Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)"

Transkript

1 1 Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) KPDS NEDĠR?...2 PEKĠ NEDEN KPDS YE GĠRĠLMELĠ?...4 KPDS VEYA EġDEĞER YABANCI DĠL SINAVLARINA...9 KĠMLER GĠRMEK ZORUNDA...9 KPDS YABANCI DĠL TAZMĠNATI KPDS EġDEĞER SONUÇLAR NOT: Bakmak istediğiniz başlığın üzerine ( CTRL + TIKLA ) işlemini uygulayın!

2 2 KPDS NEDİR? Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığı nın tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır? Sınav Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, EskiĢehir, Ġstanbul, Ġzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve LefkoĢa da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin KPDS Kılavuzunda ve basınyayın organları ile ilgililere duyurulmaktadır. Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir? BaĢvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ve basın-yayın organları ile ilgililere duyurulmaktadır. Başvurma işlemini nasıl yapabilirim? KPDS ye baģvurular elektronik ortamda alınacaktır. KPDS ye hiç baģvurmamıģ adaylar baģvurularını; baģvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri KPDS de baģvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. BaĢvuru merkezleri ÖSYM nin internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden KPDS ye baģvurmuģ adaylar ise; Bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır. BaĢvuruların nasıl yapılacağına iliģkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait KPDS kılavuzundan ulaģılabilir. Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor? Kılavuz ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir. Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?

3 3 KPDS de test olarak hazırlanan diller için sınavda kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, Ġngilizce, Ġtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluģan testler kullanılır. Diğer dillerde sınav Türkçeye ve yabancı dile çeviri Ģeklinde yapılır. Çeviri için kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz. Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir? Sınav giriģ belgesi internet üzerinden temin edilecektir. Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim? adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir? Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonucu açıklandıktan itibaren 30 gün içinde ÖSYM den yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiģ Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karģılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir? Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; BaĢvurma Belgesini teslim etmeyen; baģvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda baģarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir iģlem için ücret yatıran, aynı iģlem için birden fazla ödeme yapmıģ olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor? Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

4 4 Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, arasındaki puanlar (A) seviyesi, arasındaki puanlar (B) seviyesi, arasındaki puanlar (C) seviyesi, arasındaki puanlar (D) seviyesi, arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir. PEKİ NEDEN KPDS YE GİRİLMELİ? Kamu kurumlarında çalıģan veya çalıģmak isteyen ve yabancı dil bilgisini belgelendirmek isteyen her çalıģan KPDS ye girmek durumundadır. Kamu kurumlarında çalıģmak istiyorsanız Dil tazminatı almak istiyorsanız Kurumda yükselmek istiyorsanız Yurt dıģına eğitime gitmek istiyorsanız Yüksek Lisans veya Doktora yapmak istiyorsanız KPDS ye girmek durumundasınız. KPDS nin gerekliliğini idrak etmek isteyenler için aşağıdaki esaslar yeterli olacaktır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel BaĢkanlığından: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar 418 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname nin 8 ve 38 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname nin30 uncu maddesi uyarınca özel hizmet tazminatı artırımından yaralanmak isteyen teknik personel ile yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesi tespitinin aģağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılması Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel BaĢkanlığı tarafından müģtereken karalaģtırılmıģtır. Madde 1-Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesi T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) ce yılda iki defa Mayıs ve Kasım ayları içinde Ankara da, baģvuranların sayısının fazla olması halinde ise bu sayı dikkate alınarak ÖSYM ce

5 5 belirlenecek Ģehirlerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılmak suretiyle belirlenir. Madde 2- Sınavlar, Devlet Personel BaĢkanlığı BaĢkan Yardımcılarından birisinin baģkanlığında; Devlet Personel BaĢkanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden bir Daire BaĢkanı ve Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi temsilcisinden teģekkül eden bir Sınav Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Madde 3- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespiti; a)özel hizmet tazminatının artırılması imkanından yararlanmak isteyen teknik personelin, Ġngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, b)yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyenlerin Ġngilizce, Fransızca, Almanca, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Yunanca, Danimarkaca(Danish), Farsça, Hollandaca(Dutch), Arapça, Ġrlandaca, Portekizce, Rusça, Bulgarca, Çince, Macarca, Rumence, Lehçe ve Sırpça dillerinden yapılır. Madde 4- Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına baģvuru doğrudan ÖSYM ye yapılır. ÖSYM baģvurma tarihlerini ve iģlemlerini basın ve yayın yolu ile ilan eder. Madde 5- Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına bir sınav döneminde ancak bir yabancı dilden katılınabilinir. Madde 6- Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesi aģağıdaki Ģekilde sınav yapılmak suretiyle tespit edilir. Ġngilizce, Fransızca ve Almanca dilleriyle ilgili seviye tespit sınavında çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınava katılacakların sayısı dikkate alınmak suretiyle test veya kelimelik metinler üzerinden Türkçe ye ve yabancı dile çeviri Ģeklinde yapılır. Sınavlarda sözlük ve benzeri yardımcı araç kullanılmaz. Madde 7- ÖSYM, baģvurma formu ile sınav ve baģvurma iģlemlerini açıklayan bir kılavuz hazırlar ve bu evrakı valiliklere gönderir. Sınava baģvuracak personel baģvuru evrakını il ve ilçe merkezlerinde valiliklerce kurulacak bürolardan temin ederler.

6 6 Madde 8 Sınava baģvuracak olanlar, baģvuru formunu kılavuzdaki esaslara göre doldurduktan sonra kurumlarına onaylatarak, ÖSYM ye iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderir veya elden teslim ederler. Madde 9 Kılavuzda yer alan kurallara doldurulmayan, geç postalanan veya postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı ÖSYM ye zamanında ulaģamayan BaĢvurma Formları iģleme konulmaz. Madde 10 ÖSYM, Sınava baģvuran her kiģinin adresine, posta ile sınava girilecek bina ve salonu gösteren bir sınava giriģ belgesi ile fotoğraflı bir kimlik kartı gönderir. Kimlik kartı olmadan kimse sınava alınmaz. Sınavdan önce bu belgeleri ellerine geçmeyenler ÖSYM den yenisini çıkartırlar. Madde 11-Sınavın geçerli olabilmesi için sınava girenlerin ÖSYM nin koyacağı tüm sınav kurallarına uymaları zorunludur. Sınav kuralları baģvurma formu ile birlikte temin edilen kılavuzda belirtilir. Madde 12-Sınav sonuçları adaylara, adreslerine posta ile gönderilecek sınav sonuç belgesi ile duyurulur. Madde 13-Yabancı dil bilgisi seviyesi 6 ncı maddede belirilen sınavda 100 tam puan üzerinde aģağıda Ģekilde değerlendirilir arasında puan alanlar (A)seviyesinde, arasında puan alanlar (B) seviyesinde, arasında puan alanlar (C) seviyesinde, arasında puan alanlar (D) seviyesinde, yeterli, 0-59 arasında puanlar yetersiz sayılır. Madde 14- a) Aylıklarını; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre alanlardan 13 üncü maddeye göre yapılan değerlendirmede en az (C ) seviyesinde baģarılı olanlar 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi ile öngörülen miktarda yabancı dil tazminatından yararlandırılırlar.

7 7 b) 375 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde 418 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi ile değiģiklik yapılarak yabancı dil öğretmenleri ile mesleğe girmek için yabancı dil bilmek zorunda olanlara bir yabancı dil için ödeme yapılamayacağına dair hüküm kaldırılmıģ olduğundan söz konusu personelin tarihinden itibaren bu esaslarda belirtilen çerçevede yabancı dil tazminatından yararlandırılmaları gerekmektedir. c)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre sözleģmeli olarak çalıģan personel yabancı dil seviye tespit sınavı sonuçları esas alınarak aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (b) bendinde öngörülen seviyeler nispetinde ödenmeden yararlanmaya hak kazanır. MADDE sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 8 ve 38 inci maddeleri ile öngörülen yabancı dil tazminatından yararlanmada; yabancı dille eğitim yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi mezunları ve yurtdıģındaki üniversitelerde en az dört yıl öğrenim görerek lisans diploması ve yurt içinde lisans düzeyinde görmüģ oldukları öğrenim üzerine yabancı ülkelerdeki üniversitelerde en az iki yıl öğrenim gördükten sonra master veya doktora diploması almıģ olanlar ve tarih ve 3656 sayılı Kanunun 3/H maddesine göre yapılmıģ olan sınavı baģarmıģ olanların yabancı dil bilgisi seviyeleri sözkonusu sınava girmelerine gerek kalmaksızın ( c) seviyesinde kabul edilir. Bunlardan (A) veya (B)seviyesinde tazminattan yararlanmak isteyenlerin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı na katılmaları gerekmektedir. 399 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (b) bendine göre sözleģmeli personele yabancı dil bilgisi ile ilgili ödemelerde ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi uyarınca yapılan seviye tespit sınavı sonuçları esas alınır. MADDE 16-4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il yada bölge teģkilatında 1 inci derece yönetici kadrolarına atanan ve yatırım hizmetlerinde görevlendirilenlerden 13 üncü maddeye göre yapılan değerlendirme neticesine yabancı dil bilgileri ( C ) ve daha üst seviyede olanlar baģka bir sınava girmeksizin 418 sayılı Kanunu Hükmünde Kararname nin 8 inci maddesinde belirtilen oranlarda özel hizmet tazminatı artırımı imkanından yararlandırılabilirler.

8 8 MADDE-17 Kamu kurum ve kuruluģlarında iģçi veya kadro karģılığı sözleģmeli olarak çalıģanların yabancı dil tazminatı ve özel hizmet tazminatı artırımından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. MADDE-18 Yabancı dil bilgisi seviyesinin yükseltilmesi amacıyla aynı dönemde olmamak üzere birden fazla sınava katılınabilir. Bu Ģekilde birden fazla sınava katılanlara en yüksek seviyeleri esas alınarak tazminatların ödenmesine devam olunur. MADDE sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi kapsamına giren personel ile 399 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ( C ) bendine göre sözleģmeli olarak çalıģan personele bildiği her yabancı dil için ayrı ayrı ödeme yapılır. Ancak, sözkonusu sözleģmeli personele yapılacak ödeme toplamı (sözleģme ücreti, kıdem ücreti, baģarı ücreti ve yabancı dil ödemesi ile varsa fazla çalıģma ücreti toplamı) hiç bir Ģekilde sözleģme ücreti tavanı geçemez. MADDE 20- Yabancı dil tazminatından yararlanmak için seviye tespit sınavına girip baģarılı olanlar doğrudan kendi kurumlarına baģvururlar. Kurumları baģarılı olan personele, sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaģından itibaren ödeme yaparlar. Özel hizmet tazminatını artırılarak ödemesi imkanından yararlanacak personele ise makamın onayı tarihi takip eden aybaģından itibaren ödeme yapılır. MADDE sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 213 üncü maddesinden sonra gelen zam ve tazminatlar baģlık ek maddesine göre, özel hizmet tazminatları yabancı dil bilmelerinden dolayı artırılarak ödenenlere ayrıca yabancı dil tazminatı ödenmez. MADDE 22 Yabancı dil seviye tespit sınavında baģarılı olan personelle ilgili listelerin 1 nüshası Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 1 nüshası Devlet Personel BaĢkanlığına, 1 nüshası da ilgili kurumlara ÖSYM ce gönderilir. MADDE 23- Sınavların memurun görev mahalli dıģında yapılması halinde sınava katılanlara Harcırah Kanunu hükümlerine göre herhangi bir ödeme yapılmaz ve ilgililer sınavlara mevzuatları uyarınca izin kullanmak suretiyle katılabilirler.

9 9 MADDE 24-26/6/1990 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Personeli Yabancı Dil Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıģtır. GEÇĠCĠ MADDE 1- ÖSYM nin 1989 yılı Kasım ayı ve 1990 yılı Mayıs ayı içinde yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (A), (B) ve ( C ) düzeyinde puan alaların yabancı dil tazminatı alma hakları saklıdır. Özel Hizmet Tazminatının artırılması imkanından yararlanabilmek için 1988 yılı Ekim ayı ve 1989 yılı Nisan ayı içinde ÖSYM ce Teknik personel için yapılan sınavların hem yazılı hem de sözlü kısmında baģarılı olunması; 1 Nisan 1990 ve 2 Eylül 1990 tarihlerinde ÖSYM ce yapılmıģ olan Dinlediğini Anlama ve KonuĢma sınavlarından en az ( C ) düzeyinde puan alınmıģ olması gereklidir. Ancak, 1988 yılı Ekim ayı ile 1989 yılı Nisan ayında yapılan sınavlarda ikinci fıkraya göre baģarılı olanlar, yabancı dil bilgisi seviyesinin tespit bakımından, durumlarını ÖSYM den alacakları belge ile kurumlarına belgelemek zorundadırlar. GEÇĠCĠ MADDE sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi yürürlüğe girinceye kadar; özel hizmet tazminatının artırılması imkanından yararlanan teknik personel hakkında mevcut uygulamaya tarihine kadar devam olunur. MADDE 25 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 26 Bu Esasları Maliye ve Gümrük Bakanlı ile Devlet Personel BaĢkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. KPDS VEYA EŞDEĞER YABANCI DİL SINAVLARINA KİMLER GİRMEK ZORUNDA 0) Kamu Bankalarında çalıģanlar ve bu bankalarda çalıģmak isteyenler (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Ġller Bankası, Kalkınma Bankası vs ) 1) Dil Tazminatı Almak isteyenler 2) Kadrolar karģılık gösterilmek suretiyle sözleģmeli olarak çalıģan personel 3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleģmeli personel

10 10 4) YurtdıĢında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik in değiģik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluģlarınca yurtdıģı teģkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevliler *** Ayrıca Kamu kurum ve kuruluģlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleģmeli statüde çalıģacak; 5) Mütercim veya tercümanlar ((( Mütercim veya tercümanların iģe baģlatılabilmeleri için diğer Ģartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde olması gerekmektedir ))) 6) Bilgi iģlem çözümleyicisi ve programcıları ((( BilgiiĢlem çözümleyicisi ve programcılarının ise iģe baģlatılabilmeleri için diğer Ģartlar yanında Ġngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.))) 7) AraĢtırma Görevlisi olmak isteyenler Doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalıģmasını sonuçlandırabilmek isteyenler 9) LES (Lisansüstü Eğitim Sınavı) Adayları 10) Doçentlik Bilim Sınavı Adayları Not: Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına baģka bir dilden girmek zorundadır. Herhangi bir kurumda çalıģmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir. Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dıģındaki yurtdıģı üniversitelerinin Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, Ġngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik iģlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise baģvuru sahibinin KPDS den en az 70 puan alması koģuluyla yapılmasına, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiģtir. Bu Ģartları taģıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik iģlemleri için baģvuranlara KPDS ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

11 11 KPDS YABANCI DİL TAZMİNATI Sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu sayılı Uzman Jandarma Kanunu sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. Yukardaki Kanun hükümlerine tabi olan bütün kamu personeli dil tazminatı alabilir. Ġlgili KHK (Kanun Hükmünde Kararname) Maddesi: 375 sayılı KHK nin 2/1 nci maddesinde; Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karģılık gösterilmek suretiyle sözleģmeli olarak çalıģan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığınca müģtereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde baģarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde baģarılı olanlara 600, (C) düzeyinde baģarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve BaĢbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. hükmü yer almaktadır.. Ayrıca; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 21/11/2008 tarihli ve sayılı esaslarda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 11/04/1997 tarihli BaĢbakan onayı ile yürürlüğe konulan Yabancı Dil Taminatı Miktarlarının Tespitine ĠliĢkin Esaslar da 19/11/2008 tarihli BaĢbakan Onayı ile değiģiklik yapılmıģ olup, Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine ĠliĢkin Esaslarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Esasların; 1 inci maddesinde; 11/04/1997 tarihli ve BaĢbakan Oluru ile yürürlüğe konulan Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine ĠliĢkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (maktu olarak belirlenenler hariç) ibaresi yürürlükten kaldırılmıģtır. 2 inci maddesinde ; aynı esaslara ekli Yabancı Dil Tazminatı Gösterge ve Miktarları tablosu, baģlığıyla birlikte Yabancı Dil Tazminatı Göstergeleri olarak aģağıda değiģtirilmiģtir.

12 12 KPDS EŞDEĞER SONUÇLAR ÜDS ve KPDS nin Ġngilizce dil sınav sonuçları ile yurtdıģında çeģitli kurum ve kuruluģlar tarafından yapılan Ġngilizce dil sınav sonuçlarının eģdeğerliliğine iliģkin çizelge IBT: Ġnternet Based Test CBT: Computer Based Test PBT: Paper Based Test *IELTS için belirtilen sonuçlar, sınavın her bir bölümüne ait değil; toplam sınav sonucudur

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı