PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak; Bakanlığımızın hangi biriminin görevleri arasında sayılmıştır? A) Strateji Geliştirme Başkanlığı B) Özel Kalem Müdürlüğü C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği D) Hukuk Müşavirliği E) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayılı KHK hükümlerine göre, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir personelin, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Bakanlığımıza tahsisli kadrolardan, istisnai memurluklar arasında aşağıda belirtilen unvanlardan hangileri yer almaz? I- Bakan Yardımcısı II- Müsteşar III- Özel Kalem Müdürü IV- Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V- Bakanlık Müşaviri VI- Gümrük Müşaviri VII- Gümrük Ateşesi A) I, II, VI, VII B) I, II, IV, VI C) II, V D) II, VI, VII E) I, II, V, VI, VII, 4. Kuruluşlara tahsis edilen serbest kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye eklendikleri tarihten sonra dağılımları nasıl yapılır? A) Bir ay içinde, merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak. B) İki ay içinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak. C) Üç ay içinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak. D) Bir ay içinde merkez ve taşra ve yurtdışında birimler itibariyle. E) İki ay içinde merkez, taşra ve yurtdışında birimler itibariyle. S a y f a 1 21

2 sayılı Kanuna göre, Bakanlık bağlı kuruluşlarının; bağlı olduğu bakanlıktan alınıp, başka bir bakanlığa bağlanması için hangi yol izlenir? A) Kanunda değişiklik yapılarak. B) Bakanlar arası protokol yoluyla değişiklik gerçekleştirilir. C) İlgili Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile değişiklik yapılır. D) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile değişiklik yapılır. E) Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır sayılı Kanuna göre, Bakanlıklarda Müsteşar Yardımcısı sayısı aşağıdakilerden hangisi ile arttırılabilir? A) Kanun B) Bakanlar Kurulu Kararı C) Ortak Kararname ile D) Başbakan Onayı E) Bakan Onayı 7. Bakanlığımızda Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak görev yapan, atanmadaki tüm şartları taşıyan Bay (A) nın Gümrük Ateşesi olarak ataması nasıl yapılır? A) Bakan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan ortak kararname ile B) Bakan Onayı ile C) Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ortak kararname ile D) Bakan, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ortak kararname ile E) Bakanlar Kurulu Kararı ile 8. Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci derece kadrolu Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine, aşağıda bilgileri yer alan ve atanma koşullarını taşıyan personelin atamasının yapılması düşünülmektedir. İlgilinin atamasının yapılabilmesi için kanuni dayanakları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Unvanı : Gümrük ve Ticaret Uzmanı Tahsili : ODTÜ- Gıda Mühendisliği Hizmeti : 17 yıl Kazanılmış hak aylığı: derecesi 1, kademesi 2 A) 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 9. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre sınava katılma şartlarını taşıyan personele ait liste yazılı sınav tarihinden en az kaç gün önce Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir? A) 10 iş günü B) 15 gün C) 10 gün D) 15 iş günü E) 7 iş günü S a y f a 2 21

3 sayılı DMK göre, Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. denilmektedir. Buna göre, memurların genel beyan verme zorunluluğu aşağıda şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? I - İşe girişte diğer belgelerle birlikte, II- Sonu (0) ve (5) ile biten yılarda, III- Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, IV- Üst göreve atanan memurlar atama tarihini izleyen bir ay içerisinde, V- Mal varlığında maaşının beş katı artış veya azalış olanlar bir ay içerisinde. VI- Başka kuruma naklen atananlar bir ay içerisinde A) I, II, III B) I, II, III, V C) I, II, III, IV, V D) II E) I, II, III, VI sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nun ceza hükümlerine göre, bu Kanunda belirlenen bilgi verme zorunluluğunun olduğu merciler hariç olmak üzere, mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan, bilgi veren dolayısıyla bildirimlerin gizliliğine aykırı davrananlara ne kadar hapis cezası verilir? A) Üç aydan bir yıla kadar B) Üç aya kadar C) Altı aydan bir yıla kadar D) Altı aydan üç yıla kadar E) Üç yıldan beş yıla kadar 12. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre hastalık raporlarının aslının veya bir örneği en geç ne zamana kadar bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi zorunludur? A) Raporun düzenlendiği günün mesai saati bitimine kadar B) Raporda belirtilen sürenin bitim tarihine kadar C) Raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar D) Raporun düzenlendiği haftanın mesai saati bitimine kadar E) Rapor bitimi işe başladığı tarihe kadar 13. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 07/01/2015 tarihi itibariyle 20 gün yıllık izne ayrılan memura 19/01/2015 tarihinde 3 gün hastalık raporu verilmiş ise hangi tarihte görevine başlaması gerekmektedir? A) 27 /01/2015 B) 26 /01/2015 C) 22 /01/2015 D) 28 /01/2015 E) 23 /01/2015 S a y f a 3 21

4 14. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre, Kurumlar, Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç hangi ayın sonuna kadar, Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır? A) Ocak B) Mart C) Haziran D) Eylül E) Aralık 15. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre, Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az kaç puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre, Hızlı kargo ve posta gümrük işlemlerini yürütmek görevi bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan hangi şubenin görev alanına girmektedir? A) Tasfiye Hizmetleri Şubesi B) Özel Büro Şubesi C) Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi D) Risk Analizleri Şubesi E) Destek Hizmetleri Şubesi 17. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğe göre, başvuruların incelenmesini müteakip sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az kaç gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Bakanlıkça yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilenler için eğitimden döndükleri tarihten itibaren Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az kaç yıl görev yapmadan yurt dışına sürekli görev ile gönderilemezler? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Maliye Bakanlığında 10 yıl Avukat olarak görev yapan (X) in, Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci dereceli Hukuk Müşavirliği kadrosuna atamasının yapılması düşünülmektedir. 657 sayılı Kanuna göre, aşağıda belirtilen kanuni dayanakların hangisinin kullanılması gerekmektedir. İlgilinin, kazanılmış hak aylığı 2/3, Emekli Keseneğine Esas Aylığı 1/4 A) 657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 58, 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca S a y f a 4 21

5 20. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık bölümünü 1996 yılında bitiren, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, (Mülga) Gümrük Müsteşarlığına 24/12/1996 tarihinde Mütercim pozisyonunda başlayan, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Bakanlığımıza Mütercim kadrosuna talebi üzerine 03/08/2011 tarihinde atanan ilgilinin, 11/04/2015 tarihi itibariyle kazanılmış hak aylığını hesaplayınız? A) 3/1 B) 2/1 C) 1/1 D) 2/2 E) 8/ sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 41 ile kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde görev yapanlardan memuriyete geçme talebinde bulunanların, aynı unvanla memur kadrolarına atamaları yapılmıştır. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlar kaç yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bakanlığımızda Muayene Memuru olarak görev yapmakta iken, istifaen görevinden ayrılan Bay (A) kurumumuza, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca atanma talebinde bulunmaktadır. Bay (A) nın atamasının yapılabilmesi için izlenecek yol aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dilekçe ile talebi üzerine, atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. B) Dilekçe ile talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığından ve Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. C) Dilekçe ile talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığından izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. D) Dilekçe ile talebi üzerine, Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. E) Dilekçe ile talebi üzerine, Devlet Personel Başkanlığından, Maliye Bakanlığından ve Başbakanlıktan izin alınmasını müteakip atamaya yetkili amirin onayı ile yapılır. S a y f a 5 21

6 23. Bakanlığımıza açıktan atama ile Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak 10/03/2012 tarihinde başlayan Bay (A) nın, açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine 11/04/2015 tarihinde atamasının yapılması düşünülmektedir. Atamasının yapılabilmesi için kanuni dayanakları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 657 sayılı Kanunun 36/(A), 45, 48, 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 36/(A)-11 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 24. Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci derece kadrolu Özel Kalem Müdürlüğüne aşağıda bilgileri yer alan ilgililerden 11/04/2015 tarihi itibariyle hangilerinin ataması yapılabilir? I- Liseyi bitiriş tarihi 1999, memuriyete başlama tarihi II- İki yıllık yüksekokulu bitiriş tarihi 2001, memuriyete başlama tarihi 20/02/2006 III- Üç yıllık yüksekokulu bitiriş tarihi 2000, memuriyete başlama tarihi 28/03/2001 IV- Dört yıllık yüksekokulu bitiriş tarihi 2002, memuriyete başlama tarihi 11/03/2003 A) II, III, IV B) II, III, C) IV, D) III, IV E) I, II, III, IV sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK ye göre, merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar nasıl belirlenir? A) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. B) Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü, Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. C) Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. D) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı ile belirlenir. E) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. S a y f a 6 21

7 26. Gümrükler Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılığına 25/08/2014 tarihinde atanan ve aynı tarihte görevine başlayan Bay (A) nın kazanılmış hak aylığı 1 inci derecenin 3 üncü kademesidir. Söz konusu personel 25/03/2015 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak başka bir birimde açık bulunan 1 inci dereceli Uzman kadrosuna 43/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca ataması yapılmıştır. İlgilinin özlük hakları ile ilgili olarak aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) 1380 gösterge, 3600 ek gösterge ve makam tazminatından yararlanır. B) 1440 gösterge, 3600 ek gösterge ve makam tazminatından yararlanır. C) 1440 gösterge ve 3600 ek göstergeden yararlanır, makam tazminatından yararlanamaz. D) 1440 gösterge ve 2200 ek göstergeden yararlanır, makam tazminatından yararlanamaz. E) 1380 gösterge ve 2200 ek göstergeden yararlanır, makam tazminatından yararlanamaz. 27. Hazırlık sınıfı dahil liseyi 2001'de, Ege Üniversitesi İİBF ni ise 2009'da bitiren Bayan (A) aynı üniversitede 1 yıl da ingilizce hazırlık okumuş, tarihleri arasında fasılalı olarak 910 gün sigortalı çalışmış, tarihinde (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak girmiştir 'de Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde mastır daha sonrada tarihinde ODTÜ/NBA (işletme) mastırını yapmıştır 'de Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak atanmıştır tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 6/3, EKEA 5/2 B) KHA 7/2, EKEA 6/1 C) KHA 6/1, EKEA 6/3 D) KHA 6/2, EKEA 6/3 E) KHA 6/2, EKEA 5/1 28. Bakanlığımızda görev yapan aşağıda unvanları belirtilen makamların, ek gösterge ve makam tazminatları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) Bakan Yardımcısı ek gösterge , makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.800, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.800, makam tazminatı 9.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.600, makam tazminatı B) Bakan Yardımcısı ek gösterge 9.000, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.700, makam tazminatı 8.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.500, makam tazminatı C) Bakan Yardımcısı ek gösterge 8.000, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.400, makam tazminatı 7.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.600, makam tazminatı D) Bakan Yardımcısı ek gösterge 8.000, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.400, makam tazminatı 6.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.600, makam tazminatı E) Bakan Yardımcısı ek gösterge 8.500, makam tazminatı , Müsteşar ek gösterge 7.600, makam tazminatı , Müsteşar Yardımcısı ek gösterge 6.400, makam tazminatı 6.000, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ek gösterge 3.000, makam tazminatı S a y f a 7 21

8 29. Fen Lisesi (hazırlık dahil mezuniyet tarihi) Erbaş Market ( sigortalı ) tarihleri arası fasılalı olarak 930 gün Gazi Üniversitesi-İİBF(mezuniyet tarihi ) Mapfre Genel Sigorta (sigortalı ) Vakıflar Bankası Ziraat Bankası Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi tarihinde (mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na Gümrük Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bayan (A) halen Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İlgilinin tarihi itibariyle 68/B kapsamında değerlendirilecek hizmet süresi ne kadardır? A) 13 yıl 7 ay 5 gün B) 13 yıl 3 ay C) 13 yıl 10 ay 5 gün D) 15 yıl 3 ay E) 15 yıl 10 ay 5 gün 30. Anadolu Lisesi (hazırlık + 3 yıl mezuniyet tarihi) Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak./Kimya ( hazırlık+4 yıl mezuniyet tarihi) Gümrük Müsteşarlığı (mülga) ( Kimyager) halen Ankara Üniversitesi Kimya dalında master Ankara Üniversitesi Eski Türk Dilleri alanında Doktora TODAI Enstitüsünde öğrenim ( 2 yıl) Yukarıda bilgileri verilen ilgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı nedir? A) 2/2 B) 1/2 C) 3/3 D) 3/1 E) 2/3 S a y f a 8 21

9 yılında hazırlık sınıfı okuyarak liseden, tarihinde, İstanbul Üniversitesi SBF'si Maliye bölümünden mezun olan Bay (A) tarihinde İçişleri Bakanlığında Maiyet Memuru olarak göreve başlamış tarihinde ise sınav kazanarak (mülga) Gümrük Müsteşarlığına Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak atanmıştır, de ise Gümrük ve Ticaret Müfettişi olmuştur yılında Ankara Üniversitesi SBF'de İşletme alanında Master, 2013 yılında ise Gazi Üniversitesinde Maliye alanında doktora yapmıştır. Ayrıca 18 yaş sonrası, tarihleri arasında fasılalı olarak 1500 gün Sena Elektrik Şirketinde sigortalı olarak çalışmıştır. İlgilinin itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 3/3, EKEA 2/1 B) KHA 3/3, EKEA 1/1 C) KHA 3/3, EKEA 3/3 D) KHA 3/1, EKEA 3/1 E) KHA 3/2, EKEA 2/1 32. (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na tarihinde Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak atanan Bay (A) Ankara Üniversitesi SBF'ni tarihinde bitirmiştir tarihleri arasında fasılalı olarak 600 gün Sungur İnşaat, tarihleri arasında ise fasılalı olarak 1080 gün Odeka İnşaat firmasında sigortalı çalışmıştır tarihleri arasında Vakıflar Bankasında çalışmış, ve tarihleri arasında ise vekil öğretmenlik yapmıştır. Askerlik hizmetini bedelli olarak ifa eden Bay (A)'nın tarihi itibariyle Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü olarak atanması planlanmaktadır. İlgilinin atanacağı bu görev kapsamında ki 68/B 'ye göre hizmet süresi nedir? A) 13 yıl 10 ay 14 gün B) 14 yıl 3 ay 12 gün C) 15 yıl 8 ay D) 13 yıl 5 ay 14 gün E) 15 yıl 3 ay S a y f a 9 21

10 doğumlu olan ve 1981'de ilkokulu bitiren Bay (A) tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmıştır tarihinde ortaokulu bitirmiş, tarihleri arasında askerliğini yapmış ve tarihinde (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na Muhafaza Memuru olarak atanmıştır. İlgili 1994 tarihinde liseyi dışarıdan bitirmiştir. İlgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 7/1, EKEA 7/3 B) KHA 8/1, EKEA 8/3 C) KHA 7/1, EKEA 6/2 D) KHA 8/1, EKEA 7/2 E) KHA 7/1, EKEA 8/2 34. İçişleri Bakanlığında polis memuru olarak tarihinde göreve başlayan ve lise mezunu olan Bayan (A) tarihinde (mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na memur olarak naklen atanmıştır. İlgilinin tarihi itibarıyla Kazanılmış Hak Aylığı nedir? A) 8/2 B) 9/2 C) 9/3 D) 10/1 E) 9/1 S a y f a 10 21

11 yılında Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık stajını tamamlayan Bayan (A) tarihleri arasında özel bir büroda avukat olarak çalışmış daha sonra da tarihleri arasında ise sigortalı olarak (A) Turizm Acentesinde Koordinatör olarak görev yapmıştır. Bu arada medeni hukuk alanında doktora yapmıştır tarihinde Kurumumuza açıktan avukat olarak atanmıştır tarihinde asaleti tasdik olan ilgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 4/3, EKEA 2/1 B) KHA 5/3, EKEA 3/1 C) KHA 3/3, EKEA 1/1 D) KHA 2/1, EKEA 2/1 E) KHA 2/1, EKEA 3/ yıllık yüksek öğrenimini yüksek mühendis sıfatı ile 1990 yılında tamamlayan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde tarihleri arasında 657 sayılı Kanuna tabi olarak Mühendis kadrosunda çalışan Bay (A) tarihleri arasında askerlik görevini ifa etmiştir tarihleri arasında SOREX İnşaat ve taahhüt firmasında mühendis olarak çalıştıktan sonra tarihinde (mülga) Gümrük Müsteşarlığı'na Mühendis olarak atanmış ve tarihine kadar da yap-işlet-devret projesi kapsamında Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamında olan Gürbulak ta çalışmıştır yılı sicili 59, 2003 yılı sicili ise 60 olan ilgilinin tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı ile Emekli Keseneğine Esas Aylığı nedir? A) KHA 5/1, EKEA 5/3 B) KHA 5/2, EKEA 4/1 C) KHA 7/3, EKEA 6/2 D) KHA 6/3, EKEA 5/2 E) KHA 5/1, EKEA 5/2 S a y f a 11 21

12 37. Ortaokulu 1985, liseyi 1990 yılında bitiren Bay ( A ) tarihinde ( mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na Muayene Memuru olarak atanmıştır. Askerlik hizmetini tarihleri arasında yapmıştır. Yol süreleri hariç fiilen görev yaptığı iller ve görev unvanları şöyledir. İzmir--Muayene Memuru Kırıkkale--Muayene Memuru Van--Şef Zonguldak--Şef yılları arası sicil not ortalaması 89.1, yılları sicil not ortalaması ise 90 dır. Disiplin cezası olmayan Bay (A) nın tarihi itibariyle Kazanılmış Hak Aylığı nedir? A) 3/6 B) 2/3 C) 3/5 D) 3/4 E) 2/ sayılı DMK göre, kurum ve kuruluşlar yurtdışı teşkilat hariç bu Kanuna göre çalıştırdıkları toplam dolu kadro sayısı dikkate alınarak çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır? A) % 1 B) % 2 C) % 3 D) % 4 E) % sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, bu durumu kaç gün içinde kurumuna bildirmekle yükümlüdürler? A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) Bakanlığımızda açık bulunan 1 inci dereceli (kararnamelik) istisnai memuriyet kadrosuna daha önce hiç memuriyet hizmeti olmayan Bay (A) nın atamasının yapılması düşünülmektedir. Bay (A) nın atamasının yapılabilmesi için, kanuni dayanakları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 657 sayılı Kanunun 54, 59, 60 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca B) 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca C) 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca D) 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri uyarınca E) 657 sayılı Kanunun 54, 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca S a y f a 12 21

13 tarihinde; Emeklilik hizmet süresini doldurmaya; 2 tam yıl kalan kadın iştirakçi isteği üzerine kaç yaşında emekli olabilir? A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) sayılı DMK göre, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler kapsamında bulunan illere mecburi ve sürekli görevle atanan memurların eşlerinin atandığı yerde teşkilatı yok ise, eşlerine memuriyetleri boyunca en fazla ne kadar süre ile ücretli izin verilebilir? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarının genel hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sendika kurma B) Kovuşturma ve yargılama C) İzin D) Güvenlik E) Davranış ve işbirliği sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan aylıkların ödenmesi usulüne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kademe ilerlemesinde, Devlet memuru bu ilerlemeye müstahak olduğu tarihten itibaren aylığa hak kazanılır. B) Bir göreve açıktan aday veya asil memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. C) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. D) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. E) Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. 45. Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? A) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 5, uluslararası kuruluşlarda 10 B) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 7, uluslararası kuruluşlarda 14 C) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 9, uluslararası kuruluşlarda 15 D) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 10, uluslararası kuruluşlarda 21 E) Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında 12, uluslararası kuruluşlarda 25 S a y f a 13 21

14 sayılı DMK göre, memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde en fazla kaç güne kadar izin verilir? A) 10 B) 15 C) 30 D) 90 E) sayılı DMK göre, Devlet Memurlarından, memur olmayan eşinin ölümü halinde ne kadar ölüm yardımı ödeneği verilir? A) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında. B) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) iki katı tutarında. C) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) üç katı tutarında. D) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) dört katı tutarında. E) En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) beş katı tutarında. 48. (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı Bursa Gümrük Müdürlüğüne 01/01/2008 tarihinde Muayene Memuru olarak başlayan Bay (A) nın adaylığı 02/03/2009 tarihinde kaldırılmıştır. Bay (A) askerlik hizmetini 03/03/ /09/2010 tarihleri arasında yapmış ve askerlik dönüşü 04/09/2010 tarihinde görevine başlamıştır. Bay (A) 2010 ve 2011 yıllarında 3 er ay süreyle Çerkezköy Gümrük Müdürlüğünde, 2012 ve 2013 yıllarında 3 er ay süreyle İnegöl Gümrük Müdürlüğünde geçici görevle görevlendirilmiştir. Bay (A) nın Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, bölge hizmet süresini doldurarak atamasının başka hizmet bölgesine yapılması gereken yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 2016 B) 2017 C) 2018 D) 2019 E) Hopa Gümrük Müdürlüğüne Gümrük Müdür Yardımcısı olarak 15/07/2011 tarihinde başlayan Bay (X), 01/01/ /01/2013 tarihleri arasında Sarp Gümrük Müdürlüğü, 02/01/ /01/2014 tarihleri arasında ise İnebolu Gümrük Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüş olup, 03/01/ /04/2015 tarihleri arasında görevden uzaklaştırılmış, 657 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca 04/04/2015 tarihinde göreve iade edilmiştir. Bay (X) in Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, bölge hizmet süresini doldurarak atamasının başka hizmet bölgesine yapılması gereken yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 2015 B) 2016 C) 2017 D) 2018 E) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler? A) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını C) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını E) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri S a y f a 14 21

15 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bilgi edinme istemi reddedilen kişinin, yargı yoluna başvurmadan önce; kararın tebliğinden itibaren Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz süresi ve Kurulun bu konudaki karar süresi sırasıyla kaç gündür? A) 15 gün - 30 iş günü B) 15 iş günü - 15 iş günü C) 15 gün - 15 gün D) 30 gün - 30 gün E) 30 iş günü - 30 iş günü sayılı Kanunun "Görevden Uzaklaştırma" ile ilgili hükümleri gereğince bir disiplin soruşturması icabından görevden uzaklaştırılan memurun ne kadar süre sonunda hakkında karar verilmediği takdirde görevine başlatılması zorunludur? A) 30 gün B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl sayılı Devlet Memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklar başlıklı İkinci Bölümü ile 125. maddesinde belirtilen hükümleri göz önünde bulundurarak, Devlet memurlarından; I) Sürekli veya geçici görevle, II) Yetiştirme, inceleme ve araştırma için, III) Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izni almak suretiyle, Yabancı memleketlerde bulunanların "Devlet itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmaları" halinde aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? A) I, II ve III e, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I, II ve III e, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. C) I ve II ye, Devlet memurluğundan çıkarma, III e aylıktan kesme cezası verilir. D) I ve II ye, Devlet memurluğundan çıkarma, III e kınama cezası verilir. E) I ve III e, Devlet memurluğundan çıkarma, II ye aylıktan kesme cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Devlet memurlarının, Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı; I) Kaybetmeleri, II) Özel işlerinde kullanmaları, III) Özel menfaat sağlamak için kullanmaları, Fiilleri aşağıdaki hangi disiplin cezası veya cezalarını gerektirir? A) I, II ve III e, kınama cezası verilir. B) I, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. C) I ve II ye, kınama, III e, aylıktan kesme cezası verilir. D) I e, kınama, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. E) I ve III e, kınama, II e, aylıktan kesme cezası verilir. S a y f a 15 21

16 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu kanunun uygulanmasında vekiller asillerin tabi olduğu usule tabidir. B) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. C) Valiler için yetkili ve görevli mahkeme il ağır ceza mahkemesidir. D) Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. E) Yargı kuruluşlarında çalışanlar başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıdaki fiil ya da hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek A) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. C) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. D) I,II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. E) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verme yetkisi hususunda aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bilgi verilmiştir? A) Merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Kaymakam. B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. C) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında vali, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilçenin kaymakamı. D) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali. E) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları kurumun en üst amiri. 58. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına en son başlanması gereken tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; S a y f a 16 21

17 sayılı Kanunun 125. maddesine göre, Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak; kullandırmak; kullanmak fiilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İzinsiz kullanılmasına yardımcı olmak, kullandırmak ve kullanmak fiillerinin hepsine aylıktan kesme cezası verilir. B) İzinsiz kullanılmasına yardımcı olmak, kullandırmak ve kullanmak fiillerinin hepsine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. C) İzinsiz kullanmak ve kullandırmak fiillerine aylıktan kesme cezası verilir. D) İzinsiz kullanmak ve kullandırmak fiillerine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. E) İzinsiz kullanılmasına yardımcı olmak ve kullandırmak fiillerine aylıktan kesme cezası verilir. 60. Aşağıda belirtilen suçlardan hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan biri değildir? A) Basit zimmet B) Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçuna iştirak C) Devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet vermek D) Resmi evrakta sahtecilik E) Haksız edinilen malı kaçırma 61. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Hemşire unvanlı personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini sırasıyla doğru olarak gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Şube Müdürü-Daire Başkanı B) Daire Tabibi- Daire Başkanı C) Daire Başkanı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı D) Daire Tabibi-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı E) Şube Müdürü-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 62. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıda kadro unvanı belirtilen kamu görevlilerinden hangisi hakkında etik ilkelerden birine aykırı davrandığı iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurulamaz? A) Büyükelçi B) Kaymakam C) Daimi Temsilci D) Başbakan Başmüşaviri E) Bakanlık Müşaviri 63. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkesi değildir? A) Çıkar çatışmasından kaçınma B) Hizmet standartlarına uyma C) Samimi davranma D) Yöneticilerin hesap verme zorunluluğu E) Halka hizmet bilincine sahip olma S a y f a 17 21

18 sayılı Kanuna göre, Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından memurun muvafakati aranmak suretiyle geçici süreli olarak görevlendirilebilir. Memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin en az kaçıncı dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır? A) 5 B) 7 C) 4 D) 3 E) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hangi tarihe kadar Resmi Gazetede yayımlanır? A) En geç Ekim ayının onbeşine kadar B) En geç Kasım ayının otuzuna kadar C) En geç Eylül ayının otuzuna kadar D) En geç Temmuz ayının yirmisine kadar E) En geç Eylül ayının onbeşine kadar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli bir idaredir? A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu B) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü E) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle başlar? A) Kalkınma Bakanlığının orta vadeli programı kabul etmesiyle B) Bakanlar Kurulunun orta vadeli mali planı kabul etmesiyle C) Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli programı karara bağlamasıyla D) Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli programı hazırlamasıyla E) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesiyle sayılı Harcırah Kanununa göre, muvakkat vazife (geçici görev) mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? A) 7 B) 5 C) 10 D) 3 E) sayılı Harcırah Kanununa göre, görev merkezi Ankara olan ve teftiş görevi ile İzmir e gönderilen, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunan bir Gümrük ve Ticaret Müfettişi nin, birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 43,00TL olduğu dikkate alındığında, bir günlük gündeliği kaç TL dir? A) 64,50 TL B) 38,70 TL C) 47,30 TL D) 55,90 TL E) 51,60 TL S a y f a 18 21

19 sayılı Harcırah Kanununa göre, memur kadro unvanında görev yapan bir personel, yurt içinde yatacak yer temini için ödediği ücreti belgelendirdiği takdirde, belge bedelini aşmamak ve her defasında kaç gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihale ilanlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? A) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası B) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi C) Teklif ve sözleşme türü D) Geçici teminatın geçerlik süresi E) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale yetkilisi tarafından, ihale komisyonunca alınan ihale kararının, karar tarihini izleyen en geç kaç gün içinde onaylanması gerekir? A) 5 iş günü B) 7 iş günü C) 7 gün D) 10 iş günü E) 5 gün sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerden değildir? A) Doğal afetler B) Genel salgın hastalık C) Kanuni grev D) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. E) Kısmî veya genel olağanüstü hal ilanı sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur? A) 7 B) 10 C) 20 D) 30 E) sayılı Tebligat Kanununa göre, tebliğ mazbatasında aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz? A) Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı B) Tebliğ olunacak şahsın adı, soyadı ve adresi C) Tebliğin konusu, kime yapıldığı ve tebliğ ilgilisinden başkasına yapılmış ise o kimsenin adı, soyadı, adresi ve tebellüğe ehil olduğu D) Tebliğ belgesi kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası E) Tebliğ konusu işlemi yapan mahkeme başkanının adı, soyadı ve sicil numarası S a y f a 19 21

20 sayılı Tebligat Kanununa göre, muhatabın veya onun adına tebligat yapılabilecek kişilerden birinin tebligat sırasında gösterilen adreste bulunmaması durumunda, tebligat hangi tarihte yapılmış sayılır? A) İhbarnamenin, gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırıldığı tarihte B) Tebellüğ belgesinin tebliği çıkaran mercie geldiği tarihte C) Tebliğ evrakının teslim edildiği kişilerce muhataba verildiği tarihte D) Tebliğ evrakının düzenlendiği tarihte E) Muhatabın ihbarname konusunda bilgi sahibi olduğu tarihte sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, ivedi yargılamaya tabi davalarda temyiz süresi kaç gündür? A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 E) Aşağıdakilerden hangisinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen genel yetki kuralı geçerlidir? A) Taşınmaz mallara ilişkin davalar B) Yabancı ülkelerde bulunan makamlarca tesis edilen işlemler C) İdari sözleşmelerden doğan tam yargı davaları D) Kamu mallarına ilişkin davalar E) İdari sözleşmelerden doğanlar dışında tam yargı davaları 79. Ankara idare mahkemesinde açılması gereken bir dava, yanlış olarak Ankara vergi mahkemesinde açılmış olsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mahkeme görevsizlik kararı verir. Dosyayı görevli Ankara idare mahkemesine gönderir. B) Mahkeme görevsizlik kararı verir. Davacı davasını Ankara idare mahkemesinde açmalıdır. C) Mahkeme, görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için dosyayı doğrudan Ankara bölge idare mahkemesine gönderir. D) Mahkeme, görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için dosyayı doğrudan Danıştaya gönderir. E) Davacı görevsizlik kararını temyiz edebilir. Bu durumda görevli mahkemeyi temyiz merci belirler sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin, idari dava dilekçesinde bulunması zorunlu değildir? A) Tarafların ve varsa vekillerinin ad ve soyadları ve adresleri B) Davanın konusu C) Davacının TC kimlik numarası D) Tam yargı davasında uyuşmazlık konusu miktar E) Dava dilekçesine eklenen belgelerin onaylı örnekleri TEST BİTTİ BAŞARILAR DİLERİZ S a y f a 20 21

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Atanacaklarda Aranacak Şartlar

YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Atanacaklarda Aranacak Şartlar 16 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28144 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde)

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN İLAN EDİLEN KADROLAR ARANAN NİTELİKLER

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

Tüm Yönleriyle Torba Kanunla Memurlar Bakımından Neler Değişti?

Tüm Yönleriyle Torba Kanunla Memurlar Bakımından Neler Değişti? Tüm Yönleriyle Torba Kanunla Memurlar Bakımından Neler Değişti? Kamuoyunu bir yıldan fazla meşgul eden Torba Kanun 6552 Kanun numarasıyla yasalaşıp Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiş

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : 32992892/ Konu : Komisyonlararası Nakil Çalışması /06/2017...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA...... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Taşra teşkilatında görevli personelin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ 201 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ANTALYA VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

ANTALYA VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI ANTALYA VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında "Tekniker" kadro

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında Tekniker kadro DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 142) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendine 26.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen (d) fıkrasının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir? a) Yol masrafı b) Yevmiye c) Aile Masrafı d) Sürekli Görev Yolluğu 3. Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6/IV

TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6/IV TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 6/IV TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 9 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28995

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Döner Sermayeden ödeme yapılan Sağlık Merkezleri personeline ait kadro,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme,

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı