Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması"

Transkript

1 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı, Irmak Şimşek, İstem Şanal Danışman: Dr. Ebru Evren ÖZET Staphylococcus aureus türü bakteriler hastane enfeksiyonlarının önemli sebeplerinden birisidir. Bu bakteriler, özellikle hastane personelinin deri ve burun mukozasında kolonize olarak nozokomiyal enfeksiyonlar için rezervuar görevi görmektedir. Bu çalışmada amaç Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesinde çalışan hemşirelerin burun sürüntü örneklerinde Staphylococcus aureus varlığı, metisilin direnci ve slime oluşumunun araştırılmasıdır. 116 örnekte S.aureus prevalansı %5.17(6 kişi) olarak belirlenmiştir. S.aureus burun taşıyıcılığı saptanan kişilerin 1 i (%17) metisiline dirençli, 5 i (%83)metisiline duyarlı bulundu. 6 S.aureus suşunun 4 ü (%66.6) slime pozitif bulunmuştur. Metisiline dirençli S.aureus suşunda slime pozitifliği gözlemlenmemiştir Sonuç olarak, sağlık çalışanlarında metisiline dirençli, slime pozitif S.aureus taşıyıcılığına rastlanmakta ve bu durum hastane enfeksiyonları açısından risk faktörü oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: stafilokok, burun taşıyıcılığı, metisilin direnci, slime

2 GİRİŞ Stafilokok türlerinin birçoğu tamamen zararsız olmakla birlikte patojen özelliğe sahip olanları da vardır. Bu bakteriler insan cildi ve müköz membranları ile çeşitli yüzeylerde bulunmaktadır. Stafilokokların insanda en sık bulunduğu yer ise burun delikleridir.(30) Stafilokokların patojenik türlerinden biri Staphylococcus aureus tur. S.aureus katalaz ve koagülaz pozitif bakterilerdir. Bu bakteriler hareketsiz, sporsuz ve kapsülsüz olmakla birlikte 37 0 C de aerob ya da fakültatif anaerob ortamlarda kolayca üreyebilirler.(21) S.aureus lar follikülit, karbonkül, impetigo, mastit(meme inflamasyonu), osteomyelit, besin zehirlenmesi, toksik şok sendromu, haşlanmış deri sendromu, septisemi/endokardit, pnömoni, neonatal deri lezyonları gibi birçok enfeksiyona neden olabilmektedirler.(9) Araştırmalarda 3 tip S.aureus taşıyıcılığı belirlenmiştir, buna göre yetişkin populasyonunun yaklaşık %20 si sürekli S.aureus taşıyıcısı, yaklaşık %60 ı aralıklı taşıyıcı ve %20 si hiçbir zaman S.aureus taşımayan kişilerden oluşmaktadır.(17) S.aureus taşıyıcılığını etkileyen faktörler; burun kanatlarındaki S.aureus adhezyonu için gerekli reseptör sayısı, S.aureus u tolere etme veya yok etme yönünde gelişebilecek immün cevap, stafilokok karşıtı nazal sekresyon bileşenleri ve bakterinin adhezif bir fenotipe sahip olup olmamasıdır. (24) S. aureus suşlarında metisiline direnç özelliği önem taşımaktadır. Bu özellik, toplumdan kazanılan enfeksiyonlarda ortaya çıkışı ve sıklığındaki artışı sonucu anlaşılmıştır.(10) Metisiline dirençli S.aureus lar MRSA olarak adlandırılmaktadır ve hastaneden kazanılan enfeksiyonlarda MRSA lar ana etken olarak görülmektedir. (7) Metisiline dirençli stafilokok suşları, 1960 tan bu yana, tüm dünyada giderek artan oranda hastane infeksiyonu etkeni haline gelmişlerdir.(19) Metisiline direnç stafilokokların tedavi edilmesini güçleştirmektedir. MRSA infeksiyonları hastane yoluyla kolayca yayılabilmektedir ve oldukça önemli bir epidemik risk faktörüdür. (25) Salgado ve arkadaşları MRSA ya yakalanma için risk faktörlerini hasta ziyaretçileri, yakın zamanda hastaneye yatırılmış olma, hemşire ve hasta bakıcılar, antibiyotik maruziyeti, kronik hastalıklar ve enjeksiyon ilaç kullanımı olarak belirlemişlerdir.(26)

3 S.aureus suşlarının metisiline direnci stafilokokkal casette kromozomu(sccmec) varlığı sonucu belirlenmektedir. Bu kromozom meca geni taşımakta ve bu gen penisilin bağlayıcı proteinin kodunu içermektedir. (11) Metisiline dirençli suşlar tüm beta laktam antibiyotiklere ve beta laktam/beta laktamaz inhibitör kombinasyonlarına direnç gösterirler. Metisiline dirençli stafilokoların genellikle eritromisin, klindamisin, kloramfenikol, tetrasiklin, trimetoprimsulfametoksazol (TMP/SMX), kinolonlar ve aminoglikozidlere de direnç gösterdiği bildirilmektedir.(3) MRSA lar bu antibiyotik direnç genlerinin diğer stafilokok ve bakterilere transferinde rol almaktadırlar. (17) MRSA nın neden olduğu enfeksiyonların çoğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonu şeklinde karşımıza çıkarken, sepsis ve toksik şok sendromu gibi çok ciddi tablolara da neden olabilmektedirler. MRSA'nın neden olduğu enfeksiyonlar, 1990'lı yılların başlarında saptanmaya başlanmış ve son on yılda prevalansında önemli bir artış gözlenmiştir. (16) Stafilokoklar aynı zamanda hidrofobik bakterilerdir. Hidrofobik bakteriler elekrostatik repulsiyonlar azaldığında hidrokarbon yüzeylere adhere olmaktadırlar.(29) Slime faktörü, glikokaliks yapısında hücre dışı bir maddedir. Bu faktör stafilokokların yapay yüzeylere adhezyonundan sorumludur. (23)(15) Slime faktörü İlk defa Staphylococcusepidermidis(Koagülaz Negatif stafilokok) için Christensen tarafından 1982 yılında tanımlanmıştır. Bu faktör protein, hekzoaminler, nötral şekerler ve fosforlu bileşikler gibi birçok maddenin oluşturduğu bir yapıdır. (18)(13) Slime, bakteriyi fagositozdan korur, nötrofillerin etkisini önler ve lenfosit aktivitesini azaltır.(5) Slime tabakası gevşekçe hücre yüzeyine yapışmıştır, yıkamalarla kolayca kaybolur. Ayrıca slime tabakası tek bir hücreyi değil, aynı zamanda birçok hücreyi çevreler ve kolonizasyon kapasitesinin artışına neden olur. (1) (20) Çeşitli araştırmalara göre slime oluşumu ile antibiyotik direnci arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. (4)(8)

4 GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no: KA 12/284) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Çalışmaya Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi nde çalışan 122 hemşireden alınan burun sürüntü örnekleri dahil edildi.örnek alımından önce her hemşireye bilgilendirilmiş onam formu onaylatıldı. Örnek, her iki burun deliğinden eküvyon ile alındı ve transport besiyerine aktarılarak laboratuvara ulaştırıldı. Örnekler; %5 Koyun kanlı agar, MacConkey agar besiyerlerine ekildi. Kültürler, 37 ºC de 24 saat inkübasyon sonrası değerlendirildi. Kanlı agarda Staphylococcus spp. ve Gram negatif bakteri varlığı, MacConkey agarda gram negatif bakteri varlığı değerlendirildi. Kanlı agarda beta hemolitik, sarı pigment oluşturan ve/veya oluşturmayan, katalaz ve koagülaz testleri pozitif olan, Gram boyamada Gram pozitif üzüm salkımı şeklinde görülen kok şeklindeki bakteriler S.aureus olarak değerlendirildi. Kanlı agarda hemolitik/hemolitik olmayan, beyaz, katalaz testi pozitif, koagülaz testi negatif olan bakteriler Koagülaz Negatif Stafilokok (KNS) olarak tiplendirildi, ileri tiplendirme yapılmadı. Kanlı agarda gri renkli, Mac Conkey agarda laktoz pozitif koloniler tiplendirildi. Tiplendirme TSI, indol,metilred, voges-preskauer, sitrat, üre besiyerleri kullanılarak yapıldı. Metisilin direnci CLSI 2012 M100-S21 önerilerine göre disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı. İzole edilen suşlar Mac Farland 0.5 bulanıklık standardına göre süspansiyon haline getirilip Mueller Hinton besiyerine ekildi. Ardından oksasilin(1 μg) ve sefoksitin (30 μg) diskleri konularak 35 C de 24 saat inkübe edildi. Oksasilin diski için 10 mm altında, sefoksitin diski için 21 mm zon çapı saptanan suşlar dirençli olarak kabul edildi. Slime yapımını araştırmak için Kongo Kırmızılı agar yöntemi kullanıldı. Besiyerine tek koloni düşecek şekilde yapılan ekimler 37 C de bir gece inkübe edildikten sonra, koloniler incelenerek koyu kırmızı-siyah renkte olan koloniler slime pozitif, pembe renkli koloniler ise slime negatif olarak değerlendirildi. Her ekimde besiyerinin kontrolü amacıyla slime pozitif (ATCC 35984) ve slime negatif (ATCC 29213) standart suşlar kullanıldı. Yaş değişkeni normal dağılım göstermediği için, yaş bakımından cinsiyet grupları Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Kategorik verilerin analizinde olabilirlik oran testi (Likelihoodratio) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Veri analizi SPSS 17.0 istatistik paket programı (SPSS, Version 17, Chicago IL, USA) ile

5 yapılmıştır. Üreyen S.aureus sayısı istatistiksel açıdan az olduğu için hipotez kontrolü yapılıp p değeri verilememiştir. S.aureus varlığı, metisilin direnci ve slime oluşumuna ait veriler tanımlayıcı istatistiklerle ifade edilmiştir BULGULAR Çalışmaya 18 ile 40 yaşları arasında 122 kişi katıldı. Alınan 122 örnekten 116 sında(%95.1) üreme görüldü. 116 kişinin 102 si(%88) kadın, 14 ü(%12) erkekti. Toplam yaş ortalaması 24,7 olup, erkeklerle kadınlar arasında yaş dağılımı bakımından istatistiksel bir fark bulunmadı. (p=0,373) Örnek alınan kişilerin servislere göre dağılımı şekil 1 de görülmektedir. Mikroorganizmaların servislere göre dağılım durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p=0,626 ). Şekil 1: Hemşirelerin servislere göre dağılım grafiği Üreme gözlenen 116 örneğin 106 sında(%91.4) sadece KNS, 3 ünde(%2.6) sadece S.aureus, 3 ünde(%2.6) KNS ve S.aureus, 2 sinde(%1.7) KNS ve alfa-hemolitik streptokok ve 2 sinde(%1.7) KNS ve Klebsiella Pneumoniae varlığı tespit edildi.

6 Şekil 2: üreyen mikroorganizmaların yüzdeleri Bu 116 örnekte S.aureus prevalansı %5.17(6 kişi) olarak belirlendi.s.aureus burun taşıyıcılığı saptanan kişilerin 1 i(%17)metisiline dirençli, 5 i (%83)metisiline duyarlı bulundu.6 S.aureus suşunun 4 ü (%66.6) slime pozitif bulundu. Metisiline dirençli S.aureus suşunda slime pozitifliği gözlemlenmedi. Şekil 3: S.aureus kolonilerinin metisilin direnci ve slime oluşumu tablosu TARTIŞMA Stafilokok türleri, bakteri kaynaklı hastane enfeksiyonlarının önemli sebeplerinden birisidir. Stafilokoklar içerisinde önemli bir grubu S.aureus oluşturmaktadır. Bu bakteriler kişilerin özellikle deri ve burun mukozasında kolonize olarak nozokomiyal enfeksiyonlar için rezervuar görevi görmektedir. MRSA lar patojen özellik gösteren S.aureus lardır ve hastane enfeksiyonlarının asıl nedeni olarak görülmektedir.(28)

7 Yapılmış olan bir çalışmada sağlık çalışanları (%26,2) ile genel popülasyon (%26) arasında burun taşıyıcılığı açısından anlamlı bir fark tespit edilmemekle birlikte sağlık çalışanlarda S.aureus taşıma riskinin daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır. (22) Türkiye de yapılan çalışmalarda sağlık personelinde % arasında değişen oranlarda taşıyıcılık bildirilmiştir.(3)(6)(14) Çalışmamızın verilerine göre hemşirelerde tespit edilen burunda S.aureus taşıyıcılık oranı %5 olarak bulunmuş olup, oran Türkiye ve dünya verilerine göre daha düşüktür.bu durumun enfeksiyon kontrol komitesinin etkili çalışmasından ayrıca örneklem grubumuzun sayısının azlığından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. MRSA oranları 2008 EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) verilerine göre Avrupa da ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Türkiye de % 25 direnç olduğu bildirilmektedir.(27) 2004 yılında İÜTF de yapılan bir çalışmada 144 S.aureus suşunun 59 unda (%41) metisilin direnci tespit edilmiştir. (3)Arabacı ve arkadaşları (2008) ise bu oranı %42 olarak bildirmektedirler. (2) Çalışmamızın sonuçlarına göre 6 S.aureus suşunun sadece 1 inde (%17) metisilin direnci tespit edilmiştir. Epidemiyolojik çalışmaların çoğunda slime yapımı ile virulans arasında ilişki olduğu bulunmuştur.kns ve S.aureus suşlarının slime yapım oranları benzerlik göstermektedir.(~%80) Çalışmaların çoğunda MRSA larda slime yapımı daha yüksek oranda tespit edilirken aksi yönde veriler de mevcuttur. Jones ve arkadaşları slime yapan ve yapmayan stafilokoklarda metisilin direncinin farklılık göstermediğini bildirmiştir.(12) Yaşar ve arkadaşları ise slime yapımı olmayan suşlarda metisilin de dahil daha yüksek antibiyotik direnci saptamıştır.(31) Çalışmamızda metisiline dirençli S.aureus suşunda slime yapımı tespit edilmemiştir. Ayrıca, üreyen S.aureus suş sayısı az olduğu için veri analizi yapılamamış olup slime yapımı ile metisilin direnci arasında istatistiksel bir ilişki kurulamamıştır. Sonuç olarak, sağlık çalışanları, burunda S.aureus taşıyıcılığı açısından risk oluşturmaktadır. Çalışmamızda bulunan S.aureus taşıyıcılık oranları daha önceki çalışmalarda bulunan oranlara göre daha düşüktür. Bu durum, enfeksiyon kontrol komitesinin iyi çalışması, izolasyon tedbirlerinin alınmış olması, personelin el yıkama vb. konularda dikkatli olması ve hastane enfeksiyonları konusunda eğitilmiş olması ile açıklanabilmektedir. Düzenli aralıklarla hastane personelinin taranması ve MRSA eradikasyonunun yapılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

8 KAYNAKÇA 1. Aguilar B, Amorena B, Iturralde M. Effect of slime on adherence of Staphylococcus aureus isolated from bovine and ovinemastitis Vet Microbiol; 78: Arabacı F.E., Oldacay M. Sağlık Çalışanlarının Burun Kültürlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnci Ve Slime Yapımı Pozitifliği, 2008 İnfeksiyon Dergisi sayı:22, p: Arıdoğan A, Atasever L, Bal Ç. Klinik Örneklerden İzole Edilen S.aureus Suşlarının Antibiyotiklere Dirençleri, 2004, Türk Mikrobiyal Cem Dergisi, sayı:34,p: Boussard P, Pithsy A, Devleeschouwer MJ. Relationship between slime production, antibiotic sensivity and the phage type of coagulase-negative staphylococci, 1993, J Clin Pharm Ther;18(4): Çelik İ, Cihangiroğlu M, Çabalak M, Sevim E, Akbulut A, Kılıç SS. Hastane kaynaklı koagülaz negatif stafilokoklarda fosfomisin duyarlılığı ile metisilin direnci ve slaym yapımı ilişkisi, 2005, Ankem Derg;19(3): Çelik İ, Cihangiroğlu M., Sevim E.,Çabalak M.,Akbulut A. Sağlık Çalışanlarının Burunlarından İzole Edilen Koagülaz Pozitif ve Negatif Stafilokolarda Metisilin Direnci ve Slime Pozitifliği, 2005, Fırat Tıp Dergisi, sayı:10,p: Çıtak S.,Karaçocuk E., Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı, 2004, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1): Diaz-Mitoma F, Harding GKM, Hoban DJ, Roberts RS, Low DE. Clinical significance of a test for slime production in ventriculoperitoneal shunt infections caused by coagulase-negative staphylococci, 1987, J Infect Dis.;156(4): Gündüz T, Akgül S, Yılmaz S, Hemodiyaliz Hastalarında ve Çalışanlarında Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı, 2005, The Medical Journal of Kocatepe; 6, p: Güneş, H., Çetin E.Sesli, Toplumdan Kazanılmış Metisiline Dirençli S.aureus, 2012, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2: p: Ito T, Katayama Y, Hiramatsu K. Cloning and nucleotide sequence determination of the entire mec DNA of pre-methicillin-resistant Staphylococcus aureus N315, 1999, Antimicrob Agents Chemother; 43:p Jones JW, Scott RJD, Morgan J, Pether JVS. A study of coagulase negative staphylococci with reference to slime production, adherence,

9 antibiotic resistance patterns and clinical significance, 1992, J Hosp Infect; 22(3): Kalkancı A, Çırak Yalınay M, Mansuroğlu H, Kuştimur S. Candida türlerinde slime faktör belirlenmesi, 1999, Türk Mikrobiyol Cem Derg.; 29: KANTARCIOĞLU AS, YÜCEL A. Hasta refakatçi ve ziyaretçilerinden elde edilen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Metisiline Direnç ve Bunun Slaym Faktör Üretimi İle İlişkisinin Araştırılması, 2002, Ankem Dergisi, sayı:16,p: Karaca N, Koç AN, Karagöz S. Kan ve vajen örneklerinden izole edilen Candida türlerinin slime aktiviteleri, 2001, Türk Mikrobiyol Cem Derg.;31: Kaya S, Toplumdan Kazanılmış Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Enfeksiyonlarının Tedavisi, Türkiye Klinikleri, 2008, J Med Sci;28(6): Kluytmans J, Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. 1997, Clin Microbiol Rev; 10: Kocazeybek B, Çakan H, Ayyıldız A, Küçükateş E, Gülsoy Ö, Ordu A. Cerrahi yoğun bakım ünitesinden izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda slime faktörü oluşturma ve bunların kemoterapötiklere dirençle ilişkisinin araştırılması. 2001, Ankem Derg.15; Vol 4, p: Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Win WC. Staphylococci and Related Organisms in Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology,Lippincott-Raven Philadelphia,PA, 5th ed. 1997; p: Kotilainen P, Maki J, Oksman P, Viljanen MK, Nikoskelainen J, Huovinen P. İmmunochemical analysis of the extracellular slime substance of Staphylococcus epidermidis. 1990, Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 9: Levinson W.,LangeMedicalMicrobiologyandImmunologyEdit 8, p:113) 22. Olsen K, Sangvik M, Simonsen GS et al. Prevalence and population structure of Staphylococcus aureus nasal carriage in healthcare workers in a general population, 2013, Epidemiol Infect. 141(1): Orhon H, Özbakkaloğlu B, Sürücüoğlu S, Tünger Ö, Arısoy AS. İnfeksiyon etkeni olan Candida albicans suşlarında slime üretimi ve antifungal ajanlara duyarlılıkları. 1998, Türk Mikrobiyol Cem Derg.;28: ; 24. Peacock SJ, de Silva I, Lowy FD, What determines nasal carriage of Staphylococcus aureus? 2001, Trends in Microbiology; Vol.9 No.12 P:

10 25. Plata K, Rosato AE, Węgrzyn G Staphylococcus aureus as an infectious agent: overview of biochemistry and molecular genetics of its pathogenicity, 2009, Acta Biochimica Polonica, Vol. 56 No. 4/, Salgado CD, Farr BM, Calfee DP. Community- acquired methicillinresistant Staphylococcus aureus: ameta-analysis of prevalence and risk factors. 2003, Clin Infect Dis.;36: Sancak B. Mrsa direnç mekanizmaları: Dünyada ve Türkiye de Epidemiyolojisi, 2012, Ankem Derg;26(Ek 2): Sırmatel F., Zeyrek F.Y., Erkmen O.,Hastane Kökenli Stafilokok Suşlarında Mikrodilüsyon Yöntemi ile Antibiyotiklere Direncin Belirlenmesi, 2004, Ankem Dergisi, Vol.18, pp: Van Der Mei HC, Van Der Belt-Gritter B, Reid G, Bialkowska- Hobrzanska H, Busscher HJ. Adhesion of coagulase negative staphylococci grouped according to physico-chemical surface properties. 1997, Microbiology; 143: Wertheim HFL, Melles DC, Vos MC, vanleeuwen W, vanbelkum A, Verbrugh HA, Nouwen JL, The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections, 2005, Lancet Infect Dis; 5: ) 31. Yaşar K, Bilir Y, Pehlivanoğlu F, Şengöz G. Stafilokok suşlarında slaym faktör pozitifliği, metisilin ve antibiyotik direnci. 2011, Ankem Derg.;25 (2):89-93

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER Suzan ÖKTEN DOKTORA TEZİ 2008 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi?

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Rıza DURMAZ Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji

Detaylı

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ Dr. Kenan YILDIZ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hamdi R. MEMİŞOĞLU

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

Kombinasyon Testleri ve Makrometod. Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN

Kombinasyon Testleri ve Makrometod. Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN Kombinasyon Testleri ve Makrometod Yrd.Doç.Dr. Uğur ARSLAN Kombinasyon tedavisi İmmun sistemi normal olan konakta bir çok infeksiyon tek bir antimikrobiyal ajanla tedavi edilebilir Ancak bazı durumlarda

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi MÜSBED 2012;2(4):149-154 Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi Neşe Balkan 1, Nilüfer Özaydın 2, Nurver Toprak Ülger 1 Araştırma

Detaylı

Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı 1

Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 70-82 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030204.pdf Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı 1

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 438-448 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Üriner Sistem İnfeksiyonları

Üriner Sistem İnfeksiyonları Derleme Üriner Sistem İnfeksiyonları Urinary Tract Infections Ayten Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ayten Kadanalı,

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ġzmir Ek Testler: Amaç Rutin testlerde atlanabilecek silik direnç mekanizmalarını

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2 SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Recep Ke li, 2 Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, 3 Dr. Ya

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK * Doç. Dr. Murat METİN ** Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER *** Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET *** Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK * Doç. Dr. Murat METİN ** Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER *** Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET *** Yrd. Doç. Dr. Araştırma/ Research TEK, METİN, Article ŞENER, PERİAPİKAL GRANULOMLARIN AEROP VE ANAEROP MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ Makale Kodu/Article code: 834 Makale Gönderilme tarihi: 29.01.2012 Kabul Tarihi: 29.05.2012

Detaylı

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections SENĠN 30 SANĠYEN BENĠM HAYATIMDAN DAHA MI DEĞERLĠ? Elif Kolay, Burcu Bozdoğan, Ece Ünalan, Aykut Kılıç Danışman: Dr. Ebru Bostanoğlu ÖZET El yıkama dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı