Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır""

Transkript

1

2

3 BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar l faaliyetlerde dolu bir üç ayl k dönemi daha geride b rakt k. Türkiye genelindeki 30 ö renci yurdumuzda 4 y l boyunca kalarak üniversilerini ba ar ile tamamlayan yeni mezun 600 gencimizi 1 hafta boyunca Kariyer Zirvesi organizasyonunda stanbul'da a rlad k. Ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kariyer Zirvesinde i hayat na at lacak gençlerle alanlar nda ba ar l olmu i liderlerini, yöneticileri, bürokratlar ve akademisyenler bir araya geldiler. Kariyer Zirvesi konferans, hayat na haz rl k seminerleri, stanbul'un tarihi ve turistik mekanlar na geziler, bölümlerine göre irketlere ihtisas gezilerine kat ld lar. Son dönemde büyük de i im ve geli im gösteren, bölgesinde lider ülke konuma gelen ülkemizin; daha etkin olmas, rekabet gücünün artmas için gerekli olan genç, dürüst, vatan n seven, nitelikli insan kayna yeti tirmek için çal an vakf m z n davetlerini k rmayarak ö rencilerimizle bir araya gelen konu mac lar m za ve destek veren sponsorlar m za te ekkür ediyoruz. Vak f bünyemizde kurdu umuz Kariyer Akademi'nin organize etti i etkinli in ba ar l bir ekilde tamamlaman n sevincini ya yoruz. Tüm insanl a hizmet etmeyi amaç edinen Vakf m z; büyüyen hizmetlerini daha çok insana ula t rmak ve ülkemizdeki mevcut ö renci yurtlar m z ile in aat bitmek üzere olan ö renci yurtlar m zda görev yapacak yurtlar m zdan mezun olan 30 civar ndaki arkada m z 10 gün boyunca Kariyer Akademi/Gelece in Yöneticileri, Mesleki E itim Program kapsam nda misafir ettik. Ba ar ile tamamlana program n ilk aya ndan sonra Bahçelievler yurdumuzda 3 ayl k staj dönemine ba lad lar Mart 2012 tarihinde tüm dünyan n insanl k imtihan verdi i SOMAL 'deydik. Say n Ba kan m z n ziyareti ile dünyan n gündemine gelen Somali'deki dram bizleri çok etkiledi. mkanlar m z çerçevesinde Somali'ye yard m ula t rmaya devam ediyoruz. Etiyopya ve Somali'den sonra Kenya'da da vakf m z n hizmetlerini ba latman n sevincini ya yoruz. lk ö retim ö rencilerinin kat ld Yaz Okullar m z yaz tatili döneminde ö renci yurtlar m zda düzenlenen, ''HEM E LEN, HEM Ö REN'' temal yaz okullar Türkiye genelindeki birçok yurdumuzda 15'er günlük periyotlarla devam ediyor. Mart ay nda adet bas lan bültenimizi gören hay rseverlere; yapm oldu u oldu u gayrimenkul, ayni ve nakdi yard mlar için te ekkür ediyoruz. Hizmetlerimize gören gören hay rsever ve gönül dostlar m z n te vik ve destekleri bizleri çok heyacanlad rd. Vak f olarak bizlere daha çok görevler dü tünün idrakine vard k. Herkese en kalbi te ekkürlerimizi arz ediyoruz. Gelecek say m zda görü mek üzere ho çakal n. Sayg lar m zla, İHLAS VAKFI BÜLTEN Sayı: 4 Sahibi İhlas Vakfı Yayın Koordinatörü Şaban Çakır Editörler Adem Gültekin Hüseyin Ünsal Fotoğraf Abdullah Ok Osman Sağırlı Kurtbay Önür Yapım DVC Reklam Ajansı Grafik Tasarım Serdar Mert İletişim Fatih Cad. No:1 İhlas Koleji Kampüsü C Blok Yenibosna / İSTANBUL Tel: Faks: E-posta: Baskı İhlas Matbaacılık Ücretsizdir. İhlas Vakfı Bülteninde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek kullanılabilir. 1

4 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Kariyer Akademi taraf ndan bu y l 7'ncisi düzenlenen "Kariyer Zirvesi" 20 Haziran 2012 günü Wow stanbul Hotels'de yap ld. Ana temas "Hayata ilk ad m" olan zirvede alanlar nda önemli ba ar lara imza atm isimler üniversite ö rencileriyle bir araya gelerek onlara adeta 'hayat dersi' verdi. Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Kariyer Zirvesi'nin aç l nda konu an Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, makam ve mevkilerin geçici oldu unu belirterek, "Mahkeme kad ya mülk de il. Bu makamlar yar n sizler dolduracaks n z. Mevkiler çal an, e itilen, kendi özel hayat nda ta üstüne ta koyabilen insanlar n olacak. Ba bakan m z n siyasete kazand rd en önemli artlardan bir tanesi parti iç tüzü ünde 3 dönem arka arkaya seçilme hakk. 3 dönem milletvekili ve belediye ba kan olanlar bir daha seçilemiyor bu da de i imi sa l yor. Dönü ümü kendi içimizde yap yoruz" diye konu tu. Bakan K l ç ayr ca "Uçmay n, kaçmay n ama hedeflerinizi yüksek tutun. steyin, isteklerinizin istikametinde çal n, zaten gerisini size Allah verecektir" tavsiyesinde bulundu. 2

5 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" ariyer Zirvesi'nde ö rencilerle bulu an hlas Holding KYönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet Mücahid Ören, "Öyle bir kariyer seçeceksiniz ki, mesle inizin yoklu u hissedilecek" dedi. Okul Bitti Hayat Ba l yor" temas yla düzenlenen Kariyer Zirvesi 2012'de gençlerle bir araya gelen hlas Holding Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet Mücahid Ören, en büyük kariyer tavsiyesinin, Peygamber efendimizin, " nsanlar n en hay rl s n n insanlara faydal oland r" Hadis-i erifi oldu unu söyledi. Seçilecek kariyerin önemine de i aret eden Ören, "Öyle bir kariyer seçeceksiniz ki, insanl a hizmet edecek. Mesle inizin yoklu u, insanl k için eksiklik olacak" dedi. yi hedefin niyeti düzgün tutmakla mümkün oldu unu da dile getiren Ören, "E ilimlerinize ve kabiliyetlerinize uygun bir hedef seçin. Mesela Edison ve Henry Ford'u hepimiz duyduk. Bunlar n neler yapt n biliyoruz. Edison, Ford'un araba tutkusunu biliyor ama ona hiç inanm yordu. Ford bir gün Edison'dan ayr larak hayallerinin pe inden gitti ve bugün Ford'u dünya biliyor" diye konu tu. hlas Holding Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet Mücahid Ören Kariyer Zirvesi'nde Turkcell'in ba ar hikâyesinin kilometre ta lar n anlatan ve gençlere ö ütler veren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ise, "Herbirinizin muazzam bir potansiyeli var. Hayal edebildi inizden daha yüksek. Bu salondan belki gelece in Bill Gates'leri, ba bakanlar, profesörleri ç kacak. Ne kadar yüksek hayal ederseniz hedef o kadar yak nla r. Büyük hedefler hep tak m oyunundan olu ur. Tek ba n za ba aramazs n z" dedi. Gençlere yenilik ve inovasyonun çok önemli oldu unu da hat rlatan Ciliv, "Ben ngilizceyi ortaokulda ö rendim. Hâlâ o altyap ile yol al yorum. ngilizce çok önemli, ngilizce bilmezseniz bu i olmaz" dedi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv 3

6 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" FER T AHENK: Türkiye gibi bir ülkede i ar yorsunuz, ansl s n z. Do u Holding Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk, gençlere, "Türkiye gibi örnek bir ülkede i ar yorsunuz. Bunun için ansl s n z" dedi. Kariyer planlamas yapan gençlere global dü ünmelerini tavsiye eden ahenk, "10 sene öncesine göre Türkiye ve dünya çok de i ti. Art k globalle en dünyada her yerde kariyer yapma imkan na sahipsiniz. Büyük dü ünün, i inizi severek yap n. Sevmeden yap lan i ten hay r gelmez. Türkiye'de ya anan bu de i imin bayra n siz devralacaks n z" dedi. ahenk, unlar söyledi: "Hayal kurmaktan vazgeçmeyeceksiniz, kendinizi ke fedeceksiniz, kendinize güveneceksiniz. Anaokulunda çocu un hayal kurma kapasitesi yüzde 98 ama büyüyünce yüzde 2'ye dü üyor. Korkmay n ça sizin ça n z. Siz tüketiciyi daha iyi tan yorsunuz. Biz u an internet yat r m yap yoruz ve i arkada lar m z 30 ya n alt nda gençler bu olaya daha hakimler. Hayat n fark nda olun ükretmeyi bilin." Do u Holding Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk VAL MUTLU: GÖNÜL ODAKLI OLUN stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, insan n içinde ya att giri imci ruhunun d ar ç kar lmas gerekti ini belirterek, "Gönül odakl olun. Paradan önce gönlünüzde sevgi olarak. Gönül dünyan z zenginle tirin. Sosyal giri imcili iniz olsun. Sermayeden önce sevginiz olsun. hayat nda kariyer için zirvede kalmak için sürekli yenilenmek gerek" diye konu tu. Geçen y lki zirvede tulumba tatl s yapmak için çal t n anlatt n hat rlatan Mutlu, "Ad m neredeyse tulumbac ya ç k yordu" dedi. Mutlu, çocuklu unda Bostanc 'daki evlerinin bodrumunu dekore ederek sinemaya çevirdi ini, ki i ba na 5 kuru tan film oynatt n ifade etti. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 4

7

8 KAR YER Z RVES "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) Ba kan Vedat Akgiray, SPK Ba kan Prof.Dr.Vedat Akgiray; Dünyan n çok küçüldü ünü, her yerin herhangi bir ekilde ula labilir oldu unu dile getiren Akgiray, "Atalar m z Çin'i dü ünürken biz uzak ülkeleri art k dünya haritas ndaki nokta olarak görmüyoruz. Büyük hayaller kuruyoruz. Dünya bir pazar yeri. Hiçbir ekilde küçük dü ünmeyin, Fatih gibi dü ünün. O zaman da herkesin gözü stanbul'dayd, bugün de. Dünya bir ülke olsa ba kenti stanbul olurdu" diye konu tu. Syracuse University Ö retim üyesi Ercüment Arvas, Kariyer Zirvesi'ndeki konu mas nda, "Hiçbir zaman moralinizi bozmay n" tavsiyesinde bulundu. Arvas, "Ne olursa olsun geçer. Moral bozulursa performans da dü er. Performans dü erse moral bozulur. Bu k s r döngüye dü meyin. Pes etmeyin" diye konu tu. Arvas elinden geleni yapman n ve çal man n oldukça önemli oldu unu bildirerek "Bundan sonras k smettir. Çal an Allah sever. Cesaretli olun, risk al n. Hatalardan ders al n. yi bir evlilik yap n" dedi. Bimeks Yönetim Kurulu Ba kan Murat Akgiray, "Yeni ekonominin, rekabette öne geçmenin ve ba ar n n ön art ileti im araçlar n iyi kullanmaktan geçiyor. Yeni teknolojiyi kullanmayan hangi meslek grubu olursa olsun geri kal yor. Bunlara ek olarak siz sadece okuldan mezun oldum diplomam var diye dü ünmeyin. Okulun verdi i diplomaya bir ey katmazsan z bu i olmaz. Ona bir eyler katmak zorundas n z" diye konu tu. Medya Derne i Ba kan, karikatürist Salih Memecan, gençlere "De i ime aç k olun" mesaj verdi. lerin mutlaka özünün kavranarak bu özün korunmas tavsiyesinde bulunan Memecan, mesle inin s rlar n anlat rken de "Kullan lan araçlar ve yöntemler de i ebilir ama i in özü kesinlikle de i mez" dedi. Memecan, meslekte ba ar n n s rr n n hayatta gizli oldu unu ifade ederek, hayat hikayesinden örnekler verdi. Türkiye Gazetesi Spor Yazar Sad k Söztutan: Türk sporu ve futbolu hakk ndagörü lerini aç klad. Türkiye'de en fazla talep gören futbolun ya ad ike depremi sayesinde Türkfutbolunun yenilenmesi gerekti ini, "Bu sistem ba tan a a y k lmal, yeni ba tan kurulmal " dedi. Türk futbolunun ileri ülkeleri dikkate alarak kendini yenilemesi gerekti ini dile getirdi. 6

9 BASINDA KAR YER Z RVES 7

10 KAR YER AKADEM "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Kariyer Akademi Kariyer Zirvesini ba ar ile gerçekle tirdi. 20 Haziran 2012 Çar amba günü stanbul WOW Hotel Convention Center'da gerçekle en Kariyer Zirvesini öncesi, esnas ve sonras ile haz rlay p sunan Kariyer Akademi hedeflerini büyüttü. hlas Vakf n n 12 seneden beri üniversitelerinden mezun olan ö renciler için tertipledi i Hayat na Haz rl k Seminerleri, son 7 y ldan beri Kariyer Zirvesi ad alt nda gerçekle mektedir. Kariyer Zirvesini daha profesyonel olarak haz rlamak, uluslararas niteli e kavu turmak, hizmet içi e itim kurslar tertiplemek, ö renciler için çok farkl konu ve uzmanlar ile ayl k seminerler düzenlemek, yabanc dil kurslar, ayl k aktüel e itim ve yönetim dergisi, Kariyer Zirvesi Bülteni ç karmak, CV bank olu turmak ve mezun olan ö rencilerin i hayat na at lmas nda ve i bulmas nda etkili olmak amac ile hlas Vakf Kariyer Akademi kurumsalla arak hedef büyülttü. Çekirdek kadro olarak Adem Gültekin, Hüseyin Ünsal ve aban Çak r'dan olu an ekip daha da güçlenerek önemli projelere imza atacak. 20 Haziran 2012 Çar amba günü stanbul WOW Hotel Convention Center'da gerçekle en Kariyer Zirvesinde, Kariyer Akademi yöneticileri Türkcell CEO'su Süreyya Ciliv ile gelecek seneki Kariyer Zirvesini görü tü. 8

11

12 HAYATINA HAZIRLIK SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay, Hayat na Haz rl k Seminerlerine kat lan ö rencilere hlas Vakf n n hizmetlerini ve hedeflerin anlatt. hlas Vakf E itim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k ö rencilere önemli bilgiler aktard. Hayat na Haz rl k seminerleri 19 Haziran 2012 tarihinde hlas Koleji Konferans Salonu'nda gerçekle ti. Aç l konu mas n hlas Vakf Mütevelli Heyeti Ba kan Av. Mehmet Okyay yapt. Marmara Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet im irgil Hayat Haz rl k Seminerlerine kat lan ö rencilere Osmanl tarihi hakk nda bilgi verdi. Mahmut Grup Yön. Kurulu Ba kan Mahmut Küçükdo an; Diploman n yetersiz oldu unu, bulundu unuz konumlarda kendinizi en iyi ekilde yeti tirin tavsiyesinde bulundu. K Uzman Selim Düzgün üniversite mezunlar na, iyi CV nas l haz rlan r, i görü melerinde nelere dikkat edilir konular nda ayd nlatt. Edebiyatç Hayati nanç; Tarih ve Edebiyat bahsederek Gençlere unutulmayacak anekdotlar aktard. 10

13 HAYATINA HAZIRLIK SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Türkiye Gazetesi Yazarlar ndan Av. Rahim Er, gençlerin ufkunu açacak önemli tavsiyelerde bulunarak, dünya konjöktörüne geni perspektiften bak n dedi. Türkiye Hastanesi dari Koordinatörü Hayati Odaba, ça m z n en büyük silah olan ileti imden bahsetti. Kariyer Zirvesi'ne kat lan mezun t p fakültesi, ö rencileri htisas gezilerine kat ld. Kariyer Zirvesi'ne kat lan mezun t p fakültesi ö rencileri Türkiye Hastanesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi ald lar. Kariyer Zirvesi ve Hayat na Haz rl k Seminerlerine kat lan mezunlar, Ziya Burcuo lu rehberli inde bo az turu yapt lar. 11

14 YÖNET C L K SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Kariyer Akademi GELECE N YÖNET C LER ARIYORUZ SEM NERLER hlas Vakf Türkiye genelindeki 30 ö renci yurdu ve yurt d ndaki hizmet noktalar nda görev alacak, yurtlardan mezun olmu ö rencilere yönelik Temmuz ay nda 10 günlük Ki isel Geli im, Yönetim, ileti im, sivil toplum kurulu lar nda yöneticilik e itimi, ö renci yurdu yönetim ve e itim hizmetleri konu ba l klar nda seminerler tertip etti. Etkili ileti im becerileri konu ba l ile Hayati Odaba, Yönetim konusunda Resul zmirli, Osmanl larda Yönetim Konusunda Prof Dr. Ahmet im irgil, Zaman De erlendirme Sanat konusunda Dr. Muhsin Abay ve Bili im konusunda Hüseyin Ünsal kat l mc lara doyurucu bilgi verdi. stanbul un tarihi, kültürel ve turistik mekanlar n ziyaret eden gençler e itimin sonunda hlas Vakf n n de i ik yurt ve hizmet noktalar nda staja ba lad lar. 12

15 YÖNET C L K SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Yöneticilik seminerlerini ba ar ile tamamlayan kat l mc lara sertifikalar hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay taraf ndan verildi. 13

16 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Yurtlar nda Toplam Kalite zmir Yurdunun haz rlad ve sundu u YURTLARDA TOPLAM KAL TE seminerini hlas Vakf Yurt Müdürleri ilgi ile dinledi. 15 senedir E itim Mü aviri olarak hizmet veren Necdet Sönmez yurtlarda toplam kalitenin nas l yakalanabilece ini detaylar ile di er yurt müdürlerine anlatt. 14

17

18 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Dr. SMA L KAPAN Kariyer Akademinin her hafta ö rencilere yönelik tertipledi i konferansa konuk olan Türkiye Gazetesi yazarlar ndan Dr. smail Kapan Bahçelievler Yurdunda üniversite ö rencilerine ran ve Suriye konulu bir sunum gerçekle tirdi. Ö renciler taraf ndan büyük ilgi ile takip edilen smail Kapan ö rencilere ilgilerinden dolay te ekkür etti. FEVZ KAHRAMAN Kariyer Akademinin her hafta ö rencilere yönelik tertipledi i konferanslar n di er bir konu u hlas Holding Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Fevzi Kahraman d. Fevzi Kahraman Turgut Özal n misyon ve vizyonunu gençlere anlatt. RAH M ER Türkiye Gazetesi yazarlar ndan Rahim Er Bahçelievler Yurdunda düzenlenen konferansta Üniversite ö rencileri ile bir araya gelerek gençlere vizyonlar n n neler olmas n anlatt. Av. HAYAT NANÇ Bahçelievler Yurdumuzda 100 kadar ö rencimize, Divan Edebiyat nda zirveye ula m airlerimizden ve iirlerinden misaller vererek aç klamalarda bulundu. Gençlerimize haf za kayb na yada unutkanl na sebep olan ve haf zan n geli mesine yard mc olan eyler hakk nda bilgi verdi nasihat ve tavsiyelerde bulundu. 16

19 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ler Koordinatörü Mahmut Kemal Ayd n ve rfan Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. nin Denetim Müdürü Erkut Yavuz, hlas Vakf n n Bahçelievler ö renci yurdunda kalan ktisat letme ve Maliye ö renimi gören ö rencilerle bulu tu. Mahmut Kemal Ayd n, maliye, finans ve muhasebe konular nda bilgi, birikim ve tecrübelerini genç üniversitelilerle payla t. Gençlere ba ar n n s rlar ndan bahseden Ayd n; ba ar n n çok çal maktan geçti ini, hangi i ve meslekle me gul olursan z olun yapt n z i in en iyisini yapmak için gayret gösterilmesini, mesle inizi çok iyi bilmeniz, konunuzda uzman olman z gerekti ini söyledi. Daha sonra, rfan Ba ms z Denetimin Denetim Müdürü Erkut Yavuz, Üniversiteden al nan e itimin ve bilgilerin i hayat nda yetersiz kald n ya ad klar n, her arkada n kendisini geli en ve de i en bilgilerle donan ml hale getirmesini söyledi. Yavuz; Her arkada n mesleki alanda ihtisas yapmalar n tavsiye ederek sözlerini bitirdi. 17

20 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn. Faruk ÇEL K Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn. Faruk ÇEL K ile görü tü. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn. Faruk ÇEL K in konu mac olarak kat ld Geli en Türkiye de De i en stihdam konulu panel stanbul Swissôtel de gerçekle tirildi. Panele hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Mehmet Okyay, E itim Koordinatörümüz Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k ve ktisadi letme Müdürü Adem Gültekin kat ld. Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay ve E itim Koordinatörümüz Prof Dr. Mustafa Çetin Varl k K rklareli Üni. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç,.Ü. kt.fak. Dekan Sedat Murat, Vak f Ba kan m z Av. Mehmet Okyay ve E itim Koordinatörümüz Prof Dr. Mustafa Çetin Varl k, Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, TAV Holding in CEO su M.Sani ener Bey ile görü tü Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, THY Genel Müdürü Temel Kotil Bey ile görü tü 18

21

22 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Orman ve Su leri Bakan Sn.Prof. Dr. Veysel Ero lu, Birlik Vakf Merkezinde gerçekle tirilen Konferansda, 2023 e Do ru Türkiye konu ba l ile bir konu ma yapt. Konferansa hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Mehmet Okyay ve Haldun Kalkan i tirak etti Mütevelli Heyet Ba kan m z Av. Mehmet Okyay, Orman ve Su leri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu ile görü tü. Orman ve Su leri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu 2023 e Do ru Türkiye konferans ilgi ile takip edildi.. 20

23 SEM NERLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Adalet Bakan Sadullah Ergin Bab- Ali Toplant lar na kat larak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Y l nda Hukuk Düzeni ve Sistemi Nas l leyecektir konusunda konu tu. Bab- Ali toplant lar na vakf m z n Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ve Kurumsal leti im Koordinatörümüz aban Çak r i tirak etti. Adalet Bakan Sadullah Ergin; Hakim ve savc say s nda hedefin yar s nda olundu unu, bunun güvenli, seri bir ekilde ikmal edilmesi, eksikliklerin giderilmesi gerekiyor" dedi. 23 Eylül'den sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak ba vuracaklar için 2012 sonundan itibaren Türkiye'nin u andaki A HM'deki olumsuz tablosu da önemli ölçüde ortadan kalkacak" eklinde konu tu. Adalet Bakan Sadullah Ergin, Türkiye'nin hakim ve savc say s bak m ndan geli mi ülkelerin çok gerisinde oldu unu ifade etti. Avrupa standartlar na ula mak için planlamam z yapt k ve in allah orta vadede bu hedefe ula may hedef olarak belirledik" diye konu tu. Yarg tay'daki üye ve daire say lar n n art r ld n hat rlatan Ergin, böylelikle i yükünün de azald n ifade etti. 21

24 Selçuklu Tarihi Uzman Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç vefat n n 50. y l nda Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekle tirilen sempozyum ile an ld. stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür Müdürlü ü taraf ndan gerçekle tirilen sempozyum sinevizyon gösterisi ile ba lad. Konu mac lar, Mükrimin Halil Yinanç' farkl yönlerini anlatt lar. Prof.Dr. Refet Yinanç (Mükrimin Halil Yinanç n manevi o lu) ve Egitim Koordinatörümüz Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k Sempozyuma hlas Vakf ndan E itim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varl k, Hüseyin ener, Sabahattin Ko al ve Haldun Kalkan kat ld. 22

25

26 HLAS VAKFINA TE EKKÜR "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Vak flar Haftas kutlamalar na katk sa layan hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay a Vali Hüseyin Avni Mutlu taraf ndan te ekkür plaketi verildi. Vak f Vermektir Vak flar Haftas Vak f Medeniyeti Balkan Y l temas yla kutland. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vak flar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Vak flar stanbul 1.Bölge Müdürü brahim Özekinci, 2. Bölge Müdürü brahim Saffet Ertürk ve hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ile çok say da vak f temsilcisi kat ld. Aç l töreninde konu an stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vak flar bizim medeniyetimizin en önemli müesseseleridir. Biz kendi medeniyetimizi tarif ederken vak f medeniyeti özelli imize vurgu yap yoruz. Vak f demek veren el demektir. Veren el alan elden üstündür. Veren el kurumaz eklinde görü lerini ifade etti. Vak flar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem de Vak flar Genel Müdürlü ü olarak; Her sene farkl tema ile vak flar haftas n kutlad klar n bu seneki temalar n n Balkan Y l temas oldu unu ifade ederek, Balkanlardaki ecdat yadigar olan kaybolmaya yüz tutmu bütün eserleri restore etmek için çal maya ba lad klar n söyledi. Ayr ca ülkemizdeki bir çok tarihi eseri restore ettiklerini ve restorasyon çal malar n n devam edece ini sözlerine ilave etti. Veren el, alan elden üstündür Veren el kurumaz stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 24

27 HLAS VAKFI GÖNÜLLÜLER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Gönüllü Avrupa Temsilcileri stanbul da bir araya geldi. hlas Vakf Kariyer Akademinin organize etti i bir haftal k seminerde bir araya gelen hlas Vakf n n Gönüllü Avrupa temsilcilerine, Vak f ba kan Av. Mehmet Okyay; hlas Vakf n n yurt içi ve yurt d hizmetleri ile ilgili detayl bilgi verdi. Vakf n hizmetlerine gösterdi i özverili çal malar ndan dolay gönüllü temsilcilere te ekkür etti. Avrupa Temsilcisi Ahmet Aka da hlas Vakf n n hizmetlerinin Avrupa da daha etkin olabilmesi için, özellikle vakf n mevcut yurt say s n n ilk hedef olan 81 e ç kar lmas hususunda daha çok çal lmas gerekti ini söyledi. Avrupa Gönüllü temsilciler sabahtan ö leye kadar seminer, ö leden sonra stanbul un tarihi, turistik mekanlar n ziyaret ettiler. 25

28 Ö RENC BULU MASI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf, 5. Uluslararas Ö renci Bulu mas nda Bâb- Âlem Uluslararas Ö renci Derne i nin gerçekle tirdi i 5. Uluslararas Ö renci Bulu mas Sultanahmet te gerçekle ti. Bâb- Âlem Uluslararas Ö renci Derne i nin 33 STK ile beraber gerçekle tirdi i 5.Uluslararas Ö renci Bulu mas Nisan ay nda Sultanahmet te gerçekleitirildi. 75 Ülke den Yüzlerce Uluslararas Ö renci nin kat ld etkinliklerin aç l n Ba bakan Yard mc s Say n Bekir Bozda yapt. Etkinlikler 3 gün sürdü. hlas Vakf da etkinlikte bir stand açarak, 75 ülkeden gelen ö rencilerin yo un ilgisi ile kar land. Ba bakan yard mc s Sn. Bekir Bozda hlas Vakf stand n ziyaret ederek, hlas Vakf Afrika Koordinatörü Ali Kara ve yard mc s Mü tak Sayg n dan, hlas Vakf n n hizmetleri hakk nda bilgi ald. Bozda ; hlas Vakf ndan daha çok hizmet bekliyoruz eklinde aç klamada bulundu. 26

29

30 GENÇL K BULU MASI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf, Dünya Gençlerine Ev Sahipli i Yapt hlas Vakf 'n n kurucu üye oldu u slam Dünyas Sivil Toplum Kurulu lar Birli i ( DSB) taraf ndan organize edilen 8. Uluslararas Gençlik Bulu mas 7-12 Temmuz 2012 Temmuz tarihleri aras nda stanbul'da gerçekle ti. Program n son günü ev sahipli ini üstlenen hlas Vakf, yurtd ndan gelen ö rencilere ak am yeme i ve de i ik ikramlarda bulundu. De erlendirme toplant s, sertifika da t m, istek ve görü ler al nd ktan sonra topluca aile foto raf çekilerek bir sonraki programlarda görü mek üzere vedala ld. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay gençlere ho geldiniz konu mas yapt. 28

31 GENÇL K BULU MASI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" DSB Genel Sekreteri Ali Kurt ve Mehmet Okyay gençlere sertifikalar n verdi Bir haftal k programa Fas, Senegal, Irak, Pakistan, Lübnan, ngiltere, Kazakistan, Sudan, Bahreyn, Makedonya, Rusya, Filistin, Kudüs, Arnavutluk, Yemen, Suriye, Banglade, Endonezya, Malezya, ran ba ta olmak üzere çe itli Avrupa ülkelerinden uluslararas ili kiler, ileti im ve medya, iktisat, ilahiyat, i letme, hukuk, mühendislik, bilgisayar-teknoloji, filoloji vd. alanlarda lisans, master ve doktora seviyesinde okuyan yakla k 100 ö renci i tirak etti. 29

32 MEZUN YET GECELER "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Ö renci Yurtlar Mezuniyet Geceleri 30 yurdumuzda da gerçekle tirildi. Her y l yakla k olarak yurtlar m zdan 300 civar nda ö renci mezun olmaktad r. 30

33

34 SUDANLI M SAF RLER M Z "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, hlas Vakf n ziyaret etti. Görü mede hlas Vakf Bilgi lem Md. Hüseyin Ünsal, hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, Konsolos yard mc s Omer Elforoug M.Elsanosy E itim Mü aviri Prof. Dr. M.Çetin Varl k, Bahçelievler yurt Md. Yrd. Ömer Faruk Y lmaz, Afrika Koordinatörü Ali Kara ve yard mc s Mü tak Sayg n haz r bulundu. udan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar S brahim, hlas Vakf n n faaliyetlerini ve hizmet-lerini takdirle kar lad klar n, Afrika ülkelerine götü-rülen vak f hizmetlerini Sudan da da görmek istediklerini belirtti. hlas Vakf n n Sudan da yapaca her türlü e itim yat r mlar nda yard mc olacaklar n, arazi tahsisi yapabileceklerini ifade etti. Ayr ca daha çok Sudanl ö renciye sahip ç k lmas n istedi. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ise, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim in ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, hlas Vakf n n hizmetlerinin Etiyopya, Kenya ve Somali de oldu u gibi Sudan da art rmak istediklerini, Sudan dan yüksek ö renim için gelecek olan Sudanl ö rencileri yurtlar nda bar nd racaklar n ifade etti. hlas Vakf ndan Sudan Ba konsolosuna Ziyaret udan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, S hlas Vakf n n faaliyetlerini ve hizmetlerini takdirle kar lad klar n, Afrika ülkelerine götürülen vak f hizmetlerini Sudan da da görmek istediklerini belirtti. hlas Vakf n n Sudan da yapaca her türlü e itim yat r mlar nda yard mc olacaklar n, arazi tahsisi yapabileceklerini ifade etti. Ayr ca daha çok Sudanl ö renciye sahip ç k lmas n istedi.. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ise, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim in ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, hlas Vakf n n hizmetlerinin Etiyopya, Kenya ve Somali de oldu u gibi Sudan da art rmak istediklerini, Sudan dan yüksek ö renim için gelecek olan Sudanl ö rencileri yurtlar nda bar nd racaklar n ifade etti. 32

35 SUDANLI M SAF RLER M Z "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi den hlas Vakf na i birli i teklifi. Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi ve Sudan Ba konsolosu As m M. A. Mukhtar brahim, hlas Vakf n ziyaret etti. örü mede hlas Vakf Yurtd Hizmetler Müdürü G brahim Gülgeç, hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay, Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi, hlas Vakf Bilgi lem Md. Hüseyin Ünsal, Sudan Ba konsolosu As m M.A. Mukhtar brahim, E itim Mü aviri Prof. Dr. M.Çetin Varl k ve Afrika Koordinatörü Ali Kara haz r bulundu. Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi; Sudan genelinde 150 bin üniversite ö rencisine hizmet verdiklerini ve yurtlarda bar nd rd klar n ifade etti. Türkiye ile özellikle hlas Vakf n n yönlendirmeleri do rultusunda ö renci transferi arzu ettiklerini belirtti. Sudan daki Yurtlarda nas l iyi ö renci yeti tirilir, yurt idaresinin püf noktalar nelerdir gibi önemli konularda Yurtlar m zdaki idareci pozisyonundaki personeli Türkiye ye göndererek, hlas Vakf taraf ndan verilecek e itime tabi tutacaklar n ve önümüzdeki aylarda periyodik olarak personeli göndermeye ba layacaklar n ifade etti. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay da, ziyaretten ve i birli i teklifinden dolay duydu u memnuniyeti dile getirerek, hlas Vakf n n yurtiçi ve yurtd hizmetlerinden bahsetti. Türkiye genelinde 30 ö renci yurdu ve yurtd nda da 6 ö renci yurdu ile yakla k 3000 ö renciye hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle Sudan, Somali, Etiyopya ve di er Afrika ülkelerine de hizmet götürmek istediklerini ifade eden Okyay; Üniversite ö renimi için Sudan dan Türkiye ye gelecek olan ö rencileri yurtlar nda bar nd rmaktan memnun olacaklar n ve e itim alan ndaki kar l kl i birli inin çok güzel neticeler verece ini ifade etti. 33

36 AFGAN STANLI M SAF RLER M Z "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Afganistan n b rgan Belediye Ba kan ndan HLAS VAKFI NA TE EKKÜR Z YARET o unlukla Türklerin ya ad Afganistan n kuzeyinde bir milyon nüfuslu b rgan vilayetinin Belediye Ç Ba kan M. Zahir Naziri, hlas Vakf na te ekkür ziyaretinde bulundu. hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan Av. Mehmet Okyay ile görü en Naziri, hlas Vakf ve faaliyetleri hakk nda geni bilgi ald. Mehmet Okyay; Türkiye de 30 ö renci yurdu ile 3000 ö renciyi bar nd rd klar n, yurtlar m zda kalan Türk Dünyas ve di er ülkelerden gelen ö renciler aras nda en çok Afganl ö rencilerin oldu unu ifade etti. Afganistan da 5ö renci yurdu açarak Afgan gençlerinin hizmetine sunduklar n in allah daha çok ö renciye hizmet vermekiçin çal malar n devam etti ini söyledi. b rgan Belediye Ba kan M. Zahir Naziri de, hlas Vakf n n Afganistan da açt 5 ö renci yurdu için çok memnun olduklar n, yüksek ö renim için Türkiye ye gelen Afgan ö rencilere sahip ç k lmas ndan dolay te ekkür ettiklerini ifade etti. Naziri, hlas Vakf n n hizmetlerinin Türkiye, Türk Dünyas nda ve di er ülkelerde de büyümesi ve geli mesi için iyi dileklerini iletti. 34

37

38 SUDAN TEMASLARI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" hlas Vakf Heyeti Sudan da temaslarda bulundu hlas Vakf Murakebe Heyeti Üyesi Hüseyin ener ve Sudan sorumlusu Mü tak Sayg n Sudan Hükümetinin resmi davetlisi olarak Sudan da bir haftal k program dahilinde ikili görü meler ve ziyaretlerde bulundu. Heyetler aras görü melerde e itim konular nda i birli i karar al nd. hlas Vakf Heyeti Sudan temaslar çerçevesinde ilk önce Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi ile iki ülke aras nda ö renci de i imi konusunda görü meler yapt. Daha sonra Aile ve Sosyal ler Bakan ile görü en heyet akabinde Sudan Vak flar Genel Muduru eyh El-Be ir Ebul Kasavi ile görü tü. Afrikan Universitesini ziyareti ile temaslar na devam eden heyet ö retim üyesi Prof. brahim Muhammed ve Dr. Abdulvehab Bey ile görü tüler. Sudan Ö renciler Kurumu Ba kan Prof. Dr. Mohammed Abdalla Alnagarabi hlas Vakf Murakebe Heyeti Üyesi Hüseyin ener e te ekkür plaketi takdim etti. 36

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Doğuş holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk; Büyük düşünün, işinizi severek yapın.

Doğuş holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk; Büyük düşünün, işinizi severek yapın. Doğuş holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk; Büyük düşünün, işinizi severek yapın. Süreyya Ciliv Türkcell CEO; Büyük hedefler hep takım oyunundan oluşur. Tek başınıza başaramazsınız İhlas Holding

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? Sayı 63 Kasım-Aralık 2011 63 BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı