NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM"

Transkript

1 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak eğitimöğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Fen-Edebiyat Fakültesinin yabancı dil ile eğitim yapan dil ve edebiyat bölüm/anabilim dalları hariç olmak üzere, yabancı dil hazırlık sınıfı olan Namık Kemal Üniversitesi lisans programlarının hazırlık sınıfı öğretim-öğrenim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu yönerge, tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 14 ve 49 uncu maddeleri, tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu yönergede adı geçen; a) Birim : Namık Kemal Üniversitesine bağlı tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulları, b) Enstitü : Namık Kemal Üniversitesine bağlı enstitüleri, c) Fakülte : Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakülteleri, d) Rektör : Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, e) Senato : Üniversite senatosunu, f) Üniversite : Namık Kemal Üniversitesini, g) Yabancı Diller Yüksekokulu : Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hazırlık Sınıflarının Amacı, Eğitim-Öğretimin Süresi, Sınavlar, Muafiyet ve Değerlendirme Hazırlık Öğretimini Amacı MADDE 5 - (1) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık öğretim-öğreniminin amacı, öğrencilere Avrupa Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Referance for Languages CEFR )esaslarına uygun bir dil eğitimi vermektir. Bu amaçla, hazırlık sınıflarında öğrencilerin okuma, yazma, konuşma, dinleme becerileri B1 düzeyine getirilir. Zorunlu Hazırlık sınıflarında ise, öğrenimlerini sürdürecekleri dallarda yabancı dille verilen dersleri kolaylıkla izleyebilme, okuduklarını anlayabilme ve anlatabilme, kendilerini ifade edebilme, soru ve sorunların üstesinden gelebilme yetenek ve beceri B2 düzeyine getirilir. Lisansüstü öğrenimlerini sürdürecek olan öğrencilerini hazırlık sınıflarında alanları ve çalışmalarıyla ilgili literatürü izleyebilme, anlayabilme ve yabancı dilde yayın yapabilmeleri için B1 Üstü (B1+) düzeyinde bir dil öğretimine yer verilir. MADDE 5 - YENİ:

2 Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık öğretim-öğreniminin amacı, öğrencilere Avrupa Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages) esaslarına uygun bir dil eğitimi vermektir. Bu amaçla, hazırlık sınıflarında öğrenim gören tüm öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin B1 düzeyine getirilmesi hedeflenir. GEREKÇE: Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık okuyacak öğrenciler, zorunlu hazırlık ve isteğe bağlı hazırlık ayrımına göre değil yeterlilik sınavı sonucundaki seviyelerine göre kategori edilmektedirler. Başarılı sayılmak için yeterli puan alamayan öğrenciler, aldıkları puan düzeylerine göre en üst sınıftan başlamak üzere sınıflara yerleştirilirler. Birçok öğrenci okulumuza yetersiz İngilizce bilgisiyle gelmektedir. Bu öğrencileri istenen seviyeye çıkarmak için gerekli olan temel İngilizce altyapısı, öğrencilerimizin bir kısmında olmadığından dolayı hazırlık eğitim süresi yetersiz gelmekte, öğrenciler aşama kaydedememektedir. Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi, öğrencilerimizin %91,6 sı çok zayıf İngilizce bilgisiyle yüksekokulumuza gelmektedir. Tablo : Öğrencilerin Seviyelerine Göre Ayrıldığı Kategoriler Kategori Öğrenci Yüzde (%) Muafiyet Sınav Sayısı Not Aralığı İngilizce Seviyesi A 44 8, Orta Öncesi (Pre-Intermediate) B , İleri Başlangıç (Elementary) C , arası Başlangıç (Beginner) Toplam ,0 Yukarıdaki tablo incelendiğinde, B2 hedefi üniversitemizin mevcut öğrenci profili ve eğitim süresi (ortalama 6 ay) ile bağdaşmamaktadır. Öğretimin Süresi ve Haftalık Ders Saati MADDE 6 - (1)Yabancı dil eğitim öğretim süresi iki yarıyıldan ibaret olan bir akademik yıldır. Akademik takvim, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. (2) Hazırlık sınıfları haftalık ders yükü saat arasında belirlenir. (3) Hazırlık sınıflarında geçirilen süre azami öğretim süresinde sayılmaz. Sınavlar MADDE 7 - (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında sınavlar; yeterlik ve seviye tespit sınavı, kısa süreli sınav, ara sınav, yılsonu sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Bunlardan; a)yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrencilerin yabancı dil yeterlilik ve düzeylerini belirlemek için akademik yılın başında ve her yarıyıl sonunda yapılan sınavdır. 100 puan üzerinden 70 puanı veya sınavın birden çok aşamada yapılması halinde aritmetik ortalama olarak 70 puan ve üzerindeki notu alan öğrenciler başarılı sayılır ve hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. Başarılı sayılmak için yeterli puan alamayan öğrenciler aldıkları puan düzeylerine göre hazırlık sınıflarının başlangıç, orta ve ileri düzey sınıflarından birine yerleştirilirler. Düzey sınıfları açmak için öğrenci sayısının yeterli olmadığı durumlarda Yüksekokul Yönetim kurulunun uygun gördüğü düzenlemeler yapılır.

3 b) Kısa süreli sınav (quiz): Yarıyıl içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan kısa süreli sınavdır. Bu sınavlar bir yarıyılda en az iki kez olmak üzere çok sayıda yapılabilir. c) Ara sınav: Hazırlık sınıfı öğretimi süresince her yarıyıl içinde en az iki kez yapılan, tarihi en az iki hafta öncesinden belirlenen ve ilan edilen sınavdır. Ara sınavın süresi en az bir ders saatidir. d) Yılsonu sınavı: Eğitim-Öğretim yılının sonunda, akademik takvimde önceden belirlenen tarihler arasında, en az iki ders saati süresince yapılan sınavdır. Sınav programı en az on beş gün önceden ilan edilir. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğu yerine getirmesi şarttır. e) Mazeret sınavı: Ara sınavlar ve yılsonu sınavına Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergede yer alan haklı ve geçerli mazeretlerden dolayı katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. (2) Hazırlık Sınıflarında EK-1 ve EK-2 deki Seviye İlerlemesi Tabloları kullanılır. (3)Tüm sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Sınavların hiçbiri için bütünleme sınavı yapılmaz. MADDE 7 - YENİ: (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında sınavlar; yeterlik ve seviye tespit sınavı, kısa süreli sınav, portfolyo ve performans değerlendirme, ara sınav, yılsonu sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. a) Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrencilerin yabancı dil yeterlilik ve düzeylerini belirlemek için akademik yılın başında (Eylül) ve her yarıyıl sonunda (Şubat) yapılan sınavdır. 100 puan üzerinden 60 puanı veya sınavın birden çok aşamada yapılması halinde aritmetik ortalama olarak 60 puan ve üzerindeki notu alan öğrenciler başarılı sayılır ve hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. Başarılı sayılmak için yeterli puan alamayan öğrenciler aldıkları puan düzeylerine göre hazırlık sınıflarının başlangıç, orta ve ileri düzey sınıflarından birine yerleştirilirler. Düzey sınıfları açmak için öğrenci sayısının yeterli olmadığı durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun uygun gördüğü düzenlemeler yapılır. b) Kısa süreli sınav (quiz): Yarıyıl içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan kısa süreli sınavdır. Bu sınavlar bir yarıyılda Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim Komisyonunun önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü sayıda yapılabilir. c) Ara sınav: Hazırlık sınıfı öğretimi süresince her yarıyıl içinde en az iki kez yapılan, tarihi en az iki hafta öncesinden belirlenen ve ilan edilen sınavdır. Ara sınavın süresi en az bir ders saatidir. d) Yılsonu sınavı: Eğitim-Öğretim yılının sonunda, akademik takvimde önceden belirlenen tarihler arasında, en az iki ders saati süresince yapılan sınavdır. Sınav programı en az on beş gün öncesinden ilan edilir. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğu yerine getirmesi şarttır. e) Mazeret sınavı: Ara sınavlar ve yılsonu sınavına Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli mazeretlerinden dolayı katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. (2) Tüm sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Sınavların hiçbiri için bütünleme sınavı yapılmaz. GEREKÇE: Üniversitemizin mevcut öğrenci profili ve ülkemizdeki diğer üniversitelerin yılsonu başarı puan uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda mevcut uygulama olan 100 üzerinden 70 başarı notunun çok yüksek bir hedef olarak belirlendiği görülmektedir.

4 Tablo: Türkiye deki Seçilmiş Üniversitelerde Yılsonu Başarı Notu Uygulamaları Üniversite Yılsonu Başarı Notu Ortadoğu Teknik Üniversitesi 60 Selçuk Üniversitesi 60 Çukurova Üniversitesi 60 Erciyes Üniversitesi 60 Boğaziçi Üniversitesi 65 Pamukkale Üniversitesi 65 Hacettepe Üniversitesi 65 İstanbul Teknik Üniversitesi 65 Karaelmas Üniversitesi 70 Ege Üniversitesi 70 Süleyman Demirel Üniversitesi 70 Anadolu Üniversitesi 70 Başarının artırılabilmesi için sınav soruları kolaylaştırılabilir veya yıl sonu başarı notu düşürülebilir. Başarı düzeyinin artırılabilmesi için yıl sonu başarı notunun düşürülmesi daha sağlıklı olacaktır. Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak MADDE 8 - (1) Öğrenciler aşağıdaki durumlarda hazırlık sınıfından muaf tutulurlar: a) Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar. b) Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlardan Senato tarafından belirlenen yeterli düzeyde puan almış olanlar. Ancak bu sınavlardan alınan Başarı belgelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır. Tablo 1 Hazırlık Sınıfından Muaf olmak için Ulusal veya Uluslararası Geçerliliği olan Yabancı Dil Sınav Puanları HAZIRLIK EĞİİTMİ TÜRÜ YABANCI KPDS DİLLER ÜDS YÜKSEKOKULU MUAFİYET TOEFL TOEFL TOEFL IELTS IBT CBT PBT (Tüm Bileşenlerden) FCE PET PUANI Zorunlu B - İsteğe Bağlı B c) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar. (2) Diğer Üniversitelerde hazırlık sınıfını başarıyla ve eşdeğer puanla tamamlayan öğrenciler, başarı belgelerini ibraz etmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. Ancak muaf olunabilmesi için sınav tarihinden itibaren üç yılın geçmemesi şartı aranır. (3) Eşdeğerlik belgelerinin, Üniversiteye kesin kayıt dönemi içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerlikler, Yeterlik ve Seviye Tespit sınavından önce sonuçlandırılır ve ilan edilir. Bu sürenin dışında,

5 yarıyılın ilk iki haftası içinde sunulan eşdeğerlik belgeleri de Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınır ve eşdeğerlik belgeleri kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır. MADDE 8 - YENİ: (1) Öğrenciler aşağıdaki durumlarda hazırlık sınıfından muaf tutulurlar: a) Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar. b) Eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarından Senato tarafından belirlenen yeterli düzeyde puan almış olanlar. Ancak bu sınavlardan alınan başarı belgelerinin değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi önşarttır. Tablo 1 Hazırlık Sınıfından Muaf olmak için Ulusal veya Uluslar arası Geçerliliği olan Yabancı Dil Sınav Puanları YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET PUANI KPDS ÜDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS (Tüm Bileşenlerden) FCE PET c) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar. (2) Diğer Üniversitelerde hazırlık sınıfını başarıyla ve eşdeğer puanla tamamlayan öğrenciler, başarı belgelerini ibraz etmeleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu nun kabul etmesi durumunda hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. Ancak muaf olabilmesi için sınav tarihinden itibaren üç yılın geçmemesi ön şarttır. (3) Eşdeğerlilik belgelerinin, Üniversite kesin kayıt dönemi içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerlikler, Yeterlik ve Seviye Tespit sınavından önce sonuçlandırılır ve ilan edilir. Bu sürenin dışında, yarıyılın ilk iki haftası içinde sunulan eşdeğerlik belgeleri de Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınır ve eşdeğerlilik belgeleri kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır. Başarı ve Değerlendirme MADDE 9 - (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı notu; Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı başarı notu, yıl içi notları, yılsonu sınavı başarı notu ile belirlenir. Bunlardan; a) Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı başarı notu; 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Bu sınavın aşamalı olarak yapılması durumunda, öğrencinin başarılı sayıla bilmesi için, tüm aşamalardan alınan notların aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir. b) Yarıyıl içi notu; Her yarıyıl için ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, proje/ödevler ve sınıf içi performanslar göz önüne alınarak hesaplanır. Kısa süreli sınavların, proje/ödevlerin ve sınıf içi performans notlarının aritmetik ortalamasının %30 u ile ara sınavların aritmetik not ortalamasının %70 i toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içi yılsonu başarı notuna katkısı %40 tır. Yarıyılı içi aritmetik not ortalamaları üzerinden 40 puandan az olan öğrenciler başarısız sayılır, yılsonu sınavına giremezler. TABLO 2 Yarıyıl İçi Notunun Hesaplanması Yarıyıl İçi Notu= Ara sınav Kısa Süreli/Ödev/Proje/Performans %70 %30 - B

6 c) Yılsonu sınav başarı notu; 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Yılsonu başarı notu, yarıyıl içi notunun % 40 ı yılsonu sınavından alınan notun % 60 ı toplanarak hesaplanır. Yılsonu sınavında 100 üzerinden 50 puan altında not alan öğrenciler, yarıyıl içi notuna bakılmaksızın başarısız sayılırlar. TABLO 3 Yılsonu Başarı Notunun Hesaplanması Yılsonu Başarı Notu= Yarıyılı İçi Notu= Yılsonu Sınav Notu= % 40 % 60 d)hazırlık sınıfına devam edip başarıyla bitiren öğrencilere Yüksekokul Müdürlüğünce BAŞARI BELGESİ verilir. MADDE 9 - YENİ: (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı notu; a) Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı başarı notu; 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Bu sınavın aşamalı olarak yapılması durumunda, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, tüm aşamalardan alınan notların aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. b) Yılsonu sınav başarı notu; 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Yılsonu başarı notu, toplamda 6 adet olan ara sınav notlarının her birinin % 7 si, 1. Dönem portfolyo, küçük sınav ve performans notları ortalamasının % 4 ü, 2. Dönem portfolyo, küçük sınav ve performans notları ortalamasının % 4 ü ve yılsonu yılsonu sınavı notunun %50 si alınarak hesaplanır. TABLO 3 1. Ara sınav %7 2. Ara sınav %7 3. Ara sınav %7 4. Ara sınav %7 5. Ara sınav %7 6. Ara sınav %7 1. Dönem portfolyo, küçük sınav ve performans notları ortalaması 2. Dönem portfolyo,küçük sınav ve performans notları ortalaması %4 %4 Yılsonu Sınavı Notu %50 Toplam %100 c) Hazırlık sınıfına devam edip başarıyla bitiren öğrencilerin diplomalarında Hazırlık Sınıfı Okumuştur ibaresi yer alır. GEREKÇE: Hâlihazırda kullanılmakta olan not hesaplama sisteminde, yıl içi ve yılsonu notlarını ayrı ayrı hesaplamaktadır. Bu durum notların hem öğrenci hem de öğretim elemanları tarafından takip edilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, önümüzdeki yıl itibariyle Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin not girişleri de üniversite genelinde uygulanan otomasyon sistemine dahil edilecektir. Hâlihazırda uygulanan

7 not hesaplama sistemi, otomasyon sistemine uygun bir sistem değildir. Yukarıda açıklanan sistem otomasyon sistemine uygundur. Devam Durumu MADDE 10 - (1) Hazırlık sınıfında derslere % 80 devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerin, uygulamaların, laboratuar vb çalışmaların % 20 sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yılsonu sınavı listesinde ilan edilir. Devamsız ilan edilen öğrenciler yılsonu sınavına alınmazlar. Sağlık raporları öğrencinin devam durumu için geçerli değildir. MADDE 10 - YENİ: Hazırlık sınıfında derslere % 85 oranında devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerin, uygulamaların, laboratuvar ve benzeri çalışmaların % 15 inden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yılsonu sınavı listesinde ilan edilir. Devamsız ilan edilen öğrenciler yılsonu sınavına alınmazlar. Sağlık raporları öğrencinin devam durumu için geçerli değildir. GEREKÇE: Dil eğitiminde devamlılık esastır. Etkin dil eğitimi için kısıtlı olan eğitim süresi, öğrencilere tanınan %20 oranında devamsızlık hakkıyla daha da kısalmakta, sürekli birbirine bağlı olarak giden İngilizce eğitiminin temel parçalarının eksik inşasına sebep olmaktadır. Öğrencilerimizin Eğitim Öğretim Dönemi performansları incelendiğinde hazırlık sınıfında başarısız olan 394 öğrenciden 133 ünün devamsızlıktan dolayı final sınavına giremediği görülmektedir. Tablo: Hazırlık Sınıfında Başarısız Öğrencilerin Başarısız Olma Nedenleri Sayı Yüzde Toplam Başarısız Öğrenci ,0 a) Devamsızlıktan Kalan ,7 b)yıliçi Başarı Ortalaması ,8 Barajının Altında Kalması Nedeniyle Başarısız Olanlar c) Sınava Girip Başarısız Olanlar ,5 Ayrıca yılsonu sınavına giren 361 öğrenciden 266 sının (%73,7) devamsızlık limitini sonuna kadar doldurduğu görülmektedir.bu istatistiki verilere göre, diğer disiplinlerden farklı olarak sarmal bir şekilde ilerleyen dil eğitiminin yüksekokulumuzda başarıya ulaşma ihtimali oldukça sınırlıdır. Ülkemizdeki diğer üniversiteler incelendiğinde, önerdiğimiz devamsızlık limitini uygulayan üniversiteler mevcuttur. Ülkemizdeki bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı devamsızlık limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo: Türkiye deki Seçilmiş Üniversitelerdeki Hazırlık Sınıfı Devamsızlık Limitleri Üniversite Devamsızlık Limiti Akdeniz Üniversitesi %10 Anadolu Üniversitesi % 10 ODTÜ % 12 Marmara Üniversitesi %15 Dokuz Eylül Üniversitesi % 15 Erciyes Üniversitesi %15 Hacettepe Üniversitesi %20 Selçuk Üniversitesi % 20 Trakya Üniversitesi %20 Atatürk Üniversitesi % 20

8 Uludağ Üniversitesi %20 Başarısızlık Durumu MADDE 11 - (1) Devam zorunluluğunu yerine getiremedikleri için yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler o yıl için başarısız sayılırlar. (2)Hazırlık sınıfında öğrenciler istediği takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler, hazırlık sınıfını tekrar etmek istemeyen başarısız öğrenciler kayıtlı bulundukları lisans/lisansüstü programına devam edebilir. Ancak bu durumda öğrenim gördükleri lisans programındaki yabancı dilde okutulan mesleki dersleri alamazlar. (3) Dört yarıyıl sonunda hazırlık sınıfında devamsızlık gerekçesiyle başarısız olmuş öğrenciler, dördüncü yarıyıl sonunda yabancı dille verilen mesleki dersler haricindeki lisans derslerini alabilir. (4) Devamsızlık nedeniyle hazırlık sınıfının yılsonu sınavına girme hakkını yitiren lisansüstü öğrencileri bir sonraki akademik yılda kayıtlı oldukları lisansüstü programına devam ederler. Bu öğrencilere ikinci defa hazırlık sınıfına devam hakkı tanınmaz. MADDE 11 (YENİ) - (1) Devam zorunluluğunu yerine getiremedikleri için yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler o yıl için başarısız sayılırlar. (2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, başarısız oldukları takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler; hazırlık sınıfını tekrar etmek istemeyen başarısız öğrenciler kayıtlı bulundukları lisans programına devam edebilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan ve başarılı olamayarak kayıtlı bulundukları Fakülte ve Yüksekokul derslerine devam eden öğrenciler takip eden sekiz yarı yıl boyunca Eylül ve Şubat dönemlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit sınavına girebilirler. (3) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri başarısız oldukları takdirde, takip eden Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarısız olmaları ve Üniversite tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan geçerli bir puan alamamaları durumunda, hazırlık sınıfını tekrar etmek durumundadırlar. Yeterlilik ve Muafiyet Sınavları MADDE 12 - İngilizce Yeterlilik Sınavı her Eylül ve Şubat döneminde Akademik takvimde belirtilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. 100 puan üzerinden 60 puanı veya sınavın birden çok aşamada yapılması halinde aritmetik ortalama olarak 60 puan ve üzerindeki notu alan öğrenciler başarılı sayılır ve hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. Hazırlık sınıfı okurken Şubat döneminde İngilizce Yeterlilik sınava giren ve başarılı olan öğrencilerin, bölüm derslerine devam edip edemeyeceklerine ise Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu ilgili dönemde yapılan toplantılarda karar verir Eğitim Öğretim dönemine mahsus olmak üzere Şubat dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olan hazırlık sınıfı öğrencileri Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Öğretim Komisyonu nun önerisi üzerine Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu kararıyla bölümlerine geçebilirler. MADDE 13 - Muafiyet Sınavı, Akademik takvimde belirtilen tarihlerde Eylül ayı içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. 100 puan üzerinden 60 puanı veya sınavın birden çok aşamada yapılması halinde aritmetik ortalama olarak 60 puan ve üzerindeki notu alan öğrenciler başarılı sayılır ve kayıtlı bulundukları Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki birinci sınıf güz ve bahar dönemi zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf olurlar. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerin notları ilgili birimlere gönderilir ve notlandırma Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre öğrencilerin bağlı bulundukları Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları tarafından harf notuna çevrilir ve aynı harf notu her iki dönem zorunlu yabancı dil notu olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir. Öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil derslerine ilişkin kararlar kayıtlı oldukları birimin Yönetim Kurulu tarafından verilir. MADDE 14 - ŞUBE İSİMLERİ: A Grubu: Placement sonucunda alıp B1-1 seviyesiyle hazırlık sınıfına başlayan öğrenci

9 B Grubu: : Placement sonucunda alıp A2-2 seviyesiyle hazırlık sınıfına başlayan öğrenci C Grubu: : Placement sonucunda alıp A2-1 seviyesiyle hazırlık sınıfına başlayan öğrenci D Grubu: : Placement sonucunda 0-29 alıp A1 seviyesiyle hazırlık sınıfına başlayan öğrenci NOT: Gruplar 21 saat İngilizce+4 saat Türkçe iletişim Dersi olmak üzere toplam 25 saat ders göreceklerdir. MADDE 14 - ŞUBE İSİMLERİ: YENİ Öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarına veya Yabancı Diller Yüksekokulunca uygulanacak olan seviye tespit sınavlarının sonuçlarına göre, Hazırlık 1 den başlamak üzere seviyelerine uygun sınıflarda eğitim görürler. NOT: Gruplar saat arasında İngilizce ders göreceklerdir. MADDE 15 - SEVİYELER ARASI GEÇİŞLER: Seviye sınavlarında arası alan öğrenciler kendi gruplarındaki sınıflar arasında bir üst gruba çıkabilir. Seviye sınavlarında 0-59 arası alan öğrenciler kendi gruplarındaki sınıflar arasında bir alt gruba düşebilir. MADDE 15 - SEVİYELER ARASI GEÇİŞLER: YENİ Yabancı Diller Yüksekokulu sınıflarında seviyeler arası geçişler; öğrencilerin vize sınavlarından aldıkları notlar baz alınarak, her vize sınavı sonrası en yüksek nottan aşağı doğru sıralanarak yapılır. MADDE 16 - BAŞARI DURUMU Gönüllü hazırlık sınıfı öğrencileri KPDS/UDS: 60, IBT: 55, TOEFL CBT: 135, IELTS: 4,5, PET: B ve Yabancı Diller Yüksekokulunun sene sonunda yaptığı sınavdan70 sınıflar arasında bir üst gruba sene sonunda 70 alarak başarılı sayılıp sertifika almaya hak kazanırlar. Ayrıca öğrenciler bu sınavlardan belirtilen puanları ve Yabancı Diller Yüksekokulunun sene başında yaptığı muafiyet sınavından 90 aldıkları takdirde hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Öğrencilerin hazırlık programı sonunda yapılan sınavına girmek için devamlılık durumuna bakılacaktır. Devam zorunluluğu % 70 tir. Sınavlarda yetersizlik notu alan öğrenciler başarı sertifikası almadan 1. Sınıfa geçeceklerdir. Sertifika almayan öğrenciler bölümlerine devam ederken sekiz defa sınava girip başarı sertifikası alma hakkına sahiptir. MADDE 16 - BAŞARI DURUMU YENİ Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri Üniversite tarafından kabul edilen yukarıdaki sınavlardan birinden yeterli puan aldıklarını belgeleyerek veya Yabancı Diller Yüksekokulunun yaptığı İngilizce Yeterlilik sınavından 60 (altmış) alarak hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve bölüm derslerini almaya hak kazanırlar. İlgili eğitim öğretim döneminde hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, yıl içi ve yıl sonu final sınavı ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilirler. Bu öğrencilerin diplomalarında hazırlık sınıfı okumuştur ibaresi yer alır. İlgili eğitim öğretim döneminde başarılı olamayan öğrenciler, takip eden Eylül ayında İngilizce Yeterlilik Sınavına girerek 60 ve üzerinde not almaları halinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilecek ve diplomalarında hazırlık sınıfı okumuştur ibaresi yer alacaktır. İlgili eğitim öğretim döneminde başarılı olamayan ve takip eden Eylül ayında İngilizce Yeterlilik sınavından geçer not alamayan isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, istekileri takdirde hazırlık sınıfını tekrar edecek, istedikleri takdirde ise bölüm derslerine devam edeceklerdir. İlgili eğitim öğretim döneminde başarılı olamayan ve takip eden Eylül ayında İngilizce Yeterlilik sınavından geçer not alamayan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri ise hazırlık sınıfını tekrar etmek durumundadılar. İki sene hazırlık sınıfında kalan öğrencilerin ilişiği kesilecektir. Disiplin ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

10 MADDE 17 - (1) Öğrencilerin disiplini ilgilendiren eylem ve etkinliklerinden, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Çeşitli Hükümler MADDE 18 - (1) 2547 sayılı Kanunun 5. Maddesinin (ı) bendi gereğince görmekle yükümlü olduğu yabancı dil dersinde, öğrenciye Türkiye de görmüş bulunduğu orta öğretimde öğretilenin dışında başka bir yabancı dil, ancak isteğine bağlı olarak öğretilebilir. (2) Hazırlık sınıfında dil öğretimi en fazla 25 öğrenci ve yeterli donanımlı sınıf ortamında yapılır. (3) Bir dilde hazırlık sınıfı açılabilmesi için gerekli olan asgari öğrenci sayısı Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. (4) Birimlerin özelliğine göre farklı dillerde hazırlık sınıfı programı uygulanabilir. (5) Hazırlık Sınıfı okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilir. Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hüküm bulunmayan hallerde yürürlükte olan Namık Kemal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği ile Meslek Yüksekokulları Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. Yürürlük MADDE 20 - (1) Bu Yönerge, Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (2) Hazırlık sınıflarına ilişkin Yönetmeliğin yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkar. Yürütme MADDE 21 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. Kısaltmalar: YT : Yeterli YZ: Yetersiz B : Başarılı BZ: Başarısız D : devamlı DZ: devamsız Dvm : devam durumu Haz.Tk: Hazırlık tekrar Tk : tekrar öğrencisi (hazırlık sınıfının tekrar okuyan öğrenci)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı