YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER"

Transkript

1 YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES AND TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENTS ABOUT TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND TEACHING THROUGH FOREIGN LANGUAGES Dr. Emine KOLAÇ Özet Bu aratırmanın amacı Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almak, yönelimlerini belirlemektir. Aratırma, öretim yılında Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde örenim görmekte olan son sınıf örencilerinin dört açık uçlu sorudan oluan ankete verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Ankette yer alan açık uçlu sorular betimsel analiz yöntemi kullanılarak deerlendirilmi, daha sonra bulgular nicel olarak sunulmutur. Aratırmanın sonuçlarına dayanılarak öneriler getirilmitir. Anahtar sözcükler: Üniversite Örencileri, Yabancı Dil Öretimi, Yabancı Dille Öretim, Anadili Abstract The aim of this study is to get the opinions of the last year students of Education Faculty Foreign Languages Department and Faculty of Letters Turkish Language and Literature Departments about Teaching Foreign Languages and Teaching through Foreign Languages, and to find out their preferences. The study is limited to answers the last year students studying in Education Faculty Foreign Languages Department and Faculty of Letters Turkish Language and Literature Department provided for the questionnaire consisting of four open-ended questions. The open-ended questions in the questionnaire were analyzed Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Öretim Görevlisi

2 398 Dr. Emine KOLAÇ descriptively, and then the results were given quantitatively. According to the results suggestions were made. Key Words: University Students, Teaching Foreign Languages, Teaching through Foreign Languages, Teaching Mother Tongue GR Dil, birey olmanın, ulus olmanın, düünebilmenin, geçmile gelecek arasında köprü kurabilmenin, çok genel anlamıyla uzayda bir nokta olabilmenin, var olabilmenin en önemli ölçütlerinden biridir. Aynı zamanda bir ulusun kültürünün aynası, uygarlıın en önemli belirtisi ve aracı (Aksan, 1995: s. 11) olan dilin, bireyin kiilik geliiminde, eitiminde, bakalarıyla salıklı iletiim kurabilmesinde, kısacası yaamının her aamasında önemli bir rolü vardır (Kavcar, 1998: s.5). Birey içinde yetitii toplumun kültürünü ve deerlerini ancak anadiliyle kavrayıp kazanabildii için (Emiri, 2000: s. 4) kültür deerlerinin oluumu ile anadilin varlıı arasında dorudan bir iliki olduu söylenebilir (Hengirmen, 1998, s. 37). Anadilinin sistemli ve bilinçli bir ekilde öretimi örgün eitim kurumlarında gerçeklemektedir. Bu anlamda örgün eitim kurumlarına ve buralarda görev yapan eitimcilere büyük sorumluluklar dümektedir. Örgün eitim kurumlarında bilinçli ve sistemli bir ekilde anadili sevgisi, bilinci ve duyarlılıının oluturulması aynı zamanda bireyi kendi özü, tarihi, kültürüyle de kaynatırma, birbirinden ayrılmaz bir bütün haline getirme anlamını da taımaktadır. Geçmile gelecek arasında kurulan en güçlü ba konumundaki baımsızlık sembolümüz anadilimize günümüzde gereken deerin verildiini söylemek ne yazık ki mümkün deildir. Ülkemizde, ilköretimden yükseköretime kadar her eitim kademesindeki bireyde anadilini kullanma konusunda sorunların yaanması anadili öretiminde yetersizlikler olduunun açık bir göstergesidir (Kavcar, 1999, s.143). Okullardaki anadili öretimindeki yetersizlikler beraberinde içinden çıkılamaz sorunları getirmektedir. Günümüzde anadilimizde yaanan kirlilik, erozyon, anadile karı umursamazlık, konuma ve yazmada yabancı sözcük kullanımının en üst düzeye çıkması, dilimize, buna paralel olarak da kimliimize her geçen gün yabancılamamız aslında anadili öretimine gereken önemin verilmemesinin sonucudur. Türkçenin bilim dili olmadıı ve dolayısıyla Türkçe ile bilim yapılamayacaı, çada gelime ve ilerlemenin temel ölçütünün yabancı dil olduu ve anadilin ikinci plana atılmasıyla daha iyi yabancı dil örenilebilecei, anadilinin yabancı dil örenmeye olumsuz etkileri olduu, yabancı dil örenmenin amaç olarak algılandıı, araç olduu gerçeinin göz ardı edildii, gençlerin her geçen

3 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 399 gün anadillerinden uzaklaarak yarı Türkçe yarı ngilizce konuur duruma geldikleri, yabancı dile karı olan aırı dükünlük ve yabancı sözcük kullanma özentisinin Türkçeyi inkar etme ve aaılama noktasına geldii günümüzde eitimöretim dilinin yabancı dil olması gereklilii konusundaki söylemler dilimizin içinde bulunduu tehlikeli durumun boyutunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Her eyin büyük bir hızla gelitii çaımızda, bilimsel gelimeleri izlemenin gerei tartıılamaz. Bu amaçla elbette yabancı dil örenilmeli ve bilimi, teknolojiyi almak ve kullanmak amacına yönelik olarak kullanılmalıdır. Yabancı dil bu anlamda çok önemli bir araçtır. Bu aracın gerektii yerde en iyi ekilde kullanılması bir zorunluluktur. Ancak yabancı bir dilin okullarda eitim öretim dili haline getirilmeye çalıılması, aracı amaç haline dönütürmekte ve anadilimize karı büyük bir tehlike oluturmaktadır. Bu tehlikenin farkında olmak, gereken önlemleri almak, anadili bilinci, duyarlılıı ile donatılmı gençler yetitirmek dilimize, tarihimize, geçmiimize ve geleceimize sahip çıkmak gerekmektedir (Kavcar ve dierleri, 1997, s. IX). Bu gerçekten yola çıkarak desenlenen bu aratırma, Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almayı, yönelimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmanın evrenini Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencileri, örneklemini ise aynı bölümlerin son sınıf örencileri oluturmaktadır. Aratırma, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi Bölümü ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde öretim yılı güz döneminde örenim gören örencilerin açık uçlu sorulardan oluan ankete verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Ankette yer alan açık uçlu sorular betimsel analiz yöntemi kullanılarak deerlendirilmi, daha sonra bulgular nicel olarak sunulmutur. Aratırma sonuçlarına dayanılarak öneriler getirilmitir. Elde edilen bulgular sunulurken katılımcıların görülerinden dorudan alıntılar yapılmı böylece doyurucu bilgilere ulaılmaya çalıılmıtır. Aratırmanın Amacı Bu aratırmanın temel amacı, Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almak, yönelimlerini belirlemektir. Bu temel amaca ulamak amacıyla aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır: 1. Yabancı dil öretimi kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir?

4 400 Dr. Emine KOLAÇ 2. Yabancı dille öretim kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir? 3. Yabancı Diller Eitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin Yabancı dille öretim konusundaki yönelimleri nedir? 4. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimler bölümlere göre farklılık gösteriyor mu? 5. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimler cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu? 6. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimlerin gerekçeleri nelerdir? Sınırlılıklar Aratırma, öretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi Bölümü Almanca, Fransızca, ngilizce Öretmenlii Programları ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin açık uçlu sorulardan oluan ankete verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Aratırmada tarama modeli kullanılmıtır. Aratırma kapsamında 184 örenciye anket uygulanmı, uygulanan anketlerin tamamı deerlendirmeye alınmıtır. Veri Toplama Aracı Aratırmada veri toplama aracı olarak aratırmacı tarafından gelitirilen bir anket kullanılmıtır. Aratırma anketi; kiisel bilgilerle ilgili soruların yer aldıı birinci bölüm ve yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görüleri almaya, yönelimleri belirlemeye yönelik soruların yer aldıı ikinci bölüm olmak üzere iki bölümden olumutur. kinci bölümde açık uçlu sorulara yer verilmitir. Bu açık uçlu soruların ilk ikisi yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim kavramlarına yüklenen anlamları, dier iki soru da yabancı dille öretim konusuna ilikin yönelimleri ve nedenleri belirlemeye yöneliktir. Taslak olarak hazırlanan anket geçerlilik çalıması için alan uzmanlarının incelemesine sunulmu, gerekli incelemeler yapılıp dönütler alındıktan sonra düzeltme ilemi gerçekletirilmitir. Aratırmanın güvenirliini gerçekletirmek amacıyla, örencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar aratırmacı ve alandan üç uzman ile incelenerek Görü Birlii ve Görü Ayrılıı olan maddeler belirlenmitir. Aratırmanın güvenirlii için Miles ve Haberman ın (1994) belirttii aaıdaki formül kullanılmıtır. Bu hesaplama sonucunda P = 92 deeri bulunmu ve aratırma güvenilir kabul edilmitir.

5 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 401 P (Uzlama Yüzdesi) = [ Na (Görü Birlii) / Na (Görü Birlii) + Nd (Görü Ayrılıı) ] x 100 Aratırma anketi örencilere uygulanmadan önce anketin ön denemesi yapılmı, Yabancı Diller Eitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri nin üçüncü sınıfına devam eden otuz örenciye anket formu uygulanmıtır. Bu anket formlarındaki verilerin dökümleri yapılarak örencilerin ankete verdikleri yanıtlar incelenmi, anket üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra anket formu son eklini almıtır. Uygulamaya hazır duruma getirilen anket formu Aralık 2008 tarihinde örencilere uygulanmıtır. Verilerin Çözümlenmesi Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almak, yönelimlerini belirlemek amacıyla hazırlanan bu ankette yer alan açık uçlu sorular betimsel analiz yöntemi kullanılarak (Bogdan ve Biklen, 1998) deerlendirilmi, daha sonra bulgular nicel olarak sunulmutur. Deerlendirme birimi olarak cümle ve sözcükler ler alınmıtır. Bu çerçevede öncelikle, anket formlarındaki yargı bildiren cümleler/sözcükler kodlanmı, elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle çizelgeler eklinde sunulmu, yer yer aratırmaya katılan öretmen adaylarının çarpıcı görülerinden de dorudan alıntılar yapılmıtır. BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde örencilerin açık uçlu anket sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara yer verilmitir. Bulgular u balıklar altında ele alınarak yorumlanmıtır: 1. Yabancı dil öretimi kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir? 2. Yabancı dille öretim kavramına örencilerin yükledikleri anlamlar nelerdir? 3.Yabancı Diller Eitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin Yabancı dille öretim konusundaki yönelimleri nedir? 4. Yabancı dille öretim konusundaki yönelimlerinin gerekçeleri nelerdir? Aratırmaya katılan örencilerin kiisel özellikleri Çizelge1 ve Çizelge2 de yer almaktadır.

6 402 Dr. Emine KOLAÇ Cinsiyet Çizelge 1. Aratırmaya Katılan Örencilerin Cinsiyete Göre Daılımları Yabancı Diller Eitimi Bölümü Türk Dili ve Toplam Edebiyatı ngilizce Almanca Fransızca Bölümü f % f % f % f % f % Kız Erkek Toplam Çizelge 1 de görüldüü gibi Örencilerin cinsiyetlere göre daılımına bakıldıında % u kız, % i erkektir. Bu sonuçlardan yola çıkarak katılımcıların büyük bir oranını kız örencilerin oluturduu görülmektedir. Çizelge 2. Aratırmaya Katılan Örencilerin Bölümlere Göre Daılımları Bölümler f % Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yabancı Diller Eitimi Bölümü Toplam Çizelge 2 de görüldüü gibi aratırmaya katılan örencilerin %78.81 i Yabancı Diller Eitimi, %21.19 u Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencisidir. Bu sonuçlardan yola çıkarak katılımcıların büyük bir oranını Yabancı Diller Eitimi Bölümü örencilerinin oluturduu görülmektedir. Örencilerin Yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamlar ve frekans daılımları Çizelge 3 te görülmektedir. Çizelge 3. Örencilerin Yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamlar Örencilerin Yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri f anlamlar Yabancı bir dilin öretilmesi 52 Bir dil bir insan iki dil iki insan 49 Kültürlenme, bilinçlenme 31 Yeni bir bakı açısı 25 Baka bir kimlik kazanmak 18 Evrensel dilin konuulması 17 nsanların birbirini anlayabilmesi ve kabullenebilmesi 14 Küreselleme 13 Olmazsa olmaz bir durumun ifadesi 12 Öretim yaparken tüm dersleri yabancı dilde yapma 10

7 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 403 Uluslararası yetkinlik ve kalite 9 ve okul için gerekli 8 Mezun olamamak 6 Ayrıcalık 4 Saçmalık. 1 Zorunluluk, entelektüelizm 1 Toplumda daha kolay statü edinmek 1 Sömürgeleme 1 Görüler Toplamı 272 Çizelge 3 te görüldüü üzere örencilerin yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamların yabancı bir dilin öretilmesi(52) noktasında younlatıı görülmektedir. Bunu, bir dil bir insan, iki dil iki insan (49), kültürlenme, bilinçlenme (31), yeni bir bakı açısı (25), baka bir kimlik kazanmak (18), evrensel dilin konuulması (17), nsanların birbirini anlayabilmesi ve kabullenebilmesi (14), küreselleme (13), olmazsa olmaz bir durumun ifadesi (12), öretim yaparken tüm dersleri yabancı dilde yapma (10), uluslararası yetkinlik ve kalite (9), i ve okul için gerekli (8), mezun olamamak (6), ayrıcalık (4), saçmalık (1), zorunluluk (1), entelektüelizm (1), toplumda daha kolay statü edinme (1), sömürgeleme (1) ifadeleri izlemektedir. Yabancı dil öretimi kavramına Bir dil bir insan, iki dil iki insan biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Bence gerekli çünkü bir dil bir insan, iki dil iki insan demektir. Farklı kültürler ve yaam ekillerini bu sayede tanıma fırsatı buluruz. Bence ne kadar çok dil örenebilirsek o kadar iyi sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dil öretimi ne kültürlenme, bilinçlenme anlamını yükleyen katılımcılardan biri nsanın dünyayı tanıması, kültürlenmesi, bilinçlenmesi ve dünyayı farklı bir gözle görmesi sözleriyle düüncesini dile getirmitir Örencilerin Yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamlar Örencilerin Yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamlar ve frekans daılımları Çizelge 4 te görülmektedir. Çizelge 4. Örencilerin Yabancı dille öretimi kavramına yükledikleri anlamlar Örencilerin Yabancı dille öretimi kavramına yükledikleri anlamlar f Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması. 49 Tüm derslerin yabancı dilde olması 40 Sömürgecilik 27 Öz benliimizden ödün vermek 23

8 404 Dr. Emine KOLAÇ Yozlamak 20 Saçma bir uygulama 19 Anadilimizi hiçe sayma 17 Dı dünyayla iliki kurma veya dı dünyaya açılma 15 Dilimizi pratikletirme,baka ülkelerin kültürlerini örenme 14 Yeni bir bakı açısı edinme 12 Yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi 10 Bilim için gerekli olan yabancı dili örenmeyi 9 Dil bölümleri için gerekli 8 Farklılık, zenginlik. 7 Hedef dili örenme adına yapılmı büyük bir giriim 5 Yabancı dilde eitim gerçekten yabancı dilde olmalı. 4 Farklı bir dille birlikte farklı bir kültürü tanıma 3 Gelecek için bir avantaj 2 ki dil iki insan 1 Daha kültürlü, daha eitimli birey olma 1 Modernlik, geliim, kültürel ortaklık 1 Gerekli fakat zorunlu olmamalı 1 Görüler Toplamı 278 Çizelge 4 te görüldüü üzere örencilerin yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamların Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması (49), Tüm derslerin yabancı dilde olması (40) noktalarında younlatıı görülmektedir. Bunu; sömürgecilik (27), özbenliimizden ödün vermek (23), yozlamak (20), saçma bir uygulama (19), anadilimizi hiçe sayma (17), dı dünyayla iliki kurma veya dı dünyaya açılma (15), dilimizi pratikletirme, baka ülkelerin kültürlerini örenme (14), yeni bir bakı açısı edinme (12), yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi (10), Farklı bir dille birlikte farklı bir kültürü tanıma (3), gelecek için bir avantaj (2), ki dil iki insan (1), daha kültürlü, daha eitimli birey olma (1), modernlik, geliim, kültürel ortaklık (1), gerekli fakat zorunlu olmamalı (1) ifadeleri izlemektedir. Yabancı dille öretim kavramına Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması. biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Eitimin her alanının yabancı bir dil ile yapılması. Anadilden farklı bir dil kullanılması. Eskiden Anadolu liselerinde bütün dersler ngilizce ileniyordu. Benim dönemimde de ngilizce, matematik ve fen dersi ilemitik sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim kavramına Sömürgecilik biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Sömürgecilik, saçmalık ifade ediyor. Sömürgelemenin ilk ve ara kaynaını ifade ediyor. Konfüçyüs ün deimiyle önce dili deitiririm sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim kavramına Öz benliimizden ödün vermek biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Yabancı dilde eitimi

9 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 405 onaylamıyorum. Yabancı dil ayrı bir ders olarak öretilebilir, fakat her millet kendi dilinde eitim vermelidir. Bunun tersi özbenliimizden ödün vermek olur sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim kavramına Yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi biçiminde anlam yükleyen katılımcılardan biri Dilimizi pratikletirmeyi, baka ülkelerin kültürlerini örenme, o dilin kültürünü görme ve ufkumuzu geniletme sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Örencilerin Yabancı dille öretim düüncesine katılma durumları Örencilerin Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar ve frekans daılımları Çizelge 5 te görülmektedir. Çizelge 5. Örencilerin yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar ve frekans daılımları Yabancı Diller Eitimi Evet Hayır Kısmen Toplam f % f % f % f % ngilizce Almanca Fransızca Türk Dili ve Edebiyatı Çizelge 5 te görüldüü gibi Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna Yabancı Diller Eitimi Bölümü nde eitim gören örencilerin i Evet, %43.43 ü Hayır, %18.18 i Kısmen yanıtını vermitir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde eitim gören örencilerin %10.25 i Evet, %66.66 sı Hayır, %23.23 ü Kısmen yanıtını vermitir. Bu bulgulardan hareketle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin büyük oranda yabancı dille öretim düüncesine katılmadıı, verdikleri yanıtlarda evet/ hayır oranının birbirine yakın olmasından hareketle Yabancı Diller Eitimi Bölümü örencilerinin yabancı dille öretim düüncesine daha yakın oldukları söylenebilir.

10 406 Dr. Emine KOLAÇ Çizelge 6. Cinsiyet deikeni açısından yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar ve frekans daılımları Cinsiyet Evet Hayır Kısmen Toplam f % f % F % f % Kız Erkek Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar cinsiyet deikeni açısından deerlendirildiinde kız örencilerin % i Evet, %34.72 si Hayır, %42.37 si Kısmen yanıtını vermitir. Erkek örencilerde %22 Evet, %37 Hayır ve %19 Kısmen eklinde oranlar çıktıı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle yanıtlardaki evet ve kısmen oranları göz önünde bulundurularak kız örencilerin yabancı dille öretim düüncesine erkek örencilerden daha yakın oldukları söylenebilir. Örencilerin yabancı dille öretim konusundaki yönelimlerinin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin yönelimlerinin gerekçelerine ilikin frekans daılımları Çizelge 4 te görülmektedir. Çizelge 7. Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri f Dünyadaki gelimelere ayak uydurmak, geri kalmamak için 24 Yabancı dili iyi örenebilmek için 21 Genç bir insanı yetitirirken onun ufkunu açmanın en önemli yolu olduu için 16 Yabancı insanlarla iletiim kurmamızı saladıı için 15 letiimi güçlendirmek için 13 Küresellemenin kaçınılmaz bir sonucu olduu için 11 ki dil bilen bireyler yetitirmenin eitimin asıl amacı olduu için 10 Günümüzde bir dil konumak yeterli olmadıı için 9 Bir dilin, hakim olduu kültürden ayrı ekilde örenilmesi ve kullanılması zor 7 olduu için Yurt dıında yaama, çalıma ve dünya çapında baarılı iler yapmak için 6 Farklı kültürleri tanımak, iletiime geçmek için 6 Dı dünyayla daha iyi bütünleebilmek için 5 Yabancı dilde eitim sanki örenilen dilin ülkesinde bilme havasını verdii için 3 nsanının kendini gelitirmesi, hayatına farklı bakı açıları getirebilmesi ne 1 olanak tanıdıı için Bir dili örenmenin o dili yaamakla aynı anlama geldii için 1 Anadilini kullanmadan yabancı dili örenmek daha kolay olduu için 1 Görüler Toplamı 149

11 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 407 Çizelge 7 de görüldüü üzere yabancı dille öretim düüncesine katılan örencilerin gerekçeleri, Dünyadaki gelimelere ayak uydurmak, geri kalmamak için (24), Yabancı dili iyi örenebilmek için (21), Yeni ufuklar açmanın tek yol olduu için (16), Yabancı insanlarla iletiim kurmamızı saladıı için (15), letiimi güçlendirmek için (13), Küresellemenin kaçınılmaz bir sonucu olduu için (11), Eitimin temel amacı iki dil bilen bireyler yetitirmek olduu için (10), Günümüzde bir dil konumak yeterli olmadıı için (9), Bir dilin, hakim olduu kültürden ayrı ekilde örenilmesi ve kullanılması zor olduu için (7), Yurtdıında yaama, çalıma ve dünya çapında baarılı iler yapmak için (6), Farklı kültürleri tanımak için (5), Dı dünyayla daha iyi bütünlemek için (3), nsanının kendi gelitirmesi, hayatına farklı bakı açıları getirebilmesi için(1), Anadilini kullanmadan yabancı dili örenmek daha kolay olduu için(1), Bir dili örenmek için o dili yaamak gerektii için (1) biçiminde sıralanmaktadır. Yabancı dille öretim düüncesine katılan katılımcılardan biri lerleyen toplumlar düzeyinde olmak için Yabancı dilde eitim Muhakkak verilmeli. Sadece dil bölümünde okuyan insanlar için deil de tüm bölümlerde tüm sınıflarda seviyesi nolursa olsun yabancı dilde eitim verilmeli. Türkiyenin de en büyük problemlerinden biri. Gelimi ülkelerdeki insanlar en az üç dil bilirken bizim ülkemizde insanlar yabancı dilden bihaberler sözleriyle düüncesini dile getirmitir. Yabancı dille öretim düüncesine katılan bir baka katılımcı yabancı dille öretimin yabancı dil öretimini olumlu yönde destekledii yönündeki görüünü Yabancı dilin iletiim dili olarak kullanılması( farklı derslerin öretiminde) dil öretimini destekleyecektir. Artık iki dil bilen bireyler yetitirmek eitimin bir amacı. lköretimde 1. dil öretimi balandıında orta öretimde 2. dil öretimi balayabilir. 1. dil orta öretimde dier derslerin öretiminde kullanılarak pekitirilebilir. Bu durumun saladıı gibi anadil kullanımını kötü etkileyeceini düünmüyorum çünkü ortaöretime kadar anadil öretimi ve öretiminin zaten gerçekletirilmi olması gerektiini düünüyorum. sözleriyle dile getirmitir. Yabancı dille öretim düüncesine katılan bir baka katılımcı anadilinin yabancı dil öretimini olumsuz yönde etkiledii konusundaki görüünü Çünkü anadili kullanmadan yabancı dili örenirsek bu daha kolay oldu. Mesela ben lisedeyken fen bilgisi ve matematik derslerini yabancı dilde iliyorduk. Mecburen daha çok kelime ve terim öreniyorduk. sözleriyle dile getirmitir. Yabancı dille öretim düüncesine katılan bir baka katılımcı da Gelimekte olan bir ülke olduumuza göre ve AB de boy göstermek isteyen bir devlet olduumuza göre yabancı dide eitimin art olduunu düünüyorum sözleriyle yabancı dille öretim ve gelimilik arasında dorudan bir ba kurarak bu konudaki düüncesini dile getirmitir.

12 408 Dr. Emine KOLAÇ Çizelge 8. Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin yönelimlerinin gerekçelerine ilikin frekans daılımları Çizelge 8 de görülmektedir Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri f Temel amaç kendi dilimizi benimsemek ve örenmek olmalıdır. 37 kinci bir dil olarak yabancı dil örenilebilir ama bütünüyle yabancı dilde 35 öretim olmamalıdır. Yabancı dilde eitim kendi kendi kültürümüzü inkar etmektir. 20 Yabancı dil örenmek için tüm derslerin yabancı dilde verilmesine gerek yoktur. 18 Dili kirletmek ve anadili yok etmekten baka bir ey ifade etmiyor. 16 Kendi dilimizde daha kolay örenebiliriz. 10 Eitimde baka bir dil kullanarak milli birliimizi yitirmi oluruz. 7 Yabancı dille öretim emperyalizmin bir uzantısıdır. 5 Verimsiz bir eitim gerçekletii için. 7 Sadece yabancı dil öretilmeli, matematik, fen gibi temel dersler ana dilimizde 5 verilmeli Yabancı dille öretim ülkemizin en önemli sorunu ve yanlııdır. 1 Yabancı dil örenmek bizi dünyayla bulutururken, yabancı dille öretim bizi 1 kölelikle buluturur. Dili yozlatırmaktan baka bir eye yaramıyor. 1 Saçma ve aptalca 1 Yabancı dilde öretim kaliteli bir öretim demek deildir. 1 Görüler Toplamı 165 Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan örencilerin gerekçeleri: Temel amaç kendi dilimizi benimsemek ve örenmek olmalıdır (37), kinci bir dil olarak yabancı dil örenilebilir ama bütünüyle yabancı dilde öretim olmamalıdır (35), Yabancı dilde eitim kendi kültürümüzü inkar etmektir (20), Yabancı dil örenmek için tüm derslerin yabancı dilde verilmesine gerek yoktur (18), Dili kirletmek ve ana dili yok etmekten baka bir ey ifade etmiyor (16), Kendi dilimizde daha kolay örenebiliriz (10) Eitimde baka bir dil kullanarak milli birliimizi yitirmi oluruz (7),Emperyalizmin bir uzantısıdır (5), Verimsiz bir eitim gerçekletii için (7), Sadece yabancı dil öretilmeli, matematik, fen gibi temel dersler ana dilimizde verilmeli, Bu ülkenin en önemli sorunu ve yanlııdır (5),Yabancı dil örenmek bizi dünyayla bulutururken, yabancı dille öretim bizi kölelikle buluturur (1), Dili yozlatırmaktan baka bir eye yaramıyor (1), Saçma ve aptalca (1), Yabancı dilde öretim kaliteli bir öretim demek deildir (1) biçiminde sıralanmaktadır. Yabancı dille öretim düüncesine katılmayan katılımcılardan biri, Bir dili iyi bir seviyede örenmek yıllar alıyor. ngilizce öreniminde 9. yılındayım (ilköretim hariç) halen bazı konuları kendi dilimde çalımam gerekiyor. amaç

13 Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Örencilerinin Yabancı Dil Öretimi ve Yabancı Dille Öretim Konusundaki Yönelim ve Görüleri 409 eitimse kendi dilimizde yapılmalı, dil öretimi ayrı bir ekilde zaten yapılabilir sözleriyle temel amacın kendi dilimizde eitim yapmak olduu yönünde görüünü dile getirmitir. Katılımcılardan bir bakası yabancı dille öretimin verimsiz olacaı yönündeki düüncesini Açıkçası ben karıyım, lisede ve orta okulda bu yüzden çok zorlandım. Mesela matematik dersini Türkçe bile anlamazken, öretmenimiz bize ngilizce anlatmaya çalıırdı ki öretmenimizin yeni bir matematik öretmenin ngilizcesi ne kadar yeterli olabilir, siz düünün. sözleriyle dile getirmitir. Bir baka katılımcı da, yabancı dille öretime milli birlik ve beraberlie zarar verecei düüncesini Bence ngilizcenin gelitirilmesi amaçlanıyorsa daha farklı aktivitelerle bu amaca ulaılabilir. Yabancı eitim örencileri zorlar. Ülkenin milli birlik ve beraberliini salayan unsurlardan olan dil zarar görür sözleriyle dile getirmektedir. Çizelge 9. Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin gerekçeleri Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin yönelimlerinin gerekçelerine ilikin frekans daılımları Çizelge 8 de görülmektedir: Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin f gerekçeleri Öz unutulmadan ya da unutturulmadan yapıldıında kesinlikle iyi bir durumdur. 37 Hazırlık okulunun dıında temel derslerin ngilizce olması doru deildir. 28 Yabancı dilde öretimin çerçevesi iyi çizilmezse olumsuz durumlar yaanabilir. 21 Yabancı dil örenmek i hayatı için iyi olabilir ancak kendi dilimiz açısından 15 olumsuz yönleri vardır. lköretim veya ortaöretimde deil de yükseköretimde yabancı dille öretim 9 yapılabilir. Mesleki anlamda bir zorunluluk durumunda yabancı dille öretim yapılabilir. 4 Bazı branlarda yabancı dille öretim yapılabilir. 2 Bazı dersler bütünüyle yabancı dille yürütülebilir. 1 Yabancı diller bölümünde yabancı dille öretim yapılması uygundur. 1 Görüler Toplamı 118 Yabancı dille öretim düüncesine kısmen katılan örencilerin gerekçeleri: Öz unutulmadan ya da unutturulmadan yapıldıında kesinlikle iyi bir durumdur (37), Hazırlık okulunun dıında temel derslerin ngilizce olması doru deildir. (28), Yabancı dilde öretimin çerçevesi iyi çizilmedii taktirde olumsuz yönleri olabilir (21), Yabancı dil örenmek i hayatı için iyi olabilir ancak kendi dilimiz açısından olumsuz yönleri vardır (15), lköretim veya ortaöretimde deil de yükseköretimde yabancı dille öretim yapılabilir (9), Mesleki anlamda bir zorunluluk durumunda olabilir (4), Bazı branlarda yabancı dille öretim

14 410 Dr. Emine KOLAÇ yapılabilir (2), Bazı dersler bütünüyle yabancı dille yürütülebilir (1), Yabancı diller bölümünde yapılması uygundur (1) balıkları altında toplanmaktadır. SONUÇLAR VE ÖNERLER Eitim Fakültesi Yabancı Diller Eitimi ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencilerinin yabancı dil öretimi ve yabancı dille öretim konusundaki görülerini almayı, yönelimlerini belirlemeyi amaçlayan bu aratırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaılan sonuçlar u ekilde özetlenebilir: Örencilerin yabancı dil öretimi kavramına yükledikleri anlamların yabancı bir dilin öretilmesi noktasında younlatıı görülmektedir. Bunu, bir dil bir insan, iki dil iki insan, kültürlenme, bilinçlenme, yeni bir bakı açısı, baka bir kimlik kazanmak, evrensel dilin konuulması, nsanların birbirini anlayabilmesi ve kabullenebilmesi, küreselleme, olmazsa olmaz bir durumun ifadesi, Öretim yaparken tüm dersleri yabancı dilde yapma, uluslararası yetkinlik ve kalite, i ve okul için gerekli, mezun olamamak, ayrıcalık, saçmalık, zorunluluk, entelektüelizm, toplumda daha kolay statü edinme, sömürgeleme ifadeleri izlemektedir. Örencilerin yabancı dille öretim kavramına yükledikleri anlamların Eitim dilinin anadilden farklı bir dil olması, Tüm derslerin yabancı dilde olması noktalarında younlatıı görülmektedir. Bunu; sömürgecilik, öz benliimizden ödün vermek, yozlamak, saçma bir uygulama, anadilimizi hiçe sayma, dı dünyayla iliki kurma veya dı dünyaya açılma, dilimizi pratikletirme, baka ülkelerin kültürlerini örenme, yeni bir bakı açısı edinme, yabancı dilin öretildii kapsamlı dil eitimi, farklı bir dille birlikte farklı bir kültürü tanıma, gelecek için bir avantaj ifadeleri izlemektedir. Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna Yabancı Diller Eitimi Bölümü nde eitim gören örencilerin i Evet, %43.43 ü Hayır, %18.18 i Kısmen yanıtını vermitir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde eitim gören örencilerin %10.25 i Evet, %66.66 sı Hayır, %23.23 ü Kısmen yanıtını vermitir. Bu bulgulardan hareketle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü örencilerinin büyük oranda yabancı dille öretim düüncesine katılmadıı, verdikleri yanıtlarda evet/ hayır oranının birbirine yakın olmasından hareketle Yabancı Diller Eitimi Bölümü örencilerinin yabancı dille öretim düüncesine daha yakın oldukları söylenebilir. Yabancı dille öretim düüncesine katılıyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar cinsiyet deikeni açısından deerlendirildiinde yanıtlardaki evet ve kısmen oranları göz önünde bulundurularak kız örencilerin yabancı dille öretim düüncesine erkek örencilerden daha yakın oldukları söylenebilir.

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı