Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz"

Transkript

1 Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý kapitalist sistemi daha fazla sorgulatýyor. Filistin'de yaþanan vahþet, model alýnan Batý dünyasýnýn ikiyüzlü ve vahþi emperyalist yüzünü saklanamaz hale getiriyor. Ergenekon soruþturmasý nedeniyle medyaya yansýyanlar, yýllardýr iþlenen cinayetleri, kirli iliþkileri, devletin bel kemiði olan ordunun Susurluk- Þemdinli-Ergenekon cinayet-kýþkýrtma hattýndaki rolünü reddedilemez hale getiriyor. Soruþturma Fýrat'ýn ötesine doðru gittikçe Kürt sorununun çözümünü istemeyenlerin çatýþmalarýn devamýný saðlamak için ateþkes süreçlerini bitiren olaylarý nasýl tezgâhladýklarý, vatan-millet-þehit söylemini nasýl kullandýklarý ortaya çýkýyor. Toplumun büyük kýsmý AKP, CHP ve MHP'ye oy verse de bu partilere ve iktidarlarýna olan güven azalýyor. Kimisi daha fazla demokrasi, baskýcý statükonun zayýflamasý, özgürlüklerin artmasý, ekonomik istikrar için AKP'ye oy verse de AKP'yi yeterince samimi ve tutarlý görmüyor. Erdoðan'ýn Ýsrail Cumhurbaþkaný'na yönelik çýkýþýný desteklese de Ýsrail ile anlaþmalarýn devam ettirdiðini görüyor. Ergenekon soruþturmasýnda "dokunulmazlara" dokunulmuþ olmasý hoþuna gitse de soruþturmanýn sulandýrýldýðýný ve tam bir temizlik için kararlý olunmadýðýný görüyor. Kimisi din temelinde bir sisteme karþý durmasý nedeniyle CHP'ye yönelse de ekonomi baþta olmak üzere hiçbir konuda CHP'yi umut olarak görmüyor. TSK'yý laik kesimin yaþam tarzýnýn koruyucusu olarak görüp destekleyenler bile TSK'nýn da Susurluk iliþkileri içerisinde ciddi bir payý olduðunun farkýnda, generallerin her alandaki müdahalelerini aþýrý buluyorlar. TSK, toplum gözündeki itibar ve güvenilirliðini korumak için öncelikle AKP'ye ama gerektiðinde CHP ve MHP'ye saldýrmaktan geri durmuyor. Bu arenada sermayedarlar, TSK, AKP, CHP, hatta MHP ve SP dans ediyor; toplumu ikna etmeye çalýþýyorlar. Birbirilerinin düzen içi alternatifleri olan bu güçler karþýsýnda tutarlý bir Solu inþa etmek zorundayýz. AKP'nin her an çark edebilen liderliðinin yolsuzluklarý ayyuka çýktýkça, Baykal'ýn CHP'si halkýn deðil devletin temsilcisi olmakta direttikçe kulaklar Sol'un söyleyeceklerine daha hazýr hale geliyor. Ekonomik krizin vurduðu ve kendiliðinden sokaklara dökülen, iþyerlerini iþgal eden emekçiler, Kürt sorununun adil bir barýþ ve diyalogla çözülmesini bekleyen Kürtler, türban yasaðýnýn kalkmasýný ezilen diðer kesimlerin sorunlarý çözülmediði için "henüz özgür olmadýk" diye karþýlayanlar, Erdoðan'ýn Perez çýkýþýnýn arkasýndan AKP'nin takýndýðý ikiyüzlülüðü görenler, AKP'li yerel yönetimlerce evleri baþlarýna yýkýlan yoksullar Sol bir alternatifin inþasýnýn ne denli mümkün ve gerekli olduðunu hatýrlatýyor. Ekonomik alanda kayýtsýz þartsýz yoksullarýn, emekçilerin yanýnda yer alan, özgürlükler konusunda tutarlý olan, barýþ ve halklarýn kardeþliði konusunda tavizsiz davranan bir Sol'un adým adým inþasý gerekiyor. Sözümüz daha duyulur olmalý, sesimiz daha yüksek çýkmalý. Özgürlükler, azýnlýklar, Kürt sorunu, Ergenekon gibi konularda lafý dolandýrmadan en net þekilde tutum almalýyýz. Emekten, barýþtan, demokrasiden, temiz toplumdan, kaynaklarýn yoksullara doðru kullanýmýndan yana olmak, Kürt ve Filistin halklarý baþta olmak üzere ezilenlere sahip çýkmak, ýrkçýlýða geçit vermemek konularýnda ortaklaþtýðýmýz emek güçleriyle kol kola girip adým atmalýyýz. Yaklaþan yerel seçimlerde Sol olarak birlikte atacaðýmýz her adým Sol'u yeniden ve güçlü bir biçimde sahneye sokmamýza hizmet ettiði sürece deðerlidir. Bu arenada biz de varýz! Özgürlükçü, barýþtan, demokrasiden, emekçilerden yana ama tutarlý ve sesi duyulan bir Sol inþa edebiliriz, etmeliyiz, edeceðiz. Ergenkon dağıtılmalıdır! sayfa 5 te Đstanbul da Ortak Adayımız AKIN BĐRDAL Ulusalcılar anti-emperyalist mi? sayfa 4 te 8 MART TA Şiddete, Tacize, Baskılara ve Ezilmeye Karşı SESĐMĐZĐ YÜKSELTELĐM 16 MART TA Suyumuzu zehir etmeye çalışanlara karşı ALANLARDAYIZ

2 - 2 - Ortak örgütlenmeye doğru... Emek ve demokrasi güçlerinin ortak örgütlenmesi tartýþmalarý ilki Aralýk Ýstanbul'da yapýlan forumundan sonra 8 Þubat Ankara toplantýsý ile devam ediyor. Siyasi parti ve gruplarýn temsilcileri, sendika, meslek odalarý, çevre ve kadýn yapýlarý mensuplarý, aydýn ve sanatçýlarýn katýldýðý forumlarda kamuoyunda Çatý Partisi Giriþim olarak bilinen çalýþmanýn hedef, zemin ve biçimi tartýþmalarý sürdürülüyor. Ýzmir ve Adana'da da benzeri forum düzenleyecek olan forumun sonuç deklarasyonu þöyle: "Bizler, farklý siyasi partiler, sendikalar, emek örgütleri ve meslek örgütlerinden, kadýn ve ekoloji hareketlerinden, dernek ve inisiyatiflerden, farklý inanç, etnik köken ve mesleklerden kadýnlar ve erkekler olarak, kurumsal ya da bireysel duruþumuzla bir araya gelip bir seneden uzun süredir çalýþmalarýný sürdürdüðümüz ve basýnda çatý partisi olarak bilinen oluþumun ilk toplantýsýný Aralýk 2008 tarihlerinde gerçekleþtirdik. Birikim, beceri, güç ve olanaklarýmýzý birleþtirerek, Kürt sorununun çözümü ve demokratikleþmenin önünde engel oluþturan siyasal ve sosyal sorunlara, küresel kapitalizmin yarattýðý kriz ve tahribatlara karþý iþçi sýnýfýndan, ezilenlerden ve demokrasiden yana ortak mücadeleyi örmeye, sömürüye, þiddete, erkek egemenliðine, cins ayrýmcýlýðýna, þovenizme ve militarizme karþý omuz omuza örgütlenmeye karar verdik. Emperyalist saldýrganlýðýn Balkanlarý, Ortadoðu ve Orta Asya'yý kana bulayýp, Kafkaslarý bir dinamit Dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde 20`sinin yani 1.4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olduðu, 2.3 milyar kiþinin de saðlýklý suya eriþemediði bir ortamda 5. Dünya Su Forumu Mart tarihlerinde bu kez Ýstanbul'da toplanacak. fýçýsýna dönüþtürürken Türkiye'yi de bu kanlý zemine dâhil etmeye çalýþtýðý bir süreçte olmazsa olmaz bir sorumluluk olarak gördük bu yan yana geliþi. Kapitalizmin tarihinin en büyük krizlerinden biriyle yeniden yüz yüze geldiði, iþsizliðin, hak gasplarýnýn çýð gibi büyüdüðü, nüfusun %20'sinin açlýk içinde yaþadýðý bir dönemde yan yana geldik. Krizin yükünün iþçi sýnýfýnýn ve diðer emekçilerin sýrtýna yýkýlmasýna karþý durmak amacýyla iþçi sýnýfýnýn siyasete yeniden müdahalesinin olanaklarýný yaratmak için yan yana geldik. Yok edilen kadim Anadolu halklarýnýn acýlarýnýn henüz taze olduðu, savaþýn sürdüðü, Kürt Halkýnýn tüm doðal ve meþru hak ve taleplerinin þiddetle bastýrýldýðý, dilini konuþmaktan, kimliðini açýklamaktan mahrum olduðu bir ülkede yan yana geldik. Yaþamýn yarýsý olan kadýnlara karþý erkek egemen ayýrýmcýlýðýn, þiddetin sürdüðü, insanlarýn cinsel kimliklerinden dolayý ötekileþtirildiði, inançlarýn hiçe sayýlýp laiklik adý altýnda insanlara benimsemedikleri inançlarýn dayatýldýðý, Alevilere 2025 yýlýndan itibaren 3 milyardan fazla insanýn su kýtlýðý çekeceðine yönelik tahminler yapýlýrken Dünya Su Forumu "Farklýlýklarýn Suda Yakýnlaþmasý" baþlýðý altýnda 21. Yüzyýlýn su sorunlarýna çözüm yollarý geliþtireceðini iddia ediyor. Dünya Su yönelik tarihsel ayrýmcýlýðýn sürdürüldüðü bir dönemde yan yana geldik. Kâr hýrsýyla doðanýn ve çevrenin katledilmesinin, iklim deðiþikliklerine yol açýlmasýnýn, nükleer santrallerle geleceðimizin tehdit edilmesinin, insanlýðýn ortak tarihsel ve kültürel mirasýnýn yok edilmesinin kanýksatýlmaya çalýþýldýðý topraklarda yan yana geldik. Demokrasi, Özgürlük, Adalet, Eþitlik, Kardeþlik ve Barýþý Türkiye halklarýna çok görenlere "artýk yeter" diyoruz... Hastane kapýlarýnda horlananlarý, iþsizleri, güvencesiz koþullarda çalýþanlarý, zorla yerinden edilenleri, üniversitelerden ve iþ yerlerinden siyasi düþüncesi ya da baþörtüsü nedeniyle dýþlananlarý, ana dilinde eðitim hakký engellenenleri, okul ve dershane arasýnda koþuþtururken istediði gelecekten mahrum býrakýlan gençleri, mevsimlik iþçileri, "kentsel dönüþüm projelerine" kurban edilip evsiz barksýz býrakýlanlarý, tarlalarý yaðma edilip, ürünü toprakta kalanlarý, ormanlarý "geliþim projeleri" adý altýnda satýlanlarý, ayrýmcýlýða Suyumuzu zehir edenlere geçit vermeyelim! Konsey'nin düzenlediði Forum'un gerçek amacý ise suyu ticarileþtirme ve özelleþtirme çalýþmalarýna hýz vermekten baþka bir þey deðil. Hemen her ülkenin hükümet yetkilileri ile Nestle, Suez, Coca-Cola gibi dev þirketler Ýstanbul'a üþüþecek. Dünya Su Konseyi Baþkaný Loic Fauchon'nun açýklamalarý su sorununu aslýnda nasýl çözmek istediklerini yeterince ifade ediyor: "Ýnsanlar su faturasýna cep telefonu kadar ödeme yapmaya razý olursa hiçbir sýkýntý kalmayacak." Pardon! Þu "ufak" gerçekliði unutmuyor mu: Ýnsanlar cep telefonu kullanmadan da yaþabilirler, ama su kullanmadan yaþayamazlar. Son 20 yýldýr kiþi baþýna düþen su miktarýnýn 4000 metreküpten 1430 metreküpe düþtüðü ve artýk su fakiri sayýlan ülkelerden birisi olan Türkiye'de de Dünya Su Forumu yaygýn protestolar ile karþýlaþacak. Forumun toplandýðý tarihlerde suyun ticarileþtirilmesi-özelleþtirmesine karþý uluslar arasý sendikalar ve sosyal hareketler de Ýstanbul'a gelerek protesto gösterileri, sempozyum ve atölye çalýþmalarý, sanat sergileri ve film gösterimleri gibi birçok etkinlikte yerel öznelerle buluþacak. uðrayanlarý, fikrini, kimliðini söylemekten korkar hale getirilenleri, cinsel istismara uðrayanlarý; yani bütün halklarýmýzdan, ezilen, sömürülen kadýn ve erkekleri bizimle yan yana durmaya çaðýrýyoruz. Önce katýlan sonra katýlan, çok olan az olan, örgütlü ya da bireysel katýlan ayrýmý olmayacak aramýzda... Hepimiz eþit olacaðýz... Program ve tüzüðü birlikte tartýþarak yazacaðýz... Demokrasiyi, özgürlüðü, adaleti, eþitliði, kardeþliði, dayanýþmayý ve barýþý öncelikle bu inþa sürecinde aramýzda hayata geçireceðiz... Tüm yurttaþlara sesleniyoruz, sesimize sesinizi, aklýmýza aklýnýzý, yüreðimize yüreðinizi katýn. Gelin bu topraklarda hep beraber yeni bir umut yaratalým. Birbirimize güvenelim, korkularýmýzdan kurtulalým, katliamlarý durduralým. Böyle bir birlikteliðin bundan sonra nelere talip olacaðýný, ne araçlar yaratýp nasýl yola devam edeceðini hep beraberce belirleyelim... Bu aslýnda sizin davetiniz." NATO ya HAYIR! Savaşa HAYIR! Savaþ karþýtlarý 60. kuruluþ yýl dönümünde NATO'nun saldýrgan askeri ve nükleer politikalarýna 4 Nisan'da Strasbourg'a protesto edecek. Türkiye'de de "NATO'ya Hayýr" kampanyasý çalýþmalarýna baþladý. Sendika, meslek odalarý, savaþ karþýtý grup, sosyal hareketler ve aralarýnda Antikapitalist'in de bulunduðu siyasi parti ve gruplar 4 Nisan'da Ýstanbul'da bir miting örgütleyecekler. Kampanyanýn çalýþmalarýný tanýtan Prof. Dr. Tahsin Yeþildere, "NATO'nun daðýtýlmasýný istiyoruz çünkü NATO yoksul ülkeler üzerinde baský aracýdýr, sivillerin katilidir, yasaklanmýþ silahlarý kullanan bir suç örgütüdür" diye konuþtu.

3 - 3 - Yerel Seçimler ve Sol Yerel seçimlerde ortak sesimizi yükseltelim 2 Sertuğ Çiçek 9 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde verilecek oylar sadece günlük yaþamýmýzý doðrudan etkileyen yerel yönetimleri belirlemeyecek ayný zamanda AKP hükümeti için bir referandum niteliði taþýyacaktýr. Yerel seçimler emekten, ezilenden, demokrasi ve adaletten yana olanlarýn sesini duyurmasý, Sol'un ortak taleplerinin yükseltilmesi için önemli bir olanak yaratýyor. Çeþitli sosyalist parti ve gruplarýn Kürt hareketiyle birlikte seçimlerde ortak bir tavýr içinde davranma iradesi bu yönde olumlu bir adýmdýr. Bu birliktelik üzerinden ortaklaþa hareket ederek bazý seçim çevrelerinde belediye baþkanýnýn kim olacaðýný etkilemek ve bazý belediye meclislerine temsilcilerimizi göndermek mümkündür. Milletvekili seçimlerinin aksine belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesinde ne yazýk ki yüzde 10'luk seçim çevresi barajý var. Yani herhangi bir belediye meclisine (partili ya da baðýmsýz) girebilmek için o seçim çevresindeki geçerli oylarýn 10'undan fazlasýný almak gerekiyor. Yüzde 10'luk baraj ülke geneli deðil sadece seçim çevresi barajý olduðundan bazý seçim 29 Mart 2009 yerel seçimlerine Türkiye kriz ortamýnda giriyor. Kapitalizmin merkezi ABD'de baþlayan kriz, dünya çapýnda yayýlýyor. Krizin kaynaðý halk kitlelerini yoksullaþtýran, neo-liberal politikalarý uygulayan aþýrý kar hýrsýna dayanan kapitalizmdir. Yýllardýr IMF'ye baðlý politikalarý uygulayan Türkiye ekonomik krizden en çok etkilenecek ülkelerdendir. Krizin etkileri þimdiden iþten atmalar, düþük ücretler ve artan zamlarla görülmektedir. Uluslar arasý sermayenin politikalarýný baþtan beri köklü bir biçimde uygulayan AKP hükümeti bu krizin sorumluluðuna ortaktýr. AKP hükümeti bu krizin yükünü emekçilere, geniþ halk kesimlerine yýkmayý amaçlamaktadýr. Mevcut kriz ortamýnda egemen güçler ve sýnýflar kendi çýkarlarý etrafýnda emekçileri saflaþtýrmaya ve yedeklemeye çalýþýyor. Bu güçler arasýnda bugüne kadar uygulanan sömürü politikalarýný sürdürme konusunda ciddi bir farklýlýk bulunmuyor. Kürt sorununu baský ve þiddet politikalarý çerçevesinde 'çözme' konusunda da bir farklýlýk görünmüyor. Ve yine emperyalizmin politikalarýna baðýmlýlýk konusunda da bir farklýlýk görünmüyor. Fark sömürüden elde edilen servetin nasýl paylaþýlacaðýnda ve Türkiye'nin bölgede emperyalizm politikalarýna baðýmlý olarak oynayacaðý rolün kimin tarafýndan yürütüleceðinde ortaya çýkýyor. Birliðimizi güçlendirelim; ezilenlerin umudu, egemenlerin kabusu olalým!!! çevrelerinde bu barajý aþarak belediye meclislerine temsilci yollamamýz mümkün olabilir. Bu nedenle öncelikle gerçekçi hedefler belirlemek zorundayýz. Her yerelde son genel seçimlerdeki oylarýmýzýn toplamýna bakarak nerede iddialý olabileceðimizi görmemiz mümkün. Vereceði oyu önemseyen seçmenlerin çoðunluðu gerçekçi görünmeyen seçeneklere uzak dururlar. Yapýlan her propaganda çalýþmasý deðerli ve önemlidir. Ancak bunun ötesine geçmeye yönelik kazanma hedeflerimiz olmalý, seçimlerde kitlelere gerçekçi bir sol alternatif sunabilmeliyiz. Yerel seçimlerde yapýlacak çalýþmalar bu genel hedefe hizmet ettiði sürece desteklenmeli. Ortak olarak çýkartacaðýmýz her aday bu genel hedefe doðru atýlan küçük ama önemli adýmlar olarak deðerlendirilip teþvik edilmelidir. Her seçim bölgesi için tek bir reçete sunmak mümkün deðil. Ancak yerel seçimlerin bazý konularda AKP için referandum olacaðýn da unutmamalýyýz. Bu referandumlardan birisi Kürt bölgelerindeki yerel seçim sonuçlarýyla ortaya çýkacak. Seçimler, AKP'nin Kürt sorunu karþýsýndaki yaklaþýmýnýn BÝZ VARIZ! Egemen güçler 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde bugüne kadar uyguladýklarý krizi yaratan sömürü politikalarýna, piyasacý politikalarýna bir kez daha onay istiyor. Yine egemen güçler Kürt sorununda devlet olanaklarýný da harekete geçirerek AKP eli ile DTP'ye yönelik saldýrý politikalarýný artýrarak DTP'nin yönettiði yerel yönetimleri ele geçirmeyi hedefliyor. Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýnda eþitlikçi-özgürlükçü, halktan yana bir seçeneði ortaya çýkarmak bu yerel seçimlerin temel bir görevi olarak önümüzde duruyor. Ýþte bunun için emperyalizme, kapitalizme ve bunlarýn ürettiði gericiliðe karþý çýkan, askeri vesayeti milliyetçi-ýrkçý, ayrýmcý ve cinsiyetçi politikalarý reddeden, ekolojik dengeyi savunan, Kürt sorununun demokratik çözümünü isteyen, Alevi yurttaþlarýn inanç özgürlüðü ve eþitlik taleplerine sahip çýkan emekten, eþitlikten, özgürlükten yana güçler olarak 29 Mart 2009 yerel seçimleri için bir araya geliyoruz. Yerel yönetimlerin halk yararýna tüm unsurlarýný tasfiye eden, böylece halk yararýna kurumlar olmaktan çýkartýp piyasa kurumlarý haline dönüþtüren ve halkýn temel kamusal haklarýný gasp eden Neo- Liberal politikalara karþý halkýn haklarýný kazanma hedefiyle çabalarýmýzý ortaklaþtýrýyoruz. bölge halký açýsýndan nasýl görüldüðü konusunda kýymetli bir gösterge olacak. Özellikle Diyarbakýr öne çýkacak. DTP'nin alacaðý her fazla oy Kürt sorununun diyalog ve barýþ içinde çözülmesini isteyenleri güçlendirecektir. Antikapitalist, il genel meclisi seçimlerinde her yerde oylarýn DTP'ye verilmesi için mücadele edecektir. DTP'ye verilen oylar bir yandan Kürt sorunu üzerinden yükseltilen milliyetçi fikirlerle tartýþmamýzý saðlayacak, diðer yandan savaþýn bitirilip Kürt halkýnýn adil-demokratik çözüm talebini güçlendirecektir. Mümkün olan her il, ilçe, belde ve mahallede emekçilerin demokrasi anlayýþýna uygun olarak en geniþ emek ve toplumsal muhalefet dinamiklerini kapsayan, oluþturduðumuz ve oluþturacaðýmýz yerel platformlarda, halkýn çýkarlarýný temel alan programlar çerçevesinde ortak adaylarýmýzý halkýn katýlýmýný içeren demokratik yöntemlerle belirleyerek emekçilerin ve ezilenlerin alternatifini yaratmaya çalýþacaðýz. Düzen güçleri tarafýndan DTP' ye yönelen milliyetçi-ýrkçý ve gerici saldýrýlara karþý duracaðýz. Halkýn karar süreçlerinde örgütlü bir biçimde yer alarak söz, yetki, karar sahibi olduðu demokratik ve katýlýmcý bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. Yerel yönetimlere emekçilerin ihtiyaçlarý doðrultusunda merkezi bütçeden kaynak aktarýlmasýný ve yerel hizmetleri piyasalaþtýran, taþeronlaþtýran, özelleþtiren, parasý olanýn hizmet alacaðý yerel yönetim anlayýþýna son verecek kamucu-sosyal bir yerel yönetim anlayýþýný savunacaðýz. Antikapitalist, DHP, DÝP Giriþimi, DSÝP, DTP, EMEP, EHP, ESP, Halkevleri, HKM, Kaldýraç, KÖZ, ÖDP, SEH, SDP, Sosyalist Parti, SODAP, Teori ve Politika, TÖP, Türkiye Gerçeði, Yeþiller Partisi AKP'nin ekonomik kriz karþýsýndaki tercihlerine karþý tepkinin de bir düzeyde yansýyacaðý 29 Mart seçimleri, her türlü milliyetçi-ýrkçýergenekoncu-laik cepheci tutumuna karþýn AKP'yi cezalandýrmak isteyen, ekonomik krizden (doðalgaz faturalarýndan, iþsizlikten vb) bunalmýþ seçmenler için CHP'nin solunda baþka bir alternatifin inþasýna yönelik bir çalýþma olarak önem taþýmaktadýr. AKP ve CHP'nin Ergenekon konusundaki duruþu da seçime bir baþka etkendir. AKP'ye verilen oylarýn bir kýsmý hükümetin bu konudaki yaklaþýmýna destek olarak yorumlanabilir. Faþist MHP, Neo liberal AKP, Ergenekoncu CHP dýþýnda kitlelere gerçek bir sol alternatif inþa etmek için seçim ortamýndan mümkün olduðunca yararlanmalýyýz. Bunun için solcularýn, emekten, demokrasiden ve barýþtan yana güçlerin, ileride daha güçlü bir ortaklýða dönüþmesi perspektifiyle seçimlerde mümkün olduðunca birlikte çalýþmasýný saðlamalýyýz. Bu seçimlerde mevzi kazanabiliriz ve kazandýðýmýz her mevzi solda bir alternatifin inþasý için bizi bir adým daha hedefimize yaklaþtýracaktýr. CHP'nin solundaki alternatifi güçlendirelim. Yerel seçimlerde solun ortak adayý, insan haklarý savunucusu ve DTP Diyarbakýr milletvekili Akýn Birdal oldu. Birdal, DTP listesinden seçimlere katýlacak. ÝHD'nin eski baþkaný Birdal, Ergenekoncularýn bir dönem hedefinde yer almýþ ve yaralanmýþtý. Susurluk sürecinden baþlayarak derin devletle hesaplaþmanýn simge isimlerinden birisi olmuþtu. Akýn Birdal, geçtiðimiz genel seçimlerde Bin Umut Adaylarýnýn arasýnda yer aldý ve milletvekili seçildi. Birdal'ýn adaylýðý ve seçim kampanyasýnýn baþlangýcý 13 Þubat'ta düzenlenen basýn açýklamasýyla duyuruldu. Basýn açýklamasýna seçimlerde birlikte davranma iradesi gösteren solun ve Kürt hareketinin önde gelen temsilcileri ayný fotoðraf karesinin içinde el ele poz verdiler. Seçimlerle baþlayan ve geniþleyen bu güç birliðini büyütmek ve gerçekçi bir sol alternatif haline getirmek için hep beraber kollarý sývayalým

4 - 4 - Ulusalcılar anti-emperyalist mi? G Cem Uzun eorge Orwell'ýn "1984" romanýnda polis "Aþk Bakanlýðý"na, ordu da "Barýþ Bakanlýðý"na baðlýdýr. Kitabýn yayýmlanmasýný izleyen yýllarda hayat adeta sanatý taklit etti. Birçok batý ülkesinde "savaþ" bakanlýðýnýn adý "savunma" bakanlýðý olarak deðiþtirildi, ama savaþlar daha ölümcül oldu. Ýsim deðiþikliðinin hedefi savaþ ve saldýrganlýðý ortadan kaldýrmak deðildi. Gazze'yi bombalayan ve Filistinlileri katleden de Ýsrail ordusu deðil "Savunma Kuvvetleri"dir. Artýk iþgale "iþgal" de denmiyor. Ýþgali gerçekleþtirenler "sýnýr ötesi operasyon" gibi tanýmlamalarla yaptýklarý iþi aklamaya yöneliyorlar. Vietnam Savaþý boyunca Amerikan medyasý "ölüm" veya "öldürme" kelimelerini kullanmaktan kaçýndý. Ve tabii ki Türkiye'nin 1974'de Kýbrýs'ý iþgal etmesine "Barýþ Harekâtý" adý verildi. George Orwell'ýn 1948'de yazdýðý romanda kelimelerin tam zýt anlamlar taþýmasýnýn arkasýnda Soðuk Savaþ'ýn baþlamasý vardý. Orwell, batýda hüküm süren "demokrasi için mücadele" söyleminin aslýnda dünyanýn her tarafýnda diktatörlükleri destekleme anlamýna geldiðini gözlemledi. Doðu Bloku'nun "Halk Demokrasileri" de diktatörlüklerdi. Birbirlerinin karþýsýna dikilen bu yalan makineleri, kelimelerin anlamlarýný çarpýtarak iþliyorlardý. Bugün yine kelimelerin tam zýt anlamlar taþýdýðýný görüyoruz. Örneðin "sol". "Sol" kelime olarak Fransýz Devrimi sýrasýnda Ulusal Meclis'teki oturma düzeninden gelir. Monarþiye karþý çýkanlar, eski düzende radikal deðiþimler görmek isteyenler, daha fazla demokrasi ve eþitlik için mücadele edenler, meclis baþkanýnýn solunda otururlardý. Sol kelimesinin böylesi anlamlar taþýmasý beklenir ve genel kaný da bu yöndedir. Ancak "Sol" demokrasi ve eþitliðin söz konusu olmadýðý SSCB ve Doðu Avrupa'daki parti diktatörlüklerini destekleyenleri de tanýmlýyordu. Ergenekon davasýnda "Solcularýn" darbecilerle iþbirliði yapmakla suçlandýðýný görüyoruz. Yine "Sol" olarak anýlan CHP, Ergenekon sanýklarýnýn avukatlýðýna soyundu. ÖDP'de bile bir kanat diðerini "Ergenekoncu" olmakla suçluyor. Diðer taraftan ise "ýlýmlý Ýslamcý" AKP, Ýsrail'in Gazze'de uyguladýðý katliamý kýnarken Türkiye ve Ýsrail arasýndaki askeri ittifaký görmezden geliyor, gözlerden saklýyor. TSK bölgesel stratejisinin merkezine oturan Ýsrail ile ittifaka AKP kadar ýlýmlý olmayan Refah Partisi de karþý çýkmamýþtý. Söz ve eylem arasýndaki bu çeliþkinin kaynaðý, politik duruþlarý belirleyen þeyin son kertede sýnýf çýkarlarý olmasýdýr. Vietnam, baðýmsýzlýk ve Nike ABD'nin Afganistan ve Irak'a, Ýsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldýrýsý, Ergenekon vb geliþmeler üzerine emperyalizm ve anti-emperyalizm tartýþmasý sürekli gündeme geliyor. Bazýlarý Ergenekoncularý antiemperyalist olarak tanýmlayarak Ergenekon'un temizlenmesini isteyenleri iþbirlikçilikle suçluyor. Baþkalarý ise anti-kapitalist bir eksende olmayan anti-emperyalizmin mümkün olmadýðýný tartýþýyor. Bu tartýþma sorunludur, çünkü antiemperyalist ve anti-kapitalist tanýmlamalarý birey ve kurumlarýn görüþlerine atfen ancak onlarýn "eylemi"nden baðýmsýz olarak kullanýlýyor. Oysa görüþler ve özellikle de eylemler koþullardan baðýmsýz deðerlendirilemez; sýnýf çýkarlarýndan ayrýþtýrýlamaz. Vietnam örneðini ele alalým. Vietnam halkýnýn ulusal kurtuluþ mücadelesinin anti-emperyalist olduðu konusunda herhangi bir þüphe yoktur. ABD bu savaþta yenilgiye uðradý ve 25 yýlý aþkýn bir süre askeri müdahalelerde bulunamadý. "Vietnam Sendromu" olarak tanýmlanan bu durum özgürlülükleri için mücadele edenlere alan açtý. Ne var ki direniþe liderlik eden Komünist Partisi halen iktidarda ve dünyanýn en büyük Nike fabrikasý da Kuzey Vietnam'da! Evet, Vietnam'da anti-emperyalist bir mücadele yaþandý, ancak baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýnýn ardýndan baðýmsýzlýk hareketinin liderliði Kuzey Vietnam'ýn egemen sýnýfý haline gelerek emperyalist sistem içinde konumlandý. Dolayýsýyla Vietnam baðýmsýzlýk hareketi emperyalist sistem ile oluþan sorunu çözünceye kadar anti-emperyalist içeriðe sahip bir mücadele verdi. Ancak ardýndan sistem içinde yerini aldý. Böylesi güçlerin anti-emperyalistliði tutarlý deðildir. Bunun tam tersi de söz konusu olabiliyor. Uzun yýllar ABD'nin Ortadoðu'daki yakýn müttefiki ve Ýran'a karþý denge unsuru olan Irak diktatörü Saddam Hüseyin, 2003'te kendini ABD-Ýngiltere emperyalizminin iþgaline karþý savaþýr buldu. Bu, Saddam Hüseyin'i tutarlý bir anti-emperyalist yapmadý, yapmaz. Emperyalizm ve kapitalizm Emperyalizm, kapitalizmin günümüzdeki örgütlenme biçimidir. Kapitalizmi ve sermayeyi devletten baðýmsýz olarak ele alamayacaðýmýz gibi emperyalizmi de kapitalizmin kendisinden baðýmsýz, devletlerarasý bir iliþki biçimi olarak düþünemeyiz. Devletlerin önemli bir rol oynadýklarý kapitalizmin bu uluslararasýlaþmýþ biçiminde ekonomik rekabet askeri rekabete ve savaþa yol açabiliyor. Sistemin çeliþkileri ve ulusal baðýmsýzlýk talepleri küçük ve büyük devletler arasýnda çatýþmalara neden olabiliyor. Kýsmi de olsa böylesi çatýþmalar sistemin istikrarýný bozabiliyor. Kýsmi çatýþmalarda bazý güçler emperyalizmle karþý karþýya geliyorlar. Bu güçlerin kendisini tutarlý "antiemperyalist" olarak tanýmlamak hatalý olur. Ancak belirli bir konjonktürde ve emperyalist sistemle yeni bir uzlaþma yakalayýncaya kadar "anti-emperyalist eylem" söz konusu olabilir. Yüz yýl önce Lenin ulusal baðýmsýzlýk hareketlerinin önemine dikkat çekiyor ve iþçi sýnýfýnýn emperyalizme karþý bu hareketleri desteklemesi gerektiðini tartýþýyordu. Ancak Lenin her baðýmsýzlýk hareketinin baþarýlý olduðu takdirde kendi ulusal devletini kurup emperyalist dünya düzeni içinde yerini alacaðýnýn unutulmamasý gerektiði uyarýsýnda bulunuyordu. Yani baðýmsýzlýk hareketlerinin "kýzýla boyanmasý"na karþý çýkýyordu. "Tutarlý anti-emperyalist olmak için anti-kapitalist olmak zorunda mýyýz" sorusunu farklý sormak daha doðru olacaktýr: "Emperyalist sistemin parçasý olmak konusunda kaçýnýlmaz bir güdüsü olmayan güçler var mý?" Emperyalist sistemden hiçbir çýkarý olmayan tek güç iþçi sýnýfýdýr. Marx bunu "iþçilerin zincirlerinden baþka kaybedecekleri bir þey yoktur" sözleriyle ifade etmiþtir. Tabii ki bu nesnel durum her dönemde iþçi sýnýfýnýn politik eylemine dönüþmez. Ýþçi sýnýfýnýn emperyalist sistemin bir parçasý olmaktan çýkarý olmamasý iþçi sýnýfýnýn her an anti-emperyalist mücadeleye atýlacaðý anlamýna gelmiyor. Otomatik olmayan bu süreç ideolojik-politik etkenlere ve sýnýfýn politik örgütlülüðünün gücüne baðlýdýr. Egemen sýnýf da elindeki bütün ideolojik araçlarý kullanarak iþçi sýnýfýný etkisizleþtirmeye çalýþýr. Ýngiltere'de kriz nedeniyle yaþanan iþten çýkartmalara karþý "Britanya'daki iþler Britanyalý iþçilerin olmalý" talebiyle grevler yapýldý. Ýþçiler bir yandan sistemden memnuniyetsizlik (bir tür anti-kapitalizm) dile getirirken iþçi sýnýfýný bölen milliyetçilik kapanýna kýsýldýlar ki bu kapaný da Britanya egemen sýnýfýnýn Ýþçi Partili ideologlarý kurmuþlardýr. Hamas ve Lübnan Hizbullah'ýný Ýsrail'e karþý veya Chavez'i ABD'ye karþý destekliyoruz çünkü onlarýn mücadeleleri sistemin bütününü zayýflatýyor. Bu güçler antiemperyalist eylemde bulunuyorlar. Bu eylemler emperyalist sistemi zayýflatarak dünya iþçilerinin çýkarlarýna hizmet ediyor. Chavez'in danýþmanlarýndan birisi Ýstanbul'da katýldýðý panelde Chavez'in politikalarýnýn anti-emperyalist olduðunu ama asla anti-kapitalist olmadýðýný ifade etti. Bunun nedeni Chavez'in iþçi sýnýfý lideri olmamasýdýr. Evet, Chavez radikal bir lider ama hareketin sýnýf karakteri onun sýnýrlarýný belirliyor. Hamas da emperyalist sisteme kafa tutuyor, ancak sýnýf karakteri nedeniyle FKÖ'nün yaþadýðý deðiþim Hamas'ý da ayný noktaya getirebilir. Türkiye'deki ulusalcý (ve "Ergenekoncu") Sol kendisini antikapitalist ve anti-emperyalist olarak tarif ederek TSK etrafýnda kümelenmektedir. Oysa Türk Silahlarý Kuvvetleri tutarlý anti-emperyalist olamaz. TSK, Türkiye egemen sýnýfýnýn hegemonik bir parçasýdýr ve egemen sýnýfýn iktidarýný korumak ve güçlendirmek için çalýþýr. Türkiye egemen sýnýfý dünya emperyalist sistemine karþý deðil tam tersine onun daha güçlü bir parçasý olmak için mücadele etmektedir. Ulusalcý Solun anti-emperyalizmi Türkiye egemen sýnýfýnýn çýkarlarý ile uyumludur. Bu da tabii ki kendi baþýna bir paradokstur çünkü verili statüko her zaman NATO'ya ve Ýsrail ile ittifaka sadýk kalmýþtýr. Yani kendisini anti-emperyalist olarak tanýmlayan Sol, anti-emperyalist olmayan bir egemen sýnýfýn peþine takýlmaktadýr. 27 Mayýs 1960'daki sözde "sol darbe" sonrasýnda yapýlan ilk açýklamada darbeciler NATO'ya baðlýlýk beyan ettiler. Ne var ki halen birçok Solcu bu darbeyi "ilerici" veya "antiemperyalist" olarak tanýmlar. Tutarlý bir þekilde anti-emperyalist olabilecek tek güç iþçi sýnýfýdýr çünkü bu sistemden hiçbir çýkarý yoktur. Tam da bu nedenle Sol, Türkiye egemen sýnýfýnýn çýkarlarýnýn peþine takýlmayan enternasyonalist bir çizgi geliþtirmek durumundadýr. Enternasyonalistler bu sistemden hiçbir çýkarý olmayan yani nesnel olarak anti-emperyalist ve antikapitalist olan iþçi sýnýfýnýn tarafýndadýr. Ýþçi sýnýfý dýþýndaki güçlerin tutarlý olmayan anti-emperyalist eylemleri tabii ki desteklenir ve desteklenmelidir. Ancak bu destek egemen sýnýfa ve onlarýn "tetikçi" "darbeci", "statükocu", "baskýcý", "iç savaþ kýþkýrtýcý" Ergenekoncularýna verilemez. Çünkü, onlar kendilerine anti-emperyalist" dese de eylemleri asýl olarak Türkiye ve dünya egemenlerini iþçi sýnýfý ve ezilenlere karþý güçlendirmektedir. Solun asýl meselesi iþçi sýnýfýnýn nesnel ve tarihsel çýkarlarý için mücadele sahnesine çýkabilmesinin ideolojik politik örgütlülük gereklerini yerine getirmektir. Ancak böyle bir "Sol", Sol tanýmýný hak eder.

5 Ergenekon derin devlettir; derin devlet demokrasiyi tehdit eder Derin devletin tamamen yok edilmesi gerekir!! ir süredir unutulan refah temalarý üzerinden yükseldi. Ergenekon, geçtiðimiz ay yeni Btutuklamalarla birlikte yeniden gündeme geldi. Toplumsal muhalefetin ve solun kafasý karýþýk. Çok deðil bundan 13 sene önce Susurluk'ta derin devletin ucunun görülmesiyle büyük kitleleri bir araya getiren Bir Dakika Karanlýk eylemlerine liderlik eden sol, bugün pisliðin çok daha büyük olduðunu bütün topluma gösteren Ergenekon sürecinde neden hareketsiz? Bu soru(n) son derece önemli. Çünkü bu soruyu sormadan ve ona doðru cevaplarý üretmeden derin devletten kurtulamayacaðýz. Zira AKP (diðer bütün toplumsal meselelerde sýkça gösterdiði gibi) bu konuda da güvenilmez olduðunu gösteriyor. Bu açýdan solda duran; demokrasi, özgürlük, adalet ve eþitlik gibi son derece merkezi meselelerde AKP'ye güvenmeyenler haksýz deðiller. Ancak "ben AKP'ye güvenmiyorum" deyip AKP'nin þu veya bu niyetle baþlattýðý Ergenekon operasyonlarýný bir "aldatmaca", "kamuoyunu yanýltma hilesi", "gerçek amaçlarýný saklamak için kullandýklarý sahte maskeler" veya "aslýnda þeriat düzenini kurmaya çalýþýyorlar" olarak deðerlendirmek ve Ergenekon operasyonlarýna karþý çýkmak veya tutumsuz kalmaya çalýþmak da bir o kadar saçmadýr. Yolumuzu doðru çizmek için birtakým temel sorularý sormamýz ve cevaplamamýz gerekiyor. Derin devlet kime karþý? Son dönemki Ergenekon operasyonlarý Avrupa'nýn neredeyse her ülkesinde derin devlet yapýlarýnýn Soðuk Savaþ döneminde kurulduklarýný iyice ortaya serdi. Gladyo denilen bu yapýlarýnýn hedefi solu ve toplumsal muhalefeti sindirmek, uluslar arasý sömürü sisteminin devamýný saðlamak ve yerel egemen sýnýfýn çýkarlarýna hizmet etmek amacýyla egemen ideolojinin devamýný garanti altýna almaktý. Yenilerde vizyona giren "Güz Sancýsý" filminin konusunu teþkile eden 6-7 Eylül 1955'teki olaylar Türkiye'deki derin devlet (Gladyo) yapýlanmasýnýn ilk icraatý olarak karþýmýza çýkar. 6-7 Eylül, Kýbrýs'taki Ýngiliz emperyalizmine karþý mücadele eden birleþik Rum ve Türk mücadelesini bölmek üzere Türkiye'yi devreye sokma planlarýnýn ilk adýmýný teþkil ediyordu. Bu adýmla Türkiye'de egemen sýnýf yarattýðý anti-rum milliyetçi histeriyi kullanarak Kýbrýs'ý iþgal edecek; böylece hem adadaki 2 Ýngiliz üssünün kapanmamasýný saðlayacak hem de savaþ uçaklarýyla bir saatte Ortadoðu'ya eriþmenin mümkün olduðu Kýbrýs'ta kendisi de güç kazanacaktý. Solun ve iþçi sýnýfý muhalefetinin güç kazandýðý 60'lý ve 70'li yýllarda Türkiye'deki derin devlet tamamen yerel muhalefeti sindirmek için kullanýldý. Gerek doðrudan doðruya devletin memuru olan polis, MiT ajaný ve askerler gerekse devletin silahlandýrdýðý ve desteklediði faþist çapulcular muhaliflerin ve sendikacýlarýn üstüne salýndý. O dönemde kontr-gerilla olarak bilinen derin devlet yapýlarý toplumda infial ve kargaþalýk yaratan büyük katliamlarda da görev aldý: Çorum- Maraþ katliamlarý, Mayýs katliamý, Türkiye'nin çeþitli yerlerinde muhaliflerin ve toplumda öne çýkmýþ gazeteci, aydýn ve sendikacýlarýn katledilmesi, ve daha neler neler.. Bu katliamlarýn ve cinayetlerin, toplumsal yapýnýn egemenlerin çýkarýna baþtan ayaða deðiþtirilmesi fýrsatý saðlayan 12 Eylül 1980 darbesi ön hazýrlýðý olduðu daha sonraki yýllarda ortaya çýkacaktý. Dolayýsýyla Ergenekon operasyonlarýnýn ortaya serdiði "toplumda kargaþalýk yarat (Danýþtay saldýrýsý, Þemdinli olaylarý, Diyarbakýr, Ýstanbul ve Ankara'da patlayan bombalar), sonra da darbe yap ('Sarýkýz' ve 'Ayýþýðý' darbe planlarý)" taktiði egemen sýnýf için yeni deðil. 12 Eylül darbesini takip eden yýllarda derin devlet güçleri muhaliflere karþý kullanýlmaya devam etti. Kürt hareketinin güç kazandýðý 80'li yýllarýn ortasýndan itibaren derin devlet yapýlarý güneydoðu ve doðuda aktif bir þekilde kullanýldý. Geçtiðimiz günlerde eski PKK itirafçýsý ve JÝTEM elemaný Abdülkadir Aygan 90'lý yýllar boyunca JÝTEM'in bölgedeki faili meçhul(!) cinayetlerin yüzde 80'ini iþlediðini gazetelere itiraf ediyordu. JÝTEM'in kurucularý ve lider kadrosunun bir kýsmý bugün Ergenekon tutuklusu olarak yargýlanýyor. 90'lý yýllarda derin devletin en karanlýk yüzü JÝTEM olsa da derin devlet sadece JÝTEM'le sýnýrlý deðildi. 90'larýn baþýndan itibaren solun boþ býraktýðý alanlarý doldurarak güçlenen Ýslami hareket, egemen sýnýfý tehdit eder hale gelmiþti. Ýslami hareketin popülerleþmesini engellemek için Kemalist kimlikleriyle öne çýkmýþ gazeteci ve yazarlar derin devlet güçleri tarafýndan öldürüldü; Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uðýr Mumcu ve baþkalarý. Bu cinayetlerin sorumluluðu Ýslamcýlara atýldý. Amaç toplumda manipülasyon yaratýp kendisine tehdit olarak algýladýðý Ýslami hareketi zayýflatmaktý. Bununla birlikte Ergenekoncularý "laik devletin savunucularý" olarak görenler (veya görmek isteyenler) Türkiye'deki Hizbullah'ýn devlet güçleri tarafýndan kurulduðunu, Hizbullah'ýn özellikle Kürt illerinde PKK'ye karþý desteklendiðini unutuyor. Eðer güneydoðuda 90'lý yýllar boyunca iþlenen faili meçhul(!?!) cinayetlerin yüzde seksenini JÝTEM iþlediðiyse geri kalanýný da bu Hizbullah iþledi. Laikliðiyle övünen ve bizden de bu laikliði(!?!) korumak için arkasýnda yedeklenmemizi, kendisiyle birlikte tutum almamýzý isteyen bir devlet, radikal Ýslami amaçlar taþýyan bir grubu bilfiil kendisi kuruyor ve yönetiyor!!! Egemenler gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyor. Hiçbir zaman gerçek bir "laik ve demokratik" cumhuriyet istemediler. Gerçekten laik olan bir devlette, dinin tek bir yorumu (Sünnilik) üzerine kurulu bir dinsel mekanizma kurulmaz; Türkiye'de 80 bin imam var ve bunlar devlet memuru. Gerçek bir laik ortamda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi bir kurum olmaz; gerçekten laik bir devlet bütün vatandaþlarýnýn farklý dini görüþlerine eþit mesafede davranýr; gerçekten laik bir devletin okullarýnda din dersi (üstelik sadece Sünniliðin anlatýldýðý) zorunlu olmaz; gerçekten laik bir devlette, darbe yapanlar, darbenin toplumsal tabanýný oluþturmak için kent kent düzenledikleri mitinglerde ellerinde Kur'anlarla dolaþmaz (12 Eylül darbesini yapan ayný ordunun o zamanki baþý olan Kenan Evren, bunu yapmýþtý!) Egemenlerin gerçek derdi demokrasi de deðil: geçmiþte bir dolu darbeler yapmýþ, en az o kadar darbe giriþiminde bulunmuþ, siyasete sýk sýk müdahale eden, kendi kurum yapýsý içinde demokrasinin 'd'sinin olmadýðý (sýký bir emir-komuta zinciri) bu ordu mu demokrasiyi savunacak!!! Kaldý ki bu ordu, geçmiþten bugüne oluþturduðu-içine girdiði derin yapýlar vasýtasýyla, tüm hukuk kurallarý ve insan haklarýný bir kenara býrakarak topluma ölüm ve kan kusturdu. Atanmýþlarýn (özellikle Türkiye'deki egemen sýnýfýn liderliðini yapan ordunun) kendilerinde gördükleri yönetme hakkýný ellerinden almadan, Türkiye'de ne demokrasi, ne özgürlük, ne refah, hatta ne gerçek bir laiklik mümkün deðil AKP þeriatçý; laik güçleri - orduyu - tasfiye etmeye çalýþýyor (mu) AKP, 28 Þubat 1997'deki askeri müdahale sonrasý yenilmiþ radikal Ýslami hareketin baðrýnda oluþtu. Ancak AKP kadrolarýnýn hepsinin Ýslamcý olmadýðýný, AKP'nin þu anki önemli isimlerinin bir kýsmýnýn eski faþist, eski Özalcý veya muhafazakâr olduðunu görmek gerek. Bunun da ötesinde AKP'nin þimdiye kadar yürüttüðü politikalar hiç de radikal Ýslami bir programýn unsurlarý deðil. Ýslami hareket gerek Ortadoðu'da gerekse Türkiye'de solun boþ býraktýðý alanlarý, soldan devþirme kimi politikalarla doldurdu ve 90'lar boyunca özellikle sosyal adalet ve AKP ise ekonomik hayatta þimdiye kadar zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan özelleþtirme politikalarý uyguladý; uluslar arasý düzeyde radikal Ýslam Amerika'ya karþý mücadele ederken AKP Ortadoðu'da Ýsrail'de sonra Amerika'nýn en önemli müttefiki rolünü devam ettirdi; hatta Kürt sorunu, Kýbrýs, Ermeni meselesi gibi Türk egemen sýnýfýnýn temel ideolojik konularýnda hep statükocularla uzlaþtý Velhasýl AKP, batý tarzý klasik bir muhafazakâr parti olduðunu söylüyordu. Tam da buna uygun davrandý. AKP'nin asýl derdini sakladýðý, yani takiye yaptýðýný söylemek de abes. Zira tabanýna þimdiye kadar Ýslamcý hareketin temel motiflerinin tam tersi sinyaller gönderip bu saatten sonra o tabaný "Ýslami devrime" uygun hale getirmeyi istese bile yapamaz. Bununla birlikte AKP, Amerika ve uluslar arasý kapitalizmle tam bir uyum içinde ekonomik ve siyasi programlarýný uygularken (özelleþtirme, ABD'nin Ortadoðu iþgalinin bir parçasý olma, vs.) onun tam tersi olduðu söylenen ordu ne yaptý? Hiçbir þey! AKP'yle tam bir uyum içinde özelleþtirmeleri savundu ve hatta ondan paylar aldý (Erdemir demir-çelik fabrikalarýnýn özelleþtirme ihalesini OYAK kaptý!). Amerika'nýn Irak iþgalinde ise sadece kendisinden baðýmsýz bir Kürt yönetimi olasýlýðýna karþý çýktý, eðer tümden ABD politikalarýný reddetmiþ olsaydý, örneðin Afganistan'a asker göndermez, hâlâ daha oradaki iþgalci ordularýn bir parçasýný oluþturmazdý! Kaldý ki en az AKP kadar ordu da kanlý Irak pastasýndan pay kapma derdindedir. Bu yüzden AKP ile ordu arasýnda temel meselelerde hiçbir farklýlýk yok. Ýkisi de arabanýn hangi yöne gitmesi gerektiðinde hemfikir: bizim için cehennem, onlar için dikensiz gül bahçesi. Aralarýnda sürücü koltuðuna kimin oturacaðý konusunda anlaþabilmiþ deðiller halen; o kadar Amerikancý AKP, anti- Amerikan orduyu tasfiye etmeye çalýþýyor (mu)? AKP'nin ABD'yle tam bir uyum içinde olduðu bir gerçek. Buna karþýn ordunun Amerika'ya karþý çýktýðýný söylemek son derece saçma. Her þeyden önce týrnaðýna kadar Amerikan silahlarýyla donatýlmýþ olan Türk ordusunun ABD'ye (en azýndan merkezi konularda) karþý çýkmasýný beklemek naiflik olacaktýr. Diyelim ki sadece ordunun lider kadrosu ABD'ci, ama ordunun içinden bir kanadýn ABD'ye karþý çýktýðýný düþünmek de saçmadýr. Toplumda bazý kesimlerin Ergenekon operasyonunda içeri týkýlan subaylarýn böylesi bir kanatta olduðunu düþünüyor. Oysaki orduda emir-komuta zinciri son derece güçlü. 27 Mayýs dýþýndaki bütün darbe ve müdahaleler ordunun en üst kademesince yönetildi. Bu darbe ve müdahaleler de ABD tarafýndan her zaman onaylandý (27 Mayýs dâhil) Ergenekoncular kendilerini anti- Amerikancý olarak gösteriyor. Bunun doðru olduðu düþünsek bile bunun iþçi sýnýfý ve ezilenler açýsýndan illa ki olumlu bir þey olmadýðý açýktýr. (devamý 8. sayfada)

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 10/11 - Kış 2009/2010 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı