Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta"

Transkript

1 ISSN ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya bas n özgürlü ü raporuyla standart belirleyen Freedom House un raporundaki Türkiye tart fl l yor. Bu konuyu yorumlayanlardan biri de, Haritadaki yerimiz morard ; buna sevinemeyiz... bafll kl yaz s yla Taha K vanç oldu. K vanç, sonunda, Türkiye yi özgürlükleri k s tl ülkeler aras na ald rtt lar... dedi i yaz s nda önemli hususlara vurgu yapt Cezaevinde ismi bilinen tek bir gazeteci yok bugün; medya mensubu olup da tutuklu statüsünde bulunanlar n say s da baya azald. Freedom House (FH) böyle bir ortamda Türkiye nin haritadaki rengini morartt iflte... Bir y l evvel sar yd ülkemizin rengi, flimdi mor... diyen Taha K vanç a göre, Türkiye nin FH taraf ndan bas n özgür olmayan ülkeler s n f na itilmesi, bu mesle in ülkemizdeki mensuplar aç s ndan yüz k zart c bir durumdur. Olay n tart fl l fl ve de erlendirilifl yönünün satakl na dikkat çeken K vanç a göre, konunun hep siyasi sonucu üzerinde durulmas bile Türkiye de sa l kl bir medya düzeni bulunmad n n, gazeteci s fat tafl yanlar n büyük bölümünün asl nda politikac kimli ini bu s fatla örtmeye çal flt n n göstergesi... Ve can al c bir tespit: nsan, bugünün dünyas nda, Ben özgür de ilim diye övünür mü? Bizimkiler bununla övünüyorlar iflte... Taha KIVANÇ n yaz s 7. SAYFADA Terör, ya ma, barikat, ss zl k Ukrayna da Futbol maç sonras Rusya taraftarlar yla çat flan Ukrayna yanl lar n n molotofkokteylleriyle sendika binas n atefle vermesiyle ölenlerin say s 50 ye yaklafl rken, ülkede durum giderek vahimlefliyor. Ukrayna ordusunun çevresini kuflatt Slavyansk'ta, ayr l kç lar, hükümet güçlerinin müdahalesine karfl haz rl klar n sürdürürken, federe bir yap için referandum talep eden ayr l kç lar n kontrolündeki Slavyansk'ta, hükümet güçlerinin olas operasyonuna karfl flehrin girifl noktalar nda barikatlar oluflturuldu. K r m Tatarlar n n lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil K - r mo lu, Rus askerlerince K - r m a al nmay nca baflkent Kiev e döndü. Rusya yanl lar taraf ndan kaç r - lan 8 kiflilik AG T gözlemci heyeti serbest b - rak ld. HABER 7. SAYFADA Konu: PKK, imza: H. Celal Kay t d fl l kta gelinen nokta Güzel, analiz: Çok özel adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada yi ama yetersiz 2013 te 42 bin 655 kitap yay mland Söz konusu dönemde 42 bin 655 kitap, elektronik kitap, 2 bin 299 web tabanl elektronik kitap, 13 kitap kaseti, 21 harita ve 383 di er materyaller olmak üzere toplam 47 bin 352 materyal için ISBN al nd y l nda yay mlanan materyallerin say s 2012 y l na göre yüzde 11,1 artt. En yüksek art fl, yüzde 537 ile elektronik kitaplarda gerçekleflti. HABER 3. SAYFADA www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken TOBB Baflkan Yard mc s ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Çetin Osman Budak, Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin 10 bin dolarda çak l kald n belirterek, "10 bin dolar geçmek için kendimizi yenilemek zorunday z, orta gelir tuza ndan ç kmam z laz m" dedi. HABER 12. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, kay t d fl l kta gelinen noktan n ülke için büyük bir baflar oldu unu ancak yeterli olmad n bildirdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, 2003 y l nda yüzde 32,4 olan kay t d fl l n gayri safi yurt içi has laya oran n n, verilen mücadele sayesinde 2013 y l n n sonu itibar yla yüzde 26,5'e kadar düfltü ünü ifade etti. Geliflen teknolojinin de kay t d fl l önlemede oldukça etkili oldu unu belirten Palandöken, Bundan y l önce beyan d fl b rak lan bir gelirin tespiti için ya bir ihbar yap lmas ya da tesadüfen yap lan vergi incelemesinde ortaya ç kmas gerekiyordu. fiimdi ise, BA- BS formlar, yeni nesil POS cihaz ve yazar kasalar sayesinde kayda girmeyen bir gelir oldu unda, bunlar otomatik olarak sistemden ç k yor dedi. HABER 3. SAYFADA TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Milli gelir 2008'den bu yana 10 bin dolar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi BAfiBAKAN yan lt l yor mu? Terör sorununu bitirmek için al nan ve devlet politikas olarak uygulanan; ad na ister Kürt aç l m deyin, ister demokratik aç l m deyin, isterseniz kardefllik projesi; ortada bir gerçek var ki, Kürt ün Türk le, Türk ün Kürt le bir sorunu yok. Sorun gerçekten de bir terör ve demokrasi sorunu. Terör, PKK ve hükümet icraatlar na dikkat çeken bir yaz kaleme alan Sabah yazar Hasan Celal Güzel çarp c bir analiz koydu ortaya. Baflbakan Erdo an' n iyi niyetini istismar edip, hükümeti bitmek üzere olan PKK ile masaya oturtarak, örgütü bitmekten kurtaranlar kimler? e yan t arayan Güzel in yaz s 7. SAYFADA Dinleme nin boyutu Cemaat i aflan çapta Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün baflkanl nda toplanan son MGK'da çok önemli konular ele al n rken, Kurul da, yasad fl dinlemelerle ilgili rapor okundu. Kurulun bir önceki toplant s nda ulusal güvenlik meselesi olarak ele al nan yasad fl dinlemeler konusunda bu kez daha net tav r ortaya konuldu. Habertürk e göre 6 saatlik MGK toplant s nda, yasad fl dinlemelere iliflkin flu yaklafl m ortaya konuldu: Bir kifli ekseninde olmamakla birlikte, adli-idari tüm süreçler devam ediyor. Tereddüt yok; Cemaat boyutunu çok aflan bir olay. Cemaat le ilgili boyutu oldu u kadar casusluk-illegal boyutlar var. D fliflleri Bakanl ndaki dinleme olay, (gizli Suriye toplant s ) siyasi tart flmalar n çok ötesinde, devletin âli menfaatlerini ilgilendiren bir konu. (Askerler de bunun bir casusluk olay oldu unu düflünüyor.)

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Mayıs 2014 Pazartesi Meltem Ekiz ''Kemerlerinizi Bağlayın" filmine Diyarbakır da özel gala DİYARBAKIR - Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Yönetmen Ferzan Özpetek'in 10. filmi "Kemerlerinizi Bağlayın"ın (Allacciate le Cinture) özel galası Diyarbakır'da yapıldı. İtalya'nın Lecce kentinde çekilen 13 yıllık bir evliliğin iyi ve kötü yönlerini anlatan ve kanserde erken teşhisin öneminin ön plana çıktığı filmin özel galası bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galaya Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yanı sıra birçok sinemasever katıldı. Filmin gösterimi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özpetek, filmin galasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, bununla Güneydoğu Anadolu'da 3 gala yapmış olduğunu söyledi. İtalya'nın Lecce kentine çok düşkün olduğundan iki filmini burada çektiğini belirten Özpetek, "İstanbul'da çekmeyi planladığım bir film var. Daha sonra Diyarbakır'da da bir film çekmekten memnuniyet duyarım'" dedi. Özpetek, filmde Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın bir şarkısını kullanmasının herhangi bir amacı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkısını hoşuma gittiği için filmde kullandım. Hiçbir amaçla yapmadım. Ozamanlar filmin Diyarbakır'da gösterileceğini bile düşünmüyordum. Oyuncu seçiminde de bir planlama yapmıyorum. Hep içimden geleni yapıyorum. İçimden gelen oyuncuyu oynatıyorum. Montajcıya Aynur'dan 4 tane şarkı gönderdim. Sabah gittiğimde bunu bana dinletti 'filme ne kadar güzel oturuyor' diye." Diyarbakır'da çok güzel bir gün geçirdiğini dile getiren Özpetek, sabah turist gibi toplu dolaşmanın kendisini biraz rahatsız ettiğini kaydetti. Özpetek, şöyle devam etti: "Çünkü hiç kimseye söylemeden buraya gelip 4-5 gün dolaşmam, insanlarla görüşmem, konuşmam güzel olur. Çok daha güzel olur, şehri çok daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Diyarbakır'a bana asıl sürpriz olan şey örneğin burada Süryani Kilisesi'ni gördüm. Burada çeşitli uygarlıkların, kültürlerin olması insanı etkiliyor. Kentte büyük bir zenginlik var. Onları göstermek, tanıtmak çok önemlidir." (AA) 21:30 OXFORD CİNAYETLERİ 20:15 BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ Orijinal Adı : The Oxford Murders Yönetmen : Alex De La Iglesia Oyuncular : Elijah Wood, John Hurt, Leonor Watling Yapım : 2008 Suç Oxford Üniversitesinde profesör olan Arthur Seldom okulda başlayan seri cinayetleri önlemeye çalışır. Katil cinayetlerin ardında matematiksel semboller bırakmaktadır. Katili durdurmak isteyen profesörün en büyük yardımcısı eski öğrencilerinden Martin olur. Yaşadığı yerde işlenen bir cinayetten sonra işler karışınca, cinayetleri Sherlock Holmes stiliyle, mantık ve matematik sembolleri kullanarak çözmeye çalışırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blade Yönetmen:Step hen Norrington Oyuncular:Wes ley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson Yapım Yılı:1998 Tür:Aksiyon/ Macera Dünya vampir saldırısı altındadır. Vampirler genç yaşlı, çocuk, hamile dinlemeksizin herkese saldırıp karınlarını doyurmaktadırlar. Günlerden bir gün karnında bebeği olan hamile bir kadına saldırırlar. Kadın orada hayatını kaybeder ama bir mucize eseri karnındaki çocuk ölmez. Artık yarı insan olan bu çocuk, diğer yarı genlerinde ise vampir genleri Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Boşanma hakkında ilk kez konuştu DIŞ HABERLER - 11 yıllık eşi Gwyneth Palttow'dan ayrılan Chris Martin, boşanma sebebi olarak kendini gösterdi. Coldplay solisti Chris Martin eski eşi Gwyneth Paltrow ile boşanmasına kendinin neden olduğunu açıkladı. BBC Radio 1 da bir programa katılan Martin, Yaklaşık 2 sene önce perişan haldeydim. Etrafımdaki güzel şeylerin keyfine varamıyordum.. Değişiklik yapmak zorundaydım. Eğer sevgiye kendinizi açmazsanız, başkalarına da bu duyguyu yaşatamazsınız dedi. 11 yıl evli kalan çiftin Apple ve Moses adında çocukları var. İkili, 2003 yılında gizli bir törenle evlenmişti.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 5 May s 2014 Pazartesi Savunma sanayimiz ihtiyaca yeter halde Milli Savunma Bakan Yard mc s Hasan Kemal Yard mc, Türk savunma sanayisinin yurt içi ihtiyaçlar karfl lama noktas nda gelebilece i yere geldi ini belirterek, "Bundan sonraki hedef yurt d fl na sat flt r" dedi. ANKARA - Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i Genel Kurulu, Orta Anadolu hracatç Birlikleri Konferans Salonu'nda yap ld. 54 üyenin 44'ünün oy kulland Genel Kurul'da, seçime tek aday olarak giren Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i Baflkan Latif Aral Alifl yeniden baflkanl a seçildi. Seçim sonuçlar n n aç klanmas n n ard ndan bir konuflma yapan Milli Savunma Bakan Yard mc s Hasan Kemal Yard mc, yeni seçilen yönetim kuruluna baflar lar diledi. Türk savunma sanayisinin art k içerideki ihtiyaçlar karfl lama noktas nda gelebilece i yere geldi ini dile getiren Yard mc, "Bundan sonraki hedefin yurt d fl na sat fl oldu unu alt n çizmek istiyorum" diye konufltu. Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçeklefltirmesi noktas nda savunma sanayisi sektörünün örnek oldu unu anlatan Yard mc, sektöre inançlar n n tam oldu unu kaydetti. Savunma Sanayii Müsteflar smail Demir de sektörün ihracat nda mevcut rakamlar n çok daha ilerisine gidilen günleri görmeyi umduklar n söyledi. Konulan ihracat hedeflerinin iddial oldu unu anlatan Demir, "Biz, inan yoruz ki bu hedeflere hep beraber eriflebiliriz. Bu hedeflere eriflirken bu rakamlar n içinin olabildi ince yerli içerikle dolmas önemli bir faktör" de erlendirmesinde bulundu. Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i Baflkan Latif Aral Alifl de bugün itibar yla Türkiye'nin en genç ve h zl büyüyen ihracatç birli i olduklar n ifade etti. Birli in 2,5 y l önce kuruldu unu an msatan Alifl, sektörün 2008'de 600 bin dolar olan ihracat n n, geçen y l itibar yla 1,4 milyar yükseldi ini söyledi.bu y la da ihracat anlam nda h zl bafllad klar n anlatan Alifl, y l n 3 ay nda toplam ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20 civar nda artt n ifade etti. Y l sonunda ihracat n 2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleflmesini beklediklerini belirten Alifl, "Yo un Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yat r mlarla büyüyen savunma sektörümüz üretti inin 3'te 1'ini ihraç eder duruma geldi" dedi. K sa süre içerisinde ihracat performas n n 5-10 kat na ç kar lmas gerekti inin alt n çizen Alifl, stratejik bir sektör olarak kara, hava, deniz ve uzayda Türkiye'nin gelece ini temsil ettiklerini kaydetti. Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyelini harekete geçirmek için savunma ve havac l k tan t m grubunu oluflturduklar n bildiren Alifl, grubun birçok alanda tan t m va pazarlama faaliyetleri yürüttü ünü dile getirdi. Alifl, ihracat n finansman konusunda geçmiflte dile getirdikleri s k nt lar n karfl lanmaya baflland n belirterek, flöyle devam etti: "Hükümetimizin bu alanda yapt çal flmalar birlik olarak destekliyoruz. Devletin yerli savunma sanayisi al m n art rmas, bilhassa bu konuda flirketlerimizin gelifltirdi i ürünlerin devlet envanterine girmesi ve kullanmas d fl pazarlara aç lmak konusunda en önemli unsur. Bu nedenle Türk Silahl Kuvvetleri baflta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kurulufllar m z taraf ndan yerli ürünlerin tercih edilmesi hem ihtiyaç hem de referans anlam nda büyük önem arz etmektedir." Genel Kurula, Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir de kat ld. Geçen y l 42 bin 655 kitap yay mland ANKARA - Türkiye'de geçen y l 42 bin 655 kitap yay mland. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l na iliflkin Uluslararas Standart Kitap Numaras (ISBN) statistiklerini aç klad. Buna göre, 2013 y l nda yay mlanan materyallerin say s 2012 y l na göre yüzde 11,1 artt. En yüksek art fl, yüzde 537 ile elektronik kitaplarda gerçekleflti. Söz konusu dönemde yay nc lar taraf ndan 42 bin 655 kitap, elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 299 web tabanl elektronik kitap, 13 kitap kaseti, 21 harita ve 383 di er materyaller olmak üzere toplam 47 bin 352 materyal için ISBN al nd. Geçen y l materyallerin yüzde 89,6's özel sektör, yüzde 7,6's kamu ve e itim kurumlar, yüzde 2,8'i ise sivil toplum kurulufllar taraf ndan yay mland. Özel sektör taraf ndan yay mlanan materyaller 2012 y l na göre yüzde 13,1 artt. Materyallerin yüzde 26,5'i e itim, yüzde 20,3'ü yetiflkin kültür yay mlar, yüzde 17,2'si çocuk ve ilk gençlik yay mlar, yüzde 14,8'i akademik yay mlar, yüzde 14'ü yetiflkin kurgu edebiyat yay mlar, yüzde 7,2'si ise inanç yay mlar ndan olufltu. Yay mlar n yüzde 91'i Türkçe, yüzde 5,5'i ngilizce, yüzde 3,5'i ise di er dillerle gerçekleflti. Evliliklerde "y llar n hat r " hiçe say ld ANKARA - Geçen y la iliflkin boflanma istatistikleri, evliliklerde en riskli dönemin ilk 5 y l oldu unu ortaya koydu. Türkiye genelindeki boflanmalar n yüzde 40,3'ü evlili in ilk 5 y l nda gerçekleflirken, evlili inin 16'nc ve daha ileri y llar da bir di er zorlu dönem olarak dikkati çekiyor. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 y l nda toplam 125 bin 305 çift bofland. Türkiye genelindeki boflanmalar n yüzde 40,3'ü evlili in ilk 5 y l nda, yüzde 21,5'i evlili in 6-10 y l içinde, yüzde 14,1'i evlili in y l içinde, yüzde 23,8'i ise 16 y l ve üzeri evliliklerde görüldü. Söz konusu dönemde en fazla boflanman n gerçekleflti i stanbul'da geçen y l 27 bin 24 çift boflan rken, bu boflanmalar n yüzde 36,5'i evlili in ilk 5 y l nda, yüzde 22,2'si evlili in 6-10 y l içinde, yüzde 15'i evlili in y l içinde, yüzde 26's da 16 y ldan uzun süren evliliklerde görüldü. Geçen y l, ortalama ilk evlenme yafl n n en yüksek oldu u il erkeklerde 27,7, kad nlarda 24,8 ile stanbul oldu. Baz flehirlerde ortalama ilk evlenme yafl incelendi inde, erkeklerde ortalama yafl stanbul'da 27,7, zmir'de 27,6, Eskiflehir ve Antalya'da 27,3, Ankara'da 27,2, Bursa'da 27,1, Erzurum'da 26,5, Hakkari'de 26,3, Samsun'da 26,1, A r 'da 25,7, Siirt'te ise 25,1 olarak belirlendi. Kad nlarda ortalama ilk evlenme yafl ise stanbul'da 24,8, zmir'de 24,6, Eskiflehir ve Ankara'da 24,5, Antalya'da 24,1, Bursa'da 24, Hakkari'de 23,5, Samsun'da 23,4, Erzurum'da 22,8, Siirt'te 21,6, A r 'da ise 21,5 oldu. Türkiye Psikiyatri Derne i Ruh Sa l ve Medya Çal flma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya, boflanmalar n genellikle sosyo-ekonomik faktörlerden kaynakland n belirterek, ailelerin da lmas nda yoksulluk, gelir eflitsizli i, iflsizlik, uygunsuz çal flma koflullar ve fliddet gibi sorunlar n ciddi rol oynad n ifade etti. Pek çok evlili in bafltan mutsuz kuruldu una ve ilk 5 y lda sonland r ld na iflaret eden Kaya, 16 y l ve üzeri evliliklerde boflanmalar n yüksek olmas n n kad n n boflanabilece i erki ancak o y llardan sonra kendinde bulmas yla ilgili oldu unu söyledi. Kaya, kad n n istihdama kat lmas n n evliliklerin sürdürülebilirli i için önemli oldu unu vurgulayarak, kad nlar n uygun koflullarda ve güvenceli ifllerde çal flmas n n teflvik edilmesi gerekti ini kaydetti. Magazin programlar nda ve dizilerde bu konuda duyarl bir yaklafl m gösterilmedi ine dikkati çeken Kaya, "Medyada s kl kla boflanm fl, güçlü, baflar l kad n örneklerine vurgu yap l yor. Bu konuda daha hassas olunmas gerekti ine inan yorum" dedi. Kapitalizmin, insanlar boflanmaya ve yaln z yaflamaya teflvik etti ini dile getiren Kaya, "Hükümet her ne kadar aileyi koruyucu bir dil kullansa da evlilikler kapitalizme yenik düflüyor. Ekonomi ideolojik söyleme egemen oluyor. ABD'de yap lan bir araflt rmaya göre, boflanmalar tüketimi yüzde 25 art r yor. Bir yerine iki ayr ev kuruluyor, çocuklar için daha fazla harcama yap l yor. Böylece, AVM'ler daha fazla kazan yor. Kapitalizm, boflanmalardan kar sa l yor" diye konufltu. Kay t d fl l kta gelinen nokta iyi ama yetersiz ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, kay t d fl l kta gelinen noktan n ülke için büyük bir baflar oldu unu ancak yeterli olmad n bildirdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, 2003 y l nda yüzde 32,4 olan kay t d fl l n gayri safi yurt içi has laya oran n n, verilen mücadele sayesinde 2013 y l n n sonu itibar yla yüzde 26,5'e kadar düfltü ünü ifade etti. Geliflen teknolojinin de kay t d fl l önlemede oldukça etkili oldu unu belirten Palandöken, flunlar kaydetti: "Bilgisayar ve geliflen teknoloji sayesinde vergi kaç ranlar n iflleri zorlafl yor. Bundan y l önce beyan d fl b rak lan bir gelirin tespiti için ya bir ihbar yap lmas ya da tesadüfen yap lan vergi incelemesinde ortaya ç kmas gerekiyordu. fiimdi ise, BA-BS formlar, yeni nesil POS cihaz ve yazar kasalar sayesinde kayda girmeyen bir gelir oldu unda, bunlar otomatik olarak sistemden ç k yor. Geriye sadece, beyan d fl b rak lan vergi için vergi incelemesi bafllatmak ve raporlama kal yor.

4 45 Mayıs 2014 Pazartesi ANKARA Gözde Kişin Başkan Duruay dan MİNİKLERE DERS HABER MERKEZİ - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yerel yönetimler ile ilgili bilgi almak için kendisini ziyarete gelen minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. ANKARA-Okulda yerel yönetimler ünitesini işleyen Özel Sevgi Koleji öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ı ziyaret ederek, yerel yönetimler ile ilgili bilgi aldılar. Öğrencileri belediye meclis salonunda ağırlayan Başkan Fatih Duruay, miniklerin yerel yönetimler ile ilgili kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Mecliste yapılan toplantının ardından miniklere ve öğretmenlerine hediye veren Başkan Duruay, öğrencilere bir de tekne ile gezi sürprizi yaptı. Yerel yönetimler ile ilgili Başkan Fatih Duruay dan bilgi almak isteyen öğrenciler, belediye meclisinin koltuklarını doldurdu. Mecliste yapılan toplantıda minikler, Başkan Duruay a yerel yönetimler, belediye başkanlığı ve belediyenin görevleriyle ilgili sorular sordu. Miniklerin sorularını tek tek cevaplayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, il meclis yapısından belediye meclis yapısına, belediye başkanlığından meclis üyeliğine kadar her konuda minikleri bilgilendirdi. ISSN Yıl: 44 5 Mayıs 2014 Pazartesi Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yapılan toplantının ardından miniklere ve öğretmenlerine hediye verdi. Kendisine büyük ilgi gösteren öğrencilerle fotoğraf da çekilen Başkan Duruay, bir de sürprizi olduğunu açıkladı. Miniklere Mogan Gölü üzerinde tekne ile gezi turu sürprizi yapan Başkan Duruay, çocuklara gezi teknesine kadar da eşlik etti. Çocuk polisler kuralsızlara acımadı... HABER MERKEZİ Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Trafik ve Eğitim Haftası nda Kızılay da polis amcalarıyla denetim yaptı, kurallara uymayan sürücülere ceza yazılmasını sağladı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapıldığı Trafik ve Eğitim Haftası dolayısıyla minik polisler, hem kendileri bilinçlendi hem de farkındalık yarattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü nün işbirliği ile Kızılay Güvenpark Kavşağı nda, dört ayrı noktada ekipler halinde çalışmalara katılan çocuklar, yayaları ve sürücüleri trafik kurallarına ilişkin uyardılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu ndan Fikret Gündüz ün geçtiğimiz aylarda verdiği seminere katılan minik polisler, Güvenpark Kavşağı ndaki denetimlerde çok heyecanlı ve dikkatliydiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi ve heyecanla trafik denetimi sürdüren çocuklar, büyüklerini ve yaya yaşıtların, ihmal ettikleri, özen göstermedikleri trafik kurallarıyla ilgili olarak uyarmaya, yapılan yanlışlardan doğruları hatırlatmaya devam ettiler. Çocuklar, haftanın anlamına uygun biçimde, dur - geç levhaları ve megafon ile yaptıkları anonslarla, yayaları ve sürücüleri sözlü olarak uyarırken, bazılarına da ceza yazılmasını sağladılar. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförünü uyaran ve 80 lira ceza yazılmasını sağlayan minik polisler, sürücüye cezayı 15 gün içerisinde öderse yüzde 25 indirim yapılacağını hatırlattılar. Taksi şoförü de gülümseyerek, 80 lirayı ödeyince emniyet kemerinin takılacağını unutmam mümkün değil dedi. Çubuk Spor için destek istiyoruz HABER MERKEZİ - Çubuk Spor Kulübü Başkanı Sedat Yiğiner, Çubuk Spor un 12 Temmuz 1959 yılında kurulduğunu ve Başkent in köklü bir kulübü olduğunu belirterek, Çubuk Spor, Türkiye 2. ve 3. Profesyonel liglerinde mücadele etmiş, şu anda ise 1. Amatör Küme de A takım, gençlerde ise U19 ve U15 liglerinde mücadele etmektedir. A Takımımız, bu sezon için karşılaşmalarını başarı ile tamamlamış, U19 Genç Takımımız ise grubunda şampiyon olmuş ve 1. U19 Lig inde Play-Off mücadelesi yapmıştır. U19 Genç Takımımız, 1. U19 Play-Off grubunda Bugsaşspor u 6-4 yenerek, mayıs ayında yapılacak U19 Türkiye Şampiyonasında Ankara yı temsil edecek 4 takımdan biri olarak finallere katılmaya hak kazanmıştır. dedi. Çubuk Spor Kulübü Başkanı Sedat Yiğiner, yaptığı açıklamada ilgisizlikten yakındı. Göreve geldikleri günden bugüne sıkıntılarla mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Sedat Yiğiner, ilgisizlik ve sorumsuzluk nedeniyle zor günler yaşadıklarını vurguladı sezonunda göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Sedat Yiğiner, Çubuk tan destek alamadıklarını savunarak şunları kaydetti: Ben ve ekibim, göreve gelmeden önce, kulübümüz genel kurulunu yasal süresinde yaptıramamış, yönetimini oluşturamamış bir durumdaydı. Sporcuları da bu durumdan etkilenerek, farklı arayışlara girmişti. Çubuk halkı ve Çubuk Belediyesi nden destek almak, kulübümüze sahip çıkmak istedik. Maalesef hiçbir yerden destek alamadık. Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner den maddi ve manevi çok önemli destek gördük. Yeniden bir ekip kurmak amacı ile Çubuk lu gençlerimizi davet ettik. Fakat, bu amacımıza da ulaşamadık ve büyük çabalarımızla yeni bir ekip kurduk. A Takımımıza 22 sporcu, U19 ve U15 Genç Takımlarımıza ise 22 sporcu diğer kulüplerden transfer edildi. Çubuk Şehir Stadı nın olmaması nedeniyle A Takımı Ankara da hazırladık. U19 ve U15 Takımlarımız Çubuk ta uygun olmayan şartlarda hazırlandılar. Üzüntüm, 100 bini aşkın nüfusu olan bir ilçenin gençlerinin sahipsiz kalması. Sportif başarıdan önce gençlerimizin sağlıklı spor yapabilmeleri için maddi ve manevi her türlü desteğimizi esirgemedik. Başta Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner e ve kulübümüz yöneticilerine şükran borçluyuz. Başkan Sedat Yiğiner, Bu gayretlerimiz önümüzdeki süreçte ne kadar olur bilemem. diyerek sözlerine şöyle devam etti: Çubuk Spor umuza başta belediyemizin, işadamlarımızın ve Çubuk halkının destek vermesi şart. Biz, genel kurulunu yapamayan, hiçbir kategoride karşılaşmalara çıkamayacak olan bu güzide kulübümüze, dolayısıyla Çubuk lu gençlerimize sahip çıkmaya çalıştık. Destek verildiği takdirde güzel projelerimiz var. Öncelikle stadımıza kavuşmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Çoğu ilçelerde hatta beldelerde, köylerde bile gençlerin spor yapabileceği güzel tesisler var. Bizim durumumuz ise ortada. Devlet ve belediye desteğini istiyoruz. Çubuk Spor Kulübü Başkanı Sedat Yiğiner, Başarılı bir sezon yaşatan sporcularımızı, teknik kadrodaki hocalarımızı kutluyorum. diyerek sözlerini tamamladı.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 5 May s 2014 Pazartesi TRABZON- TU BA YARDIMCI MISIR - Karadeniz Deniz Kufllar Projesi Koordinatörü Hayri Da l, AA muhabirine yapt aç klamada, dernekleri taraf ndan haz rlanan, Temmuz 2012'de çal flmalar na bafllanan ve Mart 2014'de sona eren proje ile Romanya, Bulgaristan ile Türkiye'nin Karadeniz k y lar nda envanter çal flmas yapt klar n söyledi. Çal flman n hedefinde dünya ölçe- inde hassas tür olan yelkovan ve tepeli karabatak kuflunun bulundu unu belirten Da l, ''Bu iki türün Karadeniz'deki da l mlar n, kolonilerini, üreme baflar lar n yapt m z bilimsel çal flmayla ortaya koymay hedefledik. Çal flma ile Karadeniz'de önemli kufl alanlar n n belirlenmesine temel oluflturacak rapor haz rlad k'' dedi. Da l, projenin 239 bin avroluk maliyetinin büyük bölümünün Avrupa Komisyonu Çevre Direktörlü ü taraf ndan karfl land n an msatarak, ''Proje ekibinde 17 kifli yer ald. Projenin sonunda hedef türlerimizin hangi tehditlerle karfl karfl ya oldu u, nerelerde yo unlaflt, aç k denizdeki davran fllar n n ve üreme baflar lar n n ne oldu- u gibi sorular n yan t n ortaya koymay hedefledik'' diye konufltu. Karadeniz'de deniz kufllar n n ilk defa proje kapsam nda aç k denizde araflt r ld n ve önemli kufl alanlar araflt rma yöntemlerine göre haritaland n belirten Da l, flöyle devam etti: "253 gün deniz k y s ndan, 37 gün aç k denizden arazi çal flmas gerçeklefltiren proje uzmanlar 2 bin 428 kilometrelik alanda 556 saat gemilerden say m yapt. 75 farkl türün tespit edildi i, 14 bin 459 kuflun gözlemlendi i ve haritaland araflt rma kapsam nda yelkovan kufllar n n aç k denizdeki gizemli hayat na dair önemli bulgulara ulafl ld. Verileri, bilim insanlar na aç k olan veri taban na girdik. Proje kapsam nda Karadeniz'in güneyindeki tepeli karabatak üreme ve beslenme alanlar belirlenerek haritaland." Do a Derne i taraf ndan, yok olma tehdidi alt nda bulunan tepeli karabatak ve yelkovan kuflunun envanterini ç karmak amac yla yürütülen, ''Karadeniz'in Güneyinde Denizel Önemli Kufl Alanlar n n Envanterinin Haz rlanmas " projesi kapsam nda Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz k y lar nda gerçeklefltirilen ve yaklafl k iki y l süren çal flma tamamland. Karadeniz in deniz kufllar say ld Tek dü ünde 4 çocu unu evlendirdi fianliurfa - fianl urfa'da eski belde belediye baflkanlar ndan Halef Y ld z' n 3 o lu ile 1 k z, ayn dü ün töreninde evlendi. Kent, büyükflehir statüsüne kavuflmadan önce Konuklu beldesinin belediye baflkanl n yürüten Y ld z, çocuklar Mehmet, Yusuf, Halit ve Hatice'yi tek dü ün töreninde evlendirdi. Konuklu Mahallesi'nde gerçeklefltirilen törende, Y ld z ile damatlar, davetlileri kap da karfl lad. lahi ve mevlit okunan tören, duan n ard ndan sona erdi. Törene kat lan Büyükflehir Belediye Baflkan Celalettin Güvenç, damatlar ve Y ld z' tebrik ederek, "Halef Bey, bu dü- ünle ne kadar pratik oldu unu gösteriyor. Kendisi tecrübeli bir siyasetçi dü ünleri de böyle kolayca hepsini bir araya getirip olay çözmüfl, Allah hay rl eylesin. Bafll k paras n da kald rd klar için de onlar tebrik etmek laz m. Çünkü bu konuda çocuklar zorlamak çok para istemek do ru de il. Eski Belediye Baflkan m z Halef bey de bu konuda öncülük yap yor" diye konufltu. Halef Y ld z ise 4 çocu unu ayn dü ünde evlendirmenin mutlulu unu yaflad n ifade ederek, "Eski Konuklu belediye baflkan y m, 3 dönem görev yapt m. Biz Y ld z ailesi olarak aram zda bafll k paras n kald rd k. Bafll k paras kalkt için dü ünlerimiz kolay oldu. 3 o lumu ve bir k z m evlendiriyorum. Bafll k paras kalkt için her fley çok kolay oldu" dedi. (AA) Da l, bütün k y lar tarayarak Türkiye ve Bulgaristan k y lar nda 48 farkl lokasyondaki kolonilerde araflt rma yapan ekibin, türe ait Karadeniz'deki en kapsaml çal flmay gerçeklefltirdi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Do u Karadeniz'deki yaflam alanlar n kaybeden tepeli karabatak kuflunun yanl fl kentleflme projelerinden olumsuz etkilendi ini gözlemledik. Projenin yürütüldü ü güney Karadeniz k y lar, yelkovan ve tepeli karabatak kufllar n n uluslararas öneme sahip popülasyonlar na ev sahipli i yapmaktad r. Çal flma sonucunda Karadeniz'de 9 önemli kufl alan belirledik. Bu alanlar n koruma alt na al nmas ve destekledi i kufl popülasyonlar da göz önünde bulundurularak yönetilmesi gerekiyor." Çal flmaya iliflkin detayl raporu ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaflacaklar n dile getiren Da l, söz konusu alanda tepeli karabatak say s n n 3 bin civar nda oldu unu ifade etti. (AA) Gürleyik köyündeki endemik türler koruma alt na al nacak ESK fieh R - Türkiye'nin 31 endemik türüne ev sahipli i yapan Eskiflehir'in Mihal çç k ilçesine ba l Gürleyik köyündeki 1. Derece Do al ve Arkeolojik Sit Alan 'ndaki ön de erlendirme sonucunda bölgede ekolojik ve bilimsel temelli etüt yap lmas karar al nd. Gürleyik Köyü Do al ve Tarihi Varl klar Koruma Derne i Baflkan Halit Gürsoy, dernek binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, bölgede Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmalar sonucunda al nan karardan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Eskiflehir'in biyolojik zenginliklerini koruma ve gelifltirmeye yönelik çal flmalar n çevreye duyarl herkesin görevi oldu unu vurgulayan Gürsoy, flöyle konufltu: "Gürleyik köyüne Hidroelektrik Santrali yap lmas talebi üzerine 2008'den bu yana bölgenin do as n ve tarihini korumak amac yla mücadele veriyoruz. Mücadelemiz sonunda elde edilen hakk m z bölge halk için hay rl olsun. Derne imiz bundan sonra bölge için çal flmalar n sürdürecek. Hedefimiz Gürleyik'i ekolojik köy yapmak, flair ve yazarlar için ilham kayna olmas n sa lamak." Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yücel ise Gürleyik köyünün sahip oldu u nadir ve tehlike alt ndaki türler, habitat çeflitlili i ve arkeolojik de erler bak m ndan büyük önem tafl d n söyledi. Söz konusu bölgenin sit alan ilan edilmesinin ard ndan köyde pek çok çal flma yap ld n ifade eden Yücel, flunlar kaydetti: "Zengin biyolojik çeflitlili e sahip Gürleyik köyü s n rlar D KEY BAKIfi Gürleyik Köyü Do al ve Tarihi Varl klar Koruma Derne i Baflkan Halit Gürsoy, dernek binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, bölgede Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmalar sonucunda al nan karardan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. smet Bora B NATLI SAH ELLER M H Ç M NNACIK OLDU MU BEN M? Kundak bebeklerini bilirsiniz k p r k p r elleri ayaklar minik parmaklar n n aras na s k flt r rlar baz kere onlar okflayan elleri. Tombik parmaklar s ras n z yiyesiniz gelir. O eller temiz, masum, her türlü kötülükten bihaber öylesine k prafl r dururlar. Birden akl ma düfltü bir ezan vakti uyanmalar s ras nda. Acaba benimde ellerim öyle minnac k olmufl muydu bir zamanlar. Annemin bir y n çocuktan ve ev iflinden vakit bulup ta o elleri sevip okflad olmufl muydu? Ya babam! Çilekefl nas rl eleriyle avuçlay p okflam fl m yd o elleri, buna zaman bulabilmifl miydi acaba? Yoksa hep böyle miydi benim ellerim. Ne çok ihtiyaç duyuyor flimdi okflan p sevilme e, acaba bir yan eksik kald ndan m d r? Elaz l edebiyatç dostum, e itimci yazar R.Mithat Y lmaz bir makale yay mlam flt bir zamanlar: smet Bora Binatl n n elleri diye.dikkatli bir okuyucu titizli iyle fliirlerimde ellerimle ilgili çokça ifade ve imge kulland m fark etmifl ve bunun üzerine kaleme alm fl o yaz y.bana yaz n n ç kt gazeteyi gönderdi inde bunun fark na vard m ve geriye dönük bütün fliirlerimi inceledi imde gördüm ki gerçekten el imgesini çokça kullanm fl m. fiimdi düflünüyorum ve bunun sebebini bulmaya çal fl yorum. Niçin gözlerim de il, bir baflka uzvum de il de illa da ellerim? Japonlarda el temas n n yani karfl l kl dokunuflun bir sevgi ifadesi oldu unu duymufltum. Do rumudur bilmem ama bu fikre bütünüyle kat l r m ben. Zaten belli bafll befl duyumuzdan biri dokunmak de il midir? Dini inançlar m z aç s ndan da Peygamber ö üdü olarak musafaha etmemiz emrolunmufltur. Ki bu el ele tutuflmak anlam nda bir hareketi anlatmaktad r. Sadece bana özgü de il bu temay kullanmak tabii. Halk edebiyat m zda türkülerimizde, flark lar m zda bolca kullan l p yüz y llar boyu süregelmifltir.(el çek tabip el çek benim yaramdan), (ellerin ellerimde gözlerin gözlerimde), ( Tut ellerimi çocuk tut biraz),(b rakma ellerimi..) gibi daha yüzlercesini örnek vermek mümkündür. Bunlar çok farkl flair ve ozan n söylemleri olarak günümüze gelmifl olanlar. Oysa Mithat Y lmaz n da tespit etti- i gibi ben, her halde birçok ozan ve flairin toplam nca kullanm fl olmal y m bu el imgesini. Niçin diye soruyorum kendime. Ne var ellerimde benim? Hani bir fliirimde Sorma bu titreme neden girdi ellerime/ Benim h çk r klar m parmak uçlar mda bafllar dedi im gibi yaflad m hayat n gözyafllar ma yasak koymas sonucu parmak uçlar mda m h çk rd m y llarca. Erkekler a lamaz diyerek büyüttüler de a layamad k ellerimiz mi isyan etti sonunda. fiefkatle tutulup elimizden okula götürülemedik. Parmak uçlar m za cetvelle vurularak çokça cezaland r ld k. Nas r ba latt k daha çocuk yafl m zda parmaklar m za ondan m yoksa? Kalem tutmadan önce balta, kürek, kazma tuttu umuzdan m tak l kald akl m zda kim bilir. Sevgiyle dokunmad bir dudak minnac kken, tombikken, lekesizken, günahs zken ondan m? nsan bir ömrü tüketiyor ve hep gün bu gün, saat bu saat diye düflünüyor ço unlukla. Birazc k geriye, birazc k derine indi imizde fark ndal klar bafll yor neden h rç n z, niçin katiliz, niçin korka z, niçin uysal z, iyiyiz veya kötüyüz diye.belki de bir psikologa sormak gerek niçin, niçin, niçin diyerek. Yaflad klar m z n, yaflayacaklar m z etkilemifl oldu unun fark na vard m z zaman anlam kazan yor hayat m z. Dünü bilmek bu güne uyarlay p düzen vermek, yar na haz rlanmak suretiyle kaliteli bir yaflant y elde edebiliyoruz belki de. Sahi benim ellerim hiç minnac k olmufl muydu yoksa hep böyle miydiler. Ya sizin ellerinizi minnac k olup okfland m sevgiyle, flefkatle, merhametle, ilgiyle. Döndürün dününüze hayat aynan z, eminim çok fleyler anlatacakt r. Bak n gülümseyin kafl n z çat n, iç çekin ve sonra yar nlara nas l bakaca n za karar verin. Umar m mutlu ve gülen yüzlerle bakars n z. içinde yetiflen 332 bitki türünden 31'i ülkemiz için endemiktir. Bölgede karaçam, sar çam, k z lçam, mefle ve tehlike alt nda endemik bitki türleri bulundu u bilinmektedir. Sündiken Da silsilesi içinde yer alan bu bölge, Avrupa'n n Yaban Hayat ve Yaflam Ortamlar n Koruma Sözleflmesi'ne göre 'Tehlike Alt ndaki Do al Habitatlar' kategorisinde yer almaktad r ve bölgenin korunmas gerekmektedir." (AA)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 5 May s 2014 Pazartesi Geçen y l yüksek üretim nedeniyle ihracat rekoru k r lan ve iç tüketimi 2 kilograma yaklaflan zeytinya nda, yok y l yla birlikte ihracat düfltü, fiyatlar t rman fla geçti. Zeytinya n n rekor Ticaret nerede yap l r? OPET Petrolcülük Afi Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk keyfini yok y l bozdu ANTALYA- Tekstilin Polonya ata ZM R- Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Sabri Ünlütürk, Ekonomi Bakanl koordinasyonunda Polonya'ya "Sektörel Ticaret Heyeti Organisazyonu" düzenleyeceklerini bildirdi. Ünlütürk, yapt aç klamada, May s 2014 tarihleri aras nda Varflova'da düzenlenecek "Sektörel Ticaret Heyeti Organisazyonu"nda, Türk firmalar n n Polonyal haz rgiyim, kumafl ithalatç lar ve toptanc firmalar ile ikili ifl görüflmesi yapaca n belirtti. Polonya'n n, Sovyetler Birli i döneminde tüm Do u Bloku ülkeleri ile Rusya'n n haz rgiyim ürünleri tedarikçisi oldu unu vurgulayan Ünlütürk, ülkenin bu özelli ini halen sürdürdü ünü, günümüzde de Avrupa Birli i ülkelerinin önemli haz rgiyim tedarikçilerinden birisi konumunda bulundu unu kaydetti. Polonya'n n ayr ca önemli bir tekstil ve hammaddeleri ithalat ç s oldu una iflaret eden Ünlütürk, "AB'nin önemli tedarikçileri aras nda yer alan Polonya'da tan t m ata yapaca z. Polonya, 2012 y l nda gerçeklefltirdi i 1,12 milyar dolar tutar ndaki tekstil ve hammaddeleri ihracat na karfl l k olarak, 3,31 milyar dolar tutar nda tekstil ve hammaddeleri ithalat yapt. Tekstil ve hammaddeleri ithalatlar 2009'dan 2012 y l sonuna kadar yüzde 20 oran nda art fl gösterdi. Önümüzdeki dönemde bu art fl n devam etmesini bekliyoruz. Ege Bölgesinin bu art fla katk s istenilen düzeyde de il. Polonya bizler için hedef pazar konumunda" dedi. Ünlütürk, 2013 y l nda Polonya'ya 275 milyon dolar tutar nda tekstil ve hammaddeleri ihracat gerçeklefltiren Türkiye'nin bu pazardaki pay n n yüzde 8 oldu unu dile getirdi. Organizasyon kapsam nda Polonya'n n tekstil merkezi olan Lodz'da gerçeklefltirilecek ikili ifl görüflmeleri ile Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatç s firmalar n n al c larla bir araya gelece ini vurgulayan Ünlütürk, organizasyonun verimli geçmesi için profesyonel dan flman ile çal fl laca n ifade etti. Ünlütürk, organizasyona kat lmak isteyen firmalar n 14 Nisan 2014 Pazartesi gününe kadar Ege hracatç Birlikleri Fuarlar fiubesi'ne baflvurmalar gerekti ini kaydetti. (AA) ZM R - Zeytinya nda geçen y l ihracat rekoru k ran Türkiye'de, bu sezon "yok y l " olmas, geçen y ldan yeteri kadar stok devredilememesi ve iç tüketimin kifli bafl na 2 kilograma ulaflmas yla fiyatlar t rman fla geçti. Geçen sezon 4-5 lira aral ndaki zeytinya n n toptan fiyat, bu y l 7-8 lira band na ulaflt. Zeytin a ac dikimine sa lanan devlet deste iyle a aç say s n h zla artan ve yaklafl k 170 milyon zeytin a ac na sahip olan Türkiye, geçen y l 201 bin tonla ortalamalar n çok üzerinde bir üretime ulaflt. En büyük üretici ülke olan spanya'da kurakl k nedeniyle üretimin düflmesiyle geçen sezon 93 bin tonluk rekor ihracat yapan sektör, 292 milyon dolarl k gelir elde etmeyi baflarm flt. Bu y la ise olumsuz koflullarla bafllanan zeytinya üretiminde, "yok y l " olmas, kurakl k ve zirai hastal klar nedeniyle bin ton civar nda rekolte bekleniyor. hracatta sezonun bafllad 1 Kas m'dan bu yana önemli düflüfller görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç Birlikleri verilerine göre spanya gibi piyasa belirleyici ülkelerde rekoltede sorun yaflanmamas nedeniyle özellikle dökme ihracat önemli ölçüde geriledi. Geçen sezon 1 Kas m - 28 fiubat aras dönemde 143 milyon dolar karfl l 46 bin ton ihracat yap l rken bu y l ayn dönemde de er baz nda yüzde 60, miktar ANTALYA - Türk Ekonomi Bankas 'n n (TEB) küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerin geliflimine katk sa lamak amac yla gerçeklefltirdi i "TEB KOB Akademi" kapsam nda Antalya'da ifl adamlar n n kat l m yla toplant düzenlendi. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, The Marmara Otel'de düzenlenen akademinin aç l fl nda, Antalya'n n sadece turizm bölgesi de il, ayn zamanda ticaret ve tar mla u raflan bir kent oldu unu söyledi. Antalya'n n at l m yaparken eksik ana noktalar ndan birinin ihracat oldu unu ifade eden Leblebici, "Antalya'n n 1 milyar dolar ihracat var. Bu, Türkiye ihracat içinde yaklafl k binde 7'lere geliyor. Türkiye'de flirket bafl na ihracat 2,5 milyon dolar civar nda. Antalya'da ise bu rakam 1,1 milyon dolar. Antalya kendisini daima gelece e iyi haz rlayan ve en çok yat r m yap lan yer. Umar m önümüzdeki dönemde bu fark kapanacakt r" dedi. TEB'in, Türkiye'nin en iyi KOB bankas oldu unu dile getiren Leblebici, Türkiye'de 544, Antalya'da ise 25 flube ile hizmet baz nda yüzde 66 gerilemeyle 56 milyon dolar karfl l 15 bin 400 ton ihracat yap labildi. Dökme ve varil olarak gönderilen markas z ihracat n 33 bin tondan 3 bin tona geriledi i dikkati çekerken ambalajl ihracat geçen y la göre yüzde 3 art flla 12 bin 564 tona ulaflt. Ulusal Zeytin ve Zeytinya Komitesi'ne (UZZK) göre 130 bin ton, zmir Ticaret Borsas koordinasyonunda yap lan tahmine göre ise 140 bin ton rekoltenin beklendi i yeni sezonda stok miktar n n bilinmemesi ve iç piyasa tüketiminin artmas nedeniyle arz yönlü s k nt yaflanabilece i belirtiliyor. (AA) Türkiye'de flirket bafl na ihracat 2,5 milyon dolar verdiklerini bildirdi. Leblebici, sözlerini flöyle sürdürdü: " hracat kredilerine bakt n zda bankac l k sektöründe tüm kredilerin, bireysel krediler hariç ihracat kredilerine oran yüzde 9'larda. Bizim bankam zda bu yüzde 20'lerde. Biz KOB 'lerimizi sadece iç piyasaya çal fls n diye e itmiyoruz. Gerekli gördü ümüz her alanda d flar açabilmek için her türlü deste i vermeye çal fl yoruz. KO- B 'lerimizle 10 y ld r beraber büyüyoruz. Onlar ihracatç yap yoruz, gelifltiriyoruz, sektörde, pazarda karfl laflt klar sorunlar aflmalar na yard mc oluyoruz." TEB KOB Bankac l Genel Müdür Yard mc s Turgut Boz da banka olarak KOB 'lere yönelik çal flmalar her zaman ön planda tuttuklar n söyledi. Ülke ekonomisine önemli katma de eri olan KOB 'lere bankalar arac l yla her türlü finansman deste ini sa lamay amaçlad klar n ifade eden Boz, firmalara ihtiyaç duyduklar konularda yard m etmeye çal flt klar n anlatt. Akademide gün boyunca seminer ve atölye çal flmalar gerçeklefltirilecek. (AA) OPET Petrolcülük Afi Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk, Antalyal ifl adamlar yla ifl hayat ndaki deneyimlerini paylaflt. Antalya Sanayici ve fladamlar Derne inin konu u olarak kente gelen Öztürk, ö retmenlikle bafllad ifl hayat nda akaryak t sektörünün önde gelen flirketlerinden biri olan OPET'i nas l kurdu- unu anlatt. Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi ini söyleyen Öztürk, ilkokulu hay rsever bir ifl adam - n n yapt rd okulda, liseyi ve üniversiteyi yat l olarak okudu unu, üniversiteyi bitirinceye kadar ö retmenlikten baflka bir ifl düflünmedi ini kaydetti. "Üniversitede okurken, (sen akaryak tç olacaks n ve Türkiye'nin en büyük holdingiyle ortak olacaks n deseler inanmazd m)" diyen Öztürk, ifl hayat n n insanlar n biraz kendi baflar s, biraz da flans oldu unu söyledi. fl hayat nda küçük flehirlerde belli bir noktaya kadar gelinebildi ini, flirketi büyütmek istiyorsa büyük flehirlerde olmak gerekti ini vurgulayan Öztürk, "Türkiye'de ticaret yapacaksan stanbul'da, Avrupa'da ticaret yapacaksan Londra'da, dünyada ticaret yapacaks n z New York'ta yapacaks n. Ben ifl hayat nda bunu gördüm" dedi. Ö retmenlik yaparken sürgün yiyince Mersin'de madeni ya ifline girdi ini dile getiren Öztürk, flöyle devam etti: "1986'da akaryak t ifline girdim. Belli bir büyüklü e ulafl nca stanbul'a geldim sonunda Öztürkler Petrol, yani OPET kuruldu. fl hayat nda baflar l olacaksan öncelikle iflini sevmen ve bafl nda durman laz m. flinin bafl nda de ilsen baflar l olman çok zor. fli bilmezseniz baflar l olman z mümkün de il. Çeyrek hukukçu, çeyrek muhasebeci, çeyrek pazarlamac olacaks n. Mektepli de il, alayl olacaks n z, tabiki mektebin de faydas var ama okumakla olsayd ekonomi profesörleri dünyan n en zengin insanlar olurdu. Bir de mant a yatmayan fleyin ticarette yeri yoktur, mant n za uymuyorsa o ifli yapmayacaks n z. " "DÜRÜST OLUN" OPET'i kurdu unda imkan ölçüsünde önce küçük köylere, kasabalara, ard ndan flehirlere akaryak t istasyonu açt n bildiren Öztürk, flirket küçükken daha düflük ücret verebilece i personelle çal flt n fakat belli bir yere geldikten sonra piyasadaki en baflar l personeli ald n söyledi. flin profesyonellerle büyütülebilece ini, büyüttükten sonra da "ben bu ifli yönetece im" denilmemesi gerekti ini ifade eden Öztürk, iflin deneyimli profesyonellerin eline verip izlenmesi gerekti ini dile getirdi. Öztürk, "Ben hiçbir zaman o luma, k z ma (sen genel müdürsün) demedim. O profesyonellerin iflidir, altta çal flanlar yar n bir gün (ben genel müdür olaca m) diye çal fl r. Senin o yolu t kamaman gerekiyor" diye konufltu. fl hayat nda dürüst çal flman n çok önemli oldu una dikkati çeken Öztürk, "Ben hiçbir zaman kay t d fl akaryak t al p satmad m. Satm fl olsayd m Koç ile ortak olmazd m. Ne yaparsan yap, dürüst çal fl rsan sonunda meyvesini toplars n" fleklinde konufltu. OPET belli bir noktaya geldi inde 2002 y l nda Koç Holding ile ortakl n n gündeme geldi ini anlatan Öztürk, Koç ile yüzde ortak olmak kayd yda ortakl n kabul etti ini söyledi. fl hayat nda uluslararas enerji flirketlerinden çok çekti ini, bu flirketlerin kendisine sürekli dava açt na iflaret eden Öztürk, "Uluslararas flirketlere karfl de ilim ama onlar n Türk yöneticilerinden çok çektim. Onlar n güzel baflar l taraflar - n ald m, kötü taraflar n almad m. Bayi ile iç içe oldum" diye konufltu. Kazan lan paran n ülkeye de faydas olmas gerekti ini belirten Öztürk, "3 kurufl kazan yorsan z, 1 kuruflunu olmasa bile yar m kuruflunu ülkeniz için harcay n" dedi. (AA)

7 HABER 5 May s 2014 Pazartesi 7 Ukrayna da durum vahim ya ma ve terör sürüyor UKRAYNA- Futbol maç sonras Rusya taraftarlar yla çat flan Ukrayna yanl lar n n molotofkokteylleriyle sendika binas n atefle vermesiyle ölenlerin say - s 46 ya ç kt. Ukrayna yönetimi Rusya y, Moskova afl r sa örgüt Sa Sektör ü suçlarken gerilim had safhada. Ukrayna n n güneybat s ndaki bir milyon nüfuslu Karadeniz kenti Odessa, kas m ay ndan beri devam eden, Ukrayna-Bat yanl lar ile Rusya yanl lar n savafl na dönen siyasi krizin en korkunç olay na tan k oldu. Ukrayna ordusunun, önceki gün ülkenin do usundaki Rus ayr l kç lar na yönelik operasyonu devam ederken akflam saatlerinde güneybat daki Odessa dan ölüm haberleri geldi. FUTBOL MAÇIYLA BAfiLADI Ukrayna donanmas na ait üslerinin oldu u, nüfusunun yüzde 62 inin Ukraynal, yüzde 29 n n Rus oldu u Odessa da sendika binas n n atefle verilmesine yol açan korkunç olaylar, futbol maç yla bafllad. Çernomoretst ve Metalist Kharkiv futbol tak mlar aras ndaki maç sonras iki tak m n 3 bin kadar Ukrayna yanl s taraftar, Yaflas n Ukrayna. Yaflas n Odessa sloganlar ile yürüyüfl bafllatt. Bu grup, 300 kadar oldu u tahmin edilen siyah fleritli turuncu giyinen Rus yanl lar yla çat flt. ki taraf n da beyzbol sopalar, tafllarla, molotofkokteylleri, ev yap m bombalarla silahland çat flmalar, daha sonra bar flç l Rusya yanl s eylemcilerin bulundu u çad r kampa s çrad. B NA ATEfiE VER LD Rusya yanl lar yak ndaki sendika binas na s nd. Katliam ise bu olay n ard ndan bafllad. Rusya yanl s Viktor Yanukoviç in devrildi i Maidan eylemlerinde adlar n duyuran afl r sa c Sa Sektör üyelerinin de oldu u Ukrayna yanl lar molotofkokteylleri atarak binay atefle verdi. Rusya yanl lar n n sendikan n çat s ndan Ukrayna yanl lar na atefl ederken yerel saatle sular nda alevler iyice büyüdü. Polis, binan n söndürülmesinde yetersiz kal p sadece izledi. Ukrayna yanl lar n n zaten geç gelen itfaiyecileri engellemesiyle 46 kifli yang nda korkunç flekilde can verdi. Ölenlerden sekizinin camdan atlad klar için, 30 kiflinin ise duman zehirlenmesinde öldü ü belirtildi. Kendisi Jan olarak tan tan Odessal görgü tan Kimse bunu beklemiyordu. lk kez Odessa da protestolar fliddete dönüfltü. Korkunçtu dedi. Katliam sonras Ukrayna da üç günlük yas ilan edildi. Odessa Savc s gor Borflulyak 60 kiflinin gözalt na al nd n aç klad. Rusya, Odessa da yaflananlardan dolay Kiev yönetimini sorumlu tuttu. Kremlin, çat flmalar Sa Sektör üyelerinin ve Kiev taraf ndan bölgeye gönderilen afl r milliyetçi çetelerin bafllatt n iddia etti. KIRIMO LU, KIRIM A G REMED K r m Tatarlar n n lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil K r mo lu, Rus askerlerince K - r m a al nmay nca baflkent Kiev e döndü. Moskova Havaliman nda önceki gün Rusya ya girifl izni verilmedi i için Kiev den karayoluyla yar madaya gelen K r mo lu, yine Rus askerlerinin engeline tak ld. Binlerce K r m Tatar n n Ermeni pazar s n r kontrol noktas nda karfl lad K r mo lu, tek tarafl ba ms zl k ilan eden ve Rusya ya ba lanan K r m a giremedi. K r m Tatarlar n n barikatlar aflmas üzerine Rus yanl s K r m yöneticileri bölgeye çok say da z rhl araçlarla asker sevketti. Tüm giriflimlere ra men kontrol noktas ndan geçmesine izin verilmeyen K r mo lu, Kiev e dönece ini söyleyerek kan dökülmesini önlemek için sakin davranma ve teslim olunmama ça r s yapt. Sosyal Bilimlere Yamanlar damgas Liseleraras 6. Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyat (USOBO) Milli E itim Bakanl taraf ndan stanbul da yap ld. 5 Alt n, 3 Gümüfl, 1 Bronz madalya kazanan Yamanlar Okullar göz kamaflt rd. Lise ö rencilerinin sosyal alanlara yönelik ilgi ve becerilerini ortaya ç - karmay hedefleyen olimpiyat proje, metin analizi ve forum kategorilerinden oluflan olimpiyata Türkiye genelinde 1500 ö renci kat ld. Yap lan elemeler sonucunda 200 ö rencinin çal flmalar yar finale ç kt. Güzelbahçe Özel Yamanlar Koleji 2 Alt n, 2 Bronz madalya kazan rken, Karfl yaka Özel Yamanlar Koleji 2 Alt n, 1 Bronz madalya, Kemalpafla Özel Yamanlar Koleji 1 Alt n, 1 Gümüfl madalya kazand. Yar flmada; Güzelbahçe Özel Yamanlar Koleji ö rencileri Ayflenur Bal kç -Elif Demirkaya Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe proje dal nda Alt n madalya, Üçüncü dünya savafl n n ç kaca yer olarak gösterilmeye bafllanan Ukrayna da Rus yanl s ayr l kç lar n eylemlerine sahne olan do u kentlerine göre daha sakin olan güneybat daki Odessa, katliam flokunda. PekKaKa yeniden kudururken Hasan Celal Güzel Sevgili okuyucular, flu kepazeli e bak n z: Onbinlerce insan m z n katili, kundaktaki bebekleri dahi görülmemifl bir vahfletle katleden, eli kanl teröristbafl, kalbinin karas yüzüne vurmufl bir câni, hapishane hücresinden koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyarak tehditler savuruyor ve talepleri yerine getirilmezse tekrar terör sald r lar n n bafllayaca n söylüyor. Tabiat yla bu iptidaî yarat bir Mandela bozuntusu hâline getiren ve kudret vehmederek muhatap alanlar da yanl fl yapm fllard r Eylül'ünden 2013 bafl na kadar devam eden etkili terör mücadelesinden sonra terörist say s Türkiye'de 400'ün alt na, toplam olarak da 900'ün alt na düflmüfl ve PKK'l hainler h zla çözülmeye bafllam fllard.bütün ikazlar m za ra men, devlet son 30 y ll k dönemde kaydetti i en tesirli ve baflar l terörle mücadele harekât n erken bitirmifltir. Hep yazd m gibi, bu mücadele çok de il sadece iki ay daha devam ettirilseydi, bugün 'Pekeke'(!) nin kökü kaz nm fl olacakt.ne yaz k ki Baflbakan' n iyi niyetini istismar eden çevreler, onlar n Meclis'teki uzant lar ve medya destekçileri ile d fl odaklar, asl nda dize gelmifl teröristlerin 'Görüflme süreci' çerçevesinde yok olmas n engellediler. fiimdi, fiubat 2013'ten beri kendisini toparlayan terör/ mafya örgütü/ cinayet flebekesi, Türkiye içinde ve d fl nda terörist say s n yeniden 4 binin üzerine ç karm flt r. *** Baflbakan Erdo an, son 30 y ll k terörle mücadele sürecinde görülmemifl bir baflar sa lam fl ve PKK terör/ mafya örgütüne diz çöktürmüfltür. 'Görüflme Süreci'ni onun zaaf ve rkç -bölücüleri korumas olarak de erlendirmek, fevkalâde yanl fl ve kötü niyetli iftiralard r. Asl nda, yukar da bahsetti im mahzuruna ra men, görüflme süreci sayesinde son 15 ayl k dönemde flehitlerin gelmedi i ve kan dökülmedi i bir geçici huzur dönemi yafland n kabul etmek lâz md r. Baflbakan Erdo an, terörün kökünü kaz madan önce, Türk Milleti'nin en de erli bir parças olan Güneydo- u'daki Kürt kardefllerimizin de gönüllerini alm fl; prensip olarak terörle güvenlik mücadelesinin en alevli döneminde bile millî bütünlü ümüz çerçevesinde Kürt canlar m z ba r m za basm flt r. Lâkin PKK ve türevleri, görüflme sürecinde verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmemifllerdir. Millî menfaatlerimiz için gerekirse teröristle de masaya oturabiliriz. Ancak aslâ bu menhur çetecilerle pazarl k yapmay z. Geliflmifl demokratik ülkelerde de eylemcilerle masaya oturulmufl; ancak silâhlar n b rakma flart aranm flt r. Aradan bir y ldan fazla zaman geçmesine ra men 'pekkaka' terör çetesi silâhlar n b rakmam fl, vaat edilenin aksine Türkiye'yi terk etmemifl ve terörist say s bilâkis artt r lm flt r. *** Devletimiz ve Baflbakan m z bugüne kadar millî birlik ve bütünlü ümüzden hiç tâviz vermemifltir. Bu konuda tek bir örnek gösterilemez. kinci resmî dil, e itim dili, özerklik ve Apo'nun statüsü konusunda hiçbir flekilde geri ad m at lmam flt r. Zaten bu konularda tâviz verilmesi vatan m z parçalar; buna göz yumanlar iktidarda kalamazlar. Tam aksine Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin her yerinde, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' düsturunu hayk rmaya devam etmifltir. Baflbakan Erdo an, büyük bir sab r ve metanetle, lâkin aslâ ilkelerinden inhiraf etmeden bar fl sürecini devam ettirmeye çal flmaktad r. Tabandaki Kürt kardefllerimiz onun bu iyi niyetini çok iyi anlam fllard r. Buna mukabil, bukalemun gibi renkten renge giren rkç -bölücü teröristler ile Meclis'teki ve medyadaki uflaklar, bu millî sabr istismar ederek devleti tehdide yeltenmekte ve silâhl terörü millî bütünlü ümüzü parçalamak için bir flantaj gibi kullanmaya haz rlanmaktad r. fiunu iyi bilsinler ki, her kar fl topra evliyalar n ve flehitlerin kan yla sulanm fl bu mukaddes vatan m z üç buçuk vatan haini alça n bölmesine izin vermeyiz. Bu konuda, Cenab- Hakk ve büyük milletimizden sonra, en büyük teminat m z Baflbakan Erdo an'd r. (Sabah, 03 May s 2014) Ayfla Hamra Altuntafl-Asl han Durmufl Edebiyat-dil-din proje dal nda Alt n madalya, Rana Coflkun Edebiyat-dil-din form dal nda Bronz madalya kazand lar. Karfl yaka Özel Yamanlar Koleji ö rencileri Sidal Gökalp-Tuba Akbafl Forum dal nda Alt n Madalya, Esra Çot Metin Analizi dal nda Alt n Madalya, Forum dal nda Musa Said Ar k Bronz madalya kazand. Kemalpafla Özel Yamanlar Koleji ö rencisi Numan Da deviren Metin analizi dal nda Alt n Madalya ve Forum dal nda Furkan Çank r Gümüfl Madalya kazand lar. Özel Yamanlar E itim Kurumlar Genel Müdürü Sebahattin Kasap Karfl yaka, Güzelbahçe ve Kemalpafla daki liselerimiz birçok sosyal bilimler lisesinin aras ndan ç karak çok önemli bir baflar ya imza att lar. Fen bilimlerindeki baflar lar m za sosyal bilimleri de eklemenin mutlulu unu yafl yoruz. dedi. Taha KIVANÇ Haritadaki yerimiz morard ; buna sevinemeyiz... Dünya bas n özgürlü ü raporuyla standart belirleyen Freedom House kurumuna, sonunda, Türkiye yi özgürlükleri k s tl ülkeler aras na ald rtt lar... Birkaç y l önce, ismi bilinen gazeteciler cezaevlerinde yatar ve tutuklu medya mensubu say s 100 ün üzerinde seyrederken bile, Freedom House, Türkiye ye böyle bir muameleyi reva görmemiflti oysa... Cezaevinde ismi bilinen tek bir gazeteci yok bugün; medya mensubu olup da tutuklu statüsünde bulunanlar n say s da baya azald. Freedom House (FH) böyle bir ortamda Türkiye nin haritadaki rengini morartt iflte... Bir y l evvel sar yd ülkemizin rengi, flimdi mor... ABD de gazeteciler taraf ndan kurulmufl bir kurum FH. Denetim mekanizmas, siyasi nüfuz kullanma, bilgiye eriflim ve gazetecilere uygulanan bask yönlerinden her ülkeyi tek tek de erlendirip medya düzeni ba lam nda dünyay üç kategoriye ay r yor: 1. Bas n özgür ülkeler Bas n k smen özgür ülkeler Bas n özgür olmayan ülkeler... Mor, üçüncü kategoriye giren ülkelerin FH bas n özgürlü ü haritas ndaki rengi... Geçen y ldan bu yana, Türkiye, k smen özgür olmaktan uzaklaflt r l p bas n özgür olmayan ülkeler aras na itildi FH taraf ndan... Dün konunun bizim gazetelerdeki verilifl tarz na bakt m; baz lar n n etekleri zil çal yor... Nihayet becerdik dercesine... Becerdikleri, kendilerinin beceriksizliklerini kabullenmek oysa; bunun bile fark nda de iller... Özgürlükler alt n tabak içerisinde sunulmuyor; özgürlükleri için savaflanlar n al n terleriyle kazan l yor... flçiler iflçi haklar için, kad nlar kad n haklar için, gazeteciler de bas n özgürlü- ü için çal fl yor, gayret ediyor, gerekirse bedel ödüyor ve ülkelerini özgürlükle tan flt r yor... Türkiye nin FH taraf ndan bas n özgür olmayan ülkeler s n f na itilmesi, bu mesle in ülkemizdeki mensuplar aç s ndan yüz k zart c bir durumdur. Olay n bu yönünün hiç dile getirilmemesi, konunun hep siyasi sonucu üzerinde durulmas bile Türkiye de sa l kl bir medya düzeni bulunmad n n, gazeteci s fat tafl yanlar n büyük bölümünün asl nda politikac kimli ini bu s - fatla örtmeye çal flt n n göstergesi... nsan, bugünün dünyas nda, Ben özgür de- ilim diye övünür mü? Bizimkiler bununla övünüyorlar iflte... Kardeflim, kendini özgür hissetmiyorsan, özgürlü üne sahip olmak için mücadele edecek, seni kölelefltirdi ini iddia etti in kifliler ve kesimlerden özgürlü ünü geri alacaks n... Ama bunu adam gibi yapacaks n... Çamurlaflmadan... Gazetecili in evrensel kurallar na sahip ç karak... Do ru düzgün habercilik yaparak... Yorumlar nda politikac lar n çarp tma âdetine bulaflmadan... Seni kölelefltiren kimse onu muhatap alarak... Patronunsa patronundan, siyasi iktidarsa ondan hakk n elde edeceksin... Eminim, siyasetçilere de yapan oluyordur, ama ülkemizi sevdi ini bildi im bir yabanc dostum, k sa bir süre önce benim kula ma flu görüflünü f s ldad : ktidarla ve iktidar partisi siyasileriyle ilgili iddialar n ço u en ileri ülkelerin politikac lar hakk nda da söylenip yaz lan fleyler... Dünya o iddialardan fazla etkilenmez... Ancak Türkiye de bas n özgür de il veya Yazarlara bask yap l yor denildi i zaman Bat ülkelerinde herkes kulak kabart r... Politik karar al c lara Türkiye yi anlatmak üzere flu s ralarda Washington da bulunan gazeteci grubundan Oral Çal fllar, ABD ye girerken yaflad bir olay aktar yordu dünkü yaz s nda: Pasaport kontrolünü yapan havaalan görevlisi, vizesinden gazeteci oldu unu anlay nca, Türkiye de gazeteciler üzerinde bask var m? sorusunu yöneltmifl... Görüfltü ü bir uzman da, Türkiye berbat durumda, 200 gazeteci hapiste diyesiymifl... Sabanc Grubu nun 10 y l önce bafllatt Washington buluflmas da flu günlerde yap l yor. Orada da, buluflman n Türkiye dostu bilinen onur konu u eski d fliflleri bakan Madelein Albright da, yapt konuflmada, Demokratik toplumun temel unsurlar ndan biri özgür bas na sahip olabilmektir; Türkiye de yaflanan bu de- il demifl ve eklemifl: Umar m hükümet elefltirileri duyar... Türkiye deki medya düzeni, gazetecilerin politikac tavr bir yana, Türkiye yi morartan FH haritas ndan sonra, hükümetin konu üzerinde ciddi biçimde durmas flart...

8 8 KÜLTÜR-SANAT 5 May s 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN Türk çocu unun Türkiye nin en iyi solisti Bursa Anadolu K z Lisesi'nden BURSA(CHA) Bu y l 17. si gerçeklefltirilen liseler aras müzik yar flmas nda kat lan Bursa Anadolu K z Lisesi solisti Nisanur Kömcü, en iyi k z solist dal nda birincilik ödülü ald. Türkiye nin dört bir yan ndan binlerce liseli gencin kat ld 17. liseler aras müzik yar flmas n n finali stanbul da gerçeklefltirildi. Finalde Bursa y temsil eden Anadolu K z Lisesi solisti Nisanur Kömcü, en iyi k z solist dal nda birincilik ödülüne lay k görüldü. Ödül töreninde büyük heyecan yaflayan Anadolu K z Lisesi ö rencileri sevinçlerini arkadafllar yla paylaflt. Türkiye genelinde yap lan yar flmaya icra dal nda 378 lise, beste dal nda ise 33 lise müracaat etti. Çeflitli kentlerde yap lan elemeler neticesinde beste dal nda 7, icra dal nda 36 lise finallere kalma baflar s gösterdi. stanbul da gerçeklefltirilen finalde icra, beste, enstrüman, sahne flovu, orkestra, en iyi erkek ve en iyi k z solist dallar nda ödüller sahiplerini buldu. Yar flmada Bursa y temsil eden Bursa Anadolu K z Lisesi en iyi solist dal nda birinci olma baflar s gösterdi. BURSA (CHA) Türkiye nin ilk tekstil sanayi müzesi olan Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Avrupa n n en iyi müzeleri aras na girdi. Y lda 60 bini aflk n ziyaretçiyi a rlayan Bursa Tekstil Sanayi Müzesi, dünyan n, müzecilik alan ndaki en prestijli ödüllerinden biri olan Micheletti yar flmas nda ANKARA (AA) Do ufl Çocuk Senfoni Orkestras (DÇSO) Sanat Koordinatörü O uzhan Kavruk, AA muhabirine yapt aç klamada, Do ufl Grubu'nun bünyesinde 2006'da kurulan orkestran n üstün yetenekli çocuklardan seçildi ini söyledi. Kavruk, flefli ini ve genel müzik direktörlü ünü Prof. Dr. Rengim Gökmen'in üstlendi i orkestran n, Türk çocuklar na senfonik müzi i yafl tlar arac l yla sunarak, çok sesli evrensel sanat müzi ini Türkiye'de yayg nlaflt rmay hedefledi ini kaydetti. Orkestran n kuruluflundan bu yana gerçeklefltirdi i konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok tan nan isme efllik etti ini anlatan Kavruk, "Orkestran n birlikte çald isimler aras nda ünlü Türk piyanistler Faz l Say ve Gülsin Onay ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyas, ünlü tenor Nicola Martinucci ve Rus kemanc Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. Orkestra, bugüne kadar çeflitli projelerde Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras 'yla da sahne ald " dedi. Kavruk, orkestraya girmek isteyen ö rencilerde, Türk vatandafl olma, Türk konservatuvarlar yla müzik okullar nda e itim görme ve enstrüman çalabilme flartlar n n arand n belirtti. Adaylar n sanat kurulunun de erlendirmesine tabi tutuldu unu dile getiren Kavruk, "Orkestra üyesi bir ö renci, 17 yafl n doldurdu u takdirde, sertifikas n alarak orkestradan ayr l r ancak orkestrada bulundu u enstrüman grubuna daha küçük yaflta bir ö renci bulunamamas ya da artistik seviye aç s ndan istenen ö renci bulunamamas halinde ça dafl sesi dünyada yank lan yor Avrupa n n en iyi 9 müzesi aras nda gösterildi. Avrupa Müze Akademisi (EMA) taraf ndan her y l gerçeklefltirilen ve müzecilik alan nda dünyan n en prestijli ödüllerinden biri olan Micheletti ödül töreni ve sempozyumu, skoçya n n tarihi kenti Glasgov da gerçeklefltirildi. Törene genel müzik direktörünün karar yla orkestrada bir y l daha çal flabilir" diye konufltu. Kavruk, baflar l orkestra üyelerinin yurt d fl nda yüksek lisans yapmas na da destek olduklar n dile getirdi. Orkestran n, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram etkinlikleri kapsam nda, her y l farkl projelerle müzikseverlerle Türkiye'deki çeflitli konservatuvarlar n yafl grubu ö rencilerinden oluflan Do ufl Çocuk Senfoni Orkestras, yurt içinde ve d fl nda gerçeklefltirdikleri 51 konserle, 40 binden fazla dinleyiciye ulaflt. bulufltu unu belirten Kavruk, flunlar söyledi: "2006 y l ndan beri Türkiye'nin çeflitli noktalar nda konserler düzenleyen DÇSO, 2008 y l itibar yla ikili ve uluslararas platformlarda da Türkiye'yi temsil etmeye Bursa Büyükflehir Belediyesi ad na, Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkan Aziz Elbas ve Baflkan Kültür Sanat Dan flman ve EMA Türkiye Temsilcisi Ahmet Erdönmez kat ld. Törenin aç l fl nda konuflan EMA Baflkan Massimo Negri, Micheletti ödül töreninin 2013 y l nda Bursa da gerçeklefltirildi ini hat rlatt. Negri, bafllam flt r. Bu kapsamda Cumhurbaflkanl Köflkü'nde ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Türkiye ziyareti flerefine bir konser vermifltir. DÇSO ayn y l stanbul'da gerçeklefltirilen Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplant s çerçevesinde gerçeklefltirilen gala yeme inde de sahne alm flt r. DÇSO, yurt d fl ndaki ilk konserini ise Bavyera Devlet Senfoni Orkestras bünyesindeki Attaca Çocuk ve Gençlik Orkestras ile Münih'te gerçeklefltirmifltir. DÇSO, Münih konserinin ard ndan Türkiye'nin onur konu u olarak kat ld sviçre'nin Basel kentinde aç l fl töreni yap lan Culturescapes Festivali'nin gala gecesinde de bir konser vermifltir." O uzhan Kavruk, orkestran n bugüne kadar Türkiye'de; Adana, Ankara, Antalya, Bal kesir, Bodrum, Eskiflehir, Erzurum, Giresun, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Konya, Mersin, Ni de, Rize, Samsun, Trabzon, Bursa, Edirne'de konserler verdi ini, yurt d fl nda ise Basel ve Münih'te sahne ald n bildirdi. "Hem organizasyon kabiliyeti hem de misafirperverlik bak m ndan Avrupal temsilciler ad na Bursa ya özel olarak teflekkür ediyorum. Bekledi imizin ötesinde güzel bir organizasyon gerçeklefltirdik. Baflka kentlere de örnek olmas n diliyorum." dedi. "20 Yüzy l n Miras n 21. Yüzy l Müze Ziyaretçisine Aktarma" temas SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Ahlat Gazetesinin yeni say s Ankara da ayl k yay nlanan gazetelerimizden biri, Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakf Yay n organ olan Ahlat Gazetesi say s masamda an lan gazetenin. Ahlat Gazetesinin kimli ine bak yoruz: Sahibi ve Yaz flleri Müdürü: lhami Nalbanto lu. Teknik Dan flman: Emre Nas r, Teknik Serisi: Bülent Akgöz. dare Merkezi: Sakarya Cad. No: 17/21 Yeniflehir-Ankara Tlf: , Yaz flma Adresi: P.K. 499 Yeniflehir/Ankara. Manflet: Bitlis eksikliklerini birer birer tamaml yor, flimdi s ra konaklamada. Art k befl y ld zl bir otele fliddetle ihtiyaç var, fleklinde karfl m za ç k yordu. Yaz, araflt rma ve öteki türlerdeki denemelerin alt nda imzalar bulunanlar flöyle s ralan - yordu: Prof. Dr. Mithat Melen, Prof. Dr. Halil De ertekin, Erol Da l, Nurullah Ayd n, Yahya Kemal Beyatl, H. Senday Özdamar, Prof. Dr. brahim Balc o lu. Ahlat Gazetesinin arflivinden bir haber veriliyor, naklediliyor. Bu haber 10 y l öncesine dayan yor. Nisan 2003 de, 29 say l gazeteden al nm fl. Bafll k: Bitlis Platformu. Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakf n n Ankara da düzenledi i Bitlis Platformu na hemflehrilerden büyük ilgi gösterilmifl. Kat l mc lar, Bitlis in Bitlislilerin sorunlar na karfl de iflik çözüm önerileri sunmufllar. Bitlis platformu için görüfllerini ortaya koyanlar isimleri ve özet cümleleriyle 16. sayfada yeralm fl. Bunlardan baz lar n n s ralan fl flöyle: 1- Çok düzeyli bir toplant oldu. lk kez hemflehrilerimle tan flm fl oldum (Prof. Dr. Necdet Adaba ) 2- Çok yararl bir toplant oldu. Bu tür toplant lar s kça yapmam z laz m (Cemil Özgür) 3- Çok güzel bir toplant oldu. Geldi- ime memnun oldum (Ahmet Eren), 4- Kaliteli bir toplant oldu. Eme i geçenlere teflekkür ederim (Nadir Güntan r), 5- Gerçekten çok kaliteli bir toplant oldu (Remzi Dilan), 6- Konuflmac lar çok samimi buldum. Umar m sözlerinin arkas nda dururlar (Ahmet Özer) 7- Bitlis e yararl olur inflallah (Hasan Erdem). Bursa Tekstil Sanayi Müzesi Avrupa'n n en iyileri aras na girdi STANBUL (AA) - slami Araflt rmalar Merkezi ( SAM) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Mustafa Birol Ülker, sosyal bilimler alan nda lisansüstü araflt rma yapmak için Türkiye'ye gelen araflt rmac lar n en çok gitti i yerler aras nda SAM' n bulundu unu söyledi. Ülker, AA muhabirine yapt aç klamada, aktif kullan c say s yaklafl k 9 bin olan SAM' n bir ihtisas kütüphanesi oldu unu belirtti. Merkezin 1983'te kuruldu unu, ayn zamanda Frans z, ngiliz, Amerikan milli kütüphaneleri ve ran meclis kütüphanesi ile yay n paylafl m yapt n kaydeden Ülker, " SAM yabanc araflt rmac lar için bir cennet. Buras yurt d fl nda daha fazla tan nmakta. Türkiye'ye gelen sosyal bilimler sahas ndaki lisansüstü araflt rmac lar n en çok gitti i yerler aras nda, stanbul'da bulunan Süleymaniye Kütüphanesi, Osmanl arflivi, birkaç kütüphane ile akademik eserlerin bulundu u SAM kütüphanesi baflta gelmekte" dedi. stanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Ayd n da SAM' n belli bir amaç do rultusunda oluflturuldu unu belirterek, hedeflerinin zamanla daha da geniflledi ini ve sosyal bilimler alanlar na hitap eden büyük bir koleksiyonun ortaya ç kt n bildirdi. Dünyan n farkl bölgelerinden akademisyenlerin ilk olarak SAM'a geldi ini anlatan Ayd n, flunlar kaydetti: "fiu anda Türkiyedeki en büyük sosyal bilimler koleksiyonuyuz diyebiliriz, özellikle uzmanl k alan nda. SAM, tamamen akademik yay nlar toplad için, di er popüler diyebilece imiz roman ve hikaye gibi farkl türden çal flmalar derlemiyor. O yüzden sadece akademik camian n kullanabilece i nitelikte bir koleksiyona sahip. SAM kurulmadan önce sosyal bilimler alan ndaki çal flmalar n kalitesi, niteli i, kaynaklar ve bunlara eriflimi belki flimdikinin onda biri düzeyinde bile de ildi. SAM' n sa lad kaynaklar bak m ndan diyebiliriz ki Türkiye dünyayla uzman kütüphanecili i konusunda, SAM sayesinde yar fl yor." SAM' n koleksiyonunun yan s ra, fiziksel ortam, flartlar ve ulafl m yla da aran lan tüm niteliklerin tamam n karfl layan bir özelli e sahip oldu unu belirten Ayd n, günlük olarak 50 ile 100 aras nda yabanc akademisyenin kütüphaneyi kulland n vurgulad. Üç kat aç k raf sisteminde kitap ve dergilere ayr lm fl toplam befl kattan oluflan kütüphanenin koleksiyonunda, felsefe, din, sosyal bilimler, dilbilim, nazari ilimler, tatbiki ilimler, güzel sanatlar, edebiyat ve tarih gibi pek çok alanda, 250 bin civar nda kaynak, 18 bin doküman dosyas ve 23 bin Osmanl kad sicillerinin mikrofilm ve dijital kopyalar bulunuyor. Ayr ca veri taban çal flmalar yapan kütüphanede, sadece Türkiye Kütüphaneleri Veri Taban 'nda baflta stanbul'da bulunan yazma eser kütüphaneleri olmak üzere 122 üzerine gerçeklefltirilen sempozyuma kat lan Avrupa müzecilik uzmanlar, 21. yüzy lda müzecilik nas l olmal, müzecilikte yeni geliflmeler, ekonomik kriz ve müzeler, dijital sistemlerin müzecilikte kullan m, müzelerin iyi iflletilmesi ve yerel yönetimlerin müzecili e bak fl konular nda sunumlar yapt lar. SAM, yabanc araflt rmac lar için bir cennet de iflik kütüphaneye ait toplam 709 bin yazma ve matbu eserin bibliyografik künyesi yer al yor. Her gün saat 09.00'dan 23.00'e kadar aç k kalan kütüphaneden yararlanmak için üyelik flart bulunuyor.

9 BULMACA 5 May s 2014 Pazartesi 9 flte bu vakay müteâk ben (olaydan sonra) flu âyât- celîle (yüce âyetler) nazil oldu (indi): Ey Müslümanlar, kendilerine sizden evvel kitap gönderilenlerden bir k sm na uyacak olursan z siz fleref-i iman ile müflerref (flereflenmifl) olmuflken onlar sizi yeniden neûzübillah (Allah korusun) küfre sokarlar. Ya siz henüz aran zda Cenâb- Hakk n âyât- celîlesi (yüce ayetleri) okunup dururken, Allah n peygamberi içinizde yafl yorken nas l bu suretle küfür yolunu tutars n z? Kim Allah n gönderdi i râb taya (ipe, ba a) s ms k sar lacak olursa do ru yolu bulmufl olur. Ey Müslümanlar, Allah tan nas l korkmak icab ederse öylece korkunuz! Ve ancak Müslüman olarak Müslümanl kta can veriniz. Sonra hepiniz birden habl- ilâhiye (Allah n ipine) s ms k sar l n z. Sak n aran za ayr l k gayr l k girmesine meydan b rakmay n z. Allah n hakk n zdaki nimetini düflününüz. Hani sizler birbirinize düflman idiniz; Cenab- Hak kalplerinizi feyz-i slam ile birlefltirdi de onun saye-i nimetinde kardefl oldunuz. Hani sizler bir zaman atefl çukurunun ta kenar na kadar gelmifltiniz de Cenab- Hak sizi oradan kurtarm flt. flte belki tarîk-i hidayeti (hidayet yolunu, do ru yolu) bulursunuz diye Cenab- Hak âyât- celîlesini size böyle sarih olarak (aç kça) tebli buyuruyor. (Al-i mran suresi, 3 / ) Asr- saadet zaman nda nas l Müslümanlar Yahudilerin tahrikiyle kabile savafllar na itilmek istenmiflse, bugün de srail ve Amerika taraf ndan Müslümanlar, mezhep savafl na, etnik savafla itilmektedir. Bu bir siyasi oryantalist projedir. Bu TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B R ORYANTAL ST PROJE: MEZHEP ÇATIfiMASI-4 Haçl -Siyon projesine karfl bütün Müslümanlar n kardeflçe tek bilek tek yürek olarak birleflip karfl durmas, bu co rafyada emperyalizme ekmek yedirmemesi laz m. O zaman soral m: Türkiye nin Amerika ve srail in menfaatine olacak flekilde sonuçlanacak olan Suriye iflinde ne ifli var? Daha önce yak n zamana kadar çok iyi olan Türkiye-Suriye, Türkiye- ran, Türkiye-Irak iliflkileri bugün neden ve kimin yüzünden kötü olmufltur, hatta birbirlerine düflman vaziyeti alm fllard r? Türkiye ve Türk milleti, slam dünyas içinde Amerika n n ve srail in keyfi ve menfaati için savaflan taraflardan biri de il, Haçl -Siyon emperyalizmine karfl bütün Müslümanlar birlik ve bütünlük içinde tutarak onlar n lideri olmal d r. Bizim tarihî tecrübemiz, Osmanl devlet-i aliyyesi (imparatorlu u de il!) tecrübemiz bunu gerektiriyor. Osmanl n n yüce kerîm devleti alt nda yüzy llarca bu co rafya, huzur ve bar fl içinde, kardeflçe yekvücut bir slam ümmeti olarak yaflad. Bu güzel dönem tekrar yaflat labilir. Ancak bu, Türk ün Haçl -Siyon ittifak n n tafleronlu unda taraflardan birini yok etmek için kullan lmas yla olmaz. Bu, tamamen ba ms z ve hür, yerli, millî ve slamî Türk siyasi iradesinin kendi önderli inde slam dünyas n derleyip toparlamas yla mümkün olacakt r. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Uluslararas bilgisayar a. 2. Büyük sandal. Dantel ya da nak fl ipli i yuma. 3. Karabu daygillerden kökü sürgün kesici olarak kullan lan a açç k. Bir renk. 4. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. S cak ülkelerde yetiflen bir a aç türü. 5. Kiloamperin simgesi. Bir fleyin nicelik bak m ndan eriflebilece i en son nokta. 6. Seciye, karakter. ki ülke paras n n karfl l kl de eri. 7. çten kurumaya yüz tutmufl a aç. Bir mevsim. 8. Dokunuflunda yollar olan kumafl. Uzun saçakl çat s olan alçak da konutu. 9. Cüzaml. 10. Oyuncunun yapt. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. 11. sim. Arapçada su. 12. Elçi kar s, bayan elçi. 13. laç, merhem. Direnme ifli, inat. 14. Hastanelerde her hastan n gündelik yemek ve ilac n n yaz ld kâ t. Ba rsaklar. 15. A z genifl tek kulplu su kab. Gerekenden eksik. 16. Kendini büyük görme. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. 17. Çocuk sahibi olmufl kad n. Çabuk davranma al flkanl nda olan, aceleci. 18. Bir cetvel türü. Paylama, itap. 19. Biriyle dalga geçme. Çay n tav. 20. Küçük kitap, broflür. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. Yukar dan afla ya: 1. Antalya ilinin bir ilçesi. Anlay fl, sezgi. Tafl t dizisi. 2. Ceset. Uydu kanallar ndan biri. Atefl. Otomatik bir tüfek türü. 3. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun k saltmas. ri bir y rt c kufl. Çocuk sahibi olmufl erkek. Favori. 4. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. Lisan. Uygar. Avuç içi. 5. Güzel, hofl. Genellikle efleklere bazen de atlara vurulan, kafls z, enli bir çeflit eyer. Keten dövmeye yarayan tokmak. 6. Patika. Onar m. Bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil. 7. Büyükler, ileri gelenler. K v lc m, çak m. Öküz yemli i. 8. Yaz klar olsun anlam nda bir ünlem. Baya, s radan. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Aktinyumun simgesi. Bir nota. 9. Sermaye, anamal. lgi eki. Yoksullara ve ö rencilere yiyecek da tmak için kurulmufl hay r kurumu. 10. Bak. Çalg ç, ÇÖZÜMÜ m zrap. Ata BUGÜN binen kad n. 11. SAYFADA Fas n plaka iflareti. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 5 May s 2014 Pazartesi - SAGLIK Burcu KER M Bakanl k: Türkiye de çocuk felci yok Sa l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu Baflkan Seçil Özkan, Suriye ve Irak ta görülen çocuk felci vakalar nedeniyle ülkede gereken önlemlerin al nd n belirterek, Türkiye de çocuk felci vakas kesinlikle yok. Olsa önce biz biliriz çünkü bütün analizleri yap yoruz dedi. Türk robotu bn-i Sina ya Avrupa dan ödül ANKARA- Türk bilim insan Prof. Dr. Remzi Sa lam n gelifltirdi i, böbrek tafl tedavisinde ameliyat ortadan kald ran bn-i Sina isimli robot, Avrupa dan ödül ald. Tamamen Türk hekim ve mühendislerce gelifltirilen robotla gerçeklefltirilen tedavi görüntülerine, Stockholm de Nisan da yap lan Avrupa Üroloji Kongresi nde en iyi video dal nda üçüncülük ödülü verildi. Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Uzman Prof. Dr. Remzi Sa lam, AA muhabirine yapt aç klamada, kongre kapsam nda kendi baflkanl nda Karolinska Hastanesi nde gerçeklefltirdi i ameliyat n efl zamanl olarak 2 bin 500 bilim insan taraf ndan izlendi ini söyledi. bn-i Sina robotunun, Eylül 2014 te ad n ünlü talyan ressam ve mühendisten alan Da Vinci robotu ile gerçeklefltirilecek uygulaman n yap laca kongrede karfl karfl ya gelece ini anlatan Sa lam, gerçeklefltirilen operasyonun uzmanlarca takdir edildi ini vurgulad. bn-i Sina robotu ile böbrekteki tafllar n hiçbir kesme veya delme ifllemi olmadan lazer tekni iyle tedavi edilebildi ini anlatan Sa lam, bunun hem hasta hem de hekime birçok avantaj sa lad n ifade etti. Sa lam, bu teknik sayesinde hekimin yorulmadan operasyonu gerçeklefltirebildi ini, uygulama süresince radyasyon almad n, hastan n da uygulamadan bir gün sonra taburcu olabildi ini bildirdi. bn-i Sina robotunun, 17 Eylül 2014 te Amsterdam da yap lacak Avrupa Robotik Üroloji Kongresi nde (ERUS) Alman Profesör Jens Rassweiler ve Sa lam taraf ndan Hollandal bir hastan n böbrek tafl tedavisi için kullan laca n belirten Sa lam, çok say - da bilim insan ndan tekni i ö renmek istediklerine dair bildirim ald klar n söyledi. bn-i Sina robotunun ayr ca 28 Eylül 2014 tarihinde talyan Üroloji Kongresi nde sergilenece ini ve Almanya n n Heillbronn flehrindeki hastanede ve Paris te Sorbon Üniversitesi Tenon Hastanesi nde de kullan lmaya bafllanaca n kaydetti. TÜB TAK destekli bir proje ile gelifltirilip Türk firmas nca imal edilen robot, Türkiye yi dünyada hem t bbi cihaz hem de teknoloji ve inovasyon alan nda temsil etti ini dile getiren Sa lam, robotun Türkiye de her y l verilen Teknoloji Gelifltirme Ödülleri nde finale kald n, sonuçlar n may s ay nda aç klanaca n kaydetti. Sa lam n verdi i bilgiye göre, bn-i Sina robotuyla yap lan lazer tafl k rma ameliyat nda, 3,5 santimetreden daha büyük tafllar, küçük parçalar halinde k r larak kuma dönüfltürülüyor ve hastan n idrar yoluyla d flar atmas sa lan yor. Operasyon, tafl n büyüklü üne göre de iflmekle birlikte dakika sürüyor. Kesi yap lmad için enfeksiyon riski önemli ölçüde azal yor. (AA) ANKARA -Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin afl lama konusunda çok iyi bir seviyeye geldi- ini, afl lama oranlar n n yüzde 98 e ulaflt n söyledi. Geniflletilmifl Ba fl klama Program kapsam nda 13 hastal a karfl afl uygulad klar n, afl lamayla hastal klardan korunan çocuklar n say s n n çok yüksek oldu unu ifade eden Özkan, elde edilen baflar da aile hekimleri ve toplum sa l merkezlerinin büyük katk s oldu unu belirtti. ÇOCUK FELC NE KARfiI AfiI PROGRAMI Çocuk felcine karfl yürütülen programla ilgili de bilgi veren Özkan, Suriye de vakalar n görülmesi üzerine 11 ilde afl lama kampanyas yapt klar - n, vakalar n Irak a s çramas üzerine ise bu ülkeye komflu 6 ilin daha kapsama al nd n bildirdi. Özkan, Suriye ve Irak ta görülen çocuk felci vakalar nedeniyle ülkemizde gereken önlemleri al yoruz dedi. Ulusal Afl Program nda çocuk felcine karfl afl bulundu u için ülke çocuklar aç - s ndan sorun olmad n, Suriyelilerin de s n rdan geçer geçmez afl land n an msatan Özkan, kamplarda kalanlardan afl lanmayanlar n da afl lar n n yap ld n söyledi. Özkan, bir soru üzerine, Türkiye de çocuk felci vakas kesinlikle yok. Olsa önce biz biliriz çünkü bütün analizleri yap yoruz diye konufltu. Çocuk felci hastal na karfl 1955 y l nda gelifltirilen afl ülkede 1963 y l ndan bu yana uygulan yor y l nda bafllat lan afl - lama çal flmalar yla çocuk felci vaka say lar giderek azald, özellikle 1985 Afl Kampanyas n n ard ndan say da büyük düflüfl gözlendi. Rutin çocukluk dönemi afl - lama çal flmalar nda yüksek afl lama h zlar na ulafl lmas ve genifl çapl destek afl lama çal flmalar yla son vaka Kas m 1998 tarihinde bildirildi. Yaklafl k on befl y ld r ülkede yeni vaka görülmedi. Türkiye nin de içinde bulundu u Dünya Sa l k Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002 tarihinde Çocuk Felcinden Ar nm fl Bölge ilan edildi. Çocuk felci hastal n n tedavisi bulunmuyor. Çocuk felci virüsü kapan çocuklar n yüzde 95 inden fazlas nda belirti görülmüyor. Belirtili vakalarda üst solunum yolu enfeksiyonu, mide-ba rsak sistemi bozuklu u ve grip benzeri bulgular görülüyor. Yüzde 1 inden az nda genellikle bacaklarda felç ortaya ç k yor ancak bu çocuklarda felçler tedaviyle düzelmiyor ve hayat boyu devam ediyor. (AA) Liposuction zay flama seçene i de ildir! Ak p giden zaman n insan vücudundaki olumsuz etkileri, h zl kilo al p verme gibi durumlar bir çok insan n en büyük s k nt lar ndan biridir. STANBUL- C Estetik Plastik Cerrahi Klini i Plastik Rekonstrüktif&Estetik Cerrahi Uzman Op.Dr.Günay Çavdar vücudu bafltan yaratma konusunda bilgiler verdi. Hareketsiz yaflam ve dengesiz beslenme, sürekli bilgisayar bafl nda oturmak, stres, uykusuzluk, yetersiz su tüketimi ve uzun süre ayn pozisyonda çal flmak birçok hastal - a davetiye ç kard gibi bölgesel ya lanman n da bafll ca sebeplerindendir. Toplumda oldukça fazla görülen bölgesel ya lanmaya bazen tek bafl na diyet çözüm olam yor. Bu durumda da Liposuction devreye giriyor. Ancak bir çok kifli de flöyle bir yan lg var. Liposuction zay flat r! Bu kesinlikle yanl fl bir düflünce Liposuction bir zay flama yöntemi de il vücudun tamam n veya baz bölgeleri flekillendirmek için kullan lan yöntemdir. Liposuction (Türkçe ad ile ya emme ameliyat ) al nacak ya dokusuna yak n bölgelerde yap lan milimetrik kesilerden özel kanüller ve t bb vakum cihaz yard m ile ya n mekanik yöntemle parçalanarak vücut d fl na al nmas d r. Bu yöntem 1980 lerde keflfedilip popülerleflmifl ve dünyada en çok yap lan estettik ameliyat olmufltur. Liposuction un yayg nlafl p birinci s raya oturmas ndaki bafll ca sebebi yöntemin basit uygulan p,hasta memnuniyeti sa layan etkin ve kaliteli sonuçlar al nmas d r. Yöntemin baflar s na katk da bulunan durumlar vard r ;cildin dirili inin ve esneme kabiliyetinin yüksek olmas ya dokusunun daha kolay emilmesini sa lar. Sark k ve gevflek ciltli orta ve ileri yafl hastalarda ya almas sonucu nadir olarak cilt toparlamayabilir ve sarkmalar olabilir. Teknikteki ilerlemeler ya emme ameliyat n lazer destekli yap labilmesine olanak k lm flt r. Lazer enerjisi ile yay lan s derinin alt tabaklar nda ciltteki fibroblast hücreleri ço alt r ve esnekli ini sa lar. Hücre ve proteinleri uyararak s k laflmay h zland rmakta daha homojen bir ya al n m sa lanmakta ve pürüzsüz sonuç elde etmekteyiz. Ameliyat s ras nda dokuya verilen hasar minimuma indi i için morluk flifllik ve sertlikler daha az olmakta ve hasta daha kolay sosyal ve ifl hayat na dönebilmektedir. yileflme süreci tüm hastalar için ayn olup, lazer lipoliz yöntemi ile ay, liposuction ile 4,5-5 ay sürmektedir. Yap lan bölgeye ve hastan n durumuna göre ço u zaman bandaj veya korse kullan lmamaktad r. Ancak al nan ya miktar na ve kullan lan metoda göre korse veya bandaj kullan m na doktor taraf ndan karar verilebilir. Bu durumda hasta korse kullanmak zorundad r korse ve ya bandaj kullan m 2 ile 4 hafta aras nda de iflmektedir. Tekrar belirtiyorum; Hastalar m z flunu unutmamalar d r ki liposuction zay flama veya kilo vermek için yap lacak operasyon de ildir. Vücudun tamam n veya baz bölgeleri flekillendirmek için kullan lan yöntemlerdir. Her iki yöntemde spor ve ya diyet yap p belli kilo verdikten sonra vücudun farkl bölgelerinde (basen,popo,kol,göbek alt,sütyen alt,) kalan ya miktarlar n azalt p cildi gererek daha güzel ve daha s k bir vücuda sahip olman z sa lar. Do um sonras göbek bölgesinde biriken ya lar n yok edilmesinde kad nlar taraf ndan tercih edilen yöntemdir. Hormon tedavisi esnas nda al nan kilolar liposuction yöntemi ile daha h zl ve sa l kl bir flekilde eritilerek kiflinin tedavi öncesi eski kilolar na dönmeleri sa lan r. Lipocustion hem kad n hem erkek hastalar için vücutlar nda rahats z olduklar fazla ya dokusundan kurtulmak için baflvuracaklar en kesin ve sa l kl bir yöntemdir. (AA) Prof. Dr. AHMET RAS M KÜÇÜKUSTA ANT B YOT K M YUMURTADAN, YUMURTA MI ANT B YOT KTEN ÇIKAR? Bizim üreticiler -özellikle de piliç üreticileri- fliddetle karfl ç k yor olsalar da daha k sa zamanda daha fazla et elde etmek için tüm dünyada besi hayvanc l nda yayg n olarak antibiyotik kullan l yor. Antibiyotikler, zatürree, menenjit, ishâl, kan zehirlenmesi gibi mikroplar n sebep oldu u hastal klarla savaflta modern t bb n elindeki en güçlü silahlard r. Bu dünyada yaflayan milyonlarca insan, sa l n ve birço u da hayat n antibiyotiklere borçludur. Bu ilaçlar elbette ayn sebeplerle hayvanlara da verilebilir fakat besi hayvanc l - nda antibiyotikler t bbî de il tamamen ticarî amaçla uygulan yor. Hayvan yetifltiricileri en az 50 seneden beri yemlerine antibiyotik eklenen hayvanlar n h zla büyüdüklerini biliyor ve bu ilaçlar besicilikte giderek daha yayg n olarak tüketiliyor. Amerika da sat lan antibiyotiklerin ancak yüzde 20?sinin insanlarda, yüzde 80?inin ise hayvanc l kta kullan ld n söylersem bu iflin hangi boyutlara vard n siz de net olarak görebilirsiniz. Madem insanlar kullan yor, ne istiyorsun zavall hayvanc klardan? B rak onlarda da kullan ls n; kime, ne zarar var bunun? diye düflünebilirsiniz. Antibiyotikler, hayvanlarda sadece mikrobik hastal klar n tedavisi veya önlenmesi amac yla kullan l yor olsa sesimiz fazla ç kmayacak ama durum hiç de öyle de il. Antibiyotikler hayvan yemlerine veya içtikleri sulara tamamen ticarî amaçla kat l yor. Hayvanlara, hastal k tedavisinde kullan lana göre daha düflük dozlarda fakat uzun süreli olarak antibiyotik verilmesi birçok mikrobun bu ilaçlara karfl direnç kazanmalar na yol aç yor. Dünya t bb n n en önemli meselelerinden biri ilaçlara dirençli mikroplar n oluflturdu u enfeksiyonlard r. Amerika da her sene bu yüzden 2 milyon kadar insan n hastaland ve 99 bininin de öldü ü biliniyor. Mikroplar n antibiyotiklere direnç kazanmas nda elbette insanlar n ve elbette doktorlar n bu ilaçlar gelifligüzel ve bilinçsizce kullanmalar n n da muhakkak ki rolü var; fakat araflt rmalar bu meselenin önemli ölçüde hayvanlarda ticarî gerekçelerle antibiyotik kullan m ndan kaynakland n gösteriyor. Yeni antibiyotik keflfetmenin giderek zorlaflt da düflünülecek olursa elimizdeki bu de erli silahlar n t p d fl amaçlarla kullan m n n ne kadar yanl fl oldu u da kolayca anlafl l r. Hayvanlarda antibiyotik kullan m n n tarihçesi Piliç, domuz ve di er besi hayvanlar na k sa zamanda daha çok etlenmeleri için antibiyotik verilmesinin uzun bir geçmifli var. Bu uygulaman n yaratt mesele de senelerden beri biliniyor ama hayvanc l kta ticarî amaçlarla antibiyotik kullan lmas bir türlü önlenemiyor. Mesela, FDA bu iflin en az ndan 1977?den beri fark nda olmas na ra men gerekli yasaklar getiremiyor. Bunda FDA aciz kal yor demek belki de daha do ru; çünkü karfl s nda Beyaz Saray a da Kongre ye de istediklerini yapt rabilen, çok kuvvetli bir besi hayvanc l ve onlara antibiyotik satan ilaç üreticileri lobisi var. Bunlara karfl ç kmak, menfaatlerine biraz olsun dokunmak öyle kolay de il! Bu ay içinde ald karara göre iantibiyotikler hayvanlara daha çok et üretmek için de il ancak t bbî gerekçelerle, yani hastal k hâlleri için verilebilecek. Antibiyotikler hayvanlar için de reçete ile sat ls n, ilaç üreticileri prospektüslere uyar lar koysun, besiciler daha fazla et için antibiyotik vermesin, veterinerler antibiyotik yazarken titiz davrans nlar isteniyor. FDA, Hayvanc l kta antibiyotik kullan m yassah, hemflerim! diyemiyor, ilaç üreticileri ve besicilere yalvar yakar oluyor. Gelelim neticeye: FDA n n bu son karar da Bir çeflit ilerlemedir, hiç yoktan iyidir deyip gelelim ülkemizdeki duruma. Gelelim ama elimizde, üreticilerin ve ilgili bakanl n Ne antibiyoti iymifl; o da neymifl. Siz hayvanc l m z baltalamak m istiyorsunuz? tarz babalanmalar d fl nda bir veri ve bilgi yok.vars n olmas n. Zaten bizde araflt rma, belge, rakam, istatistik de il sözüm senettir lâf daha de erlidir. Piliçlerden, danalardan antibiyotikli yemi de suyu da a z m za sürmüyoruz diye noter tasdikli belge isteyecek hâlimiz yok; üreticilerimize güveniyoruz. Amerika standartlar nda besicilik yap yoruz sözünü bir daha a zlar na almas nlar; yeter.

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 5 May s 2014 Pazartesi 11 Yanukoviç Rusya ya 32 milyar dolar götürdü MOSKOVA - Ukrayna Baflsavc l devrik Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in Rusya ya giderken yan nda 32 milyar dolar para götürdü ünü ileri sürdü. Financial Times a konuflan Baflsavc Oleh Mahnitski, Rusya d fl nda tüm ülkeler Ukrayna ile iflbirli i içinde. Son araflt rma bilgilerine göre, Rusya ya Ukrayna dan kamyonla 32 milyar dolar gitti. iddias nda bulundu. Ukrayna Baflsavc s, mafyavari bir yönetimle suçlad Yanukoviç in ülkeye toplam maliyetinin 100 milyar dolar buldu unu söyledi. Do u ve güney bölgelerindeki ayaklanmalar n da bu para ile finanse edildi ini iddia edildi. Rusya Baflsavc s Yuri Çayka, Yanukoviç i hala Ukrayna n n Cumhurbaflkan olarak gördüklerini, Moskova n n Yanukoviç i s n r d fl etmek gibi bir plan olmad n söyledi. Ukrayna Baflsavc s, Yanukoviç aleyhine bir dizi dava aç ld n, sviçre, Avusturya ve di er AB ülkelerinden de yard m beklediklerini ifade etti. Nisan ortas nda ABD, FBI ajanlar n Kiev e göndererek, Ukrayna n n yurt d fl nda bulunan mal varl n ülkeye getirmek için çal flma bafllatm flt. Ukrayna da 25 fiubat ta rejim de iflikli i olmufl, Yanukoviç önce do u Ukrayna ya, sonra da Rusya n n Rostov kentine geçmiflti. (CHA) MERKEL, OBAMA muhaliflerine göz k rpt BERL N - Almanya Baflbakan Angela Merkel resmi bir ziyaret için yar n ABD nin baflkenti Washington a gidiyor. ABD Baflkan Barack Obama ile görüflecek olan Merkel in program bir hayli yo un. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajans (NSA) taraf ndan dinlendi i ortaya ç kan Merkel in ziyareti bu skandal n gölgesinde geçecek. Almanya n n karfl l kla olarak iki ülke aras nda istihbari faaliyetlere son verilemesi teklifini içeren No-spy anlaflmas na ise Beyaz Saray taraf ndan s cak bak lm yor. Rusya ile bat aras nda devam eden Ukrayna krizi de masadaki bir baflka konuyu oluflturuyor. Avrupa Birli i ne nazaran daha sert politikalar takip eden Obama, Almanya n n ekonomik olarak kuvvetli iliflkileri olan Rusya ya yapt r mlarda vanay ne kadar s kabilece ini soracak. ABD ve Avrupa Birli i aras nda imzalanmas beklenen serbest ticaret anlaflmas da gündemdeki bir di er bafll oluflturuyor. Ancak programda en dikkat çeken konu ise, Merkel in ABD Ticaret Odas ndan bir konuflma yapacak olmas. Merkel in kamuya aç k tek program özelli ini tafl yan bu konuflma, Obama muhaliflerinin kalesi olarak tan nan ABD Ticaret Odas nda Ruslar n yüzde 80 e yak n kendini mutlu hissediyor MOSKOVA - Rusya'da kamuoyu araflt rma flirketi VTsIOM a göre Ruslar n yüzde 78 i kendini mutlu hissediyor. VTsIOM un araflt rmas na göre Ruslar n mutlulu u son 25 y l n rekorunu k rd. Son verilere göre halk n yüzde 78 i kendini mutlu hissederken bu oran 2012 ve 2013 y l nda yüzde yap lacak olmas Washington da kafalar kar flt rd. Ticaret Odas n n Baflkan Tom Donahue, Baflkan n Oval Ofisi ne birkaç yüz metre uzakl ktaki bürosunda Obama muhalifli i yap yor. ABD Ticaret Odas, son olarak Obama n n sa l k reformuna karfl 80 milyon dolar para ak tm fl ve aleyhte propaganda yanm flt. (CHA) ran, Çin le 2,5 milyar dolarl k petrol anlaflmas n iptal etti 77 i civar ndayd. Ankette göre, 18 ile 24 yafl aras halk n yüzde 92 i kendin mutlu görürken, bu oran e itimli insanlarda 83'e düfltü. Öte yandan kendini mutsuz olarak görenler ise yüzde 14 ü olufltururken, yüz kifliden ikisi ise kendini bahts z ve flans z hissediyor. (CHA) Suriye'de 285 Frans z vatandafl bulunuyor PAR S - Fransa çiflleri Bakan Bernard Cazeneuve, Suriye'ye savaflmak için giden Frans z vatandafl say s n n 285 oldu unu aç klad. Meclis Hukuk Komitesi'nde yapt aç klamada Cazeneuve, son birkaç ayda savafla giden Frans zlar n say s nda yüzde 75 oran nda art fl yafland n belirterek, bunun endifle verici bir durum oldu unu söyledi. Fransa çiflleri Bakan Cazeneuve, 120 kiflinin de Suriye'ye gitmek üzere Fransa'dan ayr ld n n tespit edildi ini söyledi. Cazeneuve, Suriye'den dönen Frans z vatandafl n n say s n n 100 oldu unu belirterek 25 kiflinin ise bu ülkede hayat n kaybetti ini aktard. Fransa çiflleri Bakan Bernard Cazeneuve, daha önce Suriye'ye savaflmak için gidecekleri engellemek ad na; aileler için yard m hatt n n oluflturulmas ve internette kurulacak platformla çocuklar tehlikede olan ailelere daha h zl ulafl m sa lanmas n n da bulundu u 10 maddelik önlem plan n kamuoyuyla paylaflm flt. (CHA) PEK N - ran, Çin ile olan 2,5 milyar dolarl k petrol anlaflmas n, Çin in sözünü yerine getirmemesi üzerine iptal etti ini aç klad. Çin in devlet flirketi China National Petroleum Corp. (CNPC) ile olan anlaflman n ilk aflamas, Çinli flirket taraf ndan ran-irak s n r ndaki Güney Azadegan alan nda yap lacak 185 kuyu sondaj n içeriyordu. Azadegan, yaklafl k 42 milyar varil rezervi ile dünyan n en büyük petrol alanlar ndan birini oluflturuyor. Ancak ran Petrol Bakanl, 2009 n sonunda yap lan anlaflmaya göre, flu ana kadar ancak 7 kuyunun sondaj n n yap ld n aç klad. ran Milli Petrol fiirketi (NIOC) Genel Müdürü Rokneddin Javadi, Çinli flirket CNPC nin uygunsuzlu u nedeniyle, sözleflmenin feshedilece ini söyledi. Anlaflmaya göre, Çinli flirket, Azadegan da günlük 600 bin varil petrol üretmeyi hedefliyordu. Javadi, fiubat ay n n ortalar nda 90 günlük ültimatomun sona ermesinden bir ay sonra Çinli flirketin bir fley yapmamas n n anlaflman n feshine yol açt n ifade etti. Ocak 2009'da imzalanan 1,76 milyar dolarl k ayr bir anlaflma gere ince de CNPC ve NIOC günde 75 bin varil üretmek amac yla, Kuzey Azadegan alan n gelifltiriyor. Baflka bir Çinli petrol devi Sinopec, Azadegan n komflusu Yadavaran alan n gelifltiriyor. Çin, Bat l ülkelerin, nükleer program nedeniyle müeyyide uygulad ran n petrol pazar nda büyük rol oynuyor. (CHA) Fransa'daki M s rl lardan idam karar na tepki PAR S - Fransa'da yaflayan M s rl lar, darbe yönetiminin Müslüman Kardefller ( hvan) mensubu 37 kiflinin idam karar n protesto etti. Baflkent Paris'in Saint Michel Meydan 'nda düzenlenen eylemde temsili olarak idam sehpas kurulurken, baz göstericiler de kefen giydi. Yaklafl k 200 kiflinin kat ld eylemde göstericiler 'adalet ve demokrasi istiyoruz' sloganlar att. Göstericiler, Fransa'y idam kararlar na tepki göstermeye ça rd. Gösteriyi kat lan Salih Hasan isimli M s rl, Cihan Haber Ajans 'na (Cihan) yapt aç klamada, baflta Fransa olmak üzere birçok Bat ülkesinin M s r'daki idam kararlar na göstermelik tepki verdi ini iddia etti. Fransa'y samimiyetsizlikle suçlayan Hasan, ''Fransa sadece kibarca hükümeti uyarmakla yetindi. M s r Büyükelçisi'ni bakanl a ça rarak tepkisini gösteren Almanya kadar olamad.'' ifadelerini kulland. M s r'da, aralar nda Müslüman Kardefller Teflkilat Rehberlik Konseyi Baflkan Muhammed BULMACANIN ÇÖZÜMÜ N T E R N E T F B A R K A K K U K A R A T A N Y A A L A B A O B A P D K A L M T I R A P A R T E A R D A K Y A Z F T L A L E E A L A T E N N R O L N A R E K E A D M M A Bedii'nin de bulundu u darbe karfl t 683 kifli ise idamla yarg lanmak üzere mahkemeye sevk edilmiflti. M s r'da, 528 san n idam cezas yla yarg land ilk davada mahkeme 37 kifli hakk nda verilen idam onaylad, 491 kiflinin cezas n ise müebbet hapse çevirdi. (CHA) S S E F R E A E M D R E N M T A B E L A E M A K A N A T A A Z K B R K A R O A N A V E C E N T E A Z A R T A L A Y D E M M R S A L E D A

12 12 HABER 5 May s 2014 Pazartesi brahim ARKLAN Biliflim Anadolu ile Bulufluyor etkinli i BURSA (AA) - Biliflim, Teknoloji ve letiflim Platformu "CeBIT Biliflim Avrasya Fuar '' kapsam nda Bursa'da, "Biliflim Anadolu ile bulufluyor" toplant s düzenlendi. Hannover Messe Uluslararas Fuarc l k Afi Genel Müdür Yard mc s Murat Özer, bir otelde düzenlenen toplant da yapt konuflmada, stanbul Yeflilköy'de Eylülde Türkiye Biliflim Derne i, Biliflim Alt Yap Sanayicileri Derne i, Tüm Uydu Anten Elektronik letiflim fl nsanlar Derne i ve KOSGEB'in destekleriyle gerçeklefltirilecek "CeBIT Biliflim Avrasya Fuar " ve "CeBIT Global Konferans "n n bu y l çok daha aktif geçece ini söyledi. Fuar n bu y l ki temas n n "Gelecekte fl Yap fl Teknolojileri ve Gelecekte Yaflam" olaca n belirten Özer, Bursa'dan kat lacak Teknokent firmalar na CeBIT Biliflim Avrasya'n n finansal destek verece ini aç klad. Konferans ve panellerin de olaca bu co rafyan n en büyük biliflim etkinli inde "Anadolu Kaplanlar " diye adland r lan Anadolu'daki yat r mc lar n uluslararas arenaya aç lmas için f rsat sunacaklar n belirten Özer, "Biliflim Sektörü fladamlar Derne i ve Bursa Ticaret Sanayi Odas ile yapt m z iflbirli inde Anadolu'dan gelecek biliflimcilere bu y l finansal destek Genço lu, yeniden UMSM B Baflkan BURSA (AA) - Uluda Meyve Sebze Mamulleri hracatç lar Birli i (UMSM B) Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Genço lu, baflkanl a yeniden seçildi. Genço lu, Uluda hracatç Birlikleri (U B) hizmet binas nda gerçeklefltirilen UMSM B Ola an Genel Kurulu'nun aç l fl ndaki konuflmas nda, Türkiye ihracat n n 2023 hedeflerine do ru h zla ilerledi ini söyledi. Türkiye'nin cari aç n n kapanmas n n, net döviz girdisi sa layan sektörlerin ihracat n n artmas yla mümkün olaca n vurgulayan Genço lu, flunlar kaydetti: "Bizim sektörümüz gibi ithalat girdisi olmayan sektörlerin yapt her ihracat, net döviz girdisi getirmektedir. Bu durum da ülkemize çok büyük katma de er sa lamaktad r. Tüm tar m sektörünün ihracat n n katlanmas, Türkiye'nin cari aç n n kapanmas nda en büyük rolü oynar. Ülkemizde bulunan verimli topraklar bugüne kadar yeterince kullanamad k. Ben, tar m ve tar ma dayal sektörlere verilecek destekle ihracat m z katlayaca m za inan yorum." Daha sonra tek listeyle gidilen seçimlerde birlik baflkanl na yeniden seçilen Orhan Genço lu'nun listesi, oylar n tamam n ald. Genço lu'nun (Penguen Pazarlama A.fi) baflkanl ndaki yeni yönetim kurulunda, "Aroma Bursa Meyve Sular, Erikli Su ve Meflrubat, Fine Food Pazarlama, Frigo-Pak G da, Kafkas Pasta, Martafl Marmara Tar msal Ürünleri, Mevsim G da, Namsal G da, Royal Foods G da ve Zey-Tur-San G da"; Denetim Kurulu'nda ise "Penguen G da, Marsal G da ve Fine Food G da" firmalar n n temsilcileri görev ald. de veriyor olaca z. Bu y l partner ülke kavram ndan sonra partner flehir kavram oluflturduk. Bursa'y 2014 y l partner flehir olarak görmek istiyor ve CeBIT Biliflim ile dünyan n 4 farkl k tas nda Bursa'y biliflim ve teknoloji kenti olarak da ön plana ç kartmak istiyoruz" dedi. Sektörel hedef iller aras nda, Eskiflehir, Kayseri, Konya, zmir, Trabzon, Ankara, Erzincan, Kocaeli, Bursa, Diyarbak r, Denizli, Gaziantep ve Adana'n n yer ald n anlatan Özer, "CeBIT Biliflim Avrasya'n n yaln zca Türkiye için de il, Avrasya, Orta Do u, Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için de biliflim sektörünün ihtiyaçlar n karfl lamas bekleniyor. Dünyan n dört bir yan ndan gelecek profesyonel ziyaretçilerin yan s ra uluslararas sat n alma heyetleri fuar ziyaret edecek. Bu y l Afrika pazar na da aç ld k. Burada Türk ticaret ataflelikleri aç lmaya bafllad. Havayolu flirketleri de direkt uçufllar bafllatt. Türk yat r mc lar m z bu bakir alanla bir araya getirebilmek ad na bizler buradan al m heyetleri organize ediyoruz" ifadelerini kulland. CeBIT Biliflim Avrasya ile efl zamanl ve ayn çat alt nda düzenlenen CeBIT Global Konferans 'n n bu seneki ana konular n aç klayan Özer, "'Mobil letiflim', 'E- Health/Sa l k Biliflim Kongresi', 'Metropolitan fiehirlerde Biliflim Çözümleri', 'Medya ve letiflimde TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Milli gelir 2008'den bu yana 10 bin dolar ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Yard mc s ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Çetin Osman Budak, Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin 10 bin dolarda çak l kald n belirterek, "10 bin dolar geçmek için kendimizi yenilemek zorunday z, orta gelir tuza ndan ç kmam z laz m" dedi. ATSO'nun Nisan ay ola an meclis toplant s nda konuflan Budak, ekonomi gündemine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Oda olarak kredi kartlar ve kredi faiz oranlar yla ilgili bir çal flma yapt klar n kaydeden Budak, özellikle vergi gelirlerinin bundan etkilendi ini söyledi. Kredili konut sat fllar nda yüzde 40'a varan daralma kaydedildi ini anlatan Budak, Türkiye ekonomisinde piyasan n canlanmas, yani iç talep krediye ba l oldu u için ekonomideki daralman n kredilere de yans d n ifade etti. Kredi kartlar ndaki taksit s n rlamas n n elektrik elektronik sektöründen kuyumculuk sektörüne, mobilyadan seyahat sektörüne, hatta market ve sa l k sektörüne kadar tüm sektörlerde etkili oldu unu belirten Budak, ekonomide meydana gelen bu durgunlu un ekonomistler taraf ndan iyi irdelenmesi gerekti ini bildirdi Ekim ay nda aç klanan Orta Vadeli Plan' n o günkü koflullar düflünülerek haz rland n dile getiren Budak, "Ekonomi yönetimi o dönem hakl yd, çünkü bu ülkenin en önemli sorunlar ndan biri cari aç k, bütün bu önlemler de onun için al nm flt. Ancak geldi imiz noktada kredi kart harcamalar ndaki düflüfl ortada. O yüzden bu plan n tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konufltu. Kredi kart n n sadece tüketiciler taraf ndan kullan lmad n özellikle anamal ve hammadde satan sanayicinin de kartla al flverifl yapt n kaydeden Budak, 2011 y l nda Çek Kanunu'nda yap lan de ifliklikten sonra kredi kartlar ve senede dönüldü ünü ve çek kullan m n n azald n dile getirdi. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 2001 y l nda yasalaflt n, 2008 y l nda da anayasal kurum haline geldi ini belirten Çetin Osman Budak, 2009 y l ndan beri Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmad n söyledi. Sanayisiz büyümenin mümkün olamayaca n, orta gelir tuza na düflmemek için büyümeyi yüzde 3-4 aral na hapsetmemek için siyasi reformlar n kararl l kla yürütülmesi gerekti ini ifade eden Çetin Osman Budak, reformlar n bafl nda da demokratik kazan mlar n geldi ini kaydetti. Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin 2008 y l nda 10 bin dolar geçti ini, fakat o y ldan bu yana ayn seviyede çak l kal nd n belirten Budak, 10 bin dolar n geçilmesi için Türkiye'nin kendi kendini yenilemesi ve orta gelir tuza ndan ç kmas gerekti ini bildirdi. Budak, flöyle konufltu: "Nedir bu orta gelir tuza? Bir anda 10 bin dolara ç kabiliyorsunuz. Neyle ç k yorsunuz? Yat r mlar n z sanayiye dönüflüyor. lk yat r m flekli kaba sanayi, ikinci düzeye de tar m ve madencilikle atlan yor. Sonraki düzey hafif sanayi. Kilogram 1,5 dolar olan Türkiye ihracat n n tablosu bu. Kimya, otomotiv, optik ve benzeri sektörler. Buradan atlaman n yolu neydi? Güney Kore örne i diye bir model de var burada asl nda. Buradan atlaman n yolu biliflim, biyoteknoloji, nano teknolojisi gibi sektörler. Nano teknolojiyle üretilen tekstile bile geçti dünya. Hollanda, inovatif bir çal flmayla Biliflim', 'Uydu ve letiflimde Biliflim', 'Nesnelerin nterneti', 'Büyük Veri ve Bulut', 'Datability', 'Güvenlik' 'IT R&D', 'E- Devlet' ve 'E- Finans' bafll kl konular yer al yor olacak. Yurt içi ve yurt d fl ndan bir çok sivil toplum kurulufllar, akademisyenler, biliflim duayenleri ile kamu kurum ve kurulufllar n n kat l m ile gerçekleflecek" aç klamas nda bulundu. Toplant ya, Bursa Biliflim Sektörü fladamlar Derne i Baflkan Osman Ak n, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi lker Duran, Semor A.fi. Genel Müdürü Nezih Kuleyin ve sektör temsilcileri kat ld. fosforlu malzemeyle asfalt kar flt rm fl ve yollar n donatm fl. Yollar n ayd nlat lmas nda bunu kullanaca n ilan etti bütün dünyaya. Yani enerji fakiri Hollanda yollar n n ayd nlat lmas na böyle bir çözüm bulmufl. Önümüzdeki dönemde böyle dünyay de ifltiren projeler olacak. fiimdi bizim yapt m z üretime bir bak n, bir de dünyan n gitti i yere bak n." Tar m sektöründe üreticilerin para kazanmad n, Antalya hal verilerinin bunun ispat oldu unu söyleyen Budak, Mart ay nda ürün fiyatlar n n geçen y l n ayn ay na göre ortalama yüzde 12,7 oran nda azald n söyledi. TÜ K verilerine göre k fl aylar nda enflasyonun bafl suçlusunun Antalya oldu unu, çünkü enflasyonun sebze fiyatlar nedeniyle yükseldi i alg s n n yarat ld n kaydeden Budak, "TÜ K verilerine göre domates ve patl can yüzde 13,6, sivri biber yüzde 18 artm fl. Burada ne üretici kazan yor, ne tüketici. Al n size bir yap sal sorun daha. Bunun mutlaka ele al nmas gerekiyor" diye konufltu. Yüzde 30 umuz çocuk ANKARA (AA) - Türkiye'nin çocuk nüfusu, 2013 sonu itibariyle 22 milyon 761 bin 702 olarak belirlendi. Çocuklar, nüfusun yüzde 29,7'sini oluflturdu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l na iliflkin çocuk istatistiklerini aç klad. Buna göre, 2013 sonu itibariyle 76 milyon 667 bin 864 kifli olan Türkiye nüfusunun, 22 milyon 761 bin 702 kiflisi çocuklardan olufluyor. Birleflmifl Milletler tan m na göre "0-17" yafl grubu çocuk nüfus olarak tan mlan yor. 1935'te Türkiye nüfusunun yüzde 45'ini çocuklar olufltururken, 2013'te bu oran yüzde 29,7 oldu. Yafl grubuna göre incelendi inde, 2013'te çocuk nüfusun yüzde 27,3'ünü "0-4" yafl grubu, yüzde 27,6's n "5-9", yüzde 28'ini "10-14" ve yüzde 17,2'sini ise "15-17" yafl grubu çocuklar oluflturdu. Bu oranlar, hem y l hem de cinsiyet baz nda önemli bir de iflim göstermedi. Kentleflme, kad n n e itim düzeyinin artmas, kad n n çal flma hayat na aktif kat l m gibi geliflmeler do urganl n azalmas na, do umlar n ileri yafllara ertelenmesine, kad n bafl na düflen ortalama çocuk say s n n düflmesine neden oluyor. Bu de iflimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oran n n azalmas na etki ediyor. Çocuk nüfus oran n n 2023'te yüzde 25,7'ye, 2050 y l nda yüzde 19,1'e ve 2075 y l nda yüzde 17,6'ya düflece i tahmin ediliyor. Türkiye, Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkelerle karfl laflt r ld nda, 2013 y l nda en fazla çocuk nüfusuna sahip ülke oldu. Çocuklar n toplam nüfus içinde oran Türkiye'de yüzde 29,7, Almanya'da yüzde 16 olarak hesapland. TÜ K istatistiklerine göre, AB üyesi ülkelerle karfl laflt r ld nda en fazla çocuk nüfusun Türkiye'de oldu u belirlendi. AB üyesi ülkelerle karfl laflt r ld nda 2013 y l nda en yüksek çocuk nüfus oran na yüzde 29,7 ile Türkiye'nin, en düflük çocuk nüfus oran na ise yüzde 16 ile Almanya'n n sahip oldu u görüldü. Söz konusu oran Fransa'da yüzde 22,2, ngiltere'de yüzde 21,2, sveç'te yüzde 20,2, Yunanistan'da yüzde 17,6 ve talya'da yüzde 16,8 oldu. llere göre incelendi inde, 2013 y l nda en yüksek çocuk nüfus oran na sahip flehir yüzde 48,8 ile fi rnak oldu. fi rnak' yüzde 48 ile fianl urfa ve yüzde 46,3 ile A r izledi. Çocuk nüfus oran en düflük olan ilk 3 il ise s ras yla yüzde 18,2 ile Tunceli, yüzde 19,7 ile Edirne ve yüzde 19,9 ile Çanakkale. Hane halklar n n yüzde 53,2'sinde "0-17" yafl grubunda en az 1 çocuk bulundu u gözlendi. Hane halklar n n yüzde 39,7'sinde 1 çocuk, yüzde 35,5'inde 2 çocuk, yüzde 14,5'inde 3 çocuk, yüzde 5,3'ünde 4 çocuk ve yüzde 5'inde 5 ve daha fazla çocuk bulundu u belirlendi. 5 ve daha fazla çocuk bulunan hane halk oran n n en yüksek oldu u il yüzde 40,9 ile fi rnak oldu. fi rnak' yüzde 30 ile Hakkari ve yüzde 29,2 ile Siirt izledi. Çocuk bulunan hane halklar illere göre incelendi inde, en az 1 çocuk bulunan hane halk oran n n en yüksek oldu u il yüzde 81,4 ile fi rnak oldu. fi rnak', yüzde 81,1 ile Hakkari, yüzde 79,9 ile Van ve yüzde 79,1 ile fianl urfa takip etti. En az 1 çocuk bulunan hane halk oran n n en düflük oldu u iller s ras yla yüzde 36,9 ile Sinop, yüzde 37 ile Çanakkale ve yüzde 37,5 ile Tunceli oldu. Do um istatistiklerine göre 2013 y l nda 1 milyon 283 bin 62 do um gerçekleflti. Do anlar n yüzde 51,4'ünü erkek, yüzde 48,6's n k z bebekler oluflturdu. Do um olaylar y la göre incelendi inde, cinsiyet baz nda do umlarda önemli bir de iflim gözlenmedi. 100 k z çocu una karfl l k yaklafl k olarak 106 erkek çocu u do du. Sa l k Bakanl verilerine göre sa l k kurulufllar nda gerçekleflen do umlar n oran, 2002 y l nda yüzde 75 iken, 2012 y l nda yüzde 97'ye yükseldi y l nda stanbul, Bat Marmara, Bat Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki do umlar n tamam n n, Kuzeydo u Anadolu ve Ortado u Anadolu Bölgelerinde ise do umlar n yüzde 88'inin sa l k kurulufllar nda gerçekleflti i görüldü.

13 TURIZM Sevgi ACAR Kapadokya'da atla gezi keyfi NEVfiEH R - MURAT KAYA - Tarih ve do an n eflsiz güzelli inin bulufltu u Kapadokya'da, atl turlar düzenlenerek turistlere bölgeyi gezmeleri için farkl alternatifler sunuluyor. Kapadokya'n n merkezi konumundaki Göreme beldesindeki at çiftlikleri yerli ve yabanc turistlere peribacalar n n oldu u bölgeye ve vadilere yönelik turlar düzenliyor. Bölgeye gelen turistler, saatlik ve günlük atl turlara kat larak, tarihte 'güzel atlar ülkesi' olarak adland r lan Kapadokya'n n do al güzelliklerini gezme imkan buluyor. Her y l ortalama 2,5 milyon yerli ve yabanc turistin geldi i Kapadokya'da ziyaretçiler, peribacalar n n gölgesinde motorlu tafl tlar n giremedi i, Zelve, Paflaba, Güllüdere vadilerini at s rt nda geziyor. -Ortaça dönemine atl gezinti Göreme beldesinde faaliyet gösteren at çiftli inde binicilik e itmeni Nuran Aktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, at üzerinde Kapadokya gezisinin çok farkl bir deneyim oldu unu, tura kat lanlar n hiçbir betonarme yap laflman n olmad özellikle Göreme ve Zelve vadilerinde adeta Ortaça 'da bir gezintiye ç km fl gibi hissetti ini söyledi. Aktafl, turizm sezonunun bafllamas yla birlikte at çiftliklerinde hummal bir çal flma yafland n ve atlar n bak m n n yap larak nallar n n yenilendi ini, eyerlerinin ise elden geçirildi ini ifade etti. Kapadokya'n n güzel atlar diyar olarak adland r lmas nedeniyle atlara ilginin fazla oldu unu aktaran Aktafl, bölgede çok say daki at çiftli inin vadi içerisinde turlar düzenledi ini belirtti. Aktafl, "Atl turlar, 10 dakika, 1 saat ve tam güne kadar uzayabiliyor. Fiyatlar ise 20 liradan bafllay p 200 liraya kadar ç k yor. "En çok günbat m, gündo umu ya da dolunayda yapt m z atl turlar ra bet görüyor" diye konufltu. Kapadokya'da bulunduklar 5 gün boyunca alternatif turlarla bölgeyi yak ndan tan maya 5 May s 2014 Pazartesi13 çal flt klar n anlatan turistler ise Kapadokya'y balon turu yerine atla gezmeyi tercih ettiklerini, atl turun zevkli ve e lenceli oldu unu kaydetti. (AA) Tunceli de do a gezileri sürüyor TUNCEL - Tunceli nin tarihi mekanlar n ve do al güzelliklerini tan tmak amac yla düzenlenen do a gezilerine Çemiflgezek ilçesinde devam edildi. Çözüm sürecinin bafllamas n n ard ndan, kendilerine Dersim Gezginler Grubu ad n veren toplulu un geçen y l düzenledi i do a gezileri büyük ilgi görmüfltü. Bu kapsamda, Çemiflgezek ilçesine düzenlenen geziye, yafllar 9 ile 55 aras nda de iflen 90 kifli kat ld. lçeye gelen gruptakiler, Tahar Çay k y s nda yemek yedi. Traktör römorkunda çay geçen do a severler Tahar Vadisi nde yürüyüfl yapt. Gruptakiler, daha sonra, ilçe merkezine yak n bir noktadaki, kimler taraf ndan yap ld kesin olarak bilinmeyen, 250 metre yükseklikteki kayalara oyulan 20 ye yak n oda, koridorlar ve su sarn çlar ndan oluflan Dervifl Hücreleri ni ve ilçedeki baz tarihi mekanlar gezdi. Geziye kat lanlardan Zeynep Altun, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk defa bir do a gezisine kat ld n ve Çemiflgezek e hayran kald n belirterek, Tek kelimeyle muhteflem bir yer. lk defa geldim Çemiflgezek ilçesine. Gerçekten harika bir yer. Herkesin gelmesini kesinlikle istiyorum. Tarihi, suyu, do as ve havas yla gerçekten muhteflem bir yer. Kesinlikle gelin ve buray görün dedi. stanbul da okuyan üniversite ö rencisi Güney Akgül de Tunceli ye ilk defa geldi ini dile getirerek, nsan burada hareket ettikçe güzellefliyor. Yürüyüfl yapmay çok seviyorum zaten. Ayr ca tarihi olarak da çok güzel. Kent ayr ca kendi bafl na güzel. Muhteflem yani ne diyeyim ifadesini kulland. Difl hekimi Sultan Yavuzer ise yaklafl k 2 saatlik bir yolculu un ard ndan Çemiflgezek e geldiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Dervifl Hücreleri gerçekten görülmeye de er bir yermifl. Bu kadar t rman fla, eme e de di. Güzel bir gündü, herkese öneriyorum diye konufltu. (AA) Nusaybin'deki cami ve kilise, UNESCO kal c listesi peflinde MARD N - AR F ALTUNKAYNAK - Türkiye den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne giren 13 alandan biri olan Mardin in Nusaybin ilçesindeki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin, kal c listeye girmesi hedefleniyor. Nusaybin deki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin 15 Nisan da yap lan de erlendirme sonucunda Dünya Miras Geçici Listesi ne al nmas ilçede sevinçle karfl land. Yüzy llard r yan yana iki farkl inan fl n mabetleri olan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin, dünya miraslar kal c listesine girmesi bekleniyor. Nusaybin Kaymakam Abdulhalim Can, AA muhabirine, Türkiye den 13 alan n Dünya Miras Geçici Listesi ne al nd n an msatarak, bu durumun memnuniyet verici oldu unu söyledi. Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ne girmeyi hak etti ine inand n anlatan Can, flöyle konufltu: Cami külliyesinde, orada meftun olarak bilinen Zeynel Abidin ve onun k z kardefli Sitti Zeynep in türbeleri bulunuyor. Bizim için çok önemli bir dini merkez. Cami içerisinde Hz. Muhammed in ehli beytinden oldu u bilinen Hz. Hüseyin in 13. kuflaktan torunu Molla Zeynel Abidin in türbesi ve onun k z kardefli Sitti Zeynep in türbeleri mevcuttur. Üzerilerinde yaz lan Arapça kitabeye göre caminin milattan sonra 1160 y l nda infla edildi i bilinmektedir. Di er tarafta ise Hristiyanl k inanc nda önemli bir yere sahip olan Mor Yakup Kilisesi nin milattan sonra 313 y l nda infla edilmifl çok önemli bir mekan oldu unu vurgulayan Can, kilisenin vaftizhane ve katedral bölümleriyle önemli bir inanç kompleksi oldu unu belirtti. Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi nin birbirleriyle olan iliflkilerinin sadece fiziki olmad na de inen Can, flöyle devam etti: Süryani kaynaklar na göre, Zeynel Abidin Camisi nin yap m için gerekli olan para, tanr yolunda harcand gerekçesiyle kilise paras ndan karfl lanm fl. Bölgede de bu inan fl yayg n. Osmanl kaynaklar nda ise Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camisi ortak vak f mal olarak de erlendiriliyor. Zeynel Abidin Camisi nin minaresinin 1956 y l nda Süryani bir usta taraf ndan infla edildi ini ve caminin yap s na bak ld zaman Hristiyanl k inanc n n dekoratif mimari ö elerinin görülebilece ini bildiren Can, Zeynel Abidin Camisi ile Mor Yakup Kilisesi kültürleraras sanatsal, politik ve kültürel birikim noktas nda geçmiflin izlerini günümüze tafl yan birer yap oldu unu düflünüyoruz dedi. Her ikisinin de aralar nda bir duvar ya da bir tel örgü olmadan bu haliyle ortak bir Kültür ve nanç Projesi ad alt nda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne girdi ini dile getiren Can, bundan sonra her iki mabedin Dünya Kal c Miras Listesi nde yer almas n arzulad klar n bildirdi. Nusaybin Kültür ve Çevre Platformu Sözcüsü fierefhan Ciziri de ilçedeki iki mabedin hoflgörü içinde birbirlerini kabul ederek yüzy llarca yaflamas n n bir kültürün tezahürü oldu unu söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, UNESCO Dünya Miras Merkezince 15 Nisan da yap lan de erlendirme sonucunda Dünya Miras Geçici Listesi ne, Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, K rflehir), Anavarza Antik Kenti (Adana), Kaunos Antik Kenti (Mu la), K zkalesi (Mersin), Arslantepe Arkeolojik Alan (Malatya), Kültepe Arkeolojik Alan (Kayseri), Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savafl Alanlar (Çanakkale), Eflatunp nar Kaya An t (Konya), znik (Bursa), Mahmutbey Camii (Kastamonu), Ahi Evran Türbesi (K rflehir), Titus-Vespasianus Tüneli (Hatay), Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) al nd n aç klam flt. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 5 Mayıs 2014 Pazartesi Dedikodular bizi olumsuz etkiliyor Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Metin Albayrak, son dönemde başta transfer konusu olmak üzere futbol şubesiyle ilgili haber kirliliğinin yaşandığını bunun da siyah-beyazlı camiayı olumsuz etkilediğini söyledi. Görme engelli sporcuların "kılavuz" sıkıntısı İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Takımı'nın son derece kritik bir dönemden geçtiğini ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma yolunda çok önemli üç maça çıkacağını hatırlatan Albayrak, "Sonda konuşulacak şeyler, başta konuşulmaya başlandı. Futbol Genel Direktörü Önder Özen'in istifa edeceğinden tutun da transfer konusu ve yönetim kurulumuz ile alakalı pek çok spekülasyon işitiyoruz. Önder Özen'in istifa etmesi ya da görevi bırakması söz konusu değil. Kaldı ki bunlar içinde bulunduğumuz hassas dönemde tartışılacak şeyler mi?" dedi. Metin Albayrak, futbolla ilgili aksayan tüm noktaların sezonun bitimiyle elden geçirileceğini kaydederek, şöyle devam etti: "Hedefimize ulaşıp Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş daha büyük başarıların peşinde koşmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu süreçte dedikoduların önü alınmalı. Maalesef bu ülkede herkes her şeyi konuşur olmuş, kimsenin ağzını büzemiyorsunuz. Birilerini susturmak için de işi gücü bırakıp uğraşacak halimiz yok. Sezon sonu geldiğinde nerede hatamız ve eksiğimiz var, neler yapmamız gerekiyor, her şey masaya yatırılacak ama önce son derece kritik olan son 3 maçımızı bir oynayalım. Kimsenin istifa ettiği ya da bir yere gittiği yok. Herkes Beşiktaş'ın başarısı için çalışmaya devam ediyor." Genel Sekreter Albayrak, yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili kulübün tavrının son derece net olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Beşiktaş camiasının konuyla ilgili net tavrını bir kez daha yinelemiştir. Beşiktaş planlamasını 5+0+3'e göre yaptı ve arkasında duracak. Sayın İlhan Cavcav'ın, 'o zaman Beşiktaş gitsin başka yerde oynasın' açıklaması kendisini bağlar. Biz ilk günden bu yana savunduğumuz formülün arkasındayız, böyle de devam edeceğiz." (AA) Cavcav'dan, Aziz Yıldırım'a övgü ANKARA - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, "Futbolun içinde olan, futbolu çok seven ve sayısız kulüp başkanı tanıyan biri olarak, Aziz Yıldırım'ın emsaline az rastlanır bir spor adamı olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye olan sevgi ve ilgisini bundan sonra Türk futboluna da aktarmasını dilerim" dedi. Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de sezonunun tamamlanmasına üç hafta kala 19. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Süper Lig'de şampiyonluğun zorlu bir mücadelenin sonunda elde edildiğini belirten Cavcav, "Bu mücadeleyi başarıyla neticelendirmek elbette takdire şayan. Zaman zaman Aziz Bey'le ters düşsek de Fenerbahçe'nin bu imrenilecek başarısını takdir ve tebriğe futbolun içinde olan herkes mecburdur. Kendisi ile ters düştüğümüz noktalar da zaten Türk futbolunu daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz diyedir. Şampiyonluk nedeniyle bu meyanda özellikle Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum" diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe camiası için önemine değinen Cavcav, şöyle devam etti: "Kendisi futbola gönül vermiş birisidir. Başkanlığından beri Fenerbahçe için yaptıkları ortada; tesisler, stadyum, şampiyonluklar. Bütün bunlar kendisinin her şeyi kulüp sevgisiyle yaptığının ispatı. Futbolun içinde olan, futbolu çok seven ve sayısız kulüp başkanı tanıyan biri olarak Aziz Yıldırım'ın emsaline az rastlanır bir spor adamı olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye olan sevgi ve ilgisini bundan sonra Türk futboluna da aktarmasını dilerim." Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılara da değinen İlhan Cavcav, "Herkesin malumu, Aziz Bey zor günler yaşadı halen de yaşıyor. Nasıl olur bilemiyorum ama hak yerini bulsun. Ne Aziz Bey, ne de ailesi yaşadıkları zor günleri bir daha yaşamasın isterim. Bu vesileyle bir kez daha kendisini ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. (AA) GAZİANTEP - Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Gaziantepli sporcular, "kılavuz koşucu" sıkıntısına rağmen Türkiye'ye madalya getirmeyi hedefliyor. İzmir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası'nda dereceye giren Gaziantep Görme Engelliler Spor Kulübü'nün 7 sporcusu şimdi de gözünü Avrupa şampiyonasına dikti. Hazırlıklarını Gaziantep Üniversitesi atletizm ve kros pistinde sürdüren sporcular, ağustosta İngiltere'de gerçekleştirilecek şampiyonada başarılı olacaklarına inanıyor. Görme engelli atletler, antrenmanlarda yarışmalarda yan yana koştukları "kılavuz koşucu" sıkıntısına rağmen hazırlıklarına sıkı bir şekilde sürdürüyor. Antrenör Uğur Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır sürdürdükleri çalışma sonucunda geçen yıl dünya şampiyonasında üçüncü olduklarını, bu yıl da 11 branşta Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını söyledi. Türkiye'de atletizmin fedakarlık gözetilerek yapıldığına işaret eden Çakır, "Bu şampiyonalarda başarılar kolay alınmıyor. Bu çocukları köylerinden, evlerinden çıkarıyoruz. Ulaşabildiklerimize ulaşabiliyoruz. Bazen bütçeler yetmiyor. Bu yönde destek bekliyoruz. Küçücük desteklerle dahi onlarca madalya alabiliriz" dedi. Çakır, engelli atletlerin"kılavuz" denilen kişilerle yan yana koştuklarını belirtti. Engellilerin, futsal karşılaşmalarında gören kaleciler ile tandem bisiklette öndeki yardımcının yaptığı işi koşuda kılavuzların yapmasına rağmen onların aksine ödüllerden faydalanamadığını anlatan Çakır, tamamen gönüllülerden oluşan kılavuzların zamanla bu işi yapmayı bıraktığını dile getirdi. Çakır, bu durumun ise görme engelli atletler için sorun teşkil ettiğini kaydetti. Sporculardan Mehmet Tunç ise Avrupa şampiyonasında 100 ve 200 metre koşu ile uzun atlama branşlarında mücadele edeceğini söyledi. Geçen yıl üç, bu yıl ise iki branşta Türkiye rekoru kırdığını hatırlatan Tunç, "Avrupa'ya gitmeye hak kazandım. İnşallah ülkemi orada en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. Antrenmanlarda yeterli kılavuz bulamadıklarını ifade eden Tunç, "Burada iki üç gören arkadaşlar var. Antrenmanlarda kılavuz bulamamak bizim için ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. Mehmet Kılıçparlar da Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla döneceğine inandığını vurguladı. En büyük sorunlarının kılavuz olduğuna dikkati çeken Kılıçparlar, şöyle konuştu: "Şampiyonaya kılavuz arkadaşlarımızla hazırlanıyoruz. Kılavuz, B1 yani hiç görmeyen kategorisinde çok önemli. Bizim tek başımıza koşma imkanımız yok. Dolayısıyla kılavuzumun benden daha iyi olması lazım." Dünya üçüncüsü Hasan Hüseyin Kaçar ise önceki derecesinin kendisi için büyük deneyim olduğunu, bu yılki şampiyonda da da altın madalyalarla dönmek istediklerini belirtti. Kaçar, şampiyonada 400, 1500 ve 5000 metre koşacağını vurguladı. Kulüp başkanı Mehmet Atılgan da yaşadıkları sorunlara rağmen sporcularının gayretinin kendilerini umutlandırdığını söyledi. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 5 Mayıs 2014 Pazartesi15 Babayla oğlu, bilek güreşi şampiyonasına hazırlanıyor Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu ve dünya ikincisi zabıta memuru, oğluyla inşaat halindeki evin çatıkatında Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. KOCAELİ - Darıca Belediyesinde görevli Atilla Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987 yılında spora başladığını, ilk yıllar ülke genelinde ikincilik, üçüncülük, dördüncülük elde ettiğini belirterek, daha sonra başarılarına birincilikler eklediğini söyledi. Kariyerinde 8 kez milli olduğunu ifade eden Koçak, uluslararası şampiyonalarda ikişer dördüncülük, üçüncülük, ikincilik, bir de Avrupa Şampiyonluğu kazandığını kaydetti. Koçak, müsabakalara inşaat halindeki evin çatı katında, çoğunu kendi yaptığı kondisyon aletleriyle hazırlandıklarını dile getirerek, şunları anlattı: "Niyazi Kurt, federasyon başkanı olduktan sonra sporumuzla alakalı iyi gelişmeler oldu. Dopingle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Önümüzde Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Oğlumla katılacağız. Ben master ve grand master kategorisinde, oğlum da gençlerde yarışacak. Darıca Belediyesinde zabıta memuruyum, mesai bittikten sonra akşam olduğu zaman arkadaşlarımız burada toplanıyor. Belediye başkanımız da bana spor konusunda destek oluyor." Bilek güreşinde dayanıklılık ve gücün önem taşıdığını belirten Koçak, spor salonlarında istediği kondisyon aletlerini bulamadığını, bu nedenle kullandığı aletleri kendisinin mal ettiğini söyledi. Koçak, bilek güreşinin zor bir spor olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu aletleri normal spor salonlarında oluşturamıyorsunuz. Biz biraz daha ağır aletlerle çalıştığımız için vücut geliştirme salonundaki aletler, bize az geliyor. Bunu arttırmamız gerektiği için kendi imkanlarımızla aletler yaptık. Burada çalışıyoruz. Kaslarımızı değil, kemiklerimizi geliştiriyoruz. Ani güç isteyen bilek güreşinde ciddi hazırlık dönemine ihtiyaç var. Türkiye ve dünyada doping kontrollerinin sıklaşmasının ardından bizler ön plana çıktık. Mayıs ayının 18'inde tartı var, 19'unda yarışma başlayacak. O süreye göre çalışmalarımızı hazırlayacağız. Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na oğlumla katılacağız, şampiyon olup hem İstiklal Marşımızı okutmak hem de Türk'ün gücünü göstermek istiyoruz. Allah nasip ederse bunu yapacağız, çalışmalarımız son sürat devam ediyor." Oğuzhan Koçak (18) da küçüklüğünde evinin bodrumunda antrenman yaparak spora ilgi duymaya başladığını belirterek, bunun üzerine spora başladığını söyledi. Katıldığı şampiyonada derece almasıyla spor tutkusunun arttığını ifade eden Koçak, geçen yıl Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci olduğunu kaydetti. Koçak, Azerbaycan'daki şampiyonada daha iddialı yarışacağını dile getirerek, "Türk bayrağını 1. olarak dalgalandırmak istiyoruz. Azerbaycan'da baba oğul, sırt sırta verip mücadele edeceğiz. Bu, çok güzel bir duygu. Bileğimizi bükemeyecekler, Türk'ün gücünü Avrupa'ya göstereceğiz. Çalıştık, emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. (AA) Tekvandonun şampiyon üçüzleri KAYSERİ - Beraber başladıkları tekvando sporunda başarılı sonuçlar alan Kayserili üçüzler, son olarak farklı kilolarda katıldıkları organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu. Yay-Tan-San Spor Kulübü'nde spor hayatlarını sürdüren 13 yaşındaki üçüzler, Ayşe Sümeyra, Hasan Rauf ve Muhammed Emin Alıcı milli takım antrenörleri Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan tarafından çalıştırılıyor. Tekvandoya yaklaşık 4 yıl önce başlayan kardeşler, son olarak kısa bir süre önce Erzincan'da düzenlenen MEB Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda farklı kilolarda Türkiye şampiyonu olarak hem hocalarının hem de ailelerinin gururu oldu. 41 kiloda şampiyon olan Ayşe Sümeyra Alıcı, tekvandoda daha büyük başarılar hedeflediğini dile getirerek, "Tekvandoya Arzu hocamızın okulumuza gelmesiyle başladım. 4 yıldır tekvando sporu yapıyorum. Bu süre zarfında birçok kez Türkiye genelinde şampiyonluklar ve bazı dereceler elde ettim. Son olarak Erzincan'da Türkiye şampiyonu oldum. Erkek kardeşlerim de kendi kilolarında Türkiye şampiyonları oldu. Üçüzler olarak böyle bir başarıya imza attığımız için çok mutluyuz. Bize güvenenleri mahcup etmedik" dedi. Hasan Rauf Alıcı ise üçüzler olarak aynı organizasyonda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "4 yıldır yoğun şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını madalya kazanarak, aldığımız için çok mutluyuz. 4 yıldır farklı turnuvalarda şampiyonluklar ve dereceler almıştık ama ilk kez aynı anda şampiyon olduk. Ben 37 kiloda şampiyonluğu elde ettim. Hedefimiz uzun vadede olimpiyat şampiyonu olmak. Kısa vadede de bu sene Azerbaycan'daki dünya şampiyonasında altın madalya almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 41 kiloda Türkiye şampiyonu olan Muhammed Emin Alıcı da aile ile antrenörlerinin desteği ve çok çalışarak şampiyon olduklarını söyleyerek, şunları söyledi: "Arzu ve Yavuz hocamızın izinde ilerlemeye çalışıyoruz. Geçen yıl minikler şampiyonasına Hasan ile beraber girdik. Ben birinci, Hasan ikinci oldu. Bazen şakayla karışık kavga ettiğimiz de oluyor kardeşlerimizle. İyi tekvandoya başlamışız. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Orada kardeşimle final oynayarak bayrağımızı en yükseklere çıkartmak istiyoruz." (AA) Edinho, takımının can simidi olmaya devam ediyor KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayseri Erciyesspor'un, sezon sonuna kadar bedelsiz kadrosuna kattığı Edinho, sergilediği yüksek performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Portekiz'in Sporting Braga takımından satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralanan Arnaldo Edi Lopes da Silva (Edinho), yeni kulübü mavi-siyahlılarda çıktığı 12 maçta atığı 10 gol ve 2 asistle adeta takımının kurtarıcısı oldu. Son olarak deplasmandaki Eskişehirspor maçında kaydettiği golle takımına çok önemli 3 puan kazandıran 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, ligin bitmesine 3 hafta kala Kayseri Erciyesspor'un en güvendiği isim olarak ön plana çıkıyor. Edinho'nun gol attığı maçlarda Kayseri Erciyesspor 17 puan kazandı. Mavi-siyahlı ekip, golcü oyuncunun fileleri havalandırdığı, Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Torku Konyaspor, Elazığspor ve Eskişehirspor maçlarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayseri temsilcisi, Edinho'nun gol attığı Çaykur Rizespor ve Sivasspor maçında da 1'er puan kazanırken, sadece Fenerbahçe karşılaşmasında sahadan puansız ayrıldı. Edinho, Kayseri Erciyesspor'da forma giydiği 12 maçın 8'inde fileleri havalandırırken sadece 4 karşılaşmada gol atamadı. Mavi-siyahlı oyuncu, ligde Akhisar Belediyespor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Sivasspor, Elazığspor ve Eskişehirspor maçlarında birer kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golcü futbolcu, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında ise topu filelere gönderemedi. 12 karşılaşmada 10 gol atarak, maç başına 0.83 gol ortalaması yakalayan Edinho, 2 kez de asist yaptı. Edinho, attığı 10 golle Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının en golcü oyuncusu oldu. İkinci yarıda Edinho'dan sonra en fazla gol atan oyuncular ise 13 maçta 9 gol kaydeden Bursasporlu Fernando, ve 7'şer kez fileleri havalandıran Akhisar Belediyesporlu Mehmet Akyüz, Sivassporlu Aatif Chahechouhe ve Elazığsporlu Deniz Yılmaz oldu. Gol krallığı yarışında 17 golle Sivassporlu Aatif Chahechouhe zirvede yer alırken, Edinho da ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen 10 golle bu listede kendine yer buldu. Kayseri Erciyesspor'da kısa sürede sergilediği performansıyla ön plana çıkan Edinho, 4 yıl aranın ardından çağrıldığı Portekiz Milli Takımı'nda da golcülüğünü konuşturdu. Portekiz'in 5 Mart'ta Kamerun ile yaptığı hazırlık maçında kısa süre forma giyen Edinho, Kamerun'un filelerini havalandırarak, milli takımı da boş geçmemiş oldu. Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edinho'nun kısa sürede sergilediği yüksek performansla kalitesini gösterdiğini söyledi. Edinho'nun performansından memnun olduklarını vurgulayan Savruk, şöyle devam etti: "Ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Edinho'yu devre arasında kadromuza katmıştık. ikinci yarıdaki yükselişimizde şüphesiz yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarımızın payı var. Ancak Edinho attığı goller ve etkili futboluyla ön plana çıktı. Çok iyi performans ortaya koyuyor. Edinho gibi kaliteli bir oyuncunun kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyuz. Geride kalan haftalarda çok iyi mücadele etti. İnşallah kalan 3 maçta da gollerine devam eder." (AA)

16 5 May s 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU Köy k zlar n n elinden ç kan ipek hal lar büyük ilgi görüyor AMASYA - FAT H MEHMET KÜRKÇÜ - Amasya n n Sar yar köyünde Amasya Halk E itim Merkezi ve Akflam Sanat Okulu Müdürlü ü bünyesinde yaklafl k 40 y ld r devam eden ipek hal kursu nda Osmanl motifleri ile bezenerek dokunan ipek hal lar, stanbul Kapal çarfl da özellikle yabanc turistlerden ra bet görüyor. Merkeze 45 kilometre mesafedeki 52 haneli Sar yar köyünde sürdürülen kursta dokuduklar ipek hal lardan önemli say labilecek gelir elde eden kursiyerler, çeyizlerini tamamlamalar n n yan s ra aile bütçelerine de katk sa l yor. Y lda yaklafl k 50 hal dokunan köyden gönderilen ipek hal lar, yabanc turistlerce sat n al narak yurt d fl nda da görücüye ç k yor. Kurs e itmeni Tutku Akbaba (45), AA muhabirine yapt aç klamada, bir tezgahta iki genç k z n üretim yapt n ve ortalama bir hal n n yap m n n yaklafl k 3 ay sürdü ünü belirtti. Akbaba, köyde 40 y ld r ipek hal dokundu una de inerek, Bu dönem dokuma 9 tezgahta 15 kursiyer taraf ndan yap l yor. Üretim anadan k zlara geçiyor. Köyümüzde genç k zlar m z ipek hal dokuyarak hem aile bütçelerine katk sa l yor hem de kendilerine çeyiz yap yor. Evlerinde hal dokuyan kursiyerlerimiz de mevcut dedi. Hal tezgahlar n n ve yün ipeklerin Kayseri den geldi ini anlatan Akbaba, ürünlerin ise stanbul daki Kapal çarfl daki ma azalar nda sat fla sunuldu unu belirtti. - Hal lar n fiyatlar 5 ile 10 bin lira aras nda Yurt d fl na da hal sat ld n kaydeden Akbaba, Hal lar m zda Türk Osmanl motifleri ile bitki ve hayvan motifleri kullan yoruz. Hal lar m za özellikle yabanc turistlerin ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor. Bir tezgahta iki k z m z hal dokumakta ve 845 ilmekli bir hal y 2-3 ayda bitirmekteler. Hal lar n fiyatlar ise ebad ve motifine göre 5 ile 10 bin lira aras nda de iflmekte ifadelerini kulland. Yap m tamamlanan hal lar n zaman geçirilmeden stanbul a gönderildi ini ifade eden Akbaba, Hal lar m z çok de erli. Bunun için ne olur ne olmaz düflüncesiyle kursumuzda ipek hal b rakm yoruz. Tamamlanan hal lar vakit geçirmeden hemen gönderiyoruz diye konufltu. Kursiyerlerden Sevilay Kurt (22) ise 10 y ld r hal dokudu unu ve iflini çok severek yapt n ifade ederek, Hal dokumay çok seviyorum. Buradan elde etti im kazanç ile hem aileme katk sa l yorum hem de çeyizimi yap yorum. Hal dokumak çok zevkli bir ifl. Ben yaklafl k bir y lda ö rendim diye konufltu. Dokudu u bir hal dan ortalama 2 bin lira kazanç elde etti ini anlatan Kurt, ayr ca ilkokuldan sonra hal kursuna bafllad için yar m b rakt e itimini aç kö retimle sürdürdü ünü söyledi. Ablas Lale Karagöz ile 7 y ld r hal kursuna geldi ini ifade eden Yeflim Karagöz (21) de hal dokumac l n ö renene kadar birtak m güçlük yaflad n ancak ö rendikten sonra gözü kapal iflini yapabildi ini dile getirdi. - Kazanc m z ile traktör, otomobil ald k Kursiyerlerden evli ve bir çocuk annesi Leyla Çulha (28) ise ablalar gibi kendisinin de 11 y ld r hal dokudu unu belirterek, flunlar kaydetti: Sar yar köyü deyince akla ipek hal geliyor art k. Eskiden kurs mevcudu 30 kifliyi geçiyordu, kalabal kt. Evlenen gidiyor. Giderek kursiyer say s azal yor. Biz 4 k z kardefl hal dokumac l yapt k ama daha sonra evlenen gitti. Kazanc m z ile eve traktör ald k, ihtiyaçlar m z giderdik, çok s k nt lar m z atlatt k. Samanl k ve ah r yapt rd k. Otomobil ald k. Herkese hal dokumac l n tavsiye ederim. (AA) Tafl merak 32 ülke gezdirdi MARD N - HAL L BRAH M S NCAR - Mardin de çiftçilikle u raflan 61 yafl ndaki Yusuf Ba, gezdi i 32 ülkeden toplad 750 çeflit tafl ve mineralden koleksiyon oluflturdu. Artuklu ilçesine ba l Bu dayl köyünde yaflayan Ba n n oluflturdu u koleksiyon büyük ilgi görüyor. Bofl vakitlerinde toplad tafllar mercekle inceleyen Ba, fiziksel özellikleri hakk nda bilgi sahibi olabilmek için ald kitaplar okuyor. Ba, AA muhabirine, çocukluk y llar ndan bu yana tafllara merak duydu unu söyledi. fiimdilerde fosil ve mineral tafllar toplamaya bafllad n kaydeden Ba, Çobanl k yaparken güzel tafllar toplamaya bafllad m. Sonra mineral tafllar ile tan flt k. Bu tafllar da kan ma girdi. Biri dese ki stanbul da bir tafl var, mutlaka gidip o tafl getirmem gerek. Ne pahas na olursa olsun dedi. Çocuklar na miras olarak böyle bir koleksiyon b rakmak istedi ini belirten Ba, Çocuklar m sahip ç kar m bilmiyorum ama ben yaflad kça bu mineralleri toplayaca m dedi. Kolleksiyonu hakk nda bilgi veren Ba, Tafllar n aras nda fosiller de var. Okul okumad m için o kadar derinli ini de bilmem ama farkl mineral tafllar var. Akik, oltu, kalsit, topaz, obsidyen, amatist gibi çeflitler var diye konufltu. Ba, dünyada 32 farkl ülkeyi gezdi ini ve toplad tafllarla koleksiyonunu çeflitlendirdi ini anlatt. Ba, flöyle devam etti: Brezilya, Çin, Afganistan, Uganda, Irak, Suriye, Bulgaristan ve Afrika ülkelerinin aralar nda bulundu u 32 ülkeyi gezdim. Hemen hemen hepsinden tafl getirdim. Merakl y m. Bir vilayete gitti im zaman özellikle kömür ocaklar na gidiyorum, bak yorum. Dünyada nerede de erli tafl varsa oraya gidiyorum. Nerede bir tafl merakl s varsa onu ziyaret ederim, tafl götürürüm. Mineral tafllara gerçekten hastal m var. fianl urfa dan güçlükle getirdi i büyük bir tafl n efli taraf ndan römorkun alt na takoz olarak yerlefltirildi ini görünce çok üzüldü ünü anlatan Ba, Evin önüne b rakt m. Tohum almak için traktörü getirdim. Bakt m benim han m o tafl traktörün römorkunun alt na koymufl. Üzüldüm öyle görünce. Tafl ile göz aras nda bir perde var. Herkes göremiyor, keflfetmiyor. Bazen de insanlar bu tafl yerde görse aya n vurur ifadelerini kulland. Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp E itim Fakültesi Co rafya Bölümü E itimi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Sabri Karado an ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Arkeoloji Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Güner Coflkunsu da koleksiyona ilgi gösterdi. (AA) 3 bin 864 y ll k Hitit mührü ilgi görüyor S VAS - CÜNEYT ÇEL K - Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 3 bin 864 y ll k Hitit mührü, yo un ilgi görüyor. Sivas'ta 2009 y l nda ziyarete aç lan müzede, bin 750'si Hitit dönemine ait 12 bin 500 obje bulunuyor. Y ld zeli ilçesine ba l Kayal p nar köyündeki kaz alan nda, geçen y l Alman arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe baflkanl nda yürütülen kaz larda ortaya ç kar lan Hitit dönemine ait silindir mühür de müzede sergileniyor. Bir ayd r sergilenen ve 3 bin 864 y ll k oldu u belirtilen mühür, dikkati çekiyor. Müze Müdürü At lgan Kaya, AA muhabirine yapt aç klamada, mührün, dönemi aç s ndan çok önemli oldu unu belirtti. Mührün, Hitit tafl iflçili i sanat n n ilk örneklerinden oldu unu ifade eden Kaya, "Silindir mühür üzerinde bulunan canland rmada tanr ile kral n efl de er oldu u ve krala itaatin tanr ya itaat oldu u anlat lmakta. O dönemde bu amaçla da bu tip mühür yüzükler yo un olarak kullan lmaktad r" diye konufltu. Mührün üstündeki hayvan figürlerinin de savafl sahnelerini betimledi ini dile getiren Kaya, "Mühürler yaz l belge niteli inde, dönemin özellikle tafl iflçili i sanat ve üzerindeki betimlemeler o dönemdeki sosyal, kültürel, dini yaflam hakk nda bizlere en önemli bilgileri veren belgelerdir" dedi. (AA) Foto raf n Dili

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı