TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TDE 1. Hami - Sami Dil Ailesi Akatça İbranice Arapça Ural Dil Ailesi Fince Macarca Samoyetçe Hint - Avrupa Dil Ailesi a. Asya Kolu Farsça Ermenice Hintçe b. Avrupa Kolu Germen Dilleri: İngilizce, Almanca, Flemenkçe Romen Dilleri: İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Latince Slav Dilleri: Lehçe, Rusça, Sırpça, Bulgarca TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 3. barmış sözcüğünde bulunan -miş, öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Bu ek tüm dönemlerde aynı şekilde kullanılmıştır. (A) -pan zarf-fiil eki, Köktürk ve Uygurlar (Mani) dönemlerinde kullanılmıştır. Budist Uygurlar Dönemi nde ise -p eki zarf-fiil eki olarak kullanılmıştır. (B) barbar ber sözcüklerindeki b sesi korunmuştur. (C) Kelime içindeki b > w değişimi gerçekleşmiştir. sub > suw tabar > tawar eb > ev ablayu > awlayu gibi (E) mengileyür men ifadesinde men 1. tekil kişi ekidir. Yani sözcük hâlindedir. Henüz ekleşmemiştir. TG 1 5. törü - t fiilden fiil yapma eki (ettirgenlik eki işlerinde) fiil kökü (A) öt - ü - n - gil 2. teklik şahıs emir kipi fiilden fiil yapma eki yardımcı ses fiil kökü (B) şah + ı + m + ka yönelme hâl eki 1. teklik şahıs iyelik eki yardımcı ses isim kökü (C) törüt ve ötüngil sözcüklerinin kökü fiildir. (D) kılayın sözcüğü istek kipi ile çekimlenmiştir. (E) 2. Güneybatı (Oğuz) Türk Yazı Dilleri: Türkiye Türkçesi Türkmen Türkçesi Azerbaycan Türkçesi Gagavuz Türkçesi Güneydoğu (Çağatay) Türk Yazı Dilleri: Özbek Türkçesi Uygur Türkçesi Kuzeybatı (Kıpçak) Türk Yazı Dilleri: Kazak Türkçesi Kırgız Türkçesi Tatar Türkçesi Karaçay Türkçesi Karakalpak Türkçesi Balkar Türkçesi Nogay Türkçesi Kırım Türkçesi Kumuk Türkçesi Kuzeydoğu Türk Yazı Dilleri: Hakas Türkçesi Altay Türkçesi Tuva Türkçesi Yakutça Çuvaşça 4. pendi - ni Belirtme durum eki kutad - gay Sıfat-fiil eki tat - ıg Belirtme durum eki Belirtme durum ekleri: +Ig, +n, +ni Sıfat-fiil ekleri: -gan -gay -gii -ga -gma -miş -r, -Ar -maz 6. Eski Türkçe Dönemi nde -sar şeklinde olan şart eki Karahanlı Türkçesinde -sa şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. (A) ö - g - lüg isimden isim yapan ek fiilden isim yapan ek fiil kökü kö - k - i 3. tekil şahıs iyelik eki fiilden isim yapan ek fiil kökü (B) söz - i - n belirtme hâl eki 3. tekil şahıs iyelik eki isim kökü (D) meniz - e - t - ü zarf-fiil eki fiilden fiil yapan ek isimden fiil yapan ek isim kökü (E) C seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde ol- fiili bol- şeklinde kullanılmıştır. 3

4 7. Harezmî nin Muhabbetname adlı eserinden alınmış olan manzume, aruzla yazılmış bir mesnevidir. Eserin British Museum ve İstanbul Millet Kütüphanesinde birer el yazması nüshası bulunmaktadır. Eser Harezm - Kıpçak Dönemi ne aittir. Mukaddimetü l-edeb Nehcü l-feradis Mü inü l-mürid Kısasü l-enbiya dönemin diğer eserleri arasındadır. 10. Verilen beyit Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserlerden Mantıku t-tayr dan alınmıştır. çıkarısar sözcüğü Eski Anadolu Türkçesi dönemine aittir. Çünkü sözcük gelecek zaman eki ile çekimlenmiştir. Dolayısıyla beytin o döneme ait bir eserden alınmış olması gerekmektedir. Mukaddimetü l-edeb, Harezm - Kıpçak Dönemi ne ait bir sözlüktür. Sekiz Yükmek Uygur, Kutadgu Bilig Karahanlı dönemlerine ait eserlerdir. Hayretü l-ebrar Ali Şir Nevai ye yani Çağatay edebiyatına ait bir eserdir. 13. Selis, aruzun fe ilâtün fe ilâtün fe ilâtün fe ilün kalıbı ile Satranç, müfte ilün müfte ilün müfte ilün müfte ilün kalıbı ile Divan, fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbı ile Semai, mefâ ilün mefâ ilün mefâ ilün mefâ ilün kalıbı ile Kalenderî ise mef ûlü mefâilü me fâilü fa ûlün kalıbı ile yazılan şiirlerdir. 8. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Zemahşerî tarafından kaleme alınan Mukaddimetü l-edeb Harezm şahı Atsız b. Muhammed b. Anuş Tigin e sunulmuştur. Arapça öğrenmek isteyenlere kolaylık olması açısından kısa cümlelerden oluşturulmuş olan eser beş bölümden ibarettir: İsimler Fiiller Harfler Fiil çekimi İsim çekimi Eserin birçok nüshası vardır. Bunlardan Yozgat ta bulunan nüsha en eski ve üzerinde en çok çalışma yapılan nüshasıdır. Almanya da bulunan Şuster nüshası ise içerisinde en fazla Türkçe kelime barındıran nüsha olması yönü ile dikkat çeker. 9. Türkçede süreksiz sert ünsüz p, ç, t, k ile biten sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında p, ç, t, k ünsüzleri yumuşar ve b, c, d, g, ğ ye dönüşür. Bazı alıntı sözcüklerde yumuşama olmaz; ahlak ve hukuk bu sözcüklere örnektir. 11. Göç Destanı, Uygurların millî birliklerini sağlayan Kutlu Dağ adlı kayalığı Çinlilere hediye etmesiyle ülkede yaşanan uğursuzluk, kıtlık ve felaketleri konu alır. Yaratılış Destanı evrenin ve insanoğlunun, iyilik ve kötülüğün yaratılışını, düzenini anlatır. Bu konularla ilgili ilginç mitolojik yorumlar ortaya koyar. Oğuz - Kağan Destanı Hun hükümdarı Mete nin hayatını ve ülkesini genişletip oğulları arasında paylaştırmasını anlatmıştır. Ergenekon Destanı, Göktürklerin uğradığı bir düşman saldırısında az sayıda Türk ün Ergenekon denilen küçük bir yurtta çoğalmalarını ve demir dağı eriterek oradan çıkmalarını anlatır. Parçada anlatılan destan ise Türeyiş Destanı dır. 12. Sözlü Komposizyon, bağlam merkezli yöntemler arasındadır. Bu kuram Milman Parry ve Albert Lord tarafından şekillendirilmiştir. Kuramın formula / kalıp ve tema olmak üzere iki temel terimi vardır. Psikoanalitik Kuram, Freud un başlattığı ve halk bilimine evrilen kuramdır. Gelişme Kuramına göre insan ruhu her yerde aynı olduğundan birbirinden habersiz olan toplumlar benzer ürünler ortaya çıkarabilir. Edward B. Taylor bu kuramın temsilcisidir. İşlevsel Halk Bilimi antropolojik yöntem olarak da bilinir. Bu yönteme göre halk edebiyatı yaratmalarının metinleri değil, bu metinlerin oluşturulduğu ve yeniden yaratılıp nakledildiği bağlam önemlidir. Parçada tanıtılan kuram Performans Teorisi dir. 14. Yedekli koşma, dörtlüklerin beyitleri arasına değişik dizeler ya da mâni eklenilerek oluşturulan koşmalardır. (A) Zincirleme koşma, dize sonlarındaki kafiye sözcüğünün bir sonraki dizenin başında tekrarlanmasıyla meydana getirilen koşmalardır. (C) Musammat zincirbent koşma hem zincirbent hem de musammat koşmanın özelliklerini taşıyan koşmalardır. (D) Dedim - dedili koşma âşık ve sevgilinin dedim - dedi ifadelerle başlayan karşılıklı manzum söyleşmeleri ile oluşan koşmadır. (E) Ayaklı koşma koşmanın ilk dörtlüğünün ikinci ve dördüncü dizesinden sonra beş heceli bir dizenin getirilmesiyle oluşur. (B) 15. Halk Hikâyelerinin Bölümleri: Fasıl: Bu bölüm saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşur. Bölüm genellikle aruzun fâilâtün fâilatün fâilâtün fâilün vezniyle aruzu bilmeyenler de hece vezniyle söylenen bir divan ile başlar. Daha sonra bölüm tekerleme, koşma, semaî, destan ile devam eder. Döşeme: Bu bölümde olmayacak şeyler mizahi bir şekilde âşığın başından geçmiş gibi anlatılır. Dua: Asıl hikâyelerinin anlatıldığı bölümdür. Öncelikle Allah tan iyi dileklerde bulunulur. Duadan sonra ise asıl hikâye örgüsü başlar. Toy: Âşıkların birbirlerine kavuştukları ve düğünlerinin anlatıldığı kısımdır. Bu bölüme duvak kapama da denilir. 4

5 yüzyıl âşıklarından olan Erzurumlu Emrah, Erzurum un Tambura köyünde doğmuş, Tokat ın Niksar ilçesinde ölmüştür. Medrese eğitimi görmüş, hem hece hem de aruzla şiirler yazmıştır. Öksüz Dede, 16. yüzyıl sonlarında III. Murat zamanında yaşamış yeniçeri şairlerdendir. Kul Himmet, 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başında yaşamıştır. Türbesi Tokat ın Almus ilçesine bağlı Varzıl köyündedir. Dinî - tasavvufi düşüncelerini Alevi - Bektaşi felsefesine göre şekillendiren şair destanlar, ağıtlar, düvaz imamlar, nefesler söylemiştir. 17. yüzyılda yaşayan Kayıkçı Kul Mustafa âşıklar arasında yeniçeri şairlerin üstadı olarak kabul edilir. Osmanlıda, Cezayir de levent olduğundan Kayıkçı mahlasını almıştır. 17. Düldül, Hz. Ali nin; Siyah At ise Kamber in atının ismidir. Halk hikâyelerinde oldukça önemli bir yere sahip olan atlar âdeta kahramanların kardeşi gibidir. Bu nedenle de özel adları vardır. 19. Giriş bölümünde, perdede önce Hacivat görülür. Hacivat semai söyleyerek gelir. Semai bitince Off hay hak! diyerek yukarıdaki perde gazelini okur. Dünyanın faniliğinden, sahteliğinden, pirleri Şeyh Küşteri den ve dönemin padişahının cömertliğinden bahseder. 20. Süleyman Nazif tarafından Romeo ve Juliet e benzetilen, edebiyatımızdaki diğer örneklerinden daha üstün kabul edilen Leyla ve Mecnun mesnevisi Fuzuli ye aittir. Bu eser, edebiyatımızdaki en güzel Leyla ve Mecnun mesnevisi olarak kabul edilir. 21. Pitoresk, resimsel görüntü anlamını taşır. Şairin bir nesneyi resimsel olarak anlatmasıdır. Bu, öznel görüntü diye de adlandırılır. Evliya Çelebi de eserini resimsel görüntüler ve mizahi unsurlarla bezemiş, canlı tasvirlerle gördüklerini âdeta resmetmiştir. 24. Nailî, Neşati ve İsmetî sebkihindî şairlerindendir. Parçada tanıtılan şair ise Şeyhülislam Bahayi dir. 25. Adab-ı Zurafa adlı tezkire Ramiz e Hilye Hakani ye Mizanü l-hak Kâtip Çelebi ye Siname adlı mesnevi Hümami ye aittir. Fennî ise Sahilname si ile tanınır. 26. Güfti nin Teşrifatü ş-şuara adlı eseri Türk edebiyatında nazımla kaleme alınan ilk tezkiredir. Gelibolulu Âli nin Künhü l-ahbar adlı tarihi, tezkire de içerir. Âşık Çelebi nin Meşairü ş-şuara sı II. Selim e sunulmuştur. Eserde 426 şaire yer verilmiştir. Eser, giriş ve şair biyografileri olmak üzere iki bölümdür. Fatin in Hatimetü l-eş ar adlı tezkiresinde 672 şaire yer verilmiştir. Bu eser, Sicill-i Osmani ve Son Asır Türk Şairleri gibi eserlere de kaynaklık etmiştir. 18. Destanlara göre daha kısa olan koçaklamalarda yiğitlikten, kahramanlıktan söz edilir. Acıklı bir olayı konu alan ağıtlar sadece ölüm karşısında duyulan acı ile ilgili değil; yangın, sel, doğal afetler üzerinde de söylenebilir. Toplumun aksayan yönlerini, haksızlıkları, rüşveti, cehaleti mizahi bir dille anlatan koşmalara taşlama denir. Varsağı Güney Anadolu da yaşayan Varsak boyları arasında yaygın, kendine has ezgisi olan halk şiiridir. Bu şiirlerde bre, hey, behey gibi nidalara sıklıkla yer verilir. D seçeneğinde verilen manzume semai değil, güzelleme örneğidir. Bu tür şiirlerde güzellik, sevgi, aşk, hicran gibi konular işlenir. Semai genellikle hecenin 8 li kalıbı ile yazılır. Güzellemeye göre daha kıvrak ve canlı bir sahip olan s erin kendilerine has özel ezgileri vardır. 22. Halef-i Hazret-i Rasûl-i Hudâ (Allah ın Resul ünün halefi), Server-i zümre-i hilâfettir (hilafet zümresinin serveri) ifadeleri bu mısraların medh-i Çıhar-yar-ı Güzin yani Dört Halife ye övgü bölümünden alındığını gösterir. Ayrıca Âhir-i enbiyaya evvel yâr / Sânî isneyn iz-hümâ fi l-gâr (nebilerin sonuncusunun ilk dostu, mağara arkadaşı) beytinde Hz. Ebubekir e gönderme yapılması, bu mısraların Dört Halife ye övgü bölümünden alındığının bir diğer işaretidir. 23. Divan şiirinde Haccac zalimliği, Nuşirevan adaleti ile tanınır. Ayrıca, beyitte adları geçen Cengiz harap etme, tarumar etme, yakıp yıkma özellikleri ile tanınırken Hz. Süleyman ise hükümranlığının uzun sürmesi, hayvanlarla konuşması, cinlere hükmetmesi gibi özellikleriyle bilinir. 27. Beyitlerle ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur. Ancak Necati, Muhibbi yi değil; Muhibbi, Necati yi tanzir etmiştir. Çünkü Muhibbi, Necati den daha sonra yaşamış bir şairdir ve Necati nin Muhibbi yi tanzir etmesi mümkün değildir. 28. Cânâ zülâl-i vaslını ağyâr umar uşşâk umar Âb-ı sehâb-ı rahmete kâfir Müselmân teşnedür beytinde ilk mısrada geçen ağyâr ve ikinci mısrada geçen kâfir ; ilk mısrada geçen uşşâk ve Müselmân sözcükleri arasında anlam açısından paralellik bulunmaktadır. Divan edebiyatı şairleri rakibi ağyar, kâfir gibi sözcüklerle ifade ederlerken âşıkları uşşak, Müselman gibi sözcüklerle betimlerler. 5

6 29. Parçada bahsedilen roman anlayışı geleneksel sanat anlayışlarının tümüne karşı çıkan postmodernist anlayıştır. Bu anlayışta klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkılmıştır. Gerçek, kurmaca ile iç içe işlenmiştir. Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu, Pınar Kür, Nazlı Eray, Latife Tekin, Elif Şafak, Nedim Gürsel postmodern anlayışla eserler kaleme alan sanatçılardır. Mustafa Kutlu ise bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla eserler kaleme almıştır. Hikâyelerinde güçlü çevre tasvirleri yapar. Sanatçının samimi ve sade bir anlatımı vardır. 32. Parçada anlatılan sanatçı 1950 sonrası modernist kadın yazarlarından Leyla Erbil dir. Sanatçının parçada verilen eserlerinden başka Hallaç, Gecede, Eski Sevgili adlı hikâyeleri, Mektup Aşkları, Cüce, Üç Başlı Ejderha, Kalan, Tuhaf Bir Erkek adlı romanları bulunmaktadır. Seçeneklerde verilen diğer kadın sanatçılar da 1950 sonrası yazarlardır. Samiha Ayverdi ve Emine Işınsu millî - manevi yönü ağır basan romanlar kaleme almıştır. Nezihe Meriç ve Latife Tekin ise modern akımları benimseyen sanatçılardır. 35. Rıfat Ilgaz a ait Çocuklarınız İçin adlı şiirden alınan parça serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı ile yazılmıştır. Ezilmişlik, yoksulluk, çaresizlik, savaş, eşitlik gibi toplumla ilgili konuları ele alan bu anlayış sosyalizm, marksizm gibi felsefelerden yararlanmıştır. Bu anlayışla yazılan şiirlerin kitlelere seslenme ve onları harekete geçirme işlevi vardır. Hece ve aruzu bir yana bırakarak geleneksel dize örgüsünü değiştirme eğilimi sürdürmüşlerdir. Nâzım Hikmet bu anlayışın öncüsü kabul edilir. 30. Parçada boş bırakılan yere Hilmi Yavuz getirilmelidir. Hilmi Yavuz dilin ve estetiğin öne çıktığı şiirler yazmıştır. Şairliğin yanında felsefe ve kültür alanında eserler vermiştir. Şiirlerini her zaman geleneksel olanı yeniden üretmek üzerine kurmuştur. Divan şiirinin hayal dünyasından ve mazmunlarından sıkça yararlanmıştır. Bazı şiirlerinde nazire geleneğini serbest bir şekilde devam ettirmiştir. Yerli ve yabancı kültürün yanı sıra mitolojiden, halk hikâyelerinden, tasavvuftan da faydalanmıştır. Son dönemlerinde mistik eğilimler taşıyan şiirler yazmıştır. Sanatçının eserleri şunlardır: Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Ayna Şiirleri, Büyü sün Yaz 33. Soruda verilen parça Fakir Baykurt un Yılanların Öcü adlı romanından alınmıştır. Fakir Baykurt sosyal gerçekçi roman içindeki köy romanı türünün en başarılı sanatçılardan biridir. Köy gerçeğini konu edinen roman ve hikâye anlayışı 1945 te başlamış, 1970 lere kadar etkisini sürdürmüştür. Cumhuriyet Dönemi nde özellikle Köy Enstitülerinin kurulmasıyla köye ve köylüye bakış oldukça gelişmiştir. Bu tür roman ve hikâyelerde köylerdeki olumsuzluklar, cehalet, sağlıksız koşullar, köylülerin istismar edilişi, yaşanan aksaklıklar ve bunlara aranan çareler anlatılmıştır. Köy gerçeğini konu edinen sanatçılar: Abbas Sayar, Samim Kocagöz, Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Dursun Akçam ve Talip Apaydın dır. Mustafa Necati Sepetçioğlu ise 1960 sonrası tarihî roman yazarlarındandır. Sanatçının Türk tarihini, Osmanlı nın kuruluş yıllarını, İstanbul un fethini, Çanakkale muharebelerini anlatan eserleri vardır. 36. Soruda verilen parçalardan I.si Servetifünun Dönemi yazarlarından modern romanın kurucusu olarak kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil e ait Mai ve Siyah adlı eserden alınmıştır. Parçada geçen mai bir sema, bārān-ı elmas ifadeleri romana ait önemli ipuçlarıdır. II. parça Cumhuriyet Dönemi yazarlarından bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla eserler ortaya koyan Peyami Sefa ya ait Yalnızız romanından alınmıştır. Samim ve Meral Yalnızız ın önemli iki kahramanıdır. III. parça Millî Edebiyat Dönemi romanlarından, Yakup Kadri Karaosmanoğlu na ait Yaban dan alınmıştır. Parçada geçen memleket, savaş, cephe gibi kavramlar millî edebiyat roman anlayışı hakkında ipucu olabilecek sözcüklerdir. Bu bilgilere göre verilen parçaların dönemlerine göre baştan sona doğru sıralaması I - III - II şeklinde olacaktır. 31. Parçada bahsedilen sanatçı Cumhuriyet Dönemi yazarlarından tahlil ve eleştiri alanında ön plana çıkan Mehmet Kaplan dır. Mehmet Kaplan günümüz yazar ve tarihçilerindendir. Tanzimat Dönemi nden sonraki Türk edebiyatı ile halk edebiyatının birçok konusu ve şahsı üzerine incelemelerde bulunmuştur. Manevi değerlerimizi ortaya koyan eserler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Şiir Tahlilleri, Roman Tahlilleri, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Kültür ve Dil, Tevfik Fikret, Namık Kemal - Hayatı ve Eserleri yazarın önemli eserlerindendir. 34. Tarihî roman konusunu geçmişte yaşanan tarihsel olaylardan alan romandır. Namık Kemal in Cezmi, Mithat Cemal Kuntay ın Üç İstanbul romanları tarihî romana örnek gösterilebilir. İnce Memed töre romanı değil sosyal romandır. Toplumsal konuları ele alan bu tür romanlara Halide Edip Adıvar ın Sonsuz Panayır ı Yaşar Kemal in İnce Memedi örnek verilebilir. Fantastik romanlarda olağan ve olağanüstülük bir aradadır. Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Gulyabani, Peyami Sefa nın Matmazel Noraliya nın Koltuğu, Nazlı Eray ın Arzu Sapağında İnecek Var adlı eserleri fantastik roman örnekleridir. Bahtiyarlık ise Ahmet Mithat Efendi ye ait köy romanıdır. 37. Muallim Naci, Tanzimat edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Yazılarını Tarık, Saadet, Mürevved, Mirsad gazetelerinde ve Mecmua-i Muallim dergisinde yayımlamıştır. Şiir, anı, eleştiri, edebiyat tarihi gibi türlerde eserler vermiştir. Divan edebiyatının hemen her türünde aruzla yazdığı şiirler nedeniyle eski edebiyatın temsilcisi sayılmış fakat yeniye de tamamen karşı çıkmamıştır. Türk edebiyatının birdenbire değil, aşama aşama değişip yenileşmesi gerektiğini savunmuştur. Recaizade Mahmut Ekrem ve çevresindeki genç şairlerle girdiği tartışmalar, döneminde Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir. Edebiyatımızda köyden bahseden ilk şiir olan Köylü Kızların Şarkısı nı yazmıştır. 6

7 38. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Servetifünun Dönemi bağımsız sanatçılarındandır. Bireysel çizgide roman ve hikâyeler kaleme almıştır. Eserlerinin büyük bir bölümünü Ahmet Mithat çizgisinde sürdürmüş, ilk romanı Şık ı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika ettirmiştir. Sanatçının eserlerinde natüralizm etkileri görülmüştür. Edebiyatı, özellikle de romanı yaşadığı toplumun bir aynası olarak gören Hüseyin Rahmi, döneminde Sokağı edebiyata taşıyan adam olarak anılmıştır. Servetifünun sanatçılarının aksine o, sanatını toplum için kullanmıştır. Ahmet Mithat gibi doğrudan halka seslenmiş, halkı eğitmeyi bir amaç saymıştır. Bu nedenle yer yer romanlarının akışını kesip bilgi vermiştir. Eserlerindeki kişiler ve tipler toplumun her kademesinden seçilmiş tiplerdir. Sanatçı bu kişileri ve olayları mizah yoluyla anlatmıştır. 39. Öz şiir anlayışı, Cumhuriyet Dönemi nde, Fransız şiirindeki sembolizm, parnasizm gibi akımlardan beslenen; söyleyiş kaygısını, ahengi ve ses akışını önemseyen bir akımdır. Öğretici bir amacı yoktur, sanat için sanat ilkesi ön plandadır. Öz şiir anlayışına sahip şairler şiirin bir dil işçiliği olduğunu düşünmüş ve sözcüklerin ses değerlerine önem vermişlerdir. Ölüm, yaşama isteği, doğa, aşk gibi lirik temalar işlemişlerdir. Baudlaire, Verlaine, Mallarme gibi şairlerin şiir tarzlarından da beslenen öz şiir şairleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba ve Yaşar Nabi Nayır sayılabilir. Sezai Karakoç ise biçim yönüyle II. Yeni yi içerik yönüyle dinî ve millî görüşleri yansıtan şiirler yazmıştır. 41. Falih Rıfkı önemli anı ve gezi, Cemil Meriç deneme ve eleştiri yazarlarımızdandır. Sabahattin Eyüboğlu denemeci ve çevirmendir. Nurullah Ataç önemli deneme ve eleştiri yazarlarımızdandır. C seçeneğinde verilen Selim ileri bilinç akışı tekniğine yakın bir teknikle eserler kaleme alan postmodernist yazarlarımızdandır. Dolayısıyla Selim İleri nin eserlerinin öğretici metin sınıflamasına girebileceği söylenemez. 42. Öğretmenin, dersin sonunda öğrencilerin ne tür kazanımlara ulaşacağını, neler öğreneceğini dersin başında öğrencilere bildirmesi derse güdüleme kavramıyla açıklanır. Soru öncülünde öğretmen, dersin sonunda dönemle alakalı soruları çözmekte zorlanmayacaklarını söyleyerek öğrencilere ulaşacakları kazanımı bildirmiş ve güdüleme basamağından faydalanmıştır. 43. Sanatsal metinler; estetik zevk ve duygu vermek amacıyla yazılan, dili sanatsal işleviyle kullanan, öznel bilgiler içeren, üslup kaygısı taşıyan metinlerdir. Öğretici metinler ise bilgi vermek amacıyla yazılan, dili göndergesel işlevi ile kullanan, açıklayıcı, tamamlayıcı anlatım türlerini kapsayan metinlerdir. Karalama Defteri söyleşi, Mağaradakiler ve Bu Ülke deneme, Bizim Akdeniz gezi yazısı türünde yazılmıştır. Yarın yarın ise postmodern bir roman örneğidir. 45. Tanrısal bakış açısında anlatıcı olaylara; dışardan, müdahale etmeden ve geniş bir perspektif ile bakar. Anlatıcı, kişinin zihninden geçenleri, içinde olduğu duygusal durumunu bilen olaylara tam olarak hâkim olan kişidir. Verilen metinde de tanrısal bakış açısı hâkimdir. 46. İlhan Geçer, Hisar şiiri temsilcilerindendir. Diğer seçeneklerde verilen şairler İkinci Yeni şiir anlayışıyla eser vermişlerdir. 47. Hikâye türü, olay ve durum hikâyesi olmak üzere iki farklı şekilde kaleme alınır. Durum hikâyelerinin en belirgin ve ayırt edici özelliği daha çok anlatımın ön planda olması hikâyenin belli bir olay üzerine kurgulanmamış olmasıdır. Durum hikâyelerinde hayatın bir kesiti anlatılır. Olay hikâyesi ise belli bir olayın etrafında gelişir, hikâyede asıl olan olay dır. Bunlardan hareketle seçenekler incelendiğinde D seçeneğinin durum, diğer seçeneklerin olay hikâyesi örneği olduğu görülecektir. 48. Ses Bilgisi - Telaffuz ünitesinin kazanımlarının ölçülmesini sağlayacak bilişsel alan basamağı uygulamadır. 40. Ahmet Haşim in sembolizm etkisi ile yazmış olduğu bu şiirde musiki ve şiir sanatı bir aradadır. Varlıklar oldukları gibi değil onların bizde uyandırdığı duygulara göre şiire yansıtılmıştır. Sembolist şairler kişisel duygularını, hislerini şiirlerinde anlatmıştır. 44. Bloom taksonomisine göre sadece hatırlamayı gerektiren bilişsel alan basamağı bilgi basamağıdır. Öğretmen I. soruda öğrencilerin şiirin şekil özellikleri bilgisini ölçmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla bu basamak bilgi basamağıdır. II. soruda öğretmen; bir bilgi bütününün ögelerini belirlemeyi, ögeler arası ilişkileri tespit etmeyi ve örgütleme ilkeleri açısından şiiri inceletmeyi amaçlamıştır. Bu basamak analiz basamağıdır. III. soru ise öğrencilere bilgi basamağında edindikleri bilgileri yorumlatmayı, kendi ifadeleriyle aktarabilmelerini sağlamayı amaçlayan kavrama basamağıdır. 49. Verilen kazanımdaki gibi üst düzey beceriler ölçülmek istenirken kullanılması en uygun değerlendirme türü yazılı yoklamadır. 50. Öğrencilerin soru soran ve cevap veren olmak üzere iki gruba ayrıldığı anlaşılmayan noktaların açığa çıkarılmasını amaçlayan tartışma tekniği zıt paneldir. 7

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı

İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı On5yirmi5.com İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı'nın özellikleri... Yayın Tarihi : 1 Nisan 2014 Salı (oluşturma : 7/12/2017) KUTADGU BİLİG 11. yy.da (1069-1070) Yusuf

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT DENEME SINAVI ÇÖZÜMLERİ 1 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI / çözümleri 1. DENEME 1. Altay dillerine ait yapısal özelliklerinin sorulduğu bu soruda,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 9 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 5 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür)

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi Yazar adı - Kitap adı (Yayınevi) TÜRK EDEBİYATI 1 M. Kemal Atatürk -Nutuk (TDK,Çağdaş..) 2 Kutadgu Bilig'den Seçmeler(TDK.) 3 Dede Korkut Hikâyeleri

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Milletlerin edebiyatları ilk önce sözlü ürünlerden oluşur. Daha sonraları yazının kullanılmaya başlanmasıyla yazılı edebiyat da oluşmaya başlar. Türk edebiyatında da aynı

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

TG 6 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları

Genç Kalemler, şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları bakımından ikiliğe düşürdü; edebiyatı cedide ve fecriati

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-7

Çözüm Kitapçığı Deneme-7 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 17-19 MART 2017 Çözüm Kitapçığı Deneme-7 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

TÜRK HALK ŞİİRİ EDB305U KISA ÖZET

TÜRK HALK ŞİİRİ EDB305U KISA ÖZET TÜRK HALK ŞİİRİ EDB305U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Türk Halk Şiirinin Kökeni, Gelişimi ve Genel Özellikleri HALK

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda KPSS 2017 soru ÖABT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda KPSS 2017 soru ÖABT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Yazar: Komisyon Editör: Fatih Mehmet Muş ÖABT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU BANKASI ISBN

Detaylı

TG 3 ÖABT EDEBİYAT. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ Mart 2014

TG 3 ÖABT EDEBİYAT. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ Mart 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 29 30 Mart 2014 TG 3 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) BİRİNCİ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) St. T U K AKTS Kod 1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL) St.

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI INDA ROMAN VE ŞİİRLERİN ÖZELLİKLERİ, YAZAR VE ESERLERİ. Sedat Vural Osman Dağ Metin Şan

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI INDA ROMAN VE ŞİİRLERİN ÖZELLİKLERİ, YAZAR VE ESERLERİ. Sedat Vural Osman Dağ Metin Şan CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI INDA ROMAN VE ŞİİRLERİN ÖZELLİKLERİ, YAZAR VE ESERLERİ Sedat Vural Osman Dağ Metin Şan ROMANLARıN ÖZELLIKLERI Yazarlar toplum gerçekleri yansıtmaya, sorunlarına çözüm getirmeye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

TG 7 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 9 Haziran DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : /

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : / 1. Adı Soyadı : Fikret USLUCAN ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : fikret.uslucan@giresun.edu.tr / f_uslucan@hotmail.com. Doğum Tarihi : 04.04.1965. Unvanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015/Güz Dönemi Türk Dili I Vize Soruları*

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015/Güz Dönemi Türk Dili I Vize Soruları* KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015/Güz Dönemi Türk Dili I Vize Soruları* 1. Dil ve kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dil, insan yaşamını anlamlandıran ve onu sosyal bir varlık olmasını sağlayan

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Dil ailelerini açıklayabilecek, Lehçe, ağız, şive gibi dil

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Sözlü Kompozisyon Teorisi DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Sözlü Kompozisyon Teorisi Teorinin ortaya çıkışı ve kavramsal yapının oluşumu Milman Parry ve Sözlü Kompozisyon

Detaylı