Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler"

Transkript

1 Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA ÖZET Orta ve şiddetli obstrüksiyonu olan kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH), obstrüksiyon düzeyinin altı dakikalık yürüme testi (6DYT) mesafesi ve dispne algılamasına etkisi ve 6DYT mesafesinin ve antropometrik ve fizyolojik parametreler ve dispne algılaması ile ilişkisi incelendi. Çalışmaya 65 stabil KOAH lı hasta alındı. Solunum fonksiyon testi, arterial kan gazı ölçümleri ve 6DYT yapıldı. Testin başlangıç ve bitiminde kalp hızı ve modifiye Borg skalası ile ölçülen dispne algılaması kaydedildi. Orta derecede obstrüksiyonu olan hastalar (Grup 1, n= 34) ve şiddetli obstrüksiyonu olan hastaların (Grup 2, n= 31) ortalama yürüme mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Grup 2 nin test sonundaki dispne algılaması grup 1 den anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05). Grup 2 de 6DYT mesafesinin FEV 1, boy, vücut kitle indeksi (BMI) ve dispne algılaması ile anlamlı ilişki gösterdiği bulundu (p< 0.05). Sonuç olarak, KOAH lı olgularda 6DYT mesafesi için dispne algılaması ve BMI in belirleyici faktörler olduğu ve şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda testin daha duyarlı olduğu sonucuna varıldı. ANAHTAR KELİMELER: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 6 dakikalık yürüme testi, obstrüksiyon düzeyi SUMMARY DETERMINANTS OF SIX MINUTE WALK TEST IN COPD PATIENTS WITH MODERATE AND SEVERE AIR- WAY OBSTRUCTION This study was performed to investigate effects of moderate and severe airflow obstruction on six minute walk test (6MWT) distance and dyspnea perception in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and the relationship between 6MWT distance and anthropometric and physiological parameters and dyspnea perception. Sixty-five patients with stable COPD participated in this study. Pulmonary function tests, arterial blood gases and 6MWT were performed. Heart rate and dyspnea perception by a modified Borg scale were measured. There was no significant difference between 6MWT distance of patients with moderate (Group I, n= 34) and severe obstruction (Group II, n= 31, p> 0.05). Dyspnea perception of group II was significantly higher than Group I (p< 0.05). A significant relationship was found between 6MWT and FEV 1, height, body mass index (BMI) and dyspnea perception in group II (p> 0.05). In conclusion, dyspnea perception and BMI were the determinants of 6MWT in COPD patients. 6MWT was more sensitive in patients with severe airflow obstruction. KEY WORDS: Chronic obstructive pulmonary disease, six minute walk test, obstruction level 231

2 Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H. GİRİŞ Pulmoner rehabilitasyonda hastanın durumuna uygun değerlendirme yapılması, rehabilitasyon programını başarıya ulaştıran yapıtaşlarından birini oluşturur (1). Kapsamlı bir rehabilitasyon programı, pulmoner sorunun oluşturduğu bozukluk, hastanın yaşamını etkileyen özür ve sosyoekonomik sorunlara yol açan sakatlığı değerlendirmelidir. Yürüme testleri, pulmoner sorunun neden olduğu özürü değerlendirmek için geliştirilen testlerdir (2,3). Bu testlerden ilkini McGavin ve arkadaşları (1976), Cooper ın 12 dakikalık koşu testini kriter alarak, kronik bronşitli hastalarda uyguladıkları 12 dakikalık yürüme testi ile tanıtmışlardır (4). Daha sonra geliştirilen 6 dakikalık yürüme testi (6DYT) de, kronik akciğer hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesinin ölçümünde 12 dakikalık yürüme testi kadar güvenilir ve geçerli kabul edilmiştir (5). Bir saha testi olarak kullanılan 6DYT, basit, uygulanması kolay, ucuz, günlük aktivitelerle uyumlu ve klinik çalışmaların sonuç ölçümleri için uygun bir değerlendirme yöntemidir. Testin tam olarak standardize edilememesi ve hastanın motivasyon faktörü ise dezavantajlarıdır (4-8). Kronik akciğer hastalarında, egzersiz eğitimi, solunum kas eğitimi, değişik ilaç tedavilerinin etkinliğini değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır (9-16). Literatürde 6DYT ile ilgili çok fazla çalışma bulunmasına rağmen, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda, obstrüksiyon düzeyinin 6DYT mesafesi ve dispne algılamasına etkisini inceleyen çalışmaların sonuçları açıklayıcı nitelikte değildir (4-16). Bu çalışmada, orta derecede ve şiddetli obstrüksiyonu olan KOAH lı hastalarda; 1. Obstrüksiyon düzeyinin, 6DYT mesafesi ve dispne algılamasına etkisi 2. 6DYT mesafesinin, antropometrik parametreler, fizyolojik parametreler ve dispne algılaması ile ilişkisi araştırıldı. GEREÇ ve YÖNTEM Hastalar: İngiliz Toraks Derneği (BTS) kriterlerine göre KOAH tanısı alan ve bronkodilatatör veya steroid uygulaması ile solunum fonksiyon testinde en fazla %10-20 iyileşme gösteren stabil olgular çalışmaya alındı (17). Kardiyak, nörolojik ve lokomotor sistem bozukluğu olanlar çalışma dışı bırakıldı. BTS kriterlerine göre, solunum fonksiyon testinde, birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (FEV 1 ) %40-59 arasında orta derecede obstrüksiyonu olan olgular grup 1 i, FEV 1 %40 ın altındaki olgular ise grup 2 yi oluşturdu (17). Solunum fonksiyon testi: Spirometrik testler Vitalograph Compact spirometre (BTPS 9 L, Vitalograph Ltd., Buckhingam, İngiltere) kullanılarak, oturma pozisyonunda yapıldı. Teknik olarak kabul edilebilir üç ölçüm elde edildikten sonra, en iyi test analiz için seçildi. Volümler yaş, cinsiyet ve boydan hesaplanan beklenen değerin yüzdesi olarak ifade edildi. Zorlu vital kapasite (FVC), FEV 1, tepe akım hızı (PEF), zorlu ekspiratuar akımın %25-75 (FEF 25-75%) ve %75-85 (FEF 75-85% ) değerleri kaydedildi. Arteriyel kan gazı: Hastaların radial arterlerinden istirahat kan gazı örnekleri alındı. Arteriyel oksijen parsiyel basıncı (PaO 2 ), arteriyel karbondioksit parsiyel basıncı (PaCO 2 ), oksijen saturasyonu (Sa- O 2 ) ve arteriyel ph, AVL Compact I cihazı ile analiz edildi (AVL Medical Instruments A.G., Schaffhausen, İsviçre). 6 dakikalık yürüme testi (6DYT): 6DYT, aynı günde iki kez, 2 saat aralıkla uygulandı. Hastalardan, 55 metrelik hastane koridorunda altı dakika süresince kendi yürüme tempolarında olabildiğince hızlı yürümeleri istendi. Teste başlamadan önce, çok fazla nefessizlik hissederlerse test sırasında dinlenebilecekleri ve bu sürenin test süresine dahil olduğu açıklandı. Test sırasında fizyoterapist hasta ile birlikte yürüdü ve 30 saniyede bir hastayı cesaretlendirecek çok iyi gidiyorsunuz veya gayet güzel, devam edin standart ifadelerini kullandı (8). Bunun dışında başka bir ifade kullanılmadı. Test öncesi ve sonrasında kalp hızı izlendi ve dispne algılaması modifiye Borg skalası ile değelendirildi. Modifiye Borg skalası, nefes darlığını 0-10 arasında değerlendiren bir kategori skalasıdır (18). Hastalardan kendi durumlarına uygun değeri skala üzerinde işaretlemeleri istendi. Test sonunda 6 dakika yürüme mesafesi kaydedildi. Her hastanın ulaşabileceği maksimum kalp hızı yaş formülü ile belirlendi (19). Uygulanan iki test sonucunda, her hasta için uzun olan mesafe değeri istatistiksel analiz için kullanıldı. İstatistiksel analiz: Verilerin analizi SPSS for Windows release 6.0 kullanılarak yapıldı (SPSS Inc., ABD). Tüm değerler için aritmetik ortalama ± stan- 232

3 Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler dart sapma (x ± S) hesaplandı. Analiz için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı. Yanılma olasığı %5 olarak alındı. SONUÇLAR KOAH lı 65 olguya ait özellikler Tablo 1 de sunulmuştur. Hastalar, ilk 6DYT nde ortalama 414 ± 54 m, ikinci testte ise, 440 ± 62 m yürüdü. Aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p< 0.05). Hastaların yaklaşık %10 u birinci testte ikinci teste göre daha iyi performans gösterdi. Testin başlangıç ve bitiş kalp hızı ve dispne algılaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05, Tablo 2). Hastalar, orta derecede obstrüksiyonu olan (grup 1) ve şiddetli obstrüksiyonu olan olgular (grup 2) olarak incelendiğinde, iki grubun fiziksel özellikleri, sigara tüketimi, arteriyel ph değeri ve istirahat dispne algılaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05, Tablo 3). Buna karşılık, grup 2 nin solunum fonksiyon test parametreleri, PaCO 2, PaO 2 ve SaO 2, grup 1 in değerlerinden anlamlı olarak daha düşüktü (p< 0.05, Tablo 3). İki grubun ortalama yürüme mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05, Tablo 3). Fakat, grup 2 nin test sonundaki dispne algılaması, grup 1 den anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05, Tablo 3). Grup 1 deki olgular test sırasında yaşla tahmin edilen maksimal kalp hızının ortalama %62 ± 8 e (%45-78), grup 2 dekiler ise, ortalama %67 ± 9 a (%52-89) ulaştı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05, Tablo 3). Tablo 1. KOAH lı hastaların özellikleri (n=65). Özellik Yaş (yıl) 61.2 ± 8.2 Boy (cm) ± 7.2 Vücut ağırlığı (kg) 67.3 ± 11.9 BMI (kg/m 2 ) 23.7 ± 3.8 Sigara (p x yıl) 43.9 ± 28.1 Arteriyel kan gazı ph 7.40 ± 0.03 PaCO 2 (mmhg) 42 ± 6 PaO 2 (mmhg) 67 ± 12 SaO 2 (%) 92 ± 5 Solunum fonksiyon testi FVC (%) 66 ± 18 FEV 1 (%) 42 ± 14 PEF (%) 48 ± 16 FEF 25-75% (%) 23 ± 13 FEF 75-85% (%) 50 ± 26 6 dakikalık yürüme testi Başlangıç Borg skalası 0.09 ± 0.52 Borg skalası 1.46 ± 1.92 Mesafe (m) 443 ± 67 BMI: Vücut kitle indeksi, : Test sonrası - test öncesi değer 65 KOAH lı olgunun 6DYT mesafesi ile vücut kitle indeksi (BMI) ve test sırasında oluşan dispne algılaması artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (BMI için r= 0.32, Borg skalası için r= -0.25, p< 0.05). Diğer parametreler ile 6DYT me- Tablo 2. Altı dakikalık yürüme testi öncesi ve sonrası kalp hızı ve Borg skalası değerlerinin karşılaştırılması. Grup Parametre Test öncesi Test sonrası Tüm hastalar (n= 65) Kalp hızı (atım/dk) 80.5 ± ± 12.7* Borg skalası 0.09 ± ± 2.09* Grup 1 (n= 34) Kalp hızı (atım/dk) 77.9 ± ± 10.5* Borg skalası 0.00 ± ± 1.4* Grup 2 (n= 31) Kalp hızı (atım/dk) 83.5 ± ± 13.8* Borg skalası 0.19 ± ± 2.46* *p<

4 Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H. Tablo 3. KOAH lı hastaların obtrüksiyon şiddetine göre dağılımı. Parametre Grup 1 (n= 34) Grup 2 (n= 31) Yaş (yıl) 61.2 ± ± 7.4 Boy (cm) ± ± 5.9 Vücut ağırlığı (kg) 66.7 ± ± 11.8 BMI (kg/m 2 ) 23.7 ± ± 4 Sigara (p x yıl) 38.6 ± ± 34.4 Arteriyel kan gazı ph 7.4 ± ± 0.03 PaCO 2 (mmhg) 40 ± 5 44 ± 6* PaO 2 (mmhg) 71 ± ± 11* SaO 2 (%) 93 ± 5 91 ± 4* Solunum fonksiyon testi FVC (%) 77 ± ± 14* FEV 1 (%) 52 ± 5 29 ± 7* PEF (%) 55 ± ± 12* FEF 25-75% (%) 32 ± ± 4* FEF 75-85% (%) 61 ± ± 12* 6 dakikalık yürüme testi Başlangıç KH (atım/dk) 77.9 ± ± 11 %KH max 62 ± 8 67 ± 9* Başlangıç Borg skalası 0.00 ± ± 0.75 Borg skalası 0.91 ± ± 2.25* Mesafe (m) 451 ± ± 73 *p< 0.05, KH: Kalp hızı, : Test sonrası - test öncesi değer safesi arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi (p> 0.05). Gruplar ayrı ayrı incelendiğinde, grup 1 de 6DYT ve ölçülen değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p> 0.05). Grup 2 de ise 6DYT mesafesinin FEV 1, boy, BMI ve dispne algılaması ile anlamlı ilişki gösterdiği bulundu (FEV 1 için r= 0.41, boy için r= -0.42, BMI için r= 0.43, dispne algılaması için r= -0.29, p< 0.05). TARTIŞMA 6DYT ile ilgili çalışmalarda, testin ikinci yürüyüşten sonra yapılan uygulamalarla arasında mesafenin istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermediği ve testin iki kez yapılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (6,8,14). Araştırmamızda da ikinci test mesafe ortalaması, birinci teste göre anlamlı olarak daha uzun bulundu. Stabil KOAH lı olgularımızda (50-70 yaş) 6DYT testi mesafe ortalaması 433 ± 67 olarak belirlendi. Redelmeider ve arkadaşları (1997), sağlıklı kişilerde 6DYT mesafesinin 700 m, Lerner-Frankiel ve arkadaşları (1986) ise 600 m olduğunu ifade etmektedir (16,20). KOAH lı hastalarda yapılan çalışmalarda ise ölçülen 6DYT mesafesi m arasında değişmektedir (14-16,21). Enright ve Sherill (1998) ve Troosters ve arkadaşları (1999), sağlıklı kişilerde 6DYT mesafesi için 600 veya 700 m gibi bir sınırlama getirilemeyeceğini, farklı parametreleri (örneğin, yaş, boy, adım uzunluğu ve psikolojik faktörler) dikkate alan regresyon eşitliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (14,21,22). Orta ve şiddetli obstrüksiyonu olan olguların mesafe ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması da obstrüksiyon dışında fark- 234

5 Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler lı parametrelerin mesafeyi etkilemesinin bir sonucudur. McGavin ve arkadaşları (1976) ve Beaumont ve arkadaşları (1985) KOAH lı hastalarda yürüme test mesafesi ile maksimal oksijen tüketimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermişlerdir (4,23). Trooster ve arkadaşları (1999) ise, 6DYT nin sağlıklı kişilerde submaksimal bir değerlendirme olduğunu ve olguların maksimal kalp hızının %77 ± 15 ine ulaştığını bildirmişlerdir (14). Araştırmamızda, şiddetli obstrüksiyonu olan olguların, orta şiddette obstrüksiyonu olan olgulara göre anlamlı olarak daha yüksek bir kalp hızına ulaştığı; ancak her iki grubunda test sonunda yaşla tahmin edilen maksimal kalp hızına ulaşamadığı bulundu. Böylece, 6DYT nin KOAH lı hastalarda submaksimal bir test olduğu sonucuna varıldı. Dispne, KOAH lı hastalarda başlangıçta efor sırasında ortaya çıkan, ilerideki dönemlerde ise, hem istirahatte hemde efor sırasında hastaları kısıtlayan önemli bir semptomdur (3,17). Killian ve Jones (1988) KOAH lı hastalarda egzersiz süresi ve Borg skalası ile değerlendirilen dispne algılaması arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir (24). Bu çalışmada, literatürle uyumlu olarak, KOAH lı olgularda 6DYT mesafesi ile dispne algılamasındaki artış arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Şiddetli obstrüksiyonu olan olguların eforla dispne algılaması, orta derecede obstrüksiyonu olan olgulardan daha fazlaydı. Şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda, 6DYT mesafesi ile dispne algılaması arasında anlamlı ilişki bulunması, 6DYT nin şiddetli obstrüksiyonu olan hastalarda daha seçici olduğunu ve objektif kriterlerin yanı sıra, dispne algılamasının da değerlendirilmesinin gerekliliğini göstermektedir. KOAH lı hastalarda obstrüksiyon şiddetini gösteren FEV 1, hastalığın prognozu ve yaşam süresinin tahmininde de kullanılır (25). Araştırmamızda yalnızca şiddetli obstrüksiyonu olan grubun FEV 1 yüzdesi ile 6DYT mesafesi arasında anlamlı ilişki bulunması, şiddetli obstrüksiyonu olanlarda 6DYT nin daha belirleyici olduğunu göstermektedir. Antropometrik özellikler incelendiğinde, tüm KO- AH lı olgularda 6DYT mesafesi ile BMI nin ilişkili olduğu bulundu. Şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda ise, 6DYT mesafesi ile boy ve BMI arasında ilişki bulundu. Sağlıklı kişilerde boy uzunluğu arttıkça mesafe artmasına rağmen, şiddetli obstrüksiyonu olan KOAH lı olgularda boy uzunluğunun 6DYT mesafesi için olumsuz bir faktör olduğu belirlendi. Son yıllarda 6DYT ile ilgili çalışmaların yaşlı kişilere yöneldiği görülmektedir (14,21). Farklı toplumlarda ve bizim toplumumuzda, sağlıklı kişilerden elde edilen 6DYT mesafesi, antropometrik özellikler ve bunu etkileyen faktörlere ilişkin regresyon eşitliklerinin hesaplanması, KOAH lı olgularda testin yorumlanmasında daha belirleyici olabilir. Sonuç olarak, KOAH lı olgularda 6DYT mesafesi için dispne algılaması ve BMI nin belirleyici faktörlerdir. Şiddetli obstrüksiyonu olan olgularda, 6DYT mesafesi ile FEV 1 arasında belirlenen ilişki, testin şiddetli obstrüksiyonu olan KOAH lı olgularda daha duyarlı olduğunu göstermektedir. KAYNAKLAR 1. Ambrassino N, Clini E. Evaluation of pulmonary rehabilitation. Respir Med 1996;90: Ries AL. The importance of exercise in pulmonary rehabilitation. Clin Chest Med 1994;15: American Thoracic Society - Pulmonary rehabilitation Am J Respir Crit Care Med 1999;159: McGavin CR, Gupta SP, McHardy GJR. Twelve minute walking test for assessing disability in chronic bronchitis. BMJ 1976;1: Butland RJ, Pong J, Gross R et al. Two-, six-, and twelveminute walking tests in respiratory disease. BMJ 1982;284: Knox AJ, Morrison JF, Muers MF. Reproducibility of walking test results in chronic obstructive airway disease. Thorax 1986;43: Mak VHF, Bugler JR, Roberts MC, Spiro G. Effects of arterial desaturation on six minute walking distance, perceived effort, and perceived breathlessness in patients with airflow limitation. Thorax 1993;48: Guyatt GH, Pugsley SO, Sullian MJ et al. Effects of encouragement on walking test performance. Thorax 1984; 39: McGavin CR, Gupta SP, Lloyd EL, McHardy GJR. Physical rehabilitation of the chronic bronchitic: Results of the controlled trial of exercises in the home. Thorax 1977; 32: Sinclair DJM, Ingram GG. Controlled trial of supervised exercise training in chronic bronchitis. BMJ 1980;1: Belman MJ, Mittman C. Ventilatory muscle training improves exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1980;121:

6 Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H. 12. Pardy RL, Rivington RN, Despos PJ, Macklem PT. Inspiratory muscle training compared with physiotherapy in patients with chronic airflow limitation. Am Rev Respir Dis 1981;123: Woodcock A, Gross ER, Geddes DM. Oxygen relieves breathlessness in pink puffers. Lancet 1981;1: Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Six minute walking distance in healthy elderly subjects. Eur Respir J 1999;14: Revill MS, Morgan MDL, Singh SJ et al. The endurance shuttle walk: A new field test for the assessment of endurance capacity in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1999;54: Redelmeier DA, Bayoumi AM, Goldstein RS, Guyatt GH. Interpreting small differences in functional status: The six minute walk test in chronic lung disease patients. Am J Respir Crit Care Med 1997;155: British Thoracic Society - Pulmonary rehabilitation guidelines. Thorax 1997;52: Borg G. Psychophysical basis of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982;14: Fox EL, Bowers RW, Foss ML. The physiological basis of physical education and athletics. Dubuque: Wm C Brown Publishers 1989; Lerner-Frankiel MB, Vargas S, Brown MB et al. Functional community ambulation: What are your criteria? Clin Monog Phys Ther 1986;6: Enright PL, Sherill DL. Reference equations for the sixminute walk in healthy subjects. Am J Respir Crit Care Med 1998;158: Morgan AD, Peck DF, Buchanon DR, McHardy GJR. Effects of attitudes and beliefs on exercise tolerance in chronic bronchitis. BMJ 1983;286: Beaumont A, Cockcroft A, Guz A. A self paced treadmill walking test for breathless patients. Thorax 1985;40: Killian KJ, Jones AL. Respiratory muscles and dyspnea. Clin Chest Med 1988;9: Hudson LD. Survival data in patients with acute and chronic lung disease. Am Rev Respir Dis 1989;140: Yazışma Adresi Sema SAVCI Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Sıhhiye/ANKARA 236

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi DOI 10.7603/s40680-013-0001-6 Sağlam M, Savcı S, Vardar Yağlı N, Çalık E, Arıkan H, İnal İnce D, Boşnak Güçlü M, Bayrakçı Tunay V, Çöplü L. Relationship between obesity and respiratory muscle strength,

Detaylı

Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde fonksiyonel egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması

Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde fonksiyonel egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017;4(1):26-32 ORIGINAL ARTICLE Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan

Detaylı

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Özgün araştırma Astımlı ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyi Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Sağlam M, Arıkan H, Vardar Yağlı N, İnal İnce D, Çalık Kütükçü E, Savcı S, Akdoğan A, Tokgözoğlu L. Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda İnspiratuar Kas Kuvvetini Belirleyen Faktörler: Dispne Ve Fonksiyonel

Detaylı

Pulmoner Rehabilitasyona Aday Olgunun Değerlendirilmesi Ve Program Yapılandırma. Dr. Dicle Kaymaz Dr. Fzt. Melda Sağlam

Pulmoner Rehabilitasyona Aday Olgunun Değerlendirilmesi Ve Program Yapılandırma. Dr. Dicle Kaymaz Dr. Fzt. Melda Sağlam Pulmoner Rehabilitasyona Aday Olgunun Değerlendirilmesi Ve Program Yapılandırma Dr. Dicle Kaymaz Dr. Fzt. Melda Sağlam 1 OLGU 70 yaşında, erkek hasta Şikayet: Nefes darlığı,öksürük Hikaye:~25 yıldır olan

Detaylı

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar Yağlı 1, Ebru Çalık Kütükcü 1, Hülya Arıkan 1, Cemile Bozdemir

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH Zararlı gaz ve partiküllere karşı havayolları ve akciğerin artmış kronik inflamatuar yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici özellikteki kalıcı hava akımı

Detaylı

Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner Rehabilitasyon Adayların n ve Programların n Seçimi Dr. Gaye ULUBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Klasik Görüş Sigara içmeyen, semptomatik, kronik akciğer hastalığı

Detaylı

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA ÜST EKSTREM TE EGZERS ZLER N N YAfiAM KAL TES NE VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK S

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA ÜST EKSTREM TE EGZERS ZLER N N YAfiAM KAL TES NE VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK S Solunum 3: 60-65, 200 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INDA ÜST EKSTREM TE EGZERS ZLER N N YAfiAM KAL TES NE VE SOLUNUM FONKS YONLARINA ETK S Ayle GEZGEN* Müzeyyen ERK* Benan MÜSELL M* Tunçalp DEM R* Birsen

Detaylı

BÖLÜM PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM

BÖLÜM PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM BÖLÜM 16 PULMONER REHABİLİTASYON VE EVDE BAKIM Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım 49 Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Prof. Dr. Pınar Ergün Pulmoner Rehabilitasyon (PR); kronik obstruktif akciğer

Detaylı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ALAN TESTLERİ Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum içeriği Egzersiz testi endikasyonları Egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılan testler

Detaylı

SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU. Candan Algun 2

SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU. Candan Algun 2 1 P05 SEREBRAL PALSİ TANILI SKOLYOZLU HASTADA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU Cemil Arslan 1, Aysel Yıldız 2, Devrim Tarakcı 2, Esra Atılgan 2, Fatma Mutluay 2, Candan

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Günlük Yaflam Aktivitelerinin De erlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Günlük Yaflam Aktivitelerinin De erlendirilmesi ARAfiTIRMA KOAH Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Günlük Yaflam Aktivitelerinin De erlendirilmesi Deniz nal nce 1, Sema Savc 1, Lütfi Çöplü 2, Hülya Ar kan 1 1 Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon K O N U I I I G E N E L Y A K L A Ş I M L A R B Ö L Ü M 12 Dicle Kaymaz KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastalığı olan semptomatik ve günlük yaşam aktivitesi

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ & FITNESS ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Cengiz AKALAN ANTRENMAN BİLGİSİ

EGZERSİZ TESTLERİ & FITNESS ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Cengiz AKALAN ANTRENMAN BİLGİSİ EGZERSİZ TESTLERİ & FITNESS ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 1 VO2 max / Ölçüm Metodları MAKSİMAL TESTLER SUBMAKSİMAL TESTLER ALAN TESTLERİ Güvenilirlik Geçerlilik Kullanılabilirlik Ekonomik şartlar Branşa

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Dispne Yakınması Olan Hastalarda Farklı Dispne Ölçeklerinin Karşılaştırılması*

Dispne Yakınması Olan Hastalarda Farklı Dispne Ölçeklerinin Karşılaştırılması* DEUHYO ED 2012, 5 (2), 65-71 Dispne Ölçeklerinin Karşılaştırılması 65 Dispne Yakınması Olan Hastalarda Farklı Dispne Ölçeklerinin Karşılaştırılması* ** Ülkü YAPUCU GÜNEŞ *** Dilek KARA **** Abdulkadir

Detaylı

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ 12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ Meltem Kılıçaslan Kalkan, Gaziantep Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor AD. Önder Dağlıoğlu,

Detaylı

WiNGATE ANAEROBiK PERFORMANS PROFiLi VE CiNSiYET FARKLıLıKLARı

WiNGATE ANAEROBiK PERFORMANS PROFiLi VE CiNSiYET FARKLıLıKLARı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2004, 15 (1), 25-38 üniversite ÖGRENCiLERiNiN WiNGATE ANAEROBiK PERFORMANS PROFiLi VE CiNSiYET FARKLıLıKLARı Ş. Nazan KOŞAR*, Ayşe KIN IŞLER** Hacettepe

Detaylı

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2002, 13 (4), 22-31 GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi A1pan CINEMRE* Caner AÇiKADA Tahir HAZıR

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan maksimal oksijen tüketim kapasitesinin karşılaştırılması

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan maksimal oksijen tüketim kapasitesinin karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2014;22(1):88-94 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8494 Özgün Makale / Original Article Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLENDİRMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr. Pınar ERGÜN Pulmoner rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalığı olan olgularda standart medikal tedaviye rağmen egzersiz

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

olarak bilinmektedir ve bu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik rehabilitasyon programları uygulanmalıdır. Egzersiz stratejileri, dayanıklılık (enduran

olarak bilinmektedir ve bu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik rehabilitasyon programları uygulanmalıdır. Egzersiz stratejileri, dayanıklılık (enduran PULMONER REHABİLİTASYONDA EGZERSİZ Dr. Alev Atasever Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ilerleyici hava akımı obstrüksiyonu ile karakterize sistemik bir

Detaylı

Kronik Akciğer Hastalarına Uygulanan Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Sonuçları

Kronik Akciğer Hastalarına Uygulanan Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Kronik Akciğer Hastalarına Uygulanan Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Sonuçları Hülya DOĞAN ŞAHİN, a İlknur NAZ, a Nimet AKSEL, b Atike DEMİR, c Fevziye TUKSAVUL, a

Detaylı

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(4): 129-135 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Fizyoterapisi ve Beslenmenin Solunum Fonksiyon Testleri, Efor Kapasitesi ve Yaflam Kalitesi

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI*

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* Dilek KARA 1, Hicran YILDIZ 2 ÖZET Dispne semptomunun doğru olarak tanılanması, hastalığın tanı, tedavi

Detaylı

Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi

Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi Öznur AKKOCA*, Ferda ÖNER*, Sevgi SARYAL*, Elif ŞEN*, Gülseren KARABIYIKOĞLU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları Nuray KÖMÜS 1, Kemal Can TERTEMİZ 2, Can SEVİNÇ 2 1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER

KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER Prof. Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD. DİSPNE Solunumun rahatsız

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Farkl Dispne Skalalar n n Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Karfl laflt r lmas

Farkl Dispne Skalalar n n Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Karfl laflt r lmas ARAfiTIRMA Farkl Dispne Skalalar n n Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Karfl laflt r lmas Sevgi Özalevli 1, Eyüp Sabri Uçan 2 1 DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, zmir 2 DEÜ T p Fakültesi,

Detaylı

Altı Dakika Yürüme Testi

Altı Dakika Yürüme Testi Altı Dakika Yürüme Testi Pınar Çelik 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016, K.K.T.C Altı Dakika Yürüme Testi (6DYT) İlk kez 1960 da Balke, FC değerlendirmek için belli bir zaman süresinde yürünen mesafeyi

Detaylı

NIMV Preoksijenizasyon,FOB, DNI. kları Solunum YBU

NIMV Preoksijenizasyon,FOB, DNI. kları Solunum YBU NIMV Preoksijenizasyon,FOB, DNI Doç.Dr.Dr.. Akın n Kaya Ankara Ü.. Tıp T p Fak. Göğüs s Hastalıklar kları Solunum YBU Akut solunum yetersizliğinde inde NIMV deneyimi Güçlü Az güçg üçlü KANIT TİPİT KOAH

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları

Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları ARAŞTIRMA / Original Article KOAH / COPD Toraks Dergisi 2006; 7(3): 173-177 Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları Figen

Detaylı

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (3): 424-428 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0432 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik

Detaylı

12-15 YAŞ ARASI ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA CiNSiYET VE YAŞıN LAKTAT VE KALP ATIM HIZI CEVAPLARINA ETKisi

12-15 YAŞ ARASI ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA CiNSiYET VE YAŞıN LAKTAT VE KALP ATIM HIZI CEVAPLARINA ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2005,16 (1),1-18 12-15 YAŞ ARASI ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA CiNSiYET VE YAŞıN LAKTAT VE KALP ATIM HIZI CEVAPLARINA ETKisi Alper GÜVENÇ, Rıdvan ÇOLAK, Caner

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUĞUN BELİRLENMESİ Burcu DOĞAN Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE EGZERSİZ Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Melda Sağlam Uzm. Fzt. Meral Boşnak-Güçlü Doç. Dr. Deniz İnal İnce Prof. Dr. Sema Savcı Prof. Dr. Hülya Arıkan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık

Detaylı

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Aydanur EKİCİ*, Hatice KELEŞ**, Mehmet EKİCİ*, A. Füsun KALPAKLIOĞLU*, Emel BULCUN*, Ali KARLIDAĞ*, Volkan ALTINKAYA* * Kırıkkale

Detaylı

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ Spor Bilimleri Dergisi SBD, (3) 3,1992 3-10 ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ N. Ergun* G. Baltacı* *H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

THE RELATION BETWEEN SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNAIRE-COPD (SGRQ-C) AND BODE INDEX IN COPD PATIENTS

THE RELATION BETWEEN SAINT GEORGE RESPIRATORY QUESTIONNAIRE-COPD (SGRQ-C) AND BODE INDEX IN COPD PATIENTS İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVIII Sayı 3, 2014 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; ) İLE

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Egzersiz Kapasitesinin Kar la t r lmas

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Egzersiz Kapasitesinin Kar la t r lmas ÖZGÜN ARA TIRMA ORIGINAL ARTICLE UYKU BOZUKLUKLARI SLEEP-DISORDERED BREATHING Kronik Obstrüktif Akci er Hastal ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Egzersiz Kapasitesinin Kar la t r lmas Comparison of Exercise

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında beslenme durumunun belirlenmesi ve vücut kompozisyonu, dispne algısı,

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında beslenme durumunun belirlenmesi ve vücut kompozisyonu, dispne algısı, doi 10.5578/tt.20998 Tuberk Toraks 2016;64(2):119-126 Geliş Tarihi/Received: 25.08.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13.04.2016 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Kronik obstrüktif akciğer hastalarında beslenme

Detaylı

KARDIOVASKÜLER DAYANIKLILIK

KARDIOVASKÜLER DAYANIKLILIK KARDIOVASKÜLER DAYANIKLILIK Kardiovasküler Dayanıklılık büyük kas gruplarını içeren dinamik egzersizleri orta-yüksek şiddet arasında uzun süre uygulayabilme becerisidir. Kardiovasküler sistemin ve kardiovasküler

Detaylı

KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi

KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi Öznur AKKOCA*, Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL*, Gülseren KARABIYIKOĞLU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Multidisipliner Pulmoner Rehabilitasyon Program n n Etkinli i

Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Multidisipliner Pulmoner Rehabilitasyon Program n n Etkinli i Orijinal Araflt rma 115 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Multidisipliner Pulmoner Rehabilitasyon Program n n Etkinli i Eser Gürdal Yüksel*, Ahmet Ursavafl*, Jale rdesel**, Melike Koç*, Esra Kunt Uzaslan*,

Detaylı

KOAH da Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi ve Solunum Parametreleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

KOAH da Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi ve Solunum Parametreleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi KOAH da Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi ve Solunum Parametreleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Özgür COŞKUN, Feza UĞURMAN, Behiye AKKALYONCU, Ayşe GÖZÜ, Gülnur ÖNDE, Belgin SAMURKAŞOĞLU Atatürk Göğüs

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında egzersiz testine kardiyak otonom yanıtlar

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında egzersiz testine kardiyak otonom yanıtlar 104 Özgün Araşt rma Original Investigation Kronik obstrüktif akciğer hastalarında egzersiz testine kardiyak otonom yanıtlar Cardiac autonomic responses to exercise testing in patients with chronic obstructive

Detaylı

TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM

TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002, 13 (1),25-32 TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM GÜREŞçiLERINiN FiziKSEL VE FiZYOLOJiK PROFILLERiNiN BELiRLENMESi Gökhan GÜNAYDIN*, Haluk KOÇ**, ıbrahim CICIOGLU**

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2015;2(2):53-60 ORIGINAL ARTICLE Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Stabil Bronşektazili Hastalarda Farklı Göğüs Fizyoterapisi Uygulamalarının Etkinliği

Stabil Bronşektazili Hastalarda Farklı Göğüs Fizyoterapisi Uygulamalarının Etkinliği Stabil Bronşektazili Hastalarda Farklı Göğüs Fizyoterapisi Uygulamalarının Etkinliği Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA ÖZET Hastanın

Detaylı

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Bahar Ateş * Özcan Saygın * Erdal Zorba ** Özet Bu çalışma; Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Hanımlar

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

PULMONER DEĞERLEND ERLENDİRMEDE RMEDE ALAN TESTLERİ

PULMONER DEĞERLEND ERLENDİRMEDE RMEDE ALAN TESTLERİ PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLEND ERLENDİRMEDE RMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr.Dr.Pınar ERGÜN Pulmoner Rehabilitasyon Endikasyonları KOAH Astım Göğüs s duvarı hastalıklar kları Kistik fibrozis

Detaylı

KOAH lı Hastada Preoperatif Değerlendirme. Dr. Baykal Tülek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

KOAH lı Hastada Preoperatif Değerlendirme. Dr. Baykal Tülek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KOAH lı Hastada Preoperatif Değerlendirme Dr. Baykal Tülek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KOAH ve Akciğer Kanseri Önde gelen mortalite ve morbidite nedenleri Benzer

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015 Doğum Tarihi: 25 Mart 1985 Yabancı Dil: İngilizce, Rusça e-mail: ahiska_1944@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul Yıl Doktora Sağlık

Detaylı

GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON

GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON GARD Türkiye Projesi PULMONER REHABİLİTASYON Pulmoner Rehabilitasyon; ERS/ATS Pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalığı olup semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkisi

Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkisi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2010; 12 (3): 185 190 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı

Detaylı

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker 1 ANLATIM PLANI Dispne tanımı Dispne mekanizmaları KOAH tanımı KOAH da hiperinflasyon Hiperinflasyon tedavisi

Detaylı

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi Pulmoner rehabilitasyon; semptomatik ve sıklıkla da günlük yaşam aktivitelerinde azalma olan kronik akciğer hastalarına uygulanan multidisipliner, kanıta dayalı ve kapsamlı bir programdır (1). Pulmoner

Detaylı

KOAH olgularında beslenme durumu, solunum fonksiyonları ve egzersiz performansı

KOAH olgularında beslenme durumu, solunum fonksiyonları ve egzersiz performansı KOAH olgularında beslenme durumu, solunum fonksiyonları ve egzersiz performansı Figen DEVECİ 1, Tuncer TUĞ 1, Teyfik TURGUT 1, Murat ÖGETÜRK 2, Gamze KIRKIL 1, Canan KAÇAR 1, M. Hamdi MUZ 1 1 Fırat Üniversitesi

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testleri Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Göğüs Hastalıklarının En Gürültülü Yeri İyi ventile edilmiş Nem %2080 Isı 1430

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon

Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Plan Kronik solunumsal hastalıklar KSH da egzersiz

Detaylı