ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri Taşıma Yönteminin Seçimi Kabotaj Hakkı TAŞIMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Ramazan KAYNAK Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Genel taşımacılık sistemi hakkında bilgi sahibi olacak, Taşımacılık sistemini etkileyen çevresel faktörleri bilecek, Taşımacılık sistemini oluşturan altyapı unsurlarını öğrenecek Taşıma türlerinden tekli ve çoklu taşıma seçeneklerini sıralayacak, Taşıma yönteminin seçiminde hangi faktörlerin etkili olduğunu bilecek, Kabotaj hakkı ve Yasası'nın önemini kavrayacaksınız. ÜNİTE 1

2 GİRİŞ Taşıma; canlı ve cansız tüm varlıkların bir yerden başka bir yere hareketidir. Bu tanıma göre insanlar, hayvanlar, bitkiler ham madde, yarı mamul ve mamullerin hareketini kapsar. Bu unsurların nakil işleminin yapılması ise taşımacılıktır. Bu anlamda taşımacılık; canlı, cansız varlıkların iki nokta arasında taşınması olarak tanımlanabilir. Taşımacılık sisteminin bir ülkede etkin olması tüketiciler açısından çok sayıda kazanımı da beraberinde getirmektedir: a) Rekabeti artırır, b) Ölçek ekonomisi yakalanır, c) Fiyatlar düşer. Etkin taşımacılık sisteminin varlığı öncelikle firmalar arasındaki rekabeti artıracaktır. Rekabet, beraberinde kaliteyi ve hizmet çeşitliliğini getirecektir. İkinci olarak yüksek taşıma kapasitesi birim maliyetleri düşüreceğinden bu anlamda ölçek ekonomisi de yakalanmış olacaktır. Taşımacılık, genellikle içinde bulunulan ortama göre sınıflandırılır. Taşıma türleri ya da modları olarak belirlenen bu ortamlar; kara, deniz, hava, demir ve boru olmak üzere beş gruptan oluşur. Taşıma modları da bu ortamlar doğrultusunda kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve boru hattı şeklinde belirlenmiştir. Bu ulaştırma modlarının gelişmesi sayesinde insanoğlu pek çok medeniyetler kurmuş, ticari ve sosyal faydalar sağlamıştır. Bu bölümde daha çok ürün ve hizmetler açısından taşımacılık sistemi, bu sistemin altyapısı ve taşımacılığın fonksiyonları üzerinde durulacaktır. TAŞIMACILIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN GENEL ÇEVRE FAKTÖRLERİ Taşımacılık sistemini genel sistem yaklaşımı doğrultusunda değerlendirmek doğru olacaktır. Birbiriyle ilişkili alt sistemlerden oluşan, belirli bir amaca yönelik ve çevresiyle etkileşim içerisindeki yapılara sistem diyoruz. Taşımacılık sisteminin de bu bağlamda hem alt sistemleri hem de üst sistemleri bulunmaktadır. Buna göre taşımacılık sistemini de genel çevresel faktörlerin bir alt sistemi olmakta ve buradaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Genel çevresel faktörler, işletmenin etkilendiği ancak işletmenin kolay kolay etkileyemediği faktörlerden oluşur. Bu çevresel faktörler; ekonomik çevre, siyasi ve hukuki çevre, demografik çevre, sosyokültürel çevre, doğal / ekolojik çevre, teknolojik çevre, uluslararası çevre olmak üzere yedi unsurdan oluşur. İşletmeyi etkileyen genel çevre unsurları kısaca aşağıdaki gibi incelenebilir. Ekonomik Çevre İşletmeyi etkileyen genel çevre faktörlerinin en önemlilerinden biridir. Ekonomik çevreyi, toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam olarak tanımlanabilir. Bu amaçla, para ve maliye politikaları, enflasyon, millî gelir, üretim faktörlerinin maliyetleri (hammadde, iş gücü, sermaye ve girişimcilik) ve dış ödemeler bilançosu bu kapsamda değerlendirilebilir. Yine ekonomik çevre faktörleri sınıflandırılmak istenilirse şu başlıklar altında toplanabilir: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Ekonomik göstergeler: Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH), kişi başına millî gelir, gelir dağılımı, istihdam düzeyi, yatırımlar, üretim miktarı, turizm, kapasite kullanım oranları vb. Ekonomik konjonktür: Refah, resesyon (durgunluk), depresyon (ekonomik buhran), büyüme Uluslararası ekonomik ve politik örgütler: Dünya Ticaret Örgütü, AB, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü), NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması gibi Damping ve Anti-damping uygulamaları Kredilendirme kuruluşları: Moody s, Standart and Poors, Fitch vb. Siyasi ve Hukuki Çevre Siyasi çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir. Bu ortam idari sistem ve siyasal oyunculardan oluşmuş bir platform olarak düşünülebilir. Siyasi çevredeki unsurların işletmelere etkisi, idare edenlerin çıkardıkları yasalar, yönetmelikler ve kararlarla ortaya çıkar. Bu nedenle hukuki çevre ve unsurları, siyasi çevre unsurlarının somut kurallar hâline dönüşmüş şekli olarak tanımlanabilir. Bu çevre kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler, mülki idare ve çeşitli baskı gruplarından oluşur. Başlıca siyasi ve hukuki çevre faktörleri: Para ve kredilere ilişkin düzenlemeler Belirli endüstrilere/sektörlere yönelik yasalar Teşvik uygulamaları Marka, ticari sır ve patent haklarının korunması Firmaları birbirlerine karşı haksız rekabetten korumak Firmalara karşı tüketicileri korumak Firmalara karşı çevreyi ve toplum sağlığını korumak Antitröst yasaları Üst kurullar (Bankacılık, telekom, reklam özdenetim üst kurulları vb.). Demografik Çevre Demografik çevre, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, özellikleri ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır. Günümüzde ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye nüfusun yapısı ve özellikleri hızla değişmektedir. Demografik çevre, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, özellikleri ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır: Nüfusun sayısal büyüklüğü Kadın-erkek oranları Nüfus içindeki yaş grupları Etnik yapı Eğitim durumu ve benzeri unsurları kapsar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Sosyokültürel Çevre Sosyokültürel çevre, insanların değer yargılarını, tutumlarını, davranış biçimlerini, kültürel alışkanlıklarını, olaylara bakış açılarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevredir. Toplumun sosyal ve kültürel değerleri Yaşama biçimi Gelenekler ve inançlar Tasarruf ve harcama eğilimleri Modaya düşkünlük derecesi Kalite ve gösterişe önem verme Ailede kadının rolünün artması kocanın rolünün azalması Çevrenin ve tüketicinin korunması Doğal/ekolojik Çevre Endüstriyel ve ticari faaliyetleri yürütürken, doğanın ve ekolojik çevrenin daha fazla tahribini önlemek için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Taşımacılık işletmelerini de yakından ilgilendiren bu tedbirler şu şekilde sıralanabilir: Çevre kirliliğinin önlenmesi Ekolojik dengenin korunması Atıkların yeniden değerlendirilmesi Depozitolu ambalaj malzemeleri kullanımı Çevreye duyarlı yakıt kullanımı Doğal enerji kaynakları Çevreye ilişkin yatırımlara destek Teknolojik Çevre Teknolojik çevreyi, yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturulduğu bir platform olarak tanımlayabiliriz. İş hayatındaki teknolojik gelişmeler, ürünlerde ve süreçlerde farklılıkların yanı sıra rekabet üstünlüğünün firmalar arasında gidip gelmesine de neden olmaktadır. Teknolojik değişimler de diğer çevresel unsurlar gibi işletmeler için her sahada rekabet üstünlüğü sağlayacak fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonraki teknolojik yenilikler ve buluşlar, tüketici davranışlarını, yaşam stillerini, satın alma davranışlarını ve firmaları olumlu ya da olumsuz etkilemiştir. Buna göre taşımacılık sektörünü ve işletmelerini yakından etkileyebilecek teknolojik gelişmeler şu şekilde sıralanabilir: Teknolojideki gelişmeler birçok ürünü, sektörü hızla demode etmektedir. İletişim teknolojilerinde sürekli gelişmeler yaşanmaktadır. Akıllı kartlar, kredi kartları yaygınlaşmıştır. Bilgisayar destekli uygulamalar hızla yayılmaktadır. İnternet, hayatın her alanına girmiştir. İşletmelerde otomasyon sistemleri yoğun şekilde kullanılır olmuştur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Uluslararası Çevre Uluslararası çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları (müşteriler, tedarikçiler, rakipler) kapsamaktadır. Serbest ticaret bölgeleri, Gümrük birliği anlaşmaları, Ekonomik iş birlikleri, vb. TAŞIMACILIK SİSTEMİNİN ALTYAPISI Taşımacılık sistemi ya da diğer adıyla ulaşım sistemi, lojistik sistemin bir alt fonksiyonu olup en çok maliyet içeren kalemidir. Bu yüzden etkin bir taşıma yönetim sistemi için iyi bir altyapının kurulması gerekmektedir. Ulaşım altyapısı kara yolları, demir yolları, hava yolları, su yolları, limanlar, kanallar, boru hatları, havaalanları, tren istasyonları, otobüs istasyonları, depolar, kamyon terminalleri, yakıt ikmal depoları dâhil olmak üzere ulaşım için gerekli olan sabit yatırımlardan oluşur. Sabit yatırımlar görüldüğü üzere iki grupta toplanmaktadır. İlki kamyon, tır, otobüs, tren, uçak, gemi gibi taşıma araçlarından; ikincisi ise, kara yolu, liman, terminal, gar, demir yolu gibi altyapı faaliyetlerinden oluşur. Altyapı Taşıma altyapısı, taşıt araçlarını kullanmak için gerekli sabit yapılar ve tesislerden oluşur. Daha çok yollar, terminaller, park alanları ve bakım-onarım tesislerini içerir. Kara yolu, demir yolu, boru hattı, kablolu hatlar gibi araçların seyahati için inşa edilen unsurlardır. Hava ve deniz için yol inşa edilmesine gerek olmayıp sadece rota belirlemek yeterlidir. Ancak, bu sistemlerin kullanacağı terminaller için sabit altyapı yatırımı gerekmektedir. Havaalanları, limanlar ve istasyon gibi terminaller, yük ve yolcuların bir taşıma aracına yüklendiği ya da başka bir taşıma moduna transfer edildiği yerlerdir. Yolcu taşımacılığında kullanılan terminallerde, yolcuların diğer taşıma modlarının avantajlarından yararlanabilmeleri için bu taşıma modları birbirleri ile entegre edilmiştir. Örneğin, havalimanları kara yolu, metro ve demir yolu taşıma sistemleri ile bağlanarak şehir merkezlerine erişim kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Böylece yolcuların ulaşım seçeneği de artırılmıştır. Yük terminalleri ise, doğrudan üretim noktasından tüketim noktasına malların taşınmasında ya da aktarılmasında istasyon olarak kullanılır. Altyapı yatırımları genellikle pahalı, zor ve yatırımın geri dönüşü de genellikle uzun vadelidir. Bu yüzden yatırım için gerekli finansman çoğunlukla da kamu tarafından sağlanır. Bu anlamda taşımacılık altyapısı doğal olarak tekeldir ve genellikle de devletin sorumluluğundadır. Yollar, otobanlar, demir yolları, havaalanları ve limanlar çoğunlukla bu şekilde inşa edilmektedir. Ekonomik gelişmeye paralel olarak özel sektör yatırımlarının da bu alana kaydığı görülmektedir. Yeni altyapı projelerinin büyük harcamalar içermesi, çoğunlukla da borçlanma yoluyla finanse edilmesi nedeniyle birçok altyapı sahipleri kullanım ücreti almaktadır. Otobanlardaki geçiş ücretleri, havaalanı kullanım ücreti, liman ve rıhtım ücretleri bu kapsamda alınan ücretlerdir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Örnek Taşımacılık Sistemlerine Giriş Araçlar Araçlar, insanların ve malların taşınmasında kullanılan vasıtalardır. Altyapının aksine, araçlar yük ve binicileri ile hareket hâlindedir. Araç bizzat kendisinden tahrikli olmalı, bir halat ya da kas gücü ile çekilerek hareket ettirilmemelidir. Yani kendi sevk sistemi ile kendisini sevk etmelidir. Sevk sistemi olarak en yaygın kullanılan sistemler, buhar motoru, içten yanmalı motor, elektrik motoru, jet motoru veya roket olabilir. Araçlar bu sistemler sayesinde enerjiyi harekete dönüştürür. Araçlar çoğunlukla bir sürücü tarafından idare edilir. Ancak hızlı tren gibi bazı sistemler, sürücüsüz otomatik olarak sevk ve idare edilebilir. Altyapı Operasyonları Özel ulaşım sadece aracın sahibi tarafından gerçekleştirilen ulaşım türüdür. Bu anlamda otomobiller bireysel araçlardır ve işletmeci bir kuruma gereksinim yoktur. Toplu taşıma ve yük taşımacılığında ise, işletmecilik özel şirketler aracılığıyla veya resmî otoriteler tarafından yapılır. Altyapı ve araçlar tek bir işletme tarafından sağlanabileceği gibi altyapının ve araçların işletmecileri farklı kuruluşlar da olabilir. Geleneksel olarak pek çok ülkede havaalanları ve ulusal hava yolu şirketleri, demir yolları ve demir yolu şirketleri kamu otoritesinin mülkiyetindedir. Son yıllarda altyapı ve taşıma işletmeciliği birbirinden ayrılarak bunların özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Örneğin devlet, köprüleri, otoyolları, limanları, havalimanlarını kendisi inşa etmiş, işletme hakkını ihale yoluyla belirli bir süre için özel sektöre devretmiştir. Altyapı operasyonlarının ayrılmasına en iyi örneklerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları' (TCDD) dır. TCDD, altyapı ve taşıma işletmeleri olarak iki kısma ayrılmıştır. TCDD altyapı şirketi, demir yolu altyapısını inşa eden ve altyapıyı diğer özel sektör demir yolu şirketlerine de belirli bir ücret karşılığı kullandıran, yani altyapı işletmeciliği yapan bir şirkete dönüştürülmüştür. TCDD taşıma işletmesi ise diğer özel sektör işletmeleri gibi TCDD altyapı işletmesinden hizmet alan ve sadece taşıma işlerine odaklı çalışan bir işletmeye dönüştürülmüştür. TAŞIMA TÜRLERİ Taşımacılıkta bir veya birden fazla taşıma şeklinin aynı anda kullanılması mümkündür. Ancak en genel sınıflandırmaya göre taşımacılık içinde bulunduğu ortama beş ana kısımda incelenebilir: su yolu, demir yolu, kara yolu, hava yolu ve boru hattı. Burada su yolu teriminin kullanılmasının temel nedeni, nehir ve göl taşımacılığının kullanıldığı iç su yolları ile uluslararası taşımacılıkta kullanılan deniz taşımacılığını birbirinden ayırmaktır. Çünkü iç su yollarından farklı olarak uluslararası deniz taşımacılığının kendine özgü kuralları ve teslim şekilleri bulunmaktadır. Şimdi bu taşıma yöntemlerini kısaca inceleyelim. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Tekli Hizmet Seçenekleri Taşımacılıkta tekli taşıma modu (unimodal) kullanılabileceği gibi tek bir yükün taşınmasında birden fazla taşıma modu yani multimodal seçenekler de kullanılabilir. Çoklu taşıma modlarına geçmeden önce tekli seçenekleri kısaca tanımakta fayda vardır. Kara yolu taşımacılık sistemi, kapıdan kapıya taşımaya uygun olması, hızlı olması ve çok elleçleme gerektirmemesi nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. Kara Yolu Taşımacılığı Kara yolu taşımacılığı, esnek bir taşıma sistemi olup mamul ve yarı mamul ürünlerin taşınmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle değeri yüksek ürünler taşınır. Belirli mesafelerde oldukça etkilidir. Karayolunun parsiyel taşımacılıkta avantajlı olduğu mesafe yaklaşık 1100 km, full yüklemelerde 500 km ye çıkabilmektedir. Kara yolunun en önemli avantajı, ülkenin en ücra yerlerine kadar ulaşabilmesi, yükleme noktasından teslim noktasına hiçbir yükleme boşaltma olmaksızın kapıdan kapıya taşıma için elverişli olmasıdır. Havayolundan sonra en pahalı taşıma sistemidir. Demir Yolu Taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı çoğunlukla uzun kara yolculuğu gerektiren ağır ve büyük hacimli yükler için kullanılır. Demir yolları tutarlı, makul düzeyde hızlı, konteyner ve diğer dökme yük taşıyan sistemlerle entegre çalışan sistemlerdir. Çoğunlukla kömür, maden cevheri, hububat, çeşitli kimyasallar gibi ham maddeler ile düşük değerliğe sahip gıda, kâğıt, orman ürünleri gibi işlenmiş ürünlerin taşınmasına elverişlidir. Demir yollarının ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşın en önemli avantajı birim taşıma maliyetinin uygun olmasıdır. Diğer yandan yükleme-boşaltma operasyonlarının uzun sürmesi, bir terminalden başka bir terminale kadar taşıma yapabilmesi, talebin mevsimsel özellik göstermesi bu taşıma sisteminin olumsuz etkenleridir. Yapılan araştırmalar demir yolunun etkin olduğu ortalama taşıma mesafesinin 1150 km, hızının ise 32 km/saat olduğunu göstermektedir. Su Yolu Taşımacılığı Kara yolu ve demir yolu taşımacılığı sadece kara parçası ile sınırlıdır. Oysa uluslararası ticarette deniz aşırı ülkeler önemli yer tutmakta ve dünya ticaretinin %90; deniz yoluyla yapılmaktadır. Su yolu taşımacılığının, (1) iç su yolu olarak adlandırılan nehir ve kanal taşımaları, (2) kıyı hattı boyunca bir limandan başka bir limana malzeme taşıma ve (3) uluslararası taşıma olmak üzere üç temel bileşeni vardır. Su yolu taşımacılık sistemi büyük hacimli malların taşınması için en uygun yöntemdir. Limanlar, deniz yolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktalarını oluşturur. Su yolu taşımacılığı, kombine taşımacılıkta önemli bir yer tutmakta olup, maliyet bakımından en ucuz taşıma şeklidir. Hava Yolu Taşımacılığı Hava yoluyla, hacimce küçük, değerce büyük ve aciliyeti olan ürünler binlerce km uzaklara güvenli bir şekilde taşınabilir. Hava yolu taşımacılığı, taşıma modları içinde son yıllarda önemi en çok artan taşıma sistemidir. Genelde küçük hacimli, yüksek değerliğe sahip malların uzak mesafelere kısa zamanda nakledilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. En pahalı taşıma yöntemidir. Hava yolu navlun bedeli, kara yolunun iki katından, demir yolunun ise 16 katından daha fazladır. Taşımalar, bir havalimanından başka bir havalimanına Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 yapıldığı için kapıdan kapıya taşıma yöntemi kullanılamaz. Bu yüzden karayolu ve demir yolu ile entegre edilmelidir. Ortalama etkin mesafesi 1500 km dir. Günümüzde 250 ton yüke kadar taşıma kapasiteli kargo uçakları hizmet vermektedir. Boru Hattı Taşımacılığı Günümüzde boru hattı taşımacılığı oldukça az ve sınırlı sayıda hizmet alanına sahiptir. Ham petrol, işlenmiş petrol ürünleri, doğal gaz, içme suyu, atık su ve sulama suyu taşımacılığında oldukça ekonomik bir seçenektir. Son yıllarda katı ürünlerin de boru hattından taşınması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Maden cevheri ve kömürlerin taşınması için boru hattında kullanılan tüplü sistemler geliştirilmiştir. Bu tüplü sistemlerin daha küçük boyutlarda kullanımı da mevcuttur. Örneğin hastane içindeki birimler arasında ilaç ve numune gönderimi, süpermarketlerde kasalardan para gönderimi gibi. Boru hattı taşımacılık sistemi dış etkenlerden etkilenmediği için taşıma süresi oldukça tutarlılık gösterir. Tüm taşıma modlarıyla bütünleştirilebilmekte, pompa donanımları aracılığıyla sevk ve idare edilmektedir. Boru hatları çoğunlukla yer altından geçtiğinden çevresel etkiler de minimum seviyededir. Boru hattı oldukça yavaş bir taşıma sistemi olup, saatteki hızı ortalama 3-4 mil seviyesindedir. Akış, yavaş olmasına karşın 7 gün 24 saat süreklilik göstermesi nedeniyle toplam taşınan yük miktarı yüksek seviyelere çıkmaktadır. Çoklu Hizmet Seçenekleri Kombine taşımacılıkta Piggyback ve Fishyback sistemleri sıkça kullanılmaktadır. Demir yoluyla konteyner ve treyler, Ro-Ro gemileriyle de treyler taşıması yapılmaktadır. Multi-modal taşımacılık olarak da bilinir. Taşıma modlarının tek başına kullanımı bazı durumlarda ya yüksek maliyete yol açmakta ya da tekli seçeneklerin kullanımı her zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumda iki veya daha fazla taşıma modu birbiriyle entegre edilerek kullanılır. Örneğin Türkiye çıkışlı bir yükün Japonya ya gönderimi için öncelikle limana kadar kara yolu ya da kara + demir yolu ile götürülmesi, buradan da gemiye yüklenmesi gerekir. Aynı şekilde limana indirilen bu yükün alıcının deposuna ulaştırılması da kara yolu taşımasını zorunlu kılar. Bu zorunluluklara ilave olarak maliyet düşürmek için firmalar kara yolu ile demir yolu seçeneğini birlikte de kullanabilirler. Örneğin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı açıldığında Türkiye den Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yapılacak kara taşımaları büyük oranda kara + demir yoluyla yapılabilecek bu da toplam taşıma maliyetini düşürecektir. Buna göre çoklu seçeneklerde ortaya çıkabilecek alternatifler Tablo 1.1. deki gibi gösterilebilir. Piggyback (Türkçesi; sırtında taşıma, omzunda taşıma) taşıma sistemi, demir yolu vagonu üzerinde, yüklü tır kasasının (römork) ya da kamyonun taşındığı sistemdir. Böylece kara yolunun bozulması ve trafiğin aksamasının önüne geçilmekte, çevrenin korunması ve taşıma maliyetlerinin azaltılması mümkün olabilmektedir. Fishyback taşımacılıkta kara yolu taşıtları gemi ile taşınır. RO/RO gemileri aracılığıyla tır ve kamyonlar taşınabilmekte, bu sayede taşıma maliyeti ve süresi oldukça azaltılabilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Bireysel Etkinlik Taşımacılık Sistemlerine Giriş Tablo 1.1. Taşımacılıkta İkili Seçenekler TAŞIMA YÖNTEMİ Demir yolu Hava yolu Deniz yolu Kara yolu Piggyback Birdyback Fishyback (Karayolu-Demiryolu) (Hava yolu-kara yolu) (RO/RO) Demir yolu x Hava yolu-demir yolu Demir yolu-deniz yolu (COFC) Hava yolu x Hava köprüsü Deniz yolu-hava yolu Deniz yolu Gemi-Barge (LASH) Hava yolu-demir yolu sistemi, hava yolunun yük taşımacılığındaki etkinliğini artırmak için demir yolu bağlantısının yapıldığı sistemlerdir. Hava yolunu kullanacak konteynerler demir yoluyla taşınır. Demir yolu-deniz yolu (COFC) sistemi demir yolu ile gelen yüklü vagonların karşı kıyıya gemiyle geçirilmesidir. Bunun için gemi güvertesinde raylı sistem kurulmuştur. Vagonlar bir limanda gemiye yüklenir, diğer limanda başka bir lokomotif tarafından çekilir. Hava köprüsü, sisteminde denizde seyir hâlinde olan bir geminin ihtiyacı olan bir parça, helikopterle iletilebilir veya gemi ile gelmekte olan bir ürüne olan ihtiyacın aciliyet kazanması nedeniyle bu ürünün helikopterle alınması hava köprüsünün kurulması yoluyla gerçekleştirilir. Denizlerdeki petrol platformları da hava köprüsünü sıkça kullanır. Gemi-barge (LASH) sistemi de geminin yükleme ve tahliye süresini kısaltmak için denizden denize aktarma yapılan sistemdir. Böylece gemi yükleme ve boşaltma süreleri kısaldığı gibi ana limandan diğer küçük limanlara bu sayede aktarma da yapılabilmektedir. Yukarıda belirtilen sistemlere ilave olarak intermodal ve kombine taşımacılık sistemleri de çoklu sistemler arasındadır. İleride ayrıntılı olarak anlatılacağından burada kısa tanımlama ile yetinilmiştir. İntermodal taşımacılık, birden fazla taşıma modunun birbiri ile entegre edildiği sistemlerdir. En az iki taşıma modu birlikte kullanılır (kara, demir, deniz, hava). Ağırlıklı olarak kara yolu-demir yolu-kara yolu ve kara yolu-deniz yolu-kara yolu şeklinde görülür. Örneğin, kara yoluyla getirilen yüklerin tren vagonlarına yüklenmesi ve demir yoluyla uzun mesafe taşındıktan sonra istasyonda tekrar kara yoluna yüklenerek varış noktasına ulaştırılması buna bir örnektir. Aynı durum deniz yolunda da geçerlidir. Kara veya demir yoluyla limana getirilen bir yükün gemiye yüklenip deniz taşıması gerçekleştirildikten sonra yeniden kara ya da demir yolu ile alıcının deposuna ulaştırılması bir intermodal taşımacılıktır. Konteyner taşımacılığının ülkemizdeki ve dünyadaki görünümüne ilişkin bir araştırma yapınız. Kombine taşımacılıkta ise, intermodal sistemdeki gibi çoklu taşıma modları kullanılır. Ancak burada bir taşıma modundan diğerine aktarılan, yükün kendisi değil, yükün içinde bulunduğu kaptır ve bu kap elleçlenir. Örneğin bir tır kasasının ya da bir Konteynerin trene ya da Ro-Ro gemisine yüklenerek taşınması bu kapsamdadır. Dikkat edilirse burada yükler hiçbir şekilde elleçlenmemektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 İntermodal sistemde ise kara ya da demir yoluyla getirilen bir demir cevherinin dökme yük gemisine yüklenmesi ve varış limanında gemiden bu yükün başka bir taşıma moduna aktarılması, yani yükün elleçlenmesi söz konusudur. Konteynır ya da tır kasasının elleçlenmesi intermodal sistemde yapılmaz. Bu işlem kombine taşımacılıkta gerçekleştirilir. TAŞIMA YÖNTEMİNİN SEÇİMİ Bir taşıma sisteminde; gönderici, taşıyan ve alıcı olmak üzere üç taraftan söz etmek mümkündür. Ancak taşımacı ile taşıma sözleşmesini yapan gönderici ya da alıcıdan bir tanesi olacaktır. Bu anlamda sözleşmeyi yapan ve taşıyıcı seçen tarafa taşıtan demek daha uygun olacaktır. Operasyonel faktörler Taşıma türünün özellikleri Taşıma yönteminin seçimi Sevkiyata ilişkin faktörler Maliyet / hizmet gereksinimleri Şekil 1.1. Taşıma yöntemi seçim süreci Taşıtanın en uygun taşıma modunu seçmesi için taşıyıcının çeşitli faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bunlar kısaca; operasyonel faktörler, taşıma modunun özellikleri, sevkiyata ilişkin faktörler ile maliyet ve hizmet gereksinimleri olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir (Şekil 1.1.). Operasyonel Faktörler Taşıma yönteminin seçim süreci büyük ölçüde operasyonel faktörlere bağlıdır. Bunlar; dışsal faktörler, müşteri özellikleri, ürünün fiziksel yapısı ve lojistik faktörleri içerir. Dışsal Faktörler Dışsal faktörler çoğu operasyonel faktörleri de içine alan doğrudan dağıtım ile ilgili faktörlerdir. Bu faktörler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, özellikle uluslararası taşımacılıkta önem kazanır ve şu başlıklar altında incelenebilir: Ülkedeki temel altyapı düzeyi Ticari engeller İhracat kontrolleri ve lisanslar Yasal çevre ve vergiler Finansal kuruluşlar ve hizmetler Ekonomik koşullar İletişim sistemleri Kültür İklim Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Müşteri Özellikleri Müşteri özelliklerinin de taşıma modunun seçimi üzerinde önemli etkisi olabilir. Sadece uluslararası düzeyde değil, ulusal düzeyde taşımacı seçiminde de müşteri özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Dikkate alınacak ana özellikler şunlardır: Taşıma hizmet seviyesi Teslim yeri Kredi derecelendirmesi Teslim şekilleri Siparişin büyüklüğü Müşterinin önemi Ürün bilgisi Ürünün Fiziksel Yapısı Ürünün fiziksel yapısı, diğer tüm lojistik fonksiyonlarda olduğu gibi taşıma sisteminin seçilmesinde de etkilidir. Bu konuda dikkate alınması gereken temel faktörler şunlardır: Hacim / ağırlık oranı Değer / ağırlık oranı İkame edilebilirlik (ürün alternatifleri, vb.) Özel nitelikler (tehlike, kırılganlık, bozulabilirlik, zaman kısıtları, güvenlik). Lojistik Faktörler Taşıma modunun seçimini belirleyen diğer faktörler ise lojistik bileşenlerdir. Bunlar da kısaca; Tedarik noktaları Üretim fabrikaları Depolar ve depolama tesisleri Pazarlama planları ve politikaları Mevcut dağıtım sistemi Taşıma Türünün Özellikleri Yukarıca açıklanan taşıma türünün seçimine ilişkin faktörler daha çok operasyonel konulara ilişkindir. Bu kısımda ise farklı mod seçenekleri üzerinde durulacaktır. Tablo 1.2. de farklı taşıma türlerinin kendi içerisinde bir kıyaslaması yapılmıştır. Bu doğrultuda taşıtan, taşıma türlerinin özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özellik Tablo 1.2. Taşıma Modlarının Kıyaslanması Demir yolu Kara yolu Deniz yolu Boru Hattı Hava yolu Hız Tutarlılık Sıklık Elverişlilik Kapasite Ekonomik verimlilik Enerji verimliliği Kaynak: Langford, J. W. (1995), (Sıralamada, 1: En güçlü, 5: En zayıf) Geleneksel Deniz Taşımacılığı Geleneksel deniz taşımacılığının en önemli avantajı düşük maliyetle yüksek hacimli taşıma yapabilme kapasitesidir. Ancak bu avantajının yanı sıra bir takım istenmeyen durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Kısaca bunlar: Düşük maliyet Bulunabilirlik Hız İki kez elleçleme ihtiyacı Gecikmeler Zarar ve hasarlar Kara Yolu Yük Taşımacılığı Daha öncede belirtildiği gibi, kara yolu yük taşımacılığı en çok ülke içi taşımacılıkta etkili bir yöntemdir. Uluslararası dağıtım bağlamında, kara yolu yük taşımacılığı deniz yolu gibi verimli kullanılamaz, coğrafi kısıtlamalar vardır. Örneğin deniz yolunda kara yolu son bulur. Uluslararası yük taşımacılığında diğer modlar ile karşılaştırıldığında, kara yolu yük taşımacılığının en önemli avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir: Kara yolu taşımacılık sistemi çok hızlı hizmet sağlayabilir. Komple yüklemelerde kapıdan kapıya taşımalarda maliyet açısından çok rekabetçi olabilir. Çift elleçleme yapılmaması, aktarma araç ve gereçlerine ihtiyaç olmaması bu sisteme hem zaman kazandırır hem de hasarları en aza indirir. Ambalajlama maliyeti çok düşük seviyededir. Çünkü yükler diğer taşıma yöntemlerindeki şoklara maruz kalmazlar. Kara yolunda hizmet daha düzenlidir. Kara yollarındaki alternatif yollar planlamada esneklik sağlamaktadır. Komple yük değil de parsiyel taşıma yapılırsa, kara yolu yük taşımacılığı hız avantajını kaybedebilir. Parsiyel taşımalar müşteriler için maliyet avantajına da dönüştürülebilir. Demir Yolu Yük Taşımacılığı Demir yolu taşımacılık sistemi katı-sıvı-gaz türünde yüksek hacimli her türlü dökme yüke hizmet verebilme yeteneğine sahiptir. Maliyet avantajı oldukça iyidir. Konteyner taşımacılığının gelişmesine paralel olarak intermodal taşımacılıkta da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Böylece bitmiş mamullerin taşınmasında rahatlıkla Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 kullanılmaya başlanmıştır. Ancak geleneksel demir yolu yük taşımacılığının başlıca dezavantajları aşağıdaki gibidir: Demir yolu vagonları raylar üzerinde gittiğinden ve raylar da vibrasyona yol açtığından oluşan şoklar hassas ürünlerin taşınması esnasında ürünlere ciddi zarar verebilmektedir. Bu şokların tesirlerini azaltmak için ekstra ambalajlama sistemlerine ihtiyaç duyulur. Demir yolu taşımacılığının ilk ve son ayağında kara yolu olması gerekir. Bu da çift yükleme ihtiyacını ortaya çıkarır. Fabrika ve depoların bazılarında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Ancak bazı fabrika ve depolardaki sık kullanılmayan demir yolu bağlantıları maliyet oluşturması nedeniyle son zamanlarda kapatılmıştır. Bunun yerine genel kullanıma açık, modern demir yolu yüklemeboşaltma terminalleri inşa edilmelidir. Yükleme-boşaltma operasyonları da göz önüne alındığında demir yolu taşımacılığı çok yavaş bir sistemdir. Demir yolu yük taşımacılığında güvenirlilik düşük olabilmektedir. Vagon topluluğu düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş olabilir. Bu da operasyonlarda gecikmelere neden olabilmektedir. Uluslararası taşımalarda, uyum sorunları ile de karşılaşılabilmektedir. Özellikle bazı ülkelerde dingil genişliği, vagon boyutları, köprü yükseklikleri, elektrifikasyon farklılıklar gösterebilmektedir. Hava Yolu Taşımacılığı Alternatif ulaşım modu olarak hava taşımacılığının kullanımı son yıllarda hızla büyümüştür. Tarifeli kargo seferlerinin yaygınlaşmasında kara yolu ile entegre konteyner sistemine geçilmesi, ileri elleçleme sistemleri ve uçaklardaki kargo alanının artması önemli rol oynamıştır. Hava yollarındaki bu gelişmeler hava taşımacılığının rekabet gücünü ve hizmet kapasitesini artırmıştır. Hava taşımacılığına ilişkin en önemli özellikler şunlardır: Hava yolu taşımacılığı, hızlı ve uzun mesafeli taşımalarda diğer modlara nispeten daha yüksek performansa sahiptir. Hava yolu taşımacılığı bir havaalanından diğerine çok hızlı olmasına rağmen, bazen havaalanı yoğun olabilmektedir. Taşıma, evrak ve gümrük işlemlerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu da hız faktörünü etkileyen bir durumdur. Hava taşımacılığının bir avantajı da tam zamanında teslimatla ortaya çıkar. Bu sayede firmalar fabrika/depo stokları ile transit stokları minumum seviyeye iner. Hava yolu taşımacılığı firmalara, pazardaki esnekliklere hızlı cevap verme imkânı da sağlar. Çünkü çok sayıda ülkede pazarlar büyük bir değişkenliğe sahiptir ve hızlı cevap verme stratejisi uygulamak gerekir. Hava yolu yük taşımacılığı değerliği yüksek ürünlerin taşınması için çok avantajlıdır. Buna göre değerli ürünler, çabuk bozulabilir ürünler, moda ürünleri, acil durum malzemeleri ve son olarak önemli yedek parça malzemelerin taşınmasında oldukça etkindir. Ürünlerin büyük çoğunluğu için, hava kargo nakliyesi çok pahalı gelebilir. Bu, sistemin en büyük dezavantajıdır. Hava yolu yük taşımacılığı güvenlik kaygıları nedeniyle bir ölçüde zarar görmüştür. Bunun bir nedeni hava yolu kargo taşımacılığı için yolcu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 uçaklarının kargo kısmının kullanılmasıdır. Bu da güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarmıştır. Hava yolu nakliyesinde diğer taşıma modları ile karşılaştırıldığından farklı standartlara sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1.3). Konteyner Sistemleri Tablo 1.3. Uluslararası nakliyedeki KG/hacim standartları Taşıma Türü Ton karşılığı Metreküp karşılığı Hava yolu 1 Ton= 6 m 3 1 m 3 = 167 kg Kara yolu 1 Ton= 3 m 3 1 m 3 = 333 kg Deniz yolu 1 Ton= 1 m 3 1 m 3 = 1000 kg Konteyner sistemleri kara, demir, deniz ve hava yolu taşıma modlarının tamamında ortak bir şekilde kullanılmaktadır. Konteyner taşıma sistemi, modlar arası entegrasyonu sağladığı için kombine taşımacılıkta öne çıkmıştır. Konteyner ve konteyner sistemlerinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir: Konteyner içerisinde çok sayıda palet bulunsa da uluslararası taşımacılıkta konteyner tek bir yük birimi olarak işlem görür, bu da işlem süresini son derece kısaltır. Konteynere yüklenen yükler çıkış noktasından varış noktasına kadar bir daha elleçlenmez. Sadece konteyner elleçlenir. Konteyner elleçlemesi, içerisindeki ürünlerin ambalajlama ve elleçleme gereksinimini de azaltır. Konteyner içerisinde muhafaza edilen ürünler diğer kargoların vereceği hasara maruz kalmaz. Hasar olasılığının düşük olması nedeniyle sigorta giderleri de azalmaktadır. Elleçlemeler limanda yapıldığından diğer modlara aktarmalarda maliyet düşüktür. Tüm ulaştırma modlarında kullanılabildiği için yatırımın geri dönüşü yüksektir. Limanın daha verimli kullanılmasını sağlar. Teslimat hızlı olduğundan hizmet seviyesini yükseltir. Kullanılan dokümantasyon basittir. Transit sistem kullanılabilir, bu da gerçek entegre taşıma sistemine izin verir. Konteyner elleçlemesi için özel tesis ve taşıma ekipmanlara ihtiyaç vardır, bu yatırım oldukça pahalıdır. Bu nedenle, mevcut transfer noktalarının sayısı sınırlıdır. Konteynerlerin ilk yatırım maliyeti yüksektir. Boş konteynerlerin geri getirilmesi ve iadesi pahalı bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Firmalar konteynerin dolu gelmesi için dönüş yükleri bulmaya çalışır, dönüş yükü bulunamayabilir. Konteynerler zayıf olabilir. Yağmur ve deniz suyu sızabilir, yük zarar görebilir. Konteynerler gemide güverte altı ve güverte üstüne istiflenebildiğinden içerisindeki yükler pozisyona göre olumsuz etkilenebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Ödev Taşımacılık Sistemlerine Giriş Sevkiyata İlişkin Faktörler Her bir taşımacılık işleminde en iyi ulaşım moduna karar verebilmek nihai kararlar üzerinde etkili olabilecek önemli sevkiyat veya rotaya ilişkin faktörler vardır. Bu etkenler daha çok siparişe veya yüklemeye ilişkin hususlardır. Genellikle bu faktörlerden sadece birkaçı göz önünde bulundurulur. Sevkiyat kararlarına etki eden temel faktörler şu şekilde sıralanabilir: Rotalama ve transit güzergâhlar Mesafe Kargo tipi Miktar Yük birimi Önceliklendirme Yükün değeri Düzenli taşımalar Maliyet ve Hizmet Gereksinimleri Taşıma türünün seçiminde nihai karar, taşıma hizmetinin maliyeti ile alınacak hizmetin düzeyi arasında ödünleşim analizi yapılarak verilir. Yani düşük maliyetli taşıma isteniliyorsa deniz ya da demir yolu tercih edilmelidir. Bu ise teslim süresinin uzamasına yol açacaktır. Hava yolunun seçilmesi servis süresini kısaltacak ancak maliyeti de yüksek olacaktır. Teorik olarak uzak mesafelere yapılacak yüksek hacimli taşımalarda taşımanın maliyeti mod seçiminde ana etken konumundadır. Uygulamada, teslimat hızı veya hizmetin güvenilirliği gibi diğer unsurlar da göz önünde bulundurulabilmektedir: Taşıma hizmetinin maliyeti Taşıma hizmetinin hızı Taşıma hizmetinin güvenilirliği yani tutarlılığı Tablo 1.2. Taşıma Türü Seçim Matrisi Mesafe Kısa Orta Uzun Çok uzun Sipariş/yükün büyüklüğü 100T Kara Kara/demir Demir/Deniz Deniz 20T Kara Kara Kara/demir Demir/Deniz Palet Kara Kara Kara/demir Hava/Deniz Parsiyel Kargo/Kara Kargo/Kara/Hava Kargo/Kara/Hava Kargo/Hava Kara yolu taşımacılığı yapan bir taşıma işletmesi ile görüşerek taşıma modunun seçiminde müşterilerinin hangi faktörlere öncelik verdiği konusunda bir araştırma yapınız? Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Tartışma Taşımacılık Sistemlerine Giriş KABOTAJ HAKKI Devletler genel olarak rekabeti teşvik ederken, bazı durumlarda korumacı politikalar da izleyebilir. Bu yola genellikle yerel imkânların yeterince gelişememesi, sektörün önemi ya da yaşatılması gibi düşüncelerden hareketle başvurulur. Bir ülkenin kendi kara sularında veya limanları arasında taşımacılık yapma imtiyazını kendi bayrağını taşıyan gemilere vermesine kabotaj denir. Bir ülkenin bu hakkı yabancı bayraklı gemilere vermesi oldukça nadir görülür. Yabancı taşıyıcılar ülkedeki bir limana uğrayıp yük alabilir veya yük boşatabilirler, ancak aldıkları bir yükü aynı ülkenin bir başka limanına boşaltamazlar. Bir ülkenin kendi limanları arasındaki taşımalarda bu ayrıcalıktan yalnızca kendi ülke vatandaşlarını yararlandırması, hem sektörün gelişmesine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Deniz taşımacılığındaki bu politika ABD gibi ülkelerde olduğu gibi ülkemiz de uygulanmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj hakkı Lozan Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde TBMM de kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ya göre; akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir. Ayrıca; bu hizmeti verecek gemilerde dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk vatandaşlarınca yerine getirilebileceği belirtilmiştir. Yabancı gemilerin yalnızca Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edilmiştir. Ülkemizde her yıl 1 temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kabotaj Kanunu' nun ülkemize sağladığı avantaj ve dezavantajları tartışınız? Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan tartışma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Özet Taşımacılık Sistemlerine Giriş Taşımacılık işlevi lojistik faaliyetler içerisinde en çok önem verilen konudur ve lojistik maliyetler içerisinde en çok paya sahip kısmı oluşturur. Bu ünitede, taşımacılık sisteminin önemine ilişkin bir giriş yapıldıktan sonra taşımacılık sistemini etkileyen genel çevre faktörleri ele alınmıştır. Genel çevre faktörleri tüm işletmeleri etkilediği gibi genel taşımacılık sistemini doğrudan etkilemektedir. Ardından, taşımacılık sisteminin altyapısını oluşturan altyapı, araçlar ve altyapı operasyonları ve önemi üzerinde durulmuştur. Taşıma türleri literatürde içinde bulunulan ortama göre sınıflandırılır. Burada da kara yolu, demi ryolu, deniz yolu, hava yolu ve boru hatları olmak üzere beşli sınıflandırma yapılarak kısaca bilgiler verilmiştir. Ayrıca, taşıma modlarının ikili ve çoklu türleri üzerinde durulmuştur. Taşıma yönteminin seçiminde etkili olan operasyonel faktörler, sevkiyata ilişkin faktörler, taşıma türünün özellikleri ve maliyet / hizmet gereksinimleri üzerinde durulmuştur. Taşımacılık sisteminde öne çıkan yasal düzenlemelerden kabotaj hakkı anlatılarak, ülkemize kazandırılan haklar üzerinde durulmuştur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? a) Boru hattı b) Kara yolu c) Demir yolu d) Deniz yolu e) Hava yolu 2. Toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam olarak tanımlanan genel çevre unsuru aşağıdakilerden hangisidir? a) Demografik çevre b) Siyasi ve hukuki çevre c) Ekolojik çevre d) Ekonomik çevre e) Uluslararası çevre 3. Multi-modal taşımacılığı ile ifade edilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) Konteyner taşımacılığı b) Ro-Ro taşımacılığı c) Kombine taşımacılık d) İç su yolları taşımacılığı e) Taşımada birden fazla taşıma modunun birlikte kullanılması 4. Kombine taşımacılığın en önemli özelliği nedir? a) Taşıma modları arasında yük değil, yükün içinde bulunduğu kap aktarılır. b) En az iki taşıma modu birlikte kullanılır. c) Demir yolu ile deniz yolunun entegrasyonu sağlanır. d) Demir yolu ile kara yolu bütünleştirilir. e) Hava yoluna kara yolu entegre edilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 5. Taşıtanın en uygun taşıma modunu seçmesi için taşıyıcının, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? a) Operasyonel faktörler b) Taşıma modunun özellikleri c) Sevkiyata ilişkin faktörler d) Maliyet ve hizmet gereksinimleri e) Müşteri beklentileri 6. Taşıma yönteminin seçim süreci büyük ölçüde operasyonel faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faktörlerdendir? a) Ekonomik koşullar b) Tedarik ve üretim noktaları c) Kargo tipi d) Taşıma hizmetinin maliyeti e) Yükün değeri 7. Aşağıdaki karma taşıma modellerinden hangisi uygulamada en az kullanılan modeldir? a) Kara yolu Demir yolu b) Deniz yolu Hava yolu c) Demir yolu Deniz yolu d) Kara yolu Hava yolu e) Kara yolu Deniz yolu 8. Aşağıdaki taşıma modları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hava yolu taşımacılığı, yüksek değerli ürünlerin uzun mesafeli, hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınmasına olanak verir. b) Deniz yoluyla, kısa mesafelerde değerliği düşük, uzun mesafelerde değerliği yüksek ürünler taşınır. c) Boru yolu taşımacılığı çok yavaş ama güvenilirdir. d) Demir yolu taşımacılığı genelde değerli ürünlerin taşındığı kara yoluna göre daha güvenilir olan bir taşıma çeşididir. e) Kara yolu taşımacılığı genelde orta değerli denebilecek zaman duyarlılığı olan mamul veya yarı mamullerin taşındığı hızlı ve güvenilir sayılabilecek bir taşıma şeklidir. 9. Yukarıdaki taşıma yöntemlerinin maliyetlerini düşük olandan yüksek olana doğru sıralayınız? I- Boru hattı, II- Demiryolu, III- Karayolu, IV- Havayolu, V- Denizyolu a) I-II-III-IV-V b) II-III-V-I-IV c) I-II-III-V-IV d) V-I-II-III-IV e) I-V-II-III-IV Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 10. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık türünün seçiminde en az etkilidir? a) Taşıma programının esnekliği b) Kapıdan kapıya teslimat c) Toplam taşıma süresi d) Özel gereçler e) Taşıma süresinde tutarlılık Cevap Anahtarı 1.B, 2.C, 3.E, 4.A, 5.E, 6.B, 7.B, 8.D, 9.D, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı 4.6. LOJİSTİK 4.6.1. Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı