Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: Baþbakan Erdoðan, Ümraniye Belediyesi Yeni hizmet binasýnýn açýlýþýný yaptý Üm ra ni ye Be le di ye si Ye ni Hiz met Bi na sý'nýn res mi açý lýþ tö re ni, Baþ ba kan Er do ðan'ýn ka týl dý ðý bir pro gram la, yo ðun ka tý lým ile ger çek leþ ti ril di. Üm ra ni ye Be le di ye si Ye ni Hiz met Bi na sý Açý lýþ Töreni, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý bir programla yapýldý. Açýlýþ törenine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Ak Parti Ýstanbul Milletvekilleri, Ýstanbul Valisi Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, Ak Parti Ýl Baþkaný Aziz Babuþçu, Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran, Ýstanbul Ak Parti Ýlçe Baþkanlarý, Ümraniye Belediyesi Kardeþ Þehir Bosna Hersek'in Fojni ca il çe si nin Be le di ye Baþ ka ný Sal kan Merd za nic, Fi lis tin Ja ba lia Al Naz lah Be le di ye Baþ ka ný Ýs sam Jou dah, Ýl çe Be le di ye Baþ kan la rý, Üm ra ni ye Be le di - ye si Mec lis Üye le ri, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan Yar dým cý la rý, STK tem sil ci le ri, seç kin da vet li ler ve on bin ler ce va tan daþ ka týl dý. 03 TE Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, San cak te pe'de ki 23. Mo tor lu Pi - ya de Alay Ko mu tan lý ðý'nýn Çor lu'ya ta þý na ca ðý ný ve Sað lýk Ba kan lý - ðý'nýn söz ko nu su alan da has ta ne pro je si ne baþ la ya ca ðý ný söy le di. Sað lýk Ba ka ný Meh met Mü ez zi noð lu ise ko nuy la il gi li 15 gün ön ce pro - to kol im za lan dýk la rý ný ha týr lat tý. Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz ve Sað lýk Ba ka ný Meh met Mü ez zi - noð lu, San cak te pe Be le - di ye si'ni zi ya ret et ti. Zi - ya re tin ar dýn dan ba sýn men sup la rý na açýk la ma ya pan Ba ka ný Mü ez zi - noð lu, 3 bu çuk mil yon met re ka re ye ya kýn bir ala nýn Sað lýk Ba kan lý ðý - mý zýn hiz me ti ne su nul - ma sýy la il gi li yak la þýk 15 gün ön ce bir pro to kol im za la dýk. Mil le ti miz adý na Türk Si lah lý Kuv - vet le ri'ne te þek kür edi - yo rum. Türk mil le ti adý - na bel ki de dün ya ça pýn - da üze rin de ça lý þa ca ðý - mýz alan. de di. Söz konusu alanýn Ýstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduðunu ifade eden Mü ez zi noð lu, "Farklý projeleri çalýþabileceðimiz bir alan. Bundan sonraki süreçle ilgili ulus la ra ra sý des tek de alarak saðlýkta bir Türkiye projesi üzerinde çalýþa ca ðýz. Ýnþ al lah hem böl ge ye hem Ýs tan - bul'umu za mar ka bir projenin yerine sahip olduk. Önümüzdeki süreçte de proje çalýþmalarýný yaparak ülkemize güzel bir saðlýk tesisini kazandýrma çalýþmalarýna Bismillah dedik. ifadelerini kullandý. 03 TE Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi Fi lis tin'in Ja ba lia ken ti Be le di ye Baþ ka ný Es sam Ju da, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin'i ma ka mýn da zi ya ret et ti. Baþ ba kan Re cep Ta - y yip Er do ðan'ýn açý lý þý - ný yap tý ðý Üm ra ni ye Be le di ye si Hiz met Bi - na sý açý lý þý na ge len Fi - lis tin'in Ja ba lia ken ti Be le di ye Baþ ka ný Es - sam Ju da, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes - kin'i ma ka mýn da zi ya - ret et ti. Fi lis tin'de ki son du rum la il gi li Baþ - kan Kes kin'e bil gi ve - ren Baþ kan Ju da, Tür ki - ye'nin des te ði ni her daim his set tik le ri ni söy le di ve için de bu - lun duk la rý zor þart lar kar þý sýn da Türk in sa ný - nýn des te ði nin ken di le - ri için çok önem li ol du - ðu nu be lirt ti. Kar deþ þe hir iliþ ki le - ri nin ge liþ ti ril me si ve þe hir de ki zor eko no mik þart lar hak kýn da gö rüþ alýþ ve ri þin de bu lu nan iki be le di ye baþ ka ný, Fi - lis tin in sa ný nýn ya þam þat la rý ný iyi leþ tir mek adý na ya pýl ma sý ge re - ken le ri ko nuþ tu. Mehmed Akif Ersoy Sultanbeyli'de anýldý Mil li þair Meh met Akif Er soy'un Türk Mil le ti'ne ar - maðan ettiði Ýstiklal Marþý'nýn 92. kabul yýlý, Sultanbeyli'de düzenlenen özel etkinlikle kutlandý. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün kutlandýðý programda, Meh met Akif Er soy ve þe hit ler de anýl dý. Sul tan bey li Be le di ye si ve Hüsnü Öz ye ðin Ana do lu tak la þa dü zen le di ði pro - gram la Ýs tik lal Mar þý'nýn Li se si'nin Sul tan bey li ka bu lü nün 92. yýl dö nü - Kül tür Mer ke zi'nde or - mü kut lan dý. 03 TE

2 15-31 Mart güncel İstanbul da Suriye halk na destek mitingi Suriye direnişinin 3. yıldönümünde; Türkiye'nin dört bir yanında, Cuma namazı çıkışı Suriye halkına ve mültecilere destek, diktatör Esad'a lanet temalı yürüyüş, gösteri ve basın toplantısı etkinlikleri düzenlendi. 15 Mart Cuma günü Fatih Camii'nde kılınan Cuma Namazı'ndan sonra, Saraçhane'ye kadar yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. 4HABER MERKEZİ Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu'nun düzenlediği Suriye direnişine destek etkinliklerine, genç yaşlı, kadın erkek on binlerce insan katıldı. Etkinlikler; Van, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara Hacı Bayram, Ankara Kızılay, Afyon, Manisa, Samsun, Çanakkale, Muş, Ağrı, Mardin, Osmaniye, Sapanca, Akhisar, Sakarya Karasu, Sakarya Geyve ve İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da Fatih Camii'nde, Cuma namazı sonrası, camii avlusunu dolduran insanlar ellerinde Suriye ve Türkiye bayraklarıyla, halkına bomba yağdıran eli kanlı katil diktatör Beşşar Esad'a lanet ve direnişi sürdüren Suriye halkına destek vermek amacıyla Fevzipaşa caddesinden Saraçhane'ye kadar yürüdü. Fatih Sultan Mehmet parkında toplanan coşkulu kalabalık, ''Suriye Halkı Yalnız Değildir'', ''Katil Esad Hesap Verecek'', ''Uyuma Kardeşine Sahip Çık'', Suriye'ye Özgürlük, Katil Esad Suriye'den Defol, Halep e Humus a Direnişe Bin Selam, Kahrolsun Baas, Kahrolsun İşbirlikçiler vb. sloganları eşliğinde gösteri yaptı. Gösteri alanında okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra araştırmacı yazar ve Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan konuşmasını yaptı. Ramazan Kayan konuşmasına, Suriye direnişini, destansı Suriye şahlanmasını selamlamak ve sahiplenmek için bir araya geldiklerini söyleyerek başladı. Suriye'de yaşanan olayların çözümü; Birleşmiş Milletler den değil Birleşmiş Yürekler den geçer. Kalabalığa hitap eden yazar Ramazan Kayan, Suriye de yaşanan vahşete dikkat çekti. Suriye halkına bütün Müslümanların yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Kayan, hükümeti de yeterince destek vermemekle eleştirdi. Kayan, Suriye halkının ülkede mezhep çatışması çıkartmak isteyenlerin umutlarını da boşa çıkartacağını ifade etti. Arap-Acem savaşı çıkmasını bekleyenlerin de çabaları boşa çıkacaktır. Suriye'ye olan desteğimiz gıyabi cenaze namazı kılmakla kalmamalıdır. Bizim görevimiz sadece yetimlerin ve dulların karınlarını doyurmak değildir. Suriye üzerinden oynanan oyunları boşa çıkarmamız lazımdır. ifadelerine yer verdi. İHH Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Suriye Şam Uleması'ndan Vahid İşraki ve Suriye Müslüman Kardeşler Hareketi'nden bir temsilci birer konuşma yaptılar. Suriyeli mülteci ailelerinden iki kız çocuğu da birer şiir okudular. Ardından Grup Yürüyüş'ün Türkçe ve Arapça seslendirdiği marşlar hep bir ağızdan söylendi. Program marşlardan sonra Medeniyet Derneği'nden araştırmacı yazar Beşir Eryarsoy'un yaptığı dua ile son buldu. Etkinliğe katılan STK'lardan bazıları: Anadolu Öğrenci Birliği, Anadolu Platformu, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İHH, Mazlumder, Özgürder, AKDAV, Fıtratder, Bekader, Mekder, Mektep, Bab-ı Alem, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Filistin Dostluk Derneği, Hak-İş Konfederasyonu, İnsan Hak ve Hürriyetleri, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İsra Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İyilikder, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Sadakataşı, Sancaktar, Uluslararası Doktorlar Birliği, Yeryüzü Doktorları Derneği. AK Partili Çavuşoğlu'ndan 2B açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, 2B arazilerinin rayiç bedelleri ile ilgili açıklama yaptı. 4HABER MERKEZİ K Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, 2B arazilerinin rayiç bedelleri ile ilgili A olarak, ''Ne Başbakanımızın ne de bakanlarımızın 'devletin arazisinin şu fiyata satılması gerekir' gibi bir tespiti mümkün'' dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda parti mensuplarıyla bir araya geldi. İktidara geldiklerinden beri çözmeleri gereken bir 2B Yasası olduğunu belirten Çavuşoğlu, ''2005 yılında bir yasa çıkardık. Vatandaşlarımıza o zamanın şartlarına göre arazi tapularını o zamanın değerlerine göre vermek istedik. Ancak CHP, Anayasa Mahkemesine götürünce iptal oldu. Bunu eleştirsek de Anayasa Mahkemesi'nin kararına hepimiz uymak zorundayız'' dedi. Sonraki süreçte tekrar kadastro ve planlama çalışmaları yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, 31 Aralık 1981'den önce orman vasfını yitirmiş alanların tespiti için tekrar yasa çıkardıklarını kaydetti. Rayiç bedellerin belirlenmesinden sonra vatandaşlardan ciddi şekilde tepkiler geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, Hatta vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bazı gösteriler yaptı. Buna saygımız var. Üslubu veya kişilere yönelik eleştirileri kabul etmesek de vatandaşımızın demokratik hakkı. Bizim de hükümet olarak görevimiz şu; Bu kararlılığı ortaya koymak, vatandaşlara bunu vermek için gerekli çalışmayı yapmak. Meclisin de görevi buna uygun yasayı çıkarmak diye konuştu. Yasayla ilgili vatandaşlardan gelen tepki ve istekleri dikkate alarak bazı değişiklikler yaptıklarını, rayiç bedellerin tarım alanlarında yüzde 50'ye düşürüldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, taksit sayısının 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını, mücavir alanlara girmeyen yerlerin 6 yıl taksitle ödenmesini sağladıklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu konuda kanaatlerini gösterdiklerini ve yasanın tekrar incelenmesi için fikirlerini ilettiklerine işaret ederek, Ancak son rayiç bedellerin belirlenmesinin ardından vatandaşlarımızın çoğunluğunda tepki var. Rayiç bedelleri belirleyen uzmanlardır. Daha önce rayiç bedellerin belirlenmesinde itirazları değerlendirerek Maliye Bakanlığı'na ilettik. Geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.00'da girdiğimiz toplantı 20.00'de bitti. 10 saat aralıksız tüm il ve ilçelerden gelen şikayetleri anlattık diye konuştu. Vatandaşların, rayiç bedelleri Başbakan ve milletvekillerinin istedikleri gibi belirlemesi beklentisi içerisinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ne Başbakanımızın ne de bakanlarımızın 'devletin arazisinin şu fiyata satılması gerekir' gibi bir tespiti mümkün. Bu yasalara aykırıdır ve suçtur dedi. 2B konusunda bir gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu şöyle konuştu: Fiyatı normal olan da yüksek veya düşük olan da itiraz ediyor. Burası 2B de olsa nihayetinde devletindir. Vatandaşlar yıllarca kullanınca arazi ile özdeşleşiyor. Yıllar sonra tapu isterken bir de bedel ödemek zorunda kalıyor. Bu vatandaşımızın kolay kabulleneceği bir şey olmuyor. Bu yerler 75 milyonun malı mülküdür. Bedava vermek mümkün değildir. İkincisi de vatandaşımızın birikmiş parası olmayınca en düşük fiyatta da olsa göreceli olarak yüksek geliyor. Zaten taksit sayısının artmasının nedeni de budur. Ayrıca bankalardan kredi alınması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Mevlüt Çavuşoğlu, 2B eylemlerinde neden yokuz şeklindeki söylemlerinin izafi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: Milletvekilinin görevi Meclis te ve Maliye Bakanlığı'nda vatandaşın şikayetine çözüm aramaktır. Meydanlara gelerek popülizm yapmak istemiyoruz. Bu yasayı Anayasa Mahkemesine götüren partililerin yetkilileri vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışıyor. Bedava verelim diyor. Bunların gerçekçi bir yaklaşımı yoktur. Biz vatandaşların yanındayız yılında bu iş çözülseydi bu rayiç bedeller ortaya çıkmazdı. Biz gayret sarf ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Maliye Bakanlığı ile son bir çalışma daha yapıyoruz. Umut vermek için söylemiyorum. Tekrar bir araya gelerek çalışmaları değerlendireceğiz. Çavuşoğlu, AK Parti'nin Türkiye'de terör çözülsün diye adım atarken toplumun değerlerini görmemezlik yapmadığını, halka hizmet ettikleri için 3 dönemdir iktidarda olduklarını söyledi. Ağr Belediye Başkan Arslan, Fikri Ay makam nda ziyaret etti İstanbul a her gelişinde Ağrılı hemşehrilerini ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, bu geleneğini bozmadı. Son gelişinde önce Ağrılılar Dernek Başkanı Cengiz Sarı yı ziyaret eden Arslan, daha sonra hemşehrisi olan Sultanbeyli Mal Müdürü Fikri Ay ı makamında ziyaret etti. A 4HABER MERKEZİ AY, BAŞKAN ARSLAN A TEŞEKKÜR ETTİ ğrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, İstabul ziyaretinde Sultanbeyli de bulunan Ağrılı hemşehrilerini unutmadı. Önce Sultanbeyli Ağrılılar Derneği Başkanı Cengiz Sarı yı ziyaret eden Arslan, beraberinde Celal Gündoğdu, Vecdi Bayraktar ve dernek başkanı Cengiz Sarı ile birlikte Ağrılı olan Sultanbeyli Mal Müdürü Fikri Ay ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getiren Ay, hemşehrilerine olan duyarlılığı dolaysıyla Hasan Arslan başkanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkanımız, her İstanbul ziyaretinde iş yoğunluğuna rağmen hemşehrilerini yalnız bırakmıyor ve ziyaretlerde bulunuyor dedi. BAŞKAN ARSLAN ZİYARETLERDE BU- LUNDU Sultanbeyli de faaliyetlerine devam eden Ağrılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin çalışmalarının Ağrı dan duyulduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sultanbeyli de hemşehrilerimizi bir araya getiren ve dayanışmayı sağlayan Ağrılılar Derneğinin çalışmalarını Ağrıdan duyuyor ve görüyoruz. Bu çalışmalarda katkısı olan Ağrılılar Dernek Başkanı ve yönetimini tebrik ediyor, sizler gibi değerli ağabeylerinin bilgi, birikim ve tecrübeleri ile daha güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum dedi. Yapılan ikramlardan sonra Celal Gündoğdu, Fikri Ay, Cengiz Sarı, Vecdi Bayraktar ve Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Ağrılı İşadamı Hayrettin Atmaca, Ağrı önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Başaran ve Mehmet Ali Altaş ın ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Yapılan ziyaretler sonrası Hasan Arslan Ağrı ya doğru yola çıktı.

3 18 MART 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03 Ýstiklal þairimiz Mehmed Akif Ersoy Sultanbeyli'de anýldý Milli þair Mehmet Akif Ersoy'un Türk Milleti'ne armaðan ettiði Ýstiklal Marþý'nýn 92. kabul yýlý, Sultanbeyli'de düzenlenen özel etkinlikle kutlandý. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün kutlandýðý programda, Mehmet Akif Ersoy ve þehitlerde anýldý. Sultanbeyli Belediyesi ve Hüsnü Özyeðin Anadolu Lisesi'nin Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde ortaklaþa düzenlediði programla Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü kutlandý. Programa Ýlçe Kaymakamý Mehmet Ceylan, Garnizon Komutaný Tuðgeneral Veli Tarakçý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Necdet Dursun, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vefa Vedat Budak, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Bizlere Büyük Sorumluluk Yükledi Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Hüsnü Özyeðin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Karaca, Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý'nýn kabulü hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Karaca, "Ýstiklal Marþý'ný anlamak ve anlatmak için onun ne þartlarda yazýldýðýný bilmemiz gerekir. Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn, diyen Akif burada bize bir ders verir." dedi. Karaca, "Verme dünyalarý alsan da bu cennet vataný" cümlelerinin gençlere ve ülke halkýna büyük bir sorumluluk yüklediðini ifade etti. Türk Bayraðýna Sarýlarak Defnedildi Programa konuþmacý olarak katýlan gazeteci-yazar Hüseyin Öztürk, katýlýmcýlara Ýstiklal Marþý'nýn yazýldýðý dönem hakkýnda detaylý bilgiler sundu ve "Zor günlerden bugünlere geldik" dedi. Mehmet Akif Ersoy hakkýnda çeþitli araþtýrmalar yaptýðýný ifade eden Öztürk, Ersoy'un yaþadýðý dönemde karþýlaþtýðý zorluklarý katýlýmcýlara aktardý. Konuþmasýnda dönemin meclis tutanaklarýna da yer veren Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un Türk bayraðýna sarýlarak defnedilen tek þair olduðunu söyledi. Programda Mehmet Akif'in hayatýnýn anlatýldýðý sinevizyon gösterisi yapýldý. Ardýndan öðrenciler þiir okumalarý gerçekleþtirdi. Hüsnü Özyeðin Anadolu Lisesi öðrencileri Atatürk'ün Ýstiklal Marþý'nýn mecliste kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'un Ýstiklal Marþý'ný yazma anýný canlandýrdý. Program, ilçede eðitim gören öðrencilerden oluþan koronun Ýstiklal Marþý'ný okumasýnýn ardýndan son buldu. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Sancaktepe'deki 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlýðý'nýn Çorlu'ya taþýnacaðýný ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn söz konusu alanda hastane projesine baþlayacaðýný söyledi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ise konuyla ilgili 15 gün önce protokol imzalandýklarýný hatýrlattý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Sancaktepe Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yapan Bakaný Müezzinoðlu, "3 buçuk milyon metrekareye yakýn bir alanýn Saðlýk Bakanlýðýmýzýn hizmetine sunulmasýyla ilgili yaklaþýk 15 gün önce bir protokol imzaladýk. Milletimiz adýna Türk Silahlý Kuvvetleri'ne teþekkür ediyorum. Türk milleti adýna belki de dünya çapýnda üzerinde çalýþacaðýmýz alan." dedi. Söz konusu alanýn Ýstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduðunu ifade eden Müezzinoðlu, "Farklý projeleri çalýþabileceðimiz bir alan. Bundan sonraki süreçle ilgili uluslararasý destek de alarak saðlýkta bir Türkiye projesi üzerinde çalýþacaðýz. Ýnþallah hem bölgeye hem Ýstanbul'umuza marka bir projenin yerine sahip olduk. Önümüzdeki süreçte de proje çalýþmalarýný yaparak ülkemize güzel bir saðlýk tesisini kazandýrma çalýþmalarýna 'Bismillah' dedik." ifadelerini kullandý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ise projeye iliþkin þunlarý söyledi: "Türkiye'nin en büyük problemi yýllardýr saðlýk problemiydi. AK Parti hükümetleri döneminde olabildiðince saðlýk problemleri çözülmüþ durumda. Ancak iyide sýnýr yoktur. Daha iyiye götürmek istiyoruz. Anadolu yakasýnýn þehir hastanesi sayýn bakanýmýzýn da ifade ettiði gibi, en mükemmel, en güzel adeta 50 yýla hizmet edecek bir hastane planlamasý yapýlarak, yurtdýþýndan gerekirse danýþmanlýk hizmeti de alýnarak, Anadolu'ya, Ýstanbul'a yakýþan bir þehir hastanesi için gerekli olan yerle ilgili Genelkurmay Baþkaný'na, Kara Kuvvetleri Komutaný'na teþekkür ediyorum. Bunun protokolü imzalandý. Mevcut askeri birliklerimizin Çorlu'ya taþýnma projesi var. Taþýnma en kýsa zamanda bittiðinde bu yeri bu andan itibaren Saðlýk Bakanlýðý'na teslim ettik de projeye baþlayabilirler. Ancak Çorlu'daki yer tamamlandýðýnda burayý boþaltýp, Saðlýk Bakanlýðý'na teslim edeceðiz. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyidir." Tam gün yasasýyla alakalý soru sorulmasý üzerine Müezzinoðlu þöyle konuþtu: "Son durumu inþallah Haliç Kongre Merkezi'nde týp camiamýzla birlikte bu deðerlendirmeleri paylaþacaðýz. Bugünün ilk müjdesi, deðerli bakanýmýzla birlikte hem Sancaktepe ilçemize verdik. Bence bu Anadolu yakasý projesi deðil; bu bir Türkiye projesini Türk kamuoyuna vermemizden ciddi mutluluk duyuyoruz. Týp Bayramý ile ilgili söyleyeceklerimizi 18'de meslektaþlarýmýzýn olduðu salonda paylaþacaðýz. Aklýn yolu birdir, aklýn yoluna hep birlikte yürümeye çalýþýyoruz." Müezzinoðlu ve Yýlmaz, Sancaktepe Belediyesi'ne yaptýklarý ziyaretin ardýndan yerine þehir hastanesi yapýlacak olan askeri alanda incelemelerde bulundu.

4 4 güncel 18 Mart 2013

5 18 Mart 2013 güncel 5

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 18 MART 2013 Hep merak etmiþimdir, baþkalarý ne düþünmüþtür benim farklý düþündüklerime! Elbette merakla çýkmýþtýr bir sürü icat, iyi iþler ve kötülükler. Bugün hayatýmýz kolaylaþtýran birçok icat, hayatýmýzda her gizlimizi de açýða vuran þeyler. Acaba bunlar iyimi oldu yoksa kötümü? Bu sorularý sormakla bitiremeyiz. Ardý arkasý gelmez iyi ve kötü cevaplar alýr; iyi ki olmuþ da dediðimiz olduðu gibi, keþke hiç olmasaydý da dediklerimiz olmuþtur/oluyordur. Hayatýmýzýn birçok yerinde meraklarýmýz vardýr. Çocukluðumuzdan baþlar, ölünceye kadar da devam eder. Merakýmýz yüzünden baþýmýzýn belaya girdiði olduðu gibi; hayatýmýzýn güzel yönde akýþýný saðlayan durumlarda olmuþtur/oluyordur. Aklýnýzdan bu yazýyý okurken ne merak ettikleriniz ve gülüp/üzüldüðünüz halleriniz geçmiþtir. Ben bu konuyu neden yazdýðýmý da belki merak ediyorsunuzdur. Yaklaþýk on aydýr araþtýrmasýný yaptýðým bir konunun son hallerine geldim. Konusunun tamamýný ve son halini özetleyemediðimden; sizlerin de zihinlerinizde bulantýya sebebiyet vermeme adýna, konuyu söylemiyorum. Þunu söyleyebilirim ki, TV programýnda iki düþünürün ayný konuyu farklý, farklý hallerde anlatmalarý ve izah etmelerinden merakla böyle bir araþtýrmaya baþladým. Sonunda muvaffak olabilecek miyim bilemiyorum ama benim düþüncelerimde epey bir geliþme saðladýðýný biliyorum. "Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr" diye bir atasözü duymuþtum. Hayatýnýzda/hayatýmýzda çokça karþýlaþtýðýmýz ve vay be dediðimiz nice haller vardýr deðil mi? Küçük oðlum Hüseyin ile bir yemek için epey bir mücadelemiz oldu. Baba ben bunu yemem, onun tadý hiç hoþ deðil derken; bir kere dene bak oðlum dedim, þimdi annesinden hep o yemekten yapmasýný istiyor. Hüseyin artýk bir þey söyledik mi eskisi kadar direnmiyor; büyüklerim tavsiye ediyorsa denemekte bir fayda vardýr diye düþünüyor. Ýyi anlatýlýrsa, iyi sunulursa, iyi yaþanýrsa çok yapmak, çok satmak, çok anlatmak yerine az fakat öz bir þekille daha iyi duruma getirilebilir diye düþünüyorum. Yeri geldiðinde taviz gibi görünen iþlerin aslýnda iþi çözdüðünü, olumsuz gibi görünen durumlarý gayet iyi hallere çevirdiðini müþahede etmiþsinizdir/etmiþimdir. Kabaca, argo davranýþlarýn iþleri düzeltmek yerine daha da keþmekeþe sürüklediðini hayatýmda çok yaþadým belki sizlerde yaþýyorsunuzdur. Ahir zaman olarak söylenen bu günlerde, asrýmýzda, bilgi ve teknolojinin zirve yaptýðý, her þeyin daha da açýða çýktýðý bu günlerde daha dikkatli olmalý/ davranmalýyýz. Söylenen sözlerin, söylenen konularýn araþtýrmasýný daha kolay yapýyor; eðer dikkatli davranýrsak, doðrusunu öðrenmiþ oluyoruz. Kýrmadan, yaralamadan, insanca davranýp, doðru olaný ve doðruyu bulabiliriz diye düþünüyorum. Hep iyilerle birlikte olmalýyýz demiþtim birkaç yazý önce. Sultanbeyli'de yaþayan dostlarým, okurlarým için Salý akþamlarýný daha verimli geçirecekleri güzel bir mekân açýldýðýný haber vermek ve oradaki sohbetlere icabet etmelerini tavsiye ediyorum. Ýdris Kazan kardeþimin baþkanlýðýný yaptýðý ve Yusuf Ýslam sokaktaki Seyda Muhammed Konyevi dergâhýnda, güzel organizasyonlarýn olduðunu hatýrlatýyorum. Bu duygularla, merak ettiklerimizin bize hayýrlar getirmesini ve hayatýmýzda kolaylýklarla sonuçlanmasýný temenni ederim. KAYA KILIÇ Merak etmesek olmaz mý? HUKUK VE HAYAT Minibüsle yolculuk Avrupa Standartlarýna göre olmamasý gereken bir taþýma türüdür. Ancak Ýstanbul þartlarýnda yeri doldurulamaz bir taþýma türüdür. Yetkililer zaman zaman yaptýklarý VEDAT ÞÝÞMAN BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRETMENE YAPILANLAR HEM DE AÐIR DÝSÝPLÝN SUÇUDUR ketle sataþmak suçlarýný iþlemiþtir. Kanuna aykýrý bu davranýþý sebebiyle Kýnama cezasýný hakkedecek bir disiplin suçu iþlemiþtir. Ayrýca, 657 sayýlý kanunun 125-D/ d ve ý bentlerinde düzenlemeye aykýrý olarak Amirine veya maiyetindekilere karþý küçük düþürücü veya aþaðýlayýcý fiil ve hareketler yapmak ve Görevin yerine getirilmesinde dil, ýrk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrýmý yapmak suçlarýný iþlemiþtir. Kanuna aykýrý bu davranýþý sebebiyle kademe ilerlemesinin durdurulmasý cezasýný hakkedecek bir disiplin suçu iþlemiþtir. Ýddiaya göre okul müdürü o sýrada bir seminerde olmasý gerekiyor. Bu sebeple yetkisini müdür Sultanbeyli'de bir okulda bir öðretmen müdür tarafýndan yapýlan muameleyi gazetemizde manþetten okudunuz. Olayda dikkat çekici bazý hususlar var. Yapýlan muameleleri sadece basit bir olay olarak g ö r - mekten vazgeçmek lazým. Kýlýk kýyafeti sebebiyle insanlarýn pervas ý z c a Av. MEHMET TOPKAYA itilip kakýldýðý dönemler geride kalmýþ olmalý. Yapýlan muamele ayýp. Ancak ayýp olmakla kalmýyor, yapýlan eylem hem di- yardýmcýsýna siplin suçu hem de suç oluþturuyor. Önce disiplin suçu yönünden olanlar irdeleyelim. Maðdur öðretmen dersteyken, öðrencilerin önünde rencide edilmiþtir. 657 sayýlý kanunun 125-B/ g ve h bentlerinde düzenlemeye aykýrý olarak iþ arkadaþlarýna, maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak ve iþ arkadaþlarýna söz veya hare- devretmiþ. Ancak birileri kendisine durumu haber verince apar topar okula gelerek maðdur öðretmene kanuna aykýrý müdahaleyi yapýyor. Müdür beydeki bu görev aþkýnýn sebebi ne ola ki? Müdür bey kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý bir davranýþý görmezden gelemez, mecburen müdahale etmeli. Kanun ve yönetmelikleri uygulayan birine ne diyebiliriz? Öyle mi acaba? Ýstanbul'da Minibüs taþýmacýlýðý nasýl düzenlenebilir? açýklamalarda minibüs hatlarýný otobüs hatlarýna dönüþtürmeyi düþünmelerine raðmen hesap dengeleri birbirini tutmamaktadýr. Söz konusu taþýma türünü kontrol altýna alabilmek için konunun çok yönlü olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu maksatla hem ücret entegrasyonu hem hat entegrasyonu saðlanabilmesi hem de gerçek usulde vergilendirilmesi için bir model kurulmasý gerekmektedir. Minibüs taþýmacýlýðýnda yüksek meblaðda gelir elde edilmesine raðmen düþük seviyede vergilendirilmektedir. Bu nedenle vergi boyutunun teknik boyutla birlikte ele alýnmasýnýn faydalý olabileceði düþünülmektedir. Bu maksatla D-100 hatlarýndan ve Alemdað Caddesi üzerindeki ÝETT hatlarý metrobüs hattý gibi Okulda kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý hiçbir durum yoktur, herhalde. Mesela aþýrý makyajlý veya eteði kýsa hanýmlar yoktur, herhalde. Çünkü bunlar da kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý. Müdür bey, yönetmeliðe karþý hassasiyetinden dolayý böyle davranýyorsa, diðer yönetmeliðe aykýrý kýyafetlere de herhalde ayný muameleyi yapýyordur. Tanýklar öyle demiyor, ama. Okulda aþýrý makyajlý, kýsa etekli baþka haným öðretmenler olduðu söyleniyor. Müdür beyin hassasiyeti yönetmelik ise bu öðretmenlere de iþlem yapmýþ ve sýnýftan çýkarýp, milli eðitim müdürlüðüne yazý yazmýþ olmalý. Bu durumda ayrýca, 657 sayýlý kanunun 125-E/ a bendindeki düzenlemeye aykýrý olarak Ýdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumlarýn huzur, sükun ve çalýþma düzenini bozmak suçunu da iþlemiþtir. Kanuna aykýrý bu davranýþý sebebiyle Devlet memurluðundan çýkarma cezasýný hakkedecek bir disiplin suçu iþlemiþtir. Diðer haným öðretmenlere gösterilen saygý ve hoþgörünün benzerini bu haným öðretmen de fazlasýyla hakkediyor. Müdür bey yetkisini aþarak, fiilen öðretmenin sözleþmesini de iptal etmiþ. Eskiden böyle iþler çoðunlukla devlet içine çöreklenen çetelerin elemanlarý yapardý. Güya çeteler yargýlanýyor. Müdür beyin vasfýný ortaya çýkarmak amirlerinin görevi. Böyle yapmýyorsa müdür beyin derdi þahsi bir husumet veya mazlum öðretmenin kiþisel tercihleri ve dinin emri olan baþörtüsüne karþý düþmanlýðýndan olmalý. Baþka bir izahý var mý? Yönetmeliði sadece baþörtülüye karþý silah olarak kullanan okul müdürü de, buna göz yuman ve gizlice destekleyen veya en azýndan gerekli müdahaleyi yapmayan ilçe milli eðitim müdürlüðü yetkilileri ve sair mülki erkan da sorumludur. Bir insanýn en temel insan haklarý ayaklar altýna alýnýyorsa, buna karþý sessiz kalmak, bu zulmü onaylamaktýr. Hele, yetkili ve görevliler sessiz kalýyorsa. Þimdiye kadar örtünenlere karþý saldýrýda bulunanlara karþý bu hükümlerin uygulanmamýþ olmasý, kimseye cesaret vermemeli. Artýk baský altýnda, post modern darbe tehdidiyle yaþamýyoruz. Toplumsal barýþý dinamitleyenler cezasýný çekmeli. tek hat olarak düzenlenmeli. Kalan mesafe ise minibüs hatlarýnýn sayýsýnýn artýrýlarak her mahalleye yeterli sayýda minibüs hattý kurulmalý. Mahalle baðlantýlarý tek fiyatlý besleme hattýna çevrilerek ücret ve hat entegrasyonuna tabi olmasý çözüm saðlayabilir. Bu konuda yetkili kurumlarla yazýþmalar yapýlmýþ olup henüz bir sonuç alýnamamýþtýr. Son 30 yýlda Türkiye ne kazandý? Y l : 10 Say : 286 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir Deðerli Dostlar, Türkiye yaklaþýk bir asýrlýk sorununu çözme noktasýnda ilk kez bu kadar kararlý ve ilk kez bu kadar saðlam temeller üzerine bir uzlaþý bina ediliyor. Sayýn Baþkanýmýz, siyasi hayatýný bu dava uðruna riske etmiþ durumda. Oysa köþesinde oturup milliyetçi, mu- ÝSA hafaza- kar ve li- DOÐAN beral söylemleriyle ve mevcut siyasi duruþuyla bir 10 yýl daha bu ülkenin siyasi liderliðini götürebilir. Mevcut tabloda siyasi rakibi yok ve yakýn gelecekte de olmayacak gibi. Peki neden zor yolu seçiyor sayýn Baþbakanýmýz? Çünkü böylesi asýrlýk sorunlar kellenizi feda etmeden, baldýran zehiri içmeden çözülemez. Son 30 yýlda Türkiye ne kazandý? Cevap yok! Peki, ne kaybetti? Birçok cevabý var! Terör sorunu ilk ortaya çýktýðý zamanlarda askeri güçle bastýrýlabilirdi. Ama zamanla sorun bölgesel, ulusal, uluslararasý sorun haline geldi. Bugün artýk sadece askeri olarak sorunu bitiremezsiniz. Bu yüzden 4 ayak ile sorun anlamsýzlaþtýrýlmalýydý. 1) Güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyeti artýrýldý, istihbarat tek elden toplandý. Yani Askeri Caydýrýcýlýk artýrýldý. 2) Bölgenin ekonomisi geliþtirildi, alt ve üst yapý yatýrýmlarýyla beraber bölgeye önemli teþvikler saðlandý. Refah seviyesi arttýkça canýn kýymeti de artar! 3) Kültürel haklar son derece geniþletildi. Artýk kimse kültür noktasýnda istismar edemiyor. 4) Siyaset yapma özgürlüðü geniþletildi. Çok aðýr tahriklere raðmen artýk parti kapatma olmuyor. Bugün sorunun çözümü üzerine konuþurken, sorunun yarattýðý oluþumlarý da görmemek olmaz. Çünkü bu sorunun varlýðýndan siyasi ve ekonomik olarak menfaat saðlayanlar vardý. Sorun çözüldüðünde kendilerine yeni dayanak noktasý bulmasý gerekenler olacak. Daha fazla çalýþýp ülke siyasine bir bütün olarak katýlacaklar. Yani sorunun çözümüyle siyaset kurumu da kendini deðiþtirecek. Bir Salý günü gurup toplantýsýnda CHP, BDP ve MHP'nin ekonomi, sosyal, politikalardan muhalefet yaptýðýný düþünsenize! Hoþ olmaz mý? Tarihi günler yaþýyor olabiliriz.bu sorun ortadan kalktýðýnda Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararasý platformdaki etkinliði artacak, ekonomimiz 10 yýl içinde 3-4 kat büyüyecek ve tüm bu geliþmelerin paralelinde gerçek manada baðýmsýz ve refah bir ülke yolunda emin adýmlarla yürüyebileceðiz. 21 yy'da bilgi çaðýnda çaðýn dýþýnda kalan bu sorunu çözmek, eski siyasi anlayýþa göre çok daha kolaydýr. Bundan yýl önceki siyasal ortamda bugünkü konuþulanlarý kimse konuþmazdý. Çünkü o günlerin siyasal ihtiyaçlarý daha farklý þeylerdi. Bugün gelinen noktada artýk ekonomi ve sosyal politikalar üzerinden siyaset yapmanýn deðeri eskisi gibi yüksek deðil.çünkü ekonomi ve sosyal politikalarda önemli atýlýmlar yapýldý.bugün siyaset kurumu için en deðerli siyasi argüman "terör sorununu çözmek" tir. Çaðý atlarken sadece bilim ve teknik ile deðil, sorunlarýn güncelliðiyle de çað atlanmalý. Biliþim çaðýnýn sorunlarýný endüstri çaðýnýn yöntemleriyle çözülemeyeceði gibi endüstri çaðýnýn sorunlarýný da biliþim çaðýnýn yöntemleriyle çözemezsiniz. Bu nedenle bu geri kalmýþ, anlamsýz sorun bir an önce çözülmeli ve Türkiye aklýný, fikrini, enerjisini biliþim çaðýna yoðunlaþtýrmalýdýr. Bu çaðda geri kalanýn kaybedecekleri geçmiþ çaðlardan çok daha fazladýr. Sanayi çaðýna geç baþlayabilirdiniz (Güney Kore v Japonya gibi) ama daha hýzlý koþarak aradaki mesafeyi telafi edebilirdiniz. Ama bugün biliþim çaðýnda herkes hýzlý koþarken kaplumbaða gibi yürüyemezsiniz! Terör sonunun çözülmesinin getireceði olumlu çarpan etkisini hesap etmek için geçmiþteki negatif çarpan etkisini göz önüne getirmeniz yeterlidir. - Dünyada sorunlar ne zaman çözümsüzleþir? - Batý iþin içine girince! Biz bu soruna Batý gözüyle deðil (at gözüyle deðil!) ait olduðumuz topraklarýn gözüyle bakacaðýz. Artýk ok yayýn geriliminin son noktasýna geldi. Þimdi okun yaydan çýkma zamaný. Þimdi tarihi misyonumuza asýrlýk bir aradan sonra devam etme zamaný! Hadi 1000 yýllýk çýnara beraber su dökelim! SANAL ALEMÝN UCUZ KAHRAMANLARI! SÝZE SESLENÝYORUM! Hangi bilgi ile nasýl yazýyorsunuz? Hangi bilgi ile nasýl görüyorsunuz? Bütün gün boþ oturup boþ beyinlerle vatan kurup, vatan yýkýyorsunuz! Kendi ülkenizin Baþbakanýna hain diyorsunuz. Sizin hain dediðinize bu ülkenin yarýsý gönül vermiþse, biraz olsun bu ülkenin yarýsýna saygý duyun. Çünkü o saygýya yarýn siz de muhtaç olabilirsiniz. Birilerinin herhalde boþ çeneye vakti çok olmalý ki sürekli sanal siyaset yapýyorlar. Ne kadar heykel meraklýsý olmuþlar ki kendine faydasý olmayana biat ediyorlar. Boþ beyinle boþ þeyler düþünülür, boþ beyinle zihinler kolay maniple edilir, boþ beyinle aklýna ilk gelen doðru gibi gözükür, boþ beyinle terazi yerine göz kararý kararlar verilir. Okuyun be kardeþim! Ne olur okuyun! Saðlýcakla kalýn.

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014 AYIN TARİHİ T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Nisan 2014 İÇ POLİTİKA Köşk Seçimi DIŞ POLİTİKA Montrö ye Harfiyen Sadığız EKONOMİ Borsa İstanbul Dünya Birincisi Köşk Seçimi YSK,

Detaylı

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek 0 Dış Haber Esed rejimini destekleyen İran, yanlış yapıyor Arap Baharı nın ilk halkası Tunus devriminden sonra iktidara gelen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, Suriye de Beşşar Esed rejimini destekleyen

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 MAYIS 2015 YIL: 12 SAYI: 331 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Cumhurbaşkanı

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Kentin Dönüşümünden Yanayım

Kentin Dönüşümünden Yanayım SAYFA 01 S YAH MAV KIRMIZI Anaokulu ve İlkokulu Bayramınızı kutlar esenlikler dileriz... Bayramınız kutlu olsun... Gazetemiz, Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği Üyesidir. Yýl: 10 Sayý: 105 Fiyatı: 1 TL

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08 ZAMAN, Sprendlinger Land Str., 9 Offenbach ZKZ -E 9, PvSt Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM ARALIK PERŞEMBE NR. 99 FÝYATI: EURO WWW.EUROZAMAN.COM STUTTGART BİL ÖZEL OKULU YENİ

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı