Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz"

Transkript

1 Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý kapitalist sistemi daha fazla sorgulatýyor. Filistin'de yaþanan vahþet, model alýnan Batý dünyasýnýn ikiyüzlü ve vahþi emperyalist yüzünü saklanamaz hale getiriyor. Ergenekon soruþturmasý nedeniyle medyaya yansýyanlar, yýllardýr iþlenen cinayetleri, kirli iliþkileri, devletin bel kemiði olan ordunun Susurluk- Þemdinli-Ergenekon cinayet-kýþkýrtma hattýndaki rolünü reddedilemez hale getiriyor. Soruþturma Fýrat'ýn ötesine doðru gittikçe Kürt sorununun çözümünü istemeyenlerin çatýþmalarýn devamýný saðlamak için ateþkes süreçlerini bitiren olaylarý nasýl tezgâhladýklarý, vatan-millet-þehit söylemini nasýl kullandýklarý ortaya çýkýyor. Toplumun büyük kýsmý AKP, CHP ve MHP'ye oy verse de bu partilere ve iktidarlarýna olan güven azalýyor. Kimisi daha fazla demokrasi, baskýcý statükonun zayýflamasý, özgürlüklerin artmasý, ekonomik istikrar için AKP'ye oy verse de AKP'yi yeterince samimi ve tutarlý görmüyor. Erdoðan'ýn Ýsrail Cumhurbaþkaný'na yönelik çýkýþýný desteklese de Ýsrail ile anlaþmalarýn devam ettirdiðini görüyor. Ergenekon soruþturmasýnda "dokunulmazlara" dokunulmuþ olmasý hoþuna gitse de soruþturmanýn sulandýrýldýðýný ve tam bir temizlik için kararlý olunmadýðýný görüyor. Kimisi din temelinde bir sisteme karþý durmasý nedeniyle CHP'ye yönelse de ekonomi baþta olmak üzere hiçbir konuda CHP'yi umut olarak görmüyor. TSK'yý laik kesimin yaþam tarzýnýn koruyucusu olarak görüp destekleyenler bile TSK'nýn da Susurluk iliþkileri içerisinde ciddi bir payý olduðunun farkýnda, generallerin her alandaki müdahalelerini aþýrý buluyorlar. TSK, toplum gözündeki itibar ve güvenilirliðini korumak için öncelikle AKP'ye ama gerektiðinde CHP ve MHP'ye saldýrmaktan geri durmuyor. Bu arenada sermayedarlar, TSK, AKP, CHP, hatta MHP ve SP dans ediyor; toplumu ikna etmeye çalýþýyorlar. Birbirilerinin düzen içi alternatifleri olan bu güçler karþýsýnda tutarlý bir Solu inþa etmek zorundayýz. AKP'nin her an çark edebilen liderliðinin yolsuzluklarý ayyuka çýktýkça, Baykal'ýn CHP'si halkýn deðil devletin temsilcisi olmakta direttikçe kulaklar Sol'un söyleyeceklerine daha hazýr hale geliyor. Ekonomik krizin vurduðu ve kendiliðinden sokaklara dökülen, iþyerlerini iþgal eden emekçiler, Kürt sorununun adil bir barýþ ve diyalogla çözülmesini bekleyen Kürtler, türban yasaðýnýn kalkmasýný ezilen diðer kesimlerin sorunlarý çözülmediði için "henüz özgür olmadýk" diye karþýlayanlar, Erdoðan'ýn Perez çýkýþýnýn arkasýndan AKP'nin takýndýðý ikiyüzlülüðü görenler, AKP'li yerel yönetimlerce evleri baþlarýna yýkýlan yoksullar Sol bir alternatifin inþasýnýn ne denli mümkün ve gerekli olduðunu hatýrlatýyor. Ekonomik alanda kayýtsýz þartsýz yoksullarýn, emekçilerin yanýnda yer alan, özgürlükler konusunda tutarlý olan, barýþ ve halklarýn kardeþliði konusunda tavizsiz davranan bir Sol'un adým adým inþasý gerekiyor. Sözümüz daha duyulur olmalý, sesimiz daha yüksek çýkmalý. Özgürlükler, azýnlýklar, Kürt sorunu, Ergenekon gibi konularda lafý dolandýrmadan en net þekilde tutum almalýyýz. Emekten, barýþtan, demokrasiden, temiz toplumdan, kaynaklarýn yoksullara doðru kullanýmýndan yana olmak, Kürt ve Filistin halklarý baþta olmak üzere ezilenlere sahip çýkmak, ýrkçýlýða geçit vermemek konularýnda ortaklaþtýðýmýz emek güçleriyle kol kola girip adým atmalýyýz. Yaklaþan yerel seçimlerde Sol olarak birlikte atacaðýmýz her adým Sol'u yeniden ve güçlü bir biçimde sahneye sokmamýza hizmet ettiði sürece deðerlidir. Bu arenada biz de varýz! Özgürlükçü, barýþtan, demokrasiden, emekçilerden yana ama tutarlý ve sesi duyulan bir Sol inþa edebiliriz, etmeliyiz, edeceðiz. Ergenkon dağıtılmalıdır! sayfa 5 te Đstanbul da Ortak Adayımız AKIN BĐRDAL Ulusalcılar anti-emperyalist mi? sayfa 4 te 8 MART TA Şiddete, Tacize, Baskılara ve Ezilmeye Karşı SESĐMĐZĐ YÜKSELTELĐM 16 MART TA Suyumuzu zehir etmeye çalışanlara karşı ALANLARDAYIZ

2 - 2 - Ortak örgütlenmeye doğru... Emek ve demokrasi güçlerinin ortak örgütlenmesi tartýþmalarý ilki Aralýk Ýstanbul'da yapýlan forumundan sonra 8 Þubat Ankara toplantýsý ile devam ediyor. Siyasi parti ve gruplarýn temsilcileri, sendika, meslek odalarý, çevre ve kadýn yapýlarý mensuplarý, aydýn ve sanatçýlarýn katýldýðý forumlarda kamuoyunda Çatý Partisi Giriþim olarak bilinen çalýþmanýn hedef, zemin ve biçimi tartýþmalarý sürdürülüyor. Ýzmir ve Adana'da da benzeri forum düzenleyecek olan forumun sonuç deklarasyonu þöyle: "Bizler, farklý siyasi partiler, sendikalar, emek örgütleri ve meslek örgütlerinden, kadýn ve ekoloji hareketlerinden, dernek ve inisiyatiflerden, farklý inanç, etnik köken ve mesleklerden kadýnlar ve erkekler olarak, kurumsal ya da bireysel duruþumuzla bir araya gelip bir seneden uzun süredir çalýþmalarýný sürdürdüðümüz ve basýnda çatý partisi olarak bilinen oluþumun ilk toplantýsýný Aralýk 2008 tarihlerinde gerçekleþtirdik. Birikim, beceri, güç ve olanaklarýmýzý birleþtirerek, Kürt sorununun çözümü ve demokratikleþmenin önünde engel oluþturan siyasal ve sosyal sorunlara, küresel kapitalizmin yarattýðý kriz ve tahribatlara karþý iþçi sýnýfýndan, ezilenlerden ve demokrasiden yana ortak mücadeleyi örmeye, sömürüye, þiddete, erkek egemenliðine, cins ayrýmcýlýðýna, þovenizme ve militarizme karþý omuz omuza örgütlenmeye karar verdik. Emperyalist saldýrganlýðýn Balkanlarý, Ortadoðu ve Orta Asya'yý kana bulayýp, Kafkaslarý bir dinamit Dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde 20`sinin yani 1.4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olduðu, 2.3 milyar kiþinin de saðlýklý suya eriþemediði bir ortamda 5. Dünya Su Forumu Mart tarihlerinde bu kez Ýstanbul'da toplanacak. fýçýsýna dönüþtürürken Türkiye'yi de bu kanlý zemine dâhil etmeye çalýþtýðý bir süreçte olmazsa olmaz bir sorumluluk olarak gördük bu yan yana geliþi. Kapitalizmin tarihinin en büyük krizlerinden biriyle yeniden yüz yüze geldiði, iþsizliðin, hak gasplarýnýn çýð gibi büyüdüðü, nüfusun %20'sinin açlýk içinde yaþadýðý bir dönemde yan yana geldik. Krizin yükünün iþçi sýnýfýnýn ve diðer emekçilerin sýrtýna yýkýlmasýna karþý durmak amacýyla iþçi sýnýfýnýn siyasete yeniden müdahalesinin olanaklarýný yaratmak için yan yana geldik. Yok edilen kadim Anadolu halklarýnýn acýlarýnýn henüz taze olduðu, savaþýn sürdüðü, Kürt Halkýnýn tüm doðal ve meþru hak ve taleplerinin þiddetle bastýrýldýðý, dilini konuþmaktan, kimliðini açýklamaktan mahrum olduðu bir ülkede yan yana geldik. Yaþamýn yarýsý olan kadýnlara karþý erkek egemen ayýrýmcýlýðýn, þiddetin sürdüðü, insanlarýn cinsel kimliklerinden dolayý ötekileþtirildiði, inançlarýn hiçe sayýlýp laiklik adý altýnda insanlara benimsemedikleri inançlarýn dayatýldýðý, Alevilere 2025 yýlýndan itibaren 3 milyardan fazla insanýn su kýtlýðý çekeceðine yönelik tahminler yapýlýrken Dünya Su Forumu "Farklýlýklarýn Suda Yakýnlaþmasý" baþlýðý altýnda 21. Yüzyýlýn su sorunlarýna çözüm yollarý geliþtireceðini iddia ediyor. Dünya Su yönelik tarihsel ayrýmcýlýðýn sürdürüldüðü bir dönemde yan yana geldik. Kâr hýrsýyla doðanýn ve çevrenin katledilmesinin, iklim deðiþikliklerine yol açýlmasýnýn, nükleer santrallerle geleceðimizin tehdit edilmesinin, insanlýðýn ortak tarihsel ve kültürel mirasýnýn yok edilmesinin kanýksatýlmaya çalýþýldýðý topraklarda yan yana geldik. Demokrasi, Özgürlük, Adalet, Eþitlik, Kardeþlik ve Barýþý Türkiye halklarýna çok görenlere "artýk yeter" diyoruz... Hastane kapýlarýnda horlananlarý, iþsizleri, güvencesiz koþullarda çalýþanlarý, zorla yerinden edilenleri, üniversitelerden ve iþ yerlerinden siyasi düþüncesi ya da baþörtüsü nedeniyle dýþlananlarý, ana dilinde eðitim hakký engellenenleri, okul ve dershane arasýnda koþuþtururken istediði gelecekten mahrum býrakýlan gençleri, mevsimlik iþçileri, "kentsel dönüþüm projelerine" kurban edilip evsiz barksýz býrakýlanlarý, tarlalarý yaðma edilip, ürünü toprakta kalanlarý, ormanlarý "geliþim projeleri" adý altýnda satýlanlarý, ayrýmcýlýða Suyumuzu zehir edenlere geçit vermeyelim! Konsey'nin düzenlediði Forum'un gerçek amacý ise suyu ticarileþtirme ve özelleþtirme çalýþmalarýna hýz vermekten baþka bir þey deðil. Hemen her ülkenin hükümet yetkilileri ile Nestle, Suez, Coca-Cola gibi dev þirketler Ýstanbul'a üþüþecek. Dünya Su Konseyi Baþkaný Loic Fauchon'nun açýklamalarý su sorununu aslýnda nasýl çözmek istediklerini yeterince ifade ediyor: "Ýnsanlar su faturasýna cep telefonu kadar ödeme yapmaya razý olursa hiçbir sýkýntý kalmayacak." Pardon! Þu "ufak" gerçekliði unutmuyor mu: Ýnsanlar cep telefonu kullanmadan da yaþabilirler, ama su kullanmadan yaþayamazlar. Son 20 yýldýr kiþi baþýna düþen su miktarýnýn 4000 metreküpten 1430 metreküpe düþtüðü ve artýk su fakiri sayýlan ülkelerden birisi olan Türkiye'de de Dünya Su Forumu yaygýn protestolar ile karþýlaþacak. Forumun toplandýðý tarihlerde suyun ticarileþtirilmesi-özelleþtirmesine karþý uluslar arasý sendikalar ve sosyal hareketler de Ýstanbul'a gelerek protesto gösterileri, sempozyum ve atölye çalýþmalarý, sanat sergileri ve film gösterimleri gibi birçok etkinlikte yerel öznelerle buluþacak. uðrayanlarý, fikrini, kimliðini söylemekten korkar hale getirilenleri, cinsel istismara uðrayanlarý; yani bütün halklarýmýzdan, ezilen, sömürülen kadýn ve erkekleri bizimle yan yana durmaya çaðýrýyoruz. Önce katýlan sonra katýlan, çok olan az olan, örgütlü ya da bireysel katýlan ayrýmý olmayacak aramýzda... Hepimiz eþit olacaðýz... Program ve tüzüðü birlikte tartýþarak yazacaðýz... Demokrasiyi, özgürlüðü, adaleti, eþitliði, kardeþliði, dayanýþmayý ve barýþý öncelikle bu inþa sürecinde aramýzda hayata geçireceðiz... Tüm yurttaþlara sesleniyoruz, sesimize sesinizi, aklýmýza aklýnýzý, yüreðimize yüreðinizi katýn. Gelin bu topraklarda hep beraber yeni bir umut yaratalým. Birbirimize güvenelim, korkularýmýzdan kurtulalým, katliamlarý durduralým. Böyle bir birlikteliðin bundan sonra nelere talip olacaðýný, ne araçlar yaratýp nasýl yola devam edeceðini hep beraberce belirleyelim... Bu aslýnda sizin davetiniz." NATO ya HAYIR! Savaşa HAYIR! Savaþ karþýtlarý 60. kuruluþ yýl dönümünde NATO'nun saldýrgan askeri ve nükleer politikalarýna 4 Nisan'da Strasbourg'a protesto edecek. Türkiye'de de "NATO'ya Hayýr" kampanyasý çalýþmalarýna baþladý. Sendika, meslek odalarý, savaþ karþýtý grup, sosyal hareketler ve aralarýnda Antikapitalist'in de bulunduðu siyasi parti ve gruplar 4 Nisan'da Ýstanbul'da bir miting örgütleyecekler. Kampanyanýn çalýþmalarýný tanýtan Prof. Dr. Tahsin Yeþildere, "NATO'nun daðýtýlmasýný istiyoruz çünkü NATO yoksul ülkeler üzerinde baský aracýdýr, sivillerin katilidir, yasaklanmýþ silahlarý kullanan bir suç örgütüdür" diye konuþtu.

3 - 3 - Yerel Seçimler ve Sol Yerel seçimlerde ortak sesimizi yükseltelim 2 Sertuğ Çiçek 9 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde verilecek oylar sadece günlük yaþamýmýzý doðrudan etkileyen yerel yönetimleri belirlemeyecek ayný zamanda AKP hükümeti için bir referandum niteliði taþýyacaktýr. Yerel seçimler emekten, ezilenden, demokrasi ve adaletten yana olanlarýn sesini duyurmasý, Sol'un ortak taleplerinin yükseltilmesi için önemli bir olanak yaratýyor. Çeþitli sosyalist parti ve gruplarýn Kürt hareketiyle birlikte seçimlerde ortak bir tavýr içinde davranma iradesi bu yönde olumlu bir adýmdýr. Bu birliktelik üzerinden ortaklaþa hareket ederek bazý seçim çevrelerinde belediye baþkanýnýn kim olacaðýný etkilemek ve bazý belediye meclislerine temsilcilerimizi göndermek mümkündür. Milletvekili seçimlerinin aksine belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesinde ne yazýk ki yüzde 10'luk seçim çevresi barajý var. Yani herhangi bir belediye meclisine (partili ya da baðýmsýz) girebilmek için o seçim çevresindeki geçerli oylarýn 10'undan fazlasýný almak gerekiyor. Yüzde 10'luk baraj ülke geneli deðil sadece seçim çevresi barajý olduðundan bazý seçim 29 Mart 2009 yerel seçimlerine Türkiye kriz ortamýnda giriyor. Kapitalizmin merkezi ABD'de baþlayan kriz, dünya çapýnda yayýlýyor. Krizin kaynaðý halk kitlelerini yoksullaþtýran, neo-liberal politikalarý uygulayan aþýrý kar hýrsýna dayanan kapitalizmdir. Yýllardýr IMF'ye baðlý politikalarý uygulayan Türkiye ekonomik krizden en çok etkilenecek ülkelerdendir. Krizin etkileri þimdiden iþten atmalar, düþük ücretler ve artan zamlarla görülmektedir. Uluslar arasý sermayenin politikalarýný baþtan beri köklü bir biçimde uygulayan AKP hükümeti bu krizin sorumluluðuna ortaktýr. AKP hükümeti bu krizin yükünü emekçilere, geniþ halk kesimlerine yýkmayý amaçlamaktadýr. Mevcut kriz ortamýnda egemen güçler ve sýnýflar kendi çýkarlarý etrafýnda emekçileri saflaþtýrmaya ve yedeklemeye çalýþýyor. Bu güçler arasýnda bugüne kadar uygulanan sömürü politikalarýný sürdürme konusunda ciddi bir farklýlýk bulunmuyor. Kürt sorununu baský ve þiddet politikalarý çerçevesinde 'çözme' konusunda da bir farklýlýk görünmüyor. Ve yine emperyalizmin politikalarýna baðýmlýlýk konusunda da bir farklýlýk görünmüyor. Fark sömürüden elde edilen servetin nasýl paylaþýlacaðýnda ve Türkiye'nin bölgede emperyalizm politikalarýna baðýmlý olarak oynayacaðý rolün kimin tarafýndan yürütüleceðinde ortaya çýkýyor. Birliðimizi güçlendirelim; ezilenlerin umudu, egemenlerin kabusu olalým!!! çevrelerinde bu barajý aþarak belediye meclislerine temsilci yollamamýz mümkün olabilir. Bu nedenle öncelikle gerçekçi hedefler belirlemek zorundayýz. Her yerelde son genel seçimlerdeki oylarýmýzýn toplamýna bakarak nerede iddialý olabileceðimizi görmemiz mümkün. Vereceði oyu önemseyen seçmenlerin çoðunluðu gerçekçi görünmeyen seçeneklere uzak dururlar. Yapýlan her propaganda çalýþmasý deðerli ve önemlidir. Ancak bunun ötesine geçmeye yönelik kazanma hedeflerimiz olmalý, seçimlerde kitlelere gerçekçi bir sol alternatif sunabilmeliyiz. Yerel seçimlerde yapýlacak çalýþmalar bu genel hedefe hizmet ettiði sürece desteklenmeli. Ortak olarak çýkartacaðýmýz her aday bu genel hedefe doðru atýlan küçük ama önemli adýmlar olarak deðerlendirilip teþvik edilmelidir. Her seçim bölgesi için tek bir reçete sunmak mümkün deðil. Ancak yerel seçimlerin bazý konularda AKP için referandum olacaðýn da unutmamalýyýz. Bu referandumlardan birisi Kürt bölgelerindeki yerel seçim sonuçlarýyla ortaya çýkacak. Seçimler, AKP'nin Kürt sorunu karþýsýndaki yaklaþýmýnýn BÝZ VARIZ! Egemen güçler 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde bugüne kadar uyguladýklarý krizi yaratan sömürü politikalarýna, piyasacý politikalarýna bir kez daha onay istiyor. Yine egemen güçler Kürt sorununda devlet olanaklarýný da harekete geçirerek AKP eli ile DTP'ye yönelik saldýrý politikalarýný artýrarak DTP'nin yönettiði yerel yönetimleri ele geçirmeyi hedefliyor. Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýnda eþitlikçi-özgürlükçü, halktan yana bir seçeneði ortaya çýkarmak bu yerel seçimlerin temel bir görevi olarak önümüzde duruyor. Ýþte bunun için emperyalizme, kapitalizme ve bunlarýn ürettiði gericiliðe karþý çýkan, askeri vesayeti milliyetçi-ýrkçý, ayrýmcý ve cinsiyetçi politikalarý reddeden, ekolojik dengeyi savunan, Kürt sorununun demokratik çözümünü isteyen, Alevi yurttaþlarýn inanç özgürlüðü ve eþitlik taleplerine sahip çýkan emekten, eþitlikten, özgürlükten yana güçler olarak 29 Mart 2009 yerel seçimleri için bir araya geliyoruz. Yerel yönetimlerin halk yararýna tüm unsurlarýný tasfiye eden, böylece halk yararýna kurumlar olmaktan çýkartýp piyasa kurumlarý haline dönüþtüren ve halkýn temel kamusal haklarýný gasp eden Neo- Liberal politikalara karþý halkýn haklarýný kazanma hedefiyle çabalarýmýzý ortaklaþtýrýyoruz. bölge halký açýsýndan nasýl görüldüðü konusunda kýymetli bir gösterge olacak. Özellikle Diyarbakýr öne çýkacak. DTP'nin alacaðý her fazla oy Kürt sorununun diyalog ve barýþ içinde çözülmesini isteyenleri güçlendirecektir. Antikapitalist, il genel meclisi seçimlerinde her yerde oylarýn DTP'ye verilmesi için mücadele edecektir. DTP'ye verilen oylar bir yandan Kürt sorunu üzerinden yükseltilen milliyetçi fikirlerle tartýþmamýzý saðlayacak, diðer yandan savaþýn bitirilip Kürt halkýnýn adil-demokratik çözüm talebini güçlendirecektir. Mümkün olan her il, ilçe, belde ve mahallede emekçilerin demokrasi anlayýþýna uygun olarak en geniþ emek ve toplumsal muhalefet dinamiklerini kapsayan, oluþturduðumuz ve oluþturacaðýmýz yerel platformlarda, halkýn çýkarlarýný temel alan programlar çerçevesinde ortak adaylarýmýzý halkýn katýlýmýný içeren demokratik yöntemlerle belirleyerek emekçilerin ve ezilenlerin alternatifini yaratmaya çalýþacaðýz. Düzen güçleri tarafýndan DTP' ye yönelen milliyetçi-ýrkçý ve gerici saldýrýlara karþý duracaðýz. Halkýn karar süreçlerinde örgütlü bir biçimde yer alarak söz, yetki, karar sahibi olduðu demokratik ve katýlýmcý bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. Yerel yönetimlere emekçilerin ihtiyaçlarý doðrultusunda merkezi bütçeden kaynak aktarýlmasýný ve yerel hizmetleri piyasalaþtýran, taþeronlaþtýran, özelleþtiren, parasý olanýn hizmet alacaðý yerel yönetim anlayýþýna son verecek kamucu-sosyal bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. Antikapitalist, DHP, DÝP Giriþimi, DSÝP, DTP, EMEP, EHP, ESP, Halkevleri, HKM, Kaldýraç, KÖZ, ÖDP, SEH, SDP, Sosyalist Parti, SODAP, Teori ve Politika, TÖP, Türkiye Gerçeði, Yeþiller Partisi AKP'nin ekonomik kriz karþýsýndaki tercihlerine karþý tepkinin de bir düzeyde yansýyacaðý 29 Mart seçimleri, her türlü milliyetçi-ýrkçýergenekoncu-laik cepheci tutumuna karþýn AKP'yi cezalandýrmak isteyen, ekonomik krizden (doðalgaz faturalarýndan, iþsizlikten vb) bunalmýþ seçmenler için CHP'nin solunda baþka bir alternatifin inþasýna yönelik bir çalýþma olarak önem taþýmaktadýr. AKP ve CHP'nin Ergenekon konusundaki duruþu da seçime bir baþka etkendir. AKP'ye verilen oylarýn bir kýsmý hükümetin bu konudaki yaklaþýmýna destek olarak yorumlanabilir. Faþist MHP, Neo liberal AKP, Ergenekoncu CHP dýþýnda kitlelere gerçek bir sol alternatif inþa etmek için seçim ortamýndan mümkün olduðunca yararlanmalýyýz. Bunun için solcularýn, emekten, demokrasiden ve barýþtan yana güçlerin, ileride daha güçlü bir ortaklýða dönüþmesi perspektifiyle seçimlerde mümkün olduðunca birlikte çalýþmasýný saðlamalýyýz. Bu seçimlerde mevzi kazanabiliriz ve kazandýðýmýz her mevzi solda bir alternatifin inþasý için bizi bir adým daha hedefimize yaklaþtýracaktýr. CHP'nin solundaki alternatifi güçlendirelim. Yerel seçimlerde solun ortak adayý, insan haklarý savunucusu ve DTP Diyarbakýr milletvekili Akýn Birdal oldu. Birdal, DTP listesinden seçimlere katýlacak. ÝHD'nin eski baþkaný Birdal, Ergenekoncularýn bir dönem hedefinde yer almýþ ve yaralanmýþtý. Susurluk sürecinden baþlayarak derin devletle hesaplaþmanýn simge isimlerinden birisi olmuþtu. Akýn Birdal, geçtiðimiz genel seçimlerde Bin Umut Adaylarýnýn arasýnda yer aldý ve milletvekili seçildi. Birdal'ýn adaylýðý ve seçim kampanyasýnýn baþlangýcý 13 Þubat'ta düzenlenen basýn açýklamasýyla duyuruldu. Basýn açýklamasýna seçimlerde birlikte davranma iradesi gösteren solun ve Kürt hareketinin önde gelen temsilcileri ayný fotoðraf karesinin içinde el ele poz verdiler. Seçimlerle baþlayan ve geniþleyen bu güç birliðini büyütmek ve gerçekçi bir sol alternatif haline getirmek için hep beraber kollarý sývayalým

4 - 4 - Ulusalcılar anti-emperyalist mi? G Cem Uzun eorge Orwell'ýn "1984" romanýnda polis "Aþk Bakanlýðý"na, ordu da "Barýþ Bakanlýðý"na baðlýdýr. Kitabýn yayýmlanmasýný izleyen yýllarda hayat adeta sanatý taklit etti. Birçok batý ülkesinde "savaþ" bakanlýðýnýn adý "savunma" bakanlýðý olarak deðiþtirildi, ama savaþlar daha ölümcül oldu. Ýsim deðiþikliðinin hedefi savaþ ve saldýrganlýðý ortadan kaldýrmak deðildi. Gazze'yi bombalayan ve Filistinlileri katleden de Ýsrail ordusu deðil "Savunma Kuvvetleri"dir. Artýk iþgale "iþgal" de denmiyor. Ýþgali gerçekleþtirenler "sýnýr ötesi operasyon" gibi tanýmlamalarla yaptýklarý iþi aklamaya yöneliyorlar. Vietnam Savaþý boyunca Amerikan medyasý "ölüm" veya "öldürme" kelimelerini kullanmaktan kaçýndý. Ve tabii ki Türkiye'nin 1974'de Kýbrýs'ý iþgal etmesine "Barýþ Harekâtý" adý verildi. George Orwell'ýn 1948'de yazdýðý romanda kelimelerin tam zýt anlamlar taþýmasýnýn arkasýnda Soðuk Savaþ'ýn baþlamasý vardý. Orwell, batýda hüküm süren "demokrasi için mücadele" söyleminin aslýnda dünyanýn her tarafýnda diktatörlükleri destekleme anlamýna geldiðini gözlemledi. Doðu Bloku'nun "Halk Demokrasileri" de diktatörlüklerdi. Birbirlerinin karþýsýna dikilen bu yalan makineleri, kelimelerin anlamlarýný çarpýtarak iþliyorlardý. Bugün yine kelimelerin tam zýt anlamlar taþýdýðýný görüyoruz. Örneðin "sol". "Sol" kelime olarak Fransýz Devrimi sýrasýnda Ulusal Meclis'teki oturma düzeninden gelir. Monarþiye karþý çýkanlar, eski düzende radikal deðiþimler görmek isteyenler, daha fazla demokrasi ve eþitlik için mücadele edenler, meclis baþkanýnýn solunda otururlardý. Sol kelimesinin böylesi anlamlar taþýmasý beklenir ve genel kaný da bu yöndedir. Ancak "Sol" demokrasi ve eþitliðin söz konusu olmadýðý SSCB ve Doðu Avrupa'daki parti diktatörlüklerini destekleyenleri de tanýmlýyordu. Ergenekon davasýnda "Solcularýn" darbecilerle iþbirliði yapmakla suçlandýðýný görüyoruz. Yine "Sol" olarak anýlan CHP, Ergenekon sanýklarýnýn avukatlýðýna soyundu. ÖDP'de bile bir kanat diðerini "Ergenekoncu" olmakla suçluyor. Diðer taraftan ise "ýlýmlý Ýslamcý" AKP, Ýsrail'in Gazze'de uyguladýðý katliamý kýnarken Türkiye ve Ýsrail arasýndaki askeri ittifaký görmezden geliyor, gözlerden saklýyor. TSK bölgesel stratejisinin merkezine oturan Ýsrail ile ittifaka AKP kadar ýlýmlý olmayan Refah Partisi de karþý çýkmamýþtý. Söz ve eylem arasýndaki bu çeliþkinin kaynaðý, politik duruþlarý belirleyen þeyin son kertede sýnýf çýkarlarý olmasýdýr. Vietnam, baðýmsýzlýk ve Nike ABD'nin Afganistan ve Irak'a, Ýsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldýrýsý, Ergenekon vb geliþmeler üzerine emperyalizm ve anti-emperyalizm tartýþmasý sürekli gündeme geliyor. Bazýlarý Ergenekoncularý antiemperyalist olarak tanýmlayarak Ergenekon'un temizlenmesini isteyenleri iþbirlikçilikle suçluyor. Baþkalarý ise anti-kapitalist bir eksende olmayan anti-emperyalizmin mümkün olmadýðýný tartýþýyor. Bu tartýþma sorunludur, çünkü antiemperyalist ve anti-kapitalist tanýmlamalarý birey ve kurumlarýn görüþlerine atfen ancak onlarýn "eylemi"nden baðýmsýz olarak kullanýlýyor. Oysa görüþler ve özellikle de eylemler koþullardan baðýmsýz deðerlendirilemez; sýnýf çýkarlarýndan ayrýþtýrýlamaz. Vietnam örneðini ele alalým. Vietnam halkýnýn ulusal kurtuluþ mücadelesinin anti-emperyalist olduðu konusunda herhangi bir þüphe yoktur. ABD bu savaþta yenilgiye uðradý ve 25 yýlý aþkýn bir süre askeri müdahalelerde bulunamadý. "Vietnam Sendromu" olarak tanýmlanan bu durum özgürlülükleri için mücadele edenlere alan açtý. Ne var ki direniþe liderlik eden Komünist Partisi halen iktidarda ve dünyanýn en büyük Nike fabrikasý da Kuzey Vietnam'da! Evet, Vietnam'da anti-emperyalist bir mücadele yaþandý, ancak baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýnýn ardýndan baðýmsýzlýk hareketinin liderliði Kuzey Vietnam'ýn egemen sýnýfý haline gelerek emperyalist sistem içinde konumlandý. Dolayýsýyla Vietnam baðýmsýzlýk hareketi emperyalist sistem ile oluþan sorunu çözünceye kadar anti-emperyalist içeriðe sahip bir mücadele verdi. Ancak ardýndan sistem içinde yerini aldý. Böylesi güçlerin anti-emperyalistliði tutarlý deðildir. Bunun tam tersi de söz konusu olabiliyor. Uzun yýllar ABD'nin Ortadoðu'daki yakýn müttefiki ve Ýran'a karþý denge unsuru olan Irak diktatörü Saddam Hüseyin, 2003'te kendini ABD-Ýngiltere emperyalizminin iþgaline karþý savaþýr buldu. Bu, Saddam Hüseyin'i tutarlý bir anti-emperyalist yapmadý, yapmaz. Emperyalizm ve kapitalizm Emperyalizm, kapitalizmin günümüzdeki örgütlenme biçimidir. Kapitalizmi ve sermayeyi devletten baðýmsýz olarak ele alamayacaðýmýz gibi emperyalizmi de kapitalizmin kendisinden baðýmsýz, devletlerarasý bir iliþki biçimi olarak düþünemeyiz. Devletlerin önemli bir rol oynadýklarý kapitalizmin bu uluslararasýlaþmýþ biçiminde ekonomik rekabet askeri rekabete ve savaþa yol açabiliyor. Sistemin çeliþkileri ve ulusal baðýmsýzlýk talepleri küçük ve büyük devletler arasýnda çatýþmalara neden olabiliyor. Kýsmi de olsa böylesi çatýþmalar sistemin istikrarýný bozabiliyor. Kýsmi çatýþmalarda bazý güçler emperyalizmle karþý karþýya geliyorlar. Bu güçlerin kendisini tutarlý "antiemperyalist" olarak tanýmlamak hatalý olur. Ancak belirli bir konjonktürde ve emperyalist sistemle yeni bir uzlaþma yakalayýncaya kadar "anti-emperyalist eylem" söz konusu olabilir. Yüz yýl önce Lenin ulusal baðýmsýzlýk hareketlerinin önemine dikkat çekiyor ve iþçi sýnýfýnýn emperyalizme karþý bu hareketleri desteklemesi gerektiðini tartýþýyordu. Ancak Lenin her baðýmsýzlýk hareketinin baþarýlý olduðu takdirde kendi ulusal devletini kurup emperyalist dünya düzeni içinde yerini alacaðýnýn unutulmamasý gerektiði uyarýsýnda bulunuyordu. Yani baðýmsýzlýk hareketlerinin "kýzýla boyanmasý"na karþý çýkýyordu. "Tutarlý anti-emperyalist olmak için anti-kapitalist olmak zorunda mýyýz" sorusunu farklý sormak daha doðru olacaktýr: "Emperyalist sistemin parçasý olmak konusunda kaçýnýlmaz bir güdüsü olmayan güçler var mý?" Emperyalist sistemden hiçbir çýkarý olmayan tek güç iþçi sýnýfýdýr. Marx bunu "iþçilerin zincirlerinden baþka kaybedecekleri bir þey yoktur" sözleriyle ifade etmiþtir. Tabii ki bu nesnel durum her dönemde iþçi sýnýfýnýn politik eylemine dönüþmez. Ýþçi sýnýfýnýn emperyalist sistemin bir parçasý olmaktan çýkarý olmamasý iþçi sýnýfýnýn her an anti-emperyalist mücadeleye atýlacaðý anlamýna gelmiyor. Otomatik olmayan bu süreç ideolojik-politik etkenlere ve sýnýfýn politik örgütlülüðünün gücüne baðlýdýr. Egemen sýnýf da elindeki bütün ideolojik araçlarý kullanarak iþçi sýnýfýný etkisizleþtirmeye çalýþýr. Ýngiltere'de kriz nedeniyle yaþanan iþten çýkartmalara karþý "Britanya'daki iþler Britanyalý iþçilerin olmalý" talebiyle grevler yapýldý. Ýþçiler bir yandan sistemden memnuniyetsizlik (bir tür anti-kapitalizm) dile getirirken iþçi sýnýfýný bölen milliyetçilik kapanýna kýsýldýlar ki bu kapaný da Britanya egemen sýnýfýnýn Ýþçi Partili ideologlarý kurmuþlardýr. Hamas ve Lübnan Hizbullah'ýný Ýsrail'e karþý veya Chavez'i ABD'ye karþý destekliyoruz çünkü onlarýn mücadeleleri sistemin bütününü zayýflatýyor. Bu güçler antiemperyalist eylemde bulunuyorlar. Bu eylemler emperyalist sistemi zayýflatarak dünya iþçilerinin çýkarlarýna hizmet ediyor. Chavez'in danýþmanlarýndan birisi Ýstanbul'da katýldýðý panelde Chavez'in politikalarýnýn anti-emperyalist olduðunu ama asla anti-kapitalist olmadýðýný ifade etti. Bunun nedeni Chavez'in iþçi sýnýfý lideri olmamasýdýr. Evet, Chavez radikal bir lider ama hareketin sýnýf karakteri onun sýnýrlarýný belirliyor. Hamas da emperyalist sisteme kafa tutuyor, ancak sýnýf karakteri nedeniyle FKÖ'nün yaþadýðý deðiþim Hamas'ý da ayný noktaya getirebilir. Türkiye'deki ulusalcý (ve "Ergenekoncu") Sol kendisini antikapitalist ve anti-emperyalist olarak tarif ederek TSK etrafýnda kümelenmektedir. Oysa Türk Silahlarý Kuvvetleri tutarlý anti-emperyalist olamaz. TSK, Türkiye egemen sýnýfýnýn hegemonik bir parçasýdýr ve egemen sýnýfýn iktidarýný korumak ve güçlendirmek için çalýþýr. Türkiye egemen sýnýfý dünya emperyalist sistemine karþý deðil tam tersine onun daha güçlü bir parçasý olmak için mücadele etmektedir. Ulusalcý Solun anti-emperyalizmi Türkiye egemen sýnýfýnýn çýkarlarý ile uyumludur. Bu da tabii ki kendi baþýna bir paradokstur çünkü verili statüko her zaman NATO'ya ve Ýsrail ile ittifaka sadýk kalmýþtýr. Yani kendisini anti-emperyalist olarak tanýmlayan Sol, anti-emperyalist olmayan bir egemen sýnýfýn peþine takýlmaktadýr. 27 Mayýs 1960'daki sözde "sol darbe" sonrasýnda yapýlan ilk açýklamada darbeciler NATO'ya baðlýlýk beyan ettiler. Ne var ki halen birçok Solcu bu darbeyi "ilerici" veya "antiemperyalist" olarak tanýmlar. Tutarlý bir þekilde anti-emperyalist olabilecek tek güç iþçi sýnýfýdýr çünkü bu sistemden hiçbir çýkarý yoktur. Tam da bu nedenle Sol, Türkiye egemen sýnýfýnýn çýkarlarýnýn peþine takýlmayan enternasyonalist bir çizgi geliþtirmek durumundadýr. Enternasyonalistler bu sistemden hiçbir çýkarý olmayan yani nesnel olarak anti-emperyalist ve antikapitalist olan iþçi sýnýfýnýn tarafýndadýr. Ýþçi sýnýfý dýþýndaki güçlerin tutarlý olmayan anti-emperyalist eylemleri tabii ki desteklenir ve desteklenmelidir. Ancak bu destek egemen sýnýfa ve onlarýn "tetikçi" "darbeci", "statükocu", "baskýcý", "iç savaþ kýþkýrtýcý" Ergenekoncularýna verilemez. Çünkü, onlar kendilerine anti-emperyalist" dese de eylemleri asýl olarak Türkiye ve dünya egemenlerini iþçi sýnýfý ve ezilenlere karþý güçlendirmektedir. Solun asýl meselesi iþçi sýnýfýnýn nesnel ve tarihsel çýkarlarý için mücadele sahnesine çýkabilmesinin ideolojik politik örgütlülük gereklerini yerine getirmektir. Ancak böyle bir "Sol", Sol tanýmýný hak eder.

5 Ergenekon derin devlettir; derin devlet demokrasiyi tehdit eder Derin devletin tamamen yok edilmesi gerekir!! ir süredir unutulan refah temalarý üzerinden yükseldi. Ergenekon, geçtiðimiz ay yeni Btutuklamalarla birlikte yeniden gündeme geldi. Toplumsal muhalefetin ve solun kafasý karýþýk. Çok deðil bundan 13 sene önce Susurluk'ta derin devletin ucunun görülmesiyle büyük kitleleri bir araya getiren Bir Dakika Karanlýk eylemlerine liderlik eden sol, bugün pisliðin çok daha büyük olduðunu bütün topluma gösteren Ergenekon sürecinde neden hareketsiz? Bu soru(n) son derece önemli. Çünkü bu soruyu sormadan ve ona doðru cevaplarý üretmeden derin devletten kurtulamayacaðýz. Zira AKP (diðer bütün toplumsal meselelerde sýkça gösterdiði gibi) bu konuda da güvenilmez olduðunu gösteriyor. Bu açýdan solda duran; demokrasi, özgürlük, adalet ve eþitlik gibi son derece merkezi meselelerde AKP'ye güvenmeyenler haksýz deðiller. Ancak "ben AKP'ye güvenmiyorum" deyip AKP'nin þu veya bu niyetle baþlattýðý Ergenekon operasyonlarýný bir "aldatmaca", "kamuoyunu yanýltma hilesi", "gerçek amaçlarýný saklamak için kullandýklarý sahte maskeler" veya "aslýnda þeriat düzenini kurmaya çalýþýyorlar" olarak deðerlendirmek ve Ergenekon operasyonlarýna karþý çýkmak veya tutumsuz kalmaya çalýþmak da bir o kadar saçmadýr. Yolumuzu doðru çizmek için birtakým temel sorularý sormamýz ve cevaplamamýz gerekiyor. Derin devlet kime karþý? Son dönemki Ergenekon operasyonlarý Avrupa'nýn neredeyse her ülkesinde derin devlet yapýlarýnýn Soðuk Savaþ döneminde kurulduklarýný iyice ortaya serdi. Gladyo denilen bu yapýlarýnýn hedefi solu ve toplumsal muhalefeti sindirmek, uluslar arasý sömürü sisteminin devamýný saðlamak ve yerel egemen sýnýfýn çýkarlarýna hizmet etmek amacýyla egemen ideolojinin devamýný garanti altýna almaktý. Yenilerde vizyona giren "Güz Sancýsý" filminin konusunu teþkile eden 6-7 Eylül 1955'teki olaylar Türkiye'deki derin devlet (Gladyo) yapýlanmasýnýn ilk icraatý olarak karþýmýza çýkar. 6-7 Eylül, Kýbrýs'taki Ýngiliz emperyalizmine karþý mücadele eden birleþik Rum ve Türk mücadelesini bölmek üzere Türkiye'yi devreye sokma planlarýnýn ilk adýmýný teþkil ediyordu. Bu adýmla Türkiye'de egemen sýnýf yarattýðý anti-rum milliyetçi histeriyi kullanarak Kýbrýs'ý iþgal edecek; böylece hem adadaki 2 Ýngiliz üssünün kapanmamasýný saðlayacak hem de savaþ uçaklarýyla bir saatte Ortadoðu'ya eriþmenin mümkün olduðu Kýbrýs'ta kendisi de güç kazanacaktý. Solun ve iþçi sýnýfý muhalefetinin güç kazandýðý 60'lý ve 70'li yýllarda Türkiye'deki derin devlet tamamen yerel muhalefeti sindirmek için kullanýldý. Gerek doðrudan doðruya devletin memuru olan polis, MiT ajaný ve askerler gerekse devletin silahlandýrdýðý ve desteklediði faþist çapulcular muhaliflerin ve sendikacýlarýn üstüne salýndý. O dönemde kontr-gerilla olarak bilinen derin devlet yapýlarý toplumda infial ve kargaþalýk yaratan büyük katliamlarda da görev aldý: Çorum- Maraþ katliamlarý, Mayýs katliamý, Türkiye'nin çeþitli yerlerinde muhaliflerin ve toplumda öne çýkmýþ gazeteci, aydýn ve sendikacýlarýn katledilmesi, ve daha neler neler.. Bu katliamlarýn ve cinayetlerin, toplumsal yapýnýn egemenlerin çýkarýna baþtan ayaða deðiþtirilmesi fýrsatý saðlayan 12 Eylül 1980 darbesi ön hazýrlýðý olduðu daha sonraki yýllarda ortaya çýkacaktý. Dolayýsýyla Ergenekon operasyonlarýnýn ortaya serdiði "toplumda kargaþalýk yarat (Danýþtay saldýrýsý, Þemdinli olaylarý, Diyarbakýr, Ýstanbul ve Ankara'da patlayan bombalar), sonra da darbe yap ('Sarýkýz' ve 'Ayýþýðý' darbe planlarý)" taktiði egemen sýnýf için yeni deðil. 12 Eylül darbesini takip eden yýllarda derin devlet güçleri muhaliflere karþý kullanýlmaya devam etti. Kürt hareketinin güç kazandýðý 80'li yýllarýn ortasýndan itibaren derin devlet yapýlarý güneydoðu ve doðuda aktif bir þekilde kullanýldý. Geçtiðimiz günlerde eski PKK itirafçýsý ve JÝTEM elemaný Abdülkadir Aygan 90'lý yýllar boyunca JÝTEM'in bölgedeki faili meçhul(!) cinayetlerin yüzde 80'ini iþlediðini gazetelere itiraf ediyordu. JÝTEM'in kurucularý ve lider kadrosunun bir kýsmý bugün Ergenekon tutuklusu olarak yargýlanýyor. 90'lý yýllarda derin devletin en karanlýk yüzü JÝTEM olsa da derin devlet sadece JÝTEM'le sýnýrlý deðildi. 90'larýn baþýndan itibaren solun boþ býraktýðý alanlarý doldurarak güçlenen Ýslami hareket, egemen sýnýfý tehdit eder hale gelmiþti. Ýslami hareketin popülerleþmesini engellemek için Kemalist kimlikleriyle öne çýkmýþ gazeteci ve yazarlar derin devlet güçleri tarafýndan öldürüldü; Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uðýr Mumcu ve baþkalarý. Bu cinayetlerin sorumluluðu Ýslamcýlara atýldý. Amaç toplumda manipülasyon yaratýp kendisine tehdit olarak algýladýðý Ýslami hareketi zayýflatmaktý. Bununla birlikte Ergenekoncularý "laik devletin savunucularý" olarak görenler (veya görmek isteyenler) Türkiye'deki Hizbullah'ýn devlet güçleri tarafýndan kurulduðunu, Hizbullah'ýn özellikle Kürt illerinde PKK'ye karþý desteklendiðini unutuyor. Eðer güneydoðuda 90'lý yýllar boyunca iþlenen faili meçhul(!?!) cinayetlerin yüzde seksenini JÝTEM iþlediðiyse geri kalanýný da bu Hizbullah iþledi. Laikliðiyle övünen ve bizden de bu laikliði(!?!) korumak için arkasýnda yedeklenmemizi, kendisiyle birlikte tutum almamýzý isteyen bir devlet, radikal Ýslami amaçlar taþýyan bir grubu bilfiil kendisi kuruyor ve yönetiyor!!! Egemenler gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyor. Hiçbir zaman gerçek bir "laik ve demokratik" cumhuriyet istemediler. Gerçekten laik olan bir devlette, dinin tek bir yorumu (Sünnilik) üzerine kurulu bir dinsel mekanizma kurulmaz; Türkiye'de 80 bin imam var ve bunlar devlet memuru. Gerçek bir laik ortamda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi bir kurum olmaz; gerçekten laik bir devlet bütün vatandaþlarýnýn farklý dini görüþlerine eþit mesafede davranýr; gerçekten laik bir devletin okullarýnda din dersi (üstelik sadece Sünniliðin anlatýldýðý) zorunlu olmaz; gerçekten laik bir devlette, darbe yapanlar, darbenin toplumsal tabanýný oluþturmak için kent kent düzenledikleri mitinglerde ellerinde Kur'anlarla dolaþmaz (12 Eylül darbesini yapan ayný ordunun o zamanki baþý olan Kenan Evren, bunu yapmýþtý!) Egemenlerin gerçek derdi demokrasi de deðil: geçmiþte bir dolu darbeler yapmýþ, en az o kadar darbe giriþiminde bulunmuþ, siyasete sýk sýk müdahale eden, kendi kurum yapýsý içinde demokrasinin 'd'sinin olmadýðý (sýký bir emir-komuta zinciri) bu ordu mu demokrasiyi savunacak!!! Kaldý ki bu ordu, geçmiþten bugüne oluþturduðu-içine girdiði derin yapýlar vasýtasýyla, tüm hukuk kurallarý ve insan haklarýný bir kenara býrakarak topluma ölüm ve kan kusturdu. Atanmýþlarýn (özellikle Türkiye'deki egemen sýnýfýn liderliðini yapan ordunun) kendilerinde gördükleri yönetme hakkýný ellerinden almadan, Türkiye'de ne demokrasi, ne özgürlük, ne refah, hatta ne gerçek bir laiklik mümkün deðil AKP þeriatçý; laik güçleri - orduyu - tasfiye etmeye çalýþýyor (mu) AKP, 28 Þubat 1997'deki askeri müdahale sonrasý yenilmiþ radikal Ýslami hareketin baðrýnda oluþtu. Ancak AKP kadrolarýnýn hepsinin Ýslamcý olmadýðýný, AKP'nin þu anki önemli isimlerinin bir kýsmýnýn eski faþist, eski Özalcý veya muhafazakâr olduðunu görmek gerek. Bunun da ötesinde AKP'nin þimdiye kadar yürüttüðü politikalar hiç de radikal Ýslami bir programýn unsurlarý deðil. Ýslami hareket gerek Ortadoðu'da gerekse Türkiye'de solun boþ býraktýðý alanlarý, soldan devþirme kimi politikalarla doldurdu ve 90'lar boyunca özellikle sosyal adalet ve AKP ise ekonomik hayatta þimdiye kadar zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan özelleþtirme politikalarý uyguladý; uluslar arasý düzeyde radikal Ýslam Amerika'ya karþý mücadele ederken AKP Ortadoðu'da Ýsrail'de sonra Amerika'nýn en önemli müttefiki rolünü devam ettirdi; hatta Kürt sorunu, Kýbrýs, Ermeni meselesi gibi Türk egemen sýnýfýnýn temel ideolojik konularýnda hep statükocularla uzlaþtý Velhasýl AKP, batý tarzý klasik bir muhafazakâr parti olduðunu söylüyordu. Tam da buna uygun davrandý. AKP'nin asýl derdini sakladýðý, yani takiye yaptýðýný söylemek de abes. Zira tabanýna þimdiye kadar Ýslamcý hareketin temel motiflerinin tam tersi sinyaller gönderip bu saatten sonra o tabaný "Ýslami devrime" uygun hale getirmeyi istese bile yapamaz. Bununla birlikte AKP, Amerika ve uluslar arasý kapitalizmle tam bir uyum içinde ekonomik ve siyasi programlarýný uygularken (özelleþtirme, ABD'nin Ortadoðu iþgalinin bir parçasý olma, vs.) onun tam tersi olduðu söylenen ordu ne yaptý? Hiçbir þey! AKP'yle tam bir uyum içinde özelleþtirmeleri savundu ve hatta ondan paylar aldý (Erdemir demir-çelik fabrikalarýnýn özelleþtirme ihalesini OYAK kaptý!). Amerika'nýn Irak iþgalinde ise sadece kendisinden baðýmsýz bir Kürt yönetimi olasýlýðýna karþý çýktý, eðer tümden ABD politikalarýný reddetmiþ olsaydý, örneðin Afganistan'a asker göndermez, hâlâ daha oradaki iþgalci ordularýn bir parçasýný oluþturmazdý! Kaldý ki en az AKP kadar ordu da kanlý Irak pastasýndan pay kapma derdindedir. Bu yüzden AKP ile ordu arasýnda temel meselelerde hiçbir farklýlýk yok. Ýkisi de arabanýn hangi yöne gitmesi gerektiðinde hemfikir: bizim için cehennem, onlar için dikensiz gül bahçesi. Aralarýnda sürücü koltuðuna kimin oturacaðý konusunda anlaþabilmiþ deðiller halen; o kadar Amerikancý AKP, anti- Amerikan orduyu tasfiye etmeye çalýþýyor (mu)? AKP'nin ABD'yle tam bir uyum içinde olduðu bir gerçek. Buna karþýn ordunun Amerika'ya karþý çýktýðýný söylemek son derece saçma. Her þeyden önce týrnaðýna kadar Amerikan silahlarýyla donatýlmýþ olan Türk ordusunun ABD'ye (en azýndan merkezi konularda) karþý çýkmasýný beklemek naiflik olacaktýr. Diyelim ki sadece ordunun lider kadrosu ABD'ci, ama ordunun içinden bir kanadýn ABD'ye karþý çýktýðýný düþünmek de saçmadýr. Toplumda bazý kesimlerin Ergenekon operasyonunda içeri týkýlan subaylarýn böylesi bir kanatta olduðunu düþünüyor. Oysaki orduda emir-komuta zinciri son derece güçlü. 27 Mayýs dýþýndaki bütün darbe ve müdahaleler ordunun en üst kademesince yönetildi. Bu darbe ve müdahaleler de ABD tarafýndan her zaman onaylandý (27 Mayýs dâhil) Ergenekoncular kendilerini anti- Amerikancý olarak gösteriyor. Bunun doðru olduðu düþünsek bile bunun iþçi sýnýfý ve ezilenler açýsýndan illa ki olumlu bir þey olmadýðý açýktýr. (devamý 8. sayfada)

6 - 6 - Bu kapitalizmin krizi Faturayý kapitalistlere ödetelim " H. Mesut Çelebioğlu Var mý, yok mu", "yok caným o kadar da büyüktü, deðildi" derken ekonomik kriz kapýmýzý çalýyor. Türkiye'de de otomotiv ve tekstil sektörü baþta olmak üzere iþçi kýyýmlarý, geçici iþ durdurmalarý yaþamaya baþladýk. Geçtiðimiz yýllarda iyice önem kazanan ihracat geçtiðimiz aylarda ciddi oranda düþtü. Sanayide kapasite kullaným oranlarý da ihracattaki ve yerel Pazar talebindeki düþmeyle birlikte çok büyük oranda düþtü; öyle ki geçtiðimiz seneki kapasite kullaným oranýný gösteren rakamlar 2001 krizinden daha küçük. Bütün bunlar Türkiye'nin ciddi bir kriz tehdidi altýnda olduðunun göstergesi. Bazý iktisatçýlar yaþadýðýmýz krizi basit bir finansal kriz olarak deðerlendiriyorlar. Bunlara göre sanki bazý Amerikan ve Avrupalý bankalar zor durumda; Türkiye'deki finansal sistemse saðlam. Dolayýsýyla kriz Türkiye'yi fazla etkilemeyecek. Keþke bunlarýn yalanlarý doðru olsa diyor insan... Bu kriz sistemin genel yapýsýndan kaynaklanýyor. Kapitalizm, insanlýðýn ortak malý olan kaynaklarýn insan ihtiyaçlarýný karþýlamak için deðil kâr ve sermaye birikimi için kullanýlmasýna, dolayýsýyla toplumun kaderinin bir avuç aç gözlü kapitalistin bencil çýkarlarýna hizmet etmeye dönük bir sistem olduðu için þu anda bu durumdayýz; yeniden! Bütün büyük krizler finansal sektörde baþladý Kapitalizmin yaklaþýk 200 yýllýk tarihinde uluslar arasý çapta etkisini gösteren 20'nin üzerinde kriz dalgasý yaþandý. Bütün bunlar önce borsadaki deðerli kâðýtlarýn hemen birkaç yýl içinde haddinden fazla deðerlenmesi ve ondan sonra da hýzla dibe çökmesiyle baþladý. Yani ellerinde fazla para bulunduran kiþiler bu paralarý kumara yatýrdýlar. Bahisler çok yükseldi ve ondan sonra her kumar oyununun kuralý iþlemeye baþladý; çoðunluk kaybederken bazýlarý çok kazandý. Bu durum istisnasýz bütün krizlerde tekrarlandý; þu anda da kapitalistler bize ayný kötü filmi tekrar izlettiriyor. 1970'lerden bu yana dünya ekonomik sistemi zaten son derece nazlý bir seyir izledi. Büyüme rakamlarýnýn olduðu senelerinin peþini daralma dönemleri izledi, sistem iyice istikrarsýzlaþtý. Bunun temel nedeni aslýnda Marx'ýn "kâr oranlarýnýn düþme eðilimi" olarak açýkladýðý, reel üretim kesimlerindeki firmalarýn ve yatýrýmlarýn ortalama getiri oranlarýnýn gittikçe düþmesiydi. Mal ve hizmet üretimi kesimlerinde kâr oranlarýnýn düþmesinin dünya çapýnda üç önemli etkisi oldu: 1- Özel sektörün klasik üretim alanlarýnda yatýrýmlarý bulunan kapitalistler maliyetlerini düþürmek ve böylece kârlarýný artýrabilmek için iþçilerin gerçek ücretlerinde ve sosyal haklarýnda kesintiler uygulamaya dönük saldýrýlar baþlattý. 2- Özel sektörün üretmesinin hiçbir mantýðýnýn olmadýðý, kamu tarafýndan üretimleri gerçekleþtirilen mal ve hizmetler (eðitim, saðlýk, sosyal hizmetler, enerji, telekomünikasyon, hava ve demiryolu taþýmacýlýðý, vb.) özelleþtirildi. Bu yeni "kârlý" Duvarda ABD Hazinesi, kamyonda ise New York un borsalarýyla ünlü caddesi Wall Street yazýyor. alanlar özel sektöre açýldý. 3- Ancak tüm bunlar kâr oranlarýnýn düþme eðilimini zayýflatsa da durduramadý. Rekabet ve sermaye biriktirme açgözlülüðünün egemen olduðu kapitalizmde hâlâ fazla sermaye var ve bunlar üretim sektörlerinde kâr olmadýðý için paradan para kazanma yoluna sapýyor. Sonuçta atýl kalan sermaye fazlasý kumardan baþka bir þey olmayan finansal sektöre kaydý; ceplerinde para olan, ama bu kaynaklarý üretim için harcadýðýnda yeterince kâr edemeyeceðini gören kapitalistler bu kaynaklarý borsaya, devlet borçlanma senetlerine, faize veya spekülasyona yatýrýyorlar. Sonuçta da mali piyasalar ölçüsüz þekilde büyüyor ve "balon" belli bir noktadan sonra patlýyor. 4- Kâr oranlarýnýn düþmesi ayný zamanda kapitalist devletlerarasý rekabeti de kýzýþtýrýyor. Bu, silahlanma bütçelerinin kabarmasýna ve yerel ve dünya çapýnda etki gösteren savaþ ve çatýþmalarýn çýkmasýný tetikliyor. Amaç insan ihtiyaçlarýný karþýlamak olmayýnca.. Bir patron için ne ürettiði veya üretip üretmediði önemli deðildir. Onun baktýðý kontrol ettiði sermaye miktarýný artýrarak rekabette ayakta kalmaktýr. Elbette piyasada rakip olarak karþý karþýya gelen kapitalistler baþlarý sýkýþýnca birlikte davranýrlar. Bunun en tipik örneði Engels'in "kapitalistlerin kolektif icra organý" dediði devlette ve onun izlediði ekonomi politikalarýnda görünür. Dünyada genel olarak 70'ler itibariyle düþen kârlýlýðý artýrabilmek, kendi kapitalistlerinin daha da güçlenmesini saðlayabilmek için devletler neo-liberal özelleþtirmeci politikalar izledi; ücret oranlarýnýn artmasýný engellemek için baskýcý politikalar izledi, daha önce kamunun kontrol ettiði alanlar özel sektöre açýldý. Ancak neo-liberal politika derde deva olmadýðý gibi kapitalizmin içinden çýkamayacaðý bir paradoksu da karþýmýza çýkardý: iþçiye düþük ücret verirsen belki üretim maliyetlerini azaltabilirsin, ama senin ürettiðini tüketecek olan yine çoðunlukla bu iþçiler. Onlarýn ücretleri düþünce üretilen mallarý kim tüketecek!! Ayný þekilde kamusal alanlarýn kapitalistlere açýlmasý bu hizmetlerin pahalýlaþmasýný da beraberinde getiriyor - örneðin elektrik ve doðal gaz üretim ve daðýtým hizmetlerinin parça parça özeleþtirilmesi, Telekom'un özelleþtirilmesi, vb. faturalarýn kabarmasýna ve tüketimin düþmesine neden oluyor. Sonuçta piyasa iliþkilerinde mal ve hizmet üretimi insan ihtiyaçlarýna göre deðil kâra göre düzenlendiðinden üretilen mallarýn tüketilememesi gibi - varlýk içinde yokluk - ancak ve ancak kapitalizm gibi mantýksýz bir sistemde ortaya çýkabilecek bir sorun gündeme geliyor. Elbette burada da sýkýþan kapitalistler yine kendi devletlerine koþup yardým istiyorlar. Her devlet her dönemde kendi kapitalistlerinin yardýma koþtu, koþuyor. Örneðin dünyada ciddi lokal krizlerin yaþandýðý 90'lý yýllarda ABD ekonomisi yüzde 4-5 gibi azýmsanmayacak oranlarda büyüdü. Bu büyümeyi saðlayan esas unsur ise - ki bugünkü krizin temelinde yatan en önemli etmenlerden

7 - 7 - oluþturulacak politikalarýn, gözü kârdan baþka bir þey görmeyen ve bizi krizden krize sürükleyen patronlarýn çýkarlarýna deðil toplumun genelinin çýkarlarýna hizmet etmesini saðlamamýz gerekiyor. Dolayýsýyla bu kriz bize hem çeþitli fýrsatlar saðlýyor hem de ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Öncelikle artýk patron yalakalarýnýn önemli bir bölümünün de kabul ettiði gerçek ortaya çýktý: NEO- LÝBERALÝZM ÝÞE YARAMAZ ve üstelik ekonomiyi krize sokar. Dolayýsýyla milyarlarca insanýn kaderi piyasanýn kör insafýna terk edilemez. Neoliberal özelleþtirmeci politikalarýn süratle bir yana býrakýlmasý ve kamusal alanýn yeniden tanýmlanmasýna, kamusal hizmetlerin (eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik, doðal tekel konumundaki telekomünikasyon, vb.) yine kamu tarafýndan sunulmasýný saðlamamýz gerekiyor. birisidir bu - borçlanmadýr. Gerçekten gerek ücretlerinin düþmesine karþýlýk yaþam standartlarýný korumaya çalýþan bireyler gerekse hükümet ve bir bütün olarak ABD ekonomisi 90'lý yýllardan itibaren çok ciddi bir borç yükünün altýna girdi. Yoksullarýn ev-araba sahibi olabilmek veya tüketim ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için bankalardan yüksek krediler kullanmalarýna izin verildi. Bu sayede de ABD'de 90'lar boyunca tüketim artabildi. Buna da mucize dediler. Aslýnda ABD'de olan þey var olan kriz koþullarýnýn ötelenip daha da derinleþtirilmesinden baþka bir þey olmadý. Zira son bir sene içinde yaþanan döngü hem kâr oranlarýnýn ne derece düþük olduðunu hem de üretim alanýnda kârlýlýðýn düþük olmasý nedeniyle para babalarýnýn oynadýklarý kumarýn ne denli büyük içi boþ bir balon olduðunu gösterdi. Düþen ücretler ve sosyal haklar karþýsýnda yaþam standartlarýný bir nebze de olsa korumaya çalýþan insanlar bankalara, kredi kartlarýna mahkûm edildi - ki bu süreç sadece ABD'de deðil Türkiye'de de yaþanýyor. Ancak bankalardan alýnan bu borçlarýn geriye ödenmesinde yavaþ yavaþ sorunlar ortaya çýkmaya baþlayýnca domino taþlarý gibi her þey düþmeye baþladý. Kiþisel iflaslarý banka iflaslarý izledi. Bankalardan aldýklarý yüksek kredilerle ayakta durabilen özel sektör firmalarý da hem mallarýný satamadýklarý için hem de kredi bulamadýklarýndan ötürü þimdi batma tehdidiyle karþý karþýyalar. Elbette patronlara acýyacak deðiliz. Ancak her zamanki gibi bu krizin de faturasý çalýþanlara ve yoksullara kesilmeye çalýþýlýyor. ABD'de baþlayýp hýzla yayýlan kriz Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO) tahminlerine göre önümüzdeki iki senede elli milyon iþçinin iþsiz kalma tehdidiyle karþý karþýya býrakýyor. Bu yüzden þu anda yaþadýðýmýz kriz sadece finansal sektörle sýnýrlý deðil. Finansal sektörde yaþananlar olsa olsa hazýr bir bombanýn pimi olabilir; kriz hali hýzlýca bütün ekonomiyi tehdit eder pozisyona geliyor. Patronlar yeniden devleti keþfetti 80'lerden bu yana "patron yalakasý" iktisatçý ve politikacýlar iþçi sýnýfýnýn uzun mücadeleler sonucunda elde ettiði sosyal devlet haklarýnýn kýsýlmasý adýna devletlerin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiðinin çýðýrtkanlýðýný yapýyordu. Bunlara göre piyasaya dýþarýdan devlet müdahalesi olmazsa piyasalar kendiliðinden dengeye gelecek, krizler yaþanmayacak (çünkü krizler devlet, ekonomiye müdahale ettiði için ortaya çýkýyor!) ve refah artacaktý! Bu argümanlar etrafýnda oluþturulan neoliberal politikalar geliþmiþinden azgeliþmiþine bütün ülkelerde uygulandý. "Sosyal devlet" tasfiye edildi, neredeyse bütün ekonomi piyasaya açýldý. Bunun sonucunda bazý patronlar büyük kârlar elde ederken iþçi sýnýfý ve yoksullar tüketmek zorunda olduklarý mal ve hizmetleri daha pahalýya satýn almak zorunda býrakýldýlar. Bütün bu tedbirler 70'li yýllarýn ortalarýnda çalkalanmaya baþlayan kapitalist ekonomiyi kurtarma adýna yapýldý. Ancak yukarýda da belirttiðimiz gibi neo-liberal politikalar patronlarýn kâr oranlarýnýn düþme eðilimini zayýflatmakla birlikte durdurmadý. Sonuçta yine bugünlere geldik. Þimdi batma tehdidiyle karþýlaþan patronlar yeniden "devlet baba"yý keþfettiler! Biz, yoksullara gelince "her þeyi devletten bekleme", "tembellik yapma; çalýþ, sen de kazan" diyen patronlar ve yalakalarý þimdi devletin kendi özel þirketlerini kurtarmasýný istiyor. ABD'de uygulamaya konulan kurtarma paketleri de esasen bu içeriði taþýyor. Örneðin yüksek kredi borçlarý nedeniyle evlerini kaybetme riskiyle yüzleþen sýradan Amerikalýlara Bush hükümeti elini uzatmazken, batan bankalarýn kasalarýný doldurmak için yüz milyarlarca dolarý gözden çýkarabildi. Yeni baþkan Obama, sýradan Amerikalýlara da ellerini uzatacaklarýný söylüyor. Ama bu banka ve büyük otomotiv þirketlerine arkalarýný dönecekleri anlamýný taþýmýyor. Sistemin krizinin baþ aktörleri þimdi maðduruymuþ gibi yardým bekliyor! Türkiye'de durum Türkiye'deki bazý liberal yazarlar krizin ilk belirtileri görülmeye baþlandýðýnda Baþbakan Erdoðan'ýn "kriz bizi teðet geçer" sözünü destekler mahiyette laflar geveledi. Onlara göre ABD'de ortaya çýkan sadece finansal sistemin týkanýklýðýydý (sanki ekonomide para ve mal piyasalarýnýn birbiriyle iliþkisi yokmuþ gibi!) ve Türkiye 2001 krizinden sonra finansal sistemini saðlamlaþtýrdýðý için bu krizden fazla etkilenmeyecekti. Oysa gerçek öyle deðil. Türkiye'de ekonomiyi ihracata dönük bir þekilde yeniden yapýlandýrdýklarýndan beri Türkiye ekonomisi dýþ ülkelerdeki talep dalgalanmalarýna karþý daha duyarlý hale geldi. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptýðý ülkeler AB ülkeleri ve þu anda bu ülkelerde iþsizlik gittikçe artýyor. Bu yüzden de Türkiye'nin bu ülkelere yaptýðý ihracat azalýyor. Ýhracata dönük üretim yapan sektörlerde (özellikle otomotiv ve tekstilde) iþsizlik rakamlarý artýyor; iþlerini kaybetmeyen iþçiler ise ücretsiz izinlere çýkarýlýyor. Bunun yanýnda 2002'den bu yana Türkiye ekonomisi yüksek bir borçlanmayla büyüyebildi. Dünyada nispeten ucuz ve bol bulunan kredi kaynaklarý þu anda kurumuþ durumda. Neticede Türkiye'deki özel sektör yüksek bir borç geri ödeme yükümlülüðü altýnda ve yeni borç kaynaklarý da yok. Aslýnda kimi liberaller durumun farkýndalar. Onlar da týpký Amerikalý muadilleri gibi "çok özelleþtirdik, devletin müdahalesi þart" demeye baþladýlar. Elbette onlarýn devlet müdahalesinden anladýklarý batma riskiyle karþýlaþan þirketleri kurtarmak. Ama iþçi ücretlerinin veya sosyal devlet harcamalarýnýn artýrýlmasý onlarýn gündemlerinde yok. Emekten yana çözüm Günümüzdeki krize karþý Erdoðan hükümetinin aklýnda hâlâ özelleþtirme var. Yeni özelleþtirmeleri engellemek ve eskilerinin de tekrar kamulaþtýrýlmasýný saðlamak için uðraþmalýyýz. Bunun dýþýnda batan þirketlerin kamulaþtýrýlmasý ve bundan sonra da kamunun elinde kalmasýný talep etmeliyiz - zira dünya çapýnda batan banka ve þirketlerin kamu kaynaklarý kullanýlarak içlerinin doldurulmasý planlanýyor. Ayrýca özel sektörde iþçi kýyýmlarýna, iþçi sýnýfýn ücretlerinin düþürülmesine karþý çýkmalýyýz. Bu politikalarý yürütmekte ýsrar eden þirketlerin de kamulaþtýrýlmasýný ve iþçilerin iþlerine garanti verilmesini savunmamýz gerekiyor. Kredi kartlarýna mahkum edilen iþçi ve yoksullarýn kredi kartý borçlarýna kolaylýk saðlanmasýný ve zorunlu tüketim mallarýnýn fiyatlarýnýn süratle aþaðý indirilmesini savunmalýyýz. Son olarak kamu kaynaklarýnýn borç faizi ödemelerine, silahlara ve patronlara daha fazla zenginlik, sýradan insanlara ise açlýk, iþsizlik ve ölüm vaat eden alanlar için deðil kamusal ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için kullanýlmasýný savunmalýyýz. Bütün bunlarý elbette hep birlikte baþarabiliriz. Bizim bugün ihtiyacýmýz olan toplumun sömürülen-ezilen geniþ kesimlerinin kolektif aklýný ve iradesini harekete geçirmektir. Eðer susarsak patronlar bu krizi de aþacak; elbette bize acý çektirerek. Ancak bu, kader deðil!

8 - 8 - Emperyalizmin çýkmazlarý artýyor lex Callinicos, Ýsrail'in Ýngiltere'deki eski büyükelçisi olan Filistin direniþ hareketini eski istihbaratçý Prens Turki el- Akýrmak için giriþtiði baþarýsýz Faysal'dý. El-Faysal, "Sonunda krallýk, Gazze saldýrýsýnýn, ABD vatandaþlarýnýn dünya çapýndaki Ýsrail emperyalizmi için yeni sorunlar karþýtý isyana katýlmasýný yarattýðýný tartýþýyor. engelleyemeyecek" diyerek uyarýyordu. Barack Obama, ABD'nin yakýn müttefikleriyle ABD emperyalizminin küresel hegemonyasýný saðlamak üzere birçok cephede birden savaþmalarýnýn kilit bir anýnda baþkanlýk koltuðuna oturdu. Obama'nýn, Beyaz Saray'ýn web sitesinden duyurulan politikasý, Irak hatasýnýn sürdürülmemesi ve ABD'nin gücünü "güvenliðini asýl tehdit eden Afganistan ve Pakistan'daki El Kaide ve Taliban'a odaklamasý" gerektiði þeklinde. Yeni hükümet Afganistan'daki birlikleri arttýrmak, NATO ülkelerinin de ayný þeyi yapmalarý için baský uygulamak ve Afganistan'daki ekonomik geliþimi canlandýrmak için daha fazla kaynak ayýrmak istiyor. Bunlarýn hayata geçmesi biraz zor. ABD'nin Afganistan'da güvenilir müttefikleri yok. Obama'nýn yeni dýþiþleri bakaný Hillary Clinton güven oylamasý öncesinde yaptýðý konuþmada Hamid Karzai rejiminin ne denli yozlaþtýðýndan yakýnýrken aslýnda bu durumu itiraf ediyordu. Daha da kötüsü Afganistan'daki savaþ Pakistan'ýn istikrarýný bozuyor. Taliban, Afgan-Pakistan sýnýrýnýn iki tarafýndan da yaygýn destek saðlýyor. Hükümet güçlerinin ve ABD'nin sýnýrýn Pakistan tarafýnda yaptýklarý operasyonlar ise Taliban'ýn lehine iþliyor. Obama'nýn Pakistan'daki köylere roket saldýrýlarý yapýlmasýna onay vermesi selefinin hatalarýndan henüz ders çýkartmadýðýný gösteriyor. Benzeri bir durum Ýsrail'in Gazze saldýrýsý için de geçerli. Vahþet Ýsrail Savunma Güçleri (IDF) vahþi ve tek taraflý bir þekilde Filistinlilere yönelik yýkým ve katliam uyguladý. Ancak New York Times'ýn da belirttiði gibi "Ýsrail'in Hamas'ý tamamen ortadan kaldýrýlacaðýna yönelik umuduna raðmen bu hedefe ulaþmadýðý çok net. Örgütün insan gücünün ezici çoðunluðu varlýðýný sürdürüyor; çünkü örgüt, Ýsrail (baþ tarafý 5. sayfada) Zira anti-amerikancýlýk illa ki emperyalizme ve kapitalizme karþý olmayý gerektirmez. Bir an için bu insanlarýn Amerika'ya karþý çýktýklarýný düþünsek bile eðer güçleri yetse Amerika'nýn yaptýklarýný kendileri de yapmak isteyeceklerdir. Irak'ýn iþgal edilmesi veya "Turancý hayaller" bunun ispatýdýr. Ayný zamanda bunlar ýrkçýdýr. Türk olmayana (Kürt, Ermeni, Rum) karþýdýrlar. Milliyetçilik antiemperyalizm deðildir; sadece þu anki emperyalisti sevmemek, kendi "emperyalist" planlarýný devreye sokmaya çalýþmak hiç deðildir. Ergenekon sadece egemen sýnýfýn iki kanadýnýn tepiþmesi, tutum almaya gerek yok (mu)? Ýsrail e her alandan tepki yaðdý. Dünyaca ünlü futbolcu Kanoute, saldýrýlar baþladýktan sonra çýktýðý bir maçta gol atýp formasýný çýkardý ve hayatýndaki en anlamlý sarý kartý gördü! bombardýman ve iþgalinin amansýz ilerleyiþine raðmen mümkün olduðu yerde yakýn mesafe çatýþmalardan kaçýndý." Dolayýsýyla IDF'nin uyguladýðý vahþi katliama raðmen, Gazze'deki güç dengeleri saldýrý öncesine göre pek bir farklýlýk arz etmiyor. Ýsrail askeri üstünlüðü elinde bulunduruyor ancak ne Filistinlileri bastýrabiliyor ne de Arap halklarýnýn direniþ kararlýlýðýný simgeleyen hareketleri (Hamas ve Lübnan Hizbullah'ý) yok edebiliyor. Obama ne yapacak? Yeni hükümetin Beyaz Saray internet sitesinde açýklanan dýþ politika öncelikleri arasýnda "Güçlü bir ABD-Ýsrail Ortaklýðýný Garantilemek", "Ýsrail'in Kendini Savunma Hakkýný Desteklemek" ve "Ýsrail'e Dýþ Yardýmlarý Desteklemek" bulunuyor. Belki bu öncelikler fazla abartýlý. Hatta ABD aslýnda politika deðiþtirme niyetini bu abartýlarýn ardýnda gizlemeye çalýþýyor olabilir. Ancak istihbarat danýþmaný George Friedman tam tersini düþünüyor: "Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðý gerçek bir çözümü olmayan zorlu bir çatýþma" diye yazýyor ve þöyle devam ediyor: "Obama kesinlikle görevindeki ilk 100 günde Ýsrail-Filistin çatýþmasýnda arabuluculuk yapmaktan kaçýnacak." "Tabii ki Obama Ortadoðu'ya bir Ergenekon operasyonu sonucu ortaya serilen pisliklerden midesi bulanan, ama AKP'ye de güvenmeyen bazýlarýmýz Ergenekon konusunda tutum almayý reddediyor. AKP'ye hiçbir konuda güvenmemek son derece saðlýklýdýr. Zaten AKP Ergenekon soruþturmasýný sonuna kadar götürmeyeceðini, tam bir temizliðe giriþmeyeceðini tutuklanan generallerin salýverilmesinden de anlýyoruz. Ancak Türkiye'de ordu ve derin devlet ile AKP'yi ayný kefeye koymak, "yesinler birbirlerini" demek, bizim elimizi kolumuzu baðlýyor. Evet, AKP Ergenekon operasyonlarýný demokrat olduðu için yapmýyor. Bunu bir iktidar mücadelesi olarak görüyor ve öyle davranýyor. Ve evet, AKP bu iþi sonuna kadar uzman heyeti gönderecek. Ancak bu müdahil olmak deðil, müdahil olmanýn alternatifidir." Süreç gerçekten böyle yaþanabilir. Ancak bu, Gazze saldýrýsýnýn ABD'nin dünya genelindeki emperyalist pozisyonuna zarar verdiði gerçeðinin üstünü örtemez. Dünyada patlayan Ýsrail karþýtý öfke ve Filistinlilere gösterilen destek uluslararasý dayanýþma hareketi için bir mihenk taþýdýr. Bu hareket Güney Afrika'nýn eski Apartheid (beyaz ýrkçý) rejim karþýtý harekete benzetilmeye baþlanabilir.. Naom Chomsky'nin belirttiði gibi: "Ýsrail bile bile kendisini dünyanýn en çok nefret edilen ülkesi haline getiriyor ve artýk Ýsrail'in bitmek bilmeyen suçlarýna daha fazla katlanmalarý pek mümkün görünmeyen genç Amerikalý Yahudiler de dâhil olmak üzere batýdaki halklarýn desteðini yitiriyor." Daha kýsa vadede Ýsrail'in Gazze'ye saldýrýsý ABD'nin Arap Dünyasý'ndaki en önemli iki müttefiki olan Mýsýr ve Suudi Arabistan'ýn egemen sýnýflarý üzerine baský yapýyor. Ýsrail hükümeti bu rejimlerin Gazze saldýrýsýný desteklemelerini saðlamýþtý. Ancak geçtiðimiz günlerdeki Financial Times'da bir manþet dikkat çekiciydi: "Suudilerin Sabrý Taþýyor". Yazar, Suudi Arabistan'ýn ABD ve götürmeyecek. Fakat derin devlet ve orduyla AKP'nin güçleri ve etkileri arasýnda ciddi bir farklýlýk var. Cumhuriyet kurulduðundan beri ordu Türk egemen sýnýfýnýn ideolojik ve politik liderliðini yapýyor. Zaman zaman patronlarla ve onlarýn dönemsel temsilcileriyle açmaza düþebiliyor (Adnan Menderes'in idamý buna bir örnektir). Fakat bütünsel olarak Türkiye'de kapitalist sistemin devamý demek ordu demektir. AKP ise iki farklý basýncýn altýnda. Bir yandan Türk egemen sýnýfýnýn temsilciliðine oynarken ve çoðunlukla buna uygun politikalar izlerken bir yandan da 2002'den bu yana toplumdan demokrasi, insan haklarý ve refah vaatleriyle oy aldý. Dolayýsýyla toplumun Ýsyan havasý Suudi kraliyet ailesi ve Mýsýr diktatörü Hüsnü Mübarek radikal Ýslamcýlýðýn kendi vatandaþlarý üzerindeki etkisinden korktuklarý için baþta Ýsrail'i Hamas'a karþý desteklediler. Ne var ki artýk Ýsrail'in iþlediði suçlara karþý geliþen tepkinin ve kendilerinin bu suçlara ortak olmalarýnýn isyan ateþini iyice körüklemesinden korkuyorlar. Bu korkular ABD'nin yaþadýðý en büyük zorluða yani bir cephedeki baþarýsýzlýðýn diðerlerini de etkilediði gerçeðine iþaret ediyor. Bu durum Afganistan'da Taliban'a karþý savaþýn Pakistan'a sýçramasý için de geçerli. Afganistan'daki askeri birliklerin ikmal hattý Pakistan'ýn Karaçi limanýndan geçiyor. Konvoylar Hayber Geçidi'nde Taliban tarafýndan saldýrýya uðruyor. Diðer ikmal hattý ise Orta Asya'dan geçiyor. Buradan da Rusya'nýn onayý olmadan geçiþ yapýlamaz. Gürcistan- Rusya savaþýnýn da kuþkuya yer býrakmayacak þekilde gösterdiði gibi Rusya, bu bölgede hâkim güç olma iddiasýnda. Rusya'nýn ekonomik gücü mali kriz ve petrol fiyatlarýnýn düþmesi nedeniyle sarsýldý. Ancak Ukrayna ile yaþanan doðal gaz gerginliðinde görüldüðü üzere Rusya gücünü ortaya koymaktan kaçýnmýyor. Dolayýsýyla Obama, George Bush'tan miras aldýðý saldýrganlýk politikasýnýn farklý cephelerinden biri olan Irak'ta yenilgiyi kabul etti, Afganistan'da ise yenilgiye doðru ilerliyor; Ýsrail-Filistin çatýþmasýnda da belalý bir durumla karþý karþýya. Dahasý Obama yeniden canlanan bir Rusya ile baþ etmek durumunda. Obama, þimdiye kadar fark etmemiþse bile, emperyalizmin omuzlarýndaki aðýrlýðýný çok geçmeden fark edecek. Bu yazý Ýngiltere'de yayýmlanan Socialist Worker gazetesinden alýnmýþtýr. Derin devletin tamamen yok edilmesi gerekir!! ezilen kesimlerine tamamen arkasýný dönemiyor. Egemen sýnýfýn daha kararlý, daha güçlü ve daha "silahlý" kanadý ordudur. Ordunun zayýflamasý politik sahnede iþçi sýnýfý ve ezilenler için gerçek bir alan açabilir. Elbette bu alaný deðerlendirmezsek onu AKP veya baþka bir güç dolduracaktýr. Bu boþluktan istifade etmek için öncelikle Ergenekon ve diðer derin devlet güçleriyle hesaplaþmamýz, atanmýþlarýn tahakkümüne karþý demokrasiyi savunmamýz gerekiyor. Bugün Ergenekon'u sadece egemen sýnýf içi çatýþma olarak deðerlendirmek solu, gerçek muhalefeti boþa çýkarýyor; solun inandýrýcýlýðýný ortadan kaldýrýyor.

9 Şiddete, tacize, baskılara ve ezilmeye karşı Susmayalým; Sesimizi Yükseltelim K Özlem Gitmez adýnlar her gün hayatýn her alanýnda sistematik olarak þiddete maruz kalýyor. Pippa Bacca barýþ için çýktýðý yolculukta Gebze'ye geldiðinde tecavüze uðradý ve öldürüldü. Dilek Ýnce bir transeksüeldi ve kadýn olmayý seçmenin bedelini öldürülerek ödedi. Hüseyin Üzmez 14 yaþýndaki bir çocuðu taciz etti ve serbest kaldý. ODTÜ'de bir psikolog, hastasý olan 7 kadýný taciz etti. Polis kýlýðýndaki 5 kiþi bir restoraný basarak bir kadýný kaçýrdý ve ona tecavüz etti. Son zamanlarda meydana gelen bu olaylar kadýnlarýn ne kadar tehlike altýnda yaþadýklarýný ve cinsiyetçiliðin bütün saldýrganlýðýyla devam ettiðini gösteriyor. 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve Dayanýþma Günü þiddetin kadýnlarýn günlük hayatýndaki yerini ve bu sistemin vahametini gösterdi. 8 Mart kadýnlarýn yaþadýðý ayrýmcýlýkla birlikte bir mücadele tarihini de hatýrlatýyor. Yaþadýðýmýz ekonomik kriz iþçi sýnýfýnýn hayatýný her geçen gün zorlaþtýrýrken, Filistin'e yönelik saldýrýlar devam ederken kadýnlar bütün bunlardan en çok etkilenen kesimi oluþturuyor. Ýþten ilk çýkarýlanlar, savaþta "meþru" tecavüzlerle en çok caný yananlar hep kadýnlar oluyor. Bu süreçleri umuda dönüþtürmek için her gün her yerde mücadele etmeliyiz. 8 Mart'ta krizin faturasýný ödememek ve savaþlara hayýr demek için, baþka bir dünyanýn mümkün olduðunu göstermek için sokaklarda olmalýyýz. Kadýnlarýn ezilmesinin ve þiddete maruz kalmasýnýn nedenleri Kapitalist sistem diðer sýnýflý toplumlara nazaran sanayiyle birlikte kadýnlarý toplumsal hayatýn ve üretimin içine daha fazla çekti, fakat üretim sürecinde özne olan kadýnlar otomatik olarak erkeklerle eþitlenmedi ve bu sistem içerisinde eþitlenemezdi de. Kapitalist sistemin yarattýðý çekirdek aile, toplumsal olmasý gereken üretimi ve bireysel ihtiyaçlarý özelleþtirdi. Bireysel ihtiyaçlar aile içerisinde karþýlanmaya ve gelecek nesil iþçiler bu yolla yetiþtirilmeye baþlandý. Ailenin bütün yükünü taþýyanlar da kadýnlar oldu. "Yuvayý diþi kuþ yapar" söylemi kadýnýn toplumsal hayattaki asýl rolünü belirledi ve kadýn annelik rolüyle kutsandý. Fakat sistemin aile kavramýný yüceleþtirmesi kapitalizmin bazý dönemlerinde sekteye uðradý. Ýþgücüne ihtiyacýn fazla olduðu, ekonominin büyüme dönemlerinde ve erkek iþgücünün yeterli olmadýðý savaþ dönemlerinde kadýn üretimin öznesi haline gelirken ve aile deðerleri bir anda önemsizleþtirilirken, kriz dönemlerinde kadýnlar iþyerlerinden ilk kapý dýþarý edilenler olmuþtur. Sistem kadýnýn yaptýðý iþleri, temizlik, yemek, çamaþýr, bulaþýk, çocuk bakýmý vs., toplumsallaþtýrmanýn mali yükünden kaçýnýrken ayný zamanda güçlü bir ideolojik araç kazanmýþtýr. Cinsiyetçilik ve ailenin kutsallýðý, hem erkek iþçinin sisteme baðlýlýðýný saðlamýþ ve sisteme karþý gelme gücünü köreltmiþtir hem de erkek iþçiye "sanal" bir iktidar alaný saðlamýþtýr. Sistematik bir sorun olan kadýn sorunu da kadýna yönelik her türlü þiddetin iktidar tarafýndan meþrulaþtýrýlmasýyla somutlanmýþtýr. Kadýna yönelik þiddetin iki cinsiyet arasýndaki doðal farklardan deðil sistemden kaynaklý bir sorun olduðunu görmek çözümü de beraberinde getiyor. Sistem kadýnlarý ikinci sýnýf vatandaþ konumuna düþürüyor; kadýna yönelik þiddet de sistematik olarak devam ediyor. Hüseyin Üzmez, tacize maruz kalan çocukta "ruhsal ve bedensel bir bozulmanýn olmamasý" için serbest býrakýldý. Tacize uðradýðýný söylemekten çekinen, söylediðinde apar topar bekâret kontrollerinden geçirilen ve bu uzun ve travmatik sürecin ardýndan suçlu hale getirilen kadýnlar ve yorgun düþen "tacizcilerin" aklanmasýna yabancý deðiliz. Mini etek ve dar kot pantolon giymek tecavüzde hafifletici bir sebepken, tecavüzcüler "diþi köpek kuyruk sallamadýkça erkek köpek peþinden gitmez" diye savunma yapabilirken, tacize ve tecavüze uðrayan kadýnýn "namusu" sorgulanýrken, bütün bu suçlarýn suç olmaktan çýkarýlmasý þaþýrtýcý deðil. Üzmez'in serbest býrakýlmasýnýn hemen ardýndan polis kýlýðýndaki 5 adamýn bir restorandan saçýndan sürükleyerek bir kadýný kaçýrmasýna ve ona tecavüz etmesine tanýk olduk. Polis olduklarý için restorandaki kimse sesini çýkarmadý. Polis þiddetinin her yerde ve her þekilde meþru görülmesi, kadýnýn uðradýðý þiddetin de hoþ görülmesiyle birleþti ve benzer bir olay Hatay'da da gerçekleþti. 5 kiþi, polis kýyafetleriyle 19 yaþýndaki bir kadýnýn evini basarak kadýný kaçýrmaya çalýþtý. ODTÜ'de psikolog skandalý ODTÜ'de Mediko'da çalýþan bir psikoloðun 7 kadýný taciz ettiði haberini aldýk. Kadýn arkadaþlarýmýzdan biri þikâyetçi oldu ve rektörlük haberin yayýlmasýný önlemek için olayý kapalý kapýlar ardýnda çözmeye çalýþtý. "ODTÜ özgür ve demokratik bir bilim yuvasýdýr" diyen yönetimin özgürlükler konusundaki tutumunu psikoloðun açýða alýnacaðýný söyleyip açýða alýnmayý sürekli geciktirmesiyle gördük. Psikolojimizi allak bullak eden psikolog açýða alýndý ve hukuksal süreç devam ediyor, fakat bu süreçte "ODTÜ'nün, Mediko'nun ve psikoloðun onuruyla oynama" suçundan dolayý tacize uðrayan kadýnlar yargýlanýyor! ODTÜ'deki bu olayda sessiz kalmadýk ve 17 topluluk ve ODTÜ Genç-Sen olarak psikoloðun açýða alýnmasýnýn yeterli olmadýðýný ve okuldan ihraç edilmesi gerektiðini söyleyerek bir eylem gerçekleþtirdik. Önemli ve güçlü bir ses oluþturduk fakat yeterli deðil. Kadýna yönelik þiddete karþý Ýstanbul'da Beyoðlu Kaymakamlýðý Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfi ile Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfi'nýn baþlatmýþ olduklarý Kadýn Konukevi çalýþmasýna, daha önce son defa kaynak saðlandýðý gerekçesiyle yeni kaynak aktarýlmamýþtýr. Böylelikle Türkiye'de devlet kurumu ve kadýn örgütü iþbirliði ile yürütülen sýðýnak çalýþmasý örneklerinden birisi olarak; Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý ile Beyoðlu Kaymakamlýðý SYDV'nin ortaklaþa yürüttüðü çalýþma Beyoðlu Kaymakamlýðý tarafindan sonlandýrýlmýþtýr. yaþadýðýmýz her alanda sesimizi yükseltmeliyiz. Polis þiddetinin "meþruluðuyla" bütünleþtirilen, "14, evlilik için uygun bir yaþ" söylemleriyle savunmasý yapýlan, "yabancý bir kadýnýn o saatte yol kenarýnda ne iþi vardý" cümleleriyle olaðanlaþtýrýlan tacize, tecavüze ve kadýna yönelik her türlü þiddete karþý sesimizi daha güçlü bir þekilde çýkarmalý ve bu þiddetin "cahil erkeklerin iþi" olmadýðýný, sistematik bir sorun olduðunu dile getirmeliyiz. Sistemin cinsiyetçiliðine ve bütün ayrýmcýlýða karþý mücadele yaþadýðýmýz her alanda, üniversitelerde, iþ yerlerinde, sokakta, sendikalarda her yerde güçlendirilmelidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde savaþtan en çok etkilenenler olarak, barýþ dileklerimizle ve yaþadýðýmýz sistematik ayrýmcýlýða karþý sesimizle sokaklarda olmalýyýz. Mor Çatı Kapatılamaz Sýðýnma evlerinin kadýna ve çocuða karþý þiddetin önlenmesinde çok önemli bir araç olduðu açýktýr. Þiddet gören kadýn ve çocuklarýn güvencede olacaklarý hissi, kadýnýn gördüðü þiddet karþýsýnda sessiz kalmamasý ve hakkýný arayabilmesi açýsýndan da çok önemlidir. Ayrýca sýðýnma evlerinde çocuk bakým birimlerinin de bulunmasý, sýðýnma evini kullanan kadýnýn ekonomik hayata katýlýmýnda da önemli bir araçtýr. Mor Çatý gibi güçlü bir sýðýnma evinin destekten yoksun býrakýlmasý, kadýna ve çocuða yönelik þiddete karþý mücadelede geri adým atýlmasý anlamýna geliyor.

10 Fransa, Đtalya ve Yunanistan kılavuzluk ediyor Geleceðimize sahip çýkalým 2 Simin Gürdal 008 yýlýnýn son aylarýný önce Ýtalya ardýndan Fransa ve Yunanistan'da gerçekleþen, özellikle öðrencilerin öne çýktýðý kitlesel gösterilerle geride býraktýk. Ýtalya'da Berlusconi hükümeti krizi de bahane ederek eðitim bütçesinde 10 milyar avronun üzerinde bir kesintiyi öngören yasayý ekim ayýnda meclisten geçirdi. Bu, yaklaþýk 150 bin öðretmenin iþsiz kalmasý, sözleþmeli personel uygulamasýný artmasý, eðitim kalitesinde ciddi bir düþüþ ve üniversite harçlarýnda büyük bir artýþ anlamýna geliyordu. Dolayýsýyla yasa hem öðrencilerin hem velilerin hem de öðretmen ve üniversite çalýþanlarýnýn büyük tepkisiyle karþýlaþtý. Öðrencilerin yoðunlukta olduðu kitlesel protestolar, okul iþgalleri ve grevler gerçekleþtirildi. 30 Ekim'de öðretmenlerin bir günlük grev ilan etmesi ve greve katýlýmýn yoðun olmasý sonucu okullarýn % 90'ýnda eðitim yapýlmadý. 12 Aralýk'taki genel greve milyonlarca iþçi katýldý. Mücadele sonuç verdi. Berlusconi hükümeti geri adým attý. Yasanýn ilköðretimi kapsayan kýsmý geri çekilirken, geri kalan kýsmý askýya alýndý. Fransa'da da geçtiðimiz kasým ayý sonunda Sarkozy hükümetinin eðitim bütçesini týrpanlanma giriþimi ve yoðun iþten çýkartmalara karþý 200 bin öðrenci ve öðretmen sokaklardaydý. Yunanistan'da 2006 yýlýnda Karamanlis hükümeti, anayasadaki eðitimin kamu hizmeti olarak verilmesini zorunlu kýlan 16. maddeyi deðiþtirerek özel üniversite açýlmasýný yasal hale getirmeye çalýþmýþ, bu giriþim yine kitlesel gösteriler ve grevlerle karþýlanmýþtý. Hükümet geri adým atmak zorunda kaldý. Ancak hükümetin var olan öfkeye raðmen süreci iþletme çabasý, yaþanýlan ekonomik krizin özellikle gençler ve öðrenciler üzerindeki baskýsý ve bu kesimin gelecekleri konusunda 1 Cem Uzun 'teki cuntanýn düþürülmesi Yunanistan yakýn tarihinde önemli bir dönüm noktasýydý iç savaþýnda komünistlerin yenilgisinden sonra zafer kazanan baskýcý saðcý hükümet 50'ler boyunca komünistleri avlayýp idam etmeye devam etti. 1960'larýn baþýnda sol yeniden yükseldi, Nisan 1967'deki askeri darbe de merkez solun gelecek seçimlerdeki muhtemel zaferini engellemek için yapýldý baharýnda, Atina üniversitesinde, zorunlu askerliðe karþý sol kanatta yer alan hukuk öðrencileri bir iþgal düzenlediler ancak bu vahþi bir þekilde bastýrýldý. Ayný yýlýn 14 Kasýmýnda, seçkin bir okul olan Atina Politeknik'ten 1500 öðrenci Atina merkezindeki üniversite binasýný iþgal etti. Fizik yaþadýklarý belirsizlik duygusunun doðurduðu öfke, ifadesini 15 yaþýndaki Alexis'in polis kurþunuyla öldürülmesine verilen tepkide buldu. Öðrencilerin ve gençlerin son dönemde gerçekleþen mücadelelerde öne çýkmasý tesadüf deðil. Neo-liberal politikalar gençleri çok daha fazla etkiliyor. SSGSS yasasýný hatýrlayalým. Yasa kademeli olarak hayata geçirildiði için gençler yasadan çok daha fazla maðdur oldular. Yine 2006 yýlýnda Fransa'da geçirilmeye çalýþýlan ve büyük bir tepki sonucu geri çekilen CPE yasasý 26 yaþ altýndakilerin hiçbir gerekçe gösterilmeden iþten çýkartýlmasýna olanak tanýyordu. Bir diðer nedense neo-liberal uygulamalarýn eðitim alanýnda giderek yoðunlaþmasý. Süreç temelde iki þekilde yürüyor: Ya eðitim hizmeti - okul/üniversite içi hizmetler parça parça özelleþtirilerek ya da bizzat özel okul ve üniversiteler yaygýnlaþtýrýlarak - özelleþtiriliyor, böylece sermaye için yeni kâr alanlarý oluþturuluyor. Ya da - özellikle yükseköðretim - yine sermaye ihtiyaçlarý doðrultusunda müfredatýndan yapacaðý araþtýrmalara hatta sözleþmeli personel uygulamasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýna Yunanistan da mücadele geçmişe dayanıyor laboratuarýndaki araç gereci kullanarak bir radyo vericisi yaptýlar. Bu sayede radyodan Yunanistan halkýna askeri diktatörlüðe karþý demokrasiye destek ve bunun için mücadele çaðrýsýnda bulundular. On binlerce iþçi ve köylü bu çaðrýya yanýt verdi ve Politeknik'in önünde bir araya geldiler. Bu, cuntanýn meþruluðunu sarstý. Ordu, tanklarýný göndererek cevap verdi. 17 Kasým'da bir savaþ tanký gerçekleþtirdikleri iþgali savunan öðrencileri de ezerek Politeknik'in ön kapýlarýný yýktý. Öðrenci ve destekçilerden yaklaþýk 45 kiþinin öldüðü sanýlýyor. Sonuç þahin generallerin yeni askeri darbesiydi. Fakat yeni rejimin destekçisi çok azdý ve rejim bir sonraki hazirana kadar sürdü. Umutsuzca milliyetçi kartýný oynayýp destek toplamaya çalýþtýlar, Kýbrýs'ýn seçilmiþ hükümetine karþý Samson darbesini desteklediler. Yeni rejimin 5 günlük iktidarýndan sonra Türk iþgali kadar yeniden þekillendiriliyor. Türkiye'de de özellikle "Bologna Süreciyle Uyum" adý altýnda bu dönüþüm hýz kazanmýþ durumda. Peki, Bologna süreci neyi öngörüyor? - Lisans programlarý 3 yýla indirilmeye çalýþýlýyor. Amaç özellikle yabancý öðrenciyi çekebilmek. Ancak 4-5 yýllýk müfredatýn 3 yýla sýkýþtýrýlmasý hem yoðun ders yükü yüzünden öðrencilerin zamanýnda mezun olmalarýnýn olanaksýz hale gelmesi, hem de müfredatýn yetersiz kalmasý nedeniyle yüksek lisansýn öðrenciler için zorunluluk olmasý anlamýna geliyor. - Üniversiteler þirketler için AR-GE çalýþmasý yapan kurumlar haline getirilmeye çalýþýlýyor. - Üniversite yönetimleri þirket yöneticilerine ve þirketlere yakýnlaþtýrýlýyor. Torba bütçe uygulamasýyla üniversitelere "mali özerklik" saðlanmasý tartýþýlýyor. Kendi ifadeleriyle amaç "Asya ve ABD ile rekabet edebilen Avrupa" için "þirketlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda" yüksek öðretimin yeniden þekillendirilmesi. Samson darbesini ve cuntanýn iktidarda kalma ihtimalini sona erdirdi. Saðcý politikacý, þimdiki baþbakanýnýn amcasý olan, Constantine Karamanlis geçici olarak baþbakan oldu. Politeknik isyanýnýn asýl mirasý saðcý bir politikacýnýn baþbakanlýða geri dönüþünden çok daha önemliydi. Karmanlis'in seçim zamaný olarak Politeknik'e yönelik saldýrýnýn yýldönümü olan 17 Kasým 1974 tarihini seçmesi politeknik isyanýnýn toplumsal bilinçte ne kadar önemli olduðunu gösterir. Diktatörlüðün düþüþünden sonra her þey deðiþti. Atina'da polis sokaklardan çekildi ve karakollara sinmek zorunda kaldý. Kýbrýs krizi sýrasýnda, savunma bakanlýðýnýn dýþýndaki yedek güçlere askere çaðrýlmayacaklarý söylenince, onlar artýk milliyetçi duyarlýlýklarýnýn azlýðýný göstermekten korkmayacaklarý için açýkça mutlu oldular. Atýk hemen hemen her þehirde "Politeknik Kahramanlarý" adýnda meydanlar var. Her sene 17 Kasým'da Ýstanbul Üniversite'sinin son rektörlük seçimlerinde rektör adaylarýnýn en "önemli" vaadi Bologna süreciyle uyumdu. Bu vaat öðrencilere ya da üniversite çalýþanlarýna verilmedi. Özetle öðrenciler açýsýndan yükselen harçlar ve kuþa döndürülmüþ bir müfredat, üniversite çalýþanlarý açýsýndan güvencesiz çalýþma koþullarý anlamýna gelen vaat, bu kesim açýsýndan pek de cezbedici görünmüyor zaten. Ancak tüm bu olumsuz geliþmeler önlenemez ve tersine çevirilemez deðil. Ýtalya ve Yunanistan'da neoliberal saldýrýlar verilen mücadeleler sonucu geri püskürtüldü. Öðrenciler cephesinde ciddi bir hareketlenme var. Ýngiltere'de Gazze'yle dayanýþma için üniversite iþgalleri yaþanýyor. Bu geliþmeler - þu anda çok zayýf da olsa - Türkiye'de de öðrencileri etkiliyor. Parçalý olan mücadeleleri birleþtirebilmek, öðrencilerin ve iþçilerin ortak mücadele kanallarýný geniþletmek ve öðrenciler arasýnda ortak bir örgütlenmeyi saðlayabilmek gerekiyor. Bu yüzden Genç-Sen'i, tüm öðrencileri kapsayabilecek kitlesel bir öðrenci sendikasýný inþa etmek son derece önemli. Cunta deviren ayaklanma: 1974 Politeknik'in parçalanmýþ kapýlarý sergilenir ve Atina halký Politeknik'in önünü çiçeklerle donatýrlar ve 17 Kasým 1974'teki büyük yürüyüþ gibi Yunanistan'a demokrasinin dönüþünü tetikleyen mücadele anýsýna yürüyüþ düzenlenir. Demokrasinin dönüþünden sonra, üniversitelerin özerk ve polisin girmesinin yasak olduðu kurumlar olmasýný saðlayan bir yasa çýkarýldý. Cuntanýn generalleri ve albaylarý yargýlandý ve hapse atýldý. Hiçbiri tahliye edilmedi ve büyük bir kýsmý hapishanede öldü. Hiç bir hükümet cuntacýlarýn serbest býrakýlmasýný önermeyi olasý toplumsal protestolar sebebiyle cesaret edemedi. Yunanistan halký diktatörlüðü düþüren bu mücadelenin Politeknik öðrencilerinin liderliðinde tabandan geldiðini biliyor. Bu isyan, demokrasi mücadelesinde iþçileri, öðrencileri ve köylüleri birleþtirdi ve 35 yýl sonra bile Yunanistan'daki politik tutumlarý belirlemeye devam ediyor.

11 ODTÜ Genç-Sen büyüyor Ö Ayşegül Şimşek ðrenciler olarak sorunlarýmýz ayný, çözümlerini de birlikte bulacaðýz diyerek yola çýktýðýmýz Genç-Sen ODTÜ güçleniyor. Krizle birlikte üzerimizdeki yük daha da arttý, yurtlar daha pahalý, ev kiralarý, doðalgaz daha pahalý, yemekhanenin yemekleri gün geçtikçe kötüleþiyor, çalýþan öðrenciler iþten atýlýyor ve dersler o kadar yoðun ki "hayat" duruyor. Sorunlarýmýzý biliyoruz, çözümlerinde ortaklaþabileceðimizi de biliyoruz artýk. Okulumuzda çalýþan öðrencilere, bütün burs ve sigortalarýndan vazgeçerlerse çalýþmayý sürdürebilecekleri söylendi; yani üstü kapalý bir biçimde iþten atýldýlar. ODTÜ Mediko'da kadýn arkadaþlarýmýz tacize uðradý. Yemekhanedeki yemekler pahalý ve bir o kadar da kötü. Yurtlarda barýnma koþullarý iyi deðil. Engelli arkadaþlarýmýzýn engellerinden kaynaklanan sorunlarý dikkate alýnmýyor. Asistan öðrenciler iþten atýlýyor. Bütün bu sorunlarý ancak beraber aþabiliriz. Bu nedenle öðrenci olmanýn zorluklarýný yaþayan herkesle bir arada olmak ve sendikalaþmak zorundayýz. Sendikamýzýn kuruluþundan bu yana edindiðimiz deneyimler bize gösterdi ki birleþik gücümüzü ortaya koyarak imza attýðýmýz etkinlikler ve eylemlikler kitleselliði de beraberinde getiriyor. Böylelikle sesimizi daha güçlü duyurabiliyoruz ve sonuca ulaþmamýz daha mümkün hale geliyor. ODTÜ'de 26 Kasým'da yaptýðýmýz "Taciz'e hayýr!" eyleminde de ortak iþlerin önemini yeniden görmüþ olduk. Mediko'da 7 kadýn öðrenciye taciz ettiðini öðrendiðimiz psikoloðun açýða alýnmasýnýn yetmeyeceði ve kadro dýþý býrakýlmasý gerektiði talebimizle; bugüne kadar bu taciz olaylarýnýn saklanmasý için okul yönetimince gösterilen gayretin de protesto edildiði bir eylem yaptýk. Bu eylemi okulumuzdaki 17 toplulukla beraber önemli bir katýlýmla gerçekleþtirdik. Bunun yaný sýra hayata eþit þekilde müdahil olamayan engelli arakadaþlarýmýzla birlikte 3 Aralýk Dünya Özürlüler Günü'nde bir basýn açýklamasý yaptýk. ODTÜ Genç-Sen eþitlik bürosu çerçevesinde Engelsiz ODTÜ Topluluðu ile beraber yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda eðitimde fýrsat eþitliðini dillendirip, engellerin ortadan kaldýrýlmasý talebimizi yükselttik. Bütün gün açtýðýmýz stantlarda da öðrenci arkadaþlarýmýza hem Engelsiz ODTÜ'nün taleplerini hem de sendikamýzý anlatma imkâný bulduk. Sendikamýzýn kampüsümüzdeki etkinliklerinden biri olan Eðitim-Sen ile ortak yaptýðýmýz Örgütlenme Hakký Paneli'nde ise kapatma davalarýný ve örgütlenmemizden neden korkulduðunu tartýþtýk. Panelimize Ufuk Uras, Mustafa Kemal Coþkun (Eðitim-Sen), Deniz Kantar (Genç-Sen) konuþmacý olarak katýlýrken, panelin moderatörlüðünü ODTÜ Eðitim-Sen Temsilcisi Feza Arslan yaptý. Panelin sonunda açtýðýmýz Genç- Sen stantlarýnda ise sendikamýzý anlattýk ve yeni üyeler kazandýk. Öðrenciler olarak hayatlarýmýzý daha yaþanýlýr kýlmak için sendikamýzý büyütmeye devam edelim. Genç-Sen: Ulaþým, hakkýmýz G enel Kurul'un ardýndan Genç- Sen yoðun bir sürece girdi. Önce üniversitelerde yarý zamanlý çalýþan öðrenciler iþten çýkartýldý. Ardýndan belediye burslarý kesildi. Genç-Sen bu konularda hýzlý refleks gösterdi ve sürece müdahil oldu. Türkiye genelinde çok sayýda eylem gerçekleþtirildi, meclisten belediyelere kadar çeþitli kurumlarla görüþmeler yapýldý. Sonuç olarak üniversitelerde iþten çýkartýlan öðrencilerin yeniden iþe dönmelerini saðlayacak bir düzenleme meclis gündemine girmiþ bulunmakta. Önümüzde belediye seçimleri var. Geride býraktýðýmýz bir yýlda farklý illerde en çok öne çýkan sorun gerek üniversite kampüsüne ulaþýmýn zorluðu, gerek ücretlerin yüksek olmasý nedeniyle ulaþým sorunu oldu. Dolayýsýyla seçimler yaklaþýrken Genç-Sen'in belediyelerden temel taleplerinden biri öðrencilerin yaþadýðý ulaþým sorununun çözülmesi. Bu yüzden üniversitelerde ikinci dönemin baþlamasýyla birlikte ulaþým sorununu öne çýkartan merkezi bir kampanya yapýlmasý planlanýyor. Genç-Sen'in ulaþým konusunda yapacaðý kampanyada, burslar ve iþten çýkartýlan öðrencilerle ilgili yaptýðý çalýþmalarda zayýf kalan yanýný güçlendirerek bir adým daha atmasý gerekiyor: öðrencilerin daha fazla içinde yer alabileceði etkinlik ve eylemlerin geliþtirilerek son dönemde zayýf da olsa üniversitelerde ortaya çýkan öðrenci hareketlenmesiyle ve öðrencilerle bað kurabilmek. Öðrenciler üniversite dýþýna çýkma konusunda güvensizler, üniversite dýþýndaki etkinliklere katýlým düþük oluyor. Kampanya örgütlenirken ulaþým hakký konusunda panellerden çeþitli eylemlere kadar üniversiteleri de hareketlendirecek etkinlikler yapýlmasý hedeflenmeli, öðrencilerin Genç-Sen'in yaptýðý çalýþmalara daha fazla müdahil olabilmesinin yöntemleri geliþtirilebilmeli. Antikapitalist - Aylık Siyasi Gazete / Đletişim ve abonelik için : / www. antikapitalist.net / Yayın türü: Yaygın süreli / Büro: Katip Mustafa Çelebi Mah. Abdullah Sok. No: 8/2 Beyoğlu-Đstanbul Tel: ; Antikapitalist aylık siyasi gazete / Şubat 2009 Sayı: 54 / Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü: Türkan Uzun / Uluslararası Akım Tanıtım Yayıncılık Ltd. Şti. / Baskı: Yön Matbaası (Güven San. Sit. B Blok No: 366 Topkapı) TEMEL ĐLKELERĐMĐZ YA BARBARLIK YA SOSYALĐZM Kapitalizmde öncelik insanlarýn ihtiyaçlarý deðil, kar ve rekabettir. Bu nedenle iþsizlik, açlýk, yoksulluk, savaþlar ve çevre tahribatýna neden olur. Gittikçe daha fazla zenginlik yaratan kapitalizm geniþ yýðýnlarý yoksulluða mahkum eder. Yaratýlan zenginliðin insan ihtiyaçlarý için kullanýlabilmesi, ancak isçi sýnýfýnýn kolektif olarak bütün zenginliðe, üretimde kullanýlan her þeye el koymasýyla, üretimi ve daðýtýmý kontrol etmesiyle, yani sosyalizmle mümkündür. ĐŞÇĐ SINIFININ KURTULUŞU KENDĐ ESERĐ OLACAKTIR Sosyalizm ancak isçilerin kendi eylemiyle gerçekleþebilir. Ýsçiler bunu ancak isçi konseyleri aracýlýðýyla aþaðýdan yukarý örgütlenen bir iþçi iktidarýyla gerçekleþtirebilirler. Bunun dýþýndaki çözümler yine bir azýnlýðýn iktidarýyla, kapitalizmle sonuçlanýr. REFORM DEĞĐL DEVRĐM Bu düzenin kurumlarý yönetici azýnlýðý, çoðunluða karþý korumak amacýyla oluþturulmuþtur. Bu kurumlar ele geçirilip çoðunluðun ihtiyaçlarý için kullanýlamaz. Kökten bir deðiþim gereklidir. Gerçek demokrasi, aþaðýdan yukarý doðru örgütlenen, temsilcilerin istendiði an görevden alýnabildiði, üretimin iþçi sýnýfý tarafýndan kolektif olarak kontrol edildiði bir sistemde mümkündür. Böyle bir deðiþim parlamento aracýlýðýyla gerçekleþtiri-lemez, ancak iþçilerin kitle eylemleriyle, büyük kitlelerin bir avuç yönetici azýnlýðý alaþaðý etmesiyle saðlanabilir. ENTERNASYONALĐZM Günlük yaþamýmýzda kullandýðýmýz en sýradan mallar bile deðiþik ýrk, renk, dil, din, cinsiyetten iþçilerce üretilmekte. Kapitalizm dünya ölçeðinde bir sistemdir. Bunun alternatifi olan sosyalizm de ancak dünya ölçeðinde gerçekleþebilir. TEK ÜLKEDE SOSYALĐZM MÜMKÜN DEĞĐLDĐR Rusya deneyimi göstermiþtir ki devrim tek ülkeyle sýnýrlý kalýrsa kalýcý bir zafere ulaþamaz ve yenilir. Ýlk ve tek muzaffer iþçi devriminin gerçekleþtiði Rusya'da devrim tek ülkede sýnýrlý kaldýðý için 1928'deki karþý devrime yenilmiþtir. Rusya, Doðu Avrupa, Çin, Küba gibi yerlerde sosyalizm deðil bürokratik devlet kapitalisti sistemler yaþanmýþtýr. Kendilerini nasýl tanýmlarlarsa tanýmlasýnlar, bu ülkeler insana deðil silaha para yatýran, çevreyi tahrip eden, zengin ve yoksul ayrýmýnýn olduðu, ulusal ve cinsel ayrýmcýlýk yapýlan kapitalist toplumlardý. ULUSAL SORUN VE AZINLIKLAR Ayrýmcýlýk yapýlmayan bir dünyada birlik içinde yaþamak istiyoruz ama sadece yaþamak istediði ülkeyi, konuþmak istediði dili, ibadet etmek istediði dini seçebilen insanlar özgürce birlikte yaþayabilirler. Bu nedenle azýnlýklara yönelik her türlü milli, dini, mezhepsel, ýrksal ayrýmcýlýða karþý mücadele etmeli, ezilenlerin yanýnda olmalý, onlarýn eþitlik mücadelesini desteklemeli, örgütlenme haklarýný savunmalý-yýz. Uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný savunurken, ezen ulus milliyetçiliðine karþý mücadele edip ezilen ulusun kurtuluþ mücadelesini desteklemeliyiz. CĐNSĐYETÇĐLĐK Yaþadýðýmýz sistem kadýnlarý ve eþcinselleri ezmektedir. Her yerde cinsiyetçiliðe karþý mücadele edip, kadýnlarýn her alandaki eþitliðini savunmalý, insanlarýn cinsel tercihleri nedeniyle ezilmesine, eþcinsellere yönelik saldýrý ve aþaðýlamalara karþý mücadele etmeliyiz. DEVRĐMCĐ PARTĐ Kazanmak için büyük çoðunluðu mücadeleye katmak gerekiyor. Ama egemenlerin propagandalarý ve günlük yaþamýn dayatmalarý nedeniyle ne yazýk ki büyük çoðunluk bizden farklý düþünüyor. Bu fikirlere karþý mücadele etmek için örgütlenmek, fikirlerimizin doðruluðunu mücadele sýrasýnda kanýtlamak zorundayýz. Bu nedenle kapitalist sisteme ve onun sonuçlarýna karþý her mücadelenin en militan parçasý olan en militan iþçileri sosyalizm ve birlikte mücadele etme fikrine ikna edecek devrimci bir parti inþa etmek istiyoruz. Iþçi sýnýfýnýn kendiliðinden mücadelesinin bir iþçi devletiyle sonuçlanabilmesi için böyle bir parti zorunludur. PARTĐ ĐÇĐ DEMOKRASĐ Sosyalist politikanýn temelinde iþçi sýnýfýndan öðrenmek yatar. Ancak birbirimizle tartýþarak, deney alýþ veriþinde bulunarak öðrenebilir ve kazanmak için ne yapabileceðimiz konusunda anlaþabiliriz. Tartýþma özgürlüðü, sosyalistlerin iþçi sýnýfýndan ve birbirinden öðrenmesinin vazgeçilmez koþuludur. Bu nedenle, demokrasi örgütlenmemizin can damarýdýr. Tartýþmanýn amacý birlikte hareket etmek, dünyayý dönüþtürmek olduðu için demokratik merkeziyetçilik devrimci bir parti için zorunludur. ÇAĞRI Bu fikirlere katılan herkesi, birlikte örgütlenmeye çağırıyoruz.

12 Ý Cem Uzun srail'in Gazze'yi bombalamasý ve iþgal etmesi, sistematik bir þekilde gýda, ilaç su ve elektrikten mahrum býrakmasý Filistin halkýna karþý kitlesel bir katliamdýr. Ýsrail saldýrýyý "terörizme karþý mücadele" olarak lanse etti. Hâlbuki altý aylýk ateþkesi Ýsrail'in kendisi 4 Kasým'da bozmuþtu. Ýsrail herhangi bir ateþkesin Hamas'ýn yeniden silahlanmasýna yarayacaðýný iddia ediyor. Aslýnda Ýsrail en az 6 aydýr bu saldýrýya hazýrlanýyordu. Dolayýsýyla ateþkes Hamas tarafýndan deðil, Ýsrail tarafýndan saldýrýyý planlamak için kullanýldý. Gazze saldýrýsý sonucu iki bine yakýn Filistinli hayatýný kaybetti, Gazze'nin altyapýsý yok oldu. Hamas roketleri sonucu ölen Ýsrailli sayýsý ise dörttür. Bütün dünyada insanlar bu katliamý kýnamak için sokaklara dökülürken, Arap hükümetlerin çoðu bu saldýrýyý sessizce kabullendi. Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ýsrail'in cinayetlerini kýnadý, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Perez'e sert çýktý. Ne var ki Türkiye, ölüm saçan saldýrýlarý uygulayan Ýsrailli pilotlarýn eðitim imkânlarýný saðlayarak Ýsrail'in Ortadoðu'daki en güvenilir müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin RF-4E uçaklarýn modernizasyonu için yapýlan sözleþmenin ihalesinin Ýsrailli Elbit þirketine verildiði Gazze'ye yönelik kara harekâtý baþladýktan 18 saat sonra, 4 Ocak Pazar günü açýklandý. Davos dönüþü yapýlan Bakanlar Kurulu da Ýsrail ile iliþkileri korumaya karar verdi. Mýsýr hükümeti Gazze halký öldürülürken Refah sýnýr kapýsýný resmi olarak kapalý tuttu. Ýsrail Dýþiþleri Bakaný ve son genel seçimlerin galibi Tzipi Livni, Gazze saldýrýsýnýn baþladýðýný Mýsýr'ýn üstü kapalý onayýný aldýktan sonra Kahire'den duyurdu. Mübarek, Filistin halkýna desteði kendi diktatörlüðüne yönelik bir tehdit olarak görüyor. Haklý; çünkü Mýsýr, Ýsrail saldýrýlarýna yönelik toplumsal karþý çýkýþýn en büyük olduðu ülkeydi. Hava saldýrýsýnýn ilk iki gününde yaklaþýk kiþi Ýsrail karþýtý protestolara katýldý. Mýsýr'dan Filistin'e gönderilen ilk yardým konvoyu Mýsýr'da 2008 yýlýnda büyük bir grev dalgasý yaratmýþ Mahalla grevcileri tarafýndan organize edildi. Ancak Mübarek'in politikasý ters tepiyor ve Ýsrail saldýrýsý ile iþbirlikçiliði isyan ateþini iyice körüklüyor. ABD "teröre karþý savaþta" Irak tarafýndan yenilgiye uðratýldý. ABD askeri birliklerinin Irak'ta kalmasýyla sonuçlanan antlaþma Bush yönetiminin istediði sonuçtan çok uzaktý. Afganistan'da ABD ve müttefikleri Taliban'la savaþta yeniliyor. Ýran, Irak hükümetine önderlik eden Þii'ler üzerindeki etkisiyle oldukça güçleniyor. Bush, yeni muhafazakârlarýn istediði Ýran saldýrýsýný gerçekleþtiremeden görevinden ayrýlmak zorunda kaldý. Diðer önemli yenilgi ise Ýsrail'in 2006'da Lübnan'a düzenlediði saldýrýnýn püskürtülmesi oldu.. Bütün bu yenilgilerin sonucunda Ýsrail'in son saldýrýsý, ilk olarak "Lübnan Sendromu nu atlatmak ve komþularýna hâlâ Ýsrail saldýrýlarýndan korkmalarý gerektiðini göstermekti. Ýsrail birliklerinin 18 aydýr bu saldýrý için hazýrlandýðý, dolayýsýyla bu saldýrýlarýn Hamas'ýn roket fýrlatmasýna karþý bir reaksiyon olduðu söyleminin yalan olduðu artýk açýkça görülmektedir. Yani saldýrý Lübnan yenilgisinden beri planlanmaktadýr. Ayrýca, Ýsrail genel seçimlere doðru giderken politikacýlar "þahinlik" yarýþýna girdiler. ABD'nin Irak ve Afganistan'da baþarýsýz olduðu bir ortamda ve artan istikrarsýzlýk karþýsýnda, Ýsrail'in ABD açýsýndan öneminin artacaðý egemenler tarafýndan biliniyor. Ýsrail ABD'den tek baþýna yýlda 3 milyar dolarlýk askeri yardým alýyor. Ýsrail egemen sýnýfý bu yardýmlarýn devamýnýn saðlanmasýný garanti altýna almak istiyor. Bu nedenle Gazze iþgalinin yaratacaðý riskleri göze almaya deðer buluyor. Filistin tarafýna bakarsak, þimdiki durum sözde "iki devlet" çözümünün imkânsýz olduðunu gösteriyor. Filistin'deki Gazze ve Batý Þerialý minik devlet ancak Ýsrail devletine baðlý köle kamplarý olabilir. Filistin devleti çok küçük ve askeri ve ekonomik olarak Ýsrail egemenliðinde olacaktýr. Ayný þekilde, Filistin halkýnýn dilediði tek mümkün çözümü, yani Yahudi ve Araplarýn beraber yaþadýðý ve mültecilerin geri dönebileceði laik bir Filistin devletini Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Perez'e "Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" diyerek yaptýðý çýkýþla dünyanýn dört bir tarafýndaki vicdan sahipleri ve savaþ karþýtlarýnýn duygularýna tercüman oldu. Ne var ki bu çýkýþýn hemen ardýndan hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, Ýsrail ile olan iliþkilere ne denli önem verdiklerini ve bunlarý korumak istediklerini beyan etti. Anlaþmýyoruz! Hükümetin Ýsrail ile iliþkileri koruma politikasý ikiyüzlülüktür; anlaþmýyoruz. 60 yýldýr Filistin halkýna uygulanan baskýlara karþý çýkan bizler Türkiye'nin sürdürdüðü ekonomik, askeri ve siyasi iliþkilerin Ýsrail devletinin yayýlmacý ve katliamcý politikalarýna destek sunduðunu görüyoruz. Ýsrail'e verilen her kuruþ Filistin halký Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Đkiyüzlü politika istemiyoruz Ýsrail ile anlaþmalar iptal edilsin! Filistin halký tek baþýna kazanamaz. Bu nedenle, Orta Doðu halklarý harekete geçmek ve emperyalizm yanlýsý Arap hükümetleriyle hesaplaþarak onlarýn üstesinden gelmek zorunda. Filistinliler 2006 yýlýnda 74 Hamas üyesini 132 koltuktan oluþan Filistin parlamentosuna sokarak, kesin olarak "iki devlet" çözümüne karþý çýktýlar. Ýsrail için iki devlet çözümü "Büyük Ýsrail" inþa etmenin kýlýfýdýr. Ýsrail'in Batý Þeria'da ve Doðu Kudüs'te vatandaþý var ve bu bölgelerde Filistinlilerin Ýsrailli iþgalci-yerleþimciler için ayrýlmýþ ana yollardan geçmeleri bile yasak. Hamas'a karþý koymak için Ýsrail FKÖ'yü silahlandýrdý ve Hamas ile FKÖ arasýndaki gerilimi provoke etti. Bunun sonucunda Gazze Hamas kontrolünde kalmaya devam etti. Bariz bir þekilde seçimleri kaybetmiþ olan FKÖ ise Batý Þeria'yý kontrol etmeye devam etti ve Batý yardýmýnýn aslan payýný da aldý. Batý'nýn "demokrasiyi desteklemek"ten ne anladýðý burada belli oluyor. ABD ordusu ve ekonomisinin girdiði kriz, dünyayý daha güvenli bir yer yapmýyor. Köþeye sýkýþmýþ bir ABD egemen sýnýfý daha saldýrgan ve bütün dünyayý tehlikeye sokacak maceralara daha çabuk atýlabilir. Filistinlilere yönelik Ýsrail saldýrýsýna ve Ýsrail'i bölgede yaþayan toplumlarýn isteði hilafýna açýk veya kapalý bir þekilde destekleyen bölgedeki hükümetlere karþý çýkmamýz bu yüzden hayati öneme sahip. Bugün dünyanýn her tarafýnda Gazze ile dayanýþma mücadeleleri sürüyor. Türkiye'de savaþ karþýtlarýnýn Gazze ve Filistinlilerle sunabileceði en büyük dayanýþma, AKP hükümetinin Ýsrail ile anlaþmalarý yýrtýp atmasý için her yolu denemektir. üzerine kurþun olarak yaðýyor, Ortadoðu halklarýna yönelik nükleer tehdide dönüþüyor. Kamuoyundan gizlenen askeri ve stratejik iþbirliði anlaþmalarý ile Gazze'yi bombalayan Ýsrail pilotlarý Türkiye hava sahasýnda eðitim görüyor. Soruyoruz: "Bu mudur önem verdiðiniz ve korumak istediðiniz?" Barýþ ve halklarýn kardeþliðine önem veren; Yahudi, Hýristiyan, Alevi, Müslüman, Türk, Kürt, Ermeni, Arap halk ve toplumlarýnýn baskýlardan uzak adil ve eþit koþullarda yaþayabilmesi için mücadele eden bizler Filistin halkýnýn korunmasýna yönelik somut adýmlarýn atýlmasýný istiyoruz. Filistin halkýyla dayanýþma "söz"de kalmamalý; Ýsrail devleti ile olan gizli-açýk anlaþmalar iptal edilmelidir. Ýmza için:

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda.

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda. antikapitalist sosyalist iþçi nin ekidir 21. yüzyýlda iþçi sýnýfý Devrimin öznesi neden iþçi sýnýfýdýr? Ýþçi sýnýfý küçülüyor mu? Türkiye: Günümüzde iþçi sýnýfý 15-16 Haziran: Ýþçilerin sahneye çýkýþý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

sosyalist isci Zengine vergi emekçiye zam Kriz patronlarý harekete geçirdi. Yine vergi indirimi istiyorlar, hatta hiç vergi ödememenin

sosyalist isci Zengine vergi emekçiye zam Kriz patronlarý harekete geçirdi. Yine vergi indirimi istiyorlar, hatta hiç vergi ödememenin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 339 7 Kasým 2008 1 YTL 29 kasým kapitalizmin krizine karþý ankara ya KESK in yanýna Ýþte yeni asgari ücret Hükümet 2009'da

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 sosyalist isci SAYI: 220 11 Haziran 2004 1.000.000 TL. Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Suudi Arabistan: Kriz

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR

sosyalist isci Saðlýðýmýzý koruyalým BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR GELECEK HAFTA sosyalist iþçi nin ekidir SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR sosyalist iþçi nin ekidir GELECEK HAFTA ÇIKIYOR sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 263 18 Kasým 2006 1.50 YTL SAVAÞ KARÞITI HAREKET KAZANIYOR BUSH ve ÇETESÝ GÝDÝYOR Irak ve Afganistan daki direniþerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE

ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS GÝTSÝN ASKERE Bir Arap devrimi gündemde mi? sayfa: 10 Ýspanya: Kaybedilen devrim sayfa: 12 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 258 24 Aðustos 2006 1.50 YTL LÜBNAN A GÝTME, KARDEÞ KANI DÖKME ÇIKARSA TEZKERE MECLÝS

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SUSURLUK VE DANIÞTAY:

SUSURLUK VE DANIÞTAY: 15-16 Haziran Türkiye yi sarsan 2 gün F. ALOÐLU sayfa: 8 Mýsýr da demokrasi aktivistleri kazandý sayfa: 5 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 254 31 Mayýs 2006 1 YTL SUSURLUK VE DANIÞTAY: ÇETELER

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DURDE ÝÞSÝZLÝÐE YOKSULLUÐA ZAMLARA. Krize karþý. talep. 29 Kasým da Ankara ya, KESK ve DÝSK in yanýna! BAK kortejine sosyalist isci.

DURDE ÝÞSÝZLÝÐE YOKSULLUÐA ZAMLARA. Krize karþý. talep. 29 Kasým da Ankara ya, KESK ve DÝSK in yanýna! BAK kortejine sosyalist isci. 29 Kasým da Ankara ya, KESK ve DÝSK in yanýna! BAK kortejine sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 341 21 Kasým 2008 1 YTL ÝÞSÝZLÝÐE YOKSULLUÐA ZAMLARA DURDE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Biz hâlâ Ermeniyiz. sosyalist isci. Lenin ve ulusal sorun. Pakistan da ne oluyor? Çeteler iþbaþýnda: sayfa: 5. sayfa: 8

Biz hâlâ Ermeniyiz. sosyalist isci. Lenin ve ulusal sorun. Pakistan da ne oluyor? Çeteler iþbaþýnda: sayfa: 5. sayfa: 8 Lenin ve ulusal sorun Volkan Akyýldýrým sayfa: 8 Pakistan da ne oluyor? Cengiz Alðan sayfa: 5 sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Biz hâlâ Ermeniyiz 1 yýl önce, 19 Ocak'ta

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı