RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar"

Transkript

1 RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti tirme Program kapsam nda, lisansüstü e itim verme imkân na sahip olan yüksekö retim kurumlar nda, ö retim üyesi ihtiyac olan di er yüksekö retim kurumlar n ara rma görevlilerine lisansüstü e itim yapt lmas yoluyla, retim üyesi yeti tirilmesine ili kin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Esas ve Usuller, Ö retim Üyesi Yeti tirme Program n i leyi ine ili kin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Esas ve Usuller, tarih ve 2547 say Yüksekö retim Kanun unun 10 uncu maddesi, (2) 2010 y Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, Kadrolar n Kullan na li kin Esaslar ba kl 22 nci maddesinin 5 inci f kras, hükümlerine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar MADDE 4 (1) Bu Esas ve Usullerde geçen; a) ÖYP: Ö retim Üyesi Yeti tirme Program, b) YÖK-ÖYP Komisyonu: Yüksekö retim Kurulu Ba kan taraf ndan bir Yürütme Kurulu üyesi ba kanl nda farkl bran lardan be ö retim üyesi ve bir DPT temsilcisinden olu turulan komisyonu, c) ÖYP Ara rma Görevlisi: Ö retim Üyesi Yeti tirme Program na kat lan lisansüstü itim yapan ara rma görevlisini, ç) ÖYP Üniversitesi: Ö retim Üyesi Yeti tirme Program kapsam nda lisansüstü ö retim veren yüksekö retim kurumunu, d) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yüksekö retim kurumlar nda Ö retim Üyesi Yeti tirme Program n sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktar lmas ve özel hesaba ili kin i ve i lemlerin yürütülmesinden ile her türlü harcaman n yap lmas nda yetkili ve sorumlu birimi, 1

2 e) ÖYP Kurum Koordinatörü: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yüksekö retim kurumu ad na yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici taraf ndan belirlenen ve üst yöneticiye kar sorumlu ki iyi, f) Gerçekle tirme görevlisi: Harcama yetkilisi taraf ndan ÖYP kurum koordinasyon biriminde görevli personel aras ndan belirlenen ki i ya da ki ileri, g) Harcama yetkilisi: ÖYP kurum koordinatörünü, h) Muhasebe birimi: Yüksekö retim kurumlar nda muhasebe i lemlerinin yürütüldü ü birimi, ) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu ki iyi, i) Özel hesap: Yüksekö retim kurumlar bütçelerinde Ö retim Üyesi Yeti tirme Program için YÖK taraf ndan ÖYP Üniversitelerine aktar lan ödene in tutuldu u ve kamu bankalar n birinde açt lan özel hesab, j) ÖYP Puan : Ö retim Üyesi Yeti tirme Program na ara rma görevlisi olmak üzere ba vuran adaylar n ya da program gere ince bir ÖYP üniversitesine e itim görmek amac yla ba vuran ÖYP ara rma görevlilerinin lisans genel not ortalamas n %35 i ile Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Giri S nav nda (ALES) ilgili alanda al nan puan n %50 si ve varsa yabanc dil puan n %15 i al narak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabanc Dil nav sonuçlar na göre güncellenebilen puan, k) YÖK: Yüksekö retim Kurulunu, l) Yüksekö retim Kurumu: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerini, m) Program: Ö retim Üyesi Yeti tirme Program, n) Yabanc Dil S nav : ÜDS, KPDS veya e de erlili i YÖK taraf ndan kabul edilen dil nav, ifade eder. NC BÖLÜM Kontenjanlar, De erlendirme ve Atama ÖYP Ara rma Görevlisi Kontenjanlar MADDE 5 (1) Yüksekö retim kurumlar, program kapsam nda al nmas istedikleri anabilim dallar itibariyle ara rma görevlisi say lar ve ara rma görevlili ine ba vuruda bulunacaklar n lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlar na ili kin özel artlar belirleyip YÖK e 2

3 bildirir. YÖK Yürütme Kurulu, programa kat lmak üzere ba vuruda bulunan yüksekö retim kurumlar n taleplerini de erlendirir ve ÖYP ara rma görevlisi kontenjanlar belirler. Ba vuru ve De erlendirme MADDE 6 (1) Ö retim Üyesi Yeti tirme Program na, YÖK Yürütme Kurulu karar ile YÖK resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP ara rma görevlisi kontenjanlar na, belirlenen ko ullar kar layan adaylar ilgili rektörlüklere bireysel olarak ba vururlar. De erlendirme ve atamalar cari usullere göre yap r. (2) ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na, ilgili yüksekö retim kurumunun senato karar ile ÖYP puanlar esas al narak da atama yap labilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yabanc Dil Ö retimi ve Lisansüstü E itim Yabanc Dil E itimi MADDE 7 (1) Yabanc Dil S nav Sonucu 65 puan n alt nda olan ÖYP ara rma görevlilerine ÖYP Puanlar ve tercihleri esas al narak Yüksekö retim Kurulunun belirledi i yurtiçindeki üniversitelerde 6 aya kadar yabanc dil e itimi verilir. (2) Yurtiçindeki en çok 6 ayl k yabanc dil e itimini tamamlayan ÖYP ara rma görevlileri, kadrolar n bulundu u üniversitelere dönerler. (3) Yabanc Dil S nav Sonucu 65 ve üzeri puan alan ÖYP ara rma görevlileri, istekleri halinde yabanc dil e itimi için 3 ay süreyle yurtd na gönderilir. (4) Yabanc Dil e itim programlar n ba lama tarihinden en geç 1 y l sonra, yap lacak ilk Yabanc Dil S nav ndan 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP ara rma görevlileri ÖYP Program kapsam nda yap lan desteklerden faydalanamazlar. ÖYP Ö renci Kontenjanlar ve yerle tirme MADDE 8 (1) Programa ö retim üyesi yeti tirmek amac yla kat lan yüksekö retim kurumlar, lisansüstü ö renim verebilecekleri anabilim dallar, bu anabilim dallar ndaki retim üyesi say lar, e itim-ö retim ve ara rma altyap lar, ÖYP d mevcut ve bu kapsamda almay planlad klar ö renci say lar ve bu ö rencilerde arayacaklar asgari artlar YÖK e bildirir. Yürütme Kurulu taraf ndan YÖK-ÖYP Komisyonunun görü ü de al narak bu talepler aras ndan ÖYP kapsam nda desteklenecek lisansüstü programlar, ö renci kontenjanlar ve ö rencilerin kabulüne ili kin artlar YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. (2) 65 ve üzeri Yabanc Dil S nav puan olan ÖYP ara rma görevlileri, YÖK taraf ndan ilan edilen ÖYP lisansüstü programlar na, lisansüstü ö renci olarak kay t yapt rd ktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu karar ilgili üniversitelere görevlendirilir. 3

4 renim Süresi MADDE 9 (1) ÖYP ö renim süresi yüksek lisans için 4, doktora program için 8, bütünle tirilmi doktora program için 10 yar ld r. Tez çal malar tamamlayamayan ara rma görevlilerine, tez izleme komitesinin gerekçeli karar ve enstitü yönetim kurulu onay ile yüksek lisans için 2; doktora veya bütünle tirilmi doktora program için en fazla 4 yar l ek süre verilebilir. Kendilerine ek süre verilen ara rma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsam nda verilen desteklerden yararlanamazlar. (2) Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çal malar tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP ara rma görevlilerine mecburi hizmet sözle mesi maddeleri uygulan r. Mecburi Hizmet Sözle mesi MADDE 10 (1) E itim program na ba layan ÖYP ara rma görevlileri, kadrosunun bulundu u üniversiteye kar sorumlu olmak üzere, 2547 say Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözle mesi imzalar. Dan man Atanmas ve tez izleme komitesi MADDE 11 (1) ÖYP ara rma görevlilerine, lisansüstü ö renim için kay tl olduklar enstitü taraf ndan bir dan man görevlendirilir. Dan man, her yar l sonunda ö renci hakk nda, ilgili enstitü taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak haz rlayaca de erlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak ö rencinin mecburi hizmet yükümlüsü oldu u üniversiteye iletilir. (2) Dersleri ba ar ile tamamlayan ÖYP ara rma görevlilerinin tez çal malar de erlendirmek üzere, enstitü taraf ndan, varsa mecburi hizmet yükümlüsü oldu u üniversitede görev yapan bir ö retim üyesinin de kat yla en az üç ö retim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi olu turulur. Bu komite her yar l sonunda toplanarak ÖYP ara rma görevlisinin tez çal mas de erlendirerek bir rapor haz rlar. Raporun bir nüshas ÖYP ara rma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü oldu u üniversiteye iletilir. (3) Dersleri ba ar ile tamamlayarak tez a amas na geçen ÖYP ara rma görevlileri, tez dan man n olumlu görü ü ve YÖK Yürütme Kurulu karar ile atand klar üniversitede tez çal malar yürütebilirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖYP Bütçesi, Harcamalar, Özel Hesap ve Kaynak Aktar ÖYP Ara rma Görevlisi Bütçesi Madde 12 - (1) ÖYP ara rma görevlilerinin e itimleri süresince kullan lmak üzere Yüksekö retim Kurulu taraf ndan her bir ÖYP ara rma görevlisine ait olmak üzere e itim, retim ve ara rma amac yla bir kaynak tahsis edilir. Tahsis edilen ödeme miktar bir proje fonu; yurt d k sa ve uzun süreli bilimsel amaçl toplant giderleri; yurtiçi ve yurtd yabanc dil dâhil e itim-ö retim masraflar ; ÖYP üniversitesine al nacak ofis ekipmanlar, sarf malzemeleri ve makine-teçhizat al m ve bak m onar m destek harcamalar ; dan manlar için 4

5 sa süreli yurtiçi ve yurtd bilimsel amaçl toplant giderleri, tez çal malar ile e itim program kapsam nda yap lacak di er mecburi ödemelerden olu ur. Yabanc Dil E itimi Harcamalar Madde 13- (1) ÖYP kapsam nda yurt içinde yabanc dil e itimi veren yüksekö retim kurumlar na bu e itimlerin kar nda Ö retim Üyesi Yeti tirme Program harcama kalemleri kapsam nda ödeme yap r. Yap lacak ödeme miktar YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan belirlenerek ilgili yüksekö retim kurumlar na aktar r. (2) Yurt d nda yap lacak yabanc dil ö retim bedelleri, ilgili ÖYP ara rma görevlisinin bulundu u yüksekö retim kurumlar n hesab na aktar r. Kaynak aktar MADDE 14 - (1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine kaydedilen ödenekten program uyar nca desteklenmesine karar verilen ba vurulara ili kin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle program yürütücüsü yüksekö retim kurumunun kamu bankalar ndan birinde Ö retim Üyesi Yeti tirme Program Destek Hesab ad yla açt raca banka hesab na aktar r. Aktar lan tutarlar, ilgili yüksekö retim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin aç lacak özel hesaplarda izlenir. Özel hesaplarda izlenen tutarlar, yüksekö retim kurumlar n Strateji Geli tirme Birimlerince aç lm bulunan di er banka hesaplar ile ili kilendirilmez. ÖYP kapsam nda yap lacak aktarmalara ili kin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan belirlenir. Özel hesaptan yap lacak harcamalar MADDE 15 - (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar sadece ÖYP kapsam nda yap lacak harcamalarda kullan r. 12 inci maddede belirtilen her bir harcama kalemi için yap lacak ödemelere ili kin üst s rlar, YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan belirlenir. Özel hesab n kullan MADDE 16 - (1) Özel hesaptan yap lacak ödemelere ili kin gider gerçekle tirme i lemleri, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi taraf ndan yerine getirilir. Yüksekö retim kurumu üst yöneticisi taraf ndan ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde görevli personel aras ndan belirlenen gerçekle tirme görevlisinin imzas müteakip tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya verece i talimat üzerine ilgililer ad na özel hesaptan ödenir. Yurtd Çal malar MADDE 17 (1) ÖYP ara rma görevlileri, bu amaçla Yüksekö retim Kurumlar na kendileri için tahsis edilen miktar a mamak kayd yla, gerekti inde dan manlar ile birlikte k sa süreli yurtiçi ve yurtd bilimsel toplant lara kat labilirler. Söz konusu yurtd bilimsel toplant lara kat lma giderleri de proje kapsam nda desteklenir. Ayr ca ÖYP ara rma görevlileri, yüksek lisans e itimleri süresince en çok üç ay, doktora e itimleri süresince de en çok 12 ay yurt nda bir üniversitede e itim-ö retimlerini veya ara rmalar sürdürebilirler. K sa süreli yurtiçi ve yurtd faaliyetlerine ili kin harcamalarda 6245 say Harc rah Kanunu hükümleri 5

6 geçerlidir. Ancak, bir ay a an süreler için ÖYP ara rma görevlilerine 1416 say kanun hükmünce ödenen burs miktar nca ayl k ödeme yap r. Muhasebele tirme i lemleri ve belgeleri MADDE 18- (1) Özel hesaba aktar lan tutarlar ile bunlardan yap lan harcamalar bütçe gelirgider hesaplar yla ili kilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir. Emanet hesaplardan yap lan bütün i lemlerde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki muhasebe i lem fi i, muhasebele tirme belgesi olarak kullan r. Muhasebele tirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin as llar eklenir. Harcama belgelerinin onayl nüshalar da ÖYP Kurum Koordinasyon Ofislerinde muhafaza edilir. Harcama belgeleri ve muhafazas Madde 19- (1) ÖYP kapsam nda yap lan harcamalar n belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i hükümleri k yasen uygulan r. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü lem ve harcamalara ili kin belgelerin nüshalar, ilgili yüksekö retim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Ofislerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime haz r halde bulundurulur. Aktarma ve iade MADDE 20 - (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar, 14 üncü madde uyar nca YÖK karar ile belirlenen da ma uygun olarak harcan r. Ancak, söz konusu da mda aktarma amac do rultusunda kullan lamayaca anla lan tutarlar aras nda ve di er gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onay ile aktarma yap labilir. ÖYP kapsam nda özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonunda kullan lmayan tutarlar, YÖK ün ilgili hesaplar na iade edilir. Sorumluluk MADDE 21- (1) Yüksekö retim kurumlar, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir ekilde yürütülmesinden ve YÖK e gerekli bilgi ak n sa lanmas ndan sorumludur. Denetim MADDE 22 - (1) Bu Esas ve Usuller kapsam nda yap lan harcamalar, 5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. ÖYP nin uygulanmas na ili kin olarak yüksekö retim kurumunca yap lan iç denetim sonucunda bu Esas ve Usullere ayk k te kil eden bir hususun tespiti halinde bu durum ilgili yüksekö retim kurumu taraf ndan YÖK e iletilir. ÖYP nin yüksekö retim kurumlar ndaki uygulamalar gerek görülmesi halinde ayr ca YÖK taraf ndan denetlenebilir. ÖYP faaliyetlerinde Türk Ceza Kanunu aç ndan suç te kil eden fiillerin tespiti halinde görevliler hakk nda ilgili yüksekö retim kurumu taraf ndan genel hükümlere göre i lem yap r. (2) Bu Esas ve Usuller kapsam nda yap lan harcamalar Say tay denetimine tabidir. 6

7 BE NC BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler Lisansüstü ö retimin tamamlanmas ve ö retim üyeli ine atanma MADDE 23 (1) Doktora program ndan ba ar ile mezun olan ÖYP ara rma görevlileri; en geç bir ay içinde mecburi hizmetle yükümlü oldu u üniversitedeki görevlerine dönerler. retim üyesi kadro ilanlar nda ÖYP kapsam nda lisansüstü ö renimini ba ar ile tamamlayan ara rma görevlilerinin bulundu u anabilim dallar na öncelik tan r. MADDE 24 (1) 31/07/2008 tarihinden sonra yüksekö retim kurumlar n ara rma görevlisi kadrolar na atanan ve halen ayn kadroda bulunan ara rma görevlilerinden, ÖYP puan, bu usul ve esaslar çerçevesinde ayn üniversitenin ayn anabilim dal na atanan ara rma görevlileri ile e it ya da daha yüksek olanlar, yüksekö retim kurumlar n ilgili yönetim kurullar n önerisi ve YÖK Yürütme Kurulu nun karar ile bu usul ve esaslar çerçevesinde ÖYP ara rma görevlisi desteklerinden faydaland rlar. (2) Bu usul ve esaslar n yürürlü e girmesinden önce, ÖYP program na dahil olan üniversiteler de DPT taraf ndan daha önce aktar lm mebla lar dikkate al narak YÖK Yürütme Kurulu nun karar ile bu usul ve esaslar çerçevesinde ÖYP ara rma görevlisi desteklerinden faydaland rlar. Yürütme MADDE 25 (1) Bu esas ve usuller hükümlerini Yüksekö retim Kurulu Ba kan yürütür. 7

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi Doç. Dr. M. Ali CENGİZ (ÖYP Koordinatörü) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi doktora öğrenimini

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

YÜKSEKÖĞETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Yeni Bir Kadro Politikası Olarak ÖYP Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı