PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak; Bakanlığımızın hangi biriminin görevleri arasında sayılmıştır? A) Strateji Geliştirme Başkanlığı B) Özel Kalem Müdürlüğü C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği D) Hukuk Müşavirliği E) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayılı KHK hükümlerine göre, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir personelin, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Bakanlığımıza tahsisli kadrolardan, istisnai memurluklar arasında aşağıda belirtilen unvanlardan hangileri yer almaz? I- Bakan Yardımcısı II- Müsteşar III- Özel Kalem Müdürü IV- Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V- Bakanlık Müşaviri VI- Gümrük Müşaviri VII- Gümrük Ateşesi A) I, II, VI, VII B) I, II, IV, VI C) II, V D) II, VI, VII E) I, II, V, VI, VII, 4. Kuruluşlara tahsis edilen serbest kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye eklendikleri tarihten sonra dağılımları nasıl yapılır? A) Bir ay içinde, merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak. B) İki ay içinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak. C) Üç ay içinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak. D) Bir ay içinde merkez ve taşra ve yurtdışında birimler itibariyle. E) İki ay içinde merkez, taşra ve yurtdışında birimler itibariyle. S a y f a 1 21

2 sayılı Kanuna göre, Bakanlık bağlı kuruluşlarının; bağlı olduğu bakanlıktan alınıp, başka bir bakanlığa bağlanması için hangi yol izlenir? A) Kanunda değişiklik yapılarak. B) Bakanlar arası protokol yoluyla değişiklik gerçekleştirilir. C) İlgili Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile değişiklik yapılır. D) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile değişiklik yapılır. E) Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır sayılı Kanuna göre, Bakanlıklarda Müsteşar Yardımcısı sayısı aşağıdakilerden hangisi ile arttırılabilir? A) Kanun B) Bakanlar Kurulu Kararı C) Ortak Kararname ile D) Başbakan Onayı E) Bakan Onayı 7. Bakanlığımızda Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak görev yapan, atanmadaki tüm şartları taşıyan Bay (A) nın Gümrük Ateşesi olarak ataması nasıl yapılır? A) Bakan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan ortak kararname ile B) Bakan Onayı ile C) Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ortak kararname ile D) Bakan, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ortak kararname ile E) Bakanlar Kurulu Kararı ile 8. Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci derece kadrolu Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine, aşağıda bilgileri yer alan ve atanma koşullarını taşıyan personelin atamasının yapılması düşünülmektedir. İlgilinin atamasının yapılabilmesi için kanuni dayanakları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Unvanı : Gümrük ve Ticaret Uzmanı Tahsili : ODTÜ- Gıda Mühendisliği Hizmeti : 17 yıl Kazanılmış hak aylığı: derecesi 1, kademesi 2 A) 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 9. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre sınava katılma şartlarını taşıyan personele ait liste yazılı sınav tarihinden en az kaç gün önce Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir? A) 10 iş günü B) 15 gün C) 10 gün D) 15 iş günü E) 7 iş günü S a y f a 2 21

3 sayılı DMK göre, Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. denilmektedir. Buna göre, memurların genel beyan verme zorunluluğu aşağıda şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? I - İşe girişte diğer belgelerle birlikte, II- Sonu (0) ve (5) ile biten yılarda, III- Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, IV- Üst göreve atanan memurlar atama tarihini izleyen bir ay içerisinde, V- Mal varlığında maaşının beş katı artış veya azalış olanlar bir ay içerisinde. VI- Başka kuruma naklen atananlar bir ay içerisinde A) I, II, III B) I, II, III, V C) I, II, III, IV, V D) II E) I, II, III, VI sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nun ceza hükümlerine göre, bu Kanunda belirlenen bilgi verme zorunluluğunun olduğu merciler hariç olmak üzere, mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan, bilgi veren dolayısıyla bildirimlerin gizliliğine aykırı davrananlara ne kadar hapis cezası verilir? A) Üç aydan bir yıla kadar B) Üç aya kadar C) Altı aydan bir yıla kadar D) Altı aydan üç yıla kadar E) Üç yıldan beş yıla kadar 12. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre hastalık raporlarının aslının veya bir örneği en geç ne zamana kadar bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi zorunludur? A) Raporun düzenlendiği günün mesai saati bitimine kadar B) Raporda belirtilen sürenin bitim tarihine kadar C) Raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar D) Raporun düzenlendiği haftanın mesai saati bitimine kadar E) Rapor bitimi işe başladığı tarihe kadar 13. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 07/01/2015 tarihi itibariyle 20 gün yıllık izne ayrılan memura 19/01/2015 tarihinde 3 gün hastalık raporu verilmiş ise hangi tarihte görevine başlaması gerekmektedir? A) 27 /01/2015 B) 26 /01/2015 C) 22 /01/2015 D) 28 /01/2015 E) 23 /01/2015 S a y f a 3 21

4 14. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre, Kurumlar, Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç hangi ayın sonuna kadar, Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır? A) Ocak B) Mart C) Haziran D) Eylül E) Aralık 15. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre, Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az kaç puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre, Hızlı kargo ve posta gümrük işlemlerini yürütmek görevi bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan hangi şubenin görev alanına girmektedir? A) Tasfiye Hizmetleri Şubesi B) Özel Büro Şubesi C) Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi D) Risk Analizleri Şubesi E) Destek Hizmetleri Şubesi 17. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğe göre, başvuruların incelenmesini müteakip sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az kaç gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Bakanlıkça yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilenler için eğitimden döndükleri tarihten itibaren Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az kaç yıl görev yapmadan yurt dışına sürekli görev ile gönderilemezler? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Maliye Bakanlığında 10 yıl Avukat olarak görev yapan (X) in, Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci dereceli Hukuk Müşavirliği kadrosuna atamasının yapılması düşünülmektedir. 657 sayılı Kanuna göre, aşağıda belirtilen kanuni dayanakların hangisinin kullanılması gerekmektedir. İlgilinin, kazanılmış hak aylığı 2/3, Emekli Keseneğine Esas Aylığı 1/4 A) 657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 58, 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca S a y f a 4 21

5 20. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık bölümünü 1996 yılında bitiren, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, (Mülga) Gümrük Müsteşarlığına 24/12/1996 tarihinde Mütercim pozisyonunda başlayan, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Bakanlığımıza Mütercim kadrosuna talebi üzerine 03/08/2011 tarihinde atanan ilgilinin, 11/04/2015 tarihi itibariyle kazanılmış hak aylığını hesaplayınız? A) 3/1 B) 2/1 C) 1/1 D) 2/2 E) 8/ sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 41 ile kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde görev yapanlardan memuriyete geçme talebinde bulunanların, aynı unvanla memur kadrolarına atamaları yapılmıştır. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlar kaç yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bakanlığımızda Muayene Memuru olarak görev yapmakta iken, istifaen görevinden ayrılan Bay (A) kurumumuza, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca atanma talebinde bulunmaktadır. Bay (A) nın atamasının yapılabilmesi için izlenecek yol aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dilekçe ile talebi üzerine, atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. B) Dilekçe ile talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığından ve Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. C) Dilekçe ile talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığından izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. D) Dilekçe ile talebi üzerine, Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. E) Dilekçe ile talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığından, Maliye Bakanlığından ve Başbakanlıktan izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. S a y f a 5 21

6 23. Bakanlığımıza açıktan atama ile Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak 10/03/2012 tarihinde başlayan Bay (A) nın, açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine 11/04/2015 tarihinde atamasının yapılması düşünülmektedir. Atamasının yapılabilmesi için kanuni dayanakları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 657 sayılı Kanunun 36/(A), 45, 48, 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 24. Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci derece kadrolu Özel Kalem Müdürlüğüne aşağıda bilgileri yer alan ilgililerden 11/04/2015 tarihi itibariyle hangilerinin ataması yapılabilir? I- Liseyi bitiriş tarihi 1999, memuriyete başlama tarihi II- İki yıllık yüksekokulu bitiriş tarihi 2001, memuriyete başlama tarihi 20/02/2006 III- Üç yıllık yüksekokulu bitiriş tarihi 2000, memuriyete başlama tarihi 28/03/2001 IV- Dört yıllık yüksekokulu bitiriş tarihi 2002, memuriyete başlama tarihi 11/03/2003 A) II, III, IV B) II, III, C) IV, D) III, IV E) I, II, III, IV sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK ye göre, merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar nasıl belirlenir? A) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. B) Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü, Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. C) Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. D) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı ile belirlenir. E) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. S a y f a 6 21

7 26. Gümrükler Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılığına 25/08/2014 tarihinde atanan ve aynı tarihte görevine başlayan Bay (A) nın kazanılmış hak aylığı 1 inci derecenin 3 üncü kademesidir. Söz konusu personel 25/03/2015 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak başka bir birimde açık bulunan 1 inci dereceli Uzman kadrosuna 43/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca ataması yapılmıştır. İlgilinin özlük hakları ile ilgili olarak aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) 1380 gösterge, 3600 ek gösterge ve makam tazminatından yararlanır. B) 1440 gösterge, 3600 ek gösterge ve makam tazminatından yararlanır. C) 1440 gösterge ve 3600 ek göstergeden yararlanır, makam tazminatından yararlanamaz. D) 1440 gösterge ve 2200 ek göstergeden yararlanır, makam tazminatından yararlanamaz. E) 1380 gösterge ve 2200 ek göstergeden yararlanır, makam tazminatından yararlanamaz. 27. Hazırlık sınıfı dahil liseyi 2001'de, Ege Üniversitesi İİBF ni ise 2009'da bitiren Bayan (A) aynı üniversitede 1 yıl da ingilizce hazırlık okumuş, tarihleri arasında fasılalı olarak 910 gün sigortalı çalışmış, tarihinde (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak girmiştir 'de Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde mastır daha sonrada tarihinde ODTÜ/NBA (işletme) mastırını yapmıştır 'de Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak atanmıştır tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 6/3, EKEA 5/2 B) KHA 7/2, EKEA 6/1 C) KHA 6/1, EKEA 6/3 D) KHA 6/2, EKEA 6/3 E) KHA 6/2, EKEA 5/1 28. Bakanlığımızda görev yapan aşağıda unvanları belirtilen makamların, ek gösterge ve makam tazminatları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) Bakan Yardımcısı ek gösterge , makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.800, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.800, makam tazminatı 9.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.600, makam tazminatı B) Bakan Yardımcısı ek gösterge 9.000, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.700, makam tazminatı 8.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.500, makam tazminatı C) Bakan Yardımcısı ek gösterge 8.000, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.400, makam tazminatı 7.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.600, makam tazminatı D) Bakan Yardımcısı ek gösterge 8.000, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.400, makam tazminatı 6.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.600, makam tazminatı E) Bakan Yardımcısı ek gösterge 8.500, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.400, makam tazminatı 6.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.000, makam tazminatı S a y f a 7 21

8 29. Fen Lisesi (hazırlık dahil mezuniyet tarihi) Erbaş Market ( sigortalı ) tarihleri arası fasılalı olarak 930 gün Gazi Üniversitesi-İİBF(mezuniyet tarihi ) Mapfre Genel Sigorta (sigortalı ) Vakıflar Bankası Ziraat Bankası Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi tarihinde (mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na Gümrük Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bayan (A) halen Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İlgilinin tarihi itibariyle 68/B kapsamında değerlendirilecek hizmet süresi ne kadardır? A) 13 yıl 7 ay 5 gün B) 13 yıl 3 ay C) 13 yıl 10 ay 5 gün D) 15 yıl 3 ay E) 15 yıl 10 ay 5 gün 30. Anadolu Lisesi (hazırlık + 3 yıl mezuniyet tarihi) Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak./Kimya ( hazırlık+4 yıl mezuniyet tarihi) Gümrük Müsteşarlığı (mülga) ( Kimyager) halen Ankara Üniversitesi Kimya dalında master Ankara Üniversitesi Eski Türk Dilleri alanında Doktora TODAI Enstitüsünde öğrenim ( 2 yıl) Yukarıda bilgileri verilen ilgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı nedir? A) 2/2 B) 1/2 C) 3/3 D) 3/1 E) 2/3 S a y f a 8 21

9 yılında hazırlık sınıfı okuyarak liseden, tarihinde, İstanbul Üniversitesi SBF'si Maliye bölümünden mezun olan Bay (A) tarihinde İçişleri Bakanlığında Maiyet Memuru olarak göreve başlamış tarihinde ise sınav kazanarak (mülga) Gümrük Müsteşarlığına Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak atanmıştır, de ise Gümrük ve Ticaret Müfettişi olmuştur yılında Ankara Üniversitesi SBF'de İşletme alanında Master, 2013 yılında ise Gazi Üniversitesinde Maliye alanında doktora yapmıştır. Ayrıca 18 yaş sonrası, tarihleri arasında fasılalı olarak 1500 gün Sena Elektrik Şirketinde sigortalı olarak çalışmıştır. İlgilinin itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 3/3, EKEA 2/1 B) KHA 3/3, EKEA 1/1 C) KHA 3/3, EKEA 3/3 D) KHA 3/1, EKEA 3/1 E) KHA 3/2, EKEA 2/1 32. (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na tarihinde Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak atanan Bay (A) Ankara Üniversitesi SBF'ni tarihinde bitirmiştir tarihleri arasında fasılalı olarak 600 gün Sungur İnşaat, tarihleri arasında ise fasılalı olarak 1080 gün Odeka İnşaat firmasında sigortalı çalışmıştır tarihleri arasında Vakıflar Bankasında çalışmış, ve tarihleri arasında ise vekil öğretmenlik yapmıştır. Askerlik hizmetini bedelli olarak ifa eden Bay (A)'nın tarihi itibariyle Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü olarak atanması planlanmaktadır. İlgilinin atanacağı bu görev kapsamında ki 68/B 'ye göre hizmet süresi nedir? A) 13 yıl 10 ay 14 gün B) 14 yıl 3 ay 12 gün C) 15 yıl 8 ay D) 13 yıl 5 ay 14 gün E) 15 yıl 3 ay S a y f a 9 21

10 doğumlu olan ve 1981'de ilkokulu bitiren Bay (A) tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmıştır tarihinde ortaokulu bitirmiş, tarihleri arasında askerliğini yapmış ve tarihinde (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na Muhafaza Memuru olarak atanmıştır. İlgili 1994 tarihinde liseyi dışarıdan bitirmiştir. İlgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 7/1, EKEA 7/3 B) KHA 8/1, EKEA 8/3 C) KHA 7/1, EKEA 6/2 D) KHA 8/1, EKEA 7/2 E) KHA 7/1, EKEA 8/2 34. İçişleri Bakanlığında polis memuru olarak tarihinde göreve başlayan ve lise mezunu olan Bayan (A) tarihinde (mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na memur olarak naklen atanmıştır. İlgilinin tarihi itibarıyla Kazanılmış Hak Aylığı nedir? A) 8/2 B) 9/2 C) 9/3 D) 10/1 E) 9/1 S a y f a 10 21

11 yılında Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık stajını tamamlayan Bayan (A) tarihleri arasında özel bir büroda avukat olarak çalışmış daha sonra da tarihleri arasında ise sigortalı olarak (A) Turizm Acentesinde Koordinatör olarak görev yapmıştır. Bu arada medeni hukuk alanında doktora yapmıştır tarihinde Kurumumuza açıktan avukat olarak atanmıştır tarihinde asaleti tasdik olan ilgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 4/3, EKEA 2/1 B) KHA 5/3, EKEA 3/1 C) KHA 3/3, EKEA 1/1 D) KHA 2/1, EKEA 2/1 E) KHA 2/1, EKEA 3/ yıllık yüksek öğrenimini yüksek mühendis sıfatı ile 1990 yılında tamamlayan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde tarihleri arasında 657 sayılı Kanuna tabi olarak Mühendis kadrosunda çalışan Bay (A) tarihleri arasında askerlik görevini ifa etmiştir tarihleri arasında SOREX İnşaat ve taahhüt firmasında mühendis olarak çalıştıktan sonra tarihinde (mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na Mühendis olarak atanmış ve tarihine kadar da yap-işlet-devret projesi kapsamında Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamında olan Gürbulak ta çalışmıştır yılı sicili 59, 2003 yılı sicili ise 60 olan ilgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 5/1, EKEA 5/3 B) KHA 5/2, EKEA 4/1 C) KHA 7/3, EKEA 6/2 D) KHA 6/3, EKEA 5/2 E) KHA 5/1, EKEA 5/2 S a y f a 11 21

12 37. Ortaokulu 1985, liseyi 1990 yılında bitiren Bay ( A ) tarihinde ( mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na Muayene Memuru olarak atanmıştır. Askerlik hizmetini tarihleri arasında yapmıştır. Yol süreleri hariç fiilen görev yaptığı iller ve görev unvanları şöyledir. İzmir--Muayene Memuru Kırıkkale--Muayene Memuru Van--Şef Zonguldak--Şef yılları arası sicil not ortalaması 89.1, yılları sicil not ortalaması ise 90 dır. Disiplin cezası olmayan Bay (A) nın tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı nedir? A) 3/6 B) 2/3 C) 3/5 D) 3/4 E) 2/ sayılı DMK göre, kurum ve kuruluşlar yurtdışı teşkilat hariç bu Kanuna göre çalıştırdıkları toplam dolu kadro sayısı dikkate alınarak çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır? A) % 1 B) % 2 C) % 3 D) % 4 E) % sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, bu durumu kaç gün içinde kurumuna bildirmekle yükümlüdürler? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci dereceli (kararnamelik) istisnai memuriyet kadrosuna daha önce hiç memuriyet hizmeti olmayan Bay (A) nın atamasının yapılması düşünülmektedir. Bay (A) nın atamasının yapılabilmesi için, kanuni dayanakları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 657 sayılı Kanunun 54, 59, 60 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 54, 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca S a y f a 12 21

13 tarihinde; Emeklilik hizmet süresini doldurmaya; 2 tam yıl kalan kadın iştirakçi isteği üzerine kaç yaşında emekli olabilir? A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) sayılı DMK göre, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler kapsamında bulunan illere mecburi ve sürekli görevle atanan memurların eşlerinin atandığı yerde teşkilatı yok ise, eşlerine memuriyetleri boyunca en fazla ne kadar süre ile ücretli izin verilebilir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarının genel hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sendika kurma B) Kovuşturma ve yargılama C) İzin D) Güvenlik E) Davranış ve işbirliği sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan aylıkların ödenmesi usulüne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kademe ilerlemesinde, Devlet memuru bu ilerlemeye müstahak olduğu tarihten itibaren aylığa hak kazanılır. B) Bir göreve açıktan aday veya asil memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. C) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. D) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. E) Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. 45. Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? A) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 5, uluslararası kuruluşlarda 10 B) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 7, uluslararası kuruluşlarda 14 C) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 9, uluslararası kuruluşlarda 15 D) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 10, uluslararası kuruluşlarda 21 E) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 12, uluslararası kuruluşlarda 25 S a y f a 13 21

14 sayılı DMK göre, memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde en fazla kaç güne kadar izin verilir? A) 10 B) 15 C) 30 D) 90 E) sayılı DMK göre, Devlet Memurlarından, memur olmayan eşinin ölümü halinde ne kadar ölüm yardımı ödeneği verilir? A) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında. B) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) iki katı tutarında. C) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) üç katı tutarında. D) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) dört katı tutarında. E) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) beş katı tutarında. 48. (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı Bursa Gümrük Müdürlüğüne 01/01/2008 tarihinde Muayene Memuru olarak başlayan Bay (A) nın adaylığı 02/03/2009 tarihinde kaldırılmıştır. Bay (A) askerlik hizmetini 03/03/ /09/2010 tarihleri arasında yapmış ve askerlik dönüşü 04/09/2010 tarihinde görevine başlamıştır. Bay (A) 2010 ve 2011 yıllarında 3 er ay süreyle Çerkezköy Gümrük Müdürlüğünde, 2012 ve 2013 yıllarında 3 er ay süreyle İnegöl Gümrük Müdürlüğünde geçici görevle görevlendirilmiştir. Bay (A) nın Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, bölge hizmet süresini doldurarak atamasının başka hizmet bölgesine yapılması gereken yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 2016 B) 2017 C) 2018 D) 2019 E) Hopa Gümrük Müdürlüğüne Gümrük Müdür Yardımcısı olarak 15/07/2011 tarihinde başlayan Bay (X), 01/01/ /01/2013 tarihleri arasında Sarp Gümrük Müdürlüğü, 02/01/ /01/2014 tarihleri arasında ise İnebolu Gümrük Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüş olup, 03/01/ /04/2015 tarihleri arasında görevden uzaklaştırılmış, 657 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca 04/04/2015 tarihinde göreve iade edilmiştir. Bay (X) in Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, bölge hizmet süresini doldurarak atamasının başka hizmet bölgesine yapılması gereken yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 2015 B) 2016 C) 2017 D) 2018 E) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler? A) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını C) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını E) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri S a y f a 14 21

15 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bilgi edinme istemi reddedilen kişinin, yargı yoluna başvurmadan önce; kararın tebliğinden itibaren Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz süresi ve Kurulun bu konudaki karar süresi sırasıyla kaç gündür? A) 15 gün - 30 iş günü B) 15 iş günü - 15 iş günü C) 15 gün - 15 gün D) 30 gün - 30 gün E) 30 iş günü - 30 iş günü sayılı Kanunun "Görevden Uzaklaştırma" ile ilgili hükümleri gereğince bir disiplin soruşturması icabından görevden uzaklaştırılan memurun ne kadar süre sonunda hakkında karar verilmediği takdirde görevine başlatılması zorunludur? A) 30 gün B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl sayılı Devlet Memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklar başlıklı İkinci Bölümü ile 125. maddesinde belirtilen hükümleri göz önünde bulundurarak, Devlet memurlarından; I) Sürekli veya geçici görevle, II) Yetiştirme, inceleme ve araştırma için, III) Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izni almak suretiyle, Yabancı memleketlerde bulunanların "Devlet itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmaları" halinde aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? A) I, II ve III e, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I, II ve III e, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. C) I ve II ye, Devlet memurluğundan çıkarma, III e aylıktan kesme cezası verilir. D) I ve II ye, Devlet memurluğundan çıkarma, III e kınama cezası verilir. E) I ve III e, Devlet memurluğundan çıkarma, II ye aylıktan kesme cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Devlet memurlarının, Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı; I) Kaybetmeleri, II) Özel işlerinde kullanmaları, III) Özel menfaat sağlamak için kullanmaları, Fiilleri aşağıdaki hangi disiplin cezası veya cezalarını gerektirir? A) I, II ve III e, kınama cezası verilir. B) I, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. C) I ve II ye, kınama, III e, aylıktan kesme cezası verilir. D) I e, kınama, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. E) I ve III e, kınama, II e, aylıktan kesme cezası verilir. S a y f a 15 21

16 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu kanunun uygulanmasında vekiller asillerin tabi olduğu usule tabidir. B) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. C) Valiler için yetkili ve görevli mahkeme il ağır ceza mahkemesidir. D) Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. E) Yargı kuruluşlarında çalışanlar başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıdaki fiil ya da hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek A) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. C) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. D) I,II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. E) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verme yetkisi hususunda aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bilgi verilmiştir? A) Merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Kaymakam. B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. C) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında vali, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilçenin kaymakamı. D) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali. E) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları kurumun en üst amiri. 58. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına en son başlanması gereken tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; S a y f a 16 21

17 sayılı Kanunun 125. maddesine göre, Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak; kullandırmak; kullanmak fiilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İzinsiz kullanılmasına yardımcı olmak, kullandırmak ve kullanmak fiillerinin hepsine aylıktan kesme cezası verilir. B) İzinsiz kullanılmasına yardımcı olmak, kullandırmak ve kullanmak fiillerinin hepsine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. C) İzinsiz kullanmak ve kullandırmak fiillerine aylıktan kesme cezası verilir. D) İzinsiz kullanmak ve kullandırmak fiillerine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. E) İzinsiz kullanılmasına yardımcı olmak ve kullandırmak fiillerine aylıktan kesme cezası verilir. 60. Aşağıda belirtilen suçlardan hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan biri değildir? A) Basit zimmet B) Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçuna iştirak C) Devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet vermek D) Resmi evrakta sahtecilik E) Haksız edinilen malı kaçırma 61. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Hemşire unvanlı personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini sırasıyla doğru olarak gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Şube Müdürü-Daire Başkanı B) Daire Tabibi- Daire Başkanı C) Daire Başkanı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı D) Daire Tabibi-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı E) Şube Müdürü-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 62. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıda kadro unvanı belirtilen kamu görevlilerinden hangisi hakkında etik ilkelerden birine aykırı davrandığı iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurulamaz? A) Büyükelçi B) Kaymakam C) Daimi Temsilci D) Başbakan Başmüşaviri E) Bakanlık Müşaviri 63. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkesi değildir? A) Çıkar çatışmasından kaçınma B) Hizmet standartlarına uyma C) Samimi davranma D) Yöneticilerin hesap verme zorunluluğu E) Halka hizmet bilincine sahip olma S a y f a 17 21

18 sayılı Kanuna göre, Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından memurun muvafakati aranmak suretiyle geçici süreli olarak görevlendirilebilir. Memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin en az kaçıncı dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır? A) 5 B) 7 C) 4 D) 3 E) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hangi tarihe kadar Resmi Gazetede yayımlanır? A) En geç Ekim ayının onbeşine kadar B) En geç Kasım ayının otuzuna kadar C) En geç Eylül ayının otuzuna kadar D) En geç Temmuz ayının yirmisine kadar E) En geç Eylül ayının onbeşine kadar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli bir idaredir? A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu B) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü E) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle başlar? A) Kalkınma Bakanlığının orta vadeli programı kabul etmesiyle B) Bakanlar Kurulunun orta vadeli mali planı kabul etmesiyle C) Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli programı karara bağlamasıyla D) Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli programı hazırlamasıyla E) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesiyle sayılı Harcırah Kanununa göre, muvakkat vazife (geçici görev) mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? A) 7 B) 5 C) 10 D) 3 E) sayılı Harcırah Kanununa göre, görev merkezi Ankara olan ve teftiş görevi ile İzmir e gönderilen, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunan bir Gümrük ve Ticaret Müfettişi nin, birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 43,00TL olduğu dikkate alındığında, bir günlük gündeliği kaç TL dir? A) 64,50 TL B) 38,70 TL C) 47,30 TL D) 55,90 TL E) 51,60 TL S a y f a 18 21

19 sayılı Harcırah Kanununa göre, memur kadro unvanında görev yapan bir personel, yurt içinde yatacak yer temini için ödediği ücreti belgelendirdiği takdirde, belge bedelini aşmamak ve her defasında kaç gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihale ilanlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? A) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası B) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi C) Teklif ve sözleşme türü D) Geçici teminatın geçerlik süresi E) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale yetkilisi tarafından, ihale komisyonunca alınan ihale kararının, karar tarihini izleyen en geç kaç gün içinde onaylanması gerekir? A) 5 iş günü B) 7 iş günü C) 7 gün D) 10 iş günü E) 5 gün sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerden değildir? A) Doğal afetler B) Genel salgın hastalık C) Kanuni grev D) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. E) Kısmî veya genel olağanüstü hal ilanı sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur? A) 7 B) 10 C) 20 D) 30 E) sayılı Tebligat Kanununa göre, tebliğ mazbatasında aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz? A) Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı B) Tebliğ olunacak şahsın adı, soyadı ve adresi C) Tebliğin konusu, kime yapıldığı ve tebliğ ilgilisinden başkasına yapılmış ise o kimsenin adı, soyadı, adresi ve tebellüğe ehil olduğu D) Tebliğ belgesi kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası E) Tebliğ konusu işlemi yapan mahkeme başkanının adı, soyadı ve sicil numarası S a y f a 19 21

20 sayılı Tebligat Kanununa göre, muhatabın veya onun adına tebligat yapılabilecek kişilerden birinin tebligat sırasında gösterilen adreste bulunmaması durumunda, tebligat hangi tarihte yapılmış sayılır? A) İhbarnamenin, gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırıldığı tarihte B) Tebellüğ belgesinin tebliği çıkaran mercie geldiği tarihte C) Tebliğ evrakının teslim edildiği kişilerce muhataba verildiği tarihte D) Tebliğ evrakının düzenlendiği tarihte E) Muhatabın ihbarname konusunda bilgi sahibi olduğu tarihte sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, ivedi yargılamaya tabi davalarda temyiz süresi kaç gündür? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 E) Aşağıdakilerden hangisinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen genel yetki kuralı geçerlidir? A) Taşınmaz mallara ilişkin davalar B) Yabancı ülkelerde bulunan makamlarca tesis edilen işlemler C) İdari sözleşmelerden doğan tam yargı davaları D) Kamu mallarına ilişkin davalar E) İdari sözleşmelerden doğanlar dışında tam yargı davaları 79. Ankara idare mahkemesinde açılması gereken bir dava, yanlış olarak Ankara vergi mahkemesinde açılmış olsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mahkeme görevsizlik kararı verir. Dosyayı görevli Ankara idare mahkemesine gönderir. B) Mahkeme görevsizlik kararı verir. Davacı davasını Ankara idare mahkemesinde açmalıdır. C) Mahkeme, görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için dosyayı doğrudan Ankara bölge idare mahkemesine gönderir. D) Mahkeme, görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için dosyayı doğrudan Danıştaya gönderir. E) Davacı görevsizlik kararını temyiz edebilir. Bu durumda görevli mahkemeyi temyiz merci belirler sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin, idari dava dilekçesinde bulunması zorunlu değildir? A) Tarafların ve varsa vekillerinin ad ve soyadları ve adresleri B) Davanın konusu C) Davacının TC kimlik numarası D) Tam yargı davasında uyuşmazlık konusu miktar E) Dava dilekçesine eklenen belgelerin onaylı örnekleri TEST BİTTİ BAŞARILAR DİLERİZ S a y f a 20 21

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ KOMİSYON Cüneyt ALBAYRAKOĞLU Ziya YEDİYILDIZ Fatma Nurhan BAYKAL Zeki KARABIYIK Adem SUSAM Ethem HAS Mehmet

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı