HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr. omur@hacettepe"

Transkript

1 TÜRKYE DE ETK K KAMU YÖNETY NETMNN HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI Doç.Dr.Dr.. Uur U Ömürgönülen hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y BölümüB 1

2 Etik Kamu YönetimiY Kamu hizmeti etii i anlayıı ıına dayanan etik kamu yönetimiy netimi, En basit anlamıyla, kamu görevlilerinin g kamusal ileri i yerine getirirken tarafsızl zlık, nesnellik ve dürüstld stlük k ilkeleri çerçevesinde evesinde bulundukları makamı kiisel, isel, özel, maddi veya partizan bir kazanç için in kullanmaktan çekindikleri bir yönetim y anlayıı ıı nı ifade eder. Baka bir ifadeyle, etik ilke ve deerlere erlere dayanan ve ileyii leyiinde inde bu ilke ve deerlere erlere ilerlik i kazandıran yönetimy netim biçim im ve anlayıı ııdır. 2

3 Etik Kamu Yönetiminin Y Kurulması için in Bölgesel B ve Uluslararası Giriimler:T imler:türkiye rkiye için i in Rehber lkeler Yolsuzluun un yıkıcıy ekonomik, siyasal ve ahlaki etkileri olduunun unun bilincinde olan ve ulusal kamuoylarının iyi yönetimy netim yönündeki ndeki artan taleplerini dikkate alan Birlemi mi Milletler (United( Nations), Dünya Bankası (World Bank), Avrupa Birlii i (European( Union), Avrupa Konseyi (Council( of Europe) ) ve Ekonomik birli birlii i ve Kalkınma Tekilat kilatı (OECD) gibi bölgesel b ve uluslararası kurulular lar da, çeitli sözles zlemeler, karar ve tavsiyeler, eylem plan ve programları ve özellikle de etik kodlar aracılıı ııyla yolsuzlukla mücadele m edilebilmesi için i in gerekli yasal-yönetsel çerçeveyi eveyi oluturmaya ve bu çerçeveyi eveyi hem gelimi mi hem de gelimekte olan ülkere empoze etmeye çalımaktadırlar. Bu belgelerdeki ilke ve standartlar, Türkiye nin yolsuzlukla mücadele m konusundaki durumunu tespit etmek ve gelitirmek için i in önemli rehber niteliindedir. indedir. 3

4 Türkiye de Artan Yozlama Olgusu Türk kamu yönetiminin y günümüzde g karı ılatıı etik krizi dünya d çapında yaanan anan etik sorunların n bir yansımas ması olduu u kadar Türkiye nin kendine özgü tarihsel-kült ltürel koullar ulların n bir sonucudur. Çok partili siyasal hayata geçile birlikte balayan ve özellikle 1960 lar ların n ikinci yarısından itibaren dizginlenemeyen siyasal kayırmac rmacılık kamu bürokrasisini b etik deerler erler açısından a aındırırken; rken; 1980 sonrasında nda felsefi özü yeterince sorgulanmadan uygulanan Yeni Sacı ekonomik-mali mali ve yönetsel y stratejiler in yan etkileri de geleneksel toplumsal deerleri erleri aıa ındırmı ve yozlamı bu deerler erler kamu bürokrasisinin b bütün b n eylem ve ilemlerini i etkisi altına almı ıtır. Nitekim, TürkiyeT rkiye de son çeyrek yüzyy zyılda, siyasetçiler, iler, bürokratlar, b yerli ve yabancı iadamları arasındaki etik olmayan ilikiler sebebiyle bata bankacılık k ile enerji ve bayınd ndırlık k faaliyetleri ile ilgili kamu ihaleleri alanında nda siyasal-bürokratik yolsuzluk hızla h artmı ıtır. Etik olmayan davranıı ıın önemli bir türüt olan yaygın n yolsuzluk, ekonomik krizi önce tetiklemi ve ardından 1990 lar ların n sonlarında nda ve 2000 lerin balar larında krizin derinlemesine yol açmıa ıtır. 4

5 Türkiye de Etik Bir Kamu Yönetimi Y Anlayıı ıının Yerletirilmesi Çabalarına AB ye Üyelik Sürecinin S Etkisi AB nin siyasal ve ekonomik bünyesine b baar arılı bir ekilde katılıp uyum salamak ve AB müktesebatm ktesebatını uygulayabilmek hereyden eyden önce, yeterli düzeyde d yönetsel (idari) kapasiteye sahip bir yönetim y mekanizmasının n varlıı ıına balıdır. Bu sebeple, AB, Türkiye T de dahil olmak üzere, yönetsel y uyumu sürecinde, aday ülkelerin yönetsel kapasitelerinin artırılmas lması konusuna vurgu yapmakta; aday ülkelerin yönetsel y uyumu kolaylatırıcı ve yönetsel y kapasiteyi artırıcı kamu yönetimi y reformlarını hızla gerçekle ekletirmelerini tevik etmektedir. 5

6 2000 li yıllarda, y gerek ekonomik istikrar programı çerçevesinde evesinde Dünya Bankası ve IMF nin gerekse AB ye üyelik projesi çerçevesinde evesinde AB nin baskılar ları Türk Hükümetlerini H uzun zamandan beri Türk T kamuoyunun gündeminde g olan bir dizi hukuki, siyasal ve ekonomik reformları gerçekle ekletirme konusunda tevik etmitir. tir. Böylece, bu konuda alınmas nması gerekli önlemler Hükümetlerin H programlarına ve eylem planlarına na yansımı ıtır. AB organlarının n 2000 li yıllarda y Türkiye T ile ilgili olarak hazırlad rladıkları raporlarda da belirtildii i gibi, Türk T Hükümetleri H bu alanda oldukça baar arılı sayılabilecek bir performans sergilemilerdir. lerdir. 6

7 Türk kamu yönetiminin y AB ye yönetsel y uyumu ve yönetsel kapasitesinin artırılmas lmasında AB organlarının üzerinde durduu u konular arasında; etik bir kamu yönetimi y sisteminin kurulması ve yolsuzlukla kararlı bir ekilde mücadele m edilmesi özel bir yer tutmaktadır. 7

8 2000 li Yıllarda Y Etik Bir Kamu Yönetiminin Y Kurulması ve Yolsuzlukla Mücadele M Edilmesi Yolunda TBMM ve Hükümetler H Tarafından Atılan Adımlar!"!"# $%&'& &'()(&* # +* * %, -..(!& / (*& #+("!& / (*& :1 +! * * / ;<=> +* *!** * / 122; 7+* *!$ -?!. / ;16= * /. " " +? % / +. ( *A /

9 Türkiye de Etik Kamu Yönetiminin Y Hukuki Altyapısı Türk mevzuatında, kamu görevlilerinin g uyacakları davranı ıları gösteren ve karı ılatıkları etik ikilemlerde onlara yol gösterecek g özel olarak düzenlenmid zenlenmi genel bir etik kod mevcut bulunmamakla birlikte, etik bir kamu yönetiminin y kurulmasını ve yolsuzlukla kararlı bir mücadelenin m yürütülmesini y salayabilecek önemli davranı kurallarını içeren hukuki düzenlemeler d bulunmaktadır. Son yıllarda, y bürokratik b yolsuzlukla mücadeleye m yönelik y mevzuatın yanısıra siyasal yolsuzluk ve kara paranın n aklanmasına na ilikin ulusal mevzuatta da bazı önemli gelimeler yaanm anmıtır. 9

10 <9:1( 0 3 Temel Hukuki DüzenlemelerD <9>; 7>;= $ * * 0$*30 3 <9:< 71;6< * * ( (. " - - * 0 3 <992 76>1: BA BA. " " * 0!"# "# $3 < :6 $* *. * 0 % % ;<=> * *!** * 07C C D & & 3122; * ' :1! * * 0 (! (! ) )3 10

11 Son Yıllarda Y Kabul Edilen Uluslararası Sözlemeler ve Katılınan Örgütler 2000 li yıllarda y yolsuzlukla mücadele m alanında nda bazı önemli uluslararası sözlemeler imzalanmı ı; ; bu sözles zlemelerin pek çou u TBMM tarafından onaylamı ve gerekli mevzuat deiikliklerinde ikliklerinde bulunulmu ve bunlarla ilgili örgütlere katılınm nmıtır. OECD (1997) Uluslararası Ticari lemlerde Yabancı Kamu Görevlilerinin G Rüvet Suçlar larıyla Mücadele M SözleS zlemesi (2003) OECD nin Kara Paranın n Aklanmasına na Karı Mali Eylem Görev G Gücü G ü ne (FATF) katılım m (2003) Uluslararası Ticari lemlerde Rüvet R Hakkındaki OECD Çalıma Grubu gözlemcilerini kabul etme (2003) 1997 Avrupa Konseyi Yolsuzlua likin Özel Hukuk SözleS zlemesi (2003) Avrupa Konseyi Yolsuzlua a Karı Devletler Grubu (GRECO) üyelii (2004) 1998 Avrupa Konseyi Yolsuzlua a Karı Ceza Hukuku SözleS zlemesi (2004) Yolsuzlua a Karı Birlemi mi Milletler SözleS zlemesi (2003) 11

12 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda nda Etik Davranıı Salay layıcı ve Yolsuzluu Önleyici HükümlerH C 0 % 0 >F( <193 $ 0 =F( <23?$ :93 (% % 0 <23!- F " B*!- 0 <<F( <6=3..G G * %0 0 <1 <6F( 82B<1;<19E;3 0 <833 -$ $5G. 0 <;3 AB( 55-0 <>3 12

13 Memurlar çin Konulan Yasaklar Ticaret ve Dier Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasaı (md.28) Hediye Alma, Menfaat Salama Yasaı (md.29) Denetimindeki Teebb ebbüsten Menfaat Salama Yasaı (md.30) Gizli Bilgileri Açıklama A Yasaı (md.31) Kamu Görevlerinden G Ayrılanlara Getirilen Ticari Faaliyet Yasaı (2531 sayılı Kanun, md.2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya konulan yasakları çineyen memurlar hakkında DMK nun 125.maddesinde öngörülen disiplin cezaları uygulanır. 13

14 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda nda Yer Alan Yolsuzlukla lgili Suçlar ve Cezalar Yolsuzlukla ilgili olarak aıa ır r hapis ve para cezalarının öngörüldüü Kamu daresinin GüvenilirliG venilirliine ine ve leyi leyiine ine Karı Suçlar lar (4.Kısım m 1.Bölüm) kapsamında, zimmet, irtikap, denetim görevinin g ihmali, rüvet, r yetkili olmadıı bir ii için in yarar salama, görevi g kötüye k kullanma, göreve g ilikin sırrs rrın n açıklanmasa klanması, kamu görevlisinin g ticareti, kamu görevinin g terki veya yapılmamas lmaması,, kiinin inin malları üzerinde usulsüz tassaruf,, kamu görevinin g usulsüz z olarak üstlenilmesi suçlar ları. Bu suçlar ları ileyen devlet memurları aır r hapis ve para cezasının yanısıra devlet memuru olma artları nda oluacak eksiklik sebebiyle devlet memurluundan undan çıkarılırlar (DMK, md.48/5 ve 98/b). Bu suçlar ile ilgili olarak haklarında disiplin ve/veya ceza kovuturmas turması yürütülen memurlar da kamu hizmetini koruma amaçlı bir önlem olarak geçici olarak devlet memurluundan undan uzaklatırılırlar rlar (DMK, md.137, 140). Bu cezai yaptırımlar, yolsuzlukla mücadelede m en etkili yaptırımlard mlardır. r. 14

15 2005 tarihli Kamu Görevlileri G Etik Davranı ılkeleri ile Bavuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tekiteki Etik Davranı lkeleri.* "0 ;3 "0 >3 %? 0 =3 ( 5 0 :3 $ 0 93 % 0 0 <23 ) % 0 <<3. 0 <13 H H * 5 0 <63. % ( "" * 0 <83 ( %. 0 <;3 * * * * 0 <>3 % * 5 0 <=3 "(5 5$ $ 0 <:3 GB% * " "0 <93." G% !* - 0 1<

16 Etik davranı ilkelerinin kanunla deil de kolayca deitirilebilecek yönetmelikle düzenlenmid zenlenmi olması bu konuda getirilebilecek eletirilerin baı ında yer almaktadır. Söz z konusu etik davranı ilkeleri incelendiinde, inde, bu ilkelerin büyük b bölümünün, n, devlet merkezli ifadelerle de olsa, 657 sayılı DMK da yer aldıı anlaı ılmaktadır. Böylece, B Kurulca belirlenen ilkelerin temelde mevcut mevzuatı desteklediini ini göstermektedir. g Yeni Kamu letmecili letmecilii i ve YönetiY netiim im yaklaı ımlarının n etik mevzuatına yansımalar malarını ise ilgili Kanun, Yönetmelik Y ve Genelge deki sürekli gelime, sonuca odaklılık, k, misyona balılık, standartlara uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik, vatanda odaklılık, k, sivil toplum örgütleriyle ibirlii birlii gibi kavramlarda görmek g mümkm mkündür. Yönetmelikte yer alan bazı ilkelerin (örn.( hizmet standartlarına na uyma, misyona balılık, nezaket) içerii erii çok belirgin deildir. Katılımcılık ilkesine yer verilmekle birlikte, DMK daki iletilmeyen katılım mekanizmalarına na herhangi bir yenilik getirilmemitir. tir. 16

17 Hediye Alma Yasaı 5176 sayılı Kanunun uygulanmasına na ilikin Yönetmelikte, Y etik ilkelerin salanmas lanması açısından en etkili maddelerden birisi de hediye alma ve menfaat salama yasaı ı nı ve bu yasaı ın kapsamı nı belirleyen 15. maddedir sayılı Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı DMK nın 29. maddesine hediye alma yasaı ile ilgili u u fıkra f eklenmitir: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasaı ının n kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür m r veya eiti e seviyedeki üst düzey d kamu görevlilerince g alınan hediyelerin listesini gerektiinde inde her takvim yılıy sonunda bu görevlilerden g istemeye yetkilidir. Bu Yönetmelik Y kapsamına giren en az genel müdür, m eiti e ve üstü görevliler, 15. maddenin 5. fıkrasf krası ve 6. fıkranf kranın n (a) bendinde sayılan hediyelere ilikin bir önceki yılda y aldıklar klarının n listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl y l Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler. 17

18 Md.15/5: Uluslararası ilikilerde nezaket ve protokol kuralları gereince, yabancı kii i ve kurulular lar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte (aldıklar kları tarihte deeri eri 10 aylık k net asgari ücret toplamını aan an hediye ve hibe niteliindeki indeki eyaye yayı aldıklar kları tarihten itibaren bir ay içinde i inde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar), rlar), söz s z konusu maddede belirtilen sınırın s n altında kalanlar da beyan edilir. Md. 15/6a: Görev yapılan kuruma katkı anlamına na gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini y etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirba listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak a kouluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin g hizmetine tahsis edilmek üzere alınan dier hediyeler hariç) ) ile kurum ve kurululara lara yapılan baı ılar 18

19 Kısacası,, görüldg ldüü gibi, bölgesel b ve uluslararası kurulular ların n kamu görevlileri için i in öngördüü etik davranı kuralları aslında mevcut mevzuatta yeteri ölçüde yerini almı ıtır. Ancak, bütün b n bu kuralların, genel bir etik kod içerisinde toplanması ve mevzuatın n dilinin standartlatırılmas lması ve sadeletirilmesi daha faydalı olacaktır. Ayrıca, TBMM üyeleri dahil seçilmi ilmi kamu görevlileri g ile bazı kamu görevlisi kategorileri (örn.( TSK, yargı ve akademik personel) için i in bu genel etik koda ilave olarak, bu mesleklerin özellikleri dikkate alınarak özel etik kodlar hazırlanabilir veya mevcut olanlar gelitirilebilir. Anayasa nın n 135. maddesinde de belirtildii üzere, kamu kurumu niteliindeki indeki meslek kurulular larından yardım m alınarak kamu hizmetinde görev g alan farklı meslek grupları için in mevcut olan etik kodlar bu alandaki gelimeler dikkate alınarak gelitirilebilir. 19

20 Türkiye de Etik Kamu Yönetiminin Y Kurumsal Altyapısı Türkiye de kamu görevlilerin g davranı ılarını etik ilke ve standartlar açısından takip edecek özel bir kurum (Kamu( Görevlileri G Etik Kurulu) ancak çok yakın n bir dönemde d ve de sınırls rlı bir görev g alanı ve yetki ile kurulabilmitir. Anayasa da ifadesini bulan yasama, yürütme y ve yargı organları, dorudan veya dolaylı olarak, siyasal-bürokratik ve adli yolsuzluk olayları ile mücadelede m yetkili kılınmk nmılardır. r. 20

21 Yolsuzlukla Mücadele M ile Görevli G Kurumlar ve Denetim YöntemleriY % " " 5 I. $ $5* * - -"*.$ -5 $0 $ $* $3 $ $0- G $? $ * ". J$3 21

22 Yargısal Denetim Özel bir mahkeme mevcut deil Yolsuzlukla ilgili hukuki kovuturma Yargıtay gibi anayasal yüksek mahkemeler ile adli, idari ve askeri mahkemelerce yürütülür Kamuoyu Denetimi Medya Sivil Toplum Kurulular ları Ombudsman Denetimi 2006 tarih ve 5548 sayılı Kamu Denetçili ilii i Kurumu Kanunu (Anayasa Mahkemesi tarafından yürürly rlüü durduruldu) Uluslararası Denetim AHM 22

23 Türkiye de Bürokratik B Yolsuzlukla Mücadele M ile Görevli G Olarak Yönetsel Denetim Yapan Kurumlar ç Yönetsel Denetim Babakanl bakanlık k Tefti Kurulu; Bakanlıklar klar ve Balı Kurululardaki lardaki Tefti Kurulları Uzman Kurulularca larca DıD Yönetsel Denetim Sayı ıtay (The( Audit Court/The Court of Accounts) ) (1982 Anayasası md. 160; ve 1967 tarih ve 832 sayılı Sayı ıtay Kanunu) Cumhurbakanl kanlıına balı Devlet Denetleme Kurulu (The( State Supervisory Council) ) (1982 Anayasası md. 108; ve 1981 tarih ve 2443 sayılı DDK nun Kurulması Hakkında Kanun) Babakanl bakanlık k Yüksek Y Denetleme Kurulu (The( Higher Supervisory Council of the Prime Ministry) ) (1983 tarih ve 72 sayılı KHK) Kamu Görevlileri G Etik Kurulu (The( Council of Ethics for the Public Service) ) (KGEK( KGEK nun Kurulması Hakkında 2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun) 23

24 Kamu Görevlileri G Etik Kurulu DııD ıındaki Kurumların Ortak Özellikleri ve Zaafiyetleri Kamu Görevlileri G Etik Kurulu haricindeki kurumlar etik bir kamu yönetimi sisteminin kurulması ve yolsuzlukla mücadele m edilmesi için i in özellikle oluturulmu turulmu yapılar deildir. Yolsuzlukla ilgili denetim ilevlerini i dolaylı olarak yerine getirdikleri için in sözkonusu özel amacı gerçekle ekletirme konusunda her zaman yeterince etkili olamamaktadırlar. Üstelik, Devlet Denetleme Kurulu nun denetim raporları kamu kurum ve kurular ları için in zorlayıcı da deildir. Bu kurumların n denetim faaliyetlerinin en önemli zaafiyeti ise denetim sonuçlar larının n kamuya yeterince açık a k olmamasıdır. 24

25 Kamu Görevlileri G Etik Kurulu Kurul, kamu görevlilerinin g uymaları gereken saydamlık, tarafsızl zlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranı ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 2004 yılında y 5176 sayılı Kanunla kurulmutur. Ayrıca, Kurul gerektiinde inde mal bildirimlerini inceleme yetkisine de sahiptir. Babakanl bakanlık k bünyesinde b yer alan Kurulun Bakanlar Kurulu tarafından atanan Bakan dahil 11 üyesi vardır. r. Kurul, kamu görevlilerinin g uymaları gereken etik davranı ilkelerini belirlemek, etik davranı ilkelerinin ihlal edildii i iddiasıyla re sen veya bavuru üzerine gerekli incleme ve aratırmay rmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamu yönetiminde y etik kültk ltürünü yerletirmek üzere çalımalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalımalara destek olmakla görevli g ve yetkilidir. Vatandalar ve TürkiyeT rkiye de ikamet eden gerçek ek kiilerkurula ilerkurula en az genel müdür r veya eiti e seviyedeki kamu görevlileri g hakkındaki etik ihlalleri için i in bavurulabilir. Dier kamu görevlileriyle g ilgili bavurular, ilgili kurumların yetkili disiplin kurulları na yapılır. 25

26 Babakanl bakanlık k tarafından bu Kanunun uygulanmasına na ilikin olarak Kamu Görevlileri G Etik Davranı ılkeleri ve Bavuru Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikY netmelik Nisan 2005 de çıkartılmıtır. Yine 2004 yılında y kamu kurumlarının n Kurul ile tam bir ibirlii birlii yapmalarını öngören bir Babakanl bakanlık k Genelgesi (2004/27) yayınlanm nlanmıtır. Yönetmelik uyarınca Kanun kapsamına giren kamu görevlileri g etik sözleme imzalamakla yükümly mlüdürler. Etik sözles zlemesiyle, kamu görevlilerinden görevlerini g görevle ilikisi bulunan hiçbir gerçek ek veya tüzel t kiiden iden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar salamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde i inde olmadan yerine getirme sözü de özellikle alınmaktad nmaktadır. 26

27 KGEK nun Etik bir Kamu Yönetiminin Y Kurulması ve Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiini ini Sınırlayan S Faktörler? B 75 7B 7 5 (" B* 5 B BB *B%*B * * " #B B ' " " 5* * *B * " " 27

28 Yargı organlarınca nca görülmekte g olan veya yargı organlarınca nca karara balanm lanmı uyumazl mazlıklar hakkında Kurula bavuru yapılamamas lamaması; Kurul kararlarının n yargı denetimine açık a k olması; ; Kurul kararlarının yargı tarafından iptali halinde Kurulun yargı kararlarını yerine getirip Resmi Gazete de yayımlatmas mlatması Kurulu yargı karı ısında çok zayıf f bir konuma düürmektedir. d Kurulun etik davranı ilkelerini belirleme ve uygulamayı gözetme ilevlerini, görevg rev-yetki alanı ve uzman kadrosundaki sınırls rlılıklar sebebiyle tam anlamıyla yerine getirebildiini ini söylemek s mümkm mkün deildir. Kurulun görev g alanına na giren pek çok konunun ceza ve disiplin mevzuatında ayrıca suç olarak düzenlenmesi d Kurulun ilevsellii levselliini ini azaltmaktadır. Tek yaptırımı etik olmayan davranı ıları kamuoyuna duyurmak ve Resmi Gazete de yayımlatmak olan Kurul bir ilave bavuru mekanizması olarak ilevsel i olmaktan ziyade simgesel bir kurum niteliindedir. indedir. 28

29 Kurulun görev g alanına na girmeyen kamu görevlileri g için, i in, çalıtıkları kurum bünyesinde b yer alacak etik komisyonları nın n kurulmasında katılımc mcı deil amir merkezli bir yaklaı ımın n benimsenmesi ve bu ileve katkı yapabilecek sendikaların n dıd ılanması yönetiim im yaklaı ımına da aykırıdır. r. Resmi ve özel kurulular lar Kurul tarafından istenen bilgi ve belgeleri Kurula vermekle yükümly mlüdürler; ancak, bu yükümly mlülüünün ilemesine ilikin herhangi bir yaptırımın öngörülmemesi, bu hükmh kmü ilevsiz kılmaktadk lmaktadır. 29

30 Kamu görevlilerini g karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye eye dayanmayan, bavuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulamamı bavurular vuruların n deerlendirmeye erlendirmeye alınmamas nmaması ihbar mekanizmasının n baar arılı bir ekilde ilemesini i engelleyeci sınırlamalardır. r. Kurulun res en en ve bavuru üzerine yaptıı incelemelere ilikin sonuçlar ların, tıpkt pkı etik ihlallerin Resmi Gazete de yayımlanmas mlanması gibi, daha effaf bir biçimde imde kamuoyuna açıklanmasa klanması salanmal lanmalıdır. Kurulun Eylül l 2004 te faaliyete geçmesi sebebiyle, Kurul faaliyetlerinin etkililik derecesini deerlendirmek erlendirmek için i in zaman henüz erkendir. Mevzuatı gelitirme ve uygulamayı gözetme ilevlerinin i bir süre daha izlenmesi yararlı olacaktır. 30

31 Genel Deerlendirme: erlendirme: TürkiyeT rkiye de Etik Kamu Yönetimi Y Sisteminin Kurulması Önündeki ndeki Engeller ve Bu Engelleri Amaya A Yönelik Y Araçlar Türkiye de yolsuzluk, son yıllarda y alınan önlemlere ramen kamusal hayatın n pek çok alanını hala büyük b ölçüde etkilemekte; hem hukuki hem de kurumsal açılardan a büyük b çabalar gerektiren ciddi bir sorun olarak varlıı ıını sürdürmektedir. rmektedir. Bu alandaki uluslararası standartlar dikkate alınd ndıında, TürkiyeT rkiye nin hala bazı önemli eksiklikleri olmakla birlikte, etik bir kamu yönetimi y kurulması yolunda çeitli yolsuzluk eylemleriyle mücadele m edebilmek için in asgari hukuki düzenlemelere d ve kurumsal mekanizmalara da sahip olduu u söylenebilir. s Üstelik, AB ye tam üyelik ve ekonomik krizi ama a amacıyla kamu sektörünün n yeniden yapıland landırılması süreçlerinde sözkonusu hukuki ve kurumsal yapıdaki eksiklerin kısmen k de olsa giderildii i bir gerçektir. ektir. 31

32 Eer durum böyle b ise, Neden Türk T kamu yönetimi y 1980 lerin ortalarından itibaren ciddi bir etik krizi yaamaktad amaktadır? r? Neden hala yolsuzluk Türk T siyasal-bürokratik sisteminde yaygın n bir ekilde görülmektedir? g lmektedir? Neden sözkonusu hukuki-kurumsal kurumsal araç ve mekanizmalar Türkiye de etik bir kamu yönetiminin y kurulabilmesi için i in yeterli deildir? ildir? 32

33 Bu sorular, u u faktörlerin aracılıı ııyla açıklanabilir: a kültür; ganimet- Türk siyasal-yönetsel kültk ltürü yama kültk ltürü); (toplulukçu-dayan dayanımacı Türk toplumsal-yönetsel gelenekleri (örn.( kamu hizmetine girite ve yükselmede kayırmac rmacılık; hediye alıp p verme; veya emeklilikten sonra ilgili kamu kurumu ile ticari ilikiler kurma); Hukuki belirsizlikler (örn.( devlet sırrs rrı ve ticari sır s gibi kavramların sınırlarının n belirsizlii i veya ahlaken veya ideolojik olarak uygun olmayan emir durumunda düzenleme d eksiklii); i); Kamu hizmetlerinin karmaı ıklıı (örn. kamu görevlilerine g verilen emirlerin içeriklerinin belirlenmesi hususundaki güçg üçlükler); ve Ekonomik sorunlar (örn.( özellikle düük d k dereceli kamu görevlilerinin g ticari faaliyetleri) Ve nihayet, felsefi özü pek de sorgulanmadan uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar ve yeni yönetim y (iletmecilik) tekniklerinin yan etkileri. 33

34 Kültürel Faktörün Önemi Türkiye de yakın n dönemde d kaydedilen mevzuat iyiletirmelerine ramen pek çok hukuki-yönetsel kurum ve mekanizma uygulamada layıkıyla yla iletilememektedir. i Hukuki-yönetsel kuralların n ve yaptırımlar mların n uygulanmasında nda ve kurumların n ileyii leyiinde inde çounlukla kültürel faktörlerden kaynaklanan bazı ciddi eksiklik ve yetersizlikler mevcuttur. Bu durum, etik bir kamu yönetiminin y kurulması önündeki ndeki en büyük b fiili engeli oluturmaktad turmaktadır. r. Bu sebeple, etik kuralların n uygulanmasını kolaylatırıcı kültürel faktörler etik bir kamu yönetimi y kurulmasını salay layıcı önemli unsur olarak ele alınmal nmalıdır. Bu süres reçte olumlu etkide bulunabilecek kültk ltürel faktörleri öne çıkarmak ve desteklemek; olumsuz etkide bulunabilecek faktörlerin etkilerini ise mümkm mkün n olduunca unca azaltmak gerekmektedir. 34

35 Bölgesel ve Uluslararası Kurulular ların n Gelitirmi tirmi Olduu u Etik lke, Kurum ve Standartların n IııI Altında Alınmas nması Gereken Hukuki-Kurumsal Önlemler * + " " /5 F " " / F. " " 5 +K / F %5 5 + / 7 F 7 + / F +7 / F B + / " ' F! " "

36 Mevzuat Çıkarma ve Uygulamada Baar arı Gerek ekonomik istikrar programı çerçevesinde evesinde Dünya D Bankası ve IMF nin ve AB ye tam üyelik projesi çerçevesinde evesinde AB nin baskılar ları gerekse Türk T toplumundan gelen talepler karı ısında Türk T Hükümetleri 2000 li yıllarda, y etik bir kamu yönetiminin y kurulması ve yolsuzlukla mücadele m için i in gerekli yasal-yönetsel önlemlerin alınmas nması açısından oldukça a baar arılı sayılabilecek bir performans göstermig stermitir. tir. u u anda TürkiyeT rkiye nin yapması gereken, bu performansını mevzuatın çıkarılması konusunda deil sözkonusu mevzuatın n uygulanması alanında nda da göstermesidir. g Nitekim AB de, TürkiyeT rkiye nin bu yöndeki y çabalarının önemini kabul etmekle birlikte, eksik kalan mevzuatın n bir an önce tamamlanmasını ve çeitli alanlardaki uygulamanın n da iyiletirilmesini istemektedir. AB Komisyonu na na göre, g yolsuzlua a karı mücadele etmek için i in kurulan çeitli siyasal, yönetsel y ve adli kurumların n baı ımsızlıı, etkinlii i ve yeterlilii i bir tartı ıma konusu olmaya devam etmektedir. Bu konudaki politikaların n tutarlıı ve bunlar arasındaki ibirlii birlii i ve koordinasyon derecesi hala oldukça a zayıft ftır. 36

37 Siyasal rade ve Kararlılık Gerek TBMM nin ve gerekse Hükümetlerin H yolsuzluun un önlenmesi yönündeki ndeki çabalarının n uygulamada istenilen sonuçlara ulaı ıp ulaamayaca amayacaı,, büyük b ölçüde, mevcut ve gelecekteki Hükümetlerin H yolsuzlukla mücadele m konusundaki samimiyet derecesine ve siyasal iradesinin gücüne g balı olacaktır. Nitekim, AB Komisyonu da, yolsuzlua a karı mücadelede en yüksek y siyasal düzeyde d sürekli s destein salanmas lanmasını memnuniyetle karı ılayacaını vurgulamayı da ihmal etmemektedir. Bazı batık k bankalar ve holdinglerden doan zararların n tahsili konusunda alınan mesafeye ramen, yasama dokunulmazlıı ıının sınırlandırılması konusunda mesafe alınanamas nanaması ve bazı özelletirme ve ihalelerde sıradıı eylem ve ilemlere i bavurulmas vurulması bu konuda bazı üpheler dourmaktad urmaktadır. r. Ayrıca, 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Y ve Kontrol Kanunu ile 2004 tarihli Kamu Yönetiminin Y Temel lkeleri ve Yeniden Yapıland landırılması Hakkında Kanun da, kamu yönetiminde y denetim ilevinin i hukuka uygunluk denetiminden ziyade ve neredeyse tümüyle t performans denetimi temeline oturtulmasının n yolsuzlukla mücadele m konusunda kimi hukuki-yönetsel sorunlara yol açabilecea abilecei i gerek akademik gerekse bürokratik b çevreler tarafından dile getirilmektedir. 37

38 4 E ye Giden Yol Kamu hizmetlerinde 4 E ye (ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve etik) yönelik bir yönetim y sisteminin kurulmasının, n, hukuki ve kurumsal deiikliklerin ikliklerin yanısıra kapsamlı bir zihniyet ve davranı deiikli iklii gerektiren uzun ve meakkatli bir yol olduu u akıldan çıkarılmamalıdır. 38

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* RAPORUN YAZIMINDA GÖREV ALAN UZMANLAR R. Bülent TARHAN Başbakanlık Başmüfettişi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Bilkent Üniversitesi

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı