KAN BANKACILIĞI I VE TRANSFÜZYON TARĐHĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN BANKACILIĞI I VE TRANSFÜZYON TARĐHĐ"

Transkript

1 KAN BANKACILIĞI I VE TRANSFÜZYON TARĐHĐ Dr. Ramazan ULUHAN IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi Aralık 2011

2 KAN en eski tarihten beri, insanoğlu için i in gizemli ve büyüleyici b olmuştur. Kan insanlarda ihtiras kaynağı olarak tanımlanm mlanmıştır. Sık S k sık s Sıcak kanlı, Soğuk kanlı veya Kanı bozuk gibi deyimleri kullanırız. Bu gibi deyimler her dilde vardır r ve tüm t m dünyada d yaygın n olarak kullanılmaktad lmaktadır.

3 1492 Papa VIII. Innocent yüzyy zyıllarda genç insanların n kanının yaşlılara lara verilmesiyle yaşlılık k ve güçsüzlüğün önüne ne geçilebilece ilebileceğine ine inanılm lmış ve bu inanış ışla 10 yaşı şındaki 3 çocuğun un kanları hekimler tarafından Papa ya verilmiş ve sonuçta 4 kişi ölmüştür. Bu olgu kayıtlara geçmi miş ilk hemolitik transfüzyon reaksiyonu olarak tarihte yerini almış ıştır.

4 1628 William Harvey 1260 Đbn-el Nafis: KüçüK üçük k kan dolaşı şımını ilk olarak tanımlad mladı. 350 yıl y l sonra, 1628 de William Harvey kan dolaşı şımını ve damarlarda kan akım m yönünüy tanımlad mladı.

5 1665 Richard Lower Köpekten köpek peğe e ilk kan naklini yaptı (köpek yaşad adı) Sonraki iki yılda y hayvandan insana kan nakli denemeleri yaptı.

6 1667 Jean-Baptiste Denis Koyundan insana ilk başar arılı transfüzyonu bildirdi.

7 1678 Lower ve Diğerleri Çeşitli hayvanlardan insana kan nakli yapıld ldı. Ölümlerle sonuçlanmas lanması üzerine Paris tabip odası uygulamanın n kanun dışıd olmasını istedi. On yıl y l sonra parlamento transfüzyonun gayrı resmi olduğunu unu ilan etti.

8 1795 Đlk kez insan kanı nakli Amerikalı Dr. Philip Syng Physick tarafından yapıld ldı.

9 1818 James Blundell Dr. James Blundell doğum sonrası kanama geçiren hastasına kocasından enjektörle aldığı kanı nakletti arası 10 nakilden 5 i 5 i başar arılı oldu.

10 1840 Samuel Armstrong Lane Londra da da Samuel Armstrong Lane hemofili tedavisinde tam kan transfüzyonu kullandı.

11 1867 Joseph Lister Đngiliz cerrah Joseph Lister transfüzyon reaksiyonlarını önlemek için i in antiseptikler kullandı.

12 ABD de doktorlar insanlara koyun, keçi i sütüs transfüzyonu yaptı.

13 1884 Sütün n yan etkileri nedeniyle kan ihtiyacını karşı şılamak için i in tuzlu su sütün s n yerini aldı.

14 1901 TRANSFÜZYON TIBBI ĐÇĐN N MĐLAT M Avusturya lı Karl Landsteiner A, B, C (O) kan gruplarını buldu.

15 1902 Decastrello ve Sturli 4. ana kan grubu olan AB yi buldu.

16 1907 Landsteiner in çalışmalarından haberi olmadan, Polonyada Jansky kan gruplarını sıklığına göre g I, II, III, IV diye tarif etti. Aynı sınıflamayı ABD den Moss ters olarak IV, III, II, I diye yaptı.

17 1907 Ruben Ottenberg ilk cross-match match i i gerçekle ekleştirdi. O grubunun universal verici olduğu söylendi.

18 1908 Carlo Moreschi antiglobulin reaksiyonunu gösterdig

19 1915 Richard Lewisohn bir kan pıhtp htı önleyicisi olan sodyum sitrat ın n kan nakillerinde kullanılmas lmasını önerdi.

20 1916 Francis Rous ve J.R. Turner sitrat ve glukoz solüsyonunda syonunda kanların n alınd ndıktan sonra iki hafta saklanabildiğini ini gösterdiler. g

21 1919 Alman araştırıcılar Hirszfeld ve Hirszfeld ırklar arasında kan gruplarının oransal dağı ğılım m gösterdig sterdiğini ini buldular.

22 1921 Prof. Dr. Burhanettin Toker Türkiye de transfüzyon çalışmalarını başlatt lattı.

23 1921 DÜNYADA ĐLK KAN BANKASI Đngiltere de KızılhaK lhaç sekreteri olan Percy Oliver tarafından kuruldu de Roma da yapılan ilk ISBT kongresinde, ilk güvenli g kan bankası olarak onaylandı

24 1926 Đngiliz KızılhaK lhaçı ilk Kan Transfüzyon Servisini kurdu.

25 1930 Kan grupları ile ilgili buluşu nedeniyle Karl Landsteiner Nobel ödülü aldı.

26 1930 Rus Shamov tarafından ilk kez kadavra kanı canlıya nakledildi. Daha sonraki yıllarda y 2500 kişide ide bu yöntemle transfüzyonlar yapıld ldı.

27 1932 Đlk kan bankası fonksiyonu gören g bölüm Rusya Leningrad da da hizmete girdi

28 1932 Haydarpaşa a Numune Hastanesinde transfüzyon yapıld ldı.

29 1935 Uluslar arası Kan Transfüzyon Derneği International Society of Blood Transfusion- ISBT kuruldu.

30 Norman Bethune; Đspanya içi savaşı Çin

31 1937 Chicago da Bernard Fantus ilk kan bankası kurma yetkisi verilen kişi oldu. Cook County Hospital da ilk hastane kan bankası kuruldu.

32 1937 Paris te yapılan kongrede ISBT, kan gruplamasında ABO terminolojisini kabul etti.

33 1938 Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesinde transfüzyon yapıld ldı. Goodal ve ertesi yıl y l Boland transfüzyon için i in plasenta kanı kullandılar. lar. Phillip Levine, Rh sistemini buldu. Bu sistemin isimlendirmesi Karl Landsteiner ve Wiener tarafından yapıld ldı.

34 1939 Harvard Tıp T p Fakültesinden fizik kimya profesörü Edwin Cohn etanol fraksinasyonu ile plazmadan fibrinojen, gama globulin ve albümini ayrış ıştırdı.

35 1942 Bernstein kan gruplarının n insanlarda Mendel kanunları ile geçti tiğini ini buldu.

36 1943 J.F. Loutit, P.L. Mollison asit-sitrat sitrat-dextroz solüsyonu syonu ile kanların çok daha uzun süre saklanmasını sağlad ladılar. lar.

37 1944 Cambridge de de genetik uzmanı Sir Ronald Fisher Rhesus sisteminin çeşitli allellerden bir sistem olduğunu unu gösterdi. g C; c; D; E, e yi içeren i nomenklatürü önerdi Coombs, Mourant ve Race tam olmayan antikorları tanımlamak için i in anti-human globulin testini (Coombs testi) geliştirdi.

38 1945 Türkiye de üniversite ve bazı hastanelerde küçük k kan üniteleri kuruldu. Ankara da Cebeci hastanesi, Đstanbul da Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi, Haseki, Şişli Etfal, Haydarpaşa a Numune Hastaneleri.

39 1947 Amerika Kan Bankaları Birliği American Association of Blood Banks-AABB AABB kuruldu İngiltere de Ulusal Kan Servisi kuruldu.

40 1950 Plastik kan torbası bulundu. Eritrositleri dondurmak amacıyla gliserol kullanılmaya lmaya başland landı.

41 1953 Kızılay kongresinde kan yardım teşkilat kilatının n kurulması kararlaştırıld ldı. Kan komponentleri soğutmal utmalı santrifüj yöntemiyle elde edildi.

42 1954 Kan ürünü kriyopresipitat (AHF) hemofili tedavisinde kullanıld ldı. Daha sonra Liyofilize faktör VIII ve faktör r IX konsantreleri kullanıld ldı.

43 1956 International Society of Blood Transfusion ın n bilimsel yayın organı Vox Sanguinis yayın hayatına girdi.

44 1957 Ankara ve Đstanbul da Kızılay K kan merkezleri açılda ldı.

45 1959 Max Perutz eritrositlerdeki hemoglobinin moleküler ler yapısını,, oksijen taşı şıma görevini ve kana rengini veren madde olduğunu unu tarif etti.

46 1960 A. Solomon ve J.L Fahey ilk tedavi amaçlı plazmeferez işlemini i rapor etti.

47 1960 AABB nin bilimsel dergisi Transfusion yayın n hayatına girdi.

48 1961 Trombosit süspansiyonlarının n kanamalı kanser hastalarında yaşam amı uzattığı bulundu. Gibson CPD(sitrat fosfat dekstroz) solusyonunu buldu. Kan saklama süresi s 28 güne g çıktı.

49 1961 Doç.. Dr. Orhan Ulutin ve ekibi tarafından Cerrahpaşa a Tıp T Fakültesinde laboratuvarda fibrinojen, faktör r V, Protrombin, faktör r VIII elde etti.

50 1967 Liverpool dan Clarke yenidoğan anın n hemolitik hastalığı ığında anti Rh (D) kullanarak korunmayı sağlad ladılar. lar. Ankara da Kızılay K tarafından Plazma Fraksinasyon ünitesi kuruldu.

51 1969 S.Murphy ve F.Gardner trombositlerin oda ısısında daha uzun süre s saklandığı ığını buldular.

52 1971 ABD de bağış ğışlanan kanlarda rutin olarak HBsAg taraması yapılmaya başland landı.

53 1979 Bulunan CPDA-1 solüsyonu syonu ile kan saklama süresi s 35 güne g çıktı.

54 1981 Kızılay Kan Merkezlerinde plastik kan torbasına geçildi.

55 1982 Bulunan SAG-M solüsyonu syonu ile eritrosit saklama süresi 42 güne g çıktı.

56 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu çıktı. HBsAg, RPR, ve sıtma s için i in kalın n damla taraması zorunlu testler olarak kabul edildi.

57 1985 Dünyada ve Türkiye de bağış ğışçıdan alınan kanlara HIV tarama testi yapılmaya başland landı.

58 1990 Dünyada anti-hcv testi uygulanmaya başland landı.

59 1996 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (KMTD) kuruldu. anti-hcv zorunlu tarama testi olarak kabul edildi.

60 1996 KMTD nin bülteni b DAMLA yayınlanmaya başlad ladı.

61 1997 KMTD ve Sağlık k Bakanlığı ilk Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon TıbbT bbı Kursunu Adana-Mersin Mersin de düzenledi. d Sonrasında nda 15 Kurs, 1 Uluslar arası,, 4 Ulusal Kongre gerçekle ekleştirildi. Bağış ğışçı sorgulama formu oluşturuldu ve kullanılmas lması zorunlu kılındk ndı.

62 1998 Klinisyenlere yönelik y Kan ve Kan Bileşenlerinin enlerinin Kullanımı Sempozyumları başlad ladı. 10 yılda y 54 ile gidildi. 134 Sempozyum gerçekle ekleştirildi. Faktör r IX rekombinant yöntemlerle y elde edildi.

63 1999 ABD, Japonya, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde HCV ve HIV için i in NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) kullanılmaya lmaya başland landı.

64 2000 Dünya Sağlık Örgütü Güvenli Kan Benimle Başlar lar sloganıyla bu yılıy güvenli kan ve güvenli g bağış ğışçıya ayırd rdı.

65 2003 ISBT 8. Bölgesel B Avrupa Kongresi Đstanbul da 1200 kişinin inin katılımı ile düzenlendi.

66 2003 KMTD nin bilimsel dergisi Blood Banking and Transfusion Medicine yayın n hayatına girdi.

67 2004 Türk Kan Vakfı Kuruldu.

68 2004 Tüm m dünyada d 14 Haziran günü g Dünya Gönüllü Kan Bağış ğışçıları Günü olarak kutlanmaya başland landı.

69 Mayıs s 2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünler kanunu kabul edildi.

70 Aralık Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği yürürlüğe e girdi.

71 2009 Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 1. baskısı yayınland nlandı Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi güncellendi ve 2. baskısı yayınland nlandı.

72 TEŞEKK EKKÜRLER

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

İçindekiler. Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları

İçindekiler. Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları İçindekiler Türk Tıp Öğrencileri Birliği 5 Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

LTESİ GENEL CERRAHİ ABD. Prof. Dr. Turgut İPEK

LTESİ GENEL CERRAHİ ABD. Prof. Dr. Turgut İPEK KANAMA, HEMOSTAZ, KAN TRANSFÜZYONU ve KOMPLİKASYONLARI KASYONLARI İ.Ü.. CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ABD Prof. Dr. Turgut İPEK Travmanın n cinsine (fiziksel, kimyasal yada inflamatuar)

Detaylı

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İLK YARDIM, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU Giriş Dünyada ve Türkiye de ilk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.)

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 147 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER Sağlık Hizmetleri 150 Tıbbi Araştırmalar 155 Sınırlar Ötesinde Paylaşma 157 Sosyal Hizmetler 158 Sosyal Sigorta 161 Gönüllü Çalışma 162 148 Health Sağlık ve and Sosyal Social

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı