LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50"

Transkript

1

2

3 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212)

4 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır. Bu ları kez Türkiye'nin, Latin Amerika ülkeleriyle gelişmesi beklenen ticari ilişkileri gözönüne alınarak Meksika, Şili ve Arjantin ülke profilleri hazırlanmıştır. Masabaşı çalışma ve incelemeler sonucu hazırlanan bu profil Arjantin'in ekonomisi, dış ticareti ve piyasa yapısıyla ilgili temel ve güncel bilgileri kapsamaktadır. Latin Amerika 1990 yılından bu yana korumacı devlet politikalarının yerini serbest piyasa ekonomisine bıraktığı, dolayısıyla, dünya ile entegrasyonun hızla geliştiği bir bölgedir. Bölgede bulunan ülkelerin herbirinde "yapısal reform" programları gerçekleştirilmiştir. Ticarete getirilen sınırlamalar birçok ülkede ya kaldırılmış ya da en aza indirilmiştir. Bölgedeki birçok ülkenin ortak gelişimi olarak özelleştirme ve yabancı sermayenin teşviki politikaları önemini korumaktadır. 1 Ocak 1995'te yürürlüğe giren anlaşma ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın meydana getirdikleri MERCOSUR adı altındaki gümrük birliği Latin Amerika'nın toplam nüfusunun % 45'ini oluşturmaktadır. Türkiye ve Arjantin arasında varolan ekonomik ilişkiler mevcut potansiyelin çok altında seyretmesine rağmen Arjantin'in ve bölgedeki diğer ülkelerin Orta Asya ile ilişkilerini artırmak istemeleri, liberalleşme politikalarının henüz etkilerini göstermeye başlaması gibi nedenlerle ilişkilerin önümüzdeki yıllarda yoğunlaşması beklenmektedir. Bu itibarla, Arjantin Ülke Profili'nin ihracatçılarımıza, işadamlarımızave diğer ilgililere yararlı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Araştırma Raportörü Can Umut Ceyhun'a teşekkür ederim. Prof.Dr.ismail Özaslan Genel Sekreter

5

6 içindekiler Sayfa 1. ÜLKE VE TOPLUM 1.1. Coğrafya ve iklim Nüfus ve Demografik Yapı Siyasal Yapı EKONOMIK YAPI 2.1. Genel Ekonomik Durum Ekonomik Reformlar Yabancı Sermaye Yatırımları Özelleştirme Vergiler Bütçe istihdam...; Sanayi Madencilik ve Enerji Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık DIŞ TiCARET 3.1. ihracat ithalat ithalat Mevzuatı Türkiye-Arjantin Ekonomik ve Ticari ilişkileri işadamlarlna ÖNERILER 4.1. Arjantin'le Ticaret Olanakları SONUÇ VE ÖNERiLER FAYDALI BILGiLER EK: ithalatçılar Yıllığında (International Directory Of lmporters 1995) Yer Alan Bazı ithalatçı Firmaların Listesi

7

8 1. ÜLKE VE TOPLUM 1.1. Coğrafya ve iklim Güneyi ve batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay yeralır. Güneydoğuda Atlas Okyanusu'na kıyısı km'den fazladır. Batı ve güneybatısı And dağlarıyla çevrilidir. Ülkenin büyük bölümünü kaplayan ovalar ve platolar geniş ölçüde alçalmış Brezilya eyerleşmesinin üzerinde yayılır. Paraguay sınırından Golorada ırmağına kadar uzanan 1 milyon km2'1ik bir alanı kaplayan bölgenin topografyasının basıklığı ve hiçbir düzenli akarsu ağının bulunmaması şaşırtıcıdır. Yüzey şekilleri ayrıntıda çok çeşitlidir ve iklimsel özelliklere bağlıdır. iklimsel özellikler şu bölgelerin oluşmasına yolaçmıştır: Kurak ya da yağışlı, yer yer palmiye ağaçları görülen savanlı (dönem dönem su altında kalabilir) yarı tropikal iklimli Chaco, Doğu'da ve Güneyde daha ılıman iklim enlemlerinde yeralan, doğal çayırlarla örtülü Pampa, kurakçıl ağaçsılar ve ormanlarla örtülü Monte. Çeşitli türlerden oluşan çayırları, gevşek, derin ve verimli siyah ve kahverengi toprakları Pampa'ya bütün dünyaca ünlü verimliliğini kazandırır. Ülkenin okyanus cephesindeki güney bölgesi nemlidir ve sıcaklıklar hiçbir zaman yüksek değildir. Ülkenin geri kalan bütün bölgelerinde Kuzeyden Güneye doğru sıcaklıklar azalırken, ikiimin başlıca özelliği kuraklıktır. Arjantin'i Kuzeybatıdan Güneybatıya doğru geniş bir kurak kuşak boydan boya aşar. And dağlarındaki yüksek platolarda ve havzalarda başlayan bu "kurak köşegen" dağ eteğinde sürer (Mendoza'da yılda 193 mm. yağış) ve Patagonya kıyısında sona erer. Atlas Okyanusu'ndan iç kesime doğru yağışlı (1200 mm.) ve!~enellikle yumuşak olan iklim iç kesimde karasal ve kuraktır. Yağışlar yaz mevsimi boyunca yoğunlaşır Nüfus ve Demografik Yapı 1994 sayımına göre Arjantin'in nüfusu 40 milyon civarındadır ve nüfusunun % 96 gibi büyük bir oranı okur-yazardır. Nüfusun yaklaşık % 43'ü italyanlardan,% 38'i ispanyailardan oluşur.% 28.3'ü 0-14 yaşları arasındadır. Resmi dil ispanyolca olup; ingilizce, italyanca ve Almanca da konuşulmaktadır.

9 Arjantin dünyada, şehirleşmenin en fazla olduğu ülkelerdendir. Önemli şehirleri arasında Buenos Aires, Cardoba, Rasorio, Mendoza, La Plato sayılabilir. Arjantin'de yaşayan Yahudi Latin Amerika'daki en büyük Yahudi cemaatini oluştururlar Siyasal Yap1 Arjantin 22 eyaletle başkent Buenos Aires'i de içine alan bir federal bölgeden oluşmuştur. Ayrıca Güney Atiantik adalarıyla Antartika kıtasının bir bölümü de bu ülkeye aittir. 1853'te federal hükümet ve eyaletlerde yasama, yürütme ve yargı yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Federal hükümetler mali yönden, büyük ölçüde, toplanan federal vergilere bağlıdırlar. Bu vergiler de hazine ve eyaletler arasında paylaştırılmaktadır. Yürütme organı olarak iki aşamalı meclis vardır yılında Güney Amerika'nın tümünün ispanyol egemenliğinden kurtulmasıyla birlikte Arjantin'de iç savaş dönemi başlamıştı. Zira her eyaletin ayrı bir hükümeti vardı. Sonuçta 1853 yılında çıkarılan anayasayla ülke, tüm eyaletleri içeren bir konfederasyon ile Bu13nos Aires özerk eyaleti arasında bölündü yılında büyük toprakları ve ticareti elinde tutan Buenos Aires federal cumhuriyetin başkenti oldu. ' arasında büyük toprak sahipleri ve dış satırncılar oligarşisi seçtirdikleri cumhurbaşkanlarıyla siyasal yaşamı katılmadığı başkan seçildi. ellerine geçirdiler. Arjantin'in 1. ve ll. Dünya Savaşları'ndan sonra 1946'da Juan Domingo Peron Partisinde toplanmış olan orta sınıflara, işçilere, sendikalara ve gençlik hareketlerine dayalı halkçı bir rejim oluşturdu ve bu destekiere bazı toplumsal yasalar çıkararak karşılık verdi. Ancak eşi Eva Peron'un ölümü, kilise muhalefetinin günden güne artışı, olumsuz tavırları Peron'dan sonra birbirini izleyen hükümetler güçlü askeri önderlerin desteğine Peron'un ordunun gözünden düşmesi ve ABD'nin rejimi çökertti ve Pe ro n 1953'te askeri bir darbeyle devrildi. dayanarak yönetimlerini sürdürdüler ve 1966'dan başlayarak Arjantin'i askeri cuntalar yönetmeye başladı. 1973'te başkan seçilen Compra, Peron'un 2

10 sürgünden dönebilmesi ve yeniden hükümeti kurabilmesi için istifa ettiyse de iktidara tekrar gelen Peron enflasyonu durdurmayı başaramadı ve ölümünden sonra 1976'da tekrar bir askeri hükümet kuruldu. 1982'de Falkland adaları yüzünden ingiltere ile çıkan anlaşmazlığın ardından 1983 seçimlerinde Arjantin, Altansin'in yönetiminde sivil bir hükümete kavuştu. Altansin'in Radikal Yurttaşlar Partisi yolsuzluklar düzeninin sona erdiğini, uluslararası güçlerin baskılarının kabul edilemeyeceğini, insan haklarına saygı gösterileceğini, kaybolan kişilerin durumlarının açıklığa kavuşturulacağını ve siviilere karşı işlenen suçların davalarına sivil mahkemelerin bakacağı belirtildi. Orduda yeniden düzenlemelere gidilerek general sayısı indirildi ve cuntanın çıkardığı özel af yasası kaldırıldı. 1976'dan sonra başa geçen üç cuntanın dokuz generali çeşitli suçlardan dolayı mahkemede yargılandılar genel seçimlerinde ise Peroncu parti ağır bastı ve bu partinin adayı Carlos Menem seçimleri kazanarak günümüze kadar iktidarda kaldı. 3

11 2. EKONOMIK YAPI 2.1. Genel Ekonomik Durum 40 milyon nüfusla Arjantin, eğitimli nüfusunun yanısıra zengin doğal kaynaklara da sahiptir. Geniş ve verimli alanlar, zengin mineral yataklar, petrol üretiminde kendine yeterlilik, geniş doğalgaz rezervleriyle sergilediği zenginliğin yanısıra, Arjantin'in en fazla dikkat çeken ve sıklıkla üzerinde durulan özelliği ülkenin ll. Dünya Savaşı sonunda kişi başına gelir açısından dünyada 1 O. sıradaykan bugün düşük veya orta gelirli ülkeler arasında yeralmasıdır. iki dönem arasındaki zıtlığın nedenlerini üç başlık altında toplamak mümkündür: - Endüstrileşmeda içe dönük olmak. - Endüstriyel üretim faaliyetlerinde devletin güçlü varlığı. - Siyasi olarak ön planda yeralan işçi sendikaları. Diğer bazı Latin Amerika Ülkeleri (LAÜ)'nde de uygulanan bu politikaların tarihi 1940'1ara kadar uzanır (Sanayi işgücünü temsil eden Juan Peron'un yönetime geldiği döneme kadar). Bu dönemde tarım kesimi ağır bir şekilde vergilendirilmiştir. 1940'1ardan 1983'de askeri cuntanın düşmesine kadar olan süreyi ülke, askeri rejim ve Peron tarafından kurulan işçi merkezli siyasal partiler arasında değişen yönetimlerden zorlukla geçirmiştir. Ekonomi endüstriyel değ1- şim sürecine doğru bir gelişim göstermiş fakat arasında ortalama % 3 oranında olan düşük büyüme hızı ve makroekonomik dengesizlikler varlığını sürdürmüştür. Dr. Raul Alfonsin'in demokratik olarak 1983 yılında seçilen hükümeti dağınık bir ekonomi, politik istikrarsızlıkların yaşandığı, insan haklarının çiğnandiği ve Falkland Adaları yüzünden ingiltere tarafından yenilgiye uğramış bir ülkenin yönetimini devralmıştır. Ekonomik istikrarsızlığın temel kaynağı özellikle finans sektörünün kötü yönetiminden kaynaklanmış, vergi gelirleri düşük, devlet harcamaları yüksek oranlarda gerçekleşmiştir 'de cari gelirler GSYiH'nın % 17'sini oluştururken, cari harcamalar % 24 dolayında kalmış ve 1983 yılında kamu sektörü açığı GSYiH'nın % 16'sına ulaşmıştır. Arjantin'in bu durumu diğer Latin Amerika Ülkeleri'nden farklı olmamıştır. Arjantin'in farkı, gelir kaynaklarının daha zayıf olmasına karşın harcamaların geniş ve mevcut yapının uzun bir süre herhangi bir önlem alınmadan varlığını sürdürmesi olmuştur. 4

12 Geniş açıklar, sözkonusu dönem boyunca ağır borçlanmalar ve para basarak finanse edilmiş ve bu durum da hiperenflasyonla sonuçlanmıştır. Yeni yönetim mevcut durumu düzeltmek amacıyla yılları arasında beş tane denge programı uygulamaya koymuş fakat her seferinde de başarısızlıkla sonuçlanmış, gerçekçi unsurlar içermeyen programlar sonucunda enflasyon artmaya devam etmiş ve dengesizlikler varlığını sürdürmüştür yılında Başkan Carlos Menem 20 yıllık bir süre içinde ülkeyi yöneten bir parti dışından, gürültüsüz bir şekilde ve demokratik bir seçimle yönetime gelmiştir. Aynı yıl büyüme ve yatırımlar % 5 oranında düşmüş, üretim durgunlaşmış, enflasyon yıllık ortalama olarak% 3000'i aşmış, işsizlik% 8.4'e ulaşmış ve Arjantin'in dış borcu toplam GSYiH'sından fazla olmuştur. TABLO: 1 ARJANTiN'iN TEMEL EKONOMiK GÖSTERGELERi Ekonomik Göstergeler GS Yi H (piyasa fiy.milyar Ps) GSYiH (milyar $) Reel GSYiH büyümesi (%) Enflasyon% (tüketici fiyatlarıyla) ihracat (fob milyon $) ithalat (fob milyon $) Cari hesap (milyon $) Rezervler (altın hariç milyon$) Toplam dış borç (milyar$) Döviz kuru (Ps:$) Kaynak: Economic Intelligence U nit World Outlock 1995/1996 Arjantin'in arasında hızlı büyümesi büyük ölçüde yabancı sermaye girişiyle sağlanmıştı. Arjantin'in yüksek oranlı ihracata dayalı olarak büyümesi gerekmektedir. Ancak üretimi ihraç pazarlarına ve yoğun rekabet ortamına yöneitmeyi devalüasyonsuz olarak başarmak zaman alacaktır. 5

13 1995'in ilk aylarında hükümet Meksika'daki krize benzer bir krizi önleme durumuyla karşı karşıya kaldı. Yabancı yatırımcıların ve Arjantiniiierin ülkedeki sermayelerini çekmeleri banka mevduatlarını ve uluslararası rezervleri hızla düşürerek bankacılık sisteminin yoğun baskı altına girmesine neden olmuştur. Bu durumda 1991 'den beri dolara endekse edilen pesonun yeniden devalüe edilme ihtiyacı belirdi. Ancak IMF'den, Dünya Bankası'ndan ve Uluslararası Amerikan Kalkınma Bankası'ndan Mart ayında alınan acil borçlar bunu önledi. Hükü ortadan kaldıra met kamu harcamalarını kesmek suretiyle borçlanma ihtiyacını cak düzeyde bütçe fazlası elde etmeyi başardı. 1995'in ikinci çeyreğinde kamu harcamalarının düşmesiyle birlikte talep ve güven kaybından dolayı özel sektör yatırımları da durma noktasına geldi. Maaşlardaki kesintiler sonucu tüketim de azaldı ve sene ortasında işsizlik oranı % 18.6'ya çıktı. 1996'da da sermaye akışındaki düşmeye bağlı olarak yurtiçi talepte (dolayısıyla vergi gelirlerinde) bir azalma olmuştur. Hükümetin planı reform yoluyla ilerlemektir. Ancak verimliliğin etkilenmemesi için hükümet harcamalarının kısılması düşünülmemektedir. Diğer bir proje de özelleştirmelerin artırılmasıdır. Paraguay'ın da ortak olduğu Yacyreta hidroelektrik barajının satılmasıyla hükümet 1.8 milyar $ elde edebilecektir. Ancak düşük büyüme hızı ve yüksek işsizlik yüzünden mali durum zayıf kalmaktadır. TABLO: 2 BAZI EKONOMiK GÖSTERGELER GSMH Kişi başına düşen milli gelir Büyüme hızı Enflasyon 285 milyar$ ('94) $ ('94) %6 ('94) % 3.5 (Top.Eş.) Kaynak: Economic Intelligence Unit '94 6

14 TABLO: 3 GSMH'NIN SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI VE TEMEL VERILER (%} Sosyal Tarım imalat inşaat Maden Elekt/su/gaz Ticaret Ulaşım Finans Hizmt Kamu Borcu Borç/GSMH Özelleştirme Gelirleri ('91-'94) Yabancı Sermaye Yatırımı Yatırım/GSMH KDV Oranı Banka Faiz Hadleri (Yıllık) -Tasarruf Hesapları - Ticari Krediler Bütçesi -Gelir -Gider Turizm Geliri ihracat ('94) Temel ihraç Ürünleri ihracat Yapılan Bölgeler ithalat Temel ithal Ürünleri ithalat Yapılan Bölgeler Ödemeler Dengesi : 72 milyar$ ('94) :%25.1 : 16.5 milyar $ : milyon$ ('94) (Özelleştirme hariç) :%20 ('94) :% 18 ithalatta ilave% 8 ('94) :% 5.7 ($),% 8.0 (peso) :% ($), % (peso) : 33.1 milyar $ : 35.8 milyar $ : 2.3 milyar $ : milyon $ : Tarımsal ürünler % 36 Sanayi ürünleri % 28 Hammadde % 27 Petrol ve gaz : MERCOSUR Avrupa NAFTA : milyon $ % 9 % 28 (Brezilya % 21) %27.8 %12 :Makina, demir-çelik, otomobil aksamı, kereste, kimyasal maddeler : MERCOSUR % 25 Nafta %25 Avrupa % 24.7 Diğer %25.3 : milyon $ (GSMH'nın % 3'ü) Kaynak: Third World Guide

15 Enflasyonun Seyri : Enflasyon nedeniyle Arjantin'in 1970'ten bu yana para birimi 4 kez değiştirilmiştir. En son '92 yılında 1 peso= Austral'e karşılık gelmek üzere ayarlanmış ve Austral = 1 $ olarak konvertibl ilan edilmiştir. 1990'da Menem hükümetinin ortaya koyduğu ekonomik planla yapısal bir reforma gidilerek enflasyonu freniemek amacıyla uygulanan sıkı para politikası sonucunda çok sayıda memur ve işçi emekli edilmiş veya işten çıkarılmış, ücretler sınırlandırılmış, halkın alım gücü azalmış, kamu sektörü yatırımları tasarruf önlemleri çerçevesinde azaltılmış, özel sektör yatırımları da talep azlığı, faiz oranlarının yüksekliği, döviz kurlarının belirsizliği nedeniyle durmuştur. Bankacılıktaki liberalizasyonsa enflasyonun üç haneli olduğu ortamda reel faiz oranlarının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Bu arada peso değer kazanmış, döviz kurundan kazanç sağlanması amacıyla ülkeye sermaye akışı artmış ancak uzun vadede bu sermayenin çok az bir kısmı yatırıma dönüşmüştür. Bu politikadan en çok kaybı olan kesim sanayiciler olmuştur. Yeni faiz oranları, gümrük tarifelerindeki indirim sonucu ortaya çıkan ithal ürünlerinin rekabeti, pesonun aşırı değer kaybı ve kontrol altındaki ücretierin sonucu olarak ortaya çıkan talepteki durgunluk sanayiyi zor durumda bırakmıştır. Sanayinin yeni koşullar? uyum sağlayıp rekabet etmesi beklenirkan pek çoğu iflas etmiştir. Bu dönemin sonunda işsizlik artmış, üretim düşmüştür. Tüm bu olumsuzluklar, ülkeye gelen sıcak paranın tekrar ülke dışına çıkmasına neden olmuşsa da toptan eşya fiyatlarıyla yıllık enflasyon oranı Ocak'91 'de % 512 iken, uygulanan konvertibilite planı sonucunda '92'nin ilk yarısında bu oran ortalama % 4'e düşmüştür. Bu dönemin gündeminde yeralan önemli siyasi ve ekonomik konular şunlardır: - Demokratikleşme - Globalizasyon - Konvertibilite -Stabilite - Özelleştirme - Yabancı sermaye girişi - Yurtdışına bono ve tahvil satışı - ihracatın teşviki - Uluslararası rekabet - Sübvansiyonlara son verilmesi 8

16 - KDV uygulaması - Vergi gelirlerinin tahsili - Vergi kaçakçılığının önlenmesi - Herkese bir vergi numarası verilmesi - Borsanın teşviki - Kamu borçlarının azaltılması - IMF ve diğer mali kuruluşlarla işbirliğinin artırılması - Verimli olmayan kuruluşların kapatılması - Devletin küçültülmesi - Bürokrasinin azaltılması - Rüşvet ve suistimalle mücadele - Şeffaflık - Devlet yatırımlarının asgariye indirilmesi - Düşük ücret politikası ve gümrüklerin düşürülmesi. Bu konudaki reformlar 300'e yakın kanun hükmünde kararnameyle gerçekleştirilmiştir. Özelleştirmeler; askeri fabrika, tersane ve havaalanlarına varıncaya dek uygulanmış, herkes vergiye bağlanmış ve Arjantin'in ekonomisi dün- yadaki başarılı ekonomilerden biri haline gelmiştir. Ancak 1 $ = 1 peso uygulaması ihracatın tıkanmasına, ithalatın artmasına neden olmuş, Arjantin'i dünyanın en pahalı ikinci ülkesi konumuna çıkarmıştır. Bazı sektörlerde kriz ve iflaslar olmasına rağmen enflasyon % SOOO'Ierden 1994'te % S'e, 1995'de % 3.4'e düşmüştür. Sonuç olarak, Arjantin ekonomisinin genelde başanya ulaşmasının en önemli nedenlerinden biri ülkeye yapılan yabancı sermaye girişidir. Arjantin ekonomisinin en önemli hedefleri ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması, halen tarıma ve sanayiye dayalı ihracat yapısının değiştirilmesi, ihracatın, yabancı sermaye yatırımlarının ve döviz gelirlerinin artırılması olmuştur Ekonomik Reformlar Arjantin, reform süreçlerinin başlangıcında güçlü ve tek yanlı liberalizasyon programlarını uygulamaya koymuştur. Kısıtlayıcı tarife dışı engeller, düşük ve daha homojen vergilerle değiştirilerak yerli kaynakların hareketi kolaylaştırılmış ve bu yolla maliyetler düşürülmüştür. Ekonominin kazandığı açıklık boyutu, kaynakların daha verimli alanlara yönelmesine yardım ederek, geleneksel olmayan ihracatın artışına ve yapısal düzenlemelere hız kazandırmıştır. 9

17 Ticaret Liberalizasyonu aşamalar halinde gerçekleştirilmiş, GATT ile uyuşmayan kuralların eliminasyonuyla devam etmiş ve ihracatı geliştirme önlemleriyle öngörüldüğü biçimde tamamlanmıştır. Öncelikle şu konulara ağırlık verilmiştir: - ithalat Lisanslarının kaldırılması - En yüksek vergi oranlarının kaldırılarak, vergiler arasında dengeli oranların sağlanması - Nihai aşamada % 15'ten daha az verginin uygulanması - Tek vergi sisteminin uygulanması Ticaretteki yeni eğitim paralelinde yurtiçi fiyat kontrolleri azaltılmış veya kaldırılmış, iş hayatına ilişkin düzenlemeler sektörlerin çoğunda değiştirilmiştir. Ticaret Liberalizasyonu alanında bugün için başarılarını ispatlamış olan Arjantin'in, konu hakkındaki deneyimleri incelenmeye değer gibi gözükmektedir: Arjantin'in ticari liberalizasyonla ilgili ilk kapsamlı deneyimi döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu dönem boyunca askeri hükümet tarife dışı engeller ve ihracat vergilerini azaltmıştır. Fakat çelik, petrokimyasallar gibi bazı sektörlerde ticari reforma gidilmemesi ve tarife dışı engellerin uygulamada kalarak ticaret liberalizasyonunu bütünleyen makroekonomik denge programlarından uzak kalınması, mali açıklar, aşırı değerlenmiş para birimi gibi dengesizliklere neden olmuş ve ticaretle ilgili reformlar bu dönemde başarısızlığa uğramıştır. 1983'te askeri hükümetin düşmesinden sonra Başkan Alfonsin denge hedeflerini başarmak amacıyla yeni bir program uygulamaya koymuştur. ithalat Lisansı, ürünlerin % 4'ünden % 52'sine varacak şekilde yaygınlaştırılarak 7000'den fazla tarife kalemi lisansa tabi tutulmuş, tüketim ve sanayi mallarının ithalatı yasaklanmıştır. Ağırlıklı ortalama tarifeler% 30'dan % 40'a yükseltilmiş, ithalata yeni yükler ve vergiler getirilmiştir. Aynı zamanda, güçlü bir ihracat karşıtı eğilim. kötü tanımlanmış ve yüksek maliyetli ihracatı geliştirme teşvikleriyle dengelenmeye çalışılmıştır. Bu uygulamalar yanlış para politikalarıyla birleşince, Altansin döneminde enflasyon yüksek kalmış, para aşırı değerlenmiş ve uygulanan program başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başkan Menem 1989'da iktidara gelince oldukça iddialı bir liberalizasyon programı başlatmıştır arasında ortalama tarifeler % 40'tan % 20'ye in- 10

18 dirilmiştir. Sadece otomotiv ve elektronik sektörlerinde % 35'1ik ciddi koruma oranı sürdürülmüştür. Yapısal düzenlemelerle birlikte bazı denge önlemleri de uygulamaya konmuştur yılı ortalarında Başbakanlığa gelen Carlos Menem uygulamaya çalıştığı programıyla belli başarılar elde etti yılında% 4900 civarında seyreden enflasyon 1990 yılında% 1300'e geriledi. Ekonomik canlılık istikrara kavuşturulmasına rağmen yatırımlar azalmaya, dış cari hesaplar fazla vermeye devam etti. Hükümet uyguladığı politikalar doğrultusunda GSMH ile ilgili harcamaları kısarak mali seyri büyük ölçüde azalttı 'de başlatılan Konvertibilite Planı ile döviz kurları dolara sabitlenmiş, mali sınırlamaların yanısıra sendikalarla ücret artışlarının verimiilikle paralel olacağı konusunda anlaşmaya varılmıştır 'de KDV uygulaması genişletilerek ve oranları % 16'dan % 18'e çıkarılarak eş zamanlı olarak vergi yapısında da köklü değişiklikler yapılmıştır yılında Konvertibilite Planı'nın başarılı sonuçlarının görülmesiyle Arjantin, IMF ile stand-by anlaşmaları ve Dünya Bankası kredi programları yoluyla dış ülkelerden güçlü bir destek görmüştür. Brady Planı çerçevesinde dış borç yükünü azaltmaktabaşarılı olan Arjantin'in ekonomik düzenlemeleri uluslararası destek ile paralel yürümüştür. 1992'de ortalama ağırlıklı vergiler % 12.2'ye getirilmiş ve bugüne kadar aynı düzeyde kalmıştır. ihracat rejimi liberalize edilerek ihracat vergi ve teşviklerinin önemli bir bölümü kaldırılmıştır. Ticaret liberalizasyonu ve para biriminin kazandığı değere rağmen, ticaret hacminde önemli artışlar olmuş, dış ticaret dengesinde oluşan farklılıklar da büyümüştür yılları arasında hükümet, mali ve yapısal reformlara programları içinde daha fazla yer vermeye başladı. Konvertibl kanunlar altında peso ve dolar birbirine dönüştürülebilir hale getirildi. Kamu finansmanı politikaları çerçevesinde mali açığın azaltılması, vergi sisteminin yeniden belirlenmesi, hükümet harcamalarının plan dahilinde yapılması, özelleştirmeye hız verilmesi ve Arjantin'in kredibilitesinin yükseltilmesi benimsendi Yabancı Sermaye Yatırımları Yatırımcılar Arjantin pazarına şirket birleşmesi, şirket satınalma vb. yollar- 11

19 la girebilirler. Birçok yabancı yatırımcı Arjantin'deki özelleştirme programından yararlanmıştır. Balıkçılık ve sigorta hariç olmak üzere hemen hemen tüm alanlarda ticari faaliyet göstermek mümkündür. Balıkçılık ve sigorta sektörlerinde yeni lisans verilmemesine rağmen, yatırımcılar mevcut firmalardan hisse alabilmektedirler. Gıda sanayii de yabancı yatırımcılar için giderek cazip hale gelmektedir ve ünlü bazı bisküvi ve şekerleme firmaları yatırımlara başlamışlardır. Ayrıca hayvancılık ve et, un, makarna sektörleri de yabancı yatırımcıların içerisindedir. ilgi alanları Yabancı Sermaye Mevzuatı serbestleştirilmiş, birçok teşvik ve gizli vergiler durdurulmuş ve çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yabancı firmalar aynı yerli firmalar gibi Arjantin'de yatırım yapabilirler. Arjantin ekonomisinin bütün ana sektörlerinde yabancı yatırımcıların (özellikle Amerikan) firmaları faaliyet göstermektedir. Madencilik sektöründe özel vergi indirimleri uygulanmaktadır. Sermaye Arjantin dışına serbestçe çıkarılabilmektedir. Sermayenin geri gönderilmesinde ya da herhangi bir döviz muamelesinde hiçbir engel sözkonusu değildir. Arjantin'de faaliyet gösteren yabancı firmalar sattıkları ürünün markasının kendi ülkelerinde sattıkları ürünün markasıyla aynı olduğunu merkez ofislerine en yakın olan Arjantin Konsolosluğu'na belgelemek zorundadırlar. Yabancı yatırımcılar da yerli firmalarla aynı vergi yükümlülüklerine tabidir. Vergilerin büyük bir çoğunluğunu tüketim, ithalat, gelir, ücretler ve menkul değerler oluşturmaktadır Özelleştirme Tüm Latin Amerika Ülkeleri içinde en kapsamlı özelleştirme programını Arjantin uygulamıştır. Devlete ait olan telefon şirketinin % 60'ı ve devlet havayollarının % 85'i özel ortaklara satılmıştır. Ayrıca özel girişimcilere radyo ve TV istasyonları, limanlar, paralı yollar ve demiryollarında faaliyette bulunmaları için ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu satışlar yerli ticari banka ve birikmiş faiz borçlarının ödenmesinde ve ekonominin yeniden yapılanmasında kullanılmıştır. Program ülkenin mali pozisyonunu düzaltmiş ve ekonomiyi bir düzelma sürecine sokmuştur. 12

20 Petrol işletmeleri, karayolları, elektrik-telefon kuruluşları, ulusal havayolları, enerji kuruluşları, limanlar, su arıtma tesisleri ve devlete ait petrokimya tesisleri özelleştirildi. ihaleyi alan firmalara işletme hakkı verilirken, belirlenen ölçüde ve belirlenen bir süre içinde ilgili sektöre yatırırnda da getirildi. bulunma zorunluluğu yılları arasında özelleştirmeden elde edilen nakit para, ("16.5 milyar $) borç ödemek için yapılan hisse takası ve borç transferi yoluyla kamu borçlarının 16 milyar $'lık kısmı ödenmiş oldu. Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin GSMH'ya oranı döneminde % 1 'in üzerine çıktı. Bu programın başarıyla uygulanması sonucu ve makro ekonomik koşullarda yaşanan değişikliklerle birlikte Arjantin hem resmi kreditörlerden hem de uluslararası kredi kuruluşlarından büyük destek gördü. Yabancı sermaye ülkeye girmeye başladı ve özelleştirme uygulamaları dış borçların azalmasını sağladı. Bunların yanıs-ıra, sermaye piyasalarının geleceğini güvence altına alacak bazı düzenlemelere gidildi. Bankaların rezerv gereksinimleri yeniden düzenlenerek düşük bir düzeye indirildi. SPK modernleştirildi, pesonun konvertibilitesi genişletildi. Sermaye kurumlarıyla ilgili alanların borçlanmaları konusunda sınırlamalar getirildi. Büyük oranda borçlanmalar sınırlandırıldı. Bu arada hükümet diğer yapısal reformları da hayata geçirmeye başladı. Sermaye piyasaları, işgücü pazarları, sosyal güvenlik sistemi ve yerel yönetimlerin hükümet tarafından nasıl finanse edileceği belirlendi. Daha önce de belirtildiği gibi, bu çabaların desteklenmesi amacıyla IMF, Arjantin ile 780 milyon $'lık "Özel çekme hakkı"nı içeren bir stand-by anlaşması imzaladı. Temmuz '91 yılında imzalanan bu anlaşmanın yerine "özel çekme hakkı"nı 2.5 milyar $'a çıkaran ve üç yıl uzatan bir anlaşma Mart'92'de tekrar imzaladı. Arjantin'de büyüme hassas bir nitelik göstermektedir. Fiyat dengeısi ve rekabet arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Paranın değer kazanması ticaret liberalizasyonu ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte yatırım ve ihracat performansını olumsuz etkilemektedir. Latin Amerika ülkeleri içinde ticari liberalizasyon ve tüm ekonomik reformlar alanında en çok gelişen ülkelerden olan Arjantin'in ihracat alanında gösterdiği gelişim oldukça dikkat çekicidir. AB'nin bazı mallara, özellikle tarım ürünle- 13

21 ri ne uyguladığı korumacı önlemlere rağmen Arjantin bu pazarlardaki ihracat payını artırmıştır. Finans dışı kamu sektörü ve Merkez Bankası'nın net faizleri ödeyebilmesi için özelleştirme dışında kalan gelirler artırıldı. Ekonomideki bu iyileşme vergi gelirlerinin önemli ölçüde artmasıyla sağlandı. Faiz dışı harcamalar artarken borçların azalmasıyla birlikte net faiz harcamaları da geriledi Vergiler 1990'dan 1993'e kadar Arjantin'in vergi gelirleri GSMH içinde % 4 artış gösterdi. Yerli şirketler, yabancı şirketler ve bu şirketlerin acentaları toplam karları üzerinden % 30 oranındaı vergiye tabidirler. Faizlere % 12 oranında stopaj uygulanır. Teknik mühendislik ve danışmanlık hizmetleri için de % 18 oranında vergi sözkonusudur. Arjantin'de, Arjantin kaynaklı gelirlerin tamamı vergilendirilir. Gelir; çalışan verilen brüt maaşı, sermaye kazançlarını ve yatırım gelirlerini kapsar. Şahıslar % 11 ile % 30 arasında değişen oranlarda vergi verirler. Arjantin'deki yerli ve yabancılar 6 aydan sonra% 30'1uk bir vergi indiriminden yararlanırlar. Ayrıca, patent ve telif hakları da % 23 stopaja tabidir. Vergi tabanının genişletilmesi, KDV'nin% 15.6'dan % 18'e çıkarılması da kazançları olumlu yönde etkiledi. Nisan 1996'dan itibaren KDV oranı % 21 'den % 18'e indirilmiştir. Hükümet vergi kaçıranlara karşı sert tedbirler alırken hangi alanlardan ne kadar vergi alınacağına dair araştırmalar yapıldı Bütçe Arjantin'in mali yılı takvim yılıdır. 1970'ten beri Arjantin'in bütçeleri yüksek açık vermiştir. Denk bütçe prensibi birinci Peron yönetimi süresince yasaklanmıştır. Bütçe ayrıca devlet teşebbüslerinin ve belediyelerin açıklarının kapatılmasında da kullanılmaktadır. Hükümetin ana gelir kaynağı Sosyal Sigorta, tüketim ve genel satış vergileridir. Hepsi birlikte toplam gelirin yaklaşık% 60'ını oluştururlar. 14

22 TABLO: 4 BÜTÇE {milyon$) Açı k veya fazla Gelirler Harcamalar Bağışlar Borç Ödemeleri Kaynak : International Financial Statistics, March 'de milyon $ olan ticaret fazlası 1990'da milyon $'a yükselmiştir. Ancak ithalatın iki misli artış göstermesi yüzünden bu rakam 1991 'de milyan $'a düşmüş; 1993'de ise milyon $ açık meydana gelmiştir. Faiz ödemeleri ile birlikte hizmet sektöründeki açıklar, cari hesaplardaki açığın 1993 yılında milyon $'a çıkmasına neden olmuştur yılında ise 931 milyon $ ticaret fazlası kaydedilmiştir istihdam 1994 yılında Arjantin'in ekonomik açıdan aktif nüfusu 12.8 milyon civarında idi ve bunun yaklaşık% 28'i kadındı. istihdam dağılımına bakıldığında tarımdan hizmet ve sanayi sektörlerine doğru gittikçe artan bir eğilim göze çarpmaktadır. Arjantin'de toplam işgücü içindeki vasıflı işçi oranı dünyadaki en yüksek oranlardan biridir. işsizlik oranı %12.8 (+%11 gizli işsiz) olup, işsizlik Buenos Aires civarından ziyade iç bölgelerde daha yüksektir ve genellikle % 1 O'un üzerindedir Sanayi Anahtar konumda olan sanayi sektörleri motor sanayii, beyaz eşya sanayii, elektronik malzemeler, kozmatik, fiber optik kablo, çimento, lastik, kağıt ve ahşap sanayiidir. 15

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU

ARJANTİN ÜLKE RAPORU ARJANTİN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Esin ŞEN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ ARJANTİN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER, 2004 Yüzölçümü 69 700 km² Dil Gürcüce %71 (resmi), Azeri %6, Ermenice %7, Rusça %9, diğer %7 Nüfus 4,32 milyon (tahmini) Başkent Tiflis Başlıca

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir.

Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir. SRİ LANKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Nüfus Dil Yönetim 19,9 milyon Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mustafa YAVUZ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ YURTDIŞINDA TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM OLANAKLARI MISIR NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER TARIM SEKTÖRÜNE

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı