HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr. omur@hacettepe"

Transkript

1 TÜRKYE DE ETK K KAMU YÖNETY NETMNN HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI Doç.Dr.Dr.. Uur U Ömürgönülen hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y BölümüB 1

2 Etik Kamu YönetimiY Kamu hizmeti etii i anlayıı ıına dayanan etik kamu yönetimiy netimi, En basit anlamıyla, kamu görevlilerinin g kamusal ileri i yerine getirirken tarafsızl zlık, nesnellik ve dürüstld stlük k ilkeleri çerçevesinde evesinde bulundukları makamı kiisel, isel, özel, maddi veya partizan bir kazanç için in kullanmaktan çekindikleri bir yönetim y anlayıı ıı nı ifade eder. Baka bir ifadeyle, etik ilke ve deerlere erlere dayanan ve ileyii leyiinde inde bu ilke ve deerlere erlere ilerlik i kazandıran yönetimy netim biçim im ve anlayıı ııdır. 2

3 Etik Kamu Yönetiminin Y Kurulması için in Bölgesel B ve Uluslararası Giriimler:T imler:türkiye rkiye için i in Rehber lkeler Yolsuzluun un yıkıcıy ekonomik, siyasal ve ahlaki etkileri olduunun unun bilincinde olan ve ulusal kamuoylarının iyi yönetimy netim yönündeki ndeki artan taleplerini dikkate alan Birlemi mi Milletler (United( Nations), Dünya Bankası (World Bank), Avrupa Birlii i (European( Union), Avrupa Konseyi (Council( of Europe) ) ve Ekonomik birli birlii i ve Kalkınma Tekilat kilatı (OECD) gibi bölgesel b ve uluslararası kurulular lar da, çeitli sözles zlemeler, karar ve tavsiyeler, eylem plan ve programları ve özellikle de etik kodlar aracılıı ııyla yolsuzlukla mücadele m edilebilmesi için i in gerekli yasal-yönetsel çerçeveyi eveyi oluturmaya ve bu çerçeveyi eveyi hem gelimi mi hem de gelimekte olan ülkere empoze etmeye çalımaktadırlar. Bu belgelerdeki ilke ve standartlar, Türkiye nin yolsuzlukla mücadele m konusundaki durumunu tespit etmek ve gelitirmek için i in önemli rehber niteliindedir. indedir. 3

4 Türkiye de Artan Yozlama Olgusu Türk kamu yönetiminin y günümüzde g karı ılatıı etik krizi dünya d çapında yaanan anan etik sorunların n bir yansımas ması olduu u kadar Türkiye nin kendine özgü tarihsel-kült ltürel koullar ulların n bir sonucudur. Çok partili siyasal hayata geçile birlikte balayan ve özellikle 1960 lar ların n ikinci yarısından itibaren dizginlenemeyen siyasal kayırmac rmacılık kamu bürokrasisini b etik deerler erler açısından a aındırırken; rken; 1980 sonrasında nda felsefi özü yeterince sorgulanmadan uygulanan Yeni Sacı ekonomik-mali mali ve yönetsel y stratejiler in yan etkileri de geleneksel toplumsal deerleri erleri aıa ındırmı ve yozlamı bu deerler erler kamu bürokrasisinin b bütün b n eylem ve ilemlerini i etkisi altına almı ıtır. Nitekim, TürkiyeT rkiye de son çeyrek yüzyy zyılda, siyasetçiler, iler, bürokratlar, b yerli ve yabancı iadamları arasındaki etik olmayan ilikiler sebebiyle bata bankacılık k ile enerji ve bayınd ndırlık k faaliyetleri ile ilgili kamu ihaleleri alanında nda siyasal-bürokratik yolsuzluk hızla h artmı ıtır. Etik olmayan davranıı ıın önemli bir türüt olan yaygın n yolsuzluk, ekonomik krizi önce tetiklemi ve ardından 1990 lar ların n sonlarında nda ve 2000 lerin balar larında krizin derinlemesine yol açmıa ıtır. 4

5 Türkiye de Etik Bir Kamu Yönetimi Y Anlayıı ıının Yerletirilmesi Çabalarına AB ye Üyelik Sürecinin S Etkisi AB nin siyasal ve ekonomik bünyesine b baar arılı bir ekilde katılıp uyum salamak ve AB müktesebatm ktesebatını uygulayabilmek hereyden eyden önce, yeterli düzeyde d yönetsel (idari) kapasiteye sahip bir yönetim y mekanizmasının n varlıı ıına balıdır. Bu sebeple, AB, Türkiye T de dahil olmak üzere, yönetsel y uyumu sürecinde, aday ülkelerin yönetsel kapasitelerinin artırılmas lması konusuna vurgu yapmakta; aday ülkelerin yönetsel y uyumu kolaylatırıcı ve yönetsel y kapasiteyi artırıcı kamu yönetimi y reformlarını hızla gerçekle ekletirmelerini tevik etmektedir. 5

6 2000 li yıllarda, y gerek ekonomik istikrar programı çerçevesinde evesinde Dünya Bankası ve IMF nin gerekse AB ye üyelik projesi çerçevesinde evesinde AB nin baskılar ları Türk Hükümetlerini H uzun zamandan beri Türk T kamuoyunun gündeminde g olan bir dizi hukuki, siyasal ve ekonomik reformları gerçekle ekletirme konusunda tevik etmitir. tir. Böylece, bu konuda alınmas nması gerekli önlemler Hükümetlerin H programlarına ve eylem planlarına na yansımı ıtır. AB organlarının n 2000 li yıllarda y Türkiye T ile ilgili olarak hazırlad rladıkları raporlarda da belirtildii i gibi, Türk T Hükümetleri H bu alanda oldukça baar arılı sayılabilecek bir performans sergilemilerdir. lerdir. 6

7 Türk kamu yönetiminin y AB ye yönetsel y uyumu ve yönetsel kapasitesinin artırılmas lmasında AB organlarının üzerinde durduu u konular arasında; etik bir kamu yönetimi y sisteminin kurulması ve yolsuzlukla kararlı bir ekilde mücadele m edilmesi özel bir yer tutmaktadır. 7

8 2000 li Yıllarda Y Etik Bir Kamu Yönetiminin Y Kurulması ve Yolsuzlukla Mücadele M Edilmesi Yolunda TBMM ve Hükümetler H Tarafından Atılan Adımlar!"!"# $%&'& &'()(&* # +* * %, -..(!& / (*& #+("!& / (*& :1 +! * * / ;<=> +* *!** * / 122; 7+* *!$ -?!. / ;16= * /. " " +? % / +. ( *A /

9 Türkiye de Etik Kamu Yönetiminin Y Hukuki Altyapısı Türk mevzuatında, kamu görevlilerinin g uyacakları davranı ıları gösteren ve karı ılatıkları etik ikilemlerde onlara yol gösterecek g özel olarak düzenlenmid zenlenmi genel bir etik kod mevcut bulunmamakla birlikte, etik bir kamu yönetiminin y kurulmasını ve yolsuzlukla kararlı bir mücadelenin m yürütülmesini y salayabilecek önemli davranı kurallarını içeren hukuki düzenlemeler d bulunmaktadır. Son yıllarda, y bürokratik b yolsuzlukla mücadeleye m yönelik y mevzuatın yanısıra siyasal yolsuzluk ve kara paranın n aklanmasına na ilikin ulusal mevzuatta da bazı önemli gelimeler yaanm anmıtır. 9

10 <9:1( 0 3 Temel Hukuki DüzenlemelerD <9>; 7>;= $ * * 0$*30 3 <9:< 71;6< * * ( (. " - - * 0 3 <992 76>1: BA BA. " " * 0!"# "# $3 < :6 $* *. * 0 % % ;<=> * *!** * 07C C D & & 3122; * ' :1! * * 0 (! (! ) )3 10

11 Son Yıllarda Y Kabul Edilen Uluslararası Sözlemeler ve Katılınan Örgütler 2000 li yıllarda y yolsuzlukla mücadele m alanında nda bazı önemli uluslararası sözlemeler imzalanmı ı; ; bu sözles zlemelerin pek çou u TBMM tarafından onaylamı ve gerekli mevzuat deiikliklerinde ikliklerinde bulunulmu ve bunlarla ilgili örgütlere katılınm nmıtır. OECD (1997) Uluslararası Ticari lemlerde Yabancı Kamu Görevlilerinin G Rüvet Suçlar larıyla Mücadele M SözleS zlemesi (2003) OECD nin Kara Paranın n Aklanmasına na Karı Mali Eylem Görev G Gücü G ü ne (FATF) katılım m (2003) Uluslararası Ticari lemlerde Rüvet R Hakkındaki OECD Çalıma Grubu gözlemcilerini kabul etme (2003) 1997 Avrupa Konseyi Yolsuzlua likin Özel Hukuk SözleS zlemesi (2003) Avrupa Konseyi Yolsuzlua a Karı Devletler Grubu (GRECO) üyelii (2004) 1998 Avrupa Konseyi Yolsuzlua a Karı Ceza Hukuku SözleS zlemesi (2004) Yolsuzlua a Karı Birlemi mi Milletler SözleS zlemesi (2003) 11

12 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda nda Etik Davranıı Salay layıcı ve Yolsuzluu Önleyici HükümlerH C 0 % 0 >F( <193 $ 0 =F( <23?$ :93 (% % 0 <23!- F " B*!- 0 <<F( <6=3..G G * %0 0 <1 <6F( 82B<1;<19E;3 0 <833 -$ $5G. 0 <;3 AB( 55-0 <>3 12

13 Memurlar çin Konulan Yasaklar Ticaret ve Dier Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasaı (md.28) Hediye Alma, Menfaat Salama Yasaı (md.29) Denetimindeki Teebb ebbüsten Menfaat Salama Yasaı (md.30) Gizli Bilgileri Açıklama A Yasaı (md.31) Kamu Görevlerinden G Ayrılanlara Getirilen Ticari Faaliyet Yasaı (2531 sayılı Kanun, md.2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya konulan yasakları çineyen memurlar hakkında DMK nun 125.maddesinde öngörülen disiplin cezaları uygulanır. 13

14 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda nda Yer Alan Yolsuzlukla lgili Suçlar ve Cezalar Yolsuzlukla ilgili olarak aıa ır r hapis ve para cezalarının öngörüldüü Kamu daresinin GüvenilirliG venilirliine ine ve leyi leyiine ine Karı Suçlar lar (4.Kısım m 1.Bölüm) kapsamında, zimmet, irtikap, denetim görevinin g ihmali, rüvet, r yetkili olmadıı bir ii için in yarar salama, görevi g kötüye k kullanma, göreve g ilikin sırrs rrın n açıklanmasa klanması, kamu görevlisinin g ticareti, kamu görevinin g terki veya yapılmamas lmaması,, kiinin inin malları üzerinde usulsüz tassaruf,, kamu görevinin g usulsüz z olarak üstlenilmesi suçlar ları. Bu suçlar ları ileyen devlet memurları aır r hapis ve para cezasının yanısıra devlet memuru olma artları nda oluacak eksiklik sebebiyle devlet memurluundan undan çıkarılırlar (DMK, md.48/5 ve 98/b). Bu suçlar ile ilgili olarak haklarında disiplin ve/veya ceza kovuturmas turması yürütülen memurlar da kamu hizmetini koruma amaçlı bir önlem olarak geçici olarak devlet memurluundan undan uzaklatırılırlar rlar (DMK, md.137, 140). Bu cezai yaptırımlar, yolsuzlukla mücadelede m en etkili yaptırımlard mlardır. r. 14

15 2005 tarihli Kamu Görevlileri G Etik Davranı ılkeleri ile Bavuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tekiteki Etik Davranı lkeleri.* "0 ;3 "0 >3 %? 0 =3 ( 5 0 :3 $ 0 93 % 0 0 <23 ) % 0 <<3. 0 <13 H H * 5 0 <63. % ( "" * 0 <83 ( %. 0 <;3 * * * * 0 <>3 % * 5 0 <=3 "(5 5$ $ 0 <:3 GB% * " "0 <93." G% !* - 0 1<

16 Etik davranı ilkelerinin kanunla deil de kolayca deitirilebilecek yönetmelikle düzenlenmid zenlenmi olması bu konuda getirilebilecek eletirilerin baı ında yer almaktadır. Söz z konusu etik davranı ilkeleri incelendiinde, inde, bu ilkelerin büyük b bölümünün, n, devlet merkezli ifadelerle de olsa, 657 sayılı DMK da yer aldıı anlaı ılmaktadır. Böylece, B Kurulca belirlenen ilkelerin temelde mevcut mevzuatı desteklediini ini göstermektedir. g Yeni Kamu letmecili letmecilii i ve YönetiY netiim im yaklaı ımlarının n etik mevzuatına yansımalar malarını ise ilgili Kanun, Yönetmelik Y ve Genelge deki sürekli gelime, sonuca odaklılık, k, misyona balılık, standartlara uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik, vatanda odaklılık, k, sivil toplum örgütleriyle ibirlii birlii gibi kavramlarda görmek g mümkm mkündür. Yönetmelikte yer alan bazı ilkelerin (örn.( hizmet standartlarına na uyma, misyona balılık, nezaket) içerii erii çok belirgin deildir. Katılımcılık ilkesine yer verilmekle birlikte, DMK daki iletilmeyen katılım mekanizmalarına na herhangi bir yenilik getirilmemitir. tir. 16

17 Hediye Alma Yasaı 5176 sayılı Kanunun uygulanmasına na ilikin Yönetmelikte, Y etik ilkelerin salanmas lanması açısından en etkili maddelerden birisi de hediye alma ve menfaat salama yasaı ı nı ve bu yasaı ın kapsamı nı belirleyen 15. maddedir sayılı Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı DMK nın 29. maddesine hediye alma yasaı ile ilgili u u fıkra f eklenmitir: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasaı ının n kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür m r veya eiti e seviyedeki üst düzey d kamu görevlilerince g alınan hediyelerin listesini gerektiinde inde her takvim yılıy sonunda bu görevlilerden g istemeye yetkilidir. Bu Yönetmelik Y kapsamına giren en az genel müdür, m eiti e ve üstü görevliler, 15. maddenin 5. fıkrasf krası ve 6. fıkranf kranın n (a) bendinde sayılan hediyelere ilikin bir önceki yılda y aldıklar klarının n listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl y l Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler. 17

18 Md.15/5: Uluslararası ilikilerde nezaket ve protokol kuralları gereince, yabancı kii i ve kurulular lar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte (aldıklar kları tarihte deeri eri 10 aylık k net asgari ücret toplamını aan an hediye ve hibe niteliindeki indeki eyaye yayı aldıklar kları tarihten itibaren bir ay içinde i inde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar), rlar), söz s z konusu maddede belirtilen sınırın s n altında kalanlar da beyan edilir. Md. 15/6a: Görev yapılan kuruma katkı anlamına na gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini y etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirba listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak a kouluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin g hizmetine tahsis edilmek üzere alınan dier hediyeler hariç) ) ile kurum ve kurululara lara yapılan baı ılar 18

19 Kısacası,, görüldg ldüü gibi, bölgesel b ve uluslararası kurulular ların n kamu görevlileri için i in öngördüü etik davranı kuralları aslında mevcut mevzuatta yeteri ölçüde yerini almı ıtır. Ancak, bütün b n bu kuralların, genel bir etik kod içerisinde toplanması ve mevzuatın n dilinin standartlatırılmas lması ve sadeletirilmesi daha faydalı olacaktır. Ayrıca, TBMM üyeleri dahil seçilmi ilmi kamu görevlileri g ile bazı kamu görevlisi kategorileri (örn.( TSK, yargı ve akademik personel) için i in bu genel etik koda ilave olarak, bu mesleklerin özellikleri dikkate alınarak özel etik kodlar hazırlanabilir veya mevcut olanlar gelitirilebilir. Anayasa nın n 135. maddesinde de belirtildii üzere, kamu kurumu niteliindeki indeki meslek kurulular larından yardım m alınarak kamu hizmetinde görev g alan farklı meslek grupları için in mevcut olan etik kodlar bu alandaki gelimeler dikkate alınarak gelitirilebilir. 19

20 Türkiye de Etik Kamu Yönetiminin Y Kurumsal Altyapısı Türkiye de kamu görevlilerin g davranı ılarını etik ilke ve standartlar açısından takip edecek özel bir kurum (Kamu( Görevlileri G Etik Kurulu) ancak çok yakın n bir dönemde d ve de sınırls rlı bir görev g alanı ve yetki ile kurulabilmitir. Anayasa da ifadesini bulan yasama, yürütme y ve yargı organları, dorudan veya dolaylı olarak, siyasal-bürokratik ve adli yolsuzluk olayları ile mücadelede m yetkili kılınmk nmılardır. r. 20

21 Yolsuzlukla Mücadele M ile Görevli G Kurumlar ve Denetim YöntemleriY % " " 5 I. $ $5* * - -"*.$ -5 $0 $ $* $3 $ $0- G $? $ * ". J$3 21

22 Yargısal Denetim Özel bir mahkeme mevcut deil Yolsuzlukla ilgili hukuki kovuturma Yargıtay gibi anayasal yüksek mahkemeler ile adli, idari ve askeri mahkemelerce yürütülür Kamuoyu Denetimi Medya Sivil Toplum Kurulular ları Ombudsman Denetimi 2006 tarih ve 5548 sayılı Kamu Denetçili ilii i Kurumu Kanunu (Anayasa Mahkemesi tarafından yürürly rlüü durduruldu) Uluslararası Denetim AHM 22

23 Türkiye de Bürokratik B Yolsuzlukla Mücadele M ile Görevli G Olarak Yönetsel Denetim Yapan Kurumlar ç Yönetsel Denetim Babakanl bakanlık k Tefti Kurulu; Bakanlıklar klar ve Balı Kurululardaki lardaki Tefti Kurulları Uzman Kurulularca larca DıD Yönetsel Denetim Sayı ıtay (The( Audit Court/The Court of Accounts) ) (1982 Anayasası md. 160; ve 1967 tarih ve 832 sayılı Sayı ıtay Kanunu) Cumhurbakanl kanlıına balı Devlet Denetleme Kurulu (The( State Supervisory Council) ) (1982 Anayasası md. 108; ve 1981 tarih ve 2443 sayılı DDK nun Kurulması Hakkında Kanun) Babakanl bakanlık k Yüksek Y Denetleme Kurulu (The( Higher Supervisory Council of the Prime Ministry) ) (1983 tarih ve 72 sayılı KHK) Kamu Görevlileri G Etik Kurulu (The( Council of Ethics for the Public Service) ) (KGEK( KGEK nun Kurulması Hakkında 2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun) 23

24 Kamu Görevlileri G Etik Kurulu DııD ıındaki Kurumların Ortak Özellikleri ve Zaafiyetleri Kamu Görevlileri G Etik Kurulu haricindeki kurumlar etik bir kamu yönetimi sisteminin kurulması ve yolsuzlukla mücadele m edilmesi için i in özellikle oluturulmu turulmu yapılar deildir. Yolsuzlukla ilgili denetim ilevlerini i dolaylı olarak yerine getirdikleri için in sözkonusu özel amacı gerçekle ekletirme konusunda her zaman yeterince etkili olamamaktadırlar. Üstelik, Devlet Denetleme Kurulu nun denetim raporları kamu kurum ve kurular ları için in zorlayıcı da deildir. Bu kurumların n denetim faaliyetlerinin en önemli zaafiyeti ise denetim sonuçlar larının n kamuya yeterince açık a k olmamasıdır. 24

25 Kamu Görevlileri G Etik Kurulu Kurul, kamu görevlilerinin g uymaları gereken saydamlık, tarafsızl zlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranı ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 2004 yılında y 5176 sayılı Kanunla kurulmutur. Ayrıca, Kurul gerektiinde inde mal bildirimlerini inceleme yetkisine de sahiptir. Babakanl bakanlık k bünyesinde b yer alan Kurulun Bakanlar Kurulu tarafından atanan Bakan dahil 11 üyesi vardır. r. Kurul, kamu görevlilerinin g uymaları gereken etik davranı ilkelerini belirlemek, etik davranı ilkelerinin ihlal edildii i iddiasıyla re sen veya bavuru üzerine gerekli incleme ve aratırmay rmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamu yönetiminde y etik kültk ltürünü yerletirmek üzere çalımalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalımalara destek olmakla görevli g ve yetkilidir. Vatandalar ve TürkiyeT rkiye de ikamet eden gerçek ek kiilerkurula ilerkurula en az genel müdür r veya eiti e seviyedeki kamu görevlileri g hakkındaki etik ihlalleri için i in bavurulabilir. Dier kamu görevlileriyle g ilgili bavurular, ilgili kurumların yetkili disiplin kurulları na yapılır. 25

26 Babakanl bakanlık k tarafından bu Kanunun uygulanmasına na ilikin olarak Kamu Görevlileri G Etik Davranı ılkeleri ve Bavuru Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikY netmelik Nisan 2005 de çıkartılmıtır. Yine 2004 yılında y kamu kurumlarının n Kurul ile tam bir ibirlii birlii yapmalarını öngören bir Babakanl bakanlık k Genelgesi (2004/27) yayınlanm nlanmıtır. Yönetmelik uyarınca Kanun kapsamına giren kamu görevlileri g etik sözleme imzalamakla yükümly mlüdürler. Etik sözles zlemesiyle, kamu görevlilerinden görevlerini g görevle ilikisi bulunan hiçbir gerçek ek veya tüzel t kiiden iden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar salamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde i inde olmadan yerine getirme sözü de özellikle alınmaktad nmaktadır. 26

27 KGEK nun Etik bir Kamu Yönetiminin Y Kurulması ve Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiini ini Sınırlayan S Faktörler? B 75 7B 7 5 (" B* 5 B BB *B%*B * * " #B B ' " " 5* * *B * " " 27

28 Yargı organlarınca nca görülmekte g olan veya yargı organlarınca nca karara balanm lanmı uyumazl mazlıklar hakkında Kurula bavuru yapılamamas lamaması; Kurul kararlarının n yargı denetimine açık a k olması; ; Kurul kararlarının yargı tarafından iptali halinde Kurulun yargı kararlarını yerine getirip Resmi Gazete de yayımlatmas mlatması Kurulu yargı karı ısında çok zayıf f bir konuma düürmektedir. d Kurulun etik davranı ilkelerini belirleme ve uygulamayı gözetme ilevlerini, görevg rev-yetki alanı ve uzman kadrosundaki sınırls rlılıklar sebebiyle tam anlamıyla yerine getirebildiini ini söylemek s mümkm mkün deildir. Kurulun görev g alanına na giren pek çok konunun ceza ve disiplin mevzuatında ayrıca suç olarak düzenlenmesi d Kurulun ilevsellii levselliini ini azaltmaktadır. Tek yaptırımı etik olmayan davranı ıları kamuoyuna duyurmak ve Resmi Gazete de yayımlatmak olan Kurul bir ilave bavuru mekanizması olarak ilevsel i olmaktan ziyade simgesel bir kurum niteliindedir. indedir. 28

29 Kurulun görev g alanına na girmeyen kamu görevlileri g için, i in, çalıtıkları kurum bünyesinde b yer alacak etik komisyonları nın n kurulmasında katılımc mcı deil amir merkezli bir yaklaı ımın n benimsenmesi ve bu ileve katkı yapabilecek sendikaların n dıd ılanması yönetiim im yaklaı ımına da aykırıdır. r. Resmi ve özel kurulular lar Kurul tarafından istenen bilgi ve belgeleri Kurula vermekle yükümly mlüdürler; ancak, bu yükümly mlülüünün ilemesine ilikin herhangi bir yaptırımın öngörülmemesi, bu hükmh kmü ilevsiz kılmaktadk lmaktadır. 29

30 Kamu görevlilerini g karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye eye dayanmayan, bavuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulamamı bavurular vuruların n deerlendirmeye erlendirmeye alınmamas nmaması ihbar mekanizmasının n baar arılı bir ekilde ilemesini i engelleyeci sınırlamalardır. r. Kurulun res en en ve bavuru üzerine yaptıı incelemelere ilikin sonuçlar ların, tıpkt pkı etik ihlallerin Resmi Gazete de yayımlanmas mlanması gibi, daha effaf bir biçimde imde kamuoyuna açıklanmasa klanması salanmal lanmalıdır. Kurulun Eylül l 2004 te faaliyete geçmesi sebebiyle, Kurul faaliyetlerinin etkililik derecesini deerlendirmek erlendirmek için i in zaman henüz erkendir. Mevzuatı gelitirme ve uygulamayı gözetme ilevlerinin i bir süre daha izlenmesi yararlı olacaktır. 30

31 Genel Deerlendirme: erlendirme: TürkiyeT rkiye de Etik Kamu Yönetimi Y Sisteminin Kurulması Önündeki ndeki Engeller ve Bu Engelleri Amaya A Yönelik Y Araçlar Türkiye de yolsuzluk, son yıllarda y alınan önlemlere ramen kamusal hayatın n pek çok alanını hala büyük b ölçüde etkilemekte; hem hukuki hem de kurumsal açılardan a büyük b çabalar gerektiren ciddi bir sorun olarak varlıı ıını sürdürmektedir. rmektedir. Bu alandaki uluslararası standartlar dikkate alınd ndıında, TürkiyeT rkiye nin hala bazı önemli eksiklikleri olmakla birlikte, etik bir kamu yönetimi y kurulması yolunda çeitli yolsuzluk eylemleriyle mücadele m edebilmek için in asgari hukuki düzenlemelere d ve kurumsal mekanizmalara da sahip olduu u söylenebilir. s Üstelik, AB ye tam üyelik ve ekonomik krizi ama a amacıyla kamu sektörünün n yeniden yapıland landırılması süreçlerinde sözkonusu hukuki ve kurumsal yapıdaki eksiklerin kısmen k de olsa giderildii i bir gerçektir. ektir. 31

32 Eer durum böyle b ise, Neden Türk T kamu yönetimi y 1980 lerin ortalarından itibaren ciddi bir etik krizi yaamaktad amaktadır? r? Neden hala yolsuzluk Türk T siyasal-bürokratik sisteminde yaygın n bir ekilde görülmektedir? g lmektedir? Neden sözkonusu hukuki-kurumsal kurumsal araç ve mekanizmalar Türkiye de etik bir kamu yönetiminin y kurulabilmesi için i in yeterli deildir? ildir? 32

33 Bu sorular, u u faktörlerin aracılıı ııyla açıklanabilir: a kültür; ganimet- Türk siyasal-yönetsel kültk ltürü yama kültk ltürü); (toplulukçu-dayan dayanımacı Türk toplumsal-yönetsel gelenekleri (örn.( kamu hizmetine girite ve yükselmede kayırmac rmacılık; hediye alıp p verme; veya emeklilikten sonra ilgili kamu kurumu ile ticari ilikiler kurma); Hukuki belirsizlikler (örn.( devlet sırrs rrı ve ticari sır s gibi kavramların sınırlarının n belirsizlii i veya ahlaken veya ideolojik olarak uygun olmayan emir durumunda düzenleme d eksiklii); i); Kamu hizmetlerinin karmaı ıklıı (örn. kamu görevlilerine g verilen emirlerin içeriklerinin belirlenmesi hususundaki güçg üçlükler); ve Ekonomik sorunlar (örn.( özellikle düük d k dereceli kamu görevlilerinin g ticari faaliyetleri) Ve nihayet, felsefi özü pek de sorgulanmadan uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar ve yeni yönetim y (iletmecilik) tekniklerinin yan etkileri. 33

34 Kültürel Faktörün Önemi Türkiye de yakın n dönemde d kaydedilen mevzuat iyiletirmelerine ramen pek çok hukuki-yönetsel kurum ve mekanizma uygulamada layıkıyla yla iletilememektedir. i Hukuki-yönetsel kuralların n ve yaptırımlar mların n uygulanmasında nda ve kurumların n ileyii leyiinde inde çounlukla kültürel faktörlerden kaynaklanan bazı ciddi eksiklik ve yetersizlikler mevcuttur. Bu durum, etik bir kamu yönetiminin y kurulması önündeki ndeki en büyük b fiili engeli oluturmaktad turmaktadır. r. Bu sebeple, etik kuralların n uygulanmasını kolaylatırıcı kültürel faktörler etik bir kamu yönetimi y kurulmasını salay layıcı önemli unsur olarak ele alınmal nmalıdır. Bu süres reçte olumlu etkide bulunabilecek kültk ltürel faktörleri öne çıkarmak ve desteklemek; olumsuz etkide bulunabilecek faktörlerin etkilerini ise mümkm mkün n olduunca unca azaltmak gerekmektedir. 34

35 Bölgesel ve Uluslararası Kurulular ların n Gelitirmi tirmi Olduu u Etik lke, Kurum ve Standartların n IııI Altında Alınmas nması Gereken Hukuki-Kurumsal Önlemler * + " " /5 F " " / F. " " 5 +K / F %5 5 + / 7 F 7 + / F +7 / F B + / " ' F! " "

36 Mevzuat Çıkarma ve Uygulamada Baar arı Gerek ekonomik istikrar programı çerçevesinde evesinde Dünya D Bankası ve IMF nin ve AB ye tam üyelik projesi çerçevesinde evesinde AB nin baskılar ları gerekse Türk T toplumundan gelen talepler karı ısında Türk T Hükümetleri 2000 li yıllarda, y etik bir kamu yönetiminin y kurulması ve yolsuzlukla mücadele m için i in gerekli yasal-yönetsel önlemlerin alınmas nması açısından oldukça a baar arılı sayılabilecek bir performans göstermig stermitir. tir. u u anda TürkiyeT rkiye nin yapması gereken, bu performansını mevzuatın çıkarılması konusunda deil sözkonusu mevzuatın n uygulanması alanında nda da göstermesidir. g Nitekim AB de, TürkiyeT rkiye nin bu yöndeki y çabalarının önemini kabul etmekle birlikte, eksik kalan mevzuatın n bir an önce tamamlanmasını ve çeitli alanlardaki uygulamanın n da iyiletirilmesini istemektedir. AB Komisyonu na na göre, g yolsuzlua a karı mücadele etmek için i in kurulan çeitli siyasal, yönetsel y ve adli kurumların n baı ımsızlıı, etkinlii i ve yeterlilii i bir tartı ıma konusu olmaya devam etmektedir. Bu konudaki politikaların n tutarlıı ve bunlar arasındaki ibirlii birlii i ve koordinasyon derecesi hala oldukça a zayıft ftır. 36

37 Siyasal rade ve Kararlılık Gerek TBMM nin ve gerekse Hükümetlerin H yolsuzluun un önlenmesi yönündeki ndeki çabalarının n uygulamada istenilen sonuçlara ulaı ıp ulaamayaca amayacaı,, büyük b ölçüde, mevcut ve gelecekteki Hükümetlerin H yolsuzlukla mücadele m konusundaki samimiyet derecesine ve siyasal iradesinin gücüne g balı olacaktır. Nitekim, AB Komisyonu da, yolsuzlua a karı mücadelede en yüksek y siyasal düzeyde d sürekli s destein salanmas lanmasını memnuniyetle karı ılayacaını vurgulamayı da ihmal etmemektedir. Bazı batık k bankalar ve holdinglerden doan zararların n tahsili konusunda alınan mesafeye ramen, yasama dokunulmazlıı ıının sınırlandırılması konusunda mesafe alınanamas nanaması ve bazı özelletirme ve ihalelerde sıradıı eylem ve ilemlere i bavurulmas vurulması bu konuda bazı üpheler dourmaktad urmaktadır. r. Ayrıca, 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Y ve Kontrol Kanunu ile 2004 tarihli Kamu Yönetiminin Y Temel lkeleri ve Yeniden Yapıland landırılması Hakkında Kanun da, kamu yönetiminde y denetim ilevinin i hukuka uygunluk denetiminden ziyade ve neredeyse tümüyle t performans denetimi temeline oturtulmasının n yolsuzlukla mücadele m konusunda kimi hukuki-yönetsel sorunlara yol açabilecea abilecei i gerek akademik gerekse bürokratik b çevreler tarafından dile getirilmektedir. 37

38 4 E ye Giden Yol Kamu hizmetlerinde 4 E ye (ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve etik) yönelik bir yönetim y sisteminin kurulmasının, n, hukuki ve kurumsal deiikliklerin ikliklerin yanısıra kapsamlı bir zihniyet ve davranı deiikli iklii gerektiren uzun ve meakkatli bir yol olduu u akıldan çıkarılmamalıdır. 38

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ ZERGÜL ÖZBİLGİÇ DAİRE BAŞKANI 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ OECD Çok UlusluŞirketler Rehberi, iyi kurumsal davranışı sağlamak için i in çok uluslu şirketlere

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı

Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı Mustafa Kemal Atatürk NUTUK Siyaset Anlayışımız: Önce Ülkem ve Devletim Sonra Partim Sonra BEN Temiz Siyaset Temiz Yönetim Devlet İdaresi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar. kanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar. kanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar ları Araştırma rma Kurulu Başkanl kanlığı 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında YükümlY mlülük İhlalinde Adli ve İdari Yaptırımlar

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ BANKA ÇÖZÜMLEME SÜRES REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL RLİĞİ VE KOORDİNASYON: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Hicabi ERSOY Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TürkiyeT Sunum

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını

Detaylı

KAMU ETİĞİ ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNDA GÖREV YAPANLAR

KAMU ETİĞİ ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNDA GÖREV YAPANLAR KAMU ETİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Karayolları Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Etik Eğiticileri Etik Davranış İlkeleri Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Mevzuat Etik Komisyonu Kararları ve Faaliyetler KAMU

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü

SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü AMAÇ VE KAPSAM (Madde 1) 1. AMAÇ: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

"ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ"

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ "ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ" Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü,

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK KURALLARI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK KURALLARI T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK KURALLARI (İdari İşler Amirliği, Güvenlik Amirliği, Atölye ve Garaj Amirliği) İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1-Görevin yerine getirilmesinde

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi Bütçesi 1.5 milyon Avro Süresi 24 ay Neden TYEC II Projesine İhtiyaç Duyuldu? 2007-2009 : «Yolsuzlukla Mücadelede Etik» Projesi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ 1. 'Parlamento' sözcüğünün anlamı ve kökeni nedir? Parlamentolu her siyasal rejim için parlamentarizm geçerli midir? 1 2. Dünya parlamentolarını bir laf üretme makinesi

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ

DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ Sayıştay Denetçisi DENETİM VE SİVİL TOPLUM: KORE DENEYİMİ Çev.: Musa KAYRAK Demokrasinin gelişimi ile birlikte, vatandaşların devlet yönetiminden haberdar olma düzeyleri artmış ve vatandaşlar, vergi verenler

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK MEVZUATI DEĞERLENDİRMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK MEVZUATI DEĞERLENDİRMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 348 TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK MEVZUATI DEĞERLENDİRMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GİRİŞ Türk kamu yönetiminin en büyük sorunlarından birisi,

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı