TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ"

Transkript

1 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 509 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi İstanbul, Türkiye Özhan GÖRÇÜN Uzman-Eğitmen RODER İstanbul, Türkiye Yaşanur KAYIKÇI Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi İstanbul, Türkiye ÖZET Her yıl dünya üzerinde bir milyonu askin treyler 400 milyon ton dan fazla tehlikeli maddeyi taşımaktadır. Taşınan bu maddeler insan sağlığına, cevreye ve ekonomik değerlere zarar verebilmektedir. Bu nedenle taşınan bu maddeler, taşımada ve depolamada spesifik kargolar olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünlerin taşınması özel önlemleri ve yasal düzenlemeleri de gerektirmektedir. Bu çalışma her geçen gün önemini artıran su koruma havzalari/bölgeleri ile karayolu taşımacılığının ve özellikle tehlikeli madde taşımacılığının bu bölgelerde sebep oldukları kirlenme ve bunun engellenmesi için alınacak önemleri tartışmaktadır. Her yıl çevre, özellikle su ve hava koruma bölgeleri ciddi oranda kirlenmektedir. Daha da önemlisi tehlikeli madde taşımacılığı bu kirlenmede gözden kaçırılmayacak bir paya sahiptir. Anahtar Sözcükler; Risk Analizleri, Türkiye, Avrupa Birliği, Su Koruma Bölgeleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı AMAÇ İkame edilemeyen bir kaynak olan su; yaşayan bütün canlılar için hayati önemli doğal kaynaklardan biridir. İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır. Ancak, özellikle son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörsel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. Bu çalışmada Taşıma sektörünün su kirletici tehlikeli maddelerin taşınmasının su kaynaklarına verdikleri zararlar ortaya konacak, uluslar arası mevzuatların ışığında su kaynaklarının korunması için öneriler ortaya konulacaktır.

2 510 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri GİRİŞ Türkiye su kaynakları bakimindan zengin ülkeler arasında sayılmamaktadır. Kalkınma ve gelişme süreci, akarsular, göl ve denizlerimizle diğer tüm su kaynaklarımızda görülen kirlenmenin yarattığı sorunlar; şehirlerin büyümesi endüstrinin gelişmesi ile artan su talebi düşünüldüğünde, daha da ciddi bir tablo ortaya cikmaktadir. Türkiye de kişi başına düşen kullanabilir su miktarı 1735 m 3 ; toplam su potansiyeli ise 3690 m 3 civarındadır. 1 Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su varlığı bakımından diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında su sıkıntısı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir (Tablo: 1). Devlet İstatistik Kurumu rakamları 2025 yılında Türkiye nüfusunun en azından 80 milyon 2 civarında olacağını tahmin etmektedir. Suların iyi şekilde kullanılması ile beraber su kaynaklarının iyi değerlendirilmesi halinde bile kişi başına düşen su miktarı 435 m 3 daha azalacaktır. 3 Tablo:1 Bazı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Su Miktarı Kaynak: DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2555, ÖİK:571 Bazı Ülkeler ve Kıtalar Ortalaması Kişi başına düşen su miktarı (yıl / m3 ) Irak Lübnan Türkiye Suriye Asya Ortalaması Batı Avrupa Ortalaması Afrika Ortalaması Güney Amerika Ortalaması Dünya Ortalaması ) SULARIN KİRLENME DERECELERİ Su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre; suların I.Sınıf: Yüksek Kaliteli Su, II. Sınıf: Az Kirli Su, III. Sınıf: Kirli Su ve IV. Sınıf Çok Kirlenmiş Su olarak dört ana gruba ayrıldığı görülmektedir. I.Sınıf: Yüksek Kaliteli Su; yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini, rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil), alabalık üretimi, hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı, gibi konularda kullanılmaktadır. II. Sınıf: Az Kirli Su ise ileri veya uygun bir arıtma 1 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2006 Nüfus Verileri 3 DPT, VIII. Beş yıllık kalkınma planı, yayın no: DPT:2555, ÖİK: 571.

3 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 511 ile içme suyu temini, rekreasyonel amaçlar, alabalık dışında balık üretimi, teknik Usuller Tebliği nde verilecek olan sulama suyu kalite sınırlarını sağlamak şartıyla sulama suyu olarak, sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlarda söz konusu olurken, III. Sınıf Kirli Su; Gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanmaktadır. Son olarak da IV. Sınıf Çok Kirlenmiş Su yukarıda I, II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. Şekil-1 Türkiye Su Haritası Kaynak Devlet Su İşleri 2) TÜRKİYE DE SU KİRLİLİĞİNE ETKİ EDEN SEBEPLER Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, şehirleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Gerçekte sanayileşme ve şehirleşmenin sular üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak yine su kirliliğine neden olmaktadır Bunun yanı sıra Türkiye de sanayileşme ve şehirleşmenin artırdığı ulaştırma faaliyetleri de suların kirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Ulaştırma kaynaklı suların kirlenmesi birkaç nedenden meydana gelebilmektedir. Bu nedenlerin başında; karayolu taşıtlarının çevreye ve dolayısıyla sulara bıraktığı kirletici atıklar ile taşınan tehlikeli maddelerin iradi veya istem dışı sulara salınması gelmektedir. Özellikle karayolu taşıtlarının yakıtı normlara uygun yakmamasından dolayı doğaya salınan ve çiğ olarak tanımlanan yakıt artıkları dolaylı da olsa su kaynaklarına ulaşabilmektedir. Bunun sonucunda 1 litre mazot 1 milyon m 3 suyu kirletebilmektedir. 4 Diğer taraftan taşınan tehlikeli maddelerin kaza veya benzeri yollarla doğaya salınması sonucunda taşınan ürünün tehlike derecesine göre sular kirlenebilmektedir. Örnek olarak 1 litre cıva veya benzeri bir kimyasal 50 milyon m 3 suyu kirletebilmektedir. 4

4 512 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri Tehlikeli maddeler insan sağlığına, diğer canlı varlıklara, su kaynakları ve diğer çevre bileşenleri ile ekonomik kaynaklara zarar verme potansiyeli yüksek olan ürünler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Türkiye de tam rakamı bilinmemekle birlikte yaklaşık olarak 750 bin ton civarında tehlikeli madde taşınmaktadır. Bu tehlikeli maddeler petrol sanayi, tarım sektörü, sağlık sektörü, tekstil sektörü ve kimya sektörü kaynaklı olabilmektedir. a) Petrol Sanayi Kaynaklı Su Kirlenmesi: Petrol sanayinde genel olarak ham petrol ve petrol türevi olan benzin, dizel, tiner, fuel oil ve petrol türevli boyalar kullanılmaktadır. Bu tür ürünler Uluslar arası Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Sözleşmesinde (ADR 5 ) 3. sınıf olarak tanımlanmıştır. Bu ürünlerin taşınması sırasında yukarıda adı geçen sözleşmenin yanı sıra uluslar arası düzeyde suyu kirleten maddelerin yönetimi yönetmeligi (VwVwS 6 ) hükümleri de uygulanmaktadır. Bu mevzuata göre bu tip ürünler suyu kirletme derecesine göre WGK 7 3 olarak tanımlanan suyu çok kirletici madde olarak değerlendirilmektedir. Bu mevzuat hükmünce bu tür ürünler su koruma bölgelerinin en az 4 kilometre uzaginda bir mesafede tasinmak zorundadir. Diğer taraftan bu ürünlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan atık maddeler çeşitli vasıtalarla su kaynaklarına ulaşmaktadır. Bu vasıtaların arasında en belirgini asit yağmurlarıdır. Petrol türevi ürünlerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkan kükürt ve sülfür benzeri atıklar havadaki oksijen ve su buharı ile birleşerek, bir dizi kimyasal reaksiyonlar sonucu asit yağmurlarına dönüşmektedir. Asit yağmurları çeşitli yollardan sulara karışarak, sulardaki canlıların hayatını da etkiler. Asit yağmurları, göller ve nehirler gibi sular dünyasına düştüğünde bunların asitlik derecesini arttırır. Balıklar sudaki asitlik değişimine çok duyarlı oldukları için böyle sularda yaşayamazlar. Gerçekten de, Baltık ülkelerindeki göller İngiltere deki ağır sanayi bölgelerinden kaynaklanan asit yağmurları ile asitleşmiş ve bu göllerde birçok balık türü ortadan kalkmıştır. Bu ürünlerin su kaynaklarına zarar veren bir başka yönü de Petrol türevi atıklar deniz canlılarının yumurtalarını, larvalarını ve genç bireylerini daha fazla etkilemektedir. Bu yüzden canlıların nesilleri sürdürmeleri tehlikeye girmektedir. Örneğin, petrol türevleri canlıların beslenmesinde yaşamsal rol oynayan kimyasal algılayıcılarin üzerini kapatarak organizmanın beslenme olanağını ortadan kaldırdığı saptanmıştır. Petrol türevlerinin deniz canlılarında anormal yumurtlama, Balıklarda mukoza salgısının zarar görmesi, yüzgeçlerde deformasyon, Balık solungaçlarına petrol bulaşması sonucu solunumun engellenmesi, Kanser tümörü oluşumu, mutojenik değişimler, genetoksik etkiler gibi bazı fizyolojik etkileri gerçekleşmektedir. b) Tarım Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Pestisidlerin ekonomik yararları yanında aşırı dozda ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları onların Su kaynaklarını kirletenler grubuna dahil edilmesine neden olmuştur. Pestisidler organik, tabii organik ve sentetik organik olmak 5 ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 6 VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - administrative regulation for agents hazardous to waters 7 WGK: Wassergefährdungsklasse - water pollution class

5 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 513 üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar altında birbirinden farklı terkipte pek çok pestisid vardır. Bu pestisidlerin terkibinde arsenikli, cıvalı, boratlı, flüorürlü bileşikler, kükürt, azot ve fosfor kullanılmaktadır. Pestisidlerde yer alan bakır iyonları Su kaynakları açısından çok tehlikelidir. Az miktarda bakır iyonu su kaynaklarına salınması su kaynağının kalitesini ortadan kaldırmakta, su kaynaklarında yaşayan canlıların enzim aktivitesini engellemekte, organların normal çalışmasını bozmaktadır. Ayrıca bakır iyonu balıklarda ve su canlılarında uzun süre kalabilmektedir. Cıvalı bileşikler bütün canlılar için toksin tesirli bir özelliğe sahiptir. 1 litre cıva toplam 50 milyon m 3 suyun kullanılmaz hale gelmesine neden olabilmektedir. 8 Bu tarz ürünler tehlikeli maddelerin taşınması sözleşmesine göre çeşitli sınıflara girebilmektedirler. Örnek olarak arsenik 6.1 olarak adlandırılan Zehirli Maddeler sınıfına girmekte, suyu kirleten maddelerin yönetimi yönetmeliginin (VwVwS) belirledigi suyu kirletme derecesi siniflandirmasina göre WGK 3 sınıfına dahil olmaktadır. Bu hükümlere göre bu ürünleri taşıyan araçların su koruma bölgelerinden geçmeleri mümkün değildir. c) Sağlık Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: sağlık sektörü kaynaklı su kirleticilerinin başında; hastane atıkları, aşı numuneleri, tahlil için gönderilen veya alınan organik maddeler gelmektedir. Bunlar su kaynaklarına ulaştıkları zaman çeşitli hastalıklara neden olabilirler. Diğer taraftan bu maddeler genel güvenlik için tehlike arz eden ürünler olarak da tanımlanabilmektedirler. Yatak başına oluşan günlük ortalama atık miktarı üniversite hastanelerinde (4,1-8,7kg); genel hastaneler (2,1-4,2kg), bölge hastaneleri (0,5-1,8kg) ve primer sağlık bakım merkezleri (0,05-0,2kg) olarak değişmektedir yılında Türkiye'de yataklı sağlık kurumu sayısı 1900 iken yataksız sağlık kurumu sayısı ise 6 bin 719 olarak kaydedilmiştir. 10 Yine sağlık Bakanlığı 2006 verilerine göre Türkiye deki hastanelerin yatak sayısı olarak belirlenmiştir. Buradan hareketle Türkiye de günlük olarak maksimum 1350 kilogram hastane artığı ortaya çıkarken, bu rakam minimumda 300 kilogram olmaktadır. Yıllık bazda bakılınca 110 ton ila 495.ton arasında bir atık söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bu tür ürünlerin taşınması Şekil 2 de gösterilen ambalajların yanı sıra kapalı ve dış ortama karşı izolasyonlu araçlarla yapılması gerekmektedir. Bu ürünler aynı zamanda VwVwS mevzuatınin suyu kirletme derecesine göre WGK 2 suları kirleten madde sınıfına girmektedirler. Bu nedenle bu tür ürünlerin kontrollü ve uluslar arası mevzuatlara uygun olarak taşınması ve depolanması gerekmektedir. Diğer taraftan bu ürünlerin su kaynaklarına ve diğer çevre varlıklarına zarar risklerinin minimize edilmesi için her bir maddenin ayrı ayrı ambalajlanması ve bu şekilde taşınması zorunludur. 8 REPORT OF ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE Assessment Of The Status Of Transboundary Waters In The Unece Regıon (Pressure factors in transboundary river basins2), 2007, p: 8 9 Güler CANDAR Atık Yönetimi Uygulamasında Adım Adım 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, 2-4 Ekim, 2003, Samsun 10 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2004 verileri 11 Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistiği Yıllığı 2006

6 514 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri Şekil 2 Sağlık Sektörü Kaynaklı Su Kirleticilerinin Ambalajlanması d) Tekstil Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Tekstil sektöründe görülen kirleticiler çoğunluklar kimyasal kökenli maddelerdir. Bunlar daha çok; açık elyaf, iplik üretimi ve terbiyesi, dokunmuş kumaş terbiyesi, pamuklu tekstil ve benzerleri, çırçır sanayii, yün yıkama, terbiye, dokuma ve benzerleri, örgü kumaş terbiyesi ve benzerleri, halı terbiyesi ve benzerleri, sentetik tekstil terbiyesi ve benzerleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. e) Kimya Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Kimya sektöründe kullanılan birçok madde diğer sanayi sektörlerinde yardımcı maddeler olarak kullanılmaktadır. Bu maddeler çoğunlukla; klor alkali sanayii, perborat ve diğer bor ürünleri sanayii; zırnık üretimi ve benzerleri, boya ve mürekkep sanayii; boya ham madde ve yardımcı madde sanayii; ilaç sanayii; gübre sanayii; plastik sanayii; boru, film, hortum, kauçuk sanayii; taşıt lastiği ve lastik kaplamacılığı, tıbbi ve zirai müstahzarat sanayii (laboratuarlar, tanenli maddeler, kozmetik); deterjan sanayii; petrokimya ve hidrokarbon üretim tesisleri, soda üretimi, karpit üretimi, baryum bileşikleri üretimi, dispers oksitler üretimi ve benzerleri olarak söz konusu olmaktadırlar. f) Taşımacılık Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Ülkenin kalkınma ve gelişmesinde temel görevler üstlenen altyapı tesislerinden olan karayolları, yerleşim alanlarını birbirine bağlarken, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda da etkili rol oynamaktadır. Yol kısa vadede ulaşımı sağlarken, uzun vadede de kültür ortamını hazırlar. Toplumları toplumlara, kültürleri kültürlere kavuşturan yol, aynı zamanda insanoğlunun yaşamını kolaylaştıracak her türlü uygarlığa kavuşmasıdır. Karayolu ulaştırması, kalkınmışlığın göstergesi, sanayileşmenin öncü gücüdür. Çağdaşlıktır, kültürdür, sosyolojidir, ekonomidir. Yeni bir karayolu, ulaştığı bölgelere kalkınma olanağı sağlarken, doğal ve kültürel çevre ile birlikte yöre halkının yaşam biçimini de olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bir başka deyişle gerek planlama, proje ve yapım, gerekse işletme aşamasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde çevre unsurlarının bozulmasına, kirletilmesine veya yok olmasına yol açabilmektedir. Karayolu kullanımı, ulaştırma sektörü içerisinde yük ve yolcu taşımacılığı bakimindan %95 gibi oldukça yüksek bir orandadır. Teknolojik gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak artan motorlu taşıtlar ise doğrudan veya dolaylı olarak önemli çevre sorunları yaratmaktadır. Karayolunun su kaynaklarına olumsuz etkileri; erozyon, su kaynaklarının kirlenmesi, su kaynaklarında yaşayan canlıların karşı karşıya kaldığı riskler, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında gerçekleşebilecek riskler

7 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 515 sonucunda su kaynakların da felaket olarak nitelenebilecek sonuçların meydana gelmesi olarak sıralanabilir. 3) SUYU KİRLETEN MADDELERİN YÖNETİMİ YÖNETMELİGİ (VWVWS) Bu yönetmelik ilk defa 1999 yilinda Almanya tarafindan hazirlanmis ve AB genelinde butun ulkelere tarafindan kabul gormus, sularin kati, sivi ve gaz formundaki tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinden korunmasiyla ilgili olarak Su Kaynaklari Kanunu (WHG Wasserhaushaltsgesetzes) nun 19.cu maddesi 5.ci fikrasi geregince yasalanmistir. Bu yönetmelige göre tehlikeli maddeler su ve su kaynaklarini kirletme derecelerine göre dört kategoride siniflandirilmislardir. Bunlar sırasıyla; WGK 0 Suyu kirletmeyen madde WGK 1 Az Tehlikeli Madde WGK 2 Tehlikeli Madde WGK 3 Çok Tehlikeli Madde Bu özelliklerine göre her madde icin bir su kirletme numarası bulunmakta, taşıma üretme ve tüketmede bu numaralara yönelik kurallar ve kaideler geçerli olacaktır. Bu kanuna göre bu sınıflamanın disarisinda kalan maddeler WGK 0 olarak tanımlanmaktadır. Bunun için söz konusu maddenin 20 o C su sıcaklığında kolaylıkla çözülebilmesi ve suyun kimyasal ve mineral dengesini kabul edilebilir seviyenin üzerine veya altına indirmemesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi herhangi bir madde 1 mg su içerisinde bulunan pestitid bileşiğini 0,001 den 0.01 seviyeleri arasında kadar artırıyorsa bu maddenin Su Koruma Kanununa göre WGK 0 olduğu söylenebilir. Buna ek olarak söz konusu bileşik 1 mg su içerisinde 0,01 ve üzeri bir seviyede değişiyorsa bu maddenin sınıflamada WGK 1 özelliklerine sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan bu miktar 0,1 sevilerine ulaşıyorsa WGK 2, 0,1 den büyük ise değer WGK 3 sınıfında yer almaktadır. Herhangi bir ürünün su kirletmesinde aşağıdaki tablo ışığında kabul edilebilen sınır aşıldığında söz konusu ürünün su kirletme derecesi de değişmektedir. Diğer taraftan bu kanunun önemi su havzalarına ve kaynaklarına yönelik riskleri ortadan kaldırabilecek ya da en azında sınırlandırabilecek bir yasal düzenleme olmasıdır. Buna göre yapılacak düzenlemeler ile risk taşıyan araçların su koruma bölgelerine girmeleri ya da girseler de belirli kurallara uyarak seyretmeleri söz konusu olacaktır. Tablo:2 Su kirliliğine yönelik Kabul Edilebilir Sınırlamalar ve Sınıflandırma Kriterleri Kaynak: Su Kalite Parametreleri A) Fiziksel ve İnorganik Kimyasal Parametreler WGK 0 WGK 1 WGK 2 WGK 3 1. Sıcaklık 0C) >30

8 516 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri 2. Ph Çözülmüş oksijen (mg 0.2/l) >3 4. Oksijen doygunluğu ( % ) Klorür iyonu ( mg Cl/l) > Sülfat iyonu (mg SO4/l) > Amonyum azotu (mg NH4/1) 0,2 1 2 >2 8. Nitrit azotu /mg NO2/l) 0,01 0,02 0,05 >0,05 9. Nitrat azotu (mg NO3/l) > Toplam fosfor (mg PO43/l) 0,02 0,16 0,65 >0, Toplam çözünmüş madde (mg/l) > Renk ( Pt-Co birimi) > Sodyum (mg Na+1) B) Organik Parametreler 1. KOI (mg/l) >70 2. BOI (mg/l) >20 3. Organik karbon (mg/l) >12 4. Toplam Kjeldahl azotu (mg/l) 0,5 1,5 5 >5 5. Emulsifiye yağ ve greş (mg/l) 0,02 0,3 0,5 >0,5 6. Metilen mavisi aktif maddeleri MBAS (mg/l) 0,05 0,2 1 >1,5 7. Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l) 0,002 0,01 0,1 >0,1 8. Müneral yağlar ve türevleri ((mg/l) 0,02 0,1 0,5 >0,5 9. Toplam pestisit (mg/l) 0,001 0,01 0,1 >0,1 C) İnorganik Kirlenme Parametreleri 1. Civa (µg Hg/l) 0,1 0,5 2 >2 2.Kadmiyum (µg Cd/l) >10 3. Kurşun (µg Pb/l) >50 4. Arsenik (µg As/l) > Bakır (µg Cu/l) > Krom (toplam) (µg /Cr/l) >201 7.Krom (µg Cr+6/l) >51 8. Kobalt (mg Co/l) > Nikel (µg Ni/l) > Çinko (mg Zn/l) > Siyanür (toplam) (µg CN-/l) > Florür (mg F-/l) >2000

9 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı Serbest Klor (µg Cl2/l) > Sülfür (µg S=/l) > > Demir (µg Fe/l) > Mangan (µg Mn/l) > Bor (µg B/1) 1000e > Selenyum (µg Se/l) > Baryum (µg Ba/l) > Alüminyum (µg Ag/l) 0,3 0,3 1 >1 21. Radyoaktivite (pci/l) >10 D) Bakteriyolojik Parametreler 1. Fekol koliform ( EMS/100 ml) > Toplam koliform( EMS/100 ml) > Uluslar arası suyu kirleten maddelerin yönetimi yönetmeligi (VwVwS) ile beraber Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslar arası Sözleşme (ADR) ürünlerin ve atıkların su kirletme derecelerine göre bazı sınırlamalar getirmişlerdir. Bunların başında su kirleten maddelerin su koruma bölgelerine girmemeleri ve en az dört kilometre uzağından geçmeleri ilkesi gelmektedir. ADR mevzuatına göre aşağıdaki trafik tabelaları bu sınırlamayı ifade etmektedir. Şekil 3 Su Kirleten Maddeler ve Tehlikeli Maddelere İlişkin Uyarıcı Trafik Tabelaları

10 518 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri 4) TÜRKİYE DE SU KİRLETEN MADDELERİN TAŞINMASI 2006 PETDER sektör raporu rakamlarına göre 2006 yılında toplam 3,4 milyon metreküp benzin tüketimine karşı, toplam motorin tüketimi, yaklaşık 14,2 milyon metreküpe ulaşmıştır. 12 Bu rakamlar temel alındığında karayolunda bir tanker aracının maksimum 25 ton taşıdığı düşünülürse; ton benzin ile ton motorinin toplam seferle taşınması söz konusu olmaktadır. TUİK 2006 yılı istatistikî verilerine göre karayollarımızda toplam adet kaza meydana gelmiştir. Bu kazaların binde birinde bile Tehlikeli madde taşıyan bir tankerin karıştığı varsayılırsa yıl içerisinde yaklaşık 728 tankerin kazaya karıştığı, bunun sonucunda da doğrudan ve dolaylı yolarla 18 bin ton petrol ürününün suları kirletebileceği düşünülebilir. Bunun dışında yine TUİK rakamlarına göre; sanayi, ev ve sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ton 13 su kirletici tehlikeli atık taşınmaktadır. Bu doğrultuda su kaynakları için ciddi bir risk söz konusudur. Bu riskleri kabul edilebilir bir seviyeye çekmek için suların korunmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeler ile yasal düzenlemeleri kabul etmek ve bir an önce hayata geçirmek gerekmektedir. Bu mevzuatları uygulamak için önemli olan bir unsurda yeterli altyapıya sahip olunmasıdır. ADR ile VwVwS mevzuatlarında söz edilen hükümlere ilişkin altyapı şu an için Türkiye de yeterli seviyede değildir. En azından Karayolu TIR güzergâh haritası incelendiğinde Akarsuları dikkate almasak bile göller ve barajlar gibi su koruma bölgelerinin çok yakınlarından bu güzergâhlar geçmekte, su kaynakları ve su havzaları için bu durum ciddi bir risk oluşturmaktadır. Şekil 4 TIR Güzergâh Haritası ve Su Koruma Bölgeleri 12 PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) 2006 Sektör Raporu, 2006, s: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK),Bertaraf ve geri kazanım tesislerine getirilen atık miktarının atık tipine ve kaynağına göre dağılımı, 2006

11 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 519 Yukarıdaki harita incelendiğinde; kırmızı çizgiler ile gösterilen Ana güzergâhlar ile yeşil ile gösterilen yardımcı güzergâhların kırmızı çember içinde gösterilen su koruma bölgelerinin çok yakınında geçtiği görülmektedir. Özellikle Sapanca Gölü yakınından hem TEM hem de E 5 karayolları geçmektedir. Bunun yanı sıra İzmit ve Sakarya kentlerinin sanayi kentleri oldukları ve başta kimyasal ve petrol ürünlerinin burada üretildiği veya tüketildiği düşünülürse Sapanca gölü için söz konusu olabilecek riskler ortadadır. Bununla birlikte Tekstil sektörünün yoğun olduğu Bursa ve çevresinin Tekstilde kullandığı tehlikeli maddeler ve üretim sonrası ortaya çıkan tehlikeli atıklar dikkate alındığında Manyas ve İznik Göllerinin çok yakınlarından geçen karayolu hattı da söz konusu bu göller için Sapanca benzeri bir risk yaratmaktadır. Harita üzerinde diğer göllerimiz ve barajlarımızın karşı karşıya kalabileceği tehlikeler görülebilmektedir. 5) SONUÇ Türkiye de tam olarak istatistikî veriler elde edilemese de büyük miktarlarda tehlikeli maddeler ve sanayi atıkları taşınmaktadır. Bunun sonucunda Su kaynakları ve havzalar büyük bir risk ile karşı karşıyadır. Neredeyse bütün karayolu taşıma şebekesi ile su koruma bölgeleri iç içe geçmiş durumdadır. Bu söz konusu riski daha da artırmakta, suların kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye nin Karayolu taşıma şebekesini yeniden gözden geçirmek ve uluslar arası mevzuatlara uygun bir biçimde yapılandırilması gerekmektedir. Diğer yandan karayolu taşımacılığının su kaynaklarına etkilerini azaltmak için acil eylem planlarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KAYNAKLAR 1. PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) 2006 Sektör Raporu, 2006, s: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK),Bertaraf ve geri kazanım tesislerine getirilen atık miktarının atık tipine ve kaynağına göre dağılımı, Güler CANDAR Atık Yönetimi Uygulamasında Adım Adım 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, 2-4 Ekim, 2003, Samsun 4. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2004 verileri 5. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistiği Yıllığı Report of Economic Commission for Europe Assessment Of The Status Of Transboundary Waters In The Unece Regıon (Pressure factors in transboundary river basins2), 2007, 7. http: //www.unece.org/env/water/publications/assessment/pressures.pdf 8. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2006 Nüfus Verileri 9. DPT, VIII. Beş yıllık kalkınma planı, yayın no: DPT:2555, ÖİK: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri, 2001

12

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney)

DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 www.geocities.com/mhilmieren Çevre Kimyası Salı 7.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) DENEY TARH 06 Nisan 2004

Detaylı

Türkiye nin Su Politikaları

Türkiye nin Su Politikaları Derleme / Review Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(3): 327-338 Türkiye nin Su Politikaları [Water Policies of Turkey] ÖZET Su en kritik kaynaklarımızdan biridir. Tarihsel olarak medeniyetler su kaynaklarının

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı