T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T R O D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...98 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI VII

8 Ç NDEK LER 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N XXI SA 27 Ankara Bilim ve Ütopya SB 216 stanbul SC 203 Ankara Bilimname SB 121 Isparta 2004 SA 19 A Adam Sanat C stanbul Co rafi Bilimler Dergisi SA 36 Ankara Adli Psikiyatri Dergisi SB 321 Ankara 2004 SB 369 Ç Adli T p Bülteni Ça dafl Cerrahi Dergisi stanbul stanbul 2002 SB SB 19 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Ça dafl E itim Dergisi Ankara Afyon 1976 SA SA 21 Ça dafl Yerel Yönetimler Ana Dili Ankara zmir 1992 SA SA 2 Anadolu zmir D 1992 SA 27 D fl Ticaret Dergisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Ankara Fakültesi Dergisi SA 15 Ankara Dîvân lmî Araflt rmalar SB 154 stanbul Ankara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi 2000 SA 31 Dergisi Dini Araflt rmalar Ankara Ankara 1976 SA SA 19 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dirim Mecmuas stanbul Ankara 1956 SA SA 105 Diyanet Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ankara Dergisi SC 6 Ankara Do u Bat SA 186 Ankara Arredamento Mimarl k SB 86 stanbul 1989 SB 5 E Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler E itim ve Bilim Enstitüsü Dergisi Ankara Erzurum 1976 SA SA 62 Ekonomik Forum 2004 Atlas Ankara stanbul 1994 SB SB 328 Ekonomik Yaklafl m Avrasya Dosyas 3/Özel say : K br s.2004 Ankara Ankara 1980 SA SA 27 Evrensel Kültür B Balkan Physics Letters stanbul stanbul 1992 SB 96 F 1996 SA 9 F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi Beklenen Mahalli dareler Ankara Elaz 1991 SB SA 80 Bilim ve Teknik Finans Dünyas Ankara stanbul IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1993 SB 73 stanbul Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 2005 SA nfeksiyon Dergisi stanbul zmir 1965 SA SA 42 stanbul G stanbul Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri 2000 SB 330 Dergisi stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Ankara Fakültesi Dergisi SA 7 stanbul Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar 1968 SA 47 E itim Fakültesi Dergisi stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Ankara Fakültesi Dergisi SA 46 stanbul Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1984 SB 48 Dergisi stem Ankara Konya 1989 SB SA 8 Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim TÜ Dergisi/d: Mühendislik Dergisi stanbul Kastamonu 2002 SA SA 28 zmir Atatürk E itim Hastanesi T p G da Dergisi stanbul zmir 1995 SB SA 87 G da Teknolojisi stanbul J 1999 SB 38 Jeoloji Mühendisli i Dergisi Ankara H 1978 SB 19 Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Journal of Economic and Social Research 4/A Ankara stanbul 1978 SA SA 25 Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Journal of Economic Cooperation Among Yüksekokulu Dergisi Islamic Countries Ankara Ankara 1994 SA SB 152 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi K fianl urfa Karizma SA 57 stanbul Hasad SB 199 Ankara 1985 SB 66 Katk Pediatri Dergisi Hürriyet Gösteri Ankara stanbul 1983 SA SB 57 Kazanc Hukuk, flletme ve Maliye Bilimleri Dergisi stanbul GEME'den Bak fl 28/Özel say : VII. D fl 2004 SA 57 Ticaret Haftas D fl Ticaret Gençlik Kriz Dergisi Kurultay.2004 Ankara Ankara 1994 SB SB 122 Kubbealt Akademi Mecmuas ktisat Dergisi stanbul stanbul 1965 SA SA 30 ktisat flletme ve Finans Kulak Burun Bo az ve Bafl Boyun Cerrahisi Ankara Dergisi , SA 57 Ankara letiflim: Araflt rmalar SB 517 Ankara Kutadgubilig SA 50 stanbul lmî Araflt rmalar SA 20 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N L P Lepra Mecmuas Pazarlama Dünyas Ankara stanbul 1970 SA SB 12 Liberal Düflünce Popüler Tarih Ankara stanbul 1997 SB SB 298 M Q Mali Hukuk Quintessence Ankara stanbul 1986 SA SB 267 Mali Klavuz , 26/Eki: Mali Kontrol Muhasebe ç Denetim.2004 R Ankara Reasürör SA 19 stanbul Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri 1991 SB 378 Dergisi stanbul S 1989 SA 47 Sanat Tarihi Dergisi Medical Network Kardiyoloji zmir Ankara 1983 SA SB 432 Sanat ve Hayat Medical Network Klinik Bilimler & stanbul Doktor SB 377 Ankara Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1995 SB 248 Dergisi Mercek Konya stanbul 1985 SA SB 223 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Mikrobiyoloji Bülteni Enstitüsü Dergisi Ankara Konya 1966 SA SA 42 Mimarl k & Dekorasyon Sendrom , 9/Ek say : Eriflkin ve stanbul Çocuklarda VÜSY SB 296 stanbul Mülkiyeliler Birli i Dergisi SB 92 Ankara Sigorta Dünyas SB 190 stanbul 1960 SB 15 Solunum 4/Özel say : I. Ast m & Rinit N Günleri.2004, Nüsha stanbul Ankara 2000 SB SA 6 Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi Ankara O 1998 SA 18 Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Sosyoloji Dergisi Fakültesi Dergisi zmir 1989 SA 61 Samsun Spor Bilimleri Dergisi SB 221 Ankara Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi 1992 SA Standart Samsun Ankara 1983 SA SB 194 Orman ve Av Stratejik Analiz Ankara Ankara 2001 SB SB 245 Stratejik Öngörü Dergisi stanbul Ö 2004 SB 274 Özgür Üniversite Forumu Ankara T 1999 SA 31 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara 2003 SB SB 206 Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Teknoloji Trabzon 2000 SB 202 Dergisi 4/Özel say : Kalp Damar Sistemi laçlar.2004 Ankara Tekstil & Teknik SB 183 stanbul Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 1985 SB 42 Dergisi The Turkish Journal of Pediatrics , Ankara Eki: International Meeting on 1991 SB 280 Undescended Testis and Related Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Disorders.2004 Dergisi Ankara Ankara 1958 SA SB 279 Toksikoloji Dergisi Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi Ankara SB 40 Ankara Toplumsal Tarih SB 289 stanbul Türklük Araflt rmalar Dergisi SB 96 stanbul Turkish Journal of Botany SA 223 Ankara Türktar m SB 237 Ankara Turkish Journal of Earth Sciences SB 74 Ankara 1993 SB 281 U Turkish Journal of Electrical Engineering Uluda Üniversitesi & Computer Sciences Dergisi Ankara Bursa Ziraat Fakültesi 1993 SB 385 Turkish Journal of Medical Sciences 1983 SA Ankara stanbul 1988 SB SB 57 Türk Dili Ankara Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi SA 60 V Türk Dünyas Araflt rmalar Van T p Dergisi stanbul Van 1980 SA SB 267 Türk Giriflimsel Elektrofizyoloji Dergisi Varl k , 1165/Kitap eki stanbul stanbul 2004 SB SB 152 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi Vergi Dünyas stanbul stanbul 1977 SA SA 23 Türk Kardiyoloji Seminerleri Vergi Sorunlar Dergisi Ankara stanbul 2001 SB SA 44 Türk Yurdu Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Ankara stanbul 1960 SB SA 5 Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Veteriner Cerrahi Dergisi Dergisi Bursa stanbul 1995 SB SB 35 Türkiye Günlü ü Y Ankara Yang n ve Güvenlik SB 149 stanbul Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1995 SB Yap Ankara stanbul 1992 SB SA 152 Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi Yap Dünyas Ankara Ankara 1996 SB 341 XII

13 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Yerbilimleri/Geosound Adana 1991 SA 101 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 Yom Sanat Adana 2002 SB 354 XIII

14 000 GENEL KONULAR Bayram, Servet. Ö retim Teknolojisi Akgül, Birol. Bilgi ve letiflim Teknolojilerinin Rekabet Gücüne Etkileri. Standart 43(514) , ss SB , (1) 000 (3) Akolafl, D. Arzu. Biliflim Sistemleri ve Biliflim Teknolojisinin Küreselleflme Olgusu ve Giriflimcilik Üzerine Yans malar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Akolafl, D. Arzu. Biliflim Sistemleri ve Teknolojilerinin Stratejik Bir Güç Olarak Rekabet Amaçl Kullan m. Standart 43(514) , ss SB , 000 Alver, Füsun. Neil Postman'in Çocuklu un Yok Olufl Sürecinde letiflim Teknolojisi Elefltirisinin Elefltirisi. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss SA , 150, 000 Olarak Pencereleme (Windowing) Sistemlerinin Kullan l fl. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (16) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Bilgisayar A Görüntü Sistemi. Derleyen: Cindy Wang, Yang n ve Güvenlik (82) , ss SB Bülbül, Halil brahim - Mustafa Küçükali - Serbay Köseci. Uzaktan S nav ve Kimlik Alg lama Sistemi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 12(14) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Çoflgun, Emine. Teknik Personelin Performans De erlendirilmesinde Bir Uzman Sistem Modeli. Teknoloji 7(3-4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Dara, Ilg m. E-Ticaret. GEME'den Arslantekin, Sacit. Özgür ve Aç k Bak fl 8(28/Özel say : VII. D fl Kaynak Kodlu Yaz l mlar ve Bilgi Ticaret Haftas D fl Ticaret Merkezlerine Etkisi. Ankara Gençlik Kurultay ) 2004, ss. Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya "D fl Ticaret Stratejisi ile Türkiye'nin Fakültesi Dergisi 44(2) 2004, Gelece ini nfla Etmek" Konulu Panelde ss. Türkçe ve ng. özet. Sunulan Bildiri 1997 SB SB , , 020 Baflaran, Funda. Enformasyon Toplumu Politikalar ve Geliflmekte Olan Ülkeler. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (4) Daflk ran, Levent. Cans z Etkileflimin Yeni Kimli i RFID. Bilim ve Teknik 37(443) , ss SA 27

15 Keyder, Engin - O uz Altu Aksaray. Çelik-Kirifl-Kolon Ba lant lar Dizayn Program. Yap Dünyas 7(91-93) , ss. Türkçe özet SB , 000 Mendi, Faruk - hsan Toktafl - Ömer Karab y k. Teknik Resim Dersinde Aç n mlar Konusunun Çoklu Zeka Kuram na Göre Bilgisayar Destekli Ö retimi. Teknoloji 7(3-4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Özdemir, Cumhur Sinan. Dikkat! E- (Elektronik) mza Uygulamada. Mali Hukuk 19(113) , ss SA 7 340, (5) Y ld z, Nuran - Nurcan Törenli. "Bilgi Toplumuna Yolculuk: e-dönüflüm'ün Sosyal Boyutlar " Tart flma ve Platformu Toplant s. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss SA , B BL YOGRAFYA Gönen, Sinan. Prof. Dr. Saim Sakao lu'nun F kra ile lgili Çal flmalar n n s. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Sütçü, Tevfik. Sosyal Bilimlerde Araflt rma Kayna Olarak Almanaklar, Sâlnâmeler ve Y ll klar. lmî Araflt rmalar (18) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Arslantekin, Sacit. Özgür ve Aç k Kaynak Kodlu Yaz l mlar ve Bilgi Merkezlerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi 44(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Genç, H. Nâlân. Okumak ya da Okumamak. Ana Dili (34) , ss. Türkçe ve ing. özet SA Kazanc gil, Aykut - Ayhan Vergili. stanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesi Mecmuas ( ) için Yeni Bir De erlendirme. Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akpolat, Y ld z. Cumhuriyet Dönemi Türk Sosyoloji Tarihi Çal flmalar I: fl Mecmuas. Türkiye Günlü ü (78) 2004, ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Ak n, Sunay. "Önce Düfl, Oyun, Oyuncak; Sonra Bilim, Gerçek." [Müze, Müzecilik, Müzenin nsana Katk s Üzerine Söylefli] Konuflan: Nurgül Atefl, Adam Sanat (225) , ss SA

16 Çakmut, Feza. Topkap Saray Müzesi Saat Koleksiyonu. stanbul (51) , ss SB , (2) Önkol, Beste. Tac n Devretmeyecek Yaflam ksiri Adatepe Zeytinya Müzesi'nde. Popüler Tarih (50) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Avflar, Zakir. Medyada Yo unlaflma ve fieffaflaflma: Yasal Düzenlemeler, Beklentiler, Sorun Alanlar. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) fieker, Mehmet. Yazma Eserlerin Tasnif ve Tesbitinde hmal Olunan Hususlar ve Bunlarla lgili Baz Teklifler. stem 2(3) 2004, ss. ng. özet SA FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Cihan, Mustafa. Spinoza'n n nsana Bak fl. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (2) Demirtafl, Andaç. Sosyal Binark, Mutlu. Sosyalist Yüzlü S n fland rma Kiflileraras Beklentiler Kapitalist Medya. Mülkiyeliler ve Kendini Do rulayan Kehanet. Birli i Dergisi (243-1) , letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , 120 Gerger, Haluk. Onlar n da Kültür ve Sanat Dergileri Var: Encounter Dergisi'nin Öyküsü. Sanat ve Hayat (13) , ss SB , 070, (3) T p Dal nda Bilimsel Yay nlardaki Art fl Gerçek ve Etik mi? nfeksiyon Dergisi 18(4) , ss SA , Öktem, Ülker. David Hum ve Immanuel Kant' n Kesin Bilgi Anlay fl. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi 44(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Özarslan, Osman. Renkler'e Yama. Sanat ve Hayat (13) , ss SB , 300, 810 3

17 120 (3) Kellner, Douglas. Küreselleflme ve Özbeyli, Deniz. Schopenhauer Postmodern Dönüfl. Çeviren: Sevil Eflli inde Cinsel Aflk n Farkl Bir Kaya, Karizma 5(20) , Tahlili. Evrensel Kültür (154) ss , 7-8. ss SB SB , , (1) 120 (4) Özemre, Ahmed Yüksel. Fizikte Son Schmid, Lore. Anlam ve De er Keflifler Pozitivizmi Etkiledi mi? Kayna Olarak Dinî nanç. Çeviren: Kutadgubilig (6) , Abdülkerim Bahad r, Selçuk ss. ng. ve Türkçe özet. Üniversitesi lahiyat Fakültesi 2002 SA , 530 Dergisi (16) 2003, ss. ng. özet SA (2) Wollgast, Siegfried. Hegel'in 120 (5) Mistizim ve Panteizm Görüflleri Seven, Mehmet Ali. E itimde Üzerine. Çeviren: Naim fiahin, Bilginin Felsefi Temelleri. Atatürk Selçuk Üniversitesi lahiyat Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi (16) 2003, Enstitüsü Dergisi 4(2) 2004, ss. ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Yelken, Ramazan. Modern Bilimin Elefltirel Dayanaklar. Sosyoloji Dergisi (12-13) , ss. ng. ve Türkçe özet. 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 1989 SA , (1) Arkan, Atilla. Meflflâî Gelenek Ba lam nda bn Rüfld Felsefesinde Rüya. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , BEL RL FELSEF OKULLAR 2003 SA , 370 Bekir. Frankfurt Okulu ve Balk z, Elefltirel Teori: Sosyolojik Pozitivizmin Elefltirisi. Sosyoloji Dergisi (12-13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , PS KOLOJ 150 (1) Akbaba, S rr. Çocuk E itimcileri ve Sa l kl Psikolojik Geliflim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (2) Alver, Birol. Güzel Sanatlar E itimi Alan Ö rencilerin Empatik Beceri ve Karar Verme Stratejilerinin Çeflitli De iflkenlere Göre nelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal

18 Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 150 Alver, Füsun. Neil Postman'in Çocuklu un Yok Olufl Sürecinde letiflim Teknolojisi Elefltirisinin Elefltirisi. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss SA , 150, (3) Aflç, Hülya F. Benlik Alg s ve Egzersiz. Spor Bilimleri Dergisi 15(4) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 150 Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (16) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (6) Önemli, dil. Aptall a Kuflbak fl. Varl k 72(1165/Kitap eki-149) , ss SB , 800 Özer, Nilay. Çat flmal Toplumda "Tuhaf Bir Kad n" ve Bayan Nermin'in Empati Sorunlar. Varl k 72(1165/Kitap eki-149) , ss. Çepikkurt, Fatma - fiefik Tiryaki. P nar, Gül - Lale Taflk n. Do um Basketbolcularda Alg lanan Fiziksel Salonunda Çal flan Ebe ve Yeterlik. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9(4) Hemflirelerin Empati Beceri Düzeyleri , ss. Türkçe ve ng. ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe özet. Üniversitesi Hemflirelik 1996 SA 7 Yüksekokulu Dergisi 11(2) 790, , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) 1994 SA 36 Depeli, Gülsüm. mgenin Serüveni ve, 150 Pornografisi. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, Saruhan, Müfit Selim. Terörün ss SA 50 Zihinsel Kökenleri. Dini 150, 700 Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA (5) Genç Özk y mlar n n Artmas Nedeniyle zmir'in Kiraz lçe'sinde Yap lan Bir Çal flma. zmir Atatürk E itim Hastanesi T p Dergisi 41(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 150, 297 Kocabafl, Ayfer. Müzik Ö retiminde Bireysel De erlendirmelerde Kayg Düzeyi Üzerine Bir Çal flma SA , (7) Tel, Hatice - Meryem Tafldemir - Buket Kaya. Loneliness in Chronically III Elderly Patients Who Live at Home. Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Dergisi 11(2) , ss. ng. ve Türkçe özet.

19 160 MANTIK Ard ç, Nurullah. bn Haldun ve Weber'de Bilgi ve Bilim Sorunu. Heidegger, Martin. Bauen Wohnen Denken. Kutadgubilig (6) , ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 2000 SA , 180 Adan r, O uz. Ulusal Burjuvazi ve Lâik Ahlâk. Do u Bat 7(29) , ss. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , 180 Arl, Alim. Dünyalar Aras nda: Edward W. Said'in Miras. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss. 180 (2) Fazl o lu, hsan. Aristoteles'in Say Tan m. Dîvân lmî Araflt rmalar 1999 SB 86 8(15) 2003, ss. 320, SA (1) 180, 510 Ero lu, Feyzullah - Ayfle rmifl. Yönetim Krizlerine Karfl Yönetim 180 (3) Ahlâk n n Yeniden nflas. Türkiye Gabriel, Werner. ktidar ve Ünsiyet Günlü ü (78) 2004, ss SB 149 Klasik Çin Felsefesinde Devlet ve Toplum Teorisinin Temel Özellikleri. 170, 650 Çeviren: Tayfun Salc, Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet. 170 (2) Gökhan, Emrullah. Elitler, Biyoteknoloji Devrimi ve Ahlak [Francis Fukuyama'n n " nsan Ötesi Gelece imiz" Adl Eseri Üzerine] Karizma 5(20) , ss SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 2002 SA (4) Gabriel, Werner. Macht und Mitmenschlichkeit Grundzüge von Theorien zu Staat und Gesellschaft in der Klassischen Chinesischen Philosophie. Kutadgubilig (6) , ss. Alm. ve Türkçe özet SA (5) 180 (1) Izutsu, Toshihiko. Yaratma ve Acar, Rahim. Yaratma: bn Sînâ ve fieylerin Zamans z Nizam : slam St. Thomas' n Görüfllerinin Mistik Düflüncesi Üzerine Makaleler Karfl laflt r lmas. Dîvân lmî [Kitap Tan t m ] Tan tan: fiahin Araflt rmalar 8(15) 2003, Güven, Bilimname 1(3) 2003, ss SA ss SA

20 180 (6) 190 (3) Mohapatra, A. Ranjan. Budizm. Çeviren: Hidayet Ifl k, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. ng. özet SA (4) Heidegger, 180 (7) Polatlar, Kaan. Sparta ve Platon'un Devlet Anlay fl. Bilim ve Ütopya (124) , ss SC , 320 Yalç, Nurhayat Haral. mâm- Azam Ebû Hanife ve Düflünce Sistemi Sempozyumu. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Ard ç, Nurullah. bn Haldun ve Weber'de Bilgi ve Bilim Sorunu. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , (2) Demir, fi. Teoman. Vefât n n kiyüzüncü Y l nda Tarihte En Önemli Fikir Binâlar ndan Birinin Mimar Immanuel Kant' Anarken. Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Demirci, Fatih. Bir Hoflgörü Filozofu: Locke. Liberal Düflünce 9(36) 2004, ss SB SA , Ev Üzerine. Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Martin. Bauen Wohnen Denken. Kutadgubilig (6) , ss SA , (5) Heidegger, Martin. nfla Etmek Oturmak Düflünmek. Kutadgubilig (6) , ss SA (6) Jacques Derrida. Çeviren: Neslihan Sonay, Liberal Düflünce 9(36) 2004, ss SB (7) Öktem, Ülker. David Hum ve Immanuel Kant' n Kesin Bilgi Anlay fl. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi 44(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (8) Taftal, Oktay. Güncel Alman Felsefesinden Bir Kesit: Peter Sloterdijk'da Varl k Problemine Girifl Denemesi. Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (9) Y ld z, Erdal. Türkçede Martin Heidegger Kaynakças. Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet.

21 200 D N 240 HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 200 (1) Erdem, Mustafa. Din ve Terör Üzerine. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss SA , (2) nam, Ahmet. Terör ve Din. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet 2005 SA , (1) Ege, Ufuk. Fashion in Medieval Manuals of Sin. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi 44(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 200 (3) Adam, Baki. Kutsal Toprak, Mesih ve Kirman, M. Ali. Küresel Bir Sorun Terör. Dini Araflt rmalar 7(20) Olarak Din ve fiiddet. Dini , ss. ng. özet. Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , (4) Sykes, S. W. Modern ngiliz Teologlar : Tarih Arac l yla Teoloji. Çeviren: Mehmet fiahin, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. ng. özet SA , SA , 260 Düzgün, fiaban Ali. Bir fiiddetin Anatomisi: Latin Bat 'n n Haçl Terörü. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , 956.1, HIR ST YAN K L SES TAR H 200 (5) 270 (1) Wellman, James K. - Kyoto Tokuno. Eroo lu, Ahmet Hikmet. Farkl Dinsel fiiddet Kaç n lmaz m d r? nanc Tehdit Olarak Alg laman n Çeviren: hsan Çapc o lu, Dini Sonucu: Engizisyon Terörü. Dini Araflt rmalar 7(20) , Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet ss SA SA , , (6) Yaran, Cafer Sad k. Din ve Terör liflkisinin Din Felsefesi Aç s ndan Tahlili. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Olgun, Hakan. Protestan Teolojide fiiddet Güdüleri ve slam Terörü Alg s. Dini Araflt rmalar 7(20)

22 , ss. ng. özet SA , 280, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Ayd n, Fuat. Nâmûs/Nomos Cebrâil mi Tevrat m?: "Bed'ü'l-Vahy" Hadisideki Nâmûs Kavram Üzerine. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , (1) B çak, Ayhan. Türklerde Evren Tasavvuru ve Ölüm Anlay fl. Kutadgubilig (6) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Ulusayar, Âkif. Ermenilerin "Surp Vlas", Türklerin "Bo az Evliyas " Sivasl Azizin Memleketine Dönüflü. Toplumsal Tarih 20(130) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Aköz, Alaaddin. XVI. Yüzy la Ait Bir Nikâh Defteri ve Baz De erlendirmeler. stem 2(3) 2004, ss. ng. özet SA (2) Alan, Cüneyt. Birlik ve Dirli imizin Teminat Camiler ve Din Görevlileri. Çetin, Mahmut. Üst-Seçkinlerin Bir Diyanet (166) , ss. Alt Kategorisi Olarak Sabetayc lar SC 6 Türk Yurdu 24(206) , ss SB 27 Albayrak, Ali. Terör-Din liflkisi(zli i) 320, 290 Üzerine. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet. Dönmelik/Sabetayc l k Konusunda Yap lan Yay nlar Üzerine. Türk Yurdu 24(206) , ss SB , (2) Ero lu, Ahmet Hikmet. Kendini Gizleyen Yahudi Kökenli Bir Topluluk: Dönmeler. Türk Yurdu 24(206) 2005 SA , (3) Alt nay, Ramazan. slâm Mizah n n Ortaya Ç k fl ve lk Örnekleri. Nüsha 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet , ss SA SB , (3) 297 (4) Alt ntafl, Hayrani. slâm'la Terör Sabetayc lar n Yahudi Olarak Kabul Edilmeleri Mümkün De ildir. Türk Yurdu 24(206) , ss SB Ba dafl r m? Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA

23 297 (5) 297 (10) Alt ntafl, Ramazan. Din Ayd n, Mehmet Zeki. Duan n Önemi. Görevlilerinin Kültürel Standard n n Diyanet (166) , ss. Yükseltilmesi. Diyanet (166) 1969 SC , ss SC (11) 297, 300 Baflkal, Zekeriya. Avrupa Merkezci (Eurocentric) Yaklafl m n Türkoloji 297 (6) Çal flmalar na Yans mas : Yunus Altundafl, Halil. Fiilî Dua ya da Emre Örne i. lmî Araflt rmalar Duan n Alt Yap s (Eylem) Diyanet (18) 2004, ss. Türkçe ve ng. (166) , ss SC 6 özet SA , 956.1, 810 Arkan, Atilla. Meflflâî Gelenek Ba lam nda bn Rüfld Felsefesinde Rüya. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , (7) Atmaca, Talip. slâm'da Suç ve Suç ile Mücadele Yöntemleri. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA SA (8) 297, 300 Ayd n, Fuat. Nâmûs/Nomos Cebrâil mi Tevrat m?: "Bed'ü'l-Vahy" Hadisideki Nâmûs Kavram Üzerine. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , (9) Ayd n, Mehmet. Gazzali'nin "Al-Radd Al-Jamil Li lahiyat sa Bi Sarih Al- ncil" simli Eseri Üzerine Düflünceler. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss SA (12) Bayram, Mikail. Ahi Evren Hâce Nasîrü'd-Din ile Alâü'd-Din Çelebi'nin Öldürülmesi ve Ölüm Tarihlerinin Tesbiti. stem 2(3) 2004, ss. ng. özet SA (13) Bodur, Hüsnü Ezber. Orta Asya'da Militan slamc Hareketler ve Vahhabilik. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet. 297 (14) Bozkurt, Nahide. Terör ve fiiddet Ba lam nda Kullan lan Rivayetlerin Yorumlanmas Üzerine... Dini Araflt rmalar 7(20) , ss SA , (15) Bulut, Ali. Ebû Ubeyde'nin Mecâzü'l- Kur'ân' na Yönelik Baz Elefltiriler. Nüsha 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 6 297

24 297 (16) Muâmele. Selçuk Üniversitesi Bulut, Faik. fiii Ali Aflk. Foto raflar: lahiyat Fakültesi Dergisi (16) Saner fien, Atlas (139) , 2003, ss ss SA SB (23) 297 (17) Çetin, Abdülbaki. Ahmed-i Dâî'ye Büyükkara, Mehmet Ali. 11 Eylül'le Atfedilen Yüz Hadis Tercümesi Derinleflen Ayr l k: Suudî Selefiyye ve Üzerine. lmî Araflt rmalar (18) Cihadî Selefiyye. Dini Araflt rmalar 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 7(20) , ss. ng. özet SA SA , (24) 297 (18) Demirci, Mehmet. Türk Tasavvuf Can, Y lmaz. Estetik ve Güzellik Kültüründe Gül. Kubbealt Akademi Duygusunun F trîli i. Diyanet (166) Mecmuas 33(4) , , ss SC ss SA , (19) Canikli, lyas. Dinî Terör Senaryolar. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , (26) 297 (20) Çak n, Kâmil. Demokrasiye Geçifl Sürecinde slâm Dünyas n n Geleneksel Siyaset ve Hadis Kültüründen Kaynaklanan Sorunlar. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA SA , , (21) Çak n, Kâmil. Kitâbu't-Tevhîd'in Bâb Bafll klar na Göre Buhârî'nin Tevhîd Anlay fl. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA SA , (25) Demirci, Senai. Befl Esmâ Befl Dua. Diyanet (166) , ss SC Demirli, Ekrem. Klasik slâm Nazariyat ile Osmanl Düflünce Dünyas Aras nda Selçuklu Köprüsü: Sadreddin Konevî ve Nazarî Tasavvufun Kuruluflu. Türklük Araflt rmalar Dergisi (16) 2004, ss. ng. özet. Duru, Necip Faz l. Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddîni Rûmî'nin Eserleri ve Mevlevîlikle lgili Yap lm fl Doktora ve Yüksek Lisans Çal flmalar. Nüsha 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (22) 297 (27) Çal fl, Halit. Ebeveyn ve Çocuklar Erflahin, Seyfettin. Orta Asya Türk Aras Maddî liflkilerde Adâlet/Eflit Cumhuriyetlerinde Ulusal Güvenlik ve 11

25 Din. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , 355, SA 6 810, 297 Genç, Reflat. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Din E itimi. Diyanet (166) , ss SC , 370, SC (28) Görgün, Tahsin. "Daha Önce Oldu u ve Bundan Sonra da Olaca Gibi Biz, Kur'an- Kerim'in Tamam na Muhatab z." [Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, Diyanet (166) , ss SC (29) Gümüfl, lyas. Cami-Din Görevlisi Din Görevlisi Cemaat liflkisi. Diyanet (166) , 49. s SA SC (30) Humphreys, R. Stephen. slam Tarih [Kitap Tan tma] Tan tan: M. Said Polat; Çevirenler: Murtaza Bedir, Fuat Ayd n, Türklük Araflt rmalar Dergisi (16) 2004, ss SA Kalayc, Hüseyin. Kanada'da Çokkültürlülük ve fieriat Mahkemeleri. Stratejik Analiz 5(54) , ss SB , SA (31) Kal n, brahim. Bat 'daki slâm Alg s n n Tarihine Girifl. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA SC Karaismailo lu, Adnan. Mesnevî'de "Ben" ve "Sen" Tan mlamas. Nüsha 4(15) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (32) Karaman, Fikret. Hayat Anlaml Hâle Getiren Güç Dua. Diyanet (166) , ss. 297 (33) Kelefl, Ekrem. Manevî Hayat m z Gözden Geçirme Mevsimi. Diyanet (166) , 5-7. ss SC (34) Köktafl, Yavuz. Anlam ve Yorum liflkisi Aç s ndan Hadîs Metinlerinin Tahlili. Bilimname 1(3) 2003, ss. 297 (35) Küçükda, Yusuf. Seyyid Mahmud-i Hayranî ve Akflehir'de Seyyid Mahmud-i Hayranî Manzumesi. stem 2(3) 2004, ss. ng. özet SA (36) Little, Donalt P. El-Ahkâmu's- Sultâniyye'ye Yeni Bir Bak fl. Çeviren: Ahmet Turan Yüksel, stem 2(3) 2004, (37) Menekfle, Ayfle Nur. Kalbin Derinliklerinden Arz ve Niyaz. Diyanet (166) , ss.

26 297 (38) , ss. ng. özet. Menekfle, Ömer. Efli i Aflabilmek. Diyanet (166) , ss SA , SC (44) Önder, Mustafa. Yayg n E itimin 297 (39) De iflmez Mekânlar Camiler. Musevi, Musa. Takiyye. Çeviren: Diyanet (166) , ss. Do an Kaplan, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. ng. özet SA (40) Ocak, Ahmet. Bir Terör Örgütü Olarak "Bât nilik" ve Selçuklu Ülkesindeki Faaliyetleri. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , (41) Olgun, Hakan. Protestan Teolojide fiiddet Güdüleri ve slam Terörü Alg s. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , 280, (42) Olguner, Fahrettin. Mevlânâ Celâleddin'in Düflünce Dünyâs na Bak fl. Kubbealt Akademi Mecmuas 33(4) , ss SA SC (43) 1993 SB 328 Omar, A. Rashied. slâm ve fiiddet. 297 Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. 297 (49) 297 (45) Özbey, Abdullah. Kültürümüzde ftar Sofralar. Diyanet (166) , ss SC (46) Özbu day, fiükrü. Hz. Peygamber'in Dilinden Dua. Diyanet (166) , ss SC (47) Özdemir, Mehmet. Endülüs Tecrübesinde "fiiddet" Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , 940, (48) Özgündüz, Mehmet Ali. Türkiye fiii- Ali Aflk ; Caferiler. Foto raflar: lhami Y ld r m, Atlas (139) , ss SA 19 Özkaya, Abdulkadir. slâm'da 297, 300 Caminin Yeri ve Önemi. Diyanet (166) , ss. Onat, Hasan. Küresel fiiddet ve Terör: nsan Olma Onuruna Vurulan 1969 SC 6 Darbe. Dini Araflt rmalar 7(20)

27 297 (50) 297 (56) Öztürk, Servet. Olumlu Düflünce. Türcan, Talip. slam Hukuk Diyanet (166) , ss SC Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu [Kitap Tan t m ] Tan tan: Menderes Gürkan, Bilimname 1(3) 2003, ss. 297 (51) 2004 SA 19 Polat, Fethi Ahmet. Yirminci Yüz Y l Sonras nda Azerbaycan'da Yap lan Kur'an Tercümeleri. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. özet SA ng. Saruhan, Müfit Selim. Terörün Zihinsel Kökenleri. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet (57) Umerî, Ekrem Ziya. Oryantalizmin Sünnet ve Siyer lmine Yaklafl m Tarz. Çeviren: Adil Yavuz, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. ng. özet SA , SA (58) 300, 150, 297 Ülker, Mustafa Birol - Bilgin Ayd n. 297 (52) Severcan, fiefaettin. Peygamberlik Anlay fllar ve Hz. Muhammed (S.) Bilimname 1(3) 2003, ss. Türkiye Haricinde Bulunan Osmanl Kad Sicilleri. Türklük Araflt rmalar Dergisi (16) 2004, ss. ng. özet SA SA , (59) 297 (53) Varol, M. Bahaüddin. Hicrî I. As rda Tafl, Kemaleddin - Ramazan Uçar. Ehl-i Beyt maj. Selçuk Üniversite Gençli inin Din/ slam ve Üniversitesi lahiyat Fakültesi Terör liflkisini Alg lay fl (Süleyman Dergisi (16) 2003, ss. ng. Demirel Üniversitesi Örne i) Dini özet. Araflt rmalar 7(20) , 1985 SA ss. ng. özet SA (60) 297, 300, 370 Yalç, Nurhayat Haral. mâm- 297 (54) Tosun, Cemal. Küreselleflme, Din ve ( slamc!) Terör. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet 2000 SA SA , , (55) Tunç, Cihat. Kelamc lar n lim Tan mlar. Bilimname 1(3) 2003, ss SA Azam Ebû Hanife ve Düflünce Sistemi Sempozyumu. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss. Y lmaz, Metin. slam Tarihinde (Emevi-Abbâsî Dönemi) Saltanata Ba l Yarg Siyasallaflmas. stem 2(3) 2004, ss. ng. özet SA 8 950, 297

28 300 TOPLUM B L MLER 300 (5) Akal n, Suna. Considering Turkish Students' Communicative Competence. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2) 2004, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (1) Akay, Ali. Tekil Direnmeler. Karizma 5(20) , ss SB Ak ner, Nurdan. Topal Sine in Al n Yaz s Küresel ktidar n Sonu. Karizma 5(20) , ss SB , (2) Akpolat, Y ld z. Cumhuriyet Dönemi Türk Sosyoloji Tarihi Çal flmalar I: fl Mecmuas. Türkiye Günlü ü (78) 2004, ss. Albayrak, Ali. Terör-Din liflkisi(zli i) Üzerine. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , 297 Alia ao lu, Alpaslan. SYO-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye'den Örnekler. Co rafi Bilimler Dergisi 2(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Alkan, Ahmet Turan. Türkiye'nin Karantina Günleri. Türkiye Günlü ü (78) 2004, ss SB , (6) Altay, Deniz. "Minibar" ve Kentte Yeniden Tan mlanan Marjinal Mekanlar. Arredamento Mimarl k (173) , ss SB 5 300, 710 Alt ntafl, Ramazan. Din Görevlilerinin Kültürel Standard n n Yükseltilmesi. Diyanet (166) , ss SC SB , , (7) 300 (3) Alver, Füsun. Neil Postman'in Alatl, Alev. "Türkiye, 'Toplumsal Karakterini' Saptamakta Zorlanan Bir Geçifl Toplumu" [Söylefli] Karizma 5(20) , ss SB SA , 150, 000 Çocuklu un Yok Olufl Sürecinde letiflim Teknolojisi Elefltirisinin Elefltirisi. letiflim: Araflt rmalar 2(2) 2004, ss. 300 (4) 300 (8) Albayrak, Ali - hsan Çarp c o lu. Alver, Köksal. Türk Sosyolojisinde Güvenlik-Özgürlük kilemende Teröre Amerikan Sosyolojisi Etkileri Yönelik Tutumlar. Dini (Bafllang ç Dönemi) Sosyoloji Araflt rmalar 7(20) , Dergisi (12-13) , ss. ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA

29 300 (9) 300 (13) Arl, Alim. Dünyalar Aras nda: Edward W. Said'in Miras. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , , 180 Atç l, Abdurrahman. Osmanl Haremi'ne Dört Farkl Bak fl. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(15) 2003, ss SA , 300 Atefl, Nihat. Gündelik Hayattan Romana Bir nce Çizgi. Evrensel Kültür (154) , ss. Bayrakdar, Mehmet. Terör ve Türkiye. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet 2005 SA (14) Bayyi it, Mehmet. Sa l k/din Sosyolojisi. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. ng. özet SA , 300 (15) 1992 SB 96 Beflirli, Hayati. Türkiye'de 800, 300 Sabetayc l k. Türk Yurdu 24(206) , ss. 300 (10) 1960 SB 27 Balk z, Bekir. Frankfurt Okulu ve 300 Elefltirel Teori: Sosyolojik Pozitivizmin Elefltirisi. Sosyoloji Dergisi (12-13) , ss. ng. ve Türkçe Bingül, lyaz. Patlayan Roman m, özet. Burjuvazi mi? Adam Sanat (225) 1989 SA , SA , 300 Bankoff, Greg. Risk Bölgeleri: Bat n n Terör Üzerine Görüflleri ve slam' n Yeri. Çevirenler: fiahin Gürsoy, Hakk Karaflahin, Dini Araflt rmalar 7(20) , ss SA , (11) Baflbu, P nar. Dünden Bugüne Kozmopolit stanbul. stanbul (51) , ss SB , , ss. Bodur, Hüsnü Ezber. Orta Asya'da Militan slamc Hareketler ve Vahhabilik. Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. ng. özet SA , 300 Bozkurt, Nahide. Terör ve fiiddet Ba lam nda Kullan lan Rivayetlerin Yorumlanmas Üzerine... Dini Araflt rmalar 7(20) , ss. 300 (12) 2005 SA 19 Batur, Behçet. Diyalekti in Ça dafl 297, 300 Dinamikleri: Aktif Toplum-Kitle Toplumu, Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu-Postmodern Toplum Çeliflkisi. Karizma 5(20) , ss SB (16) Büyükbafl, Hakk. Japon Modernleflmesi Üzerine ( ) Bilimname 1(3) 2003, ss SA , 950

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/10 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı