T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...85 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer VII

8 Ç NDEK LER 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT KLAS K YUNAN EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Biotech Ankara stanbul 2002 SB SB 306 Birikim stanbul A Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , Ek Say : Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Spor Yaralanmalar SB 50 C Cogito stanbul stanbul 1963 SA SA 12 Adam Sanat stanbul 1985 SA 36 Adli Psikiyatri Dergisi Ç Ankara Ça dafl E itim SB 369 stanbul Akupunktur Dergisi SA 19 stanbul Ça dafl Türk Dili SB 38 Ankara Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1988 SA 67 Dergisi Ça dafl Yerel Yönetimler Ankara Ankara 1956 SA SA 38 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Mecmuas D Ankara D fl Ticaret Dergisi SA 105 Ankara Arredamento Mimarl k SA 15 stanbul Diyaliz, Transplantasyon ve Yan k SB 5 Ankara Ast m Allerji mmünoloji SB 102 Ankara Diyanet SB 269 Ankara Atatürk Dergisi SC 6 Erzurum Do ufl Üniversitesi Dergisi SA 27 zmir Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi Erzurum stanbul 1994 SA SB 393 Atlas , Özel Say : stanbul stanbul 1993 SB 328 B Balkan Physics Letters stanbul 1966 SA 9 Beklenen Mahalli dareler Ankara 1991 SB 48 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi stanbul 1967 SB 460 Bilim ve Teknik Ankara 1968 SA 27 Bilim ve Teknik. 434/Ek: Türkiye'de Gökbilim ve TUG.2004 Ankara 1968 SA 27 Bilim ve Ütopya Ankara 1995 SC 203 IX 1999 SA 43 Dünya G da Dergisi E E stanbul 1999 SB 160 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi zmir 1965 SA 59 Egemimarl k zmir 1991 SB 214 E itim ve Bilim Ankara 1976 SA 56 Ekonomik Forum 2004 Ankara 1994 SB 206 Elektrik Mühendisli i Ankara 1962 SB 29 Endüstri Mühendisli i Ankara 1989 SB 150

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Evrensel Kültür stanbul stanbul stanbul 1992 SB SB 330 stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel F E itim Fakültesi Dergisi F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi stanbul SA 52 Elaz stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1987 SA 96 Dergisi stanbul Finans Dünyas stanbul 1993 SB 473 Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar SA 44 J Jeopolitik stanbul stanbul 1965 SA SB 120 Flora , 1/Ek , 1/Ek Journal of Economic Cooperation Among Ankara Islamic Countries SB 120 Ankara 1982 SB 152 G G da Teknolojisi K stanbul Kocatepe T p Dergisi , 1/Ek Say SB Gümrük Dergisi Afyon Ankara 2000 SA SA 65 Gümrük Dünyas L Ankara Lalahan Hayvanc l k Araflt rma Enstitüsü 1995 SB 87 Dergisi Gynecology Obstetrics & Reproductive Ankara Medicine SA 47 Ankara Liberal Düflünce SB 599 Ankara 1997 SB 150 H Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi M Maliye Dergisi Ankara Ankara 1978 SA SB 15 Hacettepe Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Mercek Dergisi stanbul Ankara 1996 SB SA 94 Mimarl k Harita Dergisi Ankara Ankara 1963 SB SA 373 Mimarl k Dekorasyon Hasad stanbul Ankara 1990 SB SB 66 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Hukuk ve Demokrasi Ankara Hatay 2004 SB SA 3 Hürriyet Gösteri stanbul Bilimler Enstitüsü Dergisi SB 57 N National Geographic Türkiye stanbul 2001 SB 195 nfeksiyon Dergisi zmir 1988 SA 44 O nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Orman Mühendisli i Ankara Malatya 1962 SB SB 238 Ortado u Araflt rmalar Dergisi Elaz X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 2003 SA SB 40 OTAM Toplumsal Tarih Ankara stanbul 1991 SA SB 96 Turkish Journal of Agriculture and Ö Forestry Öneri Ankara stanbul 1980 SA SB 142 Turkish Journal of Biology Ankara 1987 SA 105 P Turkish Journal of Botany Peryön 2004 Ankara stanbul 1985 SB SB 226 Turkish Journal of Chemistry Popüler Tarih Ankara stanbul 1997 SA SB 298 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences R Ankara Reasürör SB 385 stanbul Turkish Journal of Engineering & 1991 SB 378 Rh+ Sanat Environmental Sciences Ankara stanbul 1986 SB SB 393 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences S Trabzon SEKA Ka tç l k Dergisi SB 320 zmit Turkish Journal of Medical Sciences 1984 SB Selçuk letiflim Ankara Konya 1988 SB SB 311 Turkish Journal of Physics Sendrom Ankara stanbul 1994 SA SB 92 Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Sigorta Dünyas Dergisi) stanbul Ankara 1960 SB SA 66 Solunum Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon stanbul Derne i Dergisi SB 296 stanbul Spor Bilimleri Dergisi SA 78 Ankara Türk Dili SA 5 Ankara Standard SA 60 Ankara Türk Dili Dergisi SB 194 stanbul Stratejik Analiz SA 20 Ankara Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SB 177 stanbul 1977 SA 47 Türk Oftalmoloji Gazetesi T stanbul Tarih Araflt rmalar Dergisi SA 110 Ankara 1958 SA 24 Tekstil & Teknik stanbul Ankara Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi (Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences) SB SA 85 The Turkish Yearbook of International Türk Yurdu Relations Ankara Ankara 1960 SB SA 93 Türkbilig Toksikoloji Dergisi Ankara Ankara 2000 SA 32 XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi stanbul SB 152 stanbul Vergi Dünyas SA 49 stanbul Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon 1982 SA 23 Dergisi Vergi Sorunlar Dergisi stanbul stanbul 1999 SB SA 44 Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi 1/Özel Say : Arter Hastal klar.2003 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul Ankara 1985 SA SB 205 Veterinarium Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi Konya SB 95 Ankara Viral Hepatit Dergisi SB 138 Ankara Türkiye Klinikleri Difl Hekimli i Bilimleri 1995 SB 252 Dergisi Ankara X 1995 SB 603 XXI Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi stanbul 1/Özel Say : Nükleer Endokrinoloji SB 216 Ankara 2003 SB 434 Türkiye Klinikleri mmünoloji Romatoloji Y Dergisi 1/Özel Say : Otoimmünite.2003 Yap Ankara stanbul 2003 SB SA 152 Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Yap Dünyas Dergisi Ankara Ankara 1996 SB SB 460 Yerel Yönetim ve Denetim Türkiye Klinikleri KBB Dergisi Ankara Ankara 1996 SA SB 453 Yo un Bak m Dergisi Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Ankara Enfeksiyon Dergisi SB 253 Ankara Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi SB 428 stanbul Türkiye Klinikleri Pediatri Özel Dergisi 1998 SB 316 1/Özel Say : Pediatrik Nükleer T p.2004 Yüzüncü Y l Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ankara Tar m Bilimleri Dergisi SB 594 Van Türkiye'de Sanat SA 79 stanbul 1992 SB 6 U Uluda Ar c l k Dergisi Bursa 2002 SB 307 Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi Bursa 1987 SA 9 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi stanbul 2004 SB 57 V Van T p Dergisi Van 1995 SB 267 Varl k , 1156/Kitap Eki XII

13 000 GENEL KONULAR Çak r, Vesile. Yeni letiflim Teknolojilerinin Reklam Üzerine 000 (1) Akgül, Mustafa. Gelece in Dünyas na Aç lan Bir Kap : Linux [Söylefli] Elektrik Mühendisli i 42(420) , ss SB , 360 Akk l ç, M. Emin. Uluslararas Bir Pazarlama Arac Olarak nternet'in (A) Grubu Seyahat Acenteleri Aç s ndan Önemi ve Kullan m Durumu. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Alt nok, Ahmet R. Ahmet R. Alt nok ile E-Devlet Üzerine Söylefli. Konuflan: Zafer Y lmaz, Liberal Düflünce 9(33) 2004, ss SB , 000 Etkileri. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Çil, brahim. Bilgi Tabanl malat Karar Destek Sistemleri ve Bir Uygulama. Endüstri Mühendisli i 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (5) Day o lu, Burak. nternet'in Yeni Belal lar : Solucanlar. Elektrik Mühendisli i 42(420) , ss SB (6) Demirel, Yasemin Ceyhan. Bilgisayar Dünyas ndan. SEKA Ka tç l k Dergisi (76) 2004, 000 (2) ss. Alyaz, Yunus. Kriterien zur 1984 SB 358 Evaluation von Sprachlernsoftware. 000 Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 17(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (7) Eisen, Michael. Bilime Vurulan 1987 SA 9 Pranga [Söylefli] Konuflan: Taylan 000, 400 Bilgiç, Evrensel Kültür (145) , ss. 000 (3) 1992 SB 96 Bener, Ayfle Baflar. Yaz l m 000, 070 Projelerinin Baflar s çin... Finans Dünyas (169) , 74. s. 000 (8) 1993 SB 473 Geotiff Bafll k Yap s ve Arayüz 000, 620 Kullan c Yaz l m. Harita Dergisi 71(131) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 000 Bir 'T k' Ötenizdeki Dünya Müzeleri. Haz rlayan: Taner Güdüko lu, Popüler Tarih 4(41) , ss SB , Gündo an, Korkut Koray - Bilal Alatafl - Ali Karc. Mining Classification Rules by Using Genetic Algorithms with Non-random Initial Population and Uniform Operator.

14 Turkish Journal of Electrical Turkish Journal of Botany 28(1-2) Engineering & Computer Sciences 2004, ss. Plant Life of 12(1) 2004, ss. ng. özet. South-West Asia VI th Symposium van June 2002 ng. özet SB SB , , (9) Intel'in "Minik Umudu. Çeviren: Ayflenur Topçuo lu Akman, Bilim ve Teknik 37(434) , ss SA , 620 Kipöz, fiölen. Beden ve Teknolojinin Etkilefliminden Oluflan Yeni Arayüzler. Arredamento Mimarl k (165) , ss SB 5 640, 000, 700 Mura, Gökhan. Etkileflimli Giysiler. Arredamento Mimarl k (165) , ss SB 5 640, (10) Özcivelek, Rukiye. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi: Elefltirel Okuma ve Ulusal Politikalar. Elektrik Mühendisli i 42(420) , ss. Reis, Selçuk. Bölge- l Ölçe inde Co rafi Bilgi Sistem Tasar m ve Uygulamas : Trabzon l Bilgi Sistemi (T B S) Modeli. Harita Dergisi 71(131) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tosun, Nurhan Babür. Kullan lan Teknikler Aç s ndan nternet Reklamlar. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , B BL YOGRAFYA Ba ce, H. Emre. Türk Siyasal Literatürü Üzerine K sa Notlar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SB SA , 350, , (11) 010 (1) Pankhurst, R. J. Computer Technology for the Future of SW Asiatic Botany. Turkish Journal of Botany 28(1-2) 2004, ss. Plant Life of South-West Asia VI th Symposium van June 2002 ng. özet SB , (12) Pimenov, M. G. - M. V. Leonov. The Asian Umbelliferae Biodiversity Database (ASIUM) with Particular Reference to South-West Asian Taxa. 2 Çelik, G. A ustos-aral k 2003 Tarihleri Aras nda Türkiye'den Yay nlanan Uluslararas Yay nlar. Ast m Allerji mmünoloji 2(1) 2004, ss SB , 010 (2) Çelik, G. ndekse Giren Dergiler ile lgili Bilgiler. Ast m Allerji mmünoloji 2(1) 2004, ss SB ,

15 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 020 (1) Bir 'T k' Ötenizdeki Dünya Müzeleri. Gözayd n, Nevzat. Dergi ve Kitap Haz rlayan: Taner Güdüko lu, Dünyas ndan. Türk Dili 87(625) Popüler Tarih 4(41) , , ss SA ss SB , , GENEL ANS KLOPED K ESERLER Çiçek, Ali. Sözlük Bilimi Aç s ndan Kamûs- Fransevî'nin ncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(23) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Altun, Fahrettin. Kemalist Bir Modernleflme Yorumu Olarak Yön Dergisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA , 050 Bulut, Yücel. So uk Savafl Atmosferinde DP'ye Muhalif Bir Dergi: Forum. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA , 050 Sunar, Lütfi. Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri: Türk Devlet deolojisi ve Sol Kemalizmin Oluflumu Ba lam nda Bir Analiz. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA , (1) Maner, Çi dem. Yunanistan'dan ki Özel Müze Atina'da Benaki ve Goulandris Müzeleri. Toplumsal Tarih 20(121) , ss SB Tokman, Leyla Y. Müze Binalar n n Geliflen Mekânsal Organizasyonlar : "Müzeler/Mekân" ve "Kullan c /Çocuk" Etkileflimi. Yap (266) , ss. ng. özet SA , (2) Tunçoku, S. Sarp. Günümüzde Koruma/Restorasyon Ç kmaz. Mimarl k 41(315) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Arma an, Ahsen. Bas n Örgütlerinde Planl De iflim Süreci ve Geliflme Olgusu. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Bulut, Hüseyin. Anadolu Bas n nda stikbâl Gazetesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rma - 3

16 lar Enstitüsü Dergisi 11(23) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ss. Türkçe ve ng. özet SB 311 Somuncuo lu, Sadi. Ana Dillerde 070 (2) Yay n Hukuku-Gerçekler ve Türkiye Çelik, Celal. Kahkahadan Bo ulmak. Örne i. Türk Yurdu 24(197) Sigorta Dünyas (513) , , 5-7. ss. 46. s SB SB , 320, (3) Davulcu, Halil. Seçimler ve Medya. Birikim (177) , ss SB , 320 Eisen, Michael. Bilime Vurulan Pranga [Söylefli] Konuflan: Taylan Bilgiç, Evrensel Kültür (145) , ss SB , (4) Künüçen, A. fiükrü. Televizyonda Haber Programlar, fiiddet ve Çocuk. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) fieker, Mustafa. Özel Televizyonlarda Haberin Seçimi ve Yap land r lmas (NTV, ATV ve SHOW TV Örne i) Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (8) Toksöz, Fikret. stanbul ve Onun Dergisi. stanbul (48) , ss SB ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) Kaya, Nevzat. Eski Eserler Sanal Ortamda. National Geographic Türkiye (33) , 24. s SB (5) 090 Özsoy, skender. Türkiye'de Yerel Gazetecili inin Öncüsü Bart n Gazetesi 80 Yafl nda. Popüler Tarih 4(41) , ss SB (6) Öztürk, fierife. Özel Televizyon Kanallar n n Türk Habercili ine Etkisi. Selçuk letiflim 3(2) , 1992 SB 6 100, FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Dellalo lu, Besim F. Felsefe ve Melankoli. Türkiye'de Sanat (62) , ss.

17 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 140 BEL RL FELSEF OKULLAR Özlem, Do an. Hermeneutik ve fiiir Sanat. Cogito (38) 2004, ss SA , SB (1) Aymaz, Göksel. "... Ve Felsefe"nin Sefaleti. Evrensel Kültür (145) , ss. 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Bu dayc, Sibel. Mistik stanbul. Foto raflar: fiebnem Erafl, Atlas (Özel Say : stanbul 2004) , ss SB , 130, (1) Colonna, Michele. Rönesans' n Gizli Dünyas Nostradamus Efsanesi. Çeviren: Deniz Öztürk, Toplumsal Tarih 20(121) , ss SB , 940 Güner, Aytaç C. Giger Ürpetici ve fiiirsel. Türkiye'de Sanat (62) , ss SB 6 750, (2) Koç, Gülçin Tunal. Osman Siyaset Kültürünü Anlamada Kaynak Olarak lm-i Nücûm: Sadullah el-ankaravî. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA , 520 Meller, Herald. Ufka Do ru. Foto raflar: Kenneth Garrett, National Geographic Türkiye (33) , ss SB , 130, (2) Erdo an, Mehmet. Gerçe in ve Yalan n Dünyas. Diyanet (157) , ss SC PS KOLOJ Aflç, F. Hülya. Fiziksel Benlik Alg s n n Cinsiyete ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Karfl laflt r lmas. Spor Bilimleri Dergisi 15(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 790, (1) Atamer, Asl - Gökhan Oral. Psikolojik Kuramlar ve Agresyon Üzerine Bir Derleme. Adli Psikiyatri Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Bu dayc, Sibel. Mistik stanbul. Foto raflar: fiebnem Erafl, Atlas (Özel Say : stanbul 2004) , ss SB , 130, 150 Burcu, Ebru. "fiehrin Aynalar " Roman nda Gölgenin Gücü. Türkbilig (7) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 5

18 Dellalo lu, Besim F. Felsefe ve Melankoli. Türkiye'de Sanat (62) , ss SB 6 100, (2) Demirkan, Murat. Le Rôle du Jeu Dans le Dêveloppement de la Crêativitê Chez L'enfant. stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi 1(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Birkan, Tuncay. Rousseau'nun Yaln z Gezerin Hayalleri Eflli inde Bir Netlik Aray fl Entellektüel: Toplum ile Yaln zl k Aras nda. Birikim (177) , ss SB , 170 Do an, Bülent. Badiou: Etik Üzerine. Cogito (38) 2004, ss SA , (3) Künar, Arif. fl Eti i ve Mesleki Gürsoy, Figen - Hatice Dizman. Davran fl lkelerimize Ne Oldu? Anne-Baba-Çocuk liflkisi. Standard Elektrik Mühendisli i 42(420) 43(505) , ss , ss SB SB , , (1) 150 (4) Psikologlar n Ötanaziye Yaklafl m. Kapusuzo lu, fiaduman. Beni Adli Psikiyatri Dergisi 1(1) , Harekete Geçiren Nedir? E itim ve ss. Türkçe ve ng. özet. Bilim 29(131) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA Kara, Mustafa. Bir Mübarek Sefer Olsa da Gitsem. Diyanet (157) , 4-7. ss SC 6 297, 150 Sloterdijk, Peter. fllenebilir nsan: Gen Toknolojisinin Etik Durumu Üzerine. Çeviren: Emre Borca, Cogito (38) 2004, ss SA , (5) Tando an, Cüneyd. Ey "Sevgi!" Sen Nerdesin? Türk Dili Dergisi 17(100) , 8. s. 180 ANT K, ORTAÇA, 1989 SA DO U FELSEFES Yazgan, Yank. " stanbul" Eflittir "Stres" midir? Kentimiz ve Ruh Sa l m z. stanbul (48) , ss SB , (1) Rifat, Samih. Nikias: fiiir ve Felsefeciler Üstüne Söylefli. Cogito (38) 2004, ss SA , 880 6

19 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Gianni, Vattimo. fiifledeki Sinek mi A lardaki Bal k m? [Söylefli] talyancadan çeviren: Filiz Özdem; Konuflan: Nino Sianna, Cogito (38) 2004, ss SA , (2) Heidegger ve Ça. Çeviren: Nihat 1958 SA 24 Tezeren, E (58) , ss. 290, SB Y lmaz, Ahenk Bay k. Jacques Derrida: Mimarl n Felsefesi ya da Felsefenin Arkitektoni i. Mimarl k 41(315) , ss SB , D N 2000 SA HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) 1969 SC 6 Benlisoy, Foti. Rumlar n Denize Haç 297, 300 Atma Töreni Teofania'n n Yasaklan fl ve Serbest B rak lmas. Toplumsal Tarih 20(121) , ss SB , 956.1, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Boyana, Hülya. Priapos Kültü. Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(35) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 (1) Chagdarsürüng, Tsevelin. Mo olistan Duhalar n n fiamanizmi. Türkbilig (7) 2004, ss SA , (2) Üreten, Hüseyin. Helenistik Dönem Pergamon Kenti Tanr ve Kültleri. Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(35) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akarp nar, R. Bahar. Sûfi Kültüründe Sembollerin Yeri ve Önemi Hakk nda Bir Deneme. Türkbilig (7) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (2) Akyüz, Niyazi. Hacc n Sosyolojik Yans malar. Diyanet (157) , ss. 297 (3) Altuntafl, Halil. Dilimizden Sessizce Göç Eden Bir Kavram "Kul Hakk " Diyanet (157) , ss SC SA SA , (4) Annemarie Schimmel; Tasavvuf'un Boyutlar. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1) , ss.

20 297 (5) 297 (8) Atmaca, Veli. Hadisleri Bak m ndan Kara, Mustafa. Bir Mübarek Sefer Siyâsetnâmeler (III) Ebu'n-Necîb'in en- Nehcü'l-Meslûk'unda Yönetenlerle lgili Rivâyetler. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Bektaflo lu, Mustafa. Semaya Yükselen Zarif Eller. Diyanet (157) , ss SC 6 720, 297 Çelik, sa. Tasavvufî fierh Edebiyat Ba lam nda Mesnevî fierhlerinden K rk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir nceleme. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(23) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Gündüz, fiinasi. fiiddet ve Çat flma Ortam n n Önlenebilmesi çin nsanlar n Birbirlerini Tan malar ve Anlamalar Gerekir [Söylefli] Diyanet (157) , ss SC 6 297, SA (7) 297, flcan, Abdulbaki. Kum Tanecikleri. Diyanet (157) , ss SC Kanl dere, Ahmet. Sovyet ve Türk Tarih Yaz c l nda Rusya Müslümanlar n n Düflünce Tarihi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA , 297, Olsa da Gitsem. Diyanet (157) , 4-7. ss SC 6 297, (9) Karagöz, smail. slâm, nsan ve Terör. Diyanet (157) , ss SC Kazemi, Farhad - Didem Özalpat. Toplumsal Cinsiyet, slam ve Politika. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 53(1) 2004, ss SA , (10) Kelefl, Ekrem. Eflitlenme Bilinci. Diyanet (157) , ss SC (11) K l ç, Rüya. Osmanl Devleti'nde Gülflenî Tarikat (Genel Bir Yaklafl m Denemesi) OTAM (15) 2004, ss. ng. ve Türkçe özet. 297 (12) Öztürk, Mustafa. Hacc n Sembolik Anlam na Dair. Diyanet (157) , ss SC (13) Yaz c, Nesimi. Kâbe'nin Yollar nda. Diyanet (157) , ss SC 6 297

21 300 TOPLUM B L MLER 300 (3) Altun, Fahrettin. Niyazi Berkes ve 300 (1) Aç kel, Ali. fier'iyye Sicillerine Göre Tokat'ta htida Hareketleri ( ) Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(23) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Aç ksöz, Can. Bir Testin Hikâyesi stanbul'da Amniyosentezin K sa Tarihi. stanbul (48) , Eserleri Hakk nda. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA , ss SB SB 330, 300 Akatl, Cengiz. Düflünmeyi Ö renmek. Sigorta Dünyas (513) , ss SB , 300 Akis, Metin. Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzy lda Kilis Sanca ndaki Afliretlerin dareleri, Nüfuslar ve Yaflam Tarzlar. Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(35) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Aköz, Alaaddin - Do an Yörük. Aksaray Sanca 'ndan K br s Adas na Sürgün Edilen Aileler. Ortado u Araflt rmalar Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (4) Ar kan, Meltem. Kad nlar Cinselliklerini Yaflarm fl Gibi Yapmaktan B kt lar [Söylefli] Konuflan: Y ld r m B. Do an, E (58) , ss. 300 (5) Arl, Alim. Bir Siyaset Sosyolo u Olarak fierif Mardin. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA (6) Atan, Yaflar. Hermann Hesse: Bireycilikten Toplumculu a. Evrensel Kültür (145) , ss SB Attar, Aygün. ran Türkleri. Ortado u Araflt rmalar Dergisi 2(1) , ss SA , SA , (7) Ayd n, Hasan. Elefltirel Akl n Akyüz, Niyazi. Hacc n Sosyolojik Yans malar. Diyanet (157) , ss SC SC , , Ifl nda Yeniden Yap lanmac - Postmodern slamc lar n Temel Argümanlar. Bilim ve Ütopya (115) , ss. 9

22 Aykut, Ebru. Bir Kad n n Yaflam Yaln zl k Aras nda. Birikim (177) Mücadelesinin Öyküsü Tante Rosa , ss. Hürriyet Gösteri (255) , 1975 SB ss. 300, SB , 300 Bu dayc, Alp. Bkz. Tarlabafl. 300 (8) Aytaç, Ömer. Örgütler: Sosyolojik Bir Perspektif. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Foto raflar: Fatih P nar, Atlas (Özel Say : stanbul 2004) , ss SB , (13) 1987 SA 96 Burtek, Zeliha. Duygusal At k. 300 Cogito (38) 2004, ss SA (9) 300 Bahad r, fiebnem. Çeviriyorum, Öyleyse Tek Kültürün Ötesinde, ki Kültürün Aras nda, Üçüncü Kültürün Ortas nday m. Varl k 71(1156) , ss SB , 400 Çakar, Enver. XVII. Yüzy l n Ortalar nda Trablusflam fiehrinin Sosyal ve ktisadî Durumu (1645 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre) Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(35) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (10) Bali, R fat N. "Anne, Baba Susmay n, Peri Masallar n Anlatmaya Devam Edin..." Birikim (177) , ss SB 50 Çelikkol, Turgut. Türkmenistan- 300, 320 Karakum Çölünün Oluflumu ve Türklerin Göç Nedenleri. Yap Dünyas 8(94) , ss. Bali, R fat N. Savafl Y llar nda Türkiye Yahudileri. Toplumsal Tarih 20(121) , ss SB , SB 96 Çobano lu, Haluk. Yeralt nda Bir 320, 956.1, 300 Dünya, New York Metrosu [Söylefli] Konuflan: Baflak Tarcan, XXI (19) 300 (11) , ss. Bayraktar, Cengiz. Sosyal Yap Özelliklerinin Spora Etkisi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 17(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Birkan, Tuncay. Rousseau'nun Yaln z Gezerin Hayalleri Eflli inde Bir Netlik Aray fl Entellektüel: Toplum ile SB , (14) Çobano lu, Özkul. Türk Halk Kültüründe "Tör/Baflköfle" Kavram ve Anlam Yaratmadaki Simgesel Süreklili i. Türkbilig (7) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 390

23 300 (15) Sa l k Hizmetlerini Kullan m. Çubukçu, Mete. fiiddetin As l Sahibi stanbul (48) , ss. Kim? Birikim (177) , ss SB 330, SB , 320 Demir, Alpaslan. 18. Yüzy l n lk Yar s nda Bozdo an Cemaatlerinin Demografik ve Ekonomik Durumu Üzerine Bir Araflt rma (1722 Tarihli TK.KKA.TD 130'a Göre) OTAM (15) 2004, ss SA , 300 Demirtafl, Faruk. Osmanl Devrinde Anadolu'da Kay lar. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (84) , ss SB , 300 Diker, Halim. Gölyaka Prensesin Sayfiyesi. Foto raflar: Halim Diker, Atlas (130) , ss SB , (16) Do an, Bülent. Badiou: Etik Üzerine. Cogito (38) 2004, ss SA , 170 Do aner, Yasemin. Bir Modernleflme Modeli Olarak Atatürk nk lâplar. Atatürk Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Duru, Sezer. Kültür Politikas ve Kent. Hürriyet Gösteri (255) , ss SB Erbaydar, Tu rul. Herkesin stanbul'u Baflka stanbul'da Kad nlar n Hamilelikte ve Do umda (18) Erdin, Murat. Terörün Arflivi. Jeopolitik 3(9) 2004, ss SB Erdo an, rfan - Filiz Mefleci. Lise Ö retmenleri ile Lise Ö rencilerinin Yaflam Tarzlar Aras ndaki Farkl l klar. stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi 1(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (19) Ergüden, Ifl k. Hayata ve Dünyaya Müdahale Tarz Olarak Düflünce ile Eylem Aras nda Entellektüel. Birikim (177) , ss SB , 320 Genç, Ayten. "Lern Mit uns" Adl Almanca Ö retmen Kitaplar nda Ülkebilgisi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Gökçimen, Ahmet. Kara Y ld r m Roman nda Türkmen Halk Kültürü. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(23) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (20) Görmüfl, Alper. slâmc Ayd nlarda 'Dinci Terör'e Yeni Bak fl: 'Kan

24 Dondurma' Pahas na. Birikim (177) , ss SB (21) 2000 SB 298 Greenhill, Pauline. Morris (Dans ) ve 300, 940 Halkbilimi Konseptinden: Halk ve Akademik Irkç l k. Çeviren: Metin Özarslan, Türkbilig (7) 2004, ss SA , (22) Güçhan, Ayflegül. Popüler Kültür Çal flmalar Ifl nda Pop Art. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (23) Gül, Gülbahar. Birey Toplum E itim ve Ö retmen. stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi 1(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (25) Haksal, Mine. 'Makuflma me de Rom Sinom' Çingenelerin Maceras. Popüler Tarih 4(41) , ss. 300 (26) flmen, A. Esra. Aile çi Çocuk stismar Ölçek Gelifltirme Çal flmas. stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi 1(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Kaday fç -Orellana, S. Ayfle. Religion, Violence and the Islamic Tradition of Nonviolence. The Turkish Yearbook of International Relations (34) 2003, ss. ng. özet SA , SA 52 Karakafl, Erdal. Elaz fiehrinde 300, 370 H zs zl k Suç Da l fl ve Özellikleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler 300 (24) Dergisi 14(1) , ss. Günç kan, Berat. Televizyon Türkçe ve ng. özet. Kad nlar... Evrensel Kültür (145) 1987 SA , ss. 360, 340, SB Gündüz, fiinasi. fiiddet ve Çat flma Ortam n n Önlenebilmesi çin nsanlar n Birbirlerini Tan malar ve Anlamalar Gerekir [Söylefli] Diyanet (157) , ss SC 6 297, 300 Gürel, Ziya. Zaman n Ak fl çinde ki Y lda Bir Yinelenen M r lt lar; Bienal Temalar. Adam Sanat (216) , ss SA , 790, Karmi, Chada. Tam Bir Arap Tak nt s. Çeviren: Asena Günal, Birikim (177) , ss SB , (27) Kazemi, Farhad - Didem Özalpat. Toplumsal Cinsiyet, slam ve Politika. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 53(1) 2004, ss SA , 297

25 Keskin, Ferda. Kötülük Toplumu ve Biçimin Muhalefeti: Ece Ayhan' n fiiirini Okumak çin Kavramsal Bir Arkaplan Tasla. Cogito (38) 2004, ss SA , 300 Kuzucu, Kemalettin. Osmanl Döneminde Sivas lbeylileri ve lbeyli Kazas. OTAM (15) 2004, ss. ng. özet SA , (28) Küçüky ld z, Arslan. (Dokuzuncu fiehir) Türkistan' n Düflündürdükleri [Yakup Deliömero lu'nun Ayn Adl Eseri Üzerine] Türk Yurdu 24(197) , ss SB , 410 Künüçen, A. fiükrü. Televizyonda Haber Programlar, fiiddet ve Çocuk. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Lange, Karen E. Himbalar Geçmifle Bakmak Gelece i Görmek. Foto raflar: Carol Beckwith, Angela Fisher, National Geographic Türkiye (33) , ss SB , 300, (29) Larsson, Robert L. Commitment by Default? Long-Term Implications of Georgian-Us Security Cooperation. The Turkish Yearbook of International Relations (34) 2003, ss. ng. özet SA , 355 Logie, Nur Nacar. Yabanc Dil Ö retiminde Kültürel Becerinin Oluflturulmas n n Önemi ve Budunbilimsel Boyut. stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi 1(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 400, 300 Longinoviç, Tomislav. Bizim Gibi Vampirler: Gotik Düflsellik ve "S rplar" Çeviren: A. K., Cogito (38) 2004, ss SA , 300 Obrusánszky, Borbâla. The Hungarian Billog and its Parallel with Paizi. Türkbilig (7) 2004, ss. ng. özet SA , (30) Orhon, E. Nezih. Televizyonun Çarp flan Kiflilikleri: Larry King - Fatih Altayl ve Öne Ç kan Erkeklikleri. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (31) Öngen, Demet. Özerklik Kazanma Sürecinde Ergen-Anne ile Ergen-Baba liflkileri Aras ndaki Farkl l klar. E itim ve Bilim 29(131) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Özbay, Murat. Bir Milletin Haf zas : Bat dan Do uya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler. Türk Yurdu 24(197) , ss SB

26 Özcivelek, Rukiye. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi: Elefltirel Okuma ve Ulusal Politikalar. Elektrik Mühendisli i 42(420) , ss SB , 350, (33) Özda, Ümit. stanbul Bombalar. Stratejik Analiz 4(45) , ss SB , (34) Özmen, Erdo an. nsan n Kötülü ü. Birikim (177) , ss SB Özmete, Emine. Kad nlar n Sa l k Haklar na Bir Bak fl. Standard 43(505) , ss SB , (35) Öztürk, Muammer. Avrupa'n n Bütünleflmesi çin Kültürün Önemi ve 'Televizyonun Avrupal laflt r lmas. Selçuk letiflim 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Sar kaya, Makbule. 2. Dünya Savafl Y llar nda Türkiye'de Kimsesiz Çocuklara Yönelik Kapsaml Bir Proje. Atatürk Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, (37) Serdar, Mehmet. Fark. Adam Sanat (216) , ss SA Sina, Ayflen. Pausanias'da Kült Kuran Kad n Kahramanlar. Tarih Araflt rmalar Dergisi 22(35) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (38) Somuncuo lu, Servet. stanbul'daki Türkistan. Foto raflar: Saner fien, Atlas (Özel Say : stanbul 2004) , ss SB , 390 Somuncuo lu, Servet. Slav Rüzgâr. Foto raflar: Aytunç Akad, Atlas (Özel Say : stanbul 2004) , ss SB , 300 Sancar, Serpil. Avrupa Sosyal Forumu'nun Ard ndan: Özgürlefltirici 300 (39) Küreselleflme Olabilir mi? Birikim Sümbüllü, Yusuf Ziya. T bbî ve (177) , ss. Mistik Folklor Aç s ndan Afl Erme. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 1975 SB 50 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 320, (23) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (36) 1994 SA 26 Saraço lu, Cenk. Emilie Durkheim' n 300, 390 "Kanonlaflt r lmas ": Tarihsel ve Toplumsal Bir Süreç. Evrensel 300 (40) Kültür (145) , ss. fien, Hasine. Balkanlar: Metaforlar n 1992 SB Ç rp flt Bir Savafl Alan. Cogito 14

27 (38) 2004, ss SA , (44) Türk, H. Bahad r. Pierre Bourdieu'nun deoloji ve Söylem Tart flmalar na Katk s. Birikim (177) , ss SB , (41) Tanülkü, Baflak. stanbul Sa l a Zararl m? stanbul (48) , ss SB , Türkkan, Reha O uz. "Türk" De il "Türkiyeli" miyiz? Türk Yurdu 24(197) , ss. Taflk n, Yüksel. Yeniden Siyasallaflma Kavfla nda Kamusal Entellektüelin Güncelli i. Birikim 1960 SB 27 (177) , ss. 320, SB , 300 Umar, Ömer Osman. Basra ile 300 (42) Tatar, Taner. Küreselleflme ve Kültür (33) , ss SB , 330 Terzio lu, Ayflecan. stanbul'da T p Okumufl Doktorlarda Anadolu mgesi. stanbul (48) , ss SB 330, 300, Tokdemir, Ertu rul. Osmanl ktisat Tarihi letiflim, Sermaye Birikimi ve Sosyal Tabakalar. Toplumsal Tarih 20(121) , ss. Müntefik'te Afliretlerin Mücadelesi ve Sadun Pafla. Ortado u Araflt rmalar Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (45) Yalç n, Ayhan. Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzy l Ortalar nda Silifke Kazas n n Sosyal ve Ekonomik Yap s. OTAM (15) 2004, ss SA , SB 96 Yalç n-çelik, S. Dilek. Ilias 330, 956.1, 300 Venezis'in Perspektifinden Öteki Kavram ve Türk maj. Türkbilig (7) Trotula'n n Gayretli K zlar T p 2004, ss. Türkçe ve ng. Tarihinde Kad nlar. Biotech 3(6) özet. 2004, ss SA SB , 300, (46) 300 (43) Yalman, Galip. "Sosyal Bilimlerin Tümer, Gürhan. Kentleri Özlemek, stanbul'u Özlemek. stanbul (48) , ss SB SB , Kavramlar De ifliyor" [Söylefli] Konuflan: Oya Tezel, Evrensel Kültür (145) , ss.

28 Yasin, N. Yeflim. Resmi nsan Olan Birlik ve Beraberlik çindedir" Yapboz: Estetik Cerrahi. stanbul [Söylefli] Konuflan: Kerim Ünal, Türk (48) , ss. Yurdu 24(197) , ss SB SB , 300 Yavuzlar, Berin. Posta Kodu: Gölün Ard ndaki Dünya Çemiflgezek, Tunceli. Foto raflar: Kemal Nurayd n, National Geographic Türkiye (33) , ss SB , SA (47) 320, 340 Yazgan, Yank. " stanbul" Eflittir "Stres" midir? Kentimiz ve Ruh Sa l m z. stanbul (48) , ss SB , SB Yeniçeri, Özcan. Yönetim ve Siyaset Aç s ndan: Türk Topluluklar nda Dikkate Al nmas Gereken Sosyokültürel Prangalar. Türk Yurdu 24(197) , ss SB , (2) Acer, Yücel. Violations of the Laws of Armed Conflict in Iraq and the Possibilities for Punishing the Responsible. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 53(1) 2004, ss. ng. özet. 320 (3) A acan, Kamil. Gürcistan'da "Örtülü Devrim" Stratejik Analiz 4(45) , ss. 320 (4) Akar, fievket Kamil - rfan Karakoç. Siyasî Tarih Kayna Olarak Hat rat ve Gezi Notlar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2(1) 2004, ss. ng. özet SA (48) 320, 956.1, Y ld r m, Mustafa Ferit. Modern Bir flgal "Popüler Kültür" Hukuk ve Demokrasi 1(4) , ss. 320 (5) Akgönenç, Oya. K br s: Tarihî 2004 SB 44 K r lma Noktas na Do ru. Türk 300 Yurdu 24(197) , ss SB (49) 320 Y ld zer, Eylem - Mehmet Özer. 'Kapitalizmi Anlamak' Yeter mi? Evrensel Kültür (145) , Aktar, Ayhan. Varl k Vergisi'nin ss. Hikâyesi. Toplumsal Tarih 20(121) 1992 SB SB , S YASAL B L MLER 320 (1) Abdurrahman, Faruk Abdullah - Saadettin Ergeç. "Irak Türkmenleri , ss. 320 (6) Alkan, Haluk - Nuh Atefl. TBBM 21. Dönem Yasama Etkinli i ve Milletvekili Davran fl. Öneri 6(21)

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı