BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)"

Transkript

1 BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALI ETLER! ILE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$ N CAR! DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIt,INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN BIRLE$!K FON BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIY LERi tle HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEdaINI MEVZI AT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDIN TMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOwxaRULUaUNDAN BANKA YONETI KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA ACIKLANMASI, FORMDAKI BIL ilerin SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLA INA GELMEZ. (*) tari li Kamuyu Aydinlatma Formu, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayi6 esmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kuruluglann Kamuyu Aydinlatma Esaslari a tli;kin Teblioi uyannca BIRLE $tk FON BANKASI A.$. tarafindan duzenlenmistir / Sh.1 Taahhut

2 I INDEKILER I TAAHHUT AME A. Ta o I Tablo II/a. Tablo IIfb Tablo III/a. Tablo IIh[b Tablo --- IV Tablo V Tabio VI^a TablO VI b B. 1- Tablo VII/a. Tablo VII/ b TANITICI Fiilen Serm Yetki Be[ a Borsa 0 ell Acentesi OI LGILER a Pi asasi Faali etlerinin YOrotOldO rine ili kin Bil filer O Banka ubelerine Ili kin Bil filer Tarihi ve IMKBde Faali et Gbsterilen Pazar/Pi asalara Ili kin Bil filer Acente Sifa i la Yetkili Olunan Faalivetler Kurucusu v Ortakhk Ya rak Faali et Gbsterilen Araci Kurumlar /ve Yoneticisi Olunan Yatuim Fonu/Fonlan isi YOnetim Ku ulu U eleri ve Gene[ MOdur Serma a Pi asasi Faali etleri ile II ili Imza Yetkisine Sahi ahislar HUKUKI URUMA ILI$KIN BILGILER _._... _... Berle ik Fon Bankasi A.$. ve Berle ik Fon Bankasi A..'nin Ortaklari Ybneticileri ve ah anlari akkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda U ulanan Idari Para Cezal i Berle ik Fon Bankasi A..'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zartinda U ulanan Di er Disi li Cezalan 2- TdblO VIII. Serma a Pi asasi Kurulu Tarafindan Berle ik Fon Bankasi A. S. ve Berle ik Fon Bankasi A..'nin Ort klan, Yoneticileri ve Cali sanlan Aleyhine A Ilan Can Davalari ankanin S rma a Pi asasi Faali etlerinden Ka naklanan Davalanna Ili kin Bil filer C. BANKANIN ERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAKA IKLANMASINI ISTEDIOI D ER HUSUSLAR BEYAN VE ZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGIL HN Bankanm Ticaret Unvim BIRLE$IK FON BANKASI A.,$. Kurulu; Tarihi I I 127/03/1958 1Ticaret Sidline Tescil dildi*i Yer istanbul ITicaret Sicili Tescil No : / I Merkez Adresi Biiyiikdere Cad.No: 143 Kat:1-2 Esentepe-istanbul 4. Iieti;im Bilgileri Telefon No... _._ Faks No ca9n Merkezi 5. Internet Adresi E posta Adresi 7. Kayitli Olunan Vergi D iresi Bo^azigi Kurumlar Vergi Dairesi / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Fiilen Serma# Piyasasi Faaliyetlerinin Yiiriitulduoii Banka $ubelerine Ilifkin Bilgiler: Tablo I - Fiile Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin $ubelerine Ili;ki Bilgiler tube Adi Adres Merkez ube..._. Buyukdere Cad No_143 Esentej J.Istanbul Yiirutuldu U Banka / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetk Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda Faaliyet Gosterilen Pa r/piyasalar: Tablo II/a - Yetki Beljelerin _ Iliikin Bilgiler Verih^ Tarihi_ ^ Sap^si Borsa Di5i Alim Satim Aracdiji Ye ki Belgesi 25/01/2006 BNK/ASA-BD-98 Tablo II/ b Borsa uyrelik Tar it ve IMKB'de Faallyet Gbsterilen Pazar/Piyasalara Iliskm Bdgder Borsa Uyesi Olunmasma Ili;kin IM B Y6netim Kurulu nun Karar Tanhi Fulen Faali et GSste ten Pazar ve Piyasalar / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Acentesi (*) Olara^ Olunan Faaliyetler: Faaliyet Gosterilen Aracl Kurumlar ve Acente Slfatlyla Yetkili Tablo III /a - Acentesi Olara Faaii et Gosterilen Araci Kurumlar Acentesi Olunan Araci Kuru n Ticaret Unvam Acentelik Izin Tarihi Tablo III/b - Acente Sifahyla Yetkili Olunan Faaliyetler (*) Acentelik: Seri:V, No:46 sa ih "Aracdik Faaliyetleri ve Araci Kurulu;lara Ili^kin Esaslar Teblioi"nin 24 uncu maddesi uyannca, araa kurumlar lie bar kalar arasinda da yazdi acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araci kurumlar acentelik sbzle;mesinde belirlenecek mah Her icinde, acenteleri araalijiyla alacaklan emirler do6rultusunda araalik faaliyetleri cercevesinde sermave Divasasi a clannin ahm satimmda bulunabilirler. Bir araci kurum lie acentelik sozl mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araci kurumun halka arza araalik faaliyetleri kapsammda, leplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya da geri adenmesi gibi iglemleri 3psamak iizere gi3e hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portfoy yoneticiligi yetki belgesine sahip ise acente sifatiyla bu faaliyetin tamtimim yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemlerini yoriitmek, acentesi of nan araci kurum yatmm dam;manh i yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araci kurumdan gelen dokiiman a bligileri mu;terilere aciklamak ve yatmm dani;manhoi faaliyetinin tamtimw yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlari Yabnm Fonunun Unvam Fon Kurucvsunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvam / Sh.7 Yatirim Fonlari

8 12. Ortaklik, Yo etim Yapisi Ilgili Olarak Imi ve Bankada Sermaye Piyasasi Yetkisine Sa Faaliyetleri he hip Sahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortakh Ortam Ticar i T.C. Tasarruf Mevduati tablo VI/ -- Yone Adi ve Zlilfiikar ukru I(ANBER Mahmut GURSES Dr. Omer KALAV Mehmet SAZCI Ahmet MUTLU Ismail GULER im Kurulu Uveleri ve Genet Mudur Gdrevi Yiinetim Kurulu Ba learn Yonetim..... Kurulu Ba lean vekiii Yonetim Kurulu yyesi ve Genet Miidur Yonetim Kurulu Yonetim Kurulu U esi Yonetim Kurulu es! Yonetim Kurulu Uesi Tabloya Iinin A Ikla a: Yonetim Kurulu U^relerinin Atanmasma Ill kin Genet Kurul Karan escil Tari6i 7rte, O J_"" T () Ilan Tarihi 07.04,2015 Tablo VI/ b - Ser aye Plyasasi Faaliyetleri lie Ilgili Irma Yetkisine Sahi a isiar Adi ve Soy di Dr. Omer KALAV Murat TURGUT' Tulay COKCETIN GSrevi Genet Mudur Birim Miidiir0 i emli Yonetmen Yonetmen Tabioya Iliykin Aciklam ( i^ Irma Sirkulerinin Tescil ve vi--. _.. Imza Sirktilerinin I r`. Tarim 14 fl 'ii....._.._-...,_.....of Ill....._.._, / Sh.8 Ortaklik- Yonetim-lmza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfmda SPK, IMKB ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;larl Birii i (TSPAKB ) Tarafindan BIRLE$tK FON BANKASI A.$.'ne ve BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'nin Ortaklari, YSneticileri ve cali;anlarina Uygulanan idari Para Cezalari He imkb ve TSPAKB Tarafindan BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'ne Uygulanan Dioer indi n.. a..a.. Tablo VII/a - BIRLE$IK FON BANKASI A.$. ve BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'nin Ortaklan, YSnetidleri ve cal.anlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalan ere ge ve an Mara zasi i Uygulanmasma Ili;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;kin gulanan Gergek/Tuzel Tarihi Tutan (TL) ASiklama Uygulayan Kurum 1 Tablo VII /b - BIRLE IK FON BANKASI A.S.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U ulanan Di er Disi lin Cezalan! Disiplin Cezas. Uygu anmasma SP N ezol m e Ittraz Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin KararTarihi Edilip Edilmedi9i Nihai Karar Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan BIRLE$IK FON BANKASI A.$. ve BIRLE$IK FON BANKASI A 'nin Ortaklarl Yoneticileri ve all anlari Ale Nine A dan Ceza Davalari Tablo VIII - Sermaye Piyasas. Kunilu Tarafindan BIRLE$IK FON BANKASI A.$. ve BIRLE $IK FON BANKASI A.$ 'nin Ortaklan, YBneticileri ve Ii nlan Ale Nine Son iki Yd Zarfinda A dan Ceza Davalan Ha m a Sug Duyurusun a : Davada Gelinen Son Hakkmda Suy Duyunisunda Bulunulan Gergek /Tiizel A;amamn Bulunulan Gercek/Tuzel Ki;i Ki inin Bankayla Olan hi;kisi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Ozetienmesi 3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarma Ili;kin Bilgiler: Bankamizm sermaye piyasasi faaliyetieri nedeniyle tarihi itiban lie; a Davah oldu7u davalann say's...dir ve buniann topiam d eri... TL'dir. b Daldu*u davalann say.si... dir ve bunlann topiam de7eri... TL'dir. vao o / Sh.9

10 C. BIRLE$IK FON SINIRLI OLARAK AC Yoktur. IANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE KLANMASINI ISTEDIdI DIOER HUSUSLAR IK FO SI A. INH W /Sh.10 Ek Aciklama

11 BIRLE$IK FON BAN I A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALTYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI IcEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERcEGE UYGUN OLDU ( UNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KA MINDAIc HUSUSLARA ILi$IQN CARt DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIdINIBEYAN DERIZ. Yetkili Imialar BIRLE$IK FOl BANKASI AS. BIRLE$IK FON BANKASI A.$. Yonetim Iirulu Uyesi Genel MUduru Adi Soyadi Ayla KUcU^O&LU KELE$ Ads Soyadi HUseyin CAKIR GSrevi Yonetim K rulu Uyesi Komitesi U esi / Denetim Gorevi IGenel MUdUr Yardimcis, Imza Imza Unvan Yi netim Ku ulu Uyesi / Denetim Komitesi O*Si Unvan Genel MUdur Yardimcisi Adres IBUyukdere d.no:143 Kat:1-2 Esentepe / tanbul Adres BUyUkdere Cad.No :143 Kat:1-2 Esentepe / Istanbul i / Sh. 11 Beyan ve lmza

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı