İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması"

Transkript

1 JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler ve uygulamaları, topografik resimler ve uygulamaları, çizim programlarının ( Grapher ve Surfer ) kullanımı ve uygulamaları GeometrikÇizimler, Ölçek ve Ölçülendirme Sistemleri, Basit Düzlemsel Yüzeyler ve Parça Resimleri, Konik ve Paralel Perspektifler, Geometrik Yapıdaki Parçaların Kotlu ve Eylenik Dik Izdüşümleri ve Teknik Resimler, Topoğrafik Resimler ve Uygulamaları, Zeminde Kesit Alma, Platform ve yol, Enine-Boyuna Kesit. JFZ102 Bilgisayar ve Programlama I Office yazılımları,microsft Word, Microsoft Excel,ve Microsoft Power Poınt kullanımı ve uygulamaları Fortran 90- proglama deyimleri alt programlar kütük ve tanımlamaları jeofizikle ilgili uygulamalar İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı ve cepheler, Mondros mütakeresi, Milli ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli. JFZ104 Ölçme Bilgisi Boy Ölçme, Yüzey Ölçme, Poligonasyon, Nivelman, Harita, Plan Tanımı ve Çizimleri, Jeofizikte Karelaj ve Kesitlerin Hazırlanması, Kartografya, Planimetre, Ölçme nokta ve Zemin Işaretleri. TDB102 Türk Dili-II 1. Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. 2. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). 3. Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. 4. Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). 5. Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri) 6. Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. 7. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. 8. Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek). JLJ114 Mineraloji ve Petrografi Jeoloji'nin Tarihçesi, Tanımlar, Arzın Oluşumu, Arzın Şekli, Arzın Sıcaklığı, Arzın Genel Yapısı, Arzın Yaşı, Depremler, Yerkabuğunu Oluşturan Mineral ve Taşlar, Mağmatizma, Stratigrafi, Metamorfizma. FİZ102 Fizik II Elastik ortamda dalgalar, ses dalgaları, ışığın tabiatı ve yayılması, ışığın küresel ve düzlemsel yüzeylerde yansıması, kırılması, ışık prizması, mercekler, girişim ve kırınım, polarizasyon, ışımada kuantum teorisi, Coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, akım ve direnç doğru akım devreleri, mıknatıslık alanı, akım taşıyan iletkenlere etkiyen magnetik kuvvetler, bir akımın magnetik alanı ve magnetik özellikleri, indüksiyon e.m.k., sığa ve kondansatörler, indüksiyon ve geçici akımlar, alternatif akımlar, elektromagnetik dalgalar. TDB101 Türk Dili-I 1. Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. 2. Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. 3. Atatürk ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları. 4. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. 5. Yazım kuralları ve uygulaması. 6. Noktalama işaretleri ve uygulaması. 7. Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Devrimlerin fikri yönü, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı devletinin sosyal ve toprak durumu, Sanat ve ticaret, Osmanlı devletinde çöküşü önlemeye çalışan fikir akımları ve yenileşme denemeleri, Lale devri, Tanzimat devri, Meşrutiyet devri, Fikri akımları. İÇA101 İngilizce Çeviri ve Anlama I İçerik hazırlanmaktadır MAT101 Matematik I Fonksiyon, limit ve süreksizlik, belirsizlikler; Türev (hesaplama teknikleri, ters fonksiyonların türevleri); Diferansiyel, yüksek mertebeden türev ve diferansiyel. Parametrik fonksiyonun 1. ve 2. mertebeden türevleri, eğrilik ve eğrilik merkezi; Diferansiyel hesabın temel teoremleri (Roll, Lagrande, Couchy tepremleri); Türev teknikleri ile fonksiyonların araştırılması; L Hospital kural ve uygulamaları, belirsiz integral, özellikleri ve integral tabloları, integralleme teknikleri, belirli integral, tanım, özellikleri ve hesaplanması, polarkoordinatlar ve uygulamaları, alan, hacim, uzunluk ve yüzey alanlarının, sayısal integralleme yöntemleri. FİZ101 Fizik I Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği,iş ve enerji, parçacık sistemlerinin dinamiği, momentum ve çarpışmalar, dönmenin kinematiği ve dinamiği,katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi akışkanların mekaniği, sıcaklık ve ısı. KİM100 Genel Kimya Kimya ve madde, Atom ve molekül kavramı, iyonlar,atom ve molekül ağırlıkları, temel yasalar semboller kimyasal formüller ve denklemler reaksiyon hızı ve denge kimyasal bileşim çözünürlük iyonlar ve kristalizasyon asit tuz baz kavramı yükseltgenme ve indirgenme maddelerin tanımı gazlar sıvılar katılar atomun yapısı modern atom yapısı kimyasal bağlar iletkenlik yarı iletkenlik elektro kimyasak piller JLJ113 Genel Jeoloji Tanımlar, Metamorfizma, Tektonik, Epirojenik Hareketler, Jeoseklinal, Peneplen, Epirojenez ve Sedimantasyon Arasındaki Ilişkiler, Transgresyon ve Regresyon, Konkordans ve Diskordans, Atmosfer, Iklim, Ayrışma, Taşınma, Aşınma, Bırakma, Diyajenez Tanımlar, Fayların Genel Özellikleri, Fayların Sınıflandırılması, Transversal Kesitlerde Fayların Incelenmesi, Çeşitli Faylarda Atım, Fay Grupları, Horst ve Grabenler, Orojenezler, Levha Tektoniği.

2 JFZ103 Jeofizik Mühendisliğine Giriş Jeofizigin tanımı, konusu, tarihçesi, uğraşı alanları, dalları, yan dallarla ilişkisi, yeryuvarının oluşumu, yeryuvarının genel özellikleri, şekli, boyutları, atmosfer hareketleri, meteorolojik ön bilgi, nemlilik, rüzgar gülü, yönler, yerkabuğu ve yeriçi, yerçekimi ve izostatik hareket, yermanyetik alanı, kayaçların mıknatıslanması ve paleomagnetizma, yeriçi sıcaklığı ve kimyasal bileşimi, litosferdeki hareketler (depremler), deprem şiddet ölçeği, depremlerin tanımı, çeşitleri, yeriçinin deprem dalgaları ile incelenmesi, oşinografi, karasal ve denizsel gel-git olayları. MAT103 Lineer Cebir Kombinezon hesapları,aranjman,permütasyon,binom formülü,r ve C de vektörler ve vektör işlemleri,lineer denklem sistemleri ve gauss yöntemi ile çözümü,matrisler ve matris işlemleri,denk matrisler ve lineer denklem sistemlerinin çözümü,determinantlar,özellikleri,uygulamaları lineer denklem sistemlerinin cramer yöntemi ile çözümü,vektör uzayları lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler,vektör uzayının tabanı ve boyutu,özvektörler MAT102 Matematik II Sayısal diziler ve seriler, yakınsallık kriterleri, ıraksaklık. Değişik işaretli seriler, Leibnitz teoremi, mutlak ve şartlı yakınsallık, fonksiyonel seriler, yakınsallık aralığı, düzgün yakınsallık, yakınsallık kriterleri, düzgün yakınsak serilerin integrallenmesi ve diferansiyellenmesi, kuvvet serileri, Abel teoremi, yakınsallık yarıçapı, kuvvet serilerinin uygulamaları, Taylor ve Maclourin serileri, binominal seri uygulamaları, Fourier serileri ve uygulamaları, çok değişkeli fonksiyonlar (limit, süreklilik, kısmi türevler), kapalı fonksiyonların türevleri, çok değişkenli fonksiyonun tam diferansiyeli, çok değişkenli fonksiyonlarınekstramumları, iki değişkenli fonksiyonların Taylor ve Maclouren serileri, değişken dönüşümleri ve Jakobienler, kutupsal ve küresel koordinatlar. JFZ206 Jeofizikte Veri İşlem II Giriş, peryodik fonksiyonlar ve Fourier dizileri, Fourier dönüşümü, Fourier spektrumu, çok boyutlu Fourier dönüşümü ve spektrumu, Hankel, Hilbert ve Hartley dönüşümü, spektrum hesaplamalarında ön işlemler, örnekleme kavramı, trend giderilmesi, sonlu uzunlukta verilerin spektrum analizi ve pencereler, güç ve güç yoğunluğu spektrumu, özilişki fonksiyonu, gözlemsel verilerle spektrum hesaplanması, çapraz ilişki ve çapraz güç yoğunluğu spektrumu. JFZ202 Sayısal Çözümleme Iç değer bulma, doğrusal ve Lagrange yöntemi, sonlu farklar, Newton-Gregory, Newton geri fark bağıntıları, analitik olmayan fonksiyonlarda kök bulma, Newton-Raphon yöntemi, sayısal türev, sayısal integrasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaştırma, en küçük kareler yöntemi, Fourier serileri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: Gauss ve Gauss-Jordan yok etme yöntemleri, Gauss-Seiden iterasyonu. JFZ214 Arama Jeofiziği (Sismik) Basit fiziksel tanımlar, sismik dalga çeşitleri ve yayılmaları, ışın teorisi, sismik dalga izlerinin geometrisi, arazi çalışmaları, enerji kaynakları, veri toplama metodları, jeofon dizilim ve düzenlemeleri, sismik gürültüler, statik ve dinamik düzeltmeler, sinyal teorisine giriş, sismik veri işlem, migrasyon. JFZ204 Elektromanyetik Teori Vektörel analiz, statik elektrik alan,statik manyetik alan Coloumb kanunu nokta yükün alaný gauss kanunun integral formu, diferansiyel formda gauss kanunu potansiyel fark, Maxwell rotasyonel eþitlði, diferansiyel formda faraday kanunu Maxwell II. rot eþitliði JFZ218 Jeofizikte Matematiksel Yöntemler Vektörler, Karmaşık Sayılar, Matris işlemleri, Limit, Kısmi Türev, İntegral, Fonksiyonlar, Diferansiyel denklemler ve bu yöntemlerin Jeofizik te uygulama alanları ve metodları,. JFZ212 Arama Jeofiziği (Elektrik) Kayaçların ve minerallerin elektriksel özellikleri, elektrik potansiyel çeşitleri, elektrik iletkenlik, elektrik yöntemlerde standart aplikasyon, elektrod açılım sistemleri, doğal kaynaklı yöntemler, Stato-Mooney teorisi, self potansiyel yöntemi, ekipman, arazide uygulama işlemleri, self potansiyel verilerinin değerlendirilmesi, bozucu etkiler, SP de harita ve kesit alma yöntemleri, rezistivite yöntemleri, inhomojen ortam, elektrik alanın ve potansiyelinin bir arakesitte dağılımı, ekipman, özdirenç ve görünür özdirenç, özdirençte kullanılan elektrod açılımları, saha uygulamaları, bakım, onarım, test, kalibrasyon işlemleri, yazım ve hesap, rezistivite büro işlemleri, değerlendirme yöntemleri, IP yöntemi, ekipmanı, IP metodunu bozan etkiler, IP yönteminde arazi uygulamaları. JLJ216 Stratigrafi Tanım ve jeolojinin diğer dallarıyla ilişkisi, dünyanın oluşumu, eski kıtalar, kalkanlar, taş oluşumu döngüsü, taşların sınıflandırılması, stratigrafik dizilim, stratigrafi birimleri, zaman stratigrafi çizelgesi, jeolojik zaman süreci, tarihsel jeoloji,stratifikasyon, yaş ilişkileri, ilksel tabaka şekilleri, tabaka alt ve üst yüzeyi belirteçleri, fasiyes ve ortamlar, stratigrafik sütun kesiti hazırlanması, stratigrafik korelasyon, jeolojik harita ve kesit kavramı, tanımlar, tabakaların dış özellikleri, iç yapıları, zaman stratigrafi, kaya stratigrafi ve biyostratigrafi birimleri. JFZ207 Bilgisayar ve Programlama II Bilgisayar ve çalışma prensibi, Binary sayı sistemi ve mikroişlemciler, Programlama Algoritması nedir? Fortran Derleme, Linux ve Windows ortamında derleme ve hata ayıklama nasıl yapılır, Fortran Programlama Komutları ve Teknikleri, Linux İşletim sistemine giriş, Internet ve Jeofizik Programlar, Detaylı arama teknikleri, Programcılıkta ve Internet ortamında karşılaşılan genel sorunlar ve çözüm yöntemleri, Sunum hazırlama teknikleri, Yaygın kullanılan jeofizik programlar ve uygulamaları, MATLAB, SPSS gibi program paketleri ve işlevleri. JFZ203 Jeofizikte Veri İşlem I Veriler, sınıflandırılması, temel istatistik kavramlar, histogramlar ve frekans dağılımları, istatistikte momentler, ilişki, olasılık, olasılık dağılımları, istatistik testler, örnekleme kuramı, verilerin yuvarlatılması, zaman, uzay, frekans ve dalga sayısı ortamları, özilişki, karşıt ilişki. JFZ213 Arama Jeofiziği (Manyetik) Manyetik prospeksiyonun tanımı ve diğer prospeksiyonlarla ilişkisi, arazi ölçmeleri için yapılan hazırlıklar, ölçme noktaları ağı ve manyetik ağ, profil ve nokta aralıklarının seçimindeki kriterler, ölçü alma şekilleri, manyetik ölçü ve hesap karnelerinin hazırlanması ve hesaplar, manyetik prospeksiyonda düzeltme ve indirgemeler, yersel, zamansal ve aletsel düzeltmeler, manyetik ölçmelerden harita hazırlanması ve konturlama, manyetik harita ve kesitlerin değerlendirilmesi, basit geometrik modellerin manyetik anomalileri, manyetik parametrelerin bulunması, derinlik hesapları, Nettleton manyetik anomali formülleri. JLJ217 Yapısal Jeoloji Kayaçların kuvvetler altındaki davranışları, çatlaklar, faylar, kıvrımlar, uyumsuzluklar, klivaj, çizgisellik, budinaj, levha tektoniği, düzlemsel ve çizgisel yapıların tektonik konumları, V kuramı, projeksiyonlar, jeolojik harita ve kesit uygulamaları. MAT201 Diferansiyel Denklemler

3 Iki katlı integraller ve uygulamaları (alan, hacim, yüzey alanları), üç katlı integraller ve uygulamaları, vektörel fonksiyonlar, limit süreklilik ve integrasyonları, doğrultuya göre türev, gradyen, diverjan, rotasyonel ve laplasyen kavramları, eğrisel integraller, yüzey integralleri, d,verjans, gauss, stokes formülleri, diferansiyel denklemlerde genel tanımlar, birinci mertebeden diferansiyel denklemlere giriş (değişkenlerine ayrılabilir homojen, homojen hale getirilen lineer diferansiyel denklemler, Bernouli Riccati diferansiyel denklemler JFZ211 Arama Jeofiziği (Gravite) Gravite haritalarının hazırlanması, örnekleme ve haritanın gridlenmesi, yoğunluk tayinleri rezerv tayini, topografya düzeltme, türev yöntemleri, kütle yanal sınırı tayini, analitik uzanım yöntemleri, Fourier tekniği ile kütle derinlik tayini, model kütle uygulamaları, haritanın değerlendirilmesi, Talwani tekniği üzerine çalışmalar, genel değerlendirmeler. JFZ205 Sondaj Tekniği Kayaların fiziksel dirençleri, delici aletlerin mekanik özellikleri, kaya yumuşatıcı, sondajın tanımı, amacı, teknoloji ve türleri, etimoloji, kuru delme, borulama, tecrit, çakıllama ve filtreleme, işletme kuyularının iyileştirilmesi, malzeme, arazi, personel ve diğer etkenler, yağlama, numune alma, hazırlama ve belirleme, sondajcılık işletmeciliği, delici aletlerin mekanik özelllikleri, karbürler, elmas, kaya yumuşatıcılar, saldırma aletlerinin basit teorisi, kesici ve delici alet tipleri, sondaj makinaları, manevra işlemi, tahlisiye işlemi, takım sıkışma nedenleri, kurtarma yöntemleri, su kaybı eğrileri, enjeksiyon, şerbetler, makro karot determinasyonu ve numune hazırlanması, kırma, öğütme ve eleme işlemleri, sondaj stampı. JFZ358 Kuvvetli Yer Hareketleri ve Depremden Korunma (SOS-2) Depremler, felaketler ve korunma, kuvvetli yer hareketi, deprem dalgasının spektrumu, ivme ölçümleri, İnşaat alanı seçimi ve sismik tehlike değerlendirmesi, Binaların depreme dayanıklılığının geliştirilmesi, Deprem risk modellenmesi, Risk azaltma çalışmaları, Depremlerin modellenmesi, Deprem için ölçeklendirme kuralları, Deprem enerji dengesi, Karmaşık sistemlerin fiziği: deprem uygulamaları, Sismik tehlike değerlendirmesi ve bölgesel ölçekte alanın etki değerlendirmesi, Deprem olasılığı hesabına yaklaşım, Zamandan bağımsız tehlike hesabı, kestirimi ve bunların kesinliği, Deprem olasılığı üzerine araştırmalar, Bir depremin olma ihtimali, Sismik risk azaltımı. JFZ312 Kuyu Logları Mekanik Sondaj Tanıtımı, Genel Kuyu logları tanıtımı, Formasyon Faktörü, Tuzluluk ve Rezistivite Ilişkisi, Doğal Potansiyel, Statik SP, Baz Hattı Değişimi, Tek Elektrotlar, Rezistivite logu, Normal Rezistivite ve Lateral Log, Kalker Logu, Indüksiyon Logları, Mikrologlar, Sonic Loglar, Radyoaktif Loglar. JFZ322 Jeomanyetizma Tarihsel gelişim, yermanyetik alanın kaynağı bileşenleri, yermanyetik alanının değişimleri, yermagnetik küresel harmonik analizi, dipol alanı, kutupların ters dönmesi, dinamo kuramı, kaya magnetizması, örnek alma teknikleri, manyetik alan temizleme ölçme yöntemleri, jeomanyetik ölçü aletleri, arkeo ve paleomagnetizma, okyanus tabanı açılması, paleomagnetik alanın ters dönmesi. JFZ324 Jeodinamik Üst manto ve kabuk, Türkiye nin kabuk yapısı, neotektoniği, küresel levha tektoniği, kenar türleri, levha tektoniği elemanları, sıcak nokta, manto sorgucu, dom, üçlü eklem, karkıl, yarık erüpsiyon tipleri, rift vadisi gelişimi, üçlü eklem kinematiği, dalam batma tipleri, adayayı tipleri, yayardı çukuru gelişimi, okyanus kabuğunda levha ortası volkanlar, transform fay türleri, hendek türleri, ofiyolitik napları, düşey kabuk hareketleri, levha hızlarının tespiti. JFZ352 Uygulamalı Sismoloji Elastik dalgaların tanecik hareketleri, yakın ve uzak olan deprem fazları, zaman-uzaklık eğrileri, elastik dalga fazlarının ayrımı, dalga cephesi yöntemi, ışının en derin noktası ve hız hesabı, magnitüd hesabı, azimut episantır uzaklığı, ışın parametresi, sismograf transfer fonksiyonu, yapay sismograf hesaplanması. JLJ346 Kaya Mekaniği Kaya mekaniği ve diğer mühendislik dallarının ilişkşisi ve uygulama alanları, kaya mekaniğinde temel kavramlar, gerilme durumları ve dağılım, gerilme analizleri,doğal gerilmeler sekonder ve tersiyer gerilmeler kaya mekaniğinin uygulama alanları JFZ362 Maden Jeofiziği (SS-3) Maden jeofiziğine giriş, Maden aramalarında etüd planlama, Arama jeofiziği yöntemlerinin maden aramalarında uygulanması; Elektrik, Elektromanyetik Gravite, Manyetik ve Sismik yöntem uygulamaları, Madenlerin yeri, derinliği ve rezervini hesaplama yöntemleri. JFZ314 Gravite Yorumlama Rejyonal ve rezidüel ayırım yöntemleri, Türev yöntemleri, Analitik uzanımlar, Basit şekilli yapıların gravite anomalileri, Model konumu ve anomali ilişkileri, Model parametrelerinin hesaplanması, Rezerv tayini. JFZ360 Kaya Manyetizması (TS-2) Magnetik cisimlerin sınıflandırılması, diamagnetizma, paramagnetizma, ferromagnetizma, ferrimagnetizma, minerallerin magnetik özellikleri, oksit mineraller, demir-titanlı oksitler, demir-oksihidroksitler, demir-sülfürler, kayacların magnetik özellikleri, süsebtibilite, magnetik histerisiz, kalıntı mıknatıslanma çeşitleri, arazi ve labaratuvarda kullanılan magnetik aletler, arkeomagnetizma, yer magnetik alanın seküler değişimi, paleomagnetizma, numune toplanması, veri analiz yöntemleri, kalıntı mıknatıslanma testleri, kaya magnetizması ve tektonik hareket ilişkisi, kıtaların kayması ve levha tektoniği-kaya magnetizma ilişkisi, jeoojik termometre ve jeolojik korelasyon ile kayamagnetizması ilişkisi JFZ351 Sürekli Ortamlar Mekaniği Matematik temel, stress analizi deformasyon ve strain, hareket ve akma, genel prensipler, integral dönüşümü, akı, kütlenin sakınımı, süreklilik denklemi, enerji dengesi, görünür deplasman prensipleri, klasik elastisite, genelleştirilmiş Hooke yasası, izotropi, plastisite, akışkanlar mekaniği doğrusal elastisite teorisi. JFZ359 Yeraltı Suyu Arama JFZ331 Sismoloji Esneklik kuramına giriş, elastik dalga denkleminin elde edilmesi ve çözümleri, cisim, yüzey ve kanal dalgaları, deprem oluşumu, magnitüd, enerji, şiddet, yerkabuğu, manto ve çekirdek fazları, zaman-uzaklık eğrileri, episantr belirleme, sismometri ve depremsellik. JFZ301 Süzgeç Teknikleri Doğrusal sistemler, süzgeç kavramı, zaman ve frekans ortamı, frekans süzgeçleme, klasik süzgeç tanımlaması, dalgacık kavramı ve özellikleri, ters süzgeçleme, Wiener- Kintchine kuramı, ön kestirim ve biçimlendirme ters süzgeçler, Wiener-Hopf ters süzgeç tasarımı, iki boyut süzgeç tasarımı, hız süzgeçleri, entropi ve en yüksek entropi

4 spektrumu, polarizasyon süzgeçleri. JFZ311 Arama Jeofiziği (EM) Elektromagnetik teoriye giriş, Maxwell denklemleri, tellürik ve magnetotellürik yöntem, elektromagnetik yöntem, teorik gelişim, karşılıklı indüktans, elektromagnetik ekipman, yerden ölçü alımında kullanılan E.M.Sistemler, polarizasyon elipsi ölçümü (Bieler-Watson yöntemi), şiddet ölçümü, dalım açısı ölçümü (VLEM), sabit vericili VLEM sistemi, bordalama (paralel çizgi) VLEM sistemi, shoot back (geriye atış) yöntemi, Afmag yöntemi, VLF yöntemi, fazbileşeni ölçümü, kompensatör yöntemi, Turam yöntemi, EM de modelleme ve yardımcı abak kullanımı. JFZ343 Zemin Mekaniği Zeminlerin endeks özellikleri, dane boyutu ve dane çapı dağılımı, ince daneli zeminlerin Atterberg (kıvam) limitleri. Zeminlerin sınıflandırılması, USC ve AASHTO zemin sınıflandırma sistemleri. Zemin suyu, permeabilite ve kapilarite, zeminde su akımının matematiksel ifadesi. Zemin gerilmeleri, efektif gerilme kavramı, yüzey yüklemelerinin yol açtığı yatay ve düşey gerilimler. Zeminlerin sıkışması, oturmalar, konsalidasyon teorisi ve oturma zaman ilişkisi. Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma mukavemetleri, kayma mukavemetinin deneysel olarak saptanması. Zemin özelliklerinin iyileştirilmesi, kompaksiyon. JFZ321 Yer Fiziği Evrenin tanımı ve birimleri (yerkürenin oluşumu ile ilgili modeller ve teoriler), güneş sistemi ve gezegenlerin özellikleri (galaktik sisteminoluşumu veya Kant-Laplace teorisinin gelişimi), güneşin ayın ve gezegenlerin yapısı, ısı kaynağı, doğal olaylar, gezegenlerin ve ayın iç yapıları, kıta, okyanus, atmosfer üçlüsünün oluşumu, atmosferdeki tabakalar ve sirkülasyonlar, yerin şekli, yerin iç yapısına genel bakış, izostazi, yerkabuğunun kıtalar e okyanuslar altındaki yapısı, m,nerolojik bileşimi, moho süreksizliği, faz dönüşümleri, mantonun bileşim, viskozite ve atenüasyon, çekirdek ve iç yapısı, kabuk, manto, çekirdek nın davranışları, yerküreninλ, μiçinde elastik parametrelerin tayini ve E, G, ısıl özellikleri (üst ve alt kısım) ve ısıl teoriler, yerkürenin ısı akısı, yerkürenin ısı enerjisi kaynakları üretimi, ısı iletim eşitliği, fiziki ilkeler, kabuk, manto, çekirdek te ısı tayinleri ve iletim şekilleri, sıcaklığın derinlikle değişimi ilgili modeller JFZ341 Doğal Afetler ve Zararlarının Azaltılması Doğal Afetler nelerdir? Doğal Afet zararlarının azaltılması çalışmaları nelerdir, Deprem ve Yangın zararlarının azaltılması için yapılması gerekenler, Deprem dalgalarının etkileri, sönüm ve zemin karakteristikleri nelerdir, Hasarı etkileyen faktörler ve hasar azaltıcı önlemler nedir? Deprem Öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, Erken uyarı ve acil müdahale sistemleri nelerdir, Depremlerin önceden belirlenmesi, Depreme dayanıklı yapı ve güçlendirme nasıl yapılır, Yapısal olmayan ve yapısal hasarlar nelerdir ve bunları azaltmanın yolları nelerdir. JFZ414 Sismik Yorumlama Sismik veri işlem, stragrafik tuzakların belirlenmesi, tuzaklar, çözümleme, sismik izlerin modellemesi, doğrudan hidrokarbon belirlenmesi, dolaylı yoldan hidrokarbon belirlenmesi, kompleks iz analizi, migrasyon. JFZ466 Dalgalar (SS-4) Dalgalara giriş-dalga ve dalga hareketinin tanımlanması, dalganın fiziksel temelleri, basit ve sönümlü harmonik hareketler, zar ve rodlar üzerindeki dalgalar; dalga hareketinde titreşim teorisi-1b ve 2B noktanın peryodik hareketi, bitişik partiküllerin titreşimleri, iki partikülden daha fazla olan sistemler; dalga hareketindeki kavramlar- Doppler etkisi, dispersiyon, faz ve grup hızları, zaman ve frekans ortamında dalgalar, dalgalarda genlik, faz ve frekans kavramları, dalganın zarfı, enerjisi ve gücü, Fourier ve Hilbert dönüşümünün fiziksel anlamı, dalga girişimi ve saçılma; akustik ve elastik dalgalar ve onların fiziksel bir ortamdaki prensip ve özellikleri; fiziksel yer içinde dalga yayılımı ve dalgacık kavramı-dalga hareketinin başlangıç ve sınır şartları, yansıma ve iletim katsayıları, hareket halindeki bir dalganın enerjisi, uygulamalı jeofizik ve sismolojide dalgacık ve özellikleri. JFZ456 Jeofizik Modelleme Modellemde temel ilkeler. Stokastik ve deterministik modelleme. Stokastik süreçler, doğrusal duraylı modeller. Doğrusal duraysız modeller. Sismikte stokastik modelleme. Gravitede deterministik modelleme. Manyetik, elektrik ve sismik. JFZ460 Afet Yönetimi (SOS-3) Afetlere Genel bakış, Afet ve Acil Durum Yönetiminin Temel İlkeleri, Risk Yönetiminin Esasları, Kamu ve Kurum Acil Durum Yönetimi, Afete Müdahale ve Yönetimi, Afetlerin Sosyal ve Ekonomik Boyutu, Kriz Yönetimi, Acil Durum Yönetimi Teknolojisi, Acil Durum Yönetiminde İletişim Becerileri ve Yönetimsel Karar Verme, Zarar Azaltma Esasları ve Uygulamaları, Acil Durum Yönetiminde İnsan Kaynakları ve Kaynak Yönetimi, Yangın Riskleri, Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi, Afet Çeşitleri ve Değişik Afetlere Hazırlık Yöntemleri, Zarar Azaltma Stratejileri ve Mevcut Mevzuatlar, Acil Durum Yönetim Merkezi Nasıl olmalıdır? Afet Tatbikat Tipleri ve Tasarımı, Olay Komuta Sistemi ve Uygulamaları, Erken Uyarı ve Acil Müdahae Sistemleri, Kamuoyu Bilgilendirmesi, Basın ve Halkla İlişkiler. JFZ462 Yapı Jeofiziği (TS-4) Mühendislik yapılarına uygulanan jeofizik yöntemler, Beton kalınlığının belirlenmesinde ve köprülerde elektromanyetik ölçüler, Jeoradar ile duvar ve tabanların, kolon ve kirişlerin, tünel duvarlarının, donatı çubuklarının ve gerilim kablolarının lokasyonlarının incelenmesi. İvme ölçer (Accelorometer) ile zemin ve binaların ivmelerinin saptanması, zemin ve binanın hakim periyodunun belirlenmesi. Doğal potansiyel ölçüler ile korozyon bölgelerinin saptanması. JFZ412 Mühendislik Jeofiziği zemin tanımı zemin türleri baraj rezervuar kaçak etüdlerı taban kaya etüdleri elastik parametrelerin tayini heyelan kaya kayması ve yavaş sürüklenim etüdleri zemin hakim peryodu zemin peryodu içsel sürtünme açısı taşıma kapasite hesabı JFZ411 E+EM Yorumlama Jeoelektrik yorumlama yöntemlerinin tanımı ve ortak özellikleri, SP yorumlama, anomali tipleri, derinlik ve rezerv analiz yöntemleri, filon tiplerinin ayrılması ve değerlendirilmesi, özdirenç yorumlama yöntemleri, eğri çakıştırma, kritik noktalar, model eğriler, IP yorumlama teknikleri, mineralizasyon, tenör ve IP ilişkisi, tellürik yöntem büro işleri, tellürik yöntemle maden ve petrol arama, MT ile joetermik etüd, VLEM, HLEM, VLF, HLF, TURAM ve EM yöntemlerinin ayrımlılıkları, havadan AFMAG, VLF, uzun tel yöntemleri faz bileşeni ve ınput yöntemi. JFZ431 Sismotektonik Deprem sismolojisinin temelleri, deprem parametreleri, yeryuvarının depremselliği, deprem zararları, deprem istatistiği, sismik çekince, odak mekanizmaları, levha hareketleri, levha tekniği, Türkiye nin diri fayları ve depremselliği, depremlerinin önceden belirlenmesi. JFZ445 Çevre Jeofiziği Çevrenin tanımı.yeraltısuyu ve atmosferi kirleten kaynaklar.endüstri-çevre-insan etkileşimleri kirlilik ile ilgili yasal düzenlemeler ve CED raporları yer altı suyu kirlenmesinin yayılma alanının belirlenmesinde kullanılan jeofizik yöntemler yer altı radarları,manyetik,elektromanyetik,sismik yöntem uygulamaları.seçilmiş uygulama örnekleri

5 JFZ413 Manyetik Yorumlama Manyetik haritalarda rejyonal-rezidüel ayrım teknikleri, türevler ve analitik uzanımlar, manyetik harıtaların yorumu, iterasyon teknikleri, yarı uzaklık ve eğim yöntemleri, manyetizasyon yönünün anomali şekillerine etkisi, çeşitli geometrik şekillere ait tipik anomaliler, efektif inklinasyon-gerçek inklinasyon ve efektif toplam alan-gerçek toplam alan bağıntıları, anomalilerde genişlik-derinlik ilişkileri, çeşitli jeolojik problemlere ait çözüm örnekleri, rezerv ve tonaj hesapları. İEK401 İşletme Ekonomisi İlk işletmecilik bilgileri ve ilgili kavramlar işletme kuruluşu hukuki yapı yer seçimi işletme fonksiyonları yönetim tanımı yönetimin temel fonkiyonları üretimve finans kavramı araştırma ve geliştirme JFZ403 İş ve Meslek Hukuku Maden Hukuku Kapsamına Giren Mineral ve Maden Tipleri, Mermer Yataklarının Ayrıcalığı, Taşocakları, Maden, Mermer ve Taşocaklarının Kapatılmasında Yasal Işlemler, Petrol Hukuku, Madenler Üzerindeki Devlet Hukukunun Serbest Piyasa Ekonomisindeki Yeri, Saha Kapatma Esasları ve Bir Sahanın Düşmesindeki Yasal Esaslar, Yeraltı Kaynakları ile ilgili Araştırma. JFZ208 Uygulamalı Saha Jeofiziği Teodolit-Nivo Tanıtımı, Takeometrik Ölçü Alımı, Şenaj, Nirengiye Bağlantı, Poligon, Kestirimler, Travers Aplikasyon Yöntemlerinin Uygulanması, Manyetik Prospeksiyon Yöntemleri, Alet Sabiti, Helmholtz Bobini ile Kalibrasyon, Düşey ve Yatay Bileşen Ölçümleri, Düzgünleme Yöntemleri, Manyetik Prospeksiyon Büro Uygulaması, Rezistivite Yöntemi Uygulama Prensipleri, Kalibrasyon, Kaydırma Schlumberger Uygulaması, Rezistivite Büro Uygulaması, Induced Polarisation Uygulama Prensipleri, Kalibrasyonu, Double Dipol Uygulaması, Büro Uygulaması, Sismik Refraksiyon, Üçlü Atış Uygulaması,Topoğrafik Düzgünleme, Ayrık Zon Düzgünlemesi, Yol-Zaman grafiği, Büro Uygulaması, Diğer tali Jeofizik Yöntemler. JFZ303 Proje I Jeofizik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri proje gruplarına ayrılarak; Yerfiziği ve Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dallarını kapsayan derslerin konularından seçilen bölümleri hazırlayıp rapor halinde verirler JFZ304 Proje II Jeofizik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri proje gruplarına ayrılarak; Yerfiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji Anabilim Dallarını kapsayan derslerinkonularından seçilen bölümleri hazırlayıp, rapor halinde verirler JFZ401 Sunumlu Proje Jeofizik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri proje gruplarına ayrılarak; Yerfiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji Anabilim Dallarını kapsayan derslerinkonularından seçilen bölümleri hazırlayıp, belirlenen tarihte öğretim üyeleri denetiminde projelerini sunarlar. JFZ404 Bitirme Çalışması Jeofizik Mühendisliği ile ilgili bütün konular. HAZ100 İngilizce Hazırlık

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı Geneleştirilmiş Ters Kuram ve Jeofizikte Ters Problem Çözümleri

İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı Geneleştirilmiş Ters Kuram ve Jeofizikte Ters Problem Çözümleri İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı 1 Giriş 1 Tanımsal ve Stokastik Taklaşımlarla Problem Çözümlerinin Temel İlkeleri 2 Tanımsal Yaklaşımda Düz Problem Çözümlerinde Modelleme ilkeleri 4

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı Giriş: Gravite Yöntemi Gravite, en basit anlamda kütleleler arasındaki çekim kuvvetidir. Yerküre, bu kütlelerden birini oluşturmaktadır. Yerin çekimi ivmesindeki

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 60 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 28 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 22 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 65 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 30 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 24 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 70 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 33 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 26 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Güz Yarıyılı YAPILAŞMADA YERBİLİMLERİ İNŞ 207 4 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3+0 s/hafta 3 kredi Teorik:

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem 2. Beton 3. Çelik yapı elemanları 4. Çelik yapı sistemleri

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir DEPREM VE ANTALYA NIN DEPREMSELLİĞİ 1. BÖLÜM DEPREM Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir 1.1. DEPREMİN TANIMI Yerkabuğu

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK DALGA NEDİR? Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yerkabuğu içerisinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasını ifade eder. Çok yüksek

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

Uygulamalı Jeofizik İÇİNDEKİLER

Uygulamalı Jeofizik İÇİNDEKİLER Uygulamalı Jeofizik İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. GİRİŞ...1 1.1. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ... 1 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları... 1 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri... 1 1.2. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNİN

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar ve Programlamaya Giriş (3+0) Sayı sistemleri, algoritmalar, temel bilgisayar komutları, mantıksal

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ İNŞ 600 SEMİNER ( - - -) İNŞ 601 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - -

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP)

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) Araş. Gör. Gülten AKTAŞ İstanbul, Ağustos, 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. Doğal Gerilim Yöntemi

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders IV. Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi. ise, parçacığın dalga fonksiyonu,

8.04 Kuantum Fiziği Ders IV. Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi. ise, parçacığın dalga fonksiyonu, Geçen Derste Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi ΔxΔp x 2 Fourier ayrışımı Bugün φ(k) yı nasıl hesaplarız ψ(x) ve φ(k) ın yorumu: olasılık genliği ve olasılık yoğunluğu ölçüm φ ( k)veyahut

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL 4 5 4 11.1. Kuvvet ve 11.1.1. Vektörler 11.1.1. Vektörler 11.1.2. Bağıl 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. 11.1.1.2. Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -)

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALABİLECEĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ (

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIZ 111 FİZİK I 05.12.2014 13:00 KIM 111 GENEL KİMYA 25.11.2014 16:00 MAT 111 MATEMATİK I 04.12.2014

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İkinci Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:4 AKS 7 YBD İngilizce I 7 449 FİZ7 Fizik 84 5, 488 JEO Genel

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ 7.1 DEPREM TÜRLERİ Bölüm6 da deprem nedir, nasıl oluşur ve deprem sonucunda oluşan yer içinde hareket eden sismik dalgaların nasıl hareket ettiklerini ve yer içinde nasıl bir

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı 1. S I N I F / GÜZ YARIYILI MATH 101 Matematik I 4 0 4 5 SCI 101 Doğa Bilimi I 3 2 4 7 CMP 101 Programlama Sanatı

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Drenaj alanı m^2

Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Drenaj alanı m^2 Kanal Gradyanı (m/m) Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Ayrılma Sınırlı Rasgele değişken Ayrılma Sınırlı Denge Eğimi Taşınma Sınırlı Taşınma Sınırlı Denge Eğimi Drenaj alanı m^2 Gradyan Karışık temel

Detaylı

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov)

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov) 04 Kasım 010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov) Soru 1. Şamandıra. Genç ama yetenekli fizikçi Ali bir yaz boyunca, Karabulak köyünde misafirdi. Bir gün isimi

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2. çindekiler Ön Söz xiii 1 Antenler 1 1.1 Giri 1 1.2 Anten Tipleri 4 1.3 I ma Mekanizmas 7 1.4 nce Tel Antende Ak m Da l m 17 1.5 Tarihsel Geli meler 20 1.6 Multimedya 24 Kaynakça 24 2 Temel Anten Parametreleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2005-2006Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı