ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13"

Transkript

1

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa -3 Hangi Derse Nasýl Çalýþalým? sayfa 4-7 Soru Çözme Tekniklerini Biliyor musunuz? sayfa 8-9 Zaman Yönetimi sayfa 0- Sýnav ve Beslenme sayfa -3 YGS ve LYS Baþvurularý Nasýl Olacak? sayfa 4-5 YGS ve LYS Soru Analizi sayfa 6-33 Sýnav Kaygýný Nasýl Yenebilirsin? sayfa Sýnav Maratonundan Tercih Maratonuna sayfa Hangi Puan Türü ile Hangi Bölümlere Girebilirsin? sayfa Ýhlas Koleji Mezunlarýndan Tavsiyeler sayfa 50-5

4 KAZANAN &KAYBEDEN - Kazanan her zaman çözümün bir parçasýdýr. - Kaybeden her zaman problemin bir parçasýdýr. - Kazananýn her zaman bir programý vardýr. - Kaybedenin her zaman bir özrü vardýr. - Kazanan Bu iþi senin için yaparým. der. - Kaybeden Benim iþim deðil ki. der. - Kazanan her sorunda bir çözüm görür. - Kaybeden her çözümde bir sorun görür. - Kazanan Uzak ama yolu biliyorum. der. - Kaybeden Yakýn ama yolu bilmiyorum der. - Kazanan çakýllarýn yanýndaki çimeni görür. - Kaybeden çimenin yanýndaki çakýllarý görür. - Kazanan Zor olabilir ama mümkün. der. - Kaybeden Mümkün ama çok zor. der. - Kazanan konuþmak yerine yapar. - Kaybeden yapmak yerine konuþur. - Kazanan aðlamak yerine çalýþýr. - Kaybeden çalýþmak yerine aðlar. - Kazanan beynini çalýþtýrýr. - Kaybeden çenesini... - Hep kazananlardan olmanýz dileðiyle.

5 Sevgili Öðrencimiz, Lise eðitimine baþladýðýnýz günden itibaren üniversiteye giriþ sistemi ve bunun getirdiði zorluklarla ilgili birçok konuþmaya þahit olmuþ ve birçok hikâye duymuþ olmalýsýnýz. Yaþadýðýmýz ülkenin þartlarý gençlerin üniversite eðitimi almak için belirli bir elemeye tabi tutulmasýný gerektiriyor. Söz konusu eleme de genellikle test usulü ve lise son sýnýfa kadar edindiðimiz bilgi birikimini kullanabilme gücümüzü ölçmeyi hedefleyen sýnavlarla gerçekleþiyor. "Sýnav", "sýnanmak" tatsýz, ürkütücü terimler. Ancak sýnanma ve elenme olmasaydý baþarýlý ve baþarýsýz, çalýþan ve çalýþmayan, hak eden ve etmeyen bir arada deðerlendirilmez, bu durum da toplumsal bir karmaþaya ve zincirleme haksýzlýklara sebep olabilirdi. Ayrýca "sýnav" ve "sýnanmak" ne kadar ürkütücü ise "baþarý" ve "baþarmak" terimleri de o kadar ferahlatýcý ve heyecan verici deðil mi? Öyleyse kendimize sýnavýn ürkütücülüðünü, baþarýnýn sevincine dönüþtürecek bir yol haritasý çizmemiz gerekiyor. Ýþte elinizdeki kitapçýk ile biz de bunu hedefledik. Siz lise çaðlarýndaki öðrencilerimiz için sýnavlarla dolu ürkütücü yolu aydýnlatmak, yolculuðu kolaylaþtýrmak istedik. Lise yýllarýnýn keyfini çýkarmanýzý, gençliðin coþkusu ile yapýlan þakalarý, kurulan arkadaþlýklarý, gezi ve eðlenceleri doya doya yaþamanýzý biz de isteriz. Ama üniversite hazýrlýðýný. sýnýfa býrakýr, önceki üç yýlý tamamen liseli olmanýn keyfini çýkarmaya adarsanýz, iyi bir üniversiteye girmek için geç kalmýþ olabilirsiniz. Oysa, 9. sýnýftan itibaren birlikte yapacaðýmýz stratejik bir planlama ile hem keyif dolu 4 yýllýk bir lise dönemi, hem de verimli ve saðlýklý bir üniversiteye hazýrlýk süreci yaþayabilirsiniz. Evet, yanlýþ okumadýnýz. Üniversite hazýrlýk süreci 9. sýnýftan itibaren baþlar. Bu süreci çok iyi deðerlendirmek, yapýlan her eðitsel faaliyeti ileride sahip olmayý planladýðýnýz kariyerinizin bir parçasý olarak kabul etmek ve bu bilinçle çalýþmak zorundasýnýz. Sevgili gençler, Sizler için hazýrladýðýmýz bu kitapçýkta iþe nerden baþlayýp, nereye, nasýl gidebileceðinizi temel hatlarý ile belirlemeye çalýþtýk. Farklý baþlýklar altýnda bu süreçte karþýlaþabileceðiniz soru ve sorunlarý ve bunlarýn çözüm yollarýný özetledik. Korkularýnýzý heyecana, heyecanýnýzý baþarýya dönüþtürmeyi hedefledik. Hepinize baþarýlar dileriz. 3

6 YGS (Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý) ve LYS ( Yerleþtirme Sýnavlarý)'nýn AMAÇLARI Öðrencilerin ortaöðretim baþarýlarýný ölçmek Fýrsat eþitliðini ve kiþisel baþarýyý öne çýkarmak Adaylarýn ders gruplarý baþarýsý yerine ders ders ayrý baþarýlarýný ölçmek Adaylara her dersin sorularýný yanýtlamak için sýnýrlý bir süre vererek ders puanlarýnýn eþit koþullarda elde edilmiþ, karþýlaþtýrýlabilir ölçütler olmasýný saðlamak Ders gruplarý puanlarýndan hesaplanan 3 tür ÖSS puaný (SAY-SÖZ-EA) yerine ders puanlarýný kullanarak çok sayýda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleþtirmenin etkililiðini arttýrmak Adaylarýn ikinci aþama LYS'den sadece seçtiklerine girebilmesini saðlamak Her sýnavda adaylardan 0-5 ders yerine birbiriyle iliþkili birkaç dersten sorularý yanýtlamalarýný saðlamak YGS'NÝN ÖZELLÝKLERÝ.Aþama (LYS) sýnavlarýna girecek adaylarý seçmek için uygulanýr. Açýköðretim ( ve Ön ) programlarýna, Meslek Yüksek Okulu önlisans programlarýna (sýnavsýz geçiþ dýþýnda) ve belirli lisans programlarýna yerleþtirmede kullanýlacak puanlarý üretmek amacýyla uygulanýr. YGS sorularý temel ortaöðretim bilgilerini ölçen yorum türünden sorulardýr. LYS'NÝN ÖZELLÝKLERÝ YGS 'den barajý geçebilecek puaný alan adaylar, hedefledikleri puan türüne göre istedikleri LYS'lere katýlabilmektedir. Ýsteyen aday bütün LYS'lere de girebilir. LYS sorularý daha çok alan bilgilerini ölçen türde sorulardýr. LYS toplam 5 oturumdan oluþur. Bunlar: LYS- LYS- LYS-3 LYS-4 LYS-5 (Yabancý Dil) 4

7 YGS'DEKÝ TESTLER - Türkçe (Dil ve Anlatým) Testi: Bu testte, ortaöðretimde ortak olarak okutulan dil ve anlatým dersi müfredatýnýn tamamýndan sorular yer alýr. - Temel Matematik Testi: Bu testte, ortaöðretim kurumlarýnda okul türü ve alaný ayrýmý gözetmeksizin tüm öðrencilere okutulan temel matematik ve ilköðretim kademesinde okutulan geometri derslerine ait sorular yer almaktadýr. 3- Sosyal Bilimler Testi: Bu testte, ortaöðretim kurumlarýnda okul türü ve alaný ayrýmý gözetmeksizin tüm öðrencilere okutulan ortak Tarih, T.C. inkýlap tarihi, coðrafya ve felsefe derslerine ait sorular yer almaktadýr. 4- Fen Bilimleri Testi: Bu testte, ortaöðretim kurumlarýnda okul türü ve alaný ayrýmý gözetmeksizin tüm öðrencilere okutulan ortak fizik, kimya ve biyoloji derslerine ait sorular yer almaktadýr. Dikkat: YGS sorularý temel ortaöðretim bilgilerini ölçen yorum türünden sorulardýr. YGS SONUÇLARI ÝLE HANGÝ HAKLARI KAZANIRIM? Sýnavsýz geçiþten boþ kalan ve sadece sýnavla öðrenci kabul eden önlisans programlarýna Mesleki lisans programlarýna Açýköðretim ( ve Önlisans) programlarýna yerleþme hakkýný Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan okullarýn özel yetenek sýnavlarýna ön kayýt yaptýrabilmeyi Askeri Meslek Yüksekokullarý ve Polis Meslek Yüksekokullarýna ön kayýt hakkýný II.aþama sýnavlarýna katýlmayý saðlayan 80 baraj puaný elde ettiðin takdirde LYS'lere girme hakkýný elde edersin. 5

8 YGS'de Hangi Puan Türleri Hesaplanacaktýr? Sayýsal : YGS- ; Sözel : YGS-3 ; YGS-4 Eþit Aðýrlýk : ; Dikkat: YGS'deki her test, elde edeceðin her puan türünü etkiler. LYS ( Yerleþtirme Sýnavlarý) LYS - Matematik - Geometri Sýnavý LYS - Fen Bilimleri Sýnavý LYS - 3 Edebiyat - Coðrafya Sýnavý LYS - 4 Sosyal Bilimler Sýnavý LYS - 5 Yabancý Dil Sýnavý LYS'nin Özellikleri Uygulama 5 ayrý oturumda yapýlýr. YGS'de barajý geçen adaylar katýlýr. Liselerin alan dersleri müfredatý sorgulanýr. Sorular bilgi ve alan aðýrlýklýdýr. Aday istediði sayýda oturuma katýlabilir. Tek tek ders düzeyi baþarýsýný ölçmeye yöneliktir. Sýnavlar, birbiri ile iliþkili derslerden oluþur. Ayný oturum sýrasýndaki test grubundaki derslerin kitapçýklarý adaylara ayrý ayrý verilmektedir. LYS deki 5 Sýnava da Katýlmak Zorunda mýyým? LYS'den en az sýnava girmek zorunluluðu vardýr. Ýstersen, diðer 3 teste de girebilirsin. LYS Sonuçlarý ile Hangi Haklarý Kazanýrým? Mesleki olmayan lisans programlarýna yerleþme Askeri okullara (Harp Okullarý - Polis akademisi) önkayýt yaptýrma haklarýný elde edersin. 6

9 7

10 Farklý sýnýf düzeylerindeki öðrenciler YGS ve LYS'ye hazýrlýk sürecinde nasýl bir yol izlemeli? Üniversiteye hazýrlýk süreci zorlu bir yoldur. Bu yolda yürüttüðünüz çalýþmalarýn yaný sýra, kiþisel sabrýnýz ve kararlý tutumunuz da baþarýlý bir sonuç almanýz için çok önemlidir. Ders çalýþabileceðiniz her aný deðerlendirmeli, eksiklerinizi tamamlamak için istekli olmalý ve planýnýza baðlý kalmalýsýnýz. Ayrýca fiziksel direncinizi yüksek tutmak, planlý ve programlý çalýþmak, arzu ve Ýsteklerinizi hedefinize kilitlemek, bilgi ve deneyimlerinizi beceriye dönüþtürmek, sabýrlý ve sakin olmak sizleri baþarýya götürecektir. 9.SINIFTA: Dikkat! YGS 'DE 9.SINIF DERS KONULARINDAN SORULAR BULUNMAKTADIR. 9. sýnýf, üniversiteye hazýrlýðýn en önemli olduðu sýnýflardan birisidir. Çünkü YGS'nin sorularý aðýrlýklý olarak 9. sýnýf müfredatýndan çýkmaktadýr. Liselerde 9. sýnýf düzeyinde alan / seçmeli ders ayrýmý olmadýðý için bu sýnýftaki her ders önemlidir. Bu nedenle, 9. Sýnýf öðrencilerine dil ve anlatým, Türk edebiyatý, matematik, fizik. kimya, biyoloji, tarih ve coðrafya derslerine ait konu anlatýmlý kitaplar, soru bankalarý ve testlerle erkenden tanýþmalarýný öneririz. Soru: 9.sýnýf öðrencisiyim. Üniversite benim için uzak bir hayalden ibaret. Henüz ne istediðimi bilmiyorum. Hazýrlýðýmý neye göre yapacaðým? Cevap: Tüm derslere eþit oranda çalýþmalý Ders ders baþarý düzeylerini gözlemlemeli Her konuya hâkim olduðundan tam emin olmalý Verimli çalýþmanýn ve zamaný iyi kullanmanýn yollarýný öðrenmeli Kiþisel yetenek ve ilgi alanlarýný belirlemeli Baþarý, yetenek ve ilgilerine göre gelecekteki meslek alanlarýný tespit etmeli Üniversitede seçeceðin bölümlerin puan türlerini öðrenmeli ÖSYS sonunda mesleðini belirleyecek olan dersleri ve seçmeli dersleri belirlemelisin. 8

11 0.SINIFTA: Dikkat! YGS'DE ORTAK DERS KONULARINDAN, LYS'DE ÝSE SEÇECEÐÝNÝZ PUAN TÜRÜNÜ OLUÞTURAN KONULARDAN SORU ÇIKACAKTIR. Soru: 0. Sýnýf öðrencisiyim. Ýleride seçmeyi düþündüðüm alana yönelik seçmeli derslerimi belirledim. Bu yýl üniversiteye hazýrlýk olarak neler yapabilirim? Cevap: 0.Sýnýf konularýný iyi öðrenmeli Üniversite yerleþtirme puanýný etkileyen temel derslere çalýþmaya devam etmeli Seçmeli derslerini yýl sonunda deðiþtirebileceðini bilmelisin Seçtiðin puan türünü oluþturan derslerde en yüksek baþarýya ulaþmaya çalýþmalý Test tekniklerini öðrenmeli ÖSYS' de baþarýyý getirecek çalýþma alýþkanlýklarýný kazanmalý Her gün en az dersten toplam 00 soru çözmeli Seçtiðin bölümün mesleklerini araþtýrmalýsýn..sinifta: Dikkat! ORTAK DERS VE SEÇMELÝ DERS KONULARI LYS'DE SORULACAKTIR. Soru:. Sýnýf öðrencisiyim. Bu yýl üniversite hazýrlýðýný çok ciddiye alýyorum. Geçmiþ yýllardan eksiklerim de var. Ne yapmalýyým? Cevap :.Sýnýf konularýný iyi öðrenmeli Test teknikleri hakkýnda öðrendiklerini beceriye dönüþtürmeli Her gün en az 4 dersten toplam soru çözmeli Yaprak test, KTS, YGS ve LYS denemelerindeki kiþisel baþarý grafiðini deðerlendirmeli Sýnav sonuçlarýna göre eksik olduðun konularý tekrarlamalý ve tamamlamalý Kiþisel özelliklerini tekrar gözden geçirerek, seçtiðin mesleklerle uygunluðunu denetlemeli Üniversiteleri ve bölümlerini tanýmalý Seçmeli derslerini yýl sonunda deðiþtirebileceðini bilmeli Yaz tatilinde temel derslerin konu tekrarýný yapmalý ve seçtiðin puan türüne ait derslerden - 3 soru bankasý çözmeli Aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýný (AOBP) oluþturan faktörleri öðrenmelisin. 9

12 . SINIFTA: Dikkat! DENEME SINAVLARINDAKÝ BAÞARI GRAFÝÐÝNÝ KÝÞÝSEL HEDEFÝNÝN SEVÝYESÝNE ULAÞTIRMAK ÇOK ÖNEMLÝDÝR Soru:. sýnýf öðrencisiyim. Heyecanlý ve gerginim. Konularý yetiþtirememe telâþý içindeyim. Okul dersleri ve üniversite hazýrlýðýný bir arada nasýl yürüteceðim? Cevap:. sýnýf öðrencisi olmak farklý bir heyecan getiriverir hayatýna. Bir taraftan lise son sýnýfa gelmiþ olmanýn gururunu yaþarken diðer taraftan da YGS ve LYS ye girecek olmanýn kaygýsý gündemini doldurmuþtur. Yoðun çalýþmalarýn yaný sýra aþaðýda belirtilen hususlara da dikkat etmen yararlý olacaktýr.. YGS ve LYS ye çalýþýrken okul derslerini ihmal etmemelisin. Okul derslerini ihmal etmen, yazýlýlardan düþük notlar almana, bu da AOBP nin düþmesine sebep olacaktýr. AOBP nin yerleþme puanýna etkisini unutmamalýsýn.. Ýlk yýlýnda üniversite sýnavýný kazanmayý hedeflemelisin. Bazý öðrenciler, okul dersleriyle birlikte üniversite sýnavýna hazýrlanmanýn zor olduðunu düþünerek üniversiteye girme düþüncesini erteleyebiliyor. Halbuki. sýnýfta gördüðün konular zaten sýnavda karþýlaþacaðýn konulardýr. Okul derslerine çalýþýrken ayný zamanda üniversite sýnavý için de çalýþmýþ oluyorsun. 3. Mutlaka bir hedefin olmalý. Hangi üniversiteyi ve hangi bölümü kazanmak istediðine karar vermeli, bu hedefine ulaþmak için de hangi testten kaç net, yapman gerektiðini öðrenmelisin. 4. Konu bitirmek öncelikli prensibin olmalý. Belirli bir program dahilinde konularý hazmederek çalýþmalýsýn. Konular yetiþmeyecek diye telaþa kapýlmamalý ve yarým yamalak çalýþmamalýsýn. Planlý bir þekilde çalýþtýktan sonra konularýn yetiþeceðini bilmelisin. 5. Ders çalýþmaya uzun süre ara vermemelisin. Üniversiteye hazýrlýk sürecinde ders çalýþmaktan soðumaman çok önemlidir. Tekrar eski performansýný yakalaman epeyce zamanýný alacak ve sýnav kaygýný tetikleyecektir. 0

13 6. Verimli ders çalýþma tekniklerini bilmelisin. Bunun için danýþman öðretmeninin yaný sýra, okul rehberdanýþmanýndan da yardým alabilirsin. 7. Sýnav Sistemini iyice tanýmalýsýn. ÖSYS sistemini iyi bilmen, kendine olan güvenini arttýracaðý gibi mantýklý bir çalýþma stratejisi takip etmeni de saðlayacaktýr. 8. Çalýþma sürecinde kendine zaman ayýrmayý ve rahatlamayý da ihmal etmemelisin. Bir robot edasýyla çalýþman, zamanla gerilmene ve yorulmana sebep olabilir. AYRICA Çalýþma yöntemini ve düzenini oluþturmalý 9, 0,. sýnýf konularýný tekrar etmeli.sýnýf konularýný mutlaka iyi öðrenmeli Farklý soru kalýplarýný görebilmek için deðiþik kaynaklardan soru çözmeli Soru çözme hýzýný ayarlamalý Test çözme tekniklerini geliþtirmeli Baþarý grafiðini denetleyerek hedef puanlarýna ulaþmalý Danýþman öðretmenin ile düzenli olarak baþarý deðerlendirmesi yapmalý Üniversiteleri ve üniversitelerin bölümlerini tanýmak için araþtýrmalar yapmalý Adaylýk ve tercih süreçlerindeki iþlemleri eksiksiz yapmalý Tercih iþleminde kullanýlacaðý için ÖSYS baþvuru iþlemi sýrasýnda verilen "ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ"ni özenle korumalý Tercih sürecinde ailenin kararlarýný göz önünde bulundurarak okul rehber danýþmanlýðýnýn yardýmýna baþvurmalý Baþarmayý istemeli, baþarýya inanmalý ve iddialý olmalýsýn.

14 ÖÐRENDÝKLERÝMÝZÝN 0 dakika içinde % 50'sini, 60 dakika içinde % 70 ' ini, 4 saatte ise % 80'ini UNUTUYORUZ! HATIRLAMAMIZI ZORLAÞTIRAN DUYGULAR Bunalým Endiþe Gerilim Güvensizlik Huzursuzluk Ýsteksizlik Korku Nefret Utanma Sýkýntý Moral bozukluðu Gurur kýrýklýðý ÇABUK UNUTTUKLARIMIZ Tam anlaþýlmamýþ konular Rakamlar ve isimler Bilinçsizce, rastgele öðrendiklerimiz Hiç ara vermeden uzun süre çalýþma sonucu öðrenilenler Tekrarlanmayan bilgiler Mutsuz anlarýmýzda öðrendiklerimiz Düþünülmeden ezberlenenler Ýnançlarýmýza ters düþen bilgiler Mutsuzluða yol açan bilgiler Uykusuzken öðrendiklerimiz Baþarýsýzlýðý çaðrýþtýran bilgiler Ýlgi alanýmýza girmeyen bilgiler Bir iþe yaramayacaðýna inanýlan bilgiler Pasif dinleme ile öðrenilenler Balýklarýn sadece 3 saniyelik bilgi saklama kapasitesi olduðunu sen mi söylemiþtin? Balýk ne ya?

15 KOLAY HATIRLAYABÝLDÝKLERÝMÝZ Anlamlý gelen, tam anlaþýlmýþ bilgiler Duygusal anýlar, hoþlanýlan duygular Bilinçli olarak belleðe kaydedilenler Çok tekrarlananlar Mutlu, neþeli iken öðrenilenler Ýsteyerek, yüksek motivasyonla öðrenilenler Üzerinde düþünülerek öðrenilenler Düþüncelerimizi onaylayan bilgiler Uyumadan önce öðrenilip sabah tekrarlanan bilgiler Baþarýyý çaðrýþtýran bilgiler Olumlu, çarpýcý, ilginç bilgiler Ýlgi alanýmýza giren bilgiler Önemli olduðu düþünülen bilgiler Aktif dinleme ile öðrenilenler BUNU BÝLÝYOR MUSUNUZ? Filler kendilerine yapýlaný uzun süre unutamazlar. Balýklarýn sadece 3 saniyelik bilgi saklama kapasiteleri olduðunu biliyor muydunuz? Bir sayfa önceki bilgiyi babam bile hatýrlar. Beþinci sayfada kaç kelime olduðunu da hatýrlasana kolaysa. 3

16 HANGÝ DERSE NASIL ÇALIÞALIM? SÖZLÜK TÜRKÇE VE EDEBÝYAT DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Sözel yeteneðini geliþtirmen için farklý türden bolca kitap okumalýsýn. Yorum gerektiren sözcük, cümle anlamý, paragraf bilgisi vb. konularýnda bilgi esastýr; bununla birlikte not almalý, özet çýkarmalý, þair, yazar ve türlerle ilgili bilgi sahibi olmalýsýn. Özellikle dil bilgisi konularýný iyice öðrendikten sonra soru çözmeye baþlamalýsýn. Kýsa özetler ve biyografiler okumak, dönemlerin tarihsel özelliklerini irdelemek yorum kabiliyetini artýracaktýr. Özellikle paragraf bilgisi konusunda son 0 yýlýn çýkmýþ sorularýný çözmen çok faydalý olur. TARÝH DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Öncelikle konular ile ilgili temel bilgileri öðrenmelisin. Önemli olaylarýn nedenleri ve sonuçlarý, olaylar arasýndaki baðlantýlar ve olaylarýn günümüze kadar devam eden etkileri, tarih dersi için çok çok önemlidir. Kavramlar arasýnda baðlantý kurabilmelisin. Çalýþma masasýnda daima haritalar ve tarihi kavramlar sözlüðü bulundurmalýsýn. Geçen 0 yýlýn çýkmýþ Tarih sorularýný mutlaka çözmelisin. Konularý kavradýktan sonra ilgili test sorularýný ele almalýsýn. COÐRAFYA DERSÝNE NASIL ÇALIÞILMALIYIM? Öncelikle bütün konularý öðrenmelisin. Konularý daha iyi anlayabilmen için atlaslardan, grafik ve þekillerden yararlanmalýsýn. Çalýþýrken günlük yaþamdan ve hayatýn içinden örnekler seçmelisin. Konu çalýþýrken grafik veya þekilleri çizmeyi denemelisin. Hazýr kaynaklardan okuyup geçme yerine yanýnda bir defter bulunmalý ve not tutmalýsýn. 4

17 Dünya ve Türkiye haritalarýný iyi incelemeli önemli doðal ve beþeri olaylarýn yerlerini bilmelisin. Konularý bilmenin yanýnda, yorum yapmak da çok önemlidir. Yorum yapma kabiliyetini bol soru çözerek kazanabilirsin. Sorularýn ön bilgi kýsmý var ise bu bilgileri dikkatli bir þekilde okumalýsýn. Yanlýþ yaptýðýn sorunun doðru cevabý ve yanlýþ yapmanýn sebebini mutlaka araþtýrmalýsýn. Böylece zamanla yanlýþ yaptýðýn soru sayýsý azalacaktýr. Son 0 yýlýn çýkmýþ coðrafya sorularýný mutlaka çözmelisin. FELSEFE DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Felsefe grubu derslerin sorularýný çözmende ve bu derslere çalýþmanda en önemli unsur öncelikle çok kitap okumandýr. Felsefeden çýkan sorular yorum aðýrlýklý ve bilgi içeriklidir. Bu nedenle kavramlarý çok iyi belirleyerek anlamlarýný bilmen önemlidir. Psikoloji sorularý da bilgi ve yorum gerektirir. Dikkatli okumalýsýn. Sosyoloji sorularýnda da bilgi ön plandadýr. Mantýk sorularýný cevaplandýrýrken öncelikle bilmen gereken mantýðýn bilgiden ibaret olduðudur. Bu nedenle mantýk sorularýný bilmeden yapman oldukça güç olacaktýr. Son 0 yýlýn çýkmýþ felsefe grubu sorularýný mutlaka çözmelisin. MATEMATÝK DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Matematiðin temel kurallarýný bilmeyen öðrenci matematiði anlayamaz, öncelikle matematikle ilgili temel kurallarý öðrenmelisin. Ýþlem kabiliyetinin iyi olmasý, matematik konularýný rahatlýkla öðrenebileceðini gösterir. Yapman gereken þey, hiç bilmediðin konulardan deðil de,az bildiðin konulardan çalýþmaya baþlamaktýr. Eðer konuyu az çok biliyor ve konu üzerinde iþlem yapabiliyorsan, bu konularý tam anlamýyla öðrenmen mümkündür. Ýþlem kabiliyetini geliþtirmenin en güzel yöntemi, bol soru çözmektir. Az sorulu bir çalýþmayla bol sorulu bir çalýþmayý, az antrenman yapan bir sporcunun durumuyla çok antrenman yapan bir sporcunun durumunu kýyaslayarak anlayabilirsin. Soru çözerken öncelikle seni sonuca götürecek teorem ve özdeþlikleri belirle. Daha sonra sonucu bul ve saðlamasýný yap. Son 0 yýlýn çýkmýþ matematik sorularýný mutlaka çözmelisin. 5

18 GEOMETRÝ DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Konularýn iþleniþ sýrasýný dikkate almalýsýn. Çünkü geometride bilgiler süreklilik gösterir, konular birbiriyle yakýndan ilgilidir. Geometri konularýný sýrasýyla inceleyip konularýn özelliklerini yazarak tekrar edersen öðrenmen kolaylaþýr. Verilen bilgileri ilgili örneklerle pekiþtirip bol bol çözümlü örnekleri incele. Konuyu iyice öðrendiðine kanaat getirdiðinde test çözmeye baþlayabilirsin. Yanlýþlarýn varsa ilgili sorunun bilgi kýsmýna bir daha göz atmalýsýn. Soruda verilen bilgileri, þekle doðru aktarabilmelisin. Geometri sorularýný þekil üzerinde düþünmek; gerekirse çevredeki nesnelerle iliþkilendirmek, yardýmcý dikmeler, çizgiler kullanarak, baðýntýlarý denemek çözümü kolaylaþtýrýr. Ýstenen sonuca ulaþmak için þekildeki verileri sorgulamalýsýn. "NE ÝÇÝN VERÝLMÝÞ?, NASIL KULLANABÝLÝRÝM?, BU VERÝ NE ÝÞE YARAR?" gibi sorular sormalýsýn. Bu arada zihninde, o konunun bilgileri canlanacaktýr. Ezberci olmadan, mantýklý bir silsile ile ister denklem kurarak, istersen ilgili baðýntýlardan istifade ederek problemi formülize etmelisin. Doðru iþlemler ve sadeleþtirmeler yaparak sonuca ulaþtýðýndan emin olmalýsýn. Son 0 yýlýn geometri sorularýný mutlaka çözmelisin. FÝZÝK DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Fizik için gerekli olan unsur matematiksel baðýntýlarý görebilmektir. Okulda ya da dershanede öðretmeninin anlattýðý temel kavramlarý ve çözdüðü örnekleri çok iyi not alarak anlamaya çalýþ. Eve geldiðinde günübirlik, konularý tekrar edip iyice pekiþtirdikten sonra soru çözümüne baþlayabilirsin. Soru çözümüne kolaydan zora doðru ve özellikle çözümü yapýlmýþ sorulardan baþlaman daha yararlý olacaktýr. Böylece çözemediðin sorularýn çözümünü inceleme imkanýn olur. Þekil çizimine önem vermen ve gerekli gösterimleri þekil üzerinde yapman, sana zaman kazandýracaktýr. Fizik dersindeki kurallarý, formülleri ezberlemek yerine onlarýn mantýklarýný kavramaya çalýþmak daha anlamlý bir yoldur. Konularý gerçek hayata dair örneklerle kavrar ve öncelikle dersin öðretmeninden öðrenirsen çözüm yoluna girdin demektir. Son 0 yýlýn fizik sorularýný mutlaka çözmelisin. 6

19 KÝMYA DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Kimya dersinde konu bilgisi biraz ezbere dayanýr. Temel kimya kavramlarýný, sembolleri, kýsaltmalarý öncelikli olarak kavramalýsýn. Gerekirse bunlarý ezberlemek için hafýza tekniklerini kullanabilirsin. Bir konuyu tam anlamadan diðer konuya geçmemelisin. Çözümlü sorularýn yaný sýra çýkmýþ sorularýnda ele alýnmasý kimya dersi içinde geçerlidir. Kimya dersinde iyi bilinmesi gerekenler: deðerlik, formül, özellik, denklem ve baðýntýlardýr. Öncelikli olarak bunlarý bilmelisin. Organik kimya biraz daha ezber ister. Sýnavlara yakýn zamanda bu konularla ilgili tekrar yapmalýsýn. Son 0 yýlýn kimya sorularýný mutlaka çözmelisin. BÝYOLOJÝ DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Biyolojinin bir hayat dersi olduðunu unutmamalý ve uygulamalý çalýþmalýsýn. Konular çabuk unutulduðundan kýsa aralýklarla tekrarlar yapmalýsýn. Tekrar yaparken soru çözmeye öncelik verilmelisin. Çözemediðin sorularla ilgili konularý tekrar gözden geçirmeli, eksiklikler varsa tamamlamalýsýn. Biyoloji konularýnda ve sorularýnda Latince kelimeler kullanýlabilir, bunlarý mutlaka öðrenmelisin. Son 0 yýlýn biyoloji sorularýný mutlaka çözmelisin. YABANCI DÝL DERSÝNE NASIL ÇALIÞMALIYIM? Yabancý dil sýnavý; dilbilgisi, kelime ve anlam sorularýndan oluþmaktadýr. Ancak bu üç temel bilgi, sýnavda farklý soru tipleri ile karþýna çýkacaktýr, bunlarý iyi kavramalýsýn. Yabancý dilde konular bir bütünlük içinde öðrenilmelidir. Bu yüzden dilbilgisi temelini çok iyi atmalý, eksik olduðun noktalarý tamamlamalýsýn. Sýnava yönelik doðru kaynaklardan bol bol soru çözmelisin. Çýkabilecek yapý, kelime ve dilbilgisi konularýný kolayca sýnýflandýrabilmek için geçmiþ yýllarýn YDS ve LYS sorularýný çözmelisin. Diðer derslerin testlerinde olduðu gibi yabancý dil sýnavlarýnda da soruda ne istendiðini anlamak çözümün yarýsýdýr. Bu yüzden sorularý dikkatli okumalýsýn. Son 0 yýlýn yabancý dil sorularýný mutlaka çözmelisin. 7

20 SORU ÇÖZME TEKNÝKLERÝNÝ BÝLÝYOR MUSUN? Test sorularý ile baþ baþa kaldýðýnda heyecanýn az bile olsa beynin, farklý çalýþmaya baþlar. Ýstemesen de konsantrasyonun bozulabilir. Ýþte bu durum çoðumuzun baþýna gelebilecek iken soruya yaklaþým tarzýný bilenler ve soru çözme teknikleri hakkýnda bilgi sahibi olanlar kendilerini þanslý hissedebilir. Soru çözme tekniklerini öðrenerek, önceden yaptýðýnýz fakat farkýnda olmadýðýnýz hatalarý da önleyebilirsiniz. Bu bölümde siz öðrencilerimizin sýnav stresini ve kaygýlarýný büyük ölçüde azaltacak, baþarýsýný ise ayný oranda yükseltecek bazý ipuçlarý vermek istedik: SINAVA HAZIRLANIRKEN: Hazýrlandýðýn sýnavýn niteliðine uygun sorular çözmelisin. Her derse ayrý bir teknikle çalýþman gerektiðini unutmamalýsýn. Her gün belirli sayýda soru çözmelisin. Her geçen gün çözdüðün soru sayýsýný arttýrmalýsýn. Okuma egzersizleri ile okuma hýzýný arttýrmalýsýn. SORU ÇÖZERKEN: Soruda verilenleri ve senden istenenleri iyi belirle. Dinlenme ihtiyacýn olduðunu hissettiðinde kalemini býrak, birkaç saniye dinlenme egzersizi yapmaya çalýþ. Soruyu okurken cevabý düþünme. Soru senden ne istiyorsa sadece onu düþünmen gerekir. Verilen bilgi üzerinde yorum yapmadan önce her sorunun kendine özgü bir mantýðý olduðunu unutma. Soru cümlesi ve verilen bilgi senin deðer yargýlarýnla ters düþebilir. Bu durumda "verilen bilgi ve sorulan soru" ya kendi yorumlarýný katmadan sorularý cevaplandýr. Bir soruya ayýrabileceðin zamaný iyi belirle. Çözemediðin bir soru üzerinde gereksiz zaman kaybetme. Boþ býraktýðýn sorularý soru kitapçýðý üzerinde bir simge ile iþaretle. Uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorulardýr. Bunlarý uzun diye çözmemezlik etme. Paragraf sorularýnda zamaný iyi kullanmak için önce soru kökünü okumalýsýn. Soruda ne istediðini bilirsen paragrafý daha kolay anlarsýn. Cevap olamayacak þýklarý tespit et ve ele. 8

21 Puan deðeri yüksek olan testteki zor bir soruya ayýracaðýn beþ dakika yerine puan deðeri daha az olan testten -3 soruya zaman ayýrýp çözmen daha akýllýca bir yoldur. Beþ seçenekli bir soruda, ilk bakýþta en az iki seçeneðin doðru yanýt olmayacaðýný anlayabilmelisin. Geriye kalan üç seçenek üzerinde düþünerek doðru yanýtý bulman daha kolay olacaktýr. Basit ve doðru gibi görünen sorulara daha dikkatli ve þüphe ile yaklaþ. Yanlýþ olduðuna emin olmadýkça, ilk cevabýný deðiþtirme. Doðru çözdüðünden emin olmadýðýn soru ve sorular varsa o soruya hemen deðil birkaç tane soru çözdükten sonra bak. Soru içinde geçen ipuçlarýndan yararlan. Örneðin: altý çizili, koyu puntoyla yazýlmýþ, "týrnak içinde," deðildir, olamaz, her zaman, hiç bir zaman, bütün, zaman zaman, yoktur, vardýr, birbirinden farklý, birbirine benzer, eþ deðer, birden fazla, ayrý ayrý, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düþünce, yan düþünce, benzer düþünce, asla, genellikle, çoðu, vb. ipuçlarýdýr. KODLAMA YAPARKEN: Test çözümünde kodlama da önemli bir yer tutar. Kodlama her sorudan sonra yapýlmalýdýr. Kodlamayý sýnavýn en sonuna ya da birkaç soru sonrasýna býrakýrsan kaydýrma olasýlýðýn artar. Bütün þýklarý okumadan doðru olduðuna inandýðýn þýkký iþaretleme. Umarýz, yukarýdaki bilgiler ile daha büyük baþarýlara daha emin adýmlarla ilerlersin. DAHA ÇOK NET ÇIKARMAK ÝÇÝN ACELECÝ DAVRANMAYIN! 9

22 Zaman Yönetimi Hepimizin eþit olarak sahip olduðu bir tek þey vardýr: Zaman! Bize her gün, istediðimiz gibi harcayabileceðimiz saniye verilir, bu saniyeleri kullanmayý baþaramazsak, onlarý ebediyen kaybederiz. Öyleyse sorunun kendisi zaman deðildir. Sorun sahip olduðumuz süre içinde neler yapamadýðýmýzda yani bizdedir. Bütün baþarýlý insanlar, zamanýn deðerinin farkýndadýr. Edison'a dünyada en önemli þeyin ne olduðu sorulduðunda cevabý: Zaman. olmuþtur. Peki ama nedir bu zaman? Günün 4 saat, haftanýn 7 gün, yýlýn 365 gün olmasý mý? Yoksa bir gün için belirlenen çalýþma saati mi? Zaman, bize biçilen süre, ömür, hayat olduðu kadar, bir günlük bir hayat dilimi veya belirli bir iþ için gereken süre de olabilir. Geliþmiþ toplumlarda günlük hayatýn akýþý, yapýlan iþleme göre belirli zaman dilimlerine ayrýlmýþtýr: Çalýþma, dinlenme, eðlenme, spor, hobi saatleri gibi... Düzenli yaþamayý, bilgi toplumunun gereði olarak yapmak zorunda olan insanlar, bunu zamanýný planlayarak yapar. Aslýnda insan zamaný yönetemez. Akreple yelkovanýn hareketi denetimimiz dýþýndadýr. Durmaksýzýn hareket ederler ve biz ne yaparsak yapalým zaman önceden kararlaþtýrýlmýþ bir hýzla akýp gider. Mesele; saati, yani zamaný yönetmek deðil, kendimizi zaman içinde yönetebilmeyi kavramaktýr. Bir sabah, her günkünden yaklaþýk bir saat daha erken uyandýn ve yataktan kalktýn. Bu bir saat içinde acaba ne yapardýn? - Uzun bir kahvaltý eder, - Müzik dinler, - Gevþeme egzersizleri yapar, - Ýnternette sörf yapar, - Arkadaþlarýnla telefonlaþýr, - Yapman gereken iþleri yapar, çalýþman gereken dersi çalýþýrdýn 0

23 Bu durumda seçme olanaðýna sahip olduðun eylemlerden birine öncelik veriyorsun ve onu ilk sýraya alýyorsun. Neden? Yarýn sabah ilk yapacaðým iþ ifadesi ile tasarladýðýn eylemler arasýnda birine öncelik veriyorsun. Öncelik verdiðin þey neden diðer iþlerden biri deðil de bu? -Çünkü belirlediðin kiþisel amaçlara göre olaylarý ister istemez sýralýyorsun. Zaman yönetimi bu baðlamda neyi, niçin ve ne zaman yapmayý bilmek ve günlük yaþamýn akýþýný bu ilkeye göre planlamaktýr. Bir öðrenci olarak, çalýþma zamanýn sürekli kesintiye uðrayabilir. Oysa zaman kullanýmýný mutlaka verimli hale getirmenin bir yolunu bulmalýsýn. Aksi takdirde, erteleme davranýþýn devreye girer ve düzenli ders çalýþma alýþkanlýðýn sekteye uðrar. Zaman kesintilerini en aza indirebilmek için þunlara dikkat etmelisin: - Önceliklerini belirlemeli ve çalýþmalarýný buna göre sýralamalýsýn. - Zamaný dilimlere ayýrarak blok süreler halinde çalýþmalýsýn. - Kendine bir saati belirlemeli ve sürekli ayný saatlerde ders çalýþmalýsýn. - Verilen bir iþin gerçekten yapýlmasý gerekip gerekmediðini belirlemelisin. - Kendini harekete geçirmenin yararlarýný keþfetmelisin. - Ýç disiplini geliþtirmelisin. - Ders çalýþmayý sürekli ertelememelisin. - Çalýþma ortamýný dikkat daðýtýcý hususlardan etkilenmeyecek þekilde düzenlemelisin. - Hatalardan ders alarak yola devam etmeli, ayný hatalarý tekrarlamamalýsýn. - Olumsuz tutumlar içerisinde olmamalýsýn. Üniversiteye hazýrlanma sürecinde önceliðini ders çalýþmaya (konularý kavramaya ve hazmetmeye) vermeli ve zamanýný bu önceliðe göre planlamalýsýn. Günü planlamak, baþarý için çok önemlidir. Bundan sonraki adýmým ise haftayý hatta yýlý planlamak olmalýdýr. Çünkü haftayý ve yýlý planlamak, daha büyük bir resim üzerinde baþarý grafiðinin tüm yönlerini göstermeni ve hedeflerine ulaþman için dikkatini toplamaný saðlayacaktýr.

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

2012 YGS Soru Değerlendirmesi

2012 YGS Soru Değerlendirmesi 2012 YGS Soru Değerlendirmesi Unutulmamalı YGS yi istediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken, sınavı istediği şekilde sonuçlanmayan adaylarda ise bir huzursuzluk gözlenmektedir. Sınavın

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖSYS REHBERLİK KİTABI

ÖSYS REHBERLİK KİTABI ÖSYS REHBERLİK KİTABI 1 1.)YGS Nedir? YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının % 40 ını oluşturur. YGS ile

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

9.SINIF NEDEN ÖNEMLİ?

9.SINIF NEDEN ÖNEMLİ? Sevgili Öğrencilerimiz; Henüz yolun başındasınız. Öncelikle YGS-LYS nin nasıl bir sınav olduğunu, bu sınavların bizden neler istediğini iyi anlamalıyız. İstediğimiz alana göre hazırlanmalıyız. YGS bizden

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2013 TÜRKÇE: Soruların Konulara Göre Dağılımı Konular 2010 2011 2012 Konular 2013 Sözcük Anlamı 3 3 2 Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 3 Soru

2013 TÜRKÇE: Soruların Konulara Göre Dağılımı Konular 2010 2011 2012 Konular 2013 Sözcük Anlamı 3 3 2 Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 3 Soru 2013 TÜRKÇE SORULARI DEĞERLENDĠRMESĠ: 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak gelmiştir. 2012 YGS sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmaktadır. 2012 YGS de sorulmayan Anlatım

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS )

Uygulanacak Sınavlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) Uygulanacak Sınavlar Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) (Üniversite eğitimi almak isteyen ( 4-6 yıllık fakültelerde eğitim tüm adaylara yöneliktir.) almak isteyen tüm

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

2016 LYS konuları ve soru dağılımı

2016 LYS konuları ve soru dağılımı On5yirmi5.com 2016 LYS konuları ve soru dağılımı Peki 2016 LYS'de çıkacak konular belli oldu mu, LYS'de hangi derslerden kaç soru çıkıyor? İşte adayların en çok merak ettikleri sorular ve cevapları...

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YGS-LYS Bilgilendirme Kitapçığı http://turgayciner.meb.k12.tr/ 1. AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS Mart ayının son haftası ya da Nisan

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

KATSAYI UYGULAMASI VE OBP HESAPLANMASI

KATSAYI UYGULAMASI VE OBP HESAPLANMASI GENEL BİLGİLER YGS - LYS 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemidir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS 13 MART 2015 saat 10:00 da, KATSAYI UYGULAMASI

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ KASIM 2016 KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİ TÜRKİYE DE YGS LYS DİPLOMA PUANI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ MESLEK YAŞAMI YGS YGS'de

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI İSİM YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM TANZİMAT EDEBİYATI SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI TEMEL ANLAM

Detaylı

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ 2014-2015 ANKARA 2015 ÖSYS BİRİNCİ AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS BAŞVURU TARİHİ : OCAK 2015 SINAV TARİHİ : 15 MART

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız?

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? 2015 YGS - LYS Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? - ÖSYM ve yaptığı sınavlar hakkında bilgi sahibi olmak alan bilgimizi daha verimli kullanmamıza - Öğrencide kendisine karşı ekstra

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

YGS-LYS Sınav Sistemi

YGS-LYS Sınav Sistemi YGS-LYS Sınav Sistemi 2012 ÖSYS Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi Nisan ayının ilk yarısında Testler ve Sorular Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru 160

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ SERDEN BODUROĞLU LYS-1 / MATEMATİK SORU DAĞILIMI (50 SORU) 2.Dereceden Denklemler (1 Soru) Çarpanlara Ayırma (1 Soru) Eşitsizlik Çözümü (2 Soru) OKEK-OBEB (1

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YG S/ LY S ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS/LYS BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 1 YGS-LYS SİSTEMİ-1 Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

12.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI REHBER ÖĞRETMEN- SELMA ÖZER

12.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI REHBER ÖĞRETMEN- SELMA ÖZER 12.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI REHBER ÖĞRETMEN- SELMA ÖZER ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI - SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME - HIZLANDIRMA PROGRAMLARI - DENEME SINAVLARI

Detaylı

2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ

2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ 2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ 2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ 2010 SINAV SİSTEMİNİN AMAÇLARI Ders grubu yerine ders başarısını ölçmek Her dersin sorularının yanıtlanması için ayrı ayrı süre verilerek, ders puanlarının

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2014 / 2015 LYS DÜZEY BELİRLEME SINAVI FORMATI

2014 / 2015 LYS DÜZEY BELİRLEME SINAVI FORMATI LYS DÜZEY BELİRLEME SINAVI FORMATI LYS DBS (DÜZEY BELİRLEME SINAVI) MF 1.test Türkçe 20 Türkçe 20 2.test Matematik-Geometri 40 Matematik 30 3.test Fen Bilimleri 40 Fizik 14 Kimya 13 Biyoloji 13 Türkçe

Detaylı

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI Seviye Belirm e Sýnavý %70 Yý l S o nu B a þa r ý P u a ný %25 Yöneltme ve Davraný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YGS-LYS Bilgilendirme Kitapçığı

YGS-LYS Bilgilendirme Kitapçığı Yanlış tercih bir yılın, GÜDÜL SAFİYE AKDEDE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Yanlış üniversite dört yılın, Yanlış meslek bir ömrün boşa geçmesine sebep olabilir. Doğru tercih için YGS-LYS Bilgilendirme Kitapçığı

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40%

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40% YGS 1 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 2 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 3 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 4 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 5 PUAN OLUŞUMU 37% 33% 20% YGS 6 PUAN OLUŞUMU 20% 33% 37% MF 1 PUAN OLUŞUMU

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı