MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI"

Transkript

1 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1597 Karar No : 2010/38 Özeti : Vali yardımcıları hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin Vali olduğu, Vali tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlara ise yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hakkında. KARAR Hakkında Ön İnceleme Yapılan : İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılan için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 sayılı kararı Karara İtiraz Edenler : Şikayetçiler,,,,,,,,, ve ile vekili Av. Soruşturulacak Eylem : Denizli İdare Mahkemesinin tarih ve E:2008/1186, K:2009/240 sayılı kararını uygulamamak Eylem Tarihi : 2009 yılı Denizli Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve 1143 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi. Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (b) bendinde, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında valinin, (e) bendinde de Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakanın soruşturma izni vermeye yekili olduğu; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3 üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştayın idari dairesince, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükme bağlanmıştır sayılı İl İdaresi Kanununun 5 inci maddesinde, illerde, valilerin tayin ve tesbit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üzere vali muavinlerinin görevlendirileceği belirtilmiş, 2541 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde ise vali muavinlerinin müşterek kararla atanacağı hüküm altına alınmıştır. 1

2 Dosyanın incelenmesinden, hakkında soruşturma izni istenen 'ın Denizli Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı, 2541 sayılı Kanun uyarınca vali yardımcılarının müşterek kararla atandıkları ancak merkez teşkilatında görevli olmayıp atandıkları il dahilinde görev yaptıkları, 4483 sayılı Kanun uyarınca da ilde görevli memurlar hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin vali olduğu, vali tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlara ise yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı anlaşıldığından, adı geçen hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 sayılı kararına şikayetçiler tarafından yapılan itirazın görev yönünden reddine, dosyanın itiraza bakmakla görevli ve yetkili Denizli Bölge İdare Mahkemesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/456 Karar No : 2010/622 Özeti : Ön inceleme raporunun eksik düzenlendiği anlaşıldığından; sağlıklı karar verilebilmesi için konunun uzmanı bilirkişilerden eksiklikleri irdeleyen kapsamlı bir rapor istenmesi ve yapılacak ön incelemede diğer belgelerle birlikte bu bilirkişi raporunun da değerlendirilmesi gerektiği hakkında. KARAR Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar : 1- - Elazığ İli, Ağın Belediye Başkanı 2- - Elazığ İli, Ağın Belediye Fen İşleri Müdür Vekili İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılanlar için soruşturma izni verilmemesine ilişkin tarih ve Kont. Bşk. 2009/32491 sayılı kararı Karara İtiraz Edenler : 1- Şikayetçi Vekili Av. 2- Ağın Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturulacak Eylem : Ağın İlçesi Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi ada, parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yoldan Belediye adına yeni parseller ihdas etmek ve yeni ihdas edilen parsellerden birini satmak Eylem Tarihi : 2006 Yılı ve devamı İçişleri Bakanlığının tarih ve 3798 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının tarih ve Kont.Bşk.2009/32491 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Hüseyin Aydın'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: Dosyanın incelenmesinden, Ağın İlçesi Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi ada, parsel sayılı taşınmazlarda Ağın Belediye Meclisinin tarih ve 2007/24 sayılı kararı ile imar planı değişikliği yapılarak yeni imar paftalarının oluşturulduğu; yapılan bu değişiklikle ada, 339,38 m2 arsa vasıflı taşınmazın 3 parçaya ayrılarak (B) parselinin 235,14 m2, (C) parselinin 78,19 m2 ve (D) parselinin ise 26,05 m2 arsa vasfı ile inşaat 2

3 yapılamaz şerhi verilmek suretiyle Belediye Başkanlığı adına tescil edildiği ve bu parsellerin tapu müdürlüğünce ada, 20,21 ve 22 parseller olarak belirlendiği; oluşan 22 parsel sayılı taşınmaz, Belediye Başkanına ait 17 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde kaldığından, Belediye Encümeninin tarih ve 2008/11 sayılı kararı ile 'na 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak satıldığı; şikayetçi komşu taşınmaz malikinin Ağın Sulh Hukuk Mahkemesinde açtığı davada mahkemece bilirkişilerin görevlendirildiği, bilirkişiler tarafından düzenlenen tarihli raporda ada, 17 parsel sayılı taşınmaz sınırları içerisinde bulunan taşınmazların yola tecavüzlü olduğunun tespit edildiği; açılan bu davaya kadar ilgili taşınmazların yola tecavüzlü olduğunun bilinmediği, davanın devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı, belediyece yasal işlemlere başlanılarak söz konusu tecavüzün giderileceğinin belirtildiği, bu gerekçelerle herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmediğinden bahsedilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde ön inceleme raporu düzenlendiği; bu rapor esas alınarak Yetkili Mercii tarafından Ağın Belediye Başkanı ve Belediye Fen İşleri Müdür Vekili hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği anlaşılmıştır. Ön inceleme raporunda, Ağın Belediye Meclisinin tarih ve 2007/24 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliklerinin ve Belediye Encümeninin tarih ve 2006/59 sayılı kararı ile yapılan yeni parsel ihdasına ilişkin işlemlerin imar ve şehircilik ilkelerine uygun olup olmadığı, değişikliklerin parsel bazında ve kapanan kadastral yoldan yeni parsel ihdas etmek suretiyle yapılıp yapılmadığı, bu işlemlerin kişilere menfaat sağlamak amacıyla yapılan bir işlem olup olmadığı, ihdas edilen yeni parselin satışının usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı, fiili durumda Belediye Başkanına ait taşınmazın yola tecavüzünün giderilip giderilmediği, anılan işlemlere karşı idare mahkemesinde açılan davaların hangi aşamada olduğu konuları incelenmeksizin Ağın Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yaptırılan bilirkişi raporu ve Ağın Belediye Başkanı ile Belediye Fen İşleri Müdür Vekilinin ifadelerine yer verilmek suretiyle herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı sonucuna varılan ön inceleme raporunun eksik düzenlendiği anlaşıldığından; sağlıklı karar verilebilmesi için konunun uzmanı bilirkişilerden yukarıda belirtilen hususları irdeleyen kapsamlı bir rapor istenmesi ve yapılacak ön incelemede diğer belgelerle birlikte bu bilirkişi raporunun da değerlendirilmesinden sonra yetkili merci tarafından yeniden soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi; verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, verilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından verilen tarih ve Kont.Bşk.2009/32491 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz eden şikayetçi vekiline gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/819 Karar No : 2010/813 Özeti : Hastanın acil servise getirildikten sonra ilk müdahalesini ve gereken tedavisini yapmadıkları, hastanın sedye üzerinde bekletilerek daha donanımsız X Devlet Hastanesine götürülmesine ve orada ölmesine neden oldukları yolundaki mevcut delillerin şüphelilerin atılı suçu işledikleri ve 3

4 haklarında kamu davası açılması gerektiği hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- A- Ün.Tıp Fak. Acil Servis Nöbetçi Öğretim Üyesi 2- B - " " Araştırma Görevlisi 3- C - " " " 4- D - " " " 5- E - " Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi 6- F - " " Araştırma Görevlisi 7- G - " " " 8- H - " " " Suçları : Akut pankreatit ve akut kolesistit tanısıyla Y Devlet Hastanesine yatırılan ancak hastane koşullarının elverişli olmaması nedeniyle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevkedilen şikayetçi Ş'nin eşi 62 yaşındaki Tıp Fakültesine kabul etmemek, gerekli müdahale ve tedaviyi yapmayarak hastanın ölümüne neden olmak Suç Tarihi : 2007 Yılı İncelenen Karar : Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarihli men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Ş İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve şikayetçi Ş'ın tarihli dilekçesi, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: Dosyanın incelenmesinden, Dairemizin tarih ve E:2009/9, K: 2009/84 sayılı bozma kararında belirtilen eksiklikler giderilerek hazırlanan fezlekede, hastanın Y Devlet Hastanesinde tedavisini yürüten ve Tıp Fakültesine sevki konusunda görüşme yapan K adlı doktorun günlü ifadesinde, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisinden bir doktorla görüştüğünü, hastanın acil servise sevki ile orada değerlendirme yapılması konusunda bu doktorla mutabık kaldıklarını, bu doktorun kendisine yoğun bakımda yer olmadığını ancak tetkikler konusunda yardımcı olabileceklerini, değerlendirme sonrasında gerekirse sevk işlemlerinin yapılabileceğini söylediğini belirttiği, K'nın ifadesinde görüşülen doktorun ismi belirtilmemekle birlikte, Manisa 112 Acil Yardım Komuta Merkezi Kayıt Defterinin günlü sayfasının eki olan ve ambulans görevlilerince 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yazılan raporda, K'nın bu görevlilere Tıp Fakültesinde görüştüğü doktorun ismini F olarak söylediği, Defterde bu doktorun "Dr. F (Genel Cer.)" olarak belirtildiği, ve bu doktorun Genel Cerrahi servisi Araştırma Görevlisi F olduğu, B adlı doktorun "dahiliye-cerrahi yoğun bakımda yer olmadığından" hastanın reddedildiğini yazarak Ambulans Kayıt Formunu imzaladığı, öte yandan, B'nin ifadesinde, sevkedilen hastalar konusunda ilgili kliniğin boş yatak, operasyon gibi koşullarını öğrenmeden hastaları kabul etmemeye çalıştığını, ilgili servis doktorlarıyla acil servis doktorları arasında bu konuda bilgilendirme olduğunu belirttiği, C'nin ifadesinde, hastanın genel cerrahi bölümü ile acil servis cerrahi sorumlu hekimi tarafından kabul edilmediğini ifade ettiği, A'nın ifadesinde de, konu hakkında bilgisi olmadığını belirterek, genel cerrahi hekimleriyle görüşülmesini istediği, konu hakkındaki Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı imzalı günlü yazıda, gününde acil hastalardan sorumlu 4 doktorun bilgilerine başvurulduğunun, bu doktorların ölen hastanın sevki konusunda herhangi bir hastaneyle görüşmeleri olmadığının, ve konsültasyon istenmediğinin açıklandığı, soruşturmacı tarafından ifadeleri alınan olay 4

5 günü görevli bulunan Genel Cerrahi Servisi doktorları E, F, G ve H' nin hastayı ve olayı hatırlamadıkları bu konuda bilgilerinin olmadığını belirttikleri bu şekilde yetkili kurul tarafından tüm doktorların men-i muhakemelerine karar verildiği anlaşılmıştır. Y Devlet Hastanesinden Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Araştırma Görevlisi F ile yapılan telefon görüşmesi üzerine hastanın tarihinde Tıp Fakültesi Acil Servisine 112 ambulansla getirilmesinden sonra uzun süre sedye üzerinde bekletildikten sonra yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Manisa X Devlet Hastanesine götürülmek zorunda kalındığı, bu hastanede yapılan müdahaleye rağmen hastanın öldüğü olayda acil servis sorumlu öğretim üyesi ile aralarında hastayı kabul etmeyen B'nin de bulunduğu 3 araştırma görevlisi ve Genel Cerrahi Servisi sorumlu öğretim üyesi ile aralarında telefon görüşmesi yapan F'nin de bulunduğu 3 araştırma görevlisince her ne kadar olayı hatırlamadıkları, telefon görüşmesi yapmadıkları, kendilerinin hastadan bilgilerinin olmadığını belirmekte iseler de, hastanın acil servise getirildikten sonra ilk müdahalesini ve gereken tedavisini yapmadıkları, hastanın sedye üzerinde bekletilerek daha donanımsız X Devlet Hastanesine götürülmesine ve orada ölmesine neden oldukları dosyadaki belge ve bilgiler ile ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu nedenle delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, şüphelilerin atılı suçu işledikleri ve haklarında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 85 inci maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Manisa Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Üniversitesi Rektörlüğüne ve şikayetçiye gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/818 Karar No : 2010/900 Özeti : tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince hastanın can ve mal güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- - Uludağ Üniversitesi, Tıp FakÜltesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi 2- - " " Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Suçları : Gereken önlemleri almamak suretiyle hastanenin Psikiyatri bölümünde yatarak tedavi gören 'ın ölümüne sebebiyet vermek Suç Tarihi : İncelenen Karar : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarihli men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Yok İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden 5

6 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve 493/11094 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hüseyin Aydın'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: Dosyanın incelenmesinden, tarihinde şizofren hastalığı tanısıyla Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri kliniğine yatırılan 'ın tarihinde odada kimsenin olmadığı bir zamanda, pencerenin havalandırma amaçlı kullanılan kısmından dışarı çıkarak, 7 nci kattan atlamak suretiyle öldüğü; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve 2009/54617 Hz sayılı kararı ile meydana gelen olay nedeniyle hastane ve ilgili klinik görevlilerinin kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bilirikişi görevlendirildiği; bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, psikiyatri kliniğinde yer alan odalarda, havalandırma amaçlı kullanılan pencerelerin basit bir müdahale ile açılabilecek tarzda olmaması için gerekli tedbirleri almayan ile psikiyatri kliniğinde yatan hastaların can güvenliklerinin sağlanması konusunda alınan önlemleri denetlemeyen Hastane Başhekimi 'in tali kusurlu olduğunun belirtildiği; Başsavcılığın tarih ve 2009/468 sayılı görevsizlik kararı üzerine Üniversite Rektörlüğünce yaptırılan soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekede, şahsın intihar etmesinde ve 'in herhangi bir ihmal ve kusurlarının bulunmadığı yönünde kanaat bildirilmesi üzerine Üniversite Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurul tarafından bu kişiler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, değişik zamanlarda hasta odalarının tadilatının yapılması için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat edilmiş, en son tarihli talep yazısı ile pencerelerin dış yüzeylerinin insan çıkışlarını engelleyecek şekilde demir çubuklarla kaynatılması istenmiştir. Ancak 2007 yılından sonra geçen uzun süre içinde hem başhekimlik tarafından bu eksiklikler giderilmemiş hem de psikiyatri kliniği sorumlusu 'ün bu tehlikeli durumu bilmesine rağmen etkin bir önlem alınmasına yönelik yeni bir talepte bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince hastaların can ve mal güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu olduğu; yönetmelikle öngörülen güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle ölüm olayının meydana geldiği, mevcut delillerin, şüpheliler ve 'in atılı suçu işledikleri ve haklarında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi gereğince yargılanmalarına; yargılamanın Bursa Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine tarihinde gerekçede oyçokluğu, esasta oybirliğiyle karar verildi. KARŞI OY Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığının tarihli Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne hitaben yazılan talep yazısında pencerelerin dış yüzeylerinin insan çıkışlarını engelleyecek şekilde demir çubuklarla kapatılması talebinde bulunulmasına rağmen görevli başhekim tarafından gerekli önlemlerin alınmadığı anlaşıldığından anılan tarihte görevli olan başhekimin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiği kanaati ile çoğunluk kararına gerekçe yönünden katılmıyoruz. 6

7 T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/712 Karar No : 2010/923 Özeti : 5525 Sayılı Kanun Kapsamında kalan disiplin cezalarına ilişkin kayıtların muhafaza edilmiş olmasının tek başına suç oluşturmayacağı hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- - Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı 2- - Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreteri Suçları : 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna rağmen şikayetçiye uygulanan disiplin cezalarını sicil dosyasından çıkartmamak suretiyle görevi kötüye kullanmak Suç Tarihi : 2007 yılı İncelenen Karar : Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarih ve C.K.K./ sayılı men-i muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve 631 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi 'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği tarihli dilekçesinde, 5525 sayılı Kanun uyarınca kendisine uygulanan disiplin cezalarına ait kayıtların sicil dosyasından çıkarılması gerekirken muhafaza edildiği iddiasıyla şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Başsavcılığın tarih ve Soruşturma No:2007/96144, Karar No:2007/488 sayılı görevsizlik kararı üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekede, şikayetçinin bir uyarma cezasının 5525 sayılı Kanun kapsamında kaldığı, bu cezaya ilişkin belgelerin de özlük ve sicil dosyasından çıkarılarak ayrı bir klasöre konulduğu, Kanunda af kapsamında kalan cezalara ilişkin belgelerin imha edileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verilmesinin önerildiği, bu öneri doğrultuda da Yetkili Kurulca tarih ve C.K.K./ sayılı kararla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği anlaşılmıştır sayılı Kanunda, tarihinden tarihine kadar işlenmiş fillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği, disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalara dair kayıtların ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacağı ve dosyalarından çıkarılacağı hükme bağlanmıştır. Şikayetçiye 2000 yılında verilen uyarma cezasının 5525 sayılı Kanun kapsamında kaldığı, bu cezaya ilişkin kayıtların Kanun uyarınca sicil dosyasından çıkarıldığı, söz konusu kayıtlar muhafaza edilmekle birlikte hiçbir şekilde şikayetçinin aleyhine kullanılmadığı, zararına veya mağduriyetine sebep olunmadığı, sadece kayıtların muhafaza edilmiş olmasından hareketle isnad edilen eylemin suç oluşturduğundan söz edileyemeyeceği, bu nedenlerle dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun tarih ve C.K.K./ sayılı 7

8 men-i muhakeme kararının onanmasına, dosyanın Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI OY 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında, disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalara dair kayıtların, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacağı ve dosyalarından çıkarılacağı hükme bağlanmış olup sicil dosyasından çıkarılan kayıtların arşivlenebileceği yönünde bu Kanunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Şikayetçinin 5525 sayılı Kanun kapsamına giren uyarma cezasına ilişkin kayıtlar sicil dosyasından çıkarıldığı halde başka bir dosyada arşivlenerek Kanuna aykırı hareket edildiği, söz konusu kayıtların şikayetçi aleyhine henüz kullanılmamış olmasının daha sonra da kullanılmayacağı anlamına gelmediği, Kanunun amir hükmüne aykırı davranıldığı açık olduğuna göre Üniversitenin söz konusu kayıtları iyiniyetli sakladığının düşünülemeyeceği, bu nedenlerle olaydaki mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun tarih ve C.K.K./ sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi gereğince yargılanmalarına karar verilmesi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen çoğunluk kararına katılmıyoruz. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/892 Karar No : 2010/1038 Özeti : Şüpheliler hakkındaki lüzum-u muhakeme kararını veren son soruşturma kurulu üyesinin aynı zamanda soruşturmayı da yürüttüğü anlaşıldığından yasa hükmüne aykırı olarak soruşturmacının katılımıyla oluşturulan Kurulun, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin kararının bozulması hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- - Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 2- - " " " " " 3- - " " " " 4- - " " " Hemşiresi Suçları : Hastaneye ait muhtelif temizlik malzemelerini hastane dışına çıkartmak ve malzemenin çıkışını sağlayan personel hakkında gereğini yapmamak Suç Tarihi : 2006 Yılı İncelenen Karar :.. Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarih ve 2010/18 sayılı lüzum-u muhakeme kararı Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilenlerin tümü İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine 8

9 Rektörlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin c fıkrasının 3 üncü bendinde son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullara soruşturmayı yapmış olan üyelerin katılamayacağı hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden şüpheliler hakkındaki tarih ve 2010/18 sayılı lüzum-u muhakeme kararını veren son soruşturma kurulu üyesi 'ın aynı zamanda soruşturmayı da yürüttüğü anlaşılmıştır. Bu durumda anılan yasa hükmüne aykırı olarak soruşturmacının katılımıyla oluşturulan Kurulun, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin tarih ve 2010/18 sayılı kararının bozulmasına, anılan yasa hükmü gözetilerek yeniden karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılarak günlü ve imzalı bildirim alındıları ile yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçelerinin de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Rektörlüğüne iadesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/977 Karar No : 2010/1064 Özeti : 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı sadece Cumhuriyet başsavcısı veya şikayetçinin itiraz edebileceği hükme bağlandığından, şikayetçi konumunda olmadığını belirten 'nin itirazının incelenmeksizin reddi hakkında. KARAR Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar : 1- - İzmir İli, Karşıyaka Belediye Başkanı 2- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 3- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 4- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 5- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 6- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 7- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 8- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 9- - Aynı Belediyede Encümen Üyesi İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının tarih ve Tef.Ku.Bşk.2009/299 sayılı kararı Karara İtiraz Eden : 9

10 Soruşturulacak Eylem : Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye ait İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Salhane Mahallesi, pafta, ada, parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıda ruhsata aykırı inşai faaliyete göz yummak ve bu yapıyla ilgili yasal işlem yapmamak Eylem Tarihi : yılları İçişleri Bakanlığının tarih ve 8407 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının tarih ve Tef.Ku.Bşk.2009/299 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun itiraz hakkını düzenleyen 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına karşı hakkında inceleme yapılan memurun veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı ise Cumhuriyet başsavcısının veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği hükmü yer almıştır. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi 'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği, kimlik ve adres bilgilerini içermeyen tarihsiz şikayet dilekçesinde, Manas Bulvarı Sokak No: adresinde bulunan taşınmaz üzerindeki yapıda ruhsata aykırı inşai faaliyette bulunulmasına göz yumulduğunu ve bu yapıyla ilgili yasal işlem yapılmadığını ileri sürdüğü, Başsavcılığın tarih ve 2009/13276 sayılı kararıyla şikayet evrakının, 4483 sayılı Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığına gönderildiği, Bakanlıkça iddia konuları hakkında ön inceleme yaptırıldığı ve sonucunda da İçişleri Bakanınca Karşıyaka Belediye Başkanı ve Encümen Üyeleri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin tarih ve Tef.Ku.Bşk.2009/299 sayılı kararın alındığı, bu kararın 'ye tarihinde tebliğ edildiği, adı geçenin Gaziemir Kaymakamlığına verdiği tarihli dilekçede, söz konusu şikayetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, ancak şikayetçiyle isim benzerliği olduğunu, bununla birlikte yetkili merci kararına itiraz ettiğini açıkladığı anlaşılmakla, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlarına karşı sadece Cumhuriyet başsavcısı veya şikayetçinin itiraz edebileceği hükme bağlandığından, şikayetçi konumunda olmadığını belirten 'nin itirazının incelenmeksizin reddine dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/1311 Karar No : 2010/1367 Özeti : İsnat edilen eylemden dolayı Kaymakam tarafından verilen soruşturma emri üzerine ön inceleme raporu düzenlendiği ve Kaymakamca soruşturma izni verilmesine karar verildiği, hakkında soruşturma izni verilen tarafından yetkili merci kararına karşı yapılan itirazın Bölge İdare Mahkemesi kararıyla reddedildiği, bu kez adı geçen için aynı eylemden dolayı ön inceleme raporu hazırlanarak İçişleri Bakanınca soruşturma izni verilmesine ilişkin karar verildiği, böylece hakkında ikinci kez soruşturma izni verildiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle soruşturma izni 10

11 verilmesine ilişkin yetkili merci kararının kaldırılması gerektiği hakkında. KARAR Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar : 1- - Diyarbakır İli, Belediye Başkanı 2- - " " " Personel Müdür Vekili 3- - " " " Yazı İşleri Müdürü 4- - " " " Zabıta Komiseri 5- - " " " İtfaiye Eri İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının tarih ve 2010/6523 sayılı kararı Karara İtiraz Edenler : vekili Av. ile Soruşturulacak Eylem : Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için yapılan sınav sonucunda mevzuata aykırı olarak üç kişiyi işe başlatmak Eylem Tarihi : 2009 yılı İçişleri Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı ile gönderilen dosya İçişleri Bakanının tarih ve 2010/6523 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: Dosyanın incelenmesinden, Belediye Encümeninin tarih ve 2009/ 2 sayılı kararıyla, sınav yapılmak suretiyle iki zabıta memuru ve iki itfaiye eri alınmasına ilişkin karar verildiği, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca ülke genelinde yayın yapan bir gazete ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde sınava ilişkin duyuru yapılması gerekirken duyurunun yapılmamasına rağmen, sınav komisyonunca tarihinde sınavın gerçekleştirildiği, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olma şartını taşımayan 30 yaşındaki 'in zabıta memuru olarak, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olma şartını taşımayan 39 yaşındaki ile 34 yaşındaki 'un itfaiye eri olarak işe kabul edildiği, ayrıca adı geçenlerin anılan yönetmelikte belirtilen boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıklarına ilişkin herhangi bir tespitin yapılmadığı, bu nedenle 'e isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararına adı geçen vekili tarafından yapılan itirazın reddine, 'a isnat edilen eylemden dolayı Kaymakamınca verilen soruşturma emri üzerine ön inceleme raporu düzenlendiği, bu rapora dayalı olarak Kaymakamınca tarih ve 2009/05 sayılı hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği, adı geçen tarafından yetkili merci kararına karşı yapılan itirazın Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve E:2009/251, K:2009/251 sayılı kararıyla reddedildiği, bu kez adı geçen için aynı eylemden dolayı ön inceleme raporu hazırlanarak İçişleri Bakanınca soruşturma izni verilmesine ilişkin tarih ve 2010/6523 sayılı karar verildiği, böylece hakkında ikinci kez soruşturma izni verildiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararının 'a ilişkin kısmının kaldırılmasına, Dosyanın itirazı reddedilen ile haklarında soruşturma izni verildiği halde bu dosyada itirazları bulunmayan, ile yönünden gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile ile vekiline gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 11