TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ"

Transkript

1 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 509 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI VE SU KORUMA BÖLGELERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi İstanbul, Türkiye Özhan GÖRÇÜN Uzman-Eğitmen RODER İstanbul, Türkiye Yaşanur KAYIKÇI Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi İstanbul, Türkiye ÖZET Her yıl dünya üzerinde bir milyonu askin treyler 400 milyon ton dan fazla tehlikeli maddeyi taşımaktadır. Taşınan bu maddeler insan sağlığına, cevreye ve ekonomik değerlere zarar verebilmektedir. Bu nedenle taşınan bu maddeler, taşımada ve depolamada spesifik kargolar olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünlerin taşınması özel önlemleri ve yasal düzenlemeleri de gerektirmektedir. Bu çalışma her geçen gün önemini artıran su koruma havzalari/bölgeleri ile karayolu taşımacılığının ve özellikle tehlikeli madde taşımacılığının bu bölgelerde sebep oldukları kirlenme ve bunun engellenmesi için alınacak önemleri tartışmaktadır. Her yıl çevre, özellikle su ve hava koruma bölgeleri ciddi oranda kirlenmektedir. Daha da önemlisi tehlikeli madde taşımacılığı bu kirlenmede gözden kaçırılmayacak bir paya sahiptir. Anahtar Sözcükler; Risk Analizleri, Türkiye, Avrupa Birliği, Su Koruma Bölgeleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı AMAÇ İkame edilemeyen bir kaynak olan su; yaşayan bütün canlılar için hayati önemli doğal kaynaklardan biridir. İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır. Ancak, özellikle son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörsel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. Bu çalışmada Taşıma sektörünün su kirletici tehlikeli maddelerin taşınmasının su kaynaklarına verdikleri zararlar ortaya konacak, uluslar arası mevzuatların ışığında su kaynaklarının korunması için öneriler ortaya konulacaktır.

2 510 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri GİRİŞ Türkiye su kaynakları bakimindan zengin ülkeler arasında sayılmamaktadır. Kalkınma ve gelişme süreci, akarsular, göl ve denizlerimizle diğer tüm su kaynaklarımızda görülen kirlenmenin yarattığı sorunlar; şehirlerin büyümesi endüstrinin gelişmesi ile artan su talebi düşünüldüğünde, daha da ciddi bir tablo ortaya cikmaktadir. Türkiye de kişi başına düşen kullanabilir su miktarı 1735 m 3 ; toplam su potansiyeli ise 3690 m 3 civarındadır. 1 Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su varlığı bakımından diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında su sıkıntısı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir (Tablo: 1). Devlet İstatistik Kurumu rakamları 2025 yılında Türkiye nüfusunun en azından 80 milyon 2 civarında olacağını tahmin etmektedir. Suların iyi şekilde kullanılması ile beraber su kaynaklarının iyi değerlendirilmesi halinde bile kişi başına düşen su miktarı 435 m 3 daha azalacaktır. 3 Tablo:1 Bazı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Su Miktarı Kaynak: DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT: 2555, ÖİK:571 Bazı Ülkeler ve Kıtalar Ortalaması Kişi başına düşen su miktarı (yıl / m3 ) Irak Lübnan Türkiye Suriye Asya Ortalaması Batı Avrupa Ortalaması Afrika Ortalaması Güney Amerika Ortalaması Dünya Ortalaması ) SULARIN KİRLENME DERECELERİ Su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre; suların I.Sınıf: Yüksek Kaliteli Su, II. Sınıf: Az Kirli Su, III. Sınıf: Kirli Su ve IV. Sınıf Çok Kirlenmiş Su olarak dört ana gruba ayrıldığı görülmektedir. I.Sınıf: Yüksek Kaliteli Su; yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini, rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil), alabalık üretimi, hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı, gibi konularda kullanılmaktadır. II. Sınıf: Az Kirli Su ise ileri veya uygun bir arıtma 1 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2006 Nüfus Verileri 3 DPT, VIII. Beş yıllık kalkınma planı, yayın no: DPT:2555, ÖİK: 571.

3 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 511 ile içme suyu temini, rekreasyonel amaçlar, alabalık dışında balık üretimi, teknik Usuller Tebliği nde verilecek olan sulama suyu kalite sınırlarını sağlamak şartıyla sulama suyu olarak, sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlarda söz konusu olurken, III. Sınıf Kirli Su; Gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanmaktadır. Son olarak da IV. Sınıf Çok Kirlenmiş Su yukarıda I, II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. Şekil-1 Türkiye Su Haritası Kaynak Devlet Su İşleri 2) TÜRKİYE DE SU KİRLİLİĞİNE ETKİ EDEN SEBEPLER Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, şehirleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Gerçekte sanayileşme ve şehirleşmenin sular üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak yine su kirliliğine neden olmaktadır Bunun yanı sıra Türkiye de sanayileşme ve şehirleşmenin artırdığı ulaştırma faaliyetleri de suların kirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Ulaştırma kaynaklı suların kirlenmesi birkaç nedenden meydana gelebilmektedir. Bu nedenlerin başında; karayolu taşıtlarının çevreye ve dolayısıyla sulara bıraktığı kirletici atıklar ile taşınan tehlikeli maddelerin iradi veya istem dışı sulara salınması gelmektedir. Özellikle karayolu taşıtlarının yakıtı normlara uygun yakmamasından dolayı doğaya salınan ve çiğ olarak tanımlanan yakıt artıkları dolaylı da olsa su kaynaklarına ulaşabilmektedir. Bunun sonucunda 1 litre mazot 1 milyon m 3 suyu kirletebilmektedir. 4 Diğer taraftan taşınan tehlikeli maddelerin kaza veya benzeri yollarla doğaya salınması sonucunda taşınan ürünün tehlike derecesine göre sular kirlenebilmektedir. Örnek olarak 1 litre cıva veya benzeri bir kimyasal 50 milyon m 3 suyu kirletebilmektedir. 4

4 512 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri Tehlikeli maddeler insan sağlığına, diğer canlı varlıklara, su kaynakları ve diğer çevre bileşenleri ile ekonomik kaynaklara zarar verme potansiyeli yüksek olan ürünler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Türkiye de tam rakamı bilinmemekle birlikte yaklaşık olarak 750 bin ton civarında tehlikeli madde taşınmaktadır. Bu tehlikeli maddeler petrol sanayi, tarım sektörü, sağlık sektörü, tekstil sektörü ve kimya sektörü kaynaklı olabilmektedir. a) Petrol Sanayi Kaynaklı Su Kirlenmesi: Petrol sanayinde genel olarak ham petrol ve petrol türevi olan benzin, dizel, tiner, fuel oil ve petrol türevli boyalar kullanılmaktadır. Bu tür ürünler Uluslar arası Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Sözleşmesinde (ADR 5 ) 3. sınıf olarak tanımlanmıştır. Bu ürünlerin taşınması sırasında yukarıda adı geçen sözleşmenin yanı sıra uluslar arası düzeyde suyu kirleten maddelerin yönetimi yönetmeligi (VwVwS 6 ) hükümleri de uygulanmaktadır. Bu mevzuata göre bu tip ürünler suyu kirletme derecesine göre WGK 7 3 olarak tanımlanan suyu çok kirletici madde olarak değerlendirilmektedir. Bu mevzuat hükmünce bu tür ürünler su koruma bölgelerinin en az 4 kilometre uzaginda bir mesafede tasinmak zorundadir. Diğer taraftan bu ürünlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan atık maddeler çeşitli vasıtalarla su kaynaklarına ulaşmaktadır. Bu vasıtaların arasında en belirgini asit yağmurlarıdır. Petrol türevi ürünlerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkan kükürt ve sülfür benzeri atıklar havadaki oksijen ve su buharı ile birleşerek, bir dizi kimyasal reaksiyonlar sonucu asit yağmurlarına dönüşmektedir. Asit yağmurları çeşitli yollardan sulara karışarak, sulardaki canlıların hayatını da etkiler. Asit yağmurları, göller ve nehirler gibi sular dünyasına düştüğünde bunların asitlik derecesini arttırır. Balıklar sudaki asitlik değişimine çok duyarlı oldukları için böyle sularda yaşayamazlar. Gerçekten de, Baltık ülkelerindeki göller İngiltere deki ağır sanayi bölgelerinden kaynaklanan asit yağmurları ile asitleşmiş ve bu göllerde birçok balık türü ortadan kalkmıştır. Bu ürünlerin su kaynaklarına zarar veren bir başka yönü de Petrol türevi atıklar deniz canlılarının yumurtalarını, larvalarını ve genç bireylerini daha fazla etkilemektedir. Bu yüzden canlıların nesilleri sürdürmeleri tehlikeye girmektedir. Örneğin, petrol türevleri canlıların beslenmesinde yaşamsal rol oynayan kimyasal algılayıcılarin üzerini kapatarak organizmanın beslenme olanağını ortadan kaldırdığı saptanmıştır. Petrol türevlerinin deniz canlılarında anormal yumurtlama, Balıklarda mukoza salgısının zarar görmesi, yüzgeçlerde deformasyon, Balık solungaçlarına petrol bulaşması sonucu solunumun engellenmesi, Kanser tümörü oluşumu, mutojenik değişimler, genetoksik etkiler gibi bazı fizyolojik etkileri gerçekleşmektedir. b) Tarım Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Pestisidlerin ekonomik yararları yanında aşırı dozda ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları onların Su kaynaklarını kirletenler grubuna dahil edilmesine neden olmuştur. Pestisidler organik, tabii organik ve sentetik organik olmak 5 ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 6 VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - administrative regulation for agents hazardous to waters 7 WGK: Wassergefährdungsklasse - water pollution class

5 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 513 üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar altında birbirinden farklı terkipte pek çok pestisid vardır. Bu pestisidlerin terkibinde arsenikli, cıvalı, boratlı, flüorürlü bileşikler, kükürt, azot ve fosfor kullanılmaktadır. Pestisidlerde yer alan bakır iyonları Su kaynakları açısından çok tehlikelidir. Az miktarda bakır iyonu su kaynaklarına salınması su kaynağının kalitesini ortadan kaldırmakta, su kaynaklarında yaşayan canlıların enzim aktivitesini engellemekte, organların normal çalışmasını bozmaktadır. Ayrıca bakır iyonu balıklarda ve su canlılarında uzun süre kalabilmektedir. Cıvalı bileşikler bütün canlılar için toksin tesirli bir özelliğe sahiptir. 1 litre cıva toplam 50 milyon m 3 suyun kullanılmaz hale gelmesine neden olabilmektedir. 8 Bu tarz ürünler tehlikeli maddelerin taşınması sözleşmesine göre çeşitli sınıflara girebilmektedirler. Örnek olarak arsenik 6.1 olarak adlandırılan Zehirli Maddeler sınıfına girmekte, suyu kirleten maddelerin yönetimi yönetmeliginin (VwVwS) belirledigi suyu kirletme derecesi siniflandirmasina göre WGK 3 sınıfına dahil olmaktadır. Bu hükümlere göre bu ürünleri taşıyan araçların su koruma bölgelerinden geçmeleri mümkün değildir. c) Sağlık Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: sağlık sektörü kaynaklı su kirleticilerinin başında; hastane atıkları, aşı numuneleri, tahlil için gönderilen veya alınan organik maddeler gelmektedir. Bunlar su kaynaklarına ulaştıkları zaman çeşitli hastalıklara neden olabilirler. Diğer taraftan bu maddeler genel güvenlik için tehlike arz eden ürünler olarak da tanımlanabilmektedirler. Yatak başına oluşan günlük ortalama atık miktarı üniversite hastanelerinde (4,1-8,7kg); genel hastaneler (2,1-4,2kg), bölge hastaneleri (0,5-1,8kg) ve primer sağlık bakım merkezleri (0,05-0,2kg) olarak değişmektedir yılında Türkiye'de yataklı sağlık kurumu sayısı 1900 iken yataksız sağlık kurumu sayısı ise 6 bin 719 olarak kaydedilmiştir. 10 Yine sağlık Bakanlığı 2006 verilerine göre Türkiye deki hastanelerin yatak sayısı olarak belirlenmiştir. Buradan hareketle Türkiye de günlük olarak maksimum 1350 kilogram hastane artığı ortaya çıkarken, bu rakam minimumda 300 kilogram olmaktadır. Yıllık bazda bakılınca 110 ton ila 495.ton arasında bir atık söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bu tür ürünlerin taşınması Şekil 2 de gösterilen ambalajların yanı sıra kapalı ve dış ortama karşı izolasyonlu araçlarla yapılması gerekmektedir. Bu ürünler aynı zamanda VwVwS mevzuatınin suyu kirletme derecesine göre WGK 2 suları kirleten madde sınıfına girmektedirler. Bu nedenle bu tür ürünlerin kontrollü ve uluslar arası mevzuatlara uygun olarak taşınması ve depolanması gerekmektedir. Diğer taraftan bu ürünlerin su kaynaklarına ve diğer çevre varlıklarına zarar risklerinin minimize edilmesi için her bir maddenin ayrı ayrı ambalajlanması ve bu şekilde taşınması zorunludur. 8 REPORT OF ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE Assessment Of The Status Of Transboundary Waters In The Unece Regıon (Pressure factors in transboundary river basins2), 2007, p: 8 9 Güler CANDAR Atık Yönetimi Uygulamasında Adım Adım 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, 2-4 Ekim, 2003, Samsun 10 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2004 verileri 11 Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistiği Yıllığı 2006

6 514 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri Şekil 2 Sağlık Sektörü Kaynaklı Su Kirleticilerinin Ambalajlanması d) Tekstil Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Tekstil sektöründe görülen kirleticiler çoğunluklar kimyasal kökenli maddelerdir. Bunlar daha çok; açık elyaf, iplik üretimi ve terbiyesi, dokunmuş kumaş terbiyesi, pamuklu tekstil ve benzerleri, çırçır sanayii, yün yıkama, terbiye, dokuma ve benzerleri, örgü kumaş terbiyesi ve benzerleri, halı terbiyesi ve benzerleri, sentetik tekstil terbiyesi ve benzerleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. e) Kimya Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Kimya sektöründe kullanılan birçok madde diğer sanayi sektörlerinde yardımcı maddeler olarak kullanılmaktadır. Bu maddeler çoğunlukla; klor alkali sanayii, perborat ve diğer bor ürünleri sanayii; zırnık üretimi ve benzerleri, boya ve mürekkep sanayii; boya ham madde ve yardımcı madde sanayii; ilaç sanayii; gübre sanayii; plastik sanayii; boru, film, hortum, kauçuk sanayii; taşıt lastiği ve lastik kaplamacılığı, tıbbi ve zirai müstahzarat sanayii (laboratuarlar, tanenli maddeler, kozmetik); deterjan sanayii; petrokimya ve hidrokarbon üretim tesisleri, soda üretimi, karpit üretimi, baryum bileşikleri üretimi, dispers oksitler üretimi ve benzerleri olarak söz konusu olmaktadırlar. f) Taşımacılık Sektörü Kaynaklı Su Kirlenmesi: Ülkenin kalkınma ve gelişmesinde temel görevler üstlenen altyapı tesislerinden olan karayolları, yerleşim alanlarını birbirine bağlarken, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda da etkili rol oynamaktadır. Yol kısa vadede ulaşımı sağlarken, uzun vadede de kültür ortamını hazırlar. Toplumları toplumlara, kültürleri kültürlere kavuşturan yol, aynı zamanda insanoğlunun yaşamını kolaylaştıracak her türlü uygarlığa kavuşmasıdır. Karayolu ulaştırması, kalkınmışlığın göstergesi, sanayileşmenin öncü gücüdür. Çağdaşlıktır, kültürdür, sosyolojidir, ekonomidir. Yeni bir karayolu, ulaştığı bölgelere kalkınma olanağı sağlarken, doğal ve kültürel çevre ile birlikte yöre halkının yaşam biçimini de olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bir başka deyişle gerek planlama, proje ve yapım, gerekse işletme aşamasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde çevre unsurlarının bozulmasına, kirletilmesine veya yok olmasına yol açabilmektedir. Karayolu kullanımı, ulaştırma sektörü içerisinde yük ve yolcu taşımacılığı bakimindan %95 gibi oldukça yüksek bir orandadır. Teknolojik gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak artan motorlu taşıtlar ise doğrudan veya dolaylı olarak önemli çevre sorunları yaratmaktadır. Karayolunun su kaynaklarına olumsuz etkileri; erozyon, su kaynaklarının kirlenmesi, su kaynaklarında yaşayan canlıların karşı karşıya kaldığı riskler, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında gerçekleşebilecek riskler

7 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 515 sonucunda su kaynakların da felaket olarak nitelenebilecek sonuçların meydana gelmesi olarak sıralanabilir. 3) SUYU KİRLETEN MADDELERİN YÖNETİMİ YÖNETMELİGİ (VWVWS) Bu yönetmelik ilk defa 1999 yilinda Almanya tarafindan hazirlanmis ve AB genelinde butun ulkelere tarafindan kabul gormus, sularin kati, sivi ve gaz formundaki tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinden korunmasiyla ilgili olarak Su Kaynaklari Kanunu (WHG Wasserhaushaltsgesetzes) nun 19.cu maddesi 5.ci fikrasi geregince yasalanmistir. Bu yönetmelige göre tehlikeli maddeler su ve su kaynaklarini kirletme derecelerine göre dört kategoride siniflandirilmislardir. Bunlar sırasıyla; WGK 0 Suyu kirletmeyen madde WGK 1 Az Tehlikeli Madde WGK 2 Tehlikeli Madde WGK 3 Çok Tehlikeli Madde Bu özelliklerine göre her madde icin bir su kirletme numarası bulunmakta, taşıma üretme ve tüketmede bu numaralara yönelik kurallar ve kaideler geçerli olacaktır. Bu kanuna göre bu sınıflamanın disarisinda kalan maddeler WGK 0 olarak tanımlanmaktadır. Bunun için söz konusu maddenin 20 o C su sıcaklığında kolaylıkla çözülebilmesi ve suyun kimyasal ve mineral dengesini kabul edilebilir seviyenin üzerine veya altına indirmemesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi herhangi bir madde 1 mg su içerisinde bulunan pestitid bileşiğini 0,001 den 0.01 seviyeleri arasında kadar artırıyorsa bu maddenin Su Koruma Kanununa göre WGK 0 olduğu söylenebilir. Buna ek olarak söz konusu bileşik 1 mg su içerisinde 0,01 ve üzeri bir seviyede değişiyorsa bu maddenin sınıflamada WGK 1 özelliklerine sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan bu miktar 0,1 sevilerine ulaşıyorsa WGK 2, 0,1 den büyük ise değer WGK 3 sınıfında yer almaktadır. Herhangi bir ürünün su kirletmesinde aşağıdaki tablo ışığında kabul edilebilen sınır aşıldığında söz konusu ürünün su kirletme derecesi de değişmektedir. Diğer taraftan bu kanunun önemi su havzalarına ve kaynaklarına yönelik riskleri ortadan kaldırabilecek ya da en azında sınırlandırabilecek bir yasal düzenleme olmasıdır. Buna göre yapılacak düzenlemeler ile risk taşıyan araçların su koruma bölgelerine girmeleri ya da girseler de belirli kurallara uyarak seyretmeleri söz konusu olacaktır. Tablo:2 Su kirliliğine yönelik Kabul Edilebilir Sınırlamalar ve Sınıflandırma Kriterleri Kaynak: Su Kalite Parametreleri A) Fiziksel ve İnorganik Kimyasal Parametreler WGK 0 WGK 1 WGK 2 WGK 3 1. Sıcaklık 0C) >30

8 516 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri 2. Ph Çözülmüş oksijen (mg 0.2/l) >3 4. Oksijen doygunluğu ( % ) Klorür iyonu ( mg Cl/l) > Sülfat iyonu (mg SO4/l) > Amonyum azotu (mg NH4/1) 0,2 1 2 >2 8. Nitrit azotu /mg NO2/l) 0,01 0,02 0,05 >0,05 9. Nitrat azotu (mg NO3/l) > Toplam fosfor (mg PO43/l) 0,02 0,16 0,65 >0, Toplam çözünmüş madde (mg/l) > Renk ( Pt-Co birimi) > Sodyum (mg Na+1) B) Organik Parametreler 1. KOI (mg/l) >70 2. BOI (mg/l) >20 3. Organik karbon (mg/l) >12 4. Toplam Kjeldahl azotu (mg/l) 0,5 1,5 5 >5 5. Emulsifiye yağ ve greş (mg/l) 0,02 0,3 0,5 >0,5 6. Metilen mavisi aktif maddeleri MBAS (mg/l) 0,05 0,2 1 >1,5 7. Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l) 0,002 0,01 0,1 >0,1 8. Müneral yağlar ve türevleri ((mg/l) 0,02 0,1 0,5 >0,5 9. Toplam pestisit (mg/l) 0,001 0,01 0,1 >0,1 C) İnorganik Kirlenme Parametreleri 1. Civa (µg Hg/l) 0,1 0,5 2 >2 2.Kadmiyum (µg Cd/l) >10 3. Kurşun (µg Pb/l) >50 4. Arsenik (µg As/l) > Bakır (µg Cu/l) > Krom (toplam) (µg /Cr/l) >201 7.Krom (µg Cr+6/l) >51 8. Kobalt (mg Co/l) > Nikel (µg Ni/l) > Çinko (mg Zn/l) > Siyanür (toplam) (µg CN-/l) > Florür (mg F-/l) >2000

9 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı Serbest Klor (µg Cl2/l) > Sülfür (µg S=/l) > > Demir (µg Fe/l) > Mangan (µg Mn/l) > Bor (µg B/1) 1000e > Selenyum (µg Se/l) > Baryum (µg Ba/l) > Alüminyum (µg Ag/l) 0,3 0,3 1 >1 21. Radyoaktivite (pci/l) >10 D) Bakteriyolojik Parametreler 1. Fekol koliform ( EMS/100 ml) > Toplam koliform( EMS/100 ml) > Uluslar arası suyu kirleten maddelerin yönetimi yönetmeligi (VwVwS) ile beraber Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslar arası Sözleşme (ADR) ürünlerin ve atıkların su kirletme derecelerine göre bazı sınırlamalar getirmişlerdir. Bunların başında su kirleten maddelerin su koruma bölgelerine girmemeleri ve en az dört kilometre uzağından geçmeleri ilkesi gelmektedir. ADR mevzuatına göre aşağıdaki trafik tabelaları bu sınırlamayı ifade etmektedir. Şekil 3 Su Kirleten Maddeler ve Tehlikeli Maddelere İlişkin Uyarıcı Trafik Tabelaları

10 518 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Su Koruma Bölgeleri 4) TÜRKİYE DE SU KİRLETEN MADDELERİN TAŞINMASI 2006 PETDER sektör raporu rakamlarına göre 2006 yılında toplam 3,4 milyon metreküp benzin tüketimine karşı, toplam motorin tüketimi, yaklaşık 14,2 milyon metreküpe ulaşmıştır. 12 Bu rakamlar temel alındığında karayolunda bir tanker aracının maksimum 25 ton taşıdığı düşünülürse; ton benzin ile ton motorinin toplam seferle taşınması söz konusu olmaktadır. TUİK 2006 yılı istatistikî verilerine göre karayollarımızda toplam adet kaza meydana gelmiştir. Bu kazaların binde birinde bile Tehlikeli madde taşıyan bir tankerin karıştığı varsayılırsa yıl içerisinde yaklaşık 728 tankerin kazaya karıştığı, bunun sonucunda da doğrudan ve dolaylı yolarla 18 bin ton petrol ürününün suları kirletebileceği düşünülebilir. Bunun dışında yine TUİK rakamlarına göre; sanayi, ev ve sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ton 13 su kirletici tehlikeli atık taşınmaktadır. Bu doğrultuda su kaynakları için ciddi bir risk söz konusudur. Bu riskleri kabul edilebilir bir seviyeye çekmek için suların korunmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeler ile yasal düzenlemeleri kabul etmek ve bir an önce hayata geçirmek gerekmektedir. Bu mevzuatları uygulamak için önemli olan bir unsurda yeterli altyapıya sahip olunmasıdır. ADR ile VwVwS mevzuatlarında söz edilen hükümlere ilişkin altyapı şu an için Türkiye de yeterli seviyede değildir. En azından Karayolu TIR güzergâh haritası incelendiğinde Akarsuları dikkate almasak bile göller ve barajlar gibi su koruma bölgelerinin çok yakınlarından bu güzergâhlar geçmekte, su kaynakları ve su havzaları için bu durum ciddi bir risk oluşturmaktadır. Şekil 4 TIR Güzergâh Haritası ve Su Koruma Bölgeleri 12 PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) 2006 Sektör Raporu, 2006, s: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK),Bertaraf ve geri kazanım tesislerine getirilen atık miktarının atık tipine ve kaynağına göre dağılımı, 2006

11 Ö. F. Görçün, Ö. Görçün, Y. Kayıkçı 519 Yukarıdaki harita incelendiğinde; kırmızı çizgiler ile gösterilen Ana güzergâhlar ile yeşil ile gösterilen yardımcı güzergâhların kırmızı çember içinde gösterilen su koruma bölgelerinin çok yakınında geçtiği görülmektedir. Özellikle Sapanca Gölü yakınından hem TEM hem de E 5 karayolları geçmektedir. Bunun yanı sıra İzmit ve Sakarya kentlerinin sanayi kentleri oldukları ve başta kimyasal ve petrol ürünlerinin burada üretildiği veya tüketildiği düşünülürse Sapanca gölü için söz konusu olabilecek riskler ortadadır. Bununla birlikte Tekstil sektörünün yoğun olduğu Bursa ve çevresinin Tekstilde kullandığı tehlikeli maddeler ve üretim sonrası ortaya çıkan tehlikeli atıklar dikkate alındığında Manyas ve İznik Göllerinin çok yakınlarından geçen karayolu hattı da söz konusu bu göller için Sapanca benzeri bir risk yaratmaktadır. Harita üzerinde diğer göllerimiz ve barajlarımızın karşı karşıya kalabileceği tehlikeler görülebilmektedir. 5) SONUÇ Türkiye de tam olarak istatistikî veriler elde edilemese de büyük miktarlarda tehlikeli maddeler ve sanayi atıkları taşınmaktadır. Bunun sonucunda Su kaynakları ve havzalar büyük bir risk ile karşı karşıyadır. Neredeyse bütün karayolu taşıma şebekesi ile su koruma bölgeleri iç içe geçmiş durumdadır. Bu söz konusu riski daha da artırmakta, suların kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye nin Karayolu taşıma şebekesini yeniden gözden geçirmek ve uluslar arası mevzuatlara uygun bir biçimde yapılandırilması gerekmektedir. Diğer yandan karayolu taşımacılığının su kaynaklarına etkilerini azaltmak için acil eylem planlarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KAYNAKLAR 1. PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) 2006 Sektör Raporu, 2006, s: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK),Bertaraf ve geri kazanım tesislerine getirilen atık miktarının atık tipine ve kaynağına göre dağılımı, Güler CANDAR Atık Yönetimi Uygulamasında Adım Adım 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, 2-4 Ekim, 2003, Samsun 4. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2004 verileri 5. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistiği Yıllığı Report of Economic Commission for Europe Assessment Of The Status Of Transboundary Waters In The Unece Regıon (Pressure factors in transboundary river basins2), 2007, 7. http: //www.unece.org/env/water/publications/assessment/pressures.pdf 8. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2006 Nüfus Verileri 9. DPT, VIII. Beş yıllık kalkınma planı, yayın no: DPT:2555, ÖİK: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri, 2001

12

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney)

DENEY RAPORU. ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 www.geocities.com/mhilmieren Çevre Kimyası Salı 7.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI ph, Çözünmü Oksijen, letkenlik ve Tuzluluk Tayini (1 No lu deney) DENEY TARH 06 Nisan 2004

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

EKLER. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI (Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786)

EKLER. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI (Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786) EKLER SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI (Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786) TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ SU KALİTE SINIFLARI SU KALİTE I II III IV LERİ

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

25 50 70 > 70 0.05 0.2 1 > 1.5

25 50 70 > 70 0.05 0.2 1 > 1.5 TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ SU KALİTE SINIFLARI SU KALİTE LERİ I II III IV A) Fiziksel ve inorganikkimyasal parametreler 1) Sıcaklık ( o C) 25 25 30 > 30 2) ph

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Elif Burcu BAHADIR1 Süreyya MERİÇ PAGANO2,

Elif Burcu BAHADIR1 Süreyya MERİÇ PAGANO2, TÜRKİYE DE ATIKSU TOKSİSİTE İZLEME YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Elif Burcu BAHADIR Süreyya MERİÇ PAGANO, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu, Tekirdağ,

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3. CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph. CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) CEV.ASL.

DENEY FİYAT LİSTESİ. CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3. CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph. CEV.ASL.0015 Antimon (Sb) CEV.ASL. BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ASL Atıksu Laboratuvarı DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT CEV.ASL.0001 Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)3 1.00 CEV.ASL.0002 Alüminyum ve ph CEV.ASL.0003

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Yayılı Kirlilik Kaynakları - Tarımsal faaliyetlerde kontrolsüz kullanılan pestisit ve gübreler, - Havza içerisine dökülen çöp, moloz vb. atıklar.

Yayılı Kirlilik Kaynakları - Tarımsal faaliyetlerde kontrolsüz kullanılan pestisit ve gübreler, - Havza içerisine dökülen çöp, moloz vb. atıklar. TEKİRDAĞ İLİ, TÜRKMENLİ GÖLETİ İÇME SUYU HAVZASINI ETKİLEYEN UNSURLARIN TESPİTİ VE HAVZANIN KORUNMASINA YÖNELİK YAPILMASI GEREKENLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dr. Şafak BAŞA 1, Sema KURT 2, Emine YASAVUL

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli

1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli 1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli Numunenin Alındığı Yer Numunenin Alınma Tarihi/Saati Numunenin Laboratuvara Ulaşma

Detaylı

BERDAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ SU KALİTESİ VE SU KAYIP ORANLARININ İZLENMESİ

BERDAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ SU KALİTESİ VE SU KAYIP ORANLARININ İZLENMESİ BERDAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ SU KALİTESİ VE SU KAYIP ORANLARININ İZLENMESİ DR. ZAFER ÖZER MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ) SU TEMİNİ VE İÇMESUYUNDA KALİTE Su ve atıksu yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün ÇEVRE KİMYASI - ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ NUMUNELERİNDE YASAL YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILAN ANALİZLER,NUMUNE MİKTARLARI,ANALİZ SÜRELERİ PAKET FİYATLARI VE TABLOLARI AŞAĞIDADIR 1-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ S.B. 15.12.2011

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UL ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Tehlikeli Kimyasal Madde Atıklarının Azaltılması Tekstil sektörünün üstünde, çevre üzerindeki etkisini azaltma ve tedarik

Detaylı

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU

BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ANKARA SU VE KANALĐZASYON ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLANTI KALĐTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1- KURULUŞ VE TESĐS ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER: 1.1- KURULUŞUN

Detaylı

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya zorlamıştır. Mevcut Dünya topraklarından daha çok verim elde

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 EK LİSTE-/9 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası ph Elektrometrik Metod SM 4500-H +.B Su, Atık su,,3,4 İletkenlik Elektriksek İletkenlik Metot TS 9748 EN 7888 Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 550 B

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Gübre Kullanımının Etkisi

Gübre Kullanımının Etkisi 1 Gübre Kullanımının Etkisi Tarımsal üretimi artırmanın en kolay yollarından biri gübre Dünyada gübre kullanımı sürekli artıyor. En çok tüketilen azotlu ve fosforlu gübreler Kirlilik açısından ahır gübresi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar Revizyon Tarih/ 1 / 11 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 -

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ. Türkiye Genelinde Çevresel Kalite Standartları Belirleme. Türkiye Genelinde Hassas Alan Belirleme Çalışmaları

SUNUM İÇERİĞİ. Türkiye Genelinde Çevresel Kalite Standartları Belirleme. Türkiye Genelinde Hassas Alan Belirleme Çalışmaları 1 SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Su Yönetimi ve Mevcut Durum Türkiye Genelinde Çevresel Kalite Standartları Belirleme Çalışmaları Türkiye Genelinde Hassas Alan Belirleme Çalışmaları İçme Suyu Kaynaklarında Özel

Detaylı

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayi (Un ve Makarna Üretimi) TEMSİLİ ANLIK VEYA 2

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayi (Un ve Makarna Üretimi) TEMSİLİ ANLIK VEYA 2 TABLO : GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI Tablo.1: Sektör: Gıda Sanayi (Un ve Makarna Üretimi) Tablo.2: Sektör: Gıda Sanayi (Maya Üretimi) KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l)

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE-1/11 1, 2, 3 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal SM 4500 H + B Bulanıklık Türbidimetrik SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G ASTM D888 Test C ASTM D888 Çökebilen Katı Madde

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir ve bulunduğu ortamı kirleterek ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Dolayısıyla toprağa ve suya doğrudan

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir ve bulunduğu ortamı kirleterek ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Dolayısıyla toprağa ve suya doğrudan Endüstriyel Kirlenme - Yağ endüstrisi Endüstride ve farklı alanlarda yağ kullanımı oldukça yaygındır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde atık yağ tanımı tekstil, metal işleme, ekipman yağlama ile endüstrinin

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM. Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM. Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi İklim değişikliği Küresel iklim değişikliği Küresel Isınma Sera gazları 1. Karbon Dioksit (CO 2 ) 2. Metan (CH 4 ) 3. Diazot

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Adresi : Maliki : Mahallesi : Pafta No : -1-

Adresi : Maliki : Mahallesi : Pafta No : -1- İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON BAĞLANTI KALİTE KONTROL İZNİ Başvuru Formu (Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde mevcut bulunan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından doldurulur.)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı