YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER"

Transkript

1 YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES AND TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENTS ABOUT TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND TEACHING THROUGH FOREIGN LANGUAGES Dr. Emine KOLAÇ Özet Bu aratırmanın amacı Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almak, yönelimlerini belirlemektir. Aratırma, öretim yılında Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde örenim görmekte olan son sınıf örencilerinin dört açık uçlu sorudan oluan ankete verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Ankette yer alan açık uçlu sorular betimsel analiz yöntemi kullanılarak deerlendirilmi, daha sonra bulgular nicel olarak sunulmutur. Aratırmanın sonuçlarına dayanılarak öneriler getirilmitir. Anahtar sözcükler: Üniversite Örencileri, Yabancı Dil Öretimi, Yabancı Dille Öretim, Anadili Abstract The aim of this study is to get the opinions of the last year students of Education Faculty Foreign Languages Department and Faculty of Letters Turkish Language and Literature Departments about Teaching Foreign Languages and Teaching through Foreign Languages, and to find out their preferences. The study is limited to answers the last year students studying in Education Faculty Foreign Languages Department and Faculty of Letters Turkish Language and Literature Department provided for the questionnaire consisting of four open-ended questions. The open-ended questions in the questionnaire were analyzed Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Öretim Görevlisi

2 398 Dr. Emine KOLAÇ descriptively, and then the results were given quantitatively. According to the results suggestions were made. Key Words: University Students, Teaching Foreign Languages, Teaching through Foreign Languages, Teaching Mother Tongue GR Dil, birey olmanın, ulus olmanın, düünebilmenin, geçmile gelecek arasında köprü kurabilmenin, çok genel anlamıyla uzayda bir nokta olabilmenin, var olabilmenin en önemli ölçütlerinden biridir. Aynı zamanda bir ulusun kültürünün aynası, uygarlıın en önemli belirtisi ve aracı (Aksan, 1995: s. 11) olan dilin, bireyin kiilik geliiminde, eitiminde, bakalarıyla salıklı iletiim kurabilmesinde, kısacası yaamının her aamasında önemli bir rolü vardır (Kavcar, 1998: s.5). Birey içinde yetitii toplumun kültürünü ve deerlerini ancak anadiliyle kavrayıp kazanabildii için (Emiri, 2000: s. 4) kültür deerlerinin oluumu ile anadilin varlıı arasında dorudan bir iliki olduu söylenebilir (Hengirmen, 1998, s. 37). Anadilinin sistemli ve bilinçli bir ekilde öretimi örgün eitim kurumlarında gerçeklemektedir. Bu anlamda örgün eitim kurumlarına ve buralarda görev yapan eitimcilere büyük sorumluluklar dümektedir. Örgün eitim kurumlarında bilinçli ve sistemli bir ekilde anadili sevgisi, bilinci ve duyarlılıının oluturulması aynı zamanda bireyi kendi özü, tarihi, kültürüyle de kaynatırma, birbirinden ayrılmaz bir bütün haline getirme anlamını da taımaktadır. Geçmile gelecek arasında kurulan en güçlü ba konumundaki baımsızlık sembolümüz anadilimize günümüzde gereken deerin verildiini söylemek ne yazık ki mümkün deildir. Ülkemizde, ilköretimden yükseköretime kadar her eitim kademesindeki bireyde anadilini kullanma konusunda sorunların yaanması anadili öretiminde yetersizlikler olduunun açık bir göstergesidir (Kavcar, 1999, s.143). Okullardaki anadili öretimindeki yetersizlikler beraberinde içinden çıkılamaz sorunları getirmektedir. Günümüzde anadilimizde yaanan kirlilik, erozyon, anadile karı umursamazlık, konuma ve yazmada yabancı sözcük kullanımının en üst düzeye çıkması, dilimize, buna paralel olarak da kimliimize her geçen gün yabancılamamız aslında anadili öretimine gereken önemin verilmemesinin sonucudur. Türkçenin bilim dili olmadıı ve dolayısıyla Türkçe ile bilim yapılamayacaı, çada gelime ve ilerlemenin temel ölçütünün yabancı dil olduu ve anadilin ikinci plana atılmasıyla daha iyi yabancı dil örenilebilecei, anadilinin yabancı dil örenmeye olumsuz etkileri olduu, yabancı dil örenmenin amaç olarak algılandıı, araç olduu gerçeinin göz ardı edildii, gençlerin her geçen

3 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 399 gün anadillerinden uzaklaarak yarı Türkçe yarı ngilizce konuur duruma geldikleri, yabancı dile karı olan aırı dükünlük ve yabancı sözcük kullanma özentisinin Türkçeyi inkar etme ve aaılama noktasına geldii günümüzde eitimöretim dilinin yabancı dil olması gereklilii konusundaki söylemler dilimizin içinde bulunduu tehlikeli durumun boyutunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Her eyin büyük bir hızla gelitii çaımızda, bilimsel gelimeleri izlemenin gerei tartıılamaz. Bu amaçla elbette yabancı dil örenilmeli ve bilimi, teknolojiyi almak ve kullanmak amacına yönelik olarak kullanılmalıdır. Yabancı dil bu anlamda çok önemli bir araçtır. Bu aracın gerektii yerde en iyi ekilde kullanılması bir zorunluluktur. Ancak yabancı bir dilin okullarda eitim öretim dili haline getirilmeye çalıılması, aracı amaç haline dönütürmekte ve anadilimize karı büyük bir tehlike oluturmaktadır. Bu tehlikenin farkında olmak, gereken önlemleri almak, anadili bilinci, duyarlılıı ile donatılmı gençler yetitirmek dilimize, tarihimize, geçmiimize ve geleceimize sahip çıkmak gerekmektedir (Kavcar ve dierleri, 1997, s. IX). Bu gerçekten yola çıkarak desenlenen bu aratırma, Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almayı, yönelimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmanın evrenini Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencileri, örneklemini ise aynı bölümlerin son sınıf örencileri oluturmaktadır. Aratırma, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi Bölümü ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde öretim yılı güz döneminde örenim gören örencilerin açık uçlu sorulardan oluan ankete verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Ankette yer alan açık uçlu sorular betimsel analiz yöntemi kullanılarak deerlendirilmi, daha sonra bulgular nicel olarak sunulmutur. Aratırma sonuçlarına dayanılarak öneriler getirilmitir. Elde edilen bulgular sunulurken katılımcıların görülerinden dorudan alıntılar yapılmı böylece doyurucu bilgilere ulaılmaya çalıılmıtır. Aratırmanın Amacı Bu aratırmanın temel amacı, Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almak, yönelimlerini belirlemektir. Bu temel amaca ulamak amacıyla aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır: 1. Yabancı dil öretimi kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir?

4 400 Dr. Emine KOLAÇ 2. Yabancı dille öretim kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir? 3. Yabancı Diller Eitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin Yabancı dille öretim konusundaki yönelimleri nedir? 4. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimler bölümlere göre farklılık gösteriyor mu? 5. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimler cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu? 6. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimlerin gerekçeleri nelerdir? Sınırlılıklar Aratırma, öretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi Bölümü Almanca, Fransızca, ngilizce Öretmenlii Programları ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin açık uçlu sorulardan oluan ankete verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Aratırma kapsamında 184 örenciye anket uygulanmı, uygulanan anketlerin tamamı deerlendirmeye alınmıtır. Veri Toplama Aracı Aratırmada veri toplama aracı olarak aratırmacı tarafından gelitirilen bir anket kullanılmıtır. Aratırma anketi; kiisel bilgilerle ilgili soruların yer aldıı birinci bölüm ve yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görüleri almaya, yönelimleri belirlemeye yönelik soruların yer aldıı ikinci bölüm olmak üzere iki bölümden olumutur. kinci bölümde açık uçlu sorulara yer verilmitir. Bu açık uçlu soruların ilk ikisi yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim kavramlarına yüklenen anlamları, dier iki soru da yabancı dille öretim konusuna ilikin yönelimleri ve nedenleri belirlemeye yöneliktir. Taslak olarak hazırlanan anket geçerlilik çalıması için alan uzmanlarının incelemesine sunulmu, gerekli incelemeler yapılıp dönütler alındıktan sonra düzeltme ilemi gerçekletirilmitir. Aratırmanın güvenirliini gerçekletirmek amacıyla, örencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar aratırmacı ve alandan üç uzman ile incelenerek Görü Birlii ve Görü Ayrılıı olan maddeler belirlenmitir. Aratırmanın güvenirlii için Miles ve Haberman ın (1994) belirttii aaıdaki formül kullanılmıtır. Bu hesaplama sonucunda P = 92 deeri bulunmu ve aratırma güvenilir kabul edilmitir.

5 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 401 P (Uzlama Yüzdesi) = [ Na (Görü Birlii) / Na (Görü Birlii) + Nd (Görü Ayrılıı) ] x 100 Aratırma anketi örencilere uygulanmadan önce anketin ön denemesi yapılmı, Yabancı Diller Eitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri nin üçüncü sınıfına devam eden otuz örenciye anket formu uygulanmıtır. Bu anket formlarındaki verilerin dökümleri yapılarak örencilerin ankete verdikleri yanıtlar incelenmi, anket üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra anket formu son eklini almıtır. Uygulamaya hazır duruma getirilen anket formu Aralık 2008 tarihinde örencilere uygulanmıtır. Verilerin Çözümlenmesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almak, yönelimlerini belirlemek amacıyla hazırlanan bu ankette yer alan açık uçlu sorular betimsel analiz yöntemi kullanılarak (Bogdan ve Biklen, 1998) deerlendirilmi, daha sonra bulgular nicel olarak sunulmutur. Deerlendirme birimi olarak cümle ve sözcükler ler alınmıtır. Bu çerçevede öncelikle, anket formlarındaki yargı bildiren cümleler/sözcükler kodlanmı, elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle çizelgeler eklinde sunulmu, yer yer aratırmaya katılan öretmen adaylarının çarpıcı görülerinden de dorudan alıntılar yapılmıtır. BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde örencilerin açık uçlu anket sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara yer verilmitir. Bulgular u balıklar altında ele alınarak yorumlanmıtır: 1. Yabancı dil öretimi kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir? 2. Yabancı dille öretim kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir? 3.Yabancı Diller Eitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin Yabancı dille öretim konusundaki yönelimleri nedir? 4. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimlerinin gerekçeleri nelerdir? Aratırmaya katılan örencilerin kiisel özellikleri Çizelge1 ve Çizelge2 de yer almaktadır.

6 402 Dr. Emine KOLAÇ Cinsiyet Çizelge 1. Aratırmaya Katılan Örencilerin Cinsiyete Göre Daılımları Yabancı Diller Eitimi Bölümü Türk Dili ve Toplam Edebiyatı ngilizce Almanca Fransızca Bölümü f % f % f % f % f % Kız Erkek Toplam Çizelge 1 de görüldüü gibi Örencilerin cinsiyetlere göre daılımına bakıldıında % u kız, % i erkektir. Bu sonuçlardan yola çıkarak katılımcıların büyük bir oranını kız örencilerin oluturduu görülmektedir. Çizelge 2. Aratırmaya Katılan Örencilerin Bölümlere Göre Daılımları Bölümler f % Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yabancı Diller Eitimi Bölümü Toplam Çizelge 2 de görüldüü gibi aratırmaya katılan örencilerin %78.81 i Yabancı Diller Eitimi, %21.19 u Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencisidir. Bu sonuçlardan yola çıkarak katılımcıların büyük bir oranını Yabancı Diller Eitimi Bölümü örencilerinin oluturduu görülmektedir. Örencilerin Yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamlar ve frekans daılımları Çizelge 3 te görülmektedir. Çizelge 3. Örencilerin Yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamlar Örencilerin Yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri f anlamlar Yabancı bir dilin öretilmesi 52 Bir dil bir insan iki dil iki insan 49 Kültürlenme, bilinçlenme 31 Yeni bir bakı açısı 25 Baka bir kimlik kazanmak 18 Evrensel dilin konuulması 17 nsanların birbirini anlayabilmesi ve kabullenebilmesi 14 Küreselleme 13 Olmazsa olmaz bir durumun ifadesi 12 Öretim yaparken tüm dersleri yabancı dilde yapma 10

7 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 403 Uluslararası yetkinlik ve kalite 9 ve okul için gerekli 8 Mezun olamamak 6 Ayrıcalık 4 Saçmalık. 1 Zorunluluk, entelektüelizm 1 Toplumda daha kolay statü edinmek 1 Sömürgeleme 1 Görüler Toplamı 272 Çizelge 3 te görüldüü üzere örencilerin yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamların yabancı bir dilin öretilmesi(52) noktasında younlatıı görülmektedir. Bunu, bir dil bir insan, iki dil iki insan (49), kültürlenme, bilinçlenme (31), yeni bir bakı açısı (25), baka bir kimlik kazanmak (18), evrensel dilin konuulması (17), nsanların birbirini anlayabilmesi ve kabullenebilmesi (14), küreselleme (13), olmazsa olmaz bir durumun ifadesi (12), öretim yaparken tüm dersleri yabancı dilde yapma (10), uluslararası yetkinlik ve kalite (9), i ve okul için gerekli (8), mezun olamamak (6), ayrıcalık (4), saçmalık (1), zorunluluk (1), entelektüelizm (1), toplumda daha kolay statü edinme (1), sömürgeleme (1) ifadeleri izlemektedir. Yabancı dil öretimi kavramına Bir dil bir insan, iki dil iki insan biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Bence gerekli çünkü bir dil bir insan, iki dil iki insan demektir. Farklı kültürler ve yaam ekillerini bu sayede tanıma fırsatı buluruz. Bence ne kadar çok dil örenebilirsek o kadar iyi sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dil öretimi ne kültürlenme, bilinçlenme anlamını yükleyen katılımcılardan biri nsanın dünyayı tanıması, kültürlenmesi, bilinçlenmesi ve dünyayı farklı bir gözle görmesi sözleriyle düüncesini dile getirmitir Örencilerin Yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamlar Örencilerin Yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamlar ve frekans daılımları Çizelge 4 te görülmektedir. Çizelge 4. Örencilerin Yabancı dille öretimi kavramına yükledikleri anlamlar Örencilerin Yabancı dille öretimi kavramına yükledikleri anlamlar f Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması. 49 Tüm derslerin yabancı dilde olması 40 Sömürgecilik 27 Öz benliimizden ödün vermek 23

8 404 Dr. Emine KOLAÇ Yozlamak 20 Saçma bir uygulama 19 Anadilimizi hiçe sayma 17 Dı dünyayla iliki kurma veya dı dünyaya açılma 15 Dilimizi pratikletirme,baka ülkelerin kültürlerini örenme 14 Yeni bir bakı açısı edinme 12 Yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi 10 Bilim için gerekli olan yabancı dili örenmeyi 9 Dil bölümleri için gerekli 8 Farklılık, zenginlik. 7 Hedef dili örenme adına yapılmı büyük bir giriim 5 Yabancı dilde eitim gerçekten yabancı dilde olmalı. 4 Farklı bir dille birlikte farklı bir kültürü tanıma 3 Gelecek için bir avantaj 2 ki dil iki insan 1 Daha kültürlü, daha eitimli birey olma 1 Modernlik, geliim, kültürel ortaklık 1 Gerekli fakat zorunlu olmamalı 1 Görüler Toplamı 278 Çizelge 4 te görüldüü üzere örencilerin yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamların Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması (49), Tüm derslerin yabancı dilde olması (40) noktalarında younlatıı görülmektedir. Bunu; sömürgecilik (27), özbenliimizden ödün vermek (23), yozlamak (20), saçma bir uygulama (19), anadilimizi hiçe sayma (17), dı dünyayla iliki kurma veya dı dünyaya açılma (15), dilimizi pratikletirme, baka ülkelerin kültürlerini örenme (14), yeni bir bakı açısı edinme (12), yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi (10), Farklı bir dille birlikte farklı bir kültürü tanıma (3), gelecek için bir avantaj (2), ki dil iki insan (1), daha kültürlü, daha eitimli birey olma (1), modernlik, geliim, kültürel ortaklık (1), gerekli fakat zorunlu olmamalı (1) ifadeleri izlemektedir. Yabancı dille öretim kavramına Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması. biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Eitimin her alanının yabancı bir dil ile yapılması. Anadilden farklı bir dil kullanılması. Eskiden Anadolu liselerinde bütün dersler ngilizce ileniyordu. Benim dönemimde de ngilizce, matematik ve fen dersi ilemitik sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim kavramına Sömürgecilik biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Sömürgecilik, saçmalık ifade ediyor. Sömürgelemenin ilk ve ara kaynaını ifade ediyor. Konfüçyüs ün deimiyle önce dili deitiririm sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim kavramına Öz benliimizden ödün vermek biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Yabancı dilde eitimi

9 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 405 onaylamıyorum. Yabancı dil ayrı bir ders olarak öretilebilir, fakat her millet kendi dilinde eitim vermelidir. Bunun tersi özbenliimizden ödün vermek olur sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim kavramına Yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Dilimizi pratikletirmeyi, baka ülkelerin kültürlerini örenme, o dilin kültürünü görme ve ufkumuzu geniletme sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Örencilerin Yabancı dille öretim düüncesine katılma durumları Örencilerin Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar ve frekans daılımları Çizelge 5 te görülmektedir. Çizelge 5. Örencilerin yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar ve frekans daılımları Yabancı Diller Eitimi Evet Hayır Kısmen Toplam f % f % f % f % ngilizce Almanca Fransızca Türk Dili ve Edebiyatı Çizelge 5 te görüldüü gibi Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna Yabancı Diller Eitimi Bölümü nde eitim gören örencilerin i Evet, %43.43 ü Hayır, %18.18 i Kısmen yanıtını vermitir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde eitim gören örencilerin %10.25 i Evet, %66.66 sı Hayır, %23.23 ü Kısmen yanıtını vermitir. Bu bulgulardan hareketle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin büyük oranda yabancı dille öretim düüncesine katılmadıı, verdikleri yanıtlarda evet/ hayır oranının birbirine yakın olmasından hareketle Yabancı Diller Eitimi Bölümü örencilerinin yabancı dille öretim düüncesine daha yakın oldukları söylenebilir.

10 406 Dr. Emine KOLAÇ Çizelge 6. Cinsiyet deikeni açısından yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar ve frekans daılımları Cinsiyet Evet Hayır Kısmen Toplam f % f % F % f % Kız Erkek Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar cinsiyet deikeni açısından deerlendirildiinde kız örencilerin % i Evet, %34.72 si Hayır, %42.37 si Kısmen yanıtını vermitir. Erkek örencilerde %22 Evet, %37 Hayır ve %19 Kısmen eklinde oranlar çıktıı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle yanıtlardaki evet ve kısmen oranları göz önünde bulundurularak kız örencilerin yabancı dille öretim düüncesine erkek örencilerden daha yakın oldukları söylenebilir. Örencilerin yabancı dille öretim konusundaki yönelimlerinin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin yönelimlerinin gerekçelerine ilikin frekans daılımları Çizelge 4 te görülmektedir. Çizelge 7. Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri f Dünyadaki gelimelere ayak uydurmak, geri kalmamak için 24 Yabancı dili iyi örenebilmek için 21 Genç bir insanı yetitirirken onun ufkunu açmanın en önemli yolu olduu için 16 Yabancı insanlarla iletiim kurmamızı saladıı için 15 letiimi güçlendirmek için 13 Küresellemenin kaçınılmaz bir sonucu olduu için 11 ki dil bilen bireyler yetitirmenin eitimin asıl amacı olduu için 10 Günümüzde bir dil konumak yeterli olmadıı için 9 Bir dilin, hakim olduu kültürden ayrı ekilde örenilmesi ve kullanılması zor 7 olduu için Yurt dıında yaama, çalıma ve dünya çapında baarılı iler yapmak için 6 Farklı kültürleri tanımak, iletiime geçmek için 6 Dı dünyayla daha iyi bütünleebilmek için 5 Yabancı dilde eitim sanki örenilen dilin ülkesinde bilme havasını verdii için 3 nsanının kendini gelitirmesi, hayatına farklı bakı açıları getirebilmesi ne 1 olanak tanıdıı için Bir dili örenmenin o dili yaamakla aynı anlama geldii için 1 Anadilini kullanmadan yabancı dili örenmek daha kolay olduu için 1 Görüler Toplamı 149

11 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 407 Çizelge 7 de görüldüü üzere yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri, Dünyadaki gelimelere ayak uydurmak, geri kalmamak için (24), Yabancı dili iyi örenebilmek için (21), Yeni ufuklar açmanın tek yol olduu için (16), Yabancı insanlarla iletiim kurmamızı saladıı için (15), letiimi güçlendirmek için (13), Küresellemenin kaçınılmaz bir sonucu olduu için (11), Eitimin temel amacı iki dil bilen bireyler yetitirmek olduu için (10), Günümüzde bir dil konumak yeterli olmadıı için (9), Bir dilin, hakim olduu kültürden ayrı ekilde örenilmesi ve kullanılması zor olduu için (7), Yurtdıında yaama, çalıma ve dünya çapında baarılı iler yapmak için (6), Farklı kültürleri tanımak için (5), Dı dünyayla daha iyi bütünlemek için (3), nsanının kendi gelitirmesi, hayatına farklı bakı açıları getirebilmesi için(1), Anadilini kullanmadan yabancı dili örenmek daha kolay olduu için(1), Bir dili örenmek için o dili yaamak gerektii için (1) biçiminde sıralanmaktadır. Yabancı dille öretim düüncesine katılan katılımcılardan biri lerleyen toplumlar düzeyinde olmak için Yabancı dilde eitim Muhakkak verilmeli. Sadece dil bölümünde okuyan insanlar için deil de tüm bölümlerde tüm sınıflarda seviyesi nolursa olsun yabancı dilde eitim verilmeli. Türkiyenin de en büyük problemlerinden biri. Gelimi ülkelerdeki insanlar en az üç dil bilirken bizim ülkemizde insanlar yabancı dilden bihaberler sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim düüncesine katılan bir baka katılımcı yabancı dille öretimin yabancı dil öretimini olumlu yönde destekledii yönündeki görüünü Yabancı dilin iletiim dili olarak kullanılması( farklı derslerin öretiminde) dil öretimini destekleyecektir. Artık iki dil bilen bireyler yetitirmek eitimin bir amacı. lköretimde 1. dil öretimi balandıında orta öretimde 2. dil öretimi balayabilir. 1. dil orta öretimde dier derslerin öretiminde kullanılarak pekitirilebilir. Bu durumun saladıı gibi anadil kullanımını kötü etkileyeceini düünmüyorum çünkü ortaöretime kadar anadil öretimi ve öretiminin zaten gerçekletirilmi olması gerektiini düünüyorum. sözleriyle dile getirmitir. Yabancı dille öretim düüncesine katılan bir baka katılımcı anadilinin yabancı dil öretimini olumsuz yönde etkiledii konusundaki görüünü Çünkü anadili kullanmadan yabancı dili örenirsek bu daha kolay oldu. Mesela ben lisedeyken fen bilgisi ve matematik derslerini yabancı dilde iliyorduk. Mecburen daha çok kelime ve terim öreniyorduk. sözleriyle dile getirmitir. Yabancı dille öretim düüncesine katılan bir baka katılımcı da Gelimekte olan bir ülke olduumuza göre ve AB de boy göstermek isteyen bir devlet olduumuza göre yabancı dide eitimin art olduunu düünüyorum sözleriyle yabancı dille öretim ve gelimilik arasında dorudan bir ba kurarak bu konudaki düüncesini dile getirmitir.

12 408 Dr. Emine KOLAÇ Çizelge 8. Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin yönelimlerinin gerekçelerine ilikin frekans daılımları Çizelge 8 de görülmektedir Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri f Temel amaç kendi dilimizi benimsemek ve örenmek olmalıdır. 37 kinci bir dil olarak yabancı dil örenilebilir ama bütünüyle yabancı dilde 35 öretim olmamalıdır. Yabancı dilde eitim kendi kendi kültürümüzü inkar etmektir. 20 Yabancı dil örenmek için tüm derslerin yabancı dilde verilmesine gerek yoktur. 18 Dili kirletmek ve anadili yok etmekten baka bir ey ifade etmiyor. 16 Kendi dilimizde daha kolay örenebiliriz. 10 Eitimde baka bir dil kullanarak milli birliimizi yitirmi oluruz. 7 Yabancı dille öretim emperyalizmin bir uzantısıdır. 5 Verimsiz bir eitim gerçekletii için. 7 Sadece yabancı dil öretilmeli, matematik, fen gibi temel dersler ana dilimizde 5 verilmeli Yabancı dille öretim ülkemizin en önemli sorunu ve yanlııdır. 1 Yabancı dil örenmek bizi dünyayla bulutururken, yabancı dille öretim bizi 1 kölelikle buluturur. Dili yozlatırmaktan baka bir eye yaramıyor. 1 Saçma ve aptalca 1 Yabancı dilde öretim kaliteli bir öretim demek deildir. 1 Görüler Toplamı 165 Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri: Temel amaç kendi dilimizi benimsemek ve örenmek olmalıdır (37), kinci bir dil olarak yabancı dil örenilebilir ama bütünüyle yabancı dilde öretim olmamalıdır (35), Yabancı dilde eitim kendi kültürümüzü inkar etmektir (20), Yabancı dil örenmek için tüm derslerin yabancı dilde verilmesine gerek yoktur (18), Dili kirletmek ve ana dili yok etmekten baka bir ey ifade etmiyor (16), Kendi dilimizde daha kolay örenebiliriz (10) Eitimde baka bir dil kullanarak milli birliimizi yitirmi oluruz (7),Emperyalizmin bir uzantısıdır (5), Verimsiz bir eitim gerçekletii için (7), Sadece yabancı dil öretilmeli, matematik, fen gibi temel dersler ana dilimizde verilmeli, Bu ülkenin en önemli sorunu ve yanlııdır (5),Yabancı dil örenmek bizi dünyayla bulutururken, yabancı dille öretim bizi kölelikle buluturur (1), Dili yozlatırmaktan baka bir eye yaramıyor (1), Saçma ve aptalca (1), Yabancı dilde öretim kaliteli bir öretim demek deildir (1) biçiminde sıralanmaktadır. Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan katılımcılardan biri, Bir dili iyi bir seviyede örenmek yıllar alıyor. ngilizce öreniminde 9. yılındayım (ilköretim hariç) halen bazı konuları kendi dilimde çalımam gerekiyor. amaç

13 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 409 eitimse kendi dilimizde yapılmalı, dil öretimi ayrı bir ekilde zaten yapılabilir sözleriyle temel amacın kendi dilimizde eitim yapmak olduu yönünde görüünü dile getirmitir. Katılımcılardan bir bakası yabancı dille öretimin verimsiz olacaı yönündeki düüncesini Açıkçası ben karıyım, lisede ve orta okulda bu yüzden çok zorlandım. Mesela matematik dersini Türkçe bile anlamazken, öretmenimiz bize ngilizce anlatmaya çalıırdı ki öretmenimizin yeni bir matematik öretmenin ngilizcesi ne kadar yeterli olabilir, siz düünün. sözleriyle dile getirmitir. Bir baka katılımcı da, yabancı dille öretime milli birlik ve beraberlie zarar verecei düüncesini Bence ngilizcenin gelitirilmesi amaçlanıyorsa daha farklı aktivitelerle bu amaca ulaılabilir. Yabancı eitim örencileri zorlar. Ülkenin milli birlik ve beraberliini salayan unsurlardan olan dil zarar görür sözleriyle dile getirmektedir. Çizelge 9. Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin yönelimlerinin gerekçelerine ilikin frekans daılımları Çizelge 8 de görülmektedir: Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin f gerekçeleri Öz unutulmadan ya da unutturulmadan yapıldıında kesinlikle iyi bir durumdur. 37 Hazırlık okulunun dıında temel derslerin ngilizce olması doru deildir. 28 Yabancı dilde öretimin çerçevesi iyi çizilmezse olumsuz durumlar yaanabilir. 21 Yabancı dil örenmek i hayatı için iyi olabilir ancak kendi dilimiz açısından 15 olumsuz yönleri vardır. lköretim veya ortaöretimde deil de yükseköretimde yabancı dille öretim 9 yapılabilir. Mesleki anlamda bir zorunluluk durumunda yabancı dille öretim yapılabilir. 4 Bazı branlarda yabancı dille öretim yapılabilir. 2 Bazı dersler bütünüyle yabancı dille yürütülebilir. 1 Yabancı diller bölümünde yabancı dille öretim yapılması uygundur. 1 Görüler Toplamı 118 Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin gerekçeleri: Öz unutulmadan ya da unutturulmadan yapıldıında kesinlikle iyi bir durumdur (37), Hazırlık okulunun dıında temel derslerin ngilizce olması doru deildir. (28), Yabancı dilde öretimin çerçevesi iyi çizilmedii taktirde olumsuz yönleri olabilir (21), Yabancı dil örenmek i hayatı için iyi olabilir ancak kendi dilimiz açısından olumsuz yönleri vardır (15), lköretim veya ortaöretimde deil de yükseköretimde yabancı dille öretim yapılabilir (9), Mesleki anlamda bir zorunluluk durumunda olabilir (4), Bazı branlarda yabancı dille öretim

14 410 Dr. Emine KOLAÇ yapılabilir (2), Bazı dersler bütünüyle yabancı dille yürütülebilir (1), Yabancı diller bölümünde yapılması uygundur (1) balıkları altında toplanmaktadır. SONUÇLAR VE ÖNERLER Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almayı, yönelimlerini belirlemeyi amaçlayan bu aratırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaılan sonuçlar u ekilde özetlenebilir: Örencilerin yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamların yabancı bir dilin öretilmesi noktasında younlatıı görülmektedir. Bunu, bir dil bir insan, iki dil iki insan, kültürlenme, bilinçlenme, yeni bir bakı açısı, baka bir kimlik kazanmak, evrensel dilin konuulması, nsanların birbirini anlayabilmesi ve kabullenebilmesi, küreselleme, olmazsa olmaz bir durumun ifadesi, Öretim yaparken tüm dersleri yabancı dilde yapma, uluslararası yetkinlik ve kalite, i ve okul için gerekli, mezun olamamak, ayrıcalık, saçmalık, zorunluluk, entelektüelizm, toplumda daha kolay statü edinme, sömürgeleme ifadeleri izlemektedir. Örencilerin yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamların Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması, Tüm derslerin yabancı dilde olması noktalarında younlatıı görülmektedir. Bunu; sömürgecilik, öz benliimizden ödün vermek, yozlamak, saçma bir uygulama, anadilimizi hiçe sayma, dı dünyayla iliki kurma veya dı dünyaya açılma, dilimizi pratikletirme, baka ülkelerin kültürlerini örenme, yeni bir bakı açısı edinme, yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi, farklı bir dille birlikte farklı bir kültürü tanıma, gelecek için bir avantaj ifadeleri izlemektedir. Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna Yabancı Diller Eitimi Bölümü nde eitim gören örencilerin i Evet, %43.43 ü Hayır, %18.18 i Kısmen yanıtını vermitir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde eitim gören örencilerin %10.25 i Evet, %66.66 sı Hayır, %23.23 ü Kısmen yanıtını vermitir. Bu bulgulardan hareketle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin büyük oranda yabancı dille öretim düüncesine katılmadıı, verdikleri yanıtlarda evet/ hayır oranının birbirine yakın olmasından hareketle Yabancı Diller Eitimi Bölümü örencilerinin yabancı dille öretim düüncesine daha yakın oldukları söylenebilir. Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar cinsiyet deikeni açısından deerlendirildiinde yanıtlardaki evet ve kısmen oranları göz önünde bulundurularak kız örencilerin yabancı dille öretim düüncesine erkek örencilerden daha yakın oldukları söylenebilir.

15 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 411 Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri Dünyadaki gelimelere ayak uydurmak, geri kalmamak için (24), Yabancı dili iyi örenebilmek için (21), Yeni ufuklar açmanın tek yol olduu için (16), Yabancı insanlarla iletiim kurmamızı saladıı için (15), letiimi güçlendirmek için (13), Küresellemenin kaçınılmaz bir sonucu olduu için (11), Eitimin temel amacı iki dil bilen bireyler yetitirmek olduu için (10), Günümüzde bir dil konumak yeterli olmadıı için (9), Bir dilin, hakim olduu kültürden ayrı ekilde örenilmesi ve kullanılması zor olduu için (7), Yurtdıında yaama, çalıma ve dünya çapında baarılı iler yapmak için (6), Farklı kültürleri tanımak için (5), Dı dünyayla daha iyi bütünlemek için (3), nsanının kendi gelitirmesi, hayatına farklı bakı açıları getirebilmesi için(1), Anadilini kullanmadan yabancı dili örenmek daha kolay olduu için(1), Bir dili örenmek için o dili yaamak gerektii için (1) biçiminde sıralanmaktadır. Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri Temel amaç kendi dilimizi benimsemek ve örenmek olmalıdır (37), kinci bir dil olarak yabancı dil örenilebilir ama bütünüyle yabancı dilde öretim olmamalıdır (35), Yabancı dilde eitim kendi kültürümüzü inkar etmektir (20), Yabancı dil örenmek için tüm derslerin yabancı dilde verilmesine gerek yoktur (18), Dili kirletmek ve ana dili yok etmekten baka bir ey ifade etmiyor (16), Kendi dilimizde daha kolay örenebiliriz (10) Eitimde baka bir dil kullanarak milli birliimizi yitirmi oluruz (7),Emperyalizmin bir uzantısıdır (5), Verimsiz bir eitim gerçekletii için (7), Sadece yabancı dil öretilmeli, matematik, fen gibi temel dersler ana dilimizde verilmeli, Bu ülkenin en önemli sorunu ve yanlııdır (5),Yabancı dil örenmek bizi dünyayla bulutururken, yabancı dille öretim bizi kölelikle buluturur (1), Dili yozlatırmaktan baka bir eye yaramıyor (1), Saçma ve aptalca (1), Yabancı dilde öretim kaliteli bir öretim demek deildir (1) biçiminde sıralanmaktadır. Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin gerekçeleri; Öz unutulmadan ya da unutturulmadan yapıldıında kesinlikle iyi bir durumdur (37), Hazırlık okulunun dıında temel derslerin ngilizce olması doru deildir. (28), Yabancı dilde öretimin çerçevesi iyi çizilmedii taktirde olumsuz yönleri olabilir (21), Yabancı dil örenmek i hayatı için iyi olabilir ancak kendi dilimiz açısından olumsuz yönleri vardır (15), lköretim veya ortaöretimde deil de yükseköretimde yabancı dille öretim yapılabilir (9), Mesleki anlamda bir zorunluluk durumunda olabilir (4), Bazı branlarda yabancı dille öretim yapılabilir (2), Bazı dersler bütünüyle yabancı dille yürütülebilir (1), Yabancı diller bölümünde yapılması uygundur (1) balıkları altında toplanmaktadır. Aratırma sonuçlarına dayalı olarak u öneriler getirilebilir: Üniversite gençliine anadili bilinci, duyarlılıı kazandıracak etkinlikler planlanmalı, gereken önlemler alınmalıdır.

16 412 Dr. Emine KOLAÇ Anadilinin yabancı dil örenmeye olumsuz deil tam tersine olumlu etkisi olduu, anadilini iyi bilen bireylerin ancak yabancı dili en iyi ekilde örenebilecekleri gerçei açıkça anlatılmalı, bu konudaki olumsuz yargı giderilmelidir. Yabancı dil örenmenin amaç deil sadece araç olduu gerçeinin zihinlerde yer etmesi için bata yabancı diller eitimi bölümlerindeki örenciler olmak üzere bütün üniversite örencileri bilinçlendirilmelidir. Çadalamanın, gelimenin ölçütünün yabancı dille öretim olmadıı, bilimin, teknolojinin önde gelen isimlerinin aynı zamanda anadilini iyi bilen ve kullanan, bildiini en iyi ekilde aktarabilen, okuduunu anlayabilen bireyler olduu na ilikin bilinç ilköretimin ilk yıllarından balayarak örencilere kazandırılmalıdır. Üniversitelerde anadili duyarlılıı ve bilincini yükseltecek panel, açıkoturum ve söyleilere yer verilmeli, öretmen adaylarının alan uzmanları, aratırmacı ve yazarlarla etkileime girmeleri salanmalıdır. KAYNAKÇA Aksan, D. (1995). Her Yönüyle Dil. Ankara: TDK Yayınları. Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn & Bacon. Emiri, Ramazan (2000). lköretimde Anadili lkeleri ve Uygulanıı (Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE. Hengirmen, M. (1998) Türkçe Temel Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınları. Kavcar, C., F. Ouzkan ve S. Sever. (1997). Türkçe ve Sınıf Öretmenleri çin Türkçe Öretimi. Ankara: Engin Yayınevi. Kavcar, C. (1998) "Türkçe Eitimi ve Sorunlar". Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 65, Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eitim. Ankara: Engin Yayınevi. Miles, M.B. ve Huberman, M.A (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

CANDIDATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AWARENESS OF THE PROBLEMS AFFECTING OUR MOTHER TONGUE: OPINIONS AND SUGGESTIONS

CANDIDATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AWARENESS OF THE PROBLEMS AFFECTING OUR MOTHER TONGUE: OPINIONS AND SUGGESTIONS SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ANADİLİMİZİN YAŞADIĞI SORUNLARA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ CANDIDATE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AWARENESS OF THE PROBLEMS AFFECTING OUR MOTHER TONGUE: OPINIONS

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment

Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment !"#$%#&&'' Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment A. Figen ERSOY * ABSTRACT. The study aims to determine the opinions of teacher candidates as to the portfolio assessment. The study

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

THE AWARENESS AND SUGGESTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PROBLEMS OF TURKISH (MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSTY SAMPLE)

THE AWARENESS AND SUGGESTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PROBLEMS OF TURKISH (MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSTY SAMPLE) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.291-307, TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇENİN YAŞADIĞI SORUNLARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE ÖNERİLERİ (MEHMET

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL ÖNCES ÖRETMEN

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI 1 T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI BRLKL ÖRETM YÖNTEMNN 8.SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERS PERMÜTASYON VE OLASILIK KONUSUNDA AKADEMK BAARI VE KALICILIK

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı