo lun dan git - me mek, Al lah a i man ha ki ka tin den mah rum ol mak an la mý na ge lir. Kavgalý Meclis görüntüsü 93 Harbinden sonra Balkanlar'dan Anadolu'ya doðru yaþanan göç katarlarýný tasvir eden bir tablo. des tek le yin ce, Rus ya da bu - na uy ma ya mec bur kal dý. Böy le lik le, Ber lin Ant laþ - ma sý nýn yo lu a çýl mýþ ol du. 13 Tem muz 1878'de Ber - lin'de ya pý lan ni haî ant laþ - ma i le, hem "93 Har bi" ke - sin sû ret te so na er miþ ol du, hem de A yas te fa nos Ant - laþ ma sý nýn þart la rý bir de re - ce ha fif le til miþ ol du. Bu na rað men, yi ne de Kýb - rýs'ýn el den git me si ne, Bal kan - lar'da kýs mî top rak kay bý nýn ya þan ma sý na, Do ðu'da Kars, Ba tum, Art vin ve Ar da han san cak la rý nýn Rus ya'ya bý ra kýl - ma sý na en gel o lu na ma dý. En gel o lu na ma yan bir di ðer fe lâ ket i se, ge rek Kaf kas - lar'da ve ge rek se Bal kan lar'da ya þa nan bü yük göç dal ga sýy - dý. Os man lý'dan ko pa rý lan coð raf ya lar da ki Müs lü man nü fus, bü yük grup lar ha lin de ve yer yer pe ri þa ni yet ve ma - hru mi yet ler i çin de A na do - lu'ya doð ru hic ret et ti ler. Ýþ te, bu göç ler es na sýn da da çok bü yük nü fus te le fa tý da ya þan dý ki, bu ya þa ný lan a cýk lý hi kâ ye ler, tâ gü nü mü - ze ka dar ne sil ler bo yu de - vam e dip gel di. Ýþ te on lar dan bi ri: "12 Ey lül Dar be si"ni (1980) ya pan lar, sü - rek li kav ga cý gö rün tü sü ve ren si ya set çi le re "Ten ce re yi pis let ti ler" yaf ta sý ný ya pýþ tý ra rak, hal kýn i ra de siy le tem sil et tik le ri Mec lis'i fesh et ti ler. Ya zýk ki, hal ký da bu nok ta da i nan - dýr mak ta her han gi bir zor luk çek me di ler. Hal kýn tah kik siz ço ðun lu ðu da "Doð ru ya, li - der ler bir bi riy le ha bi re kav ga e dip dur du lar" di ye rek, bir ba ký ma dar be ci le re al kýþ tut tu. Ha liy le, cid di bir ke sin ti ha li ya þan dý. Bu ke sin ti den hem Mec lis, hem de de - mok ra si miz bü yük za rar gör dü. Bir di ðer ör nek de þu dur: 2002 yý lý (3 Ka sým) ge nel se çim le ri ön ce - sin de de cid dî bir "Kav ga lý Mec lis" gö rün - tü sü var dý. A de ta, Mec lis'te gru bu bu lu nan bü tün si ya sî par ti ler bir bi riy le kav ga lý du - rum day dý. Genç Par ti Ge nel Baþ ka ný Cem U zan, bü tün se çim kam pan ya sý bo yun ca e lin de - ki med ya gü cü nü de kul la na rak he men her yer de þu nu söy le yip dur du: "Ey Mec lis - te ki ler! He pi niz gi de cek si niz!" Ha ki ka ten de öy le ol du. Seç men kit le, Mec lis'te ki "kav ga cý gö rün tü"yü be ðen me di ve gru bu bu lu nan bü tün par ti le re top tan bir ce za kes ti. Ta ma mý Mec lis dý þýn da kal dý. * * * Ya kýn geç mi þi u nut muþ ve ya o lup bi ten - den ge rek li der si çý ka ra ma mýþ gi bi gö rü nen bu gün kü Mec lis tab lo sun da da, ne ya zýk ki sü rek li bir di diþ me, bir kav ga cý lýk ha li göz - lem le ni yor. Ye min kri zi a þýl mýþ ol mak la be ra ber, ik ti - dar i le a na mu ha le fet a ra sýn da ki rest leþ me - ler, sa taþ ma lar, ið ne li gön der me ler de vam e di yor. "Ha ni ye min et me ye cek ti niz? Ne ol du? Ýþ te bak, ge lip tü kür dü ðü nüzü ya la - mýþ ol du nuz..." tar zýn da ki ko nuþ ma lar, u - yum lu ça lýþ ma nýn de ðil, kav ga lý ha lin de - vam e de ce ði ni gös te ri yor. Ö te yan dan, boy kot kri zi he nüz a þý la ma - mýþ ken, de rin bir a lýn gan lýk la "Bi zi dýþ la dý - lar. Bi zi ö te ki leþ tir di ler. Bu du rum da biz - den u yum lu ol ma mý zý bek le me sin ler" þek - lin de ki ser ze niþ ler de vam e di yor. So nuç: Her kes ve ya her par ti, ken di ni bir de re ce hak lý ve ya mâ zur gö re bi lir. An - cak, þu nu u nut ma sýn lar ki, seç men kit le si "sü rek li kav ga lý" bir gö rün tü ye mü sa ma ha i le bak maz. Ýlk fýr sat ta bu gö rün tü yü de - ðiþ ti rir. Zi ra, seç miþ ol du ðu tem sil ci ler - den, Mec lis'te kav ga de ðil, ön ce lik le ve ö - zel lik le iþ bek li yor, hiz met bek li yor. N'o la cak bu FE NER'le rin ha li? Bir yan dan FE NER BAH ÇE. Di ðer yan dan DE NÝZ FE NE RÝ Bi ri, en bü yük spor ku lü bü. Di ðe ri, en bü yük yar dým der ne ði. Ýki si de ta lih siz gün le ri ni ya þý yor. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Namazda selâmdan sonra Yusuf Bey: Sabah ve ikindi namazlarýnda imam selâm verdikten sonra cemaatin saf düzenini bozmasý caiz midir? Bu esnada meleklerin tesbit yapmalarýndan dolayý daðýlmamanýn daha evlâ olacaðý söyleniyor. Doðru mudur? Meleklerin cemaatle namaz kýlanlar ile ilgili tesbitleri imamýn selâm vermesi ile birlikte sona erer. Esasen sona ermemiþ olsa bile, biz meleklerle ilgili böyle bir fizik ötesi tahminle hareket edemeyiz. Onlar kendi görevlerini, kendilerine verilen kriter ve ölçüler çerçevesinde eksiksiz yaparlar. Biz de bize verilen görevleri yapmakla yükümlüyüz. Namaz meselesinde önemli olan, farz namazlarý mümkün mertebe cemaatle kýlmaya devam etmektir. Cemaatle kýlýnan farz namazlarda imam selâm verdikten sonra saf düzenini bozmakta hiçbir sakýnca yoktur. Selâmdan sonra cemaat tesbihini dilediði gibi çekmek üzere saftan ayrýlabilir. Saf düzenini sýký tutmanýn fazîleti, selâm verinceye kadardýr. KÜLLÝYE NOTLARI Ýzmir Türkiye nin en batýsýnda yer alan bir ilimiz. Dört devlet ve dört vakýf olmak üzere þimdilik sekiz üniversitesi bulunan ve yaklaþýk dört milyon nüfusa sahip bir büyükþehir. Yýllardan beri bir toplu hizmet merkezi, yani bir külliye Ýzmir in gündeminde idi. Medresetü z-zehra nýn bir batý þubesine ivedilikle ihtiyaç vardý. Þu bir vakýa ki: Medresetü z-zehra nýn her il ve ilçede dershane tarzýnda muhtelif merkezleri var. Bu medar-ý þükran bir meseledir. Öte yandan, hizmet demek bina demek de deðildir þüphesiz. Nurcularýn þahs-ý mânevîsi Ferid makamýndadýr. Hýzýr (as) gibidir veya Hýzýr ýn (as) himmetine mazhardýr. Keyfiyete önem verirler. Her mekâný hizmet mekâný sayar ve orayý ihya ederler. Bu açýdan, önce bina deðil; önce hizmet derler. Fakat önce hizmet parolasý ile belirli bir aþamaya gelmiþ mahallerin, verimli bir mekânda hizmetlerini üçe dörde katlayacaklarý da bir vakýa! Bu açýdan, belirli bir aþamadan sonra binayý ve mekâný önemsemek lâzým! Etrafýmýzda hizmet için bir bina tesisi veya alýmý gayreti duyduðumuzda ki bu, talebe, kardeþ veya dostun helâl parasýyla oluyor, bu sebeple, himmet paylaþýmý adýna, varsa yapabileceklerimizi yapmak; yoksa ve üzerimizde paylaþtýðýmýz baþka himmetler varsa, açýkça bunu söylemek himmet erkânýna þevk verecektir. Ama her halükârda bu çaðda himmetsiz olmamalýyýz. Bu çaðýn himmetinin farz-ý ayn hükmünde cihad olduðunu, bu açýdan zekâtýn buralara geçerli bulunduðunu; farz olmadýkça, umre dahi olsa ferâgat edip, kaynaklarýmýzý böyle hizmet merkezleri için sarf etmemiz gerektiðini unutmamalýyýz. Mahþerde yüz akýmýz bu merkezler olacaktýr. Sadede dönelim: Ýçinde Risâle-i Nur un konferans, seminer, dersler yapma, okuma ve öðrenme þekliyle her türlü faaliyetinin ve neþir hizmetlerinin yapýlabileceði bir hizmet merkezine Ýzmir in ihtiyacý vardý. Bu amaçla merkezî bir yer olan Ýzmir/Üçyol da alýnan 420 metrekarelik arsanýn ödemesi geçtiðimiz yýl bitirildi. Aslýnda baþta elde/hazýrda cemaatin hiç parasý yoktu. Ama yola çýkýnca bir de bakmýþýz ki, cemaat bir yýl içinde dört yüz bin liralýk arsa borcunu ödeyip bitirmiþ. Ardýndan proje onaylarý geldi. Ve geçtiðimiz Mayýs ayý baþýnda arsaya ilk kazma vuruldu. 29 Mayýs ta da- Ýstanbul un fethi gününde Ýzmir Yeni Asya Kültür Merkezi nin temeli kurbanlar kesilerek ve duâlar edilerek atýldý. Þu anda bodrum katýn perde ve hasýr betonlarý atýldý, zemin katýn kolon kalýplarý ve demirleri baðlandý. Zemin kolonlarýnýn ve tavanýnýn betonu dökülme aþamasýnda. Þu ana kadar tökezlemeden gelindi. Kaynaða baðlý olarak inþâallah devam edecek. Ancak kaynak ihtiyacý var. Önümüz Ramazan. Zekât ve tasadduklar için plânlamalar bu günlerde yapýlýyor. Ýzmir cemaati, helâl kazanç sahibi dost ve aðabeylerin Ýzmir i de taksimatlarý içine almalarýný bekliyor. Ýzmir cemaatinin, kaynaðý minimize ederek tabana yaymak için þöyle bir çalýþmasý da var: Binanýn, her biri 600 TL lik bin hissede bitirilmesi plânlanmýþ. Her bir hisse de aylýk ödemelere bölünmüþ. Ayda 50 TL ödemek sûretiyle 12 ayda bir hisseyi (yani 600 TL yi) ödeyebiliyorsunuz. Bu meselede Bediüzzaman ýn þu sözü ilham kaynaðý olmuþ: Þirket-i maneviye-i Nuriyenin feyziyle, her bir þakirt derecesine göre umum kardeþlerinin manevî kazançlarýna ve duâlarýna hissedar olur. Güya adeta binler dille istiðfar eder, ibadet eder. 1 Bu nun i çin ce ma a tin or tak bir he sa bý var: Tür ki - ye Fi nans Ka tý lým Ban ka sý nýn Ýz mir Þu be si nez din - de a çýl mýþ bu lu nan he sap no: (He sap a - dý: Zü be yir Nu ri Ak yýl ve Sa lih Zer nek li) Ý ban No: TR His se be de li ni ö de yen le re ce ma a tin bir ko mis - yo nun ca- çam sa ký zý ço ban ar ma ða ný His se dar - lýk Bel ge si ve ri li yor. Bu þüp he siz ma ne vî de ðe ri o - lan bir bel ge. Be dî üz za man Haz ret le ri nin; Bin ler, bel ki yüz bin ler þa kirt le rin þir ket-i ma ne vi ye-i uh - re vi ye le ri ne his se dar ol. Tâ se nin ha yýr la rýn, i yi lik - le rin cüz i yet ten çý kýp kül lî leþ sin; a hi ret te tam kâr lý bir ti ca ret ol sun. 2 sö zü nün ta hak ku ku i çin bir duâ ol sun di ye bu bel ge dü zen len miþ. (Bu nun i çin þah - sý mýn a ran ma sý ye ter li) Bi ze du yur ma sý ka lý yor. Al lah a e ma net o lun. Dip not lar: 1- Þu â lar; s. 420, 2- E mir dað Lâ hi ka sý, s. 57.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Parkta, parktayým Bu ara uðrak yerlerim arasýnda çocuk parklarý var. Günün belli saatlerini geçirdiðim ve hayatý baþka bir pencereden izlediðimi hissettiðim yerler. Küçük zaman dilimlerine, kocaman hayatlarýn sýðdýðý mekânlar buralar. Kahkahayla, gözyaþýnýn arkadaþça geçindiði Gözlerine kum atan çocukla birkaç dakika sonra kumdan kaleler yapan yüreklerin durup soluklandýðý anlar Çocuk parký deyip geçmeyin Aslýnda geçmiþ ve geleceðin potasýnda eridiði, bitimsiz yekpâre bir an akýyor tam yaný baþýndan insanýn. Kocaman hayatlar ve kocaman yaþanmýþlýklar beraber geçer gözlerin önünden. Birçok sorunun cevabý gizlidir oralarda. Neden böyle dediðiniz davranýþlarýn nedeni gezinir kumlarýnda. Oturduðunuz banktan, bir geleceði okurken bulursunuz meselâ kendinizi. Öylesine yapýlan bir hareketin, düþünmeden söylenen bir sözün, bir insanýn ya da insanlarýn hayatýný ne kadar deðiþtirdiðini fark ettikçe, ezilirsiniz. Þu âna ulaþan ellerin, çocukluðunuzdan uzandýðýný fark ediþiniz incitir bütün geçmiþinizi. Ýyi niyetle yapýlan ve ancak aþýrý þefkatten tarumar edilen anlar varken elinizde, þaþýrýrsýnýz bu kadar tecrübeyi ne zaman edindiðinize. Dahasý, salýncakta sallanan çocuklarý her gördüðünüzde, çocuklarla beraber hayatlarýnýn da sallandýðýný fark edersiniz ki, o an film kopar ve kime neden kýzacaðýnýz birbirine karýþýr. *** Her gün küçük bir çocuk takýlýr gözlerime. Onu izlerken zaman yavaþlar, her saniye bana bir resmigeçitten haber verir gibi. Kalbimin sesini duyduðumu sanýrým o an. Hüznün, insaný titreten bir yaný olduðunu bir daha hissederim. Ruhunun üzerindeki incecik tül perdesini aralayacak kadar yaklaþýrým. Ama ne yazýk, ruhunu göremem. Bütün çocuklar kumdan kaleler yaparken, onun payýna salýncaktan izlemek düþer. Kaydýraktan kayýp düþen çocuðun acýsýna içlenmek Havalara u- çarken arkadaþý, öðrenilmiþ sakinlik içinde sallanýr bir aþaðý bir yukarý Kim bilir, belki de eve dönerken, baþkasýnýn sevincine gülen ve aðladýklarýnda hüzünlenen birkaç an kalýr elinde. Uyuduðunda ne düþünür acaba? Kime küsüp, o- yuncaklarýný vermez ya da hangi yarasý sýzlar? Bilemem Ama bildiðim, ruhunun çok yaralandýðýdýr. Bütün hayatýna müdahale eden bir anneyle, bir ömür yaný baþýnda olsa da olmasa da yaþamak zorunda kalacaktýr. Yaptýðý her iþi onaylatacak, aldýðý her kararý doðrulatacak bir makama yavaþ yavaþ yükseltilirken ve bütün hayatýný planlarken bir baþkasý, sessizce izlemek düþecek payýna. O sessizce bakacaktýr. Týpký salýncaktan baþkasýnýn hayatýna baktýðý gibi. Belki de onunla beraber birçok hayatlar yaralanacaktýr. Kim bilir Mihralý Bey inkýlýcýný müzeye baðýþlayacak SÝVAS TA 60 YILLIK KOLEKSÝYONCU NUSRET AKÇA, KARAPAPAK TÜRK KAHRAMANI MÝHRALÝ BEYÝN KILICINI, MÝLLÎ SAVUNMA BAKANI ÝSMET YILMAZ IN RÝCASI ÜZERÝNE MÜZEYE BAÐIÞLAMAYA KARAR VERDÝ. 60yýllýkkoleksiyonasahipolanantikatutkunu81yaþýndakiNusretAkça, antikaeþyalarýevindeveiþyerindesergiliyor. Akça, koleksiyonunda OsmanlýdönemindeyaþayanhalkkahramanýMihrali Beyinkýlýcýnýnyanýsýraodönemeaitbirçokeþyanýnbulunduðunusöyledi. FOTOÐRAF: AA SÝVAS TA antika tutkunu 81 yaþýndaki Nusret Akça, 60 yýllýk koleksiyonunun en ö- nemli parçalarýndan biri olan Karapapak Türk kahramaný Mihrali Beyin kýlýcýný, Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ýn ricasý üzerine müzeye baðýþlamaya karar verdiðini bildirdi. Antika eþyalarýný evinde ve iþ yerinde sergileyen Akça, yaptýðý açýklamada, antika merakýnýn 1951 yýlýnda baþladýðýný belirtti. Akça, koleksiyonunda Osmanlý döneminde yaþayan halk kahramaný Mihrali Beyin kýlýcýnýn yaný sýra o döneme ait birçok eþyanýn bulunduðunu söyledi. Bunlar arasýnda ilk çýkan çakmaklý tüfek, kýrmalý kamçý, Sivas kültürünü yansýtan eski ve antika deðeri taþýyan eþyalar, gaz lambalarý, býçak ve hançer koleksiyonlarýnýn bulunduðunu i- fade eden Akça, koleksiyonunda yer alan Mihrali Beyin kýlýcýný ise Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ýn isteði üzerine uygun gördüðü bir müzeye vereceðini belirtti. Bu kýlýcý uzun süredir sakladýðýný anlatan Akça, Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ýn milletvekili adaylýðý sýrasýnda kendisini ziyaret ettiðini, bu ziyaret sýrasýnda kýlýcý Yýlmaz a gösterdiðini söyledi. Bakan Yýlmaz ýn kýlýcý çok beðendiðini ifade eden Akça, Bu kýlýcý müzeye alalým verir misiniz? dedi. Elbette veririm dedim. Sayýn bakanýmýz kendileri gelirse veya birini gönderirse müzeye konmak üzere kýlýcý vereceðim diye konuþtu. Kýlýcýn ailesine nasýl geçtiðini de anlatan Akça, Bu kýlýç Mihrali Beyin Kafkasya dan Türkiye ye gelirken getirdiði kýlýç. Yemen e 500 atla gittiði zaman götürdüðü kýlýç. Yemen e sefere çýkan Mihrali Bey, sýcaklara dayanamayarak vefat etmiþ. Arkadaþlarý tarafýndan kýlýcý getirilip ailesine teslim ediliyor. Bu kýlýcý babamýn yakýn arkadaþý olan Mihrali Beyin oðlu Rüþtü Bey getirerek bir yemekte hediye etti dedi. Bir dönem kuyumculuk ve gözlükçülük yaptýðýný da anlatan Akça, ayný zamanda Sivasspor Kulübü nün kurucularýndan olduðunu, bir dönem kulüp baþkanlýðý yaptýðýný da söyledi. Ýþ yerini ziyarete gelenlere antika eþyalarýný göstererek zaman geçirdiðini anlatan Akça, Yaþýmýz ilerledikçe artýk her þeyi býraktýk. Þimdi bu yerde hiçbir þeyle ilgilenmiyor, hiçbir þeye bakmýyorum. Bütün dostlarýmý, arkadaþlarýmý, misafirlerimi burada aðýrlýyorum. Eskileri hatýrlamak için burada oturuyor, zaman geçiriyoruz diye konuþtu. Sivas / aa Tesettür modasý (!) Bugün, biz kadýnlar, birbirine her ne kadar uzak olsa da iç içe geçmiþ bir kavramýn tüketicileri konumunda buluyoruz kendimizi: Tesettür modasý. Tesettür; örtmek, saklamak, gizlemek mânâsýna gelir ve burada amaç bedensel olarak algýlanmaya karþý durmaktýr. Moda ise görünür olanýn daha da fark edilir olmasýný saðlayarak dikkat çekmeye çalýþýr. Tamamen zýt amaçlar doðrultusunda bir yol tutan bu iki zihniyetin bir araya gelmesi oldukça saðlýksýz bir görünüm ortaya çýkarmakta. Bunu bizzat tecrübe ediyoruz. Eskiden, biz tesettürlülere yönelik kýyafetlerin azlýðýndan, benzerliðinden dert yanar; firmalarýn tüketicinin ihtiyaçlarýna göz yummasýný ihmalkârlýk, umursamazlýk olarak deðerlendirirdik. Kendi hayal dünyamýzýn kapýlarýný zorlayarak deðiþik çizimler yapar, terzilere diktirme yoluyla bu sýkýntýmýzý gidermeye çalýþýrdýk. Þimdi, firmalar çoðaldý, ürünler çeþitlendi, bollaþtý. Lâkin tesettür kelimesinin anlamý öyle büyük bir hýzla boþaltýldý ki kimse neler olup bittiðini anlayamadý. Pardesüler kýsaldý, darlaþtý. Ýþte bir örnek: Kýz kardeþim, arkadaþýyla birlikte kendilerine pardesü almak için maðaza maðaza gezdikleri halde istedikleri gibi bir þey bulamamýþlar. Üstüne üstelik arkadaþýnýn bedeni 38 olduðu halde, giydiði 42 beden pardesüler dahi dar gelmiþ. Arada iki beden fark var! Derin uçurumu görebiliyor musunuz? Bir de gittikçe azalan düðme sayýsý da cabasý Kapatmaya, örtmeye deðil alenen sergilemeye, gösteriþe yönelik bir giyinme mücadelesi. Sunduklarý cafcaflý, süslü, farklý tasarýmlar gözümüze ve nefsimize o kadar hoþ geliyor ki Þatafatlarýna, albenilerine, çekimine kapýlmayan kadýn var mý, merak ediyorum. Güzellik ve zarafet kisvesi altýnda tesettürü taþýdýðýmýzý zannederken tesettürsüzlüðün en alâsýný sergilemek Edebin bir parçasý, fýtratýn gereði olan tesettürü hakkýyla ifa edememek Kapitalist/materyalist sistemi aðzýyla reddeden, bedeniyle destekleyen bir kukla haline gelmek Ýçimizde büyüyen ve hýzla deðer kavramlarýmýzý kemiren tehlikenin farkýnda mýsýnýz? Ýstanbul2010 da kültürsanata doydu ÝSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý nýn geçen yýl boyunca yürüttüðü ya da destek verdiði bütün proje ve faaliyetler 6 ciltlik bir raporla okuyucuya sunuldu. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Faaliyet Raporu 2010 yayýmlandý. Altý kitaplýk bir seri olarak tasarlanan raporda, Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý hakkýnda genel bilgilerin yaný sýra bütün birimlerin yýl boyunca yaptýklarý faaliyetlere özgün bir muhteva çerçevesinde yer verildi. Ana kitap olarak konumlandýrýlmýþ birinci kitap ajansýn kurumsal donelerini, faaliyetlerini, direktörlük, yönetmenlik ve birimlerinin yapýsýný, iþ tanýmlarý anlatýldý. Rakamlar, tablolar, istatistikler içeren kitap, ajansýn hedefleri ve organizasyon þemasý gibi bilgileri aktarýyor. Serinin diðer beþ kitabý i- se projeleri gruplandýrýyor ve sergi, performans, sempozyum, tiyatro, çalýþtay, eðitim, yayýn, renovasyon, restorasyon gibi türlerine göre proje ve faaliyetleri konu alýyor. Bu beþ kitabýn her birinin birer adý bulunuyor. Anlat Anlat ismini taþýyan kitapta, ajansýn sempozyum, panel, tanýtým ve sergi faaliyetleri yer alýyor. Deðiþtir Dönüþtür isimli kitap, ajansýn þehir ve kültür projelerini içeriyor. Dinle Gör adý verilen kitap, gösteri, belgesel ve film projelerini kapsýyor. A- jansýn renovasyon ve restorasyon projelerini konu alan kitap Hatýrla Yaþat ; araþtýrma, gençlik eðitim yayýn ve projelerini kapsayan kitap ise Öðren Öðren baþlýklarýný taþýyor. Muhteva oluþturma, tasarým ve baský koordinasyon süreçleri Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Reklâm ve Pazarlama Direktörlüðü tarafýndan yönetilen rapor, 2010 yýlýnda a- jansýn Ýstanbul daki kültür sanat yaþantýsýna katkýlarýný bir araya topluyor ve geleceðe aktarýyor. BÝN YILLARIN BAÞÞEHRÝ ÝSTANBUL ÝSTANBUL UN dünyayý deðiþtirmiþ büyük medeniyetlerin özü, Bizans ve Osmanlý gibi büyük imparatorluklarýn merkezi, binlerce yýlýn þehri olduðuna iþaret edilen raporda, Alphonse de Lamartine in Eðer bu dünyaya bir bakýþ atacaksanýz, bunu Ýstanbul a bakmak için kullanmalýsýnýz ve yazar Edmondo de Amicis in Ýstanbul, önünde þair ile arkeologun, diplomat ile tüccarýn, prenses ile gemicinin, kuzeyli ve güneylinin, hep ayný hayranlýk duygusuyla haykýrdýðý evrensel bir güzelliktir. Bütün dünya, bu þehrin dünyanýn en güzel yeri olduðu düþüncesindedir sözlerine yer veriliyor. Ýstanbul un tarihî ve mimarî güzelliklerinin fotoðraflarla sunulduðu raporda, Avrupa Kültür Baþkenti baþvurularýnda Ýstanbul un tamamen sivil ilk giriþim olduðunun altý çizilerek, Ýstanbul, sivil toplum örgütlerinden gelen bir ekibin harekete geçmesi ve Ýstanbul un çeþitli kesimlerinin bir araya gelmesiyle 7 Temmuz 2000 de Avrupa Kültür Baþkenti olmak üzere harekete geçti deniliyor. Süleymaniye Camii restorasyonu gibi 2010 yýlý gelmeden baþlayan çalýþmalarýn UNESCO tarafýndan beðenildiði dile getirilen raporda, Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý çalýþmalarýnýn, Avrupa Komisyonu tarafýndan verilen, kültür baþþehirleri fikrinin önderi Melina Mercouri ödülünü aldýðý da belirtiliyor. Ankara / aa Beylikdüzü Belediyesi nin bu yýl 2.'sini düzenleyeceði Kültür Sanat Festivali yarýn baþlýyor. Festivale 18 ülke katýlýyor. Beylikdüzü nde rengârenk festival! BEYLÝKDÜZÜ Belediyesi nin bu yýl 2. sini gerçekleþtirileceði Uluslararasý Kültür Sanat Festivali Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. 18 ülkeden en az 750 misafirin katýlmasý öngörülen festival, renkli görüntülere sahne olacak. 4 gün boyunca belediyenin faaliyet alanýnda yapýlacak festival programýna; Yunanistan, Þili, Kolombiya, Kore, Kazakistan, Azerbaycan, Polonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya, Sýrbistan, Bosna, Hýrvatistan, Bulgaristan, Macaristan, Ýspanya ve Malezya dan halk oyunlarý ekipleri katýlacak. Festival boyunca sevilen sanatçýlar da en güzel þarkýlarýyla söyleyecek. Akþam programlarýnda Pinhani, Emre Aydýn ve Yusuf Güney ile yöresel sanatçýlar Aynur Güneþ ve Hakan Kýlýç, katýlýmcýlara birer dinleti sunacak. Festival boyunca havai fiþek gösterileri ve birbirinden eðlenceli sürpriz þovlar gerçekleþtirilecek. Festival öncesinde konuþan Beylikdüzü Belediye Baþkaný Yusuf Uzun, Hemþerilerimizin farklý ve yeni kültürlerle tanýþmasý ve festival alanlarýnda ailesiyle eðlenceli anlar geçirebilmesi amacýyla hazýrladýðýmýz bu etkinliðimiz artýk gelenekselleþti. Her yýl farklý ülkeleri misafir e- dip, hem kendi kültürümüzü, ilçemizi tanýtýyoruz hem de farklý kültürleri kucaklýyoruz. Gezilerimiz, konserlerimiz, oyunlarýmýzla çok eðleneceðiz dedi. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Mesleði desen yapmak olan kimse. - Bilinmeyen tarih. 2. Labada. - Canlý varlýklarda kanýn veya besleyici sývýlarýn dolaþtýðý kanal. 3. Gök yüzleri. - Ýlâç, çare. 4. (Müzikte) Canlý bir biçimde (çalýnmak). - Ateþ. 5. Müþriklerin her senenin belli bir gününde etrafýnda toplanarak kurbanlar kesip yanýnda týraþ olarak büyük merasimler tertipledikleri put. - Ýþsiz, boþ. 6. Mýsýrýn milletler arasý trafikteki iþareti. - Bir uzaklýk nidasý. - Eski Mýsýrlýlarca kutsal sayýlan öküz. 7. Bir tür taze, yumuþak ve tuzsuz beyaz peynir. - Ýngilizce "Hayýr" 8. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. - Güney Kafkasyalý bir halk veya bu halktan olan kimse. 9. Tembellik. - Tutma organýmýz. 10. Yýkýlmýþ veya yýkýlmaya yüz tutmuþ yapý. - Organik asitlerle alkollerin aralarýndan bir su molekülü ayrýlmasý sonucunda verdikleri madde. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Ses þiddetini gösteren birimin onda biri. - Ýç çekme, inleme. 2. Yiðit, özellikle Batý Anadolu köy yiðidi, zeybek. - Bir þeyin kenarlarýndan merkeze doðru yaklaþýk olarak ayný uzaklýkta olan yer. 3. Özellikle çay demlemekte kullanýlan, içinde kömür yakacak ocaðý bulunan, elektrikle de çalýþabilen, bakýr, pirinç vb. metallerden yapýlmýþ musluklu kap. - Utanma, utanç duyma. 4. Duyurular. - Karýþýk renkli, çok renkli. 5. Bir bayan adý. - Güzel terbiye. 6. Kýsýrlýk, verimsizlik. - Dinsiz. 7. Tantal elementini simgeleyen harfler. - Kur ân alfabesinde bir harf. 8. Safra. - (Tersi) Bir binek hayvaný. - Divit hokka ikilisi. 9. Sýrp erkek ismi. 10. Kuzu sesi. - Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarýn omuzlarýna takýlan iþaretli parça. 11. Herhangi bir iþ veya yarýþmada üstünlük saðlayacaðýna inanýlan. - Kenarlarý aðaçlý yol. 12. Kararsýzlýk, isteksizlik BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A S A R Ý M A M E L E E S E R Ý C E D Ý T R M R Ý K A M A T A H A R Ý E T E R E N A M E K A N K A N A S U L A N E T A E N E K E E A K K K Ý A T E S A A Z A Y N S E T E M S A R A L A M E L E A T A M A N T T A R Ý H H A D Ý S Ý Þ E R Ý F L

11 Y EKONOMÝ 11 DO LAR DÜN 1,6540 ÖN CE KÝ GÜN 1,6420 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3060 ÖN CE KÝ GÜN 2,3090 DÜN 82,25 ÖN CE KÝ GÜN 82,00 DÜN 553,67 ÖN CE KÝ GÜN 552,02 DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 11 TEMMUZ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DÖVÝZ EFEKTÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ HABERLER Ba tý yý borç kor ku su sar dý AV RU PA BOR SA LA RI DÜN A ÇI LIÞ TA Ý TAL YA KOR KU SUY LA DE ÐER KAY BET TÝ. ABD DE Ý SE BORÇ LAN MA TA VA NI KRÝ ZÝ SÜ RÜ YOR. AV RU PA DA bor sa lar, Av ro Böl ge si nde - ki borç kri zi nin Ý tal ya ve Ýs pan ya ya ya yý - la ca ðý en di þe le riy le gü ne dü þüþ le baþ la dý. A çý lýþ ta Lon dra Bor sa sý nda FTSE-100 En dek si yüz de 1,01 (60,01 pu an) de ðer kay be de rek 5.869,15 pu a na ge ri le di. Frank furt Bor sa sý nda Dax En dek si yüz - de 1,63 a za la rak 7.112,19 pu an ve Pa ris Bor sa sý nda Cac 40 En dek si 1,74 pu an a - za la rak 3.742,20 pu an ol du. Ý tal ya da Mi - la no Bor sa sý nda FTSE Mib en dek si yüz de 4,10 de ðer kay be de rek pu a na, Ýs pan ya da Mad rid Bor sa sý nda I bex-35 en dek si yüz de 2,71 a za la rak 9.48,9 pu a na ge ri le di. FTSE E u ro first 300 En dek si, dün yüz de 1,5 ge ri le dik ten son ra dün a çý lýþ ta yüz de 1,6 dü þe rek 1.080,21 pu a na ge ri le di. STOXX E u ro pe 600 Ban king En deks de a çý lýþ ta yüz de 3 düþ tü. Lon dra Bor sa sý nda FTSE-100 En dek si ön ce ki gün yüz de 1,03 (61,42 pu an) de ðer kay be de rek 5.929,16 pu an dan gü nü ka pat mýþ tý. Frank furt Bor - sa sý nda Dax En dek si yüz de 2,33 (172,48 pu an) a za la rak 7.230,25 pu an ve Pa ris Bor - sa sý nda Cac 40 En dek si de yüz de 2,71 (106,04 pu an) a za la rak 3.807,51 pu an dan ka pan mýþ tý. Lon dra - Pa ris - Frank furt / a a Lagarde uyardý U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, Yu na nis tan ýn büt çe a - çý ðý ný a zalt ma ça ba la rý nýn ha la ye ter li ol - ma dý ðý ný bil dir di. IMF nin Was hing ton da - ki mer ke zin de ga ze te ci ler le bi ra ra ya ge len La gar de, Yu na nis tan ýn büt çe a çýk la rý ný a - zalt mak ve büt çe den ge si ni sað la mak i çin ö - nem li a dým lar at tý ðý ný an cak borç prob lem - le ri i le ba þa çýk mak i çin da ha faz la sý ný yap - ma sý ge rek ti ði ni söy le di. La gar de, Yu na nis - tan ýn hü kü me ti nin gay ri sa fi yurt i çi ha sý la - nýn (GSYH) yüz de 5 i o ra nýn da ma li kon so - li das yon sað la ma yý ba þar dý ðý ný ve bu nun ö - nem li bir ba þa rý ol du ðu nu be lirt ti. An cak bu ba þa rý nýn ye ter li ol ma dý ðý na i þa ret e den La - gar de, ya pýl ma sý ge re ken da ha çok þey ol du - ðu nu i fa de et ti. Yu na nis tan a ya pýl ma sý plan la nan i kin ci yar dým pa ke ti ne i liþ kin La - gar de, Be nim gö rü þü me gö re, IMF ve Av - ru pa lý or tak la rý Yu na nis tan a i kin ci bir yar - dým pa ke ti nin þart la rý ný, sü re si ni ve bü yük - lü ðü nü mü za ke re et me a þa ma sýn da de ðil de di. Son dö nem de pi ya sa lar da var o lan Av ro Böl ge si nde ki borç kri zi nin Ý tal ya ya sýç ra ya bi le ce ði en di þe le ri ne i liþ kin Ý tal ya nýn, e sas o la rak pi ya sa ta ra fýn dan yön len di ri len bas ký lar la kar þý kar þý ya bu lun du ðu na i þa ret e den La gar de, Ý tal ya hü - kü me ti ve Av ru pa lý or tak - la rý nýn çok dik kat li o la ca - ðýn dan e mi nim de di. Was - hing ton / a a ABD Baþkaný Brack Obama, federal hükümetin borçlanma tavanýnýn yükseltilmesi için çalýþýyor. ABD DE KRÝ TÝK GÜN, 2 A ÐUS TOS ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, fe de ral hü kü me - tin borç lan ma ta va ný nýn yük sel til me si ko nu - sun da son ta rih o lan 2 A ðus tos a ka dar bir an - laþ ma ya va rý la rak, ül ke nin te mer rü de düþ me si ris ki ni ön le mek i çin ö zel lik le Cum hu ri yet çi Kon gre ü ye le ri ne yö ne lik bas ký sý ný ar týr dý. Ko - nuy la il gi li o la rak son gün ler de gi ri þim le ri ni yo - ðun laþ tý ran, ön ce ki gün ve dün ol mak ü ze re i ki gün ar ka ar ka ya Kon gre de ki li der ler le gö rüþ - me ler ya pan O ba ma, Be yaz Sa ray da dü zen le di - ði ba sýn top lan tý sýn da, an laþ ma sað la nýn ca ya ka - dar Kon gre li der le riy le her gün gö rüþ me ye de - vam e de ce ði ni bil dir di. An laþ ma i çin i ki ta ra fýn da ta viz ler ver me si ge rek ti ði ni kay de den O ba - ma, ba sýn top lan tý sý sý ra sýn da a ra sý ra ses to nu - nu sert leþ ti re rek, E ðer þim di (an laþ ma) ol ma - ya cak sa, ne za man? i fa de si ni kul lan dý. Kon gre de ki tüm li der le rin, borç lan ma ta - va ný nýn yük sel til me ye rek, ABD yö ne ti mi nin te mer rü de düþ me si ne i zin ver me yi ka bul e di - le mez bul du ðu nu vur gu la yan O ba ma, bu so - ru na ký sa va de li de ðil, kök ten bir çö züm bu - lun ma sý ný is te di ði nin al tý ný çiz di. O ba ma, borç lan ma ta va ný nýn 2 A ðus tos a ka dar yük - sel til me me si ha lin de, ABD nin borç la rý ný ö de - ye mez ha le ge le ce ði ne dik ka ti çe ke rek, bu nun de ül ke de mil yon lar ca ki þi yi i þin den e de bi le cek ye ni bir e ko no mik dur gun luk dö ne mi mey da - na ge ti re bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. ABD yö ne ti mi nin 14,3 tril yon do lar lýk borç lan ma sý ný rý 2 A ðus tos ta do lu yor. ABD Ha zi ne Ba kan lý ðý, Kon gre nin o ta ri he ka dar borç lan ma ta va ný ný yük selt me me si ha lin de fe de ral hü kü me tin borç la rý ný ö de ye me ye - cek ha le ge le ce ði u ya rý sý yap mýþ tý. Böy le bir du rum da, ABD nin e ko no mik dur gun lu ða tek rar dön me si, ül ke nin kre di no tu nun düþ - me si ve kü re sel pi ya sa la rýn da o lum suz et ki - len me si gi bi risk le rin or ta ya çý ka ca ðý na i þa - ret e di li yor. Was hing ton / a a AB e ko no mi ba kan la rý kri zi çöz mek i çin an laþ tý AV RO Böl ge si e ko no mi ve ma li ye ba kan la rý, Yu na nis tan ýn i kin ci kez kur ta rýl ma sý ný zo run - lu ha le ge ti ren borç kri zi nin Ý tal ya ve Ýs pan ya gi bi ül ke le re bu laþ ma ma sý i çin ye ni ens trü - man la rýn kul la nýl ma sý ko nu sun da uz laþ tý. Brük sel de top la nan ba kan la rýn or tak a çýk la - ma sýn da, Av ro Böl ge si nin ma li is tik ra rý i çin zor da ki ül ke ler de borç va de le ri nin u za týl ma sý ve fa iz o ran la rý nýn dü þü rül me si ya nýn da 440 mil yar av ro luk Av ru pa Fi nan sal Ýs tik rar Me ka niz ma sý nýn (EFSF) yet ki ve es nek li - ði nin art tý rýl ma sý gi bi ye ni ted bir le rin a lý - na ca ðý vur gu lan dý. Av ro Böl ge si nde Yu na - nis tan ýn ar dýn dan ka mu borç yü kü en yük sek i kin ci ül ke o lan Ý tal ya da sü ren si - ya sî is tik rar sýz lý ðýn e ko no mik kri zi te tik le - ye bi le ce ði yö nün de i þa ret ler, kü re sel pi ya - sa la rý te dir gin et miþ ti. U lus la r a ra sý pi ya sa - Ü re ti ci ler, þef ta li sa týþ la rýy la u mut lan dý TÜR KÝYE NÝN ö nem li mey ve ü re tim mer kez le rin - den bi ri o lan Ça nak ka le nin Lap se ki il çe sin de, ki raz - da is te dik le ri ni a la ma yan ü re ti ci ler, þef ta li sa týþ la - rýy la u mut lan dý. Lap se ki de 40 yýl dýr mey ve ü re ti mi ya pan Rý fat Ka þýk çý, yap tý ðý a çýk la ma da, bu yýl ya - ðýþ lar do la yý sýy la ki raz a ðaç la rý nýn döl len me ya pa - ma dý ðý ný ve ge çen yýl 16 ton ki raz el de et ti ði a ðaç la - rýn dan, bu yýl yüz de 10 luk bir kýs mý o lan 1600 ki - log ra mý zor top la dý ðý ný söy le di. Ka þýk çý, böl ge de ki raz a ðaç la rýn da ya þa nan döl - len me so ru nu do la yý sýy la za ra rýn bü yük ol du ðu nu be lir te rek, Bu yýl u mu du mu zu þef ta li ye bað la dýk. Er ken ol gun la þan o ra let, dik se ret ve me nek þe gi bi þef ta li cins le ri ni top la dýk ve iç pi ya sa ya sat ma ya baþ la dýk. Þef ta li le rin er ken ol ma sý do la yý sýy la fi yat - lar ol duk ça i yi sey re di yor de di. Ü re ti ci le re pa ra ka - zan dý ra cak þef ta li nin Fre edy cin ci ol du ðu na i þa ret e den Ka þýk çý, þöy le ko nuþ tu: Þef ta li nin ki lo sa týþ fi ya tý 1 i le 3 li ra a ra sýn da de ði þi yor. Ýh ra cat he nüz baþ la ma dý. Ý ler le yen gün ler de ih ra cat baþ la dý ðý za - man fi yat lar ar tar di ye bek li yo ruz. Þu an ki fi yat lar - dan da ol duk ça mem nu nuz. Bu fi yat la rýn de vam et me si ü re ti ci nin yü zü nü gül dü rür. Bu se ne þef ta li ol duk ça faz la. Ge çen yýl 30 ton ci va rýn da þef ta li ü - ret miþ tim. Bu yýl i se 40 ton þef ta li ü re ti mi bek li yo - rum. Böl ge de ki tüm ü re ti ci ler þu an ki du rum dan mem nun lar. Ki raz da ki za ra rý mý zý, þef ta li den çý kar - ta ca ðý mý zý dü þü nü yo ruz. Ça nak ka le / a a lar da gös ter ge ni te li ðin de ki 10 yýl va de li Al man tah vil le ri yüz de 2,7 den iþ lem gö - rür ken ay ný dö nem li Ý tal yan tah vil le ri nin fa i zi dün kü sa týþ dal ga sýn da yüz de 5,7 ye ka dar týr man dý. Ö zel lik le ban ka his se le ri ne ge len sa týþ la dün Mi la no Bor sa sý nda ki ka - yýp da yüz de 4 ü bul du. E ko no mist ler, ka - mu borç yü kü gay ri sa fi yur ti çi ha sý la sý nýn yüz de 120 si ne u la þan Ý tal ya nýn tah vil fa i - zi ni ký sa va de de dü þü re me me si ha lin de borç la rý ný çe vir mek te zor la na ca ðý u ya rý - sýn da bu lu nu yor. Pi ya sa lar da ki pa nik Av ro Böl ge si nde ki Ýs pan ya ve Por te kiz gi bi di - ðer ký rýl gan e ko no mi le ri de o lum suz et ki li - yor. 10 yýl va de li Ýs pan ya tah vil le ri nin fa iz o ra ný dün yüz de 6 yý a þar ken ay ný dö nem li Por te kiz tah vil le ri yüz de 13,4 fa iz o ra nýy la iþ lem gö rü yor. Brük sel / a a Bar ro so: Por te kiz in av ro yu terk et me si tra je di o lur AV RU PA Ko mis - yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so, Por - te kiz in av ro - yu terk et - m e s i n i n tra je di o la - bi le ce ði ni söy le di. Bar - ro so, Por te - kiz de ye rel RTP te le viz yo nuy la yap tý ðý söy le þi de, av ro nun terk e dil me - si nin dü þü nül me me si ge re ken bir se nar yo ol du ðu nu i fa de et ti. Ba zý e ko no mist le rin, ül ke nin av ro yu terk et me si teklifi nin so - rul ma sý ü ze ri ne de Bar ro so, bu nun bir tra je di o la bi le ce ði - ni be lirt ti. Por te kiz in Av ru - pa Bir li ði ve U lus la ra ra sý Pa - ra Fo nu ndan (IMF) al dý ðý 78 mil yar av ro luk pla nýn e - ko no mik þart la rý ný uy gu la - ma ka bi li ye ti ne sa hip ol du - ðu nu, hü kü me tin kre di nin þart la rý nýn ta ma men ar ka - sýn da ol du ðu nu i fa de e den Bar ro so, Por te kiz i çin de bu lun du ðu zor du ru mu ar - ka sýn da bý rak mak i çin ge - rek li þartla ra sa hip de di. Bar ro so, Av ro Böl ge si borç kri zi ne çö züm bul ma nýn za - man za man bütün Av ro Böl ge si ül ke le ri a ra sýn da an - laþ ma ya u laþ ma nýn zor lu ðu dolayýsýyla güç ol du ðu nu be - lirt ti. Ba ros so, ül ke le rin ö zel e ko no mik so run la rý bu lun - du ðu nu an cak or tak ce vap ve ri le cek so run lar da ol du - ðu nu kay det ti. Liz bon / a a Benzinden sonra motorine de 10 kuruþ zam yapýldý. Motorine de zam geldi MO TO RÝNÝN lit re fi ya tý na 10 ku ruþ zam ya pýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, a kar ya kýt þir ket le ri da ha ön ce 3,54-3,57 li ra a ra sýn da sat týk la rý mo to ri nin lit re fi - ya tý ný bu gün den ge çer li ol mak ü ze re 3,64 i le 3,67 li ra a ra sýn da sat ma ya baþ la dý. Bu a ra da 8 Tem - muz Cu ma gü nün den i ti ba ren de a kar ya kýt ü rün - le rin den 95 ok tan ben zi nin sa týþ fi ya tý na lit re de 6 ku ruþ zam ya pýl mýþ tý. Ben zi ne ya pý lan söz ko nu su zam i le 95 ok tan ben zi nin lit re fi ya tý ba zý a kar ya - kýt da ðý tým þir ket le rin de, Ýs tan bul ve An ka ra il le - rin de 4,17 li ra dan 4,23 li ra ya, Ýz mir de 4,16 li ra - dan 4,22 li ra ya yük sel miþ ti. Da ðý tým fir ma la rý nýn be lir le di ði ta van fi yat lar, re ka bet ve ser bes ti dolayýsýyla þir ket ler ve þehir le re gö re kü çük çap lý de ði þik lik ler gös te ri yor. An ka ra / a a Çin in dö viz re zer vi 3 tril yon do la rý geç ti ÇÝN ÝN dö viz re zer vi nin 3 tril yon ABD Do la rý ný geç ti ði bil di ril di. Çin in mer kez ban ka sý o lan Halk Ban ka sý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Çin in dö - viz re zer vi nin ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz - de 30,3 ar ta rak, 3,1975 tril yon ABD Do la rý ný bul - du ðu be lir til di. Bu a ra da Çin de ban ka la rýn ver di ði ye ni kre di mik ta rý ge çen ay 633,9 mil yar yu a na (97,52 mil yar ABD Do la rý) çýk tý. Bu mik tar Ma yýs a yýn da 551,6 mil yar yu an (84,86 mil yar ABD Do la - rý) dü ze yin dey di. Ha zi ran a yýn da ve ri len kre di mik - ta rý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ni 20,7 mil yar yu an (3,18 mil yar ABD do la rý) ge ri de bý rak tý. Ha zi ran a - yý nýn so nun da do la þým da ki na kit ve bü tün mev du - at la rý i çe ren ge niþ pa ra ar zý 78,08 tril yon yu a na (12,01 tril yon ABD do la rý) çý ka rak ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 15,9 ge niþ le di. Çin Halk Ban ka sý Ha zi ran a yýn da son 3 yý lýn zir ve si ne u la þan enf las yon la mü ca de le et mek i çin gös ter ge fa iz o - ran la rý ný bu yýl i çin de üç kez arttýr dý. Pe kin / aa Ser best pi ya sa da dö viz ha re ket len di ÝS TAN BUL ser best pi ya sa da do lar 1,6500 li ra yý aþ tý. A çý lý þýn ar dýn dan ser best pi ya sa da do lar 1,6530, av ro 2,3000 li ra dan sa týl ma ya baþ lan dý. Ön ce ki gün 1,6400 li ra dan gü nü ta mam la yan do - lar, dün sa bah 1,6510 li ra dan gü ne baþ la dý. Da ha son ra da bu se vi ye ler de ki sey ri ni sür dü ren do lar, 1,6460 li ra dan a lý nýp 1,6530 li ra dan sa týl ma ya baþ - lan dý. 2,2940 li ra dan a lý nan av ro nun sa týþ fi ya tý i se 2,3000 li ra o la rak be lir len di. Ban ka la ra ra sý pi ya sa - da do lar ko tas yon la rý i se i ti ba riy le a lýþ ta en dü þük 1,6460 li ra, en yük sek 1,6480 li ra, sa týþ ta en dü þük 1,6510 li ra, en yük sek 1,6540 li ra se vi ye sin - de bu lu nu yor. U zun sü re dir ka lý cý bir yük se liþ gös - te re me yen do lar, 2009 yý lý ba þýn dan son ra ar tý þa ge çe rek, da ha ön ce Mart 2003 te ger çek leþ tir di ði 1,7700 zir ve si ni aþ mýþ tý. 9 Mart Pa zar te si gü nü 1,8200 le re ka dar çý ka rak TL kar þý sýn da ki re ko ru - nu ye ni le yen ve ar dýn dan ge ri le yen do lar, yýl or ta - sý na ge lin di ðin de 2009 ba þýn da ki se vi ye le ri ne tek - rar ge ri dön müþ tü. Do lar 2009 yý lý ný 1,5000 ün al - týn da 1,4970 li ra dan ta mam lan dý, 2010 yý lý ný i se 1,5500 li ra dan ka pat mýþ tý. Ýs tan bul / a a Altýn yatýrýmcýsý rahat DÜN YA Al týn Kon se yi ta ra fýn dan ha zýr la tý lan Enf las yon ve Def las yo nun Al týn Ü ze rin de ki Et ki - si baþ lýk lý ra por da, di ðer mal var lýk la rýy la ký yas lan - dý ðýn da al tý nýn hem yük sek enf las yon hem de def - las yon se nar yo la rýn da i yi bir per for mans ser gi le di ði be lir til di. Ye ni a raþ týr ma la rýn, enf las yon ve def las - yon se nar yo la rýn da bi le al tý na da ha faz la pay a yýr - ma nýn ya tý rým port föy le ri ne kar ge ti re bi le ce ði ne i - þa ret et ti ði bil di ril di. Dün ya Al týn Kon se yi nin ra - po ru, Ox ford E co no mics in tes cil li glo bal mo de li kul la ný la rak ha zýr lan dý. Ra por da, di ðer mal var lýk - la rýy la ký yas lan dý ðýn da al tý nýn hem yük sek enf las - yon hem de def las yon se nar yo la rýn da i yi bir per - for mans ser gi le di ði, di ðer mal var lýk la rýy la bað lan - tý lý ol ma ma sý ne de niy le ma kul o ran da ne ga tif re el yýl lýk ge ri dö nüþ o la ca ðý dü þü nül me si du ru mun da da al tý nýn u zun va de de is tik rar lý bir fay da sað la dý - ðý kay de dil di. Ox ford E co no mics Ýn gil te re Ge nel Mü dü rü Jens Thols trup, al tý nýn ay ný za man da yük sek enf las yon ve ma li pi ya sa sý kýn tý la rý gi bi eks trem du rum la ra kar þý bi le gü ven li bir ya tý rým a ra cý ol du ðu nu sa vun du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru - mu (TÜ ÝK), Fi nan sal Ya tý rým A raç la rý nýn Re el Ge ti ri O ran la rý Ha zi ran/2011 so nuç la rý ný a çýk la - dý. Bu na gö re, fi nan sal ya tý rým a raç la rý Ü FE ve TÜ FE i le in dir gen di ðin de; kül çe al týn 3 ay lýk, 6 ay lýk ve yýl lýk dönemde en yük sek re el ge ti ri yi sað - la yan ya tý rým a ra cý ol du. Ýstanbul-An ka ra / a a

12 12 Y ÝLAN Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE Sahibinden Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SATILIK ARSA Arnavutköy 'de Caddeye cepheli 4300m 2 müstakil tapulu kupon arsa TL Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAYÝ Ýstanbul üniversitesinden aldýðým nolu öðrenci kimliðimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali Özsoy Ýstanbul üniversitesinden aldýðým nolu öðrenci kimliðimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Musab Kýzýlaslan Ýstanbul üniversitesinden aldýðým nolu öðrenci kimliðimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Reyhan Þahin MENDERES ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan, haklarýnda kamulaþtýrma kararý verilen taþýnmazlarda tesis edilecek irtifak hakký ve direk yeri deðerlerinin tespiti ile irtifak ve mülkiyet haklarýnýn tapuya tescili için 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10. Maddesi gereðince Mahkememize açýlmýþ bulunan davalarla ilgili aþaðýda Mahkeme esas numaralarý, taþýnmazlarýn bulunduðu yer, Malikleri, kamulaþtýrma alaný ve duruþma tarihleri belirtilen tarla vasfýndaki taþýnmazlara iliþkin olarak, 1- TEÝAÞ Türkiye Elektrik Ýletim AÞ Genel Müdürlüðü Yönetim Kurulunun tarih ve 5-24 sayýlý kamu yararý kararý gereðince bir kýsmýnýn kamulaþtýrýlmasý, bazýlarýnýn üzerinde irtifak hakký tesisine karar verildiði ve kamu yararý kararýnýn Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnýn tarih ve 35 sayýlý kararý ile onandýðý. 2- Kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Menderes Þubesine yatýrýlacaðý, 3- Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði, 4- Yasanýn 14. Maddesinde belirtilen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda iptal davasý veya maddi hatalara karþý Adli Yargýda düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin TEÝAÞ Genel Müdürlüðüne yöneltileceði, maddede öngörülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari Yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýktan ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan Ýdare adýna tescil edileceði, 6- Aþaðýda adý geçen davalýlarýn duruþmalara gelmedikleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edileceði ayrý ayrý ihtar olunur. Keyfiyet ilanen teblið olunur. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZLAR: Ýrtifak Mülkiyet Ada/Parsel Alaný Alaný Malik D. No: Duruþma (Tarih-Saat) 1- Ýzmir Ýli, Menderes Ýlçesi, Oðlananasý Köyü 169/15 742,89 m 2 73,01 m 2 Yaþar BALBAY 2011/434 E :05 2- Ýzmir ili, Menderes Ýlçesi, Oðlananasý Köyü 169/ ,25 m Ramazan 2011/436 E :00 KÜÇÜKMEMÝÞOÐLU 3- Ýzmir Ýli, Menderes Ýlçesi, Oðlananasý Köyü 169/ ,75 m Mehmet KÜN.Orhan NEBÝ, 2011/437 E :45 Yavuz D0ÐAN, Halil ibrahim KUTLU, Ömer KUTLU(Hüseyin oðlu), Süleyrnan KUTLU, Hamiyet AVCI, Ayþe KIRCA, Ömer KUTLU (Ömer oðlu), Zeynep SARILI, Rahime KUTLU, Ömer KUTLU (Ali oðlu), Mehmet KUTLU, Cennet KUTLU, Hatice Dudu IRGAV 4- Ýzmir Ýli, Menderes Ýlçesi, Kuyucak Köyü 111/ m Atike ZEYREK 2011/449 E :05 5- Ýzmir Ýli, Menderes Ýlçesi, Kuyucak Köyü 111/ ,56 m Havva BALABAN 2011/450 E :00 6- Ýzmir ili, Menderes Ýlçesi, Kuyucak Köyü 111/ m Efkan GÖZEN 2011/451 E :10 7-Ýzmir Ýli, Menderes Ýlçesi, Kuyucak Köyü 111/ m Akif EKTÝ, AIi EKTÝ, 2011/452 E :55 Emine PULCU, Hatice EKTÝ, Naciye EKTÝ, Nazime EKTÝ, Rukiye EKTÝ, Gülsüm ALAMUR, Leyla GÜL, Gülfiye EKTÝ, Ayþe EKTÝ. B: T. C. SARIYER 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2011/14 Da va cý Naz mi ye Gü ler ta ra fýn dan ha sým sýz a çý lan ga - ip lik fa va sý ne de ni i le; Da va cý da va di lek çe si i le oð lu Ze ki Gü ler'in va ta ni gö - re vi ni yap mak ü ze re 1999 yý lýn da ev den ay rýl dý ðý ný, o gün den son ra da ken di sin den hiç bir ha ber a lý na ma dý ðý - ný, ken di si ve rah met li o lan e þi ta ra fýn dan Sa rý yer Cum - hu ri yet Baþ sav cý lý ðý'na mü ra ca at et tik le ri ni tüm a ra ma - la ra rað men bu lu na ma dý ðý ný, oð lu nun öl müþ o la bi le ce ði ih ti ma li bu lun du ðun dan ga ip li ði ne ka rar ve ril me si ni is - te miþ tir. Ýþ bu i lan ta ri hin den i ti ba ren du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý 13/09/2011 gü nü sa at 10:00'a ka dar MK'nun 33. mad - de si ne gö re yu ka rý da a dý ge çen ki þi ler hak kýn da bil gi ve gör gü le ri o lan la rýn ve ya biz zat bu ki þi le rin ha kim li ði mi - zin 2011/14 e sas sa yý lý da va dos ya sý na mü ra ca at et me - le ri ge rek ti ði ak si hal de yu ka rý da is mi ya zý lý ki þi ler hak - kýn da ga ip lik ka ra rý ve ri le ce ði ve ta þýn ma zýn ha zi ne a dý - na dev ri ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur. 22/03/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sa yý: 2011/166 E sas. 08/07/2011 Mah ke me mi zin 09/06/2011 Ta rih, 2011/166 E sas, 2011/1056 Ka rar sa yý lý ka rarý i le Ha ta y i li, Ha tay Mer ke z il çe si, San lý lar Ma hal le si/kö yü nü fu su na ka yýt lý Meh met ve Ha fi ze'den ol ma 1949 do ðum lu ME RAL ÇA TAL - BAÞ'ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si ne Ab la sý E MÝ NE NÝ GA R ER DEM'in VA SÝ O LA RAK A TAN MA SI NA da ir ka rar ve ril - di ði, ilan olunur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/174 E sas. KA RAR NO: 2011/1097 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka ra rýy la, To kat i li, Er ba a il çe si, So ku taþ kö yü nü fu - su na ka yýt lý A li ve Çi çek'den ol ma, 1989 do ðum lu E REN TO SUN ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü - fu sa ka yýt lý Ve li ve Ye ter'den ol ma 1972 do ðum lu ÇÝ ÇEK TO SUN'un VE LA YE TÝ AL TI NA A LIN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 08/07/2011 B: MEHMET KUTLULAR, KAZIM GÜLEÇYÜZ ve YASEMÝN GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DAVET! TARÝH: PAZAR SAAT: YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: 15,00 TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DAVETLÝDÝR MÜRACAAT: (Abdülbasir ÞEKER) T. C BAKIRKÖY 4. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/29 DAVALI: EVELYNN SAGÝAS, Mehmet Akif mahallesi Okan sokak. No: 16 D: 3 Ýkitelli - Küçükçekmece Ýstanbul Davacý Ersin YÜCE tarafýndan Davalý, Evelynn SAGÝAS aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni Ýle Boþanma (Çekiþmeli)) davasý nedeniyle yapýlan duruþma sonunda: Davanýn kabulü ile; Tokat ili, Reþadiye ilçesi, Elmacýk köyü, Cilt No: 18, Hane no: 39, BSN: 26'da nüfusa kayýtlý T.C. kimlik nolu Þahin ve Gül oðlu doðumlu davacý ERSÝN YÜCE ile Spiroz ve Susan kýzý Toronto Kanada doðumlu Kanada uyruklu EVELYNN SAGÝAS'ýn MK. 166/1 madde gereðince BOÞANMALARINA, Alýnmasý gerekli olan 18,40 TL ilam harcýndan, peþin karþýlanan 14 TL'nin mahsubu ile noksan yatan 4,40 TL harcýn davacýdan alýnarak hazineye irat kaydýna, Davacý vekilinin talebi uyarýnca yargýlama giderlerinin davacý üzerinde býrakýlmasýna, vekâlet ücreti takdirine yer olmadýðýna, Karar verilmiþ olmakla, davalýya bugüne kadar tebligat yapýlamadýðý, yapýlan adres araþtýrmasýna raðmen adresi de tespit edilemediðinden gerekçeli kararýn ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýdaki karar özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen teblið yapýlmýþ sayýlacaðý, teblið tarihinden itibaren de 15 gün içinde kararýn davalý tarafýndan temyiz edilebileceði, temyiz incelemesinin ilgili Yargýtay Hukuk Dairesinde yapýlacaðý hususu ilanen tebliði olunur. 08/07/2011 B: ÞÝÞLÝ 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/399 KA RAR NO: 2011/639 Da va cý Bur han Tü rel Ve ki li ta ra fýn dan da va lý E li za Tü rel a ley hi ne a çý lan bo þan ma da - va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da: Da va lý E li za Tü rel'e Mah ke me miz dos ya sýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü i la - nen teb lið e dil miþ ol du ðun dan. Mah ke me miz ce ve ri len ta rih, 2010/399 E - sas-2011/639 Ka rar sa yý lý ka ra rýn i la nen teb li ði ne ka rar ver mek ge rek miþ tir. Bu itibarla: HÜKÜM : Gerekçesi yukarýda açýklandýðý üzere; 1- Ýs tan bul i li, Þiþ li il çe si, Pa þa mah./kö yü, Cilt No: 25, Ha ne No: 938, BSN: 1 (T.C. Kim lik No: )'da nü fu sa ka yýt lý, Meh met A li ve Sa ti ye'den ol ma, 07/12/1954 Tel li koz do ðum lu da va cý BUR HAN TÜ REL i le ay ný ha ne BSN: 4 (T.C.Kim lik No: )'de nü fu sa ka yýt lý, Ýs met ve Ne zi ha'dan ol ma, 28/11/1967 Bur sa do ðum lu da va lý E LÝ ZA TÜ REL (Kýz lýk So ya dý I ÞIK)'ýn Ta raf la rýn T.M.K'nun 166/1 mad de si u ya rýn - ca BO ÞAN MA LA RI NA, 2- Alýnmasý gereken TL ilam harcýndan peþin alýnan TL'nin mahsubu ile bakiye 1.25 TL'nin davalýdan tahsiline, 3- Davacý vekili lehine takdir olunan TL. ücreti vekâletin davalýdan alýnarak davacý vekiline verilmek üzere davacýya verilmesine, 4- Davacýnýn yapmýþ olduðu 326,80 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Da ir Da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý; da va lý nýn yok lu ðun da ve ri len ka rar da va lý E li za Tü - rel'e i la nýn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra sýn da teb lið e dil miþ sa yý la ca ðýn dan teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de Yar gý tay yo lu nun da a çýk ol du ðu, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 11/07/2011 B: TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Dergi satýþ ve pazarlama müdürü Faik Altun'un kýzý Nurdan Altun ile Mehmet Akif Karadaþ'ýn izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Y TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Faik Altun'un kýzý Nurdan Altun ile Mehmet Akif Karadaþ'ýn izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Mustafa Güreldi ve Ailesi Ernail Kantar ve Ailesi TEBRÝK Kardeþimiz Harun Baþel'in Taha Selim adýný verdikleri çocuklarý dünyaya gelmiþ olup hayýrlý uzun ömürler diliyoruz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Salgýn hastalýklardan hijyenle korunun ANADOLU Saðlýk Merkezi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Elif Hakko, ishal, tifo, dizanteri ve kolera gibi yaz aylarýnda sýklýkla görülen hastalýklardan korunmak için yemeden önce kabuðu soyulabilen gýdalarýn kabuklarýnýn soyulmasý, kabuðu soyulmayanlarýn ise iyice yýkanmasý gerektiðini belirterek, Çið veya az piþmiþ et yenmemeli, çið süt içilmemeli, genel temizlik kurallarýna uyulmalý, yemeklerden önce ve sonra özellikle de tuvaletten sonra eller yýkanmalý ve sineklerden korunulmalýdýr dedi. Hakko yaptýðý yazýlý açýklamada, yazýn çocuklarda ve yetiþkinlerde en sýk görülen sorunlarýn baþýnda ishalin geldiðine dikkati çekerek, ishal, kusma ve bazen de yüksek a- teþle ortaya çýkan ve aðýz yoluyla bulaþan bazý mikroplarýn gastroenterit denilen hastalýklara sebep olduðunu belirtti. Yaz aylarýnda mikroplarýn daha hýzlý çoðaldýðýný ve birçok tehlikeli hastalýða yol açtýðýný hatýrlatan Hakko, Hastalýk risklerini en aza indirmek için doðru beslenmek, genel temizlik kurallarýna uymak ve sineklerden korunmak gerekiyor. Mikroplar yaz sýcaklarýnda hýzla üredikçe ve mikrop sayýsý arttýkça hastalýk yapma riski de yükseliyor i- fadelerine yer verdi. Ýshal, tifo, dizanteri ve kolera gibi hastalýklara yol açan mikroplardan korunmak için alýnabilecek tedbirlere dikkati çeken Hakko þunlarý kaydetti: Kabuðu soyulabilen gýdalarýn kabuklarýný soyarak soyulmayanlarýn ise iyice yýkanarak yenmesi gerekmektedir. Deniz ve havuz suyunu yutmak, mikrop taþýyan sinekler yaz aylarýnda hastalýklara yol açýyor. Ýstanbul / aa TENCERE YEMEKLERÝ DAHA GÜVENÝLÝR EN güvenilir yiyeceðin yoðurt olduðunun altýný çizen Hakko, ýzgaraya kýyasla tencerede piþen et yemekleri ile sebze yemeklerinin ve sarma gibi zeytinyaðlý yemeklerin yaz aylarýnda daha güvenilir olduðunu kaydetti. Ýshal ve kusmanýn sývý ve elektrolit kaybýna sebep olduðunu dile getiren Hakko, þu ifadelere yer verdi: Ev koþullarýnda kusma ve mide bulantýsý nedeniyle kaybedilen sývý ve elektrolitler aðýzdan yerine konamýyorsa veya ateþ yükselmiþse, hemen bir saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerekiyor. Hastada kaybedilen sývý ve elektrolitleri dengelemek için serumla takviye yapýyoruz. Eðer etken bir bakteri söz konusuysa antibiyotik tedavisi yapýlýyor. Korumasýz güneþe çýkmayýn UZMANLAR, KORUMASIZ GÜNEÞE ÇIKAN- LARI UYARIYOR. GÜNEÞE MARUZ KALAN KÝÞÝLERDE CÝLT KANSERÝ, GÖZ KANSERÝ VE KATARAKT RÝSKÝ ARTIYOR. KORUMASIZ güneþe maruziyet, cilt ve göz kanseri dýþýnda katarakt riskini arttýrýrken, ayný zamanda da baðýþýklýk sistemini baskýlýyor. Uzmanlar, baðýþýklýk sisteminin baskýlanmasý sonucu her türden hastalýðýn hem daha kolay yerleþtiðini hem de yerleþtikten sonra hastalýðýn çok daha aðýr seyrederek ölüm riskini arttýrdýðý uyarýsýnda bulunuyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Recep Akdur, yaptýðý açýklamada, dünyada yaklaþýk 13 milyon insanýn cilt kanseri olduðunu söyledi. Cilt kanserinin en önemli sebebinin güneþe maruziyet olduðunu vurgulayan Akdur, Her sene taný konulan kanserlerin üçte biri cilt kanseridir. Güneþten korunmayan insanlarýn yaklaþýk beþte biri 65 yaþýna kadar cilt kanserine yakalanmaktadýr diye konuþtu. Akdur, her yýl iki yüz bin insanýn öldürücü cilt kanserleri olan melanomaya yakalandýðýný ifade ederek, bunlardan 65 bininin erken yaþta vefat ettiðini belirtti. Yüz milyon nüfuslu bir ülkede her sene yaklaþýk 3 bin 500 kiþinin cilt kanserine baðlý vefat ettiðine dikkati çeken Akdur, bundan kaçýnmanýn en kolay yolunun aþýrý güneþe maruz kalmamak olduðunu dile getirdi. CÝLT KANSERÝ HER YIL ARTIYOR Cilt kanserlerinin görülme sýklýðýnýn, bir önceki yýla oranla her sene yüzde 4-5 oranýnda arttýðýný vurgulayan Akdur, Çünkü, bir yandan ozon tabakasý incelirken, öte yandan keyfi olarak güneþe maruz kalan insanlarýn sayýsý artmaktadýr. Yanlýþ bilgi ve i- nanç dolayýsýyla milyonlarca insan plaj ve havuz gibi açýk alanlarda uzun uzun güneþ banyosu yapmakta veya sokakta dolaþýrken çok basit tedbirler ile bedenini korumak yerine onu adeta güneþin zararlý etkilerine sunmaktadýr dedi. Akdur, ozon tabakasýnýn incelmesi dolayýsýyla güneþten dünyaya ulaþan ultraviyole ýþýnlarýnýn miktarýnýn da arttýðýna iþaret ederek, Yapýlan çalýþmalara göre, ozon tabakasýndaki her yüzde 10 luk a- zalmaya karþýlýk cilt kanserlerine 300 bin yeni vak'a ilâve olmaktadýr diye konuþtu. YALNIZCA CÝLT KANSERÝ MÝ? Güneþin, yalnýzca cilt kanserine sebep olmadýðýný, ayný zamanda gözlerde de ö- nemli hasarlara yol açtýðýný anlatan Akdur, þöyle devam etti: Fotokeratitis, fotokonjonktuvitis, pitergium, göz kanseri ve katarakt bunlarýn baþlýcalarýdýr. Dünyada yaklaþýk 18 milyon insan katarakt nedeniyle görmemektedir. Oysaki bu hastalýklardan korunmak için gözleri güneþten korumak yeterlidir. Bunlardan daha da kötüsü korumasýz güneþ maruziyeti baðýþýklýk sistemini baskýlýyor ve bu nedenle de her türden hastalýk hem daha kolay yerleþiyor hem de yerleþtikten sonra da çok daha a- ðýr seyrederek ölümle sonuçlanýyor. Saat arasýnda kesinlikle güneþ banyosu yapýlmamalý. KÝMLER TEHLÝKE ALTINDA? AKDUR'UN verdiði bilgiye göre, güneþ herkes için tehlike oluþturuyor, ancak çocuklar ve bazý özelliliklere sahip olan kiþiler daha çok risk taþýyor. Esmer ve kahverengi cilde sahip olanlar güneþ maruziyetini daha çok tolere edebiliyorlar, ancak bu onlarýn hiç tehlike yaþamadýðýný göstermiyor. Buna karþýlýk cildi bronzlaþmak yerine sýkça güneþ yanýðý olan baþka anlatýmla cildinin bronzlaþma yeteneði az olanlarýn çok dikkatli olmasý gerekiyor. Bu sebeple, sarýþýn tenliler, mavi-yeþil ya da ela gözlüler, açýk sarý veya kýrmýzý renk saçlýlar, ciltleri bronzlaþmak yerine güneþ yanýðý oluþanlar, geçmiþte güneþ yanýðý hikâyesi olanlar, derisinde ben veya bol çil olanlar, ailesinde cilt kanseri bulunanlar için risk artýyor. Bu sebeple özellikle plaj havuz ve benzeri yerlerde saat arasýnda kesinlikle güneþ banyosu yapýlmamalý. Yaz boyunca doðrudan güneþ alan yerler yerine daima gölge a- lanlar tercih edilmeli. Özellikle saatleri arasýnda daima geniþ siperli þapka ve kapalý elbiseler giyerek baþ boyun ve yüzler güneþten korunmalý. Yaz aylarýnda daima UV-A and UV-B yi tam süzen gözlükler kullanýlmalý. Yüzerken ya da güneþlenirken bedenin açýk yerleri en az 30 faktörlü güneþ kremleri ile korunmalý. Güneþten korunmanýn en iyi yolunun gölge olduðu unutulmamalý ve bu sebeple de plaj havuz ve benzeri alanlarda þemsiyesiz oturulmamalý. Özellikle çocuklar ile 35 yaþýn altýnda olanlar, doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalacak þekilde güneþ banyosu yapmamalý. Bulutlarýn güneþten korumadýðý zamanlarda daha dikkatsiz davranýlmasý dolayýsýyla cildin daha çok hasar gördüðü unutulmamalý. Havuz veya denizde giyilen ýslak giysinin güneþten korumadýðý, aksine yaktýðý unutulmamalý. Ankara / aa Bölgesel yaðlanmalara karþý lazer lipoliz KÝLO problemi dünya çapýnda sadece kadýnlarýn deðil, erkeklerinde önemli bir sorunu olarak karþýmýzda duruyor. Kilo probleminin yanýnda bölgesel yaðlanmalar aslýnda kilodan probleminden daha büyük bir dert olarak gözüküyor. Zira belli bölgeler oldukça sýkýntýlýdýr. Bu sebeple bölgesel yaðlanma konusunda uzman desteði gerekmektedir. Çünkü farklý bölgelerde gerçekleþen bu yað stoklarý inatçý olabiliyor. Ne spor, ne diyet fayda saðlayamayabiliyor. Bu durumlarda cerrahi operasyon gerekebiliyor. Bu durumda cerrahi operasyon tercih etmeyenlerin yeni gözdesi: Lazer Lipoliz. Magicplast Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Güner Uysal bölgesel yaðlarýn yok edilmesinde en emin ve en kestirme yöntem olan Lazer Lipoliz ile ilgili birçok önemli noktanýn altýný çiziyor. Dr. Uysal þunlarý kaydediyor: "Zayýflamak, fazla yaðlardan kurtulmak, saðlýklý olmak... Her halde herkes için önemlidir. Pek çok hastamýzýn kliniðimize en sýk baþvuru þikâyetlerinden bir tanesi onca yapýlan diyet, spor ve kullanýlan çeþitli yöntemlere raðmen kurtulanamayan lokalize yaðlanmalar olmaktadýr. Magicplastta bu ihtiyaçlarý karþýlayabilmek için sunulan en geliþmiþ yöntemlerin baþýnda smart lipo (lazer lipoliz) tekniði gelmektedir." Dr. Uysal, Lazer lipoliz yönteminin küçük bölgelerdeki inatçý yaðlarý hýzlý ve etkili bir þekilde ortadan kaldýrdýðýna dikkat çekerek, deri altýndan yað hücrelerini parçalar ve vücuttan hýzlý bir þekilde uzaklaþtýrýr. Dr. Uysal, ayrýca, lazer ýþýnlarýnýn sadece yað hücrelerinin dýþ çeperini yok ettiðini, kesinlikle organ-damar ve sinirlere zararý olmadýðýný söyledi. Antibiyotiklere dayanýklý yeni bir bakteri bulundu BÝLÝM ADAMLARI, antibiyotiklere dayanýklý yeni bir belsoðukluðu bakterisi türü buldu. Ýlk kez Japonya da görülen, H041 bakterisini, belsoðukluðu tedavisinde kullanýlan, bilinen hiçbir antibiyotik öldüremiyor. Bilim adamlarý yeni bakterinin, tedavisi çok kolay olan belsoðukluðu hastalýðýný küresel bir halk saðlýðý problemi haline getirebileceðine dikkati çekiyor. Yeni bakteri türünü, Japon bilim adamlarýyla birlikte yaptýklarý ortak çalýþma sonucu ortaya çýkaran Ýsveç teki Patojenik Neisseria Referans Laboratuvarýndan Magnus Unemo, bakterinin varlýðýný endiþe verici ve ayný zamanda tahmin edilebilir olarak niteledi. Telefonla yaptýðý açýklamada, bulgularýnýn ayrýntýlarýný, bulaþýcý cinsel hastalýklar konusunda faaliyet gösteren International Society for Sexually Transmitted Diseases Research adlý araþtýrma kuruluþunun 18 Temmuz da Kanada nýn Quebec þehrinde düzenleyeceði konferansta tanýtacaklarýný anlatan Unemo, H041 bakterisinin yýl içinde bütün dünyaya yayýlabileceði uyarýsýnda bulundu. Dünyadaki en yaygýn bulaþýcý cinsel hastalýk olan belsoðukluðu, özellikle Güney ve Güneydoðu Asya ile Sahra altý Afrikasýnda görülüyor. ABD deki Centers for Disease Control and Prevention adlý kuruluþun hesaplamalarýna göre, bir yýlda belsoðukluðuna yakalanan kiþilerin sayýsý, sadece ABD de 700 bin kiþiyi buluyor. Hong Kong, Çin, Avustralya ve Asya nýn diðer bölgelerinden, belsoðukluðunun antibiyotiklere dayanýklý hale geldiðine iliþkin raporlar gelmesinin ardýndan, geçen yýl açýklamada bulunan Ýngiliz bilimadamlarý, belsoðukluðuna yol açan bakterinin mutasyona uðrayarak, deðiþik antibiyotik türlerine dirençli hale gelmesi tehlikesi bulunduðuna iþaret etmiþlerdi. Londra / aa Düðün salonlarýnda izdiham RAMAZAN ayý öncesi evlilik hazýrlýðý yapan çiftler, düðün salonlarýnda yoðunluðu arttýrdý. Alýnan bilgiye göre, düðün salonlarýnýn fiyatý, sunduðu hizmetler, kolay ulaþýlabilirliði ve kapasiteleri evlenecek çiftler için büyük önem taþýyor. Son yýllarda sayýlarý giderek artan ve müþteri çekmek için birbirinden farklý alternatifler sunan düðün salonlarýnda, Aðustos ta baþlayacak Ramazan ayý öncesi hareketlilik arttý. Düðün salonu sahibi Ali Osman Karamercan, yaptýðý açýklamada, salon düðünlerine ilginin artmasý dolayýsýyla Türkiye genelinde olduðu gibi Konya da da düðün salonu sayýsýnýn arttýðýný, þehirde oteller ve sosyal tesislerin yaný sýra 60 ý aþkýn düðün salonunun hizmet verdiðini söyledi. Son yýllarda Ramazan ayýnýn yaz mevsimine denk gelmesi dolayýsýyla salonlarda birkaç aya sýkýþan yoðunluk yaþandýðýný ifade eden Karamercan, evlilik hazýrlýðý yapan çiftlerin Ramazan ayý öncesi evet planlarýnýn, düðün salonlarýnda Temmuz ve Eylül ayýnda yýðýlmaya sebep olduðunu bildirdi. Karamercan, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiðini vurgulayarak, Ancak 2 ayda yaþanan yoðunluk, geriye kalan 10 ayý kurtarmýyor. Havalarýn soðumasý ve yaz tatilinin sona ermesi nedeniyle Eylül den sonra çok fazla düðün yapýlmýyor. Yine son yýllarda salon sayýlarýnýn artmasý da düðün salonlarýný ekonomik olarak zor durumda býrakýyor diye konuþtu. Ali Osman Karamercan, düðün salonu kirasýnýn 2 bin liradan baþladýðýný, yemekli dâvetlerde ise kiþi baþý ücretin 8-11 lira arasýnda deðiþtiðini belirtti. Bir düðün tesisi Personel Müdürü Ahmet Nazlýtepe de Ramazan dolayýsýyla Temmuz ve Eylül aylarýnda hafta içi ve hafta sonu tamamen dolu olduklarýný söyledi. Konya / aa

14 14 SPOR Y Þike soruþturmasý MEDYAYI BÖLDÜ Beþiktaþ Kulübü Asbaþkaný Serdar Adalý (küçük resim) ve teknik direktör Tayfur Havutçu emniyetteki ifadelerinden sonra savcý tarafýndan gözaltýna alýndý. ADALI VE HAVUTÇU GÖZALTINA ALINDI Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Beþiktaþ Asbaþkaný Serdal Adalý ile teknik direktör Tayfur Havutçu Ýfadeleri alýndýktan sonra savcýlýk kararýyla gözaltýna alýndý. Ayrýca Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcular Ýbrahim Akýn ile Ýskender Alýn da gözaltýna alýndý. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) bir bildiri yayýnlayarak, þike soruþturmasý kapsamýnda spor medyasýnda taraftarlýk yaklaþýmý içindeki fanatik bakýþ açýlarýnýn gerçeklerin ortaya çýkmasýna hizmet etmediðini belirterek, "Tam tersine iþi büsbütün karýþtýrýyor. Bir yandan zanlýlarý suçlayan, öte yandan da onlarý korumaya çalýþan bir medya þeklindeki bölünme hoþ bir görünüm oluþturmuyor" denildi. TÜRKÝYE Spor Yazarlarý Derneði (TSYD), Futbolda Þike Ýddialarýna Yönelik Soruþturma kapsamýnda yaþanan olaylarla ilgili bir açýklama yaptý. TSYD Yönetim Kurulu'ndan ''Herkes kendi iþine baksýn'' baþlýðýyla yapýlan açýklamada, özellikle bu süreçte görevini yapmaya çalýþan basýn mensuplarýna taraftarlarýn saldýrýsý kýnanarak, sonucun sükunetle beklenmesi gerektiði bildirildi. Türk futbol tarihinin en önemli ve sýkýntýlý dönemlerinden birinin yaþandýðýna iþaret edilen açýklamada, ''Geçen sezonun þampiyonu ve baþka takýmlarla birlikte futbolumuzun önemli isimleri zan altýnda. Polis operasyonlarýyla birlikte yargý süreci de iþliyor. Olaya adý karýþmayanlar bile belli bir tedirginlik i- çinde geliþmeleri izliyor. Yargý sürecindeki tutuklamalar haliyle üzüntüye yol açýyor. Daha dün futbolumuzun doruklarýndaki insanlar bugün ciddi suçlamalarla karþý karþýya. Buna üzülmemek mümkün deðil'' ifadesi kullanýldý. GAZETECÝ SALDIRILARA KINAMA TSYD, taraftarlarýn bu yönde gerçekleþtirdiði protesto gösterilerinde gazetecilere saldýrmasýný da kýnayarak, ''Bir yandan da her durumda öfkeli olmayý bir hak olarak kabul eden taraftarlar yine hemen Sadri Þener her olayda olduðu gibi medyayý sorumlu tutup meslektaþlarýmýza saldýrýyor. Bunlarý nefretle kýnýyoruz. Bunun, yaþanmakta olan süreci daha da sýkýntýlý bir hale getireceðinin görülmesini bekliyoruz. Bir atasözümüzle durumu anlatmayý uygun buluyoruz: Öfkeyle kalkan zararla oturur!'' görüþüne yer verdi. Sürecin sakin bir þekilde takip edilmesi gerektiði belirtilen açýklamaya, þöyle devam edildi: MEDYA ÝÞLERÝ BÜSBÜTÜN KARIÞTIRIYOR ''Bütün bu toz duman içinde baþka bir açýdan spor yazarlarýný suçlayanlar da eksik olmuyor. 'Efendim, niye konuþmuyorlar?' Biz de onlara soruyoruz, 'Siz konuþuyorsunuz da ne oluyor?' Konuþmalarýn büyük bir bölümü ortamý büsbütün bulandýrmaktan baþka ne iþe yarýyor? Buna benzer durumlarda konuþmak deðil susmak daha doðru olabilir. Hazýrlýk soruþturmasýyla savcýlýk iddianamesi arasýndaki farký bilmeyen, þu aþamadaki geliþmeleri 'Davanýn yürümesi' sanan insanlarýn gereksiz ve anlamsýz konuþmalarý kafalarý karýþtýrmaktan baþka bir þeye yaramýyor. Ayrýca taraftarlýk yaklaþýmý içindeki fanatik bakýþ açýlarý da gerçeklerin ortaya çýkmasýna hizmet etmiyor. Tam tersine iþi büsbütün karýþtýrýyor.'' TSYD ÜYESÝ OLMAYANLAR Açýklamada, bir yandan zanlýlarý suçlayan, öte yandan da onlarý korumaya çalýþan bir medya þeklindeki bölünmenin, hoþ bir görünüm oluþturmadýðý vurgulanarak þunlar kaydedildi: ''TSYD üyesi olmayan dýþ kulvardaki spor medyasý mensuplarý olarak görülen bazý þahýslar da fýrsat bu fýrsat diyerek kiþisel intikam peþinde koþuyorlar. Yaptýklarýnýn, eli-kolu baðlý insanlara tokat atmaya çalýþmak gibisinden iðrenç bir davranýþ olarak deðerlendirilebileceðini düþünmüyorlar. TSYD olarak biz bunlarý yersiz, tutarsýz ve yakýþýksýz davranýþlar olarak görüyoruz. Gerçekten bir bildiði olan, gerçeðin ortaya çýkmasýna hizmet edeceðini düþünen herkes çýkýp konuþabilir. Bizim buna bir diyeceðimiz olamaz. Ancak uzatýlan mikrofonlara bilir bilmez herkesin bir þeyler söylemesi, yeni sýkýntýlara yol açmaktan baþka bir þeye yaramýyor.'' FUTBOLDAKÝ þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Asbaþkaný Serdal Adalý ile futbol takýmý teknik direktörü Tayfur Havutçu, soruþturma kapsamýnda ifade vermek üzere Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geldi. Ýfadeleri alýnan 2 Beþiktaþlý savcýlýk kararýyla gözaltýna alýndý. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðünün Vatan Caddesi'ndeki yerleþkesine, garaj kapýsýndan giriþ yapan Beþiktaþlý Serdal Adalý, ifade vermeden önce basýn mensuplarýna Telefonla çaðýrdýlar ifade vermeye geldim. Beþiktaþ bu iþten temiz çýkacak dedi. Adalý, daha sonra avukatlarýyla Ýstanbul Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'nün bulunduðu kata çýktý. Kulübün futbol takýmý teknik direktörü Tayfur Havutçu da, a- vukatlarýyla Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne geldi. Adalý ve Havutçu sorgularýnýn ardýndan savcýlýk kararýyla gözaltýna alýndý. ÝBRAHÝM AKIN GÖZALTINDA Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener ve TFF eski yöneticisi Levent Kýzýl gibi isimlerin Emniyet Müdürlüðü'ndeki sorgularýnýn sürdüðü þike soruþturmasýnýn ikinci dalgasýnda son olarak Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcular Ýbrahim Akýn Ýbrahim Akýn gözaltýnda ile Ýskender Alýn gözaltýna alýndý. Vatan Caddesi üzerinde bulunan Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne getirilen iki futbolcu, buradan, saðlýk kontrollerinin yapýlmasý i- çin Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Hastanede saðlýk kontrolünden geçirilen Akýn ve Alýn daha sonra Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. SADRÝ ÞENER ADLÝYEYE SEVKEDÝLDÝ Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener, Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Þener'in, Ýstanbul Organize Suçlar Þube Müdürlüðündeki iþlemleri tamamlandý. Þener, Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine sevk edildi. Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda futbolcu Ýbrahim Akýn ile Ýskender Alýn gözaltýna alýndý. Vatan Caddesi üzerinde bulunan Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne getirilen iki futbolcu, buradan, saðlýk kontrollerinin yapýlmasý için Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Hastanede saðlýk kontrolündengeçirilenakýnvealýndahasonraemniyetmüdürlüðü'ne götürüldü. ÖZGENER'ÝN ÝFADESÝ SONA ERDÝ Futbol Federasyonu eski baþkaný Mahmut Özgener'in kayýnpederi iþ adamý Kemal Çolakoðlu, Özgener'in emniyetteki i- fadesinin tamamlandýðýný, adliyeye çýkmasýný beklediklerini bildirdi. Çolakoðlu, yaptýðý açýklamada futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Özgener'in ifadeye davet edildiðini anýmsattý. Özgener'in, kendi isteðiyle Ýstanbul'a gittiðini ve emniyette ifade verdiðini belirten Çolakoðlu, ''Dün akþam emniyette ifadesine baþvurulan Mahmut Özgener'in bugün adliyeye çýkmasýný bekliyoruz'' dedi. Çolakoðlu, ''Özgener'in gözaltýna alýnmadýðýný, yalnýzca ifade vermek için çaðrýldýðýný'' belirtti. Trabzonsporlu Þakar yoðun bakýmda ÞÝKE SORUÞTURMASINDA EMNÝYETTE GÖZAL- TINA ALINAN TRABZONSPOR ASBAÞKANI NEVZAT ÞAKAR, KALP RAHATSIZLIÐI YÜZÜN- DEN YOÐUN BAKIM SERVÝSÝNE KALDIRILDI. YÜKSEK tansiyon ve kalp rahatsýzlýðý nedeniyle Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altýna alýnan Trabzonspor Asbaþkaný Nevzat Þakar koroner yoðun bakým servisine kaldýrýldý. Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Trabzonspor Asbaþkaný Þakar, rahatsýzlýðý nedeniyle Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin Acil Servisine getirilmiþti. Burada ilk müdahalesi yapýlan Þakar, ilerleyen saatlerde koroner yoðun bakým servisine sedyeyle nakledildi. Bu arada, Þakar'ýn yakýnlarý görüntü almaya çalýþan basýn mensuplarýna tepki gösterdi.

15 Y SPOR 15 TAÞ ATARAK ÝDMAN YAPAN ÇOBAN ATLET DÜNYA ÝKÝNCÝSÝ OLDU Diyarbakýr'da çobanlýk yapan Mahsum Çelik Polonya'da düzenlenen Dünya Liselerarasý Atletizm Þampiyonasý'nda disk atmada ikinci oldu. Çoban Çelik, "Daðlarda hayvan otlatýrken taþlarý uzaða atmaya çalýþarak antrenman yapmamý garip karþýlayan köylülerim, þimdi bana saygý duyuyor" dedi. DÝYARBAKIR'DA 10 çocuklu ailenin en küçüðü olan ve okuldan arta kalan zamanýný aile bütçesine katký saðlamak amacýyla çobanlýk yaparak geçiren Mahsum Çelik (16), Polonya'da düzenlenen Dünya Liselerarasý Atletizm Þampiyonasý'nda, disk atmada ikinci olarak büyük bir baþarýya imza attý. Çelik, elde ettiði baþarýda daðlarda hayvan otlatýrken, yerde bulduðu taþlarý atarak yaptýðý çalýþmalarýn yararýný gördüðünü söyledi. Adana Atletizm Eðitim Merkezi'nde 2 yýldýr yatýlý olarak kalan ve çalýþmalarýný antrenörü Yavuz Lavkor nezaretinde sürdüren Çelik, yaptýðý açýklamada, spora Diyarbakýr'da yatýlý ilköðretim okulunda beden eðitimi öðretmeni aracýlýðýyla baþladýðýný söyledi. O dönemler okul takýmýna seçildiðini ve atmalar branþýnda yetenekli olduðunun fark edildiðini anlatan Çelik, þunlarý kaydetti: KÜÇÜK YAÞTA ÇOBANLIK YAPTI ''Babam çiftçilik yaparak geçimimizi saðlýyor. Maddi durumumuz iyi olmadýðý için küçük yaþlardan bu yana köyde çobanlýk yaparak kazandýðým parayla aile bütçesine katký saðlýyordum. Yatýlý okula baþladýktan sonra hafta içi okulda kalýyor, hafta sonu ise köye dönerek yine çobanlýk yapýyordum. Diyarbakýr'daki yatýlý okul takýmýnda katýldýðým ilk þampiyonada gülle atmada Türkiye ikincisi oldum. Daha sonra spordaki yeteneðimden ve derslerimdeki baþarýmdan dolayý 2009 yýlýnda Adana Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Atletizm Eðitim Merkezinde yatýlý olarak kalma hakký kazandým.'' Adana'da hem eðitimini hem de çok sevdiði disk atma sporunu en iyi þekilde sürdürdüðünü anlatan Çelik, geçen yýl katýldýðý 16 Yaþ Altý Ferdi Türkiye Atletizm Þampiyonasý'nda disk atmada Türkiye þampiyonu olunca spora olan ilgisinin ve isteðinin iyice arttýðýný kaydetti. Çelik, Haziran tarihleri arasýnda Polonya'nýn Bydgoszcz kentinde yapýlan, Dünya Liseler Arasý Atletizm Þampiyonasý'na katýldýðýný belirterek, burada disk atmada yýldýzlar kategorisinde atarak dünya ikinciliði elde ettiðini kaydetti. Çelik ayrýca, bayrak yarýþýnda ise takým halinde yine dünya ikincisi olduklarýný bildirdi. TAÞ ATARAK ANTRENMAN YAPTI Hayvan otlatýrken daðlarda eline geçirdiði taþlarý uzaða atmaya çalýþarak kollarýný güçlendiðini anlatan Çelik, þöyle devam etti: ''Diyarbakýr'da o- kul takýmýnda iken hafta sonlarý merkeze baðlý Övündüler köyündeki evimize gidiyordum. Hayvan otlatýrken çok boþ zamaným oluyordu. Koyunlar yayýlýrken ben de antrenmanlarýmý aksatmamak için taþlarla çalýþmalar yapýyordum. Beni Mahsum Çelik (16) okuldan arta kalan zamanýný aile bütçesine katký saðlamak amacýyla çobanlýk yaparak geçiriyor. gören köylüler 'Eþrefin oðlu þehre gitti delirdi' diyorlardý ama þimdi herkes bana saygý duyuyor, tebrik ediyor. Ýnþallah daha da baþarýlý olacaðým. Elde ettiðim dünya ikinciliðinde çobanlýk yaparken taþlarla çalýþmamýn çok faydasýný gördüm.'' Çelik, 13 Aðustos'ta Bursa'da düzenlenecek Balkan Yýldýzlar Atletizm Þampiyonasý'na katýlacaðýný, buradan iyi bir derece ile dönmek istediðini ifade etti. Adana / Volkan Kaþýk G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim Avusturya kampýnda takýma ruhunu getirebilmek için vargüçleriyle çalýþtýklarýný söyledi. FOTOÐRAF: A.A TERÝM, ARDA VE BAROS'TAN BUSENEPATLAMABEKLÝYOR Takýmýmýzýn mutlaka transfer yapmasý gerekecek. Arda'nýn G.Saray'a, G.Saray'ýn da Arda'ya ihtiyacý var. Çabuk sahalara dönmeli. Stancu'yu görmek istiyorum. Baros iki yýldýr ortada yok. Bu sene patlama yapmasýný bekliyorum. GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, sarý-kýrmýzýlý ekipteki yeni döneminde takýmýna 1996 ve 2000 yýllarý arasýnda oluþan Galatasaraylýlýk ruhunu getirmeye çalýþtýðýný i- fade etti. Avusturya kampýnda Galatasaray TV'nin sorularýný cevaplayan Terim, kamp döneminin bir anlamda yeni transferlerin tanýþma, dayanýþma, paylaþma kampý þeklinde geçtiðini anlatarak, yavaþ yavaþ istedikleri þeylerin kýpýrdanmaya baþladýðýný vurguladý.geçen sezonun ardýndan oyuncularýnda çok ciddi bir güven sorunu oluþtuðunu gördüðünü ifade e- den Terim, bunu düzeltmek için çalýþtýklarýný ifade etti. Galatasaray Teknik Direktörü þunlarý kaydetti: ''Açýkçasý eksiklerimiz var. Oyuncularýmýzýn çok önemli bir güven sorunu var. Onu aþmaya çalýþýyoruz. O kadar fazla yýpranmýþlar ki bunu düzeltmek çok kolay olmayacak. Düzelteceðiz. Güven sorunu çok önemli. Yavaþ yavaþ da hallediyoruz. Ama bir zaman alacak. Galatasaraylýlar bunu böyle bilmelidir.'' MUTLAKA TRANSFER YAPILACAK Terim, yeni sezon için eksiklerin giderilmesi amacýyla mutlaka transfer yapmalarý gerektiðini vurguladý. Kampýn sonunda vereceði raporla takýmdan gönderilecek oyuncularýn da olacaðýný bildiren Fatih Terim, ''Takýmýmýzýn mutlaka transfer yapmasý ge- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avusturya kampýnda küçük hayranlarýnýn fotoðraf isteklerini kýrmadý. rekecek. Baþkanýmýz ve yönetimimiz de bunlarla ilgili gerekli çalýþmalarý yapýyor, yapmamýz da gerekecek. Deðiþime bir takým þeylerin de dahil olmasý gerekiyor. Bir takým arkadaþlarýmýzla yollarýmýzý ayýrabiliriz. Bu i- þin doðasýnda var. Bunu da söylemiþtim. Dönüþte yönetimimizle baþkanýmýzla bunlarý paylaþacaðým. 30 kiþi devam edemeyeceðimize göre... Ýkinci kampa biraz daha az sayýda gideceðiz'' þeklinde ifadeler kullandý. ARDA ELÝNÝ TAÞIN ALTINA KOYACAK Arda'ya, büyüðü olmasýna raðmen, bulunduðu yaklaþým nedeniyle bir teþekkür borçlu olduðunu anlatan Fatih Terim, büyük camialarýn sembolleriyle ayakta durduðunu, Arda'nýn bu yolda olmasýný istediðini ifade etti. Terim, Arda Turan ile ilgili þunlarý söyledi: ''Þu anda Galatasaray'da o- nun da elini taþýn altýna sokma zamanýdýr. Nasýl Galatasaraylýlar, büyük aðabeylerimiz bize telefon açýyor, biz de koþa koþa bu duruma müdahale etmek için geliyorsak Galatasaraylý olarak, Arda'nýn beni de geçmesini isterim. Aslolan Galatasaraylýlýk ise Arda bu taþýn altýna elini sokmalýydý o da soktu. Bu da yetmez. Sakatlýklardan arýnacak. Arda çýkýp oynayacak. Hem de Arda gibi oynayacak. O zaman Galatasaray'ýn zaten önünde çok az kimse durabilir.'' SAHALARA ÇABUK DÖNMELÝ Galatasaray'da takým kaptanlarýnýn çok ö- nemli olduðunu anlatan Fatih Terim, kendisinin de küçük yaþta Galatasaray'da kaptan olduðunu hatýrlatarak, þöyle devam etti: ''Hala büyük aðabeylerim bana kaptan diye hitap e- der. Arda'nýn bunlarý da geçeceðine inanýyorum. Çok çabuk sahalara dönmesi lazým. Arda'nýn Galatasaray'a, Galatasaray'ýn da Arda'ya ihtiyacý var. Arda kaptandýr, kaptan kalacaktýr. Bizler de yanýnda olacaðýz, arkasýnda duracaðýz. Onun hayýflanmasý gereken þey sahaya çýkmadýðý zamanlar olmalý. Onun dýþýnda tabi ki genç çocuktur hata da yapacak, gezecek de kýz arkadaþý da olacak. Bunlarýn hiçbiri sorun deðil, Arda sahada oynadýðý sürece. Arda oynayacaktýr, ben bundan da eminim. Galatasaray'a çok daha þeyler vermelidir. O tarihe yazýlan kaptanlar arasýna kendisini koymalýdýr.'' BAROS 2 YILDIR ORTADA YOK Stancu'yu görmek istediðini, bu futbolcuyla ilgili kararýný yakýnda açýklayacaðýný ifade eden Fatih Terim, Milan Baros'un da Galatasaray için önemli bir oyuncu olduðunu ifade etti. Baros'u çok eskiden tanýdýðýný belirterek, ''Arda için söylediklerimin iki katýný onun i- çin de söyleyebilirim. Geçen sene, evvelki sene neredeyse yok. Yok derken az var. Önemli oyuncular takýmýna katkýda bulunacak. Bu tip oyunculara nokta transferi deniliyor, oynamasý bekleniyor. Oynamadýðýnda normal bir takým haline dönersiniz. Baros'tan da bu sene açýkçasý bir patlama bekliyorum'' diye konuþtu. Fatih Terim, mümkünse orta alana iki oyuncu transferi istediðini, yöneticilerle de bunu konuþtuðunu bildirdi.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Ot kökleri Bismillah dedi! "Gü müþ ha ne'nin To rul il çe si ne bað lý Zi ga na Kö yün de bir sü re ön ce dö kü len ve si lin dir i le i yi ce sý kýþ tý rý lan as fal týn al týn da ka lan ba zý ot kök le ri ye þer di. Bul duk la rý çat lak lar dan ü zer le rin de ki as fal tý de le rek çý kan bit ki ler, il ginç gö rün tü ler o luþ tur du." (A A, ) Gümüþhane'nin Torul ilçesine baðlý Zigana Köyünde bir süre önce dökülen ve silindir ile iyice sýkýþtýrýlan asfaltýn altýnda kalan bazý ot kökleri yeþerdi. FOTOÐRAF: AA As lýn da her þey, her dâ im, mâ nen "Bis mil lah" di yor. Ya ni Al lah na mý na ha re ket e di yor. Çün kü ken di güç le ri nin ü ze rin de iþ ve ic ra at lar da bu lu nu yor. Kâ i na ta ib ret na za rýy la ba kýl dý ðýn da gö rü lür ki, her bir var lýk sa n'at lý ve hik met li dir. Be þer e li nin bu luþ ma dý ðý hiç bir þey de bir ka rý þýk lýk, bir te sa düf e se ri gö rü le mez. Ýþ te bü tün bu mü kem mel lik ler, her þe yin Ý lâ hî kud ret ta ra fýn dan ya pýl dý ðý ný, ya ni her þe yin mâ nen Bis mil lah de di ði ni, Al lah na mý na iþ le di ði ni gös te rir. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, Söz ler i sim li e se ri nin Bi rin ci Söz'ün de bü tün var lýk la rýn ken di le ri ne has di liy le Bis mil lah de di ði ni, ya ni Al lah na mý na ha re ket et ti ði ni söy ler. Me se lâ þöy le der: Her bir ne bat (bit ki) ve a ðaç ve ot la rýn i pek gi bi yu mu þak kök ve da mar la rý Bis mil lâh der, sert o lan taþ ve top ra ðý de ler, ge çer. Al lah nâ mý na, Rah mân nâ mý na der; her þey o na mu sah har o lur. (Söz ler, Bi rin ci Söz) Ýstanbul / Ýsmail Tezer BBC den 1,5 mil yarlýk Ýs lâm â le mi nin pey gam be ri bel ge se li Geç ti ði miz haf ta Bir ay lý ðý na Müs lü man ol mak ad lý prog ra mý ya yýn la yan BBC þim di de Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med in (asm) ha ya tý ný ko nu a lan bel ge sel di zi si ni ek ran la ra ge ti ri yor. Ýn gi liz ka mu te le viz yo nu BBC, Pey gam be ri miz E fen di miz Hz. Mu ham - med in (asm) ha ya tý ný e le a lan bel ge se lin ilk bö lü mü nü dün ya yýn lan la dý. Su nu cu lu ðu nu Ra geh O mar ýn yap tý ðý ve 3 bö lüm den o lu - þa cak bel ge se lin ya pým ve yö net men li ði ni i se Fa ris Ker ma ni ya pý yor. 1,5 mil yar Ýs lâm â le mi nin pey gam be ri de ni len bel ge sel ta ný - tý mýn da, Hz. Mu ham med in (asm) Mek ke ve Me di ne de iz le di ði yo lun ta kip e di le ce ði kay de di li yor. Ýn gil te re nin dün ya ca ün lü TV ka - na lý BBC 2 de ya yýn la na cak o lan bel ge se lin çe kim a þa ma sýn da Ý ran da bü yük bir tar týþ ma ya se bep ol muþ tu. Ý ran Kül tür Ba ka ný Mu - ham med Hü sey ni bel ge sel i le il gi li o la rak BBC nin bel ge sel ka ra rý çok þüp he li gö zü kü yor ve e ðer tah mi ni miz de doð ru çý kar sak cid - dî yap tý rým la ra gi de bi li riz. Sa de ce Ý ran de ðil di ðer ül ke ler de ke sin lik le tep ki le ri ni di le ge ti rir ler a çýk la ma sýn da bu lun muþ tu. Su u di A ra bis tan, Ýs ra il, Tür ki ye, Su ri ye, ABD, Ür dün ve Ýn gil te re de çe ki len bel ge sel de, Ýs lâm uz man la rý da yo rum ya pý yor.

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2016 Yılı Sınav Takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

2016 Yılı Sınav Takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yılı Sınav Takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 Yılı Sınav Takvimi Son Güncelleme: 09.10.2015 Sürüm: 1 Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2011 ve SONRASINDA ÖSYM. Prof. Dr. Ali Demir Başkan V.

2011 ve SONRASINDA ÖSYM. Prof. Dr. Ali Demir Başkan V. 2011 ve SONRASINDA ÖSYM Prof. Dr. Ali Demir Başkan V. Kuruluş Amacı, Tarihi Kuruluş Amacı: Ortaöğre)mden yükseköğre)me geçmek durumunda olan öğrencilerin seçilmesi ve yerleş)rilmesini sağlamak amacı ile

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı