LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50"

Transkript

1

2

3 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212)

4 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır. Bu ları kez Türkiye'nin, Latin Amerika ülkeleriyle gelişmesi beklenen ticari ilişkileri gözönüne alınarak Meksika, Şili ve Arjantin ülke profilleri hazırlanmıştır. Masabaşı çalışma ve incelemeler sonucu hazırlanan bu profil Arjantin'in ekonomisi, dış ticareti ve piyasa yapısıyla ilgili temel ve güncel bilgileri kapsamaktadır. Latin Amerika 1990 yılından bu yana korumacı devlet politikalarının yerini serbest piyasa ekonomisine bıraktığı, dolayısıyla, dünya ile entegrasyonun hızla geliştiği bir bölgedir. Bölgede bulunan ülkelerin herbirinde "yapısal reform" programları gerçekleştirilmiştir. Ticarete getirilen sınırlamalar birçok ülkede ya kaldırılmış ya da en aza indirilmiştir. Bölgedeki birçok ülkenin ortak gelişimi olarak özelleştirme ve yabancı sermayenin teşviki politikaları önemini korumaktadır. 1 Ocak 1995'te yürürlüğe giren anlaşma ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın meydana getirdikleri MERCOSUR adı altındaki gümrük birliği Latin Amerika'nın toplam nüfusunun % 45'ini oluşturmaktadır. Türkiye ve Arjantin arasında varolan ekonomik ilişkiler mevcut potansiyelin çok altında seyretmesine rağmen Arjantin'in ve bölgedeki diğer ülkelerin Orta Asya ile ilişkilerini artırmak istemeleri, liberalleşme politikalarının henüz etkilerini göstermeye başlaması gibi nedenlerle ilişkilerin önümüzdeki yıllarda yoğunlaşması beklenmektedir. Bu itibarla, Arjantin Ülke Profili'nin ihracatçılarımıza, işadamlarımızave diğer ilgililere yararlı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Araştırma Raportörü Can Umut Ceyhun'a teşekkür ederim. Prof.Dr.ismail Özaslan Genel Sekreter

5

6 içindekiler Sayfa 1. ÜLKE VE TOPLUM 1.1. Coğrafya ve iklim Nüfus ve Demografik Yapı Siyasal Yapı EKONOMIK YAPI 2.1. Genel Ekonomik Durum Ekonomik Reformlar Yabancı Sermaye Yatırımları Özelleştirme Vergiler Bütçe istihdam...; Sanayi Madencilik ve Enerji Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık DIŞ TiCARET 3.1. ihracat ithalat ithalat Mevzuatı Türkiye-Arjantin Ekonomik ve Ticari ilişkileri işadamlarlna ÖNERILER 4.1. Arjantin'le Ticaret Olanakları SONUÇ VE ÖNERiLER FAYDALI BILGiLER EK: ithalatçılar Yıllığında (International Directory Of lmporters 1995) Yer Alan Bazı ithalatçı Firmaların Listesi

7

8 1. ÜLKE VE TOPLUM 1.1. Coğrafya ve iklim Güneyi ve batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay yeralır. Güneydoğuda Atlas Okyanusu'na kıyısı km'den fazladır. Batı ve güneybatısı And dağlarıyla çevrilidir. Ülkenin büyük bölümünü kaplayan ovalar ve platolar geniş ölçüde alçalmış Brezilya eyerleşmesinin üzerinde yayılır. Paraguay sınırından Golorada ırmağına kadar uzanan 1 milyon km2'1ik bir alanı kaplayan bölgenin topografyasının basıklığı ve hiçbir düzenli akarsu ağının bulunmaması şaşırtıcıdır. Yüzey şekilleri ayrıntıda çok çeşitlidir ve iklimsel özelliklere bağlıdır. iklimsel özellikler şu bölgelerin oluşmasına yolaçmıştır: Kurak ya da yağışlı, yer yer palmiye ağaçları görülen savanlı (dönem dönem su altında kalabilir) yarı tropikal iklimli Chaco, Doğu'da ve Güneyde daha ılıman iklim enlemlerinde yeralan, doğal çayırlarla örtülü Pampa, kurakçıl ağaçsılar ve ormanlarla örtülü Monte. Çeşitli türlerden oluşan çayırları, gevşek, derin ve verimli siyah ve kahverengi toprakları Pampa'ya bütün dünyaca ünlü verimliliğini kazandırır. Ülkenin okyanus cephesindeki güney bölgesi nemlidir ve sıcaklıklar hiçbir zaman yüksek değildir. Ülkenin geri kalan bütün bölgelerinde Kuzeyden Güneye doğru sıcaklıklar azalırken, ikiimin başlıca özelliği kuraklıktır. Arjantin'i Kuzeybatıdan Güneybatıya doğru geniş bir kurak kuşak boydan boya aşar. And dağlarındaki yüksek platolarda ve havzalarda başlayan bu "kurak köşegen" dağ eteğinde sürer (Mendoza'da yılda 193 mm. yağış) ve Patagonya kıyısında sona erer. Atlas Okyanusu'ndan iç kesime doğru yağışlı (1200 mm.) ve!~enellikle yumuşak olan iklim iç kesimde karasal ve kuraktır. Yağışlar yaz mevsimi boyunca yoğunlaşır Nüfus ve Demografik Yapı 1994 sayımına göre Arjantin'in nüfusu 40 milyon civarındadır ve nüfusunun % 96 gibi büyük bir oranı okur-yazardır. Nüfusun yaklaşık % 43'ü italyanlardan,% 38'i ispanyailardan oluşur.% 28.3'ü 0-14 yaşları arasındadır. Resmi dil ispanyolca olup; ingilizce, italyanca ve Almanca da konuşulmaktadır.

9 Arjantin dünyada, şehirleşmenin en fazla olduğu ülkelerdendir. Önemli şehirleri arasında Buenos Aires, Cardoba, Rasorio, Mendoza, La Plato sayılabilir. Arjantin'de yaşayan Yahudi Latin Amerika'daki en büyük Yahudi cemaatini oluştururlar Siyasal Yap1 Arjantin 22 eyaletle başkent Buenos Aires'i de içine alan bir federal bölgeden oluşmuştur. Ayrıca Güney Atiantik adalarıyla Antartika kıtasının bir bölümü de bu ülkeye aittir. 1853'te federal hükümet ve eyaletlerde yasama, yürütme ve yargı yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Federal hükümetler mali yönden, büyük ölçüde, toplanan federal vergilere bağlıdırlar. Bu vergiler de hazine ve eyaletler arasında paylaştırılmaktadır. Yürütme organı olarak iki aşamalı meclis vardır yılında Güney Amerika'nın tümünün ispanyol egemenliğinden kurtulmasıyla birlikte Arjantin'de iç savaş dönemi başlamıştı. Zira her eyaletin ayrı bir hükümeti vardı. Sonuçta 1853 yılında çıkarılan anayasayla ülke, tüm eyaletleri içeren bir konfederasyon ile Bu13nos Aires özerk eyaleti arasında bölündü yılında büyük toprakları ve ticareti elinde tutan Buenos Aires federal cumhuriyetin başkenti oldu. ' arasında büyük toprak sahipleri ve dış satırncılar oligarşisi seçtirdikleri cumhurbaşkanlarıyla siyasal yaşamı katılmadığı başkan seçildi. ellerine geçirdiler. Arjantin'in 1. ve ll. Dünya Savaşları'ndan sonra 1946'da Juan Domingo Peron Partisinde toplanmış olan orta sınıflara, işçilere, sendikalara ve gençlik hareketlerine dayalı halkçı bir rejim oluşturdu ve bu destekiere bazı toplumsal yasalar çıkararak karşılık verdi. Ancak eşi Eva Peron'un ölümü, kilise muhalefetinin günden güne artışı, olumsuz tavırları Peron'dan sonra birbirini izleyen hükümetler güçlü askeri önderlerin desteğine Peron'un ordunun gözünden düşmesi ve ABD'nin rejimi çökertti ve Pe ro n 1953'te askeri bir darbeyle devrildi. dayanarak yönetimlerini sürdürdüler ve 1966'dan başlayarak Arjantin'i askeri cuntalar yönetmeye başladı. 1973'te başkan seçilen Compra, Peron'un 2

10 sürgünden dönebilmesi ve yeniden hükümeti kurabilmesi için istifa ettiyse de iktidara tekrar gelen Peron enflasyonu durdurmayı başaramadı ve ölümünden sonra 1976'da tekrar bir askeri hükümet kuruldu. 1982'de Falkland adaları yüzünden ingiltere ile çıkan anlaşmazlığın ardından 1983 seçimlerinde Arjantin, Altansin'in yönetiminde sivil bir hükümete kavuştu. Altansin'in Radikal Yurttaşlar Partisi yolsuzluklar düzeninin sona erdiğini, uluslararası güçlerin baskılarının kabul edilemeyeceğini, insan haklarına saygı gösterileceğini, kaybolan kişilerin durumlarının açıklığa kavuşturulacağını ve siviilere karşı işlenen suçların davalarına sivil mahkemelerin bakacağı belirtildi. Orduda yeniden düzenlemelere gidilerek general sayısı indirildi ve cuntanın çıkardığı özel af yasası kaldırıldı. 1976'dan sonra başa geçen üç cuntanın dokuz generali çeşitli suçlardan dolayı mahkemede yargılandılar genel seçimlerinde ise Peroncu parti ağır bastı ve bu partinin adayı Carlos Menem seçimleri kazanarak günümüze kadar iktidarda kaldı. 3

11 2. EKONOMIK YAPI 2.1. Genel Ekonomik Durum 40 milyon nüfusla Arjantin, eğitimli nüfusunun yanısıra zengin doğal kaynaklara da sahiptir. Geniş ve verimli alanlar, zengin mineral yataklar, petrol üretiminde kendine yeterlilik, geniş doğalgaz rezervleriyle sergilediği zenginliğin yanısıra, Arjantin'in en fazla dikkat çeken ve sıklıkla üzerinde durulan özelliği ülkenin ll. Dünya Savaşı sonunda kişi başına gelir açısından dünyada 1 O. sıradaykan bugün düşük veya orta gelirli ülkeler arasında yeralmasıdır. iki dönem arasındaki zıtlığın nedenlerini üç başlık altında toplamak mümkündür: - Endüstrileşmeda içe dönük olmak. - Endüstriyel üretim faaliyetlerinde devletin güçlü varlığı. - Siyasi olarak ön planda yeralan işçi sendikaları. Diğer bazı Latin Amerika Ülkeleri (LAÜ)'nde de uygulanan bu politikaların tarihi 1940'1ara kadar uzanır (Sanayi işgücünü temsil eden Juan Peron'un yönetime geldiği döneme kadar). Bu dönemde tarım kesimi ağır bir şekilde vergilendirilmiştir. 1940'1ardan 1983'de askeri cuntanın düşmesine kadar olan süreyi ülke, askeri rejim ve Peron tarafından kurulan işçi merkezli siyasal partiler arasında değişen yönetimlerden zorlukla geçirmiştir. Ekonomi endüstriyel değ1- şim sürecine doğru bir gelişim göstermiş fakat arasında ortalama % 3 oranında olan düşük büyüme hızı ve makroekonomik dengesizlikler varlığını sürdürmüştür. Dr. Raul Alfonsin'in demokratik olarak 1983 yılında seçilen hükümeti dağınık bir ekonomi, politik istikrarsızlıkların yaşandığı, insan haklarının çiğnandiği ve Falkland Adaları yüzünden ingiltere tarafından yenilgiye uğramış bir ülkenin yönetimini devralmıştır. Ekonomik istikrarsızlığın temel kaynağı özellikle finans sektörünün kötü yönetiminden kaynaklanmış, vergi gelirleri düşük, devlet harcamaları yüksek oranlarda gerçekleşmiştir 'de cari gelirler GSYiH'nın % 17'sini oluştururken, cari harcamalar % 24 dolayında kalmış ve 1983 yılında kamu sektörü açığı GSYiH'nın % 16'sına ulaşmıştır. Arjantin'in bu durumu diğer Latin Amerika Ülkeleri'nden farklı olmamıştır. Arjantin'in farkı, gelir kaynaklarının daha zayıf olmasına karşın harcamaların geniş ve mevcut yapının uzun bir süre herhangi bir önlem alınmadan varlığını sürdürmesi olmuştur. 4

12 Geniş açıklar, sözkonusu dönem boyunca ağır borçlanmalar ve para basarak finanse edilmiş ve bu durum da hiperenflasyonla sonuçlanmıştır. Yeni yönetim mevcut durumu düzeltmek amacıyla yılları arasında beş tane denge programı uygulamaya koymuş fakat her seferinde de başarısızlıkla sonuçlanmış, gerçekçi unsurlar içermeyen programlar sonucunda enflasyon artmaya devam etmiş ve dengesizlikler varlığını sürdürmüştür yılında Başkan Carlos Menem 20 yıllık bir süre içinde ülkeyi yöneten bir parti dışından, gürültüsüz bir şekilde ve demokratik bir seçimle yönetime gelmiştir. Aynı yıl büyüme ve yatırımlar % 5 oranında düşmüş, üretim durgunlaşmış, enflasyon yıllık ortalama olarak% 3000'i aşmış, işsizlik% 8.4'e ulaşmış ve Arjantin'in dış borcu toplam GSYiH'sından fazla olmuştur. TABLO: 1 ARJANTiN'iN TEMEL EKONOMiK GÖSTERGELERi Ekonomik Göstergeler GS Yi H (piyasa fiy.milyar Ps) GSYiH (milyar $) Reel GSYiH büyümesi (%) Enflasyon% (tüketici fiyatlarıyla) ihracat (fob milyon $) ithalat (fob milyon $) Cari hesap (milyon $) Rezervler (altın hariç milyon$) Toplam dış borç (milyar$) Döviz kuru (Ps:$) Kaynak: Economic Intelligence U nit World Outlock 1995/1996 Arjantin'in arasında hızlı büyümesi büyük ölçüde yabancı sermaye girişiyle sağlanmıştı. Arjantin'in yüksek oranlı ihracata dayalı olarak büyümesi gerekmektedir. Ancak üretimi ihraç pazarlarına ve yoğun rekabet ortamına yöneitmeyi devalüasyonsuz olarak başarmak zaman alacaktır. 5

13 1995'in ilk aylarında hükümet Meksika'daki krize benzer bir krizi önleme durumuyla karşı karşıya kaldı. Yabancı yatırımcıların ve Arjantiniiierin ülkedeki sermayelerini çekmeleri banka mevduatlarını ve uluslararası rezervleri hızla düşürerek bankacılık sisteminin yoğun baskı altına girmesine neden olmuştur. Bu durumda 1991 'den beri dolara endekse edilen pesonun yeniden devalüe edilme ihtiyacı belirdi. Ancak IMF'den, Dünya Bankası'ndan ve Uluslararası Amerikan Kalkınma Bankası'ndan Mart ayında alınan acil borçlar bunu önledi. Hükü ortadan kaldıra met kamu harcamalarını kesmek suretiyle borçlanma ihtiyacını cak düzeyde bütçe fazlası elde etmeyi başardı. 1995'in ikinci çeyreğinde kamu harcamalarının düşmesiyle birlikte talep ve güven kaybından dolayı özel sektör yatırımları da durma noktasına geldi. Maaşlardaki kesintiler sonucu tüketim de azaldı ve sene ortasında işsizlik oranı % 18.6'ya çıktı. 1996'da da sermaye akışındaki düşmeye bağlı olarak yurtiçi talepte (dolayısıyla vergi gelirlerinde) bir azalma olmuştur. Hükümetin planı reform yoluyla ilerlemektir. Ancak verimliliğin etkilenmemesi için hükümet harcamalarının kısılması düşünülmemektedir. Diğer bir proje de özelleştirmelerin artırılmasıdır. Paraguay'ın da ortak olduğu Yacyreta hidroelektrik barajının satılmasıyla hükümet 1.8 milyar $ elde edebilecektir. Ancak düşük büyüme hızı ve yüksek işsizlik yüzünden mali durum zayıf kalmaktadır. TABLO: 2 BAZI EKONOMiK GÖSTERGELER GSMH Kişi başına düşen milli gelir Büyüme hızı Enflasyon 285 milyar$ ('94) $ ('94) %6 ('94) % 3.5 (Top.Eş.) Kaynak: Economic Intelligence Unit '94 6

14 TABLO: 3 GSMH'NIN SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI VE TEMEL VERILER (%} Sosyal Tarım imalat inşaat Maden Elekt/su/gaz Ticaret Ulaşım Finans Hizmt Kamu Borcu Borç/GSMH Özelleştirme Gelirleri ('91-'94) Yabancı Sermaye Yatırımı Yatırım/GSMH KDV Oranı Banka Faiz Hadleri (Yıllık) -Tasarruf Hesapları - Ticari Krediler Bütçesi -Gelir -Gider Turizm Geliri ihracat ('94) Temel ihraç Ürünleri ihracat Yapılan Bölgeler ithalat Temel ithal Ürünleri ithalat Yapılan Bölgeler Ödemeler Dengesi : 72 milyar$ ('94) :%25.1 : 16.5 milyar $ : milyon$ ('94) (Özelleştirme hariç) :%20 ('94) :% 18 ithalatta ilave% 8 ('94) :% 5.7 ($),% 8.0 (peso) :% ($), % (peso) : 33.1 milyar $ : 35.8 milyar $ : 2.3 milyar $ : milyon $ : Tarımsal ürünler % 36 Sanayi ürünleri % 28 Hammadde % 27 Petrol ve gaz : MERCOSUR Avrupa NAFTA : milyon $ % 9 % 28 (Brezilya % 21) %27.8 %12 :Makina, demir-çelik, otomobil aksamı, kereste, kimyasal maddeler : MERCOSUR % 25 Nafta %25 Avrupa % 24.7 Diğer %25.3 : milyon $ (GSMH'nın % 3'ü) Kaynak: Third World Guide

15 Enflasyonun Seyri : Enflasyon nedeniyle Arjantin'in 1970'ten bu yana para birimi 4 kez değiştirilmiştir. En son '92 yılında 1 peso= Austral'e karşılık gelmek üzere ayarlanmış ve Austral = 1 $ olarak konvertibl ilan edilmiştir. 1990'da Menem hükümetinin ortaya koyduğu ekonomik planla yapısal bir reforma gidilerek enflasyonu freniemek amacıyla uygulanan sıkı para politikası sonucunda çok sayıda memur ve işçi emekli edilmiş veya işten çıkarılmış, ücretler sınırlandırılmış, halkın alım gücü azalmış, kamu sektörü yatırımları tasarruf önlemleri çerçevesinde azaltılmış, özel sektör yatırımları da talep azlığı, faiz oranlarının yüksekliği, döviz kurlarının belirsizliği nedeniyle durmuştur. Bankacılıktaki liberalizasyonsa enflasyonun üç haneli olduğu ortamda reel faiz oranlarının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Bu arada peso değer kazanmış, döviz kurundan kazanç sağlanması amacıyla ülkeye sermaye akışı artmış ancak uzun vadede bu sermayenin çok az bir kısmı yatırıma dönüşmüştür. Bu politikadan en çok kaybı olan kesim sanayiciler olmuştur. Yeni faiz oranları, gümrük tarifelerindeki indirim sonucu ortaya çıkan ithal ürünlerinin rekabeti, pesonun aşırı değer kaybı ve kontrol altındaki ücretierin sonucu olarak ortaya çıkan talepteki durgunluk sanayiyi zor durumda bırakmıştır. Sanayinin yeni koşullar? uyum sağlayıp rekabet etmesi beklenirkan pek çoğu iflas etmiştir. Bu dönemin sonunda işsizlik artmış, üretim düşmüştür. Tüm bu olumsuzluklar, ülkeye gelen sıcak paranın tekrar ülke dışına çıkmasına neden olmuşsa da toptan eşya fiyatlarıyla yıllık enflasyon oranı Ocak'91 'de % 512 iken, uygulanan konvertibilite planı sonucunda '92'nin ilk yarısında bu oran ortalama % 4'e düşmüştür. Bu dönemin gündeminde yeralan önemli siyasi ve ekonomik konular şunlardır: - Demokratikleşme - Globalizasyon - Konvertibilite -Stabilite - Özelleştirme - Yabancı sermaye girişi - Yurtdışına bono ve tahvil satışı - ihracatın teşviki - Uluslararası rekabet - Sübvansiyonlara son verilmesi 8

16 - KDV uygulaması - Vergi gelirlerinin tahsili - Vergi kaçakçılığının önlenmesi - Herkese bir vergi numarası verilmesi - Borsanın teşviki - Kamu borçlarının azaltılması - IMF ve diğer mali kuruluşlarla işbirliğinin artırılması - Verimli olmayan kuruluşların kapatılması - Devletin küçültülmesi - Bürokrasinin azaltılması - Rüşvet ve suistimalle mücadele - Şeffaflık - Devlet yatırımlarının asgariye indirilmesi - Düşük ücret politikası ve gümrüklerin düşürülmesi. Bu konudaki reformlar 300'e yakın kanun hükmünde kararnameyle gerçekleştirilmiştir. Özelleştirmeler; askeri fabrika, tersane ve havaalanlarına varıncaya dek uygulanmış, herkes vergiye bağlanmış ve Arjantin'in ekonomisi dün- yadaki başarılı ekonomilerden biri haline gelmiştir. Ancak 1 $ = 1 peso uygulaması ihracatın tıkanmasına, ithalatın artmasına neden olmuş, Arjantin'i dünyanın en pahalı ikinci ülkesi konumuna çıkarmıştır. Bazı sektörlerde kriz ve iflaslar olmasına rağmen enflasyon % SOOO'Ierden 1994'te % S'e, 1995'de % 3.4'e düşmüştür. Sonuç olarak, Arjantin ekonomisinin genelde başanya ulaşmasının en önemli nedenlerinden biri ülkeye yapılan yabancı sermaye girişidir. Arjantin ekonomisinin en önemli hedefleri ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması, halen tarıma ve sanayiye dayalı ihracat yapısının değiştirilmesi, ihracatın, yabancı sermaye yatırımlarının ve döviz gelirlerinin artırılması olmuştur Ekonomik Reformlar Arjantin, reform süreçlerinin başlangıcında güçlü ve tek yanlı liberalizasyon programlarını uygulamaya koymuştur. Kısıtlayıcı tarife dışı engeller, düşük ve daha homojen vergilerle değiştirilerak yerli kaynakların hareketi kolaylaştırılmış ve bu yolla maliyetler düşürülmüştür. Ekonominin kazandığı açıklık boyutu, kaynakların daha verimli alanlara yönelmesine yardım ederek, geleneksel olmayan ihracatın artışına ve yapısal düzenlemelere hız kazandırmıştır. 9

17 Ticaret Liberalizasyonu aşamalar halinde gerçekleştirilmiş, GATT ile uyuşmayan kuralların eliminasyonuyla devam etmiş ve ihracatı geliştirme önlemleriyle öngörüldüğü biçimde tamamlanmıştır. Öncelikle şu konulara ağırlık verilmiştir: - ithalat Lisanslarının kaldırılması - En yüksek vergi oranlarının kaldırılarak, vergiler arasında dengeli oranların sağlanması - Nihai aşamada % 15'ten daha az verginin uygulanması - Tek vergi sisteminin uygulanması Ticaretteki yeni eğitim paralelinde yurtiçi fiyat kontrolleri azaltılmış veya kaldırılmış, iş hayatına ilişkin düzenlemeler sektörlerin çoğunda değiştirilmiştir. Ticaret Liberalizasyonu alanında bugün için başarılarını ispatlamış olan Arjantin'in, konu hakkındaki deneyimleri incelenmeye değer gibi gözükmektedir: Arjantin'in ticari liberalizasyonla ilgili ilk kapsamlı deneyimi döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu dönem boyunca askeri hükümet tarife dışı engeller ve ihracat vergilerini azaltmıştır. Fakat çelik, petrokimyasallar gibi bazı sektörlerde ticari reforma gidilmemesi ve tarife dışı engellerin uygulamada kalarak ticaret liberalizasyonunu bütünleyen makroekonomik denge programlarından uzak kalınması, mali açıklar, aşırı değerlenmiş para birimi gibi dengesizliklere neden olmuş ve ticaretle ilgili reformlar bu dönemde başarısızlığa uğramıştır. 1983'te askeri hükümetin düşmesinden sonra Başkan Alfonsin denge hedeflerini başarmak amacıyla yeni bir program uygulamaya koymuştur. ithalat Lisansı, ürünlerin % 4'ünden % 52'sine varacak şekilde yaygınlaştırılarak 7000'den fazla tarife kalemi lisansa tabi tutulmuş, tüketim ve sanayi mallarının ithalatı yasaklanmıştır. Ağırlıklı ortalama tarifeler% 30'dan % 40'a yükseltilmiş, ithalata yeni yükler ve vergiler getirilmiştir. Aynı zamanda, güçlü bir ihracat karşıtı eğilim. kötü tanımlanmış ve yüksek maliyetli ihracatı geliştirme teşvikleriyle dengelenmeye çalışılmıştır. Bu uygulamalar yanlış para politikalarıyla birleşince, Altansin döneminde enflasyon yüksek kalmış, para aşırı değerlenmiş ve uygulanan program başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başkan Menem 1989'da iktidara gelince oldukça iddialı bir liberalizasyon programı başlatmıştır arasında ortalama tarifeler % 40'tan % 20'ye in- 10

18 dirilmiştir. Sadece otomotiv ve elektronik sektörlerinde % 35'1ik ciddi koruma oranı sürdürülmüştür. Yapısal düzenlemelerle birlikte bazı denge önlemleri de uygulamaya konmuştur yılı ortalarında Başbakanlığa gelen Carlos Menem uygulamaya çalıştığı programıyla belli başarılar elde etti yılında% 4900 civarında seyreden enflasyon 1990 yılında% 1300'e geriledi. Ekonomik canlılık istikrara kavuşturulmasına rağmen yatırımlar azalmaya, dış cari hesaplar fazla vermeye devam etti. Hükümet uyguladığı politikalar doğrultusunda GSMH ile ilgili harcamaları kısarak mali seyri büyük ölçüde azalttı 'de başlatılan Konvertibilite Planı ile döviz kurları dolara sabitlenmiş, mali sınırlamaların yanısıra sendikalarla ücret artışlarının verimiilikle paralel olacağı konusunda anlaşmaya varılmıştır 'de KDV uygulaması genişletilerek ve oranları % 16'dan % 18'e çıkarılarak eş zamanlı olarak vergi yapısında da köklü değişiklikler yapılmıştır yılında Konvertibilite Planı'nın başarılı sonuçlarının görülmesiyle Arjantin, IMF ile stand-by anlaşmaları ve Dünya Bankası kredi programları yoluyla dış ülkelerden güçlü bir destek görmüştür. Brady Planı çerçevesinde dış borç yükünü azaltmaktabaşarılı olan Arjantin'in ekonomik düzenlemeleri uluslararası destek ile paralel yürümüştür. 1992'de ortalama ağırlıklı vergiler % 12.2'ye getirilmiş ve bugüne kadar aynı düzeyde kalmıştır. ihracat rejimi liberalize edilerek ihracat vergi ve teşviklerinin önemli bir bölümü kaldırılmıştır. Ticaret liberalizasyonu ve para biriminin kazandığı değere rağmen, ticaret hacminde önemli artışlar olmuş, dış ticaret dengesinde oluşan farklılıklar da büyümüştür yılları arasında hükümet, mali ve yapısal reformlara programları içinde daha fazla yer vermeye başladı. Konvertibl kanunlar altında peso ve dolar birbirine dönüştürülebilir hale getirildi. Kamu finansmanı politikaları çerçevesinde mali açığın azaltılması, vergi sisteminin yeniden belirlenmesi, hükümet harcamalarının plan dahilinde yapılması, özelleştirmeye hız verilmesi ve Arjantin'in kredibilitesinin yükseltilmesi benimsendi Yabancı Sermaye Yatırımları Yatırımcılar Arjantin pazarına şirket birleşmesi, şirket satınalma vb. yollar- 11

19 la girebilirler. Birçok yabancı yatırımcı Arjantin'deki özelleştirme programından yararlanmıştır. Balıkçılık ve sigorta hariç olmak üzere hemen hemen tüm alanlarda ticari faaliyet göstermek mümkündür. Balıkçılık ve sigorta sektörlerinde yeni lisans verilmemesine rağmen, yatırımcılar mevcut firmalardan hisse alabilmektedirler. Gıda sanayii de yabancı yatırımcılar için giderek cazip hale gelmektedir ve ünlü bazı bisküvi ve şekerleme firmaları yatırımlara başlamışlardır. Ayrıca hayvancılık ve et, un, makarna sektörleri de yabancı yatırımcıların içerisindedir. ilgi alanları Yabancı Sermaye Mevzuatı serbestleştirilmiş, birçok teşvik ve gizli vergiler durdurulmuş ve çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yabancı firmalar aynı yerli firmalar gibi Arjantin'de yatırım yapabilirler. Arjantin ekonomisinin bütün ana sektörlerinde yabancı yatırımcıların (özellikle Amerikan) firmaları faaliyet göstermektedir. Madencilik sektöründe özel vergi indirimleri uygulanmaktadır. Sermaye Arjantin dışına serbestçe çıkarılabilmektedir. Sermayenin geri gönderilmesinde ya da herhangi bir döviz muamelesinde hiçbir engel sözkonusu değildir. Arjantin'de faaliyet gösteren yabancı firmalar sattıkları ürünün markasının kendi ülkelerinde sattıkları ürünün markasıyla aynı olduğunu merkez ofislerine en yakın olan Arjantin Konsolosluğu'na belgelemek zorundadırlar. Yabancı yatırımcılar da yerli firmalarla aynı vergi yükümlülüklerine tabidir. Vergilerin büyük bir çoğunluğunu tüketim, ithalat, gelir, ücretler ve menkul değerler oluşturmaktadır Özelleştirme Tüm Latin Amerika Ülkeleri içinde en kapsamlı özelleştirme programını Arjantin uygulamıştır. Devlete ait olan telefon şirketinin % 60'ı ve devlet havayollarının % 85'i özel ortaklara satılmıştır. Ayrıca özel girişimcilere radyo ve TV istasyonları, limanlar, paralı yollar ve demiryollarında faaliyette bulunmaları için ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu satışlar yerli ticari banka ve birikmiş faiz borçlarının ödenmesinde ve ekonominin yeniden yapılanmasında kullanılmıştır. Program ülkenin mali pozisyonunu düzaltmiş ve ekonomiyi bir düzelma sürecine sokmuştur. 12

20 Petrol işletmeleri, karayolları, elektrik-telefon kuruluşları, ulusal havayolları, enerji kuruluşları, limanlar, su arıtma tesisleri ve devlete ait petrokimya tesisleri özelleştirildi. ihaleyi alan firmalara işletme hakkı verilirken, belirlenen ölçüde ve belirlenen bir süre içinde ilgili sektöre yatırırnda da getirildi. bulunma zorunluluğu yılları arasında özelleştirmeden elde edilen nakit para, ("16.5 milyar $) borç ödemek için yapılan hisse takası ve borç transferi yoluyla kamu borçlarının 16 milyar $'lık kısmı ödenmiş oldu. Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin GSMH'ya oranı döneminde % 1 'in üzerine çıktı. Bu programın başarıyla uygulanması sonucu ve makro ekonomik koşullarda yaşanan değişikliklerle birlikte Arjantin hem resmi kreditörlerden hem de uluslararası kredi kuruluşlarından büyük destek gördü. Yabancı sermaye ülkeye girmeye başladı ve özelleştirme uygulamaları dış borçların azalmasını sağladı. Bunların yanıs-ıra, sermaye piyasalarının geleceğini güvence altına alacak bazı düzenlemelere gidildi. Bankaların rezerv gereksinimleri yeniden düzenlenerek düşük bir düzeye indirildi. SPK modernleştirildi, pesonun konvertibilitesi genişletildi. Sermaye kurumlarıyla ilgili alanların borçlanmaları konusunda sınırlamalar getirildi. Büyük oranda borçlanmalar sınırlandırıldı. Bu arada hükümet diğer yapısal reformları da hayata geçirmeye başladı. Sermaye piyasaları, işgücü pazarları, sosyal güvenlik sistemi ve yerel yönetimlerin hükümet tarafından nasıl finanse edileceği belirlendi. Daha önce de belirtildiği gibi, bu çabaların desteklenmesi amacıyla IMF, Arjantin ile 780 milyon $'lık "Özel çekme hakkı"nı içeren bir stand-by anlaşması imzaladı. Temmuz '91 yılında imzalanan bu anlaşmanın yerine "özel çekme hakkı"nı 2.5 milyar $'a çıkaran ve üç yıl uzatan bir anlaşma Mart'92'de tekrar imzaladı. Arjantin'de büyüme hassas bir nitelik göstermektedir. Fiyat dengeısi ve rekabet arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Paranın değer kazanması ticaret liberalizasyonu ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte yatırım ve ihracat performansını olumsuz etkilemektedir. Latin Amerika ülkeleri içinde ticari liberalizasyon ve tüm ekonomik reformlar alanında en çok gelişen ülkelerden olan Arjantin'in ihracat alanında gösterdiği gelişim oldukça dikkat çekicidir. AB'nin bazı mallara, özellikle tarım ürünle- 13

21 ri ne uyguladığı korumacı önlemlere rağmen Arjantin bu pazarlardaki ihracat payını artırmıştır. Finans dışı kamu sektörü ve Merkez Bankası'nın net faizleri ödeyebilmesi için özelleştirme dışında kalan gelirler artırıldı. Ekonomideki bu iyileşme vergi gelirlerinin önemli ölçüde artmasıyla sağlandı. Faiz dışı harcamalar artarken borçların azalmasıyla birlikte net faiz harcamaları da geriledi Vergiler 1990'dan 1993'e kadar Arjantin'in vergi gelirleri GSMH içinde % 4 artış gösterdi. Yerli şirketler, yabancı şirketler ve bu şirketlerin acentaları toplam karları üzerinden % 30 oranındaı vergiye tabidirler. Faizlere % 12 oranında stopaj uygulanır. Teknik mühendislik ve danışmanlık hizmetleri için de % 18 oranında vergi sözkonusudur. Arjantin'de, Arjantin kaynaklı gelirlerin tamamı vergilendirilir. Gelir; çalışan verilen brüt maaşı, sermaye kazançlarını ve yatırım gelirlerini kapsar. Şahıslar % 11 ile % 30 arasında değişen oranlarda vergi verirler. Arjantin'deki yerli ve yabancılar 6 aydan sonra% 30'1uk bir vergi indiriminden yararlanırlar. Ayrıca, patent ve telif hakları da % 23 stopaja tabidir. Vergi tabanının genişletilmesi, KDV'nin% 15.6'dan % 18'e çıkarılması da kazançları olumlu yönde etkiledi. Nisan 1996'dan itibaren KDV oranı % 21 'den % 18'e indirilmiştir. Hükümet vergi kaçıranlara karşı sert tedbirler alırken hangi alanlardan ne kadar vergi alınacağına dair araştırmalar yapıldı Bütçe Arjantin'in mali yılı takvim yılıdır. 1970'ten beri Arjantin'in bütçeleri yüksek açık vermiştir. Denk bütçe prensibi birinci Peron yönetimi süresince yasaklanmıştır. Bütçe ayrıca devlet teşebbüslerinin ve belediyelerin açıklarının kapatılmasında da kullanılmaktadır. Hükümetin ana gelir kaynağı Sosyal Sigorta, tüketim ve genel satış vergileridir. Hepsi birlikte toplam gelirin yaklaşık% 60'ını oluştururlar. 14

22 TABLO: 4 BÜTÇE {milyon$) Açı k veya fazla Gelirler Harcamalar Bağışlar Borç Ödemeleri Kaynak : International Financial Statistics, March 'de milyon $ olan ticaret fazlası 1990'da milyon $'a yükselmiştir. Ancak ithalatın iki misli artış göstermesi yüzünden bu rakam 1991 'de milyan $'a düşmüş; 1993'de ise milyon $ açık meydana gelmiştir. Faiz ödemeleri ile birlikte hizmet sektöründeki açıklar, cari hesaplardaki açığın 1993 yılında milyon $'a çıkmasına neden olmuştur yılında ise 931 milyon $ ticaret fazlası kaydedilmiştir istihdam 1994 yılında Arjantin'in ekonomik açıdan aktif nüfusu 12.8 milyon civarında idi ve bunun yaklaşık% 28'i kadındı. istihdam dağılımına bakıldığında tarımdan hizmet ve sanayi sektörlerine doğru gittikçe artan bir eğilim göze çarpmaktadır. Arjantin'de toplam işgücü içindeki vasıflı işçi oranı dünyadaki en yüksek oranlardan biridir. işsizlik oranı %12.8 (+%11 gizli işsiz) olup, işsizlik Buenos Aires civarından ziyade iç bölgelerde daha yüksektir ve genellikle % 1 O'un üzerindedir Sanayi Anahtar konumda olan sanayi sektörleri motor sanayii, beyaz eşya sanayii, elektronik malzemeler, kozmatik, fiber optik kablo, çimento, lastik, kağıt ve ahşap sanayiidir. 15

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ ARJANTİN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 528 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Arjantin Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Federal Cumhuriyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

PERU ÜLKE RAPORU 30.06.2015

PERU ÜLKE RAPORU 30.06.2015 PERU ÜLKE RAPORU 30.06.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Peru ya ihracat yapan 26 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı nın Türkiye'de

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ ŞİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Şili Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : İspanyolca Başkenti : Santiago Yüzölçümü

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ BREZİLYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 11.01.2008 Ülke No: 508 Şaban Oruç - 4 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Brezilya Federal Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 480 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hanoi RESMİ DİL Vietnamca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 2 Eylül 1945 DEVLET BAŞKANI Truong

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Sırbistan a ihracat yapan 210 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009)

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) BANGLADEŞ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) GSYİH 89,4 milyar $ KİŞİ BAŞINA GSYİH 599 $ GSYİH BÜYÜME HIZI % 5,7 İHRACAT 15 milyar $ İTHALAT 19,7 milyar $ ENFLASYON ORANI 5,1 DIŞ BORÇ 21,8 milyar $ TOPLAM

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: yaounde@ekonomi.gov.tr Tel:00 237 22 21 80 23 Adres: Turkish Embassy Office Boulevard de l'urss 1782 B.P. 35155 Bastos-Yaounde-CAMEROUN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

JAPONYA NIN GENEL VE ÜLKEMİZLE DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ

JAPONYA NIN GENEL VE ÜLKEMİZLE DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ JAPONYA NIN GENEL VE ÜLKEMİZLE DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ Bu çalışmanın amacı, Japonya nın genel dış ticaret yapısını incelemek ve ülkemizin Japonya nın dış ticaretindeki konumunu gözler önüne sermektir.

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ETİYOPYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 03.04. 2007 Ülke No: 334-Ş.O. - 48 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı