X?$i&lY,^* I A.I I YAKTA:T MALI"'] o, I. 6l KWA Jenerarddin Yrlhk Bakrmr ( il Saghk Miidiirhi[ii I ) Q.br ll.. rzots

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X?$i&lY,^* I A.I I YAKTA:T MALI"'] o, I. 6l KWA Jenerarddin Yrlhk Bakrmr ( il Saghk Miidiirhi[ii I ) Q.br ll.. rzots"

Transkript

1 T.C. ADANA VALiLiGi il saglrt< Mudtirhigti Sayr : Satrnalur u I Konu : Yaklagrk Maliyet Q.br ll.. rzots YAKTA:T MALI"'] X?$i&lY,^* Miidirlii[iirnriz ve Miidiirliifiimiize balh birimlerin ihtiyacr olan agaf,rda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen 6 Ktsrm 29 I(alern Hizmet Altmt ternini igin; 4734 Sayrh Kamu ihale Kamrnun g.maddesi gere[i yaklaqrk maliyete esas olmak iizere; Biritr fiyatlannrn bildirilmesini rica ederim. Srra NO Birim Fiyata Esas ig Kaleminin Adr M iktarl Birimi A. ) ASANSORLERiN YILLIK PERiYODiK BAKIMI Il Saflrk Miidiirliigrinde bulunan 4 Durakfi, Taur I A.I I Otomatik Kaprl, 630 Kg Itupasiteli, Hidrolik Tip insan L Asans<iriiniin Yrlhk Bakrrnr Ytirepir ilge Saglrt Viidi.ir lligiinde bulr,nun j5*ukf, Tan.r Oton.ratik Kaprh, 800 Kg Kapasiteli insan Asansrininiin Yrlhk Bakrmt tz Ayhk 12 Ayhk Birim Fiyatl {TL ) Toplam Fiyatr (TL ) 1. Krsrm Toplaml : B, ) JENERATORLERiN YILLIK PERiYODiK BAKIMI 80 o, I KWA Jenerardnin yrlhk " Bakrmr ' ( I 12 Acil t2 Kornura Merkezi AyLk.; )a\ D/l B.5 B B.8 8,9 B. l0 6l KWA Jenerarddin Yrlhk Bakrmr ( il Saghk Miidiirhi[ii I ) 12 Aylrk 70 I(WA Jeireratrinin Yrlhk Bakrmr ( il Saglk Miidiirliigrj 2 ) I2 AyLk 70 I(WA J nerarciriin Yrlhk Bakrmr ( Yi.ireBil i19e Saghk Miidnrliigii ) 12 Ayhk -]5 KWA Jeneraronin Yrllrk Bakunr ( Umke Deposu Halltlu ) t2 Ayhk 7-15 KWA Jeneratoriin Yrll:k Bakuu ( Umke Deposu Hal.utlu ) 12 Ayhk 7,5-8,4 I(WA Jeneratriri.in Yrlhk Baktmr ( Uurke Depcisu Hawtlu ) t2 Ayhk 01 B 366i Plakah Mitsubishi Marka Umke AracrndJ Bulunan 6,5 I(WA Jeneratoriin ytlhk Bakrmr t2 Ayhk 01 BLB 95 Plakah Mitsubishi Marka Umke Aracrnda Bulunan 3,68-4 KWA Jenerator ijn yrlhk Bakrmr t2 Ayl rk 01 CHA 40 Plakalr Volkswagen Marka Uurke Aracrnda Bulunan 4 KWA Jener.atoriin yrllrk Bakrryrr I2 Ayhk 2. Krsrm Toplamt :

2 a t I c.2 c.3 c.5 c. ) TELEFoN SANTRALLERiNiN yrr,lrr ptniyolik s,{rri\,{r I Telesis Marka px24l100 Model 8 Drg havl76 i9 Hat Kapasiteli Telefon Santralinin yrlhk Bakrmr t2 AyLk ( Il Saflk Miidiirliigii ) Telesis Marka px24l100 Model 24 Dr1 hatl64 i9 Hat Kapasiteli Telefon Santralinin yrlhk Bakmr t2 Ayhk ( 112 Acil Komuta Merkezi ) Nodel Marka 8 Drq Hat/I6 i9 Hat Kapasiteli Telefon Santralinin Yrlhk Bakrmr ( il Saghk Miidiirliigi ) t2 Ayhk Ifurel 48 Mar.ka 8 ighat / 56 Drg l{at Kapasiteli Telefon Santralinin yrlhk Bakrmr t2 Ayhk ( Seyhan ilge Saglrk Miidiirliigu ) IQrel DS 200 Marka 8 i9 Hat / 56 Dr9 Hat Kapasiteli Telefon Santralinin yrlhk Bakrmr 12 AyLk ( YtireEir Ilqe SaEhk Miidiirliigii ), : 3. Ktsrm ToDIamr : D. ) KESiNTiSiz GOc KAYNAdI ( UPS ) YILLIK PERiYc DiK BAKIMI D I I I 60 KVA Tescom Marka Dspower Model Kesinrisiz Ciig Kaynagr ( UPS ) Yrllrk Periyodik Bakrmr 4 Bakrm ( ll Saghk MridiirliigLi ) D.2 30 KVA Infom Marka Pyramid Dsp Model Kesintisiz Gig Ituynagr ( UPS ) Yrlhk periyodik Bakrmr ( I 12 Kornuta Merkezi ) 4 Bakrm D.3 50 KVA Enel MarkaC Serisi Model Kesintisiz Giig Kaynafr ( UPS ) Yrlirk Periyodik Bakrmr ( Yiiregir llge Saghk Midiirliigri ) 4 Bakrm 4. Ktstm Toplamr : /ILLIK PERiYODi K BAKIMI I E.1 r:z I Adet Aralog Adresli Panel, I Adet Tekrarlayrcr panel, 144 Adet Dedektdr, 13 Adet Buton ve l3 Adet Sirenin Yrlhk Bakrmr ( il Sashk Miidiirlngii ) t2 AyLk I Adet Analog Adr.esli Panel, 38 Adet Dedektor, 6 Adet Buton ve 6 Adet Sirenin ytllrk Bakrmr t2 Ayhk ( I 12 [(omuta I(ontrol Mer.kezi ) E.3 I Adet Analog Adresli panel, 50 Adet Dedektdr, 4 Adet lluton ve 6 Adet Sirenin yrllk Baktrrr ( Yiiregir. itqe Saghk Miidrirliilri ) t2 Aylrk 5. Krsrm Toplamt :

3 F, ) KAMERA SiSTEMLERiNiN YILLIK PERIYODiK BAKIMI 16 Adet Sabit Iftu.rera, I Adet DVR, I Adet Monitdriin yrlhk Baktmr ( it Saghk Mridrirliigr ) l6 Adet Sabir I(amera, I Adet DVR, I Adet Monitonin Yrllrk Bakrmr ( Depo Ikrnal ve Teknik Desrek Birini ) 25 Adet Sabit lfumera, 1 Ader DVR, I Adet LCD/TV Monitoriin yrlhk Bakrn.l ( I 12 Komuta Kontrol Merkezi ) 9 Adet Sabit Kamera, 1 Adet DVR, I Adet Monitonin Yrlhk Bakunr ( Yiiregir ilge Saghk Miidiirltigri ) 9 Adet Sabit Kanera, 1 Adet DVR, 1 Adet Monitctriin yrlhk Baklnir ( Ceyhan Ilge Salhk M0diirlnfii ) 3 Adet Sabit Kamera, I Adet DVR, 1 Ader Monitdnjn Yrllrk Bakrmr ( Seyhan ilqe Sa[trk Miidtirliign ) 6, Krsrm Toplamr : Genel Toplam : r!'' I onelnli Notlar: En son yaklagrk fiyat bildirim kabut tarili l.-6- / tzotstarihi 'resai saati bitimine kadardrr. : Birir.n fiyatlar. iizerinden bildirdi[iniz toplam bedel K.D.V harig belidilecektir. : Fiyatlar TL. olar.ak verilecektir. Adresr Musrafa Kemalpata Bul, No:8 Yiiregir / Adana irtib"t, tj+kfiafiurk internet Adresi : / Satrnalma

4 (9 + Il] t;ri]tir! t]ekerrr!il T.C. ADANAVALiLiGi il saghk Miidiirhigii ILETI$IM ADRESI Il Salhk Mridiirhilii Mustafa Kemalpaga Bulvan No:8 Yiirelir - Adana Tel : Q Fax: Il Ambulans Servisi Baghekimli!i Yenibaraj Mah. Hacr Omer Sabancr Cad Sokak Seyhan - Adana Tel : '/ Fax: Yiiregir Ilge Salhk Miiditrltigii Krgla Mah Sokak No : 6 D:2 No:l/B DSi Konutlan Yrirelir - Adana Tel : Fax: Ol Seyhan ilge Saghk Miidiirliilii Baktmyurdu Cad.yeqilyuva Mah. No:107 ( Meydan ASM Ustii - Qoguk Hastanesi Bitigigi ) Seyhan - Adana Tel : Fax: Ceyhan Ilge Saghk Miidiirliilii Hacr Ibrahim Mah. 6 Ocak Cad. Eski SSK Lojmanr KaI''2 Ceyhan - Adana Tel: t Fax: t Depo ikmal ve Teknik Destek Birimi Karatag 7. Km Hawtlu yolu Yr.iregir - Adana Tel: Fax: Adres: Mustafa Kemalpaya Bul. No: g Yiirelir / Adana Tel: O lrtibat : V.H.K.i. A.AKTURK Intemet Adresi : Fax: t2

5 ASANSOR peniyonir uxrnr rnxuix g.trrnlvrnsi l.kapsam: Adana il safhk Mudiirliigiinde bulunan 4 durakh,. tam otomatik kaprh, 630 kg. kapasiteli, hidrolik tip insan asansdr0 ile Yiirelir ilge Saglk Mudiirliigiinde bulunan 3 durakh, tam otomatik kaprh' 800 kg. kapasiteli insan asansdriintin Sdilegme suresince ayda 1 defa ol.uk rir.r. periyodik bakrmmr ve asansdrlerin siirekli gahgmasmrn temin edilmesi igleridii. Tiim iglemler yiiriikliikte olan Asans.r Bakrm ve igletme y.netmeligine uygun olarak yap acaktrr. Yiiklenici firma sorumlul'eu drqrnda kalan, deliqimi gereken yedek pargarar bakrm yapan firma tarafindaa tespit edilecek ve idare tarafindal temin'edilecektir. Bakrm hizmeti verecek olan firma aqagrda belirlilen belgelere sahip olacaktrr. - TSE Hizmet yeterlilik belgesi. - iso Belgesi, - 2 Adet Miihendise (Fleklrik veya Elektrik-Elektronik ve Makine), firma adrna onaylanmrg SMM ve Biiro Tescil Belgesi olacakhr. - Bakrm igini iistlenen firma, bakrm sdzleqmesi imzalanmasr akabinde s6z konusu asansdr iqin detayrr bir durum tespit raporu hazrlayrp, bina sorumlusuna u"l""jtir. -yrlrrk kontrol. srrasrnda (A tipi muayene kuruluqu tarafindan yaprracak olan yrlhk muayene) asansdnin bakrmrm iistlenen firma igin kontrolii olan sorumlu t.t"iry.i, 'n. oj.rikte nezaret edecektir. 2.GENEL ntikuvil,nn naxru isi: 2'l Asans.r Makine Motor q"g** ya! seviyeleri kontror edilecek, eksik ise tamamranacak, frenlerin ayarlan kontrol edilecek, bozuk olanlar yeniden ayar yaprlacaktrr. 2'2 Kumanda tablosu elektrik aksamr konhol eailir. rontaktorler ve klemensler kontrol edilecek, gevqek olanlar srkrlacaktr. 2.3 Paraqflt regiilatdr halatr ballantr noktalan ve kesici fi.izeleri kontrol edilecektir. 2,4 Nihai kesici galter kesme mesafeleri kontrol edilecektir. 2'5 Kabin ve afrrl* krlavuz raylarr kontrol edilir, yallan tamamlanrp patenleri kontrol edilecektir. Agnmalar var ise defigtirilecektir. lt6 Kabin ve alrrhk halat bafilantr gigeleri, klemensleri kontrol edilecek, gevqek olanlar skrlacaktrr. Kabin halatlannda agrnma olup olmadrlr kontrol edilecektir. 2'7 Kabin revizyon kumaada kutusu revizyon butonlan, stop kontaklanmn gahqrp galqmadrlr kontrol edilecek, anzah olanlar defigtirilecektir. 2'8' Kat kaprlan kontrol edilerek kilitlerin, fig kontaklann, diktatdrlerin ayan bozuk olanlarm ayarlan yaplr, anzah malzemeler firma rapor edilerel tespit edilen anz a patgalmdzeme veya yedek pargala' liste halinde idaremize sunacaktrr. Kapt.emniyet geregleri kontroi edilerek standartiara uygun qalgrp galrgmadrgr kontrol edilecektft' Anzah kilit ve fi$ kontaklarr deligtirilerek ur*ro. gffi.rrmayacaktr. Kesinlikle kapr emniyet tertibatr iptal edilerek gjrgtrnlmamahdrr Asansdriil durug seviyeleri kontror edileret, bozuk oranlar ayarlanacaktr. I ls? r'1'$,/ t.

6 2'10' Kat g66tor8e elemarla-n ve butonlan kontrol edilerek, gdstergeler!ut9n.v: iizerindeki lambalar yanmayan tespit edilir ve idarenin- vermiq oldulu lambalar ite defiiqtirilir. 2'11' Asansdr-kuyu dipleri temizleneclktir. -esansonln uakrmr bittikten sonra sogutucu kumanda fanlar, tablosundaki kontaktdrler vb.temizrifi, asansdr kabin iizerinin *r'rrn, '** temizlili yaprlacaktrr' Asansdr raylan gaz. ile silinip y"eniden yallamp, kat kaprlannm t*uii"lirrin"ri, makine grubunrm fan motorunun temizligi u" ga*i--dun ati*r ur.* yallann temizlisi makine dairelerinin temizlili ve halat temizlikreri _"b: Ju.r. temizlikler i,titrr"r"i ffi;l.*#;i'#'r,.? "ruo batrmda yaprlacaktrr' Temizlik yaprlmadrfr taktirde temizlikten dogabilecek parga arirur*ra- yt*r.nici firma sorumlu olacakttr. 2'12' Asansdr bakrm i$i bitirildikten sonra asansdr bir siire kontrol gahqmasrna alnarak anormal bir dr.rum olup olmadtlr kontrol edilecektir. 2'13' Asaasdrlerin bakrmr srasmda tabii agrnmadan, malzeme yorulmasrndan, rutubetten ve benzeri nedenlerden. dolayr meydana gelen arrzaiarda deliqmesi g"r.r."n furfu?lii.j.g *,rur, orparqalarur ilk 6nce tamiri voluna gidilecek, tamiri mfrnkun olmadrlr tutaiia. t"fiil;; yedek pargalar ashna uygun olmak iizere yerine takrlacak, tuktt-u it" *rrayr giderme igt",ni, unruri oian pargarann iq gdrmezlipine dair Kurum elemanlannca miigtereken tuiuracat< tut*rk ; ;;;;; g"jre yaprracaktrr. BfllP qi:dq firmaca giderilecek,sdktilen parsatar,.j"r.r"r.r.'iii"il i*"jil*,i"ra,ne tutanakra teslim edilecektir. 2'14' Fitma periyodik bakrm ve onanmlar sonucu yaprlmrq igleri rapor edip arrzal pargala. aynca rapor ederek idareye bildirecektir. 2'15' Sdzleqmenin devam ettili miiddet igerisinde asansdrlerin iqletilmesi ve bakrm iglerinde dogacak biitiin teknik sorumluluk firmaya ait olacaktrr. gakr; noksanhlrndan ve igtetm"'y.te.rl"lilinden kaynaklaaan ve grkabilecek britiin anzalara firma aoresine y;;ril"ilj"f""l"""r,"t"tiioou."ektir. En g"g?qkd saat igerisinde arzaya miidahale edilecektir. 2'16' Bakrm ve igletim hizmetlerinin yiiriitiilmesi sturrnau, iq sa[hfr ve gilvenliline iliqkin her tiirlii tedbirin ahnmamasr halinde dolacak tiim sorumluluklar firmaya ait olacaktrr. 2'17 ' Bakrm ve igletim firmasr elemaararmm kamu marrna verdikle ri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini idare,yapacaktrr) iizerinden firma tarafindan ddenmek zorundadrr. 2'18' Asansdrlerin igletilmesi, bakrm ve urzalarrnrn gioeritmesi gutr9-ui*, iqletmede g6revli Kurum teknik elemanlanntn nezaretinde y_ aprlacak, sistemin jarqtrnlmasr ve diser konularda Kurum teknik elemanlanna firma tarafindan teorik 6itgi ve egltim veriiecettir. 2,19. Asansdrlerdeki tiim cihazlarla ilgili qalrq;a prensibi, bakrm ve onanm talimatnameleri iqletmeci firma tarafindan hazrrlanacak ve uygun yerleri asrlcaktrr. ' 2'20' Asansdrlerin igletilmesi ve bakrmisrrasrnda olabilecek malzeme gerektirm eyen aflzarats6zlegme kapsamrnda iicret talep edilmeden giderilecektir. 2'21' Baktm esnasrnda firma her titulii tedaxiki almakla miikellef olup (bakrma gdnderdifii elemanlarr mutlaka. sigortah olacaktr) olasr bir aksilikte ku--urnu, sorumlu olmayacaktrr. Firma bu hususu peginen kabul eder. 2'22' Penyoilik baliirm igleri her ayrn I'i ile 15'i arasrnd_a 30'ar giinliik periyotlarla kabin, ving, :ffi;"tffim"ffllt* tesisatr, kumanda tablosu ve diler ur.u,i, a.uuii, :il;, isinde iqler 2'23' Bakrm - onartmlarda tespit edilen arna pargalmalzeme veya yedek pargalarr liste halinde idaremize sunulacaktr. idare tarafindan verilen malz;e iyeoek pargalar, yiiklenici tarafindan iiqetsiz olarak montaj edilecektir. 2'24' Baltm igleri esnasrnda- kullanrlmasl gereken her tiirlii temiztik malzemesi ve araglarrn temini Iirma tarafindan bedelsiz olarak kargilanacaktlr, 2'25' Bahm yapan firmaca temin edilecek asansor tjim oefteri, yaprlacak kontrollerde g6revliler tarafindaa incelenecek Bu defter asarsdrtin u*.u -uki*- duiresinde veya bina sorumlusunca kalcr olarak muhafaza edilecektir. Her bakrmdan.o-u ur*r0.. bakrmr ile ilgili yaprlan biitiin i$lemler asansdr bakrm defterine igrenir. Bakrm defterine igrenecek kayrtlarrn ui. imrrirriiutrri, yapar, fir-u tarafindan da muhafaza edilecektir. 2lSar"l'a i

7 2'26' Bakrm yapan firmalar, asansorlerin bakrmrm Asansdr Ba]<rm v9 olarak igletme yapacak ydnetrneri$ine olup, can ve. uygun mal grivenligi y;;u";; risk sorumlusunu taslmasr yazrl "ransdriin durumunda, olarak bilgilendirecektir. bina 2'27' Baktmr yapan firma, bina sorumlusunun, iki kiqiden az olmamak iizere alarak asans6r belirleyecegi sayrsrru salrda kigiye dikkate acil durumiarda t';;" galqmasr t""rr"ra" verecektir. "ciim verilen bu e[itim bir tutanakla kayt utttnu atnu"attrr.-lnr:l tunqrrra gahqmala'nr igeren tarimat, kurtax.ma gahqmasrn yapacak olanjarrn k l"yltkh ;;;;iljcekleri yerlerde muhafazaedilecektir. Bina sorumlusu, elitim aran kiqilerin desigmesi halinde ;;i-;;r;vnere egitim uerirri.i"i*ii"yu.ur.rr. 3'i$ GWENLiGiT Bakrm ve onanm i$i igin gelen firma elemanlanmn can giivenlili iq mahallinde ve gerekse ulagrm esnastnda firmaya aittir' Fi*ull r*ruriina. rg gtivenligi tedbirlerini almak zorundadrr. 4. i$in KONTRoLU: Asansdrlerin yi.iklenici tarafindan yaprla.n tiim ayhk bakrm _ onaxrm ve deligecek olan tiim parqala'mn tonlrgli nt.,*unna* f.p,rrp, firma tarafindan miigterek tutulacak olan rapor ile belirtilecektir' Ayrrca idarenin belirleyici'bi. soru-lu teknisyen nezaretinde asans.r bakrmlan yaprlacaktrr. 3lSayl'a

8 ADANA il SAGLTK MUDUnr,0cii vn nl6r,r ninil',nniuon KURULU mxrneroru,nnin-lgj yy.l t_finl uir,x pair-casrz BAKrM onartm KONU: Bu gartname' idaremiz ve bagrr birimlerinde kurulu..bulunan(agagrda listesi yazr') toplam 10 adet, Dizel motorlu, elektrden gruplan, ii *"n jeneratdr ve R6mork tipi Jeneratdrleri ga'qrr d'rumda tutabilmek igin E*im "r* iz uyrtt to*yo.u p;.ty;;il;;. ve onanm iglerinin yaprlmasrru saglamak amacryla hazrrlanmrgtrr. S.No Kurulu OlduEu Yer Gi.icii (kva) Yakt I I ll Actl Komuta Merkezi 80 Diesel 2 11 Salhk MiidtirliiEU 1 OJ Diesel 3 ll saglk MiidiirliiEii 2 70 Diesel n Ytirelir lqe Sasl* Miidiidiiiti 70 Diesel 5 UMKE Deposu HawflufKatana Marka) 35 Diesel 6 UMKE Deposu Hawtlu(Genoower Marka t 7-15 Diesel 7 UMKE Deposu Harutlu(Adimar Marka) 7,5-8,4 Diesel 8 01 B 3661 Plakah IIMKE aracr Benzin 9 Ul tslb 95 Plakah UMKE aracr 3,68-4 Benzin CIIA 40 PlakaL UMKE aracr Benzin GENEL: 1-) Teklif verecek olan firmalann jeneratdr konusunda distributdrliik veya yetkili satrcr belgesi vada TSE Hizmet yeterlilik Beigesine sahip olduklanm iur- "t n"r.ig"ijirl' ^-2-) Anzah pargalann degigtiit*r:.d*y9a_ ise yeni tesis edilecek malzemelerde iso, CE ve Tiirk Standartlan Enstiti.isii (TSE) uygunluk belgesi bulunacaktr. BAKIM }T,N VE GENEL ESASLAR: l-) Bakrmlarl Yiiklenici ve idarenin belirledili grin ve saatte idarenin s6zlii ve vazrh bildirimi do!rultusunda jenerardrlerin bul'ndugr; tiuhuld" 6,1";.d:"bJ# iiiu"a. meydana gelebilecek deligiklikler gerekge gdsteimek partryla en az 2 (iki) 4 giirti dr;.a.n idareye yazrh olarak bildirecektir. 2) Ayhk ddnemler halinde bakrm ve kontror yaprlacaktrr. Balom ve kontrol her ayrn ilk haft asr iginde yaprlacaktrr. 3-) Genel filtreli bakrm yilt 1.9"-g Bvliil avr igerisinde vaprlacaktrr ( Bakrm tarihi idarenin talebi dolrulrusunda. deeiqtirilebilir.i Genel ntt "ti uan.au motor yagiaa-firiresi, mazot filhesi ve hava filtresi deliqimi yaprlacaktrr.) 4-) Genel filtreli bakrm ve..parga deliqimi sd,z konusu oldugunda kullanlacak malzeme jeneratdr iizerinde bulunan orijinal malzeme e deligtirilecek Jtup, yun.*uyi u.yu aru, malzemeler kullaarlmayacaktrr. Qrkartrraa eski jenjrator pargus, id*e yetkililerin; t;sfim edileceltir. +4 :<1

9 5-) Yiiklenici firma bakrm srasrnda kulranacalr ttim alet, edavat, arag gereg vb. malzemeleri kendisi temin etmekte yiikiimludiir. 6-) Anzah olan ve oargau d:eigirilmesi gereken bakrm kapsamrnda berirtilen dizer jeneratdrlerin tiim bakrm iqleri yukle;iciye ;ini.;;il;" drqrnda jeneratorlerin anzaranmasr dnrumunda anzantn giderilmesi igin gerekli olan yedek pargatar yiikffiil ;, Lgiroi., ancak bu yedek pargalar dahil jeneratdrgrin tiim an"u u" bak,-i*, ici; y"ki.;i"i iiqitit ii.r"ti talep edemez. BAKIMKAPSAMI: A- Dizel ve Benzinli Jeneratdrler igin yaprlacak olan bakrm iqlemleri : 1- Motor yalrrun defiiqtirilmesi, 2- Mazot veyabenzin filtresinin defigtirilmesi, 3- Hava filhesinin defietirilmesi, 4--Cenel filtreli bakrm yrlda I defa yaprlacaktrr. 5-Motorun ga'qma saatlerine g6ri yaprlacak tiim igremler, motorun boqta, ytike test edilmesi ve agrn yi.ik uygulaarp uygulanmadrgrrun tontroiii. B - Altematdrler igin yaprlacak olan bakrm islemleri l-ajtematdr ballantr kaplm kontrolii, 2-Alternat6r sargrlan konholii. 3-Alternat6r Volraj Regiilatdrii kontrolii, 4-Diyot tak_rm kontrolii, 5-Altematdr yahfim konholii, C - Sistemlerle ilgili yaprlacak olan bakrm iglemleri 1-Kontrol ve kumanda devrelerinin kontrolii. 2-Otomatik kumanda sistemlerinin konholii. 3-Emniyet mdgirlerinin test edilmesi, 4-Gdstergelerin konrrol edi lmesi, 5-Bataryalann kontrol edilmesi. 6-Otomatik ga{ redresdrtintin kontrol edilmesi, 7-Anza durumundaki bakrm ve onanmlar, 8-Tiim grubun genel temizligi, Bakrm sdzlegmesinin ekine yiiklenici, puga fiyat listesini de ekremekre ytikiimtiidiir. Yiiklenici periyodik bakrm ve anza esnasmda desigtirilecek v"..il p*i"'li',*r malzemelerini vazrl olarak fiyatlan ile idareye bildirecek"oiup, id*" e;."kh g;;;;ii,jt ai.o" sdz konusu yedek parqa ve sarf malzemelerini piyasadan teklif alarak temin edebilecektir. 56z konusu sarf malzemeleri ve yedek pargalann montajr yriklenici tarafindan t"a.rrir'"r*"t yaprlacaktrr- Yiiklenici bu iqte bir alt yiiklenici kullanaaraz, yi.iklenici teklif vermeden dnce jeneratdrleri yerinde gdrerek parga fiyai listesini tekrifekinde sunacaktr. ARIZABiLDiRiMi, MUDAHALE $ARTLARI VE cezai MUEYYiDELER: 1- Anza bildirimi idarenin elektrik birimi veya idare tarafindan yazrh, sdzlti veya ( Telefon-faks ) ile yaprlabilecektir. ^ 2- Arv3 bildiriminde yiiklenici anzaya,, metkez ilgeler igerisindeki yerrer igin en fazra 2 saat, merkez drgrndaki ilgeler iginse en iazra 5 sntige.isinoi -ua*,j.'"a.r"t';;;;;*9" gerektirmeyen durumlarda hemen, yedek parqa gerektiren durumrarda.n t.'ru.,#, iq.iiina. anza giderilecektir. ()

10 3- Anzann giderilmesi belirtilen siireleri gegtili takdirde her giin igin sdzlegme tutarmm %o 0.,5' i kadat giinliik cezai miieyyideyi uygularna f,akkr idarede.,i*rti". eyr*]." i",u.*i, gecikmesi durumunda meydana gelebilen aksakhklann tazmin ettirilmeri rr"itr-yi". ia*.a. olacaktrr. Yedek pargamn _.gecikmesinden kaynaldr aksakhklar ve hasarlardan yiillenici sorumlu degildir. Bu konuda Adaaa Mahkemererinin yetkili ktr,r**; yiik;;;i tirir,naan kabul edilecektir. PARqA DEGi$inn garrlenr: Bakrm ve onanm srasrnda, Jenerat.rler ve sisteme ait anzah iinitelerin krsmen veya 'iit": itr ilgili yaprlacak yedek parga degigiklikleri idarenin onayr ile ytittenici grma 1T{tt99 r1n11"aktrr. De[igen pargalann ejkileri idareye teslim edilecektir. vt*r"ni"i uy.,"u bir iqgilik talebinde bulunmayacaktir. Deligmesi gereken i.initeler veya pargalar en az 2 yl garantili olacaktrr.. - sarf malzemeler (motor ya$r, mazot,benzin ve hava frltreleri) harig, yedek malzemerer idare taraftndaa temin edilecektir. BAKIM PERiYODUNUN BA$LAMA VE NiTiS SNTT,i: Periyodik bakrm ve a',za hizmeti idarenin Teknik personeli refakatinde baglayrp, Yiiklenici teknik elemam ile birlikte imzah iki niishah raporun dtizenlenmesi ile sona :rlgce\tir. Diizenlenen raporun bir niishasr idareye verilecek diger niisha yiltt*i"ia. kalacaktrr. ^Periyodik bakrm ve yedek parga degiqimi sonrasrnda atrk malzemelerin imhasr yiiklenici tarafindan yaprlarak ilgili tutanak idareyj tislim edilecektir. TAZMiNAT isteme KONULARJ:... s_r*i: verecek )'iiklenicinin, gartname hiikiimlerini uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idare bu konuda u$aya capr zaran yiikleniciden tazmin edebilecektir. TEKNIK $ARTNAME HAZIRLAMA KOMISYONU

11 TELEFON SANTRALI 2016 YILI YTLLTK BAKTM SoZLE$MESI TEKNIK $ARTNAMESi 11. GENET HuKIJMLEB 1) Baklm yaptlacak telefon santrallerinin marka ve modelleri agagrdaki gibidir. 2) lj s_a$rrk mudurr'gu Teresis marka px24r10o moder 8 dr! hav176 3) ig hat kapasiteri 112 acir komuta merkezi reiesis marka px24r1oo.oi"iza drg hau64 ig hat 4) kapasiteri il saglrk mud0rt0gu Ozel kalem nortel marka 8 drq haul6ig hat kapasiteti!j Seyhan ltge Saghk Mudurtugu karet 48 marka 8 iq hit 56 drg hat kapasiteti 6) Yurelir ilge Saghk Mudurtugu karet DS200 marka a i9 hars6 or9 hat kapasiteti 7) Santralde yaprlacak baktm-onaflm hizmefleri igin kullanttacak arag, gereg ve avadanhklar yitklenici firma taraftndan temin edilecektir. 8) santrarda yaprracak her t0rrti bakrm-onarmda kulranrracak koruyucu ve temizreyicl malzeme ve sarf malzemesi yuklenici firma taraftndan temin edjlecektir ve bu malzemjter igin ALICi dan bedel talep edilmevecekfir. 9) Bakrm ve arrzalarda santral m;hallinde servis formu doldurularak. yaprlan tslemler a9tktanacak. Form, ALICI nrn yetkili personeli ve yetkili firma baktm per6oneti t";,;"; imzalanacaktlr 2 VER LECEK H ZMET iqertgi l.yukrenici, santrarrne irki s.zresmenin yur0rr0ge girdioi tarihi izreyen irk hafta igerisinde ^ olmak uzere. ayda bir periyodik bakrm-yapacjttri z Janrrar DaKrmraa, arrzalar drgrnda santrar trafiginin en az ordulu zamanrarda yaprrarak haberleqmenin kesirmemesine, goriigme birgir;inin kaybormaniasrna orr<tat LdiiJcettrr Baklm drglndaki bildirilen acil ar,zalatda2 saal iqerisinde sisteme mudahale 3 edilecektjr. Y0klenici, periyodik bakrmlar digrnda, sozlegme'sureii ilerisinde ALlcl nrn telefon ile ilgili santrarl arrza rhbarra.nda, mevcut probremi tespit etme[ ve duzertmek amacr ire Alrcr ya teknik tavsiye, rehberlik.r'e tatimailan telefon yolu ife ifeieref< uzaf<i; ;;u. 'dil;;" galtgacaklr Artzanln telefon yolu ile duzeltilememesi Jurumunoa tetefon santrahna verecek' yaprracak servis onanm sozregme kapsamrnda yer arryorsa atza giderirecek. Kapsamr sozresme drgrnda ise ALrcr nrn tarebi do$rurtusundi hareiet edecektir. 4 Herhangi bir anzanrn.gig"iilt.:i [apsamrnda yaprtacat higbir i9 donanrmtann igin deoigmesi gibi) yuktenici lbozutan At ict Oan iqgiti'k;creti tatep edemez. Periyodik bakrmlarda yaprlacak igler gunlardlr; 1) Santrarrn bir b{.ltiin orarak kontror edirmesi, fanra.n temizrenmesr, arzarr donanrmraan saptanmasr, ona.m bedeflerinin Alrcr ya birdirirmesr ve mutabakat sagrandrktan a.zarr sonra donanrmrarn onarmrarnr bekremeden firma garantiri karflar il -J"gi't""r"t anzantn giderilmesi 2) Santral operat.r konsot ug.bu cihazta.ait ba'lrklr ":_ltf"l ve el mikrotetefontan, konsol tug kabtotar, kapakrarnrn kontror edirmesi ve arzarr oranrarrn onarrrmasr onarramayacak ^. olantann yenilefl ile degigtirilmesr. ji :3llFt r9tevset parametrelerinin ALtCt istekteri dogrultusunda duzenlenmesi. 4) XMAN veri tabanra.nrn kontror edirmesi,.i"t".n'vonlt,,n programrnrn gerektiginde bagka bilgisayara yuklenmest. bir 5) santral operatoru ve kullanr'larna santral kurranrm ozeflikreri ire irgiri birgi verirmesi s. sozle$me KAPSAMI DtgtNDAKi $LER,l :Tl:".'::l:_igtevlerini yerine, getiremedigi igin garanti kapsamr drgrnda degigtiriten her turl0 oonantm ve pargalarrntn Llcrefleri 2) ALlcl nln gerekli Qevresel ortamr saolayamamasrndan kaynaklanan ve bu durumun ygklenici. taraltndan ispat edildigi hasanar Meh AlT I(AVAK

12 ADANA il sadl-rkmiidiinr,iidii vn ea,cr,r eirir,rl-nrinot, runulu KEsiNTisiz cuq ravnerr,arrnrn(ups) rpin; vu,r,'* parqasiz BAKrM.NARTM sozr,ngnnnsi rnxnix glnrnalmsi 1. Adana it sagtrt Miidiirlugii hizmet binasrndaki 60 KVA giiciindeki ups, 112 Acil salhk Hizmetleri Komuta Merkezindeki 30 KVA griciindeki UpS ve yrirelir irge sasrrk MiidiirliiEti binasmdaki 50 KVA Ups'in periyodik bakrmran yaprlacakhr. yedek pargalar periyodik bakrm fiyatrna dahil degildir. 2' Bakrm hizmeti verecek olan firma agagrda belirtilen belgelere sahip olacaktrr. - TSE Hizmet yeterlilik Belgesi 3. Periyodik bakrmlar 3(i.i9) ayda bir yaprlacaktrr. idare tarafindan bir degiqiklik yaprrmadrlr siirece periyodik bakrmlar Mart, Haziran, Eyriil ve Aral* aylannda laprlacakt*. Kesin bakrm tarihleri idare yetkili personeli ile birlikle belirleneceklir. 4' Periyodik bakrmlar drgrnda olugabil ecek anzalar bakrm firmasr tarafindan giderilecektir. Artzao,n bakrm firmasrna haber verilmesinden afetrer ve otafaniistii durumlar drgrnda) en geg 4 (ddrt) saat iginde miidahale edilecet ve en geg 24 (yirmi d6rt) saat iginde anza giderilecektir. Anzalann giderilmesi igin bakrm nimasina rrer6tgi bir ek ddeme yaprlmayacaktrr. Bu kapsamda kullamlacak yedek pargalafln iicreti idare tarafindan ddenecek veya yedek pargalar idarece temin edilecektir. 5' Bakrmdan sorumlu firma yetkilisine bakrm yapmasr esnasmda idarenin g.revri teknik personeli nezaret edecektir. sorunlu krsrmlar varsa neler oldusu ve degigmesi gereken malzemeler Idareye bildir ecektir. idarenin onayl almmadaa marzemerer de$igtirilmeyecektir. o Arvah pargalann degigmesi gerektisi takdirde yedek pargala'n bedeli idarece kargrlanacak' montaj ve diler hususlar ytiklenici tarafindan bakim bedeli drgrnda aynca bir bedel talep etmeksizin yerine getirilecektir. 6' Periyodik bakrm UpS'in bulundulu yerde yaprlacaktr. Kurum drgrnda bakrm gerekecek durumlarda nakliye yiiklenici tarafindan karqrlanacaktrr. 7. Periyodik bakrmlarda; kalibrasyon ve ayarlann konhol edilmesi, Cihazrn besleme voltajr dlgiiliimti, cihazrn inverter voltajr dlgi.imii, cihazm inverterdeyken grkrg voltaj dlgiimri, cihazrn akiilerinin ytik direncine ballanarak test edilmesi, cihazm ekrammn dosu gahgrp gahqmadr$ ve tuqranmn sallamrrlrmn test ed mesi, cihazm yiizeyset ve aetaytr temizlifinin yaprlmasr, Cihazrn dmrirlii pargala'mn kontrol[ ( Akii - Dc Kondonsatdr vb.), Solutma fan gruplanmn kontrorii, tiim enerji tagryan ballantr noktaranmn gevgeklik konhohi iqlemleri yaprlacaktrr. 8. SORUMLULUKLAR a. cihazlarn bakrm ve ona'mr yaprlrken idare bir elemanmr bakrm yapan yiiklenici elemanlanna refakatqi olarak verecektir.

13 b. d. Yiiklenici, i9 SalLlr ve Giivenlili kurallanna ve talimatlanna aynen uyacaktrr. Yiiklenici; iq ile ilgili gah$tracagl personelin muhatabr ve sorumlusud'r. Bakrm elemanlanmn ig gi.ivenlipine uygun gahgmasmdan, gerekli her tiirlii ig giivenlili malzemesinin temininden ve kullammrndaa yiiklenici sorumludur.( Darbe emici qapk4 Kulakhk, G6zli.ik, Eldiven, iq tulumu vb. i BAKIM KAPSAMINDAKi UPS CiHAZLARI BULUNDUGUYER vunpginreoane II2 KOMUTA SEYHAN/ADANA MODURLUGU- YUREGiR/ wmehmethan

14 .4D,r\r il. sa.i;r.rk ui r)i,rtj t;i l.{r(;t\ \t.ar:, sl sl.}:.\'.. }.t{i pt;ri}odik li.\kli. ()\.\Rl\t Hi,/-uFTi r r,_ t rir,. ),\R I \,\i\tisl M^l) )t, L K(}Nt". Yn KAPSAII.1danir ll SagLk \.liidiirli!or v.,"r.",i,"-iii,*-;,:';l;::'i',iii,l'(;1,:i,,li::l;,;, l,,;:li]i1".)l;l;ll,j.ili*i",. i,irl,rr Jr_ Krrrn111,1 Kun1r,.g ;l;l:j'''"""'" l,ri \rr' i 'rrrrr p.r;-,,,trii r.,,i,,,',;',.i,,,,,,'':i,l,'lllillili],i]fi,;li::h,q,,,';i"il:l MAODr: 2.'I'ANIMT,AR lf u f aranamenin u).gulanmasrnd:r: idartt rf YUt{irt.i},iA Yir!, t_ t,\ i{'i ; -,1d;rna ll SaSirL Miidtirlf;*ii li:il'i *:i":,tii:ilji:l:tli'rta rir K cnraipala ilur r' arily(irclir : r 1 2 i;ll.',, I )l:ll ll, :isu - r )s r,.(, - if;t,t*lyl':.;sc.vhan ; yiireri r iree,,rirr( tl7(rirr,ti. li.rl:rn irt..llr rr. rer.r r.tchlilcri. it,,,j...1"r. MAIIDE.3,llAKtM I,Apl -."t(:ak $iri"rl:tu LgR l. Adana il Sfigltk \.liirliir*u ir,hrz,r'ct.birr.tsr rnaiug adtcsli rlnr.rr,isl*m; '..arliln ji#irll"''*:\dre;ii ]"rrrel-i.ij. t.kroriaf,.,i,",-'.l"',*, Ar"J. r)ccruk,ur. ij Ad. Burr:n. rj t.l :;jlr* I'liirliirliifrinr b;igrr I r.) K(,r'rura K(lnrR)r llcrkezi a*arog rlrresri 'ancrn ala*n ( I i\d..,\n,tjo!r,,thesli lrantl. 3g,\,.i, Derlskror, 6 r\j. lluron. O Ad. Siren) 3' Yiirc{ir irgc Safrrk \l iidiirriir'l}izrllcr bin*sr an*rog.<ircsri.v:rngrl ar*rn.: sislcrni il Ad. Anatog Adrss[ pancl]j(r ra. rr..r.iior. i,,ii..,l,,.r,. u Arl. siren] MA'r)[ {' y.ikr'ti'iiciriix s()rlr.'{r.r:lr.](";1, vu. f,rri]'-'r]ix B:\xtivr l;*f:;:;":l;..lii:ll,i':;;1.;.r1"1"..,),i,,,,,)j(t'i.ranrrr.rk.,rr1:cr,rrrln,rr.,rkrrkran'lrzf,ni gi,.rcrnrck. rungrn i;;;' iil" il;ii;,'i,tf 'l:l:" lll;:'.l..',ili,:lll-'l::,''1.,:,l,ill,ii$l*:l iiiiil*.i; '',Iilii:.l*lttrm sis!'nri".iftre s<lzrc;nre rririhintren ilibffr-.n tror nlria bir dcfu hakrm hrznreti 2. Yiiklcniei, bakrmlar s:ras." ;;:li;x,,,i:-nlr,r* ::[::: ":::::J::' TJ::::"' ],.1::];:r':;n,,n, \:,.1..Yiiklcnici.. her bakrnr sonrasrntl&. her.sislenre li, <iun:rr r hu rapont i,llr.e,"e jar,i, ulrrak jl.ryaz er..lccekri. '* pcrlirrmarls raporu bazrday*cak vc 5, Itnrniyr:r l{}ntrollcfinin \,(.'enriiola. rf"ir,r,,,, l""r",ll,ii rltcrirril -vaprlar*1. rrsisin iriienresi lc crrrniy.eti blkrmrnijan Ewak n elektrouik imzah suletide adresinden ccgl2 t ef fed-9de0-06o4aca8e0db Bu belge 5070 sa)all elektro[ik ioza kanuda gdrc giivenli elektronik imza ile imzalanmrtrr. kodu ile erisebilirsiniz.

15 0' Ya;rrrar;ak bakrm onarrnr. iclarcnin rrcridedili pusoner nqz-arrtintle,rapri;r. ;\ru* iplcri nitclikli pe soner rofii,indan -r*tr,l,;;;;,j;;';tri -rerl;oi y.iitreniciye ainii. iiiie. yurrenicinin fi;,1:"r,r er.rlr;..r;rlarrnr"h isrerse giizlcnci t,l,tlna,,nf_,;ii,:"i;ili_t.:,il1;; iuiliir.,.r, O,O,,"r* 7. yiikleniei. perivocil bakrmiarrla!.ietekt(irlerin k *k bak,nrrla riiir-,.i'cnrirr. rril;;;;'i:;,)i'ii", j -' lljji'ill",ij;ill::;i,l:"?::,jr;,x,ili sosrgrsn dctcktairrcr yiikrcniei rn.ot n,tui', ri r,,,,r,, Brr 't*rui,''"t"r,r,,.n,,rr.r,r""i"' kirrilik.."'"',"u.u, se"i-.r'si tirq.rnrrcri 'lldn scvi;-esi rrirrn.r dii;en, rier.levan.r j:l3jfl' 8' Yiiklenici' pe"ri1'odik b*krr,iardil g.,r.letekr0ricr irlur aktiilil clurlrnrr,rur r*pn.layiiaakrlr_ J.esl :ffix,.f;t.l',;il";::l'".,, dtrckt(irler \'*klcnici rarairtta,,,t,;;t;';;,il;,cuk 'e rekrar " Illji.,;];.:'J:'il:.::ll':ni'JJ )Jrl.'(.rr, q"rtr;rrrur.rrr,.i;r.it.rrr rs \agr;ir \c r (,'\cnrj0, gcncrgcrcrc,,,!1,',,:';::ji!:i:i,: lll,:ll,t,i:lil,.llt;1[,r.""r.. u,,,, i,,i,r."iin*rnr"iirr "': '" *:fl:, "'i1l'ilill"i:::;;ll"il:11.iil:",:,:lll,,,il:l,, lt:'',.,u,k r,:k,mrarr ;;,prjrr. yiikrenici lcnlizlcrnncsinl sa.{lar. ' ' api:f' liinr sislsrnleri loz vc pislitlerc{en I l. Yitklcnici tarullnili ji.,ntan,.,"rr,rurjlnj}illllff':,,,,'11*,t*lik riakrrr.r scr,,,is t-.onrrirrr vr sisrem Ktxrrrol 12. yiiklsnici. l.!.llrn)-{r ffj*:ii,,.i;:i;ri'ilii.;n"ti[1. i,.:i:,*'t;ili' :,: :11;:.i:':::,];:li'ril:;:r J;:"ilt r3, yiikrenici: siizrer'rr.r).i inrz.runrasrna nlirtcnkin n,r,'tt "t'"'rtt n'iidthale )a'ar'ari1 pro8riunrnr, pcri.v.dik ba;n- o,arnr,,;,o,.',:t'l' r'c agrklatttah peri;orlik baktm onarrnr ierieiliri ro",ii,i;::i..ji""". rr"r,,,_il,[ #;,i:fi_,lt::1x ;i:#],ji1;lil olarak hir hakllr ii'llimatnanrcsi h,zrrl;v 'c hcriilngr bir anza 6r:nrrnLr'dr r:eil ilk nriidahals ralimarr da hazrrleyr;: iclari*nin sorunr tu'giire.iil"i'nc vcrlr. 14..fcknik destek servis personcllcrirrin kirnlifi dnc*rlor ltlarel.e hiltliriiir., l5' Sistcrndeki a'zlrnl, yiiklcnici"vc )'azth. snzlii 'c/r.e1:r rciclirrrla luibcr 'trirnresinrren itiharen iriiii:iil:f i:.]"j'jj.l';lilll,ill,lll;i,:,1,i;:::ir,::":l:l" o!:ii,il;ffi;; sant scni:, gctirilir'.! irrlruarr(rru cdrrrr \re slstenr giivcnli gekiltie g.rlrgg haie l6' llakrnl halia iq*risixlc, r'*1lr -itlarenin talebi dolrlrlru*rn<r:r- hrriir s.nu c Lurarresr ;liin re ri V,illi,,li,llil,irjLiatr^rrler ise tr"rf.r,r isi. i,"ii,..,i,,.,.." resnri ralit gii'rrri*de <le {ievom crl*r. l:iii::$';'f :;.:'Tr;it[;,:;li.i )i;],i;,i,ti.lii,;:;;.:,','j'i:l]il:f;:il{"ffi,;}l,.$l 7' Yedek parga ge'cktirot!i. n'rza ilurunrunila iclarr"' siiz k.'usu,r.etick puga-,-r yiikrenici ifrf,ii "',l1lr*1"'",ffi,,*":,,:lli::,;'"jx:f:,lll:i, ::n.:l;ill; ;;'ir".ll,."k parean,,, delilririrn*ridir. ir*i'i,l:,r.i,,:".t"-,,i.rig"r',i,,,,_ili,.l,,i",liili,.oiill:,,1iliilil,,.",,ji. pirrgar:rrn sistr'rnc r,onrajr. yukl*nici (bu ;irrr,,rrr,*-t*paor'rnr.ri: hakrm yapan) limra tamtirldall y:rprrrr' yiikleni,"'i bu ilrem ;q;,, iiril"t,'"';r.- 't,i,- ii".*t rarehinde b.runanl*r. c,uanti krpsan*nda ol:ur pargtlar^rn,,r*"r.-i.'i",i"iii^.,iiinr"or" dcsiyririrmesi vs. tiin! hiznlerref yiiklenici fi nna rarallnrlatr iicretsiz 1.aprtrr, t*' liii";,liln,:ffl::::'*'* surcrivlc sirlerii*cck-r; idarcrc,vazrir,'raml r;rp'r errirdikrcn vc saar iqiturc *,o*,,,,,,,jnifui}ll,l, ".iij:;ili.,r:'il:l'lll''.. 'r8 \.i' t: L rkc irin,'te ren';ni,rar i,e r: y;rsi,rr prr:sctliirrtririgcrekrcrinc'fri,r;;;;: r &l:,i :,]::lj;:11,tfil *. sermesi harirlje Evnkm elektronik imzall suretine "c9 r2 ref fed-9deo-o6o4aca8eodb kodu ile eri$ bilirs,n'. 2 Bu belge 50?0 say r olektrodik imza kaduna gore giivenli elek*ooik irnza ile imzaradmrsur.

16 19. Mcataj esnasrnda parr*lan ' j;:ff *r**iffitfii:"l 11il::::':::T,* 11,,,,0,, n*, nra,zxme u.r.,r rnt"tri,j"l",i,u',,,;rr.r).'"'t' lrrraftttd;rtt t. rriin ((lilir. \ iikle nrci ';ri,,r,. n""r,, ',*;'ii?i. Yiiklonjci. ekiprrtanlirn sa$lanralrifir. bcslo,vi:n luheke. i!r','r'.jenoariir.lcncritl()r' r,.g. t'b. altenratif lal,n:*larrn uyguojugunu!2. Yiiklc'ici. sisrem ilc ilgili K:rnun" viin*rnrelil, \,c n1e'rr v:rprrnrmas'; gcrek*' " 1,:.:1ltit:i;J,.*'"J"ffi:il: ;i;;1i:l"ii1"ji'll'*'.-i'dc ;:::::;l:il.:fil,;:l,u,.r,.;,,.,,r*,i*''giii;;;.:ffi'j;ilil;'1ilff[:t[ili:::!lt]r$i: tt J:T:i:itl, i;i['iil, ;, ']i*ll!: *"r:,\eo. di*c, bir innrarn, zarar. rs.zi]an vernrcnek isi* ii,.ri:,,on. "." ;!;;'i;il":i:i;i,::::,,:1*i.]]?:i:;;,lir,rarrn "ur,uun,rn"i,i",,ao"j *Ji" n* 25. \'iillcrrici: L u llur rjrgr rrr;rj g"'*r,.ii koyirio.,;;'iffi;f;:":,;";i#.i:tf$i,51i,f.i,.,^i'.'' hesal,rnr ',ercbireoi,k $ekirde :i:lfi,::i,'l;,,::?;,,:fi;;;, 1,11,;;n*;'-';';,ili'i;,,:ii[:,i]li,.'1",fi;':;ltJ:f,X-*; 26. ferirrxiik bak,u, u,.,,ur xuxix-n*j'*,:";:::'r'.''lli'l''iliilji;,ilii{'l'if fr'redrr,'c"i' r's s';ras';n<ia vc)a :;;i1",il;iii::,j#;, ;:r*:j:;,,::#;'i":,'':'*illl'"ll-il'11,,ijf H'#:t"i#. ;a iaarndan'aprr*. rc1'ec*gi't"v";vr g,''i,''".ii';[,:i':i:lirfi:,,:iilf'hl, l'j1: v0 hir Kq'AL EvTakn elektonik imzah suretine gov.tr adrcsinden cc9l2l ef fcd-9deg.o6o4aca8e0db Bu belge 5070 sayrh erekhonik isea kadu'a gorc giivenri elektoodl imza ile irualanm,".,r. kodu ile erisebilusrniz.

17 I-KONU Adana il Sa$hk Miidiirliigti ve balh birimlerinde kurulu olan Kamerah Giivenlik Sistemlerinin bakrm ve-onanmmn sdzlegme si.iresi boyunca yaptrnlmasr iqidir. 2-KAPSAM *F: It lfl+iliidrirriigti hizmet binasrnda kurulu 16 adet sabit kamera,l adet DVR,I ader monit6r, -Il SaglIk Mudiirliigtine bagh Depo ikmal ve Teknik Destek Biriminde(iitregl.ll9..l ri"*tlu beldesi) kurulu 16 adet sabit kamera,l adet DVR,I adet monit6r. - Il Saghk Miidiirliigtine baph 112 Komura Kontrol Merkezinde(Seyhan ilgesi, yenibaraj Mahallesi) kyulu,?5. age] sabit kamer4 I adet DVR,I adet LCD/TV monitdr, - Il sagltk. Miidiirliiliine bagh Yiiregir i19e saglft Miidiirliigtinde kurulu g ader sabit kamer4l adet DVR, I adet monirdrden oluqaa kamera sistemierinin serrelif pargasrz p"riy;ik ;;;; "" onanmrll kapsar. rv"''vv'. us\'r :Jl,jaqhk Miidiirliiltrne balh ceyhan ilge saghk Miidiirlii[iinde kurulu 9 adet sabit kamera,l ader DVR, I adet monit6rden olugaa kamera sistem'ierinin senelif pargasrz p"riyojit uut.,.,r" on'nmrr kapsar. 1-l3e1t Mridiirliiliine balh seyhan i19e Saghk Mtidiirliigiinde kurulu 3 adet sabit DVR, kamera,l adet 1 adet monitdrden olugan kamera sisteilerinin."o.lik p*gur' p"riy"air. u"t - ve onanmrru kapsar. 2-GENEL HUSUSULAR 3.1 Yiiklenici sistemdeki cihaz ve kameralann balam_ ve onanmr yaparken ( Omelin projektdr direkleri iizerindeki kameralar, bina gahsrndaki kameralarda q"r,$-; ;d;k;i tuiiuou"ug, uirrg, merdiven vb. gibi veya yeraltr.kabrolannda anza bulmak igin kepge [-r.r;;;uk;itijg".ehi ota"uk alet edevat i$ makinasrru kendisi temin edecek kurum herhangi bii ucret tidemey"..fii.' ' 3'2 Kamera ve sistemdeki diger cihazlann periyodik bakrmr ve anzarln onanmr srrasrnda deligtirilmesi gereken sarf malzemeleri (kelepge, "iuutu, uiaa konnektdr, pigt ii, r..r*"rr. vb.) igin yiikleniciye aynca iicret ddenmeyecektir. 3'3 Sisteme ve araglara verilecek 1"...fr19 hasardan yiiklenici firma sorumludur, zatar ye ziyanlar firmadan idare kendi usullerine g6re tahsil edilecektir. 3'4 Yiiklenici firma sistemde olugabilecek bb anzaya en hrzh gekilde miidahale edebilecek personele yedek pargaya ve axag gerece sahip olmahdr. 3'5... Sistemler ig ve drq mekdnlarda gahqirgrndan Teklif verecek firmalar kamera yerlerini.nceden gdrebilirler. 3'6 Yiiklenici garhramede istenen siirede anzayr gidermezse idare isterse kendi usullerine g6re utzayr gideir ve masraflan faturalandrrarak ytiklenici f,at ediginden mahsup "d".;k ;;il edebilir. 3.7 Periyodik bakrmlar her ayda bir defa yaprlacaktrr. 1l;,..^"Y_",:1.:l..1ma tektifin*n daha dnce CCTV Kamera sisremi yaprmr, satrsr, montajr isleri, ::l:::,r:.:lll', i:ry* '",:ihtt1l kurutumu montajr, isleri yaptrlrm gdsieren yetkiti J vlruu bayi u4jl r belgesini vererek belgeleyecekir. Teklif verecek olan firmalar, distribiit6r veya tiretici firmalardan bakrm ve oftlnm yapmaya yetkili olduklanm gdsteren rslak imzah belgeleri olacaktrr. Aynca belgeyi veren firmamn hizmet yeterlilik ve distribiitdr oldulrura dair belgeleri de yetki belgesinin ekinde sunacaklardr' Yetkili bayi belgesi olmayan firmalann verecegi teklifler dztinde uygun olmayan teklif

18 say arak reddedilecektir. Firma periyodik bakrm siiresince biinyesinde en az bir Eleltroniktsilgisayar Miihendisi veya meslek lisesi elektrik-elektrcnik, otomasyon, bilgisayar, biliqim sistemleri mezunu veya meslek yiiksek okulu elektrik- elektronik, bilgisayar teknikeri gahgtracaktrr. Teklifle birlikte, galtqacak Elektronik/Bilgisayar Miihendisinin diplomasr ve Elekhik/Bilgisayar Miihendisleri Oda Kayrt Belgesini, diser mezunlar igin diplomalanru sunacaklardrr. Personelde aranacak asgari teknik yeterlilik Meslek Lisesi Mezunu olacaktrr. Teklif verecek firmalar Giivenlik sistemleri konusunda Hizmet yeterlilik belgesi sfibi olmahdrlar. Sdzlegme esnasrnda belgenin aslmr veya noter onaylr dmelini kuruma ibraz edeceklerdir Pargasrz bakrm bedeli ayhk olarak ddenecektir Yiiklenici bakm ve onanmr yapttktan sonra bakrm onanm formunu idareye onaylatacaktrr. Ayl* bakrm onartm faturasrm keserek onayh form, sgk ve vergi borcu yoktur yazrsr ile birlikte idareye ayrn ilk haftasr igerisinde teslim edecektir. 5.1_ Sdz konusu iglerde gahqtrrlacak personelin her tiirlii emniyetini yiiklenici firma sallayacak ve bu hususta Adana il Saghk Mtdiirlfgii higbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Firma yetkili eleman; galrqtrracalr kiqilerin gahqacaklan gdrev yeri ve ilgili her tiirlii ig giivenligi ve iqgi saglgr agrstndan gerekli olan tedbirleri almak ve uygulamakta yiikiimlii olacaktri. Meydan-a getetitecet iq kazalanndan ve iiqiincii gahrslara verilecek her tiirlii znardan firma ve firma yetkili elemam sorumlu olacaktrr. Firma gahgtrracalr kiqilere gahqtrklan g6rev yeri ile ilgili iq Sagligr ve giivenlili ydnetmeligi agrsrndan gerekli egitim ve tedbirleri alacaktrr. 5.2 iq bitiminde higbir malzeme yaprlan ig mahallinde kalmayacalctrr. Firma iq ile ilgili artrk malzemelerden sorumludur ve temizlilini yapmak zorundadr. 5.3 Firma bahse konu tiim iglerle ilgili her ttirlii bakrm, onanm, montaj, demontaj, imalat ve anza durumunda iglerin en iyi bigimde bakrm prosediirlerine uygun olarak ve Adana it Sugttt um*tlgti yetkililerinin onayrm alarak yapacaktr. 5.4, Yiiklenici galtgtrrdrlr personele ait bir listeyi, sigortah oldufuna dair sigorta tescil belgelerini, birer fotolraf ve niifus ciizdaru suretiyle beraber Adana il Saghk M;dihliifiine verecektir. Kimlikleri bildirilmeyen personelin hizmeti kabul edilmeyecektir. 5.5 Yiiklenici sdzlegme imzaladrktan sonra resrni yazr ile yrlhk bakrm tarihlerini g6steren listeyi kuruma bildirecektir. 5.6 Anza rslahr: Firma kendisine yazr, faks, telefon, intemet aracthlryla bildirilen anzalar4 6 saat iginde miidahale edecek ve Kamera, DVR, Adaptdr, Monit6r, sistemin butiiniinii olugturan diler malzeme ve cihazlan 24 Saat igerisinde gahgrr hale getireceklerdir. Anzalann hrzl bir gekilde giderilmesi igin gerekli yedek pargayr yiiklenici frma itoklannda bulunduracaktrr. Anzah iiriiniin yerine gegici olarak bir baqka iiriinti iicretsiz olarak, 24 saat igerisinde defigtirerek sistemin aksamadan gahgmasrru sallayacakhr. Anzamn giderilmesi igin geiekebilecet tiei ttirtti demontaj, montaj, yer deliqtirme ve anzalt parga tamiri hizmetleri yiiklenicitarafindan iicretsiz yaprlacaktrr. 5.7 Parga 6ze ikleri: Kruulu olan sistemlere ait tiim cihazlann parga deligimi gerektiren dnrumlarda aflzantn qecici rslalx igin Yiiklenici firma tarafindan- stoklanndan kullanacagr malzemelerin, cihazda kullamlan ve deligmesi gereken pargayla birebir aym olmasrna 6zen gcisterilmelidir. Orijinal pargamn temin edilememesi durumunda aym iqi gorebilecek pargamn bu sistemi a)'m qekilde siirdiirebileceei belirtilmeli ve idarenin onayr irnmak -suretiyle parga deligimi saflamp sistemin normal hale ddnmesi saflanmahdrr. 5.8 Parga Temini: Yiiklenici tarafindan gegici olarak deligimi yaprlan her iinitedeki anzah parga ile ilgili bi arva tespit tutana$ di.izenlenecek ve diizenlenen t"lnat iaarenln ye&ili personeli tarafrdan onaylanacaktrr. idarenin anzah patqa igin yapacalr yeni parga temin srireci ffir'

19 tamamlandrktan sonra idarece temin edilen yeni parga yada iininiin monrajr y.riklenici firma tarafindan daha dnce gegici olarak takrlmrq pargann sdkiilmesi suretiyle i.icretsiz olarak gergekleqtirilecektir. 5'9 Atr,a ihban igin yiiklenici 7124 saatag* olarak hizmet verecek telefon numarasr, f.ax numarasr ve yasal adresini kuruma beyan edecektir. 5'10 Yiiklenici ayhk bakrmlarda sistemi oiugturan bilegenlerin genel drg temizlilinin yanl srra cihazlann bakrm tekni[ine uy8un olarak tiim qahqma fonksiyonlanmn lont ott"ini yapacaktrr. Gdriinttilerin en iyi netlikte olmasr iqin kameralarin, sabit kimera muhafazalalnm, spotla'run, - aydrnlatma sistemi oluqturan diler cihazla'n i9 ve drg iemizlilini yapacaktir. ----^- 5'11 Yiiklenici bakrm ve kontroller igin bir form oiuqturacak (Yiiklenici sistemlerin teknigine gairgtrfrnm. uygun teyit edildigini gdsteren bir form geliqiirerek) ve bakrmdan.* oruyr--ak ktlruma teslim iizere edecektir. 5'12 Sdzlegme siiresince iqlerin takibi igin kurumca oluqturulacak formlan yiiklenici gekilde usuliine uygun doldurup kuruma teslim etmek iorundadrr. 5'13 Sistemde Yiikrenici kusuru d'rnda kurum personeli ve.. Kurumda hizmet veren diper yiikleniciler veya di$er iigtincii gahrslar tarafindan sistemde meydana g"t"o-.;l"-" ve cihaz hasarlanndan yiiklenici sorumlu defildir. Yriklenici anzalan gidermek ve sistemi sorunsuz gahqtrrmakla sorumludur. 5'14 Yiiklenici Sistemde bulunan cihaz ve malzemelerden sitemin gahqmasmr aksatmayacak miktarda stokunda bulundurmak zorundadr. 5'15 Bakrm hizmetleri her ayrn k haftasr haftarrk gahgma giin ve saatrerinde yaprlacakr. 5'16 Kameralar velveya Giivenlik sisteminin ait diler cihaz ve ekipmanlann (Kamera direfi,kamera vb')artzast yerinde giderilemeyecek kadar biilrtksjcihazla'n """ilr"""ct y; -Jaiy"ri igin gerekli tiim iqlem ve masraflar )rikleniciye aittir. ''tl*rj* cihaz ve malzemelerin teknigine g6re koruyucu ambalaj iginde paketlenmesi yiikleniciye 5'18 Yiiklenici sdzlegme tarihinde.n itibaren bir ay iginde sistemdeki kamera ve cihazla'n yerlerini gdsteren planl gizerek basrh ve dijital ortamda idareye teslim edeceklir. 5'19 Yiiklenici anza durumlann da arlzaya 6 saat iginde miidahale etrnedili ve 24 saatigerisinde arrzayr gidermedigi takdirde kurum yazlh ihtarda bulun'r ve sdzleqmeyi fesih edeb ir. 6.GARANTi sistemde yiikleniciden temin edilen malzemeler en az iki yrl garantili olacaktrr. Garanti belgeleri idareye verilecektir. Garantili cihazlann anzalanmasr halinde b-u tiriiniin deeiiimi ve montajr igin yiikleniciye herhangi bir 6deme yaprlmayacakrrr O; / C 2C / S Ozn, Mehrndt nem Effini

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

(J.-r-f\ l.\... rrl... rzor+ il Saghk Miidiirliigii. ONEMLINOTLAR:Ensonteklifkabultarrru.l.t.l.lL...r 2014taihsaat 17:00,ekadardrr.

(J.-r-f\ l.\... rrl... rzor+ il Saghk Miidiirliigii. ONEMLINOTLAR:Ensonteklifkabultarrru.l.t.l.lL...r 2014taihsaat 17:00,ekadardrr. G), {). Src;Jrh $iri1r!r t!j*l Say :77090304. Satrnalma i \,\\ Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi il Saghk Miidiirliigii l.\... rrl... rzor+ TEKLIF FoRMU Miidrirlillrimriz ve Miidrirliigiimiize bagh

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2015/ 1573 İlgili Birim : HİZMET

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

TURKKIZI LAYI. nspinnronler igirrr BAKTM-oNARIM nizrvlet- ALIM. TEKNix ganr'ruauesi

TURKKIZI LAYI. nspinnronler igirrr BAKTM-oNARIM nizrvlet- ALIM. TEKNix ganr'ruauesi TURKKIZI LAYI I 868 TURK KIZIILAYI KIJZEY MARMARA BOL,GE KAN MERKEZi 2015 yrlr chit-len, KL MA SANTRALLERI, rrrucoit, nspinnronler igirrr BAKTM-oNARIM nizrvlet- ALIM TEKNix ganr'ruauesi 1., TANIMLAR lbu

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868 TTURKKIZIIAII r 868 runr KtztLAYl PENDIK I. TANIML.dR: llu madde tarif edil.en sozlesme ve ekleri 1.1.!' Tt'nk Krzrlayf',JKuzey MarunarcBcilge K 1.2." Fjrmal', sdzlegmede istenilen iglerin yaprl sciz konusu

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE Sayı : 32-1- Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA ~.t..;fq. / 2012...... MÜESSESESİNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Kompanzasyon

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

(s,) t"l Ruptiy" Mukin".i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq

(s,) tl Ruptiy Mukin.i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq t (s,) i {;.!i.r(.iirk E.ij('::r,i.(i! Sayr : 77090304. Satmalma / $1 ( Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi Il Saghk Miidrirltifri.!k.. r.l!.. rzoq TEKLIF FORMU Miidtirliiliimiiz ve Mr.idiirliigiimiize

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz.

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMiN TEKLIF MEKTUBU TCDD ] BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA Alsancak/ZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Trcaret Unvanr Aqrk Tebligat Adresi BaIlr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar T.C. SAGLIK BAKANLICI Tiirkiye Halk Salh[r Kurumu I!.Ul{ Hr* S3d[01 Sayr:57536863/010.06 Konu: Gebe Bilgilendirme Stntft rc sadr-r BAI{.\:iLI61. rlltudre HAt K sadli6i K(rRa\llr.Tttsx tiadi\_ \re r're\it.

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 Fax: 487 3 27 jhaleno ilgili Birim l in Adi 203/624 DONER SERMAYE

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

;'$g'e;,ti if= ::^g E; 3FFe 3il. ;s: i?5s - I ie. 11 tss -3 l>?b. + l-!. E s-.' 5l< x l-r Ei q!1 i! rl. Ei F;=ei?l. ; i E; : slt. FF:..7:59.?Ern d=:.

;'$g'e;,ti if= ::^g E; 3FFe 3il. ;s: i?5s - I ie. 11 tss -3 l>?b. + l-!. E s-.' 5l< x l-r Ei q!1 i! rl. Ei F;=ei?l. ; i E; : slt. FF:..7:59.?Ern d=:. ,A, F ltf K:7 f i: =#; EEE.. '...; ^ 6-i': :-.: CLC'nrd! -l -lfe+ ;'$g'e;,ti if= :, a,t :bi^--:. eg.f FF:..7:59.?Ern d=:. :-= P9.d ;,r E-:. ::^g E; FFe il E*gE?^llcEjF^ 5!r * =ri9: Xc-;.: F - I E -: i

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu

1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu Tiirkiye Yiiksek ihtisas Hastanesi ESWL (Tnq Krrma) Sistemi Revizvonu Teknil< $artnamesi 1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu ve gerekiyorsa bir arayiz

Detaylı

k;;'il,.ii,'ffi "yil;,.r,

k;;'il,.ii,'ffi yil;,.r, i:r: -/6.4=*'* T.C. BAYINDIRLIK VE ISTLA.N fiai(anlt*i Ynpr tqleri GenelMtidiirlttfii A.NKAR.,TT s AY I : 8. 0 9.0 fi G..0.1 2,0 0.0 6.0 7.c8.09/ { ;3 f KOI\U : imalatgrfirmasegimleri ve Tr:sisatir;ierincle

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi t, v T.C, Tiirkiye Halk Salhgr Kurumu T.c. sa&,rk BA(ANudI. TFSK CocLX ve ERoE:,r sadu& DAhr BA9K{\1Id. Tltsk (.JCI:R \T FNOF\ SAdU6IDAIRI 845?'A\'116I El,T,{K BhM 1.201.r ll l5-2014.5 9Jl I010.06.02 r

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

i,ff;:"":t:,,,", 20 00; Diler Sabit Krymetler

i,ff;::t:,,,, 20 00; Diler Sabit Krymetler rtinrivn odalar ve BoRSALAR BTRLIGI KAPASITE RAPORU - oe YE eo'^ r"de? "- &*!,?.H;'j1 '.?os$.'' israngul. TiCARET ODASI Gegerlilik Siiresi Sonu 02.05.2015 RaporTarihi :27.04.2012 Rapor No :11147 FiTma

Detaylı

,,"1ofty,f,o,ns. l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr. - bnjektor SEHPASI IMALATI'

,,1ofty,f,o,ns. l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr. - bnjektor SEHPASI IMALATI' - bnjektor SEHPASI IMALATI' Teknik Sanname No;.TARLA-2O I4TSHZOO5" l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr Masa demet hattr boyunca iizerinde barrndrracalr hat elemanlannr tagryacaktrr. Masa aliiminyumdan

Detaylı