Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler"

Transkript

1 Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA ÖZET Orta ve şiddetli obstrüksiyonu olan kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH), obstrüksiyon düzeyinin altı dakikalık yürüme testi (6DYT) mesafesi ve dispne algılamasına etkisi ve 6DYT mesafesinin ve antropometrik ve fizyolojik parametreler ve dispne algılaması ile ilişkisi incelendi. Çalışmaya 65 stabil KOAH lı hasta alındı. Solunum fonksiyon testi, arterial kan gazı ölçümleri ve 6DYT yapıldı. Testin başlangıç ve bitiminde kalp hızı ve modifiye Borg skalası ile ölçülen dispne algılaması kaydedildi. Orta derecede obstrüksiyonu olan hastalar (Grup 1, n= 34) ve şiddetli obstrüksiyonu olan hastaların (Grup 2, n= 31) ortalama yürüme mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Grup 2 nin test sonundaki dispne algılaması grup 1 den anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05). Grup 2 de 6DYT mesafesinin FEV 1, boy, vücut kitle indeksi (BMI) ve dispne algılaması ile anlamlı ilişki gösterdiği bulundu (p< 0.05). Sonuç olarak, KOAH lı olgularda 6DYT mesafesi için dispne algılaması ve BMI in belirleyici faktörler olduğu ve şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda testin daha duyarlı olduğu sonucuna varıldı. ANAHTAR KELİMELER: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 6 dakikalık yürüme testi, obstrüksiyon düzeyi SUMMARY DETERMINANTS OF SIX MINUTE WALK TEST IN COPD PATIENTS WITH MODERATE AND SEVERE AIR- WAY OBSTRUCTION This study was performed to investigate effects of moderate and severe airflow obstruction on six minute walk test (6MWT) distance and dyspnea perception in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and the relationship between 6MWT distance and anthropometric and physiological parameters and dyspnea perception. Sixty-five patients with stable COPD participated in this study. Pulmonary function tests, arterial blood gases and 6MWT were performed. Heart rate and dyspnea perception by a modified Borg scale were measured. There was no significant difference between 6MWT distance of patients with moderate (Group I, n= 34) and severe obstruction (Group II, n= 31, p> 0.05). Dyspnea perception of group II was significantly higher than Group I (p< 0.05). A significant relationship was found between 6MWT and FEV 1, height, body mass index (BMI) and dyspnea perception in group II (p> 0.05). In conclusion, dyspnea perception and BMI were the determinants of 6MWT in COPD patients. 6MWT was more sensitive in patients with severe airflow obstruction. KEY WORDS: Chronic obstructive pulmonary disease, six minute walk test, obstruction level 231

2 Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H. GİRİŞ Pulmoner rehabilitasyonda hastanın durumuna uygun değerlendirme yapılması, rehabilitasyon programını başarıya ulaştıran yapıtaşlarından birini oluşturur (1). Kapsamlı bir rehabilitasyon programı, pulmoner sorunun oluşturduğu bozukluk, hastanın yaşamını etkileyen özür ve sosyoekonomik sorunlara yol açan sakatlığı değerlendirmelidir. Yürüme testleri, pulmoner sorunun neden olduğu özürü değerlendirmek için geliştirilen testlerdir (2,3). Bu testlerden ilkini McGavin ve arkadaşları (1976), Cooper ın 12 dakikalık koşu testini kriter alarak, kronik bronşitli hastalarda uyguladıkları 12 dakikalık yürüme testi ile tanıtmışlardır (4). Daha sonra geliştirilen 6 dakikalık yürüme testi (6DYT) de, kronik akciğer hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesinin ölçümünde 12 dakikalık yürüme testi kadar güvenilir ve geçerli kabul edilmiştir (5). Bir saha testi olarak kullanılan 6DYT, basit, uygulanması kolay, ucuz, günlük aktivitelerle uyumlu ve klinik çalışmaların sonuç ölçümleri için uygun bir değerlendirme yöntemidir. Testin tam olarak standardize edilememesi ve hastanın motivasyon faktörü ise dezavantajlarıdır (4-8). Kronik akciğer hastalarında, egzersiz eğitimi, solunum kas eğitimi, değişik ilaç tedavilerinin etkinliğini değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır (9-16). Literatürde 6DYT ile ilgili çok fazla çalışma bulunmasına rağmen, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda, obstrüksiyon düzeyinin 6DYT mesafesi ve dispne algılamasına etkisini inceleyen çalışmaların sonuçları açıklayıcı nitelikte değildir (4-16). Bu çalışmada, orta derecede ve şiddetli obstrüksiyonu olan KOAH lı hastalarda; 1. Obstrüksiyon düzeyinin, 6DYT mesafesi ve dispne algılamasına etkisi 2. 6DYT mesafesinin, antropometrik parametreler, fizyolojik parametreler ve dispne algılaması ile ilişkisi araştırıldı. GEREÇ ve YÖNTEM Hastalar: İngiliz Toraks Derneği (BTS) kriterlerine göre KOAH tanısı alan ve bronkodilatatör veya steroid uygulaması ile solunum fonksiyon testinde en fazla %10-20 iyileşme gösteren stabil olgular çalışmaya alındı (17). Kardiyak, nörolojik ve lokomotor sistem bozukluğu olanlar çalışma dışı bırakıldı. BTS kriterlerine göre, solunum fonksiyon testinde, birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (FEV 1 ) %40-59 arasında orta derecede obstrüksiyonu olan olgular grup 1 i, FEV 1 %40 ın altındaki olgular ise grup 2 yi oluşturdu (17). Solunum fonksiyon testi: Spirometrik testler Vitalograph Compact spirometre (BTPS 9 L, Vitalograph Ltd., Buckhingam, İngiltere) kullanılarak, oturma pozisyonunda yapıldı. Teknik olarak kabul edilebilir üç ölçüm elde edildikten sonra, en iyi test analiz için seçildi. Volümler yaş, cinsiyet ve boydan hesaplanan beklenen değerin yüzdesi olarak ifade edildi. Zorlu vital kapasite (FVC), FEV 1, tepe akım hızı (PEF), zorlu ekspiratuar akımın %25-75 (FEF 25-75%) ve %75-85 (FEF 75-85% ) değerleri kaydedildi. Arteriyel kan gazı: Hastaların radial arterlerinden istirahat kan gazı örnekleri alındı. Arteriyel oksijen parsiyel basıncı (PaO 2 ), arteriyel karbondioksit parsiyel basıncı (PaCO 2 ), oksijen saturasyonu (Sa- O 2 ) ve arteriyel ph, AVL Compact I cihazı ile analiz edildi (AVL Medical Instruments A.G., Schaffhausen, İsviçre). 6 dakikalık yürüme testi (6DYT): 6DYT, aynı günde iki kez, 2 saat aralıkla uygulandı. Hastalardan, 55 metrelik hastane koridorunda altı dakika süresince kendi yürüme tempolarında olabildiğince hızlı yürümeleri istendi. Teste başlamadan önce, çok fazla nefessizlik hissederlerse test sırasında dinlenebilecekleri ve bu sürenin test süresine dahil olduğu açıklandı. Test sırasında fizyoterapist hasta ile birlikte yürüdü ve 30 saniyede bir hastayı cesaretlendirecek çok iyi gidiyorsunuz veya gayet güzel, devam edin standart ifadelerini kullandı (8). Bunun dışında başka bir ifade kullanılmadı. Test öncesi ve sonrasında kalp hızı izlendi ve dispne algılaması modifiye Borg skalası ile değelendirildi. Modifiye Borg skalası, nefes darlığını 0-10 arasında değerlendiren bir kategori skalasıdır (18). Hastalardan kendi durumlarına uygun değeri skala üzerinde işaretlemeleri istendi. Test sonunda 6 dakika yürüme mesafesi kaydedildi. Her hastanın ulaşabileceği maksimum kalp hızı yaş formülü ile belirlendi (19). Uygulanan iki test sonucunda, her hasta için uzun olan mesafe değeri istatistiksel analiz için kullanıldı. İstatistiksel analiz: Verilerin analizi SPSS for Windows release 6.0 kullanılarak yapıldı (SPSS Inc., ABD). Tüm değerler için aritmetik ortalama ± stan- 232

3 Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler dart sapma (x ± S) hesaplandı. Analiz için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı. Yanılma olasığı %5 olarak alındı. SONUÇLAR KOAH lı 65 olguya ait özellikler Tablo 1 de sunulmuştur. Hastalar, ilk 6DYT nde ortalama 414 ± 54 m, ikinci testte ise, 440 ± 62 m yürüdü. Aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p< 0.05). Hastaların yaklaşık %10 u birinci testte ikinci teste göre daha iyi performans gösterdi. Testin başlangıç ve bitiş kalp hızı ve dispne algılaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05, Tablo 2). Hastalar, orta derecede obstrüksiyonu olan (grup 1) ve şiddetli obstrüksiyonu olan olgular (grup 2) olarak incelendiğinde, iki grubun fiziksel özellikleri, sigara tüketimi, arteriyel ph değeri ve istirahat dispne algılaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05, Tablo 3). Buna karşılık, grup 2 nin solunum fonksiyon test parametreleri, PaCO 2, PaO 2 ve SaO 2, grup 1 in değerlerinden anlamlı olarak daha düşüktü (p< 0.05, Tablo 3). İki grubun ortalama yürüme mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05, Tablo 3). Fakat, grup 2 nin test sonundaki dispne algılaması, grup 1 den anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05, Tablo 3). Grup 1 deki olgular test sırasında yaşla tahmin edilen maksimal kalp hızının ortalama %62 ± 8 e (%45-78), grup 2 dekiler ise, ortalama %67 ± 9 a (%52-89) ulaştı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05, Tablo 3). Tablo 1. KOAH lı hastaların özellikleri (n=65). Özellik Yaş (yıl) 61.2 ± 8.2 Boy (cm) ± 7.2 Vücut ağırlığı (kg) 67.3 ± 11.9 BMI (kg/m 2 ) 23.7 ± 3.8 Sigara (p x yıl) 43.9 ± 28.1 Arteriyel kan gazı ph 7.40 ± 0.03 PaCO 2 (mmhg) 42 ± 6 PaO 2 (mmhg) 67 ± 12 SaO 2 (%) 92 ± 5 Solunum fonksiyon testi FVC (%) 66 ± 18 FEV 1 (%) 42 ± 14 PEF (%) 48 ± 16 FEF 25-75% (%) 23 ± 13 FEF 75-85% (%) 50 ± 26 6 dakikalık yürüme testi Başlangıç Borg skalası 0.09 ± 0.52 Borg skalası 1.46 ± 1.92 Mesafe (m) 443 ± 67 BMI: Vücut kitle indeksi, : Test sonrası - test öncesi değer 65 KOAH lı olgunun 6DYT mesafesi ile vücut kitle indeksi (BMI) ve test sırasında oluşan dispne algılaması artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (BMI için r= 0.32, Borg skalası için r= -0.25, p< 0.05). Diğer parametreler ile 6DYT me- Tablo 2. Altı dakikalık yürüme testi öncesi ve sonrası kalp hızı ve Borg skalası değerlerinin karşılaştırılması. Grup Parametre Test öncesi Test sonrası Tüm hastalar (n= 65) Kalp hızı (atım/dk) 80.5 ± ± 12.7* Borg skalası 0.09 ± ± 2.09* Grup 1 (n= 34) Kalp hızı (atım/dk) 77.9 ± ± 10.5* Borg skalası 0.00 ± ± 1.4* Grup 2 (n= 31) Kalp hızı (atım/dk) 83.5 ± ± 13.8* Borg skalası 0.19 ± ± 2.46* *p<

4 Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H. Tablo 3. KOAH lı hastaların obtrüksiyon şiddetine göre dağılımı. Parametre Grup 1 (n= 34) Grup 2 (n= 31) Yaş (yıl) 61.2 ± ± 7.4 Boy (cm) ± ± 5.9 Vücut ağırlığı (kg) 66.7 ± ± 11.8 BMI (kg/m 2 ) 23.7 ± ± 4 Sigara (p x yıl) 38.6 ± ± 34.4 Arteriyel kan gazı ph 7.4 ± ± 0.03 PaCO 2 (mmhg) 40 ± 5 44 ± 6* PaO 2 (mmhg) 71 ± ± 11* SaO 2 (%) 93 ± 5 91 ± 4* Solunum fonksiyon testi FVC (%) 77 ± ± 14* FEV 1 (%) 52 ± 5 29 ± 7* PEF (%) 55 ± ± 12* FEF 25-75% (%) 32 ± ± 4* FEF 75-85% (%) 61 ± ± 12* 6 dakikalık yürüme testi Başlangıç KH (atım/dk) 77.9 ± ± 11 %KH max 62 ± 8 67 ± 9* Başlangıç Borg skalası 0.00 ± ± 0.75 Borg skalası 0.91 ± ± 2.25* Mesafe (m) 451 ± ± 73 *p< 0.05, KH: Kalp hızı, : Test sonrası - test öncesi değer safesi arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi (p> 0.05). Gruplar ayrı ayrı incelendiğinde, grup 1 de 6DYT ve ölçülen değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p> 0.05). Grup 2 de ise 6DYT mesafesinin FEV 1, boy, BMI ve dispne algılaması ile anlamlı ilişki gösterdiği bulundu (FEV 1 için r= 0.41, boy için r= -0.42, BMI için r= 0.43, dispne algılaması için r= -0.29, p< 0.05). TARTIŞMA 6DYT ile ilgili çalışmalarda, testin ikinci yürüyüşten sonra yapılan uygulamalarla arasında mesafenin istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermediği ve testin iki kez yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (6,8,14). Araştırmamızda da ikinci test mesafe ortalaması, birinci teste göre anlamlı olarak daha uzun bulundu. Stabil KOAH lı olgularımızda (50-70 yaş) 6DYT testi mesafe ortalaması 433 ± 67 olarak belirlendi. Redelmeider ve arkadaşları (1997), sağlıklı kişilerde 6DYT mesafesinin 700 m, Lerner-Frankiel ve arkadaşları (1986) ise 600 m olduğunu ifade etmektedir (16,20). KOAH lı hastalarda yapılan çalışmalarda ise ölçülen 6DYT mesafesi m arasında değişmektedir (14-16,21). Enright ve Sherill (1998) ve Troosters ve arkadaşları (1999), sağlıklı kişilerde 6DYT mesafesi için 600 veya 700 m gibi bir sınırlama getirilemeyeceğini, farklı parametreleri (örneğin, yaş, boy, adım uzunluğu ve psikolojik faktörler) dikkate alan regresyon eşitliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (14,21,22). Orta ve şiddetli obstrüksiyonu olan olguların mesafe ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması da obstrüksiyon dışında fark- 234

5 Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler lı parametrelerin mesafeyi etkilemesinin bir sonucudur. McGavin ve arkadaşları (1976) ve Beaumont ve arkadaşları (1985) KOAH lı hastalarda yürüme test mesafesi ile maksimal oksijen tüketimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermişlerdir (4,23). Trooster ve arkadaşları (1999) ise, 6DYT nin sağlıklı kişilerde submaksimal bir değerlendirme olduğunu ve olguların maksimal kalp hızının %77 ± 15 ine ulaştığını bildirmişlerdir (14). Araştırmamızda, şiddetli obstrüksiyonu olan olguların, orta şiddette obstrüksiyonu olan olgulara göre anlamlı olarak daha yüksek bir kalp hızına ulaştığı; ancak her iki grubunda test sonunda yaşla tahmin edilen maksimal kalp hızına ulaşamadığı bulundu. Böylece, 6DYT nin KOAH lı hastalarda submaksimal bir test olduğu sonucuna varıldı. Dispne, KOAH lı hastalarda başlangıçta efor sırasında ortaya çıkan, ilerideki dönemlerde ise, hem istirahatte hemde efor sırasında hastaları kısıtlayan önemli bir semptomdur (3,17). Killian ve Jones (1988) KOAH lı hastalarda egzersiz süresi ve Borg skalası ile değerlendirilen dispne algılaması arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir (24). Bu çalışmada, literatürle uyumlu olarak, KOAH lı olgularda 6DYT mesafesi ile dispne algılamasındaki artış arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Şiddetli obstrüksiyonu olan olguların eforla dispne algılaması, orta derecede obstrüksiyonu olan olgulardan daha fazlaydı. Şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda, 6DYT mesafesi ile dispne algılaması arasında anlamlı ilişki bulunması, 6DYT nin şiddetli obstrüksiyonu olan hastalarda daha seçici olduğunu ve objektif kriterlerin yanı sıra, dispne algılamasının da değerlendirilmesinin gerekliliğini göstermektedir. KOAH lı hastalarda obstrüksiyon şiddetini gösteren FEV 1, hastalığın prognozu ve yaşam süresinin tahmininde de kullanılır (25). Araştırmamızda yalnızca şiddetli obstrüksiyonu olan grubun FEV 1 yüzdesi ile 6DYT mesafesi arasında anlamlı ilişki bulunması, şiddetli obstrüksiyonu olanlarda 6DYT nin daha belirleyici olduğunu göstermektedir. Antropometrik özellikler incelendiğinde, tüm KO- AH lı olgularda 6DYT mesafesi ile BMI nin ilişkili olduğu bulundu. Şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda ise, 6DYT mesafesi ile boy ve BMI arasında ilişki bulundu. Sağlıklı kişilerde boy uzunluğu arttıkça mesafe artmasına rağmen, şiddetli obstrüksiyonu olan KOAH lı olgularda boy uzunluğunun 6DYT mesafesi için olumsuz bir faktör olduğu belirlendi. Son yıllarda 6DYT ile ilgili çalışmaların yaşlı kişilere yöneldiği görülmektedir (14,21). Farklı toplumlarda ve bizim toplumumuzda, sağlıklı kişilerden elde edilen 6DYT mesafesi, antropometrik özellikler ve bunu etkileyen faktörlere ilişkin regresyon eşitliklerinin hesaplanması, KOAH lı olgularda testin yorumlanmasında daha belirleyici olabilir. Sonuç olarak, KOAH lı olgularda 6DYT mesafesi için dispne algılaması ve BMI nin belirleyici faktörlerdir. Şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda, 6DYT mesafesi ile FEV 1 arasında belirlenen ilişki, testin şiddetli obstrüksiyonu olan KOAH lı olgularda daha duyarlı olduğunu göstermektedir. KAYNAKLAR 1. Ambrassino N, Clini E. Evaluation of pulmonary rehabilitation. Respir Med 1996;90: Ries AL. The importance of exercise in pulmonary rehabilitation. Clin Chest Med 1994;15: American Thoracic Society - Pulmonary rehabilitation Am J Respir Crit Care Med 1999;159: McGavin CR, Gupta SP, McHardy GJR. Twelve minute walking test for assessing disability in chronic bronchitis. BMJ 1976;1: Butland RJ, Pong J, Gross R et al. Two-, six-, and twelveminute walking tests in respiratory disease. BMJ 1982;284: Knox AJ, Morrison JF, Muers MF. Reproducibility of walking test results in chronic obstructive airway disease. Thorax 1986;43: Mak VHF, Bugler JR, Roberts MC, Spiro G. Effects of arterial desaturation on six minute walking distance, perceived effort, and perceived breathlessness in patients with airflow limitation. Thorax 1993;48: Guyatt GH, Pugsley SO, Sullian MJ et al. Effects of encouragement on walking test performance. Thorax 1984; 39: McGavin CR, Gupta SP, Lloyd EL, McHardy GJR. Physical rehabilitation of the chronic bronchitic: Results of the controlled trial of exercises in the home. Thorax 1977; 32: Sinclair DJM, Ingram GG. Controlled trial of supervised exercise training in chronic bronchitis. BMJ 1980;1: Belman MJ, Mittman C. Ventilatory muscle training improves exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1980;121:

6 Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H. 12. Pardy RL, Rivington RN, Despos PJ, Macklem PT. Inspiratory muscle training compared with physiotherapy in patients with chronic airflow limitation. Am Rev Respir Dis 1981;123: Woodcock A, Gross ER, Geddes DM. Oxygen relieves breathlessness in pink puffers. Lancet 1981;1: Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Six minute walking distance in healthy elderly subjects. Eur Respir J 1999;14: Revill MS, Morgan MDL, Singh SJ et al. The endurance shuttle walk: A new field test for the assessment of endurance capacity in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1999;54: Redelmeier DA, Bayoumi AM, Goldstein RS, Guyatt GH. Interpreting small differences in functional status: The six minute walk test in chronic lung disease patients. Am J Respir Crit Care Med 1997;155: British Thoracic Society - Pulmonary rehabilitation guidelines. Thorax 1997;52: Borg G. Psychophysical basis of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982;14: Fox EL, Bowers RW, Foss ML. The physiological basis of physical education and athletics. Dubuque: Wm C Brown Publishers 1989; Lerner-Frankiel MB, Vargas S, Brown MB et al. Functional community ambulation: What are your criteria? Clin Monog Phys Ther 1986;6: Enright PL, Sherill DL. Reference equations for the sixminute walk in healthy subjects. Am J Respir Crit Care Med 1998;158: Morgan AD, Peck DF, Buchanon DR, McHardy GJR. Effects of attitudes and beliefs on exercise tolerance in chronic bronchitis. BMJ 1983;286: Beaumont A, Cockcroft A, Guz A. A self paced treadmill walking test for breathless patients. Thorax 1985;40: Killian KJ, Jones AL. Respiratory muscles and dyspnea. Clin Chest Med 1988;9: Hudson LD. Survival data in patients with acute and chronic lung disease. Am Rev Respir Dis 1989;140: Yazışma Adresi Sema SAVCI Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Sıhhiye/ANKARA 236

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi DOI 10.7603/s40680-013-0001-6 Sağlam M, Savcı S, Vardar Yağlı N, Çalık E, Arıkan H, İnal İnce D, Boşnak Güçlü M, Bayrakçı Tunay V, Çöplü L. Relationship between obesity and respiratory muscle strength,

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Sağlam M, Arıkan H, Vardar Yağlı N, İnal İnce D, Çalık Kütükçü E, Savcı S, Akdoğan A, Tokgözoğlu L. Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda İnspiratuar Kas Kuvvetini Belirleyen Faktörler: Dispne Ve Fonksiyonel

Detaylı

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA ÜST EKSTREM TE EGZERS ZLER N N YAfiAM KAL TES NE VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK S

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA ÜST EKSTREM TE EGZERS ZLER N N YAfiAM KAL TES NE VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK S Solunum 3: 60-65, 200 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA ÜST EKSTREM TE EGZERS ZLER N N YAfiAM KAL TES NE VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK S Ayle GEZGEN* Müzeyyen ERK* Benan MÜSELL M* Tunçalp DEM R* Birsen

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLENDİRMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr. Pınar ERGÜN Pulmoner rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalığı olan olgularda standart medikal tedaviye rağmen egzersiz

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI*

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* Dilek KARA 1, Hicran YILDIZ 2 ÖZET Dispne semptomunun doğru olarak tanılanması, hastalığın tanı, tedavi

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(4): 129-135 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Fizyoterapisi ve Beslenmenin Solunum Fonksiyon Testleri, Efor Kapasitesi ve Yaflam Kalitesi

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule

Detaylı

KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER

KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER Prof. Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD. DİSPNE Solunumun rahatsız

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Aydanur EKİCİ*, Hatice KELEŞ**, Mehmet EKİCİ*, A. Füsun KALPAKLIOĞLU*, Emel BULCUN*, Ali KARLIDAĞ*, Volkan ALTINKAYA* * Kırıkkale

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ Spor Bilimleri Dergisi SBD, (3) 3,1992 3-10 ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ N. Ergun* G. Baltacı* *H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KOAH da Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi ve Solunum Parametreleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

KOAH da Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi ve Solunum Parametreleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi KOAH da Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi ve Solunum Parametreleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Özgür COŞKUN, Feza UĞURMAN, Behiye AKKALYONCU, Ayşe GÖZÜ, Gülnur ÖNDE, Belgin SAMURKAŞOĞLU Atatürk Göğüs

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE EGZERSİZ Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Melda Sağlam Uzm. Fzt. Meral Boşnak-Güçlü Doç. Dr. Deniz İnal İnce Prof. Dr. Sema Savcı Prof. Dr. Hülya Arıkan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık

Detaylı

GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON

GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON Pulmoner Rehabilitasyon; ERS/ATS Pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalığı olup semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

Soru ve Cevaplarla 6-Dakika Yürüme Testi. Sık Kullanılan Egzersiz Testleri Serisi 1.Kitap Elektronik Sürüm 1.2 ISBN: 978-605-89408-3-3

Soru ve Cevaplarla 6-Dakika Yürüme Testi. Sık Kullanılan Egzersiz Testleri Serisi 1.Kitap Elektronik Sürüm 1.2 ISBN: 978-605-89408-3-3 0 Soru ve Cevaplarla 6-Dakika Yürüme Testi Sık Kullanılan Egzersiz Testleri Serisi 1.Kitap Elektronik Sürüm 1.2 ISBN: 978-605-89408-3-3 Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Bahar Ateş * Özcan Saygın * Erdal Zorba ** Özet Bu çalışma; Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Hanımlar

Detaylı

SağlIklI Genç Bİreylerde Fİzİksel. İLe. Hazırlayan: Fzt.Yusuf Ziya KÖKSAL Danışman: Prof.Dr. Ali CIMBIZ

SağlIklI Genç Bİreylerde Fİzİksel. İLe. Hazırlayan: Fzt.Yusuf Ziya KÖKSAL Danışman: Prof.Dr. Ali CIMBIZ SağlIklI Genç Bİreylerde Fİzİksel Aktİvİte Düzeyİ İLe Maksİmum Oksİjen Tüketİmİ ArasIndakİ İlİşkİnİn Değerlendİrİlmesİ Hazırlayan: Fzt.Yusuf Ziya KÖKSAL Danışman: Prof.Dr. Ali CIMBIZ Giriş ve Amaç Teknoloji

Detaylı

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

Kardiyopulmoner egzersiz testleri JCEI / 2014; 5 (3): 504-509 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0448 DERLEME / REVIE ARTICLE Kardiyopulmoner egzersiz testleri Cardiopulmonary exercise testing

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(2): 81-87 Geliş Tarihi/Received: 30/04/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013 St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Detaylı

Özgün Araşt rma Original Investigation

Özgün Araşt rma Original Investigation Özgün Araşt rma Original Investigation 101 Farklı fonksiyonel sınıflardaki kalp yetersizliği hastalarında, solunum fonksiyonları, periferik ve solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin karşılaştırılması

Detaylı

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz?

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2, Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Suzan EKER 1, Münir TÜMKAYA 1, Cengiz ÖZGE 1 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015 Doğum Tarihi: 25 Mart 1985 Yabancı Dil: İngilizce, Rusça e-mail: ahiska_1944@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul Yıl Doktora Sağlık

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması MAKALELER / Articles Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Research on Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Awareness Level ın The City of Kırıkale Arzu DAŞKAPAN1,

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi Ayşe GÜNER*, Nazlı ATAK* * Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Yüksek Okulu, ANKARA ÖZET Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER REHABİLİTASYON: PROGRAMLAR & YAŞANAN ZORLUKLAR Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR Pulmoner Rehabilitasyonun

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER Dr. Ali Kocabaş GİRİŞ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tam olarak geri-dönüşümlü olmayan ve genellikle yavaş bir ilerleme gösteren

Detaylı

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI AKTİVİTE DÜZEYLERİ FARKLI İKİ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMACI: AHMET MİÇOOĞULLARI TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. AYŞE DİCLE TURHANOĞLU

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(2): 114-122 Geliş Tarihi/Received: 22/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/04/2012 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi

Detaylı

DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ DOÇ.DR.MİTAT KOZ DAYANIKLILIK ÖLÇÜMÜ DOÇ.DR.MİTAT KOZ 1 İndirekt Kalorimetri- Oksijen Tüketim Hızı VO 2 Egzersiz yapan bireyin oksijen tüketim hızının (VO 2 ) ölçümünden enerji tüketimi hesaplanabilir. Buna indirekt kalorimetri

Detaylı

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(4): 314-320 Geliş Tarihi/Received: 28/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/11/2012 KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri

Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri Uzm Dr Dicle KAYMAZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler

Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Atalay METE*, Ercan AKBULUT*, Erhan TURGUT***, Mehmet

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Gül GÜRSEL*, Can ÖZTÜRK*, Türkan TATLICIOĞLU*, Nurdan KÖKTÜRK* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi DOI 10.7603/s40680-015-0005-5 Kütükçü EÇ, Sağlam M, Vardar Yağlı N, Arıkan H, İnal İnce D, Savcı S, Arıbaş Z, Yalçın E, Kistik Fibrozisli Hastalarda Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Ossilasyonu Uygulamasının

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kalkavan A, Pınar S, Kılınç F, Yüksel O BASKETBOLCU ÇOCUKLARIN FİZİKSEL YAPILARININ, BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI The Research into

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Research on Chronic Obstructive Pulmonary Diseases

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar #

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*, Özlem KUMBASAR*,

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının egzersiz kapasitesi ve

Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının egzersiz kapasitesi ve KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): 227-234 Geliş Tarihi/Received: 12/03/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/07/2013 Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

KOAH da Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

KOAH da Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi KOAH da Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Alev ATASEVER*, Ertürk ERDİNÇ* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR ÖZET Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçümleri; hastalığın,

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi

Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi Aerobik Antrenman Programının Üniversite Ögrencilerinin Bazı Solunum ve Dolasım Parametreleri ile Vücut Yag Oranı Üzerine Etkisi Ë Effects of Aerobic Training Program on Respiration Circulation and Body

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara Görevi: Öğr. Gör. Dr. Telefon: E-mail: gorer@ybu.edu.tr 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

12 14 YAŞ GÜREŞÇİLERDE GÜREŞ ANTRENMANLARININ MAX VO 2 VE SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİLERİ

12 14 YAŞ GÜREŞÇİLERDE GÜREŞ ANTRENMANLARININ MAX VO 2 VE SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 2B0034 Recep Kürkçü 1 SPORTS SCIENCES Fatih Hazar 2 Received: May 2009 Hale Hazar 2 Accepted: January

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

Kardiyopulmoner egzersiz testleri Gaye ULUBAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Solunumsal ve kardiyak fonksiyonları değerlendirmek için istirahatte yapılan ölçümlerin

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Vardar-Yağlı N, Şener G, Sağlam M, İnal İnce D, Çalık Kütükçü E, Arıkan H, Savcı S, Altundağ K, Kutluk T. Meme Kanseri Olan Kadınlarda ve Sağlıklı Kişilerde Pulmoner Fonksiyonlar Ve Solunum Kas Kuvvetinin

Detaylı

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z.

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z. ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULUNA ADAYLIK BAŞVURU FORMU ADI SOYADI: Doç Dr Zuhal Karakurt ADAY OLDUĞUNUZ ÇALIŞMA GRUBU: Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım KAÇ YILDIR TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÜYESİSİNİZ: 1997 KAÇ

Detaylı

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği Türkiye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 25 Nisan 2013-Antalya Çalışmalar PATENT HINT SALTURK PATENT 2 SALTURK 2 Amaç (Patent 2)

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Recep Kürkçü* Yakup Akif Afyon** Çetin Yaman*** Selçuk Özdağ**** Özet

Detaylı

Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyinin Sigara İçimi ile İlişkisi #

Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyinin Sigara İçimi ile İlişkisi # Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyinin Sigara İçimi ile İlişkisi # Ahmet Selim YURDAKUL, Sema CANBAKAN, Fatih NADİRLER, Yılmaz BAŞER Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

Akciğer kanseri cerrahisi sonrası uzun dönemli solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri ve yaşam kalitesi değerlendirmesi

Akciğer kanseri cerrahisi sonrası uzun dönemli solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri ve yaşam kalitesi değerlendirmesi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanseri cerrahisi sonrası uzun dönemli solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri ve yaşam kalitesi

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ SBD,(4)4,1993 3-9 Spor Bilimleri BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ ÖZET Rezzan ÖZDEMİR*, Selçuk KÜÇÜKOĞLU** Bu çalışmada, bayan sporcularda, menstruasyonun sürat ve dayanıklılık

Detaylı

GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Mustafa ŞAHİN 1, Emre ATEŞ 1, Yahya POLAT 2 1 İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri #

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Sevin BAŞER*, Remzi ALTIN*, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

There is a limited information about the physical

There is a limited information about the physical Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2014, 25 (3), 132 141 Erişkin Astımlı Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Determination of Physical Activity

Detaylı

Göğüs hastalıkları hekimlerinin pulmoner rehabilitasyonla ilgili bilgi düzeyleri

Göğüs hastalıkları hekimlerinin pulmoner rehabilitasyonla ilgili bilgi düzeyleri JCEI / 2014; 5 (3): 386-390 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0425 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Göğüs hastalıkları hekimlerinin pulmoner rehabilitasyonla

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi #

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi # Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi # Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE, Esra KUNT UZASLAN, Funda COŞKUN,

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı