Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır""

Transkript

1

2

3 BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar l faaliyetlerde dolu bir üç ayl k dönemi daha geride b rakt k. Türkiye genelindeki 30 ö renci yurdumuzda 4 y l boyunca kalarak üniversilerini ba ar ile tamamlayan yeni mezun 600 gencimizi 1 hafta boyunca Kariyer Zirvesi organizasyonunda stanbul'da a rlad k. Ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kariyer Zirvesinde i hayat na at lacak gençlerle alanlar nda ba ar l olmu i liderlerini, yöneticileri, bürokratlar ve akademisyenler bir araya geldiler. Kariyer Zirvesi konferans, hayat na haz rl k seminerleri, stanbul'un tarihi ve turistik mekanlar na geziler, bölümlerine göre irketlere ihtisas gezilerine kat ld lar. Son dönemde büyük de i im ve geli im gösteren, bölgesinde lider ülke konuma gelen ülkemizin; daha etkin olmas, rekabet gücünün artmas için gerekli olan genç, dürüst, vatan n seven, nitelikli insan kayna yeti tirmek için çal an vakf m z n davetlerini k rmayarak ö rencilerimizle bir araya gelen konu mac lar m za ve destek veren sponsorlar m za te ekkür ediyoruz. Vak f bünyemizde kurdu umuz Kariyer Akademi'nin organize etti i etkinli in ba ar l bir ekilde tamamlaman n sevincini ya yoruz. Tüm insanl a hizmet etmeyi amaç edinen Vakf m z; büyüyen hizmetlerini daha çok insana ula t rmak ve ülkemizdeki mevcut ö renci yurtlar m z ile in aat bitmek üzere olan ö renci yurtlar m zda görev yapacak yurtlar m zdan mezun olan 30 civar ndaki arkada m z 10 gün boyunca Kariyer Akademi/Gelece in Yöneticileri, Mesleki E itim Program kapsam nda misafir ettik. Ba ar ile tamamlana program n ilk aya ndan sonra Bahçelievler yurdumuzda 3 ayl k staj dönemine ba lad lar Mart 2012 tarihinde tüm dünyan n insanl k imtihan verdi i SOMAL 'deydik. Say n Ba kan m z n ziyareti ile dünyan n gündemine gelen Somali'deki dram bizleri çok etkiledi. mkanlar m z çerçevesinde Somali'ye yard m ula t rmaya devam ediyoruz. Etiyopya ve Somali'den sonra Kenya'da da vakf m z n hizmetlerini ba latman n sevincini ya yoruz. lk ö retim ö rencilerinin kat ld Yaz Okullar m z yaz tatili döneminde ö renci yurtlar m zda düzenlenen, ''HEM E LEN, HEM Ö REN'' temal yaz okullar Türkiye genelindeki birçok yurdumuzda 15'er günlük periyotlarla devam ediyor. Mart ay nda adet bas lan bültenimizi gören hay rseverlere; yapm oldu u oldu u gayrimenkul, ayni ve nakdi yard mlar için te ekkür ediyoruz. Hizmetlerimize gören gören hay rsever ve gönül dostlar m z n te vik ve destekleri bizleri çok heyacanlad rd. Vak f olarak bizlere daha çok görevler dü tünün idrakine vard k. Herkese en kalbi te ekkürlerimizi arz ediyoruz. Gelecek say m zda görü mek üzere ho çakal n. Sayg lar m zla, İHLAS VAKFI BÜLTEN Sayı: 4 Sahibi İhlas Vakfı Yayın Koordinatörü Şaban Çakır Editörler Adem Gültekin Hüseyin Ünsal Fotoğraf Abdullah Ok Osman Sağırlı Kurtbay Önür Yapım DVC Reklam Ajansı Grafik Tasarım Serdar Mert İletişim Fatih Cad. No:1 İhlas Koleji Kampüsü C Blok Yenibosna / İSTANBUL Tel: Faks: E-posta: Baskı İhlas Matbaacılık Ücretsizdir. İhlas Vakfı Bülteninde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek kullanılabilir. 1

4 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Kariyer Akademi taraf ndan bu y l 7'ncisi düzenlenen "Kariyer Zirvesi" 20 Haziran 2012 günü Wow stanbul Hotels'de yap ld. Ana temas "Hayata ilk ad m" olan zirvede alanlar nda önemli ba ar lara imza atm isimler üniversite ö rencileriyle bir araya gelerek onlara adeta 'hayat dersi' verdi. Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Kariyer Zirvesi'nin aç l nda konu an Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, makam ve mevkilerin geçici oldu unu belirterek, "Mahkeme kad ya mülk de il. Bu makamlar yar n sizler dolduracaks n z. Mevkiler çal an, e itilen, kendi özel hayat nda ta üstüne ta koyabilen insanlar n olacak. Ba bakan m z n siyasete kazand rd en önemli artlardan bir tanesi parti iç tüzü ünde 3 dönem arka arkaya seçilme hakk. 3 dönem milletvekili ve belediye ba kan olanlar bir daha seçilemiyor bu da de i imi sa l yor. Dönü ümü kendi içimizde yap yoruz" diye konu tu. Bakan K l ç ayr ca "Uçmay n, kaçmay n ama hedeflerinizi yüksek tutun. steyin, isteklerinizin istikametinde çal n, zaten gerisini size Allah verecektir" tavsiyesinde bulundu. 2

5 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" ariyer Zirvesi'nde ö rencilerle bulu an hlas Holding KYönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet Mücahid Ören, "Öyle bir kariyer seçeceksiniz ki, mesle inizin yoklu u hissedilecek" dedi. Okul Bitti Hayat Ba l yor" temas yla düzenlenen Kariyer Zirvesi 2012'de gençlerle bir araya gelen hlas Holding Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet Mücahid Ören, en büyük kariyer tavsiyesinin, Peygamber efendimizin, " nsanlar n en hay rl s n n insanlara faydal oland r" Hadis-i erifi oldu unu söyledi. Seçilecek kariyerin önemine de i aret eden Ören, "Öyle bir kariyer seçeceksiniz ki, insanl a hizmet edecek. Mesle inizin yoklu u, insanl k için eksiklik olacak" dedi. yi hedefin niyeti düzgün tutmakla mümkün oldu unu da dile getiren Ören, "E ilimlerinize ve kabiliyetlerinize uygun bir hedef seçin. Mesela Edison ve Henry Ford'u hepimiz duyduk. Bunlar n neler yapt n biliyoruz. Edison, Ford'un araba tutkusunu biliyor ama ona hiç inanm yordu. Ford bir gün Edison'dan ayr larak hayallerinin pe inden gitti ve bugün Ford'u dünya biliyor" diye konu tu. hlas Holding Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet Mücahid Ören Kariyer Zirvesi'nde Turkcell'in ba ar hikâyesinin kilometre ta lar n anlatan ve gençlere ö ütler veren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ise, "Herbirinizin muazzam bir potansiyeli var. Hayal edebildi inizden daha yüksek. Bu salondan belki gelece in Bill Gates'leri, ba bakanlar, profesörleri ç kacak. Ne kadar yüksek hayal ederseniz hedef o kadar yak nla r. Büyük hedefler hep tak m oyunundan olu ur. Tek ba n za ba aramazs n z" dedi. Gençlere yenilik ve inovasyonun çok önemli oldu unu da hat rlatan Ciliv, "Ben ngilizceyi ortaokulda ö rendim. Hâlâ o altyap ile yol al yorum. ngilizce çok önemli, ngilizce bilmezseniz bu i olmaz" dedi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv 3

6 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" FER T AHENK: Türkiye gibi bir ülkede i ar yorsunuz, ansl s n z. Do u Holding Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk, gençlere, "Türkiye gibi örnek bir ülkede i ar yorsunuz. Bunun için ansl s n z" dedi. Kariyer planlamas yapan gençlere global dü ünmelerini tavsiye eden ahenk, "10 sene öncesine göre Türkiye ve dünya çok de i ti. Art k globalle en dünyada her yerde kariyer yapma imkan na sahipsiniz. Büyük dü ünün, i inizi severek yap n. Sevmeden yap lan i ten hay r gelmez. Türkiye'de ya anan bu de i imin bayra n siz devralacaks n z" dedi. ahenk, unlar söyledi: "Hayal kurmaktan vazgeçmeyeceksiniz, kendinizi ke fedeceksiniz, kendinize güveneceksiniz. Anaokulunda çocu un hayal kurma kapasitesi yüzde 98 ama büyüyünce yüzde 2'ye dü üyor. Korkmay n ça sizin ça n z. Siz tüketiciyi daha iyi tan yorsunuz. Biz u an internet yat r m yap yoruz ve i arkada lar m z 30 ya n alt nda gençler bu olaya daha hakimler. Hayat n fark nda olun ükretmeyi bilin." Do u Holding Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk VAL MUTLU: GÖNÜL ODAKLI OLUN stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, insan n içinde ya att giri imci ruhunun d ar ç kar lmas gerekti ini belirterek, "Gönül odakl olun. Paradan önce gönlünüzde sevgi olarak. Gönül dünyan z zenginle tirin. Sosyal giri imcili iniz olsun. Sermayeden önce sevginiz olsun. hayat nda kariyer için zirvede kalmak için sürekli yenilenmek gerek" diye konu tu. Geçen y lki zirvede tulumba tatl s yapmak için çal t n anlatt n hat rlatan Mutlu, "Ad m neredeyse tulumbac ya ç k yordu" dedi. Mutlu, çocuklu unda Bostanc 'daki evlerinin bodrumunu dekore ederek sinemaya çevirdi ini, ki i ba na 5 kuru tan film oynatt n ifade etti. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 4

7

8 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) Ba kan Vedat Akgiray, SPK Ba kan Prof.Dr.Vedat Akgiray; Dünyan n çok küçüldü ünü, her yerin herhangi bir ekilde ula labilir oldu unu dile getiren Akgiray, "Atalar m z Çin'i dü ünürken biz uzak ülkeleri art k dünya haritas ndaki nokta olarak görmüyoruz. Büyük hayaller kuruyoruz. Dünya bir pazar yeri. Hiçbir ekilde küçük dü ünmeyin, Fatih gibi dü ünün. O zaman da herkesin gözü stanbul'dayd, bugün de. Dünya bir ülke olsa ba kenti stanbul olurdu" diye konu tu. Syracuse University Ö retim üyesi Ercüment Arvas, Kariyer Zirvesi'ndeki konu mas nda, "Hiçbir zaman moralinizi bozmay n" tavsiyesinde bulundu. Arvas, "Ne olursa olsun geçer. Moral bozulursa performans da dü er. Performans dü erse moral bozulur. Bu k s r döngüye dü meyin. Pes etmeyin" diye konu tu. Arvas elinden geleni yapman n ve çal man n oldukça önemli oldu unu bildirerek "Bundan sonras k smettir. Çal an Allah sever. Cesaretli olun, risk al n. Hatalardan ders al n. yi bir evlilik yap n" dedi. Bimeks Yönetim Kurulu Ba kan Murat Akgiray, "Yeni ekonominin, rekabette öne geçmenin ve ba ar n n ön art ileti im araçlar n iyi kullanmaktan geçiyor. Yeni teknolojiyi kullanmayan hangi meslek grubu olursa olsun geri kal yor. Bunlara ek olarak siz sadece okuldan mezun oldum diplomam var diye dü ünmeyin. Okulun verdi i diplomaya bir ey katmazsan z bu i olmaz. Ona bir eyler katmak zorundas n z" diye konu tu. Medya Derne i Ba kan, karikatürist Salih Memecan, gençlere "De i ime aç k olun" mesaj verdi. lerin mutlaka özünün kavranarak bu özün korunmas tavsiyesinde bulunan Memecan, mesle inin s rlar n anlat rken de "Kullan lan araçlar ve yöntemler de i ebilir ama i in özü kesinlikle de i mez" dedi. Memecan, meslekte ba ar n n s rr n n hayatta gizli oldu unu ifade ederek, hayat hikayesinden örnekler verdi. Türkiye Gazetesi Spor Yazar Sad k Söztutan: Türk sporu ve futbolu hakk ndagörü lerini aç klad. Türkiye'de en fazla talep gören futbolun ya ad ike depremi sayesinde Türkfutbolunun yenilenmesi gerekti ini, "Bu sistem ba tan a a y k lmal, yeni ba tan kurulmal " dedi. Türk futbolunun ileri ülkeleri dikkate alarak kendini yenilemesi gerekti ini dile getirdi. 6

9 BASINDA KAR YER Z RVES 7

10 KAR YER AKADEM "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Kariyer Akademi Kariyer Zirvesini ba ar ile gerçekle tirdi. 20 Haziran 2012 Çar amba günü stanbul WOW Hotel Convention Center'da gerçekle en Kariyer Zirvesini öncesi, esnas ve sonras ile haz rlay p sunan Kariyer Akademi hedeflerini büyüttü. hlas Vakf n n 12 seneden beri üniversitelerinden mezun olan ö renciler için tertipledi i Hayat na Haz rl k Seminerleri, son 7 y ldan beri Kariyer Zirvesi ad alt nda gerçekle mektedir. Kariyer Zirvesini daha profesyonel olarak haz rlamak, uluslararas niteli e kavu turmak, hizmet içi e itim kurslar tertiplemek, ö renciler için çok farkl konu ve uzmanlar ile ayl k seminerler düzenlemek, yabanc dil kurslar, ayl k aktüel e itim ve yönetim dergisi, Kariyer Zirvesi Bülteni ç karmak, CV bank olu turmak ve mezun olan ö rencilerin i hayat na at lmas nda ve i bulmas nda etkili olmak amac ile hlas Vakf Kariyer Akademi kurumsalla arak hedef büyülttü. Çekirdek kadro olarak Adem Gültekin, Hüseyin Ünsal ve aban Çak r'dan olu an ekip daha da güçlenerek önemli projelere imza atacak. 20 Haziran 2012 Çar amba günü stanbul WOW Hotel Convention Center'da gerçekle en Kariyer Zirvesinde, Kariyer Akademi yöneticileri Türkcell CEO'su Süreyya Ciliv ile gelecek seneki Kariyer Zirvesini görü tü. 8

11

12 HAYATINA HAZIRLIK SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay, Hayat na Haz rl k Seminerlerine kat lan ö rencilere hlas Vakf n n hizmetlerini ve hedeflerin anlatt. hlas Vakf E itim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k ö rencilere önemli bilgiler aktard. Hayat na Haz rl k seminerleri 19 Haziran 2012 tarihinde hlas Koleji Konferans Salonu'nda gerçekle ti. Aç l konu mas n hlas Vakf Mütevelli Heyeti Ba kan Av. Mehmet Okyay yapt. Marmara Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet im irgil Hayat Haz rl k Seminerlerine kat lan ö rencilere Osmanl tarihi hakk nda bilgi verdi. Mahmut Grup Yön. Kurulu Ba kan Mahmut Küçükdo an; Diploman n yetersiz oldu unu, bulundu unuz konumlarda kendinizi en iyi ekilde yeti tirin tavsiyesinde bulundu. K Uzman Selim Düzgün üniversite mezunlar na, iyi CV nas l haz rlan r, i görü melerinde nelere dikkat edilir konular nda ayd nlatt. Edebiyatç Hayati nanç; Tarih ve Edebiyat bahsederek Gençlere unutulmayacak anekdotlar aktard. 10

13 HAYATINA HAZIRLIK SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Türkiye Gazetesi Yazarlar ndan Av. Rahim Er, gençlerin ufkunu açacak önemli tavsiyelerde bulunarak, dünya konjöktörüne geni perspektiften bak n dedi. Türkiye Hastanesi dari Koordinatörü Hayati Odaba, ça m z n en büyük silah olan ileti imden bahsetti. Kariyer Zirvesi'ne kat lan mezun t p fakültesi, ö rencileri htisas gezilerine kat ld. Kariyer Zirvesi'ne kat lan mezun t p fakültesi ö rencileri Türkiye Hastanesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi ald lar. Kariyer Zirvesi ve Hayat na Haz rl k Seminerlerine kat lan mezunlar, Ziya Burcuo lu rehberli inde bo az turu yapt lar. 11

14 YÖNET C L K SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Kariyer Akademi GELECE N YÖNET C LER ARIYORUZ SEM NERLER hlas Vakf Türkiye genelindeki 30 ö renci yurdu ve yurt d ndaki hizmet noktalar nda görev alacak, yurtlardan mezun olmu ö rencilere yönelik Temmuz ay nda 10 günlük Ki isel Geli im, Yönetim, ileti im, sivil toplum kurulu lar nda yöneticilik e itimi, ö renci yurdu yönetim ve e itim hizmetleri konu ba l klar nda seminerler tertip etti. Etkili ileti im becerileri konu ba l ile Hayati Odaba, Yönetim konusunda Resul zmirli, Osmanl larda Yönetim Konusunda Prof Dr. Ahmet im irgil, Zaman De erlendirme Sanat konusunda Dr. Muhsin Abay ve Bili im konusunda Hüseyin Ünsal kat l mc lara doyurucu bilgi verdi. stanbul un tarihi, kültürel ve turistik mekanlar n ziyaret eden gençler e itimin sonunda hlas Vakf n n de i ik yurt ve hizmet noktalar nda staja ba lad lar. 12

15 YÖNET C L K SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Yöneticilik seminerlerini ba ar ile tamamlayan kat l mc lara sertifikalar hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay taraf ndan verildi. 13

16 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Yurtlar nda Toplam Kalite zmir Yurdunun haz rlad ve sundu u YURTLARDA TOPLAM KAL TE seminerini hlas Vakf Yurt Müdürleri ilgi ile dinledi. 15 senedir E itim Mü aviri olarak hizmet veren Necdet Sönmez yurtlarda toplam kalitenin nas l yakalanabilece ini detaylar ile di er yurt müdürlerine anlatt. 14

17

18 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Dr. SMA L KAPAN Kariyer Akademinin her hafta ö rencilere yönelik tertipledi i konferansa konuk olan Türkiye Gazetesi yazarlar ndan Dr. smail Kapan Bahçelievler Yurdunda üniversite ö rencilerine ran ve Suriye konulu bir sunum gerçekle tirdi. Ö renciler taraf ndan büyük ilgi ile takip edilen smail Kapan ö rencilere ilgilerinden dolay te ekkür etti. FEVZ KAHRAMAN Kariyer Akademinin her hafta ö rencilere yönelik tertipledi i konferanslar n di er bir konu u hlas Holding Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Fevzi Kahraman d. Fevzi Kahraman Turgut Özal n misyon ve vizyonunu gençlere anlatt. RAH M ER Türkiye Gazetesi yazarlar ndan Rahim Er Bahçelievler Yurdunda düzenlenen konferansta Üniversite ö rencileri ile bir araya gelerek gençlere vizyonlar n n neler olmas n anlatt. Av. HAYAT NANÇ Bahçelievler Yurdumuzda 100 kadar ö rencimize, Divan Edebiyat nda zirveye ula m airlerimizden ve iirlerinden misaller vererek aç klamalarda bulundu. Gençlerimize haf za kayb na yada unutkanl na sebep olan ve haf zan n geli mesine yard mc olan eyler hakk nda bilgi verdi nasihat ve tavsiyelerde bulundu. 16

19 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ler Koordinatörü Mahmut Kemal Ayd n ve rfan Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. nin Denetim Müdürü Erkut Yavuz, hlas Vakf n n Bahçelievler ö renci yurdunda kalan ktisat letme ve Maliye ö renimi gören ö rencilerle bulu tu. Mahmut Kemal Ayd n, maliye, finans ve muhasebe konular nda bilgi, birikim ve tecrübelerini genç üniversitelilerle payla t. Gençlere ba ar n n s rlar ndan bahseden Ayd n; ba ar n n çok çal maktan geçti ini, hangi i ve meslekle me gul olursan z olun yapt n z i in en iyisini yapmak için gayret gösterilmesini, mesle inizi çok iyi bilmeniz, konunuzda uzman olman z gerekti ini söyledi. Daha sonra, rfan Ba ms z Denetimin Denetim Müdürü Erkut Yavuz, Üniversiteden al nan e itimin ve bilgilerin i hayat nda yetersiz kald n ya ad klar n, her arkada n kendisini geli en ve de i en bilgilerle donan ml hale getirmesini söyledi. Yavuz; Her arkada n mesleki alanda ihtisas yapmalar n tavsiye ederek sözlerini bitirdi. 17

20 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn. Faruk ÇEL K Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn. Faruk ÇEL K ile görü tü. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn. Faruk ÇEL K in konu mac olarak kat ld Geli en Türkiye de De i en stihdam konulu panel stanbul Swissôtel de gerçekle tirildi. Panele hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Mehmet Okyay, E itim Koordinatörümüz Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k ve ktisadi letme Müdürü Adem Gültekin kat ld. Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay ve E itim Koordinatörümüz Prof Dr. Mustafa Çetin Varl k K rklareli Üni. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç,.Ü. kt.fak. Dekan Sedat Murat, Vak f Ba kan m z Av. Mehmet Okyay ve E itim Koordinatörümüz Prof Dr. Mustafa Çetin Varl k, Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, TAV Holding in CEO su M.Sani ener Bey ile görü tü Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, THY Genel Müdürü Temel Kotil Bey ile görü tü 18

21

22 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Orman ve Su leri Bakan Sn.Prof. Dr. Veysel Ero lu, Birlik Vakf Merkezinde gerçekle tirilen Konferansda, 2023 e Do ru Türkiye konu ba l ile bir konu ma yapt. Konferansa hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Mehmet Okyay ve Haldun Kalkan i tirak etti Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, Orman ve Su leri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu ile görü tü. Orman ve Su leri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu 2023 e Do ru Türkiye konferans ilgi ile takip edildi.. 20

23 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Adalet Bakan Sadullah Ergin Bab- Ali Toplant lar na kat larak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Y l nda Hukuk Düzeni ve Sistemi Nas l leyecektir konusunda konu tu. Bab- Ali toplant lar na vakf m z n Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ve Kurumsal leti im Koordinatörümüz aban Çak r i tirak etti. Adalet Bakan Sadullah Ergin; Hakim ve savc say s nda hedefin yar s nda olundu unu, bunun güvenli, seri bir ekilde ikmal edilmesi, eksikliklerin giderilmesi gerekiyor" dedi. 23 Eylül'den sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak ba vuracaklar için 2012 sonundan itibaren Türkiye'nin u andaki A HM'deki olumsuz tablosu da önemli ölçüde ortadan kalkacak" eklinde konu tu. Adalet Bakan Sadullah Ergin, Türkiye'nin hakim ve savc say s bak m ndan geli mi ülkelerin çok gerisinde oldu unu ifade etti. Avrupa standartlar na ula mak için planlamam z yapt k ve in allah orta vadede bu hedefe ula may hedef olarak belirledik" diye konu tu. Yarg tay'daki üye ve daire say lar n n art r ld n hat rlatan Ergin, böylelikle i yükünün de azald n ifade etti. 21

24 Selçuklu Tarihi Uzman Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç vefat n n 50. y l nda Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekle tirilen sempozyum ile an ld. stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür Müdürlü ü taraf ndan gerçekle tirilen sempozyum sinevizyon gösterisi ile ba lad. Konu mac lar, Mükrimin Halil Yinanç' farkl yönlerini anlatt lar. Prof.Dr. Refet Yinanç (Mükrimin Halil Yinanç n manevi o lu) ve Egitim Koordinatörümüz Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k Sempozyuma hlas Vakf ndan E itim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k, Hüseyin ener, Sabahattin Ko al ve Haldun Kalkan kat ld. 22

25

26 HLAS VAKFINA TE EKKÜR "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Vak flar Haftas kutlamalar na katk sa layan hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay a Vali Hüseyin Avni Mutlu taraf ndan te ekkür plaketi verildi. Vak f Vermektir Vak flar Haftas Vak f Medeniyeti Balkan Y l temas yla kutland. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vak flar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Vak flar stanbul 1.Bölge Müdürü brahim Özekinci, 2. Bölge Müdürü brahim Saffet Ertürk ve hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ile çok say da vak f temsilcisi kat ld. Aç l töreninde konu an stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vak flar bizim medeniyetimizin en önemli müesseseleridir. Biz kendi medeniyetimizi tarif ederken vak f medeniyeti özelli imize vurgu yap yoruz. Vak f demek veren el demektir. Veren el alan elden üstündür. Veren el kurumaz eklinde görü lerini ifade etti. Vak flar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem de Vak flar Genel Müdürlü ü olarak; Her sene farkl tema ile vak flar haftas n kutlad klar n bu seneki temalar n n Balkan Y l temas oldu unu ifade ederek, Balkanlardaki ecdat yadigar olan kaybolmaya yüz tutmu bütün eserleri restore etmek için çal maya ba lad klar n söyledi. Ayr ca ülkemizdeki bir çok tarihi eseri restore ettiklerini ve restorasyon çal malar n n devam edece ini sözlerine ilave etti. Veren el, alan elden üstündür Veren el kurumaz stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 24

27 HLAS VAKFI GÖNÜLLÜLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Gönüllü Avrupa Temsilcileri stanbul da bir araya geldi. hlas Vakf Kariyer Akademinin organize etti i bir haftal k seminerde bir araya gelen hlas Vakf n n Gönüllü Avrupa temsilcilerine, Vak f ba kan Av. Mehmet Okyay; hlas Vakf n n yurt içi ve yurt d hizmetleri ile ilgili detayl bilgi verdi. Vakf n hizmetlerine gösterdi i özverili çal malar ndan dolay gönüllü temsilcilere te ekkür etti. Avrupa Temsilcisi Ahmet Aka da hlas Vakf n n hizmetlerinin Avrupa da daha etkin olabilmesi için, özellikle vakf n mevcut yurt say s n n ilk hedef olan 81 e ç kar lmas hususunda daha çok çal lmas gerekti ini söyledi. Avrupa Gönüllü temsilciler sabahtan ö leye kadar seminer, ö leden sonra stanbul un tarihi, turistik mekanlar n ziyaret ettiler. 25

28 Ö RENC BULU MASI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf, 5. Uluslararas Ö renci Bulu mas nda Bâb- Âlem Uluslararas Ö renci Derne i nin gerçekle tirdi i 5. Uluslararas Ö renci Bulu mas Sultanahmet te gerçekle ti. Bâb- Âlem Uluslararas Ö renci Derne i nin 33 STK ile beraber gerçekle tirdi i 5.Uluslararas Ö renci Bulu mas Nisan ay nda Sultanahmet te gerçekleitirildi. 75 Ülke den Yüzlerce Uluslararas Ö renci nin kat ld etkinliklerin aç l n Ba bakan Yard mc s Say n Bekir Bozda yapt. Etkinlikler 3 gün sürdü. hlas Vakf da etkinlikte bir stand açarak, 75 ülkeden gelen ö rencilerin yo un ilgisi ile kar land. Ba bakan yard mc s Sn. Bekir Bozda hlas Vakf stand n ziyaret ederek, hlas Vakf Afrika Koordinatörü Ali Kara ve yard mc s Mü tak Sayg n dan, hlas Vakf n n hizmetleri hakk nda bilgi ald. Bozda ; hlas Vakf ndan daha çok hizmet bekliyoruz eklinde aç klamada bulundu. 26

29

30 GENÇL K BULU MASI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf, Dünya Gençlerine Ev Sahipli i Yapt hlas Vakf 'n n kurucu üye oldu u slam Dünyas Sivil Toplum Kurulu lar Birli i ( DSB) taraf ndan organize edilen 8. Uluslararas Gençlik Bulu mas 7-12 Temmuz 2012 Temmuz tarihleri aras nda stanbul'da gerçekle ti. Program n son günü ev sahipli ini üstlenen hlas Vakf, yurtd ndan gelen ö rencilere ak am yeme i ve de i ik ikramlarda bulundu. De erlendirme toplant s, sertifika da t m, istek ve görü ler al nd ktan sonra topluca aile foto raf çekilerek bir sonraki programlarda görü mek üzere vedala ld. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay gençlere ho geldiniz konu mas yapt. 28

31 GENÇL K BULU MASI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" DSB Genel Sekreteri Ali Kurt ve Mehmet Okyay gençlere sertifikalar n verdi Bir haftal k programa Fas, Senegal, Irak, Pakistan, Lübnan, ngiltere, Kazakistan, Sudan, Bahreyn, Makedonya, Rusya, Filistin, Kudüs, Arnavutluk, Yemen, Suriye, Banglade, Endonezya, Malezya, ran ba ta olmak üzere çe itli Avrupa ülkelerinden uluslararas ili kiler, ileti im ve medya, iktisat, ilahiyat, i letme, hukuk, mühendislik, bilgisayar-teknoloji, filoloji vd. alanlarda lisans, master ve doktora seviyesinde okuyan yakla k 100 ö renci i tirak etti. 29

32 MEZUN YET GECELER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Ö renci Yurtlar Mezuniyet Geceleri 30 yurdumuzda da gerçekle tirildi. Her y l yakla k olarak yurtlar m zdan 300 civar nda ö renci mezun olmaktad r. 30

33

34 SUDANLI M SAF RLER M Z "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, hlas Vakf n ziyaret etti. Görü mede hlas Vakf Bilgi lem Md. Hüseyin Ünsal, hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, Konsolos yard mc s Omer Elforoug M.Elsanosy E itim Mü aviri Prof. Dr. M.Çetin Varl k, Bahçelievler yurt Md. Yrd. Ömer Faruk Y lmaz, Afrika Koordinatörü Ali Kara ve yard mc s Mü tak Sayg n haz r bulundu. udan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar S brahim, hlas Vakf n n faaliyetlerini ve hizmet-lerini takdirle kar lad klar n, Afrika ülkelerine götü-rülen vak f hizmetlerini Sudan da da görmek istediklerini belirtti. hlas Vakf n n Sudan da yapaca her türlü e itim yat r mlar nda yard mc olacaklar n, arazi tahsisi yapabileceklerini ifade etti. Ayr ca daha çok Sudanl ö renciye sahip ç k lmas n istedi. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ise, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim in ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, hlas Vakf n n hizmetlerinin Etiyopya, Kenya ve Somali de oldu u gibi Sudan da art rmak istediklerini, Sudan dan yüksek ö renim için gelecek olan Sudanl ö rencileri yurtlar nda bar nd racaklar n ifade etti. hlas Vakf ndan Sudan Ba konsolosuna Ziyaret udan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, S hlas Vakf n n faaliyetlerini ve hizmetlerini takdirle kar lad klar n, Afrika ülkelerine götürülen vak f hizmetlerini Sudan da da görmek istediklerini belirtti. hlas Vakf n n Sudan da yapaca her türlü e itim yat r mlar nda yard mc olacaklar n, arazi tahsisi yapabileceklerini ifade etti. Ayr ca daha çok Sudanl ö renciye sahip ç k lmas n istedi.. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ise, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim in ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, hlas Vakf n n hizmetlerinin Etiyopya, Kenya ve Somali de oldu u gibi Sudan da art rmak istediklerini, Sudan dan yüksek ö renim için gelecek olan Sudanl ö rencileri yurtlar nda bar nd racaklar n ifade etti. 32

35 SUDANLI M SAF RLER M Z "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi den hlas Vakf na i birli i teklifi. Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi ve Sudan Ba konsolosu As m M. A. Mukhtar brahim, hlas Vakf n ziyaret etti. örü mede hlas Vakf Yurtd Hizmetler Müdürü G brahim Gülgeç, hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay, Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi, hlas Vakf Bilgi lem Md. Hüseyin Ünsal, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, E itim Mü aviri Prof. Dr. M.Çetin Varl k ve Afrika Koordinatörü Ali Kara haz r bulundu. Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi; Sudan genelinde 150 bin üniversite ö rencisine hizmet verdiklerini ve yurtlarda bar nd rd klar n ifade etti. Türkiye ile özellikle hlas Vakf n n yönlendirmeleri do rultusunda ö renci transferi arzu ettiklerini belirtti. Sudan daki Yurtlarda nas l iyi ö renci yeti tirilir, yurt idaresinin püf noktalar nelerdir gibi önemli konularda Yurtlar m zdaki idareci pozisyonundaki personeli Türkiye ye göndererek, hlas Vakf taraf ndan verilecek e itime tabi tutacaklar n ve önümüzdeki aylarda periyodik olarak personeli göndermeye ba layacaklar n ifade etti. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay da, ziyaretten ve i birli i teklifinden dolay duydu u memnuniyeti dile getirerek, hlas Vakf n n yurtiçi ve yurtd hizmetlerinden bahsetti. Türkiye genelinde 30 ö renci yurdu ve yurtd nda da 6 ö renci yurdu ile yakla k 3000 ö renciye hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle Sudan, Somali, Etiyopya ve di er Afrika ülkelerine de hizmet götürmek istediklerini ifade eden Okyay; Üniversite ö renimi için Sudan dan Türkiye ye gelecek olan ö rencileri yurtlar nda bar nd rmaktan memnun olacaklar n ve e itim alan ndaki kar l kl i birli inin çok güzel neticeler verece ini ifade etti. 33

36 AFGAN STANLI M SAF RLER M Z "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Afganistan n b rgan Belediye Ba kan ndan HLAS VAKFI NA TE EKKÜR Z YARET o unlukla Türklerin ya ad Afganistan n kuzeyinde bir milyon nüfuslu b rgan vilayetinin Belediye Ç Ba kan M. Zahir Naziri, hlas Vakf na te ekkür ziyaretinde bulundu. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ile görü en Naziri, hlas Vakf ve faaliyetleri hakk nda geni bilgi ald. Mehmet Okyay; Türkiye de 30 ö renci yurdu ile 3000 ö renciyi bar nd rd klar n, yurtlar m zda kalan Türk Dünyas ve di er ülkelerden gelen ö renciler aras nda en çok Afganl ö rencilerin oldu unu ifade etti. Afganistan da 5ö renci yurdu açarak Afgan gençlerinin hizmetine sunduklar n in allah daha çok ö renciye hizmet vermekiçin çal malar n devam etti ini söyledi. b rgan Belediye Ba kan M. Zahir Naziri de, hlas Vakf n n Afganistan da açt 5 ö renci yurdu için çok memnun olduklar n, yüksek ö renim için Türkiye ye gelen Afgan ö rencilere sahip ç k lmas ndan dolay te ekkür ettiklerini ifade etti. Naziri, hlas Vakf n n hizmetlerinin Türkiye, Türk Dünyas nda ve di er ülkelerde de büyümesi ve geli mesi için iyi dileklerini iletti. 34

37

38 SUDAN TEMASLARI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Heyeti Sudan da temaslarda bulundu hlas Vakf Murakebe Heyeti Üyesi Hüseyin ener ve Sudan sorumlusu Mü tak Sayg n Sudan Hükümetinin resmi davetlisi olarak Sudan da bir haftal k program dahilinde ikili görü meler ve ziyaretlerde bulundu. Heyetler aras görü melerde e itim konular nda i birli i karar al nd. hlas Vakf Heyeti Sudan temaslar çerçevesinde ilk önce Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi ile iki ülke aras nda ö renci de i imi konusunda görü meler yapt. Daha sonra Aile ve Sosyal ler Bakan ile görü en heyet akabinde Sudan Vak flar Genel Muduru eyh El-Be ir Ebul Kasavi ile görü tü. Afrikan Universitesini ziyareti ile temaslar na devam eden heyet ö retim üyesi Prof. brahim Muhammed ve Dr. Abdulvehab Bey ile görü tüler. Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi hlas Vakf Murakebe Heyeti Üyesi Hüseyin ener e te ekkür plaketi takdim etti. 36

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR KİMSE YOK MU DERNEĞİ 7 KITADA, 100E YAKIN ÜLKEDE 81 İLDE 300 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLECEK KURBANDA YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULACAK Kimse Yok Mu Derneği bu yıl Türkiye de 81 ilde,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı