YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)"

Transkript

1 Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Bu Kýlavuz, 1416 Sayýlý Kanuna dayalý olarak, yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) ile kamu kurumlarýnýn uzman personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan resmi-burslu statüde lisansüstü öðrenim görmek üzere yurtdýþýna gönderilecek adaylarýn, seçimi ile ilgili baþvuru ve tercihlerinin deðerlendirilerek kontenjanlara yerleþtirme esaslarýný kapsamaktadýr. T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun uygulanmasý, T.C. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn tarih ve Sayýlý Makam Onayý ile kabul edilmiþtir YLSY Yerleþtirme ücreti : 10,00 YTL YLSY Baþvuru tarihleri : 16 Ekim - 30 Ekim 2007 DÝKKAT! Bu Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) Baþvurma iþlemleri için: YLSY Yerleþtirme Sonuçlarý Ýçin Ýnternet Adresi: ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 Üsküdar- ÝSTANBUL T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Yükseköðrenim Genel Müdürlüðü YLSY ile ilgili bilgi almak için : DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemleri Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar YERLEÞTÝRME YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI KONTENJANLARA YERLEÞTÝRÝLENLERÝN YAPACAKLARI ÝÞLER... 4 TABLOLAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR... 5 Tablo-1. Yükseköðretim Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Kontenjanlarý... 6 Tablo-2. Kamu Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Kontenjanlarý Tablo-3. Türkiye Petrolleri A.O. Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Kontenjanlarý Tablo-4. Üniversiteler ve Kodlarý Tablo-5. Yükseköðretim Lisans Programlarý ve Kodlarý Tablo-6A. Yükseköðretim Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabilecekleri Tablo-6B. Kamu Kurumlarý Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabilecekleri Tablo-6C. Türkiye Petrolleri A.O. Adýna Öðrenim Yapýlacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabilecekleri... 54

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Bu kýlavuz, 1416 Sayýlý Kanuna dayalý olarak, yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý) ile kamu kurumlarýnýn uzman personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan resmi-burslu statüde lisansüstü öðrenim görmek üzere yurtdýþýna gönderilecek adaylarýn, seçimi ile ilgili baþvuru ve tercihlerinin deðerlendirilerek kontenjanlara yerleþtirme esaslarýný kapsamaktadýr. 1.1 Yurtdýþýna gönderilecek adaylarýn seçimi ile ilgili baþvuru ve kontenjanlara yerleþtirme iþlemleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. 1.2 Kontenjanlara yerleþtirme iþleminde adaylarýn Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (LES), Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) veya Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) sonuçlarý kullanýlacaktýr. Yerleþtirme iþlemlerinde adaylarýn LES, ALES (SAY-SÖZ-EA) veya TUS (Klinik Týp Bilimleri (K) - Temel Týp Bilimleri (T)) sýnavlarýndan aldýklarý puanlarýn en yüksek olaný dikkate alýnacaktýr. 1.3 Lisansüstü öðrenim görmek üzere yükseköðretim kurumlarý adýna yurtdýþýna öðrenci gönderilecek alanlar, kontenjanlarý ile birlikte Tablo-1 de, Kamu Kurumlarý adýna öðrenim yapýlacak alanlar ve kontenjanlarý ile birlikte Tablo-2 de, TPAO adýna yurtdýþýna öðrenci gönderilecek alanlar ve kontenjanlarý ise Tablo-3'te gösterilmiþtir. 1.4 Verilecek burslara, baþvurma koþullarýna uyan (Bk. 2.1) yalnýz lisans derecesine sahip adaylar baþvurabilirler. Yükseköðretim kurumlarý adýna verilecek burs ile yurtdýþýnda öðrenim yapmaya hak kazanacak olanlarýn yüksek lisans ile birlikte doktora ya da doktora öðrenimi yapmalarý zorunludur. Kamu Kurumlarý adýna kontenjanlara yerleþtirilen adaylarýn ise yükseklisans gerekirse doktora öðrenimi yapmalarýna izin verilecektir. TPAO adýna kontenjanlara yerleþtirilen adaylarýn ise yurtdýþýnda sadece yüksek lisans öðrenimi yapmalarý gerekmektedir. 1.5 Verilen burs karþýlýklý olup bursu alan aday, yurtdýþýnda öðrenim göreceði sürenin iki katý kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adýna burs kazandýklarý yükseköðretim kurumlarýnda / kurumlarda veya bu kurumlarýn uygun göreceði diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yerine getireceklerdir. 1.6 Adaylarýn, yurtdýþýna gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diðer mevzuat ile bu kýlavuzda belirtilen koþullara uymalarý gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koþullara uymadýklarý tespit edilenler, bu seçimden doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. 1.7 Programlara yerleþtirilen adaylardan resmi bir görevde çalýþanlarýn görevlerinden istifa etmeleri istenecektir. 1.8 Tercih ettikleri programlar dikkate alýnarak yapýlacak yerleþtirme iþleminden sonra adaylarýn, Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te belirtilen programlar için adýna öðrenim yapýlacak üniversite/kurum veya öðrenim konusu deðiþikliði yapýlmasý mümkün deðildir. Ülke deðiþikliði zorunlu hallerde Yükseköðretim Kurulu (YÖK), Ýlgili kurum ve TPAO'nun görüþleri alýnmak suretiyle yapýlabilir. 1.9 Yapýlacak yerleþtirme iþlemleri sonunda hangi nedenle olursa olsun boþ kalan kontenjanlara sonradan yerleþtirme yapýlmayacaktýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA KOÞULLARI Yurtdýþýna gönderilecek adaylarda aþaðýdaki þartlar aranacaktýr: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Tercih edeceði programýn ait olduðu alanda, en az dört yýllýk fakülte veya yüksekokul mezunu olmak (Yurtdýþýnda bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.), c) 2005-LES-Aralýk, 2006-LES-Mayýs, 2006-LES-Aralýk dönemi sonuçlarýnýn ALES'e dönüþtürülmüþ puaný (LES/ ALES dönüþümü yapmak isteyen adaylar adresini kullanabilirler.) veya 2007-ALES-Mayýs dönemi puaný, tercih edebileceði programýn aday kabul ettiði puan türünden en az 80; 2006-TUS Nisan, 2006-TUS Eylül, 2007-TUS Nisan veya 2007-TUS Eylül dönemlerinde yapýlan Bilim Sýnavlarýnýn birinden en az 55 almýþ olmak, d) 1981 ve daha sonraki yýllarda doðmuþ olmak; alan ile ilgili yüksek lisans derecesinesahip olanlar ile bayanlar ve askerliðini yapmýþ erkek adaylar için 1980 ve daha sonraki yýllarda doðmuþ olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaþýndan sonra yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý, düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), e) Yükseköðrenimi sýrasýnda kýnama cezasýndan daha aðýr bir disiplin cezasý almamýþ olmak, 1

5 f) Lisans öðreniminde normal öðrenim programýný en fazla bir yýl gecikmeli tamamlamýþ olmak (hazýrlýk sýnýfý hariç), g) Erkek adaylar için askerlikle iliþkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliðini yapmýþ veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu uyarýnca askerlik yükümlülüðünü yerine getirmeyenlere ayný seviyede ikinci bir öðrenim izni verilememesi nedeniyle yüksek lisans öðrenimini tamamlamýþ olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiþ olmalarý kaydýyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.), h) Saðlýk durumu yurtdýþýnda öðrenim görmeye elveriþli olmak (normal iletiþim kurabilme-konuþabilme gücüne, eðitim ve öðretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak. Yerleþtirilen adaylardan saðlýk raporu istenecektir.), i) Lisans öðrenimi ile ilgili genel akademik not ortalamasý dört üzerinden 2,75", on üzerinden 7,00", yüz üzerinden 70,00" veya daha yukarý olmak (Not sistemleri arasýndaki dönüþtürme kabul edilmeyecektir.) veya lisans mezunu olduðu bölümde mezuniyet yýlý itibariyle baþarý sýralamasýnda ilk %15'e girmiþ olmak, DÝKKAT! Yukarýdaki koþullardan herhangi birini taþýmadýðý tespit edilen adaylar, yerleþtirme iþlemine alýnmýþ, hatta bir programa yerleþtirilmiþ olsalar bile, bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ Yurtdýþýnda yüksek lisans öðrenimi görmek üzere baþvuracak adaylar, baþvurularýný Ekim 2007 tarihleri arasýnda adresinden yapacaklardýr. Adaylar, yerleþtirme iþlemine alýnabilmeleri için baþvuru ve tercih iþlemlerini elektronik ortamda yapmýþ, yerleþtirme ücreti olan 10,00 YTL 'yi Yapý Kredi Bankasý Güvenevler Ankara Þubesi no'lu hesabýna T.C.Kimlik Numarasý, Ad ve Soyadýný belirterek yatýrmýþ olmalýdýrlar. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formu kýsmýnda doldurulacak 17 bilgi alaný bulunmaktadýr. Her alanýn baþýnda sýra numarasý ile o alana yazýlmasý istenen bilgilerin ne olduðu yazýlýdýr. Bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. 1.T.C. KÝMLÝK NUMARASI 2.ADI 3.SOYADI 4.BABA ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. 5.CÝNSÝYET 6.DOÐUM TARÝHÝ 7. MEZUN OLUNAN ÜNÝVERSÝTE Bu alana, mezun olunan üniversitenin Tablo-4'teki kodu iþaretlenecektir. 8.MEZUN OLUNAN LÝSANS PROGRAMI Adaylar, mezun olduklarý lisans programýnýn kodunu Tablo-5'ten bularak buraya yazacaklardýr. Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi programlarý bitirenlerin baþvurabilecekleri Tablo-6'da yer almaktadýr. Adaylar Tablo-1, Tablo-2 veya Tablo-3'teki tercihlerini sadece mezun olduklarý lisans programýnýn karþýsýndaki alanlardan yapabileceklerini unutmamalýdýrlar. Bu nedenle, adaylarýn tercihlerini yaparken Tablo-6'yý dikkatle incelemeleri gerekir. 2

6 9.GENEL AKADEMÝK NOT ORTALAMASI VE ÖLÇEÐÝ Bu alanda, mezun olunan üniversitede kullanýlan not sistemi ile ilgili seçenek iþaretlenecek ve herhangi bir dönüþtürme iþlemi yapýlmadan, lisans öðrenimi ile ilgili genel akademik not ortalamasý veya lisans mezunu olduðu bölümde mezuniyet yýlý itibariyle baþarý sýralamasýnda ilk %15'e girildiði yazýlacaktýr. 10. LÝSANS PROGRAMINI TAMAMLAMA SÜRESÝ Bu alanda lisans öðrenimini tamamlama süresini belirten seçenek iþaretlenecektir. 11.YÜKSEK LÝSANS DURUMU Bu alanda yüksek lisans durumunu belirten seçenek iþaretlenecektir. 12.GÝRDÝÐÝNÝZ SINAVLAR Bu alanda, girdiðiniz LES, ALES veya TUS sýnavlarýna ait puanlarýnýzý yazýnýz. 13.TERCÝHLER Formun bu alaný Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te gösterilen programlardan tercih edilenlerin, istek sýrasýna göre belirtilmesi için ayrýlmýþtýr. Bir aday yalnýz mezun olduðu alan veya alanýn alt dallarýna verilen kontenjanlar arasýndan, koþullarý karþýlamak þartýyla (Bk.1.4 ve 2.1), Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'ten toplam en çok 10 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanýlmasý zorunlu deðildir. Tercihlerin dikkatle yazýlmasý gerekmektedir. Yanlýþ yazýlan tercihler geçersiz sayýlýr. Yanlýþlýkla bir program yerine diðer bir programýn yazýlmasý durumunda, yazýlan program tercih edilen program gibi iþlem görür. Tablo-6'da "Hangi Programlarý Bitirenlerin Baþvurabileceði" sütununda yer alan kendi mezuniyet alanýnýzýn karþýsýndaki alanlarýn dýþýndaki alan/alt dallardan (programlardan) tercih yapýldýðý takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlýþ yazýlmasýnýn sonuçlarýndan aday sorumludur. Aday Bilgi Formu elektronik ortamda teslim edildikten sonra tercihlerde deðiþiklik yapýlmaz. Seçme iþleminde, yeterli puana sahip olunmasý koþuluyla tercih sýrasý önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen dallarýn en çok istenilenden baþlanmak üzere sýralanmasý uygun bir yoldur. 14.YAZIÞMA ADRESÝ 15.TELEFON NO 16.E-POSTA ADRESÝ (varsa) Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. 17.ASKERLÝK DURUMU Askerlik durumunu belirten seçenek iþaretlenecektir. Daha önce yoklama kaçaðý veya bakaya durumuna düþmüþ olan adaylar varsa bunlar, 1111 sayýlý Kanunun 35. maddesinin E fýkrasýndaki "Ancak bu Kanunun 86. (yoklama kaçaðý) veya 89. (bakaya) maddelerinin birinden soruþturma açýlan yükümlüler sevk tehiri taleplerinden önce askerlik þubelerine müracaat ederek haklarýnda beraat veya takipsizlik kararý aldýrmalýdýrlar. Aksi halde yerleþtirilseler dahi sevk tehiri iþlemi yapýlmamaktadýr." hükmünü dikkate alarak sorunlarýný önceden çözmelidirler. 2.4 BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Baþvurma koþullarýndan (Bk.2.1) herhangi birini taþýmadýðý halde baþvuranlarýn, Baþvuruda gerçek dýþý bilgi verenlerin, Baþvuru bilgilerini eksik bildirenlerin, Yerleþtirme ücretini yatýrmayanlarýn baþvurularý geçersiz sayýlacak ve iþleme konmayacaktýr. 3

7 Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen baþvurular iþleme konur. Baþvuruda verilen bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý bilgilerdeki eksiklik ve yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarla ilgili itirazlarý dikkate alýnmaz. Yerleþtirilen adaylarýn YLSY'ye baþvurularý sýrasýnda verdikleri bilgilerin doðruluðunun belgelendirilmesi, Milli Eðitim Bakanlýðýnca istenecektir. Yanlýþ bilgi verildiðinin tespit edilmesi halinde, adaylarýn yerleþtirme sonuçlarýna iliþkin bütün haklarý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylar, Aday Bilgi Formuna yazdýklarý adres, telefon ve e-posta adreslerindeki deðiþikleri derhal dilekçe ile MEB'e bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir bildirim yapmadýklarý taktirde, eski adres, telefon ve e-postalarýna yapýlacak her türlü bildirim þahýslarýna yapýlmýþ sayýlacaktýr. 3. YERLEÞTÝRME 3.1 Yerleþtirme iþleminde, adaylarýn LES puaný ALES puanýna dönüþtürülecek (LES / ALES dönüþümü yapmak isteyen adaylar adresini kullanabilirler.) ve ALES puaný olarak iþleme tabi tutulacaktýr. 3.2 Yerleþtirme Ýþlemi adaylarýn ALES puanlarý ve TUS puanlarý esas alýnarak ve en yüksek puandan baþlamak üzere kontenjan sayýsý kadar yapýlacaktýr. 3.3 Programlara yerleþtirme iþleminde puan en önemli rolü oynamaktadýr. Örneðin, P programýný Aday A birinci tercihinde, Aday B üçüncü tercihinde göstermiþ olsun. Aday B nin puaný aday A dan yüksekse, ayrýca P programý için puaný yeterliyse ve aday B ilk iki tercihine puaný yetmediði için seçilmemiþse P programýna aday A deðil, puaný yüksek olduðu için aday B seçilecektir. 3.4 Ayný programý tercih etmiþ olan adaylarýn puanlarýnýn eþit olmasý durumunda söz konusu programý daha üst tercihinde gösterene; eþitlik yine sürdüðü takdirde doðum yýlý büyük (yaþý küçük) olan adaya öncelik verilecektir. 3.5 LES (ALES'e dönüþtürülmüþ), ALES veya TUS'a birden fazla girmiþ adaylarýn yerleþtirmeye esas olacak puanlarýnýn hesaplanmasýnda bu sýnavlarda aldýklarý en yüksek ilgili puaný kullanýlacaktýr. Þimdiye kadar yapýlmýþ olan 2005 Aralýk, 2006 Mayýs, 2006 Aralýk LES sonuçlarýnýn ALES'e dönüþtürülmesi veya 2007 Mayýs döneminde yapýlan ALES'ten tercih edebileceði programýn puan türünden en az 80 ve üstü puanlardan en büyüðü geçerli sayýlacaktýr. 3.6 Kýlavuzda yayýnlanan tablolarda yer alan bilgiler T.C.Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýndan gönderildiði þekilde yayýnlanmýþtýr. Bu tablolarýn içeriði hakkýnda ilgili kurumlardan bilgi alýnabilir. 4. YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI Adaylar bir programa yerleþtirilip yerleþtirilmediklerini adresinden ayrýca duyurulacak tarihte öðreneceklerdir. 5. KONTENJANLARA YERLEÞTÝRÝLENLERÝN YAPACAKLARI ÝÞLER 5.1 Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3 te belirtilen alanlara yerleþtirilen adaylarýn belgelerinin incelenerek deðerlendirilebilmesi için aþaðýdaki belgeleri "T.C.Milli Eðitim Bakanlýðý Yükseköðretim Genel Müdürlüðü Bakanlýk Merkez Bina 6.Kat A Blok Bakanlýklar ANKARA" adresine eksiksiz ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Ýstenen belgeler; a) Nüfus Cüzdaný fotokopyasý, b) Mezuniyet belgesi veya diploma örneði (noter veya üniversite tarafýndan onaylý), c) Not ortalamasýný gösterir belge (transkript) aslý veya üniversite tarafýndan onaylý örneði; not ortalamasý yetersiz olanlardan mezun olduðu bölümde mezuniyet yýlý itibariyle baþarý sýralamasýnda ilk %15'e girdiðine dair belgenin aslý, d) Yerleþtirmeye esas teþkil eden LES, ALES veya TUS puaný belgesinin (aslý veya noter tarafýndan "aslýnýn aynýdýr" þeklinde) onaylý örneði. 5.2 Adaylarýn, Sonuç Belgesinde ve yerleþtirme duyurusunda belirtilen tarihler içinde istenen belgeleri T.C.Milli Eðitim Bakanlýðý Yükseköðretim Genel Müdürlüðüne ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Ýstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde T.C.Milli Eðitim Bakanlýðýna ulaþtýrmayan adaylar ile inceleme sonucunda baþvuru için belirtilen koþullara uymadýðý tespit edilenler, bu seçimden doðan tüm haklarýný yitireceklerdir. 4

8 5.3 Yerleþtirilen adaylarýn MEB tarafýndan belgelerinin deðerlendirilmesinden sonra adaylara yapmalarý gereken diðer iþlemler ile bursun kullandýrýlma þekli ve takvimi adresinde ayrýca duyurulacaktýr yýlý içerisinde baþlýyacak þekilde okul kabul belgesi (akseptans) temin etmiþ adaylar, belgelerini teslim ettikleri tarihi müteakiben öðrenimlerinin baþlama tarihine göre yurt dýþýna gönderileceklerdir. 5.5 Eðitim dili Ýngilizce olan ülkelerde öðrenim yapmaya hak kazanan ve yeterli dil puaný olmayan adaylar, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirlenen takvim uyarýnca Ýngilizce seviye tespit sýnavýna alýnacaklardýr. Yeterli seviyede Ýngilizce bilmeyen adaylarýn (öncelikle yurtiçinde) T.C.Milli Eðitim Bakanlýðýnca organize edilecek dil kurslarýna katýlmalarý zorunludur. Dil kurslarý, seviye tespit sýnavýnda alýnacak puana göre kurlar halinde düzenlenecektir. Kurs bitimini takip eden 3 ay içerisinde MEB tarafýndan kabul edilen üniversitelerin istediði TOEFL (Ýnternet tabanlý 79-80, bilgisayar tabanlý 213, yazýlý 550) puanýnýn alýnmasý gerekmektedir. Yurtiçinde ya da yurtdýþýnda verilecek dil öðreniminin süresi en fazla bir yýldýr. Bir yýl içinde gerekli puaný alamayanlarýn bursluluk haklarý iptal edilir. 5.6 Dil eðitiminin bitiminde ilgililerin yüksek lisans öðrenimine baþlamalarý veya baþlayacak ilk döneme kabul almalarý þarttýr. 5.7 Bursu almaya hak kazanan adaylarýn, en geç 2008 yýlý içerisinde baþlayacak þekilde saðlayacaklarý kabul belgelerini öðrenime baþlayacaklarý tarihten 3 ay önce MEB'e vermiþ olmalarý gerekmektedir. 5.8 Öðretim dili Ýngilizce olan ülkeler dýþýnda öðrenim yapmaya hak kazanacak öðrenciler doðrudan yurtdýþýna gönderileceklerdir. Bu eðitim için verilecek süre en fazla bir yýldýr. 5.9 Öðrenim yapýlacak ülke dilinin öðretimi ile ilgili programlarda öðrenim yapmaya hak kazanan adaylara ayrýca dil öðrenimi için süre verilmeyecek; Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirlenen takvime göre doðrudan yüksek lisans seviyesinde öðrenime baþlamalarý istenecektir TPAO adýna bursu almaya hak kazanacak adaylarýn, TPAO tarafýndan belirlenecek yurtdýþýndaki üniversitelerden kayýt-kabul belgesi temin etme sorumluluðu kendilerine aittir. Belirlenen üniversiteler dýþýndaki üniversitelerden temin edilecek kayýt-kabul belgeleri deðerlendirmeye alýnmayacaktýr TPAO adýna verilen burs ile yurtdýþýnda öðrenim yapmaya hak kazanacak adaylarýn T.C. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yaný sýra ilgili kurumca istenebilecek diðer iþlemleri yapmalarý ve belgeleri tamamlamalarý gerekmektedir. TABLOLAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR 1. Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ile bazý kamu kurumlarýnýn ve TPAO'nýn uzman personel ihtiyacýný karþýlamak amacýyla lisansüstü öðrenimi görmek üzere yurtdýþýna öðrenci gönderilecek alanlar, puan türleri ve kontenjanlarý ile birlikte Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'de gösterilmiþtir. 2. Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'den toplam en çok 10 tercih yapýlabilir. Tercihlerin tümünün kullanýlmasý zorunlu deðildir. 3. Tercih yapýlmadan önce, mezun olunan lisans programý Tablo-5'den saptanmalý ve hangi programlarý bitirenlerin hangi alanlara (programlara) baþvurabileceklerini gösteren Tablo-6A, Tablo-6B ve Tablo-6C dikkatle incelenmelidir. Tablo-5'den kodlanan lisans programýndan mezun olanlarýn, Tablo-6A, Tablo- 6B ve Tablo-6C'de belirtilen baþvurabilecekleri alanlarýn dýþýndaki alanlardan (programlardan) yaptýklarý tercihler iptal edilecektir. 4. Tablo-6A, Tablo-6B ve Tablo-6C'de burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi programlarý bitirenlerin baþvurabilecekleri gösterilmektedir. Bitirilen program bu tablonun deðiþik yerlerinde geçmekte olabilir. Tercih etmeyi düþünülen alanlar (programlar) ile ilgili karar verilmeden önce, bu tablonun tümünün incelenmesi adayýn yararýna olacaktýr. 5. Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'de Puan Türü sütununda yer alan *** iþareti olan programlar için puan türü ayrýmý ( SAY, SÖZ ve EA) yapýlmamýþtýr. 5

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2006 1. GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR Bu Kılavuz,

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU 2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu Kýlavuz "Kamu Görevlerine Ýlk defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YDUS 2007 EKÝM DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli ve 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı