İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması"

Transkript

1 JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler ve uygulamaları, topografik resimler ve uygulamaları, çizim programlarının ( Grapher ve Surfer ) kullanımı ve uygulamaları GeometrikÇizimler, Ölçek ve Ölçülendirme Sistemleri, Basit Düzlemsel Yüzeyler ve Parça Resimleri, Konik ve Paralel Perspektifler, Geometrik Yapıdaki Parçaların Kotlu ve Eylenik Dik Izdüşümleri ve Teknik Resimler, Topoğrafik Resimler ve Uygulamaları, Zeminde Kesit Alma, Platform ve yol, Enine-Boyuna Kesit. JFZ102 Bilgisayar ve Programlama I Office yazılımları,microsft Word, Microsoft Excel,ve Microsoft Power Poınt kullanımı ve uygulamaları Fortran 90- proglama deyimleri alt programlar kütük ve tanımlamaları jeofizikle ilgili uygulamalar İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı ve cepheler, Mondros mütakeresi, Milli ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli. JFZ104 Ölçme Bilgisi Boy Ölçme, Yüzey Ölçme, Poligonasyon, Nivelman, Harita, Plan Tanımı ve Çizimleri, Jeofizikte Karelaj ve Kesitlerin Hazırlanması, Kartografya, Planimetre, Ölçme nokta ve Zemin Işaretleri. TDB102 Türk Dili-II 1. Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. 2. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). 3. Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. 4. Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). 5. Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri) 6. Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. 7. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. 8. Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek). JLJ114 Mineraloji ve Petrografi Jeoloji'nin Tarihçesi, Tanımlar, Arzın Oluşumu, Arzın Şekli, Arzın Sıcaklığı, Arzın Genel Yapısı, Arzın Yaşı, Depremler, Yerkabuğunu Oluşturan Mineral ve Taşlar, Mağmatizma, Stratigrafi, Metamorfizma. FİZ102 Fizik II Elastik ortamda dalgalar, ses dalgaları, ışığın tabiatı ve yayılması, ışığın küresel ve düzlemsel yüzeylerde yansıması, kırılması, ışık prizması, mercekler, girişim ve kırınım, polarizasyon, ışımada kuantum teorisi, Coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, akım ve direnç doğru akım devreleri, mıknatıslık alanı, akım taşıyan iletkenlere etkiyen magnetik kuvvetler, bir akımın magnetik alanı ve magnetik özellikleri, indüksiyon e.m.k., sığa ve kondansatörler, indüksiyon ve geçici akımlar, alternatif akımlar, elektromagnetik dalgalar. TDB101 Türk Dili-I 1. Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. 2. Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. 3. Atatürk ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları. 4. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. 5. Yazım kuralları ve uygulaması. 6. Noktalama işaretleri ve uygulaması. 7. Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Devrimlerin fikri yönü, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı devletinin sosyal ve toprak durumu, Sanat ve ticaret, Osmanlı devletinde çöküşü önlemeye çalışan fikir akımları ve yenileşme denemeleri, Lale devri, Tanzimat devri, Meşrutiyet devri, Fikri akımları. İÇA101 İngilizce Çeviri ve Anlama I İçerik hazırlanmaktadır MAT101 Matematik I Fonksiyon, limit ve süreksizlik, belirsizlikler; Türev (hesaplama teknikleri, ters fonksiyonların türevleri); Diferansiyel, yüksek mertebeden türev ve diferansiyel. Parametrik fonksiyonun 1. ve 2. mertebeden türevleri, eğrilik ve eğrilik merkezi; Diferansiyel hesabın temel teoremleri (Roll, Lagrande, Couchy tepremleri); Türev teknikleri ile fonksiyonların araştırılması; L Hospital kural ve uygulamaları, belirsiz integral, özellikleri ve integral tabloları, integralleme teknikleri, belirli integral, tanım, özellikleri ve hesaplanması, polarkoordinatlar ve uygulamaları, alan, hacim, uzunluk ve yüzey alanlarının, sayısal integralleme yöntemleri. FİZ101 Fizik I Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği,iş ve enerji, parçacık sistemlerinin dinamiği, momentum ve çarpışmalar, dönmenin kinematiği ve dinamiği,katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi akışkanların mekaniği, sıcaklık ve ısı. KİM100 Genel Kimya Kimya ve madde, Atom ve molekül kavramı, iyonlar,atom ve molekül ağırlıkları, temel yasalar semboller kimyasal formüller ve denklemler reaksiyon hızı ve denge kimyasal bileşim çözünürlük iyonlar ve kristalizasyon asit tuz baz kavramı yükseltgenme ve indirgenme maddelerin tanımı gazlar sıvılar katılar atomun yapısı modern atom yapısı kimyasal bağlar iletkenlik yarı iletkenlik elektro kimyasak piller JLJ113 Genel Jeoloji Tanımlar, Metamorfizma, Tektonik, Epirojenik Hareketler, Jeoseklinal, Peneplen, Epirojenez ve Sedimantasyon Arasındaki Ilişkiler, Transgresyon ve Regresyon, Konkordans ve Diskordans, Atmosfer, Iklim, Ayrışma, Taşınma, Aşınma, Bırakma, Diyajenez Tanımlar, Fayların Genel Özellikleri, Fayların Sınıflandırılması, Transversal Kesitlerde Fayların Incelenmesi, Çeşitli Faylarda Atım, Fay Grupları, Horst ve Grabenler, Orojenezler, Levha Tektoniği.

2 JFZ103 Jeofizik Mühendisliğine Giriş Jeofizigin tanımı, konusu, tarihçesi, uğraşı alanları, dalları, yan dallarla ilişkisi, yeryuvarının oluşumu, yeryuvarının genel özellikleri, şekli, boyutları, atmosfer hareketleri, meteorolojik ön bilgi, nemlilik, rüzgar gülü, yönler, yerkabuğu ve yeriçi, yerçekimi ve izostatik hareket, yermanyetik alanı, kayaçların mıknatıslanması ve paleomagnetizma, yeriçi sıcaklığı ve kimyasal bileşimi, litosferdeki hareketler (depremler), deprem şiddet ölçeği, depremlerin tanımı, çeşitleri, yeriçinin deprem dalgaları ile incelenmesi, oşinografi, karasal ve denizsel gel-git olayları. MAT103 Lineer Cebir Kombinezon hesapları,aranjman,permütasyon,binom formülü,r ve C de vektörler ve vektör işlemleri,lineer denklem sistemleri ve gauss yöntemi ile çözümü,matrisler ve matris işlemleri,denk matrisler ve lineer denklem sistemlerinin çözümü,determinantlar,özellikleri,uygulamaları lineer denklem sistemlerinin cramer yöntemi ile çözümü,vektör uzayları lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler,vektör uzayının tabanı ve boyutu,özvektörler MAT102 Matematik II Sayısal diziler ve seriler, yakınsallık kriterleri, ıraksaklık. Değişik işaretli seriler, Leibnitz teoremi, mutlak ve şartlı yakınsallık, fonksiyonel seriler, yakınsallık aralığı, düzgün yakınsallık, yakınsallık kriterleri, düzgün yakınsak serilerin integrallenmesi ve diferansiyellenmesi, kuvvet serileri, Abel teoremi, yakınsallık yarıçapı, kuvvet serilerinin uygulamaları, Taylor ve Maclourin serileri, binominal seri uygulamaları, Fourier serileri ve uygulamaları, çok değişkeli fonksiyonlar (limit, süreklilik, kısmi türevler), kapalı fonksiyonların türevleri, çok değişkenli fonksiyonun tam diferansiyeli, çok değişkenli fonksiyonlarınekstramumları, iki değişkenli fonksiyonların Taylor ve Maclouren serileri, değişken dönüşümleri ve Jakobienler, kutupsal ve küresel koordinatlar. JFZ206 Jeofizikte Veri İşlem II Giriş, peryodik fonksiyonlar ve Fourier dizileri, Fourier dönüşümü, Fourier spektrumu, çok boyutlu Fourier dönüşümü ve spektrumu, Hankel, Hilbert ve Hartley dönüşümü, spektrum hesaplamalarında ön işlemler, örnekleme kavramı, trend giderilmesi, sonlu uzunlukta verilerin spektrum analizi ve pencereler, güç ve güç yoğunluğu spektrumu, özilişki fonksiyonu, gözlemsel verilerle spektrum hesaplanması, çapraz ilişki ve çapraz güç yoğunluğu spektrumu. JFZ202 Sayısal Çözümleme Iç değer bulma, doğrusal ve Lagrange yöntemi, sonlu farklar, Newton-Gregory, Newton geri fark bağıntıları, analitik olmayan fonksiyonlarda kök bulma, Newton-Raphon yöntemi, sayısal türev, sayısal integrasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaştırma, en küçük kareler yöntemi, Fourier serileri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: Gauss ve Gauss-Jordan yok etme yöntemleri, Gauss-Seiden iterasyonu. JFZ214 Arama Jeofiziği (Sismik) Basit fiziksel tanımlar, sismik dalga çeşitleri ve yayılmaları, ışın teorisi, sismik dalga izlerinin geometrisi, arazi çalışmaları, enerji kaynakları, veri toplama metodları, jeofon dizilim ve düzenlemeleri, sismik gürültüler, statik ve dinamik düzeltmeler, sinyal teorisine giriş, sismik veri işlem, migrasyon. JFZ204 Elektromanyetik Teori Vektörel analiz, statik elektrik alan,statik manyetik alan Coloumb kanunu nokta yükün alaný gauss kanunun integral formu, diferansiyel formda gauss kanunu potansiyel fark, Maxwell rotasyonel eþitlði, diferansiyel formda faraday kanunu Maxwell II. rot eþitliði JFZ218 Jeofizikte Matematiksel Yöntemler Vektörler, Karmaşık Sayılar, Matris işlemleri, Limit, Kısmi Türev, İntegral, Fonksiyonlar, Diferansiyel denklemler ve bu yöntemlerin Jeofizik te uygulama alanları ve metodları,. JFZ212 Arama Jeofiziği (Elektrik) Kayaçların ve minerallerin elektriksel özellikleri, elektrik potansiyel çeşitleri, elektrik iletkenlik, elektrik yöntemlerde standart aplikasyon, elektrod açılım sistemleri, doğal kaynaklı yöntemler, Stato-Mooney teorisi, self potansiyel yöntemi, ekipman, arazide uygulama işlemleri, self potansiyel verilerinin değerlendirilmesi, bozucu etkiler, SP de harita ve kesit alma yöntemleri, rezistivite yöntemleri, inhomojen ortam, elektrik alanın ve potansiyelinin bir arakesitte dağılımı, ekipman, özdirenç ve görünür özdirenç, özdirençte kullanılan elektrod açılımları, saha uygulamaları, bakım, onarım, test, kalibrasyon işlemleri, yazım ve hesap, rezistivite büro işlemleri, değerlendirme yöntemleri, IP yöntemi, ekipmanı, IP metodunu bozan etkiler, IP yönteminde arazi uygulamaları. JLJ216 Stratigrafi Tanım ve jeolojinin diğer dallarıyla ilişkisi, dünyanın oluşumu, eski kıtalar, kalkanlar, taş oluşumu döngüsü, taşların sınıflandırılması, stratigrafik dizilim, stratigrafi birimleri, zaman stratigrafi çizelgesi, jeolojik zaman süreci, tarihsel jeoloji,stratifikasyon, yaş ilişkileri, ilksel tabaka şekilleri, tabaka alt ve üst yüzeyi belirteçleri, fasiyes ve ortamlar, stratigrafik sütun kesiti hazırlanması, stratigrafik korelasyon, jeolojik harita ve kesit kavramı, tanımlar, tabakaların dış özellikleri, iç yapıları, zaman stratigrafi, kaya stratigrafi ve biyostratigrafi birimleri. JFZ207 Bilgisayar ve Programlama II Bilgisayar ve çalışma prensibi, Binary sayı sistemi ve mikroişlemciler, Programlama Algoritması nedir? Fortran Derleme, Linux ve Windows ortamında derleme ve hata ayıklama nasıl yapılır, Fortran Programlama Komutları ve Teknikleri, Linux İşletim sistemine giriş, Internet ve Jeofizik Programlar, Detaylı arama teknikleri, Programcılıkta ve Internet ortamında karşılaşılan genel sorunlar ve çözüm yöntemleri, Sunum hazırlama teknikleri, Yaygın kullanılan jeofizik programlar ve uygulamaları, MATLAB, SPSS gibi program paketleri ve işlevleri. JFZ203 Jeofizikte Veri İşlem I Veriler, sınıflandırılması, temel istatistik kavramlar, histogramlar ve frekans dağılımları, istatistikte momentler, ilişki, olasılık, olasılık dağılımları, istatistik testler, örnekleme kuramı, verilerin yuvarlatılması, zaman, uzay, frekans ve dalga sayısı ortamları, özilişki, karşıt ilişki. JFZ213 Arama Jeofiziği (Manyetik) Manyetik prospeksiyonun tanımı ve diğer prospeksiyonlarla ilişkisi, arazi ölçmeleri için yapılan hazırlıklar, ölçme noktaları ağı ve manyetik ağ, profil ve nokta aralıklarının seçimindeki kriterler, ölçü alma şekilleri, manyetik ölçü ve hesap karnelerinin hazırlanması ve hesaplar, manyetik prospeksiyonda düzeltme ve indirgemeler, yersel, zamansal ve aletsel düzeltmeler, manyetik ölçmelerden harita hazırlanması ve konturlama, manyetik harita ve kesitlerin değerlendirilmesi, basit geometrik modellerin manyetik anomalileri, manyetik parametrelerin bulunması, derinlik hesapları, Nettleton manyetik anomali formülleri. JLJ217 Yapısal Jeoloji Kayaçların kuvvetler altındaki davranışları, çatlaklar, faylar, kıvrımlar, uyumsuzluklar, klivaj, çizgisellik, budinaj, levha tektoniği, düzlemsel ve çizgisel yapıların tektonik konumları, V kuramı, projeksiyonlar, jeolojik harita ve kesit uygulamaları. MAT201 Diferansiyel Denklemler

3 Iki katlı integraller ve uygulamaları (alan, hacim, yüzey alanları), üç katlı integraller ve uygulamaları, vektörel fonksiyonlar, limit süreklilik ve integrasyonları, doğrultuya göre türev, gradyen, diverjan, rotasyonel ve laplasyen kavramları, eğrisel integraller, yüzey integralleri, d,verjans, gauss, stokes formülleri, diferansiyel denklemlerde genel tanımlar, birinci mertebeden diferansiyel denklemlere giriş (değişkenlerine ayrılabilir homojen, homojen hale getirilen lineer diferansiyel denklemler, Bernouli Riccati diferansiyel denklemler JFZ211 Arama Jeofiziği (Gravite) Gravite haritalarının hazırlanması, örnekleme ve haritanın gridlenmesi, yoğunluk tayinleri rezerv tayini, topografya düzeltme, türev yöntemleri, kütle yanal sınırı tayini, analitik uzanım yöntemleri, Fourier tekniği ile kütle derinlik tayini, model kütle uygulamaları, haritanın değerlendirilmesi, Talwani tekniği üzerine çalışmalar, genel değerlendirmeler. JFZ205 Sondaj Tekniği Kayaların fiziksel dirençleri, delici aletlerin mekanik özellikleri, kaya yumuşatıcı, sondajın tanımı, amacı, teknoloji ve türleri, etimoloji, kuru delme, borulama, tecrit, çakıllama ve filtreleme, işletme kuyularının iyileştirilmesi, malzeme, arazi, personel ve diğer etkenler, yağlama, numune alma, hazırlama ve belirleme, sondajcılık işletmeciliği, delici aletlerin mekanik özelllikleri, karbürler, elmas, kaya yumuşatıcılar, saldırma aletlerinin basit teorisi, kesici ve delici alet tipleri, sondaj makinaları, manevra işlemi, tahlisiye işlemi, takım sıkışma nedenleri, kurtarma yöntemleri, su kaybı eğrileri, enjeksiyon, şerbetler, makro karot determinasyonu ve numune hazırlanması, kırma, öğütme ve eleme işlemleri, sondaj stampı. JFZ358 Kuvvetli Yer Hareketleri ve Depremden Korunma (SOS-2) Depremler, felaketler ve korunma, kuvvetli yer hareketi, deprem dalgasının spektrumu, ivme ölçümleri, İnşaat alanı seçimi ve sismik tehlike değerlendirmesi, Binaların depreme dayanıklılığının geliştirilmesi, Deprem risk modellenmesi, Risk azaltma çalışmaları, Depremlerin modellenmesi, Deprem için ölçeklendirme kuralları, Deprem enerji dengesi, Karmaşık sistemlerin fiziği: deprem uygulamaları, Sismik tehlike değerlendirmesi ve bölgesel ölçekte alanın etki değerlendirmesi, Deprem olasılığı hesabına yaklaşım, Zamandan bağımsız tehlike hesabı, kestirimi ve bunların kesinliği, Deprem olasılığı üzerine araştırmalar, Bir depremin olma ihtimali, Sismik risk azaltımı. JFZ312 Kuyu Logları Mekanik Sondaj Tanıtımı, Genel Kuyu logları tanıtımı, Formasyon Faktörü, Tuzluluk ve Rezistivite Ilişkisi, Doğal Potansiyel, Statik SP, Baz Hattı Değişimi, Tek Elektrotlar, Rezistivite logu, Normal Rezistivite ve Lateral Log, Kalker Logu, Indüksiyon Logları, Mikrologlar, Sonic Loglar, Radyoaktif Loglar. JFZ322 Jeomanyetizma Tarihsel gelişim, yermanyetik alanın kaynağı bileşenleri, yermanyetik alanının değişimleri, yermagnetik küresel harmonik analizi, dipol alanı, kutupların ters dönmesi, dinamo kuramı, kaya magnetizması, örnek alma teknikleri, manyetik alan temizleme ölçme yöntemleri, jeomanyetik ölçü aletleri, arkeo ve paleomagnetizma, okyanus tabanı açılması, paleomagnetik alanın ters dönmesi. JFZ324 Jeodinamik Üst manto ve kabuk, Türkiye nin kabuk yapısı, neotektoniği, küresel levha tektoniği, kenar türleri, levha tektoniği elemanları, sıcak nokta, manto sorgucu, dom, üçlü eklem, karkıl, yarık erüpsiyon tipleri, rift vadisi gelişimi, üçlü eklem kinematiği, dalam batma tipleri, adayayı tipleri, yayardı çukuru gelişimi, okyanus kabuğunda levha ortası volkanlar, transform fay türleri, hendek türleri, ofiyolitik napları, düşey kabuk hareketleri, levha hızlarının tespiti. JFZ352 Uygulamalı Sismoloji Elastik dalgaların tanecik hareketleri, yakın ve uzak olan deprem fazları, zaman-uzaklık eğrileri, elastik dalga fazlarının ayrımı, dalga cephesi yöntemi, ışının en derin noktası ve hız hesabı, magnitüd hesabı, azimut episantır uzaklığı, ışın parametresi, sismograf transfer fonksiyonu, yapay sismograf hesaplanması. JLJ346 Kaya Mekaniği Kaya mekaniği ve diğer mühendislik dallarının ilişkşisi ve uygulama alanları, kaya mekaniğinde temel kavramlar, gerilme durumları ve dağılım, gerilme analizleri,doğal gerilmeler sekonder ve tersiyer gerilmeler kaya mekaniğinin uygulama alanları JFZ362 Maden Jeofiziği (SS-3) Maden jeofiziğine giriş, Maden aramalarında etüd planlama, Arama jeofiziği yöntemlerinin maden aramalarında uygulanması; Elektrik, Elektromanyetik Gravite, Manyetik ve Sismik yöntem uygulamaları, Madenlerin yeri, derinliği ve rezervini hesaplama yöntemleri. JFZ314 Gravite Yorumlama Rejyonal ve rezidüel ayırım yöntemleri, Türev yöntemleri, Analitik uzanımlar, Basit şekilli yapıların gravite anomalileri, Model konumu ve anomali ilişkileri, Model parametrelerinin hesaplanması, Rezerv tayini. JFZ360 Kaya Manyetizması (TS-2) Magnetik cisimlerin sınıflandırılması, diamagnetizma, paramagnetizma, ferromagnetizma, ferrimagnetizma, minerallerin magnetik özellikleri, oksit mineraller, demir-titanlı oksitler, demir-oksihidroksitler, demir-sülfürler, kayacların magnetik özellikleri, süsebtibilite, magnetik histerisiz, kalıntı mıknatıslanma çeşitleri, arazi ve labaratuvarda kullanılan magnetik aletler, arkeomagnetizma, yer magnetik alanın seküler değişimi, paleomagnetizma, numune toplanması, veri analiz yöntemleri, kalıntı mıknatıslanma testleri, kaya magnetizması ve tektonik hareket ilişkisi, kıtaların kayması ve levha tektoniği-kaya magnetizma ilişkisi, jeoojik termometre ve jeolojik korelasyon ile kayamagnetizması ilişkisi JFZ351 Sürekli Ortamlar Mekaniği Matematik temel, stress analizi deformasyon ve strain, hareket ve akma, genel prensipler, integral dönüşümü, akı, kütlenin sakınımı, süreklilik denklemi, enerji dengesi, görünür deplasman prensipleri, klasik elastisite, genelleştirilmiş Hooke yasası, izotropi, plastisite, akışkanlar mekaniği doğrusal elastisite teorisi. JFZ359 Yeraltı Suyu Arama JFZ331 Sismoloji Esneklik kuramına giriş, elastik dalga denkleminin elde edilmesi ve çözümleri, cisim, yüzey ve kanal dalgaları, deprem oluşumu, magnitüd, enerji, şiddet, yerkabuğu, manto ve çekirdek fazları, zaman-uzaklık eğrileri, episantr belirleme, sismometri ve depremsellik. JFZ301 Süzgeç Teknikleri Doğrusal sistemler, süzgeç kavramı, zaman ve frekans ortamı, frekans süzgeçleme, klasik süzgeç tanımlaması, dalgacık kavramı ve özellikleri, ters süzgeçleme, Wiener- Kintchine kuramı, ön kestirim ve biçimlendirme ters süzgeçler, Wiener-Hopf ters süzgeç tasarımı, iki boyut süzgeç tasarımı, hız süzgeçleri, entropi ve en yüksek entropi

4 spektrumu, polarizasyon süzgeçleri. JFZ311 Arama Jeofiziği (EM) Elektromagnetik teoriye giriş, Maxwell denklemleri, tellürik ve magnetotellürik yöntem, elektromagnetik yöntem, teorik gelişim, karşılıklı indüktans, elektromagnetik ekipman, yerden ölçü alımında kullanılan E.M.Sistemler, polarizasyon elipsi ölçümü (Bieler-Watson yöntemi), şiddet ölçümü, dalım açısı ölçümü (VLEM), sabit vericili VLEM sistemi, bordalama (paralel çizgi) VLEM sistemi, shoot back (geriye atış) yöntemi, Afmag yöntemi, VLF yöntemi, fazbileşeni ölçümü, kompensatör yöntemi, Turam yöntemi, EM de modelleme ve yardımcı abak kullanımı. JFZ343 Zemin Mekaniği Zeminlerin endeks özellikleri, dane boyutu ve dane çapı dağılımı, ince daneli zeminlerin Atterberg (kıvam) limitleri. Zeminlerin sınıflandırılması, USC ve AASHTO zemin sınıflandırma sistemleri. Zemin suyu, permeabilite ve kapilarite, zeminde su akımının matematiksel ifadesi. Zemin gerilmeleri, efektif gerilme kavramı, yüzey yüklemelerinin yol açtığı yatay ve düşey gerilimler. Zeminlerin sıkışması, oturmalar, konsalidasyon teorisi ve oturma zaman ilişkisi. Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma mukavemetleri, kayma mukavemetinin deneysel olarak saptanması. Zemin özelliklerinin iyileştirilmesi, kompaksiyon. JFZ321 Yer Fiziği Evrenin tanımı ve birimleri (yerkürenin oluşumu ile ilgili modeller ve teoriler), güneş sistemi ve gezegenlerin özellikleri (galaktik sisteminoluşumu veya Kant-Laplace teorisinin gelişimi), güneşin ayın ve gezegenlerin yapısı, ısı kaynağı, doğal olaylar, gezegenlerin ve ayın iç yapıları, kıta, okyanus, atmosfer üçlüsünün oluşumu, atmosferdeki tabakalar ve sirkülasyonlar, yerin şekli, yerin iç yapısına genel bakış, izostazi, yerkabuğunun kıtalar e okyanuslar altındaki yapısı, m,nerolojik bileşimi, moho süreksizliği, faz dönüşümleri, mantonun bileşim, viskozite ve atenüasyon, çekirdek ve iç yapısı, kabuk, manto, çekirdek nın davranışları, yerküreninλ, μiçinde elastik parametrelerin tayini ve E, G, ısıl özellikleri (üst ve alt kısım) ve ısıl teoriler, yerkürenin ısı akısı, yerkürenin ısı enerjisi kaynakları üretimi, ısı iletim eşitliği, fiziki ilkeler, kabuk, manto, çekirdek te ısı tayinleri ve iletim şekilleri, sıcaklığın derinlikle değişimi ilgili modeller JFZ341 Doğal Afetler ve Zararlarının Azaltılması Doğal Afetler nelerdir? Doğal Afet zararlarının azaltılması çalışmaları nelerdir, Deprem ve Yangın zararlarının azaltılması için yapılması gerekenler, Deprem dalgalarının etkileri, sönüm ve zemin karakteristikleri nelerdir, Hasarı etkileyen faktörler ve hasar azaltıcı önlemler nedir? Deprem Öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, Erken uyarı ve acil müdahale sistemleri nelerdir, Depremlerin önceden belirlenmesi, Depreme dayanıklı yapı ve güçlendirme nasıl yapılır, Yapısal olmayan ve yapısal hasarlar nelerdir ve bunları azaltmanın yolları nelerdir. JFZ414 Sismik Yorumlama Sismik veri işlem, stragrafik tuzakların belirlenmesi, tuzaklar, çözümleme, sismik izlerin modellemesi, doğrudan hidrokarbon belirlenmesi, dolaylı yoldan hidrokarbon belirlenmesi, kompleks iz analizi, migrasyon. JFZ466 Dalgalar (SS-4) Dalgalara giriş-dalga ve dalga hareketinin tanımlanması, dalganın fiziksel temelleri, basit ve sönümlü harmonik hareketler, zar ve rodlar üzerindeki dalgalar; dalga hareketinde titreşim teorisi-1b ve 2B noktanın peryodik hareketi, bitişik partiküllerin titreşimleri, iki partikülden daha fazla olan sistemler; dalga hareketindeki kavramlar- Doppler etkisi, dispersiyon, faz ve grup hızları, zaman ve frekans ortamında dalgalar, dalgalarda genlik, faz ve frekans kavramları, dalganın zarfı, enerjisi ve gücü, Fourier ve Hilbert dönüşümünün fiziksel anlamı, dalga girişimi ve saçılma; akustik ve elastik dalgalar ve onların fiziksel bir ortamdaki prensip ve özellikleri; fiziksel yer içinde dalga yayılımı ve dalgacık kavramı-dalga hareketinin başlangıç ve sınır şartları, yansıma ve iletim katsayıları, hareket halindeki bir dalganın enerjisi, uygulamalı jeofizik ve sismolojide dalgacık ve özellikleri. JFZ456 Jeofizik Modelleme Modellemde temel ilkeler. Stokastik ve deterministik modelleme. Stokastik süreçler, doğrusal duraylı modeller. Doğrusal duraysız modeller. Sismikte stokastik modelleme. Gravitede deterministik modelleme. Manyetik, elektrik ve sismik. JFZ460 Afet Yönetimi (SOS-3) Afetlere Genel bakış, Afet ve Acil Durum Yönetiminin Temel İlkeleri, Risk Yönetiminin Esasları, Kamu ve Kurum Acil Durum Yönetimi, Afete Müdahale ve Yönetimi, Afetlerin Sosyal ve Ekonomik Boyutu, Kriz Yönetimi, Acil Durum Yönetimi Teknolojisi, Acil Durum Yönetiminde İletişim Becerileri ve Yönetimsel Karar Verme, Zarar Azaltma Esasları ve Uygulamaları, Acil Durum Yönetiminde İnsan Kaynakları ve Kaynak Yönetimi, Yangın Riskleri, Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi, Afet Çeşitleri ve Değişik Afetlere Hazırlık Yöntemleri, Zarar Azaltma Stratejileri ve Mevcut Mevzuatlar, Acil Durum Yönetim Merkezi Nasıl olmalıdır? Afet Tatbikat Tipleri ve Tasarımı, Olay Komuta Sistemi ve Uygulamaları, Erken Uyarı ve Acil Müdahae Sistemleri, Kamuoyu Bilgilendirmesi, Basın ve Halkla İlişkiler. JFZ462 Yapı Jeofiziği (TS-4) Mühendislik yapılarına uygulanan jeofizik yöntemler, Beton kalınlığının belirlenmesinde ve köprülerde elektromanyetik ölçüler, Jeoradar ile duvar ve tabanların, kolon ve kirişlerin, tünel duvarlarının, donatı çubuklarının ve gerilim kablolarının lokasyonlarının incelenmesi. İvme ölçer (Accelorometer) ile zemin ve binaların ivmelerinin saptanması, zemin ve binanın hakim periyodunun belirlenmesi. Doğal potansiyel ölçüler ile korozyon bölgelerinin saptanması. JFZ412 Mühendislik Jeofiziği zemin tanımı zemin türleri baraj rezervuar kaçak etüdlerı taban kaya etüdleri elastik parametrelerin tayini heyelan kaya kayması ve yavaş sürüklenim etüdleri zemin hakim peryodu zemin peryodu içsel sürtünme açısı taşıma kapasite hesabı JFZ411 E+EM Yorumlama Jeoelektrik yorumlama yöntemlerinin tanımı ve ortak özellikleri, SP yorumlama, anomali tipleri, derinlik ve rezerv analiz yöntemleri, filon tiplerinin ayrılması ve değerlendirilmesi, özdirenç yorumlama yöntemleri, eğri çakıştırma, kritik noktalar, model eğriler, IP yorumlama teknikleri, mineralizasyon, tenör ve IP ilişkisi, tellürik yöntem büro işleri, tellürik yöntemle maden ve petrol arama, MT ile joetermik etüd, VLEM, HLEM, VLF, HLF, TURAM ve EM yöntemlerinin ayrımlılıkları, havadan AFMAG, VLF, uzun tel yöntemleri faz bileşeni ve ınput yöntemi. JFZ431 Sismotektonik Deprem sismolojisinin temelleri, deprem parametreleri, yeryuvarının depremselliği, deprem zararları, deprem istatistiği, sismik çekince, odak mekanizmaları, levha hareketleri, levha tekniği, Türkiye nin diri fayları ve depremselliği, depremlerinin önceden belirlenmesi. JFZ445 Çevre Jeofiziği Çevrenin tanımı.yeraltısuyu ve atmosferi kirleten kaynaklar.endüstri-çevre-insan etkileşimleri kirlilik ile ilgili yasal düzenlemeler ve CED raporları yer altı suyu kirlenmesinin yayılma alanının belirlenmesinde kullanılan jeofizik yöntemler yer altı radarları,manyetik,elektromanyetik,sismik yöntem uygulamaları.seçilmiş uygulama örnekleri

5 JFZ413 Manyetik Yorumlama Manyetik haritalarda rejyonal-rezidüel ayrım teknikleri, türevler ve analitik uzanımlar, manyetik harıtaların yorumu, iterasyon teknikleri, yarı uzaklık ve eğim yöntemleri, manyetizasyon yönünün anomali şekillerine etkisi, çeşitli geometrik şekillere ait tipik anomaliler, efektif inklinasyon-gerçek inklinasyon ve efektif toplam alan-gerçek toplam alan bağıntıları, anomalilerde genişlik-derinlik ilişkileri, çeşitli jeolojik problemlere ait çözüm örnekleri, rezerv ve tonaj hesapları. İEK401 İşletme Ekonomisi İlk işletmecilik bilgileri ve ilgili kavramlar işletme kuruluşu hukuki yapı yer seçimi işletme fonksiyonları yönetim tanımı yönetimin temel fonkiyonları üretimve finans kavramı araştırma ve geliştirme JFZ403 İş ve Meslek Hukuku Maden Hukuku Kapsamına Giren Mineral ve Maden Tipleri, Mermer Yataklarının Ayrıcalığı, Taşocakları, Maden, Mermer ve Taşocaklarının Kapatılmasında Yasal Işlemler, Petrol Hukuku, Madenler Üzerindeki Devlet Hukukunun Serbest Piyasa Ekonomisindeki Yeri, Saha Kapatma Esasları ve Bir Sahanın Düşmesindeki Yasal Esaslar, Yeraltı Kaynakları ile ilgili Araştırma. JFZ208 Uygulamalı Saha Jeofiziği Teodolit-Nivo Tanıtımı, Takeometrik Ölçü Alımı, Şenaj, Nirengiye Bağlantı, Poligon, Kestirimler, Travers Aplikasyon Yöntemlerinin Uygulanması, Manyetik Prospeksiyon Yöntemleri, Alet Sabiti, Helmholtz Bobini ile Kalibrasyon, Düşey ve Yatay Bileşen Ölçümleri, Düzgünleme Yöntemleri, Manyetik Prospeksiyon Büro Uygulaması, Rezistivite Yöntemi Uygulama Prensipleri, Kalibrasyon, Kaydırma Schlumberger Uygulaması, Rezistivite Büro Uygulaması, Induced Polarisation Uygulama Prensipleri, Kalibrasyonu, Double Dipol Uygulaması, Büro Uygulaması, Sismik Refraksiyon, Üçlü Atış Uygulaması,Topoğrafik Düzgünleme, Ayrık Zon Düzgünlemesi, Yol-Zaman grafiği, Büro Uygulaması, Diğer tali Jeofizik Yöntemler. JFZ303 Proje I Jeofizik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri proje gruplarına ayrılarak; Yerfiziği ve Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dallarını kapsayan derslerin konularından seçilen bölümleri hazırlayıp rapor halinde verirler JFZ304 Proje II Jeofizik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri proje gruplarına ayrılarak; Yerfiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji Anabilim Dallarını kapsayan derslerinkonularından seçilen bölümleri hazırlayıp, rapor halinde verirler JFZ401 Sunumlu Proje Jeofizik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri proje gruplarına ayrılarak; Yerfiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji Anabilim Dallarını kapsayan derslerinkonularından seçilen bölümleri hazırlayıp, belirlenen tarihte öğretim üyeleri denetiminde projelerini sunarlar. JFZ404 Bitirme Çalışması Jeofizik Mühendisliği ile ilgili bütün konular. HAZ100 İngilizce Hazırlık

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

Tel : 0 ( 232 ) 838 19 44-0 ( 216 ) 348 68 09 GSM : 0 ( 542 ) 284 20 00 Web : www.geomakmuhendislik.com Blog : www.geomakmuhendislik.blogspaot.

Tel : 0 ( 232 ) 838 19 44-0 ( 216 ) 348 68 09 GSM : 0 ( 542 ) 284 20 00 Web : www.geomakmuhendislik.com Blog : www.geomakmuhendislik.blogspaot. Tel : 0 ( 232 ) 838 19 44-0 ( 216 ) 348 68 09 GSM : 0 ( 542 ) 284 20 00 Web : www.geomakmuhendislik.com Blog : www.geomakmuhendislik.blogspaot.com E-mail : info@geomakmuhendislik.com geo-makmuh@hotmail.com

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı