Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta"

Transkript

1 ISSN ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya bas n özgürlü ü raporuyla standart belirleyen Freedom House un raporundaki Türkiye tart fl l yor. Bu konuyu yorumlayanlardan biri de, Haritadaki yerimiz morard ; buna sevinemeyiz... bafll kl yaz s yla Taha K vanç oldu. K vanç, sonunda, Türkiye yi özgürlükleri k s tl ülkeler aras na ald rtt lar... dedi i yaz s nda önemli hususlara vurgu yapt Cezaevinde ismi bilinen tek bir gazeteci yok bugün; medya mensubu olup da tutuklu statüsünde bulunanlar n say s da baya azald. Freedom House (FH) böyle bir ortamda Türkiye nin haritadaki rengini morartt iflte... Bir y l evvel sar yd ülkemizin rengi, flimdi mor... diyen Taha K vanç a göre, Türkiye nin FH taraf ndan bas n özgür olmayan ülkeler s n f na itilmesi, bu mesle in ülkemizdeki mensuplar aç s ndan yüz k zart c bir durumdur. Olay n tart fl l fl ve de erlendirilifl yönünün satakl na dikkat çeken K vanç a göre, konunun hep siyasi sonucu üzerinde durulmas bile Türkiye de sa l kl bir medya düzeni bulunmad n n, gazeteci s fat tafl yanlar n büyük bölümünün asl nda politikac kimli ini bu s fatla örtmeye çal flt n n göstergesi... Ve can al c bir tespit: nsan, bugünün dünyas nda, Ben özgür de ilim diye övünür mü? Bizimkiler bununla övünüyorlar iflte... Taha KIVANÇ n yaz s 7. SAYFADA Terör, ya ma, barikat, ss zl k Ukrayna da Futbol maç sonras Rusya taraftarlar yla çat flan Ukrayna yanl lar n n molotofkokteylleriyle sendika binas n atefle vermesiyle ölenlerin say s 50 ye yaklafl rken, ülkede durum giderek vahimlefliyor. Ukrayna ordusunun çevresini kuflatt Slavyansk'ta, ayr l kç lar, hükümet güçlerinin müdahalesine karfl haz rl klar n sürdürürken, federe bir yap için referandum talep eden ayr l kç lar n kontrolündeki Slavyansk'ta, hükümet güçlerinin olas operasyonuna karfl flehrin girifl noktalar nda barikatlar oluflturuldu. K r m Tatarlar n n lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil K - r mo lu, Rus askerlerince K - r m a al nmay nca baflkent Kiev e döndü. Rusya yanl lar taraf ndan kaç r - lan 8 kiflilik AG T gözlemci heyeti serbest b - rak ld. HABER 7. SAYFADA Konu: PKK, imza: H. Celal Kay t d fl l kta gelinen nokta Güzel, analiz: Çok özel adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada yi ama yetersiz 2013 te 42 bin 655 kitap yay mland Söz konusu dönemde 42 bin 655 kitap, elektronik kitap, 2 bin 299 web tabanl elektronik kitap, 13 kitap kaseti, 21 harita ve 383 di er materyaller olmak üzere toplam 47 bin 352 materyal için ISBN al nd y l nda yay mlanan materyallerin say s 2012 y l na göre yüzde 11,1 artt. En yüksek art fl, yüzde 537 ile elektronik kitaplarda gerçekleflti. HABER 3. SAYFADA www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken TOBB Baflkan Yard mc s ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Çetin Osman Budak, Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin 10 bin dolarda çak l kald n belirterek, "10 bin dolar geçmek için kendimizi yenilemek zorunday z, orta gelir tuza ndan ç kmam z laz m" dedi. HABER 12. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, kay t d fl l kta gelinen noktan n ülke için büyük bir baflar oldu unu ancak yeterli olmad n bildirdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, 2003 y l nda yüzde 32,4 olan kay t d fl l n gayri safi yurt içi has laya oran n n, verilen mücadele sayesinde 2013 y l n n sonu itibar yla yüzde 26,5'e kadar düfltü ünü ifade etti. Geliflen teknolojinin de kay t d fl l önlemede oldukça etkili oldu unu belirten Palandöken, Bundan y l önce beyan d fl b rak lan bir gelirin tespiti için ya bir ihbar yap lmas ya da tesadüfen yap lan vergi incelemesinde ortaya ç kmas gerekiyordu. fiimdi ise, BA- BS formlar, yeni nesil POS cihaz ve yazar kasalar sayesinde kayda girmeyen bir gelir oldu unda, bunlar otomatik olarak sistemden ç k yor dedi. HABER 3. SAYFADA TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Milli gelir 2008'den bu yana 10 bin dolar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi BAfiBAKAN yan lt l yor mu? Terör sorununu bitirmek için al nan ve devlet politikas olarak uygulanan; ad na ister Kürt aç l m deyin, ister demokratik aç l m deyin, isterseniz kardefllik projesi; ortada bir gerçek var ki, Kürt ün Türk le, Türk ün Kürt le bir sorunu yok. Sorun gerçekten de bir terör ve demokrasi sorunu. Terör, PKK ve hükümet icraatlar na dikkat çeken bir yaz kaleme alan Sabah yazar Hasan Celal Güzel çarp c bir analiz koydu ortaya. Baflbakan Erdo an' n iyi niyetini istismar edip, hükümeti bitmek üzere olan PKK ile masaya oturtarak, örgütü bitmekten kurtaranlar kimler? e yan t arayan Güzel in yaz s 7. SAYFADA Dinleme nin boyutu Cemaat i aflan çapta Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün baflkanl nda toplanan son MGK'da çok önemli konular ele al n rken, Kurul da, yasad fl dinlemelerle ilgili rapor okundu. Kurulun bir önceki toplant s nda ulusal güvenlik meselesi olarak ele al nan yasad fl dinlemeler konusunda bu kez daha net tav r ortaya konuldu. Habertürk e göre 6 saatlik MGK toplant s nda, yasad fl dinlemelere iliflkin flu yaklafl m ortaya konuldu: Bir kifli ekseninde olmamakla birlikte, adli-idari tüm süreçler devam ediyor. Tereddüt yok; Cemaat boyutunu çok aflan bir olay. Cemaat le ilgili boyutu oldu u kadar casusluk-illegal boyutlar var. D fliflleri Bakanl ndaki dinleme olay, (gizli Suriye toplant s ) siyasi tart flmalar n çok ötesinde, devletin âli menfaatlerini ilgilendiren bir konu. (Askerler de bunun bir casusluk olay oldu unu düflünüyor.)

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Mayıs 2014 Pazartesi Meltem Ekiz ''Kemerlerinizi Bağlayın" filmine Diyarbakır da özel gala DİYARBAKIR - Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Yönetmen Ferzan Özpetek'in 10. filmi "Kemerlerinizi Bağlayın"ın (Allacciate le Cinture) özel galası Diyarbakır'da yapıldı. İtalya'nın Lecce kentinde çekilen 13 yıllık bir evliliğin iyi ve kötü yönlerini anlatan ve kanserde erken teşhisin öneminin ön plana çıktığı filmin özel galası bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galaya Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yanı sıra birçok sinemasever katıldı. Filmin gösterimi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özpetek, filmin galasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, bununla Güneydoğu Anadolu'da 3 gala yapmış olduğunu söyledi. İtalya'nın Lecce kentine çok düşkün olduğundan iki filmini burada çektiğini belirten Özpetek, "İstanbul'da çekmeyi planladığım bir film var. Daha sonra Diyarbakır'da da bir film çekmekten memnuniyet duyarım'" dedi. Özpetek, filmde Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın bir şarkısını kullanmasının herhangi bir amacı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkısını hoşuma gittiği için filmde kullandım. Hiçbir amaçla yapmadım. Ozamanlar filmin Diyarbakır'da gösterileceğini bile düşünmüyordum. Oyuncu seçiminde de bir planlama yapmıyorum. Hep içimden geleni yapıyorum. İçimden gelen oyuncuyu oynatıyorum. Montajcıya Aynur'dan 4 tane şarkı gönderdim. Sabah gittiğimde bunu bana dinletti 'filme ne kadar güzel oturuyor' diye." Diyarbakır'da çok güzel bir gün geçirdiğini dile getiren Özpetek, sabah turist gibi toplu dolaşmanın kendisini biraz rahatsız ettiğini kaydetti. Özpetek, şöyle devam etti: "Çünkü hiç kimseye söylemeden buraya gelip 4-5 gün dolaşmam, insanlarla görüşmem, konuşmam güzel olur. Çok daha güzel olur, şehri çok daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Diyarbakır'a bana asıl sürpriz olan şey örneğin burada Süryani Kilisesi'ni gördüm. Burada çeşitli uygarlıkların, kültürlerin olması insanı etkiliyor. Kentte büyük bir zenginlik var. Onları göstermek, tanıtmak çok önemlidir." (AA) 21:30 OXFORD CİNAYETLERİ 20:15 BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ Orijinal Adı : The Oxford Murders Yönetmen : Alex De La Iglesia Oyuncular : Elijah Wood, John Hurt, Leonor Watling Yapım : 2008 Suç Oxford Üniversitesinde profesör olan Arthur Seldom okulda başlayan seri cinayetleri önlemeye çalışır. Katil cinayetlerin ardında matematiksel semboller bırakmaktadır. Katili durdurmak isteyen profesörün en büyük yardımcısı eski öğrencilerinden Martin olur. Yaşadığı yerde işlenen bir cinayetten sonra işler karışınca, cinayetleri Sherlock Holmes stiliyle, mantık ve matematik sembolleri kullanarak çözmeye çalışırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blade Yönetmen:Step hen Norrington Oyuncular:Wes ley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson Yapım Yılı:1998 Tür:Aksiyon/ Macera Dünya vampir saldırısı altındadır. Vampirler genç yaşlı, çocuk, hamile dinlemeksizin herkese saldırıp karınlarını doyurmaktadırlar. Günlerden bir gün karnında bebeği olan hamile bir kadına saldırırlar. Kadın orada hayatını kaybeder ama bir mucize eseri karnındaki çocuk ölmez. Artık yarı insan olan bu çocuk, diğer yarı genlerinde ise vampir genleri Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Boşanma hakkında ilk kez konuştu DIŞ HABERLER - 11 yıllık eşi Gwyneth Palttow'dan ayrılan Chris Martin, boşanma sebebi olarak kendini gösterdi. Coldplay solisti Chris Martin eski eşi Gwyneth Paltrow ile boşanmasına kendinin neden olduğunu açıkladı. BBC Radio 1 da bir programa katılan Martin, Yaklaşık 2 sene önce perişan haldeydim. Etrafımdaki güzel şeylerin keyfine varamıyordum.. Değişiklik yapmak zorundaydım. Eğer sevgiye kendinizi açmazsanız, başkalarına da bu duyguyu yaşatamazsınız dedi. 11 yıl evli kalan çiftin Apple ve Moses adında çocukları var. İkili, 2003 yılında gizli bir törenle evlenmişti.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 5 May s 2014 Pazartesi Savunma sanayimiz ihtiyaca yeter halde Milli Savunma Bakan Yard mc s Hasan Kemal Yard mc, Türk savunma sanayisinin yurt içi ihtiyaçlar karfl lama noktas nda gelebilece i yere geldi ini belirterek, "Bundan sonraki hedef yurt d fl na sat flt r" dedi. ANKARA - Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i Genel Kurulu, Orta Anadolu hracatç Birlikleri Konferans Salonu'nda yap ld. 54 üyenin 44'ünün oy kulland Genel Kurul'da, seçime tek aday olarak giren Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i Baflkan Latif Aral Alifl yeniden baflkanl a seçildi. Seçim sonuçlar n n aç klanmas n n ard ndan bir konuflma yapan Milli Savunma Bakan Yard mc s Hasan Kemal Yard mc, yeni seçilen yönetim kuruluna baflar lar diledi. Türk savunma sanayisinin art k içerideki ihtiyaçlar karfl lama noktas nda gelebilece i yere geldi ini dile getiren Yard mc, "Bundan sonraki hedefin yurt d fl na sat fl oldu unu alt n çizmek istiyorum" diye konufltu. Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçeklefltirmesi noktas nda savunma sanayisi sektörünün örnek oldu unu anlatan Yard mc, sektöre inançlar n n tam oldu unu kaydetti. Savunma Sanayii Müsteflar smail Demir de sektörün ihracat nda mevcut rakamlar n çok daha ilerisine gidilen günleri görmeyi umduklar n söyledi. Konulan ihracat hedeflerinin iddial oldu unu anlatan Demir, "Biz, inan yoruz ki bu hedeflere hep beraber eriflebiliriz. Bu hedeflere eriflirken bu rakamlar n içinin olabildi ince yerli içerikle dolmas önemli bir faktör" de erlendirmesinde bulundu. Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i Baflkan Latif Aral Alifl de bugün itibar yla Türkiye'nin en genç ve h zl büyüyen ihracatç birli i olduklar n ifade etti. Birli in 2,5 y l önce kuruldu unu an msatan Alifl, sektörün 2008'de 600 bin dolar olan ihracat n n, geçen y l itibar yla 1,4 milyar yükseldi ini söyledi.bu y la da ihracat anlam nda h zl bafllad klar n anlatan Alifl, y l n 3 ay nda toplam ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20 civar nda artt n ifade etti. Y l sonunda ihracat n 2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleflmesini beklediklerini belirten Alifl, "Yo un Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yat r mlarla büyüyen savunma sektörümüz üretti inin 3'te 1'ini ihraç eder duruma geldi" dedi. K sa süre içerisinde ihracat performas n n 5-10 kat na ç kar lmas gerekti inin alt n çizen Alifl, stratejik bir sektör olarak kara, hava, deniz ve uzayda Türkiye'nin gelece ini temsil ettiklerini kaydetti. Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyelini harekete geçirmek için savunma ve havac l k tan t m grubunu oluflturduklar n bildiren Alifl, grubun birçok alanda tan t m va pazarlama faaliyetleri yürüttü ünü dile getirdi. Alifl, ihracat n finansman konusunda geçmiflte dile getirdikleri s k nt lar n karfl lanmaya baflland n belirterek, flöyle devam etti: "Hükümetimizin bu alanda yapt çal flmalar birlik olarak destekliyoruz. Devletin yerli savunma sanayisi al m n art rmas, bilhassa bu konuda flirketlerimizin gelifltirdi i ürünlerin devlet envanterine girmesi ve kullanmas d fl pazarlara aç lmak konusunda en önemli unsur. Bu nedenle Türk Silahl Kuvvetleri baflta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kurulufllar m z taraf ndan yerli ürünlerin tercih edilmesi hem ihtiyaç hem de referans anlam nda büyük önem arz etmektedir." Genel Kurula, Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir de kat ld. Geçen y l 42 bin 655 kitap yay mland ANKARA - Türkiye'de geçen y l 42 bin 655 kitap yay mland. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l na iliflkin Uluslararas Standart Kitap Numaras (ISBN) statistiklerini aç klad. Buna göre, 2013 y l nda yay mlanan materyallerin say s 2012 y l na göre yüzde 11,1 artt. En yüksek art fl, yüzde 537 ile elektronik kitaplarda gerçekleflti. Söz konusu dönemde yay nc lar taraf ndan 42 bin 655 kitap, elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 299 web tabanl elektronik kitap, 13 kitap kaseti, 21 harita ve 383 di er materyaller olmak üzere toplam 47 bin 352 materyal için ISBN al nd. Geçen y l materyallerin yüzde 89,6's özel sektör, yüzde 7,6's kamu ve e itim kurumlar, yüzde 2,8'i ise sivil toplum kurulufllar taraf ndan yay mland. Özel sektör taraf ndan yay mlanan materyaller 2012 y l na göre yüzde 13,1 artt. Materyallerin yüzde 26,5'i e itim, yüzde 20,3'ü yetiflkin kültür yay mlar, yüzde 17,2'si çocuk ve ilk gençlik yay mlar, yüzde 14,8'i akademik yay mlar, yüzde 14'ü yetiflkin kurgu edebiyat yay mlar, yüzde 7,2'si ise inanç yay mlar ndan olufltu. Yay mlar n yüzde 91'i Türkçe, yüzde 5,5'i ngilizce, yüzde 3,5'i ise di er dillerle gerçekleflti. Evliliklerde "y llar n hat r " hiçe say ld ANKARA - Geçen y la iliflkin boflanma istatistikleri, evliliklerde en riskli dönemin ilk 5 y l oldu unu ortaya koydu. Türkiye genelindeki boflanmalar n yüzde 40,3'ü evlili in ilk 5 y l nda gerçekleflirken, evlili inin 16'nc ve daha ileri y llar da bir di er zorlu dönem olarak dikkati çekiyor. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 y l nda toplam 125 bin 305 çift bofland. Türkiye genelindeki boflanmalar n yüzde 40,3'ü evlili in ilk 5 y l nda, yüzde 21,5'i evlili in 6-10 y l içinde, yüzde 14,1'i evlili in y l içinde, yüzde 23,8'i ise 16 y l ve üzeri evliliklerde görüldü. Söz konusu dönemde en fazla boflanman n gerçekleflti i stanbul'da geçen y l 27 bin 24 çift boflan rken, bu boflanmalar n yüzde 36,5'i evlili in ilk 5 y l nda, yüzde 22,2'si evlili in 6-10 y l içinde, yüzde 15'i evlili in y l içinde, yüzde 26's da 16 y ldan uzun süren evliliklerde görüldü. Geçen y l, ortalama ilk evlenme yafl n n en yüksek oldu u il erkeklerde 27,7, kad nlarda 24,8 ile stanbul oldu. Baz flehirlerde ortalama ilk evlenme yafl incelendi inde, erkeklerde ortalama yafl stanbul'da 27,7, zmir'de 27,6, Eskiflehir ve Antalya'da 27,3, Ankara'da 27,2, Bursa'da 27,1, Erzurum'da 26,5, Hakkari'de 26,3, Samsun'da 26,1, A r 'da 25,7, Siirt'te ise 25,1 olarak belirlendi. Kad nlarda ortalama ilk evlenme yafl ise stanbul'da 24,8, zmir'de 24,6, Eskiflehir ve Ankara'da 24,5, Antalya'da 24,1, Bursa'da 24, Hakkari'de 23,5, Samsun'da 23,4, Erzurum'da 22,8, Siirt'te 21,6, A r 'da ise 21,5 oldu. Türkiye Psikiyatri Derne i Ruh Sa l ve Medya Çal flma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya, boflanmalar n genellikle sosyo-ekonomik faktörlerden kaynakland n belirterek, ailelerin da lmas nda yoksulluk, gelir eflitsizli i, iflsizlik, uygunsuz çal flma koflullar ve fliddet gibi sorunlar n ciddi rol oynad n ifade etti. Pek çok evlili in bafltan mutsuz kuruldu una ve ilk 5 y lda sonland r ld na iflaret eden Kaya, 16 y l ve üzeri evliliklerde boflanmalar n yüksek olmas n n kad n n boflanabilece i erki ancak o y llardan sonra kendinde bulmas yla ilgili oldu unu söyledi. Kaya, kad n n istihdama kat lmas n n evliliklerin sürdürülebilirli i için önemli oldu unu vurgulayarak, kad nlar n uygun koflullarda ve güvenceli ifllerde çal flmas n n teflvik edilmesi gerekti ini kaydetti. Magazin programlar nda ve dizilerde bu konuda duyarl bir yaklafl m gösterilmedi ine dikkati çeken Kaya, "Medyada s kl kla boflanm fl, güçlü, baflar l kad n örneklerine vurgu yap l yor. Bu konuda daha hassas olunmas gerekti ine inan yorum" dedi. Kapitalizmin, insanlar boflanmaya ve yaln z yaflamaya teflvik etti ini dile getiren Kaya, "Hükümet her ne kadar aileyi koruyucu bir dil kullansa da evlilikler kapitalizme yenik düflüyor. Ekonomi ideolojik söyleme egemen oluyor. ABD'de yap lan bir araflt rmaya göre, boflanmalar tüketimi yüzde 25 art r yor. Bir yerine iki ayr ev kuruluyor, çocuklar için daha fazla harcama yap l yor. Böylece, AVM'ler daha fazla kazan yor. Kapitalizm, boflanmalardan kar sa l yor" diye konufltu. Kay t d fl l kta gelinen nokta iyi ama yetersiz ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, kay t d fl l kta gelinen noktan n ülke için büyük bir baflar oldu unu ancak yeterli olmad n bildirdi. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, 2003 y l nda yüzde 32,4 olan kay t d fl l n gayri safi yurt içi has laya oran n n, verilen mücadele sayesinde 2013 y l n n sonu itibar yla yüzde 26,5'e kadar düfltü ünü ifade etti. Geliflen teknolojinin de kay t d fl l önlemede oldukça etkili oldu unu belirten Palandöken, flunlar kaydetti: "Bilgisayar ve geliflen teknoloji sayesinde vergi kaç ranlar n iflleri zorlafl yor. Bundan y l önce beyan d fl b rak lan bir gelirin tespiti için ya bir ihbar yap lmas ya da tesadüfen yap lan vergi incelemesinde ortaya ç kmas gerekiyordu. fiimdi ise, BA-BS formlar, yeni nesil POS cihaz ve yazar kasalar sayesinde kayda girmeyen bir gelir oldu unda, bunlar otomatik olarak sistemden ç k yor. Geriye sadece, beyan d fl b rak lan vergi için vergi incelemesi bafllatmak ve raporlama kal yor.

4 45 Mayıs 2014 Pazartesi ANKARA Gözde Kişin Başkan Duruay dan MİNİKLERE DERS HABER MERKEZİ - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yerel yönetimler ile ilgili bilgi almak için kendisini ziyarete gelen minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. ANKARA-Okulda yerel yönetimler ünitesini işleyen Özel Sevgi Koleji öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ı ziyaret ederek, yerel yönetimler ile ilgili bilgi aldılar. Öğrencileri belediye meclis salonunda ağırlayan Başkan Fatih Duruay, miniklerin yerel yönetimler ile ilgili kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Mecliste yapılan toplantının ardından miniklere ve öğretmenlerine hediye veren Başkan Duruay, öğrencilere bir de tekne ile gezi sürprizi yaptı. Yerel yönetimler ile ilgili Başkan Fatih Duruay dan bilgi almak isteyen öğrenciler, belediye meclisinin koltuklarını doldurdu. Mecliste yapılan toplantıda minikler, Başkan Duruay a yerel yönetimler, belediye başkanlığı ve belediyenin görevleriyle ilgili sorular sordu. Miniklerin sorularını tek tek cevaplayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, il meclis yapısından belediye meclis yapısına, belediye başkanlığından meclis üyeliğine kadar her konuda minikleri bilgilendirdi. ISSN Yıl: 44 5 Mayıs 2014 Pazartesi Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yapılan toplantının ardından miniklere ve öğretmenlerine hediye verdi. Kendisine büyük ilgi gösteren öğrencilerle fotoğraf da çekilen Başkan Duruay, bir de sürprizi olduğunu açıkladı. Miniklere Mogan Gölü üzerinde tekne ile gezi turu sürprizi yapan Başkan Duruay, çocuklara gezi teknesine kadar da eşlik etti. Çocuk polisler kuralsızlara acımadı... HABER MERKEZİ Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Trafik ve Eğitim Haftası nda Kızılay da polis amcalarıyla denetim yaptı, kurallara uymayan sürücülere ceza yazılmasını sağladı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapıldığı Trafik ve Eğitim Haftası dolayısıyla minik polisler, hem kendileri bilinçlendi hem de farkındalık yarattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü nün işbirliği ile Kızılay Güvenpark Kavşağı nda, dört ayrı noktada ekipler halinde çalışmalara katılan çocuklar, yayaları ve sürücüleri trafik kurallarına ilişkin uyardılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu ndan Fikret Gündüz ün geçtiğimiz aylarda verdiği seminere katılan minik polisler, Güvenpark Kavşağı ndaki denetimlerde çok heyecanlı ve dikkatliydiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi ve heyecanla trafik denetimi sürdüren çocuklar, büyüklerini ve yaya yaşıtların, ihmal ettikleri, özen göstermedikleri trafik kurallarıyla ilgili olarak uyarmaya, yapılan yanlışlardan doğruları hatırlatmaya devam ettiler. Çocuklar, haftanın anlamına uygun biçimde, dur - geç levhaları ve megafon ile yaptıkları anonslarla, yayaları ve sürücüleri sözlü olarak uyarırken, bazılarına da ceza yazılmasını sağladılar. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförünü uyaran ve 80 lira ceza yazılmasını sağlayan minik polisler, sürücüye cezayı 15 gün içerisinde öderse yüzde 25 indirim yapılacağını hatırlattılar. Taksi şoförü de gülümseyerek, 80 lirayı ödeyince emniyet kemerinin takılacağını unutmam mümkün değil dedi. Çubuk Spor için destek istiyoruz HABER MERKEZİ - Çubuk Spor Kulübü Başkanı Sedat Yiğiner, Çubuk Spor un 12 Temmuz 1959 yılında kurulduğunu ve Başkent in köklü bir kulübü olduğunu belirterek, Çubuk Spor, Türkiye 2. ve 3. Profesyonel liglerinde mücadele etmiş, şu anda ise 1. Amatör Küme de A takım, gençlerde ise U19 ve U15 liglerinde mücadele etmektedir. A Takımımız, bu sezon için karşılaşmalarını başarı ile tamamlamış, U19 Genç Takımımız ise grubunda şampiyon olmuş ve 1. U19 Lig inde Play-Off mücadelesi yapmıştır. U19 Genç Takımımız, 1. U19 Play-Off grubunda Bugsaşspor u 6-4 yenerek, mayıs ayında yapılacak U19 Türkiye Şampiyonasında Ankara yı temsil edecek 4 takımdan biri olarak finallere katılmaya hak kazanmıştır. dedi. Çubuk Spor Kulübü Başkanı Sedat Yiğiner, yaptığı açıklamada ilgisizlikten yakındı. Göreve geldikleri günden bugüne sıkıntılarla mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Sedat Yiğiner, ilgisizlik ve sorumsuzluk nedeniyle zor günler yaşadıklarını vurguladı sezonunda göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Sedat Yiğiner, Çubuk tan destek alamadıklarını savunarak şunları kaydetti: Ben ve ekibim, göreve gelmeden önce, kulübümüz genel kurulunu yasal süresinde yaptıramamış, yönetimini oluşturamamış bir durumdaydı. Sporcuları da bu durumdan etkilenerek, farklı arayışlara girmişti. Çubuk halkı ve Çubuk Belediyesi nden destek almak, kulübümüze sahip çıkmak istedik. Maalesef hiçbir yerden destek alamadık. Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner den maddi ve manevi çok önemli destek gördük. Yeniden bir ekip kurmak amacı ile Çubuk lu gençlerimizi davet ettik. Fakat, bu amacımıza da ulaşamadık ve büyük çabalarımızla yeni bir ekip kurduk. A Takımımıza 22 sporcu, U19 ve U15 Genç Takımlarımıza ise 22 sporcu diğer kulüplerden transfer edildi. Çubuk Şehir Stadı nın olmaması nedeniyle A Takımı Ankara da hazırladık. U19 ve U15 Takımlarımız Çubuk ta uygun olmayan şartlarda hazırlandılar. Üzüntüm, 100 bini aşkın nüfusu olan bir ilçenin gençlerinin sahipsiz kalması. Sportif başarıdan önce gençlerimizin sağlıklı spor yapabilmeleri için maddi ve manevi her türlü desteğimizi esirgemedik. Başta Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner e ve kulübümüz yöneticilerine şükran borçluyuz. Başkan Sedat Yiğiner, Bu gayretlerimiz önümüzdeki süreçte ne kadar olur bilemem. diyerek sözlerine şöyle devam etti: Çubuk Spor umuza başta belediyemizin, işadamlarımızın ve Çubuk halkının destek vermesi şart. Biz, genel kurulunu yapamayan, hiçbir kategoride karşılaşmalara çıkamayacak olan bu güzide kulübümüze, dolayısıyla Çubuk lu gençlerimize sahip çıkmaya çalıştık. Destek verildiği takdirde güzel projelerimiz var. Öncelikle stadımıza kavuşmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Çoğu ilçelerde hatta beldelerde, köylerde bile gençlerin spor yapabileceği güzel tesisler var. Bizim durumumuz ise ortada. Devlet ve belediye desteğini istiyoruz. Çubuk Spor Kulübü Başkanı Sedat Yiğiner, Başarılı bir sezon yaşatan sporcularımızı, teknik kadrodaki hocalarımızı kutluyorum. diyerek sözlerini tamamladı.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 5 May s 2014 Pazartesi TRABZON- TU BA YARDIMCI MISIR - Karadeniz Deniz Kufllar Projesi Koordinatörü Hayri Da l, AA muhabirine yapt aç klamada, dernekleri taraf ndan haz rlanan, Temmuz 2012'de çal flmalar na bafllanan ve Mart 2014'de sona eren proje ile Romanya, Bulgaristan ile Türkiye'nin Karadeniz k y lar nda envanter çal flmas yapt klar n söyledi. Çal flman n hedefinde dünya ölçe- inde hassas tür olan yelkovan ve tepeli karabatak kuflunun bulundu unu belirten Da l, ''Bu iki türün Karadeniz'deki da l mlar n, kolonilerini, üreme baflar lar n yapt m z bilimsel çal flmayla ortaya koymay hedefledik. Çal flma ile Karadeniz'de önemli kufl alanlar n n belirlenmesine temel oluflturacak rapor haz rlad k'' dedi. Da l, projenin 239 bin avroluk maliyetinin büyük bölümünün Avrupa Komisyonu Çevre Direktörlü ü taraf ndan karfl land n an msatarak, ''Proje ekibinde 17 kifli yer ald. Projenin sonunda hedef türlerimizin hangi tehditlerle karfl karfl ya oldu u, nerelerde yo unlaflt, aç k denizdeki davran fllar n n ve üreme baflar lar n n ne oldu- u gibi sorular n yan t n ortaya koymay hedefledik'' diye konufltu. Karadeniz'de deniz kufllar n n ilk defa proje kapsam nda aç k denizde araflt r ld n ve önemli kufl alanlar araflt rma yöntemlerine göre haritaland n belirten Da l, flöyle devam etti: "253 gün deniz k y s ndan, 37 gün aç k denizden arazi çal flmas gerçeklefltiren proje uzmanlar 2 bin 428 kilometrelik alanda 556 saat gemilerden say m yapt. 75 farkl türün tespit edildi i, 14 bin 459 kuflun gözlemlendi i ve haritaland araflt rma kapsam nda yelkovan kufllar n n aç k denizdeki gizemli hayat na dair önemli bulgulara ulafl ld. Verileri, bilim insanlar na aç k olan veri taban na girdik. Proje kapsam nda Karadeniz'in güneyindeki tepeli karabatak üreme ve beslenme alanlar belirlenerek haritaland." Do a Derne i taraf ndan, yok olma tehdidi alt nda bulunan tepeli karabatak ve yelkovan kuflunun envanterini ç karmak amac yla yürütülen, ''Karadeniz'in Güneyinde Denizel Önemli Kufl Alanlar n n Envanterinin Haz rlanmas " projesi kapsam nda Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz k y lar nda gerçeklefltirilen ve yaklafl k iki y l süren çal flma tamamland. Karadeniz in deniz kufllar say ld Tek dü ünde 4 çocu unu evlendirdi fianliurfa - fianl urfa'da eski belde belediye baflkanlar ndan Halef Y ld z' n 3 o lu ile 1 k z, ayn dü ün töreninde evlendi. Kent, büyükflehir statüsüne kavuflmadan önce Konuklu beldesinin belediye baflkanl n yürüten Y ld z, çocuklar Mehmet, Yusuf, Halit ve Hatice'yi tek dü ün töreninde evlendirdi. Konuklu Mahallesi'nde gerçeklefltirilen törende, Y ld z ile damatlar, davetlileri kap da karfl lad. lahi ve mevlit okunan tören, duan n ard ndan sona erdi. Törene kat lan Büyükflehir Belediye Baflkan Celalettin Güvenç, damatlar ve Y ld z' tebrik ederek, "Halef Bey, bu dü- ünle ne kadar pratik oldu unu gösteriyor. Kendisi tecrübeli bir siyasetçi dü ünleri de böyle kolayca hepsini bir araya getirip olay çözmüfl, Allah hay rl eylesin. Bafll k paras n da kald rd klar için de onlar tebrik etmek laz m. Çünkü bu konuda çocuklar zorlamak çok para istemek do ru de il. Eski Belediye Baflkan m z Halef bey de bu konuda öncülük yap yor" diye konufltu. Halef Y ld z ise 4 çocu unu ayn dü ünde evlendirmenin mutlulu unu yaflad n ifade ederek, "Eski Konuklu belediye baflkan y m, 3 dönem görev yapt m. Biz Y ld z ailesi olarak aram zda bafll k paras n kald rd k. Bafll k paras kalkt için dü ünlerimiz kolay oldu. 3 o lumu ve bir k z m evlendiriyorum. Bafll k paras kalkt için her fley çok kolay oldu" dedi. (AA) Da l, bütün k y lar tarayarak Türkiye ve Bulgaristan k y lar nda 48 farkl lokasyondaki kolonilerde araflt rma yapan ekibin, türe ait Karadeniz'deki en kapsaml çal flmay gerçeklefltirdi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Do u Karadeniz'deki yaflam alanlar n kaybeden tepeli karabatak kuflunun yanl fl kentleflme projelerinden olumsuz etkilendi ini gözlemledik. Projenin yürütüldü ü güney Karadeniz k y lar, yelkovan ve tepeli karabatak kufllar n n uluslararas öneme sahip popülasyonlar na ev sahipli i yapmaktad r. Çal flma sonucunda Karadeniz'de 9 önemli kufl alan belirledik. Bu alanlar n koruma alt na al nmas ve destekledi i kufl popülasyonlar da göz önünde bulundurularak yönetilmesi gerekiyor." Çal flmaya iliflkin detayl raporu ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaflacaklar n dile getiren Da l, söz konusu alanda tepeli karabatak say s n n 3 bin civar nda oldu unu ifade etti. (AA) Gürleyik köyündeki endemik türler koruma alt na al nacak ESK fieh R - Türkiye'nin 31 endemik türüne ev sahipli i yapan Eskiflehir'in Mihal çç k ilçesine ba l Gürleyik köyündeki 1. Derece Do al ve Arkeolojik Sit Alan 'ndaki ön de erlendirme sonucunda bölgede ekolojik ve bilimsel temelli etüt yap lmas karar al nd. Gürleyik Köyü Do al ve Tarihi Varl klar Koruma Derne i Baflkan Halit Gürsoy, dernek binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, bölgede Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmalar sonucunda al nan karardan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Eskiflehir'in biyolojik zenginliklerini koruma ve gelifltirmeye yönelik çal flmalar n çevreye duyarl herkesin görevi oldu unu vurgulayan Gürsoy, flöyle konufltu: "Gürleyik köyüne Hidroelektrik Santrali yap lmas talebi üzerine 2008'den bu yana bölgenin do as n ve tarihini korumak amac yla mücadele veriyoruz. Mücadelemiz sonunda elde edilen hakk m z bölge halk için hay rl olsun. Derne imiz bundan sonra bölge için çal flmalar n sürdürecek. Hedefimiz Gürleyik'i ekolojik köy yapmak, flair ve yazarlar için ilham kayna olmas n sa lamak." Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yücel ise Gürleyik köyünün sahip oldu u nadir ve tehlike alt ndaki türler, habitat çeflitlili i ve arkeolojik de erler bak m ndan büyük önem tafl d n söyledi. Söz konusu bölgenin sit alan ilan edilmesinin ard ndan köyde pek çok çal flma yap ld n ifade eden Yücel, flunlar kaydetti: "Zengin biyolojik çeflitlili e sahip Gürleyik köyü s n rlar D KEY BAKIfi Gürleyik Köyü Do al ve Tarihi Varl klar Koruma Derne i Baflkan Halit Gürsoy, dernek binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, bölgede Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü taraf ndan yürütülen çal flmalar sonucunda al nan karardan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. smet Bora B NATLI SAH ELLER M H Ç M NNACIK OLDU MU BEN M? Kundak bebeklerini bilirsiniz k p r k p r elleri ayaklar minik parmaklar n n aras na s k flt r rlar baz kere onlar okflayan elleri. Tombik parmaklar s ras n z yiyesiniz gelir. O eller temiz, masum, her türlü kötülükten bihaber öylesine k prafl r dururlar. Birden akl ma düfltü bir ezan vakti uyanmalar s ras nda. Acaba benimde ellerim öyle minnac k olmufl muydu bir zamanlar. Annemin bir y n çocuktan ve ev iflinden vakit bulup ta o elleri sevip okflad olmufl muydu? Ya babam! Çilekefl nas rl eleriyle avuçlay p okflam fl m yd o elleri, buna zaman bulabilmifl miydi acaba? Yoksa hep böyle miydi benim ellerim. Ne çok ihtiyaç duyuyor flimdi okflan p sevilme e, acaba bir yan eksik kald ndan m d r? Elaz l edebiyatç dostum, e itimci yazar R.Mithat Y lmaz bir makale yay mlam flt bir zamanlar: smet Bora Binatl n n elleri diye.dikkatli bir okuyucu titizli iyle fliirlerimde ellerimle ilgili çokça ifade ve imge kulland m fark etmifl ve bunun üzerine kaleme alm fl o yaz y.bana yaz n n ç kt gazeteyi gönderdi inde bunun fark na vard m ve geriye dönük bütün fliirlerimi inceledi imde gördüm ki gerçekten el imgesini çokça kullanm fl m. fiimdi düflünüyorum ve bunun sebebini bulmaya çal fl yorum. Niçin gözlerim de il, bir baflka uzvum de il de illa da ellerim? Japonlarda el temas n n yani karfl l kl dokunuflun bir sevgi ifadesi oldu unu duymufltum. Do rumudur bilmem ama bu fikre bütünüyle kat l r m ben. Zaten belli bafll befl duyumuzdan biri dokunmak de il midir? Dini inançlar m z aç s ndan da Peygamber ö üdü olarak musafaha etmemiz emrolunmufltur. Ki bu el ele tutuflmak anlam nda bir hareketi anlatmaktad r. Sadece bana özgü de il bu temay kullanmak tabii. Halk edebiyat m zda türkülerimizde, flark lar m zda bolca kullan l p yüz y llar boyu süregelmifltir.(el çek tabip el çek benim yaramdan), (ellerin ellerimde gözlerin gözlerimde), ( Tut ellerimi çocuk tut biraz),(b rakma ellerimi..) gibi daha yüzlercesini örnek vermek mümkündür. Bunlar çok farkl flair ve ozan n söylemleri olarak günümüze gelmifl olanlar. Oysa Mithat Y lmaz n da tespit etti- i gibi ben, her halde birçok ozan ve flairin toplam nca kullanm fl olmal y m bu el imgesini. Niçin diye soruyorum kendime. Ne var ellerimde benim? Hani bir fliirimde Sorma bu titreme neden girdi ellerime/ Benim h çk r klar m parmak uçlar mda bafllar dedi im gibi yaflad m hayat n gözyafllar ma yasak koymas sonucu parmak uçlar mda m h çk rd m y llarca. Erkekler a lamaz diyerek büyüttüler de a layamad k ellerimiz mi isyan etti sonunda. fiefkatle tutulup elimizden okula götürülemedik. Parmak uçlar m za cetvelle vurularak çokça cezaland r ld k. Nas r ba latt k daha çocuk yafl m zda parmaklar m za ondan m yoksa? Kalem tutmadan önce balta, kürek, kazma tuttu umuzdan m tak l kald akl m zda kim bilir. Sevgiyle dokunmad bir dudak minnac kken, tombikken, lekesizken, günahs zken ondan m? nsan bir ömrü tüketiyor ve hep gün bu gün, saat bu saat diye düflünüyor ço unlukla. Birazc k geriye, birazc k derine indi imizde fark ndal klar bafll yor neden h rç n z, niçin katiliz, niçin korka z, niçin uysal z, iyiyiz veya kötüyüz diye.belki de bir psikologa sormak gerek niçin, niçin, niçin diyerek. Yaflad klar m z n, yaflayacaklar m z etkilemifl oldu unun fark na vard m z zaman anlam kazan yor hayat m z. Dünü bilmek bu güne uyarlay p düzen vermek, yar na haz rlanmak suretiyle kaliteli bir yaflant y elde edebiliyoruz belki de. Sahi benim ellerim hiç minnac k olmufl muydu yoksa hep böyle miydiler. Ya sizin ellerinizi minnac k olup okfland m sevgiyle, flefkatle, merhametle, ilgiyle. Döndürün dününüze hayat aynan z, eminim çok fleyler anlatacakt r. Bak n gülümseyin kafl n z çat n, iç çekin ve sonra yar nlara nas l bakaca n za karar verin. Umar m mutlu ve gülen yüzlerle bakars n z. içinde yetiflen 332 bitki türünden 31'i ülkemiz için endemiktir. Bölgede karaçam, sar çam, k z lçam, mefle ve tehlike alt nda endemik bitki türleri bulundu u bilinmektedir. Sündiken Da silsilesi içinde yer alan bu bölge, Avrupa'n n Yaban Hayat ve Yaflam Ortamlar n Koruma Sözleflmesi'ne göre 'Tehlike Alt ndaki Do al Habitatlar' kategorisinde yer almaktad r ve bölgenin korunmas gerekmektedir." (AA)

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı