Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: Baþbakan Erdoðan, Ümraniye Belediyesi Yeni hizmet binasýnýn açýlýþýný yaptý Üm ra ni ye Be le di ye si Ye ni Hiz met Bi na sý'nýn res mi açý lýþ tö re ni, Baþ ba kan Er do ðan'ýn ka týl dý ðý bir pro gram la, yo ðun ka tý lým ile ger çek leþ ti ril di. Üm ra ni ye Be le di ye si Ye ni Hiz met Bi na sý Açý lýþ Töreni, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý bir programla yapýldý. Açýlýþ törenine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Ak Parti Ýstanbul Milletvekilleri, Ýstanbul Valisi Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, Ak Parti Ýl Baþkaný Aziz Babuþçu, Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran, Ýstanbul Ak Parti Ýlçe Baþkanlarý, Ümraniye Belediyesi Kardeþ Þehir Bosna Hersek'in Fojni ca il çe si nin Be le di ye Baþ ka ný Sal kan Merd za nic, Fi lis tin Ja ba lia Al Naz lah Be le di ye Baþ ka ný Ýs sam Jou dah, Ýl çe Be le di ye Baþ kan la rý, Üm ra ni ye Be le di - ye si Mec lis Üye le ri, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan Yar dým cý la rý, STK tem sil ci le ri, seç kin da vet li ler ve on bin ler ce va tan daþ ka týl dý. 03 TE Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, San cak te pe'de ki 23. Mo tor lu Pi - ya de Alay Ko mu tan lý ðý'nýn Çor lu'ya ta þý na ca ðý ný ve Sað lýk Ba kan lý - ðý'nýn söz ko nu su alan da has ta ne pro je si ne baþ la ya ca ðý ný söy le di. Sað lýk Ba ka ný Meh met Mü ez zi noð lu ise ko nuy la il gi li 15 gün ön ce pro - to kol im za lan dýk la rý ný ha týr lat tý. Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz ve Sað lýk Ba ka ný Meh met Mü ez zi - noð lu, San cak te pe Be le - di ye si'ni zi ya ret et ti. Zi - ya re tin ar dýn dan ba sýn men sup la rý na açýk la ma ya pan Ba ka ný Mü ez zi - noð lu, 3 bu çuk mil yon met re ka re ye ya kýn bir ala nýn Sað lýk Ba kan lý ðý - mý zýn hiz me ti ne su nul - ma sýy la il gi li yak la þýk 15 gün ön ce bir pro to kol im za la dýk. Mil le ti miz adý na Türk Si lah lý Kuv - vet le ri'ne te þek kür edi - yo rum. Türk mil le ti adý - na bel ki de dün ya ça pýn - da üze rin de ça lý þa ca ðý - mýz alan. de di. Söz konusu alanýn Ýstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduðunu ifade eden Mü ez zi noð lu, "Farklý projeleri çalýþabileceðimiz bir alan. Bundan sonraki süreçle ilgili ulus la ra ra sý des tek de alarak saðlýkta bir Türkiye projesi üzerinde çalýþa ca ðýz. Ýnþ al lah hem böl ge ye hem Ýs tan - bul'umu za mar ka bir projenin yerine sahip olduk. Önümüzdeki süreçte de proje çalýþmalarýný yaparak ülkemize güzel bir saðlýk tesisini kazandýrma çalýþmalarýna Bismillah dedik. ifadelerini kullandý. 03 TE Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi Fi lis tin'in Ja ba lia ken ti Be le di ye Baþ ka ný Es sam Ju da, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin'i ma ka mýn da zi ya ret et ti. Baþ ba kan Re cep Ta - y yip Er do ðan'ýn açý lý þý - ný yap tý ðý Üm ra ni ye Be le di ye si Hiz met Bi - na sý açý lý þý na ge len Fi - lis tin'in Ja ba lia ken ti Be le di ye Baþ ka ný Es - sam Ju da, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes - kin'i ma ka mýn da zi ya - ret et ti. Fi lis tin'de ki son du rum la il gi li Baþ - kan Kes kin'e bil gi ve - ren Baþ kan Ju da, Tür ki - ye'nin des te ði ni her daim his set tik le ri ni söy le di ve için de bu - lun duk la rý zor þart lar kar þý sýn da Türk in sa ný - nýn des te ði nin ken di le - ri için çok önem li ol du - ðu nu be lirt ti. Kar deþ þe hir iliþ ki le - ri nin ge liþ ti ril me si ve þe hir de ki zor eko no mik þart lar hak kýn da gö rüþ alýþ ve ri þin de bu lu nan iki be le di ye baþ ka ný, Fi - lis tin in sa ný nýn ya þam þat la rý ný iyi leþ tir mek adý na ya pýl ma sý ge re - ken le ri ko nuþ tu. Mehmed Akif Ersoy Sultanbeyli'de anýldý Mil li þair Meh met Akif Er soy'un Türk Mil le ti'ne ar - maðan ettiði Ýstiklal Marþý'nýn 92. kabul yýlý, Sultanbeyli'de düzenlenen özel etkinlikle kutlandý. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün kutlandýðý programda, Meh met Akif Er soy ve þe hit ler de anýl dý. Sul tan bey li Be le di ye si ve Hüsnü Öz ye ðin Ana do lu tak la þa dü zen le di ði pro - gram la Ýs tik lal Mar þý'nýn Li se si'nin Sul tan bey li ka bu lü nün 92. yýl dö nü - Kül tür Mer ke zi'nde or - mü kut lan dý. 03 TE

2 15-31 Mart güncel İstanbul da Suriye halk na destek mitingi Suriye direnişinin 3. yıldönümünde; Türkiye'nin dört bir yanında, Cuma namazı çıkışı Suriye halkına ve mültecilere destek, diktatör Esad'a lanet temalı yürüyüş, gösteri ve basın toplantısı etkinlikleri düzenlendi. 15 Mart Cuma günü Fatih Camii'nde kılınan Cuma Namazı'ndan sonra, Saraçhane'ye kadar yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. 4HABER MERKEZİ Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu'nun düzenlediği Suriye direnişine destek etkinliklerine, genç yaşlı, kadın erkek on binlerce insan katıldı. Etkinlikler; Van, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara Hacı Bayram, Ankara Kızılay, Afyon, Manisa, Samsun, Çanakkale, Muş, Ağrı, Mardin, Osmaniye, Sapanca, Akhisar, Sakarya Karasu, Sakarya Geyve ve İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da Fatih Camii'nde, Cuma namazı sonrası, camii avlusunu dolduran insanlar ellerinde Suriye ve Türkiye bayraklarıyla, halkına bomba yağdıran eli kanlı katil diktatör Beşşar Esad'a lanet ve direnişi sürdüren Suriye halkına destek vermek amacıyla Fevzipaşa caddesinden Saraçhane'ye kadar yürüdü. Fatih Sultan Mehmet parkında toplanan coşkulu kalabalık, ''Suriye Halkı Yalnız Değildir'', ''Katil Esad Hesap Verecek'', ''Uyuma Kardeşine Sahip Çık'', Suriye'ye Özgürlük, Katil Esad Suriye'den Defol, Halep e Humus a Direnişe Bin Selam, Kahrolsun Baas, Kahrolsun İşbirlikçiler vb. sloganları eşliğinde gösteri yaptı. Gösteri alanında okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra araştırmacı yazar ve Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan konuşmasını yaptı. Ramazan Kayan konuşmasına, Suriye direnişini, destansı Suriye şahlanmasını selamlamak ve sahiplenmek için bir araya geldiklerini söyleyerek başladı. Suriye'de yaşanan olayların çözümü; Birleşmiş Milletler den değil Birleşmiş Yürekler den geçer. Kalabalığa hitap eden yazar Ramazan Kayan, Suriye de yaşanan vahşete dikkat çekti. Suriye halkına bütün Müslümanların yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Kayan, hükümeti de yeterince destek vermemekle eleştirdi. Kayan, Suriye halkının ülkede mezhep çatışması çıkartmak isteyenlerin umutlarını da boşa çıkartacağını ifade etti. Arap-Acem savaşı çıkmasını bekleyenlerin de çabaları boşa çıkacaktır. Suriye'ye olan desteğimiz gıyabi cenaze namazı kılmakla kalmamalıdır. Bizim görevimiz sadece yetimlerin ve dulların karınlarını doyurmak değildir. Suriye üzerinden oynanan oyunları boşa çıkarmamız lazımdır. ifadelerine yer verdi. İHH Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Suriye Şam Uleması'ndan Vahid İşraki ve Suriye Müslüman Kardeşler Hareketi'nden bir temsilci birer konuşma yaptılar. Suriyeli mülteci ailelerinden iki kız çocuğu da birer şiir okudular. Ardından Grup Yürüyüş'ün Türkçe ve Arapça seslendirdiği marşlar hep bir ağızdan söylendi. Program marşlardan sonra Medeniyet Derneği'nden araştırmacı yazar Beşir Eryarsoy'un yaptığı dua ile son buldu. Etkinliğe katılan STK'lardan bazıları: Anadolu Öğrenci Birliği, Anadolu Platformu, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İHH, Mazlumder, Özgürder, AKDAV, Fıtratder, Bekader, Mekder, Mektep, Bab-ı Alem, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Filistin Dostluk Derneği, Hak-İş Konfederasyonu, İnsan Hak ve Hürriyetleri, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İsra Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İyilikder, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Sadakataşı, Sancaktar, Uluslararası Doktorlar Birliği, Yeryüzü Doktorları Derneği. AK Partili Çavuşoğlu'ndan 2B açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, 2B arazilerinin rayiç bedelleri ile ilgili açıklama yaptı. 4HABER MERKEZİ K Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, 2B arazilerinin rayiç bedelleri ile ilgili A olarak, ''Ne Başbakanımızın ne de bakanlarımızın 'devletin arazisinin şu fiyata satılması gerekir' gibi bir tespiti mümkün'' dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda parti mensuplarıyla bir araya geldi. İktidara geldiklerinden beri çözmeleri gereken bir 2B Yasası olduğunu belirten Çavuşoğlu, ''2005 yılında bir yasa çıkardık. Vatandaşlarımıza o zamanın şartlarına göre arazi tapularını o zamanın değerlerine göre vermek istedik. Ancak CHP, Anayasa Mahkemesine götürünce iptal oldu. Bunu eleştirsek de Anayasa Mahkemesi'nin kararına hepimiz uymak zorundayız'' dedi. Sonraki süreçte tekrar kadastro ve planlama çalışmaları yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, 31 Aralık 1981'den önce orman vasfını yitirmiş alanların tespiti için tekrar yasa çıkardıklarını kaydetti. Rayiç bedellerin belirlenmesinden sonra vatandaşlardan ciddi şekilde tepkiler geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, Hatta vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bazı gösteriler yaptı. Buna saygımız var. Üslubu veya kişilere yönelik eleştirileri kabul etmesek de vatandaşımızın demokratik hakkı. Bizim de hükümet olarak görevimiz şu; Bu kararlılığı ortaya koymak, vatandaşlara bunu vermek için gerekli çalışmayı yapmak. Meclisin de görevi buna uygun yasayı çıkarmak diye konuştu. Yasayla ilgili vatandaşlardan gelen tepki ve istekleri dikkate alarak bazı değişiklikler yaptıklarını, rayiç bedellerin tarım alanlarında yüzde 50'ye düşürüldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, taksit sayısının 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını, mücavir alanlara girmeyen yerlerin 6 yıl taksitle ödenmesini sağladıklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu konuda kanaatlerini gösterdiklerini ve yasanın tekrar incelenmesi için fikirlerini ilettiklerine işaret ederek, Ancak son rayiç bedellerin belirlenmesinin ardından vatandaşlarımızın çoğunluğunda tepki var. Rayiç bedelleri belirleyen uzmanlardır. Daha önce rayiç bedellerin belirlenmesinde itirazları değerlendirerek Maliye Bakanlığı'na ilettik. Geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.00'da girdiğimiz toplantı 20.00'de bitti. 10 saat aralıksız tüm il ve ilçelerden gelen şikayetleri anlattık diye konuştu. Vatandaşların, rayiç bedelleri Başbakan ve milletvekillerinin istedikleri gibi belirlemesi beklentisi içerisinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ne Başbakanımızın ne de bakanlarımızın 'devletin arazisinin şu fiyata satılması gerekir' gibi bir tespiti mümkün. Bu yasalara aykırıdır ve suçtur dedi. 2B konusunda bir gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu şöyle konuştu: Fiyatı normal olan da yüksek veya düşük olan da itiraz ediyor. Burası 2B de olsa nihayetinde devletindir. Vatandaşlar yıllarca kullanınca arazi ile özdeşleşiyor. Yıllar sonra tapu isterken bir de bedel ödemek zorunda kalıyor. Bu vatandaşımızın kolay kabulleneceği bir şey olmuyor. Bu yerler 75 milyonun malı mülküdür. Bedava vermek mümkün değildir. İkincisi de vatandaşımızın birikmiş parası olmayınca en düşük fiyatta da olsa göreceli olarak yüksek geliyor. Zaten taksit sayısının artmasının nedeni de budur. Ayrıca bankalardan kredi alınması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Mevlüt Çavuşoğlu, 2B eylemlerinde neden yokuz şeklindeki söylemlerinin izafi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: Milletvekilinin görevi Meclis te ve Maliye Bakanlığı'nda vatandaşın şikayetine çözüm aramaktır. Meydanlara gelerek popülizm yapmak istemiyoruz. Bu yasayı Anayasa Mahkemesine götüren partililerin yetkilileri vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyor. Bedava verelim diyor. Bunların gerçekçi bir yaklaşımı yoktur. Biz vatandaşların yanındayız yılında bu iş çözülseydi bu rayiç bedeller ortaya çıkmazdı. Biz gayret sarf ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Maliye Bakanlığı ile son bir çalışma daha yapıyoruz. Umut vermek için söylemiyorum. Tekrar bir araya gelerek çalışmaları değerlendireceğiz. Çavuşoğlu, AK Parti'nin Türkiye'de terör çözülsün diye adım atarken toplumun değerlerini görmemezlik yapmadığını, halka hizmet ettikleri için 3 dönemdir iktidarda olduklarını söyledi. Ağr Belediye Başkan Arslan, Fikri Ay makam nda ziyaret etti İstanbul a her gelişinde Ağrılı hemşehrilerini ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, bu geleneğini bozmadı. Son gelişinde önce Ağrılılar Dernek Başkanı Cengiz Sarı yı ziyaret eden Arslan, daha sonra hemşehrisi olan Sultanbeyli Mal Müdürü Fikri Ay ı makamında ziyaret etti. A 4HABER MERKEZİ AY, BAŞKAN ARSLAN A TEŞEKKÜR ETTİ ğrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, İstabul ziyaretinde Sultanbeyli de bulunan Ağrılı hemşehrilerini unutmadı. Önce Sultanbeyli Ağrılılar Derneği Başkanı Cengiz Sarı yı ziyaret eden Arslan, beraberinde Celal Gündoğdu, Vecdi Bayraktar ve dernek başkanı Cengiz Sarı ile birlikte Ağrılı olan Sultanbeyli Mal Müdürü Fikri Ay ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getiren Ay, hemşehrilerine olan duyarlılığı dolaysıyla Hasan Arslan başkanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkanımız, her İstanbul ziyaretinde iş yoğunluğuna rağmen hemşehrilerini yalnız bırakmıyor ve ziyaretlerde bulunuyor dedi. BAŞKAN ARSLAN ZİYARETLERDE BU- LUNDU Sultanbeyli de faaliyetlerine devam eden Ağrılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin çalışmalarının Ağrı dan duyulduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sultanbeyli de hemşehrilerimizi bir araya getiren ve dayanışmayı sağlayan Ağrılılar Derneğinin çalışmalarını Ağrıdan duyuyor ve görüyoruz. Bu çalışmalarda katkısı olan Ağrılılar Dernek Başkanı ve yönetimini tebrik ediyor, sizler gibi değerli ağabeylerinin bilgi, birikim ve tecrübeleri ile daha güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum dedi. Yapılan ikramlardan sonra Celal Gündoğdu, Fikri Ay, Cengiz Sarı, Vecdi Bayraktar ve Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Ağrılı İşadamı Hayrettin Atmaca, Ağrı önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Başaran ve Mehmet Ali Altaş ın ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Yapılan ziyaretler sonrası Hasan Arslan Ağrı ya doğru yola çıktı.

3 18 MART 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03 Ýstiklal þairimiz Mehmed Akif Ersoy Sultanbeyli'de anýldý Milli þair Mehmet Akif Ersoy'un Türk Milleti'ne armaðan ettiði Ýstiklal Marþý'nýn 92. kabul yýlý, Sultanbeyli'de düzenlenen özel etkinlikle kutlandý. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün kutlandýðý programda, Mehmet Akif Ersoy ve þehitlerde anýldý. Sultanbeyli Belediyesi ve Hüsnü Özyeðin Anadolu Lisesi'nin Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde ortaklaþa düzenlediði programla Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü kutlandý. Programa Ýlçe Kaymakamý Mehmet Ceylan, Garnizon Komutaný Tuðgeneral Veli Tarakçý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Necdet Dursun, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vefa Vedat Budak, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Bizlere Büyük Sorumluluk Yükledi Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Hüsnü Özyeðin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Karaca, Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý'nýn kabulü hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Karaca, "Ýstiklal Marþý'ný anlamak ve anlatmak için onun ne þartlarda yazýldýðýný bilmemiz gerekir. Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn, diyen Akif burada bize bir ders verir." dedi. Karaca, "Verme dünyalarý alsan da bu cennet vataný" cümlelerinin gençlere ve ülke halkýna büyük bir sorumluluk yüklediðini ifade etti. Türk Bayraðýna Sarýlarak Defnedildi Programa konuþmacý olarak katýlan gazeteci-yazar Hüseyin Öztürk, katýlýmcýlara Ýstiklal Marþý'nýn yazýldýðý dönem hakkýnda detaylý bilgiler sundu ve "Zor günlerden bugünlere geldik" dedi. Mehmet Akif Ersoy hakkýnda çeþitli araþtýrmalar yaptýðýný ifade eden Öztürk, Ersoy'un yaþadýðý dönemde karþýlaþtýðý zorluklarý katýlýmcýlara aktardý. Konuþmasýnda dönemin meclis tutanaklarýna da yer veren Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un Türk bayraðýna sarýlarak defnedilen tek þair olduðunu söyledi. Programda Mehmet Akif'in hayatýnýn anlatýldýðý sinevizyon gösterisi yapýldý. Ardýndan öðrenciler þiir okumalarý gerçekleþtirdi. Hüsnü Özyeðin Anadolu Lisesi öðrencileri Atatürk'ün Ýstiklal Marþý'nýn mecliste kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'un Ýstiklal Marþý'ný yazma anýný canlandýrdý. Program, ilçede eðitim gören öðrencilerden oluþan koronun Ýstiklal Marþý'ný okumasýnýn ardýndan son buldu. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Sancaktepe'deki 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlýðý'nýn Çorlu'ya taþýnacaðýný ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn söz konusu alanda hastane projesine baþlayacaðýný söyledi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ise konuyla ilgili 15 gün önce protokol imzalandýklarýný hatýrlattý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Sancaktepe Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yapan Bakaný Müezzinoðlu, "3 buçuk milyon metrekareye yakýn bir alanýn Saðlýk Bakanlýðýmýzýn hizmetine sunulmasýyla ilgili yaklaþýk 15 gün önce bir protokol imzaladýk. Milletimiz adýna Türk Silahlý Kuvvetleri'ne teþekkür ediyorum. Türk milleti adýna belki de dünya çapýnda üzerinde çalýþacaðýmýz alan." dedi. Söz konusu alanýn Ýstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduðunu ifade eden Müezzinoðlu, "Farklý projeleri çalýþabileceðimiz bir alan. Bundan sonraki süreçle ilgili uluslararasý destek de alarak saðlýkta bir Türkiye projesi üzerinde çalýþacaðýz. Ýnþallah hem bölgeye hem Ýstanbul'umuza marka bir projenin yerine sahip olduk. Önümüzdeki süreçte de proje çalýþmalarýný yaparak ülkemize güzel bir saðlýk tesisini kazandýrma çalýþmalarýna 'Bismillah' dedik." ifadelerini kullandý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ise projeye iliþkin þunlarý söyledi: "Türkiye'nin en büyük problemi yýllardýr saðlýk problemiydi. AK Parti hükümetleri döneminde olabildiðince saðlýk problemleri çözülmüþ durumda. Ancak iyide sýnýr yoktur. Daha iyiye götürmek istiyoruz. Anadolu yakasýnýn þehir hastanesi sayýn bakanýmýzýn da ifade ettiði gibi, en mükemmel, en güzel adeta 50 yýla hizmet edecek bir hastane planlamasý yapýlarak, yurtdýþýndan gerekirse danýþmanlýk hizmeti de alýnarak, Anadolu'ya, Ýstanbul'a yakýþan bir þehir hastanesi için gerekli olan yerle ilgili Genelkurmay Baþkaný'na, Kara Kuvvetleri Komutaný'na teþekkür ediyorum. Bunun protokolü imzalandý. Mevcut askeri birliklerimizin Çorlu'ya taþýnma projesi var. Taþýnma en kýsa zamanda bittiðinde bu yeri bu andan itibaren Saðlýk Bakanlýðý'na teslim ettik de projeye baþlayabilirler. Ancak Çorlu'daki yer tamamlandýðýnda burayý boþaltýp, Saðlýk Bakanlýðý'na teslim edeceðiz. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyidir." Tam gün yasasýyla alakalý soru sorulmasý üzerine Müezzinoðlu þöyle konuþtu: "Son durumu inþallah Haliç Kongre Merkezi'nde týp camiamýzla birlikte bu deðerlendirmeleri paylaþacaðýz. Bugünün ilk müjdesi, deðerli bakanýmýzla birlikte hem Sancaktepe ilçemize verdik. Bence bu Anadolu yakasý projesi deðil; bu bir Türkiye projesini Türk kamuoyuna vermemizden ciddi mutluluk duyuyoruz. Týp Bayramý ile ilgili söyleyeceklerimizi 18'de meslektaþlarýmýzýn olduðu salonda paylaþacaðýz. Aklýn yolu birdir, aklýn yoluna hep birlikte yürümeye çalýþýyoruz." Müezzinoðlu ve Yýlmaz, Sancaktepe Belediyesi'ne yaptýklarý ziyaretin ardýndan yerine þehir hastanesi yapýlacak olan askeri alanda incelemelerde bulundu.

4 4 güncel 18 Mart 2013

5 18 Mart 2013 güncel 5

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 18 MART 2013 Hep merak etmiþimdir, baþkalarý ne düþünmüþtür benim farklý düþündüklerime! Elbette merakla çýkmýþtýr bir sürü icat, iyi iþler ve kötülükler. Bugün hayatýmýz kolaylaþtýran birçok icat, hayatýmýzda her gizlimizi de açýða vuran þeyler. Acaba bunlar iyimi oldu yoksa kötümü? Bu sorularý sormakla bitiremeyiz. Ardý arkasý gelmez iyi ve kötü cevaplar alýr; iyi ki olmuþ da dediðimiz olduðu gibi, keþke hiç olmasaydý da dediklerimiz olmuþtur/oluyordur. Hayatýmýzýn birçok yerinde meraklarýmýz vardýr. Çocukluðumuzdan baþlar, ölünceye kadar da devam eder. Merakýmýz yüzünden baþýmýzýn belaya girdiði olduðu gibi; hayatýmýzýn güzel yönde akýþýný saðlayan durumlarda olmuþtur/oluyordur. Aklýnýzdan bu yazýyý okurken ne merak ettikleriniz ve gülüp/üzüldüðünüz halleriniz geçmiþtir. Ben bu konuyu neden yazdýðýmý da belki merak ediyorsunuzdur. Yaklaþýk on aydýr araþtýrmasýný yaptýðým bir konunun son hallerine geldim. Konusunun tamamýný ve son halini özetleyemediðimden; sizlerin de zihinlerinizde bulantýya sebebiyet vermeme adýna, konuyu söylemiyorum. Þunu söyleyebilirim ki, TV programýnda iki düþünürün ayný konuyu farklý, farklý hallerde anlatmalarý ve izah etmelerinden merakla böyle bir araþtýrmaya baþladým. Sonunda muvaffak olabilecek miyim bilemiyorum ama benim düþüncelerimde epey bir geliþme saðladýðýný biliyorum. "Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr" diye bir atasözü duymuþtum. Hayatýnýzda/hayatýmýzda çokça karþýlaþtýðýmýz ve vay be dediðimiz nice haller vardýr deðil mi? Küçük oðlum Hüseyin ile bir yemek için epey bir mücadelemiz oldu. Baba ben bunu yemem, onun tadý hiç hoþ deðil derken; bir kere dene bak oðlum dedim, þimdi annesinden hep o yemekten yapmasýný istiyor. Hüseyin artýk bir þey söyledik mi eskisi kadar direnmiyor; büyüklerim tavsiye ediyorsa denemekte bir fayda vardýr diye düþünüyor. Ýyi anlatýlýrsa, iyi sunulursa, iyi yaþanýrsa çok yapmak, çok satmak, çok anlatmak yerine az fakat öz bir þekille daha iyi duruma getirilebilir diye düþünüyorum. Yeri geldiðinde taviz gibi görünen iþlerin aslýnda iþi çözdüðünü, olumsuz gibi görünen durumlarý gayet iyi hallere çevirdiðini müþahede etmiþsinizdir/etmiþimdir. Kabaca, argo davranýþlarýn iþleri düzeltmek yerine daha da keþmekeþe sürüklediðini hayatýmda çok yaþadým belki sizlerde yaþýyorsunuzdur. Ahir zaman olarak söylenen bu günlerde, asrýmýzda, bilgi ve teknolojinin zirve yaptýðý, her þeyin daha da açýða çýktýðý bu günlerde daha dikkatli olmalý/ davranmalýyýz. Söylenen sözlerin, söylenen konularýn araþtýrmasýný daha kolay yapýyor; eðer dikkatli davranýrsak, doðrusunu öðrenmiþ oluyoruz. Kýrmadan, yaralamadan, insanca davranýp, doðru olaný ve doðruyu bulabiliriz diye düþünüyorum. Hep iyilerle birlikte olmalýyýz demiþtim birkaç yazý önce. Sultanbeyli'de yaþayan dostlarým, okurlarým için Salý akþamlarýný daha verimli geçirecekleri güzel bir mekân açýldýðýný haber vermek ve oradaki sohbetlere icabet etmelerini tavsiye ediyorum. Ýdris Kazan kardeþimin baþkanlýðýný yaptýðý ve Yusuf Ýslam sokaktaki Seyda Muhammed Konyevi dergâhýnda, güzel organizasyonlarýn olduðunu hatýrlatýyorum. Bu duygularla, merak ettiklerimizin bize hayýrlar getirmesini ve hayatýmýzda kolaylýklarla sonuçlanmasýný temenni ederim. KAYA KILIÇ Merak etmesek olmaz mý? HUKUK VE HAYAT Minibüsle yolculuk Avrupa Standartlarýna göre olmamasý gereken bir taþýma türüdür. Ancak Ýstanbul þartlarýnda yeri doldurulamaz bir taþýma türüdür. Yetkililer zaman zaman yaptýklarý VEDAT ÞÝÞMAN BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRETMENE YAPILANLAR HEM DE AÐIR DÝSÝPLÝN SUÇUDUR ketle sataþmak suçlarýný iþlemiþtir. Kanuna aykýrý bu davranýþý sebebiyle Kýnama cezasýný hakkedecek bir disiplin suçu iþlemiþtir. Ayrýca, 657 sayýlý kanunun 125-D/ d ve ý bentlerinde düzenlemeye aykýrý olarak Amirine veya maiyetindekilere karþý küçük düþürücü veya aþaðýlayýcý fiil ve hareketler yapmak ve Görevin yerine getirilmesinde dil, ýrk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrýmý yapmak suçlarýný iþlemiþtir. Kanuna aykýrý bu davranýþý sebebiyle kademe ilerlemesinin durdurulmasý cezasýný hakkedecek bir disiplin suçu iþlemiþtir. Ýddiaya göre okul müdürü o sýrada bir seminerde olmasý gerekiyor. Bu sebeple yetkisini müdür Sultanbeyli'de bir okulda bir öðretmen müdür tarafýndan yapýlan muameleyi gazetemizde manþetten okudunuz. Olayda dikkat çekici bazý hususlar var. Yapýlan muameleleri sadece basit bir olay olarak g ö r - mekten vazgeçmek lazým. Kýlýk kýyafeti sebebiyle insanlarýn pervas ý z c a Av. MEHMET TOPKAYA itilip kakýldýðý dönemler geride kalmýþ olmalý. Yapýlan muamele ayýp. Ancak ayýp olmakla kalmýyor, yapýlan eylem hem di- yardýmcýsýna siplin suçu hem de suç oluþturuyor. Önce disiplin suçu yönünden olanlar irdeleyelim. Maðdur öðretmen dersteyken, öðrencilerin önünde rencide edilmiþtir. 657 sayýlý kanunun 125-B/ g ve h bentlerinde düzenlemeye aykýrý olarak iþ arkadaþlarýna, maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak ve iþ arkadaþlarýna söz veya hare- devretmiþ. Ancak birileri kendisine durumu haber verince apar topar okula gelerek maðdur öðretmene kanuna aykýrý müdahaleyi yapýyor. Müdür beydeki bu görev aþkýnýn sebebi ne ola ki? Müdür bey kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý bir davranýþý görmezden gelemez, mecburen müdahale etmeli. Kanun ve yönetmelikleri uygulayan birine ne diyebiliriz? Öyle mi acaba? Ýstanbul'da Minibüs taþýmacýlýðý nasýl düzenlenebilir? açýklamalarda minibüs hatlarýný otobüs hatlarýna dönüþtürmeyi düþünmelerine raðmen hesap dengeleri birbirini tutmamaktadýr. Söz konusu taþýma türünü kontrol altýna alabilmek için konunun çok yönlü olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu maksatla hem ücret entegrasyonu hem hat entegrasyonu saðlanabilmesi hem de gerçek usulde vergilendirilmesi için bir model kurulmasý gerekmektedir. Minibüs taþýmacýlýðýnda yüksek meblaðda gelir elde edilmesine raðmen düþük seviyede vergilendirilmektedir. Bu nedenle vergi boyutunun teknik boyutla birlikte ele alýnmasýnýn faydalý olabileceði düþünülmektedir. Bu maksatla D-100 hatlarýndan ve Alemdað Caddesi üzerindeki ÝETT hatlarý metrobüs hattý gibi Okulda kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý hiçbir durum yoktur, herhalde. Mesela aþýrý makyajlý veya eteði kýsa hanýmlar yoktur, herhalde. Çünkü bunlar da kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý. Müdür bey, yönetmeliðe karþý hassasiyetinden dolayý böyle davranýyorsa, diðer yönetmeliðe aykýrý kýyafetlere de herhalde ayný muameleyi yapýyordur. Tanýklar öyle demiyor, ama. Okulda aþýrý makyajlý, kýsa etekli baþka haným öðretmenler olduðu söyleniyor. Müdür beyin hassasiyeti yönetmelik ise bu öðretmenlere de iþlem yapmýþ ve sýnýftan çýkarýp, milli eðitim müdürlüðüne yazý yazmýþ olmalý. Bu durumda ayrýca, 657 sayýlý kanunun 125-E/ a bendindeki düzenlemeye aykýrý olarak Ýdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumlarýn huzur, sükun ve çalýþma düzenini bozmak suçunu da iþlemiþtir. Kanuna aykýrý bu davranýþý sebebiyle Devlet memurluðundan çýkarma cezasýný hakkedecek bir disiplin suçu iþlemiþtir. Diðer haným öðretmenlere gösterilen saygý ve hoþgörünün benzerini bu haným öðretmen de fazlasýyla hakkediyor. Müdür bey yetkisini aþarak, fiilen öðretmenin sözleþmesini de iptal etmiþ. Eskiden böyle iþler çoðunlukla devlet içine çöreklenen çetelerin elemanlarý yapardý. Güya çeteler yargýlanýyor. Müdür beyin vasfýný ortaya çýkarmak amirlerinin görevi. Böyle yapmýyorsa müdür beyin derdi þahsi bir husumet veya mazlum öðretmenin kiþisel tercihleri ve dinin emri olan baþörtüsüne karþý düþmanlýðýndan olmalý. Baþka bir izahý var mý? Yönetmeliði sadece baþörtülüye karþý silah olarak kullanan okul müdürü de, buna göz yuman ve gizlice destekleyen veya en azýndan gerekli müdahaleyi yapmayan ilçe milli eðitim müdürlüðü yetkilileri ve sair mülki erkan da sorumludur. Bir insanýn en temel insan haklarý ayaklar altýna alýnýyorsa, buna karþý sessiz kalmak, bu zulmü onaylamaktýr. Hele, yetkili ve görevliler sessiz kalýyorsa. Þimdiye kadar örtünenlere karþý saldýrýda bulunanlara karþý bu hükümlerin uygulanmamýþ olmasý, kimseye cesaret vermemeli. Artýk baský altýnda, post modern darbe tehdidiyle yaþamýyoruz. Toplumsal barýþý dinamitleyenler cezasýný çekmeli. tek hat olarak düzenlenmeli. Kalan mesafe ise minibüs hatlarýnýn sayýsýnýn artýrýlarak her mahalleye yeterli sayýda minibüs hattý kurulmalý. Mahalle baðlantýlarý tek fiyatlý besleme hattýna çevrilerek ücret ve hat entegrasyonuna tabi olmasý çözüm saðlayabilir. Bu konuda yetkili kurumlarla yazýþmalar yapýlmýþ olup henüz bir sonuç alýnamamýþtýr. Son 30 yýlda Türkiye ne kazandý? Y l : 10 Say : 286 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir Deðerli Dostlar, Türkiye yaklaþýk bir asýrlýk sorununu çözme noktasýnda ilk kez bu kadar kararlý ve ilk kez bu kadar saðlam temeller üzerine bir uzlaþý bina ediliyor. Sayýn Baþkanýmýz, siyasi hayatýný bu dava uðruna riske etmiþ durumda. Oysa köþesinde oturup milliyetçi, mu- ÝSA hafaza- kar ve li- DOÐAN beral söylemleriyle ve mevcut siyasi duruþuyla bir 10 yýl daha bu ülkenin siyasi liderliðini götürebilir. Mevcut tabloda siyasi rakibi yok ve yakýn gelecekte de olmayacak gibi. Peki neden zor yolu seçiyor sayýn Baþbakanýmýz? Çünkü böylesi asýrlýk sorunlar kellenizi feda etmeden, baldýran zehiri içmeden çözülemez. Son 30 yýlda Türkiye ne kazandý? Cevap yok! Peki, ne kaybetti? Birçok cevabý var! Terör sorunu ilk ortaya çýktýðý zamanlarda askeri güçle bastýrýlabilirdi. Ama zamanla sorun bölgesel, ulusal, uluslararasý sorun haline geldi. Bugün artýk sadece askeri olarak sorunu bitiremezsiniz. Bu yüzden 4 ayak ile sorun anlamsýzlaþtýrýlmalýydý. 1) Güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyeti artýrýldý, istihbarat tek elden toplandý. Yani Askeri Caydýrýcýlýk artýrýldý. 2) Bölgenin ekonomisi geliþtirildi, alt ve üst yapý yatýrýmlarýyla beraber bölgeye önemli teþvikler saðlandý. Refah seviyesi arttýkça canýn kýymeti de artar! 3) Kültürel haklar son derece geniþletildi. Artýk kimse kültür noktasýnda istismar edemiyor. 4) Siyaset yapma özgürlüðü geniþletildi. Çok aðýr tahriklere raðmen artýk parti kapatma olmuyor. Bugün sorunun çözümü üzerine konuþurken, sorunun yarattýðý oluþumlarý da görmemek olmaz. Çünkü bu sorunun varlýðýndan siyasi ve ekonomik olarak menfaat saðlayanlar vardý. Sorun çözüldüðünde kendilerine yeni dayanak noktasý bulmasý gerekenler olacak. Daha fazla çalýþýp ülke siyasine bir bütün olarak katýlacaklar. Yani sorunun çözümüyle siyaset kurumu da kendini deðiþtirecek. Bir Salý günü gurup toplantýsýnda CHP, BDP ve MHP'nin ekonomi, sosyal, politikalardan muhalefet yaptýðýný düþünsenize! Hoþ olmaz mý? Tarihi günler yaþýyor olabiliriz.bu sorun ortadan kalktýðýnda Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararasý platformdaki etkinliði artacak, ekonomimiz 10 yýl içinde 3-4 kat büyüyecek ve tüm bu geliþmelerin paralelinde gerçek manada baðýmsýz ve refah bir ülke yolunda emin adýmlarla yürüyebileceðiz. 21 yy'da bilgi çaðýnda çaðýn dýþýnda kalan bu sorunu çözmek, eski siyasi anlayýþa göre çok daha kolaydýr. Bundan yýl önceki siyasal ortamda bugünkü konuþulanlarý kimse konuþmazdý. Çünkü o günlerin siyasal ihtiyaçlarý daha farklý þeylerdi. Bugün gelinen noktada artýk ekonomi ve sosyal politikalar üzerinden siyaset yapmanýn deðeri eskisi gibi yüksek deðil.çünkü ekonomi ve sosyal politikalarda önemli atýlýmlar yapýldý.bugün siyaset kurumu için en deðerli siyasi argüman "terör sorununu çözmek" tir. Çaðý atlarken sadece bilim ve teknik ile deðil, sorunlarýn güncelliðiyle de çað atlanmalý. Biliþim çaðýnýn sorunlarýný endüstri çaðýnýn yöntemleriyle çözülemeyeceði gibi endüstri çaðýnýn sorunlarýný da biliþim çaðýnýn yöntemleriyle çözemezsiniz. Bu nedenle bu geri kalmýþ, anlamsýz sorun bir an önce çözülmeli ve Türkiye aklýný, fikrini, enerjisini biliþim çaðýna yoðunlaþtýrmalýdýr. Bu çaðda geri kalanýn kaybedecekleri geçmiþ çaðlardan çok daha fazladýr. Sanayi çaðýna geç baþlayabilirdiniz (Güney Kore v Japonya gibi) ama daha hýzlý koþarak aradaki mesafeyi telafi edebilirdiniz. Ama bugün biliþim çaðýnda herkes hýzlý koþarken kaplumbaða gibi yürüyemezsiniz! Terör sonunun çözülmesinin getireceði olumlu çarpan etkisini hesap etmek için geçmiþteki negatif çarpan etkisini göz önüne getirmeniz yeterlidir. - Dünyada sorunlar ne zaman çözümsüzleþir? - Batý iþin içine girince! Biz bu soruna Batý gözüyle deðil (at gözüyle deðil!) ait olduðumuz topraklarýn gözüyle bakacaðýz. Artýk ok yayýn geriliminin son noktasýna geldi. Þimdi okun yaydan çýkma zamaný. Þimdi tarihi misyonumuza asýrlýk bir aradan sonra devam etme zamaný! Hadi 1000 yýllýk çýnara beraber su dökelim! SANAL ALEMÝN UCUZ KAHRAMANLARI! SÝZE SESLENÝYORUM! Hangi bilgi ile nasýl yazýyorsunuz? Hangi bilgi ile nasýl görüyorsunuz? Bütün gün boþ oturup boþ beyinlerle vatan kurup, vatan yýkýyorsunuz! Kendi ülkenizin Baþbakanýna hain diyorsunuz. Sizin hain dediðinize bu ülkenin yarýsý gönül vermiþse, biraz olsun bu ülkenin yarýsýna saygý duyun. Çünkü o saygýya yarýn siz de muhtaç olabilirsiniz. Birilerinin herhalde boþ çeneye vakti çok olmalý ki sürekli sanal siyaset yapýyorlar. Ne kadar heykel meraklýsý olmuþlar ki kendine faydasý olmayana biat ediyorlar. Boþ beyinle boþ þeyler düþünülür, boþ beyinle zihinler kolay maniple edilir, boþ beyinle aklýna ilk gelen doðru gibi gözükür, boþ beyinle terazi yerine göz kararý kararlar verilir. Okuyun be kardeþim! Ne olur okuyun! Saðlýcakla kalýn.

7 15-31 Mart 2013 Ayd n: Milletimiz Adeta Narkozla Hissizleştiriliyor Saadet Partisi Sultanbeyli Gençlik Kolları, dün 5 Yıldızlı Aksiyonlar adı altında etkinlikler düzenledi. Pazar sabah namazı ile başlayan program Milli Görüş Gençliği Buluşuyor isimli kahvaltı programı ile devam etti. Kahvaltıya katılan Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın, Ülkemiz, basiretsiz hükümetlerin iş başına getirilmesi sonucunda yoksulluk, işsizlik, buhran ve tahribatlarla karşı karşıya kalmış durumdayız dedi. güncel 7 Şendiller; Yazıcıoğlu'nun ölümü kaza değil suikast 16 Mart Cumartesi günü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu nu anma programı için Sultanbeyli ye gelen Ökkeş Şendiller, program öncesi BBP İlçe Teşkilatında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Şendiller: Yazıcıoğlu nun helikopterin düşmesinin kaz değil suikast olduğuna inandığını söyledi. S AYDIN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ aadet Partisi Sultanbeyli Gençlik Kolları ölümünün yıl dönümünde Erbakan ı anma ve anlama programı düzenledi. 5 Yıldızlı Aksiyonlar adı altında düzenlenen etkinli sabah namazı ile başladı. Daha sonra gençler ile Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın buluşturuldu. Atlas Kongre Salonunda gerçekleştirilen sabah kahvaltı programına yaklaşık 200 genç katıldı. Kahvaltı programının açılış konuşmasını Saadet Partisi Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı Fethullah Bülbül yaptı. Sonrasında söz alan İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, gençliğin teşkilatta ki önemine değindi ve gençlere çalışmalarında başarılar diledi. Sonrasında söz alan Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın, gündemde ki konulara değindi. MİLLET NARKOZLA HİSSİZLEŞTİRİLİYOR Dünyamızın siyonizmin kirli emelleri sonucunda kan, gözyaşı, açlık ve savaşlarla boğuştuğunu belirten Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın Ülkemiz, işbirlikçi hükümetlerin iş başına getirilmesi sonucunda yoksulluk, işsizlik, buhran ve tahribatlarla karşı karşıya kalmış durumdadır. Açıkçası neyi değerlendireceğimiz hususunda sıkıntı içerisindeyiz. Neden? Çünkü ülkemizde hemen hemen her gün hızlı ve yoğun bir şekilde gündem değişmekte ya da değiştirilmektedir. Bunun sonucunda gerçek gündemler milletimizin gözünden kaçılarak suni gündemlerle adeta insanımız narkozlanmaktadır. Narkozlanmış bir hastanın böbreğini alsanız bunu hissedebilir mi? Aynı şekilde milletimiz narkozlanıyor ve tarihi, kimliği, inancı, kaynakları elinden alınmak isteniyor. İşbirlikçi medya kanalıyla gerçekler gizleniyor ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar örtbas ediliyor. Buna seyirci kalamayız! Artık yeter! dedi. PATRİOTLAR TERÖR DEVLETİ İSRAİL İ KO- RUMAK İÇİN Mİ? Ülkemizin doğusunda füze savunma sistemleri adı altında konuşlandırılacak olan patriot füzelerin neden talep edildiğini soran Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın, Peki, bu füzeler neyin nesi? Birden bire nereden çıktı? Neden NATO dan böyle bir talepte bulunma ihtiyacı hissettik? Suriye den gelecek olası saldırılar için mi? Yoksa İran a yapılacak saldırılardan terör devleti İsrail i korumak için mi? Ayrıca NATO nun kontrolünde olacak ve yabancı askerler tarafından yönetilecek bu sözde! savunma sistemlerinin maliyetinin tamamı neden sadece bize ait? Bütün bu sorular bir yana acaba patriotlar sadece savunma sistemi mi? Ülkemizde konuşlandırılmak üzere gelecek olan bu silahların içerisinde saldırı amaçlı kullanılacak silah ya da benzeri türden malzemeler de olamaz mı? Yabancı askerlerin sarhoşluğuna denk gelecek şekilde kaza süsü verilmiş saldırıların gerçekleşmeyeceğine dair kim garanti verebilir? NATO, bugüne kadar hiçbir İslam ülkesinde mazlumdan yana olmadı! NATO, kendisine İslam ı düşman olarak seçmişken Türkiye gibi nüfusunun %99 u Müslüman olan bir ülkede böyle bir sistem kuruyorsa eğer bu bizim için büyük bir zillettir! Şöyle bir baktığımızda arkamızda kimler var? Avrupa Birliği, Amerika, Fransa, İsrail ve NATO Peki, karşımızda kimler var? Filistin, Irak, İran ve Suriye Yani kardeşlerimiz var. Müslüman ı Müslüman a düşman edecek olan bu sözde savunma sisteminin; özünde saldırı sisteminin, kurulması kesinlikle vahim sonuçlar doğuracaktır. Biz 40 yıldır Erbakan Hocamızdan şunu öğrendik: Siyonizm hiçbir taşın altını boş bırakmaz. Elbette her işin ucu sonunda İsrail e dayanıyor diyemeyiz. Ama her kaldırdığımız taşın altında da İsrail var, Siyonizm var. dedi. Gençlik Kollarının programı akşam Kapalı Spor salonunda yapılan ve Fatih Erbakan ın katıldığı program ile devam etti. 'KAZA DEĞİL, SUİKAST' ultanbeyli Alperen Gençliği, merhum Muhsin Yazıcıoğlu nu anma programı düzenledi. Cumartesi akşamı Atlas Kongre Salonunda düzenlenen programa Kahramanmaraş eski Milletvekillerinden Ökkeş Şendiler de katıldı. Program öncesi BBP Sultanbeyli ilçe teşkilatına geçen Şendiller, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Muhsin Yazıcıoğlu nun kazası ile ilgili bir soru üzerine açıklama yapan Şendiller: Kazayla ilgili görüşlerimi savcıya da aktardım. Açılan soruşturmada gelinen noktada ciddi adımların atılmadığını görüyoruz dedi. Son dönemlerde kazayla ilgili değişik konuların gündeme getirildiğini kaydeden Şendiller, baştan beri yaşanan olayın kaza olduğuna inanmadığını belirterek, helikopter kazasının bir suikast olduğunu iddia etti. Olayın arkasında kimlerin olduğunu yargının takip ettiğini kaydeden Şendiller, ancak gelinen nokta itibariyle bir arpa boy alınmadığını ifade ederek Ben Hükümetin de bu konuda aksaklıklarının olduğunu düşünüyorum, çünkü aramama kurtarmama faaliyetleri ile ilgili, sorumlular hakkında çok fazla bir şey yapıldığı söylenemez diye konuştu. DÖRT YILDIR İDDİANAME HAZIRLANAMADI BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasında vicdanların rahatlatılmadığını söyleyerek sözlerine devam eden Şendiller, helikopterin düştüğü yeri gördükten sonra bunun bir kaza olmadığını düşünmeye başladığını söyledi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve hükümetin konunun üzerini kapatmaya çalıştığını iddia eden Şendiller şunları söyledi: Televizyonlarda baktığımız zaman sanki helikopter dağa çarpmış gibi görünüyor. Ama helikopter dağa çarpmamış, vadiden doğru gitmiş ve düşmüş. Öyle çarpacak bir yer de yok. Yani gidip görene kadar ben de çarpmış diye düşünüyordum. Şimdi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği rapor var. Neymiş pilot telefonla konuşuyormuş da düşmüş diyorlar. Bir kere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve hükümet bu meseleyi kapatmaya çalışıyor. Bu rapor da bunu gösterir ifadelerini kullandı. Şendiller, Dört yıldır savcı tarafından iddianame nin hazırlanamadığını bununda sıkıntı oluşturmaya başladığını söyledi. Uğurluel; Mehmet Akif aksiyon adam yd! Ünlü tarihçi, yazar Talha Uğurluel, İstiklal Marşı nın milli marş olarak kabulünün 92. yıldönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy u anlattı. Küçükçekmece Belediyesi nin düzenlediği Bir Aksiyon İnsanı Mehmet Akif adlı söyleşiye katılan Küçükçekmeceli vatandaşlar, Talha Uğurluel in eşşiz anlatımıyla Mısır dan İstanbul a İstiklal Şairiyle birlikte yolculuk yaptı. CHP teşkilatının istediği İstanbul adayı Sarıgül ş CHP teşkilatları seçmenle bire bir temas kurarken Genel Başkan da partili yöneticilerin nabzını tutuyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 12 belediye başkanı ve ilçe yöneticilerine 'Adayımız kim olsun' diye sordu. Sarıgül yanıtını aldı Martı'nda yapılacak mahalli idareler seçimleri için Fransızlardan taktik alan CHP, bir yandan da teşkilatın nabzını yokluyor. Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 12 belediye başkanı ve ilçe yöneticilerine 'Adayımız kim olsun' diye sordu. Yöneticilerin büyük bölümü Mustafa Sarıgül isminde birleşti. Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a seçim kazandıran kampanyayı yürüten ajans, bu kez CHP'ye çalışacak. Hollande'ın adaylığı süresince 5 milyon kişiye dokunduğunu belirten ekip, CHP'ye işin püf noktalarını anlattı. Örgüt Sarıgül dedi İlçe teşkilatları ev ev gezerken CHP lideri de İstanbul adaylığı için nabız yokladı. Kılıçdaroğlu, metropoldeki 12 partili belediye başkanı ve ilçe yöneticilerine "İstanbul'da kiminle başarılı oluruz? İlçenizdeki vatandaşın görüşü ne?" diye sordu. CHP'li yöneticilerin tamamına yakınının Mustafa Sarıgül isminde birleştiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun da görüşmelerde 'İstanbul adayımız en geç eylül ayında açıklanacak" dediği belirtildi. S AKİF İN MISIDAKİ EVİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ efaköy Kültür ve Sanat Merkezi nde düzenlenen söyleşiye katılan Uğurluel, katılımcılara barkovizyondan Mehmet Akif in 11 yılını geçirdiği Mısır, Helvan daki evinden seslenerek başladığı konuşmasında, İstiklal Şairinin evinde şu anda Helvanlı bir ailenin yaşadığını belirterek yetkililerin bu eve sahip çıkması gerektiğini söyledi. MİLLİ MÜCADELENİN DESTEKÇİSİ OLDU Ersoy un, Kuran-ı Kerim in mealini yazarak ve Kahire Üniversitesi nde ders vererek Mısır daki günlerini geçirdiğini kaydeden Uğurluel, Mehmet Akif Ersoy, birçok dili ana dili gibi konuşan güngörmüş bir aydın ve vatanın kurtuluşunda çok çabası olan bir insandır. dedi. Edebiyata olan ilgisi ve hassas yapısına rağmen, küçük yaşta babasını kaybeden Mehmet Akif Ersoy un ailesine bakmak zorunda kalması nedeniyle baytar mektebini seçtiğini belirten Uğurluel, İstiklal Şairinin hayatının zorluklarla geçtiğini, Kurtuluş Savaşı zamanlarında da Anadolu nun dört bir yanını dolaşarak milli mücadeleye destek verdiğini dile getirdi. İSTİKLAL MARŞI DÖRT KEZ OKUNARAK KABUL EDİLDİ Çok hassas biri, bir haksızlık gördüğü zaman içinde tutamıyor ve hemen karşı çıkıyor. Aynı zamanda sözünün de eri. Arkadaşı ile birbirlerine söz veriyorlar savaş zamanında; eğer ikimizden biri ölürse, hayatta kalan ölen kişinin çocuklarını da evlat edinecek ve onlara babalık yapacak diye. Mehmet Akif in arkadaşı ölüyor ve onun 3 çocuğunu da kendi 5 evladıyla birlikte büyütüyor. İstiklal Marşı nı yazması karşılığında verilmek istenen 500 lirayı da kabul etmemiş, Ben istiklal Marşı nı parayla yazmam. demiştir. diyerek İstiklal Şairinin kişilik özelliklerinden de bahseden Talha Uğurluel, 92 yıl önce Ersoy un yazdığı İstiklal Marşının TBMM de dört kez okunarak kabul edildiğini ifade etti.

8

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi TDED Manisa Şube Başkanı

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016 Sayı: 236 Yıl:20 Temmuz 2016 Adres : T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat/Ankara Tel : 0.312 295 30 00 Faks : 0.312 295 40 94 e-mail : sayistay@sayistay.gov.tr web : www.sayistay.gov.tr 1 Yeni Seçilen

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Haziran 25, 2017-8:26:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2017 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili (FETÖ/PDY) 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MART AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MART AYI ÇALIŞMA PROGRAMI 02.03.2017 21:00 ANKARA A HABER "ARKA PLAN" PROGRAMINA KATILDIM 5 08.03.2017 21:00 ANKARA 10.03.2017 19:00 AMASYA 11.03.2017 10:00 SOMA 11.03.2017 11:00 SOMA 11.03.2017 12:00 SOMA 11.03.2017 12:30 SOMA

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü

15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü 15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü Milletvekili 1 1- BİNGÖL ZİYARETİ ÖNCESİ Bingöl ziyareti için

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

'Bende dağa çıkmadım'

'Bende dağa çıkmadım' 'Bende dağa çıkmadım' Milletvekili Pervin Buldan'ın yaşadıklarından yola çıkarak açıklamarda bulunan ve 'bende olsa dağa çıkardım' diyen Başbakan Yarsımcısı Bülent Arıç Başbakan recep Tayyip Erdoğan'ın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU İVRİNDİDE BAYRAMLAŞMA SEVİNCİ

DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU İVRİNDİDE BAYRAMLAŞMA SEVİNCİ Bizim İvrindi Gazetesi 532 HABERLER 19/09/2016 Sayfa 3 DEVLETİN ZİRVESİ ERDEKTEKİ CENAZEDE BULUŞTU DEVLETİN ZİRVESİ ERDEK'TE CENAZE TÖRENİNDEYDİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "ANNEM" DEDİĞİ ZÜMRİYE İLGEN'İN

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir/Limonluk Mahallesi Muhtarlığını

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı 14. Dönem Siyaset Akademisi Lider Ülke: Türkiye Yerel Yönetimler-II programında dereceye girenler ödüllerini Sayın Başbakanımızın elinden aldı. Mart

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Ana Sayfa» Sektörel 02.11.2015 16:21 Yaklaşık 30 yıldır İstanbul Servisçi Esnafı gündemini meşgul eden Plaka Tahdidi konusu hakkında geçtiğimiz haftalarda oldukça ilgi

Detaylı

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Ocak 08, 2013-7:10:56 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bugün itibarıyla Suriye'den ülkemize gelmiş, kamplarımızda kalan sığınmacı sayısı 152 bin 51'dir'' dedi.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DALKARA NURHAK VE ELBİSTAN DA

DALKARA NURHAK VE ELBİSTAN DA DALKARA NURHAK VE ELBİSTAN DA Partisinin düzenlediği miting için Elbistan a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, HDP nin ülke genelinde barajı aşacağına

Detaylı

Üç nesil Anneler Günü

Üç nesil Anneler Günü Üç nesil Anneler Günü Mayıs 10, 2015-11:45:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, siyasete başladığında 1,5 yaşında olan ve adeta "parti içinde büyüyen" 15 yaşındaki kızı Ayşe ve her zaman kendisine

Detaylı