Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri"

Transkript

1 DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini yürüttüğü anamına gemediği" ie "dinin devetçe denetiminin yürütümesi" ifadeeri arasındaki çeişki açıktı r ve bu son ifadeye, devetin din işerine müdahae etmek ve dini denetim atında buundurmak istediği ortaya konmaktadı r. Evkaf ve Şer'iyye Vekaeti'ni ka dırarak İşe ri Reis i ği ' nin kuruuşunu sağ ayan 429 sayıı kanuna din ve devet iş eri birbirinden ayrımışsa da İ şeri bütün teşkiat ve personeiye birikte hükümetin emrine verimiş, böyece aikik ikesiye bağdaşmayan "devete bağı din" sistemi kurumuştu r. Uzun yıa r uyguama da bu yönde om u ş, gene idare içine aındığ ı hade yeteri bütçe ve kadro verimediği, ayrıca mevzuat ı düzenenmediği için b aşkanığın hizmet ve faaiyeteri sını r ı kamıştır. Nitekim ezan, ikamet, tekbir ve saa n ın Türkçe oarak icras ı devet emriye sağanmış, 2 Haziran 1941 de kabu edien 4055 sayıı Türk Ceza Kanunu'nun Baz ı Maddeerini Değ i ştiren Kanun ie 526. maddenin ikinci fıkrasına iave edien, "Arapça ezan ve karnet okuyanar, üç aya kadar hafif hapis veya on iradan iki yüz iraya kadar hafif para cezasıya cezaandırııra r " hükmü, 17 Haziran 1950 tarihine kadar yürürükte kamıştır. Ayrıca başkanık 1950'i yı ara kadar yayın ve irşa d faaiyeterini, 429 sayıı kanunun s ı nı ri andırdığı dar çerçeve içinde yürütmeye mecbur om u ştur. Bugün İşeri Baş k anığı' n ın devet bünyesinde yer amas ın ın ve gene bütçeden din hizmeteri için harcama yapı masının aikik ikesiye bağdaş madığ ını ieri sürener buunduğu gibi, siyasi iktida rın emrindeki bir teşkiatın din konusunda güveniir oamayacağın ı, bu sebepe din iş erinin cemaatere bırakımasının gereki oduğunu söyeyener de vard ır. Bunun yanında, din hizmeterinin uyum içinde yürütümesinin ancak düzeni bir teşkiata mümkün oabieceğ i görüşünü benimseyen çoğunuk ise başkanığın, siyasi iktidararın hemen her dönemde karşıaşıan bas kı ve müdahaeerini bertaraf edecek ve ondan bekenen hizmeteri en iyi şekide yerine getirebiecek tarzda -tedricen de osa- imi, idari ve mai özerkiğe kavu ş tu rumasın ı istemektedir. Nitekim sayıı İşeri Başkanığı Kuruuş ve Göreveri Hakkında Kanun'un 19. maddesi uyarınca, 1-5 Kas ım 1993 tariheri arasında Ankara'da topanan 1. Din ŞQras ı 'nda İşeri Başkanığı ' nın statüsü konusu geniş şekide tartışım ı ş, gereki kanuni düzenemeer yapıarak bu kuru u şun Yüksek Öğretim Kuruu Başkanığı, Radyo ve Teevizyon Kurumu Gene Müdür üğü vb. kuruuş ar gibi devet bünyesi içinde özerk bir yapıya kavuşturuması ve İşeri başkanının seçime beirenmesi görüşü ben i msenm i ştir. Şura ayrıca bu kuruuşu n idari bakımdan hükümet yerine doğ rudan cumhu r başkanığı makamına bağ ı omasını istemiştir. Devet düzeni içindeki yerinin tartışı ması bir yana, İ şe r i Başkanığı kuruuşundan bugüne kadar gerek içinde müsüman haka, gerekse özeike ' ı y ı ardan sonra yurt dı şın d aki müsüman Türk top u ma rın a imkanarı öçüsünde din hizmeti vermeye çaışm ı ş; cami hizmeterini bir disipin içinde yürüt meyi, bazı dini gruparın daha çok siyasi temeere dayaı iddiaa rının aksine, topumu din konusunda temsi etmeyi başarmıştı r. Laikike daha çok bağdaşacak bir statü değişikiği n in bu kuruuşu umuan etkiniğine kavuşturacağını söyemek mümkündür. DiYANET işleri BASKANLARI Başıama tarihi Ay rı ış tarihi ı ı ı Mehmet Rifat Börekçi M. Şerefettin Yatkaya Ahmet Ha md i Akseki Eyüp Sabri Hayır ıoğu ömer Nasuhi Bimen Hasan Hüsnü Erdem Mehmet Tevf ik Gerçeker İ brahim Bedrettin Ema Ai R za Hakses Lütfi Doğan!vekii Lütfi Doğan IDr Süeyman Ateş Tayyar Atıku aç Mustafa Said Yazıcıoğu Mehmet Nuri Y maz görevde İşeri başkand rı n d a n ik üçü görevde iken vefat etmiş, Tayyar Atı kuaç kendi isteğiye emeki omuş, Ankara Üniversitesi'nden izini oarak baş kanık görevini yürüten Mustafa Said Yazıcıoğu asi görevine iade edimiş, diğereri ise emekiye sevkedierek veya başka görevere nakedierek görevden aınmıştır. B İBLİYOGRAFYA : İşeri Başkanığı Arş i vi, Müşave re He yeti Karararı; Ai Fuad Başgi. Din ve Laikik, İstanbu 1962, s ; G. Jaschke, Yeni 'de isamık (tre Hayruah Örs), Anka ra 1973, s ; Nai Asanpay, İşeri Başkanığı, Ankara 1973; İ Iber Ortay ı, Türki ye İdare Tarihi, Ankara 1979, s , 165; Nihat Aytürk v.dğr., İşeri Başkanığı Teşkiat Tarihçesi ( ), Ankara 1987; a.mf.er, " İşeri Başkanığı Tarihçesi", Dergisi, XXV /1, Ankara 1989, s ; işeri Başkanığı Biyoğrafik Teşkiat Abümü, Ankara 1989; Harndi Mert, " İşeri Başkanığı'nın 'nin Manevi Hayatındaki Yeri, Resmi Statü ve Fonksiyonu", Din Öğretimi ve Din Hizmeteri Se mineri (Tebiğ ve Tartışmaar), Ankara 1991, s ; H. Hüseyin Ceyan, Cumhuriyet Dö neminde Din Devet İişkieri, İstanbu 1991 ; İşeri Başcanığı 1991 Yıı İstatistik/e ri, Ankara 1992; Ramazan Boyacıoğu, Hiafet ten e (doktora tezi, 1992), AÜ Sosya Biimer Enstitüsü ; Davut Dursun, Siyasi idari Sisteme i işkier Açısından Din Bürokrasisi, istanbu 1992, s ; Bahri Savcı, " İşeri Teşkiatının Geişmeeri", SBFD, XXII/3 (1967), s ; Ethem Ruhi F ığ aı, " İşeri Başkanığı'nın Eğitim ve Yayın Hedeferi", Dergisi, XXV / 1, Anka ra 1989, s ; İştar B. Tarhan ı, "Laik Devetinde İşeri Başkanığı", Bigi ve Hikmet, sy. 1, istanbu 1993, s ; Ebü'I-Uia Mardin, "Kadı", ia, VI, L ij İRFAN Y ücel DİYANET VAKFI ( ) İ ş eri Başkanığ ı'n ın verdiğ i hizmeteri destekemek ama cıya 1975 yıın da kuruan va kıf. _j Osmanıar'ın son döneminde ve Büyük Miet Mecisi hükümeti zam anında din ve vakıf hizmeteri Şer'iy ye ve Evkaf Nezareti'ne bağı idi. Aynı teşkiat içinde yer adıka rından vak ı far din hizmeterine mai destek sağar, dini müesseseer de hayır maksatı vakıf arın kuru masını ve hakın bunara bağış yapmasını teşvik ederdi. Cumhuriyet döneminde din ve vakıf hizmeterinin birbirinden ayrıması vakıfarın geişmesini oumsuz yönde etkiemiş, ayrı ca İ şeri Başkanığı'nın vakıfarın mai desteğinden mahrum kamasına sebep omuştu r. Devet bütçesinden ayrı an tahsisat ise yetersiz kamış, bir va kfın aracıığ ı omadan devet daireeri bağış kabu edemediği için hayı r sever ha kın maddi desteğinin sağanması konusunda da bir boş uk meydana gemiştir. Bu boşuğu dodurmak üzere 22 Haziran 1965 tarih ve 633 say ı ı İşeri Başkanığı Kuruuş ve Göreveri Hak-

2 DiYANET VAKFI kında Kanun'un 14. maddesinin (e fıkrası ie öze bir "şartı bağış fonu" kuruması hükme bağ anmışsa da kanuni düzenemenin eksik yapıması sebebiye bu hükmün uyguanması mümkün omamıştır. Din hizmeterini destekemek üzere çapında kuruan derneker de bu boşuğu doduramamış, farkı düşüncedeki gruparın dernek yönetimerini ee geçirmesiye İşeri Başkanığı birtakım probemere karşı karşıya kamıştır. Daha sonra vakıfarın geişmesini sağamak üzere çıkarıan 13 Temmuz 1967 tarih ve 903 sayıı kanunun 3. maddesiye gene, öze ve katma bütçei idareer bütçeeri içinde kaan hizmeterin yerine getirimesi için tesis edien vakıfara bakanar kuruunca vergi muafiyeti tanınacağı hükme bağanarak vakıf kurma işi teşvik edimiştir. Kanun yürürüğe girdikten sonra, gene bütçei bir devet kuruuşu oan İşeri Başkanığı hizmeterini destekemek amacıya dönemin İşeri Baş k anı Lütfi Doğan (Dr ). başkan yardımcıarı Tayyar Atıkuaç ie Yakup Üstün ve hukuk müşaviri Ahmet Uzunoğu tarafından adıya bir vakıf ku r umuş ve 20 Araık 1977 tarih ve sayıı ba kanar kuruu kararı ie de bu vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır ( 13.O ı 1978 tari h ve 16 ı 68 say ı ı Resmi Gazete ). ' nın gayesi vakıf senedinin 2 ve 3. maddeerinde açıkanmıştır. Bu maddeerde, ası amacın İşeri Başkanığı'nın verdiği hizmeteri destekemek oduğu, bu arada topum için faydaı diğer sosya hizmeteri yerine getirmenin de hedefendiği. ancak önceike din hizmeterine ağırık verieceği beirtimektedir. Başkanık, bütçe im k anarı ie yerine g eti remediği bi rçok hizmet i vakfın maddi d e steğ iye yürüttü ğ ü gibi cami, Kur'an kursu. eğ i - k u rucu arı n ı n va k ıf sened indeki im z aarı Adı, Soyadı İmz as ı 1- Dr. Lütfi DOGAN 2- Tayyar ALTIKULAÇ }- Yakup ÜSTÜN 4-1\. hın c t UZJNOGLU t im merkezi. müftüük hizmet binası. ojman vb. ihtiyaçarını da büyük öçüde vakıf eiye karşıamaktadır. Araştırma merkezeri kurmak. İsami iimer ve İsam sanatı konu arında neşriyat yapmak, dışındaki Türker'in dini ve kütüre hayatarı ie igienmek. yoksua ra. düşkünere ve hastaara yardım etmek, öğrenim burs arı vermek. öğrenci yurtarı açmak gibi faaiyeter senette öngörüen diğer hizmeterdir. Vakıf. senedinin 2. maddesine uygun oarak şartı bağışarı da kabu etmekte ve bağışanan maı hayır severin arzusuna uygun şe k ide kuanmaktadır. ' nın organarı şunardır : Gene Kuru. Mütevei Heyeti, Deneteme Kuruu. Gene Müdürük, Dış İişkier ve Bağı Kuruuşar Koordinatörüğü. n en üst organı oan gene kuru, senedin 12. maddesine göre İşeri başkanı. kurucu üyeer. ik mütevei heyeti üyeeri, İşeri eski başkanarı. vakıf kuruduktan sonra gene kuru üyeiğine kabu edienere mütevei heyeti tarafından davet ediecek beş müftüden ouşmaktadır. Bu kuruun vakıf senedinin 13. maddesinde sayı mış oan en önemi yetkieri. kendi bünyesine üye kabu etmek ve mütevei heyetiye deneteme kuruu üyeerini seçmektir. Mütevei heyeti va kfın yürütme organ ı oup görev ve yetkieri V a k f ı kur uc u arı Ahmet U zun o ğ u. Yakup üstün. Lütfi D oğan IDr. ve Tayyar A t ık u a ç Kurucuarın senedin 1 O. maddesinde beirtimiştir. Heyet. va kfın idare ve temsiine iişkin bütün işeri yürütmeke görevidir; bunar, gene kuru ve denetim kuruunun görev ve yetkieri dışında kaan vakfın bütün işeridir. Yedi kişiden ouşan mütevei heyeti gene kuru üyeeri içinden iki yı için seçiir ; ancak bunarın en az üçünün İşeri teşkiatında görevi omaması gerekmektedir. Heyetin tabii başkanı İşeri başkanıdır. Deneteme kuruu. gene kuru tarafından seçien üç üyeden meydana geir: görevi mütevei heyetinin çaışmaarını denetiemek ve bu hususta gene kurua rapor sunmaktır. n diğer iki organı da mütevei heyetince verien işeri yapar. n Şube er i. Vakıf senedinin 4. maddesiye mütevei heyetine i ve içeerde şube açma yetkisi ve r imiştir. Şubeerin nası açıacağı, görev ve yetkieri ve çaışma usueri, mütevei heyetince yürürüğe konumuş oan bir taimatta gösterimiştir. Şubeer senette beirtien hizmeteri, buundukarı i veya içeerde kendi maddi imkanarı öçüsünde yerine getirmeye çaışırar. Bu şubeer. beş veya yedi k iş i den meydana geen bir yönetim kuruu tarafından idare ediir. Yönetim kuruu başkanı i veya içenin müftüsüdür; üyeerin yarısı hakt an. ya rısı İş eri Başka n ığ ı personeinden seçiir. Haen yetmiş atısı ierde, 811'i içeerde omak üzere topam 887 şube hizmet vermektedir. n Sahip O duğu Gayri Menkuer. Vakf1n bütün yurt sathında bir kısmına bağış, bir kısmına s a tın ama youya sahip oduğu çeşiti gayri menkueri buunmakta ve bunarın büyük çoğunuğu İşeri Başkanığı hizmetinde kuanımaktadır. Topam sayısı 5812 oan bu gayri menkuerin dökümü şöyedir : 1431 cami, 744 Kur'an kursu. 240 müftüük binası. 28 İmam- Hatip Lisesi. 4 eğitim merkezi, 578 ojman. 195 dükkan, 133 büro, 23 depo. 6 yayın evi, 11 S yurt 461

3 DiYANET VAKFI Habur Hac Konakama Tesiseri'nin havadan gene görünüşü ie hacı adayarının sınırdan çıkış hazırıkarı binası. 32 sosya tesis arsa, 368 arazi ve 288 çıpak mükiyet. n Başıca Faaiyeteri: 1. Hac ve Umre Sefereri yıında hükümet tarafından çıkarıan bir kararname ie hac ve umre sefererini düzeneme görevi İşeri Başkanığı'na verimiş, ancak bu konuda ie iş biriği yapıması öngörümüştür. Buna göre hac ve umre seyahaterinin paraya iişkin bütün işeri vakıfça yürütüür. Hava ve kara youya sefer düzenenmesi, hacı adayarının ihtiyacı oan mazemenin temini, Mekke ve Medine' de kaacakarı yererin kiraanması, sağık hizmeteriye igii hususar vakıfça gerçekeştiriir ve bu sefererde görev aan bütün personein youkarıya diğer masrafarı vakıf tarafından ödenir. Vakıf 1989 yıında, Irak you ie hacca ve umreye gidecek vatandaşiara hizmet vermek için. Şırnak ii Siopi içesi Habur sınır kapısı yakınarında metrekareik bir aan üzerinde konakama tesiseri inşa etmiş, Suriye you ie gidecek vatandaşiara hizmet vermek için de Hatay'ın Reyhanı içesi yakınarında buunan Civegözü sınır kapısında benzer tesiserin inşasına başamıştır. Körfez savaşı sırasında 'ye sığınan mütecierden 'i hükümetçe Habur Hac Konakama Tesiseri'nde barındırımıştır yıına kadar topam kişi başkanık- vakıf organizasyonu ie hacca gitmiştir. Vakıf bu faaiyeterinden hem geir sağamakta hem de vatandaş Iara çeşiti hizmeter vermektedir. Z. Kocatepe Camii'nin inşası. Temei 1967 yıında atıan ve in şaatı 1 S Mart 1981 tarihine kadar Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yürütüen Ankara Kocatepe Camii, bu tarihte maddi imkanarının tükenmesi sebebiye derneğin kendini feshetmesi üzerine 'na devredimiştir. Kaba inşaatı bitmiş durumda iken vakfa intika eden cami, Türkive Divan et 'nca inşaatı tamamanan Kocatepe Camii kısa sürede tamamanıp kişiik kapasitesiye 'nin en büyük camierinden biri oarak 1986 yıında fiien hizmete açımıştır. Vakıf ayrıca ' nin çeşiti yererinde hak tarafından yap camiere para yardımında buun tırıan maktadır. 3. Kutu Doğum Haftası Faaiyeteri. Hz. Peygamber'in doğum yıdönümü, vakıf mütevei heyetinin adığı bir karara 1989 yıından itibaren Kutu Doğum Haftası adı atında yedi gün süreye kutanmaktadır. Bu münasebete çeşiti ierde Hz. Peygamber ve İsam dini hakkında konferans, seminer, şiir yarışmaarı, konserer düzenenmekte ve yarışmaarda başarıı oanara ödüer verimektedir. Ayrıca hafta doayısıya kitapar çıkarımakta ve çeşiti hatıra eşyası hazıranmaktadır. Bu kutamaar 1991 yıından itibaren mieterarası hae getirimiş, böyece faaiyetere değişik İsam ükeerinden iim ve din adamarının katıması da sağanmıştır. 4. Dini Yayınar Fuarı. Yayın, Mattaacıık ve Ticaret İşetmesi tarafından 1983 yıından beri her yı ramazan ayında Dini Yayınar Fuarı düzenenmektedir. Ankara Kocatepe ve istanbu Sutan Ahmed camierinin son cemaat mahaeriye avuarında açıan bu fuarar, 'de yayımanmakta oan dini ve kütüre muhtevaı kitapara sesi ve görüntüü yayınarın daha geniş hak kiteerine tanıtıması amacını gütmektedir yıında on ikincisi açıan fuara Ankara' da 115, istanbu da 150 yayınevi katımıştır. Fuar süresince gerçekeştirien bazı faaiyeter, özeike birçok yazarın sohbet topantıarı düzeneyerek eser- 462

4 DiVAN ET VAKFI erini imzaaması, vakfın bu faaiyetinin 'nin dini ve kütüre hayatına oan katkıarını daha da arttırmaktadır. 5. Burs Tahsisi. n kuruduğu tarihten bugüne kadar yakaşık 1 SOO öğrenciye burs verimiş oup haen bu imkandan yurt içinde otuz yedi orta öğrenim, 227 yüksek öğrenim ve yirmi sekiz doktora öğrencisiye dört araştırma görevisi, yurt dışında ise on atı doktora öğrencisi faydaanmaktadır. Ayrıca imam- Hatip iseerini birineiike bitirip yüksek öğrenim için iahiyat faküteerini seçen bütün öğrenciere ve işeri Başkanığı'nın açtığı hafızık yarışmaarında dereceye girip imam- Hatip iseerine veya orta derecei diğer okuara devam eden öğrenciere de karşııksı z burs verimektedir. 6. Öğrenci Yurtarı. Bugün Ankara ve Kastamonu'da 300'er kişiik iki kız öğrenci yurdu ie Konya'da SOO kişiik bir erkek öğrenci yurdu faaiyet göstermektedir. Doğrudan vakıf gene merkezince yönetien bu üç yurdun dışında i ve içe şubeeri tarafından irii ufakı 167 yurt daha işetimekte oup bunarın binaarından 11 S' inin mükiyeti 'na aittir. Merkez ve şubeerce işetien yurtardaki topam öğrenci sayısı 'tür ~ r"'ı ;-.. Va kf ı Yayın evi Anka ra 7. Yoksuara, Düşkünere, Hastaara Yardım Faaiyeti.. gerek zekat ve fitre paraarının gerekse diğer yoardan ede ettiği geirerin bir kısmını yoksuara. düşkünere. borçuara ve tabii afetiere uğrayanara yardım oarak harcamaktadır. Her yı yoksu aieere yakacak ve yiyecek yardımı yapmayı ve fakir öğrencieri giydirmeyi geenek haine getiren vakıf, böyece hem topumda sosya yardım ve hizmetin geişmesine yardımcı omakta, hem de isam dininin emirerinin yerine getirimesinde müsüman vatandaşiara aracıık etmektedir. 8. Dış Ükeerdeki Faaiyeter. Birçok Türk vatandaşının çaışmak üzere yabancı ükeere gitmesiye işeri Başkanığı hizmeteri bu ükeere doğru genişemiştir. bu konudaki çaışmaarında işeri Başkanığı' na mai destek sağamaktadır. Başkanık tarafından özeike ramazan ayarında dış ükeere gönderien irşad ekiperinin masrafarı büyük öçüde vakıfça karşıanmakta, ayrıca buraara Kur'an-ı Kerim ve dini eserer gönderimektedir. Vakıf bu ükeerde satın adığı veya diğer yoara mükiyetine geçirdiği birçok binayı (Beçika'da 21, Amanya'da 13, Fransa'da 5, Hoanda'da 1, i sviçre' de ı. Avustraya' da 2) cami. Kur'an kursu ve kütür merkezi oarak kuanımak üzere Türk işçierinin hizmetine bedesiz oarak tahsis ettiği gibi dini ve kütüre aanda faai- va kfı tarafından yaptı rıa n Kastamonu Kız yette buunmak üzere kurumuş dernek- Öğrenc i vurdu ere diğer vakıfara da para yardımında buunmaktadır. Öte yandan vakıf. Sovyeter Biriği ' nin dağıması ie bağımsı z ığına kavuşan müsüman ükeerdeki dini hayatı yeniden canandırmak için bazı çaışmaarın içine girmiş ve mütevei heyeti önceike Azerbaycan'da beş, Nahçıvan'da bir, Türkmenistan'da iki. Özbekistan'da atı. Kazakis- tan' da dört. Kırgızistan da üç, Tacikistan'da bir, Arnavutuk'ta iki, Moğoistan' da iki, Rusya Federasyonu'nda beş, Kırım'da bir ve Ukrayna'da bir adet omak üzere topam otuz üç cami inşa etme kararı amıştır. Haen üçü Azerbaycan da, ikisi Kazakistan'da. biri Türkmenistan'da omak üzere atı caminin inşaatı devam etmekte, ayrıca ihtiyaç duyuan yerere gönderien din görevierinin ücreteri de vakıf tarafından karşıanmaktadır. Bu faaiyeterden başka vakfın katkı arı ie Bakü Üniversitesi'ne bağı oarak açıan iahiyat Fakütesi'nde ders veren ve Azerbaycan dışından getirien öğretim eemanarının ücreteri yine vakıf tarafından karşıanmaktadır. Azerbaycan ve Bugaristan'da açıan imam- Hatip iseerinin 'den gönderien mesek derseri öğretmenerinin ücreteri ödenmekte, ayrıca bu okuara para yardımı yapımaktadır. Kırgızistan'ın Oş şehrinde kuruan iahiyat Fakütesi'ne maddi destek sağandığı gibi binasının da vakıfça onarıması kararaştırımıştır. Bu faküteye kaydını yaptıran atmış öğrenci hazırık sınıfını 'de okuyacak ve masrafarı vak ı fça karşıanacaktır. Türk cumhuriyeterinden 'ye geerek işeri Başkanığı ' na bağı Kur 'an kursarında okuyan 808 öğrenci ie çeşiti imam- Hatip iseerinde okuyan seksen iki, yüksek tahsi yapan atmış iki ve yüksek isans veya doktora yapan dört yabancı uyruku öğrenciye de burs verimektedir. 9. İsam Ansikopedisi. Vakf ı. Batıı iim adamarınca hazıranan İsam Ansikopedisi'nin (Encycopedie de /'Isam) özeike isam'ın teme esasarı ve dini iimere igii çeşiti konuarında ön yargıı oması ve gerçekeri yan- tara fında n yapt ırıa n Auburn Camii - Avustraya 463

5 DiVAN ET VAKFI sıtmayan bigier ihtiva etmesi, öte yandan İsam'ın din. kütür ve tarihini bir bütün oarak sunan başka bir çaışmanın buunmaması sebebiye bir İsam ansikopedisi yayımamayı kararaştırmıştır. Bunun için 1983 yıında İstanbu'da isam Ansikopedisi Gene Müdürüğü kurumuş, beş yıık bir hazırık çaışmasından sonra 1988'de ansikopedinin neşrine başanmıştır. IX. cidi tamamanmış oan ansikopedi yıda iki cit hainde yayımını sürdürmektedir. Ansikopedi, 1992' den itibaren bütün birimeri ve personeiye birikte İsam Araştırmaarı Merkezi'ne devredimiş, böyece bu kuruuşun bir yayını haine gemiştir. 10. İsam Araştırmaan Merkezi (İSAM). Vakıf senedinin 3. maddesine göre 1980 yıında doğrudan mütevei heyetine bağı oarak istanbu'da İsam Araştırmaarı Merkezi kuru muştur. Mütevei heyetince yürürüğe konuan taimata göre İsam Araştırmaarı Merkezi'nin göreveri şunardır: a) imi araştırmaar yapmak. çaışmaarını özeike İsami iimer aanında yoğunaştırarak teif. tercüme eserer yayımamak. İsô.m Ansikopedisi'nin yayımını sürdürmek; b) Konferans. seminer vb. imi topantıar düzenemek, başka kurumarca düzenenenere temsici göndermek; c) Araştırmacı yetiştirmek ve bu maksata gereki programarı hazırayıp uyguamak; d) Vakıf adına isans üstü öğrenim yapacak kişieri seçmek, yüksek isans ve doktora konuarını tesbit edip çaışmaarını takip etmek; e) Araştırma kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak; f) Yurt içinde ve yurt dışında çeşiti kişi ve kuruuşardan geen soruara cevap hazıramak, imi- dini konuarda kamuoyunu aydınatacak yazıar yayımamak. İsam Araştırmaarı Merkezi, büyük bir kısmı çeşiti üniversiteerde görev yapmakta oan seksen iki iim adamı, kırk dört araştırmacı adayı ve atmış sekiz idari-teknik personeden ouşan 194 kişiik bir ekipe çaışmaarını sürdürmektedir. 11. Ticari Amaçı Faaiyeter. Vakıf ticari niteikteki işerini yürütmek üzere doğrudan kendine bağı iki işetme ie dört 464 Türk iye Divanet isam Ansikopedisi hizmet b i nas ı Bağ arbaşı 1 istanbu şirket kurmuştur yıında Ankara' da kuruan Yayın, Matbaacıık ve Ticaret İşetmesi, vakıf yayınarının bastırııp yurt içinde ve dışında pazarianmasını sağ ar. Bugüne kadar kendi matbaasında bastırdığı 133 kitapa 129 sesi ve S görüntüü yayını piyasaya süren işetme. pazarama işini büyük ierde açtığı on yayınevi vasıtasıya yapmaktadır. Ramazan ayarında Ankara ve İstanbu'da açıan Dini Yayınar Fuarı da bu işetme tarafından organize edimektedir. Vakıf Yayınarı İşetmesi 1988'de İstanbu'da kurumuş oup özeike İsô.m Ansikopedisi'nin basımı işeriye meşgu omaktadır yıında Ankara'da kuruan GİNTAŞ Gıda. İnşaat. Neşriyat ve Turizm Anonim Şirketi daha çok vakfın inşaat işe rin i yürütmekte, bunun yanında seyahat acentası ve soğuk hava tesiseri işetmeciiği de yapmaktadır. Haen Türk cumhuriyeterinde cami, Kur'an kursu ve kütür merkezi inşaatarını sürdüren şirket. vakfa ait Habur Hac Konakama Tesiseri'ni de işetmektedir. Bunardan başka eski ahşap sanatarımızı canandırmak ve kündekari kapı, minber. kürsü. rahe gibi dağramacıık esererinin yapımını yeni nesiere öğretmek amacıya Ankara'da bir atöye açmıştır. Şirket Bakü'de Azerbaycan Ansikopedisi ie birikte GÖYTÜRK adında bir şirket kurmuş ve bu şirket vasıtasıya bir matbaayı faaiyete geçirmiştir. TEMSAŞ Bakım, Onarım. Pazarama, Temizik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir- Antaya Eğit i m Merkezi keti 1989'da İstanbu'da kurumuştur. Temizik sektöründe faaiyet gösteren şirket, özeike İstanbu'daki birçok tarihi caminin modern usuere temiziğini yapmaktadır. KOMAŞ Kocatepe Modern Mağazacıık İşetmeeri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kocatepe Camii atındaki süpermarketi işetmek ve mağazacıık konusunda faaiyet göstermek üzere 1990'da Ankara'da kuru muştur yıında İstanbu'da kuruan DiVAN TAŞ Neşriyat. Pazarama ve Ticaret Anonim Şirketi, İsam Araştırmaarı Merkezi tarafından hazıranan İsô.m Ansikopedisi başta omak üzere vakfın bütün yayınarını yurt içinde ve dışında pazarama faaiyetini yürütmektedir. r;:ı ı!jıitı AHMET UzuNOGLU L DİYARBAKIR Güneydoğu Anadou bögesinde şehir ve bu şehrin merkez oduğu i. Dice havzasının yukarı _j kesiminde, nehrin sağ yakasında denizden yüksekiği 650 m. oan yüksek bir patoda, önemi ticaret ve uaşım yoarı kavşağında kurumuştur. Şehrin eski adı Amida oup bu isim hakkında çeşiti rivayeter varsa da keimenin nereden gediği kesin oarak biinmemektedir. İsami dönemde bu isim Amid şekini amış ve XVII. yüzyıa kadar hem şehir hem de onun merkez oduğu sancağın adı oarak kuanımıştır. Osmanıar döneminde bazan Kara Amid adıya da anıan şehrin daha sonraki adı oan Diyarbekir ise müsüman Arapar bögeyi fethettikten sonra, Rebia Araparı'nın iki büyük kabiesinden biri oup Dice kenararında yaşayan Bekir b. Vai kabiesinin yayıdığı toprakara verien Diyar Bekr veya Diyar-ı Bekr adına dayanır. Bu böge için ne za-

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu TıbbiHızİstatistik ve Oran Prof.Dr.İhsan Haifeoğu Sağık Hizmeterinde Kuanıan Hız ve Oranar Çeşiti sağık sorunarının ve sağık hizmeterinin somut oarak görüebimesi ve değerendiriebimesi amacıya birçok sağık

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

-lflıflt- İstanbul, 22.04.2014. Tarih : 02.06.2014 Evrak No: 1406020221. l ı! ı I 1 I I. ıııusıııııııııısı I ' ıiısıııııııı İ vıinısıusı

-lflıflt- İstanbul, 22.04.2014. Tarih : 02.06.2014 Evrak No: 1406020221. l ı! ı I 1 I I. ıııusıııııııııısı I ' ıiısıııııııı İ vıinısıusı Tarih : 02.06.2014 Evrak N: 1406020221 1! -fft- uss ' is İ vinsus İstanbu, 22.04.2014 Say: 35702025/17747 Knu: DASK Uusararas Ksa Fim Yarşmas vldz TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ işleri DE ANLĞ'NA, Dğa Afet

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden Seami Öztürk Başkan Atınok Öz ü ZİYARET ETTİ FLASHABER / Karta Beediye Başkanı Op. Dr. Atınok Öz ü, Kadıköy eski Beediye Başkanı Av. Seami Öztürk makamında ziyaret etti. 30 Mart yere seçimerinde Kartaıar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

MEHMET ÖZDİL: ESNAF DEĞİŞİM İSTİYOR. Emirli Köyü ne yeni orman

MEHMET ÖZDİL: ESNAF DEĞİŞİM İSTİYOR. Emirli Köyü ne yeni orman İSTANBUL DA TABLO DEĞİŞMEDİ CHP VE AK PARTi ido NUN BAHAR tarifesi bei odu FLASHABER / İDO, günerin uzaması ve yocu yoğunuğu nedeniye birçok hatta sefererini yeniden düzenedi. İDO nun yaptığı yeni düzenemede,

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katıım Panı 2017 Doküman Numarası ACACIA-2017-E&S-SRM-STR-201 Yayınanma Tarihi 29.09.2017 Hazırayan Çevre ve Haka İişkier Departmanı, SRM Danışmanık

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI SÜREÇ RAPORU Kurumumuz stratejik pan çaışmaarına 3 Nisan tarihinde yapıan topantı neticesinde başamış Bağar Beediye

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 5 gün 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla

Detaylı

Organize dilenci çetesindeki. SENARYOLAR FiLMLiK dilencileri, dilenecekleri mahallelere servisle bırakması saniye saniye kameralara yansı-

Organize dilenci çetesindeki. SENARYOLAR FiLMLiK dilencileri, dilenecekleri mahallelere servisle bırakması saniye saniye kameralara yansı- İdris Güüce; 9 bin oy Anadou da bir içe demek Aemdağ TOKİ Emak Konut İ.Ö.O dan ÇiFTE STANDART! FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, 30 Mart Yere Seçimerinde Üsküdar da Beediye Başkanığı nı

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

EDİRNE VALİLİĞİ İl Müftülüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE VALİLİĞİ İl Müftülüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE VALİLİĞİ İl Müftülüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dilekçe Dilekçe 30 Gün 2 Açıktan Atama (Personel) 1-KPSS sonuç belgesi.

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 İhtida İşlemleri, (4) adet fotoğraf,

Detaylı

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BELGE YÖNETĐMĐ VE ARŞĐV SĐSTEMĐ (BEYAS) A.Ü. SENATOSU NDA YAPILAN SUNUM

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BELGE YÖNETĐMĐ VE ARŞĐV SĐSTEMĐ (BEYAS) A.Ü. SENATOSU NDA YAPILAN SUNUM A.Ü. SENATOSU NDA YAPILAN SUNUM 02.10.2007 Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci Ankara Üniversitesi Di ve Tarih-Coğrafya Fakütesi Bigi ve Bege Yönetimi Böümü E-POSTA: beyas@ankara.edu.tr WEB: http://beyas.ankara.edu.tr

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

31 Mayıs -01 Haziran 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ

31 Mayıs -01 Haziran 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ 31 Mayıs -01 Haziran 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ GAZETE KUPÜRLERİ VAHDET Tarih : 01.06.2016 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 2 İSTANBUL Tiraj : 16304 SİYASİ StxCm : 167 1/1

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. 1 2 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri 7 Cami Dersleri 8 9 10 11 Dernek, Vakıf,

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. SIRA ADI 1 Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 2 İhtida İşlemleri Dilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 4 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 205 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı