Dizgi, Baskı: Ünal IVIotbaası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dizgi, Baskı: Ünal IVIotbaası"

Transkript

1

2

3 Dizgi, Baskı: Ünal IVIotbaası

4 Rehberlik yoymları dizisi No: 14 İSTANBUL TİCARET ODASI Türk Firmalarınca Yurt Dışında Büro ve Şube Açılmasına İlişkin İşlemler ve Yararlı Bilgiler istanbul

5

6 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 5 BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE İŞLEMLERİ I MÜRACAAT YERİ 7 II İZİN ALMA ZORUNLULUĞU 8 III ÎSTENEN BİLGİ VE BELGELER ^ 9 A Yurt dışında büro veya temsilcilik açmak fsteyea firmaların müracaat dilekçelerinde verecekleri bilgiler 9 B Yurt dışında ortaklık için istenen bilgi ve belgeler 10 IV YURT DIŞINDA KAZANILAN DÖVİZLERİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU 12

7 İKİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ ÜLKE MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ 12 I AVUSTURYA 12 II ABD 13 III BATI ALMANYA. 14 IV BELÇİKA 16 V ÇEKOSLOVAKYA 18 VI FAS. 20 VII FRANSA 20 VIII IRAK 21 IX İNGİLTERE 24 X İSVİÇRE 27 XI İTALYA.28 XII KIBRIS '. 29 XIII KUVEYT 40 XIV LİBYA 40 XV LÜBNAN 40 XVI MISIR 42 XVII NİJERYA 42 XVIII SURİYE 42 XIX SUUDİ ARABİSTAN 45 XX TUNUS 46 XXI ÜRDÜN 47 XXn YUGOSLAVYA 48

8 ÖNSÖZ Son yıllarda Türk firmalarının Batı Avrupa ülkeleri yanında özellikle Ortadoğu ülkeleri ile yoğun dış ticaret ilişkileri içine girdiği görülmektedir. Bilindiği gibi ihracattaki basarı büyük ölçüde dış ülkelerde irtibat bürolarının kurulmasına bağlı bulunmaktadır. Ancak bu yolla dış lükelerdeki tüketici tercihlerinin zamanmda tesbiti yapılarak gerekli uyum tedbirleri alınabilmektedir. Ayrıca irtibat büroları yoluile ülkeler arasındaki dış ticaret firma içi bir konu haline gelmektedir. Odamız bu düşünceden hareketle ilk baskısını 1978 yılında yaptığı «Türk Firmalarınca Yurt Dışında Büro ve Şube Açılmasına İlişkin İşlemler ve Yararlı Bilgiler» isimli yayınının, bu kez Ortadoğu ülkelerine daha çok ağırlık vermek suretiyle, kapsamını genişletmiş bulunmaktadır. Yaymımızm üyelerimize yararlı olmasını diler, Broşürün hazırlanmasında emeği geçen Etüd ve Araştırma Şubesi elemanlarından Yüksel Öğer'e teşekkür ederim. Genel Kâtip

9

10 BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ I MÜRACAAT YERt : Yabancı ülkelerde büro veya temsilcilik açmaya ilişkin talepler Ticaret Bakanlığmm tarih ve 41/ sayılı tamimi gereğince Kasım 1976'ya dek, Odalara yapılmakta, Odalar da görüşleri ile birlikte talepleri Ticaret ve Maliye Bakanlıklarma bildirmekte idi. Maliye Bakanhğı büro açma talebinin döviz tahsisi işlemlerini, Ticaret Bakanlığı ise bu taleplerin ülke ekonomisine olan yararlarını saptayarak karara varmaktaydı. Ancak, Ticaret Bakanlığının 16 Kasım 1976 tarihli bir emrinde bundan böyle, bu tüv müracaatların firmanın bağh bulunduğu Oda kanalı ile ilgili Bakanhklara yapılması yerine, doğrudan doğruya firma tarafından Maliye Bakanlığma yapılacağı, müracaatların 17 sayılı Türk Parası Kaymetini Koruma Kararı gereğince anılan Bakanlıkça incelenerek sonuca bağlanacağı ifade edilmiştir. Böylece bundan Ixiyle büro açma ile ilgili talepler, doğrudan Maliye Bakanhğma yapılacak, bu yeni değişikliğe göre Odaların görevi büro ve şube açma atleplerine ilişkin görüş istendiğinde Bakanhklara, Müşavirliklere bilgi ve mütalaa vermek olacaktır.

11 II -~ tzîn ALMA ZORUNLULUĞU : Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin seri IV. No. 3 Görünmeyen Muameleler Tebliğinin B 2/d maddesine göre; Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından hariçte acentelik, mümessillik, distribütörlük gîbi hizmetler sağlanması ve hariçte büro ve acentalık tesisi, dövizle ilgili hususlar bakımından Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün önceden müsaadesine bağhdır. Önceden izin alınmadan döviz tahsisi ve transferi yapılmamaktadır. Maliye Bakanlığımızca yerine getirilen taleplere ilişkin transferler, anılan bakanlığın talimatı ile Merkez Banfcasmca yapılmaktadır. Bu konudaki müracaatlar Maliye Bakanhğı Hazine Genel Müdürlüğü ve M.Î.Î.T. (Milletlerarası İktisadî işbirliği Teşkilâtı) Genel Sekreterliğine yapılır. Maliye Bakanlığı, işin mahiyetine göre ilgili Bakanlıklarm ve meslekî teşekküllerin mütalaasını alabilmektedir. Büro ve acentahk tesisi için ençok iki yıl süre ile döviz tahsis edilir. İlgili firmalar gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin tevdi süresi içinde, büro ve acentaların faaliyetleri ile ilgili tafsilâtlı bir raporu Maliye Bakanlığına suninakla mükelleftirler. Bu raporlara verilen dövizlerin sarf mahali ve beleglerinin iliştiirlmesi şarttır. Alman raporlara ve yaptırılacak tetkiklere göre Maliye Bakanlığı döviz tahsis süresini temdid edebilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişiler hariçte şirket kurmak veya şube açmak için aynî veya nakdî sermayenin transferini talep ettikleri takdirde; bu talepleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Kararın 40'ncı ve aynı karara ilişkin Seri: V No: 3 Sermaye Hareketleri tebliğinin ZVnci maddelerine göre, ilgili Bakanhk ve Kuruluşların mütalaası alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi

12 üzeıine, Bakanlar Kurulundan istihsal olunacak kararname ile mümkün bulunmaktadır. (*) IIL ÎSTENEN BÎLGİ VE BELGELER : A Yurd dışmda büro veya temsilcilik açmak isteyen firmalar Maliye Bakanhğma sunacakları müracaat dilekçelerinde, aşağıda belirtilen hususlar hakkında bilgi vereceklerdir: 1) Firmanın ismi, 2) Kuruluş tarihi, 3) Ticaret siciline kayıt tarih ve numarası, 4) Ödenmiş sermayesi, 5) Şahıs firması ise sahibinin adı ve soyadı, <*) Türkiye'den harice sermaye ihracı bölüm ana başhğmda TPKK mevzuatına ihşkin 17 sayüı Kararın 40'ıncı maddesi aynen aşağıdaki gibidir. Madde 40 Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin hariçte iş yapmak veya ticarî bir ortajcliğa katılmak için harice ayni sermaye, işletme malzemesi ihracına müsaade veya döviz tahsis talepleri, ilgili Bakanhk. lann mütalaası ve Maliye Bakanhğımn teklifi üzerine Bakanlar Kurulımca karara bağlanabilir. Ancak, bir yatırım mahiyetinde olmamak kaydiyle, hariçte büro, acentalık ve şube tesisi ile ilgili talepler, ilgili Bakanlıkların mütalaası ahnmak kaydiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve intaç edilir. TPKK mevzuatı hakkında 17 sayılı karara ilişkin Seri: V No: 3 Sermaye Hareketleri tebhğinin 31. maddesi ise aşağıda belirtilen hükmü getirmiştir. Madde 31 Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin hariçte iş yapmak veya ticari bir ortaklığa katılmak için harice aynı sermaye, işletme malzemesi ihracına veya döviz tahsisine müteallik talepleri, ilgili Bakanlıkların mütalaası ve Maliye Bakanhğımn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karara bağlamr. Bu konudaki müracaatlar işin mahiyeti belirtilmek ve gerekh belgeler eklenmek suretiyle ilgili Bakanlığa yapılır.

13 6) Firma ortaklık ise adî ve kouektif ortaklarda bütün ortaklaım, komandit ortaklıklarda ortakların ad ve soyadları ile kâr/zarara katılma oranları, limited, anonim ve kooperatif ortaklıklarda yöneticilerin ad ve soyadları, 7) Son beş 3allık kâr/zarar miktarı, 8) Firmanın son beş yılda yapmış olduğu ihracatın, yıllar itibariyle tutarı, 9) Firmanın yurt dışında daha önce açılmış büro veya temsilcilikleri varsa, bunların yeri, verilmiş müsaadenin tarihi ve sayısı, son beş yılda bunlara tahsis edilen dövizler, 10) Yurd dışında yeni açılacak büronun veya temsilciliğin ilk kuruluş giderleri ile yıllık kira, personel ve genel giderlerini ayrı ayrı göstermek suretiyle talep edilen toplam döviz miktarı, 11) Yurd dışında büro veya temsilcilik açılmasının nedenleri, sağlıyacağı faydaları, elde edilmesi muhtemel döviz gelirleri tahminlerini kapsayan bir inceleme, 12) Talebin tetkikinde faydah görülecek diğer hususlar. B - Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin, hariçte iş yapmak veya ticarî bir ortakhğa katılmak için harice aynı sermaye, işletme malzemesi ihracına veya döviz tahsisine müteallik talepleri hakkında Maliye Bakanlığına başvurma dilekçelerine eklenecek bilgiler ise aşağıda gösterilmiştir: 1) Talep Sahibinin : Gerçek kişilerde : Adı soyadı, tabiiyeti, adresi. Tüzel kişilerde : Unvanı, adresi, yöneticilerin ad ve soyadları, -hi Gelir (Kurumlar) Vergisi mükellefi olup olmadığı, mükellef ise bağlı olduğu Vergi Dairesi ile son beş yılda beyan ettiği matrahlar ve ödediği vergiler.

14 Ticaret Siciline kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise kayıt tarih ve numarası. Bir meslek teşekkülüne kayıtlı olup olmadığı; kayıtlı ise bu teşekkülün adı ve kayıt numarası. Varsa son beş yılda yapmış olduğu ihracatın veya döviz kazandırıcı faaliyetin cinsi ve yıllar itibariyle dökümü. 2) Yapılacak iş şahsî firma olarak yönetilecek ise : Yapılacak işin mahiyeti ve nerede yapılacağı, İşin yapılacağı yabancı ülkede böyle bir iş yapmak için yerine getirilmesi gerekli formaliteler. Talep sahibinin bu formalitelere başlayıp başlamadığı, başlamışsa hangi safhada olduğu, 3) Yapılacak is, kurulacak bir ortaklığa katılma seklinde gerçekleştirilecek ise kurulması düşünülen ortakhğm, Türk Ticaret Kanununda tekabül ettiği ortaklık çeşidi ~ Merkezi Sermayesi Ortakları ve sermaye katılma oranları Uğraşı konusu Kurulacağı ülkede, kuruluş için yerine getirilmesi gerekli formaliteler. Bu formaliteye başlanıp başlanmadığı, başlanmışsa hangi safhada olunduğu, 4) Taletbin tetkikinde faydah görülecek diğer unsurlar. Ayrıca bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenmelidir. Yurd dışında Şirket kurulmasının nedenleri, sağlıyacağı faydaları, elde edilmesi muhtemel döviz gelirleri tahminlerini kapsıyan bir inceleme, Son iki yıla ait bilanço ve kâr/zarar cetveli.

15 IV -~ YURD DIŞINDA KAZANILAN DÖVİZLERİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU : Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişiler, yurd dışında bulunan büro ve şubeleri vasıtasiyle elde ettikleri dövizleri Türkiye'ye getirmeye mecburdurlar. Diğer bir deyişle, bu dövizler yurda getirilmesi mecburi olan dövizlerdir. Sözkonusu dövizler, getirilmediği takdirde, ilgilileri hakkında 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun ve bu Kanuna ilişkin karar ve tebliğlere muhalefetten ötürü haklarında takibata geçilir. Bu bakımdan, yurda getirilmesi zorunlu olan dövizlerin, büro ve şubelerin kira, personel ve umumî masraflarında kullanılması bir nevi döviz tahsisi olduğundan, yurd dışında büro açmak.isteyen firmalar, büronun kira, personel ve umumî masraflarmı karşılamak üzere bu gibi masrafları hariçteki döviz kazançlarmdan karşılayabilmeleri için TPKK hakkında 17 sayılı kararın 4'ncü ve Ibu karara ilişkin seri IV No: 3 tebliğinin B- 2/d maddesi hükümlerine göre önceden Mahye Bakanhğmdan izin almak zorundadır. İKİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ ÜLKE MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ I. AVUSTURYA Avusturya'da yabancı özel ve tüzel kişilerin Ticaret yapabilmeleri için gerekü şartların kanunî temellerini Avusturya Ticaret Nizamnamesi belirler. Avusturya'da karşılıklılık prensibi sözkonusudur. (Diğer bir devletle aynı haklara Avusturya vatandaşlarının da sahip olması) Yabancıların ticaret

16 ruhsatı alabilmeleri için karşılıklüık prensibi şarttır. Anılan prensibin ispatlanmaması halinde kişilerin ticaret yapabilmeleri için eyaletin en büyük memuruna başvurmaları gerekir. Anılan kişinin yapacağı iş kamu çıkarları ile bilhassa Avusturya ticareti çıkarları ile çatışmıyorsa izin verilebilir. Ticaret Kanununa göre Avusturya'da tüzel kişilerin ve şahıs şirketlerinin Ticaret Ruhsatı almaları gereklidir. Ticaret ruhsatının aimması için ikamet şartı ve kanunî iş yöneticisinin tayini gereklidir. Şirket yöneticisinin Avusturyalı olması zorunludur. Anonim Şirketler şirket mukavelesinin kanunî tasdikli kopyasını elden Mahkemenin Ticaret Sicil defterine kaydettirmeleri gerekmektedir. Şirket kanunî mukavelesini Almanca olarak bildirmelidir. Şirketin varlığı işletmenin mevzuu veya ülkede bir mesleğin icraatı, kanunî izne bağlı ise vesikalandırılmalıdır. Limited Şirketler imzaya yetkili şahısların imzaladıkları şirket mukavelesinin kopyasını ve ülke içinde ikamet eden mümessilini belirten belge ile Mahkemenin Ticaret Siciline kayıt yaptırabilirler. Anonim Şirketler için gerekli olan işletme müsaadesi yabancı limited şirketleri için geçerli değildir. II. ABD A> Amerika hükümeti dış yatırımlara karşı açık kapı politikası izlemektedir. Federal Hükümetin politikası yerli ve yabancı firmalara yasalar altında eşit davranmaktır. Bu nedenle ABD'de gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik, büro ve şube açabilmeleri esas olarak ABDli gerçek ve tüzel kişilerin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir. B) Ticarî firma kurma işlemleri esas itibariyle avukatlar tarafından yürütülüp ikmal edilmektedir. ABD'nin herhangi bir eyaletinde firma kurmak, şube, büro veya temsilcilik açmak isteyen müteşebbislerimizin öncelikle kuruluş iş-

17 lemlerini yürütüp sonuçlandıracak ABD'de yerleşik bir Avukat veya avukatlık firması ile temasa geçmeleri gerekmektedir. C)' İlgili, faaliyet göstermesi planlanan eyaletin «Eyalet Hükümetine» yazılı olarak müracaat ederek niyet ve faaliyet sahasını açıklamaktadır. Faaliyet dalının hassas addedilence çalışma alanlarının arasında yer almaması halinde ilgili eyalet müracaat formlarını göndermekte ve müracaat formlarının alınmasından kısa bir zaman sonrada resmî kararını ilgiliye bildirmektedir. D) Gerekli iznin alınmasmdan sonra gerçek ve tüzel kişi memleketindeki ABD Konsolosluklarından birine başvurarak vize için izin talep etmektedir. Vize için izin Muhaceret Dairesinin saptadığı kıstaslara göre değerlendirilmektedir. III. BATI ALMANYA F. Almanya'da, gerçek veya tüzel kişinin bir büro veya şube açması aşağıdaki formalitelere tabi bulunmaktadır. A - TÜZEL KİŞİLER F. Almanya'da bir Anonim Şirket şube açmak istediği takdirde, sermayesinin asgari DM karşılığı Türk lirası olması gerekmektedir. (1) Yatırımcılar, kıyılar ve tatlı sularda (göllerde) gemicilik yapacak şirketler kuramazlar, radyo, televizyon, telefon ve telgraf gibi iletişim kummlan ve ülke içi uçak seferleri yapacak firmalar oluşturamazlar. Ancak yabancılar yüzde yirmi oranında hissesine sahip olabilecekleri Telegraph and the Communications satelitte Corporation finnaiarı dışında kalan ve yukarda sayılan sektörlerde yatırımı olan ABD orijinli bir şirketin % 25'e kadar hissesine sahip olabilirler. Yerli ve yabancı yatırımcılar ülke için hava taşımacılığıyla ilgili bir kariyerin % 5'inden fazlasına sahip olabilmek için Sivil Havacılık İdaresini^ onayını almak zorundadırlar.

18 Şube açmak isteyen firmanın bir Limited Şirket olması halinde ise, sermayesinin asgari DM karşılığı Türk lirası olması icap etmektedir. F. Almanya'da tüzel kişilerin bir şube açması için aşağıdaki hususlar talep edilmektedir: 1) Tüzel kişinin ilgili nizamnamenin (Gewerbe Ordnung) 12. maddesi gereğince, bulunduğu eyaletteki İktisat Bakanlığına başvurarak bir müsaade alması gerekmektedir. 2) Şube açmak için yapılan müracaatlarda, ~~ Ticaret sicilinin tasdikli bir sureti, -~ Son üç yıllık faaliyet raporu, Ana sermayesini tevsik eden noterden tasdikli bir yazı istenmektedir. 3) Bu müracaat üzerine İktisat Bakanhğı, ilgik şehirdeki Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasiyle veya doğrudan doğruya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu nezdindeki Ticaret Müşavirliğine başvurarak, F. Almanya'da şube açmak isteyen Türk Firması hakkında bilgi istemektedir. 4) Ticaret Müşavir veya Ateşehği, Firmanm Türkiye'de bağh bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasına bir yazı göndererek, aşağıdaki hususlarda bilgi talep etmektedir. Şirketin kuruluşu» sermayesi» ortakları» çahşma konusu» ticari muamelâtı» ekonomik ve mali durumu, itibarı. 5) Ticaret Müşavir veya AteşeUği müraacatçının Türkiye'de bağlı bulunduğu Odadan aldığı bilgileri gizlilik kaydı ile ya doğrudan doğruya F. Almanya'daki ilgili Ticaret Odasına veya ilgili Oda kanalıyla İktisat Bakanhğma ulaştırmaktadır. 6) Eyalet iktisat Bakanlığı, alman bilgilere göre, Şube aç-

19 mak isteyen firmanın mali durumu, itibarı, borçları vs. üzerinde inceleme yaparak bir karara varmaktadır. 7) tzin alma işlemi tamamlandıktan sonra, müstakil olmayan bir şubenin tesis edilmesi halinde ilgili makama müracaatı kâfidir. (Meselâ Münih'te Staatliches Gewerbeamt) 8) Açılacak şubenin müstakil olması halinde ise ticaret siciline kaydolması gerekmektedir. Tam yetkili bir müdürün ve ayrı bir muhasebenin bulunması halinde müstakil şube sözkonusudur. B GERÇEK KİŞİLER 1) Tüzel kişilerin şube açmasında olduğu gibi Özel Kişilerin de ilgili Nizamnamenin (Gewerbeordnung) 12, maddesine göre müsaade alması gerekmektedir. 2) Özel kişilerin ayrıca Yabancılar Polisinden (Auslenderamt) oturma ve çahşma müsaadesi almaları icabetmektedir. 3) Özel kişilere F. Almanya'da şube açma müsaadesi verilirken, bunların iştigal konuları da. Alman Ekonomi Politikası bakımından da incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. 4) Diğer taraftan şube açmak isteyen özel kişilerin F. Almanya ile sıkı ticarî ilişkiler kurmuş olmaları gerekmektedir. 5) Tüzel kişilerin şube açmalarında olduğu gibi Alman İktisat Bakanhğmca Ticaret Müşavirliği kanah ile bilgi toplattırılmakta ve inceleme yapılmaktadır. Ancak özel kişilerin u!be açması Tüzel kişilere nazaran güçlük arzetmektedir. IV. BELÇİKA Belçika'da büro veya şube açmak isteyen yabancıların Belçika kanununa göre uyması gereken bazı mevzuat ve formaliteler bulunmaktadır. Bu mevzuata göre Belçika'da büro (succursale) açmak isteyen bir Türk firmasının; Ticaret siciline kaydolması

20 Şirketin kuruluş sözleşmesinin ve Belçika'da yapabileceği kanunî işlerin Belçika Resmî Gazetesinde (Moniteur Belge) yayınlanması gerekmektedir. Bu dokümanlarla birlikte aşağıda belirtilen durumlara göre hazırlanacak evrakların Ticaret Mahkemesine ibrazı zorunludur. A) YABANCILARIN ÜLKESİNDE TAMAMLAMASI GEREKEN FORMALİTELER : 1 Belçika'da ticarî faaliyette bulunmak isteyen yabancı, eğer kuruluş sözleşmesini noter huzurunda imzalamışsa veya sözleşme notere ibraz edilmişse, sözleşmenin onaylı kopyasını alır. Sözleşme Fransızca veya Hollanda lisanında düzenlenmişse noterden onaylı iki kopya alınması şarttır. Bu lisanların haricindeki lisanlar için sözkonusu şartın yerine getirilmesi gerekmez. 2 Eğer kuruluş sözleşmesi noter aracılığı ile düzenlenmemişse, şirketin kuruluş sözleşmesine göre imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri, müdürleri veya ortakları üzeri pullu bir sözleşme düzenlemelidir. Bu şekilde düzenlenmiş sözleşmede Fransızca ve Hollanda lisanında hazırlanmışsa iki kopya olarak tanzim edilecektir. 3 Sözleşmelerin düzenlenmesi esnasında, şirketi temsile yetkili kişiler ve şirketin faaliyet adresi ilân edilmelidir. Bu vesikada pullu ve iki nüsha hazırlanmalıdır. 4 1, 2 ve 3 maddelerde belirtilen evraklarda bulunan imzalar yabancının ülkesinde Belçika Konsolosluğu tarafmdan onaylanır. B) BELÇİKA'DA TAMAMLANMASI GEREKEN FORMALİTELER : 1 Yabancının bulunduğu ülkedeki Belçika Konsolosluğunun onama imzası bu defa Brüksel'deki Yabancı îşler Ba-

21 kaîıhğı (Ministâre des AffâireB Etrang^res) tarafından onanır. 2 Eğer sözleşme Fransızca veya Hollanda Usanmdan başka bir lisanda düzenlenmişse, İstinaf Mahkemesi (Courd' Appel) başkanı tarafından imzası onaylanmış bir tercüman tarafından tercüme edilmelidir. Tercümeler 2 nüsha hazırlanmalıdır. 3 Yabancının ülkesinde ve Belçika'da tamamladığı evraklar, Belçika'da puuanmalı ve evrakların orijinalleri sicil kayıtlar kabulüne verilmelidir. 4 Orijinal kayıt evrakları Ticaret Mahkemesi şirket sözleşme servisine ibraz edilmelidir. Aynı zamanda sicil gazetesinde ilânı temin amaciyle 2. kopyalarda aynı Mahkemeye bırakılır. Resmî Gazetede ilân sağlandıktan sonra ticaret tescili için başvuru yapılır. Şube veya büro yöneticileri, ortakları 3. şahıslara karşı aynı bir Belçika firması gibi sorumludurlar. DİĞER FORMALİTELER : Belçika'da bir şube açmaya hak kazanmış bir firma mali kanunlara uymaya, muntazam bir muhasebe kayıtları düzenlemeye, ticari dokümanlarını gereğince hazırlamaya, hatasız bir yazışma dili kullanmaya, faaliyeti ile ilgili kanunî düzenlemelere uymaya, Belçika'da bulunan yabancı işçi çalîştırıyorsa bunlara ait kayıtları eksiksiz tutmaya ve bunlara ilişkin sosyal sigorta mevzuatını uygulamaya mecburdur. NOT : B'^lçika'da büro açmak isteyen bir yabancıya Belçika Ticaret Odası yapılması gereken tüm işlemler konusunda yardımcı olmaktadır. V. ÇEKOSLOVAKYA Çekoslovakya SosyaUst Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların sınırları içerisinde ternsilcilik kurul-

22 ması ve faaliyette bulunulmasında yabancı kişilere izin vermede Merkezi Otorite yetkilidir. İzinle ilgili müracaatta, tüzel veya gerçek kişinin ticaret unvanı, ikametgâhı (daimi) iş konusu ve hacmi, kurulu faaliyetin konusu, izin belgesi, yasal durum ve yasal temsilcinin kimliğinin resmi belgelerce kanıtlanmış olması, evvelinden bugüne Çekoslovak kuruluşları ile kurulan ekonomik ilişkiler ve hacimlerinin belirtilmesi gerekir. Başvuruda yabancı kişi, taraf olduğu ticarî işlerde temsil etme yetkisini verdiği yasal yardımcısını Çek tabiyetinde göstermeli, anılan belgeleri Çek ve Slovak dilinde yazmalı ve mutlaka yasal temsilcisi tarafından imzalanıp 5 kopya halinde Merkezi Otoriteye vermelidir. Merkezi Otorite istenilen bilgilerin olmaması veya beyan edilenle resmi belgeler arasında fark olması halinde talep sahibini çağırmaktadır. Talep sahibi davete uymazsa başvurusu reddedilmektedir. Merkezi Otorite yabancı kişinin Çekoslovakya'nın koşullarına ve durumuna uygun faaliyette bulunmasını şart koşar. Ayrıca anılan kişinin memleketi arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesine kalkıda bulunup bulunmayacağını da hesaba katarak karar verir. Merkezi Otorite 42/1&80 sayıh Kanunun 38. bendi uyarınca verilen ticarî temsilcilik iznini aşağıdaki durumlarda tamamen veya kısmen kaldırabilir. 1) Ticarî temsilcilik faaliyetinin yürütülmesi sırasında Çekoslovakya yasalarına veya kurallarına aykırı davranışlarda bulunulması ve izin verilirken şart koşulan kuralların ihlâl edilmesi, 2) İzin verilirken bulunan koşulların ve durumun değişmesi veya sona ermesi, 3) Önemli bir Çekoslovak ulusal ekonomi kuruluşunun temsilciliğin kaldırılması talebinde buhmması.

23 VI. FAS Türk firmalarının Fas'da büro ve şube açmaları hiçbir formaliteye tabi olmayıp, büro açacak firma, büro açacağı yerin Belediyesine kiraladığı büronun adresini bildirip bilâhare ilgili makamları haberdar etmeleri gerekir. Ön izin alma mecburiyeti yoktur. VII. FRANSA Fransa ile ticarî faaliyette bulunmak istenildiği takdirde özel bir rejime tabi tutulmaktadır. Fransa'da ticarî bir faaliyetle meşgul olmak isteyen yabancı ülke vatandaşları önce bir ikamet müsaadesi ve bir yabancı tüccar kartı almak mecburiyetindedir. Bu özel hüviyet kartı (12 Kasım 1938, 2 Şubat 1939 tarihli sayıh ve 27 Ekim 1969 tarihli kararname) lerle tanzim edilmiş olup Fransa'da şahsen ticaret yapmak isteyen veya bir kollektif şirkete ortak, bir adî yahut eshamh (tahvil) komandit şirkette komandite, bir limited şirkette yönetici, bir anonim şirkette yönetim kurulu üyesi veya genel müdür olmak isteyen kişilere gereklidir. Bu kart, Fransa'da kurulmuş yabancı bir şirket şubesinin başında bulunan sorumlu müdür yabancı uyruklu ise gene gerekli olmaktadır. Bu sorumlu müdür Fransız uyruklu ise kart şirketin yöneticisinden istenmektedir. Anılan kartı Fransa dışında ikamet eden yabancılar, ikamet ettikleri ülkedeki Fransız Konsolosluklarından, Fransa'da ikamet eden yabancılar kart talebini doğrudan doğruya bulundukları bölgedeki Valiliklere yapmalıdır. Paris için müracaat yeri ise. Polis Müdürlüğüdür. Adresi: 7 Boulevard du Palais Paris, Merdiven F, Kat: 1 Büro 1510, Tel : dir. Talep sahibinin m^ral ve meslekî garantileri, işe vukuf _ 20

24 derecesi yerel veya bölgesel ekonomisinin ihtiyaçları gözöntinde bulundurularak anılan kartın verilmesine karar veriür. Kartı bulunan talep sahibinin şubesinin 23 Mart 1967 tarihu ve sayıh Kararnamenin 18. maddesi gereğince Ticaret Siciline kaydedilmesi ve gene aynı maddeye göre ikametgâhı ve ticarî ikametgâhı Fransa dışında olan ve Fransa' da bir şube, bir acenta veya herhangi bir müessese açan gerçek veya hükmi şahıslar, açılış tarihinden itibaren 15 gün içinde şube, acenta veya müessesenin bulunduğu mahaldeki Ticaret Mahkemesine müracaat ederek kayıt talebinde bulunacaktır. Şirketin sorumlusu eğer bir yabancı şirketin temsili sözkonusu ise, şirket statüsünden iki nüsha Fransızcaya tercüme ettirip, şirke^ yetkililerine tasdik ettirdikten sonra ilgih makama tevdii edecektir. Mali bakımdan Fransa'da yerleşik şahıslar Fransız veya yabancı kaynaklı gelirlerinin bütünü üzerinden vergilendirilirler. (Memleketlerinde kazandıkları gelirin vergisi şahsen ödediklerini ispat ederlerse, bunlar için ayrıca Fransa'da gelir vergisi ödemezler.) VIII. IRAK Yabancı ülke firmalarının Irak'ta büro açması konusundaki şartlar şunlardır: 1 Büro açmasına izin verilen firmalar : -- Irak'ta iş yapmakta olan inşaat firmaları Toprak ıslâhı konusunda Irak'ta faahyet gösteren firmalar Computer, makinalar, otomotiv sanayi ürünleri gibi satış arkası hizmet gerektiren malları Irak'ta satmakta olan firmalar. 2 Büro açmasına izin verilmeyen fîrttıalar : Satış arkası hizmet gerektirmeyen, malların satıcısı firmalar ~ n

25 Müşavirlik firmaları % 50 den fazla bölümün Irak dışında imal edilen sanayi mamulleri ile ilgili firmalar. Irak'ta şube açabilmek için yabancıîarm önceden Irak Ticaret Bakanlığından izin almaları ve açtıkları ofisleri de mevzuat gereğince mahalli Ticaret Odasına kaydettirmeleri zorunludur. Irak Ticaret Bakanhğmca gerçek ve tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgeler şunlardır: a) Şirketin adı, milliyeti, b) Şirketin merkezinin tam adresi veya adreslerinin listesi (eğer varsa Irak'taki adresi), c) Şirketin kuruluş statüsünün veya şirket olduğunu gösterir bir sertifikanın veya şirketi kuran mukavelenin tasdiku bir kopyası (Ticaret Odasından alınmış sertifikanın bir kopyası). d) Şirketin dünyadaki kollarının veya şubelerinin tam listesi, e) Şirketin yönetim kurulu üyelerinin isim listesi, f) Irak'taki şubeyi yönetmeye yetkili ve Irak'ta ikamet eden kişilerin isimleri ve tasdikli vekâletnameleri ile birlikte adresleri. g) Şirketin Irak'taki tescil ajandalığmm ve yasal danışmanının adı ve adresi h) Şirketin çalışma konusu, ortaklarının ve en büyük hisse sahibinin idare ve kontrol edenin adı, adresi ve milliyeti EK BİLGİLER (Kuruluş isterse verebilir) Yahudilerle olan ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda sorulan sorularm cevaplandırılması ise kuruluşun veya varsa yan kuruluşun menfaatinedir. 1 tsraîl'de haleö veya bir zamanlar şubeniz, fabrika

26 HİZ, kuruluşunuz varmı idi veya israil'e böyle birşey satümz mı? 2 Ortadoğu ve Milletlerarası işleriniz için İsrail'de şimdi veya bir zamanlar gmel temsilciliğiniz veya bürpnuz var mı? 3 ^ Şimdi veya geçmişte herhangi bir israil firmasjnm veya teşebbüsünün hissedarı oldunuz mu? 4 Herhangi bir israil firmaşmm v^ya t?şqbböwnön teknik yardımcılık veya müşavirlik $övşvini şimdi veya bir zamanlar yürüttünüz mü? 5 Herhangi bir israil firmasmı veya teşebbüsünün israil içinde veya dışında halen veya bir zamanlar Lanse ettiniz mi? 6 Hangi şirketlerin hissedansmız? Her kuruluşun ismini ve milliyetini ve toplam kapitaldeki hissenin %'sini belirtiniz? 7 Sizin ser^mayenize hangi şirketler hissedardır, isnıîuî, milliyetini ve sermayenizdeki hisse yüzlerini belirtiniz? KARŞILIKLI ANLAŞMA SERTİFİKASI Irak kuruluşlarınm benzeri şubelerinin tescili hükümlerini bu ülkenin kanunlarına göre geçerli olduğunu ve Irak'lılarin bu şubeleri yönetmelerine hakları olduğunu teyit ederiz. 1 - Kuruluş kendisine verilen proje veya projeleri tasfiye edip açmış olduğu şubeyi tebuğ edilen tarihten sonra iki ay içinde kapatmak ile yükümlü olacaktır. 2 Tescil ajanlı şirketin tescil bürosu ile avukathk bürosunun ortak çahşması ile seçilecektir. 3 Eğer bir yabancı firma belirlenen süre içersinde bir şube açmak için başvurmaz ise ilk 15 gün içinde günde L. bu süre sonunda hergün için D. ödeyecektir. 4 Eğer bü* yabancı firma kendisinden istenen yıllık bilanço veya yasal bilgileri veya işçiler hakkındaki bügüerî zamanında vermez ise üçüncü madde kendi aleyhine uygulanır,

27 ıx. INGILTERE A ^ YENİ BÎR FİRMA KURMA : İngiltere'de bir iş kurmak isteyen, ancak çalışma izni bulunmayan yabancılarm gerekli müsaadeyi elde edebilmeleri bazı şartlara baglidn*. Aranılan şartlar arasında enaz Sterlinlik yatırım yapılması bu paranın Birleşik Krallıkta bulunduğunu tevsiki, kurulacak işyerinin yeni istihdam imkânı yaratması ve bu işten elde edilecek gelirin kişiyi ve bakımıyla sorumlu olduğu kişilerin geçimi için yeterli olması gibi hususlar yer almaktadır. Yabancıların İngiltere'de şirket kurmaları İngiltere Merkez Bankasımn (Bank of England) müsaadesine gerek vardır. İngiltere'de faaliyette bulunan şirketler iki ana grupta mütalaa edilebilir. 1 Özel Şirketler: Bu şirketlerin hissedriarı en az iki en çok 50 kişidii-. Şirketin hisse senetlerinin borsalarda satımı sözkonusu ohnadığı için hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Anılan şirket hisse itibariyle sınırh (Limited by share), teminat itibariyle smurlı (Limited by Guarentee), sınırsız (Un Limited) olmak üzere gruplanmaktadır. En yaygın kuruluş şekli ise hisse itibariyle sınırlı olanıdır. 2) Kamu Şirketler : Ortakların sayısı en az 7 olmahdır. Bu tür şirketlerin hisse senetleri borsalarda işlem gördüğünden halka histee senedi ve tahvil satabilirler. Bu şirketler de özel şirketler gibi üç grupta sınıflandırılmaktadır. Anılan şiı ketlerin kurulması için aşağıdaki belgeler gerekmektedir. a) Firmanın unvanı, limited olup olmadığı, adresi, iştigâl konuları, sermayesi ve bu sermayeyi oluşturan hisselerin dağıhmını içeren form. (Mermorandum of Association) Bu form kurucu hissedarlar tarafından imzalanmaktadır. b) Şirketin çalışmasını düzenleyen ve idarecilerin yetkilerini gösteren belge (Articles of Association).

28 c) Sermayenin niteliğini gösteren (Statemant of Capital) form. Limited şirketlerde tahakkuk ettirilen «Capital duty» adh vergiye esas teşkil etmektedir. d) Şirketin ilk müdürleri ve sekreterinin isim adres ve milliyetleri. İngiltere'de genellikle şirket veya firma kurulması ile ilgili formların doldurulması işlemi, Şirketler Kanununca öngörülen esaslara uygun olduğunu gösterir şirket kuruluşuyla görevlendirilmiş (Sollicitor) avukatlar aracıhğıyla yapılmaktadır. Yukarıda anılan belgelerin aşağıdaki adreslere gönderilmeleri gerekmektedir. İngiltere ve Galler Bölgesinde Kurulacak Firmalar İçin: The Registrar of Companies Companies House, City Road, London ECIY IBB. İskoçya'da kurulacak firmalar için: The Registrar of Companies, Exchequer Chambers, Edinburah EH2 2DJ. Kuzey İrlanda'da kurulacak firmalar için: The Registrar of Companies of Commerce. Law Court Buildings. May Street. Belfast BTl 4JX İngiltere'de şirketler kanonuna tabi olmayan şirket türleri de mevcuttur. Bunlar; isimlendirilen şirketin sorumluluğunun ve kârın tamamen bir kişiye ait olması (sole trade) bütün ortakların smırsız sorumlu olduğu kuruluşlar, (Partner-

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: (*) BİRİNCİ BÖLÜM Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1 ESAS SÖZLEŞME Sayfa 1 KURULUŞ Madde 1 ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda belirtilen kurucular tarafından, Bankacılık Kanunu na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı