Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR..."

Transkript

1 ARA DEPOLAMA www. ekovar.com ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) (90) Faks : +(90) Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

2 ARA DEPOLAMA Ýçindekiler 1 2 Ekovar Amaç Hastanelerde Tehlikeli Atýk Üreten Birimler Lisansýmýz Dahilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Ekovar Tarafýndan Gerçekleþtirilecek Hizmetler 6 Saðladýðýmýz Diðer Hizmetler

3 Ekovar Teknolojik geliþmeler ve bu geliþmelerin yarattýðý sonuçlar, çevre hizmetlerinin daha ince ve detaylý yönetimini gerektirmektedir. Bu yüzden EKOVAR, Çevre ve Orman Bakanlýðý'ndan almýþ olduðu Lisanslar doðrultusunda tehlikeli atýk üreticilerine; atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ara depolanmasý, geri kazanýmý, bertarafý ve atýk yönetimi konularýnda yenilikçi hizmetler sunan bir çözüm ortaðý olmayý hedeflemektedir. Konusunda uzman kadrosuyla geliþtirilmiþ uygun ve verimli birçok çözüm sunmaktadýr. Bir iþbirliðinin baþlangýcýnda, önce mevcut durumu analiz eder, müþterilerimizin isteðine uygun, atýk tespitinden bertarafýna kadar geniþleyen çözümler sunarýz. Sunulan bu hizmetler yelpazesine atýk etüdü, atýk yönetimi ve danýþmanlýk hizmetleri de isteðinize baðlý olarak dahil edilebilir. Sizin için hangisi uygun olursa olsun, faaliyetlerimizin merkezinde 3 hedef parametre bulunur: ARA DEPOLAMA Hastanelerden kaynaklanan atýklar, Çevre ve Orman Bakanlýðý Tarafýndan Yayýmlanmýþ Olan; Týbbi Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (22 Haziran 2005) Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (14 Mart 2005) Atýk Yönetimi Genel Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik (05 Temmuz 2008) doðrultusunda deðerlendirilmelidir. Bu yönetmelikler doðrultusunda; Hastanede oluþan tehlikeli atýklarýn ara depolanmasýný & geri dönüþümünü ve/veya bertarafýný gerçekleþtirmekteyiz. Toksik Aþýndýrýcý Zararlý Alevlenir Maliyetlerin azaltýlmasý Çevreye maksimum uyum Kaliteli bir hizmet Oksitleyici Çevre Ýçin Zararlý EKOVAR, tehlikeli atýklarýn geri kazanýmý ve bertarafý konularýnda Ankara da faaliyet gösteren Geri Dönüþüm ve Ara Depolama Tesisleri ve atýk toplama hizmetini saðlayan verimli bir lojistik sistemi ile tek elden bütünsel çözümler sunmaktadýr. Ekovar Çalýþma Lisans Kodlarýmýza hlikelilisans.xls adresinden ulaþabilirsiniz. 2 3

4 Hastanelerde Tehlikeli Atýk Üreten Birimler Laboratuvarlar Kemoterapik ilaç hazýrlama birimleri Yüksek düzey dezenfektan kullanýlan üniteler Diþ Anestezi Yoðun bakým Radyoloji Sterilizasyon Bakým & Onarým Lisansýmýz Dâhilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluþan kimyasallar - Yüksek düzey dezenfektanlar - Laboratuarlardan çýkan sývý kimyasal atýklar 4 5

5 Lisansýmýz Dâhilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Lisansýmýz Dâhilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Sitotoksik ve Sitostatik Ýlaçlar Diþ tedavisinden kaynaklanan amalgam atýklarý Kemoterapi Ýlaç Hazýrlama Ünitelerinde Kullanýlan Koruyucu Giysiler (Eldiven, Maske, Önlük vb.) Tehlikeli Maddeler Ýçeren Kartuþ ve Tonerler Kullaným tarihi geçmiþ ilaçlar, bozulmuþ aþý, serum Kontamine Ambalajlar - Hidrojen Peroksit Kartuþlarý - Etilen Oksit Kartuþlarý - Boþ Boya,Kimyasal vb. Kaplarý - Yað, Tiner Tenekeleri - Sprey Kutular 6 7

6 Lisansýmýz Dâhilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Lisansýmýz Dâhilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Bakým ve onarýmdan çýkan Hava Filtreleri (Hepa Filtreler), Eldivenler, Üstübüler Tehlikeli Maddeler Ýçeren Aküler Yað - Yakýt Filtreleri Piller Tehlikeli Maddeler Ýçeren Makina - Ekipman Parçalarý Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuþ Metal Atýklarý Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atýklarý Yalýtým Malzemeleri 8 9

7 Lisansýmýz Dâhilinde Olan ve Saðlýk Kuruluþlarýndan Kaynaklanan Tehlikeli Atýklar Yað, Katran ve Diðer Maddeler Ýçeren Kablolar Saðlýk Kuruluþlarý Kaynaklý Tehlikeli Atýklar (Liste olarak): Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluþan kimyasallar Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar Tehlikeli Maddeler Ýçeren Atýk Fluoresanlar Kullaným tarihi geçmiþ ilaçlar,bozulmuþ aþý, serum Diþ tedavisinden kaynaklanan amalgam atýklarý Tehlikeli Maddeler Ýçeren Kartuþ ve Tonerler Röntgen Banyo Solüsyonlarý ( Fixer, Developer ) Tehlikeli Maddeler Ýçeren Kartuþ ve Tonerler Kontamine Ambalajlar Hava Filtreleri (Hepa Filtreler), Üstübü Bez Yað Yakýt Filtreleri Tehlikeli Maddeler Ýçeren Makina-Ekipman Parçalarý Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atýklarý Tehlikeli Maddeler Ýçeren Aküler Piller Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuþ Metal Atýklarý Yalýtým Malzemeleri Yað, Katran Ve Diðer Maddeler Ýçeren Kablolar 10 11

8 EKOVAR Tarafýndan Gerçekleþtirilecek Hizmetler EKOVAR Geri Dönüþüm olarak, iþbirliði yaptýðýmýz saðlýk kurumlarý için; Atýk etüdü Atýk Yönetim Planlarý'nýn hazýrlanmasý Atýk toplanmasý için Tehlikeli Atýk varillerinin temini Atýk Etiketleri'nin temini Lisanslý araçlar ile atýk taþýnmasý Atýk Yönetimi Danýþmanlýðý Talep etmeniz durumunda, tesisinizdeki atýk yönetimi kapsamýnda atýklarýn kaynaðýnda ayrýlarak toplanmasý, birbiriyle karýþmadan ayrý olarak toplanabileceði geçici atýk depolama alanlarýnýn oluþturulmasý, atýk yönetim planlarýnýn oluþturulmasý, atýk beyan formlarýnýn doldurulmasý, geçici depolama izinlerinin alýnmasý, emisyon ve deþarj izinlerinin alýnmasý v.b. konularda da gerekli teknik desteði saðlamaktayýz. Atýk Taþýma Tehlikeli atýklar çevre ve insan saðlýðýna zarar vermeyecek þekilde taþýnmalýdýr. Tehlikeli atýklar, bu iþ için lisans almýþ firmalar tarafýndan ve özel olarak tasarlanmýþ araçlar ile yapýlmalýdýr. EKOVAR olarak, tehlikeli atýk taþýma konusunda özel eðitim almýþ sürücülerimiz ve lisanslý araçlarýmýz ile Tehlikeli Atýk Taþýmacýlýðý hizmeti vermekteyiz. Ara Depolama Ekovar olarak, müþterilerimize her an destek saðlayabilecek kapasitede Ara Depolama tesislerine sahibiz. Ara depolama tesisimiz içinde yer alan laboratuarýmýzda, ar-ge çalýþmalarý için, test ve deney ortamlarý hazýrlanmýþtýr. Her yýl yönetimimizce belirlenen konu baþlýklarý altýnda, üniversiteler ile iþbirliði de yaparak ar-ge projeleri geliþtirmekteyiz. konularýnda tam hizmet çözümleri saðlýyoruz. Bir iþbirliði baþlangýcýnda, önce mevcut durumu analiz eder, müþterilerimizin isteðine uygun, atýk tespitinden bertarafýna kadar geniþleyen çözümler sunarýz

9 Saðladýðýmýz Diðer Hizmetler Endüstriyel Temizlik/Hastane Temizliði Danýþmanlýk ve Eðitim Geçici Personel Temini EKOVAR olarak, Geri Dönüþüm hizmetlerinin yanýnda Endüstriyel Temizlik/Hastane Temizliði Danýþmanlýk ve Eðitim Geçici Personel Temini hizmetleri de saðlýyoruz. Sunduðumuz hizmetlerle müþteri memnuniyetini saðlamak için atýk konusunda olduðu gibi Endüstriyel Temizlik/Hastane Temizliði konusunda da ihtiyaç duyulan her yerde en iyi hizmeti sunmak için çalýþýyoruz. Ülkemizde endüstriyel/saðlýk hizmetlerindeki geliþmelerin hýzlý yayýlýmý, bir çok teknik problem ve üretim kirliliðini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda kurumunuzda, isteðinize uygun olarak temizlik hizmeti saðlýyoruz. EKOVAR GERÝ DÖNÜÞÜM olarak profesyonel kadromuzla ve en modern araç-gerçlerimizle bu alanda da sizlere en iyi hizmeti vermeyi amaç edinmekteyiz. EKOVAR çözüm ortaðýnýz olarak, atýk yönetim sistemlerinin kurulmasý konusunda da gerekli teknik desteði vermekteyiz. Atýk yönetimi kapsamýnda atýklarýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý, birbiriyle karýþmadan ayrý olarak toplanabileceði geçici atýk depolama alanlarýnýn oluþturulmasý, atýk yönetim planlarýnýn oluþturulmasý, atýk beyan formlarýnýn doldurulmasý, geçici depolama izinlerinin alýnmasý, emisyon ve deþarj izinlerinin alýnmasý v.b. konularda gerekli teknik desteði saðlamaktadýr. Geçici personel kullanýmý, daha fazla uzmanlýk ve esneklik saðlayarak personel yönetiminizi daha etkin hale getirir. Geçici iþ güçlerimiz sizin tarafýnýzdan görevlendirilerek sizin için çalýþýr. Kýsa süreli veya uzun süreli personellerle dar boðazlarý rahatça aþabilirsiniz. Ýþ Yönetimi departmanýmýzdaki uzmanlarýmýz sayesinde size kiþisel danýþmanlýk hizmeti sunarak en uygun branþ çözümlerini saðlýyoruz 14 15

10 16 EKOVAR, yeni teknolojilere ve insan kaynaklarýna yatýrým yaparak, uzman olduðu tehlikeli atýklar açýsýndan çevresel sorunlarýn çözümüne katkýda bulunur. Atýk taþeronluðu, ara depolamasý, geri dönüþümü, bertarafý ve taþýmacýlýðý, endüstriyel temizlik hizmetleri, eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri ile tehlikeli atýklar konusunda müþterilerine komple çözümler sunar.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com

TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com TANITIM KATALOÐU www.enovagrup.com ÖNSÖZ ENOVA GRUP ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ MÜHENDÝSLÝK DANIÞMANLIK VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. YÖNETÝM Çevre, insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı