ADANA VALĠLĠĞĠ. Süresi (Ay)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA VALĠLĠĞĠ. Süresi (Ay)"

Transkript

1 1.Proje Faaliyetleri ADANA VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Avrupa Birliği Bakanlığı LdVHareketlilik IVT Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana Elektrik Kazalarından Korunma ve ĠĢ Güvenliği Adana Valiliği 6 Ġskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Adana daki kurum ve kuruluģların AB ye uyum sürecinde kurumsal kapasitelerinin geliģtirilmesi, Adana daki kurum ve kuruluģların AB üyesi kurumlar ile sürdürülebilir iģbirliği ağları oluģturmaları ve ortaklıklar kurmalarının sağlanması, Türkiye nin AB ye ve AB nin Türkiye ye tanıtılmasına katkı sağlanması, Hollanda nın Tilburg kentinde Kırsal Kalkınma ve Utrecht kentinde Gıda Güvenliği konularında iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve Adana iline uyarlanması TL Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT Genç GiriĢimci Adaylarımızın Avrupa Stajı Seyhan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT KOBĠ lerin Ticari Açıdan Teknolojik ve Kurumsal Yapılarının AB Standartlarında GeliĢtirilmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojilerin Eğitim Boyutu Adana Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi Mesleki eğitimde öğrenci stajı

2 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdV Ortaklık Projeleri LdVOrtaklık Projeleri LdVOrtaklık Projeleri Nitelikli Bir Mesleki Eğitim Ġçin Okul, Kamu ve ĠĢ Dünyası ĠĢbirliğini GeliĢtirme MarkalaĢan Turizm Sektörümüze Kız Meslek Liselerimizden Kalifiye ĠĢ Gücü Desteği Geleceğini Tasarla (Design Your Future Promotion of Social Inclusion for Young People at Risk) Faaliyet Tabanlı Öğrenme ve Eğlence (Activity Based Learning and Entertainment: Lifelong Learning Challenges in the Digital Age) Yaratıcı Endüstrilerdeki GiriĢimcilere Yönelik Beceri ve Yetenekler (Competencies and Skills for Entrepreneurs in Creative Industries) Çukurova Kaymakamlığı Adana Kadın DayanıĢma ve Kültürel AraĢtırmalar Derneği Ceyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çukurova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çukurova Halk Eğitim Merkezi ve Çukurova'nın Doğal Tarihi ve Kültürel Değerlerini AraĢtırma GeliĢtirme ve YaĢatma Derneği Mesleki eğitimde okul, kamu ve iģ piyasasında iģbirliğinin önemi Turizm sektörüne yönelik öğrenci stajı YurtdıĢı genel bilgi ve deneyim Proje kapsamında yer alan yetiģkinler konusuna özgü yurt içi ve yurt dıģı eğitim ve seminerler Proje kapsamında yer alan yetiģkinlerin konusuna özgü yurt içi ve yurt dıģı eğitim ve seminerler

3 Hibe /Ulusal Ajans GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Yenilikçi Öğrenim Yöntemleriyle YetiĢkin Öğrenimi Eğitmenlerinin Pedagojik Becerilerinin GeliĢtirilmesi (Enhancing the pedagogical Skills of Teachers/ trainers of adult Learning through Mastering Innovative Teaching Methods) EÖğrenme (ELearning in Use) Çukurova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adana Her YaĢta Eğitim Derneği Proje kapsamında yer alan yetiģkinlerin konusuna özgü yurt içi ve yurt dıģı eğitim ve seminerler YetiĢkinlerin toplantılarla deneyim paylaģımı GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Jenerasyonlar Arası ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Ağları GeliĢtirme (Inter Generational Relations&Networking for DevelopMent of Advanced People and Communities) Kadın, BütünleĢme, El Sanatları ve Ağ Kurma (Women, Integration, Crafts and Networking) Çukurova'nın Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerini AraĢtırma, GeliĢtirme ve YaĢatma Derneği Toplumsal Rehabilitasyon Derneği Proje kapsamında yer alan yetiģkinlerin proje konusuna göre toplantı ve seminerlere katılımı Projeye katılan yetiģkinlerin mesleki deneyimlerinin arttırılması GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Arte Cultura Territorio in Prospettiva Ġnterculturale Europea Çukurova Köyleri DayanıĢma ve Kültür Derneği Projeye katılan yetiģkinlerin mesleki deneyimlerinin arttırılması

4 Hibe /Ulusal Ajans Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II ProjesiMikro Hibe BileĢeni Doğu Akdeniz Sivil Toplumları Engelleri Kaldırıyor Kardelen Engelliler Derneği 4 Yerel düzeyde sivil katılımın güçlendirilmesi GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik IVT Koruyucu Giysi Yapımında Kullanılan KumaĢlarının Üretimi Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT Mutfağın Tadı Sosların Yapım Yöntemlerinin Ġncelenmesi Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Teknik Staj ve Kültürler Arası EtkileĢimi Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Turizm eğitiminde öğrenci stajı

5 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik VETPRO Avrupa Sanat ve Tasarım Atölyelerinde Mozaik, Vitray, Rölyef, Fresko, Grafitti Tekniklerinin Ġncelenmesi ve Uygulanması Mezunlarımıza Avrupa'da ĠĢ Deneyimi Tekstil Sertifika Programlarının Ġncelenmesi BiliĢim Çağı ve Moda Mesleğinde Yenilikçi ve Yaratıcı Gençlerin Avrupa Stajı ĠnĢaat Sektörü ÇalıĢanlarının Ġleri Seviye Yapı Teknikleri ve ĠĢ Güvenliği Uygulamaları nda Tecrübe Kazanımı Engelliler Ġçin Spor Asistanlığı Tarımda GüneĢ Enerjili Sulama Sistemleri Adana Sabancı Kız teknik ve Meslek Lisesi Seyhan Ġsmet Ġnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Adana Ġhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Seyhan Kaymakamlığı Çukurova Teknik Elemanlar Derneği Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği Korona Yenilenebilir Enerji Sistemleri San. Tic.Ltd. ġti. Mesleki eğitimde öğrenci stajı Mesleki eğitimden mezun öğrencilerin deneyim kazanması Eğitimcilerin sertifika eğitim programı hakkında bilinçlendirilme eğitimi Mesleki eğitimdeki eğitimcilerin ve uzmanların tekstil ve moda tasarımı hakkında deneyim kazanması Meslek lisesi öğrencilerin staj eğitimi ile deneyim kazanması ĠĢgücü dünyasındaki kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti ĠĢgücü dünyasındaki kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti Mesleki eğitimden sorumlu kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti

6 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO Bölgesel Ortaklıklar Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı CNC Dik ĠĢleme Merkezinin Yedek Parça ve Kalıp Ġmalatında Kullanımının Ġncelenmesi ġiddet Olmayan Okullar (NonViolence Rules Schools without Violence) Avrupa ĠĢletmeler Ağı Akdeniz Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı Adana ĠĢletmeler Üstü Eğitim Merkezi Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü KOSGEP KahramanmaraĢ ĠGEM, Adana Ticaret Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi odası, KahramanmaraĢ Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 84 Mesleki eğitimden sorumlu kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti Eğitim alanında kalitenin arttırılması ve okulların Avrupa ülkeleri ile iģbirliği geliģtirmesi Kobi Destek Hizmetleri, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı altında sürdürülmekte olan rekabetçilik ve yenilikçilik programı (CIP) kapsamında Akdeniz bölgesinde yerleģik iģletmelere, uluslararasılaģtırma, yenilikçilik, teknoloji transferi, ArGe konuları baģta olmak üzere, danıģmanlık, destek ve eğitim hizmetleri sunmak

7 Yılında BaĢvurusu Yapılan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı LdV Hareketlilik VETPRO Adana Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sivil Toplum KuruluĢlarının Merkezi ve Yerel Yönetimlerle ĠĢbirliğinin AB Ülkelerindeki Uygulamaları Sivil toplum kuruluģlarının merkezi ve yerel yönetimlerle hiyerarģik iliģkisinin yerini karģılıklı etkileģime, yönetimin yerini yönetiģime bırakmasıyla AB ülkeleriyle entegrasyonda Türkiye nin Avrupa Birliği nde daha fazla tanınmasını ve anlaģılmasını sağlamak

8 ADIYAMAN VALĠLĠĞĠ 1.Proje Faaliyetleri Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Eğitim Destekle Büyür (EDEB) Kalkınma Projeleri Akademisi Derneği Okul öncesi eğitimin yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Okul Öncesi Eğitime Destek Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Okul öncesi eğitimin yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesi Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II ProjesiKültür ve Sanat BileĢeni Dünya da Nemrut Nemrut ta Hayat Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Derneği Kültürlerarası diyaloğun geliģtirilmesi

9 1.2. GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans Özellikle Kız Çocuklarının OkullaĢmasının Artırılması Özellikle Kız Çocuklarının OkullaĢmasının Artırılması Genç Ġstihdamının Desteklenmesi Adıyaman Eğitim Merkezi Birimi Bilinçli Ebeveyn Aydınlık Gelecek Adıyaman'da Ġstihdamın Kaderi Aikad ile DeğiĢiyor (A.Ġ.K.A.D) Adıyaman Sebil Eğitim Gönüllüleri Derneği Tekel 75.Yıl Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü Anadolu ĠĢ Kadınları Derneği Kız çocuklarının orta öğretime kazandırılması Kız çocuklarının okullaģtırılması Gençlerin istihdamının sağlanması

10 AFYONKARAHĠSAR VALĠLĠĞĠ 1.Proje Faaliyetleri Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik IVT CNC CAD CAM Sistemleri Bolvadin Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Cnc Uygulamalarının Ve Programlama Dilinin Öğrenilmesi LdVHareketlilik IVT Semavi Dinlerin Kutsal Kitapları Ve Bu Kitaplardaki Ortak Evrensel Mesajlar Afyonkarahisar Bolvadin Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Semavi Dinlerin Kutsal Kitaplarındaki Ortak Evrensel Mesajların Ġncelenmesi LdVHareketlilik IVT Avrupa'da Doğalgaz Tesisatçılık Stajı Dinar Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Öğrencilerinin Avrupa daki Doğalgaz Tesisatçılığı Uygulamalarını Gözlemlemeleri Ve Sanayi Stajlarını GerçekleĢtirmeleri LdVHareketlilik PLM LdV Hareketlilik PLM ĠnĢaatlarda Kullanılan Yeni Yalıtım Tekniklerinin Yerinde Ġncelenmesi Avrupada Tarımsal Yayım Ve DanıĢmanlık Hizmetlerinin GeliĢiminin Öğrenilmesi Sandıklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Sandıklı MemurĠĢçi YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği Avrupa daki ĠnĢaatlarda Kullanılan Yeni Yalıtım Tekniklerinin Yerinde Ġncelenmesi Avrupa da Tarımsal Yayım Ve DanıĢmanlık Hizmetlerinin GeliĢiminin Öğrenilmesi

11 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik PLM Yapı Denetim Ve Güvenli Yapılar Afyonkarahisar Teknik Elemanlar YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Yapı Denetim Sisteminin Ġncelenmesi LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları AhĢap Dizayn ĠĢsiz Genç Teknisyenlerin Metalografi Laboratuarlarında Yardımcı Eleman Olarak Ġstihdamı Ġçin Mesleki Eğitim Sistemi Ġçinde Eğitim Programı Düzenlemesi Mesleki Eğitimin Yönetimsel Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik Ab Farkındalığının OluĢturulması Sürdürülebilir Avrupa Çevresi (Sustainable Environment Europe) Bolvadin Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Afyonkarahiar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Afyonkarahisar Çevre Dostu ÇalıĢanları Derneği (Afçevder) Avrupa Ülkelerinde AhĢap Dizayn Tekniklerinin Yerinde Ġncelenmesi Metalografi Odaklı Mesleki Eğitim Sistemi Programı Düzenlemesi Mesleki Eğitimin Yönetimsel Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik AB Farkındalığının OluĢturulması YetiĢkinlerin Geri DönüĢüm Uygulamaları nda Bilinçlendirilmesi Ve Sürdürülebilir Avrupa Çevresi OluĢumuna Katkıda Bulunmak

12 Hibe /Ulusal Ajans Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları YetiĢkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma nda Ortak Hususlar (Common References in Sustainable Training in Adult Learning) Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü YetiĢkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma nda Ortak Hususların Belirlenmesi Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Eğitimin Benzersiz GerçekleĢiĢi Olarak Doğal Aktif Öğretim (Natural Active Teaching As Unique Realisation Of Education) Afyonkarahisar Köyleri GüzelleĢtirme GeliĢtirme Ve Doğal YaĢamı Destekleme Derneği Ġleri YaĢlarda Bulunan YetiĢkinlerin Hayatlarında Ġlk Defa Yapacakları Yeni Faaliyetler Ġle Hayatlarına Artı Değer Katılması Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Seramik Sanatı YaĢayan Tarih (Ceramic Art Living History) Kentsel Tasarım YaklaĢımları (AgriSpaces Approaches To Urban Agriculture) Afyonkarahisar Teknik Elemanlar Sosyal YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği Gökçek Belediye BaĢkanlığı Seramik Sanatının YetiĢkinlere Tanıtılması, Atölye ÇalıĢmaları Yapılması Ve 5 Ülkede Seramik Konulu Ġncelemelerin Yapılması Avrupa Ülkelerindeki Kentsel Tarım YaklaĢımlarının Ġncelenmesi LdVOrtaklık Projeleri Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi (European Vocational Tourism Education) Afyonkarahisar Elektrikçiler Ve Elektronikçiler Odası Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi Uygulamalarının Yerinde Gözlemlenmesi.000

13 Hibe /Ulusal Ajans LdVOrtaklık Projeleri Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi (European Vocational Tourism Education) Sandıklı Mesleki Eğitim Merkezi Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi Uygulamalarının Yerinde Gözlemlenmesi.000 Gençlik Eylemleri Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun GeliĢtirilmesi Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II ProjesiMikro Hibe BileĢeni Çevreci Enerjiye Genç BakıĢ Engelsizler Engeli Kaldırıyor Fotoğraflarla Türk Kültürü Afyon Çevre Gönüllüleri Afçeg Altı Nokta Körler Derneği Çağlayan Eğitimciler Derneği 4 8 Enerji Üretiminde Yeni Çevreci YaklaĢımın Ġncelenmesi Ve Ortak Eylemlerin GerçekleĢtirilmesi Engelli KiĢilerin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara Tam EriĢiminin Sağlanması Ve Bu Haklardan Yararlanmalarının Desteklenmesi Türk Kültürünün AB de Tanıtılması ve AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun GeliĢtirilmesi Eylem 1.2 Gençlik GriĢimleri Kayıp ġehir Frig (The Lost City Frig) Afyonkarahisar Frig Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği 4 Gençlerin farklı kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeleri

14 Hibe /Ulusal Ajans Eylem 1.2 Gençlik GriĢimleri Genç Kadınların Keçe ile BuluĢması (Young Women Are Meeting With Felt) Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Gençlerin farklı kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeleri Eylem 1.2 Gençlik GriĢimleri Yeni Nesillerle Avrupa Birliğini Anlama (Understanding Eu With New Generations) AB Tanıtım Grubu (ABTG) Gençlerin farklı kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeleri GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Yağmurun Ardındaki IĢık Eylül Ana Okulu Kapalı Cezaevlerinde Hükümlü Veya Tutuklu Olan Anneleriyle Kalmak Zorunda Olan 36 YaĢ Arasındaki Çocukların Bağımsız Devlet Anaokullarında Okul Öncesi Eğitime Kazandırılması

15 Hibe /Ulusal Ajans Bölgesel Ortaklıkları YaĢa, Hisset, Öğret: Eğitimin Sosyal Köprüleri Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Özellikle Dezavantajlı Bölgelerde ÇalıĢan Öğretmenlerin Sosyal Becerilerinin Ve Yeterliklerinin Artırılması Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Parmaklıklar Ardında (Training Learning Teaching: Behind Of Prison) Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü Cezaevlerinde Eğitim Alanında Metodolojik AraĢtırmaların Yapılması GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları LdVHareketlilik VETPRO YetiĢkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma (Common References in Sustainable Training in Adult Learning CRISTAL) Mesleki Eğitimin Yönetimsel Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik AB Farkındalığının OluĢturulması Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü YetiĢkin eğitiminde sürdürülebilir kalkınma Mesleki eğitim ve yönetimsel yeterlilikler ÇalıĢma Ziyareti ev sahipliği Aktif Ol ve Süreklilik Sağla (Be Active Make It Sustain!) Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 gün Aktif vatandaģlık ve sürdürülebilir kalkınma

16 Yılında BaĢvurusu Yapılan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Gençlik Projesi Eylem 1.1 Gelecek Fabrikası (Future Factory Turkmany / Germkey Teenager Of Both Countrys Develop Together A Future) AlmanyaHamm Bockelweg Gençlik Merkezi Ve Ted Afyon Koleji Gençlerin Bir Araya Gelerek Gelecek Hakkındaki GörüĢlerini PaylaĢmaları Ve Bu Esnada Farklı Kültürleri Tanıyarak Kendilerini GeliĢtirmeleri

17 1.Proje Faaliyetleri AĞRI VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik Proje Döngüsü Yönetimde Becerileri GeliĢtirme (Improving Skills in Project Cycle Management) Ağrı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kocaeli Ġl Milli Eğitim Ortaklı) Mesleki eğitimde öğrenci stajı Grundtvig Satırlar Arasını Okumak (Reading Between The Lines) Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Mesleki eğitim hariç yetiģkin eğitimi Kendi Geleceğimin Yazarıyım (I am an Author of My Future) Ağrı Merkez 100.Yıl YĠBO Eğitim alanında kaliteyi artırmak ve okulların Avrupa ülkeleri ile iģbirliği geliģtirmesi

18 1.Proje Faaliyetleri AKSARAY VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdV Hareketlilik Leonardo da Vinci Ortaklık Geleceğini ġimdi Belirle Bilgisayar Kullanımının ve Dil Öğreniminin YaygınlaĢtırılması Bir Adım Ġleri (A Step Further) Bana Hikaye Anlat (Tell Me A Tale) Masallar (Folktales) 1318 yaģ grubunda yetiģtirme yurtlarında kalan suça sürüklenmiģ çocuklar Öğretmenler Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kamber Zeynep Demir Ġlköğretim Okulu Zafer Ġlköğretim Okulu 1318 yaģ grubunda yetiģtirme yurtlarında kalan suça sürüklenmiģ çocukların rehabilitesinin AB ülkelerinde incelenmesi Müfredat, materyal, metodoloji, sınıf yönetimi, eğitim teknolojileri ve değerlendirme tekniklerini öğrencilerin daha iyi bir meslek edinim Ģansını artırabilmek için geliģtirmeyi ve buna paralel olarak Bilgisayar ve Dil öğrenim sistemlerini geliģtirmeye katkıda bulunmayı hedefleyen bir projedir. Öğrenci ve Öğretmenlerin Avrupa daki Turizm ve Acentelik Sistemlerini Öğrenmeleri Avrupa daki farklı kültürlerden masalların incelenmesi ve paylaģılması Avrupa daki farklı kültürlerden masalların incelenmesi ve paylaģılması

19 1.2. GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdV Hareketlilik ÇölleĢmeden Üretmek Teknik Personel, çiftçiler, akademisyenler ve kooperatif baģkanları 18 Tuz Gölü havzasında bulunan tarım arazilerinin çölleģme sorunları ile ilgili tarım teknikleri ile sulama sistemlerinin ülkemiz ile ziyaret edilmesi Günlük YaĢamda Matematik (Mathematics in the Daily Life and Cirriculum) Hacı Mustafa Demir Ġlköğretim Okulu Avrupa da farklı okullarda matematik ve günlük hayatta matematik uygulamalarının incelenmesi ve paylaģılması Neredeydik Nerelere Geldik (The Way We Were,The Way We Are) Hazım Kulak Anadolu Lisesi Avrupa daki farklı kültürlerde aile kurumunun ve öneminin incelenmesi ve paylaģılması Ailem Hazinemdir (My Family, My Treasure) Mustafa Yazıcı Ġlköğretim Okulu Avrupa daki ortak ülkelerde tarihsel önemli Ģahsiyetlerin incelenmesi ve paylaģılması

20 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik Birlikte Sağlıklı YaĢam ve Spor (Together Adopting Fitness and Healthy Lifestyles) Ortaçağda ġehrimiz (Our Town in the Middle Ages) Ekolojik Tarım ve Beslenme Ecological (Farming and Nutrition) Sağlıklı YaĢam ile Avrupa Birliğine Hazırlık (Fit in EU, Fit for EU) Avrupa daki Meslek Okullarının Fiziksel YerleĢimi Ortaköy Osman Apaçık Ġlköğretim Okulu Yuva Karapınarlar Ġlköğretim Okulu 23 Nisan Ġlköğretim Okulu Aratol Ġlköğretim Okulu 75.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ortaçağ da yaģadığımız yerlerin özellikleri Ekolojik tarım ve beslenme Sağlıklı beslenme ve spor Avrupa daki meslek okullarının fiziksel yerleģiminin incelenmesi Avrupa da farklı okullarda matematik ve günlük hayatta matematik uygulamalarının incelenmesi ve paylaģılması

21 1.Proje Faaliyetleri AMASYA VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO 21. Yüzyılda YetiĢkin Eğitimi (Lead In Adult Education in the 21st Century) Geri DönüĢümü Asla Reddetme (Never Refuse To Reuse) Daha Ġyi Bir Turizm, Daha Ġyi Bir Hayat (Better Tourısm Better Future) Tarımsal Üretimde Yeni Ufuklar Gösterilmesi ĠĢ Hayatına Teknolojik Yansımalar Engelsiz Mobilyalar Bodur Amaçlı Meyve Üretiminde Yeni Teknik Ve Teknolojiler Amasya Valiliği DıĢ ĠliĢkiler Ve AB Koordinasyon Merkezi Özel Sevgi BaĢarır Ġlköğretim Okulu Zübeyde Hanım Üçler Ġlköğretim Okulu Amasya Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi Merzifon Ticaret Meslek Lisesi Madeni ĠĢler Esnaf Odası GümüĢhacıköy GümüĢhacıköy Meyve Üreticileri Birliği Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin incelenmesi ve CPD programları paylaģımı Geri dönüģümün okullarda uygulamaları Eğitim turizm iģbirliği Avrupa tarım uygulamalarının incelenmesi ve staj Teknoloji konusunda inceleme ve staj Engelliler için üretilecek mobilyalar inceleme ve staj Avrupa ülkelerinde meyve üretim teknikleri incelemesi

22 1.2. GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans Hayat Boyu Öğrenmenin TeĢviki Hibe Programı Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Doğalgazın Kaynağında Ġstihdam Var Pembe Yakalı Melekler Projesi Amasya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Suluova Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Doğalgaz iģçiliği konusunda eğitimler Sağlıklı yaģam ve ilkyardım tedbir ve önlemleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Seralarda GüneĢ Kadınlar Ġçin Doğuyor TaĢova Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Seracılık faaliyetlerinin bilimsel yollarla yapılması Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Amasya Kadın Aile DanıĢma ve Hizmet Merkezi Amasya Ġl Özel Ġdaresi Amasya Kadın Aile DanıĢma ve Hizmet Merkezi Çocuk bakımı, cam füzyon ve gümüģ iģleme eğitimleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Amasya'da Kadın Ġstihdamının Artırılmasın Desteklenmesi Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı (TEPAV) / Amasya Belediyesi Kadın hakları, kadının bilinç düzeyinin artırılması Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü KazanmıĢ Kadınlarla Marka Yolculuğu Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mısır calajından süs eģyaları üretimi

23 Hibe /Ulusal Ajans Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Erhanı GümüĢ ĠĢleme Eğitim Merkezi Amasya Halk Eğitim Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Erhani GümüĢ iģleme sanatı eğitimleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Amasyada ĠĢsiz Kadınların Çocuk,YaĢlı Bakımı Konularında Eğitimi Amasya Belediyesi Çocuk ve yaģlı bakımı eğitimleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ĠĢsiz Genç Kadınların Ġstihdam Hedefli AĢçılık ve Pastacılık Eğitimi Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ĠĢsiz kadınlara yönelik aģcılık ve pastacılık eğitimleri Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı SatıĢ ve Pazarlama Elemanı YetiĢtirme Projesi YeĢilırmak Sanayici ve ĠĢadamları Derneği SatıĢ ve Pazarlama Eğitimleri Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Gençler Ġçin Ġstihdama Dayalı DıĢ Ticaret ve Pazarlama Eğitimi Amasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ĠĢsiz Gençlere yönelik DıĢ ticaret ve pazarlama eğitimleri Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Eğitimde Ġstihdama CAD ile geçiģ Amasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ĠĢsiz gençlere yönelik CAD ve AutoCAD Eğitimi Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Engelsiz Yarınlar (Engellilere Yönelik Muhasebe Yardımcılığı Kursu) Suluova Ticaret Meslek Lisesi Engellilere Yönelik Muhasebe Yardımcılığı Kursu

24 Hibe /Ulusal Ajans Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Restorasyon Sektörü Ġçin Nitelikli ĠĢgücünün YetiĢtirilmesi Amasya Belediyesi Restorasyon ara elemanı yetiģtirilmesi Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı Ġstihdamın TeĢviki Tarım Sektöründe Kayıt DıĢı Ġstihdamın Çözümüne Yenilikçi YaklaĢımlar Amasya Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği Damızlık sığır yetiģtiriciliği bilimsel uygulamarı Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT Gençlik Eylem 1.1 Gençlik Eylem 1.1 Sağlıklı YaĢam Biçimi (Healty Lifestyle) Avrupa da Staj Eğitimi Kimsesizlerin Sesi (Voice of Orphans) Biz Gelecek için Dünyayız (We are the World for Future ) Suluova Toki Mehmet Çelebi Ġlköğretim Okulu Amasya Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Grup ġehzade Grup ġifa Gençlik Minia Europe HOYTAD Okullarda sağlıklı yaģamın yaygınlaģtırılması 8 6 Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin AB uygulamaları ile ilgili uygulama ve stajı Kimsesizlerin Sesi isimli proje ile kimsesiz çocukların problemleri ele alınmıģtır Yardıma ihtiyaç duyan insanlar ve onlara yardım etme araçları konusunda değiģim. Mesleki eğitim hariç yetiģkin eğitimi

25 Yılında BaĢvurusu Yapılan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Mikro Hibe Programı Mikro Hibe Programı Mikro Hibe Programı LdVHareketlilik VETPRO Bölgesel Ortaklıklar LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT Sosyal Kadının Avrupa PaylaĢımı Türk Kadınları Letonya da (Turkish Women in Letonya) Sivil Ağ Platformu (Platform of Civilization Network) Eğitimde Performans Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerinin Ġncelenmesi Gerçek Ġnsanlar, Gerçek Gereksinimler (Real People, Real Needs) Avrupa da Öğrenci Staj Eğitimi Bilgisayarlı Üretim Sistemlerinin Ġncelenmesi Özel Çocuklara Özel Ġlgi Amasya Kadın Eli Kültür, Turizm, El Sanatları, Tanıtım, DayanıĢma, Destekleme Derneği (Kadın Eli Der) Suluova Kadın giriģimciler Derneği Amasya Turizm Derneği Amasya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Amasya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Suluova Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Suluova Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Amasya Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Kadının sosyal hayattaki yeri ve örgütlü hareketinin farklı kültürlerde ve Avrupa da nasıl yer bulduğu konusunun paylaģılmasını içeren bir projedir. Letonya da ki kadın çalıģmaları faaliyetlerini ve Amasya faaliyetlerini paylaģmak üzere ĢekillendirilmiĢ bir projedir. Sivil ağlar kurularak Avrupa iletiģiminin güçlendirilmesini hedefleyen bir projedir. Eğitimde performans ölçme ve değerlendirme Göçmenlere yönelik yaklaģımlar ve eğitimler Mesleki eğitimde öğrenci stajı Endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin alanları ile ilgili incelemeleri Özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik uygulamalar

26 Hibe /Ulusal Ajans Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik VETPRO Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT Bir Resim Bin Kelimeden Ġyidir (A Picture Is Worth A Thousand Words) Gönüllü Organ BağıĢı Farklı Yollar Bir Çözüm ġiddete Dur De (Different Ways One Solution: Stop Violence) ÇeĢitliliğimiz Zenginliliğimiz (Our Diversity Is Our Wealth) Eğitim Yönetiminde Ġçerik Ve Kalite Strabonun Kültür Bahçesi Amasya GümüĢhacıköy Anadolu Lisesi ġehit Aydın Korkmaz Ġlköğretim Okulu Kültürel etkileģimde sanat Organ bağıģının yaygınlaģtırılması Mehmet Çelebi Ġ.Ö.O ġiddete karģı bilinç uyandırma KemalpaĢa Ġlköğretim Okulu Kültürel farklılıklar GümüĢhacıköy Çok Programlı Lisesi Özel Yavuz Selim Top Ġlköğretim Okulu Eğitim yönetimi Coğrafyacı Strabon un ortak değer olarak incelenmesi Benimle Oynar Mısın? Eğitim Uygulama Okulu Zihinsel engelli oyunları Uyku saati masalları (Bedtime Stories) AB Ülkelerinde Engelli Bireylere Verilen Eğitim Hizmeti ĠĢ Hayatına Teknolojik Yansımalar Hastane Enfeksiyonu Ġle Mücadele Esma Deniz'den Flourance Nightingale Atatürk Ġlköğretim Okulu Uyku saati masalları Sevinç Orhan Erzengin Ġlköğretim Okulu Ve ĠĢ Okulu Merzifon Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi GümüĢhacıköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Engellilerdeki eğitim uygulamaları Ticaret Meslek Lisesi Programları teknolojik ürünler üzerine staj Hastanede enfeksiyon önleme konusu stajı HemĢirelik Stajı

27 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT Okul Ortaklıkları GrundtvigÇalıĢma Grupları GrundtvigÇalıĢma Grupları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Mesleki Eğitim Alan Gençlerin (15 YaĢ Arası) ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirme ÇalıĢmalarının Ġncelenmesi Mesleki Eğitim Merkezi ĠĢ Güvenliği Kültürü Mesleki Eğitim Merkezi Asp.Net Web Proglama Stajı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Zihinsel GeliĢimi Ve Yaratıcılığı Destekleyici Eğitim Programlarının Ve Ortamlarının Ġncelenmesi Tekstil Sektöründe ĠĢ sağlığı Ve Güvenliği ġehit Polis Ahmet YaĢar Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Amasya Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Suluova Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Müdürlüğü ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanların hareketliliği ĠĢ güvenliği konusunda uygulamarın yerinde incelenmesi IT alanında yapılan uygulamalarla ilgili alan öğrencilerinin stajı Zihinsel geliģimi destekleyici eğitim metodlarının incelenmesi Tekstil sektörü Eecomeniusranger Mehmet Varinli ĠÖO eiletiģim ile kültürel etkileģim Kağıt geri dönüģümü (Recyling Paper) Bez Bebek ve Yapay Çiçek (Rag Doll & Fabric Flower) Hepimiz Birmiz Ġçin (All for One) Engellilerde Dahil Etme (Inclusion Of Disadvantaged) GeçmiĢe Kucak Açmak (Welcoming History Back) Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kağıt geri dönüģümü Halk Eğitimi Merkezi Oyuncak bebek yapımı Ġl Özel Ġdaresi Ġl Engelliler Koordinasyon Merkezi Yerel yönetimler ve sivil toplum yaklaģımları Engellilerde dahil etme Mehmet Akif Ersoy Ġ.Ö.O Tarihi değerler 27

28 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT GrundtvigÇalıĢma Grupları LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT Mekatronik Uygulamaları BiliĢim Teknolojilerinin Mesleki Eğitime Katkısı Depilasyon,Epilasyon Ve IĢın Epilasyonu Uygulamalarını Öğrenmek Kozmetik Ürünleri Tanımak Amaçlı Meslek Eğitimi Kalifikasyonla Gelen Ġstihdam Fırsatları Ve Staj Uyguluması Doğal Çevrede Öğrenmeye Kapı Aç Asp.Net Web Programlama Stajı Mesleki Eğitimde Yönetim Uygulamaları Elektrik Elektronik Alanında Staj Eğitimi 36 YaĢ Arası Ġnteraktif Eğitim Programı Tarihi Binaların Restorasyonunun Ġncelenmesi Mesleki Eğitimde Akreditasyon Avrupa Birliğine Entegrasyon Soğutma Ve Ġklimlendirme Sistemleri Sektöründe Uygulama ÇalıĢmaları Merzifon Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Merzifon Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Suluova Mesleki Eğitim Merkezi Mekatronik alanı incelemeleri IT teknolojilerinin mesleki eğitim uygulamaları stajı Kuaförlük ve cilt bakımı alanı öğrencilerinin stajı Osman Yıldırım ĠĢ Okulu Engellilerin istihdamı ġahinler Ġ.Ö.O DıĢ mekan aktiviteleri ile eğitim. TaĢova Metem Web tasarımı uygulamaları stajı Türk Telekom Teknik Ve E.M.L. Türk Telekom Teknik Ve E.M.L. Türk Telekom Teknik Ve E.M.L. Amasya Mesleki Eğitim Merkezi Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimde yönetim modelleri incelemsi Elektrik Elektronik alanı öğrencilerinin stajı Ġnteraktif Eğitim Restorasyon metodları inceleme Mesleki Eğitim sertifikasyonları Soğutma iklimlendirme alanı stajı

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2011 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

SN Proje No Başvuran Kurum/Kuruluş Adı Proje Adı İli

SN Proje No Başvuran Kurum/Kuruluş Adı Proje Adı İli 1 2014-1-TR01-KA102-005048 Fatma - Hacı Hüseyin Akgül Kız Teknik ve Meslek Geleceğin Aşçı Ve Tasarımcılarının Avrupa' Da Stajı Ankara 126.054 2 2014-1-TR01-KA102-002337 Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

KAYSERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45 9 0 84636 KONAK MİTHATPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK

KAYSERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45 9 0 84636 KONAK MİTHATPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK 1 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48904 TEFENNİ TARIM MESLEK BURDUR 2 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48910 BALIKESİR 100.YIL TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK 3 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48921 ELDİVAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK ÇANKIRI

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

2006 TEKLİF YILINDA DESTEKLENECEK LDV A TİPİ PROJELER LİSTESİ

2006 TEKLİF YILINDA DESTEKLENECEK LDV A TİPİ PROJELER LİSTESİ TR/06/A/F/EX1-0003 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ SAKARYA HAREKETLİ YÜKLERDEN KAYNAKLANAN YAPI TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI TR/06/A/F/EX1-0004 YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Bu çalışmada 716 adet Gençlik Girişimi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı