T.C PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "PTT KARGO" TAŞIMA VE TESLİM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "PTT KARGO" TAŞIMA VE TESLİM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI"

Transkript

1 T.C PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü "PTT KARGO" TAŞIMA VE TESLİM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1- TARAFLAR İşbu sözleşme, bir tarafta Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü ile diğer tarafta "Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü -Diyarbakır " arasında aşağıdaki şartlarla posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo ve kurye olarak kabul-taşıma ve tesliminin sağlanması amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. Bundan böyle sözleşmede, Yüklenici (Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü) Müşteri ise "Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü -Diyarbakır" olarak anılacaktır. 2- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER PTT'nin tebligat adresi: Kayapınar Mah. Urfa Bulvarı No: 166 Kayapınar/Diyarbakır Tel no: :0 (412) Faks no: :0 (412) Vergi Dairesi ve no: Kızılbey VD. Ankara Elektronik Posta Adresi: Alo Kargo: 169 diyarbakir-kargo(«;ptt.gov.tr dir Göndericinin tebligat adresi "Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü-Diyarbakır" Tel no : Faks no : Vergi Dairesi ve no : S.Nazif V.Dairesi: SÖZLEŞME KONUSU Sözleşme konusu iş göndericiye ait kargo-kuryc gönderilerinin PTT tarafından yurtiçinde kabulü, taşınması ve alıcılarına teslimidir. 4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu sözleşme tarihinde yürürlüğe girmek tarihinde sona ermek üzere (1 Yıl) süreyle geçerli olacaktır. bir yı! Taraflardan biri sözleşmenin sona erme tarihinden en az 30 gün önce sözleşmeyi sona erdirme talebini karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde sözieşme aynı şartlarla (ücret hariç) bir yıl süreyle uzar. 5- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ a-)bu kısımda kabul edilecek aylık gönderi adedi, ağırlık/desi, şehir içi ya da şehirlerarası vb. olarak fiyatı etkileyen unsurların ve belirlenmiş sözleşme bedel/bedellerinin yer aldığı tablo bulunacakttr.(ek:2) PTT, göndericinin talep etmesi halinde talep tarihi itibariyle yürürlükteki Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinin Vlll-Özel (Ek.T) Hizmet/Hizmetler Ücreti toplamı üzerinden % 50 indirim uygul ınmak suretiyle belirlenecek fiyat üzerinden gönderileri taşımayı kabul eder. İşbu sözleşmede yer alan sözleşme bedeli, o sözleşme dönemi için geçerli olup, sözleşmenin yenilenmesi halinde ücret tarifesindeki değişikliklere göre, Ptt yeni fiyat belirleme yetkisine sahiptir. V

2 b-)dicle Üniversitesi Rektörlüğüne uygulanacak olan %50 indirimli tarifenin aynısı, bağlı Fakültelere de (Ek:l Listede yer alan ) uygulanacaktır. Rektörlük ÜSTBİRİM, bağlı Fakülteler ise, ALTBİRİM şeklinde, Ptt otomasyon sisteminde, ayrı ayrı müşteri numarası ile tanımlanacaktır. Her Fakülte tarafından Ptt'ye tevdii edilecek olan kargo kuryelerin kabul ücreti; ilgili Fakülte tarafından ve fatura karşılığı ptl*yc ödenecektir. 6-ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI Vergi Usul Kanunu'nun 231/5 maddesi gereği, kargo-kurye kabul işleminin yapıldığı tarihten itiraren en geç 7 gün içinde fatura düzenlenecektir, (ücreti alıcıdan tahsil olanları hariç) Ödemeler PTT nin posta çeki hesabına, ya da PTT'nin Kayapınar.Ziraat Bankası Şubesi nezdinde bulunan hesap numarasına (iban no:tr ül ) yatırılması suretiyle ödeme işlemi gerçekleştirilecektir. Ödemenin zamanında yapılmaması halinde ödenmesi gereken bedel, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranındaki temerrüt faizi ile birlikte tahsil edilir.(ödemcler; Rektörlük ve bağlı Fakultelerce Aylık Olarak Yapılacaktır.) 7-PTT'NİN SORUMLULUĞU PTT, herhangi bir şekilde bir kargo-kurye gönderisinin kaybolması, çalınması ya da hasara uğraması halinde Posta Kanunu ile Posta Kolileri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hak sahibine gerekli tazminatı öder. Ancak, aşağıdaki hallerde PTT sorumluluktan kurtulur. A) Zarar ve hasarın mücbir sebeplerden veya göndericinin kusurundan ileri gelmesi, B) Zarar ve hasarın kargonun tabiatı gereği meydana gelmesi, C) Gönderilen maddenin içinde yasak şeyler bulunması, D) Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden gönderilen maddelerin ve paraların sahibine verildiğini ispat mümkün olamıyorsa ve sorum da başka suretle tespit olunamaması. E) I- Değer konulmuş maddelerin içlerinde değerli bir şey bulunmadığı veya gönderilen maddeye hile ile gerçek değerinden fazla değer gösterildiğinin anlaşılması, II- Hak sahipleri tarafından itirazsız kabul edilmesi, F) Gönderilere adli veya idari makamlarca el koyma kararı verilmesi durumlarında; PTT İdaresi gönderilerin zamanında, tam ve hasarsız olarak tesliminden veya teslim edilememesinden sorumlu tutulmayacaktır. ÖZEL ŞARTLAR 1-Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile bağlı Fakultelerce mesai saatleri dışında, gönderilecek olan kargo ve kuryeler için, Ptt 169 veya veya no.lıı telefonlardan yetkililer haberdar edilecek, buna mukabil olarak araç-personel ve ekipman Ptt tarafından en seri şekilde gönderinin kabul adresine sevk edilecektir. 2-Dicle Üniversitesi çalışan personeline öğretim görevlileri ve öğrencileri talep ettikleri taktirde, kimlik ibraz etmek suretiyle, sözleşme kapsamından( %50 indirimden) faydalandınlacaklardır. 3-Kargo-kuryclcrin kabul işlemi, Rektörlük ve bağlı fakültelerin yetkililerince yükleniciye! Ptt'ye) bildirildiği süreyi takiben, en geç bir saat içinde adresten gönderi kabul işlemi tamamlanacaktır. 4-Rektörlük ile bağlı fakültelerin yanı sıra. Üniversite personeli ile öğrencileri talep ettikleri taktirde, sözleşme hükümleri kapsamında, kargo ve kuryelerini üniversite kampusunda yer alan PTT Şulesi ne'de verebileceklerdir. ( Ptt Şb Tlf: ) 5- Dicle Üniversitesi, çalışan personeli öğretim görevlileri -öğrencileri (bilumum bağlı fakülte eri) tarafından VIP olarak gönderilmek istenen kargo/kuryelere indirim uygulanmaksızın. VIP işaretli kargo /kuryelerin yerinde kabulleri yapılacak olup, kabul ücreti aylık ve fatura karşılığında ITT'ye ödenecektir. 8- GÖNDERİCİNİN SORUMLULUĞU Kargo-kurye içeriğinden, ambalaj eksikliğinden veyahut yetersizliğinden, gönderi içerisine konacak maddelerin Posta Kanunu ve diğer kanunlarca yasaklanmış olmasından, alıcı ad ve adresinin eksiksiz olmasından doğacak tüm sorumluluk göndericiye aittir. Keza insan sağlığını tehdit edici ve/veya uyuşturucu niteliğini ihtiva eden maddeler PTT tevdii edileme/. Aksi takdir de sorumluluğun tamamı göndericiye aittir. -2-

3 Gönderici ile alıcı arasındaki gönderi içindeki malın cinsi miktarı ve değeri konusundaki anlaşmazlıklar gibi hukuki uyuşmazlıklara ilişkin davalarda FİT yönünden PTT kayıtları esas alınacak, bu tür davalara PTT dâhil edilmeyecektir. Ancak PTT, uzum görmesi halinde söz konusu davalara müdahil olabilecektir. Gönderici kişi ya da kuruluşun; yetkilisinin ismi-imzaya yetkili olduğuna dair vekâletname, imza sirküleri v.s. belgeleri sözleşme ekinde ibraz eder. Gönderici, Kargo ve Kuryeleri Ptt yetkilisine teslim ederken, kargo kabil elemanına kolaylık sağlar. 9- İŞE İLİŞKİN ŞARTLAR 9-l-PTT, 50 kg'a kadar gönderileri gönderici tarafından belirlenen teslim noktalarından, sevk irsaliyesi veya irsaliydi faturalarla işbu sözleşme koşullarında yetkili kıldığı elemanları tarafınd; n, bu sözleşmeye uygun olarak gönderi/gönderileri teslim alacaktır. Ancak PTT, posta hatlarında kullundan araçları dikkate alarak ağırlık/ desi sınırlaması getirebilecektir. 9-2-Taşınacak kurye- kargolar, içersindekinin ağırlığına, niteliğine ve taşıma şartlarına uygun, basara uğramayacak bir şekilde ambalaj edilmiş ve kapatılmış olacaktır. PTT, gönderilerin ağırlığı, ek hizmetleri gösterir iki nüsha Kabul Alındı Listesi düzenleyecek ve bir nüshayı göndericiye teslim edecektir. 9-3-Gönderici, gönderilerinin alıcı ad ve adres bilgilerini PTT'nin düzenlemiş olduğu formata uygun liste olarak manyetik ortamda (cd, disket, flash bellek) verecektir. PTT, teslim aldığı gönderilerin tasnifi aşamasında adres bilgisi eksik-yetersiz olduğu için ayrılan gönderileri adres bilgilerini tamamlaması için faks ya da yoluyla göndericiye bildirecektir Kg ve üzerindeki gönderiler, "PTT İşyerinde Teslim Edilecek Kargo" (Ağırlığı 50 kg ve üzerinde olanlarda dahil) üzerindeki telefon numarası aranarak alıcıya haber verilir. Alıcısına telefonla haber verilememesi, gönderi üzerinde belirtilen telefon numarasının yanlış olması hallerinde ilgili personel tarafından durum kargo üzerine (yazılı) açıklanır, müracaat edilmemesi halinde bekleme müddeti sonunda iadesi sağlanır. 9-5-Göndericiden kaynaklanan adresin yanlış yazılması, alıcının kabul etmemesi, bekleme süresi içerisinde alınmaması, göndericinin kargosunu teslim edilmeyerek geri istemesi v.b. durum arda kargo-kurye gönderi bedelinin %20'si iade ücreti olarak göndericiden tahsil edilir. Ancak ücreti alıcıdan tahsil gönderiler için gönderi bedeli ile beraber %20 iade ücreti alınır 9-6-Gönderinin alıcısına teslimi için PTT, gönderi üzerindeki adresi ziyaret eder. Alıcının adreste bulunmaması halinde gönderi, konutta birlikte oturan yetişkinlere, işyerlerinde ise işyeri yetkilisi ya da işyerinin sürekli çalışanı durumundaki personele imza karşılığı teslim edilir. 9-7-Gönderici gerek gördüğü takdirde, Kurye- Kargo Yollama Kağıdında belirteceği değer üzerinden fiyat farkı ödemek kaydıyla, kargolarını SİGORTALI olarak gönderebilecektir. Yani İdarenin belirlediği 1 TL maktu ücret ile, konulan değerin binde üç'ünü (%0.03) ödemek kaydıyla Kuryekargolar sigortalı (değer konulmuş) olarak; yalnız 1 TL ücret ödemek kaydıyla da kargolarını ödeme şartlı olarak gönderilebilir. Ayrıca sözleşme süresi içerisinde, Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde yapılacak değişiklikler; Kargo Kabul Ücretlerine yansıtılmayacaktı Kargo ve kuryeler hem Kg hemde desi olarak hesaplanır. Desi kategorisinde kabulü yapılacak olan kargolardan da, Kg da olduğu gibi,% 50 oranında indirim uygulanacaktır. Desi uygulaması: kargonun 3 boyutunun santimetre cinsinden en-boy-yükseklik çarpılarak 3000'e bölünmesi ile bulunacaktır. (Örneği: en:8ü cm, boyu: 140 cm, yükseklik 75 cm; Desisi 80x140x75= :3000=280 desidir.) Dolayısıyla, 10 kg/desiye kadar olan kargolar (10 kg/ds dahil) ağırlık üzerinden ücretlendirileeek olup, 10 kg/desi üzerindeki kargolarda ise, ağırlık yada hacimsel oranlara karşılık gelen ücretlerin hangisi fazla ise. o dikkate alınarak hesaplanır. 10-SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Taraflar; adli veya idari makamlarca talep edilmedikçe veya karşı tarafın rızası alınmaksızın, sözleşme şartlan ve bedeli ile birbirlerine ait bilgi ve kayıt içeren doküman, cd, disket gibi kayıtları üçüncü şahıslara vermeyecektir.

4 U-FESİH Taraflar her birinin, mücbir sebep halleri dışında işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi halinde diğer taraf, eksikliğin giderilmesi ya da sözleşme gereğinin yerine getirilmesi için 10 günlük süre verildiğine dair ya/ıh bildirimde bulunur. Yazılı bildirimin tebliğinden itibaren verilen 10 günlük süre içinde bildirimde belirtilen aykırılık giderilmemişse, aykırılığın giderilmesini isteyen taraf herhangi bir hüküm almaya ^erek kalmaksızın sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Taraflardan herhangi birinin ölümü, iflası, konkordato ilan etmesi yada benzer şekilde edimini yerine getiremeyecek şekilde acze düşmesi halinde de diğer taraf işbu sözleşmeyi herhangi bir hüküm almaya gerek olmaksızın derhal feshedebilir. Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi, tarafların sır saklama, her türlü bilgi ve kayıt içeren doküman cd, disket ve benzeri üçüncü şahıslara açıklamama ve sözleşme süresince yapılmış işlere ait karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam edecektir. 12-MÜCBİR SEBEP Deprem, sel baskını, yangın, grev ve benzeri mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde bu mücbir sebep durumu nedeniyle bundan etkilenen taraf, diğer tarafa bilgi verecek ve olayı üç gün içinde yazıyla bildirecektir. Bir mücbir sebep durumundan kaynaklanan temerrüt hali iki haftadan fazla devam ederse temerrüt durumunda olmayan diğer taraf derhal işbu sözleşmeyi feshetmeye hak kazanır. 13-SÖZLEŞME MASRAFLARI VE VERGİLER Sözleşmenin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi taraflarca ödenecek, KDV hariç diğer yasal yükümlülükler de PTT tarafından karşılanacaktır. 14-İIİTİLAFLARIN HALLİ Taraflar arasında vuku bulacak anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların hallinde Diyarbakır Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Gönderici, PTT'nin evrak, defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının münhasır delil olacağım ve bu maddenin tlumk.'nun 287.maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. 15-İKAMETGÂH VE TEBLİGAT ADRESİ Taraflar, işbu sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda unvanlarının yanında yazılı adreslerini kanuni ikametgâh olarak kabul ettiklerini beyan ile bu sözleşmenin imzalanmasından sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 16-DIGER HUSUSLAR Bu sözleşmede hüküm hüki bulunmayan hallerde 5584 saydı Posta Kanunu vc Hır?'»" [>1 mev/uatî hükümleri geçerlidir. 4 sayfa ve 16 maddeden ibaret işbu sözleşme 2-nüsha hazırlanmış olup, taraflar bu sözleşmenin tamamını okuduklarını ve anlaşmaya...varmak sureti tarihinde imzaladıklarım kabul ve beyan ederler. Diyarbakır Dicle Üniversitesi t - A «"O \? Ş ) 'Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi '.i * Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü <JL**S 0(412)251 Um» ~ y /V ~ Abduikadir BEim Başmüdür

5 DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNE AİT KARGO MÜŞTERİ NUMARALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ BİRİM ADI D 0. REKTÖRLÜĞÜ MÜŞTERİ NO HARİ CT~] TEL. i DAHİLİ TEL, TIP FAKÜLTESİ j FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLÎK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZİYA GÖKALP EGTM FAKÜLTESİ S ZİRA Al FAKÜLTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İKİ. VE ÎÜARİ BİL. FAKÜLTESİ FAX - J SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ S SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN BİLİMLER ENS. MÜD MESLEK YÜKSEK OKULU ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEK OKULU I SAĞLIK HÎZMET/YUKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MÜD EĞİTİM BİLİMLERİ END ; DÜ. HASTANESİ BAŞ HEKİMLİĞİ D.Ü. BAŞMÜDÜRLÜĞÜ j YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ SAĞLİK SPOR SK.S D.BSK ONKOLOJİ HASTANESİ _ÇOCUK HASTANESİ KALP DAMAR HASTALIKIARI i ı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME D.BASK Farabi Değş.Proğramı Mevlana Değiş. Program! D: Ü n v. Pers.-Öğft.-Görev.-Öğrenc i I er* LT.Unv.Ceylan Enstitüsü J_ J ^ L

6 DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ PTT KARGO ÜCRET TARİFESİ (KDV DAHİL) KG ŞEHİRİÇİ PTT'de TESLİM ADRESTE TESLİM KDV Dahil % 50 indirimli fiyat 1 4,50 4,50 6,50 3,25 2 6,00 6,00 7,25 3,63 3 6,50 6,50 7,75 3,88 4 6,85 7,25 8,50 4,25 5 7,20 8,00 9,25 4,63 6 7,55 8,75 10,00 5,00 7 7,90 9,50 10,75 5,38 8 8,25 10,25 11,50 5,75 9 8,60 11,00 12,25 6, ,95 11,75 13,00 6, ,30 12,50 13,75 6, ,65 13,25 14,50 7, ,00 14,00 15,25 7, ,35 14,75 16,00 8, ,70 15,50 16,75 8, ,05 16,25 17,50 8, ,40 17,00 18,25 9, ,75 17,75 19,00 9, ,10 18,50 19,75 9, ,45 19,25 20,50 10, ,80 20,00 21,25 10, ,15 20,75 22,00 11, ,50 21,50 22,75 11, ,85 22,25 23,50 11, ,20 23,00 24,25 12, ,55 23,75 25,00 12, ,90 24,50 25,75 12, ,25 25,25 26,50 13, ,60 26,00 27,25 13, ,95 26,75 28,00 14, ,30 27,50 28,75 14, ,65 28,25 29,50 14, ,00 29,00 30,25 15, ,35 29,75 31,00 15, ,70 30,50 31,75 15, ,05 31,25 32,50 16, ,40 32,00 33,25 16, ,75 32,75 34,00 17, ,10 33,50 34,75 17, ,45 34,25 35,50 17, ,80 35,00 36,25 18, ,15 35,75 37,00 18, ,50 36,50 37,75 18, ,85 37,25 38,50 19, ,20 38,00 39,25 19, ,55 38,75 40,00 20, ,90 39,50 40,75 20, ,25 40,25 41,50 20, ,60 41,00 42,25 21, ,95 41,75 43,00 21,50 NotDesi Kategorisinde kabulü yapılacak kargoların ücret hesaplanması, bu sözleşmenin 9.8 maddesinde belirlenen usul ve esaslar dikkate alınarak,hesaplama yapılacaktır. Bu tarife; dönemini kapsamaktadır

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Mesafeli Satış Sözleşmesi Enka STORE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. ALICI Adı/Soyadı/Unvanı : Adresi : Telefon : Eposta adresi : 1.2. SATICI Unvanı : Adresi : Telefon : Faks :

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 966 Sözleşme Tarihi Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi Şirket AlfaNumerik 2 Firma Ünvanı veya Şahıs Ad Soyad

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı