KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 23/06/2007 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Kamu Personelinin Yabancý Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik" uyarýnca Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlmaktadýr. Baþvuru Tarihleri : 5-14 Ekim 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Kasým 2009, 9.30, 180 dakika Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL Sýnav Ücreti : 40,00 TL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan; baþvurusu geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM - Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü Bilkent-ANKARA Telefon Numaralarý: (312) (Çok Hatlý Santral) Ýnternet Adresi: http: // ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sokak No: Yukarý Öveçler - ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No:47/A Üsküdar-ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Sýnav Yürütme Kurulu tarafýndan belirlenir ve ÖSYM tarafýndan kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Ýnternet Eriþim Þifresi Bilgisi Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belge SINAV Sýnava Girerken Adaylarýn Yanlarýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar Sýnav Hakkýnda Bazý Bilgiler Deðerlendirme Ýþlemi... 8 Tablo 1. Ýlçe Kodlarý... 9 Tablo 2. Kurum Kodlarý GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR Sayfa

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. Yabancý dil tazminatý almak isteyen kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapýlacak olan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý ile Maliye Bakanlýðý'nýn 23/06/2007 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Kamu Personelinin Yabancý Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik" uyarýnca Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr Sýnav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa'da yapýlacaktýr KPDS Sonbahar Dönemi Sýnavý 22 Kasým 2009 tarihinde uygulanacaktýr. Sýnav saat 09.30'da baþlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir Sýnav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapýlacaktýr Bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden sýnava girilebilir. Baþvurular tamamlandýktan sonra yabancý dil deðiþikliði yapýlmayacaktýr Sýnav sonuçlarý, ÖSYM tarafýndan internet yoluyla duyurulacak ve adaylarýn bildirdikleri adreslerine postalanacaktýr. Ayrýca, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta olanlardan tazminat almaya hak kazanan adaylarýn bilgileri ilgili kurumlara bildirilecektir Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaðýndan, Aday Bilgi Formuna yazýlan bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doðruluðundan sorumludurlar. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný kaybedecektir Bedensel engeli olan adaylar, bu durumlarýný gösteren saðlýk kurulu raporunu, engellerine iliþkin özgeçmiþlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Baþvurma iþlemi bittikten sonra engelli duruma gelen adaylarýn raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Okuyamayacak derecede görme engelli adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/iþaretleyici yardýmý verilecektir. Engelli olarak sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde "Engelli Salonu" yazacaktýr. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklý bir test verilmeyecek, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi diðer adaylarýnki gibi yapýlacaktýr. Saðlýk kurulu raporunu eklemeyen veya raporlarý kabul edilmeyen adaylar KPDS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir Bir sýnav dönemi için yapýlan baþvuru sonraki dönemler için geçerli deðildir. Baþvuru yapýldýktan sonra herhangi bir nedenle baþvurusunu geri çeken veya baþvurusu reddedilen veya baþarýsýz olan adaylar, yeni baþvurularýný en erken bir sonraki dönem yapabilirler Yabancý dil tazminatýndan yararlanma hakký olmadýðý halde sýnava girip baþarýlý olmak tazminat isteme hakký doðurmaz Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, 2009-KPDS Sonbahar Döneminde alýnacak puanlar beþ yýl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sýnava girmeyenlerden yabancý dil seviyeleri (A) ve (B) düzeyinde olanlarýn tazminatlarý bir alt düzeyden ödenir, (C) düzeyinde olanlarýn tazminatlarý kesilir /07/2008 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Öðretim Üyesi Dýþýndaki Öðretim Elemaný Kadrolarýna Naklen veya Açýktan Yapýlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sýnav ile Giriþ Sýnavlarýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmeliðin "Merkezi Sýnav ve Giriþ Sýnavlarýna Ýlan ve Baþvurma Þartlarý" adlý Ýkinci Bölümün 6. Maddesinde: "Öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavýndan (ALES) en az 70, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýndan (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 50 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puan almýþ olmak." ve "Yabancý dille eðitim-öðretim yapýlan programlarda bu Yönetmeliðe tabi öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlacak atamalarda aranacak dil puanýnda Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Eðitim-Öðretimi ve Yabancý Dille Eðitim-Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik hükümleri uygulanýr." hükümleri yer almaktadýr. Ýkinci Bölümün 7. Maddesinde ise: "Yabancý dil okutmaný baþvurularýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) veya Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavýndan (ÜDS) en az 80 puan veya eþdeðerliliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak." hükmü yer almaktadýr. 1

5 1.14. Doçentlik Bilim Sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dýþýnda bir yabancý dil sýnavý sonucu ile baþvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alýnmasý gerekir. Bilim/sanat alaný bir yabancý dille ilgili olanlar, yabancý dil sýnavýna baþka bir dilden girmek zorundadýr Türkiye'de veya uluslararasý düzeyde yapýlan yabancý dil seviye tespit sýnavlarýndaki baþarý notunun doçentlik baþvurusu için aranan merkezî yabancý dil sýnavýndaki baþarý þartýný karþýlayýp karþýlamadýðýna Yükseköðretim Yürütme Kurulu tarafýndan karar verilir. Bu konuda Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nun tarihinde almýþ olduðu karara Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý'nýn internet adresinde bulunan "Yabancý Dil Eþdeðerlilikleri" alanýndan ulaþýlabilir Nisan 2007 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan "Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý Yönetmeliði" Týpta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerine göre uzman tabip olanlarýn daha ileri seviyede yapacaklarý Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýna (YDUS) iliþkin esaslarý düzenlemektedir. Bu Yönetmeliðin Ýkinci Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafýndan yapýlacak bilim sýnavýna (YDUS), KPDS veya ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katýlabilir." hükmü yer almaktadýr. Yabancý dil sýnavý baþarý belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancý dil sýnavýnýn yapýldýðý tarihten itibaren üç yýl süre ile geçerlidir. 18 Temmuz 2009 tarih ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan "Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnda (TUS) ve Diþ Hekimliði Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnda (DUS) mesleki bilgi sýnavýna girebilmek için mesleki yabancý dil sýnavýnda 100 üzerinden en az 50 puan almak þarttýr. Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS) veya ÜDS de 100 üzerinden en az 50 puan alanlar da baþarýlý kabul edilecektir. TUS ve DUS için yabancý dil sýnavý baþarý belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancý dil sýnavýnýn yapýldýðý tarihten itibaren üç yýl süre ile geçerlidir Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði kullanýlmalýdýr (Bk. Adaylar Tarafýndan ÖSYM ye Gönderilecek Dilekçeler ile Ýlgili Açýklamalar.). Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði, internet adresinde yer alan açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr Sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sýnavýn yapýlacaðý hafta Perþembe gününden itibaren ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden bu belgelerini 3,00 TL ödeyerek çýkartabilirler Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkarmak isteyen adaylar, bu kýlavuz ekindeki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM ye baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için adaylarýn, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði veya fotokopisi ile ÖSYM ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. 2. BAÞVURMA 2.1. BAÞVURMA KOÞULLARI Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýna (KPDS), yabancý dil tazminatýndan yararlanmak isteyen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu (aylýklarýný bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanunu ve 3466 sayýlý Uzman Jandarma Kanununa göre çalýþmakta olanlar, kadrolar karþýlýk gösterilmek suretiyle sözleþmeli olarak çalýþan personel ile 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi sözleþmeli personel katýlabilir. Yabancý dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personel de bu sýnava katýlabilir. Yurt Dýþýnda Görevlendirilecek Memurlarýn Seçim Esaslarýna Dair Yönetmelik'in deðiþik 7. maddesi gereðince, kamu kurum ve kuruluþlarýnca yurt dýþý teþkilatýnda sürekli göreve atanacak memurlar ile diðer görevlilerin de bu sýnava girmesi gerekmektedir. 2

6 Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4. maddesinin (B) fýkrasýna göre sözleþmeli statüde çalýþacak; a)mütercim veya tercümanlarýn iþe baþlatýlabilmeleri için diðer þartlar yanýnda yabancý dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, b)çözümleyici ve programcýlarýn ise iþe baþlatýlabilmeleri için diðer þartlar yanýnda Ýngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olmasý gerekmektedir. Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalýþmakta olanlardan yabancý dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalýþmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna baþvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlarý da bu sýnava katýlabilirler. Araþtýrma görevlisi seçme ve atama iþlemlerinde yabancý dil yeterlik sýnavý yerine KPDS sonuçlarýnýn kullanýlmasý olanaðý bulunduðundan, Yükseköðretim Kurulunun tarih ve sayýlý kararý uyarýnca lisans programlarýnýn son sýnýfýnda veya son sýnýftan bir önceki sýnýfta okuyan öðrenciler de bu sýnava girebileceklerdir. Yükseköðretim Kurulu, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti dýþýndaki yurt dýþý üniversitelerinin Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý, Fransýz Dili ve Edebiyatý, Alman Dili ve Edebiyatý programlarýndan ve Almanca, Fransýzca, Ýngilizce Öðretmenliði ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlýk programlarýndan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öðrencilerin alacaklarý diplomalarýn denklik iþlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköðretim kurumunun bulunduðu ülkenin anadilinden farklý ise baþvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan almasý veya uluslararasý geçerliliði bulunan sýnavlardan eþdeðer kabul edilen puan almýþ olmasý koþuluyla yapýlmasýna, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile ayný ise alýnan diplomaya doðrudan denklik verilmesine karar vermiþtir. Bu þartlarý taþýyarak Yükseköðretim Kuruluna denklik iþlemleri için baþvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazý verilmektedir. Herhangi bir kurumda çalýþmamakla birlikte yabancý dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunlarý ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puaný istenen öðrenciler de bu sýnava katýlabilir BAÞVURMA ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler hâlinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuz ve Aday Bilgi Formunun edinilmesi: Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Son üç yýl içinde (2007, 2008, 2009) yapýlan KPDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-KPDS Sonbahar Dönemi baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilirler. Son üç yýl içinde yapýlan KPDS sýnavlarýna baþvurmamýþ adaylar 2009-KPDS Sonbahar Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr (Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir.). Daha önce ÖSYM'den Y.U. Numarasý almayýp 2009-KPDS Sonbahar Dönemine baþvuracak yabancý uyruklu adaylar da baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar baþvurularýný postayla yapacaklardýr (Bk. 2.4.c). c) Baþvuru için randevu alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn, baþvuru merkezinden sýnava baþvurma süresi içerisinde, randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý Baþvuru Merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. d) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý: Bütün adaylar 40,00 TL olan sýnav ücretini baþvurudan önce ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine gidip; sýnavýn adý, T.C. Kimlik Numarasý ile ad ve soyadý bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM nin internet sayfasýndaki Y.U. Numarasý Edin baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir. e) Aday Bilgi Formunun doldurulmasý: Adaylar bu kýlavuzun 2.3. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylarýn da Aday Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi giriþi yapmalarý hatalý bilgi giriþini önlemek açýsýndan yararlarýna olacaktýr. f) Baþvurunun Tamamlanmasý: Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. 3

7 Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasý gereken adaya ait saðlýk kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini bir zarf içine koyduktan sonra süresi içinde ÖSYM ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr. Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve doðru yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM'nin internet sayfasýndaki Y.U.Numarasý Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU - T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "TC" - Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "KKTC" (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar "TC" seçeneðini iþaretleyeceklerdir.), - Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar "2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar*", - Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancý Uyruklular" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. ÇALIÞTIÐI KURUM ADI Adaylar, baðlý olduklarý kurumu Tablo-2'den bulacaklar ve bu kurumun adýný ve kodunu ilgili alana yazacaklardýr. Adaylar baðlý olduklarý kurum kodunu ararken, Merkez, Taþra, Döner Sermaye ayrýmý yapmaksýzýn, baðlý bulunduðu Bakanlýk, Müsteþarlýk, Genel Müdürlük, Baþkanlýk, Rektörlük gibi kurumlarýn kodlarýný kullanacaklardýr. * Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve B.30.0.A-GNS / sayýlý yazýsýna göre "4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun uyarýnca, 2527 sayýlý Kanun kapsamýndaki çalýþma izinlerinin Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile diðer ilgili Bakanlýk ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verildiði, 2527 sayýlý Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu'nun belirlemiþ olduðu usul ve esaslara göre yürütülmekte olup, bugüne kadar anýlan Kanundan sadece Yunan (Batý Trakya) vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn yararlandýrýldýðý, diðer Türk soylu yabancýlara anýlan Kanun kapsamýnda çalýþma izni verilmediði belirtilmiþtir." 4

8 Örnek olarak, Maliye Bakanlýðý merkez teþkilatýnda çalýþan memurlar ile taþra teþkilatlarýndaki defterdarlýklarda veya mal müdürlüklerinde çalýþan memurlar, Maliye Bakanlýðý'nýn kodu olan 513'ü, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý'nýn merkez teþkilatýnda çalýþan memurlar ile bölge müdürlüklerinde görevli memurlar, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý'nýn kodu olan 521'i, Orman Genel Müdürlüðü gibi müstakil genel müdürlüklerin, merkez teþkilatýnda çalýþan memurlar ile taþra teþkilatýnda görevli memurlar, ilgili genel müdürlüðün kodunu bulup kullanacaklardýr. Fakülte veya yüksekokul mezunu olup herhangi bir kurumda çalýþmayanlar ile üniversite öðrencileri Aday Bilgi Formunda kurum kodu alanýný boþ býrakacaklardýr. 12. ÇALIÞTIÐI ÝLÇE ADI Adaylar, çalýþtýklarý yerin baðlý olduðu il ya da ilçeyi Tablo-1'den bulacaklar ve bu yerin adýný ve kodunu ilgili alana yazacaklardýr. Fakülte veya yüksekokul mezunu adaylardan hâlen bir kurumda çalýþmayanlar ile üniversitede okuyan öðrenciler bu alaný boþ býrakacaklardýr. 13. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ KPDS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý KPDS Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. Adaylar bu listeyi inceleyerek KPDS'ye girmek istedikleri merkezi belirleyecekler ve bu merkezin adýný ve kodunu ilgili alana yazacaklardýr. Bu iþlemi yapmayan adaylar herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. Bu nedenle tercih edilen sýnav merkezinin doðru yazýlýp yazýlmadýðý kontrol edilmelidir. KPDS Merkezleri ve Kodlarý 010 Adana 260 Eskiþehir 420 Konya 061 Ankara-Altýndað-Mamak 341 Ýstanbul-Kadýköy 440 Malatya 062 Ankara-Çankaya 342 Ýstanbul-Üsküdar 550 Samsun 063 Ankara-Kuzey * 343 Ýstanbul-Beyoðlu 580 Sivas 070 Antalya 344 Ýstanbul-Beyazýt 610 Trabzon 160 Bursa 345 Ýstanbul Avcýlar 650 Van 210 Diyarbakýr 351 Ýzmir-Güney ** 900 Lefkoþa 250 Erzurum 352 Ýzmir-Kuzey *** Ankara-Kuzey * : Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan Ýzmir-Güney ** : Konak/Balçova/Buca/Gaziemir Ýzmir-Kuzey *** : Karþýyaka/Bornova/Çiðli 14. SINAV YABANCI DÝLÝ Adaylar, sýnava hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini iþaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnýz bir dilden sýnava girilebildiði için tek bir yabancý dilin iþaretlenmesi gerekmektedir. Baþvurular tamamlandýktan sonra yabancý dil deðiþikliði yapýlmayacaktýr. 15. SINAVA GÝRÝÞ AMACI Bu sýnava, - Yabancý Dil Tazminatý, - Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý, - Doçentlik Bilim Sýnavý - Doktora Sýnavý / Sanatta Yeterlik Çalýþmasý - Araþtýrma Görevlisi Yabancý Dil Yeterlik Sýnavý, - Diploma denklik iþlemleri, - Hazýrlýk programlarý, - Diðer nedenler için katýlan adaylar, bu alanda durumlarýna uygun seçeneði (tek seçenek) iþaretleyeceklerdir. Bu sýnava katýlanlardan kamu kuruluþlarýnda çalýþan adaylara sýnavdan aldýklarý derecelere göre yabancý dil tazminatý ödenir. 5

9 16. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanýna 90, yurt dýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 17. TELEFON NO 18. E-POSTA ADRESÝ Bu alanlara size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz BAÞVURU ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a ) Baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin bankaya yatýrýlmýþ olmasý, gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgesini, yanlarýnda bulundurmalarý gerekir. Adaylar baþvuru merkezine gittiklerinde Baþvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik olmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde tutunuz. Baþvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzalayýp görevliye onaylamasý için geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve saklayýnýz. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular Son üç yýl içinde (2007, 2008, 2009) yapýlan KPDS sýnavlarýna baþvuran adaylar, 2009-KPDS Sonbahar Dönemi baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapabilirler. Bu adaylarýn ÖSYM nin internet adresinde BAÞVURULAR baþlýklý alana girip ilgili sýnava ait açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekir. Ayrýca baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. Baþvurudan sonra yapýlmasý istenen belgeye dayalý deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmalýdýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait bir deðiþiklik veya düzeltme yapmak istediklerinde ÖSYM ye verecekleri dilekçelerine ilgili belgenin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik isteði ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi hâlde deðiþiklik veya düzeltme isteði ile ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak saðlýk raporu vb. belgeler bulunan Aday Bilgi Formlarý baþvuru sýrasýnda görevliye teslim edilecektir. Ýnternetle bireysel baþvuru yapacak olan adaylar da varsa saðlýk raporu vb. belgelerini Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ekinde baþvuru süresi içerisinde ÖSYM ye ulaþtýracaklardýr. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. c ) Postayla baþvurular Baþvuru süresince; sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb), sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvuru süresi içerisinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Doldurulmuþ 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Aday Bilgi Formu, Sürekli yurt dýþýnda bulunma, sürekli hastalýk, tutukluluk vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge, Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf, Fotoðraflý ve onaylý kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý örneði, Banka dekontu. 6

10 2.5 ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ BÝLGÝSÝ Baþvuru iþlemi sonrasý adaya verilen þifre, adayýn T.C. Kimlik Numarasý ile birlikte ÖSYM nin internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazý bilgilerini deðiþtirmesini saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda, hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan, adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý yararlarýnadýr BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGE Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi Kasým ayýnýn ilk haftasý içinde adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. ÖSYM tarafýndan gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenilebilir.) sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisinde Perþembe gününden itibaren 3,00 TL ücret ödeyerek yenisini çýkartabilirler. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM den temin edilemez. 3. SINAV 3.1. SINAVA GÝRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2009-KPDS SONBAHAR DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr (Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin fotokopisi veya faks metni dahi olsa kabul edilmez.). b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, pasaport vb. özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnav sýrasýnda salon görevlileri, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizi kolaylýkla tanýtabilecek cepheden, baþý açýk þekilde çekilmiþ bir fotoðraf isteyebilirler. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: En az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþunkalem (2B, B, HB), yumuþak, leke býrakmayan silgi ve kalemtýraþ SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn en geç 08.45'te sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirme yetkisi salon baþkanýna aittir. Salonda 2009-KPDS Sonbahar Dönemi fotoðraflý Salon Aday Yoklama Listesi ile adaylarýn tek tek yoklamasý yapýlacak ve Salon Baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatarak test için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Cevaplama iþlemini erken tamamlamýþ olsalar bile, adaylar sýnavýn ilk 90 dakikasý ve son 15 dakikasý içinde sýnav salonundan dýþarý çýkarýlmayacaktýr. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, - sýnava, atandýðý salonda girmesi, - cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, - kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, - cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, - cevap kâðýdýna ve soru kitapçýðýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, - cevap kâðýdý, soru kitapçýðý ile 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, - salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý zorunludur. Ayrýca sýnav salonunda 7

11 - çaðrý cihazý, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleþme araçlarý, fotoðraf makinesi, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihaz, silah vb. teçhizat bulundurmalarý, - birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, - salondaki görevlilere soru sormalarý, - birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, - sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. þeyler içmeleri, - sözlük, sözlük görevi yapan yardýmcý araçlar kullanmalarý, - baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde birþeyler yiyip içmeleri sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Sýnav görevlilerince tutanak veya raporla ÖSYM ye kopya çektikleri bildirilen veya cevap daðýlýmlarýnda istatistiksel yöntemler kullanýlarak yapýlan taramalarda, her ne þekilde olursa olsun, ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý kýsmen veya tümüyle iptal edilir; kopya iþlemlerinde varsa aracýlýk yapanlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur. Aday sýnav kurallarýna uymakla yükümlüdür. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adaylarýn kimlikleri, kusurlarý Salon Sýnav Tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarýnýn geçersiz sayýlacaðý bu tutanakta belirtilecektir. Adaylarýn cevap kâðýdýna ve soru kitapçýðýna yazmalarý ve iþaretlemeleri gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlýþlýk olmasý hâlinde sýnavlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamamaktadýr. Aday tarafýndan yazýlmasý ve iþaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlýþlýk olmasý hâlinde bu durum Salon Sýnav Tutanaðýnda belirtilecektir. Bu yüzden adaylarýn bu konuya önem vermeleri gerekir. Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ile sýnava giriþ ve kimlik belgesi salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ile sýnava giriþ ve kimlik belgesinden herhangi birini almayý unutabilirler. Böyle bir durumda aday derhâl gerekli uyarýda bulunarak yukarýda sayýlan belgelerin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Merkezimizde her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâðýdý, soru kitapçýðý veya sýnava giriþ ve kimlik belgesi eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr SINAV HAKKINDA BAZI BÝLGÝLER KPDS'de test olarak hazýrlanan diller için sýnavda kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancý dilde okuduðunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadýr. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapýlacak sýnavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluþan testler kullanýlýr. Diðer dillerde sýnav Türkçeye ve yabancý dile çeviri þeklinde yapýlýr. Çeviri için kelimelik metinlerden yararlanýlýr. Sýnavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardýmcý araçlar kullanýlamaz DEÐERLENDÝRME ÝÞLEMÝ Çoktan seçmeli testlerin uygulandýðý sýnavlarýn cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doðru cevap için bir puan verilecektir. Adaylarýn doðru cevap sayýlarý toplanarak puanlarý bulunacaktýr. Test hazýrlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafýndan deðerlendirilir. Bu deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlýr. Yabancý dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, arasýndaki puanlar (A) seviyesi, arasýndaki puanlar (B) seviyesi, arasýndaki puanlar (C) seviyesi, arasýndaki puanlar (D) seviyesi, arasýndaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceði ilgili mevzuata göre tespit edilecektir. 8

12 GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, Bilkent/ANKARA Aþaðýda yazdýðým isteðim ile ilgili iþlemin yapýlmasýný arz ederim / / Evrak Referans Numarasý : Saygýlarýmla, (Ýmza) Sýnav Yýlý: Sýnav Adý: Sýnav Dönemi: (varsa) T.C. Kimlik/Y.U. Numarasý: Adý, Soyadý: Doðum Yeri: Doðum Tarihi: / / Baba Adý.: Telefon Numarasý: / Yazýþma Adresi: Ýsteðim:

13 ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular için ÖSYM ile yapýlacak her türlü yazýþmada ekte verilen Genel Amaçlý Dilekçe Örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme konabilmesi için adayýn ne istediðini açýkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneði üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur, bilgi alanlarý eksik olan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. Aday, dilekçenin aslýný ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. Merkezimize faks ya da e-posta yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. Bilgi güvenliðini artýrmak amacýyla dilekçede evrak referans numarasý belirtilmesi uygulamasýna geçilmiþtir. Aday, evrak referans numarasýný ÖSYM nin internet adresinden edinecektir. Adayýn adresinde iþlem yapabilmesi için herhangi bir sýnava baþvuru iþlemi sýrasýnda edindiði internet eriþim þifresi ni kullanmasý gerekir. Bu þifre, adayýn sonraki yýllarda da ÖSYM nin internet adresinden yapabileceði tüm iþlemlerde (bireysel baþvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazý bilgilerini deðiþtirme vb.) kullanýlacaktýr. Bu nedenle adayýn bu þifreyi unutmamasý, kimseye vermemesi ve özenle saklamasý gerekir. Þifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasý yazýlý nüfus cüzdanýyla þahsen ÖSYM Baþvuru Merkezlerine baþvurmalýdýr. Dilekçe yazýlmamasý gereken konular: Adaylar aþaðýda belirtilen konulardaki deðiþiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli deðiþikliði her sýnav için ayrýca belirtilecek tarihlerde internet adresinde kendileri gerçekleþtirecektir. Bu tarihler dýþýnda deðiþiklik isteði yapýlamayacaktýr. Kimlik Bilgileri nde deðiþiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezi Nüfus Ýdaresi Sisteminde (MERNÝS) yaptýrmalýdýr. Deðiþiklik iþlemi MERNÝS te gerçekleþtikten sonra, bu deðiþikliklerin adayýn ÖSYM deki kayýtlarýna aktarýlmasý iþlemi, aday tarafýndan internet adresinde yapýlmalýdýr. Öðrenim Bilgileri (resmi belge gerektirmeyen), Sýnava Ýliþkin Bilgileri ya da Ýletiþim Bilgileri alanlarýnda deðiþiklik yapmak isteyen bir aday bu deðiþikliði internet adresinde kendisi gerçekleþtirecektir. Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular: Adaylar aþaðýda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir: Yabancý uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde deðiþiklik isteði Bedensel engelli adaylar için saðlýk kurulu raporu ile engel durumunu belirttiði, engelli olarak sýnava girme isteði Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi isteði Yeniden Sýnav Sonuç Belgesi çýkarma isteði

14 SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR ÞUBE ÝNTERNET T.C. Ziraat Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet T. Vakýflar Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet T. Halk Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet Garanti Bankasý Hayýr Evet Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrýrken banka görevlisine; Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnýn (KPDS) sýnav ücretini yatýracaðýný, T.C. Kimlik Numarasýný, ad ve soyadý bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrýlmalarý gerekmektedir. Sýnav ücretini yatýrmak için bankaya gidecek adaylarýn, aþaðýdaki formu doldurarak banka þubesi görevlisine vermesi, sýnav ücretinin doðru yatýrýlmasýný saðlayacaðýndan adayýn yararýna olacaktýr. Sýnavýn Adý : Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) Adayýn Adý Soyadý : Adayýn TC Kimlik Numarasý: Sýnav Ücreti : 40 TL

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 18-27 Aðustos 2010 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 3 Ekim

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 17-26 Aðustos 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 4 Ekim

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI ÜDS

ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI ÜDS ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI ÜDS 2007 EKÝM DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara ÜDS Baþvuru Tarihleri Bankaya Ücret Yatýrma : 3-10 Eylül 2007 Baþvurma : 5-12 Eylül

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YDUS 2007 EKÝM DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli ve 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda

Detaylı

KPDS Hakkında Bilgiler

KPDS Hakkında Bilgiler KPDS Hakkında Bilgiler Kamu Personeli Dil Sınavı hakkında genel bilgiler, başvuru aşamaları, sınav hakkında bilgiler burada bahsedilmiştir. Genel Bilgiler - KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 28 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) MAYIS DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmümde

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemiz birimlerine,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU (6287 sayýlý Kanun a göre düzenlenmiþtir.) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Yükseköðretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı