YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)"

Transkript

1 Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Bu Kýlavuz, 1416 Sayýlý Kanuna dayalý olarak, yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) ile kamu kurumlarýnýn uzman personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan resmi-burslu statüde lisansüstü öðrenim görmek üzere yurtdýþýna gönderilecek adaylarýn, seçimi ile ilgili baþvuru ve tercihlerinin deðerlendirilerek kontenjanlara yerleþtirme esaslarýný kapsamaktadýr. T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun uygulanmasý, T.C. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn tarih ve Sayýlý Makam Onayý ile kabul edilmiþtir YLSY Yerleþtirme ücreti : 10,00 YTL YLSY Baþvuru tarihleri : 16 Ekim - 30 Ekim 2007 DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) Baþvurma iþlemleri için: YLSY Yerleþtirme Sonuçlarý Ýçin Ýnternet Adresi: ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 Üsküdar- ÝSTANBUL T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Yükseköðrenim Genel Müdürlüðü YLSY ile ilgili bilgi almak için : DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemleri Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar YERLEÞTÝRME YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI KONTENJANLARA YERLEÞTÝRÝLENLERÝN YAPACAKLARI ÝÞLER... 4 TABLOLAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR... 5 Tablo-1. Yükseköðretim Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Kontenjanlarý... 6 Tablo-2. Kamu Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Kontenjanlarý Tablo-3. Türkiye Petrolleri A.O. Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Kontenjanlarý Tablo-4. Üniversiteler ve Kodlarý Tablo-5. Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Tablo-6A. Yükseköðretim Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabilecekleri Tablo-6B. Kamu Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabilecekleri Tablo-6C. Türkiye Petrolleri A.O. Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabilecekleri... 54

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Bu kýlavuz, 1416 Sayýlý Kanuna dayalý olarak, yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý) ile kamu kurumlarýnýn uzman personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan resmi-burslu statüde lisansüstü öðrenim görmek üzere yurtdýþýna gönderilecek adaylarýn, seçimi ile ilgili baþvuru ve tercihlerinin deðerlendirilerek kontenjanlara yerleþtirme esaslarýný kapsamaktadýr. 1.1 Yurtdýþýna gönderilecek adaylarýn seçimi ile ilgili baþvuru ve kontenjanlara yerleþtirme iþlemleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. 1.2 Kontenjanlara yerleþtirme iþleminde adaylarýn Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (LES), Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) veya Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) sonuçlarý kullanýlacaktýr. Yerleþtirme iþlemlerinde adaylarýn LES, ALES (SAY-SÖZ-EA) veya TUS (Klinik Týp Bilimleri (K) - Temel Týp Bilimleri (T)) sýnavlarýndan aldýklarý puanlarýn en yüksek olaný dikkate alýnacaktýr. 1.3 Lisansüstü öðrenim görmek üzere yükseköðretim kurumlarý adýna yurtdýþýna öðrenci gönderilecek alanlar, kontenjanlarý ile birlikte Tablo-1 de, Kamu Kurumlarý adýna öðrenim yapýlacak alanlar ve kontenjanlarý ile birlikte Tablo-2 de, TPAO adýna yurtdýþýna öðrenci gönderilecek alanlar ve kontenjanlarý ise Tablo-3'te gösterilmiþtir. 1.4 Verilecek burslara, baþvurma koþullarýna uyan (Bk. 2.1) yalnýz lisans derecesine sahip adaylar baþvurabilirler. Yükseköðretim kurumlarý adýna verilecek burs ile yurtdýþýnda öðrenim yapmaya hak kazanacak olanlarýn yüksek lisans ile birlikte doktora ya da doktora öðrenimi yapmalarý zorunludur. Kamu Kurumlarý adýna kontenjanlara yerleþtirilen adaylarýn ise yükseklisans gerekirse doktora öðrenimi yapmalarýna izin verilecektir. TPAO adýna kontenjanlara yerleþtirilen adaylarýn ise yurtdýþýnda sadece yüksek lisans öðrenimi yapmalarý gerekmektedir. 1.5 Verilen burs karþýlýklý olup bursu alan aday, yurtdýþýnda öðrenim göreceði sürenin iki katý kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adýna burs kazandýklarý yükseköðretim kurumlarýnda / kurumlarda veya bu kurumlarýn uygun göreceði diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yerine getireceklerdir. 1.6 Adaylarýn, yurtdýþýna gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diðer mevzuat ile bu kýlavuzda belirtilen koþullara uymalarý gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koþullara uymadýklarý tespit edilenler, bu seçimden doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. 1.7 Programlara yerleþtirilen adaylardan resmi bir görevde çalýþanlarýn görevlerinden istifa etmeleri istenecektir. 1.8 Tercih ettikleri programlar dikkate alýnarak yapýlacak yerleþtirme iþleminden sonra adaylarýn, Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te belirtilen programlar için adýna öðrenim yapýlacak üniversite/kurum veya öðrenim konusu deðiþikliði yapýlmasý mümkün deðildir. Ülke deðiþikliði zorunlu hallerde Yükseköðretim Kurulu (YÖK), Ýlgili kurum ve TPAO'nun görüþleri alýnmak suretiyle yapýlabilir. 1.9 Yapýlacak yerleþtirme iþlemleri sonunda hangi nedenle olursa olsun boþ kalan kontenjanlara sonradan yerleþtirme yapýlmayacaktýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA KOÞULLARI Yurtdýþýna gönderilecek adaylarda aþaðýdaki þartlar aranacaktýr: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Tercih edeceði programýn ait olduðu alanda, en az dört yýllýk fakülte veya yüksekokul mezunu olmak (Yurtdýþýnda bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.), c) 2005-LES-Aralýk, 2006-LES-Mayýs, 2006-LES-Aralýk dönemi sonuçlarýnýn ALES'e dönüþtürülmüþ puaný (LES/ ALES dönüþümü yapmak isteyen adaylar adresini kullanabilirler.) veya 2007-ALES-Mayýs dönemi puaný, tercih edebileceði programýn aday kabul ettiði puan türünden en az 80; 2006-TUS Nisan, 2006-TUS Eylül, 2007-TUS Nisan veya 2007-TUS Eylül dönemlerinde yapýlan Bilim Sýnavlarýnýn birinden en az 55 almýþ olmak, d) 1981 ve daha sonraki yýllarda doðmuþ olmak; alan ile ilgili yüksek lisans derecesinesahip olanlar ile bayanlar ve askerliðini yapmýþ erkek adaylar için 1980 ve daha sonraki yýllarda doðmuþ olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaþýndan sonra yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý, düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), e) Yükseköðrenimi sýrasýnda kýnama cezasýndan daha aðýr bir disiplin cezasý almamýþ olmak, 1

5 f) Lisans öðreniminde normal öðrenim programýný en fazla bir yýl gecikmeli tamamlamýþ olmak (hazýrlýk sýnýfý hariç), g) Erkek adaylar için askerlikle iliþkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliðini yapmýþ veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu uyarýnca askerlik yükümlülüðünü yerine getirmeyenlere ayný seviyede ikinci bir öðrenim izni verilememesi nedeniyle yüksek lisans öðrenimini tamamlamýþ olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiþ olmalarý kaydýyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.), h) Saðlýk durumu yurtdýþýnda öðrenim görmeye elveriþli olmak (normal iletiþim kurabilme-konuþabilme gücüne, eðitim ve öðretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak. Yerleþtirilen adaylardan saðlýk raporu istenecektir.), i) Lisans öðrenimi ile ilgili genel akademik not ortalamasý dört üzerinden 2,75", on üzerinden 7,00", yüz üzerinden 70,00" veya daha yukarý olmak (Not sistemleri arasýndaki dönüþtürme kabul edilmeyecektir.) veya lisans mezunu olduðu bölümde mezuniyet yýlý itibariyle baþarý sýralamasýnda ilk %15'e girmiþ olmak, DÝKKAT! Yukarýdaki koþullardan herhangi birini taþýmadýðý tespit edilen adaylar, yerleþtirme iþlemine alýnmýþ, hatta bir programa yerleþtirilmiþ olsalar bile, bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ Yurtdýþýnda yüksek lisans öðrenimi görmek üzere baþvuracak adaylar, baþvurularýný Ekim 2007 tarihleri arasýnda adresinden yapacaklardýr. Adaylar, yerleþtirme iþlemine alýnabilmeleri için baþvuru ve tercih iþlemlerini elektronik ortamda yapmýþ, yerleþtirme ücreti olan 10,00 YTL 'yi Yapý Kredi Bankasý Güvenevler Ankara Þubesi no'lu hesabýna T.C.Kimlik Numarasý, Ad ve Soyadýný belirterek yatýrmýþ olmalýdýrlar. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formu kýsmýnda doldurulacak 17 bilgi alaný bulunmaktadýr. Her alanýn baþýnda sýra numarasý ile o alana yazýlmasý istenen bilgilerin ne olduðu yazýlýdýr. Bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. 1.T.C. KÝMLÝK NUMARASI 2.ADI 3.SOYADI 4.BABA ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. 5.CÝNSÝYET 6.DOÐUM TARÝHÝ 7. MEZUN OLUNAN ÜNÝVERSÝTE Bu alana, mezun olunan üniversitenin Tablo-4'teki kodu iþaretlenecektir. 8.MEZUN OLUNAN LÝSANS PROGRAMI Adaylar, mezun olduklarý lisans programýnýn kodunu Tablo-5'ten bularak buraya yazacaklardýr. Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi programlarý bitirenlerin baþvurabilecekleri Tablo-6'da yer almaktadýr. Adaylar Tablo-1, Tablo-2 veya Tablo-3'teki tercihlerini sadece mezun olduklarý lisans programýnýn karþýsýndaki alanlardan yapabileceklerini unutmamalýdýrlar. Bu nedenle, adaylarýn tercihlerini yaparken Tablo-6'yý dikkatle incelemeleri gerekir. 2

6 9.GENEL AKADEMÝK NOT ORTALAMASI VE ÖLÇEÐÝ Bu alanda, mezun olunan üniversitede kullanýlan not sistemi ile ilgili seçenek iþaretlenecek ve herhangi bir dönüþtürme iþlemi yapýlmadan, lisans öðrenimi ile ilgili genel akademik not ortalamasý veya lisans mezunu olduðu bölümde mezuniyet yýlý itibariyle baþarý sýralamasýnda ilk %15'e girildiði yazýlacaktýr. 10. LÝSANS PROGRAMINI TAMAMLAMA SÜRESÝ Bu alanda lisans öðrenimini tamamlama süresini belirten seçenek iþaretlenecektir. 11.YÜKSEK LÝSANS DURUMU Bu alanda yüksek lisans durumunu belirten seçenek iþaretlenecektir. 12.GÝRDÝÐÝNÝZ SINAVLAR Bu alanda, girdiðiniz LES, ALES veya TUS sýnavlarýna ait puanlarýnýzý yazýnýz. 13.TERCÝHLER Formun bu alaný Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te gösterilen programlardan tercih edilenlerin, istek sýrasýna göre belirtilmesi için ayrýlmýþtýr. Bir aday yalnýz mezun olduðu alan veya alanýn alt dallarýna verilen kontenjanlar arasýndan, koþullarý karþýlamak þartýyla (Bk.1.4 ve 2.1), Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'ten toplam en çok 10 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanýlmasý zorunlu deðildir. Tercihlerin dikkatle yazýlmasý gerekmektedir. Yanlýþ yazýlan tercihler geçersiz sayýlýr. Yanlýþlýkla bir program yerine diðer bir programýn yazýlmasý durumunda, yazýlan program tercih edilen program gibi iþlem görür. Tablo-6'da "Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabileceði" sütununda yer alan kendi mezuniyet alanýnýzýn karþýsýndaki alanlarýn dýþýndaki alan/alt dallardan (programlardan) tercih yapýldýðý takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlýþ yazýlmasýnýn sonuçlarýndan aday sorumludur. Aday Bilgi Formu elektronik ortamda teslim edildikten sonra tercihlerde deðiþiklik yapýlmaz. Seçme iþleminde, yeterli puana sahip olunmasý koþuluyla tercih sýrasý önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen dallarýn en çok istenilenden baþlanmak üzere sýralanmasý uygun bir yoldur. 14.YAZIÞMA ADRESÝ 15.TELEFON NO 16.E-POSTA ADRESÝ (varsa) Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. 17.ASKERLÝK DURUMU Askerlik durumunu belirten seçenek iþaretlenecektir. Daha önce yoklama kaçaðý veya bakaya durumuna düþmüþ olan adaylar varsa bunlar, 1111 sayýlý Kanunun 35. maddesinin E fýkrasýndaki "Ancak bu Kanunun 86. (yoklama kaçaðý) veya 89. (bakaya) maddelerinin birinden soruþturma açýlan yükümlüler sevk tehiri taleplerinden önce askerlik þubelerine müracaat ederek haklarýnda beraat veya takipsizlik kararý aldýrmalýdýrlar. Aksi halde yerleþtirilseler dahi sevk tehiri iþlemi yapýlmamaktadýr." hükmünü dikkate alarak sorunlarýný önceden çözmelidirler. 2.4 BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Baþvurma koþullarýndan (Bk.2.1) herhangi birini taþýmadýðý halde baþvuranlarýn, Baþvuruda gerçek dýþý bilgi verenlerin, Baþvuru bilgilerini eksik bildirenlerin, Yerleþtirme ücretini yatýrmayanlarýn baþvurularý geçersiz sayýlacak ve iþleme konmayacaktýr. 3

7 Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen baþvurular iþleme konur. Baþvuruda verilen bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý bilgilerdeki eksiklik ve yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarla ilgili itirazlarý dikkate alýnmaz. Yerleþtirilen adaylarýn YLSY'ye baþvurularý sýrasýnda verdikleri bilgilerin doðruluðunun belgelendirilmesi, Milli Eðitim Bakanlýðýnca istenecektir. Yanlýþ bilgi verildiðinin tespit edilmesi halinde, adaylarýn yerleþtirme sonuçlarýna iliþkin bütün haklarý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylar, Aday Bilgi Formuna yazdýklarý adres, telefon ve e-posta adreslerindeki deðiþikleri derhal dilekçe ile MEB'e bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir bildirim yapmadýklarý taktirde, eski adres, telefon ve e-postalarýna yapýlacak her türlü bildirim þahýslarýna yapýlmýþ sayýlacaktýr. 3. YERLEÞTÝRME 3.1 Yerleþtirme iþleminde, adaylarýn LES puaný ALES puanýna dönüþtürülecek (LES / ALES dönüþümü yapmak isteyen adaylar adresini kullanabilirler.) ve ALES puaný olarak iþleme tabi tutulacaktýr. 3.2 Yerleþtirme Ýþlemi adaylarýn ALES puanlarý ve TUS puanlarý esas alýnarak ve en yüksek puandan baþlamak üzere kontenjan sayýsý kadar yapýlacaktýr. 3.3 Programlara yerleþtirme iþleminde puan en önemli rolü oynamaktadýr. Örneðin, P programýný Aday A birinci tercihinde, Aday B üçüncü tercihinde göstermiþ olsun. Aday B nin puaný aday A dan yüksekse, ayrýca P programý için puaný yeterliyse ve aday B ilk iki tercihine puaný yetmediði için seçilmemiþse P programýna aday A deðil, puaný yüksek olduðu için aday B seçilecektir. 3.4 Ayný programý tercih etmiþ olan adaylarýn puanlarýnýn eþit olmasý durumunda söz konusu programý daha üst tercihinde gösterene; eþitlik yine sürdüðü takdirde doðum yýlý büyük (yaþý küçük) olan adaya öncelik verilecektir. 3.5 LES (ALES'e dönüþtürülmüþ), ALES veya TUS'a birden fazla girmiþ adaylarýn yerleþtirmeye esas olacak puanlarýnýn hesaplanmasýnda bu sýnavlarda aldýklarý en yüksek ilgili puaný kullanýlacaktýr. Þimdiye kadar yapýlmýþ olan 2005 Aralýk, 2006 Mayýs, 2006 Aralýk LES sonuçlarýnýn ALES'e dönüþtürülmesi veya 2007 Mayýs döneminde yapýlan ALES'ten tercih edebileceði programýn puan türünden en az 80 ve üstü puanlardan en büyüðü geçerli sayýlacaktýr. 3.6 Kýlavuzda yayýnlanan tablolarda yer alan bilgiler T.C.Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýndan gönderildiði þekilde yayýnlanmýþtýr. Bu tablolarýn içeriði hakkýnda ilgili kurumlardan bilgi alýnabilir. 4. YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI Adaylar bir programa yerleþtirilip yerleþtirilmediklerini adresinden ayrýca duyurulacak tarihte öðreneceklerdir. 5. KONTENJANLARA YERLEÞTÝRÝLENLERÝN YAPACAKLARI ÝÞLER 5.1 Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3 te belirtilen alanlara yerleþtirilen adaylarýn belgelerinin incelenerek deðerlendirilebilmesi için aþaðýdaki belgeleri "T.C.Milli Eðitim Bakanlýðý Yükseköðretim Genel Müdürlüðü Bakanlýk Merkez Bina 6.Kat A Blok Bakanlýklar ANKARA" adresine eksiksiz ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Ýstenen belgeler; a) Nüfus Cüzdaný fotokopyasý, b) Mezuniyet belgesi veya diploma örneði (noter veya üniversite tarafýndan onaylý), c) Not ortalamasýný gösterir belge (transkript) aslý veya üniversite tarafýndan onaylý örneði; not ortalamasý yetersiz olanlardan mezun olduðu bölümde mezuniyet yýlý itibariyle baþarý sýralamasýnda ilk %15'e girdiðine dair belgenin aslý, d) Yerleþtirmeye esas teþkil eden LES, ALES veya TUS puaný belgesinin (aslý veya noter tarafýndan "aslýnýn aynýdýr" þeklinde) onaylý örneði. 5.2 Adaylarýn, Sonuç Belgesinde ve yerleþtirme duyurusunda belirtilen tarihler içinde istenen belgeleri T.C.Milli Eðitim Bakanlýðý Yükseköðretim Genel Müdürlüðüne ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Ýstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde T.C.Milli Eðitim Bakanlýðýna ulaþtýrmayan adaylar ile inceleme sonucunda baþvuru için belirtilen koþullara uymadýðý tespit edilenler, bu seçimden doðan tüm haklarýný yitireceklerdir. 4

8 5.3 Yerleþtirilen adaylarýn MEB tarafýndan belgelerinin deðerlendirilmesinden sonra adaylara yapmalarý gereken diðer iþlemler ile bursun kullandýrýlma þekli ve takvimi adresinde ayrýca duyurulacaktýr yýlý içerisinde baþlýyacak þekilde okul kabul belgesi (akseptans) temin etmiþ adaylar, belgelerini teslim ettikleri tarihi müteakiben öðrenimlerinin baþlama tarihine göre yurt dýþýna gönderileceklerdir. 5.5 Eðitim dili Ýngilizce olan ülkelerde öðrenim yapmaya hak kazanan ve yeterli dil puaný olmayan adaylar, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirlenen takvim uyarýnca Ýngilizce seviye tespit sýnavýna alýnacaklardýr. Yeterli seviyede Ýngilizce bilmeyen adaylarýn (öncelikle yurtiçinde) T.C.Milli Eðitim Bakanlýðýnca organize edilecek dil kurslarýna katýlmalarý zorunludur. Dil kurslarý, seviye tespit sýnavýnda alýnacak puana göre kurlar halinde düzenlenecektir. Kurs bitimini takip eden 3 ay içerisinde MEB tarafýndan kabul edilen üniversitelerin istediði TOEFL (Ýnternet tabanlý 79-80, bilgisayar tabanlý 213, yazýlý 550) puanýnýn alýnmasý gerekmektedir. Yurtiçinde ya da yurtdýþýnda verilecek dil öðreniminin süresi en fazla bir yýldýr. Bir yýl içinde gerekli puaný alamayanlarýn bursluluk haklarý iptal edilir. 5.6 Dil eðitiminin bitiminde ilgililerin yüksek lisans öðrenimine baþlamalarý veya baþlayacak ilk döneme kabul almalarý þarttýr. 5.7 Bursu almaya hak kazanan adaylarýn, en geç 2008 yýlý içerisinde baþlayacak þekilde saðlayacaklarý kabul belgelerini öðrenime baþlayacaklarý tarihten 3 ay önce MEB'e vermiþ olmalarý gerekmektedir. 5.8 Öðretim dili Ýngilizce olan ülkeler dýþýnda öðrenim yapmaya hak kazanacak öðrenciler doðrudan yurtdýþýna gönderileceklerdir. Bu eðitim için verilecek süre en fazla bir yýldýr. 5.9 Öðrenim yapýlacak ülke dilinin öðretimi ile ilgili programlarda öðrenim yapmaya hak kazanan adaylara ayrýca dil öðrenimi için süre verilmeyecek; Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirlenen takvime göre doðrudan yüksek lisans seviyesinde öðrenime baþlamalarý istenecektir TPAO adýna bursu almaya hak kazanacak adaylarýn, TPAO tarafýndan belirlenecek yurtdýþýndaki üniversitelerden kayýt-kabul belgesi temin etme sorumluluðu kendilerine aittir. Belirlenen üniversiteler dýþýndaki üniversitelerden temin edilecek kayýt-kabul belgeleri deðerlendirmeye alýnmayacaktýr TPAO adýna verilen burs ile yurtdýþýnda öðrenim yapmaya hak kazanacak adaylarýn T.C. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yaný sýra ilgili kurumca istenebilecek diðer iþlemleri yapmalarý ve belgeleri tamamlamalarý gerekmektedir. TABLOLAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR 1. Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ile bazý kamu kurumlarýnýn ve TPAO'nýn uzman personel ihtiyacýný karþýlamak amacýyla lisansüstü öðrenimi görmek üzere yurtdýþýna öðrenci gönderilecek alanlar, puan türleri ve kontenjanlarý ile birlikte Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'de gösterilmiþtir. 2. Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'den toplam en çok 10 tercih yapýlabilir. Tercihlerin tümünün kullanýlmasý zorunlu deðildir. 3. Tercih yapýlmadan önce, mezun olunan lisans programý Tablo-5'den saptanmalý ve hangi programlarý bitirenlerin hangi alanlara (programlara) baþvurabileceklerini gösteren Tablo-6A, Tablo-6B ve Tablo-6C dikkatle incelenmelidir. Tablo-5'den kodlanan lisans programýndan mezun olanlarýn, Tablo-6A, Tablo- 6B ve Tablo-6C'de belirtilen baþvurabilecekleri alanlarýn dýþýndaki alanlardan (programlardan) yaptýklarý tercihler iptal edilecektir. 4. Tablo-6A, Tablo-6B ve Tablo-6C'de burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi programlarý bitirenlerin baþvurabilecekleri gösterilmektedir. Bitirilen program bu tablonun deðiþik yerlerinde geçmekte olabilir. Tercih etmeyi düþünülen alanlar (programlar) ile ilgili karar verilmeden önce, bu tablonun tümünün incelenmesi adayýn yararýna olacaktýr. 5. Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'de Puan Türü sütununda yer alan *** iþareti olan programlar için puan türü ayrýmý ( SAY, SÖZ ve EA) yapýlmamýþtýr. 5

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

MEB BURSU YLSY YÖK BURSU

MEB BURSU YLSY YÖK BURSU MEB BURSU YLSY YÖK BURSU MEB BURSU Yabancı hükümet bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı hükümetler tarafından Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı