KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 23/06/2007 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Kamu Personelinin Yabancý Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik" uyarýnca Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlmaktadýr. Baþvuru Tarihleri : 5-14 Ekim 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Kasým 2009, 9.30, 180 dakika Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL Sýnav Ücreti : 40,00 TL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan; baþvurusu geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM - Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü Bilkent-ANKARA Telefon Numaralarý: (312) (Çok Hatlý Santral) Ýnternet Adresi: http: // ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sokak No: Yukarý Öveçler - ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No:47/A Üsküdar-ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Sýnav Yürütme Kurulu tarafýndan belirlenir ve ÖSYM tarafýndan kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Ýnternet Eriþim Þifresi Bilgisi Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belge SINAV Sýnava Girerken Adaylarýn Yanlarýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar Sýnav Hakkýnda Bazý Bilgiler Deðerlendirme Ýþlemi... 8 Tablo 1. Ýlçe Kodlarý... 9 Tablo 2. Kurum Kodlarý GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR Sayfa

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. Yabancý dil tazminatý almak isteyen kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapýlacak olan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý ile Maliye Bakanlýðý'nýn 23/06/2007 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Kamu Personelinin Yabancý Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik" uyarýnca Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr Sýnav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa'da yapýlacaktýr KPDS Sonbahar Dönemi Sýnavý 22 Kasým 2009 tarihinde uygulanacaktýr. Sýnav saat 09.30'da baþlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir Sýnav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapýlacaktýr Bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden sýnava girilebilir. Baþvurular tamamlandýktan sonra yabancý dil deðiþikliði yapýlmayacaktýr Sýnav sonuçlarý, ÖSYM tarafýndan internet yoluyla duyurulacak ve adaylarýn bildirdikleri adreslerine postalanacaktýr. Ayrýca, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta olanlardan tazminat almaya hak kazanan adaylarýn bilgileri ilgili kurumlara bildirilecektir Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaðýndan, Aday Bilgi Formuna yazýlan bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doðruluðundan sorumludurlar. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný kaybedecektir Bedensel engeli olan adaylar, bu durumlarýný gösteren saðlýk kurulu raporunu, engellerine iliþkin özgeçmiþlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Baþvurma iþlemi bittikten sonra engelli duruma gelen adaylarýn raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Okuyamayacak derecede görme engelli adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/iþaretleyici yardýmý verilecektir. Engelli olarak sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde "Engelli Salonu" yazacaktýr. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklý bir test verilmeyecek, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi diðer adaylarýnki gibi yapýlacaktýr. Saðlýk kurulu raporunu eklemeyen veya raporlarý kabul edilmeyen adaylar KPDS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir Bir sýnav dönemi için yapýlan baþvuru sonraki dönemler için geçerli deðildir. Baþvuru yapýldýktan sonra herhangi bir nedenle baþvurusunu geri çeken veya baþvurusu reddedilen veya baþarýsýz olan adaylar, yeni baþvurularýný en erken bir sonraki dönem yapabilirler Yabancý dil tazminatýndan yararlanma hakký olmadýðý halde sýnava girip baþarýlý olmak tazminat isteme hakký doðurmaz Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, 2009-KPDS Sonbahar Döneminde alýnacak puanlar beþ yýl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sýnava girmeyenlerden yabancý dil seviyeleri (A) ve (B) düzeyinde olanlarýn tazminatlarý bir alt düzeyden ödenir, (C) düzeyinde olanlarýn tazminatlarý kesilir /07/2008 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Öðretim Üyesi Dýþýndaki Öðretim Elemaný Kadrolarýna Naklen veya Açýktan Yapýlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sýnav ile Giriþ Sýnavlarýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmeliðin "Merkezi Sýnav ve Giriþ Sýnavlarýna Ýlan ve Baþvurma Þartlarý" adlý Ýkinci Bölümün 6. Maddesinde: "Öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavýndan (ALES) en az 70, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýndan (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 50 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puan almýþ olmak." ve "Yabancý dille eðitim-öðretim yapýlan programlarda bu Yönetmeliðe tabi öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlacak atamalarda aranacak dil puanýnda Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Eðitim-Öðretimi ve Yabancý Dille Eðitim-Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik hükümleri uygulanýr." hükümleri yer almaktadýr. Ýkinci Bölümün 7. Maddesinde ise: "Yabancý dil okutmaný baþvurularýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 80 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak." hükmü yer almaktadýr. 1

5 1.14. Doçentlik Bilim Sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dýþýnda bir yabancý dil sýnavý sonucu ile baþvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alýnmasý gerekir. Bilim/sanat alaný bir yabancý dille ilgili olanlar, yabancý dil sýnavýna baþka bir dilden girmek zorundadýr Türkiye'de veya uluslararasý düzeyde yapýlan yabancý dil seviye tespit sýnavlarýndaki baþarý notunun doçentlik baþvurusu için aranan merkezî yabancý dil sýnavýndaki baþarý þartýný karþýlayýp karþýlamadýðýna Yükseköðretim Yürütme Kurulu tarafýndan karar verilir. Bu konuda Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nun tarihinde almýþ olduðu karara Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý'nýn internet adresinde bulunan "Yabancý Dil Eþdeðerlilikleri" alanýndan ulaþýlabilir Nisan 2007 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý Yönetmeliði" Týpta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerine göre uzman tabip olanlarýn daha ileri seviyede yapacaklarý Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýna (YDUS) iliþkin esaslarý düzenlemektedir. Bu Yönetmeliðin Ýkinci Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafýndan yapýlacak bilim sýnavýna (YDUS), KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katýlabilir." hükmü yer almaktadýr. Yabancý dil sýnavý baþarý belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancý dil sýnavýnýn yapýldýðý tarihten itibaren üç yýl süre ile geçerlidir. 18 Temmuz 2009 tarih ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan "Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnda (TUS) ve Diþ Hekimliði Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnda (DUS) mesleki bilgi sýnavýna girebilmek için mesleki yabancý dil sýnavýnda 100 üzerinden en az 50 puan almak þarttýr. Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS) veya ÜDS de 100 üzerinden en az 50 puan alanlar da baþarýlý kabul edilecektir. TUS ve DUS için yabancý dil sýnavý baþarý belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancý dil sýnavýnýn yapýldýðý tarihten itibaren üç yýl süre ile geçerlidir Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði kullanýlmalýdýr (Bk. Adaylar Tarafýndan ÖSYM ye Gönderilecek Dilekçeler ile Ýlgili Açýklamalar.). Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði, internet adresinde yer alan açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr Sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sýnavýn yapýlacaðý hafta Perþembe gününden itibaren ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden bu belgelerini 3,00 TL ödeyerek çýkartabilirler Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkarmak isteyen adaylar, bu kýlavuz ekindeki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM ye baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için adaylarýn, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði veya fotokopisi ile ÖSYM ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. 2. BAÞVURMA 2.1. BAÞVURMA KOÞULLARI Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýna (KPDS), yabancý dil tazminatýndan yararlanmak isteyen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu (aylýklarýný bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanunu ve 3466 sayýlý Uzman Jandarma Kanununa göre çalýþmakta olanlar, kadrolar karþýlýk gösterilmek suretiyle sözleþmeli olarak çalýþan personel ile 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi sözleþmeli personel katýlabilir. Yabancý dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personel de bu sýnava katýlabilir. Yurt Dýþýnda Görevlendirilecek Memurlarýn Seçim Esaslarýna Dair Yönetmelik'in deðiþik 7. maddesi gereðince, kamu kurum ve kuruluþlarýnca yurt dýþý teþkilatýnda sürekli göreve atanacak memurlar ile diðer görevlilerin de bu sýnava girmesi gerekmektedir. 2

6 Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4. maddesinin (B) fýkrasýna göre sözleþmeli statüde çalýþacak; a)mütercim veya tercümanlarýn iþe baþlatýlabilmeleri için diðer þartlar yanýnda yabancý dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, b)çözümleyici ve programcýlarýn ise iþe baþlatýlabilmeleri için diðer þartlar yanýnda Ýngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olmasý gerekmektedir. Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalýþmakta olanlardan yabancý dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalýþmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna baþvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlarý da bu sýnava katýlabilirler. Araþtýrma görevlisi seçme ve atama iþlemlerinde yabancý dil yeterlik sýnavý yerine KPDS sonuçlarýnýn kullanýlmasý olanaðý bulunduðundan, Yükseköðretim Kurulunun tarih ve sayýlý kararý uyarýnca lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de bu sýnava girebileceklerdir. Yükseköðretim Kurulu, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti dýþýndaki yurt dýþý üniversitelerinin Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý, Fransýz Dili ve Edebiyatý, Alman Dili ve Edebiyatý programlarýndan ve Almanca, Fransýzca, Ýngilizce Öðretmenliði ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlýk programlarýndan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öðrencilerin alacaklarý diplomalarýn denklik iþlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköðretim kurumunun bulunduðu ülkenin anadilinden farklý ise baþvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan almasý veya uluslararasý geçerliliði bulunan sýnavlardan eþdeðer kabul edilen puan almýþ olmasý koþuluyla yapýlmasýna, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile ayný ise alýnan diplomaya doðrudan denklik verilmesine karar vermiþtir. Bu þartlarý taþýyarak Yükseköðretim Kuruluna denklik iþlemleri için baþvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazý verilmektedir. Herhangi bir kurumda çalýþmamakla birlikte yabancý dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunlarý ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puaný istenen öðrenciler de bu sýnava katýlabilir BAÞVURMA ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler hâlinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuz ve Aday Bilgi Formunun edinilmesi: Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Son üç yýl içinde (2007, 2008, 2009) yapýlan KPDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-KPDS Sonbahar Dönemi baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilirler. Son üç yýl içinde yapýlan KPDS sýnavlarýna baþvurmamýþ adaylar 2009-KPDS Sonbahar Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr (Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir.). Daha önce ÖSYM'den Y.U. Numarasý almayýp 2009-KPDS Sonbahar Dönemine baþvuracak yabancý uyruklu adaylar da baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar baþvurularýný postayla yapacaklardýr (Bk. 2.4.c). c) Baþvuru için randevu alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn, baþvuru merkezinden sýnava baþvurma süresi içerisinde, randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý Baþvuru Merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. d) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý: Bütün adaylar 40,00 TL olan sýnav ücretini baþvurudan önce ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine gidip; sýnavýn adý, T.C. Kimlik Numarasý ile ad ve soyadý bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM nin internet sayfasýndaki Y.U. Numarasý Edin baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir. e) Aday Bilgi Formunun doldurulmasý: Adaylar bu kýlavuzun 2.3. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylarýn da Aday Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi giriþi yapmalarý hatalý bilgi giriþini önlemek açýsýndan yararlarýna olacaktýr. f) Baþvurunun Tamamlanmasý: Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. 3

7 Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasý gereken adaya ait saðlýk kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini bir zarf içine koyduktan sonra süresi içinde ÖSYM ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr. Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve doðru yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM'nin internet sayfasýndaki Y.U.Numarasý Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU - T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "TC" - Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "KKTC" (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar "TC" seçeneðini iþaretleyeceklerdir.), - Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar "2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar*", - Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancý Uyruklular" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. ÇALIÞTIÐI KURUM ADI Adaylar, baðlý olduklarý kurumu Tablo-2'den bulacaklar ve bu kurumun adýný ve kodunu ilgili alana yazacaklardýr. Adaylar baðlý olduklarý kurum kodunu ararken, Merkez, Taþra, Döner Sermaye ayrýmý yapmaksýzýn, baðlý bulunduðu Bakanlýk, Müsteþarlýk, Genel Müdürlük, Baþkanlýk, Rektörlük gibi kurumlarýn kodlarýný kullanacaklardýr. * Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve B.30.0.A-GNS / sayýlý yazýsýna göre "4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun uyarýnca, 2527 sayýlý Kanun kapsamýndaki çalýþma izinlerinin Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile diðer ilgili Bakanlýk ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verildiði, 2527 sayýlý Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu'nun belirlemiþ olduðu usul ve esaslara göre yürütülmekte olup, bugüne kadar anýlan Kanundan sadece Yunan (Batý Trakya) vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn yararlandýrýldýðý, diðer Türk soylu yabancýlara anýlan Kanun kapsamýnda çalýþma izni verilmediði belirtilmiþtir." 4

8 Örnek olarak, Maliye Bakanlýðý merkez teþkilatýnda çalýþan memurlar ile taþra teþkilatlarýndaki defterdarlýklarda veya mal müdürlüklerinde çalýþan memurlar, Maliye Bakanlýðý'nýn kodu olan 513'ü, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý'nýn merkez teþkilatýnda çalýþan memurlar ile bölge müdürlüklerinde görevli memurlar, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý'nýn kodu olan 521'i, Orman Genel Müdürlüðü gibi müstakil genel müdürlüklerin, merkez teþkilatýnda çalýþan memurlar ile taþra teþkilatýnda görevli memurlar, ilgili genel müdürlüðün kodunu bulup kullanacaklardýr. Fakülte veya yüksekokul mezunu olup herhangi bir kurumda çalýþmayanlar ile üniversite öðrencileri Aday Bilgi Formunda kurum kodu alanýný boþ býrakacaklardýr. 12. ÇALIÞTIÐI ÝLÇE ADI Adaylar, çalýþtýklarý yerin baðlý olduðu il ya da ilçeyi Tablo-1'den bulacaklar ve bu yerin adýný ve kodunu ilgili alana yazacaklardýr. Fakülte veya yüksekokul mezunu adaylardan hâlen bir kurumda çalýþmayanlar ile üniversitede okuyan öðrenciler bu alaný boþ býrakacaklardýr. 13. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ KPDS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý KPDS Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. Adaylar bu listeyi inceleyerek KPDS'ye girmek istedikleri merkezi belirleyecekler ve bu merkezin adýný ve kodunu ilgili alana yazacaklardýr. Bu iþlemi yapmayan adaylar herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. Bu nedenle tercih edilen sýnav merkezinin doðru yazýlýp yazýlmadýðý kontrol edilmelidir. KPDS Merkezleri ve Kodlarý 010 Adana 260 Eskiþehir 420 Konya 061 Ankara-Altýndað-Mamak 341 Ýstanbul-Kadýköy 440 Malatya 062 Ankara-Çankaya 342 Ýstanbul-Üsküdar 550 Samsun 063 Ankara-Kuzey * 343 Ýstanbul-Beyoðlu 580 Sivas 070 Antalya 344 Ýstanbul-Beyazýt 610 Trabzon 160 Bursa 345 Ýstanbul Avcýlar 650 Van 210 Diyarbakýr 351 Ýzmir-Güney ** 900 Lefkoþa 250 Erzurum 352 Ýzmir-Kuzey *** Ankara-Kuzey * : Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan Ýzmir-Güney ** : Konak/Balçova/Buca/Gaziemir Ýzmir-Kuzey *** : Karþýyaka/Bornova/Çiðli 14. SINAV YABANCI DÝLÝ Adaylar, sýnava hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini iþaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnýz bir dilden sýnava girilebildiði için tek bir yabancý dilin iþaretlenmesi gerekmektedir. Baþvurular tamamlandýktan sonra yabancý dil deðiþikliði yapýlmayacaktýr. 15. SINAVA GÝRÝÞ AMACI Bu sýnava, - Yabancý Dil Tazminatý, - Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý, - Doçentlik Bilim Sýnavý - Doktora Sýnavý / Sanatta Yeterlik Çalýþmasý - Araþtýrma Görevlisi Yabancý Dil Yeterlik Sýnavý, - Diploma denklik iþlemleri, - Hazýrlýk programlarý, - Diðer nedenler için katýlan adaylar, bu alanda durumlarýna uygun seçeneði (tek seçenek) iþaretleyeceklerdir. Bu sýnava katýlanlardan kamu kuruluþlarýnda çalýþan adaylara sýnavdan aldýklarý derecelere göre yabancý dil tazminatý ödenir. 5

9 16. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanýna 90, yurt dýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 17. TELEFON NO 18. E-POSTA ADRESÝ Bu alanlara size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz BAÞVURU ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a ) Baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin bankaya yatýrýlmýþ olmasý, gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgesini, yanlarýnda bulundurmalarý gerekir. Adaylar baþvuru merkezine gittiklerinde Baþvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik olmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde tutunuz. Baþvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzalayýp görevliye onaylamasý için geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve saklayýnýz. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular Son üç yýl içinde (2007, 2008, 2009) yapýlan KPDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-KPDS Sonbahar Dönemi baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapabilirler. Bu adaylarýn ÖSYM nin internet adresinde BAÞVURULAR baþlýklý alana girip ilgili sýnava ait açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekir. Ayrýca baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. Baþvurudan sonra yapýlmasý istenen belgeye dayalý deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmalýdýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait bir deðiþiklik veya düzeltme yapmak istediklerinde ÖSYM ye verecekleri dilekçelerine ilgili belgenin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik isteði ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi hâlde deðiþiklik veya düzeltme isteði ile ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak saðlýk raporu vb. belgeler bulunan Aday Bilgi Formlarý baþvuru sýrasýnda görevliye teslim edilecektir. Ýnternetle bireysel baþvuru yapacak olan adaylar da varsa saðlýk raporu vb. belgelerini Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ekinde baþvuru süresi içerisinde ÖSYM ye ulaþtýracaklardýr. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. c ) Postayla baþvurular Baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvuru süresi içerisinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Doldurulmuþ 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Aday Bilgi Formu, Sürekli yurt dýþýnda bulunma, sürekli hastalýk, tutukluluk vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge, Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf, Fotoðraflý ve onaylý kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý örneði, Banka dekontu. 6

10 2.5 ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ BÝLGÝSÝ Baþvuru iþlemi sonrasý adaya verilen þifre, adayýn T.C. Kimlik Numarasý ile birlikte ÖSYM nin internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazý bilgilerini deðiþtirmesini saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda, hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan, adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý yararlarýnadýr BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGE Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi Kasým ayýnýn ilk haftasý içinde adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. ÖSYM tarafýndan gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenilebilir.) sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisinde Perþembe gününden itibaren 3,00 TL ücret ödeyerek yenisini çýkartabilirler. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM den temin edilemez. 3. SINAV 3.1. SINAVA GÝRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2009-KPDS SONBAHAR DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr (Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni dahi olsa kabul edilmez.). b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, pasaport vb. özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnav sýrasýnda salon görevlileri, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizi kolaylýkla tanýtabilecek cepheden, baþý açýk þekilde çekilmiþ bir fotoðraf isteyebilirler. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: En az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþunkalem (2B, B, HB), yumuþak, leke býrakmayan silgi ve kalemtýraþ SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn en geç 08.45'te sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirme yetkisi salon baþkanýna aittir. Salonda 2009-KPDS Sonbahar Dönemi fotoðraflý Salon Aday Yoklama Listesi ile adaylarýn tek tek yoklamasý yapýlacak ve Salon Baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatarak test için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Cevaplama iþlemini erken tamamlamýþ olsalar bile, adaylar sýnavýn ilk 90 dakikasý ve son 15 dakikasý içinde sýnav salonundan dýþarý çýkarýlmayacaktýr. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, - sýnava, atandýðý salonda girmesi, - cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, - kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, - cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, - cevap kâðýdýna ve soru kitapçýðýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, - cevap kâðýdý, soru kitapçýðý ile 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, - salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý zorunludur. Ayrýca sýnav salonunda 7

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2015 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı