AB süreci böyle mi canlanacak?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB süreci böyle mi canlanacak?"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb rýs ta çözüm i çin düð me ye ba sýl dý ukktc Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu nun Söz cü sü Os man Er tuð, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-Mun un, 7 Tem muz da Ce - nev re de ya pý lan Kýb rýs zir ve sin de, Kýb rýs so ru nu nun son lan - dý rýl ma sý sü re ci i çin düð me ye bas tý ðý ný söy le di. Er tuð, ay rý - ca, Türk ta ra fý nýn yýl so nu na ka dar ve 2012 in ilk ay la rýn da çö züm he de fi nin ger çek çi ol du ðu nu, 2012 son ra sý çö züm he - de fi nin i se ger çek çi ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN: Programý, âcil eylem planý yapacaðýz umec lis ten gü ve no yu al mak su re tiy le 3. dö nem le ri ni ve 4. AK Par ti ik ti da rý ný res men baþ lat mýþ o la cak la rý ný i fa de e den Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, ge le cek gün ler - de hü kü met prog ra mý ný â cil ey lem pla ný na dö nüþ tü re - cek le ri ni söy le di. Ha be ri say fa 4 te HÜKÜMET AB REFORMLARINA ÖNCELIK VERECEÐÝNÝ BÝLDÝRÝRKEN, BAÞBAKAN TÜRKÝYE YE GELEN AB TEMSÝLCÝSÝNE RANDEVU VERMEDÝ. Ste fan Fü le BEKLENTÝLERE GÖLGE DÜÞÜRÜLDÜ u12 Ha zi ran se çi min den son ra ku ru lan ye ni hü kü - met te bir AB Ba kan lý ðý nýn ih das e dil me si ve hü kü - met prog ra mýn da AB re form la rý na ön ce lik ve ri le - ce ði ta ah hü dün de bu lu nul ma sý, ye ni dö nem de AB sü re ci ni can lan dýr ma ni ye ti nin i þa re ti o la - rak al gý lan dý, a ma da ha ilk e tap ta bu bek len - ti ye göl ge dü þü ren ta výr lar ser gi len di. FÜLE YE GÜL DEN DE RANDEVU YOK use çim den he men son ra i liþ ki le rin du ru mu nu gö rüþ mek ü ze re Tür ki ye'ye ge len AB Ko mis yo nu - nun ge niþ le me den so rum lu ü ye si Ste fan Fü le'ye Cum hur baþ ka ný da, Baþ ba kan da ran de vu ver - me di. AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ'ýn bu ko nuy la il - gi li so ru la ra ver di ði ce vap lar i se zi hin ler de be li - ren is tif ham la rý da ðý ta ma dý. Ha be ri sayfa 4 te Mo to ri ne de zam Ön ce ki gün ben zi ne ya pý lan zam mýn ar dýn dan dün de mo to ri - nin lit re fi ya tý na 10 ku ruþ zam ya pýl dý. A kar ya kýt þir ket le ri da ha ön ce li ra a ra sýn da sat týk la rý mo to ri nin lit resini dün den ge çer li ol mak ü ze re 3.64 i le 3.67 li ra a ra sýn da sat ma ya baþ la dýlar. n11 de Serbest piyasada dolar 1.65 lirayý geçti/ 11 de Ahmet Veli Karzai, evine yapýlan saldýrýda öldürüldü. EVÝNE SALDIRI YAPILDI KARZAÝ NÝN KARDEÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ u Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i nin sal dý rý ya uð ra yan er kek kar de þi Ah med Ve li Kar za i nin öl dü - ðü bil di ril di. Kan da har Va li li ði söz - cü sü Zal may Ey yu bi, Af ga nis tan ýn gü ne yin de ki en güç lü þah si yet ler - den Ah med Ve li Kar za i nin e vin de öl dü rül dü ðü nü a çýk lar ken, sal dý rý yý Ta li ban üst len di. Ha be ri say fa 7 de ÜLKE TARÝHÝNDE BÝR ÝLK ABD NÝN BORÇ KRÝZÝ BÜYÜYOR u ABD nin 2 A ðus tos'a ka dar borç lan - ma ta va ný ný yük sel te me me si ha lin de ül ke ta ri hin de bir ilk ya þa na ca ðý ve fe - de ral dev le tin borç la rý ný ö de ye mez du ru ma dü þe ce ði bil di ril di. Ay lar dýr sü ren tar týþ ma lar, Kon gre de ki Cum - hu ri yet çi ler i le De mok rat la rýn bir tür lü uz la þa ma ma sý se be biy le son haf ta lar - da i yi den i yi ye kri zin ha ber ci si o la rak yo rum la ný yor. Ha be ri say fa 11 de ISSN BBC den 1.5 mil yarlýk Ýs lâm â le mi nin Pey gam be ri bel ge se li uha be ri sayfa 16 da Taþ atarak idman yapan çoban atlet, dünya ikincisi oldu uha be ri sayfa 15 te Esnafýn ayaðýna kadar gidip Kur ân eðitimi veriyorlar uha be ri sayfa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Malý saçýp savuran ve kendini idare edemeyen sef ihlere, Allah ýn size geçim vasýtasý kýldýðý mallarýnýzý veya onlarýn sizin idarenizde bulunan mallarýný teslim etmeyin. Fakat o maldan onlarý yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Nisâ Sûresi: 5 / Âyet-i Kerime Meâli Þaban ve Ramazan da akýldan ziyade kalb hissedardýr Hususan Þaban ve Ramazan da, akýldan ziyade kalb hissedardýr, ruh hareket eder. Aziz, sýddýk kardeþim ve hizmet-i Kur âniyede pek ciddî bir arkadaþým, Bu defaki mektubunda, vaktim ve hâlim müsaade etmediði mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeþim, bu sene, elhamdülillâh, risâleleri yazanlar pek çoðalmýþ. Ýkinci tashih bana geliyor. Sabahtan akþama kadar süratli bir tarzda meþgul oluyorum; çok mühim iþlerim de geri kalýyor. Ve bu vazifeyi daha azîm görüyorum. Hususan Þaban ve Ramazan da, akýldan ziyade kalb hissedardýr, ruh hareket eder. Þu mesele-i azîmeyi baþka vakte tâlik edip, ne vakit Cenâb-ý Hakk ýn rahmetinden kalbe sünûhat gelse, tedricen size yazýlýr. Þimdilik üç nükteyi (HAÞÝYE) beyan edeceðim. Birinci Nükte: Kur ân-ý Hakîmin esrarý bilinmiyor; müfessirler hakikatini anlamamýþlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen, iki taifedir. Birincisi: Ehl-i hak ve ehl-i tetkiktir. Derler ki: Kur ân bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asýr, nusus ve muhkemâtýný teslim ve kabul ile beraber, tetimmat kabilinden, hakaik-i hafiyesinden dahi hissesini alýr, baþkasýnýn gizli kalmýþ hissesine iliþmez. Evet, zaman geçtikçe Kur ân-ý Hakîm in daha ziyade hakaiki inkiþaf eder demektir. Yoksa hâþâ ve kellâ Selef-i Sâlihînin beyan ettikleri hakaik-i zâhiriye-i Kur âniyeye þüphe getirmek deðil. Çünkü onlara imân lâzýmdýr. Onlar nasstýr, kat îdir, esastýrlar, temeldirler. Kur ânün arabiyyun mübîn * fermanýyla, mânâsý vâzýh olduðunu bildirir. Baþtan baþa hitab-ý Ýlâhî o mânâlar üzerine döner, takviye eder, bedâhet derecesine getirir. O mensus mânâlarý kabul etmemekten hâþâ sümme hâþâ Cenâb-ý Hakk ý tekzip ve Hazret-i Risâletin fehmini tezyif etmek çýkar. Demek, maânî-i mensûsa, müteselsilen menba-ý Risâletten alýnmýþtýr. Hattâ Ýbni Cerîr-i Taberî, bütün maânî-i Kur ân ý, muan an senetle müteselsilen menba-ý Risâlete îsal etmiþ ve o tarzda, mühim ve büyük tefsirini yazmýþ. Ýkinci taife: Ya akýlsýz bir dosttur, kaþ yapayým derken göz çýkarýyor; veya þeytan akýllý bir düþmandýr ki, ahkâm-ý Ýslâmiye ve hakaik-i imaniyeye karþý gelmek istiyor. Kur ân-ý Hakîmin senin tabirinle birer polat kalesi hükmünde olan surlu sûreleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler (hâþâ) hakaik-i imaniye ve Kur âniyeye þüphe îras etmek için bu nevi sözleri iþâa ediyorlar. Ýkinci Nükte: Cenâb-ý Hak Kur ân da çok þeylere kasem etmiþ. Kasemât-ý Kur âniyede çok büyük nükteler var, çok sýrlar var. Meselâ, Yemin olsun güneþe ve aydýnlýðýna. (Þems Sûresi: 91:1) [âyetindeki] kasem, On Birinci Sözdeki muhteþem temsilin esasýna iþaret eder; kâinatý bir saray ve bir þehir suretinde gösterir. Hem Yâsin. Hikmet dolu Kur ân a yemin olsun. (Yâsin Sûresi: 36:1-2) [âyetindeki] kasemle, i câzât-ý Kur âniyenin kudsiyetini ve ona kasem edilecek bir derece-i hürmette olduðunu ihtar eder. Yemin ederim yýldýzlarýn mevkilerine. Bu bir yemin ki, bilseniz, ne büyüktür. (Vâkýa Sûresi: 56:75-76); Kayan yýldýza yemin olsun. (Necm Sûresi: 53:1) [âyetlerindeki] kasem, yýldýzlarýn sukutuyla, vahye þüphe îras etmemek için cin ve þeytanlarýn gaybî haberlerden kesilmelerine alâmet olduðuna iþaret etmekle beraber, yýldýzlarý dehþetli azametleriyle ve kemâl-i intizamla yerlerine yerleþtirmek ve seyyaratlarý hayretengiz bir surette döndürmekteki azamet-i kudret ve kemâl-i hikmeti, o kasemle ihtar ediyor. Yemin olsun rüzgâra. (Zâriyât Sûresi: 51:1); Yemin olsun gönderilen meleklere. (Mürselât Sûresi: 77:1) [âyetlerindeki] kasemde, havanýn temevvücâtý ve tasrifâtý içinde mühim hikmetleri ihtar etmek için, rüzgârlara memur melâikelere kasemle nazar-ý dikkati celb ediyor ki, tesadüfî zannolunan unsurlar, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar. Ve hâkezâ, herbir mevkiin, ayrý ayrý nüktesi ve faydasý vardýr. Haþiye: Bilâhere dokuz nükteye tamamlanmýþtýr. * Nahl Sûresinin 103. âyetinden mülhem bir ifade. Âyetin Meâli: Bu Kur an ýn lisâný apaçýk Arapça dýr. Mektubat, 29. Mektub, 1. Kýsým, s. 659 LÛGATÇE: maânî-i mensûsa: Âyet ve hadis ile sabit, tesbit edilmiþ manalar. maânî-i Kur ân: Kur ân-ý Kerim in manalarý. muan an: Senetli, an aneli; isim listesiyle birlikte nakledilen hadis veya haber. menba-ý Risâlet: Peygamberlik kaynaðý. iþâa: Herkese duyurma, yayma. Karasinek mu'cizesi smâ-i Hüsnasýnýn niha- tecellîlerini ve gü- Eyetsiz zelliklerini mahlûkat aynasýnda bizzat görmek ve þuurlu varlýklara göstermek isteyen Sani-i Zülcelâl, özellikle yeryüzünü bir san at galerisi gibi yapmýþ. Çiçeklerden böceklere, aðaçlardan sineklere kadar her þey O'nu gösteriyor ve O'nun varlýk ve birliðinden haber veriyor. Yüce Kudretin yarattýðý her bir varlýk baþlý baþýna bir mu'cizedir. Allah tan gayrý bütün sebepler bir araya gelse ve onlarýn ihtiyar ve iradeleri de olsa bir sineðin vücudunu meydana getiremezler. Hatta onun bir kanadýnýn bile icadýna güç yetiremezler. Bu hakikate Yunus Emre Bir sineðin kanadýný kýrk kaðnýya yüklettim, kýrký da çekemedi kaldý. diye iþaret etmiþ. Karasinekler de o mu'cize varlýklarýn baþýnda gelmektedir. Ýnsanlarýn yaþadýklarý en soðuk iklimlerden Ekvatora kadar her yerde yaþayabilen karasinekler, vazifesi çok olan büyük bir taifedir. Diþi bir karasinek bir defada yüz civarýnda yumurta yapar. Yumurtalarýný hayvan pislikleri ve çürümüþ organik maddelere býrakýr. Isý durumuna göre bir günde veya on saatte çatlayan yumurtalardan çýkan lârvalar, etrafýndaki organik maddeleri yiyerek beslenir. Bir hafta veya on günde iki defa metamorfoz (baþkalaþým) geçirerek ergin bir sinek olarak uçmaya baþlar. Yaklaþýk üç haftada bine yakýn yumurta yapan bir diþi karasinek taifesi, çok hýzlý üremeye mazhar olur. Bir sinekten üreyen neslin altý aydaki yumurta sayýsý toplam beþ trilyonu bulur. Bu durumda, bir sinekten çoðalýp giden nesillerin toplamýndan seksen bin ton aðýrlýðýnda bir karasinek ordusu meydana gelir. Zararlý mikroplarý imha etmek ve onlarý zararsýz hale dönüþtürmek gibi çok büyük vazifesi olan karasinek taifesini Cenâb-ý Hak bol miktarda yaratýyor. Vaktiyle bir mecmuada okumuþtum. Ýngiltere nin bir þehrinde sineklerle yapýlan mücadele sonucu onlarýn kökünü kurutmaya muvaffak olmuþlar. Fakat bu sefer þehri çok kötü bir koku sarmýþ. Ne yapmýþlarsa kötü kokuyu giderememiþler. Sonra, hatalarýný anlayarak sineklerin yeniden üremesine imkân vermiþler, kötü koku ortadan kalkmýþ. Demek ki, sinekler kötü kokuya sebep olan bakterilerin imhasýnda vazife görüyor ve hem de rýzýklarýný temin ediyorlarmýþ. Ýnsanoðlu çevre dengesini bozduðu zaman, kendi eliyle kendi baþýna belâ satýn aldýðý anlaþýlýyor. Karasineklerin iç iskeletleri yoktur. Buna bedel güçlü bir kabuðu vardýr. Zar gibi olan iki kanadýnýn bir kýsmý bu gövdeye gömülüdür. Kuvvetli kaslar sayesinde bu zar kanatlarý saniyede iki yüz defa çýrpar. Karasinekler bir akrobasi uzmanýdýr adeta. Yerden dikey olarak havalanabildiði gibi, havada istediði yöne zikzaklar çizerek akrobatik hareketler yapar. Kanatlarý tam bir tasarým harikasýdýr. Kanat kenarlarý, yüzeyi ve kanat damarlarý algýlayýcý kýllarla kaplýdýr. Bu kýllarla hava akýmlarýný ve mekanik basýnçlarý algýlar ve hareketini ona göre tayin eder. Baþýnda kocaman iki adet gözleri vardýr. Bu petek gözlerde Ommatid adý verilen yaklaþýk altý bin a- det küçücük gözler bulunur. Bu küçücük gözlerin her biri farklý açýdadýr. Bu sayede, karasinek 360 derecelik bir alaný ve bütün yönleri ayný anda görür. Baþ kýsmýndaki duyargalar ve alýcýlar sayesinde tehlikeyi anýnda fark e- den karasinek kolayca kaçmayý baþarýr. Üç çift ayaklarýnýn uçlarýnda çengeller ve vantuzlar bulunan karasinekler, en kaygan zeminlere, cama ve tavana konabilir. Beslenirken salgýladýðý sývý ile besinleri yumuþatýp hortumuyla emerek karnýna indiren, yüzünü, gözünü ve kanatlarýný temizlerken bize abdest ve temizliði öðreten, bir kanadýnda zehir, diðer kanadýnda panzehir taþýyarak, bir tonluk suyun dezenfekte edilmesine vesile olabilecek fýtratta yaratýlan karasinekler bir vuruþta öldürülecek deðil, ibret ve hikmet gözüyle tefekkür edilecek mu'cize varlýklardýr. Beyni, gözleri, hortumu, kanatlarý ve ayaklarý birer san at harikasý olan karasineklerin icadý, hangi sebeplerin iþi ve hangi tabiatýn düþünüþü olabilir? Hangi akýl bu batýl fikri kabul edebilir? Sinekler hakkýnda müstakil bir risâle yazan Bediüzzaman Hazretleri, Hazret-i Musa (as) ile ilgili bir kýssayý nakleder: Ya Rab, bu muacciz (rahatsýz e- dici) mahlûklarý ne için bu kadar çoðaltmýþsýn? diye Hazret-i Musa (as) sorunca, ilhamen cevap gelmiþ ki: Sen bir defa itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: Ya Rab, bu koca kafalý beþer Seni yalnýz bir lisan ile zikrediyor. Bazý da gaflet ediyor. Eðer yalnýz kafasýndan bizleri halk etseydin, binler lisan ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardý diye, Hazret-i Musa nýn (as) þekvasýna bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa ettiðini haber vermektedir. Evet, her þey gibi karasineklerin yaratýlýþý dahi bir mu'cizedir ve onlarýn icadýnda Yüce Kudretin binlerce hikmeti ve gayesi vardýr. Ýnsanlarýn aklý o hikmetlerin tamamýný daha anlayamamýþ. Elbette seviyor! (Okuma programý günlüðümden - 2) Ýnsanlarýn papatyalarý ellerine alýp, muhabbete ters bir þekilde yapraklarýný tek tek koparýp ayný anda da Seviyor mu, sevmiyor mu? demeleri ilk olarak ne zaman baþlamýþtýr bilemiyorum. Ýlgilenmiyorum da zaten Üzerinde durmak istediðim, çeliþkilerle dolu bu tavrýmýzýn garipliðini bir nebze ortaya koyabilmek Elinize, lâtif ve muhteþem bir çiçek almýþsýnýz. Kâinat kitabýnýn, yazarýný gösteren binlerce harfinden biri o elinizdeki sarý çiçek. Oysa biz gözümüzü kapamýþýz, güneþin ýþýðýnýn güneþi gösterdiðini inkârdayýz. Ya da güneþin farkýnda deðiliz! Ebedî bir muhabbete sahip kalbimizi fani aþklara ayýrmýþýz. Ebedî ve ebedî isimleri olan bir Zatýn eserlerini fani aþklarda kullanmýþýz. Mektup bize, ama biz baþkasýna gelmiþ gibi hiç umursamamýþ ya da hiç okumamýþýz Bu yayladaki okuma programýnda fark ediyorum kâinat kitabýnýn okunmamýþ nice eserlerle dolu olduðunu Bu yaylada kâinatý okutturan Risâle-i Nur ile fark ediyorum okunmayý bekleyen nice eserler olduðunu Sarý çiçek 13 adet beyaz yapraðý ile beni yeni u- fuklara götüren sarý çiçek. Papatya. Sevmiyor diyerek yapraklarýný koparmaya baþlasam, sevmiyor neticesi verecek kadar yapraða sahip sarý papatya Yine darmadaðýn ettin düþüncelerimi. Yine beynimden vurulmuþa döndürdün beni Sarý çiçek. Sen o lâtif sarýlýðýnla ve kadife yapraklarýnla mücessem bir sevgi olmuþsun. Mücessem bir eser-i muhabbet olmuþsun sen! Ýnsanlar seni ellerine alýp, seni Yaratanýn her yaratýlaný kapsayan kuþatýcý sevgisinden bîhaber, fani aþklarý düþünmekteler Oysa O nun bir cilve-i rahmeti kâinata deðer. O varsa, her þey var. Her þey O nun ile var. O varsa bütün güzellikler var. O varsa kâinat bir þehrâyin. Bir bayram yeri... Sarý çiçeðin Sanatkârý nýn bizi sevmesi konusunda, yine sarý çiçek konuþuyor. Ben susuyorum yine. Sevmeseydi, gözlerinize kâinatýn þenlik yeri olduðu hissini veren bu lâtif çiçekleri yaratmazdý Bu tepede benim yüz bini aþkýn akrabalarým var Bunlarýn hepsi sevgi eseri, hepsi rahmet eseri. Siz insanlar biz papatyalarý beðenirsiniz. Beðenmediðiniz bir çiçek, san'atýnda kusur gördüðünüz bir çiçek var mý? Gösterebilir misiniz? Çiçeklerin anneliðini yapan arzý yarattý. Göðün çiçekleri ve size tebessüm eden yýldýzlar için asumaný yarattý. Güneþi yarattý sizin için hayat kaynaðý olsun diye Kâinat bir muhabbetin, bir sevginin cümbüþü Biz sarýçiçekler sevgi ile a- çarýz. Açarýz aþk ile, okunuruz muhabbet ile Sarý çiçek satýrdý, ama kâinat kitabýnda olduðunun farkýnda bir satýr. Neyi anlattýðýný bilen, kime ayna olduðunu bilen þuurlu bir ayna olmuþtu bir an için! Daha dillendirmediði nice sözleri vardý lâtifelerim için Ýlk defa bir papatyayý sevdim. Ýlk defa bu yaylada bir papatyanýn kadifemsi yapraklarýna dokundum ve okþadým hayretle. Ýlk defa bu kadar çok halleþtim, söyleþtim bir papatya ile. Artýk papatyalarý görünce onu hoyratça koparýp Seviyor mu, sevmiyor mu? polemiklerine giriþmeyeceðim. Kâinatý bana ve sevdiklerime musahhar e- den, sevgiyi ebedî kýlmakla sevgililere de ebedî ihsanlar ikram etmiþ olan ve sanki þu lâtif papatya Kendi muhabbetinin mücessem ve mücmel bir kasidesi olan ve bir cilve-i cemâli, bir cilve-i muhabbeti kâinata bedel olan bir Zatýn sevgisini göreceðim Ve dilimde farklý bestelerin ayný nakaratý bulunacak hep: Elbette Seviyor

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Þaban 1432 Rumî: 30 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Sýnavücretlerinezamyok 2012 YILINDA YAPILACAK SINAVLARA ÝLÝÞKÝN TAKVÝMÝ BELÝRLEYEN ÖSYM, SINAV VE YERLEÞTÝRME HÝZMETLERÝNDE ÜCRET ARTIÞI YAPMAYACAÐINI DUYURDU. ÖSYM, 2012 sýnav takvimini de belirledi. Açýklamada, sýnav ücretlerinin arttýrýlmadýðý ifade edildi. ÖLÇME, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), 2012 yýlýnda yapýlacak sýnavlara iliþkin takvimi belirledi. Buna göre, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) 1 Nisan 2012, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý ise Haziran ve Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleþtirilecek. ÖSYM den yapýlan açýklamada, 2012 sýnav takviminin belirlenmesinde önceliðin YGS ve LYS olduðu belirtildi. Sýnav güvenliðinin Bilecik te 4.7 lik panik BÝLECÝK TE meydana gelen 4,7 büyüklüðündeki deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Bilecik te 4.7 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, önceki gün saat da meydana gelen 4.7 büyüklüðündeki hafif þiddetli depremin merkez üssü Bilecik in Bozüyük ilçesi olarak belirlendi. Deprem, Bilecik in yaný sýra ilçelerinde de hissedilirken, vatandaþlar ev ve iþ yerlerinden sokaða çýktý. Bu arada Bilecik in Pazaryeri ilçesi ile merkeze baðlý Yarhisar Köyünde 2,7 ve 3,1 büyüklüklerinde iki artçý sarsýntý oldu. Bilecik Vali Vekili Metin Çýnar yaptýðý açýklamada, Korkulacak bir durum yok. Kandilli Rasathanesinden depremin merkez üssünün merkeze baðlý Gülümbe Köyü olduðunu öðrendik. Deprem dolayýsýyla Bilecik te can ve mal kaybý yoktur. Sadece devlet hastanesinin yoðun bakým ünitesinde tedavi gören 3 hasta tedbir amacýyla Eskiþehir Yunusemre Devlet Hastanesine sevk edildi dedi. Bilecik / aa Ankaralý gazeteciler, Bem-Bir-Sen in pikniðinde buluþtu BEM Bir-Sen Genel Merkezi nin geleneksel hale getirdiði 2. Basýn Pikniði ASKÝ Sosyal Tesisleri Piknik alanýnda yapýldý. Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ve genel merkez yönetiminin tam kadro katýldýðý pikniðe çeþitli medya kuruluþlarýndan, genel yayýn yönetmenleri, Ankara Temsilcileri, muhabirler, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn basýn müþaviri ve basýn danýþmanlarý ile internet medyasý yöneticileri katýldý. Ankaralý gazetecilerin aileleriyle birlikte katýldýðý piknik oldukça renkli anlara sahne oldu. Gazetecilerin kendi aralarýnda yaptýklarý futbol maçýndaki rekabet, yeþil sahalardaki mücadeleyi aratmadý. Çocuklarý eðlendirmek için piknik alanýnda bulanan masal kahramanlarý ve palyaçolar da yaptýklarý animasyonlarla pikniðe neþe kattýlar. Düzenlenen yarýþmalarda çocuklara çeþitli ödüller verilirken, pikniðe katýlan bütün çocuklara hikâye ve boyama kitaplarý hediye edildi. Ankara / Recep Gören daha da arttýrýlmasýna yönelik ÖSMC tarafýndan gerçekleþtirilen maliyet arttýrýcý teknolojik yeniliklere raðmen, yapýlan tasarruf ve telif haklarý kapsamýnda elde edilen gelirin, adaylara en iyi, en güvenli hizmeti verebilmek amacýyla kullanýlacaðý ifade edildi. A- çýklamada, sýnav ve yerleþtirme gibi hizmetlere iliþkin adaylardan alýnan ücretlerde herhangi bir artýþ yapýlmayarak adaylara yeni maliyetler yüklenmeyeceðinin altý çizildi. FOTOÐRAF: AA Yükseköðretim Kurulu Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (STS) 1. Aþama- 11 Mart 2012 Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) Ýlkbahar Dönemi- 18 Mart 2012 Yükseköðretim Geçiþ Sýnavý (YGS)- 1 Nisan 2012 Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavý (JANA)- 14 Nisan 2012 Jandarma Okullar Komutanlýðý Uzman Jandarma Okulu Giriþ Sýnavý (JANU)- 15 Nisan 2012 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) Yurt Dýþý- 22 Nisan 2012 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Ýlkbahar Dönemi- 22 Nisan 2012 Türk Silâhlý Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavý (ALS)- 29 Nisan 2012 Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Ýlkbahar Dönemi- 13 Mayýs 2012 Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) Ýlkbahar Dönemi- 20 Mayýs 2012 Yükseköðretim Kurulu Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (STS) 2. Aþama- 27 Mayýs 2012 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) Yurt Ýçi- 3 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý(LYS)-1 Matematik- 16 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-5 Yabancý Dil- 16 Haziran 2012 Akþehir de4dingörevlisi Kur ân-ýkerimeðitimialmakisteyenesnafýnayaðýnagiderekders veriyor. FOTOÐRAF: AA 2012 yýlýnda yapýlacak sýnavlarýn tarihleri þöyle belirlendi: Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-4 Sosyal Bilimler- 17 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-3 Edebiyat-Coðrafya- 23 Haziran 2012 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-2 Fen Bilimleri- 24 Haziran 2012 Yurtdýþýnda Çalýþanlarýn Çocuklarý Ýçin Yükseköðretime Giriþ Sýnavý (YÇS)- 1 Temmuz 2012 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokullarý Öðrenci Adaylýðý Sýnavý (PMYO)- 1 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Lisans- 7-8 Temmuz 2012 Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (YDUS)- 14 Temmuz 2012 Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS)- 15 Temmuz 2012 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Sonbahar Dönemi- 9 Eylül 2012 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Ortaöðretim/Önlisans- 23 Eylül 2012 Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) Sonbahar Dönemi- 7 Ekim 2012 Üniversitelerdeki Ýdari Personel Ýçin Görevde Yükselme Sýnavý (ÜGYS)- 14 Ekim 2012 Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonbahar Dönemi- 11 Kasým 2012 Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) Sonbahar Dönemi- 18 Kasým 2012 ÖSYM, güncel geliþmelere göre 2012 Sýnav Takvimi nin yenilebildiðini belirterek, adaylara zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ankara / aa ESNAFIN AYAÐINA GÝDÝLÝYOR ÝþyerindeKur ân eðitimihizmeti AKÞEHÝR Müftülüðü tarafýndan görevlendirilen 4 din görevlisi, ilçede Kur ân-ý Kerim eðitimi almak isteyen esnafýn ayaðýna giderek ders veriyor. Ýlçe Müftüsü Karabey Özdemir, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Yaz Kur ân Kurslarý kapsamýnda bir ilke imza atarak, Kur ân-ý Kerim ve dinî bilgiler eðitimi hizmetini sanayi esnafý ve çalýþanlarýnýn ayaðýna götürdüklerini belirtti. Þimdiye kadar Kur ân-ý Kerim ve dinî bilgiler eðitimlerinin sadece camilerde ve Kur ân kurslarýnda verildiðini bildiren Özdemir, iþleri sebebiyle bu hizmetten mahrum kalan esnafa yönelik iþ yerinde Kur ân öðretme uygulamasýna baþladýklarýný kaydetti. Proje kapsamýnda 4 din görevlisinin, çalýþanlarýn ayaðýna gederek Kur ân eðitimi vermeye baþladýðýný ifade eden Özdemir, Sanayi esnafýnýn, iþlerini aksatmadan din hizmeti almalarý saðlanmýþ oldu dedi. Akþehir / aa Sendikalhaklar hâlâkýsýtlý ULUSLARARASI Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafýndan hazýrlanan raporda, Türkiye de, Anayasa da özgürlüklere dair bazý düzenlemeler yapýlmasýna karþýn sendikal haklarýn yasal olarak hâlâ büyük oranda kýsýtlandýðý savunuldu. Alýnan bilgiye göre, ITUC un Sendikal Hak Ýhlâlleri Raporu nda, dünyada geçen yýl yaþanan sendikal hak ihlâllerine yer verildi. Raporda, aralarýnda Türkiye nin de bulunduðu 143 ülkenin sendikal hak ihlâlleri, sendikal haklarýn pratikte nasýl uygulandýðý ve ulusal yasalarýn sendikal haklarý ne ölçüde ve nasýl koruduðuna dair bilgilere yer verildi. Geçen yýl birçok iþçinin kendi tercih ettikleri sendikalardan istifa ederek yönetimlere yakýn örgütlenmelere katýlmaya zorlandýðý öne sürülen raporda, sendikalara yönelik yargýsal süreçler devam ederken birçok iþçinin sendika üyesi olduðu için iþlerinden atýldýðý ifade edildi. Raporda, 2010 yýlýnda, Anayasa da özgürlüklere dair bazý düzenlemeler yapýldýysa da sendikal haklar yasal olarak hâlâ büyük oranda kýsýtlanmaktadýr denildi. Sendikal haklarýn yasalarla yeterince güvence altýna alýnmadýðý belirtilen raporda, örgütlenme özgürlüðü Anayasa da yer almasýna raðmen sendika kurma veya bir sendikada çalýþma hakkýnýn sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna tanýndýðýna dikkat çekildi. Raporda, ayrýca kamu sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörde çalýþan iþçilerin bu haklardan mahrum býrakýldýðý kaydedildi. Raporda, sendikalarýn özgürce faaliyet gösteremediði eleþtirisine yer verildi. Ankara / aa Kanlý fitne artýk bitmeli Türkiye bir aydýr seçim sonrasýnda oluþan siyasî tabloyu, tutuklu vekilleri, yemin ve boykot krizlerini ve son olarak þike operasyonlarý ile Deniz Feneri gözaltýlarýný tartýþýrken, hemen her gün yeni þehit haberlerinin gelmeye baþlamasý pek dikkat çekmedi. Bunun sebebi diðer gündemlerin daha cazip olmasý mý, her olaydaki þehit sayýsýnýn bir veya ikiyi geçmemesi mi, Genelkurmay ýn terör saldýrýlarýyla ilgili haberler için büyütülmeden verilmeleri yönünde öteden beri medyaya yaptýðý telkinler mi, yoksa iþin kanýksanmasý mý? Belki bunlarýn hepsinin de etkisi var. Ama sebep ne olursa olsun, gerek yine her gün yeni þehitlerin verilmeye baþlanmasý, gerekse Filanca yerdeki operasyonlarda þu kadar terörist etkisiz hale getirildi haberlerinin artýþa geçmesi, hayra alâmet deðil. Çünkü bu türden her bir haberin anlamý ve mesajý çok açýk: Kan akmaya, hem de artarak devam ediyor. Yani, çeyrek asrý aþkýndýr içinde debelenip durduðumuz kanlý kýsýr döngü yine sürüyor. Üstelik, bir taraftan çözüm ümitlerinin herþeye raðmen canlý tutulmaya çalýþýldýðý, diðer taraftan sabote amaçlý yeni provokasyonlarla gerilimin týrmandýrýlmak istendiði sisli bir ortamda. Son olarak Lice-Bingöl yolunda iki askerle bir saðlýkçýnýn kaçýrýlmasý, iþin tuzu biberi oldu. Bu insanlarý PKK kaçýrdýysa, amacý ne? Taleplerini kabul ettirmek için onlarý koz olarak mý kullanacak? Yoksa Buralar hâlâ benden sorulur diye meydan okuma mesajý mý veriyor? Ya da, yine PKK nýn yahut onun adýný kullandýðý halde ondan baðýmsýz eylem yapan derin PKK nýn devrede olduðu o tipik Ergenekon tertip ve tezgâhlarýndan biri daha mý söz konusu? Sonuçta bu geliþmeler ne anlama geliyor? Seçimle parlamentonun yenilenip, yeni bir hükümetin kurulduðu; iki yýl önce gündeme getirildiði halde çoktandýr sözü edilmeyen demokratik açýlým projesinin bundan böyle baþbakan yardýmcýlýðý düzeyinde özel olarak takip edileceðinin açýklandýðý bir ortamda bunlar neyin nesi? Bu olaylarýn, seçimi kazanan 6 milletvekilinden birinin vekilliði seçimden hemen sonra YSK kararýyla düþürülen, diðerlerinin de tahliye talepleri reddedilen BDP nin, tepkisini Meclisi boykot þeklinde ortaya koymasýyla bir ilgisi olabilir mi? Ankara ya gelmeyip Diyarbakýr da toplanan BDP li vekillerin bu boykotla vermek istedikleri mesaj, ayrýca adeta gözdaðý mahiyetindeki saldýrý ve eylemlerle tahkim edilmeye mi çalýþýlýyor? Veya yine seçimden hemen sonra Kürt sorununun çözümü olarak bazý adreslerce gündeme getirilen ve PKK lýlara genel af, Öcalan a ev hapsi, daðdan inecek örgüt yöneticilerine Kuzey Irak ta ikamet hakký gibi konularý içeren planlarla ilgili olarak yürütüldüðü söylenen pazarlýklarda týkanma mý var ki, bunlar oluyor? Cevabýný bizlerin bilemediði sorular bunlar. Ama olanlar endiþe verici. Terör baðlamýnda dökülen her damla kan ve giden her can, çözüm çabalarýný çýkmaza sokarken, bu noktadaki ü- mit ve beklentileri solduruyor. Onun için, öncelik, bu kanýn mutlaka bir an önce durdurulmasý. Aksi halde, yeni Meclisin ve hükümetin iþbaþý yapmasýný takiben, týkanan açýlým sürecine yeni bir ivme kazandýrma noktasýndaki beklentileri karþýlayacak adýmlar atmak mümkün olmayacaðý gibi, tam tersine kanlý þiddet sarmalý daha da katmerli hale gelerek çözümü iyice zorlaþtýrýr. Oysa bu sorunu çözmek Türkiye için artýk bir hayat-memat meselesi. Yýllardýr akan ve gencecik insanlarý aramýzdan çekip alan kan durmalý, analarýn gözyaþý dinmeli, hasret kalýnan barýþ ve huzur saðlanmalý, herkes güven içinde aslî gündemine yoðunlaþarak yoluna devam edebilmeli. Bunca yýldýr huzurumuzu, enerjimizi, kaynaklarýmýzý tüketen bu kanlý fitne artýk sona erdirilip tarihe karýþmalý. Ve bunun için, herkes iyiniyet ve samimiyetle elini taþýn altýna koyarak üzerine düþenleri yerine getirmeli. Görevini yapmayýp yine gerilim siyasetleriyle vakit geçirmeye kalkanlar ise dizginlenmeli.

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı