ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*"

Transkript

1 Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ İİ ARKEEOLLOJJİ İİ (İ( İİkki iinncci Öğğr reet ti iim) ) Bİ İİYYOLLOJJİ FFEELLSSEEFFEE FFRANSSI IIZZ Dİ İİLLİ VVEE EEDEEBİ İİYYATT İİNGİ İ İİLLİ İİZZ Dİ İİLLİ LLVVEE EEDEEBİ İİYYATTI II Kİ İİMYYA MATTEEMATTİ İİK MATTEEMATTİ İİK (İ( İİkki iinncci Öğğr reet ti iim SSANATT TTARİ İİHİ SSOSSYYOLLOJJİ İİ TTARİ İİH TTÜRK Dİ İİLLİ VVEE EEDEEBİ İİYYATTI II 175

2 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yürütülen lisans düzeyindeki eğitimöğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Anabilim Dalı: Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlerin anabilim dallarını, b) Bölüm: Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümleri, c) Bölüm Kurulu: Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlerin bölüm kurullarını, ç) Dekan: Fen-Edebiyat Fakültesi dekanını, d) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini, e) Fakülte Kurulu: Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulunu, f) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, g) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu, h) Yönetim Kurulu: Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar Öğrenci kontenjanları MADDE 5 (1) Fakülteye alınacak öğrenci sayıları, Fakülte Kurulunun görüşü alınarak Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Fakülte aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili Senatoya önerilerde bulunabilir. Öğrenci statüleri MADDE 6 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Fakültede tam zamanlı öğrencilik esastır. (2) Özel öğrenci kabulü, 24/04/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kabul MADDE 7 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrencilerin Fakülteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavda Fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak. b) Yabancı uyruklu öğrenci olmak için gerekli koşulları taşımak. c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşullara sahip olmak. Yatay ve dikey geçişle kabul MADDE 8- (1) Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 176

3 Kayıt işleri MADDE 9 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. (2) Birimlere yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları öğrencilik kaydıyla birlikte yapılır. Kayıt yenileme MADDE 10 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Kayıt yenileme süresi, akademik takvim ile birlikte Senato tarafından belirlenir. (2) Fakültede kayıtlı öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olması dışında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yaptırmak zorundadır. (3) Öğrenci, kayıt yaptırmadığı yıl veya yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre öğretim süresinden sayılır. (4) Öğrencinin, kayıt yenilerken alt sınıf veya alt yarıyıllarda almadığı veya başarısız olduğu derslerini öncelikle alması zorunludur. Öğrenci, ders programı çakışması durumunda tekrar edilen derslerini öncelikle almak zorundadır. Öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda, isterse izleyen yarıyıl başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yerine başka bir seçmeli ders alabilir. (5) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları veya intibak ettirildikleri yıl/yarıyılların üst yıl/yarıyılından ders alamaz. Ancak, yaz okulu dersleri, yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programı kapsamında alınan ve denkliği Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan dersler intibak ettirilen yıl/yarıyılların üst yarıyıllarından ders alınabilir. Kayıt yaptırdığı veya intibak ettirildiği yıl/yarıyılın dönem kredisinin en az yarısından muaf olan öğrenciler, kayıtlandıkları yıl/yarıyılların üst yıl/yarıyıllarından ders alabilir. (6) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde Dekanlık Makamına başvurur. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenci, belirlenen tarihte kaydını yeniler. (7) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde 24/04/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Fakülte Yönetim kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye atanması gerçekleştirilir. (8) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. (9) Öğrenci, ders ekleme/silme işlemini, danışmanı ile birlikte eğitim-öğretimin başladığı ikinci hafta sonuna kadar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapar. Programda silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir. (10) Bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu veya almadığı dersleri alır. Yaz okulu için öğrencilerin kesin kayıt tarihleri akademik takvimde belirlenen tarihte yaptırır. (11) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır. (12) Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince kayıt donduran öğrenci, öğrenimine kaldığı yerden devam edeceğinden, sadece kayıt dondurduğu dönem ve öncesine ait dersleri alır. Kayıt silme/ayrılma MADDE 11- (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrencinin kaydının silinerek Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi halleri şunlardır: a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, b) Açıköğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi, c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi. (2) Bu Yönergenin 19.maddesine göre haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için haklarını kullanamayan öğrencilerin kayıtları bu haklarını kullanmadan silinmez. (3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. (4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakülte öğrenci işlerine başvurması ve ilişik kesme işlemlerini tamamlaması gerekir. (5) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi Fakülte öğrenci işleri tarafından alınmak suretiyle verilir. Danışmanlar MADDE 12- (1) Öğrenciler için eğitim-öğretim konularında karsılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanının yazılı önerisi göz önüne alınarak Fakülte Dekanı tarafından ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Danışmanlar, bölüm başkanı ile işbirliği içinde çalışır. (2) Danışman, Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesini uygular. Katkı payı ve öğrenim ücreti MADDE 13 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 Sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır. (2) Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez. 177

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar Eğitim-öğretim esasları MADDE 14 ((Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) 1) Fen-Edebiyat Fakültesi; Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Biyoloji, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, bölümlerinden oluşur. Yükseköğretim Kurulunun belirlemesine göre Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında anabilim dalı düzeyinde, diğer bölümlerde ise bölüm düzeyinde eğitim-öğretim yapılır. (2) Bir dersin alınabilmesi için varsa gerekli olan ön koşul dersleri ve kredi saatleri, ilgili bölümlerin önerisi üzerine Fakülte Kurulunca saptanır. Ön koşullu dersler ilgili bölümün programında belirtilir. (3) Fakültenin son sınıf öğrencilerine ders programında belirtilmesi koşuluyla, lisans bitirme tezi yaptırılabilir. Tez alacak öğrenciler bölüm başkanlığına başvurularını yapar. Öğrencinin isteği uygun görülürse, tez konusu ve danışmanı bölüm kurulunca saptanarak öğrenciye bildirilir. Öğrencinin tezi, danışmanınca kabul edildikten sonra en geç sınav dönemine kadar üç nüsha halinde hazırlanarak ciltlenmiş şekilde bölüme teslim edilir. Tez, ilgili bölümce belirlenen esaslara göre değerlendirilir. (4) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilir. Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları çerçevesinde öğrenci değişimi ile (ERASMUS) yurtdışındaki veya (FARABİ) yurt içindeki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi ile birlikte, eşdeğer sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli ders olarak, kendi kodu, adı ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi ile birlikte transkriptine işlenir. (5) Fen-Edebiyat Fakültesinde eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunca hazırlanarak Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Programlar, sekiz yarıyılı kapsayan ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi dışında bölümlerin özelliklerine göre en az yüz yirmi kredi saatlik dersten oluşur. Seçmeli derslerin sayısı ve kredisi bölümlerin ihtiyacına göre belirlenir. Eğitim-öğretim yapılan bölümlerin eğitim-öğretim programları Yönerge ekindedir. Daha sonra eğitime açılacak bölümlerin eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edildikten sonra bu Yönergeye eklenmiş sayılır. (6) (Değişiklik tarih sayılı R.G tarih ve 07 sayılı Üniv.Sen.) Fakülte Yönetim Kurulu Kararları ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim, ikili öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yandal eğitim-öğretimi yapılabilir. (7) Dersler bir, iki veya üç yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir. Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri MADDE 15 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Fakültede eğitim-öğretimin başlangıç tarihi Senato tarafından akademik takvim ile belirlenir.. (2) Fakültede eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yaz okulu da açılabilir. Ders ve sınav programları bölümlerin eğitim-öğretimine uygun olarak yarıyıl ve ders geçme esasına göre düzenlenir. (3) Bölüm başkanı, bölüm kurulu kararıyla bir sonraki öğretim yılında okutulacak derslerin hangi öğretim elamanlarınca verileceğini belirten bir listeyi güz yarıyılı için Haziran ayı içinde; bahar yarıyılı için ise Aralık ayı içinde Dekanlığa bildirir. Liste Fakülte Kurulu Kararı ile kesinleşir. Haftalık ders programları, bölümlerce hazırlanarak her yarıyıl başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilecek biçimde Dekanlığa verilir. Öğretim dili MADDE 16 (1) Fakültede öğretim dili Türkçe dir. Ancak, 1/4/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Eğitim öğretim süresi MADDE 17 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Fakültede lisans öğretimi; sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve bu öğrenimi tamamlayanlara lisans diploması verilir. (2) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programı süresine dahil değildir. (3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine dahildir. Ek süre MADDE 18 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri uygulanır. Kayıt dondurma MADDE 19 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Fakültemizde öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren gerekçelere ilişkin olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 178

5 Ders kredileri MADDE 20 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Bir yarıyılda öğrencinin alabileceği toplam ders kredisi, devamı alınan dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi dahil olmak üzere otuz krediden fazla olamaz. (2) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birlikte yürütülen dersler kuramsal ders gibi değerlendirilir. (3) Öğrencilerin, bir başka yükseköğretim kurumunun yaz okulunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre alıp başarmış oldukları dersler, ilgili birim tarafından başarılmış olarak değerlendirilir. (4) Eğitim-Öğretim programlarının kredisi hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir. Bir yıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyılda kredi olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık 60 kredidir. Eşdeğerlik ve kredi aktarımı MADDE 21 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya kurumla ilişkisi kesilmiş, fakat ÖSYM sınavını kazanarak Fakülteye kayıt yaptırmış öğrenciler, başardıkları dersler için eşdeğerlik başvurusunda bulunabilir. Söz konusu başvuru öğretim yılının ilk iki haftası içinde Dekanlık Makamına yapılır. (2) Dekanlık Makamı tarafından, bölüm başkanlığına iletilen ders eşdeğerliği başvuruları ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alınarak bölüm kurulu kararına bağlanır ve Dekanlık Makamına iletilir. (3) Yönetim Kurulu ilgili belge ve bilgileri değerlendirir ve eşdeğerliği kabul edilen dersi öğrenci başarmış sayılır. Bu dersin/derslerin kredisi mezuniyet kredisi hesabında dikkate alınır. 4) Bir Yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan Fakültemize gelen veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Fakültemizin herhangi bir bölümüne yerleştirilen ve başka bir Üniversitenin yaz okulunda öğrencinin almış olduğu ders/derslerden başarılı sayılabilmesi için, o dersin başarı notu 100 üzerinden en az 60, diğer durumlarda ise başarı notunun katsayı karşılığı 4 üzerinden en az 2 olmalıdır. (5) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu maddenin 2 nci fıkrasına göre yapılır. Ancak dikey geçişlerde bu süreç sadece lisans öğrenimine hazırlık programı için uygulanır. (6) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur. Muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. (7) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz. (8) Yaz okulunda başka bir yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen öğrenci öncelikle, dersin sorumlu öğretim elemanın uygun görüşünü ve Bölüm Başkanlığının onayını alması gerekir. Devam zorunluluğu MADDE 22 (1) Öğrencilerin dersleri izlemesi konusunda Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükümleri uygulanır. Sınavların duyurulması MADDE 23 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Sınavlar ilanda belirtilen yer ve zamanda yapılır. Ancak dersi okutan öğretim elemanlarının hastalık, görev gibi nedenlerle bulunamamaları nedeniyle sınavın yapılamaması halinde, bölüm başkanlığının önerisi üzerine Dekan tarafından yeni sınav tarihi ve yeri tespit edilerek öğrencilere duyurulur. (2) Ara sınavı / yarıyıl sonu / bütünleme/ yaz okulu sonu sınavlarının yapılacağı tarih, saat ve yerleri en az 15 gün önce Bölüm tarafından öğrencilere duyurulur ve Dekanlık Makamına gönderilir. Sınavlar ve değerlendirme esasları MADDE 24 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Fakültede ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve yaz okulu sonu sınavı olmak üzere dört tür sınav yapılır. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler, dersi tekrar edemez ve bu dersle ilgili başka bir sınava giremez (2) Her ders için, her yarıyılda/yaz okulunda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavı tarihleri dersin açıldığı yarıyılın ilk üç haftası içinde bölüm başkanlığınca Dekanlığa bildirilir ve öğrencilere yazılı olarak ilan edilir. (3) Bir ders için yapılan ara sınavı notunun/notlarının aritmetik ortalaması o dersin ara sınavı notu olur. (4) Başarı durumu; Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (j) ve (l) bentlerine göre değerlendirilir. 5) Öğrenciye, haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamadıkları ara sınavlar/yarıyılsonu sınavı için mazeretlerini belgelemeleri halinde bu maddenin 12 nci fıkrası doğrultusunda, Yönetim Kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı tanınır. (6) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı/yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı yapılamaz. (7) Ara sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde, yarıyıl sonu/yıl sonu/ bütünleme /yaz okulu sonu sınavı sonuçları ise bir hafta içinde duyurulur. (8) Bütünüyle uygulamadan oluşan laboratuvar dersleri ve bilgisayarla ilgili dersler ile bitirme ödevi, bitirme tezi, lisans tezi, lisans semineri adları ile açılan derslerde klasik anlamda yazılı ara sınav yapılmayabilir; ancak, bu gibi derslerin ara sınav notlarının hesaplanmasında, yazılı sınava ek olarak yapılan sözlü sınav, sunu, proje, ödev gibi etkinliklerin hangilerinin hangi sayıda yapılacağı, bunların ağırlığının ne olacağı yarıyılın ilk üç haftası içinde bölüm başkanlıkları vasıtasıyla öğrencilere yazılı olarak duyurulur. 179

6 (9) Bir öğrencinin; yarıyıl sonu/yıl sonu/ bütünleme /yaz okulu sonu sınavlarına girebilmesi için o derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmesi, ödev, seminer, laboratuvar vb. uygulamalarda başarılı olması gerekir. Laboratuvar uygulamalarında uygulaması eksik olan öğrenciye eksik veya başarısız notu verilir ve öğrenci laboratuvar dersinden başarısız sayılır. (10) Üniversite veya Fakülte adına kültür, sanat ve spor gibi çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler izinli sayılırlar ve devam etmiş gibi işlem görürler; Türkiye yi, Üniversiteyi veya Yönetim Kurulu kararı ile Fakülteyi temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrencilere, yarışma veya gösteriler sırasında sakatlanmaları halinde, ilgili sağlık biriminin vereceği rapora göre, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla katılamadıkları sınavlar için bir sınav hakkı verilebilir. (11) Mazeretli sayılma ve mazeret sınavları: a) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına bildirilmesi gerekir. b) Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. c) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Uygulama Hastanesinin ilgili uzmanlık alanındaki hekimlerden alınmış raporla; bunun mümkün olmadığı zorunlu durumlarda, her hangi bir resmi sağlık kurumunda görevli ilgili uzman doktordan alınacak en az üç günlük sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. ç) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. d) Öğrencinin birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü durumunda mazeretli sayılabilmesi için hastalığının sağlık kurulu raporu ile, ölüm durumunun da resmi olarak belgelendirilmesi gerekir. e) Mazeret ara sınavları, dönem sonu ders bitiminin son haftasında Yönetim Kurulunun belirleyeceği günlerde yapılır. f) Yarıyıl sonu mazeret sınavları yarıyıl sonu sınav bitiminden sonra Yönetim Kurulunun belirleyeceği günlerde yapılır. g) Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz. (12) Sınav notlarının yazımında aşağıdaki yöntem uygulanır: a) Ders sorumlusu öğretim elemanı, Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde sınav sonuçlarını OBİS sistemine girer ve 3 nüsha çıktı alarak bölüm başkanlığına teslim eder. b) Bölüm Başkanlıkları sınav sonuçlarını imzaları tamamlanmış şekilde 3 nüsha olarak Dekanlık Makamına yazı ile gönderir. (13) Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri ders ve sınav yapılabilir. (14) Sınavlarla ilgili bu maddede açıklanmayan her konuda Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesi hükümleri uygulanır. (15) Yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınav sonuçları en geç Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS e işlenir ve Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Notlar ve değerlendirme MADDE 25 (1) Notlar yüz üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir: Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı Pekiyi AA Pekiyi BA İyi BB İyi CB Orta CC Başarısız DC Başarısız DD Başarısız FD Başarısız FF 0.00 Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 26 (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuçların duyurulmasından sonr aki beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına yazılı olarak yapması gerekir. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Ders puanları ve akademik ortalama MADDE 27 (1) Ders puanı; ilgili dersin kredisi ile başarı notunun çarpımı ile bulunan puandır. (2) Akademik ortalama; öğrencinin birimine kayıt yaptırmasından itibaren başardığı ve saydırdığı tüm derslerin puanlarının toplamı, aldığı derslerin toplam kredi sayısına bölünerek hesaplanır. (3) Akademik ortalama, yüzlük sistem yanında dörtlük sistem ve harflerle de ifade edilebilir. Mezuniyet MADDE 28 (Değişiklik tarih ve nolu Üniv.Sen.) (1) Mezun olabilmek için öğrencilerin, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları gerekir. (2) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur. 180

7 (3) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile; a) Mezuniyet başarı ortalaması en az seksenbeş ile seksendokuz aralığında olan öğrenciler üstün başarılı öğrenci, b) Mezuniyet başarı ortalaması doksan ile yüz aralığında olan öğrenciler onur öğrencisi olarak değerlendirilir. Diplomalar MADDE 29 (1) Diplomalar Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükümlerine göre düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönerge MADDE 31 (1) Üniversite Senatosunun 25/06/2008 tarih ve 2008/10-8 sayılı kararıyla kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 32 (1) Bu Yönerge, eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 33 (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı yürütür. * Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 22/06/2011 tarih ve 2011/09 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 181

8 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Bu Yönergenin amacı öğrencilere Lisans derslerini takip edebilecek düzeyde yabancı dil alt yapısı kazandırmak üzere oluşturulan, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesindeki Anabilim Dalları Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Anabilim Dalları tarafından yürütülen Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3-(Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Bu Yönerge, tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 49 uncu maddesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen ; Bölüm : Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü, Fakülte : Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini, İlgili Anabilim Dalı : Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Anabilim Dallarını, Senato : Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini ifade eder. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim Dalları Hazırlık Sınıfına Kabul Madde 5- (Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Hazırlık Sınıfına kabul edilecek öğrenciler için her eğitimöğretim yılı başında İlgili Anabilim Dalı Başkanlığınca Yabancı Dil Seviye Tespit sınavı yapılır. Yabancı dil seviye tespit sınavı soruları, İlgili Anabilim Dalı Başkanının oluşturacağı en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından hazırlık sınıfında okutulan derslerin içeriğinden oluşturulur. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve Hazırlık Sınıfından muaf tutularak girmeye hak kazandıkları lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınav sonucuna göre muaf olamayan öğrenciler; başlangıç, orta ve ileri düzeylerdeki programlara yerleştirilirler. Hazırlık sınıfı ders kaydı ve kayıt yenileme işlemleri eğitim-öğretim yılı başında yıllık olarak yapılır. Hazırlık Eğitimi Programları Madde 6- Hazırlık Sınıfında görülen haftalık ders saati yükü; başlangıç düzeyi için 28 saatten, orta düzey için 24 saatten ve ileri düzey için 20 saatten az olamaz. Hazırlık eğitimi programları ilgili birim Kurulu tarafından düzenlenir; Fakülte Kurulunun ve Dekanlığın onayı ile kesinleşir.. Devam Zorunluluğu Madde 7- (Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretim yılı boyunca okutulan derslerin %80 (seksen) ine devam etmeleri zorunludur. Hangi nedenle olursa olsun derslere bu oranda devam etmemiş olanlar, yıl sonu sınavlarına alınmazlar ve başarısız sayılırlar. Eğitim-Öğretim Süresi Madde 8- Hazırlık Sınıfı süresi iki yarıyıldır (bir yıldır) ve Üniversitenin akademik takvimine göre düzenlenir. Sınavlar ve Değerlendirme Madde 9- (Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Hazırlık eğitimi sırasında her yarıyılda en az iki ara sınav ve üçüncü ara sınav yerine geçecek en az dört adet kısa süreli sınav, öğretim yılı sonunda da yıl sonu sınavı yapılır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Öğrencinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yıl sonu sınav notunun %60 ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için, not ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Ancak, öğrenci yılsonu sınavında 100 (yüz) tam not üzerinden en az 50 (elli) almak zorundadır. 182

9 Mazeret Sınavı Madde 10- (Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Öğrencilerin mazeret sınavı konusunda Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi nin 24 üncü Maddesinin 12 nci fıkrası hükümleri uygulanır. Hazırlık Sınıfında Başarı ve Başarısızlık Madde 11- (Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) (1) Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine göre yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olan öğrenciler, girmeye hak kazandıkları lisans programında öğrenimlerine başlarlar. (2) Hazırlık sınıfı programında başarılı olamayan öğrenciler; takip eden eğitim-öğretim yılının başında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında da başarılı olamazlarsa, hazırlık sınıfına devam ederler. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı programında başarılı oldukları takdirde girmeye hak kazandıkları lisans programında öğrenimlerine başlarlar. (3) Hazırlık sınıfında üst üste iki yıl başarısız olan öğrenciler, üçüncü yılın başında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılırlar; başarılı oldukları takdirde girmeye hak kazandığı yabancı dille eğitim verilen ön lisans/ lisans/lisansüstü programlarına devam edebilirler. Yetki Madde 12-(Değişiklik tarih ve 2012/11 sayılı Üniv.Sen) Hazırlık eğitimi sırasında öğrencilerin yıl tekrarını gerektirecek mazeretleri ve izinli sayılmalarıyla ilgili işlemler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Disiplin ve bu yönergede belirtilmeyen eğitim-öğretim konularına ilişkin tüm işlemler Fakültenin bağlı olduğu yönetmelik ve yönergelere göre yürütülür.. Madde 13- Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğine ilişkin yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu yönergede değişiklik yapılmadan uygulanır. girer. Yürürlük Madde 14- Bu Yönerge hükümleri, Senato tarafından kabul edildiği tarihi izleyen eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe Yürütme Madde 15- Bu Yönerge hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü tarafından uygulanır. 183

10 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin; lisans eğitimi sırasında edindikleri teorik bilgileri, beceri ve deneyimleri geliştirmek, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayacak olan stajla ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin stajlarını düzenler, yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11/6 maddesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; a) Bölüm: Kimya Bölümünü, b) Staj Komisyonu: Kimya bölümünde staj işlerini yürüten komisyonu, c) Stajyer: Staj yapan öğrenciyi, ç) Staj Yeri/İşyeri: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi veya yurt dışı kurum/kuruluşu d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Stajla İlgili Esaslar Staj komisyonu MADDE 5- (1) Bölümde, staj esaslarının yürütülmesi, staj defterlerinin incelenmesi ve staj sınavlarının yapılması için biri başkan diğer ikisi de üye olmak üzere üç öğretim elemanından oluşan Staj Komisyonu kurulur. (2) Staj Komisyonu, değerlendirme süresi içinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir, staj çalışmalarını yerinde denetleyebilir. (3) Staj Komisyonu, stajları inceleme ve değerlendirme yetkilerini gerektiğinde bölümün diğer öğretim elemanlarından katkı alarak kullanabilir. Gerektiğinde birden fazla staj komisyonu oluşturulabilir. Staj süresi ve aşamaları MADDE 6- (1) Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az yirmi beş (25) iş günü staj yapmak zorundadırlar. (2) Öğrenci birinci ve ikinci sınıfın sonunda staj yapamaz. Öğrenciler stajlarını üçüncü veya dördüncü sınıfı takip eden yaz tatillerinde yaparlar. Ancak öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıllarda devam zorunluluğu gerektiren dersi yok ise yarıyıl içinde de staj yapabilir. (3) Öğrenci, altıncı yarıyıl içerisinde stajla ilgili bütün hazırlıklarını tamamlar ve stajını yaptıktan sonra yedinci yarıyılda ders programında yer alan KMY-403 Staj dersini seçerek ders kaydını yaptırır. Stajını tamamlayan öğrenci yeni akademik yılın ilk iki 184

11 haftası içerisinde (yedinci yarıyıl) stajla ilgili bütün evraklarını staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Komisyon gerekli incelemeleri yapar ve eksiklikler varsa tamamlatır. (4) Mezun aşamasında olan ancak altıncı yarıyılın sonunda stajını yapmamış olan öğrenciler yedinci yarıyılda KMY-403 Staj dersini seçerek ders kaydını yaptırmak zorundadır. KMY-403 Staj dersini kodladığı halde stajla ilgili evraklarını staj komisyonuna teslim etmeyen, %80 devam zorunluluğunu yerine getirmeyen ve sunumunu yapmayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir. (5) Komisyon, sunum takvimini belirleyerek her öğrenciden stajla ilgili bir sunum yapmasını ister. Sunumlar öğretim elemanlarının ve diğer öğrencilerin katılımına açıktır. Staj zamanı MADDE 7- (1) Stajlar, akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan günlerde yapılır. Staj yapılan yerlerin hafta sonları da faaliyette olması durumunda (belgelemek şartıyla) staj yapılabilir. yaparlar. Staj yeri MADDE 8- (1) Öğrenciler stajlarını, mesleklerinin uygulandığı yurt içi veya yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarında (2) Staj yerleri, öğrencilerin kendileri tarafından temin edilir. Staj yerine devam zorunluluğu MADDE 9- (1) Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci, iş yerinin programına ve çalışma saatlerine göre staja devam etmek zorundadır. Geçerli özürler nedeniyle devamsız günler; telafi edilmek koşuluyla, staj süresinin % 20 sini geçemez. Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen özürlerin gerçekleşmesi durumunda staj bir sonraki döneme ertelenir. (2) İlgili bölümün Staj Komisyonu tarafından seçilecek Denetçi öğretim elemanları ; stajyerleri, işyerlerinde denetlemekle görevlendirilebilir. Ayrıca; öğrencilerin stajlarına devam durumları telefonla da sorgulanabilir. Staj yerinde uyulması gereken esaslar MADDE 10- (1) Stajyer öğrenci, staj yaptığı işyerinin yasal, idari, çalışma, disiplin ve iş güvenliği kuralları ile Adnan Menderes Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. (2) Stajyer öğrenci; staj konusu ile ilgili, işyerindeki yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak zorundadır. Staj öncesinde yapılması gerekenler MADDE 11- (1) Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine her yıl Staj Komisyonu tarafından ilan edilen gün ve yerde Staj Bilgilendirme Toplantısı düzenlenir. (2) Öğrenci, Staj Komisyonu üyelerinin herhangi birisiyle ön görüşme yaparak staj yapmaya karar verdiği yer için Staj Yeri Kabul Formu nu iki nüsha olarak doldurur ve işyerinin onayını alır. İlgili işyeri tarafından onaylanmış Staj Yeri Kabul Formu nun bir nüshası ve aşağıda belirtilen belgeler, akademik takvimindeki yarıyıl sonu sınavlarından itibaren en geç iki (2) hafta içerisinde bölüm staj komisyonuna teslim edilir. (3) Staj belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine girişleri yapılamayacağı için staja başlamaları mümkün olmayacaktır. (4) Staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler: a) Staj Yeri Kabul Formu (2 adet) b) Öğrenci kimliğinin fotokopisi c) Öğrenci belgesi ç) Nüfus cüzdanının fotokopisi (2 adet) d) Sabıka kaydı 185

12 e) Vesikalık fotoğraf (3 adet) (5) Staj evraklarını teslim eden öğrenci, Bölüm Sekreterliğinden alacağı Staj Defteri ni ve Öğrenci Staj Sicil Fişi ni staja başlamadan önce Fakülte Dekanlığına onaylatmalıdır. Staj esnasında yapılması gerekenler MADDE 12- (1) Stajyer, işletmedeki staj süresi içinde Staj Defteri doldurur ve çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır. (2) Staj Defterinin her sayfasının işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalanmış olması, ilk ve son sayfaların ise onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir. imzalatılmalıdır. (3) Staj Defterinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir: a) Staj Defterinin doldurulmasında tükenmez kalem, dolmakalem vb. kullanılmalı ve yazılar okunaklı olmalıdır. b) Staj Defterinin ilgili yerleri öğrenci tarafından eksiksiz olarak doldurulmalı ve gerekli yerler firma yetkililerine c) Konu başlıkları numaralandırılmalı, birinci derece konu başlıkları tümü büyük harf, ikinci derece konu alt başlıklarında kelimelerin sadece ilk harfleri büyük ve daha alt derece konu başlıklarında sadece ilk harf büyük olmalıdır. ç) Tüm şekil, grafik ve çizelgeler konu başlıklarına göre numaralandırılmalı, konu anlatımlarında bu numaralara gerekli atıflar ve açıklamalar yapılmalıdır. d) Staj Defterinin başında staj yerinin genel tanıtımı (işyerinin adı, adr esi, bağlı olduğu kuruluşlar, kısa tarihçesi, organizasyon yapısı, çalışma alanları, sektör içindeki yeri, misyonu, vizyonu, iş stratejisi vs.) yapılmalıdır. e) Bilgiler, yapılan iş sırasına göre belirli düzende verilmelidir. f) Staj Defterine sadece o işyeri ile ilgili teknik bilgiler (yapılan iş ile ilgili parça/sistemlerin yapısı, çalışma prensipleri, türleri, görevleri vs.) yazılmalıdır. g) İşletmeye ait staj konularını ilgilendiren ve işletme tarafından izin verilen proje, fotoğraf, broşür, standart ve kullanma kılavuzu gibi belgeler Staj Defterine eklenebilir. (4) Öğrenci Staj Sicil Fişi; öğrencinin staj yerindeki başarısını, çalışanlarla uyumunu, ilgisini ölçen ve işyeri yetkililerince doldurulan bir belgedir. Öğrenci Staj Sicil Fişi işyeri tarafından kapalı ve mühürlü zarfla gönderilmelidir. (5) Stajyerler, kapalı ve mühürlü zarftaki Öğrenci Staj Sicil Fişini, Staj Defteriyle birlikte elden de teslim edebilirler. Staj sonrasında yapılması gerekenler MADDE 13- (1) Öğrenci stajla ilgili belgeleri ve staj raporunu eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde staj komisyonuna imza karşılığı teslim eder. edilir. verir. yürütülür. (2) Staj Defteri; Bölüm Başkanlığı tarafından, stajın yapıldığı yıldan itibaren iki (2) yıl süreyle bölüm arşivinde muhafaza ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 14- (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde staj komisyonunun önerileri doğrultusunda Bölüm Kurulu karar Yürürlük MADDE 15- (1) Bu yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16- (1) Bu yönerge esasları, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığınca * Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun tarih ve sayılı oturumunda alınan I sayılı kararla kabul edilmiştir. 186

13 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... ÖĞRENİM YILI :... STAJ YAPTIĞI KURUM : 187

14 Staj Programı Adı Soyadı :... Öğrenci Numarası : Fotoğraf Fotoğraf YAPILAN İŞLER * Firma/Kurumda işletme kısmının adı/ünvanı Kısım Yetkilisi imzası Kısımda staja başlama tarihi Kısımda stajdan ayrıldığı tarih Çalışmadığı Gün Sayısı Çalıştığı Gün Sayısı * Bu sayfa şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir. Firma /Kurum adı: Firma/Kurum Yetkilisinin Ünvanı : Adı Soyadı : Adresi : Tel : 188

15 STAJ RAPORU ÖZETİ././201..././201.. tarihleri arasında yapılan çalışmalar GÜN YAPILAN İŞLER Sayfa No. ÇALIŞILAN SAAT Öğrencinin imzası :... Çalıştığı işyeri ve kısmı :... Kontrol edenin ünvanı, adı soyadı : İmza ve kaşe :...

16 İşletme Kısmının Adı: Yapılan İşin adı: (Yapılan işler günlük olarak yazılacak ve her gün için yeni sayfa kullanılacaktır) Sayfa No: Tarih: Yapılan işin detayı: [**] Bu sayfadan gerektiği kadar çoğaltınız 190

17 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ STAJ KABUL FORMU ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Öğrenci Numarası : T.C. Kimlik Numarası : YAPACAĞI STAJIN Türü : ZORUNLU İSTEĞE BAĞLI Süresi (İş Günü) : Staj Başlama ve Bitiş Tarihi :.../.../ /.../.... Yukarıda belirtilen tarihler arasında.... iş günlük stajımı yapacağım. -Stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem halinde en az bir hafta önceden Bölüm Başkanlığı na bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlükleri kabul ettiğimi taahhüt ederim. İMZA İMZA Staj Komisyon Başkanı Bölüm Başkanı / / Öğrencinin İmzası İŞYERİNİN Ünvanı : Adresi : Telefon Numarası : Fax Numarası : Firma İşyeri Sicil Numarası : Firmanın Vergi Numarası : Ticaret / Esnaf Odası Sicil No : e-posta Adresi : Faaliyet Alanı (Sektör) : Yukarıda kimlik bilgileri yazılı öğrencinin, belirtilen tarihlerde iş yerimizde staj yapması uygun görülmüştür. Adı Soyadı : Ünvanı : Mühür ve İmza : İŞYERİ YETKİLİSİNİN Yukarıda kimliği verilen Fakültemiz Kimya Bölümü öğrencisinin belirtilen iş günü kadar staj yapması zorunludur. Staj süresi boyunca öğrencimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası üniversitemiz tarafından yapılacaktır. UYGUNDUR.../../. DEKANLIK Not: 1- Öğrenci Staj Kabul Formunu staj başlangıç tarihinden en geç on (10) gün önce Staj Komisyonuna teslim etmek zorundadır. 2- Staj Kabul Formuna nüfuz cüzdan fotokopisi eklenerek iki (2) adet düzenlenecektir. 3- Staj Kabul Formu düzenlenmeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez. 191

18 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ 1. Öğrenci Tarafından Doldurulacak Kısım Adı ÖĞRENCİNİN Soyadı TC Kimlik Numarası Öğrenci Numarası Staj Türü Fotoğraf 2. Staj Yapılan İşyeri Tarafından Doldurulacak Kısım ÖĞRENCİNİN Çalıştığı Kısım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Gün Sayısı DEĞERLENDİRME İşe Devamı Çalışma Gayreti İşi Vaktinde ve Tam Yapması Amirlerine Karşı Tavır ve Hareketi İşçi ve Arkadaşlarına Karşı Tavır ve Hareketi Genel Başarı Durumu A: Pekiyi, B: İyi, C: Orta, D: Geçer, E: Başarısız İşyeri Staj Sorumlusunun Görüşü İşyerinin Adresi A B C D E ONAYLAYAN Görevi Adı Soyadı Tarih İmza ONAY İşyeri Yetkilisi Not: Bu belgenin doldurulup, imzalandıktan sonra kapalı ve mühürlü bir zarf içinde öğrenci ile veya posta ile Bölümümüz Staj Komisyonu Başkanlığı na gönderilmesini rica eder, müessesenizin sağlamış olduğu imkânlar için teşekkür ederiz. Yapılan stajın ( ) günü kabul edilmiştir. Üye Üye Staj Komisyonu Başkanı

19 ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I. YARIYIL III. YARIYIL ARK 101 Arkeolojiye Giriş I ARK 102 Arkeolojiye Giriş II ARK 109 Mitoloji I ARK 108 Geometrik ve Arkaik Çağ Mimarlığı ARK 113 Anadolu Prehistoryası I ARK 110 Mitoloji II ARK 127 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I ARK 114 Anadolu Prehistoryası II ARK 133 Geometrik ve Arkaik Çağ Heykeltıraşlığı I ARK 128 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II ARK 131 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı ARK 134 Geometrik ve Arkaik Çağ Heykeltıraşlığı II Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II TD 101 Türk Dili I TD 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Seçmeli Dersi 2 2 Seçmeli Dersi 2 2 Seçmeli Dersi 2 2 Seçmeli Dersi II. YARIYIL ARK 203 Geometrik Çağ Seramiği ARK 204 Oryantalizan Çağ Seramiği ARK 207 Klasik Çağ Mimarisi I ARK 208 Klasik Çağ Mimarisi II ARK 235 İ.Ö. 3. Binde Anadolu Uygarlıkları I ARK 236 İ.Ö. 3. Binde Anadolu Uygarlıkları II ARK 237 Prehistorik ve Protohistorik Çağlarda Anadolu da Heykel Sanatı ARK 238 Anadolu Mühür Sanatı ARK 241 Klasik Çağ Heykeltıraşlığı I ARK 242 Klasik Çağ Heykeltıraşlığı II ARK 243 Prehistorik ve Protohistorik Çağlarda Anadolu da Maden Sanatı I ARK 244 Prehistorik ve Protohistorik Çağlarda Anadolu da Maden Sanatı II Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi IV. YARIYIL

20 V. YARIYIL VII. YARIYIL ARK 3 Arkaik Çağ Seramiği ARK 8 Hellenistik Çağ Mimarlığı II ARK 7 Hellenistik Çağ Mimarlığı I ARK 326 Nümizmatik ARK 337 İ.Ö. 2. Binde Anadolu Uygarlıkları I ARK 328 Klasik Çağ Seramiği ARK 339 Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı I ARK 338 İ.Ö. 2. Binde Anadolu Uygarlıkları II ARK 345 Ege ve Batı Anadolu Mezar Kabartmaları ARK 340 Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı II VI. YARIYIL Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Üniversite 2 2 Üniversite ARK 403 Hellenistik Çağ Seramiği ARK 404 Roma Çağ Seramiği ARK 407 Roma Çağı Mimarlığı I ARK 408 Roma Çağı Mimarlığı II ARK 421 İ.Ö. 1. Binde Anadolu Uygarlıkları I ARK 422 İ.Ö. 1. Binde Anadolu Uygarlıkları II ARK 427 Tarihi Coğrafya I ARK 428 Tarihi Coğrafya II ARK 447 Müzecilik I ARK 448 Müzecilik II ARK 449 Roma Çağı Heykeltıraşlığı I ARK 450 Roma Çağı Heykeltıraşlığı II Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Seçmeli Dersi 2 3 Üniversite 2 2 Üniversite VIII. YARIYIL 194

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesine kayıt hakkı kazanan

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ 2009 T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge 23 Kasım 2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Muş Alparslan Üniversitesi

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YASAL DAYANAK MADDE 1- (1) Bu yönerge, 19 Ekim 2011 gün ve 28089 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesine kayıt hakkı

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Lisans/Önlisans düzeyindeki programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

EK.1 MUAFİYETİ VE İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

EK.1 MUAFİYETİ VE İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR EK.1 MUAFİYETİ VE İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 1. Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, 22.09.2017

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; spor yöneticisi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal programlarını başarıyla yürüten lisans

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEOLOJİİ

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimöğretimine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ Amaç MADDE 1 (1) Bu staj ilkelerinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine öğrencilik süresince

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce İstanbul Yeni

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta İŞYERİ ADI SOYADI ÜNVANI FAALİYET ALANI TELEFON ve Web ADRES KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı