ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13"

Transkript

1

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa -3 Hangi Derse Nasýl Çalýþalým? sayfa 4-7 Soru Çözme Tekniklerini Biliyor musunuz? sayfa 8-9 Zaman Yönetimi sayfa 0- Sýnav ve Beslenme sayfa -3 YGS ve LYS Baþvurularý Nasýl Olacak? sayfa 4-5 YGS ve LYS Soru Analizi sayfa 6-33 Sýnav Kaygýný Nasýl Yenebilirsin? sayfa Sýnav Maratonundan Tercih Maratonuna sayfa Hangi Puan Türü ile Hangi Bölümlere Girebilirsin? sayfa Ýhlas Koleji Mezunlarýndan Tavsiyeler sayfa 50-5

4 KAZANAN &KAYBEDEN - Kazanan her zaman çözümün bir parçasýdýr. - Kaybeden her zaman problemin bir parçasýdýr. - Kazananýn her zaman bir programý vardýr. - Kaybedenin her zaman bir özrü vardýr. - Kazanan Bu iþi senin için yaparým. der. - Kaybeden Benim iþim deðil ki. der. - Kazanan her sorunda bir çözüm görür. - Kaybeden her çözümde bir sorun görür. - Kazanan Uzak ama yolu biliyorum. der. - Kaybeden Yakýn ama yolu bilmiyorum der. - Kazanan çakýllarýn yanýndaki çimeni görür. - Kaybeden çimenin yanýndaki çakýllarý görür. - Kazanan Zor olabilir ama mümkün. der. - Kaybeden Mümkün ama çok zor. der. - Kazanan konuþmak yerine yapar. - Kaybeden yapmak yerine konuþur. - Kazanan aðlamak yerine çalýþýr. - Kaybeden çalýþmak yerine aðlar. - Kazanan beynini çalýþtýrýr. - Kaybeden çenesini... - Hep kazananlardan olmanýz dileðiyle.

5 Sevgili Öðrencimiz, Lise eðitimine baþladýðýnýz günden itibaren üniversiteye giriþ sistemi ve bunun getirdiði zorluklarla ilgili birçok konuþmaya þahit olmuþ ve birçok hikâye duymuþ olmalýsýnýz. Yaþadýðýmýz ülkenin þartlarý gençlerin üniversite eðitimi almak için belirli bir elemeye tabi tutulmasýný gerektiriyor. Söz konusu eleme de genellikle test usulü ve lise son sýnýfa kadar edindiðimiz bilgi birikimini kullanabilme gücümüzü ölçmeyi hedefleyen sýnavlarla gerçekleþiyor. "Sýnav", "sýnanmak" tatsýz, ürkütücü terimler. Ancak sýnanma ve elenme olmasaydý baþarýlý ve baþarýsýz, çalýþan ve çalýþmayan, hak eden ve etmeyen bir arada deðerlendirilmez, bu durum da toplumsal bir karmaþaya ve zincirleme haksýzlýklara sebep olabilirdi. Ayrýca "sýnav" ve "sýnanmak" ne kadar ürkütücü ise "baþarý" ve "baþarmak" terimleri de o kadar ferahlatýcý ve heyecan verici deðil mi? Öyleyse kendimize sýnavýn ürkütücülüðünü, baþarýnýn sevincine dönüþtürecek bir yol haritasý çizmemiz gerekiyor. Ýþte elinizdeki kitapçýk ile biz de bunu hedefledik. Siz lise çaðlarýndaki öðrencilerimiz için sýnavlarla dolu ürkütücü yolu aydýnlatmak, yolculuðu kolaylaþtýrmak istedik. Lise yýllarýnýn keyfini çýkarmanýzý, gençliðin coþkusu ile yapýlan þakalarý, kurulan arkadaþlýklarý, gezi ve eðlenceleri doya doya yaþamanýzý biz de isteriz. Ama üniversite hazýrlýðýný. sýnýfa býrakýr, önceki üç yýlý tamamen liseli olmanýn keyfini çýkarmaya adarsanýz, iyi bir üniversiteye girmek için geç kalmýþ olabilirsiniz. Oysa, 9. sýnýftan itibaren birlikte yapacaðýmýz stratejik bir planlama ile hem keyif dolu 4 yýllýk bir lise dönemi, hem de verimli ve saðlýklý bir üniversiteye hazýrlýk süreci yaþayabilirsiniz. Evet, yanlýþ okumadýnýz. Üniversite hazýrlýk süreci 9. sýnýftan itibaren baþlar. Bu süreci çok iyi deðerlendirmek, yapýlan her eðitsel faaliyeti ileride sahip olmayý planladýðýnýz kariyerinizin bir parçasý olarak kabul etmek ve bu bilinçle çalýþmak zorundasýnýz. Sevgili gençler, Sizler için hazýrladýðýmýz bu kitapçýkta iþe nerden baþlayýp, nereye, nasýl gidebileceðinizi temel hatlarý ile belirlemeye çalýþtýk. Farklý baþlýklar altýnda bu süreçte karþýlaþabileceðiniz soru ve sorunlarý ve bunlarýn çözüm yollarýný özetledik. Korkularýnýzý heyecana, heyecanýnýzý baþarýya dönüþtürmeyi hedefledik. Hepinize baþarýlar dileriz. 3

6 YGS (Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý) ve LYS ( Yerleþtirme Sýnavlarý)'nýn AMAÇLARI Öðrencilerin ortaöðretim baþarýlarýný ölçmek Fýrsat eþitliðini ve kiþisel baþarýyý öne çýkarmak Adaylarýn ders gruplarý baþarýsý yerine ders ders ayrý baþarýlarýný ölçmek Adaylara her dersin sorularýný yanýtlamak için sýnýrlý bir süre vererek ders puanlarýnýn eþit koþullarda elde edilmiþ, karþýlaþtýrýlabilir ölçütler olmasýný saðlamak Ders gruplarý puanlarýndan hesaplanan 3 tür ÖSS puaný (SAY-SÖZ-EA) yerine ders puanlarýný kullanarak çok sayýda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleþtirmenin etkililiðini arttýrmak Adaylarýn ikinci aþama LYS'den sadece seçtiklerine girebilmesini saðlamak Her sýnavda adaylardan 0-5 ders yerine birbiriyle iliþkili birkaç dersten sorularý yanýtlamalarýný saðlamak YGS'NÝN ÖZELLÝKLERÝ.Aþama (LYS) sýnavlarýna girecek adaylarý seçmek için uygulanýr. Açýköðretim ( ve Ön ) programlarýna, Meslek Yüksek Okulu önlisans programlarýna (sýnavsýz geçiþ dýþýnda) ve belirli lisans programlarýna yerleþtirmede kullanýlacak puanlarý üretmek amacýyla uygulanýr. YGS sorularý temel ortaöðretim bilgilerini ölçen yorum türünden sorulardýr. LYS'NÝN ÖZELLÝKLERÝ YGS 'den barajý geçebilecek puaný alan adaylar, hedefledikleri puan türüne göre istedikleri LYS'lere katýlabilmektedir. Ýsteyen aday bütün LYS'lere de girebilir. LYS sorularý daha çok alan bilgilerini ölçen türde sorulardýr. LYS toplam 5 oturumdan oluþur. Bunlar: LYS- LYS- LYS-3 LYS-4 LYS-5 (Yabancý Dil) 4

7 YGS'DEKÝ TESTLER - Türkçe (Dil ve Anlatým) Testi: Bu testte, ortaöðretimde ortak olarak okutulan dil ve anlatým dersi müfredatýnýn tamamýndan sorular yer alýr. - Temel Matematik Testi: Bu testte, ortaöðretim kurumlarýnda okul türü ve alaný ayrýmý gözetmeksizin tüm öðrencilere okutulan temel matematik ve ilköðretim kademesinde okutulan geometri derslerine ait sorular yer almaktadýr. 3- Sosyal Bilimler Testi: Bu testte, ortaöðretim kurumlarýnda okul türü ve alaný ayrýmý gözetmeksizin tüm öðrencilere okutulan ortak Tarih, T.C. inkýlap tarihi, coðrafya ve felsefe derslerine ait sorular yer almaktadýr. 4- Fen Bilimleri Testi: Bu testte, ortaöðretim kurumlarýnda okul türü ve alaný ayrýmý gözetmeksizin tüm öðrencilere okutulan ortak fizik, kimya ve biyoloji derslerine ait sorular yer almaktadýr. Dikkat: YGS sorularý temel ortaöðretim bilgilerini ölçen yorum türünden sorulardýr. YGS SONUÇLARI ÝLE HANGÝ HAKLARI KAZANIRIM? Sýnavsýz geçiþten boþ kalan ve sadece sýnavla öðrenci kabul eden önlisans programlarýna Mesleki lisans programlarýna Açýköðretim ( ve Önlisans) programlarýna yerleþme hakkýný Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan okullarýn özel yetenek sýnavlarýna ön kayýt yaptýrabilmeyi Askeri Meslek Yüksekokullarý ve Polis Meslek Yüksekokullarýna ön kayýt hakkýný II.aþama sýnavlarýna katýlmayý saðlayan 80 baraj puaný elde ettiðin takdirde LYS'lere girme hakkýný elde edersin. 5

8 YGS'de Hangi Puan Türleri Hesaplanacaktýr? Sayýsal : YGS- ; Sözel : YGS-3 ; YGS-4 Eþit Aðýrlýk : ; Dikkat: YGS'deki her test, elde edeceðin her puan türünü etkiler. LYS ( Yerleþtirme Sýnavlarý) LYS - Matematik - Geometri Sýnavý LYS - Fen Bilimleri Sýnavý LYS - 3 Edebiyat - Coðrafya Sýnavý LYS - 4 Sosyal Bilimler Sýnavý LYS - 5 Yabancý Dil Sýnavý LYS'nin Özellikleri Uygulama 5 ayrý oturumda yapýlýr. YGS'de barajý geçen adaylar katýlýr. Liselerin alan dersleri müfredatý sorgulanýr. Sorular bilgi ve alan aðýrlýklýdýr. Aday istediði sayýda oturuma katýlabilir. Tek tek ders düzeyi baþarýsýný ölçmeye yöneliktir. Sýnavlar, birbiri ile iliþkili derslerden oluþur. Ayný oturum sýrasýndaki test grubundaki derslerin kitapçýklarý adaylara ayrý ayrý verilmektedir. LYS deki 5 Sýnava da Katýlmak Zorunda mýyým? LYS'den en az sýnava girmek zorunluluðu vardýr. Ýstersen, diðer 3 teste de girebilirsin. LYS Sonuçlarý ile Hangi Haklarý Kazanýrým? Mesleki olmayan lisans programlarýna yerleþme Askeri okullara (Harp Okullarý - Polis akademisi) önkayýt yaptýrma haklarýný elde edersin. 6

9 7

10 Farklý sýnýf düzeylerindeki öðrenciler YGS ve LYS'ye hazýrlýk sürecinde nasýl bir yol izlemeli? Üniversiteye hazýrlýk süreci zorlu bir yoldur. Bu yolda yürüttüðünüz çalýþmalarýn yaný sýra, kiþisel sabrýnýz ve kararlý tutumunuz da baþarýlý bir sonuç almanýz için çok önemlidir. Ders çalýþabileceðiniz her aný deðerlendirmeli, eksiklerinizi tamamlamak için istekli olmalý ve planýnýza baðlý kalmalýsýnýz. Ayrýca fiziksel direncinizi yüksek tutmak, planlý ve programlý çalýþmak, arzu ve Ýsteklerinizi hedefinize kilitlemek, bilgi ve deneyimlerinizi beceriye dönüþtürmek, sabýrlý ve sakin olmak sizleri baþarýya götürecektir. 9.SINIFTA: Dikkat! YGS 'DE 9.SINIF DERS KONULARINDAN SORULAR BULUNMAKTADIR. 9. sýnýf, üniversiteye hazýrlýðýn en önemli olduðu sýnýflardan birisidir. Çünkü YGS'nin sorularý aðýrlýklý olarak 9. sýnýf müfredatýndan çýkmaktadýr. Liselerde 9. sýnýf düzeyinde alan / seçmeli ders ayrýmý olmadýðý için bu sýnýftaki her ders önemlidir. Bu nedenle, 9. Sýnýf öðrencilerine dil ve anlatým, Türk edebiyatý, matematik, fizik. kimya, biyoloji, tarih ve coðrafya derslerine ait konu anlatýmlý kitaplar, soru bankalarý ve testlerle erkenden tanýþmalarýný öneririz. Soru: 9.sýnýf öðrencisiyim. Üniversite benim için uzak bir hayalden ibaret. Henüz ne istediðimi bilmiyorum. Hazýrlýðýmý neye göre yapacaðým? Cevap: Tüm derslere eþit oranda çalýþmalý Ders ders baþarý düzeylerini gözlemlemeli Her konuya hâkim olduðundan tam emin olmalý Verimli çalýþmanýn ve zamaný iyi kullanmanýn yollarýný öðrenmeli Kiþisel yetenek ve ilgi alanlarýný belirlemeli Baþarý, yetenek ve ilgilerine göre gelecekteki meslek alanlarýný tespit etmeli Üniversitede seçeceðin bölümlerin puan türlerini öðrenmeli ÖSYS sonunda mesleðini belirleyecek olan dersleri ve seçmeli dersleri belirlemelisin. 8

11 0.SINIFTA: Dikkat! YGS'DE ORTAK DERS KONULARINDAN, LYS'DE ÝSE SEÇECEÐÝNÝZ PUAN TÜRÜNÜ OLUÞTURAN KONULARDAN SORU ÇIKACAKTIR. Soru: 0. Sýnýf öðrencisiyim. Ýleride seçmeyi düþündüðüm alana yönelik seçmeli derslerimi belirledim. Bu yýl üniversiteye hazýrlýk olarak neler yapabilirim? Cevap: 0.Sýnýf konularýný iyi öðrenmeli Üniversite yerleþtirme puanýný etkileyen temel derslere çalýþmaya devam etmeli Seçmeli derslerini yýl sonunda deðiþtirebileceðini bilmelisin Seçtiðin puan türünü oluþturan derslerde en yüksek baþarýya ulaþmaya çalýþmalý Test tekniklerini öðrenmeli ÖSYS' de baþarýyý getirecek çalýþma alýþkanlýklarýný kazanmalý Her gün en az dersten toplam 00 soru çözmeli Seçtiðin bölümün mesleklerini araþtýrmalýsýn..sinifta: Dikkat! ORTAK DERS VE SEÇMELÝ DERS KONULARI LYS'DE SORULACAKTIR. Soru:. Sýnýf öðrencisiyim. Bu yýl üniversite hazýrlýðýný çok ciddiye alýyorum. Geçmiþ yýllardan eksiklerim de var. Ne yapmalýyým? Cevap :.Sýnýf konularýný iyi öðrenmeli Test teknikleri hakkýnda öðrendiklerini beceriye dönüþtürmeli Her gün en az 4 dersten toplam soru çözmeli Yaprak test, KTS, YGS ve LYS denemelerindeki kiþisel baþarý grafiðini deðerlendirmeli Sýnav sonuçlarýna göre eksik olduðun konularý tekrarlamalý ve tamamlamalý Kiþisel özelliklerini tekrar gözden geçirerek, seçtiðin mesleklerle uygunluðunu denetlemeli Üniversiteleri ve bölümlerini tanýmalý Seçmeli derslerini yýl sonunda deðiþtirebileceðini bilmeli Yaz tatilinde temel derslerin konu tekrarýný yapmalý ve seçtiðin puan türüne ait derslerden - 3 soru bankasý çözmeli Aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýný (AOBP) oluþturan faktörleri öðrenmelisin. 9

12 . SINIFTA: Dikkat! DENEME SINAVLARINDAKÝ BAÞARI GRAFÝÐÝNÝ KÝÞÝSEL HEDEFÝNÝN SEVÝYESÝNE ULAÞTIRMAK ÇOK ÖNEMLÝDÝR Soru:. sýnýf öðrencisiyim. Heyecanlý ve gerginim. Konularý yetiþtirememe telâþý içindeyim. Okul dersleri ve üniversite hazýrlýðýný bir arada nasýl yürüteceðim? Cevap:. sýnýf öðrencisi olmak farklý bir heyecan getiriverir hayatýna. Bir taraftan lise son sýnýfa gelmiþ olmanýn gururunu yaþarken diðer taraftan da YGS ve LYS ye girecek olmanýn kaygýsý gündemini doldurmuþtur. Yoðun çalýþmalarýn yaný sýra aþaðýda belirtilen hususlara da dikkat etmen yararlý olacaktýr.. YGS ve LYS ye çalýþýrken okul derslerini ihmal etmemelisin. Okul derslerini ihmal etmen, yazýlýlardan düþük notlar almana, bu da AOBP nin düþmesine sebep olacaktýr. AOBP nin yerleþme puanýna etkisini unutmamalýsýn.. Ýlk yýlýnda üniversite sýnavýný kazanmayý hedeflemelisin. Bazý öðrenciler, okul dersleriyle birlikte üniversite sýnavýna hazýrlanmanýn zor olduðunu düþünerek üniversiteye girme düþüncesini erteleyebiliyor. Halbuki. sýnýfta gördüðün konular zaten sýnavda karþýlaþacaðýn konulardýr. Okul derslerine çalýþýrken ayný zamanda üniversite sýnavý için de çalýþmýþ oluyorsun. 3. Mutlaka bir hedefin olmalý. Hangi üniversiteyi ve hangi bölümü kazanmak istediðine karar vermeli, bu hedefine ulaþmak için de hangi testten kaç net, yapman gerektiðini öðrenmelisin. 4. Konu bitirmek öncelikli prensibin olmalý. Belirli bir program dahilinde konularý hazmederek çalýþmalýsýn. Konular yetiþmeyecek diye telaþa kapýlmamalý ve yarým yamalak çalýþmamalýsýn. Planlý bir þekilde çalýþtýktan sonra konularýn yetiþeceðini bilmelisin. 5. Ders çalýþmaya uzun süre ara vermemelisin. Üniversiteye hazýrlýk sürecinde ders çalýþmaktan soðumaman çok önemlidir. Tekrar eski performansýný yakalaman epeyce zamanýný alacak ve sýnav kaygýný tetikleyecektir. 0

13 6. Verimli ders çalýþma tekniklerini bilmelisin. Bunun için danýþman öðretmeninin yaný sýra, okul rehberdanýþmanýndan da yardým alabilirsin. 7. Sýnav Sistemini iyice tanýmalýsýn. ÖSYS sistemini iyi bilmen, kendine olan güvenini arttýracaðý gibi mantýklý bir çalýþma stratejisi takip etmeni de saðlayacaktýr. 8. Çalýþma sürecinde kendine zaman ayýrmayý ve rahatlamayý da ihmal etmemelisin. Bir robot edasýyla çalýþman, zamanla gerilmene ve yorulmana sebep olabilir. AYRICA Çalýþma yöntemini ve düzenini oluþturmalý 9, 0,. sýnýf konularýný tekrar etmeli.sýnýf konularýný mutlaka iyi öðrenmeli Farklý soru kalýplarýný görebilmek için deðiþik kaynaklardan soru çözmeli Soru çözme hýzýný ayarlamalý Test çözme tekniklerini geliþtirmeli Baþarý grafiðini denetleyerek hedef puanlarýna ulaþmalý Danýþman öðretmenin ile düzenli olarak baþarý deðerlendirmesi yapmalý Üniversiteleri ve üniversitelerin bölümlerini tanýmak için araþtýrmalar yapmalý Adaylýk ve tercih süreçlerindeki iþlemleri eksiksiz yapmalý Tercih iþleminde kullanýlacaðý için ÖSYS baþvuru iþlemi sýrasýnda verilen "ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ"ni özenle korumalý Tercih sürecinde ailenin kararlarýný göz önünde bulundurarak okul rehber danýþmanlýðýnýn yardýmýna baþvurmalý Baþarmayý istemeli, baþarýya inanmalý ve iddialý olmalýsýn.

14 ÖÐRENDÝKLERÝMÝZÝN 0 dakika içinde % 50'sini, 60 dakika içinde % 70 ' ini, 4 saatte ise % 80'ini UNUTUYORUZ! HATIRLAMAMIZI ZORLAÞTIRAN DUYGULAR Bunalým Endiþe Gerilim Güvensizlik Huzursuzluk Ýsteksizlik Korku Nefret Utanma Sýkýntý Moral bozukluðu Gurur kýrýklýðý ÇABUK UNUTTUKLARIMIZ Tam anlaþýlmamýþ konular Rakamlar ve isimler Bilinçsizce, rastgele öðrendiklerimiz Hiç ara vermeden uzun süre çalýþma sonucu öðrenilenler Tekrarlanmayan bilgiler Mutsuz anlarýmýzda öðrendiklerimiz Düþünülmeden ezberlenenler Ýnançlarýmýza ters düþen bilgiler Mutsuzluða yol açan bilgiler Uykusuzken öðrendiklerimiz Baþarýsýzlýðý çaðrýþtýran bilgiler Ýlgi alanýmýza girmeyen bilgiler Bir iþe yaramayacaðýna inanýlan bilgiler Pasif dinleme ile öðrenilenler Balýklarýn sadece 3 saniyelik bilgi saklama kapasitesi olduðunu sen mi söylemiþtin? Balýk ne ya?

15 KOLAY HATIRLAYABÝLDÝKLERÝMÝZ Anlamlý gelen, tam anlaþýlmýþ bilgiler Duygusal anýlar, hoþlanýlan duygular Bilinçli olarak belleðe kaydedilenler Çok tekrarlananlar Mutlu, neþeli iken öðrenilenler Ýsteyerek, yüksek motivasyonla öðrenilenler Üzerinde düþünülerek öðrenilenler Düþüncelerimizi onaylayan bilgiler Uyumadan önce öðrenilip sabah tekrarlanan bilgiler Baþarýyý çaðrýþtýran bilgiler Olumlu, çarpýcý, ilginç bilgiler Ýlgi alanýmýza giren bilgiler Önemli olduðu düþünülen bilgiler Aktif dinleme ile öðrenilenler BUNU BÝLÝYOR MUSUNUZ? Filler kendilerine yapýlaný uzun süre unutamazlar. Balýklarýn sadece 3 saniyelik bilgi saklama kapasiteleri olduðunu biliyor muydunuz? Bir sayfa önceki bilgiyi babam bile hatýrlar. Beþinci sayfada kaç kelime olduðunu da hatýrlasana kolaysa. 3

16 HANGÝ DERSE NASIL ÇALIÞALIM? SÖZLÜK TÜRKÇE VE EDEBÝYAT DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Sözel yeteneðini geliþtirmen için farklý türden bolca kitap okumalýsýn. Yorum gerektiren sözcük, cümle anlamý, paragraf bilgisi vb. konularýnda bilgi esastýr; bununla birlikte not almalý, özet çýkarmalý, þair, yazar ve türlerle ilgili bilgi sahibi olmalýsýn. Özellikle dil bilgisi konularýný iyice öðrendikten sonra soru çözmeye baþlamalýsýn. Kýsa özetler ve biyografiler okumak, dönemlerin tarihsel özelliklerini irdelemek yorum kabiliyetini artýracaktýr. Özellikle paragraf bilgisi konusunda son 0 yýlýn çýkmýþ sorularýný çözmen çok faydalý olur. TARÝH DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Öncelikle konular ile ilgili temel bilgileri öðrenmelisin. Önemli olaylarýn nedenleri ve sonuçlarý, olaylar arasýndaki baðlantýlar ve olaylarýn günümüze kadar devam eden etkileri, tarih dersi için çok çok önemlidir. Kavramlar arasýnda baðlantý kurabilmelisin. Çalýþma masasýnda daima haritalar ve tarihi kavramlar sözlüðü bulundurmalýsýn. Geçen 0 yýlýn çýkmýþ Tarih sorularýný mutlaka çözmelisin. Konularý kavradýktan sonra ilgili test sorularýný ele almalýsýn. COÐRAFYA DERSÝNE NASIL ÇALIÞILMALIYIM? Öncelikle bütün konularý öðrenmelisin. Konularý daha iyi anlayabilmen için atlaslardan, grafik ve þekillerden yararlanmalýsýn. Çalýþýrken günlük yaþamdan ve hayatýn içinden örnekler seçmelisin. Konu çalýþýrken grafik veya þekilleri çizmeyi denemelisin. Hazýr kaynaklardan okuyup geçme yerine yanýnda bir defter bulunmalý ve not tutmalýsýn. 4

17 Dünya ve Türkiye haritalarýný iyi incelemeli önemli doðal ve beþeri olaylarýn yerlerini bilmelisin. Konularý bilmenin yanýnda, yorum yapmak da çok önemlidir. Yorum yapma kabiliyetini bol soru çözerek kazanabilirsin. Sorularýn ön bilgi kýsmý var ise bu bilgileri dikkatli bir þekilde okumalýsýn. Yanlýþ yaptýðýn sorunun doðru cevabý ve yanlýþ yapmanýn sebebini mutlaka araþtýrmalýsýn. Böylece zamanla yanlýþ yaptýðýn soru sayýsý azalacaktýr. Son 0 yýlýn çýkmýþ coðrafya sorularýný mutlaka çözmelisin. FELSEFE DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Felsefe grubu derslerin sorularýný çözmende ve bu derslere çalýþmanda en önemli unsur öncelikle çok kitap okumandýr. Felsefeden çýkan sorular yorum aðýrlýklý ve bilgi içeriklidir. Bu nedenle kavramlarý çok iyi belirleyerek anlamlarýný bilmen önemlidir. Psikoloji sorularý da bilgi ve yorum gerektirir. Dikkatli okumalýsýn. Sosyoloji sorularýnda da bilgi ön plandadýr. Mantýk sorularýný cevaplandýrýrken öncelikle bilmen gereken mantýðýn bilgiden ibaret olduðudur. Bu nedenle mantýk sorularýný bilmeden yapman oldukça güç olacaktýr. Son 0 yýlýn çýkmýþ felsefe grubu sorularýný mutlaka çözmelisin. MATEMATÝK DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Matematiðin temel kurallarýný bilmeyen öðrenci matematiði anlayamaz, öncelikle matematikle ilgili temel kurallarý öðrenmelisin. Ýþlem kabiliyetinin iyi olmasý, matematik konularýný rahatlýkla öðrenebileceðini gösterir. Yapman gereken þey, hiç bilmediðin konulardan deðil de,az bildiðin konulardan çalýþmaya baþlamaktýr. Eðer konuyu az çok biliyor ve konu üzerinde iþlem yapabiliyorsan, bu konularý tam anlamýyla öðrenmen mümkündür. Ýþlem kabiliyetini geliþtirmenin en güzel yöntemi, bol soru çözmektir. Az sorulu bir çalýþmayla bol sorulu bir çalýþmayý, az antrenman yapan bir sporcunun durumuyla çok antrenman yapan bir sporcunun durumunu kýyaslayarak anlayabilirsin. Soru çözerken öncelikle seni sonuca götürecek teorem ve özdeþlikleri belirle. Daha sonra sonucu bul ve saðlamasýný yap. Son 0 yýlýn çýkmýþ matematik sorularýný mutlaka çözmelisin. 5

18 GEOMETRÝ DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Konularýn iþleniþ sýrasýný dikkate almalýsýn. Çünkü geometride bilgiler süreklilik gösterir, konular birbiriyle yakýndan ilgilidir. Geometri konularýný sýrasýyla inceleyip konularýn özelliklerini yazarak tekrar edersen öðrenmen kolaylaþýr. Verilen bilgileri ilgili örneklerle pekiþtirip bol bol çözümlü örnekleri incele. Konuyu iyice öðrendiðine kanaat getirdiðinde test çözmeye baþlayabilirsin. Yanlýþlarýn varsa ilgili sorunun bilgi kýsmýna bir daha göz atmalýsýn. Soruda verilen bilgileri, þekle doðru aktarabilmelisin. Geometri sorularýný þekil üzerinde düþünmek; gerekirse çevredeki nesnelerle iliþkilendirmek, yardýmcý dikmeler, çizgiler kullanarak, baðýntýlarý denemek çözümü kolaylaþtýrýr. Ýstenen sonuca ulaþmak için þekildeki verileri sorgulamalýsýn. "NE ÝÇÝN VERÝLMÝÞ?, NASIL KULLANABÝLÝRÝM?, BU VERÝ NE ÝÞE YARAR?" gibi sorular sormalýsýn. Bu arada zihninde, o konunun bilgileri canlanacaktýr. Ezberci olmadan, mantýklý bir silsile ile ister denklem kurarak, istersen ilgili baðýntýlardan istifade ederek problemi formülize etmelisin. Doðru iþlemler ve sadeleþtirmeler yaparak sonuca ulaþtýðýndan emin olmalýsýn. Son 0 yýlýn geometri sorularýný mutlaka çözmelisin. FÝZÝK DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Fizik için gerekli olan unsur matematiksel baðýntýlarý görebilmektir. Okulda ya da dershanede öðretmeninin anlattýðý temel kavramlarý ve çözdüðü örnekleri çok iyi not alarak anlamaya çalýþ. Eve geldiðinde günübirlik, konularý tekrar edip iyice pekiþtirdikten sonra soru çözümüne baþlayabilirsin. Soru çözümüne kolaydan zora doðru ve özellikle çözümü yapýlmýþ sorulardan baþlaman daha yararlý olacaktýr. Böylece çözemediðin sorularýn çözümünü inceleme imkanýn olur. Þekil çizimine önem vermen ve gerekli gösterimleri þekil üzerinde yapman, sana zaman kazandýracaktýr. Fizik dersindeki kurallarý, formülleri ezberlemek yerine onlarýn mantýklarýný kavramaya çalýþmak daha anlamlý bir yoldur. Konularý gerçek hayata dair örneklerle kavrar ve öncelikle dersin öðretmeninden öðrenirsen çözüm yoluna girdin demektir. Son 0 yýlýn fizik sorularýný mutlaka çözmelisin. 6

19 KÝMYA DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Kimya dersinde konu bilgisi biraz ezbere dayanýr. Temel kimya kavramlarýný, sembolleri, kýsaltmalarý öncelikli olarak kavramalýsýn. Gerekirse bunlarý ezberlemek için hafýza tekniklerini kullanabilirsin. Bir konuyu tam anlamadan diðer konuya geçmemelisin. Çözümlü sorularýn yaný sýra çýkmýþ sorularýnda ele alýnmasý kimya dersi içinde geçerlidir. Kimya dersinde iyi bilinmesi gerekenler: deðerlik, formül, özellik, denklem ve baðýntýlardýr. Öncelikli olarak bunlarý bilmelisin. Organik kimya biraz daha ezber ister. Sýnavlara yakýn zamanda bu konularla ilgili tekrar yapmalýsýn. Son 0 yýlýn kimya sorularýný mutlaka çözmelisin. BÝYOLOJÝ DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Biyolojinin bir hayat dersi olduðunu unutmamalý ve uygulamalý çalýþmalýsýn. Konular çabuk unutulduðundan kýsa aralýklarla tekrarlar yapmalýsýn. Tekrar yaparken soru çözmeye öncelik verilmelisin. Çözemediðin sorularla ilgili konularý tekrar gözden geçirmeli, eksiklikler varsa tamamlamalýsýn. Biyoloji konularýnda ve sorularýnda Latince kelimeler kullanýlabilir, bunlarý mutlaka öðrenmelisin. Son 0 yýlýn biyoloji sorularýný mutlaka çözmelisin. YABANCI DÝL DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Yabancý dil sýnavý; dilbilgisi, kelime ve anlam sorularýndan oluþmaktadýr. Ancak bu üç temel bilgi, sýnavda farklý soru tipleri ile karþýna çýkacaktýr, bunlarý iyi kavramalýsýn. Yabancý dilde konular bir bütünlük içinde öðrenilmelidir. Bu yüzden dilbilgisi temelini çok iyi atmalý, eksik olduðun noktalarý tamamlamalýsýn. Sýnava yönelik doðru kaynaklardan bol bol soru çözmelisin. Çýkabilecek yapý, kelime ve dilbilgisi konularýný kolayca sýnýflandýrabilmek için geçmiþ yýllarýn YDS ve LYS sorularýný çözmelisin. Diðer derslerin testlerinde olduðu gibi yabancý dil sýnavlarýnda da soruda ne istendiðini anlamak çözümün yarýsýdýr. Bu yüzden sorularý dikkatli okumalýsýn. Son 0 yýlýn yabancý dil sorularýný mutlaka çözmelisin. 7

20 SORU ÇÖZME TEKNÝKLERÝNÝ BÝLÝYOR MUSUN? Test sorularý ile baþ baþa kaldýðýnda heyecanýn az bile olsa beynin, farklý çalýþmaya baþlar. Ýstemesen de konsantrasyonun bozulabilir. Ýþte bu durum çoðumuzun baþýna gelebilecek iken soruya yaklaþým tarzýný bilenler ve soru çözme teknikleri hakkýnda bilgi sahibi olanlar kendilerini þanslý hissedebilir. Soru çözme tekniklerini öðrenerek, önceden yaptýðýnýz fakat farkýnda olmadýðýnýz hatalarý da önleyebilirsiniz. Bu bölümde siz öðrencilerimizin sýnav stresini ve kaygýlarýný büyük ölçüde azaltacak, baþarýsýný ise ayný oranda yükseltecek bazý ipuçlarý vermek istedik: SINAVA HAZIRLANIRKEN: Hazýrlandýðýn sýnavýn niteliðine uygun sorular çözmelisin. Her derse ayrý bir teknikle çalýþman gerektiðini unutmamalýsýn. Her gün belirli sayýda soru çözmelisin. Her geçen gün çözdüðün soru sayýsýný arttýrmalýsýn. Okuma egzersizleri ile okuma hýzýný arttýrmalýsýn. SORU ÇÖZERKEN: Soruda verilenleri ve senden istenenleri iyi belirle. Dinlenme ihtiyacýn olduðunu hissettiðinde kalemini býrak, birkaç saniye dinlenme egzersizi yapmaya çalýþ. Soruyu okurken cevabý düþünme. Soru senden ne istiyorsa sadece onu düþünmen gerekir. Verilen bilgi üzerinde yorum yapmadan önce her sorunun kendine özgü bir mantýðý olduðunu unutma. Soru cümlesi ve verilen bilgi senin deðer yargýlarýnla ters düþebilir. Bu durumda "verilen bilgi ve sorulan soru" ya kendi yorumlarýný katmadan sorularý cevaplandýr. Bir soruya ayýrabileceðin zamaný iyi belirle. Çözemediðin bir soru üzerinde gereksiz zaman kaybetme. Boþ býraktýðýn sorularý soru kitapçýðý üzerinde bir simge ile iþaretle. Uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorulardýr. Bunlarý uzun diye çözmemezlik etme. Paragraf sorularýnda zamaný iyi kullanmak için önce soru kökünü okumalýsýn. Soruda ne istediðini bilirsen paragrafý daha kolay anlarsýn. Cevap olamayacak þýklarý tespit et ve ele. 8

21 Puan deðeri yüksek olan testteki zor bir soruya ayýracaðýn beþ dakika yerine puan deðeri daha az olan testten -3 soruya zaman ayýrýp çözmen daha akýllýca bir yoldur. Beþ seçenekli bir soruda, ilk bakýþta en az iki seçeneðin doðru yanýt olmayacaðýný anlayabilmelisin. Geriye kalan üç seçenek üzerinde düþünerek doðru yanýtý bulman daha kolay olacaktýr. Basit ve doðru gibi görünen sorulara daha dikkatli ve þüphe ile yaklaþ. Yanlýþ olduðuna emin olmadýkça, ilk cevabýný deðiþtirme. Doðru çözdüðünden emin olmadýðýn soru ve sorular varsa o soruya hemen deðil birkaç tane soru çözdükten sonra bak. Soru içinde geçen ipuçlarýndan yararlan. Örneðin: altý çizili, koyu puntoyla yazýlmýþ, "týrnak içinde," deðildir, olamaz, her zaman, hiç bir zaman, bütün, zaman zaman, yoktur, vardýr, birbirinden farklý, birbirine benzer, eþ deðer, birden fazla, ayrý ayrý, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düþünce, yan düþünce, benzer düþünce, asla, genellikle, çoðu, vb. ipuçlarýdýr. KODLAMA YAPARKEN: Test çözümünde kodlama da önemli bir yer tutar. Kodlama her sorudan sonra yapýlmalýdýr. Kodlamayý sýnavýn en sonuna ya da birkaç soru sonrasýna býrakýrsan kaydýrma olasýlýðýn artar. Bütün þýklarý okumadan doðru olduðuna inandýðýn þýkký iþaretleme. Umarýz, yukarýdaki bilgiler ile daha büyük baþarýlara daha emin adýmlarla ilerlersin. DAHA ÇOK NET ÇIKARMAK ÝÇÝN ACELECÝ DAVRANMAYIN! 9

22 Zaman Yönetimi Hepimizin eþit olarak sahip olduðu bir tek þey vardýr: Zaman! Bize her gün, istediðimiz gibi harcayabileceðimiz saniye verilir, bu saniyeleri kullanmayý baþaramazsak, onlarý ebediyen kaybederiz. Öyleyse sorunun kendisi zaman deðildir. Sorun sahip olduðumuz süre içinde neler yapamadýðýmýzda yani bizdedir. Bütün baþarýlý insanlar, zamanýn deðerinin farkýndadýr. Edison'a dünyada en önemli þeyin ne olduðu sorulduðunda cevabý: Zaman. olmuþtur. Peki ama nedir bu zaman? Günün 4 saat, haftanýn 7 gün, yýlýn 365 gün olmasý mý? Yoksa bir gün için belirlenen çalýþma saati mi? Zaman, bize biçilen süre, ömür, hayat olduðu kadar, bir günlük bir hayat dilimi veya belirli bir iþ için gereken süre de olabilir. Geliþmiþ toplumlarda günlük hayatýn akýþý, yapýlan iþleme göre belirli zaman dilimlerine ayrýlmýþtýr: Çalýþma, dinlenme, eðlenme, spor, hobi saatleri gibi... Düzenli yaþamayý, bilgi toplumunun gereði olarak yapmak zorunda olan insanlar, bunu zamanýný planlayarak yapar. Aslýnda insan zamaný yönetemez. Akreple yelkovanýn hareketi denetimimiz dýþýndadýr. Durmaksýzýn hareket ederler ve biz ne yaparsak yapalým zaman önceden kararlaþtýrýlmýþ bir hýzla akýp gider. Mesele; saati, yani zamaný yönetmek deðil, kendimizi zaman içinde yönetebilmeyi kavramaktýr. Bir sabah, her günkünden yaklaþýk bir saat daha erken uyandýn ve yataktan kalktýn. Bu bir saat içinde acaba ne yapardýn? - Uzun bir kahvaltý eder, - Müzik dinler, - Gevþeme egzersizleri yapar, - Ýnternette sörf yapar, - Arkadaþlarýnla telefonlaþýr, - Yapman gereken iþleri yapar, çalýþman gereken dersi çalýþýrdýn 0

23 Bu durumda seçme olanaðýna sahip olduðun eylemlerden birine öncelik veriyorsun ve onu ilk sýraya alýyorsun. Neden? Yarýn sabah ilk yapacaðým iþ ifadesi ile tasarladýðýn eylemler arasýnda birine öncelik veriyorsun. Öncelik verdiðin þey neden diðer iþlerden biri deðil de bu? -Çünkü belirlediðin kiþisel amaçlara göre olaylarý ister istemez sýralýyorsun. Zaman yönetimi bu baðlamda neyi, niçin ve ne zaman yapmayý bilmek ve günlük yaþamýn akýþýný bu ilkeye göre planlamaktýr. Bir öðrenci olarak, çalýþma zamanýn sürekli kesintiye uðrayabilir. Oysa zaman kullanýmýný mutlaka verimli hale getirmenin bir yolunu bulmalýsýn. Aksi takdirde, erteleme davranýþýn devreye girer ve düzenli ders çalýþma alýþkanlýðýn sekteye uðrar. Zaman kesintilerini en aza indirebilmek için þunlara dikkat etmelisin: - Önceliklerini belirlemeli ve çalýþmalarýný buna göre sýralamalýsýn. - Zamaný dilimlere ayýrarak blok süreler halinde çalýþmalýsýn. - Kendine bir saati belirlemeli ve sürekli ayný saatlerde ders çalýþmalýsýn. - Verilen bir iþin gerçekten yapýlmasý gerekip gerekmediðini belirlemelisin. - Kendini harekete geçirmenin yararlarýný keþfetmelisin. - Ýç disiplini geliþtirmelisin. - Ders çalýþmayý sürekli ertelememelisin. - Çalýþma ortamýný dikkat daðýtýcý hususlardan etkilenmeyecek þekilde düzenlemelisin. - Hatalardan ders alarak yola devam etmeli, ayný hatalarý tekrarlamamalýsýn. - Olumsuz tutumlar içerisinde olmamalýsýn. Üniversiteye hazýrlanma sürecinde önceliðini ders çalýþmaya (konularý kavramaya ve hazmetmeye) vermeli ve zamanýný bu önceliðe göre planlamalýsýn. Günü planlamak, baþarý için çok önemlidir. Bundan sonraki adýmým ise haftayý hatta yýlý planlamak olmalýdýr. Çünkü haftayý ve yýlý planlamak, daha büyük bir resim üzerinde baþarý grafiðinin tüm yönlerini göstermeni ve hedeflerine ulaþman için dikkatini toplamaný saðlayacaktýr.

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı