ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programında Akademik Yılı ndan itibaren tüm sınıflara uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemektir. DAYANAK Madde 2. (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanunu değiştiren kanunların ilgili maddelerince çıkarılmış olan yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca (R.G.: 23 Ağustos , Değişiklikler: R.G.: / / / / / / / ) hazırlanmıştır. EĞİTİM-ÖĞRETİM DÜZEYİ ESASLARI Madde 3. (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Tıp Doktorluğu düzeyinde eğitimöğretim yapılır. Eğitim-Öğretim Yılı Madde 4. (1) Tıp Doktorluğu düzeyinde her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık süreler şeklinde düzenlenir. Fakülte Kurulu nun kararı ve Senato nun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir. Madde 5. (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi bir önceki öğretim yılının en geç temmuz ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından Senato ya sunulur. Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süre Madde 6. (1) Tıp Fakültesinde normal eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç altı yıldır. Her bir yıl sınıf olarak adlandırılır. Madde 7. (1). Mezuniyet sürelerinin hesaplanmasında, hazırlık sınıfı ve öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır ve ilgili süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. a) Tıp doktorluğu programında her eğitim-öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler, bir önceki sınıfın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. Tıp Doktorluğu programında ilk üç sınıfta sınıf geçme esası uygulanır ve bir sınıfı başaramayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edemez. Devam zorunluluğunu yerine getirmesi koşuluyla ön şart olmayan derslerden (İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edebilir. ÖĞRENCİ KABULU VE KAYIT YENİLEME Öğrenci Kesin Kaydı Madde 8. (1) Tıp Doktorluğu Programına öğrenci kabul işlemleri, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Tıp Doktorluğu Programına girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri rektörlükçe belirlenen esaslara göre Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yürütülür. a) Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın kayıt süresi içinde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlayamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Tıp Fakültesi Dekanlığına iade edilir. 1

2 Ders Kaydı/Kayıt Yenileme Madde 9. (1) Tıp Doktorluğu Programı öğrencileri, her ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o sınıfa kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur. a) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan/kaydını yenilemeyen öğrenci, o sınıfa devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle kaydını yenilemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilmesi halinde, kayıtları yenilenebilir. Yatay Geçişler Madde 10. (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Tıp Fakültesi ne geçiş ''Yükseköğretim Kurumları Arası Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine ve 21/06/2012 tarih ve 2012/147 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapılmış Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi ne göre yürütülür ve geçmiş sınıfların program hedefleri ve müfredat içeriğinde uygunluk aranır. Fakülte Yönetim Kurulu nca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları, akademik ders yılının başlamasından en geç üç ay önce, Senato kararı alınmak üzere, Rektörlüğe sunulur. Gerekli görülen durumlarda öğrenciler için intibak programı düzenlenir ve seçmeli bloğu yerine zorunlu seçmeli olarak intibak bloğu dersini alırlar. Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Madde 11. (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı birimlerde öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrenci, eğer katkı payı ödemesine tabii ise Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı yapılmaz. Yükseköğretim Kanununun 46ncı maddesi gereğince; usulüne uygun olarak tespit edilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi, Fakülte Yönetim Kurulu nca karara bağlanır. Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez tarih ve sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 12. madde 8. bendinde belirtildiği üzere: Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yıl için müfredatta belirlenen ve başarı zorunluluğu olan derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yıl sonu itibariyle yapılacak sınıf içi sıralamada ilk yüzde ona (%10) giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yıl ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder. EĞİTİMLE İLGİLİ KURULLAR VE GÖREVLERİ Madde 12. (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi nde eğitim-öğretim aşağıdaki eğitim sorumluları ve kurullar tarafından yapılandırılır ve uygulanır. Bu eğitim sorumlularının ve kurul üyelerinin seçimi dekanlık tarafından yapılır ve yerine atama yapılıncaya kadar görevlendirme sona ermez. Görevini yerine getirmeyen veya toplantılara bir eğitim-öğretim yılı içinde 3 defa mazeretsiz katılmayan kurul üyesinin görevi sona erer ve dekanlık ilgili öğretim üyesi hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde inceleme başlatılabilir. Bu öğretim üyesi için ayrıca diğer eğitim etkinliklerinde eşdeğer görevlendirme yapılır. Bu üyenin yerine yeni görevlendirme yapılır. a) Tıp Eğitimi Birimi (TEB): Tıp Fakültesi nin eğitim-öğretim görevlerinin yerine getirilmesinde içerik, yöntem ve planlama yaparak dekanlığa danışmanlık veren kuruldur. Eğitimin yapılandırılması ve uygulanmasında tüm kurullar ve makamlar arasında koordinasyonun oluşturulmasına çalışır. Dekan, Dekan Yardımcıları, Türkçe Tıp Programı Koordinatörü, İngilizce Tıp Programı Koordinatörü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi ve Program Kurulu, Senaryo Kurulu, Multidisipliner Uygulamalar Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu, Sınav Kurulu, Soru Bankası Kurulu, Akılcı İlaç Kurulu, Eğitim Becerileri Kurulu ndan birer temsilci ve Fakülte Öğrenci temsilcisinden oluşur. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. 2

3 b) Dönem Temsilcileri Kurulu (DTK): Yürümekte olan Tıp Fakültesi nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin TEB e iletilmesini sağlayan kuruldur. Uygulana eğitim programının tüm sınıflar ve makamlar arasında koordinasyonunun oluşturulmasına çalışır. Dekan, Dekan Yardımcıları, Türkçe Tıp Programı Koordinatörü ve yardımcısı, İngilizce Tıp Programı Koordinatörü ve yardımcısı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi ve Sınıf Sorumlusu Öğretim Üyeleri ile Fakülte Öğrenci temsilcisinden oluşur. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. c) Program Kurulu: Uygulanacak eğitim programının belli süreçlere ve yıllara göre yapılandırılmasını ve programın geri bildirimler, yeni gereksinimler ya da yasal gerekliliklere göre güncellenmesini sağlar. Bir Dekan yardımcısı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcileri ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı temsilcileri yanında, İngilizce Tıp Programı Temsilcisi, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden en az birer üye ve Fakülte öğrenci temsilcisi, sınıf III ve sınıf V öğrencilerinden birer üye olmak üzere en az sekiz üyeden oluşur. Kurul toplantı tarihlerinde toplantı gündemine uygun ve gerekli görülen anabilim dallarından toplantıya öğretim üyesi davetini dekanlık aracılığıyla talep edebilir. Kurul kendi içinde bir sekreter ve bir TEB temsilcisi seçer; sekreter alınan kararları yazılı hale getirmekle, TEB temsilcisi alınan kararları TEB e iletmekle yükümlüdür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. d) Multidisiplin Uygulamalar Kurulu: Tıp mesleğinin uygulanması için vazgeçilmez olduğu kabul edilen mesleksel ve klinik becerilerin tanımlanması ve bunların öğretilmesi için gerekli eğitimin çeşitli süreç ve sınıflarda ve çeşitli düzeylerde yapılandırılmasından sorumludur. Biri İngilizce Tıp Programı Temsilcisi olmak üzere en az dört üyeden oluşur. Bir akademik dönem içinde en az bir kere toplanır ve eğitimin mevcut durumunu ve gereksinimlerini değerlendirerek önerilerini TEB e yazılı olarak iletir. Kurul kendi içinde bir yıllığına bir sekreter ve bir TEB temsilcisi seçer ve bu kişi kurulun da başkanıdır; sekreter alınan kararları yazılı hale getirmekle, TEB temsilcisi alınan kararları TEB e iletmekle yükümlüdür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. e) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Eğitim programının gerek duyduğu ölçüm ve değerlendirmelerle, bunların uygulanmasında geçerli kural ve yöntemleri belirler, ölçme-değerlendirme eğitim programlarını düzenler. Tercihen ölçme değerlendirme konusunda sertifikalı/deneyimli öğretim üyelerinden olmak üzere en az biri sınavı kurulu üyesi ve biri İngilizce Tıp Programı Temsilcisi olan en az yedi üyeden oluşur. Kurul kendi içinde bir sekreter ve bir TEB temsilcisi seçer; sekreter alınan kararları yazılı hale getirmekle, TEB temsilcisi alınan karaları TEB e iletmekle yükümlüdür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. f) Sınav Kurulu: Tıp doktorluğu eğitiminin tüm yıllara ait hedeflerini içeren ve mevcut yürümekte olan eğitim programından bağımsız olarak yılda en az iki kez yapılacak olan gelişim sınavlarını organize eder ve gerektiğinde TEB in kararı ile eğitim programında yer alan tüm ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunur ve gerektiğinde uygular. Dekanlık, uygun gördüğü sınavların sınav kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Biri İngilizce Tıp Programı Temsilcisi olmak üzere en az altı üyeden oluşur. Gelişim sınavlarını yapılandırır ve yapılmasını sağlar. Kurul kendi içinde bir sekreter ve bir TEB temsilcisi seçer; sekreter alınan kararları yazılı hale getirmekle, TEB temsilcisi alınan kararları TEB e iletmekle yükümlüdür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. g) Soru Bankası Kurulu: Tıp doktorluğu eğitiminin tüm yıllara ait hedeflerini kapsayacak şekilde soruların oluşturulmasından sorumludur. Soru bankasında biriktirilen sorular her türlü yazılı sınavın yapılması sırasında kullanım amaçlı olacaktır. Soru bankası soruların bilişsel düzey, güçlük derecesi, ilgili öğrenim hedefi, blok, anabilim dalı gibi başlıklarda etiketlenmesini tercihan uygun yazılım programı sayesinde sağlar. Biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Temsilcisi ve biri İngilizce Tıp Programı Temsilcisi olmak üzere en az on üyeden oluşur. Kurul kendi içinde bir sekreter ve bir TEB temsilcisi seçer; sekreter alınan kararları yazılı hale getirmekle, TEB temsilcisi alınan kararları TEB e iletmekle yükümlüdür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. h) Senaryo Kurulu: Senaryoların hazırlanması ve kullanılması ile ilgili standart, kural ve yöntemleri belirler. Tüm senaryoları değerlendirerek standardize eder. Senaryonun kullanılacak bir eğitim aracı olarak son haline kararı bu kurul verir. Senaryo yazılması hakkında eğitim programları düzenler. Biri İngilizce Tıp Programı Temsilcisi olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Kurul kendi içinde bir sekreter ve bir TEB temsilcisi seçer; sekreter alınan kararları yazılı hale getirmekle, TEB temsilcisi alınan kararları TEB e iletmekle yükümlüdür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. 3

4 i) Eğitim Becerileri Kurulu: Öğretim elemanlarının eğitim programı hazırlama ve yürütme becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim becerileri, probleme dayalı eğitim vb. düzenlenecek eğitim programlarını yapılandırır ve yürütür. Eğitim becerileri kurulu Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından onaylanan üyelerden oluşur. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Becerileri Kurulunun da başkanıdır. J) Tercüme Kurulu: Dekanlık tarafından tespit edilen ve İngilizce seviyesi iyi öğretim üyelerinden oluşur. Eğitim ile ilgili tüm belgeleri İngilizceye tercüme eder, Tercüme kurulunun başkanlığını İngilizce Tıp Koordinatörü yürütür. Gündemin saptanması ve toplantı organizasyonu İngilizce Tıp Koordinatörü tarafından yürütülür. k) Akılcı İlaç Kurulu: Eğitim-öğretim müfredatına yerleştirilmiş olan akılcı ilaç eğitimlerinin yapılandırılmasını koordine eden kuruldur. Farmakoloji Anabilim Dalı ndan dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesi başkanlığında dekanlıkça belirlenen en az beş kişiden oluşur. Ders yılı boyunca ilgili akılcı ilaç programlarının koordinasyonunu sağlar, yeni önerileri oluşturur. İlgili blokların sınavlarının yapılandırılmasında akılcı ilaç eğitiminin değerlendirilmesi yönünde kurgulanmasına yardımcı olur. l) Sınıf Kurulu: Ders yılı boyunca ilgili sınıf programının uygulanmasını sağlar, yeni önerileri oluşturur ve sunar. Blok kurulunu TEB e önerir. Sınıf sorumlusu başkanlığında, ilgili yıl eğitiminde görevli blok sorumluları, sınıf sorumlusu yardımcısı, İngilizce Tıp Programı Temsilcisi ile Multidisiplin Uygulamalar Kurulu sorumlularından oluşur. Varsa ilgili sınıfın yarıyıl, final ve bütünleme sınavlarının yapılandırılmasından sorumludur. m) Blok Kurulu: Belli bir bloğun programının hedeflere uygun yapılandırılmasından sorumludur. Tercihen biri İngilizce Tıp Programı Temsilcisi olmak üzere en az 5 üyeden oluşur. Blok sonu sınavını yapılandırır, öğrencilerle blok sonu tartışmasına katılır ve blok sonu raporunu hazırlar. Blok sonu sınavının yapılandırılmasını sağlar. Blok ihtiyaçlarına göre senaryo ve uygulamaları yapılandırır. n) Sınıf Sorumlusu: Belli bir yıl programının işleyişinden sorumludur. Türkçe ve İngilizce Tıp Programları için birer sınıf sorumlusu tayin edilir. Gerekli gördüğünde sınıf kurulunu toplantıya çağırır. Sınıfla ilgili yarıyıl, final ve bütünleme sınavlarının yapılandırılmasına başkanlık eder ve gerçekleştirilmesini sağlar. Sınıf sonu raporunu sınıf kurulu ile birlikte hazırlar. Sınıf sorumlusu aynı zamanda o yıla ait seçmeli derslerin koordinatörlüğünü yürütür. o) Sınıf Sorumlusu Yardımcısı: İlgili yıl süresince sınıf sorumlusuna yardım ve gereğinde vekalet eder, sınıf sorumlusunun katıldığı tüm toplantılara katılır, ilgili sınıfın sınavlarının uygulanmasından ve gerçekleştirilmesinden sınıf sorumlusu ile birlikte sorumludur. p) Blok Sorumlusu: Bir blok boyunca programın uygulanmasından sorumludur. Blok sonu sınavının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Blok sonu raporunun hazırlanmasına başkanlık eder ve raporunu yazılı hale getirir. q) Blok Sorumlusu Yardımcısı: Blok programının uygulanmasında blok sorumlusuna yardımcı olur ve gerektiğinde vekâlet eder. Blok sonu sınavının gerçekleştirilmesinden blok sorumlusu ile birlikte sorumludur. r) Task Sorumlusu: Task programının uygulanmasından sorumludur. Task programının tanıtımını yapar, task sonu değerlendirmesine başkanlık eder ve öğrenci değerlendirme formlarını öğrenci işlerine iletir. Task ta görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. s) Task Sorumlusu Yardımcısı: Task programının uygulanmasında task sorumlusuna yardımcı olur ve gerektiğinde vekalet eder. Task ta görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. t) Seçmeli Dersler Koordinasyon Kurulu: Belli bir yılın seçmeli ders programlarının işleyişinden ve yapılandırılmasından sorumludur. Türkçe ve İngilizce Tıp Programları için birer sorumlu tayin edilir. Sınıfla ilgili seçmeli derslerin sınav ve bütünleme sınavlarının yapılandırılmasına başkanlık eder ve gerçekleştirilmesini sağlar. 4

5 ÖĞRETİM PROGRAMLARI Madde 13. (1) Öğretim programının amacı Tıp Doktorluğu Programının sonunda öğrenciye asgari Ulusal Çekirdek Eğitim Programında tanımlanmış olan bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Madde 14. (1) Tıp Doktorluğu Programı isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, öğrenim amaç ve hedefleri farklı, ancak birbirini tamamlayan dört süreç ve her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı sınıftan oluşur: a) Birinci süreç: (Sınıf I ve II) Canlılığın devamı için gerekli özellikler b) İkinci süreç: (Sınıf II ve III) Hastalık, hastalık oluşum mekanizmaları ve tedavinin temel prensipleri c) Üçüncü süreç: (Sınıf IV ve V) Semptom, hastalık ve hasta yönetimi, tanı ve tedavi algoritmaları. d) Dördüncü süreç (1 yıl): (Sınıf VI) Aile Hekimliği veya intörnlük Tüm eğitim süreci aktif eğitim yöntemine göre kurgulanmış olup özgün uygulamalar içerir. Birinci ve ikinci süreçlerde (1, 2 ve 3. sınıflar) PDÖ bir eğitim modeli olarak sürecin bir parçasıdır ve 3 yıllık dönem kısaca PDÖ Dönemi ; üçüncü Süreç (4 ve 5. sınıflar) Task Dönemi ve dördüncü süreç Aile Hekimliği olarak tanımlanır. (2) Sınıf I-V programları her sınıf için değişen sayı ve sürede blok lardan, Sınıf VI (aile hekimliği yılı = intörnlük) ise değişen sayı ve sürede staj lardan oluşur. (3) Blok: Bir öğrenme alanı içinde belirlenmiş ve süreç hedeflerine uygun eğitim sürecidir. Blok içerisinde, probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları, task eğitimi, mesleksel beceri eğitimleri, klinik beceri eğitimleri, uygulamalar, sunumlar, alan çalışmaları ve bağımsız öğrenme süreçleri yer alır. (4) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Oturumu: Öğrencilerin bir yönlendirici gözetiminde, küçük gruplar halinde senaryo ile kurgulanan bir problemi tartışarak çözüme ulaşmaları sürecinde öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan ve öğrenme hedeflerine ulaşmalarını amaçlayan yapılandırılmış eğitim sürecidir. Senaryo tabanlı problem çözüm süreci iki ya da daha çok oturumdan oluşur. (5) Task Eğitimi: Öğrencilerin bir öğretim üyesi gözetiminde olgu/olgular üzerinden bir semptom veya konuyu küçük gruplar halinde hasta başında tartışarak hasta, hastalık ve semptom yönetim becerilerini kazandıkları eğitim sürecidir. (6) Multidisipliner Uygulamalar (MDU): Blok hedeflerine uygun olarak, tıp fakültesi öğrencisinin gerçek hasta ile karşılaşmadan önce öğrenmesi zorunlu kabul edilen temel mesleksel becerileri ve klinik becerileri içerir. Multidisipliner Uygulamalar Kurulu her becerinin yeterli düzeyde öğrenilmesi için öğrenci başına kaç kez ve hangi koşullarda uygulanması gerektiğini tanımlar. (7) Bilişim (Bilgisayar ve internet) Eğitimi: Tıp öğrencileri eğitim-öğretim etkinlikleri süreci içerisinde kazandıkları ve mesleki pratiklerinde kullanacakları bilgisayar programlarında yeterliliklerini aile hekimliği yılındaki (intörnlük) staj programlarında gösterir. (8) Uygulamalar: Konusuna göre, gruplar halinde ilgili derslerle ilişkili laboratuvarlar, bilgisayar ortamları, multidisiplin laboratuvarı, mesleksel beceriler laboratuvarı, öğrenme kaynakları merkezi, klinikler, poliklinikler ve hastane laboratuarlarında yapılır. (9) Bağımsız Öğrenme Süreçleri: Öğrencilerin öğretim üyeleri rehberliğinde çeşitli kaynaklardan öğrenme ihtiyaçlarını karşıladıkları süreçlerdir. (10) Alan Çalışmaları: Öğrencinin hekimlik mesleğinin uygulanışını, farklı hizmet şekil, kurum ve örgütlerini yerinde inceleyerek öğrendiği yapılandırılmış gezi programlarıdır. (11) Seçmeli Dersler: Alan içi ve alan dışı ders veya ders gruplarından oluşur. Bir öğrenci açılan derslerden her dönem en az birini seçmek zorundadır. a) Alan İçi Seçmeli Dersler: Tıp, tıpla ilgili temel bilimler ve tıpla ilgili uygulamalı bilimler alanlarında, kurumsal çekirdek müfredatın dışında kalan konuları kapsayan yapılandırılmış derslerdir. Öğrencilerin ilerde kariyer planlamalarına katkı sağlamayı amaçlar. 5

6 b) Alan Dışı Seçmeli Dersler: Tıp, tıpla ilgili temel bilimler ve tıpla ilgili uygulamalı bilimler alanları dışında kalan her türlü konuyu kapsayabilen yapılandırılmış derslerdir. Öğrencilerin mezuniyet sonrası arzu ettikleri profile uygun; bireysel, sosyal ve entellektüel gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlar. (13) Intörnlük: I-V teki blokları başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin bu sınıflarda öğrendikleri teorik bilgi ve becerilerini uygulama/pekiştirme imkânı buldukları uygulama ağırlıklı eğitim sürecidir. Bu sınıfta hekim adaylarının tek başına hasta/hastalık yönetimi becerisi kazanabilmesi ve bunu tutum haline getirebilmesi amaçlanır. Toplam 52 haftalık süreci kapsar. DERSLERE DEVAM HAKKI Madde 15. (1) Derslere devam durumu, ders sorumlusu öğretim elamanı(ları)nca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Bu süre hesaplanırken buçuklu sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır (7,4 7; 7,5 8; 6,7 7). a) Blok sonu sınavına mazeretsiz katılamayan öğrenci 0 puan alır. Bu yalnızca bir (1) blok için geçerlidir. Tıp eğitiminin birbirini tamamlayan bir bütün olduğu öngörüsü ile birden fazla blok sonu sınavına yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın katılmayan/katılamayan öğrenci doğrudan yıl kaybeder. Mazeretini bildiren öğrencilerden mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere blok sonu sınavı telafi hakkı verilir. Mazeret sınavlarının uygulama biçimini ve içeriğini dekanlık belirler ve sınavlar bloktan bloğa farklılık gösterebilir. b) Yıl içinde ilan edilmiş blok programı (PDÖ, uygulama ve sunumlar bir bütün olarak), multidisipliner uygulama programlarının her biri için ayrı ayrı devamlılığı % 80 den az olan öğrenci devamsız sayılır ve sınıfta kalır. Sınıfta kalan I-III. sınıf öğrencileri bir sonraki yıl tekrar ettikleri sınıfın tüm müfredatından sorumlu olup her türlü eğitim-öğretim ve değerlendirme etkinliklerine katılmak zorundadır. Sınıf IV ve V için bu uygulama her blok için ayrı ayrı yapılır. c) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda üniversiteyi temsil amacı ile görevlendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlık süresinin içindedir. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yıldaki toplam saatinin % 50 sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır. d) Tıp Doktorluğu Programında bir önceki sınıfı başaramayan, bir üst sınıfa devam edemez, sınıf geçme esası uygulanan bu programlarda, Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (i) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce derslerinde ve ön şart olmayan derslerde ders geçme esası uygulanır. Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (i) bendinde belirtilen dersler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda isteğe bağlı örgün veya uzaktan eğitim ile verilir. İlgili derslerin yeri, zamanı, uygulama biçimi, sınavların içeriği/yapılışı gibi tüm unsurları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı uhdesindedir. Mazeretler Madde 16. (1) Öğrencinin, eğitim süresince, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını bir resmi kurumdan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nca kabul edilmesi gereklidir. Sağlık mazereti Yönetim Kurulu nca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez; ancak rapor süresi bitiminden önce derse devam etmek isteyen ve/veya sınava girmek isteyen öğrenci raporunda belirtilmemiş ise sakınca olup olmadığı yeni bir rapor ile belgelenmelidir. a) Alınan sağlık raporlarından sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. b) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde dekanlığa yapılmalıdır. Her ne gerekçe ile yapılırsa yapılsın daha sonra yapılan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. c) Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya red edebilir. Değerlendirme amaçlı her türlü belgeyi talep edebilir, gerekirse ek inceleme isteyebilir. 6

7 İzinler Madde 17. (1) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu süre eğitim süresinden sayılmaz. Ancak Erasmus ve Mevlana programları gibi, üniversitemiz dışında eğitimin sürdüğü ve devam edilen programın fakültemizin belli blokları ve stajlarına eşdeğer sayıldığı durumlarda bu süre eğitim süresinden sayılır. Öğrenciye 100 puan üzerinden not verilmemesi (sadece Başarılı belgesi verilmesi) durumunda, bu eğitim faaliyetinden almış olduğu not, yıl sonu ortalamasında hesaba katılmaz. SINIF ÖĞRENCİ LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI Madde 18. (1) Öğrenci işleri tarafından, 1. sınıf için yabancı dil seviye tespit sınavından başarılı olanlar, yabancı dil seviye tespit sınavından başarılı olamayan ancak hazırlık sınıfı okumak istemediğini beyan edenler ve bir önceki yıl yabancı dil eğitiminden başarılı olanlar ile bir önceki yıl 1. sınıftan başarısız olanların adları liste haline getirilerek birinci sınıf öğrenci listesi oluşturulur. (2) II ve III. sınıflar için, bir önceki sınıfı geçenler ve bir önceki ders yılında ilgili sınıftan başarısız olanların ve varsa yatay geçişi karara bağlanmış olanların adları birleştirilerek öğrenci işleri tarafından sınıf öğrenci listesi oluşturulur. (3) IV. sınıf için, III. sınıfı geçenler ve bir önceki ders yılında IV. sınıfta bir ya da daha çok stajdan başarısız olanların ve varsa yatay geçişi karara bağlanmış olanların adları birleştirilerek öğrenci işleri tarafından IV. sınıf öğrenci listesi oluşturulur. (4) V. sınıf için, IV. sınıfı geçenler ve bir önceki ders yılında V. sınıfta bir ya da daha çok stajdan başarısız olanların ve varsa yatay geçişi karara bağlanmış olanların adları birleştirilerek öğrenci işleri tarafından V. sınıf öğrenci listesi oluşturulur. Öğrenci Gruplarının Oluşturulması Madde 19. (1) Sınıf sorumlusu sınıf programının oluşturulmasından sonra öğrenci işlerine PDÖ, MDU, uygulama, alan çalışması vb. için kaç tür ve adet grup oluşturulması gerektiğini bildirir. Öğrenci işleri kayıt yenilemeden en az yedi gün önce öğrenci gruplarını oluşturur ve sınıf sorumlusuna bildirir. Birinci sınıf öğrenci grupları yabancı dil yeterlilik düzey belirleme sınavı sonuçları belli olduktan sonra, ilk hafta programı sona ermeden yapılır. Yıl içinde gerek duyulduğunda öğrenci grupları yeniden belirlenebilir. a) TASK tabanlı eğitim dönemi olan IV. sınıf öğrencilerinin gruplara ayrılması sırasında hazırlanacak öğrenci listelerinde I, II ve III. sınıflardaki başarı notu ortalaması ile aynı süreçte alınan gelişim notlarının ortalaması ile elde edilen puan sıralamasına göre gruplar homojen olacak şekilde işlem yapılır ve Dekanlıkça belirlenen listeler ilan edilir. Belirlenen puan ortalamasında ilk 10 dereceye giren öğrenciler kendilerine tanınan süre içerisinde öğrenci işlerine bildirmek koşulu ile staj sıralamasını belirleyebilir. Her ne sebeple olursa olsun girilmemiş gelişim sınavı notu 0 (sıfır) olarak alınır ve ortalamaya katılır. b) TASK tabanlı eğitim dönemi olan V. sınıf gruplarının belirlemesinde IV. sınıf blok notları ve gelişim sınavı notu ortalaması ile elde edilen puan sıralamasına göre gruplar homojen olacak şekilde işlem yapılır ve Dekanlıkça belirlenen listeler ilan edilir. Belirlenen puan ortalamasında ilk 10 dereceye giren öğrenciler kendilerine tanınan süre içerisinde öğrenci işlerine bildirmek koşulu ile staj sıralamasını belirleyebilir. Her ne sebeple olursa olsun girilmemiş gelişim sınavı notu 0 (sıfır) olarak alınır ve ortalamaya katılır. c) Aile hekimliği dönemi olan VI. sınıf gruplarının belirlemesinde IV. ve V. sınıflarda alınan Gelişim Sınavı notu ortalaması ile elde edilen puan sıralamasına göre gruplar homojen olacak şekilde işlem ilk 10 dereceye giren öğrenciler kendi staj sıralamasını belirleyebilir.. Her ne sebeple olursa olsun girilmemiş gelişim sınavı notu 0 (sıfır) olarak alınır ve ortalamaya katılır. d) Gruplar arasında becayiş gerekçeli dilekçe ile müracaat ve yönetim kurulunun onayı ile olur. 7

8 YILLIK PROGRAMLARIN OLUŞTURULMASI VE İLAN EDİLMESİ Madde 20. (1) Akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda TEB tarafından blok ve sınıf programları göz önüne alınarak hazırlanır. Fakülte Kurulunda son hali verilen akademik takvim Üniversite Senatosunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. a) Sınıf programı, yıllık eğitim süresini kapsayacak bir takvim üzerinde, bloklar ve bunlar için ayrılan sınav süreleri dahil, tüm eğitim-öğretim faaliyetlerini, yarıyıl tatillerinin ve resmi tatillerin göz önüne alınması ile sınıf kurulu tarafından oluşturulur. Her sınıfın programı eğitim-öğretim başlamadan öğrenci işleri tarafından açıklanır ve öğrenciler programı ilgili sınıf sekreterliğinden temin ederler. b) Blok programı, blok kurulu tarafından oluşturulur. Blok programı, senaryo kurullarından gelen yapılandırılması tamamlanmış senaryolar, uygulama ve sunum saati ihtiyacı, blok hedeflerine uygun alan çalışması, beceri çalışmaları, sosyal program ve zorunlu dersler ile bloğun bir önceki uygulamasından elde edilmiş geri bildirim ve blok raporları göz önüne alınarak oluşturulur. Blok programları, programda belirlenmiş uygulanma tarihinden önce hazır hale getirilir. Program kurulu gerek gördüğü hallerde blok programlarında değişiklik yapılmasını önerebilir. ÖĞRETİM ÜYESİNİN PDÖ VE DİĞER GÖREVLERİNİN BELİRLENMESİ Madde 21. (1) Öğretim elemanlarının tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görevlendirilmeleri, öğretim elemanlarının öne sürülen mazeretleri de göz önünde bulundurularak, eğitim etkinliğinin başlamasından önce ilgili öğretim elemanına duyurulur. SENARYOLARIN VE TASK REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI Madde 22. (1) Blok kurulu blok öğrenme hedefleri çerçevesinde gerek duyulan senaryoları belirler. Gerek duyulduğunda diğer öğretim üyelerinin uzmanlığına başvurulabilir. Senaryolar tamamlandığında önce blok kurulunda görüşülür. Hazırlanan ilk tasarımlar daha sonra senaryo kurulunda değerlendirilir. Değişiklik önerileri varsa çalışma grubu bunları değerlendirir, eğitici ve öğrenci senaryoları, senaryolarla ilgili belge, tetkik, fotoğraf vb. ek materyalle birlikte basılmaları için blok sorumlusuna verir. Yeteri kadar senaryonun öğrenci işleri tarafından kullanıma hazır hale getirilmesini blok sorumlusu sağlar. Senaryolar blok başlangıcından en geç bir ay önce tamamlanır. Senaryolar ile ilgili son uygulama karar onayını senaryo kurulu belirler. Senaryolar her eğitim öğretim yılında tekrar hazırlanır; 3 yıldan daha uzun süredir kullanılmayan arşiv senaryoları, yeniden güncellenerek kullanılabilir. (2) Sınıf IV ve V te belirli semptom/semptomlar ve hasta yönetim becerisi hedeflerini içerecek şekilde planlanmış olan her bir task için, task sorumlusu/sorumluları task rehberini en geç haziran ayı sonuna kadar hazırlarlar ve blok kuruluna sunarlar. İlgili blok kurulu tarafından değerlendirilen rehberler, en geç ağustos ayı sonuna kadar program kuruluna sunulur; program kurulu, gerekirse rehberlerde değişiklik yapılmasını ister. Task rehberleri öğrenci işleri tarafından blok eğitiminin başında öğrencilere dağıtılır ve her eğitim öğretim yılı sonunda yeniden güncellenir. BLOK VE STAJLARIN İŞLEYİŞİ Madde 23. (1) Yıllara göre blok ve stajların işleyişi aşağıdaki gibi yapılır. Eğitim öğretim faaliyetlerine misafir öğrenci veya öğretim elemanı olarak katılmak isteyenlerin Dekanlıktan izin almaları gerekir. a. İlk 3 Yıldaki Blokların İşleyişi: 1. Bloklar sunum dersleri, PDÖ oturumları, paneller, uygulamalar, laboratuar çalışmaları gibi değişik eğitim-öğrenim etkinliklerinden ve sınavlardan oluşur. 2. Her bir bloğun işleyişinden blok başkanı, yardımcısı ile birlikte sorumludur. 3. Bir senaryo uygulanmadan önce PDÖ yönlendiricilerine tanıtım toplantısı yapılır, toplantıyı blok sorumlusu organize eder ve yönetir. 4. PDÖ yönlendiricisi eğitim etkinliğinin yapılacağı gün blok başkanından senaryoların ilgili oturum kopyalarını, varsa yönlendirici ve öğrenci geri bildirim form paketlerini ve yoklama listelerini alır ve öğrencilere ait olanları dağıtır. 5. Her blok sonunda blok sonu sınavından önce, blok işleyişi ve programı hakkında blok sonu toplantısı yapılarak öğrencilerin görüşleri alınır. Bu toplantıya, blok sorumlusu, blok kurulu üyeleri ve öğrenciler katılır. 8

9 6. Blok sonu sınav sonucu belli olduktan sonra blok kurulu toplanarak blok işleyiş ve başarısını değerlendirir, bir sonraki uygulama için önerilerini belirler. Her blok sonunda blok sorumlusu blok sonu raporunu yazar ve en geç bir ay içinde sınıf kuruluna sunar. b. Sınıf IV ve V teki Blokların İşleyişi: 1. Bloklar seçmeli programı dışında tasklardan oluşur..task programı ve gruplar blok eğitiminin başlamasından önce öğrenci işleri tarafından duyurulur. Taskın nasıl işleyeceği, öğrenci gruplarının dağılımı, eğitim yerleri ve sorumlu öğretim üyeleri öğrencilere dağıtılan programda önceden belirlenmiştir. Seçmeli blokların işleyişi, yapılandırılması ve değerlendirilmesi blok kurulu önerisi ile dekanlık tarafından belirlenir. 2. Blok hedefleri ile ilgili deneyim ve uygulamalar bir uygulama karnesi ile değerlendirilir. 3. Task sorumlusu, task eğitiminin başlangıcında task programı tanıtımı yaparak, işleyiş ile ilgili öğrencileri bilgilendirir. 4. Task bitiminde taskta görevli öğretim üyelerinin de katılımı ile task sonu geri bildirim toplantısı yapılarak task eğitimi tamamlanır ve task ile ilgili değerlendirme formları task sorumlusu tarafından öğrenci işlerine iletilir. 5. Blok bitiminde blok hedeflerini içeren sınav yapılır. 6. Blok sonu raporları yılsonunda bütünleme sınavlarından önce hazırlanarak sınıf kuruluna sunulmalıdır. 7. Eğitim yılı içinde tekrarlanan bloklarda, eğitim ve sınav yapılandırılmasında farklı uygulamaya gidilemez. Eğitim yılı bittikten sonra, blok kurulunun önerisi ve ilgili kurullarda görüşülerek kabul edilmesi koşulu ile, bir sonraki eğitim-öğretim yılına yönelik değişiklik yapılabilir. 8. Akılcı İlaç eğitimi Sınıf IV başlangıcında bir hafta olarak tüm ilgili yıl öğrencilerine Akılcı İlaç Kurulu nun belirlediği müfredata göre uygulanır. c. Sınıf VI Stajlarının İşleyişi: 1. Öğrencilerin eğitim öğretim yılı başında belirlenen sürelerde, çeşitli anabilim dallarında 15 gün-2 ay arasında değişen sürelerde, daha önceki yıllarda kazandıkları bilgi ve becerileri kullanma imkanı buldukları ve tutum haline getirmelerinin amaçlandığı eğitim sürecidir. 2. İlgili staja ait değerlendirme alanları ve değerlendirme yöntemi, eğitim yılı başlamadan hazırlanır ve program kurulunun denetiminden sonra karne haline getirilir. 3. Staj eğitiminin nerede yapılacağı, eğitimin içeriği, rotasyonlar, nöbet vb içeren çalışma takvimi staj sorumlusu öğretim üyesince hazırlanır ve sınıf sorumlusuna iletir. Sınıf sorumlusu çalışma takvimini dekanlığa iletilir. 4. Staj eğitiminin sonunda staj sorumlusu öğrenciye ait karneyi, rotasyonlarını, vizitlere katılımını, nöbetlerini tutup tutmadığını ve öğretim üyelerinin öğrenci hakkındaki değerlendirmelerini toplar. Karnede en az koşul olarak belirtilen uygulamaları tamamladığı anlaşılan öğrencilerin daha önceden belirlenmiş olan değerlendirme formuna göre staj notunu verir. Geri Bildirimler Madde 24.(1) Tüm geri bildirimler alındıklarında ilgili veri tabanı ya da ilgili formunda değerlendirilirler. Kişisel ya da ders geçmeyi etkileyen bilgi, belge ve değerlendirmeler güvenli ortamda saklanır. a) Öğrenciler her blok sonunda blok işleyişi, sunum, uygulama ve senaryo gibi etkinlikler için geri bildirimlerini öğrenci işlerine teslim ederler. Geri bildirimler TEAD tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucunu etkinlikle ilgili öğretim üyesine ve sınıf sorumlusuna iletir. b) Eğitim yönlendiricileri öğrenci PDÖ performans değerlendirmelerini blok sınavından önce öğrenci işlerine verirler, öğrenci işlerinde ilgili sınıf sekreteri eksikleri takip eder ve gereği için blok sorumlusuna bildirir. c) MDU geribildirimleri öğrenci işleri tarafından işlendikten sonra değerlendirme için TEAD a verilir. SINAVLARIN YAPILANDIRILMASI VE YAPILMASI Sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim faaliyetleri değişik ölçme-değerlendirme teknikleri ile takip edilir. Öğrencilerin meslekte yeterlilik düzeylerine ulaştıklarının kontrolünün sağlanması için değişik sınav teknikleri kullanılır. Sınavlarda daha önceden ilan edilmek kaydı ile açık uçlu soru, çoktan tek seçmeli soru, genişletilmiş eşleştirme, boşluk doldurma, Nesnel Yapılandırılmış 9

10 Klinik Sınav (NYKS), CORE ve benzerleri gibi güncel sınav soru çeşitleri kullanılabilir. Sınavlar optik form gibi kâğıt ortamlarla yapılabileceği gibi keypad, pad, tablet PC benzeri teknolojik cihazlarda sınav uygulamalarında kullanılabilir. Sınavların ne tür cihaz ya da teknikle yapılacağına dekanlık karar verir. Blok Sonu Sınavı Madde 25. (1) Blok kurulu, blok sonu sınavının yapılandırılmasında yetkili ve sorumludur. Blok sorumlusu soruların ve sınavın kontrolünü yapar, gerekli belgelerin ve soruların sınav yapılana kadar saklanmasını sağlar. Sınavda görevlendirilecek öğretim elemanlarının sayı ve niteliğini belirler ve öğrenci işlerine bildirir. Dekanlık gerekli donanım ve mekanı sağlar ve gözetmenlik yapacak öğretim elemanlarını görevlendirir. Blok sorumlusu sınavın kurallarına uygun yaptırılmasını sağlar, denetler ve değerlendirilmesini yapar. Sınav sonunda cevap kâğıtlarını ve/veya değerlendirme belgelerini ya da verileri ilgili sorumlulardan alır ve değerlendirilene kadar korunmalarını sağlar. Sınavdan sonra en geç 3 iş günü içinde sınav soruları cevap anahtarı ile birlikte ilgili internet sitesi üzerinden duyurulmak üzere blok başkanı tarafından öğrenci işlerine iletilir. Sınav sonuçları blok sorumlusu ve dekan imzası ile ilan edilir. İlgili bloğun eğer yapılacaksa telafi sınavı da blok kurulu tarafından hazırlanır ve aynı şekilde uygulanır. Dekanlık, uygun gördüğü blokların blok sonu sınavlarının sınav kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Yarıyıl/yıl Sonu ve Bütünleme Sınavı Madde 26. (1) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları, blok sorumluları, sınıf sorumlusu ve yardımcıları tarafından yapılandırılır. Sınav, ilgili yarıyılın son bloğunun bitiminden önce hazırlanır ve öğretim elemanı, mekan ya da donanım gereksinimi belirlenerek öğrenci işlerine bildirilir. Dekanlık gerekli donanım ve mekanı sağlar ve gözetmenlik yapacak öğretim elemanlarını görevlendirir. Sınıf sorumlusu sınavın kurallarına uygun yapılmasını sağlar ve denetler. Sınav sonunda cevap kağıtlarını ve/veya değerlendirme belgelerini ya da verileri ilgili sorumlulardan alır ve değerlendirilene kadar korunmalarını sağlar. Sınavdan sonra en geç 3 iş günü içinde çoktan seçmeli sınav soruları cevap anahtarı ile birlikte ilgili internet sitesi üzerinden duyurulmak üzere blok başkanı tarafından öğrenci işlerine iletilir. Sınav sonuçları sınıf sorumlusu ve dekan imzası ile ilan edilir. Dekanlık, uygun gördüğü yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının sınav kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Gelişim Sınavları Madde 27.(1) Gelişim sınavları her eğitim yılında en az iki kez (her yarıyılda en az bir sınav) olmak üzere eğitim yılı içerisinde yapılır. Son gelişim sınavından en az bir ay sonra olmak üzere gelişim sınavlarının yerine geçen bütünleme sınavı yapılır. Sınav Kurulu tarafından yapılandırılır ve belirlenen sınav tarihinden 2 hafta önce hazır hale getirilir ve sınav için gerekli öğretim elemanı, mekân ya da donanım gereksinimi belirlenerek öğrenci işlerine bildirilir. Dekanlık gerekli donanım ve mekânı sağlar, öğretim elemanlarından görevlendirme yapar ve sınav tarihini sınavdan bir hafta önce ilan eder. Sınav kurulu sınavın kurallarına uygun yapılmasını sağlar ve denetler. Sınav sonunda cevap kâğıtlarını ve/veya değerlendirme belgeleri ya da verileri sınav kurulu sorumlusu ilgili sorumlulardan teslim alır, değerlendirilene kadar korunmaları ve optik formların değerlendirmelerinin kurulun belirleyeceği bir kurul üyesince yapılmasını sağlar. Sınav Analizleri Madde 28. (1) Çoktan seçmeli sınavların kalite analizleri, sınav bitiminden itibaren en geç 10 gün içinde öğrenci işleri tarafından yapılarak Ölçme ve Değerlendirme Kurulu nun değerlendirmesine sunulur. Kurul, gerekli değerlendirmelerini yaptıktan sonra sonucu bir rapor halinde ilgili blok kurulunda tartışılmak üzere blok başkanına iletir. MDU UYGULAMALARI Madde 29. (1) Mesleksel Beceri Eğitimi ve Klinik Beceri Eğitimi uygulamaları program kurulu tarafından ilgili sınıf ve blok hedefleri arasından belirlenir. Blok programının oluşması ile birlikte blok sorumlusu tarafından multidisipliner uygulama kurulu sorumlusuna ilgili liste verilir. Farklı blok MBE leri ve KBE leri arasında çakışma ya da uygunsuzluk olduğunda multidisipliner uygulama kurulu sorumlusu çözüm önererek ilgili blok başkanına bildirir. Her MBE ve KBE için uygun çalışma programı 10

11 multidisipliner uygulama kurulu tarafından saptanır ve blok programına uyacak şekilde öğrenci grupları belirlenerek ilan edilir. Tüm becerilerden karnede yeterlilik sağlamalıdır, programlanmış eğitim sürecinde karne yeterliliğini alamamış öğrenciler telafi programında eksiklerini tamamlamak zorundadır. Telafi programının başlangıç ve bitiş tarihleri eğitim yılı başında belirlenerek ilan edilir. Mesleksel ve klinik beceri eğitiminde değerlendirme iki aşamalı yapılır: yeterlilik karnesi ve nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE=NYKS). (2) Yeterlilik karnesi: Her öğrenci, bir eğitim yılında ilan edilmiş becerileri en az bir kez bilinçli yeterlilik düzeyinde yerine getirdiğini belgelemek zorundadır. Yeterlilik, tıbbi araç gereç kullanımı ve muayene ile ilgili becerilerin her biri için ayrı ayrı, öykü alma becerileri için ise en az bir öykü becerisinde değerlendirilir. Değerlendirmeyi yapan öğretim üyesi karneyi tarih, kaşe ve imza ile onaylar. (3) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE=NYKS): Eğitim-öğretim yılı sonunda mesleksel ve klinik becerilerin ayrı ayrı değerlendirildiği ve yıl içinde uygulaması yapılan becerilerden klinik ve mesleksel beceriler kurulunun belirleyeceği sayıdaki (sınavın doğasına uygun) kısmını içerecek olan Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (ObjectiveStructuredClinicalExamination) uygulanmasıdır. NYKS başarısı 100 puan üzerinden hesaplanır. DEĞERLENDİRME Madde 30. (1) Sınavların değerlendirilmesi, tam not 100 puan üzerinden yapılır. Yıl sonu puanlarının 4 lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır. Muafiyet/başarısızlık/devamsızlık gibi durumlar ilgili tabloda yer alan not ve derecelendirme sistemine göre yapılır. Sınav sonuçları Öğrenme Kaynakları Merkezinden (http://okm.omu.edu.tr) de öğrenilir. Öğrenci İşlerine teslim edilmiş herhangi bir değerlendirme formu, sınav evrakı vb hiçbir doküman Dekanlık yazılı izni olmadan Öğrenci İşlerinden geri alınamaz ve değiştirilemez. Bu ve benzeri dokümanların öğretim elemanlarına tekrar verilebilmesi için öğretim elemanının yazılı dilekçesi ve dekanlık oluru gereklidir. Not tablosu harf kodları açıklamaları aşağıda olduğu gibidir. Not Derece M: Muaf, G: Geçer, F1: Başarısız-Devamsız, F2: Başarısız-Sınava Girmedi, F3: Başarısız- Bütünleme, F4: Başarısız-Tekrar (2) Yukarıdaki harf notlarından; a) G notu, kredisiz dersleri, b) M notu, dikey geçişle gelen öğrencilerin önlisans eğitiminde ve yatay geçişle gelen öğrencilerin geldikleri öğretim kurumunda aldığı dersleri ifade eder. (3) Geçmez notlar şunlardır: a) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok. b) F2: Devam etti, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi; ancak, ders geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır. c) F3: Devam etti, yarıyıl/yıl sonu sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. d) F4: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav puanı veya ders başarı puanı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Yıl Sonu Başarı Puanının Hesaplanması Madde 31.(1) Tıp Doktorluğu Programında bir üst sınıfa geçebilmek için Yıl Sonu Başarı puanının 100 üzerinden 70 veya üstünde olması gerekir. Sınıf I-III te sadece yıl sonu başarı puanın hesaplanmasında, Sınıf IV ve V te blok başarı puanları ve yıl sonu başarı puanlarının hesaplanmasında, Sınıf VI da ise staj başarı puanları ve yıl sonu başarı puanlarının hesaplamasında küsuratlar en yakın tamsayıya tamamlanır (69,49 69; 69,50 70). Daha önceki hesaplama evrelerinde yuvarlama yapılmaz ve iki ondalıklı olarak kayda geçirilir. a) Fakültemizde ilk 3 yıl sınıf geçme, daha sonraki yıllarda task/staj geçme sistemi uygulanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği 5 (i) dersleri hariç o sınıfın tüm derslerinde başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa başlayamaz. Madde 32.(1) Tüm sınıflarda, sınıf sonu başarı notu hesaplanırken bileşenlerin AKTS kredileri temelinde aşağıda belirlenen oranlara göre katkıları göz önünde tutulur eğitim yılından önceki yapılmış olan yıl sonu başarı notu hesaplamalarında geriye dönük ağırlıklı not hesaplama yöntemi uygulanmaz ve daha önceden hesaplandığı yönteme göre işlem görür. 11

12 Sınıf I-III te Öğrenci Değerlendirmesi Madde 33. (1) Sınıf I-III te başarı değerlendirmesi aşağıdaki bileşenler dikkate alınarak yapılır: a) Blok Başarı notu: i. Blok Sonu Sınavı: Blok eğitimi sonunda yapılan sınavdır. Sınıf I-III de ara sınavlara Blok Sonu Sınavı adı verilir. Blok öğrenme hedeflerini yoklar ve yapılandırılmış yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulama bileşenlerinden oluşabilir. 100 puan üzerinden değerlendirilir. ii. Blok Başarı Puanı Hesaplanması: Sınıf I-III te blok başarı puanlarının AKTS temelinde hesaplanan blok sonu puanları ağırlıklı ortalaması yıl sonu başarı puanına Sınıf I - III te %45 etki eder. Blok sonu puanları ortalaması 70 puan altındaki her bir puan için bir puan düşülür. Örneğin, blok sonu puanları ortalaması 68 olan öğrenci için = -2 olan eksik puan mevcut puandan (68) düşülür ve nihai blok puanları ortalaması 66 puan olarak hesaplanır. b) PDÖ Notu: Eşit oranda katkı sağlayan iki bileşenden oluşur: PDÖ performans notu ve PDÖ senaryo hazırlık sınavı notu. i. PDÖ oturumları sırasında öğrenci performansı, yapılandırılmış bir form üzerinde değerlendirilir. PDÖ performans puanı 100 üzerinden ifade edilir. PDÖ performans puanları ortalaması sınıf sonunda öğrencinin o yılda elde ettiği tüm senaryolara ait puanların senaryo sayısına bölünmesi ile bulunur. ii. PDÖ Sınav Notu: Öğrenciler ikinci PDÖ oturumlarının başlangıcında ikinci oturuma hazırlık ölçme testine (RAT= Readiness Assessment Test) tabi tutulabilirler. PDÖ sınav notu tüm bloklarda yapılan sınavların yıl sonunda 100 puan üzerinden değerlendirilmesi ile bulunur. Öğrenci girmediği sınava ait soruların tamamına yanlış cevap vermiş sayılır. Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenciler o sınav soruları hariç tutularak 100 üzerinden değerlendirilir. iii. PDÖ Notu: Sınıf sonu başarı puanına katkısı %10 oranındadır. %50 PDÖ performans notu ortalaması ve %50 PDÖ sınav notu ortalamasının toplamından oluşur. c) Gelişim Sınavları: Her eğitim yılında en az iki kez olmak üzere Tıp Doktorluğu Eğitim Programının tümünün hedeflerinden sınav kurulu tarafından seçilen ve uygulanan sınavdır. Tüm sınıflara aynı anda uygulanır. Gelişim sınav puanı, her sınıfın puanları kendi içinde çan eğrisi yöntemi uygulanarak öğrenci puanları standart puanlara dönüştürülmesiyle hesaplanır ve yılsonu başarı puanına katkısı %5 oranındadır. Ayrıca gelişim sınavlarından alınan puanlar bu yönergenin 19. Maddesi a, b ve c fıkralarında bahsedilen grupların belirlenmesinde kullanılır. d) Multidisipliner Uygulamalar (Mesleksel ve Klinik Beceriler): Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında belirlenmiş olan mesleki ve klinik beceri uygulamalarının tamamından yeterlilik alınması zorunluluktur ve yıl sonu başarı puanına katkısı %10 oranındadır. Sınavlar NYKS mantığında düzenlenir. Yıl sonunda öğrenciler tüm becerilerden yeterlilik aldığına dair karnelerini öğrenci işlerine teslim ederler. Her yılın MBE ve KBE uygulamalarına ait yeterlilikler ilgili yıl içinde tamamlanmak zorundadır. f) Seçmeli Dersler: Seçmeli dersler alan içi ya da dışı olmasına bakılmaksızın programın doğal bir parçasıdır ve blok şeklinde yapılandırılır. g) Yarıyıl Sonu Sınavı ve Yarıyıl Sonu Sınavı Notu: İlgili sınıfın yarıyıl tatilinden önceki tüm bloklar ve sınavları bittikten sonra, o yarıyıldaki seçmeli bloklar hariç diğer blokların tümünü kapsayan yapılandırılmış yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulama sınavıdır. Yarıyıl sonu sınavı notu, yıl sonu başarı puanına Tablo.I de gösterildiği şekilde etki eder. h) Yıl Sonu Sınavı ve Yıl Sonu Sınavı Notu: İlgili sınıfın tüm bloklarının bitiminden sonra, seçmeli bloklar hariç diğer blokların tümünü kapsayan yapılandırılmış yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulama sınavıdır. Yılsonu sınavı notu, yıl sonu başarı puanına Tablo.I de gösterildiği şekilde etki eder. I) Final Puanı: Yarıyıl sonu notunun 0,33, yılsonu notunun 0,67 oranında katılımı ile hesaplanır. Final puanının 100 puan üzerinden en az 60 puan olma zorunluluğu vardır. Final puanı 60 puanın altında olan öğrenciler, diğer katkı veren değerlendirme puanlarının katılımı ile geçer not barajı olan 70 puanı aşsalar bile bütünlemeye kalırlar. 12

13 Tablo.I: Sınıf I - III te yıl sonu başarı puanı hesaplaması: Çarpan Blok başarı puanları ağırlıklı ortalaması 0,45 PDÖ performans puanları ortalaması 0,10 Gelişim sınavları puanları ortalaması 0,05 MDU (MBE, KBE) 0,10 Final puanı [(Yarıyıl sonu sınav notu x 0,33 )+ (Yıl sonu sınav notu x 0,67)] 0,30 Toplam (Yılsonu başarı puanı: YBP) 1,00 Sınıf IV-V te Öğrenci Değerlendirmesi Madde 34. (1) Task Dönemleri (Sınıf IV ve V) öğrenci değerlendirmesi aşağıdaki bileşenler dikkate alınarak Tablo 2 deki çarpanlara göre yapılır: a) Sınıf IV-V te sınıf sonunda başarılı olmak için ilgili sınıfın her bir bloğundan ve gelişim sınavlarından başarılı olma koşulu aranır. Bir sınıfın bloklarının tümünde ve gelişim sınavlarında başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci bir üst sınıf eğitimine başlayamaz. Başarısızlık halinde, sadece başarısız olunan bloklar tekrar edilir. Başarısızlık gelişim sınavlarında başarı koşulu ile ilgili ise öğrenci ilgili yıla ait hedefe ulaşana kadar öncelikle bütünleme ve sonrasında takip eden yılın gelişim sınavlarına girerek bu koşulu yerine getirmesi beklenir. b) Öğrenci IV ve V. yıla ait gelişim sınavlarının tamamına girmek zorundadır. Gelişim sınavlarının her birinde başarı koşulu olarak IV. sınıflar için %25, V. sınıflar için %30 ve VI. sınıflar için %35 net şartı (4 yanlış 1 doğruyu siler) aranır. Net barajına ulaşamayan öğrenci bütünleme gelişim sınavına girer. Sınavlarda soru sayısının değişmesi durumunda değişiklik oranı aynı şekilde net cevap barajına uygulanır. Gelişim sınavlarında başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci bütünleme sınavına alınır. Öğrenciler için bütünleme sınavı yıl içinde yapılan sınavlardan en düşük net sayısı olan gelişim sınavı yerine sayılır ve ortalama buna göre yeniden hesaplanarak gelişim sınavında başarı koşulu aranır. Dekanlık gerekli gördüğü takdirde gelişim sınavları için bütünleme veya telafi sınavı açabilir. c) Sınıf IV ve V teki task eğitiminde, blok başarısı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Klinik beceri ve hasta yönetim becerisi puanları sınavın bu bileşenlerinden alınabilecek en yüksek puanın en az %50 si olmalıdır. Bir blokta başarılı olmak için, devam ve baraj kriterlerinin karşılanması ve blok başarı puanının 100 üzerinden en az 70 puan olması gereklidir. d) Task eğitimi sırasındaki sınav sonuçlarının, sınav yapıldıktan sonra en geç 3 iş günü içinde ilan edilmesi zorunludur. (2) TASK Performans Değerlendirmesi: Öğrencinin klinikte göstereceği davranışsal özellikler, gözleme dayalı klinik ve laboratuar etkinliklerine katılımı yanında öğrencinin hazırladığı hasta dosyaları üzerinden task performans değerlendirmesi yapılır. Her task sonunda tüm öğrencilerin katılacağı Task Değerlendirme Toplantısı yapılır. Bu toplantıda task işleyişi ile ilgili geribildirim ve bilgi paylaşımı sonrasında seçilen sayıda hasta dosyası tartışılır. Task performansının blok başarı puanına katkısı %20 oranındadır. Task performansının değerlendirilmesinde; a) Task performans puanı: Task haftası boyunca öğrencinin değerlendirildiği TASK performans değerlendirme formu ile öğrencilerin hasta başı eğitimi ve uygulamalara katılımı değerlendirilir. Task performansları ortalaması notunun blok başarı notuna katkısı %10 dur. b) Dosya puanı: Her blok boyunca blok süresinin hafta cinsinden en az 1/3 ü kadar sayıda (Blok kurulu eğitim yılı başında toplanarak yeter sayıya karar vererek dekanlığa yazılı olarak iletir, bir sonraki eğitim yılında değişiklik önerisi gelmediği sürece bir önceki yıl alınan karar geçerlidir) hasta dosyası hazırlaması istenir ve her task sonu tartışma sırasında belirlenen sayıdave öğrenciler tarafından hazırlanan dosyalar tüm grup ile birlikte tartışılır ve toplantı sonunda öğretim üyesince öğrencinin dosya notu verilir. Öğrencinin blok eğitim sırasındaki dosya notları ortalamasının blok başarı puanına katkısı %10 dur. c) Task performans değerlendirme formları ve dosya notu task bitiminden itibaren en geç 3 gün içerisinde öğrenci işlerine iletilir. (3) Klinik Becerinin Değerlendirilmesi: Her bloğun hedeflerinde bulunan öykü, fizik bakı ve veri değerlendirme becerilerinin blok sonunda yapılandırılmış değerlendirmesidir. NYKS esaslarınca ve istasyon temelinde yapılandırılır. Bu sınavın yapılandırılması blok kurulunun sorumluluğundadır 13

14 Dördüncü sınıf başlangıcında tüm öğrencilerin birlikte katıldıkları bir haftalık Akılcı İlaç Temel Eğitimi sonrasında aldığı NYKS notu öğrencinin devam ettiği her blokta bir task performans notu olarak kabul edilir ve seçmeli bloğu hariç tüm dördüncü sınıf bloklarında uygulanır. (4) Hasta Yönetim Becerisinin Değerlendirilmesi: Blok hedefleri kapsamındaki semptom, hasta ve hastalık yönetimi algoritmalarının değerlendirileceği yapılandırılmış yazılı sınavlardır. Blok kurulu tarafından yapılandırılır (5) Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Blok hedefleri arasında yer alan ve diğer yöntemlerle değerlendirilmeyen hedeflerin değerlendirilmesi yapılandırılmış yazılı sınavlarla yapılır. Bu sınavın yapılandırılması blok kurulu tarafından oluşturulur. (6) Task Beceri Uygulama Karnesi: Tıp Eğitimi Programımızda belirlenen Sınıf IV ve Sınıf V te mesleksel becerilerin uygulanmasının izlendiği karnelerdir. Bu becerilerin her öğrenci tarafından kaç kez yapılacağına blok kurulu tarafından karar verilerek uygun karne düzenlenir; değişiklik önerisi ilgili kurulların uygun görüşü alınmak koşulu ile ancak bir sonraki eğitim-öğrenim yılından itibaren uygulamaya başlanır. Uygulanan her beceri, karnede becerinin uygulandığında öğrencinin yanında bulunan öğretim elemanı tarafından kaşelenir ve imzalanır. Tablo.II. Sınıf IV ve V te blok başarı puanı hesaplaması: Çarpan Task performans notları ortalaması 0,10 Dosya notu 0,10 Bilgi sınavı 0,40 Hasta yönetim becerisi sınavı 0,20 Klinik beceri sınavı 0,20 Toplam 1,00 VI. Sınıf Eğitimi (Aile Hekimliği Yılı = İntörnlük) ve Değerlendirmesi Madde 35- (1) Aile Hekimliği yılındaki eğitim programının amacı, öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını bu sanatı yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir. Toplam 52 haftalık bir süreci kapsar. Beşinci sınıfın sonunda faz 3 olarak tanımlanan sürece ait gelişim sınavları dahil tüm eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlamayan öğrenciler Aile Hekimliği eğitimine başlayamazlar. a) Öğrenci, eğitim gördüğü Anabilim dalı tarafından hazırlanmış ve program kurulu tarafından onaylanmış eğitim programına göre eğitimlerini sürdürür. Uygulanan program çerçevesinde Anabilim dalı çalışma koşullarına uymak, öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin denetiminde sağlık hizmetleri ve laboratuvar çalışmalarına mesai ve mesai dışı saatlerde (nöbet) katılmak, servis viziti, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri etkinliklere katılmak ve bu etkinliklerle ilgili görevlendirildiğinde bizzat yapmak zorundadırlar. Öğrenciler, ilgili stajın beceri karnesinde yer alan ve en az yapılması gereken uygulamaları sorumlu öğretim elemanına onaylatmakla yükümlüdür. Öğrencilerin klinik stajlarda sorumlu tutuldukları görevler eğitim amacının ötesine geçerek eğitim zamanının kötü kullanımına neden olamaz. Bu ilkeyi hayata geçirebilmek için dekanlık tarafından öğrencilerin klinik sorumluluklarının üst ve alt sınırları belirlenerek duyurulur, öğrenciler ve klinikler bu hususlara uygun davranma yükümlülüğündedir. b) Aile hekimliğinin gerek görülen staj ya da uygulamaları, ilgili Anabilim dalının olumlu görüşü, Fakülte Yönetim Kurulu'nun önerisi, Dekanlığın onayı ile başka Fakülte ve Sağlık Kurumlarında uygulattırılabilir. Aynı şekilde Fakültemiz aile hekimliği yılı öğrencilerinden, eğitiminin en fazla 3 aylık dilimini başka fakültelerde tamamlamak isteyenlerin başvuruları, ilgili anabilim dalının ve staj yapılacak fakültenin olumlu görüşü alınmak koşulu ile Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşebilir. Başvurular, öğrenci için ilgili staj başlama tarihinden en az 2 ay önce yapılmalıdır. c) Ülkemizdeki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakültelerinin aile hekimliği yılı öğrencileri, kendi fakültesinin izni ve Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile stajlardan bir ya da birkaçını Fakültemiz bünyesinde yapabilirler. Başvurular, öğrenci için ilgili staj başlama tarihinden en az 2 ay önce yapılmalıdır. 14

15 d) VI. Sınıf öğrencilerinin yapılacak olan gelişim sınavından yeterlilik koşulunu sağlamaları zorunludur. Yeterlilik koşulu: Öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli 52 haftalık intörnlük sürecinde en az iki gelişim sınavına girmesi ve bu sınavların ortalama başarı oranının en az %35 olması (4 yanlış 1 doğruyu siler) şartı aranır. Dekanlık gerekli gördüğü takdirde gelişim sınavları için bütünleme sınavı açabilir. Bu şartı sağlayamayan öğrenci dekanlıkça son sınavdan sonra açılan bütünleme sınavlarına ya da takip eden yılın gelişim sınavlarına girer ve yeterlilik koşulunu sağlayana kadar mezuniyet belgesini alamaz. e) Aile hekimliği öğrencileri staj değerlendirme formlarında belirlenen kriterlere göre değerlendirilirler. Tablo.III. Sınıf VI da staj sonu değerlendirmesi: Çarpan Bilgi (alt değerlendirme başlıkları staj yaptığı bölümce belirlenecek) 0,20 Beceri (Beceri karnesine göre doldurulur) 0,60 Tutum (alt değerlendirme başlıkları staj yaptığı bölümce belirlenecek) 0,20 Toplam 1,00 f) Başarısız olan öğrenciler için bütünleme hakkı yoktur ve stajın tekrar edilmesi gerekir. Aile hekimliği yıl sonu başarı puanı, staj puanlarının AKTS kredileri oranında ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. BÜTÜNLEME SINAVLARI Madde 36.(1) a)sınıf I-III te ders yılı sonunda Yıl Sonu Başarı Notu 70 in altında olanlar ve final puanı 60 puanın altında olanlar yılsonu sınavından en az 10 gün sonra bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı, yarıyıl ve yılsonu sınavlarının bileşik bütünlemesidir ve benzer içerik ve formatta olmalıdır. Tablo.I de gösterilen final puanının yerine geçer. Bütünleme sınav puanı 60 ın altında olanlar ve bütünleme sınavı sonrası Yıl Sonu Başarı Notu 70 in altında olanlar başarısız sayılır ve o yılı tekrar ederler. b) Sınıf IV ve V task eğitiminde devam koşulunu yerine getirmiş ancak bu değerlendirmelerden herhangi birinde yetersiz olanlar o blokta başarısız kabul edilirler ve o yılın sonunda açılacak bütünleme sınavına girerler. Ancak, blok tekrarı yaptığı halde bütünlemeye kalan sınıf IV ve V öğrencileri bir sonraki blok sonu sınavına bütünleme sınavı hakkını kullanmak üzere katılırlar. Bütünleme sınavı, blok sonu sınavının bütünlemesidir ve benzer içerik ve formatta olmalıdır. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayanlar, başarısız olduğu blok eğitimini tekrar ederler. Herhangi bir nedenle blok tekrarı gerektiğinde, tekrar tarihi Dekanlık tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrencinin ve anabilim dalının ihtiyaçlarına göre geçerli nedenler bulunduğunda (Öğrenci Değişim Programı, Sağlık Nedenleri vb) yönetim kurulu kararı ile, öğrenci bütünleme hakkını dekanlığın belirleyeceği başka bir tarihte kullanabilir. c) Sınıf VI aile hekimliği eğitim sınıfında bütünleme hakkı yoktur. Başarısız olunan staj tekrar edilir. TELAFİ SINAVLARI Madde 37. (1) Telafi Sınavı yerine geçtiği sınav ile benzer içerikte olmalıdır ancak farklı formatta olabilir ve yönetim kurulu kararını takip eden yarıyıl sonunda en son sınav tarihinden en erken 5 iş günü sonra yapılır. Birden çok telafi sınavı yapılacaksa bunlar peş peşe yapılabilir, sınav tarihi dekanlık tarafından belirlenir. Gerekli görülürse Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günlerinde 15 gün önceden ilan edilmek koşulu ile sınav yapılabilir. a) Bütünleme sınavlarının telafisi yoktur, katılmayanların bu sınavlarla ilgili notu sıfır kabul edilir ve yılsonu başarı notu buna göre hesaplanır. GEÇEN VE KALANLARIN BELİRLENMESİ Madde 38. (1) Öğrencilerin yılsonu başarı notları öğrenci işlerince hesaplanır. Son telafi sınavından sonra, bütünleme sınavından önce, yılsonu başarı notları ilan edilir, bir üst sınıfa geçenler ile bütünleme sınavı hakkı olmayanlar (devamsız olanlar ve yılsonu başarı puanı 57 nin altında olanlar) sınıf sorumlusu ve dekan imzası ile ilan edilir. Bütünleme sınavı hakkı olanlar ilan edilen tarihte bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı sonunda gerekli başarıyı gösterenler bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanır. 15

16 SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Madde 39. (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden incelenmek üzere, blok kaynak listesinde ilan edilmiş kaynaklardan güncel, geçerli ve basılı literatür bilgisi eşliğinde gerekçe de göstererek soru hatası yönünden tekrar değerlendirilmek üzere Dekanlığa Soru İtiraz Formu doldurularak yazılı olarak başvuru yapabilirler. Her ne gerekçe ile olursa olsun süresi içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmaz. a) Bu itirazlar, ilgili blok başkanlığının ya da ilgili alan uzmanından itirazla ilgili yazılı değerlendirmesi alınarak 7 gün içinde ölçme-değerlendirme kuruluna sunulur. Ölçme ve değerlendirme kurulunun yazılı görüşü dikkate alınarak Dekanlık tarafından karara bağlanır ve sonuç en geç onbeş gün içerisinde okm.omu.edu.tr üzerinden ilan edilir. İlgili alan uzmanı ya da blok başkanlığından süresi içerisinde cevap verilmemiş ise ölçme değerlendirme kurulu görüşü alınarak Dekanlık tarafından karara bağlanır. Bir sınavda soru/sorular iptal edilme kararı verilmiş ise iptal edilen soru/sorular dikkate alınmaksızın kalan sorular üzerinden sınav yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Örneğin, her biri 1 puan değerinde olan 100 soruluk bir sınavda 4 soru iptal edilmiş ise yeniden değerlendirme yapılırken kalan 96 sorunun her biri 100/96 = 1.04 puan değerindedir. Bir sınavdaki hatalı soru sayısı tüm soruların %10 undan fazla ise sınav iptal edilerek Dekanlıkça belirlenen bir tarihte yeni bir sınav yapılır. TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI BAŞARI DERECESİ Madde 40. (1) 1-5 sınıflarda yılsonu başarı notu 90 (doksan) veya üzeri olanlar Üstün Başarılı öğrenci, not ortalaması 85,00 ile 89,99 arasında olanlar Başarılı öğrenci sayılırlar. Başarılı veya Üstün Başarılı öğrenci belgesi almaya hak kazanan öğrencilere, takip eden yılın ilk ayında belgeleri takdim edilir. Ancak disiplin cezası alan ya da bütünlemeye kalan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile üstün başarılı öğrenci veya başarılı öğrenci olarak değerlendirilmez ve belge almaya hak kazanamazlar. (2) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması için okudukları bütün sınıfların notlarının ortalaması puan dönüşüm tablosuna göre dereceye çevrilir. Onur ve Yüksek Onur belgesi almaya hak kazananların listesi hazırlanarak Rektörlüğe arz edilir. DERECEYE GİRENLERİN BELİRLENMESİ Madde 41. (1) Eğitim-öğrenim yılında fakülteyi süre kaybı ile bitirenler dışında (yönetim kurulunca kabul edilmiş mazeretleri nedeniyle sınıf kaybedenler hariç), bütün sınıfların yıl sonu başarı puanlarının ortalamasına göre öğrencilerin fakülte bitirme puanları en yüksekten en düşük puana doğru sıralanır. Bu sıralamada 1. sırada yer alan öğrenci sınıf birincisi, ikinci sırada yer alan öğrenci sınıf ikincisi ve üçüncü sırada yer alan öğrenci sınıf üçüncüsü olarak ilan edilir. Yatay geçiş ile Fakültemizde eğitimine devam eden öğrenciler de sıralamaya tabi tutulurlar. DİPLOMALAR Madde 42. (1) Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programında aşağıdaki diplomalar verilir. a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: İlgili YÖK mevzuatlarına uygun şekilde düzenlenir. b) Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: İlgili YÖK mevzuatlarına uygun şekilde düzenlenir. c) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu Programı için öngörülen ve 6 yıllık müfredata yerleştirilen öğrenim hedefleri ile ilgili bu yönergede belirtilen başarı kriterlerini yerine getirip, eğitim süresini tamamlayanlara Tıp Doktoru Diploması verilir. MEZUNİYET TARİHİ Madde 43. (1) Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programından tüm eğitim süreçlerini belirlenen tarihte tamamlayan öğrencilerin evraklarının değerlendirilmesi sonrasında öğrencilerin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulu kararı iledir ve Yönetim Kurulu Karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. BU tarih öğrencinin son stajını tamamladığı tarihten itibaren 15 gün sonrasını geçemez. 16

17 KAYIT SİLME Madde 44.(1) Öğrenciler kendi istekleri dahilinde kayıtlarını sildirebilir. YÖNERGEYE UYMA ZORUNLULUĞU Madde 45. (1) Madde 1 de tanımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin tümünün bu yönerge hükümlerine uyması zorunludur. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Madde 46. (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 47. (1) Bu Yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanlığı yürütür. Madde 48. (Geçici Madde): Yönetmelikte yapılan değişiklikler eğitim-öğretim yılının başından itibaren geçerlidir. Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun Tarihi Sayısı /211 Değişiklik Yapılan Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun Tarihi Sayısı / /273 17

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -(1) Bu Yönerge nin amacı, Ondokuz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI. EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI. EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ 14.10.2010 tarih ve 2010/211 sayılı Senato Kararının ekidir AMAÇ ve KAPSAM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ Madde 1. (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -(1) Bu Yönerge nin amacı, Ondokuz

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29493 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan eğitim-öğretimi kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan eğitim-öğretimi kapsar. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış, Üniversitemiz Senatosunun 15/02/2016 tarih ve 3/5 sayılı kararı ile son güncellenmiş hali kabul edilerek

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28707 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 4. SINIF STAJ YÖNERGESİ (BES403-Kurum ve Hastane Uygulamaları-I) (BES404- Kurum ve Hastane Uygulamaları-II) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Kurulu tarafından Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı

Kurulu tarafından Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESĠ (26/05/2016 tarihli ve 2016/7-14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR SORU: İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi kim tarafından yürütülür? CEVAP: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27643

Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27643 Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27643 Amaç ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 YÖNETMELİK

12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 YÖNETMELİK 12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Lisans Öğrenimi nde tüm sınav sorularının

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ AMAÇ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ Madde : Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. yarıyıl uygulama

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Lisans/Önlisans düzeyindeki programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin,

Detaylı