Dizgi, Baskı: Ünal IVIotbaası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dizgi, Baskı: Ünal IVIotbaası"

Transkript

1

2

3 Dizgi, Baskı: Ünal IVIotbaası

4 Rehberlik yoymları dizisi No: 14 İSTANBUL TİCARET ODASI Türk Firmalarınca Yurt Dışında Büro ve Şube Açılmasına İlişkin İşlemler ve Yararlı Bilgiler istanbul

5

6 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 5 BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE İŞLEMLERİ I MÜRACAAT YERİ 7 II İZİN ALMA ZORUNLULUĞU 8 III ÎSTENEN BİLGİ VE BELGELER ^ 9 A Yurt dışında büro veya temsilcilik açmak fsteyea firmaların müracaat dilekçelerinde verecekleri bilgiler 9 B Yurt dışında ortaklık için istenen bilgi ve belgeler 10 IV YURT DIŞINDA KAZANILAN DÖVİZLERİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU 12

7 İKİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ ÜLKE MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ 12 I AVUSTURYA 12 II ABD 13 III BATI ALMANYA. 14 IV BELÇİKA 16 V ÇEKOSLOVAKYA 18 VI FAS. 20 VII FRANSA 20 VIII IRAK 21 IX İNGİLTERE 24 X İSVİÇRE 27 XI İTALYA.28 XII KIBRIS '. 29 XIII KUVEYT 40 XIV LİBYA 40 XV LÜBNAN 40 XVI MISIR 42 XVII NİJERYA 42 XVIII SURİYE 42 XIX SUUDİ ARABİSTAN 45 XX TUNUS 46 XXI ÜRDÜN 47 XXn YUGOSLAVYA 48

8 ÖNSÖZ Son yıllarda Türk firmalarının Batı Avrupa ülkeleri yanında özellikle Ortadoğu ülkeleri ile yoğun dış ticaret ilişkileri içine girdiği görülmektedir. Bilindiği gibi ihracattaki basarı büyük ölçüde dış ülkelerde irtibat bürolarının kurulmasına bağlı bulunmaktadır. Ancak bu yolla dış lükelerdeki tüketici tercihlerinin zamanmda tesbiti yapılarak gerekli uyum tedbirleri alınabilmektedir. Ayrıca irtibat büroları yoluile ülkeler arasındaki dış ticaret firma içi bir konu haline gelmektedir. Odamız bu düşünceden hareketle ilk baskısını 1978 yılında yaptığı «Türk Firmalarınca Yurt Dışında Büro ve Şube Açılmasına İlişkin İşlemler ve Yararlı Bilgiler» isimli yayınının, bu kez Ortadoğu ülkelerine daha çok ağırlık vermek suretiyle, kapsamını genişletmiş bulunmaktadır. Yaymımızm üyelerimize yararlı olmasını diler, Broşürün hazırlanmasında emeği geçen Etüd ve Araştırma Şubesi elemanlarından Yüksel Öğer'e teşekkür ederim. Genel Kâtip

9

10 BİRİNCİ BÖLÜM ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ I MÜRACAAT YERt : Yabancı ülkelerde büro veya temsilcilik açmaya ilişkin talepler Ticaret Bakanlığmm tarih ve 41/ sayılı tamimi gereğince Kasım 1976'ya dek, Odalara yapılmakta, Odalar da görüşleri ile birlikte talepleri Ticaret ve Maliye Bakanlıklarma bildirmekte idi. Maliye Bakanhğı büro açma talebinin döviz tahsisi işlemlerini, Ticaret Bakanlığı ise bu taleplerin ülke ekonomisine olan yararlarını saptayarak karara varmaktaydı. Ancak, Ticaret Bakanlığının 16 Kasım 1976 tarihli bir emrinde bundan böyle, bu tüv müracaatların firmanın bağh bulunduğu Oda kanalı ile ilgili Bakanhklara yapılması yerine, doğrudan doğruya firma tarafından Maliye Bakanlığma yapılacağı, müracaatların 17 sayılı Türk Parası Kaymetini Koruma Kararı gereğince anılan Bakanlıkça incelenerek sonuca bağlanacağı ifade edilmiştir. Böylece bundan Ixiyle büro açma ile ilgili talepler, doğrudan Maliye Bakanhğma yapılacak, bu yeni değişikliğe göre Odaların görevi büro ve şube açma atleplerine ilişkin görüş istendiğinde Bakanhklara, Müşavirliklere bilgi ve mütalaa vermek olacaktır.

11 II -~ tzîn ALMA ZORUNLULUĞU : Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin seri IV. No. 3 Görünmeyen Muameleler Tebliğinin B 2/d maddesine göre; Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından hariçte acentelik, mümessillik, distribütörlük gîbi hizmetler sağlanması ve hariçte büro ve acentalık tesisi, dövizle ilgili hususlar bakımından Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün önceden müsaadesine bağhdır. Önceden izin alınmadan döviz tahsisi ve transferi yapılmamaktadır. Maliye Bakanlığımızca yerine getirilen taleplere ilişkin transferler, anılan bakanlığın talimatı ile Merkez Banfcasmca yapılmaktadır. Bu konudaki müracaatlar Maliye Bakanhğı Hazine Genel Müdürlüğü ve M.Î.Î.T. (Milletlerarası İktisadî işbirliği Teşkilâtı) Genel Sekreterliğine yapılır. Maliye Bakanlığı, işin mahiyetine göre ilgili Bakanlıklarm ve meslekî teşekküllerin mütalaasını alabilmektedir. Büro ve acentahk tesisi için ençok iki yıl süre ile döviz tahsis edilir. İlgili firmalar gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin tevdi süresi içinde, büro ve acentaların faaliyetleri ile ilgili tafsilâtlı bir raporu Maliye Bakanlığına suninakla mükelleftirler. Bu raporlara verilen dövizlerin sarf mahali ve beleglerinin iliştiirlmesi şarttır. Alman raporlara ve yaptırılacak tetkiklere göre Maliye Bakanlığı döviz tahsis süresini temdid edebilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişiler hariçte şirket kurmak veya şube açmak için aynî veya nakdî sermayenin transferini talep ettikleri takdirde; bu talepleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Kararın 40'ncı ve aynı karara ilişkin Seri: V No: 3 Sermaye Hareketleri tebliğinin ZVnci maddelerine göre, ilgili Bakanhk ve Kuruluşların mütalaası alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi

12 üzeıine, Bakanlar Kurulundan istihsal olunacak kararname ile mümkün bulunmaktadır. (*) IIL ÎSTENEN BÎLGİ VE BELGELER : A Yurd dışmda büro veya temsilcilik açmak isteyen firmalar Maliye Bakanhğma sunacakları müracaat dilekçelerinde, aşağıda belirtilen hususlar hakkında bilgi vereceklerdir: 1) Firmanın ismi, 2) Kuruluş tarihi, 3) Ticaret siciline kayıt tarih ve numarası, 4) Ödenmiş sermayesi, 5) Şahıs firması ise sahibinin adı ve soyadı, <*) Türkiye'den harice sermaye ihracı bölüm ana başhğmda TPKK mevzuatına ihşkin 17 sayüı Kararın 40'ıncı maddesi aynen aşağıdaki gibidir. Madde 40 Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin hariçte iş yapmak veya ticarî bir ortajcliğa katılmak için harice ayni sermaye, işletme malzemesi ihracına müsaade veya döviz tahsis talepleri, ilgili Bakanhk. lann mütalaası ve Maliye Bakanhğımn teklifi üzerine Bakanlar Kurulımca karara bağlanabilir. Ancak, bir yatırım mahiyetinde olmamak kaydiyle, hariçte büro, acentalık ve şube tesisi ile ilgili talepler, ilgili Bakanlıkların mütalaası ahnmak kaydiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve intaç edilir. TPKK mevzuatı hakkında 17 sayılı karara ilişkin Seri: V No: 3 Sermaye Hareketleri tebhğinin 31. maddesi ise aşağıda belirtilen hükmü getirmiştir. Madde 31 Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin hariçte iş yapmak veya ticari bir ortaklığa katılmak için harice aynı sermaye, işletme malzemesi ihracına veya döviz tahsisine müteallik talepleri, ilgili Bakanlıkların mütalaası ve Maliye Bakanhğımn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karara bağlamr. Bu konudaki müracaatlar işin mahiyeti belirtilmek ve gerekh belgeler eklenmek suretiyle ilgili Bakanlığa yapılır.

13 6) Firma ortaklık ise adî ve kouektif ortaklarda bütün ortaklaım, komandit ortaklıklarda ortakların ad ve soyadları ile kâr/zarara katılma oranları, limited, anonim ve kooperatif ortaklıklarda yöneticilerin ad ve soyadları, 7) Son beş 3allık kâr/zarar miktarı, 8) Firmanın son beş yılda yapmış olduğu ihracatın, yıllar itibariyle tutarı, 9) Firmanın yurt dışında daha önce açılmış büro veya temsilcilikleri varsa, bunların yeri, verilmiş müsaadenin tarihi ve sayısı, son beş yılda bunlara tahsis edilen dövizler, 10) Yurd dışında yeni açılacak büronun veya temsilciliğin ilk kuruluş giderleri ile yıllık kira, personel ve genel giderlerini ayrı ayrı göstermek suretiyle talep edilen toplam döviz miktarı, 11) Yurd dışında büro veya temsilcilik açılmasının nedenleri, sağlıyacağı faydaları, elde edilmesi muhtemel döviz gelirleri tahminlerini kapsayan bir inceleme, 12) Talebin tetkikinde faydah görülecek diğer hususlar. B - Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin, hariçte iş yapmak veya ticarî bir ortakhğa katılmak için harice aynı sermaye, işletme malzemesi ihracına veya döviz tahsisine müteallik talepleri hakkında Maliye Bakanlığına başvurma dilekçelerine eklenecek bilgiler ise aşağıda gösterilmiştir: 1) Talep Sahibinin : Gerçek kişilerde : Adı soyadı, tabiiyeti, adresi. Tüzel kişilerde : Unvanı, adresi, yöneticilerin ad ve soyadları, -hi Gelir (Kurumlar) Vergisi mükellefi olup olmadığı, mükellef ise bağlı olduğu Vergi Dairesi ile son beş yılda beyan ettiği matrahlar ve ödediği vergiler.

14 Ticaret Siciline kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise kayıt tarih ve numarası. Bir meslek teşekkülüne kayıtlı olup olmadığı; kayıtlı ise bu teşekkülün adı ve kayıt numarası. Varsa son beş yılda yapmış olduğu ihracatın veya döviz kazandırıcı faaliyetin cinsi ve yıllar itibariyle dökümü. 2) Yapılacak iş şahsî firma olarak yönetilecek ise : Yapılacak işin mahiyeti ve nerede yapılacağı, İşin yapılacağı yabancı ülkede böyle bir iş yapmak için yerine getirilmesi gerekli formaliteler. Talep sahibinin bu formalitelere başlayıp başlamadığı, başlamışsa hangi safhada olduğu, 3) Yapılacak is, kurulacak bir ortaklığa katılma seklinde gerçekleştirilecek ise kurulması düşünülen ortakhğm, Türk Ticaret Kanununda tekabül ettiği ortaklık çeşidi ~ Merkezi Sermayesi Ortakları ve sermaye katılma oranları Uğraşı konusu Kurulacağı ülkede, kuruluş için yerine getirilmesi gerekli formaliteler. Bu formaliteye başlanıp başlanmadığı, başlanmışsa hangi safhada olunduğu, 4) Taletbin tetkikinde faydah görülecek diğer unsurlar. Ayrıca bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenmelidir. Yurd dışında Şirket kurulmasının nedenleri, sağlıyacağı faydaları, elde edilmesi muhtemel döviz gelirleri tahminlerini kapsıyan bir inceleme, Son iki yıla ait bilanço ve kâr/zarar cetveli.

15 IV -~ YURD DIŞINDA KAZANILAN DÖVİZLERİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU : Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişiler, yurd dışında bulunan büro ve şubeleri vasıtasiyle elde ettikleri dövizleri Türkiye'ye getirmeye mecburdurlar. Diğer bir deyişle, bu dövizler yurda getirilmesi mecburi olan dövizlerdir. Sözkonusu dövizler, getirilmediği takdirde, ilgilileri hakkında 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun ve bu Kanuna ilişkin karar ve tebliğlere muhalefetten ötürü haklarında takibata geçilir. Bu bakımdan, yurda getirilmesi zorunlu olan dövizlerin, büro ve şubelerin kira, personel ve umumî masraflarında kullanılması bir nevi döviz tahsisi olduğundan, yurd dışında büro açmak.isteyen firmalar, büronun kira, personel ve umumî masraflarmı karşılamak üzere bu gibi masrafları hariçteki döviz kazançlarmdan karşılayabilmeleri için TPKK hakkında 17 sayılı kararın 4'ncü ve Ibu karara ilişkin seri IV No: 3 tebliğinin B- 2/d maddesi hükümlerine göre önceden Mahye Bakanhğmdan izin almak zorundadır. İKİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ ÜLKE MEVZUATI AÇISINDAN BÜRO VEYA ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ I. AVUSTURYA Avusturya'da yabancı özel ve tüzel kişilerin Ticaret yapabilmeleri için gerekü şartların kanunî temellerini Avusturya Ticaret Nizamnamesi belirler. Avusturya'da karşılıklılık prensibi sözkonusudur. (Diğer bir devletle aynı haklara Avusturya vatandaşlarının da sahip olması) Yabancıların ticaret

16 ruhsatı alabilmeleri için karşılıklüık prensibi şarttır. Anılan prensibin ispatlanmaması halinde kişilerin ticaret yapabilmeleri için eyaletin en büyük memuruna başvurmaları gerekir. Anılan kişinin yapacağı iş kamu çıkarları ile bilhassa Avusturya ticareti çıkarları ile çatışmıyorsa izin verilebilir. Ticaret Kanununa göre Avusturya'da tüzel kişilerin ve şahıs şirketlerinin Ticaret Ruhsatı almaları gereklidir. Ticaret ruhsatının aimması için ikamet şartı ve kanunî iş yöneticisinin tayini gereklidir. Şirket yöneticisinin Avusturyalı olması zorunludur. Anonim Şirketler şirket mukavelesinin kanunî tasdikli kopyasını elden Mahkemenin Ticaret Sicil defterine kaydettirmeleri gerekmektedir. Şirket kanunî mukavelesini Almanca olarak bildirmelidir. Şirketin varlığı işletmenin mevzuu veya ülkede bir mesleğin icraatı, kanunî izne bağlı ise vesikalandırılmalıdır. Limited Şirketler imzaya yetkili şahısların imzaladıkları şirket mukavelesinin kopyasını ve ülke içinde ikamet eden mümessilini belirten belge ile Mahkemenin Ticaret Siciline kayıt yaptırabilirler. Anonim Şirketler için gerekli olan işletme müsaadesi yabancı limited şirketleri için geçerli değildir. II. ABD A> Amerika hükümeti dış yatırımlara karşı açık kapı politikası izlemektedir. Federal Hükümetin politikası yerli ve yabancı firmalara yasalar altında eşit davranmaktır. Bu nedenle ABD'de gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik, büro ve şube açabilmeleri esas olarak ABDli gerçek ve tüzel kişilerin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir. B) Ticarî firma kurma işlemleri esas itibariyle avukatlar tarafından yürütülüp ikmal edilmektedir. ABD'nin herhangi bir eyaletinde firma kurmak, şube, büro veya temsilcilik açmak isteyen müteşebbislerimizin öncelikle kuruluş iş-

17 lemlerini yürütüp sonuçlandıracak ABD'de yerleşik bir Avukat veya avukatlık firması ile temasa geçmeleri gerekmektedir. C)' İlgili, faaliyet göstermesi planlanan eyaletin «Eyalet Hükümetine» yazılı olarak müracaat ederek niyet ve faaliyet sahasını açıklamaktadır. Faaliyet dalının hassas addedilence çalışma alanlarının arasında yer almaması halinde ilgili eyalet müracaat formlarını göndermekte ve müracaat formlarının alınmasından kısa bir zaman sonrada resmî kararını ilgiliye bildirmektedir. D) Gerekli iznin alınmasmdan sonra gerçek ve tüzel kişi memleketindeki ABD Konsolosluklarından birine başvurarak vize için izin talep etmektedir. Vize için izin Muhaceret Dairesinin saptadığı kıstaslara göre değerlendirilmektedir. III. BATI ALMANYA F. Almanya'da, gerçek veya tüzel kişinin bir büro veya şube açması aşağıdaki formalitelere tabi bulunmaktadır. A - TÜZEL KİŞİLER F. Almanya'da bir Anonim Şirket şube açmak istediği takdirde, sermayesinin asgari DM karşılığı Türk lirası olması gerekmektedir. (1) Yatırımcılar, kıyılar ve tatlı sularda (göllerde) gemicilik yapacak şirketler kuramazlar, radyo, televizyon, telefon ve telgraf gibi iletişim kummlan ve ülke içi uçak seferleri yapacak firmalar oluşturamazlar. Ancak yabancılar yüzde yirmi oranında hissesine sahip olabilecekleri Telegraph and the Communications satelitte Corporation finnaiarı dışında kalan ve yukarda sayılan sektörlerde yatırımı olan ABD orijinli bir şirketin % 25'e kadar hissesine sahip olabilirler. Yerli ve yabancı yatırımcılar ülke için hava taşımacılığıyla ilgili bir kariyerin % 5'inden fazlasına sahip olabilmek için Sivil Havacılık İdaresini^ onayını almak zorundadırlar.

18 Şube açmak isteyen firmanın bir Limited Şirket olması halinde ise, sermayesinin asgari DM karşılığı Türk lirası olması icap etmektedir. F. Almanya'da tüzel kişilerin bir şube açması için aşağıdaki hususlar talep edilmektedir: 1) Tüzel kişinin ilgili nizamnamenin (Gewerbe Ordnung) 12. maddesi gereğince, bulunduğu eyaletteki İktisat Bakanlığına başvurarak bir müsaade alması gerekmektedir. 2) Şube açmak için yapılan müracaatlarda, ~~ Ticaret sicilinin tasdikli bir sureti, -~ Son üç yıllık faaliyet raporu, Ana sermayesini tevsik eden noterden tasdikli bir yazı istenmektedir. 3) Bu müracaat üzerine İktisat Bakanhğı, ilgik şehirdeki Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasiyle veya doğrudan doğruya Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu nezdindeki Ticaret Müşavirliğine başvurarak, F. Almanya'da şube açmak isteyen Türk Firması hakkında bilgi istemektedir. 4) Ticaret Müşavir veya Ateşehği, Firmanm Türkiye'de bağh bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasına bir yazı göndererek, aşağıdaki hususlarda bilgi talep etmektedir. Şirketin kuruluşu» sermayesi» ortakları» çahşma konusu» ticari muamelâtı» ekonomik ve mali durumu, itibarı. 5) Ticaret Müşavir veya AteşeUği müraacatçının Türkiye'de bağlı bulunduğu Odadan aldığı bilgileri gizlilik kaydı ile ya doğrudan doğruya F. Almanya'daki ilgili Ticaret Odasına veya ilgili Oda kanalıyla İktisat Bakanhğma ulaştırmaktadır. 6) Eyalet iktisat Bakanlığı, alman bilgilere göre, Şube aç-

19 mak isteyen firmanın mali durumu, itibarı, borçları vs. üzerinde inceleme yaparak bir karara varmaktadır. 7) tzin alma işlemi tamamlandıktan sonra, müstakil olmayan bir şubenin tesis edilmesi halinde ilgili makama müracaatı kâfidir. (Meselâ Münih'te Staatliches Gewerbeamt) 8) Açılacak şubenin müstakil olması halinde ise ticaret siciline kaydolması gerekmektedir. Tam yetkili bir müdürün ve ayrı bir muhasebenin bulunması halinde müstakil şube sözkonusudur. B GERÇEK KİŞİLER 1) Tüzel kişilerin şube açmasında olduğu gibi Özel Kişilerin de ilgili Nizamnamenin (Gewerbeordnung) 12, maddesine göre müsaade alması gerekmektedir. 2) Özel kişilerin ayrıca Yabancılar Polisinden (Auslenderamt) oturma ve çahşma müsaadesi almaları icabetmektedir. 3) Özel kişilere F. Almanya'da şube açma müsaadesi verilirken, bunların iştigal konuları da. Alman Ekonomi Politikası bakımından da incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. 4) Diğer taraftan şube açmak isteyen özel kişilerin F. Almanya ile sıkı ticarî ilişkiler kurmuş olmaları gerekmektedir. 5) Tüzel kişilerin şube açmalarında olduğu gibi Alman İktisat Bakanhğmca Ticaret Müşavirliği kanah ile bilgi toplattırılmakta ve inceleme yapılmaktadır. Ancak özel kişilerin u!be açması Tüzel kişilere nazaran güçlük arzetmektedir. IV. BELÇİKA Belçika'da büro veya şube açmak isteyen yabancıların Belçika kanununa göre uyması gereken bazı mevzuat ve formaliteler bulunmaktadır. Bu mevzuata göre Belçika'da büro (succursale) açmak isteyen bir Türk firmasının; Ticaret siciline kaydolması

20 Şirketin kuruluş sözleşmesinin ve Belçika'da yapabileceği kanunî işlerin Belçika Resmî Gazetesinde (Moniteur Belge) yayınlanması gerekmektedir. Bu dokümanlarla birlikte aşağıda belirtilen durumlara göre hazırlanacak evrakların Ticaret Mahkemesine ibrazı zorunludur. A) YABANCILARIN ÜLKESİNDE TAMAMLAMASI GEREKEN FORMALİTELER : 1 Belçika'da ticarî faaliyette bulunmak isteyen yabancı, eğer kuruluş sözleşmesini noter huzurunda imzalamışsa veya sözleşme notere ibraz edilmişse, sözleşmenin onaylı kopyasını alır. Sözleşme Fransızca veya Hollanda lisanında düzenlenmişse noterden onaylı iki kopya alınması şarttır. Bu lisanların haricindeki lisanlar için sözkonusu şartın yerine getirilmesi gerekmez. 2 Eğer kuruluş sözleşmesi noter aracılığı ile düzenlenmemişse, şirketin kuruluş sözleşmesine göre imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri, müdürleri veya ortakları üzeri pullu bir sözleşme düzenlemelidir. Bu şekilde düzenlenmiş sözleşmede Fransızca ve Hollanda lisanında hazırlanmışsa iki kopya olarak tanzim edilecektir. 3 Sözleşmelerin düzenlenmesi esnasında, şirketi temsile yetkili kişiler ve şirketin faaliyet adresi ilân edilmelidir. Bu vesikada pullu ve iki nüsha hazırlanmalıdır. 4 1, 2 ve 3 maddelerde belirtilen evraklarda bulunan imzalar yabancının ülkesinde Belçika Konsolosluğu tarafmdan onaylanır. B) BELÇİKA'DA TAMAMLANMASI GEREKEN FORMALİTELER : 1 Yabancının bulunduğu ülkedeki Belçika Konsolosluğunun onama imzası bu defa Brüksel'deki Yabancı îşler Ba-

21 kaîıhğı (Ministâre des AffâireB Etrang^res) tarafından onanır. 2 Eğer sözleşme Fransızca veya Hollanda Usanmdan başka bir lisanda düzenlenmişse, İstinaf Mahkemesi (Courd' Appel) başkanı tarafından imzası onaylanmış bir tercüman tarafından tercüme edilmelidir. Tercümeler 2 nüsha hazırlanmalıdır. 3 Yabancının ülkesinde ve Belçika'da tamamladığı evraklar, Belçika'da puuanmalı ve evrakların orijinalleri sicil kayıtlar kabulüne verilmelidir. 4 Orijinal kayıt evrakları Ticaret Mahkemesi şirket sözleşme servisine ibraz edilmelidir. Aynı zamanda sicil gazetesinde ilânı temin amaciyle 2. kopyalarda aynı Mahkemeye bırakılır. Resmî Gazetede ilân sağlandıktan sonra ticaret tescili için başvuru yapılır. Şube veya büro yöneticileri, ortakları 3. şahıslara karşı aynı bir Belçika firması gibi sorumludurlar. DİĞER FORMALİTELER : Belçika'da bir şube açmaya hak kazanmış bir firma mali kanunlara uymaya, muntazam bir muhasebe kayıtları düzenlemeye, ticari dokümanlarını gereğince hazırlamaya, hatasız bir yazışma dili kullanmaya, faaliyeti ile ilgili kanunî düzenlemelere uymaya, Belçika'da bulunan yabancı işçi çalîştırıyorsa bunlara ait kayıtları eksiksiz tutmaya ve bunlara ilişkin sosyal sigorta mevzuatını uygulamaya mecburdur. NOT : B'^lçika'da büro açmak isteyen bir yabancıya Belçika Ticaret Odası yapılması gereken tüm işlemler konusunda yardımcı olmaktadır. V. ÇEKOSLOVAKYA Çekoslovakya SosyaUst Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların sınırları içerisinde ternsilcilik kurul-

22 ması ve faaliyette bulunulmasında yabancı kişilere izin vermede Merkezi Otorite yetkilidir. İzinle ilgili müracaatta, tüzel veya gerçek kişinin ticaret unvanı, ikametgâhı (daimi) iş konusu ve hacmi, kurulu faaliyetin konusu, izin belgesi, yasal durum ve yasal temsilcinin kimliğinin resmi belgelerce kanıtlanmış olması, evvelinden bugüne Çekoslovak kuruluşları ile kurulan ekonomik ilişkiler ve hacimlerinin belirtilmesi gerekir. Başvuruda yabancı kişi, taraf olduğu ticarî işlerde temsil etme yetkisini verdiği yasal yardımcısını Çek tabiyetinde göstermeli, anılan belgeleri Çek ve Slovak dilinde yazmalı ve mutlaka yasal temsilcisi tarafından imzalanıp 5 kopya halinde Merkezi Otoriteye vermelidir. Merkezi Otorite istenilen bilgilerin olmaması veya beyan edilenle resmi belgeler arasında fark olması halinde talep sahibini çağırmaktadır. Talep sahibi davete uymazsa başvurusu reddedilmektedir. Merkezi Otorite yabancı kişinin Çekoslovakya'nın koşullarına ve durumuna uygun faaliyette bulunmasını şart koşar. Ayrıca anılan kişinin memleketi arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesine kalkıda bulunup bulunmayacağını da hesaba katarak karar verir. Merkezi Otorite 42/1&80 sayıh Kanunun 38. bendi uyarınca verilen ticarî temsilcilik iznini aşağıdaki durumlarda tamamen veya kısmen kaldırabilir. 1) Ticarî temsilcilik faaliyetinin yürütülmesi sırasında Çekoslovakya yasalarına veya kurallarına aykırı davranışlarda bulunulması ve izin verilirken şart koşulan kuralların ihlâl edilmesi, 2) İzin verilirken bulunan koşulların ve durumun değişmesi veya sona ermesi, 3) Önemli bir Çekoslovak ulusal ekonomi kuruluşunun temsilciliğin kaldırılması talebinde buhmması.

23 VI. FAS Türk firmalarının Fas'da büro ve şube açmaları hiçbir formaliteye tabi olmayıp, büro açacak firma, büro açacağı yerin Belediyesine kiraladığı büronun adresini bildirip bilâhare ilgili makamları haberdar etmeleri gerekir. Ön izin alma mecburiyeti yoktur. VII. FRANSA Fransa ile ticarî faaliyette bulunmak istenildiği takdirde özel bir rejime tabi tutulmaktadır. Fransa'da ticarî bir faaliyetle meşgul olmak isteyen yabancı ülke vatandaşları önce bir ikamet müsaadesi ve bir yabancı tüccar kartı almak mecburiyetindedir. Bu özel hüviyet kartı (12 Kasım 1938, 2 Şubat 1939 tarihli sayıh ve 27 Ekim 1969 tarihli kararname) lerle tanzim edilmiş olup Fransa'da şahsen ticaret yapmak isteyen veya bir kollektif şirkete ortak, bir adî yahut eshamh (tahvil) komandit şirkette komandite, bir limited şirkette yönetici, bir anonim şirkette yönetim kurulu üyesi veya genel müdür olmak isteyen kişilere gereklidir. Bu kart, Fransa'da kurulmuş yabancı bir şirket şubesinin başında bulunan sorumlu müdür yabancı uyruklu ise gene gerekli olmaktadır. Bu sorumlu müdür Fransız uyruklu ise kart şirketin yöneticisinden istenmektedir. Anılan kartı Fransa dışında ikamet eden yabancılar, ikamet ettikleri ülkedeki Fransız Konsolosluklarından, Fransa'da ikamet eden yabancılar kart talebini doğrudan doğruya bulundukları bölgedeki Valiliklere yapmalıdır. Paris için müracaat yeri ise. Polis Müdürlüğüdür. Adresi: 7 Boulevard du Palais Paris, Merdiven F, Kat: 1 Büro 1510, Tel : dir. Talep sahibinin m^ral ve meslekî garantileri, işe vukuf _ 20

24 derecesi yerel veya bölgesel ekonomisinin ihtiyaçları gözöntinde bulundurularak anılan kartın verilmesine karar veriür. Kartı bulunan talep sahibinin şubesinin 23 Mart 1967 tarihu ve sayıh Kararnamenin 18. maddesi gereğince Ticaret Siciline kaydedilmesi ve gene aynı maddeye göre ikametgâhı ve ticarî ikametgâhı Fransa dışında olan ve Fransa' da bir şube, bir acenta veya herhangi bir müessese açan gerçek veya hükmi şahıslar, açılış tarihinden itibaren 15 gün içinde şube, acenta veya müessesenin bulunduğu mahaldeki Ticaret Mahkemesine müracaat ederek kayıt talebinde bulunacaktır. Şirketin sorumlusu eğer bir yabancı şirketin temsili sözkonusu ise, şirket statüsünden iki nüsha Fransızcaya tercüme ettirip, şirke^ yetkililerine tasdik ettirdikten sonra ilgih makama tevdii edecektir. Mali bakımdan Fransa'da yerleşik şahıslar Fransız veya yabancı kaynaklı gelirlerinin bütünü üzerinden vergilendirilirler. (Memleketlerinde kazandıkları gelirin vergisi şahsen ödediklerini ispat ederlerse, bunlar için ayrıca Fransa'da gelir vergisi ödemezler.) VIII. IRAK Yabancı ülke firmalarının Irak'ta büro açması konusundaki şartlar şunlardır: 1 Büro açmasına izin verilen firmalar : -- Irak'ta iş yapmakta olan inşaat firmaları Toprak ıslâhı konusunda Irak'ta faahyet gösteren firmalar Computer, makinalar, otomotiv sanayi ürünleri gibi satış arkası hizmet gerektiren malları Irak'ta satmakta olan firmalar. 2 Büro açmasına izin verilmeyen fîrttıalar : Satış arkası hizmet gerektirmeyen, malların satıcısı firmalar ~ n

25 Müşavirlik firmaları % 50 den fazla bölümün Irak dışında imal edilen sanayi mamulleri ile ilgili firmalar. Irak'ta şube açabilmek için yabancıîarm önceden Irak Ticaret Bakanlığından izin almaları ve açtıkları ofisleri de mevzuat gereğince mahalli Ticaret Odasına kaydettirmeleri zorunludur. Irak Ticaret Bakanhğmca gerçek ve tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgeler şunlardır: a) Şirketin adı, milliyeti, b) Şirketin merkezinin tam adresi veya adreslerinin listesi (eğer varsa Irak'taki adresi), c) Şirketin kuruluş statüsünün veya şirket olduğunu gösterir bir sertifikanın veya şirketi kuran mukavelenin tasdiku bir kopyası (Ticaret Odasından alınmış sertifikanın bir kopyası). d) Şirketin dünyadaki kollarının veya şubelerinin tam listesi, e) Şirketin yönetim kurulu üyelerinin isim listesi, f) Irak'taki şubeyi yönetmeye yetkili ve Irak'ta ikamet eden kişilerin isimleri ve tasdikli vekâletnameleri ile birlikte adresleri. g) Şirketin Irak'taki tescil ajandalığmm ve yasal danışmanının adı ve adresi h) Şirketin çalışma konusu, ortaklarının ve en büyük hisse sahibinin idare ve kontrol edenin adı, adresi ve milliyeti EK BİLGİLER (Kuruluş isterse verebilir) Yahudilerle olan ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda sorulan sorularm cevaplandırılması ise kuruluşun veya varsa yan kuruluşun menfaatinedir. 1 tsraîl'de haleö veya bir zamanlar şubeniz, fabrika

26 HİZ, kuruluşunuz varmı idi veya israil'e böyle birşey satümz mı? 2 Ortadoğu ve Milletlerarası işleriniz için İsrail'de şimdi veya bir zamanlar gmel temsilciliğiniz veya bürpnuz var mı? 3 ^ Şimdi veya geçmişte herhangi bir israil firmasjnm veya teşebbüsünün hissedarı oldunuz mu? 4 Herhangi bir israil firmaşmm v^ya t?şqbböwnön teknik yardımcılık veya müşavirlik $övşvini şimdi veya bir zamanlar yürüttünüz mü? 5 Herhangi bir israil firmasmı veya teşebbüsünün israil içinde veya dışında halen veya bir zamanlar Lanse ettiniz mi? 6 Hangi şirketlerin hissedansmız? Her kuruluşun ismini ve milliyetini ve toplam kapitaldeki hissenin %'sini belirtiniz? 7 Sizin ser^mayenize hangi şirketler hissedardır, isnıîuî, milliyetini ve sermayenizdeki hisse yüzlerini belirtiniz? KARŞILIKLI ANLAŞMA SERTİFİKASI Irak kuruluşlarınm benzeri şubelerinin tescili hükümlerini bu ülkenin kanunlarına göre geçerli olduğunu ve Irak'lılarin bu şubeleri yönetmelerine hakları olduğunu teyit ederiz. 1 - Kuruluş kendisine verilen proje veya projeleri tasfiye edip açmış olduğu şubeyi tebuğ edilen tarihten sonra iki ay içinde kapatmak ile yükümlü olacaktır. 2 Tescil ajanlı şirketin tescil bürosu ile avukathk bürosunun ortak çahşması ile seçilecektir. 3 Eğer bir yabancı firma belirlenen süre içersinde bir şube açmak için başvurmaz ise ilk 15 gün içinde günde L. bu süre sonunda hergün için D. ödeyecektir. 4 Eğer bü* yabancı firma kendisinden istenen yıllık bilanço veya yasal bilgileri veya işçiler hakkındaki bügüerî zamanında vermez ise üçüncü madde kendi aleyhine uygulanır,

27 ıx. INGILTERE A ^ YENİ BÎR FİRMA KURMA : İngiltere'de bir iş kurmak isteyen, ancak çalışma izni bulunmayan yabancılarm gerekli müsaadeyi elde edebilmeleri bazı şartlara baglidn*. Aranılan şartlar arasında enaz Sterlinlik yatırım yapılması bu paranın Birleşik Krallıkta bulunduğunu tevsiki, kurulacak işyerinin yeni istihdam imkânı yaratması ve bu işten elde edilecek gelirin kişiyi ve bakımıyla sorumlu olduğu kişilerin geçimi için yeterli olması gibi hususlar yer almaktadır. Yabancıların İngiltere'de şirket kurmaları İngiltere Merkez Bankasımn (Bank of England) müsaadesine gerek vardır. İngiltere'de faaliyette bulunan şirketler iki ana grupta mütalaa edilebilir. 1 Özel Şirketler: Bu şirketlerin hissedriarı en az iki en çok 50 kişidii-. Şirketin hisse senetlerinin borsalarda satımı sözkonusu ohnadığı için hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Anılan şirket hisse itibariyle sınırh (Limited by share), teminat itibariyle smurlı (Limited by Guarentee), sınırsız (Un Limited) olmak üzere gruplanmaktadır. En yaygın kuruluş şekli ise hisse itibariyle sınırlı olanıdır. 2) Kamu Şirketler : Ortakların sayısı en az 7 olmahdır. Bu tür şirketlerin hisse senetleri borsalarda işlem gördüğünden halka histee senedi ve tahvil satabilirler. Bu şirketler de özel şirketler gibi üç grupta sınıflandırılmaktadır. Anılan şiı ketlerin kurulması için aşağıdaki belgeler gerekmektedir. a) Firmanın unvanı, limited olup olmadığı, adresi, iştigâl konuları, sermayesi ve bu sermayeyi oluşturan hisselerin dağıhmını içeren form. (Mermorandum of Association) Bu form kurucu hissedarlar tarafından imzalanmaktadır. b) Şirketin çalışmasını düzenleyen ve idarecilerin yetkilerini gösteren belge (Articles of Association).

28 c) Sermayenin niteliğini gösteren (Statemant of Capital) form. Limited şirketlerde tahakkuk ettirilen «Capital duty» adh vergiye esas teşkil etmektedir. d) Şirketin ilk müdürleri ve sekreterinin isim adres ve milliyetleri. İngiltere'de genellikle şirket veya firma kurulması ile ilgili formların doldurulması işlemi, Şirketler Kanununca öngörülen esaslara uygun olduğunu gösterir şirket kuruluşuyla görevlendirilmiş (Sollicitor) avukatlar aracıhğıyla yapılmaktadır. Yukarıda anılan belgelerin aşağıdaki adreslere gönderilmeleri gerekmektedir. İngiltere ve Galler Bölgesinde Kurulacak Firmalar İçin: The Registrar of Companies Companies House, City Road, London ECIY IBB. İskoçya'da kurulacak firmalar için: The Registrar of Companies, Exchequer Chambers, Edinburah EH2 2DJ. Kuzey İrlanda'da kurulacak firmalar için: The Registrar of Companies of Commerce. Law Court Buildings. May Street. Belfast BTl 4JX İngiltere'de şirketler kanonuna tabi olmayan şirket türleri de mevcuttur. Bunlar; isimlendirilen şirketin sorumluluğunun ve kârın tamamen bir kişiye ait olması (sole trade) bütün ortakların smırsız sorumlu olduğu kuruluşlar, (Partner-

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

TORK FIRMAlARıNCA. REHBERUK YAYıNLARı Dıı(SI NO: 8. ISTANBUL TICARET ODASı YURT. IUŞKIN IŞLEMLER VE YARARlı BilGILER. DıŞıNDA 60RO ~ ŞUBE AÇıLMASıNA

TORK FIRMAlARıNCA. REHBERUK YAYıNLARı Dıı(SI NO: 8. ISTANBUL TICARET ODASı YURT. IUŞKIN IŞLEMLER VE YARARlı BilGILER. DıŞıNDA 60RO ~ ŞUBE AÇıLMASıNA REHBERUK YAYıNLARı Dıı(SI NO: 8 ISTANBUL TICARET ODASı TORK FIRMAlARıNCA YURT DıŞıNDA 60RO ~ ŞUBE AÇıLMASıNA IUŞKIN IŞLEMLER VE YARARlı BilGILER l etıınbu l - 1978 REHBERLIK YAYıNLARı DIZISI NO: 6 ISTANBUL

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI F-75/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2

YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI HAKKINDA TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2 Bu Tebliğin amacı 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Kararnamenin Eki Yabancı Sermaye Çerçeve Kararına göre verilecek müsaadelerle ilgili müracaat

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) (*) 1 Çalışma izni (Eğitim sektörü)

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-43/REV.02 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince. HARÇ: (FORM NO. M.Ş. 32) Şirket No: ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.. LİMİTED in.. 20.. tarihi itibarıyle YILLIK RAPORU

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56 İstanbul, 24 Mayıs 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56 KONU : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Tabi Şirket ve Şubelerce Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne Gönderilmesi Gereken Bilgi Formları

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyete geçebilmek için, Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 21 inci maddesine göre, Faaliyet Gösterilecek Sınıflarla

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KONU:YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ SERMAYELERİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ GÖNDERME SÜRELERİ

KONU:YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ SERMAYELERİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ GÖNDERME SÜRELERİ www.nexiabursa.com Sirküler Tarihi : 11.05.2009 Sirküler No : 800 KONU:YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ SERMAYELERİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ GÖNDERME SÜRELERİ 4875 sayılı

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-42/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 ÖZET Kürdistan Özerk Bölgesi nde yabancı bir şirketin şubesini açmak mümkün. Şirket ya da şubeye karar verilirken vergisel

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/22 İstanbul, 18 Şubat 2005 KONU : Elektronik Ortamda Beyanname

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Sirküler No : 2015/42 Sirküler Tarihi : 15.05.2015

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Sirküler No : 2015/42 Sirküler Tarihi : 15.05.2015 Sirküler No : 201/42 Sirküler Tarihi : 1.0.201 Konu : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun ve Yönetmelikte Yapılan Belirlemelere İlişkin Hatırlatma 17.06.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 487

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-45/REV.04 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı