TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TDE 1. Hami - Sami Dil Ailesi Akatça İbranice Arapça Ural Dil Ailesi Fince Macarca Samoyetçe Hint - Avrupa Dil Ailesi a. Asya Kolu Farsça Ermenice Hintçe b. Avrupa Kolu Germen Dilleri: İngilizce, Almanca, Flemenkçe Romen Dilleri: İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Latince Slav Dilleri: Lehçe, Rusça, Sırpça, Bulgarca TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 3. barmış sözcüğünde bulunan -miş, öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Bu ek tüm dönemlerde aynı şekilde kullanılmıştır. (A) -pan zarf-fiil eki, Köktürk ve Uygurlar (Mani) dönemlerinde kullanılmıştır. Budist Uygurlar Dönemi nde ise -p eki zarf-fiil eki olarak kullanılmıştır. (B) barbar ber sözcüklerindeki b sesi korunmuştur. (C) Kelime içindeki b > w değişimi gerçekleşmiştir. sub > suw tabar > tawar eb > ev ablayu > awlayu gibi (E) mengileyür men ifadesinde men 1. tekil kişi ekidir. Yani sözcük hâlindedir. Henüz ekleşmemiştir. TG 1 5. törü - t fiilden fiil yapma eki (ettirgenlik eki işlerinde) fiil kökü (A) öt - ü - n - gil 2. teklik şahıs emir kipi fiilden fiil yapma eki yardımcı ses fiil kökü (B) şah + ı + m + ka yönelme hâl eki 1. teklik şahıs iyelik eki yardımcı ses isim kökü (C) törüt ve ötüngil sözcüklerinin kökü fiildir. (D) kılayın sözcüğü istek kipi ile çekimlenmiştir. (E) 2. Güneybatı (Oğuz) Türk Yazı Dilleri: Türkiye Türkçesi Türkmen Türkçesi Azerbaycan Türkçesi Gagavuz Türkçesi Güneydoğu (Çağatay) Türk Yazı Dilleri: Özbek Türkçesi Uygur Türkçesi Kuzeybatı (Kıpçak) Türk Yazı Dilleri: Kazak Türkçesi Kırgız Türkçesi Tatar Türkçesi Karaçay Türkçesi Karakalpak Türkçesi Balkar Türkçesi Nogay Türkçesi Kırım Türkçesi Kumuk Türkçesi Kuzeydoğu Türk Yazı Dilleri: Hakas Türkçesi Altay Türkçesi Tuva Türkçesi Yakutça Çuvaşça 4. pendi - ni Belirtme durum eki kutad - gay Sıfat-fiil eki tat - ıg Belirtme durum eki Belirtme durum ekleri: +Ig, +n, +ni Sıfat-fiil ekleri: -gan -gay -gii -ga -gma -miş -r, -Ar -maz 6. Eski Türkçe Dönemi nde -sar şeklinde olan şart eki Karahanlı Türkçesinde -sa şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. (A) ö - g - lüg isimden isim yapan ek fiilden isim yapan ek fiil kökü kö - k - i 3. tekil şahıs iyelik eki fiilden isim yapan ek fiil kökü (B) söz - i - n belirtme hâl eki 3. tekil şahıs iyelik eki isim kökü (D) meniz - e - t - ü zarf-fiil eki fiilden fiil yapan ek isimden fiil yapan ek isim kökü (E) C seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde ol- fiili bol- şeklinde kullanılmıştır. 3

4 7. Harezmî nin Muhabbetname adlı eserinden alınmış olan manzume, aruzla yazılmış bir mesnevidir. Eserin British Museum ve İstanbul Millet Kütüphanesinde birer el yazması nüshası bulunmaktadır. Eser Harezm - Kıpçak Dönemi ne aittir. Mukaddimetü l-edeb Nehcü l-feradis Mü inü l-mürid Kısasü l-enbiya dönemin diğer eserleri arasındadır. 10. Verilen beyit Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserlerden Mantıku t-tayr dan alınmıştır. çıkarısar sözcüğü Eski Anadolu Türkçesi dönemine aittir. Çünkü sözcük gelecek zaman eki ile çekimlenmiştir. Dolayısıyla beytin o döneme ait bir eserden alınmış olması gerekmektedir. Mukaddimetü l-edeb, Harezm - Kıpçak Dönemi ne ait bir sözlüktür. Sekiz Yükmek Uygur, Kutadgu Bilig Karahanlı dönemlerine ait eserlerdir. Hayretü l-ebrar Ali Şir Nevai ye yani Çağatay edebiyatına ait bir eserdir. 13. Selis, aruzun fe ilâtün fe ilâtün fe ilâtün fe ilün kalıbı ile Satranç, müfte ilün müfte ilün müfte ilün müfte ilün kalıbı ile Divan, fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbı ile Semai, mefâ ilün mefâ ilün mefâ ilün mefâ ilün kalıbı ile Kalenderî ise mef ûlü mefâilü me fâilü fa ûlün kalıbı ile yazılan şiirlerdir. 8. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Zemahşerî tarafından kaleme alınan Mukaddimetü l-edeb Harezm şahı Atsız b. Muhammed b. Anuş Tigin e sunulmuştur. Arapça öğrenmek isteyenlere kolaylık olması açısından kısa cümlelerden oluşturulmuş olan eser beş bölümden ibarettir: İsimler Fiiller Harfler Fiil çekimi İsim çekimi Eserin birçok nüshası vardır. Bunlardan Yozgat ta bulunan nüsha en eski ve üzerinde en çok çalışma yapılan nüshasıdır. Almanya da bulunan Şuster nüshası ise içerisinde en fazla Türkçe kelime barındıran nüsha olması yönü ile dikkat çeker. 9. Türkçede süreksiz sert ünsüz p, ç, t, k ile biten sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında p, ç, t, k ünsüzleri yumuşar ve b, c, d, g, ğ ye dönüşür. Bazı alıntı sözcüklerde yumuşama olmaz; ahlak ve hukuk bu sözcüklere örnektir. 11. Göç Destanı, Uygurların millî birliklerini sağlayan Kutlu Dağ adlı kayalığı Çinlilere hediye etmesiyle ülkede yaşanan uğursuzluk, kıtlık ve felaketleri konu alır. Yaratılış Destanı evrenin ve insanoğlunun, iyilik ve kötülüğün yaratılışını, düzenini anlatır. Bu konularla ilgili ilginç mitolojik yorumlar ortaya koyar. Oğuz - Kağan Destanı Hun hükümdarı Mete nin hayatını ve ülkesini genişletip oğulları arasında paylaştırmasını anlatmıştır. Ergenekon Destanı, Göktürklerin uğradığı bir düşman saldırısında az sayıda Türk ün Ergenekon denilen küçük bir yurtta çoğalmalarını ve demir dağı eriterek oradan çıkmalarını anlatır. Parçada anlatılan destan ise Türeyiş Destanı dır. 12. Sözlü Komposizyon, bağlam merkezli yöntemler arasındadır. Bu kuram Milman Parry ve Albert Lord tarafından şekillendirilmiştir. Kuramın formula / kalıp ve tema olmak üzere iki temel terimi vardır. Psikoanalitik Kuram, Freud un başlattığı ve halk bilimine evrilen kuramdır. Gelişme Kuramına göre insan ruhu her yerde aynı olduğundan birbirinden habersiz olan toplumlar benzer ürünler ortaya çıkarabilir. Edward B. Taylor bu kuramın temsilcisidir. İşlevsel Halk Bilimi antropolojik yöntem olarak da bilinir. Bu yönteme göre halk edebiyatı yaratmalarının metinleri değil, bu metinlerin oluşturulduğu ve yeniden yaratılıp nakledildiği bağlam önemlidir. Parçada tanıtılan kuram Performans Teorisi dir. 14. Yedekli koşma, dörtlüklerin beyitleri arasına değişik dizeler ya da mâni eklenilerek oluşturulan koşmalardır. (A) Zincirleme koşma, dize sonlarındaki kafiye sözcüğünün bir sonraki dizenin başında tekrarlanmasıyla meydana getirilen koşmalardır. (C) Musammat zincirbent koşma hem zincirbent hem de musammat koşmanın özelliklerini taşıyan koşmalardır. (D) Dedim - dedili koşma âşık ve sevgilinin dedim - dedi ifadelerle başlayan karşılıklı manzum söyleşmeleri ile oluşan koşmadır. (E) Ayaklı koşma koşmanın ilk dörtlüğünün ikinci ve dördüncü dizesinden sonra beş heceli bir dizenin getirilmesiyle oluşur. (B) 15. Halk Hikâyelerinin Bölümleri: Fasıl: Bu bölüm saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşur. Bölüm genellikle aruzun fâilâtün fâilatün fâilâtün fâilün vezniyle aruzu bilmeyenler de hece vezniyle söylenen bir divan ile başlar. Daha sonra bölüm tekerleme, koşma, semaî, destan ile devam eder. Döşeme: Bu bölümde olmayacak şeyler mizahi bir şekilde âşığın başından geçmiş gibi anlatılır. Dua: Asıl hikâyelerinin anlatıldığı bölümdür. Öncelikle Allah tan iyi dileklerde bulunulur. Duadan sonra ise asıl hikâye örgüsü başlar. Toy: Âşıkların birbirlerine kavuştukları ve düğünlerinin anlatıldığı kısımdır. Bu bölüme duvak kapama da denilir. 4

5 yüzyıl âşıklarından olan Erzurumlu Emrah, Erzurum un Tambura köyünde doğmuş, Tokat ın Niksar ilçesinde ölmüştür. Medrese eğitimi görmüş, hem hece hem de aruzla şiirler yazmıştır. Öksüz Dede, 16. yüzyıl sonlarında III. Murat zamanında yaşamış yeniçeri şairlerdendir. Kul Himmet, 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başında yaşamıştır. Türbesi Tokat ın Almus ilçesine bağlı Varzıl köyündedir. Dinî - tasavvufi düşüncelerini Alevi - Bektaşi felsefesine göre şekillendiren şair destanlar, ağıtlar, düvaz imamlar, nefesler söylemiştir. 17. yüzyılda yaşayan Kayıkçı Kul Mustafa âşıklar arasında yeniçeri şairlerin üstadı olarak kabul edilir. Osmanlıda, Cezayir de levent olduğundan Kayıkçı mahlasını almıştır. 17. Düldül, Hz. Ali nin; Siyah At ise Kamber in atının ismidir. Halk hikâyelerinde oldukça önemli bir yere sahip olan atlar âdeta kahramanların kardeşi gibidir. Bu nedenle de özel adları vardır. 19. Giriş bölümünde, perdede önce Hacivat görülür. Hacivat semai söyleyerek gelir. Semai bitince Off hay hak! diyerek yukarıdaki perde gazelini okur. Dünyanın faniliğinden, sahteliğinden, pirleri Şeyh Küşteri den ve dönemin padişahının cömertliğinden bahseder. 20. Süleyman Nazif tarafından Romeo ve Juliet e benzetilen, edebiyatımızdaki diğer örneklerinden daha üstün kabul edilen Leyla ve Mecnun mesnevisi Fuzuli ye aittir. Bu eser, edebiyatımızdaki en güzel Leyla ve Mecnun mesnevisi olarak kabul edilir. 21. Pitoresk, resimsel görüntü anlamını taşır. Şairin bir nesneyi resimsel olarak anlatmasıdır. Bu, öznel görüntü diye de adlandırılır. Evliya Çelebi de eserini resimsel görüntüler ve mizahi unsurlarla bezemiş, canlı tasvirlerle gördüklerini âdeta resmetmiştir. 24. Nailî, Neşati ve İsmetî sebkihindî şairlerindendir. Parçada tanıtılan şair ise Şeyhülislam Bahayi dir. 25. Adab-ı Zurafa adlı tezkire Ramiz e Hilye Hakani ye Mizanü l-hak Kâtip Çelebi ye Siname adlı mesnevi Hümami ye aittir. Fennî ise Sahilname si ile tanınır. 26. Güfti nin Teşrifatü ş-şuara adlı eseri Türk edebiyatında nazımla kaleme alınan ilk tezkiredir. Gelibolulu Âli nin Künhü l-ahbar adlı tarihi, tezkire de içerir. Âşık Çelebi nin Meşairü ş-şuara sı II. Selim e sunulmuştur. Eserde 426 şaire yer verilmiştir. Eser, giriş ve şair biyografileri olmak üzere iki bölümdür. Fatin in Hatimetü l-eş ar adlı tezkiresinde 672 şaire yer verilmiştir. Bu eser, Sicill-i Osmani ve Son Asır Türk Şairleri gibi eserlere de kaynaklık etmiştir. 18. Destanlara göre daha kısa olan koçaklamalarda yiğitlikten, kahramanlıktan söz edilir. Acıklı bir olayı konu alan ağıtlar sadece ölüm karşısında duyulan acı ile ilgili değil; yangın, sel, doğal afetler üzerinde de söylenebilir. Toplumun aksayan yönlerini, haksızlıkları, rüşveti, cehaleti mizahi bir dille anlatan koşmalara taşlama denir. Varsağı Güney Anadolu da yaşayan Varsak boyları arasında yaygın, kendine has ezgisi olan halk şiiridir. Bu şiirlerde bre, hey, behey gibi nidalara sıklıkla yer verilir. D seçeneğinde verilen manzume semai değil, güzelleme örneğidir. Bu tür şiirlerde güzellik, sevgi, aşk, hicran gibi konular işlenir. Semai genellikle hecenin 8 li kalıbı ile yazılır. Güzellemeye göre daha kıvrak ve canlı bir sahip olan s erin kendilerine has özel ezgileri vardır. 22. Halef-i Hazret-i Rasûl-i Hudâ (Allah ın Resul ünün halefi), Server-i zümre-i hilâfettir (hilafet zümresinin serveri) ifadeleri bu mısraların medh-i Çıhar-yar-ı Güzin yani Dört Halife ye övgü bölümünden alındığını gösterir. Ayrıca Âhir-i enbiyaya evvel yâr / Sânî isneyn iz-hümâ fi l-gâr (nebilerin sonuncusunun ilk dostu, mağara arkadaşı) beytinde Hz. Ebubekir e gönderme yapılması, bu mısraların Dört Halife ye övgü bölümünden alındığının bir diğer işaretidir. 23. Divan şiirinde Haccac zalimliği, Nuşirevan adaleti ile tanınır. Ayrıca, beyitte adları geçen Cengiz harap etme, tarumar etme, yakıp yıkma özellikleri ile tanınırken Hz. Süleyman ise hükümranlığının uzun sürmesi, hayvanlarla konuşması, cinlere hükmetmesi gibi özellikleriyle bilinir. 27. Beyitlerle ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur. Ancak Necati, Muhibbi yi değil; Muhibbi, Necati yi tanzir etmiştir. Çünkü Muhibbi, Necati den daha sonra yaşamış bir şairdir ve Necati nin Muhibbi yi tanzir etmesi mümkün değildir. 28. Cânâ zülâl-i vaslını ağyâr umar uşşâk umar Âb-ı sehâb-ı rahmete kâfir Müselmân teşnedür beytinde ilk mısrada geçen ağyâr ve ikinci mısrada geçen kâfir ; ilk mısrada geçen uşşâk ve Müselmân sözcükleri arasında anlam açısından paralellik bulunmaktadır. Divan edebiyatı şairleri rakibi ağyar, kâfir gibi sözcüklerle ifade ederlerken âşıkları uşşak, Müselman gibi sözcüklerle betimlerler. 5

6 29. Parçada bahsedilen roman anlayışı geleneksel sanat anlayışlarının tümüne karşı çıkan postmodernist anlayıştır. Bu anlayışta klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkılmıştır. Gerçek, kurmaca ile iç içe işlenmiştir. Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu, Pınar Kür, Nazlı Eray, Latife Tekin, Elif Şafak, Nedim Gürsel postmodern anlayışla eserler kaleme alan sanatçılardır. Mustafa Kutlu ise bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla eserler kaleme almıştır. Hikâyelerinde güçlü çevre tasvirleri yapar. Sanatçının samimi ve sade bir anlatımı vardır. 32. Parçada anlatılan sanatçı 1950 sonrası modernist kadın yazarlarından Leyla Erbil dir. Sanatçının parçada verilen eserlerinden başka Hallaç, Gecede, Eski Sevgili adlı hikâyeleri, Mektup Aşkları, Cüce, Üç Başlı Ejderha, Kalan, Tuhaf Bir Erkek adlı romanları bulunmaktadır. Seçeneklerde verilen diğer kadın sanatçılar da 1950 sonrası yazarlardır. Samiha Ayverdi ve Emine Işınsu millî - manevi yönü ağır basan romanlar kaleme almıştır. Nezihe Meriç ve Latife Tekin ise modern akımları benimseyen sanatçılardır. 35. Rıfat Ilgaz a ait Çocuklarınız İçin adlı şiirden alınan parça serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı ile yazılmıştır. Ezilmişlik, yoksulluk, çaresizlik, savaş, eşitlik gibi toplumla ilgili konuları ele alan bu anlayış sosyalizm, marksizm gibi felsefelerden yararlanmıştır. Bu anlayışla yazılan şiirlerin kitlelere seslenme ve onları harekete geçirme işlevi vardır. Hece ve aruzu bir yana bırakarak geleneksel dize örgüsünü değiştirme eğilimi sürdürmüşlerdir. Nâzım Hikmet bu anlayışın öncüsü kabul edilir. 30. Parçada boş bırakılan yere Hilmi Yavuz getirilmelidir. Hilmi Yavuz dilin ve estetiğin öne çıktığı şiirler yazmıştır. Şairliğin yanında felsefe ve kültür alanında eserler vermiştir. Şiirlerini her zaman geleneksel olanı yeniden üretmek üzerine kurmuştur. Divan şiirinin hayal dünyasından ve mazmunlarından sıkça yararlanmıştır. Bazı şiirlerinde nazire geleneğini serbest bir şekilde devam ettirmiştir. Yerli ve yabancı kültürün yanı sıra mitolojiden, halk hikâyelerinden, tasavvuftan da faydalanmıştır. Son dönemlerinde mistik eğilimler taşıyan şiirler yazmıştır. Sanatçının eserleri şunlardır: Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Ayna Şiirleri, Büyü sün Yaz 33. Soruda verilen parça Fakir Baykurt un Yılanların Öcü adlı romanından alınmıştır. Fakir Baykurt sosyal gerçekçi roman içindeki köy romanı türünün en başarılı sanatçılardan biridir. Köy gerçeğini konu edinen roman ve hikâye anlayışı 1945 te başlamış, 1970 lere kadar etkisini sürdürmüştür. Cumhuriyet Dönemi nde özellikle Köy Enstitülerinin kurulmasıyla köye ve köylüye bakış oldukça gelişmiştir. Bu tür roman ve hikâyelerde köylerdeki olumsuzluklar, cehalet, sağlıksız koşullar, köylülerin istismar edilişi, yaşanan aksaklıklar ve bunlara aranan çareler anlatılmıştır. Köy gerçeğini konu edinen sanatçılar: Abbas Sayar, Samim Kocagöz, Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Dursun Akçam ve Talip Apaydın dır. Mustafa Necati Sepetçioğlu ise 1960 sonrası tarihî roman yazarlarındandır. Sanatçının Türk tarihini, Osmanlı nın kuruluş yıllarını, İstanbul un fethini, Çanakkale muharebelerini anlatan eserleri vardır. 36. Soruda verilen parçalardan I.si Servetifünun Dönemi yazarlarından modern romanın kurucusu olarak kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil e ait Mai ve Siyah adlı eserden alınmıştır. Parçada geçen mai bir sema, bārān-ı elmas ifadeleri romana ait önemli ipuçlarıdır. II. parça Cumhuriyet Dönemi yazarlarından bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla eserler ortaya koyan Peyami Sefa ya ait Yalnızız romanından alınmıştır. Samim ve Meral Yalnızız ın önemli iki kahramanıdır. III. parça Millî Edebiyat Dönemi romanlarından, Yakup Kadri Karaosmanoğlu na ait Yaban dan alınmıştır. Parçada geçen memleket, savaş, cephe gibi kavramlar millî edebiyat roman anlayışı hakkında ipucu olabilecek sözcüklerdir. Bu bilgilere göre verilen parçaların dönemlerine göre baştan sona doğru sıralaması I - III - II şeklinde olacaktır. 31. Parçada bahsedilen sanatçı Cumhuriyet Dönemi yazarlarından tahlil ve eleştiri alanında ön plana çıkan Mehmet Kaplan dır. Mehmet Kaplan günümüz yazar ve tarihçilerindendir. Tanzimat Dönemi nden sonraki Türk edebiyatı ile halk edebiyatının birçok konusu ve şahsı üzerine incelemelerde bulunmuştur. Manevi değerlerimizi ortaya koyan eserler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Şiir Tahlilleri, Roman Tahlilleri, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Kültür ve Dil, Tevfik Fikret, Namık Kemal - Hayatı ve Eserleri yazarın önemli eserlerindendir. 34. Tarihî roman konusunu geçmişte yaşanan tarihsel olaylardan alan romandır. Namık Kemal in Cezmi, Mithat Cemal Kuntay ın Üç İstanbul romanları tarihî romana örnek gösterilebilir. İnce Memed töre romanı değil sosyal romandır. Toplumsal konuları ele alan bu tür romanlara Halide Edip Adıvar ın Sonsuz Panayır ı Yaşar Kemal in İnce Memedi örnek verilebilir. Fantastik romanlarda olağan ve olağanüstülük bir aradadır. Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Gulyabani, Peyami Sefa nın Matmazel Noraliya nın Koltuğu, Nazlı Eray ın Arzu Sapağında İnecek Var adlı eserleri fantastik roman örnekleridir. Bahtiyarlık ise Ahmet Mithat Efendi ye ait köy romanıdır. 37. Muallim Naci, Tanzimat edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Yazılarını Tarık, Saadet, Mürevved, Mirsad gazetelerinde ve Mecmua-i Muallim dergisinde yayımlamıştır. Şiir, anı, eleştiri, edebiyat tarihi gibi türlerde eserler vermiştir. Divan edebiyatının hemen her türünde aruzla yazdığı şiirler nedeniyle eski edebiyatın temsilcisi sayılmış fakat yeniye de tamamen karşı çıkmamıştır. Türk edebiyatının birdenbire değil, aşama aşama değişip yenileşmesi gerektiğini savunmuştur. Recaizade Mahmut Ekrem ve çevresindeki genç şairlerle girdiği tartışmalar, döneminde Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir. Edebiyatımızda köyden bahseden ilk şiir olan Köylü Kızların Şarkısı nı yazmıştır. 6

7 38. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Servetifünun Dönemi bağımsız sanatçılarındandır. Bireysel çizgide roman ve hikâyeler kaleme almıştır. Eserlerinin büyük bir bölümünü Ahmet Mithat çizgisinde sürdürmüş, ilk romanı Şık ı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika ettirmiştir. Sanatçının eserlerinde natüralizm etkileri görülmüştür. Edebiyatı, özellikle de romanı yaşadığı toplumun bir aynası olarak gören Hüseyin Rahmi, döneminde Sokağı edebiyata taşıyan adam olarak anılmıştır. Servetifünun sanatçılarının aksine o, sanatını toplum için kullanmıştır. Ahmet Mithat gibi doğrudan halka seslenmiş, halkı eğitmeyi bir amaç saymıştır. Bu nedenle yer yer romanlarının akışını kesip bilgi vermiştir. Eserlerindeki kişiler ve tipler toplumun her kademesinden seçilmiş tiplerdir. Sanatçı bu kişileri ve olayları mizah yoluyla anlatmıştır. 39. Öz şiir anlayışı, Cumhuriyet Dönemi nde, Fransız şiirindeki sembolizm, parnasizm gibi akımlardan beslenen; söyleyiş kaygısını, ahengi ve ses akışını önemseyen bir akımdır. Öğretici bir amacı yoktur, sanat için sanat ilkesi ön plandadır. Öz şiir anlayışına sahip şairler şiirin bir dil işçiliği olduğunu düşünmüş ve sözcüklerin ses değerlerine önem vermişlerdir. Ölüm, yaşama isteği, doğa, aşk gibi lirik temalar işlemişlerdir. Baudlaire, Verlaine, Mallarme gibi şairlerin şiir tarzlarından da beslenen öz şiir şairleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba ve Yaşar Nabi Nayır sayılabilir. Sezai Karakoç ise biçim yönüyle II. Yeni yi içerik yönüyle dinî ve millî görüşleri yansıtan şiirler yazmıştır. 41. Falih Rıfkı önemli anı ve gezi, Cemil Meriç deneme ve eleştiri yazarlarımızdandır. Sabahattin Eyüboğlu denemeci ve çevirmendir. Nurullah Ataç önemli deneme ve eleştiri yazarlarımızdandır. C seçeneğinde verilen Selim ileri bilinç akışı tekniğine yakın bir teknikle eserler kaleme alan postmodernist yazarlarımızdandır. Dolayısıyla Selim İleri nin eserlerinin öğretici metin sınıflamasına girebileceği söylenemez. 42. Öğretmenin, dersin sonunda öğrencilerin ne tür kazanımlara ulaşacağını, neler öğreneceğini dersin başında öğrencilere bildirmesi derse güdüleme kavramıyla açıklanır. Soru öncülünde öğretmen, dersin sonunda dönemle alakalı soruları çözmekte zorlanmayacaklarını söyleyerek öğrencilere ulaşacakları kazanımı bildirmiş ve güdüleme basamağından faydalanmıştır. 43. Sanatsal metinler; estetik zevk ve duygu vermek amacıyla yazılan, dili sanatsal işleviyle kullanan, öznel bilgiler içeren, üslup kaygısı taşıyan metinlerdir. Öğretici metinler ise bilgi vermek amacıyla yazılan, dili göndergesel işlevi ile kullanan, açıklayıcı, tamamlayıcı anlatım türlerini kapsayan metinlerdir. Karalama Defteri söyleşi, Mağaradakiler ve Bu Ülke deneme, Bizim Akdeniz gezi yazısı türünde yazılmıştır. Yarın yarın ise postmodern bir roman örneğidir. 45. Tanrısal bakış açısında anlatıcı olaylara; dışardan, müdahale etmeden ve geniş bir perspektif ile bakar. Anlatıcı, kişinin zihninden geçenleri, içinde olduğu duygusal durumunu bilen olaylara tam olarak hâkim olan kişidir. Verilen metinde de tanrısal bakış açısı hâkimdir. 46. İlhan Geçer, Hisar şiiri temsilcilerindendir. Diğer seçeneklerde verilen şairler İkinci Yeni şiir anlayışıyla eser vermişlerdir. 47. Hikâye türü, olay ve durum hikâyesi olmak üzere iki farklı şekilde kaleme alınır. Durum hikâyelerinin en belirgin ve ayırt edici özelliği daha çok anlatımın ön planda olması hikâyenin belli bir olay üzerine kurgulanmamış olmasıdır. Durum hikâyelerinde hayatın bir kesiti anlatılır. Olay hikâyesi ise belli bir olayın etrafında gelişir, hikâyede asıl olan olay dır. Bunlardan hareketle seçenekler incelendiğinde D seçeneğinin durum, diğer seçeneklerin olay hikâyesi örneği olduğu görülecektir. 48. Ses Bilgisi - Telaffuz ünitesinin kazanımlarının ölçülmesini sağlayacak bilişsel alan basamağı uygulamadır. 40. Ahmet Haşim in sembolizm etkisi ile yazmış olduğu bu şiirde musiki ve şiir sanatı bir aradadır. Varlıklar oldukları gibi değil onların bizde uyandırdığı duygulara göre şiire yansıtılmıştır. Sembolist şairler kişisel duygularını, hislerini şiirlerinde anlatmıştır. 44. Bloom taksonomisine göre sadece hatırlamayı gerektiren bilişsel alan basamağı bilgi basamağıdır. Öğretmen I. soruda öğrencilerin şiirin şekil özellikleri bilgisini ölçmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla bu basamak bilgi basamağıdır. II. soruda öğretmen; bir bilgi bütününün ögelerini belirlemeyi, ögeler arası ilişkileri tespit etmeyi ve örgütleme ilkeleri açısından şiiri inceletmeyi amaçlamıştır. Bu basamak analiz basamağıdır. III. soru ise öğrencilere bilgi basamağında edindikleri bilgileri yorumlatmayı, kendi ifadeleriyle aktarabilmelerini sağlamayı amaçlayan kavrama basamağıdır. 49. Verilen kazanımdaki gibi üst düzey beceriler ölçülmek istenirken kullanılması en uygun değerlendirme türü yazılı yoklamadır. 50. Öğrencilerin soru soran ve cevap veren olmak üzere iki gruba ayrıldığı anlaşılmayan noktaların açığa çıkarılmasını amaçlayan tartışma tekniği zıt paneldir. 7

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 5 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 9 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür)

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi Yazar adı - Kitap adı (Yayınevi) TÜRK EDEBİYATI 1 M. Kemal Atatürk -Nutuk (TDK,Çağdaş..) 2 Kutadgu Bilig'den Seçmeler(TDK.) 3 Dede Korkut Hikâyeleri

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Dil ailelerini açıklayabilecek, Lehçe, ağız, şive gibi dil

Detaylı

TG 7 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) BİRİNCİ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) St. T U K AKTS Kod 1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL) St.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar. TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ Şiirler nazım birimlerine, kafiyelerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TG 11 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 11 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 11 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması ŞEHİR VE EDEBİYAT ÖDÜLLÜ www.tdmmb.org.tr YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞLAR Türk Dünyası

Detaylı

Modern Turkish Literature The Twentieth Century

Modern Turkish Literature The Twentieth Century Modern Turkish Literature The Twentieth Century DATE TOPIC LECTURER 8 June Moday 8 June 9 June 9 June 10 June General Introduction Turkish literature in a socio-cultural perspective. Course program, course

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular Şirketimiz Yılların Verdiği deneyim ile, dünyadaki tüm resmi dillerde ve her konuda, profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Uluslararası kalitede bireysel ve kurumsal tercüme hizmeti alabileceğiniz şirketimiz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete ROMAN ROMAN *dünya edebiyatında ilk modern roman: Don Kişot, Servone *ilk çeviri roman: Fenelonda (Tercümanı Telemogue) *ilk yerli roman: Taaşuku Talat ve Fitnat *bir edebi akım (romantizm) etkisiyle yazılan

Detaylı

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D http://egitimvaktim.com EDEBİYAT KONU ANLATIMI Masal Öykü(hikaye) Roman Makale Fıkra Söyleşi(sohbet) Deneme Eleştiri Anı Günlük Yaşamöyküsü(Biyografi) Özyaşamöyküsü(Otobiyografi) Mektup Söylev Gezi Yazısı(seyahatname)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU ve SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) TDE 151 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I(Zorunlu)

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması ŞEHİR VE EDEBİYAT ÖDÜLLÜ www.tdmmb.org.tr Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga Oğuz Türeyiş Şehname B) Şu Türeyiş Gılgamış Oğuz C) Türeyiş

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 D 4 C

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 D 4 C HALK EDEBİYATI 1 1. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebiyatıdır. B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür. C) Genellikle

Detaylı

. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati

. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Fen Liselerine Yönelik. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati GİRİŞ En yaygın ve çok yönlü iletişim aracı olan konuşmanın hayatın her alnında büyük önemi var. Anadili öğretimi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Dil Nedir? Dilin Temel Nitelikleri Nelerdir?

Dil Nedir? Dilin Temel Nitelikleri Nelerdir? Dil Nedir? Dilin Temel Nitelikleri Nelerdir? Dil bir anlaşma aracıdır. Dil doğal bir araçtır. Dilin kendine ait kanunları vardır. Dil canlı bir varlıktır. Dil milleti birleştirir ve korur. Dil sesler sistemidir.

Detaylı

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Dersin Ġçeriği Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Dersin Ġçeriği Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı Türkçesi Dönemi, Osmanlı alfabesi; harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları;

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler,

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler, II LYS EDEBİYAT LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8 ÖN SÖZ EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Hakan KAMAÇ 2012 Baskı Dönemi Tüm hakları DATA Yayınları na aittir. Yayıncının izni olmaksızın,

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

TG 3 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 3 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i

Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış. Dil; Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan Osmanlıca dır Şairler anlatıma (üslup) çok önem vermişler. Her konuda kurallar vardır.

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

TG 13 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I)

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I) Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I) (Ünite I) Edebiyat dili, dilin ses ve anlam zenginliğini kullanarak eser ortaya koymayı amaçlar. Bunu yaparken mecaz ve semboller en sık başvurulan biçimlerdir. Bilim olarak

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ TDE1001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I (3 0) AKTS:4 Divan Edebiyatı terimi içine alan dönem. Oluşması ve gelişmesi. Zirve şahsiyetleri ve eserlerinden örnekler. Bu edebi şekillerden

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (4 YILLIK) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

TG 12 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Ashıqpashazade tarihi, ed. Ali Bey (repr. Farnborough, 1970), pp. 6-7, 142-143.*

Detaylı

TG 4 ÖABT TÜRKÇE. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014

TG 4 ÖABT TÜRKÇE. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 TG 4 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı