ADANA VALĠLĠĞĠ. Süresi (Ay)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA VALĠLĠĞĠ. Süresi (Ay)"

Transkript

1 1.Proje Faaliyetleri ADANA VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Avrupa Birliği Bakanlığı LdVHareketlilik IVT Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana Elektrik Kazalarından Korunma ve ĠĢ Güvenliği Adana Valiliği 6 Ġskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Adana daki kurum ve kuruluģların AB ye uyum sürecinde kurumsal kapasitelerinin geliģtirilmesi, Adana daki kurum ve kuruluģların AB üyesi kurumlar ile sürdürülebilir iģbirliği ağları oluģturmaları ve ortaklıklar kurmalarının sağlanması, Türkiye nin AB ye ve AB nin Türkiye ye tanıtılmasına katkı sağlanması, Hollanda nın Tilburg kentinde Kırsal Kalkınma ve Utrecht kentinde Gıda Güvenliği konularında iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve Adana iline uyarlanması TL Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT Genç GiriĢimci Adaylarımızın Avrupa Stajı Seyhan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT KOBĠ lerin Ticari Açıdan Teknolojik ve Kurumsal Yapılarının AB Standartlarında GeliĢtirilmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojilerin Eğitim Boyutu Adana Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi Mesleki eğitimde öğrenci stajı

2 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdV Ortaklık Projeleri LdVOrtaklık Projeleri LdVOrtaklık Projeleri Nitelikli Bir Mesleki Eğitim Ġçin Okul, Kamu ve ĠĢ Dünyası ĠĢbirliğini GeliĢtirme MarkalaĢan Turizm Sektörümüze Kız Meslek Liselerimizden Kalifiye ĠĢ Gücü Desteği Geleceğini Tasarla (Design Your Future Promotion of Social Inclusion for Young People at Risk) Faaliyet Tabanlı Öğrenme ve Eğlence (Activity Based Learning and Entertainment: Lifelong Learning Challenges in the Digital Age) Yaratıcı Endüstrilerdeki GiriĢimcilere Yönelik Beceri ve Yetenekler (Competencies and Skills for Entrepreneurs in Creative Industries) Çukurova Kaymakamlığı Adana Kadın DayanıĢma ve Kültürel AraĢtırmalar Derneği Ceyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çukurova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çukurova Halk Eğitim Merkezi ve Çukurova'nın Doğal Tarihi ve Kültürel Değerlerini AraĢtırma GeliĢtirme ve YaĢatma Derneği Mesleki eğitimde okul, kamu ve iģ piyasasında iģbirliğinin önemi Turizm sektörüne yönelik öğrenci stajı YurtdıĢı genel bilgi ve deneyim Proje kapsamında yer alan yetiģkinler konusuna özgü yurt içi ve yurt dıģı eğitim ve seminerler Proje kapsamında yer alan yetiģkinlerin konusuna özgü yurt içi ve yurt dıģı eğitim ve seminerler

3 Hibe /Ulusal Ajans GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Yenilikçi Öğrenim Yöntemleriyle YetiĢkin Öğrenimi Eğitmenlerinin Pedagojik Becerilerinin GeliĢtirilmesi (Enhancing the pedagogical Skills of Teachers/ trainers of adult Learning through Mastering Innovative Teaching Methods) EÖğrenme (ELearning in Use) Çukurova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adana Her YaĢta Eğitim Derneği Proje kapsamında yer alan yetiģkinlerin konusuna özgü yurt içi ve yurt dıģı eğitim ve seminerler YetiĢkinlerin toplantılarla deneyim paylaģımı GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Jenerasyonlar Arası ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Ağları GeliĢtirme (Inter Generational Relations&Networking for DevelopMent of Advanced People and Communities) Kadın, BütünleĢme, El Sanatları ve Ağ Kurma (Women, Integration, Crafts and Networking) Çukurova'nın Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerini AraĢtırma, GeliĢtirme ve YaĢatma Derneği Toplumsal Rehabilitasyon Derneği Proje kapsamında yer alan yetiģkinlerin proje konusuna göre toplantı ve seminerlere katılımı Projeye katılan yetiģkinlerin mesleki deneyimlerinin arttırılması GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Arte Cultura Territorio in Prospettiva Ġnterculturale Europea Çukurova Köyleri DayanıĢma ve Kültür Derneği Projeye katılan yetiģkinlerin mesleki deneyimlerinin arttırılması

4 Hibe /Ulusal Ajans Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II ProjesiMikro Hibe BileĢeni Doğu Akdeniz Sivil Toplumları Engelleri Kaldırıyor Kardelen Engelliler Derneği 4 Yerel düzeyde sivil katılımın güçlendirilmesi GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik IVT Koruyucu Giysi Yapımında Kullanılan KumaĢlarının Üretimi Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT Mutfağın Tadı Sosların Yapım Yöntemlerinin Ġncelenmesi Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mesleki eğitimde öğrenci stajı LdVHareketlilik IVT Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Teknik Staj ve Kültürler Arası EtkileĢimi Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Turizm eğitiminde öğrenci stajı

5 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik PLM LdVHareketlilik VETPRO Avrupa Sanat ve Tasarım Atölyelerinde Mozaik, Vitray, Rölyef, Fresko, Grafitti Tekniklerinin Ġncelenmesi ve Uygulanması Mezunlarımıza Avrupa'da ĠĢ Deneyimi Tekstil Sertifika Programlarının Ġncelenmesi BiliĢim Çağı ve Moda Mesleğinde Yenilikçi ve Yaratıcı Gençlerin Avrupa Stajı ĠnĢaat Sektörü ÇalıĢanlarının Ġleri Seviye Yapı Teknikleri ve ĠĢ Güvenliği Uygulamaları nda Tecrübe Kazanımı Engelliler Ġçin Spor Asistanlığı Tarımda GüneĢ Enerjili Sulama Sistemleri Adana Sabancı Kız teknik ve Meslek Lisesi Seyhan Ġsmet Ġnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Adana Ġhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Seyhan Kaymakamlığı Çukurova Teknik Elemanlar Derneği Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği Korona Yenilenebilir Enerji Sistemleri San. Tic.Ltd. ġti. Mesleki eğitimde öğrenci stajı Mesleki eğitimden mezun öğrencilerin deneyim kazanması Eğitimcilerin sertifika eğitim programı hakkında bilinçlendirilme eğitimi Mesleki eğitimdeki eğitimcilerin ve uzmanların tekstil ve moda tasarımı hakkında deneyim kazanması Meslek lisesi öğrencilerin staj eğitimi ile deneyim kazanması ĠĢgücü dünyasındaki kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti ĠĢgücü dünyasındaki kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti Mesleki eğitimden sorumlu kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti

6 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO Bölgesel Ortaklıklar Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı CNC Dik ĠĢleme Merkezinin Yedek Parça ve Kalıp Ġmalatında Kullanımının Ġncelenmesi ġiddet Olmayan Okullar (NonViolence Rules Schools without Violence) Avrupa ĠĢletmeler Ağı Akdeniz Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı Adana ĠĢletmeler Üstü Eğitim Merkezi Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü KOSGEP KahramanmaraĢ ĠGEM, Adana Ticaret Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi odası, KahramanmaraĢ Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 84 Mesleki eğitimden sorumlu kiģilerin staj ve çalıģma ziyareti Eğitim alanında kalitenin arttırılması ve okulların Avrupa ülkeleri ile iģbirliği geliģtirmesi Kobi Destek Hizmetleri, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı altında sürdürülmekte olan rekabetçilik ve yenilikçilik programı (CIP) kapsamında Akdeniz bölgesinde yerleģik iģletmelere, uluslararasılaģtırma, yenilikçilik, teknoloji transferi, ArGe konuları baģta olmak üzere, danıģmanlık, destek ve eğitim hizmetleri sunmak

7 Yılında BaĢvurusu Yapılan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı LdV Hareketlilik VETPRO Adana Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sivil Toplum KuruluĢlarının Merkezi ve Yerel Yönetimlerle ĠĢbirliğinin AB Ülkelerindeki Uygulamaları Sivil toplum kuruluģlarının merkezi ve yerel yönetimlerle hiyerarģik iliģkisinin yerini karģılıklı etkileģime, yönetimin yerini yönetiģime bırakmasıyla AB ülkeleriyle entegrasyonda Türkiye nin Avrupa Birliği nde daha fazla tanınmasını ve anlaģılmasını sağlamak

8 ADIYAMAN VALĠLĠĞĠ 1.Proje Faaliyetleri Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Eğitim Destekle Büyür (EDEB) Kalkınma Projeleri Akademisi Derneği Okul öncesi eğitimin yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Okul Öncesi Eğitime Destek Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Okul öncesi eğitimin yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesi Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II ProjesiKültür ve Sanat BileĢeni Dünya da Nemrut Nemrut ta Hayat Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Derneği Kültürlerarası diyaloğun geliģtirilmesi

9 1.2. GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans Özellikle Kız Çocuklarının OkullaĢmasının Artırılması Özellikle Kız Çocuklarının OkullaĢmasının Artırılması Genç Ġstihdamının Desteklenmesi Adıyaman Eğitim Merkezi Birimi Bilinçli Ebeveyn Aydınlık Gelecek Adıyaman'da Ġstihdamın Kaderi Aikad ile DeğiĢiyor (A.Ġ.K.A.D) Adıyaman Sebil Eğitim Gönüllüleri Derneği Tekel 75.Yıl Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü Anadolu ĠĢ Kadınları Derneği Kız çocuklarının orta öğretime kazandırılması Kız çocuklarının okullaģtırılması Gençlerin istihdamının sağlanması

10 AFYONKARAHĠSAR VALĠLĠĞĠ 1.Proje Faaliyetleri Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik IVT CNC CAD CAM Sistemleri Bolvadin Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Cnc Uygulamalarının Ve Programlama Dilinin Öğrenilmesi LdVHareketlilik IVT Semavi Dinlerin Kutsal Kitapları Ve Bu Kitaplardaki Ortak Evrensel Mesajlar Afyonkarahisar Bolvadin Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Semavi Dinlerin Kutsal Kitaplarındaki Ortak Evrensel Mesajların Ġncelenmesi LdVHareketlilik IVT Avrupa'da Doğalgaz Tesisatçılık Stajı Dinar Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Öğrencilerinin Avrupa daki Doğalgaz Tesisatçılığı Uygulamalarını Gözlemlemeleri Ve Sanayi Stajlarını GerçekleĢtirmeleri LdVHareketlilik PLM LdV Hareketlilik PLM ĠnĢaatlarda Kullanılan Yeni Yalıtım Tekniklerinin Yerinde Ġncelenmesi Avrupada Tarımsal Yayım Ve DanıĢmanlık Hizmetlerinin GeliĢiminin Öğrenilmesi Sandıklı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Sandıklı MemurĠĢçi YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği Avrupa daki ĠnĢaatlarda Kullanılan Yeni Yalıtım Tekniklerinin Yerinde Ġncelenmesi Avrupa da Tarımsal Yayım Ve DanıĢmanlık Hizmetlerinin GeliĢiminin Öğrenilmesi

11 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik PLM Yapı Denetim Ve Güvenli Yapılar Afyonkarahisar Teknik Elemanlar YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Yapı Denetim Sisteminin Ġncelenmesi LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları AhĢap Dizayn ĠĢsiz Genç Teknisyenlerin Metalografi Laboratuarlarında Yardımcı Eleman Olarak Ġstihdamı Ġçin Mesleki Eğitim Sistemi Ġçinde Eğitim Programı Düzenlemesi Mesleki Eğitimin Yönetimsel Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik Ab Farkındalığının OluĢturulması Sürdürülebilir Avrupa Çevresi (Sustainable Environment Europe) Bolvadin Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Afyonkarahiar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Afyonkarahisar Çevre Dostu ÇalıĢanları Derneği (Afçevder) Avrupa Ülkelerinde AhĢap Dizayn Tekniklerinin Yerinde Ġncelenmesi Metalografi Odaklı Mesleki Eğitim Sistemi Programı Düzenlemesi Mesleki Eğitimin Yönetimsel Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik AB Farkındalığının OluĢturulması YetiĢkinlerin Geri DönüĢüm Uygulamaları nda Bilinçlendirilmesi Ve Sürdürülebilir Avrupa Çevresi OluĢumuna Katkıda Bulunmak

12 Hibe /Ulusal Ajans Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları YetiĢkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma nda Ortak Hususlar (Common References in Sustainable Training in Adult Learning) Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü YetiĢkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma nda Ortak Hususların Belirlenmesi Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Eğitimin Benzersiz GerçekleĢiĢi Olarak Doğal Aktif Öğretim (Natural Active Teaching As Unique Realisation Of Education) Afyonkarahisar Köyleri GüzelleĢtirme GeliĢtirme Ve Doğal YaĢamı Destekleme Derneği Ġleri YaĢlarda Bulunan YetiĢkinlerin Hayatlarında Ġlk Defa Yapacakları Yeni Faaliyetler Ġle Hayatlarına Artı Değer Katılması Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Seramik Sanatı YaĢayan Tarih (Ceramic Art Living History) Kentsel Tasarım YaklaĢımları (AgriSpaces Approaches To Urban Agriculture) Afyonkarahisar Teknik Elemanlar Sosyal YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği Gökçek Belediye BaĢkanlığı Seramik Sanatının YetiĢkinlere Tanıtılması, Atölye ÇalıĢmaları Yapılması Ve 5 Ülkede Seramik Konulu Ġncelemelerin Yapılması Avrupa Ülkelerindeki Kentsel Tarım YaklaĢımlarının Ġncelenmesi LdVOrtaklık Projeleri Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi (European Vocational Tourism Education) Afyonkarahisar Elektrikçiler Ve Elektronikçiler Odası Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi Uygulamalarının Yerinde Gözlemlenmesi.000

13 Hibe /Ulusal Ajans LdVOrtaklık Projeleri Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi (European Vocational Tourism Education) Sandıklı Mesleki Eğitim Merkezi Avrupa daki Mesleki Turizm Eğitimi Uygulamalarının Yerinde Gözlemlenmesi.000 Gençlik Eylemleri Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun GeliĢtirilmesi Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II ProjesiMikro Hibe BileĢeni Çevreci Enerjiye Genç BakıĢ Engelsizler Engeli Kaldırıyor Fotoğraflarla Türk Kültürü Afyon Çevre Gönüllüleri Afçeg Altı Nokta Körler Derneği Çağlayan Eğitimciler Derneği 4 8 Enerji Üretiminde Yeni Çevreci YaklaĢımın Ġncelenmesi Ve Ortak Eylemlerin GerçekleĢtirilmesi Engelli KiĢilerin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara Tam EriĢiminin Sağlanması Ve Bu Haklardan Yararlanmalarının Desteklenmesi Türk Kültürünün AB de Tanıtılması ve AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun GeliĢtirilmesi Eylem 1.2 Gençlik GriĢimleri Kayıp ġehir Frig (The Lost City Frig) Afyonkarahisar Frig Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği 4 Gençlerin farklı kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeleri

14 Hibe /Ulusal Ajans Eylem 1.2 Gençlik GriĢimleri Genç Kadınların Keçe ile BuluĢması (Young Women Are Meeting With Felt) Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Gençlerin farklı kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeleri Eylem 1.2 Gençlik GriĢimleri Yeni Nesillerle Avrupa Birliğini Anlama (Understanding Eu With New Generations) AB Tanıtım Grubu (ABTG) Gençlerin farklı kültürleri tanımaları, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeleri GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Yağmurun Ardındaki IĢık Eylül Ana Okulu Kapalı Cezaevlerinde Hükümlü Veya Tutuklu Olan Anneleriyle Kalmak Zorunda Olan 36 YaĢ Arasındaki Çocukların Bağımsız Devlet Anaokullarında Okul Öncesi Eğitime Kazandırılması

15 Hibe /Ulusal Ajans Bölgesel Ortaklıkları YaĢa, Hisset, Öğret: Eğitimin Sosyal Köprüleri Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Özellikle Dezavantajlı Bölgelerde ÇalıĢan Öğretmenlerin Sosyal Becerilerinin Ve Yeterliklerinin Artırılması Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Parmaklıklar Ardında (Training Learning Teaching: Behind Of Prison) Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü Cezaevlerinde Eğitim Alanında Metodolojik AraĢtırmaların Yapılması GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları LdVHareketlilik VETPRO YetiĢkin Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma (Common References in Sustainable Training in Adult Learning CRISTAL) Mesleki Eğitimin Yönetimsel Yeterliliklerinin Artırılmasına Yönelik AB Farkındalığının OluĢturulması Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü YetiĢkin eğitiminde sürdürülebilir kalkınma Mesleki eğitim ve yönetimsel yeterlilikler ÇalıĢma Ziyareti ev sahipliği Aktif Ol ve Süreklilik Sağla (Be Active Make It Sustain!) Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 gün Aktif vatandaģlık ve sürdürülebilir kalkınma

16 Yılında BaĢvurusu Yapılan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Gençlik Projesi Eylem 1.1 Gelecek Fabrikası (Future Factory Turkmany / Germkey Teenager Of Both Countrys Develop Together A Future) AlmanyaHamm Bockelweg Gençlik Merkezi Ve Ted Afyon Koleji Gençlerin Bir Araya Gelerek Gelecek Hakkındaki GörüĢlerini PaylaĢmaları Ve Bu Esnada Farklı Kültürleri Tanıyarak Kendilerini GeliĢtirmeleri

17 1.Proje Faaliyetleri AĞRI VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik Proje Döngüsü Yönetimde Becerileri GeliĢtirme (Improving Skills in Project Cycle Management) Ağrı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kocaeli Ġl Milli Eğitim Ortaklı) Mesleki eğitimde öğrenci stajı Grundtvig Satırlar Arasını Okumak (Reading Between The Lines) Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Mesleki eğitim hariç yetiģkin eğitimi Kendi Geleceğimin Yazarıyım (I am an Author of My Future) Ağrı Merkez 100.Yıl YĠBO Eğitim alanında kaliteyi artırmak ve okulların Avrupa ülkeleri ile iģbirliği geliģtirmesi

18 1.Proje Faaliyetleri AKSARAY VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdV Hareketlilik Leonardo da Vinci Ortaklık Geleceğini ġimdi Belirle Bilgisayar Kullanımının ve Dil Öğreniminin YaygınlaĢtırılması Bir Adım Ġleri (A Step Further) Bana Hikaye Anlat (Tell Me A Tale) Masallar (Folktales) 1318 yaģ grubunda yetiģtirme yurtlarında kalan suça sürüklenmiģ çocuklar Öğretmenler Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kamber Zeynep Demir Ġlköğretim Okulu Zafer Ġlköğretim Okulu 1318 yaģ grubunda yetiģtirme yurtlarında kalan suça sürüklenmiģ çocukların rehabilitesinin AB ülkelerinde incelenmesi Müfredat, materyal, metodoloji, sınıf yönetimi, eğitim teknolojileri ve değerlendirme tekniklerini öğrencilerin daha iyi bir meslek edinim Ģansını artırabilmek için geliģtirmeyi ve buna paralel olarak Bilgisayar ve Dil öğrenim sistemlerini geliģtirmeye katkıda bulunmayı hedefleyen bir projedir. Öğrenci ve Öğretmenlerin Avrupa daki Turizm ve Acentelik Sistemlerini Öğrenmeleri Avrupa daki farklı kültürlerden masalların incelenmesi ve paylaģılması Avrupa daki farklı kültürlerden masalların incelenmesi ve paylaģılması

19 1.2. GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans LdV Hareketlilik ÇölleĢmeden Üretmek Teknik Personel, çiftçiler, akademisyenler ve kooperatif baģkanları 18 Tuz Gölü havzasında bulunan tarım arazilerinin çölleģme sorunları ile ilgili tarım teknikleri ile sulama sistemlerinin ülkemiz ile ziyaret edilmesi Günlük YaĢamda Matematik (Mathematics in the Daily Life and Cirriculum) Hacı Mustafa Demir Ġlköğretim Okulu Avrupa da farklı okullarda matematik ve günlük hayatta matematik uygulamalarının incelenmesi ve paylaģılması Neredeydik Nerelere Geldik (The Way We Were,The Way We Are) Hazım Kulak Anadolu Lisesi Avrupa daki farklı kültürlerde aile kurumunun ve öneminin incelenmesi ve paylaģılması Ailem Hazinemdir (My Family, My Treasure) Mustafa Yazıcı Ġlköğretim Okulu Avrupa daki ortak ülkelerde tarihsel önemli Ģahsiyetlerin incelenmesi ve paylaģılması

20 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik Birlikte Sağlıklı YaĢam ve Spor (Together Adopting Fitness and Healthy Lifestyles) Ortaçağda ġehrimiz (Our Town in the Middle Ages) Ekolojik Tarım ve Beslenme Ecological (Farming and Nutrition) Sağlıklı YaĢam ile Avrupa Birliğine Hazırlık (Fit in EU, Fit for EU) Avrupa daki Meslek Okullarının Fiziksel YerleĢimi Ortaköy Osman Apaçık Ġlköğretim Okulu Yuva Karapınarlar Ġlköğretim Okulu 23 Nisan Ġlköğretim Okulu Aratol Ġlköğretim Okulu 75.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ortaçağ da yaģadığımız yerlerin özellikleri Ekolojik tarım ve beslenme Sağlıklı beslenme ve spor Avrupa daki meslek okullarının fiziksel yerleģiminin incelenmesi Avrupa da farklı okullarda matematik ve günlük hayatta matematik uygulamalarının incelenmesi ve paylaģılması

21 1.Proje Faaliyetleri AMASYA VALĠLĠĞĠ Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO 21. Yüzyılda YetiĢkin Eğitimi (Lead In Adult Education in the 21st Century) Geri DönüĢümü Asla Reddetme (Never Refuse To Reuse) Daha Ġyi Bir Turizm, Daha Ġyi Bir Hayat (Better Tourısm Better Future) Tarımsal Üretimde Yeni Ufuklar Gösterilmesi ĠĢ Hayatına Teknolojik Yansımalar Engelsiz Mobilyalar Bodur Amaçlı Meyve Üretiminde Yeni Teknik Ve Teknolojiler Amasya Valiliği DıĢ ĠliĢkiler Ve AB Koordinasyon Merkezi Özel Sevgi BaĢarır Ġlköğretim Okulu Zübeyde Hanım Üçler Ġlköğretim Okulu Amasya Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi Merzifon Ticaret Meslek Lisesi Madeni ĠĢler Esnaf Odası GümüĢhacıköy GümüĢhacıköy Meyve Üreticileri Birliği Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin incelenmesi ve CPD programları paylaģımı Geri dönüģümün okullarda uygulamaları Eğitim turizm iģbirliği Avrupa tarım uygulamalarının incelenmesi ve staj Teknoloji konusunda inceleme ve staj Engelliler için üretilecek mobilyalar inceleme ve staj Avrupa ülkelerinde meyve üretim teknikleri incelemesi

22 1.2. GeçmiĢ Yıllarda BaĢlamıĢ ve 2011 Yılında Uygulaması Devam Eden Projeler Hibe /Ulusal Ajans Hayat Boyu Öğrenmenin TeĢviki Hibe Programı Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Doğalgazın Kaynağında Ġstihdam Var Pembe Yakalı Melekler Projesi Amasya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Suluova Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Doğalgaz iģçiliği konusunda eğitimler Sağlıklı yaģam ve ilkyardım tedbir ve önlemleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Seralarda GüneĢ Kadınlar Ġçin Doğuyor TaĢova Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Seracılık faaliyetlerinin bilimsel yollarla yapılması Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Amasya Kadın Aile DanıĢma ve Hizmet Merkezi Amasya Ġl Özel Ġdaresi Amasya Kadın Aile DanıĢma ve Hizmet Merkezi Çocuk bakımı, cam füzyon ve gümüģ iģleme eğitimleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Amasya'da Kadın Ġstihdamının Artırılmasın Desteklenmesi Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı (TEPAV) / Amasya Belediyesi Kadın hakları, kadının bilinç düzeyinin artırılması Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü KazanmıĢ Kadınlarla Marka Yolculuğu Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mısır calajından süs eģyaları üretimi

23 Hibe /Ulusal Ajans Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Erhanı GümüĢ ĠĢleme Eğitim Merkezi Amasya Halk Eğitim Merkezi ve AkĢam Sanat Okulu Erhani GümüĢ iģleme sanatı eğitimleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Amasyada ĠĢsiz Kadınların Çocuk,YaĢlı Bakımı Konularında Eğitimi Amasya Belediyesi Çocuk ve yaģlı bakımı eğitimleri Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı ĠĢsiz Genç Kadınların Ġstihdam Hedefli AĢçılık ve Pastacılık Eğitimi Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ĠĢsiz kadınlara yönelik aģcılık ve pastacılık eğitimleri Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı SatıĢ ve Pazarlama Elemanı YetiĢtirme Projesi YeĢilırmak Sanayici ve ĠĢadamları Derneği SatıĢ ve Pazarlama Eğitimleri Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Gençler Ġçin Ġstihdama Dayalı DıĢ Ticaret ve Pazarlama Eğitimi Amasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ĠĢsiz Gençlere yönelik DıĢ ticaret ve pazarlama eğitimleri Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Eğitimde Ġstihdama CAD ile geçiģ Amasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ĠĢsiz gençlere yönelik CAD ve AutoCAD Eğitimi Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Engelsiz Yarınlar (Engellilere Yönelik Muhasebe Yardımcılığı Kursu) Suluova Ticaret Meslek Lisesi Engellilere Yönelik Muhasebe Yardımcılığı Kursu

24 Hibe /Ulusal Ajans Genç Ġstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Restorasyon Sektörü Ġçin Nitelikli ĠĢgücünün YetiĢtirilmesi Amasya Belediyesi Restorasyon ara elemanı yetiģtirilmesi Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı Ġstihdamın TeĢviki Tarım Sektöründe Kayıt DıĢı Ġstihdamın Çözümüne Yenilikçi YaklaĢımlar Amasya Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği Damızlık sığır yetiģtiriciliği bilimsel uygulamarı Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT Gençlik Eylem 1.1 Gençlik Eylem 1.1 Sağlıklı YaĢam Biçimi (Healty Lifestyle) Avrupa da Staj Eğitimi Kimsesizlerin Sesi (Voice of Orphans) Biz Gelecek için Dünyayız (We are the World for Future ) Suluova Toki Mehmet Çelebi Ġlköğretim Okulu Amasya Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Grup ġehzade Grup ġifa Gençlik Minia Europe HOYTAD Okullarda sağlıklı yaģamın yaygınlaģtırılması 8 6 Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin AB uygulamaları ile ilgili uygulama ve stajı Kimsesizlerin Sesi isimli proje ile kimsesiz çocukların problemleri ele alınmıģtır Yardıma ihtiyaç duyan insanlar ve onlara yardım etme araçları konusunda değiģim. Mesleki eğitim hariç yetiģkin eğitimi

25 Yılında BaĢvurusu Yapılan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Mikro Hibe Programı Mikro Hibe Programı Mikro Hibe Programı LdVHareketlilik VETPRO Bölgesel Ortaklıklar LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT Sosyal Kadının Avrupa PaylaĢımı Türk Kadınları Letonya da (Turkish Women in Letonya) Sivil Ağ Platformu (Platform of Civilization Network) Eğitimde Performans Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerinin Ġncelenmesi Gerçek Ġnsanlar, Gerçek Gereksinimler (Real People, Real Needs) Avrupa da Öğrenci Staj Eğitimi Bilgisayarlı Üretim Sistemlerinin Ġncelenmesi Özel Çocuklara Özel Ġlgi Amasya Kadın Eli Kültür, Turizm, El Sanatları, Tanıtım, DayanıĢma, Destekleme Derneği (Kadın Eli Der) Suluova Kadın giriģimciler Derneği Amasya Turizm Derneği Amasya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Amasya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Suluova Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Suluova Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Amasya Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Kadının sosyal hayattaki yeri ve örgütlü hareketinin farklı kültürlerde ve Avrupa da nasıl yer bulduğu konusunun paylaģılmasını içeren bir projedir. Letonya da ki kadın çalıģmaları faaliyetlerini ve Amasya faaliyetlerini paylaģmak üzere ĢekillendirilmiĢ bir projedir. Sivil ağlar kurularak Avrupa iletiģiminin güçlendirilmesini hedefleyen bir projedir. Eğitimde performans ölçme ve değerlendirme Göçmenlere yönelik yaklaģımlar ve eğitimler Mesleki eğitimde öğrenci stajı Endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin alanları ile ilgili incelemeleri Özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik uygulamalar

26 Hibe /Ulusal Ajans Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik VETPRO Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT Bir Resim Bin Kelimeden Ġyidir (A Picture Is Worth A Thousand Words) Gönüllü Organ BağıĢı Farklı Yollar Bir Çözüm ġiddete Dur De (Different Ways One Solution: Stop Violence) ÇeĢitliliğimiz Zenginliliğimiz (Our Diversity Is Our Wealth) Eğitim Yönetiminde Ġçerik Ve Kalite Strabonun Kültür Bahçesi Amasya GümüĢhacıköy Anadolu Lisesi ġehit Aydın Korkmaz Ġlköğretim Okulu Kültürel etkileģimde sanat Organ bağıģının yaygınlaģtırılması Mehmet Çelebi Ġ.Ö.O ġiddete karģı bilinç uyandırma KemalpaĢa Ġlköğretim Okulu Kültürel farklılıklar GümüĢhacıköy Çok Programlı Lisesi Özel Yavuz Selim Top Ġlköğretim Okulu Eğitim yönetimi Coğrafyacı Strabon un ortak değer olarak incelenmesi Benimle Oynar Mısın? Eğitim Uygulama Okulu Zihinsel engelli oyunları Uyku saati masalları (Bedtime Stories) AB Ülkelerinde Engelli Bireylere Verilen Eğitim Hizmeti ĠĢ Hayatına Teknolojik Yansımalar Hastane Enfeksiyonu Ġle Mücadele Esma Deniz'den Flourance Nightingale Atatürk Ġlköğretim Okulu Uyku saati masalları Sevinç Orhan Erzengin Ġlköğretim Okulu Ve ĠĢ Okulu Merzifon Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi GümüĢhacıköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Engellilerdeki eğitim uygulamaları Ticaret Meslek Lisesi Programları teknolojik ürünler üzerine staj Hastanede enfeksiyon önleme konusu stajı HemĢirelik Stajı

27 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT Okul Ortaklıkları GrundtvigÇalıĢma Grupları GrundtvigÇalıĢma Grupları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları GrundtvigÖğrenme Ortaklıkları Okul Ortaklıkları Mesleki Eğitim Alan Gençlerin (15 YaĢ Arası) ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Bilinçlendirme ÇalıĢmalarının Ġncelenmesi Mesleki Eğitim Merkezi ĠĢ Güvenliği Kültürü Mesleki Eğitim Merkezi Asp.Net Web Proglama Stajı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Zihinsel GeliĢimi Ve Yaratıcılığı Destekleyici Eğitim Programlarının Ve Ortamlarının Ġncelenmesi Tekstil Sektöründe ĠĢ sağlığı Ve Güvenliği ġehit Polis Ahmet YaĢar Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Amasya Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Suluova Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Müdürlüğü ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanların hareketliliği ĠĢ güvenliği konusunda uygulamarın yerinde incelenmesi IT alanında yapılan uygulamalarla ilgili alan öğrencilerinin stajı Zihinsel geliģimi destekleyici eğitim metodlarının incelenmesi Tekstil sektörü Eecomeniusranger Mehmet Varinli ĠÖO eiletiģim ile kültürel etkileģim Kağıt geri dönüģümü (Recyling Paper) Bez Bebek ve Yapay Çiçek (Rag Doll & Fabric Flower) Hepimiz Birmiz Ġçin (All for One) Engellilerde Dahil Etme (Inclusion Of Disadvantaged) GeçmiĢe Kucak Açmak (Welcoming History Back) Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kağıt geri dönüģümü Halk Eğitimi Merkezi Oyuncak bebek yapımı Ġl Özel Ġdaresi Ġl Engelliler Koordinasyon Merkezi Yerel yönetimler ve sivil toplum yaklaģımları Engellilerde dahil etme Mehmet Akif Ersoy Ġ.Ö.O Tarihi değerler 27

28 Hibe /Ulusal Ajans LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT Okul Ortaklıkları LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT GrundtvigÇalıĢma Grupları LdVHareketlilik VETPRO LdVHareketlilik IVT LdVHareketlilik IVT Mekatronik Uygulamaları BiliĢim Teknolojilerinin Mesleki Eğitime Katkısı Depilasyon,Epilasyon Ve IĢın Epilasyonu Uygulamalarını Öğrenmek Kozmetik Ürünleri Tanımak Amaçlı Meslek Eğitimi Kalifikasyonla Gelen Ġstihdam Fırsatları Ve Staj Uyguluması Doğal Çevrede Öğrenmeye Kapı Aç Asp.Net Web Programlama Stajı Mesleki Eğitimde Yönetim Uygulamaları Elektrik Elektronik Alanında Staj Eğitimi 36 YaĢ Arası Ġnteraktif Eğitim Programı Tarihi Binaların Restorasyonunun Ġncelenmesi Mesleki Eğitimde Akreditasyon Avrupa Birliğine Entegrasyon Soğutma Ve Ġklimlendirme Sistemleri Sektöründe Uygulama ÇalıĢmaları Merzifon Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Merzifon Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Suluova Mesleki Eğitim Merkezi Mekatronik alanı incelemeleri IT teknolojilerinin mesleki eğitim uygulamaları stajı Kuaförlük ve cilt bakımı alanı öğrencilerinin stajı Osman Yıldırım ĠĢ Okulu Engellilerin istihdamı ġahinler Ġ.Ö.O DıĢ mekan aktiviteleri ile eğitim. TaĢova Metem Web tasarımı uygulamaları stajı Türk Telekom Teknik Ve E.M.L. Türk Telekom Teknik Ve E.M.L. Türk Telekom Teknik Ve E.M.L. Amasya Mesleki Eğitim Merkezi Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Suluova Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimde yönetim modelleri incelemsi Elektrik Elektronik alanı öğrencilerinin stajı Ġnteraktif Eğitim Restorasyon metodları inceleme Mesleki Eğitim sertifikasyonları Soğutma iklimlendirme alanı stajı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kat:2 Oda: 227 +90 370 433 15 59-1156. mustafapolat@karabuk.edu.tr.

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kat:2 Oda: 227 +90 370 433 15 59-1156. mustafapolat@karabuk.edu.tr. KIġISEL BILGILER Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kat:2 Oda: 227 +90 370 433 15 59-1156 mustafapolat@karabuk.edu.tr POZISYON Öğretim Elemanı Ġġ DENEYIMI 11 Haziran 2012 Devam ediyor Öğretim

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Merkezimiz Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 1986 yılında açılmıģtır yılında yapılan giriģimler sonucunda, Ankara Sanayi Odası

Merkezimiz Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 1986 yılında açılmıģtır yılında yapılan giriģimler sonucunda, Ankara Sanayi Odası Merkezimiz Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 1986 yılında açılmıģtır. 1993 yılında yapılan giriģimler sonucunda, Ankara Sanayi Odası tarafından 1. Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen arazi

Detaylı

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 1 509 MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ 2 551 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ 3 568 KDZ EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Detaylı

KIRŞEHİR İLİNDE 2010 YILIDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

KIRŞEHİR İLİNDE 2010 YILIDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER KIRŞEHİR İLİNDE YILIDA GERÇEKLEŞEN FAALİYEER 1 Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı yılı mali destek programı 15 Ekim tarihinde proje teklif çağrısına çıkmıştır. Bu program çerçevesinde kırsal

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AB MALİ YARDIMI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA SAĞLANAN DESTEKLER Türkiye de AB Projelerinin Yaygınlaştırılması Konferansı The Meeting of Two Continenets 25 Mart 2011 Bülent

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SERTĠFĠKALI PROJE ÇEVRĠM VE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ (PROJECT CYCLE AND MANAGEMENT TRAINING) EĞĠTĠMCĠLER Dr. Hüseyin GÜMÜġ huseyingms@gmail.com

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 TEŞKİLAT ŞEMASI 3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı nın baģlıca görevleri; ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Atatürk ilke ve inkılâplarına

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

ERASMUS+ 2014 Teklif Çağrısı Dönemi Gaziantep ten Başvurusu Yapılan Proje Başvuruları İstatistikleri

ERASMUS+ 2014 Teklif Çağrısı Dönemi Gaziantep ten Başvurusu Yapılan Proje Başvuruları İstatistikleri ERASMUS+ 4 Teklif Çağrısı Dönemi Gaziantep ten Başvurusu Yapılan Proje Başvuruları İstatistikleri ERASMUS+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 7-3 yılları arasında uygulanmış

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ ALİ RIZA DOĞAN ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ Dünyamızda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kısa süre önce imkansız olduğunu düģündüğümüz

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Yerel Yönetimlerin AB ile Kültürlerarası Diyalog Süreci ve Topluluk Programları

Yerel Yönetimlerin AB ile Kültürlerarası Diyalog Süreci ve Topluluk Programları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yerel Yönetimlerin AB ile Kültürlerarası Diyalog Süreci ve Topluluk Programları A.Deren DOĞAN YAVUZ ABGS Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar BaĢkanı ġubat 2011 1

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

JEAN MONNET FAALİYETLERİ JEAN MONNET FAALİYETLERİ Bevran Belgin ALHAS Uzman Yardımcısı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 3 Aralık 2015, İstanbul Sunu Kapsamı Dünyada ve Türkiye de Jean Monnet,

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

KĠġĠSEL BĠLGĠLER. Ġġ TECRÜBESĠ. Ö Z G E Ç M Ġ ġ

KĠġĠSEL BĠLGĠLER. Ġġ TECRÜBESĠ. Ö Z G E Ç M Ġ ġ Ö Z G E Ç M Ġ ġ KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı-Soyadı : Salih Zeki ŞAHİN Adresi : Eymir Mah. Park Eymir TOKİ Konutları, 5.Etap, F1 34/A D: 8 06830 Gölbaşı / Ankara Telefon : (İş) 0 312 315 82 26 (Gsm) 0 506 992

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI)

PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI) PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI) Proje No : 2013-1-TR1-LEO01-49460 PROJEMİZİN AMAÇLARI: Projemiz

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI PROGRAMIN TANITIMI: Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür.

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS + 2014-2020 Araştırma Geliştirme Birimi Projeler Koordinasyon Ekibi ERASMUS+ Bilgilendirme Sunusu Edirne Valiliği, Bilgilendirme Toplantısı.

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI KONYA TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

KONYA TİCARET ODASI KONYA TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KONYA TİCARET ODASI KONYA TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KONYA TİCARET ODASI ODASI HAZIR HAZIR GİYİM GİYİM SEKTÖRÜNE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME MERKEZİ KONYA İLİNDE İLİNDE MESLEKİVE VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDAKİ

Detaylı