FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKI YARATAN ÝNSANDIR..."

Transkript

1 FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

2 Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ, konusunda uzman kiþilerin doðru iþi yaptýklarý firmalarda insan faktörü baþarý grafiðini yükseltmede belirleyici olur. LOGO Ýnsan Kaynaklarý uygulamasý verimli insan gücü ile firma ve kurumlarýn misyon ve hedeflerine ulaþmalarýna yardýmcý olmayý, iþgücü maliyetlerini azaltmayý hedefler. Uygulama, kapsamlý ve kurum ihtiyaçlarýna kolaylýkla cevap verebilen esnek yapýsý ve üstün ürün özellikleri ile insan kaynaklarý çalýþanlarýnýn ofis yükünü azaltýr, çok çeþitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterir. LOGO Ýnsan Kaynaklarý çalýþanlarýn kendilerine en uygun pozisyonlarda çalýþmalarýný saðlayarak hem motivasyonlarýný artýrýr hem de departmanlarýn birbiri ile uyumlu çalýþmasýný saðlayarak kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adým ve kurallarýn oluþturulmasýna olanak tanýr. LOGO Ýnsan Kaynaklarý modüler bir yapýdan oluþmakta olup temel modül Sicil Yönetimi dir. Ýstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama Bordro, Eðitim Yönetimi, Kurumsal Planlama, Eleman Seçme ve Yerleþtirme Sistemi, Kariyer Planlama, Zaman Planlama, Performans Yönetimi ve IK WEB gibi kurumun ihtiyaç duyduðu modüller ile zenginleþtirilerek geliþime açýk yapýsý ile Ýnsan Kaynaklarý na kademeli geçiþ yapma olanaðý sunar. LOGO Ýnsan Kaynaklarý sunduðu esnek yapý ve zengin ürün özelliklerinin yaný sýra kolay kullanýmý, kýsa öðrenme süresi, basit ve çabuk þekilde uyarlanabilirliði ile de kurumlarýn bilgi teknolojilerine yaptýklarý yatýrýmdan maksimum fayda elde etmelerini saðlar.

3 Sicil Yönetimi Etkin Personel Bilgisi Takibi... Ýnsan Kaynaklarý uygulamasýnýn temelini oluþturan Sicil Yönetimi modülü ile kurum çalýþanlarýnýn iþe giriþ ve çýkýþ iþlemlerinin yaný sýra çalýþanlara ait çok detaylý bilgi takibi yapýlýr. Sicil Yönetimi ile amaçlanan insan kaynaklarý çalýþanlarýnýn ofis yükünü azaltmak, çok çeþitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlarda yön gösterici olmaktýr. Ýnsan Kaynaklarý uygulamasýnýn en önemli özelliklerinden biri esnek yapýsýdýr. Kurumlar kendi yapýlarýna göre çok sayýda alan ve parametreyi tanýmlayabilir. Bu esneklik kullanýcýlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda çalýþanlarý ile ilgili bilgi takibini saðlýklý bir þekilde yapmalarýna olanak tanýr. Kurum çalýþanlarýna ait çok detaylý ve etkin bilgi takibi yapar, Çalýþanlara ait saðlýk bilgilerinin takibini yapar, Ýþe giriþ ve çýkýþ iþlemlerini kolaylýkla takip eder, Çalýþanlarýn eðitim ve yetkinlik bilgilerini kurum içinde aldýklarý eðitimler sonucunda otomatik olarak günceller, Kullanýcý tanýmlý alanlar sayesinde kurumun ihtiyacý doðrultusunda çalýþanlarla ilgili bilgileri takip eder, raporlar ve istenirse puantaja yansýtýr, Sicil kartý üzerinde fotoðraf veya imza gibi görsel bilgi saklanabilir, Dokümantasyon takip özelliði ile sicil kartýndan istenilen dosyalara kolaylýkla ulaþýr, Toplu ücret ayarlama ile zaman tasarrufu saðlar ve unutmalarý engeller, Zaman izli kayýtlar sayesinde tüm sicil ve kanun bilgilerindeki deðiþikliklere, atamalar ile ilgili bilgilere eksiksiz olarak ulaþýr, geçmiþe yönelik saðlýklý raporlama olanaðý sunar, Kapsamlý eski personel takibi ile iþe tekrar alýnan personelin iþlemlerini ayný sicil kartýndan ve ayný sicil numarasý ile takip ederek, tekrar bilgi giriþini önler, Sicil kartýndaki bilgileri, ilgili kiþilere elektronik posta ile göndererek zaman tasarrufu saðlar.

4 Kurumsal Planlama Ýþ Ýliþkilerinde ve Organizasyonda Uyum Kurumsal Planlama modülü ile kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için temel adým ve kurallar oluþturulur. Kurumsal Planlama modülü, kurumlarýn amaçlarýna ulaþabilmesini saðlamak için hangi fonksiyonlarýn gerektiðinin belirlenmesini, bu fonksiyonlarý paylaþan departmanlarýn birbirleri ile uyumlu çalýþmasýný ve insan kaynaklarý unsurunun bu bölümlerde en etkin þekilde kullanýlmasýný hedefler. Ýþ tanýmlarý ile çalýþanlarýn eðitim ve performans deðerlemesinde kullanýlan bilgi, eðitim, tecrübe, yetenek gibi belirleyici kriterlerini saptar, Kurum yapýsýna uygun iþ tanýmlamalarý ile eðitim, performans ve ücret dengelerini oluþturur, Motivasyon ve iþgücü verimliliði artýþý ve çalýþan maliyetlerinde optimizasyon saðlar, Ücret ve basamak tanýmlamalarý ile ücret ve yükselme politikalarýný belirler, Pozisyon aðacý ile kurumlarýn hiyerarþik ve fonksiyonel organizasyonlarýný dinamik bir sürece taþýr, zaman içerisinde deðiþen ve geliþen koþullara ayak uydurur, Dinamik organizasyon yapýlarý ve zaman izli kayýtlar ile senaryo oluþturarak kurum için en uygun yapýyý belirler, Norm kadro ve doluluk oranlarý ile kurumun istihdam politikalarýný ve eleman seçme ve yerleþtirme sürecini þekillendirir, Kadro planlama ve açýk kadro ihtiyacý belirleme ile iþgücü planlamalarýna yönelik senaryolar üretir, Açýk kadro planlama ile iþgücü açýklarýný belirleyip gerekli kaynaklarý temin eder.

5 Bordro Bordro Ýþlemlerine Kesin Çözüm Bordro modülü ile ücretlendirme politikalarý belirlenir, puantaj kartlarý oluþturulur. Kapsamlý yapýsý ve özellikleri ile kurumlarý mevzuat bilgisi gerektiren karmaþýk yasal prosedürlerle uðraþmaktan ve rutin iþlemlerden kurtarýr. Sigortalý personelin yasal iþlemlerinde kesin çözüm sunmakla kalmayýp, standart uygulamadan farklýlýk gösteren maden, deniz, basýn-yayýn iþ kollarýnda çalýþan ve yabancý uyruklu iþçi çalýþtýran kurumlarýn ihtiyaçlarýný da tam olarak karþýlar. Dövizli yapýsý, mevzuat deðiþikliklerinin gerektirdiði yeni uygulamalarýn kýsa sürede uygulamaya eklenme güvencesi ve ürün özellikleri ile Bordro modülü kurumlara, çalýþanlarýna saðlýklý ödeme yapma olanaðýnýn yaný sýra iþgücü ve zaman tasarrufu da saðlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandýðý ve 657 sayýlý kanuna tabi çalýþanlar için mevzuata tam uyumlu bir bordro çözümüdür, Puantaj ve ücret bilgilerini tablolama aracý ve yöntemleri ile daha hýzlý ve esnek þekilde iþleyebilir ve tek iþlem ile programa aktarýr, Dövizli maaþ, borç/avans ve raporlama iþlemleri yapar, Hesaplama dönemlerini ödeme gününe göre oluþturur (ayýn 1 i, 15 i vs), Aylýk Prim ve Hizmet Belgesi, E-bildirge hazýrlar, Ýþ yeri bazýnda dönem kapatarak, puantaj hesaplayabilir, Ayný gruba baðlý tüm kurumlarýn bordro iþlemlerini tek bir yerden toplu olarak takip eder, Puantaj öndeðerleri ile puantaj hesaplamalarýnda zaman tasarrufu ve verimlilik artýþý saðlar, Puantaj hesaplamalarýnda formül kullanýmýyla haklarýn, ödemelerin ve puantaj deðerlerinin hepsi ya da çoðu ayný olan çalýþanlarýn her biri için ayrý ayrý hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapar, Resmi Ýþlemlerin takibini ve raporlamasýný yapar, Tahakkuk toplamlarý, masraf merkezi daðýtým raporu, kýdem ihbar yükü gibi iþ akýþýný kolaylaþtýracak ve hýz kazandýracak raporlar alýr, Çalýþanlarýn maaþ bordrolarýný elektronik posta ile gönderir, Ýþten çýkýþ iþlemleri sýrasýnda ise kýdem ve ihbar tazminatý hesaplar ve istenilirse fark bordrosu hazýrlar, Asgari ücretin SGK taban matrahýnýn altýnda kalmasý durumunda hesaplamalar yapar ve bunu bordroya otomatik yansýtýr, Bankalara otomatik ödeme emri çýkartan elektronik banka sistemi ile pratiklik ve zaman tasarrufu saðlar, Tiger2 ve Unity2 ile entegrasyon sayesinde bordro ve borç iþlemlerini muhasebeleþtirerek zaman tasarrufu saðlar, Kullanýcý tanýmlý alan ve tablolar ile özelleþtirme imkaný saðlar, Hatýrlatýcý ile tüm resmi bildirgelerin son basým tarihleri ve zaman aþýmlarý konusunda uyarý ve bu menüden ilgili iþleme doðrudan eriþim saðlar.

6 Zaman Planlama Ýnsan Gücünün Zamanýnýn Etkin Yönetimi Çalýþanýn zamanýnýn iyi planlanmasý insan kaynaklarý yönetiminin toplam verime katkýsý olan kritik süreçlerinden biridir. Bilgi çaðý, otomasyon süreç verimliliðini artýrýrken gerçekleþtirme sürelerini de önemli bir þekilde azaltmýþ ve zaman planlamasýndaki hassasiyeti kritik bir þekilde artýrmýþtýr. Bu ihtiyaçlara karþýlýk vermek üzere tasarlanmýþ olan Zaman Planlama modülü esnek yapýsý ve pratik kullanýmý ile kurumlarýn, çalýþan zamanýný en iyi þekilde planlamasýný ve kontrol etmesini saðlar. Ýzin yönetimi insan kaynaklarý çalýþanlarýnýn iþ yükünü azaltýrken tüm çalýþan aktivitelerinin planlanýp, kontrol edilmesi kurumlarýn deðerli insan gücünün zamanýný en iyi þekilde yönetmelerini ve verimliliklerini artýrmalarýný saðlar. Ýzin devri uygulamalarýný takip ve kontrol eder, Çalýþma günleri ve çalýþma takvimlerinin oluþturulmasý ile saðlýklý aktivite planlamasý ve izin hesaplamasý yapar, Alternatif izin tablolarý oluþturur, Aktivitelerden bordroya yansýtýlmak istenenleri (ücretli ve ücretsiz izin, fazla mesai gibi) Bordro ve Zaman Yönetimi modüllerinin tümleþik çalýþmasý sayesinde otomatik puantaj oluþturur, Sýnýrsýz sayýda aktivite tanýmý ile kurum faaliyetlerini planlar, Kritik gruplarýn belirlenmesi ile kurum içindeki iþlerin kesintisiz sürmesini saðlayacak planlama ve kontrolleri yapar, Kurum içerisinde iþ kanununun belirlediði koþullara ek ihtiyaç durumunda alternatif izin grup þablonlarý oluþturur, Kurumlarýn çalýþanlarýnýn ücretli/ücretsiz izinlerine ait çeþitli bilgileri tutmakla yükümlü olduklarý izin defteri ni otomatik oluþturur, Çalýþanlarýn hak ettikleri ve kullandýklarý izinleri sadece yýl bazýnda deðil, geçmiþe doðru da takip eder, Kurumun standart çalýþma takviminin dýþýnda farklý çalýþan gruplarý için ayrý çalýþma günleri ve saatleri alternatif takvim olarak tanýmlayarak vardiya takibi yapar. Aktivite Süre ve Süreç Kontrolleri Aktivite süreleri en az ve en fazla gün ile kýsýtlanarak uygulama sýrasýnda çeþitli kontroller gerçekleþtirilir. Ayrýca ilgili aktivitelerin geriye doðru kontrolü yapýlara amacýn dýþýnda kullanýlmasý engellenir ve istenirse bordroya ücret kesintisi olarak yansýtýlýr. Bu kontrollerin kullanýmlarý þu þekilde örneklendirilebilir: Çalýþanlarýn yýllýk izinlerini bir kerede 2 günden kýsa veya 15 günden fazla kullanmamasý, Yol izninin bir seferde en fazla 2 gün olmasý, Þehir dýþýnda görev yapan kiþinin görev süresinin uzamasý durumunda aþan süre için kiþiye görev tazminatý ödenmesi, Yýllýk mazeret izninin 30 günü aþmasý durumunda aþan sürenin kiþinin bordrosuna kesinti olarak yansýtýlmasý.

7 Eðitim Yönetimi Verimli Ýnsan Gücü ile Rekabette Bir Adým Ýleri... Eðitim Yönetimi ile amaçlanan, çalýþanlarýn görevlerini en iyi þekilde gerçekleþtirebilmeleri için gereken bilgi ve beceri gereksinimlerini saðlamaktýr. Ýnsan gücünün tüm kurum ve firmalarda rekabet avantajý olarak öne çýktýðý günümüzde kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ, konusunda uzman çalýþanlar verimli insan gücünün temelidir. Tüm pozisyonlar için kritik bilgi ve becerileri saðlayarak iþte verimliliði artýrýr, Zaman içinde verilen yeni görevler için ihtiyaç duyulan eðitimleri belirler, Eðitim fýrsatýnýn her çalýþana tanýnmasýný saðlayarak motivasyonu artýrýr, Esnek yapý sayesinde kuruma uygun þirket içi ve þirket dýþý eðitimleri tanýmlar ve takibini etkin bir þekilde saðlar, Çift yönlü eðitim-yetkinlik iliþkisi sayesinde çalýþanlarýn geliþimini saðlar ve eksik yetkinliklerin ortaya çýkaracaðý riskleri ortadan kaldýrýr, Sicil kartýnda eðitim sonrasý yetkinlik seviyesinin otomatik olarak güncellenmesiyle unutmalarý engeller ve kolaylýkla güncel bilgiye ulaþýr, Eðitim ders notlarýný istenilen dosya tipinde saklayabilir, Eðitim sonucunda sýnav veya test uygulanabilir, Eðitimi deðerlendirmek için sorular girilebilir, Otomatik ve toplu eðitim talep planlama ile zaman tasarrufu saðlar ve çalýþanlarýn eðitim ihtiyaçlarýný ayrýntýlý olarak deðerlendirir, Katýlýmcýlarýn eðitim yeri ve eðitmeni deðerlendirmeleri ile eðitim kalitesini artýrýcý göstergeler elde eder, Eðitim bilgilerinin eðitime katýlanlara ve yöneticilere elektronik posta ile toplu olarak aktarýlmasýyla zaman tasarrufu saðlar.

8 Eleman Seçme ve Yerleþtirme Doðru Ýþe Doðru Eleman Günümüzde insan, tüm kurum ve firmalara rekabet avantajý sunan en önemli faktör olarak öne çýkmaktadýr. Eleman seçme ve yerleþtirme sistemi de, insan kaynaðýnýn verimli kullanýlmasý sürecinin baþlangýcýdýr. Bu modülün temel amacý, baþvuru bilgilerinden iþe alma aþamasýna kadar otomasyonu tüm sürece yayarak insan kaynaklarý departmanýnda çalýþan kiþilerin zaman problemini çözmek, yöneticilerin iþe alma sürecinde karar almalarýný kolaylaþtýrmak ve en önemlisi doðru iþe doðru eleman almaktýr. Eleman Seçme ve Yerleþtirme modülü sayesinde çalýþanlarýn kendilerine en uygun pozisyonlarda çalýþmalarý saðlanarak hem motivasyonlarýnýn artmasý, hem de iþyerinin baþarý grafiðinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Çalýþanlarýn kendilerine en uygun pozisyonlarda çalýþmalarýný saðlayarak motivasyon artýþý saðlar, Ýþe kabul edilen adaylarýn sicil bilgilerini baþvuru kartýndan sicil kartýna otomatik olarak aktararak zaman tasarrufu saðlar ve hatalarý engeller, Eleman seçme ve yerleþtirme prosesinde süreç yönetimi ile proje oluþturur, maliyetlerden ve süreden sapmalarý kolaylýkla kontrol altýna alýr, Otomasyonu tüm eleman seçme ve yerleþtirme sürecine yayarak insan kaynaklarý çalýþanlarýna zaman tasarrufu saðlar, Esnek filtreler ile istenilen özelliklere sahip adaylara kolaylýkla ulaþýr, Baþvuru Uygunluk Analizi ile yöneticilere doðru elemaný seçmede kolaylýk saðlar, Doküman takip özelliði ile adaylara ait tüm bilgileri saklar, Duyuru ve Görüþme Planlarý ile iþ ilaný ve adaylar ile görüþme sürecinin takibini yapar, Referans Bilgileri takibi ile güvenilirlik saðlar, Toplu iþlemler ile zaman tasarrufu ve kolaylýk saðlar, Esnek filtreler ile istenilen özelliklere sahip adaylara kolaylýkla ulaþýr, Süreç yönetimi ile proje oluþturur, maliyetlerden ve süreden sapmalarý kolaylýkla kontrol altýna alýr, Yanýt mektubu ve elektronik posta ile cevap gönderir, uygun olan veya olmayan adaylarý browser üzerinden seçme gibi toplu iþlemler ile zaman tasarrufu ve kolaylýk saðlar, Gerekli tüm dokümantasyonun saklanmasý ve bilgilendirmenin yapýlabilmesi ile kalite odaklý çalýþma imkaný sunar.

9 Kariyer Yönetimi Örtüþen Kurum ve Çalýþan Hedefleri Sayesinde Artan Verimlilik... Kariyer Yönetimi modülü ile kurum, çalýþanlarýnýn sahip olduðu bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri sunduðu geliþme olanaklarý ile yönlendirerek insan gücünü en uygun pozisyonlarda deðerlendirir. Çalýþanýn güncel bilgi, beceri ve yetenekleri belirlenerek bir kariyer stratejisi doðrultusunda ne yapmak istediðine, nerede ve nasýl yapmak istediðine yardýmcý olmak hedeflenir. Geleceðe yönelik çalýþan ihtiyaçlarýný iç kaynaklardan saðlayarak çalýþan motivasyonunu artýrýr, Eleman Seçme ve Yerleþtirme modülüne girdi saðlanarak iç kaynak ile karþýlanamayan ihtiyaçlarýn kýsa sürede dýþ kaynaklardan karþýlanmasýna olanak tanýr, Kadro yedekleme ile kritik pozisyonlarda oluþabilecek boþ kadrolara kýsa sürede atamalar ile iþlerin kesintisiz devamýný saðlar, Kariyer görüþmelerinin takibi yapar, Yöneticilerin kariyer önerilerini takip eder, Kariyer hedefleri doðrultusunda çalýþanlarýn yetkinliklerinin geliþtirilmesi için performans hedeflerinin oluþturulmasý ve eðitim planlarýnýn yapýlmasýný saðlar, Kurum için yöneticilik potansiyeli olan çalýþanlarý belirler, üst düzey pozisyonlara iç kaynak saðlar, çalýþanlar ile kurumun ihtiyaçlarýný denkleþtirir, Ýþ aileleri ile teknik, davranýþ, iþ tanýmý gibi açýlardan birbirine benzer olan ve aralarýnda bir iliþki bulunan pozisyonlarý gruplar, Kurumdaki tüm pozisyonlarýn yer aldýðý kariyer matrisi ile hangi pozisyonlardan hangi pozisyonlara geçiþ yapýlabileceðini belirler, Kurumsal Analiz bölümü organizasyon þemasý üzerinden kurumla ilgili mevcut durumu incelemeye ve geleceðe yönelik planlamalar yapmaya olanak tanýr, Kariyer planý ve kiþisel kariyer planlama olanaðý saðlar.

10 Performans Yönetimi Hedefe Odaklý Çalýþma ve Yetkinlik Yönetimi Performans deðerlendirme, tüm kurum (çalýþanlar, yöneticiler, insan kaynaklarý, üst yönetim) için oldukça kritik bir konu olup, doðru uygulandýðý takdirde kurum içinde verimlilik artýran bir unsurdur. Etkin bir performans deðerlendirme için yöneticiler performans deðerlendirme sürecini gözlem ve hükümlere dayandýrmak yerine daha bilimsel ve tüm þirket çalýþanlarý tarafýndan kabul edilebilir nesnel bir sistem üzerine kurmalýdýrlar. Performans Yönetimi modülü çalýþanlarýn yöneticileri, bölüm ve diðer bölümlerdeki iþ arkadaþlarý tarafýndan deðerlendirilerek edindikleri bilgiler doðrultusunda liderlik özellik ve yetkinliklerinin geliþtirmesine yardýmcý olur. Performans deðerlendirme süreci ve sonuçlarý, geliþmesi gereken yetkinliklerin ve güçlü yönlerin farklý perspektiflerden deðerlendirilmesine olanak tanýyarak çalýþanlarýn geliþimini olumlu yönde etkiler. Performans deðerlendirme çalýþanlarýn kontrolü için kullanýlabileceði gibi; çalýþanýn hedefleri üzerine odaklanarak, performansýný düþürecek problemlerin ortadan kaldýrýlmasýna ve gelecekteki eðitim ihtiyaçlarýnýn belirlenmesine olanak tanýr. Kurumlarýn yapýsýna uygun performans yönetimi sistemini esnek yapý sayesinde Ýnsan Kaynaklarý uygulamasý içinde tanýmlayarak takip eder, Bütün çalýþanlarýn, proje takýmý üyelerinin, tedarikçilerin, iç ve dýþ müþterilerin katýlýmý temeline dayanan 360 derece geri bildirim ya da baþka bir deyiþle çoklu deðerlendirme sistemini mümkün kýlan Performans Yönetimi Modülü ile daha etkin bir performans deðerlemesi yapar, Performans kayýtlarýný yöneticilere elektronik posta ile göndererek performans yönetimi sürecinde zaman tasarrufu ve kolaylýk saðlar, Sicil Yönetimi ile entegrasyon sayesinde sicil kartlarýndaki ödül/ceza bilgilerinin ve performans bilgilerinin saklanmasý ile her zaman güncel bilgiye ulaþýr, Bordro modülü ile entegrasyon sayesinde puantaja yansýtýlabilen hak edilmiþ ödül ve cezalar ile zaman tasarrufu saðlar, Eðitim yönetimi ile entegrasyon sayesinde çalýþanlarýn geliþim planlarýný ve eðitim taleplerini oluþturmada kolaylýk saðlar, Geçmiþ performans kayýtlarýna kolaylýkla ulaþarak çalýþanlarýn geliþimlerini izler.

11 Ýnsan Kaynaklarý WEB Ýnsan Kaynaklarý Web ile Bilgiye Her Yerden Güvenle ve Hýzla Ulaþýn Ýnsan Kaynaklarý uygulamasýnýn çalýþanlar tarafýndan benimsenmesi için sistemin anlaþýlýr ve kullaným alýþkanlýklarýna uygun olmasý çok önemlidir. Ýnsan Kaynaklarý Web sayesinde kurum içi ve dýþý olarak uzak uçlardan internet/intranet eriþimi kullanýlarak kaynak planlama, proje geliþim takibi, masraf giriþi iþlemleri yapýlabilmektedir. Ýnsan Kaynaklarý Web ile tüm çalýþanlar hem kendi bilgilerine hem de Ýnsan Kaynaklarý fonksiyonlarýna firma dýþýnda olsalar dahi eriþebilir, bilgi giriþlerini ve güncellemeleri gerçekleþtirebilirler. Çalýþanlar düzenlenecek eðitimleri uzaktan takip edebilir, yöneticiler çalýþanlarýnýn performanslarýný izleyip online olarak eðitim talebinde bulunabilirler. Ayrýca kadro talepleri de online olarak sisteme girilebilir ve yönetici onayý ile insan kaynaklarý departmanýna aktarýlýr. Çalýþanlarýn personel ve kimlik bilgilerini deðiþtirme ve inceleme imkaný saðlar, Çalýþan yetkinlik, izin ve puantaj bilgilerinin izlenmesini saðlar, Borç /avans talebi yapýlmasý, taleplerin izlenmesi /onaylanmasý gibi olanaklar tanýr, Bordro Zarfýný görüntüler ve çýktýsýný alýr, Eðitim talebi yapar, taleplerin izlenmesi /onaylanmasýna imkaný verir, Düzenlenen ve planlanan eðitimlerin izlenmesini saðlar, Performans deðerlendirme iþlemleri ve sonuçlarýnýn izlenmesine olanak saðlar, Kariyer Planlarýnýn girilmesi, planlarýn izlenmesi / onaylanmasýný saðlar, Açýk kadro talepleri, mevcut taleplerin izlenmesi / onaylanmasýný saðlar, Þirket projelerinin izlenmesi, planlarýn yapýlmasý ve aktivitelerin takibi yapar, Ýþ ve maaþ avans talepleri ve onayýna olanak tanýr, Ýþ akýþ ve onay süreçleri otomasyona geçerek ihtiyaca uygun kullanýcý arayüzü ile kurumlarýn toplam verimliliðine katký saðlar.

12 Analiz ve Raporlama Araçlarý ile Deðerli Kurumsal Verilerinizi, Doðru ve Zamanýnda Kararlar Ýçin Paylaþýlan Bilgilere Dönüþtürün... Günümüz iþ dünyasýnda bilgi en önemli güç; ancak sahip olduðunuz bilgi doðru analiz edilip raporlanmadýðý sürece sadece içinden çýkýlmaz bir yýðýn anlamýna geliyor. Teknolojinin getirdiði imkanlar sayesinde þirketler çeþitli kaynaklardan bilgi akýþýný saðlamayý baþarýyorlar, ancak etkin raporlama halen pek çok kurum için aþýlmasý gereken önemli bir engel, çünkü bilgi doðru iþlenmediði sürece karar almaya hiç bir katký saðlayamýyor. Ýnsan Kaynaklarý nýn zengin raporlama teknolojisi iþ tanýmlarý ve süreçler ile ilgili etkin yönetime olanak tanýr. Çalýþanlarýn veya insan kaynaklarý süreçlerinin risklerini belirleyerek risk analizi yapabilirsiniz. Çalýþanlarýn yetkinlikleri belirlenerek, bu yetkinliklerin olmadýðý durumlarda çalýþan verimlilik riskleri tanýmlanýr. Böylece risk ve fýrsatlara iliþkin daha açýk ve geliþtirilmiþ stratejik iþ kararlarý verebilir, operasyonel sürprizleri en aza indirebilir, daha etkin uygulamalarla kurumsal verimliliðinizi artýrabilirsiniz. Örneðin; þirketinizde 5. yýlýný dolduran çalýþanlara ödül daðýtacaksanýz, 5 yýllýk çalýþanlarýn raporunu alabilir, kaç adet ödül sipariþi vereceðinizi kolaylýkla belirleyebilirsiniz. Ya da tüm personel bilgilerine ulaþarak üniversite mezunu çalýþanlarýnýzýn tüm þirket çalýþanlarýna oranýný raporlar aracýlýðýyla kolaylýkla saptayabilirsiniz. Rapor Tasarým Aracý Rapor Tasarým Aracý ile iþlemlerinizi kaydedeceðiniz standart formlarý ve bu iþlemlerin sonuçlarýný analiz ederek gerekli kararlarý vermenizde yardýmcý olacak standart raporlarý herhangi bir programlama yapmadan kolaylýkla elde edebilirsiniz. Ayný zamanda IK için geliþtirilen teknoloji ile ürünün kurulumu sýrasýnda kullanýcýya özel rapor tasarýmlarý, danýþmanlýða ihtiyaç olmadan kýsa sürede tasarlanýr. Kolay tasarým aracý ile raporlarýnýzda çok çeþitli görsel deðiþiklikler yapabilir, þirket logosu gibi çizim ve grafikleri kullanabilir, zengin formül kullanýmý ile sistemde tutulan alanlara ek yeni alanlar ekleyebilir, elektronik posta ile bir baþka kullanýcýya raporlarý gönderebilirsiniz. Rapor Üretici Rapor Üretici ile kullanýcýlara ürün veri tabanýndaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleri ile ulaþabilme ve sonuçlarý rapor formatýnda alabilme imkaný saðlar. Böylece çok esnek raporlar tasarlayabilir, her ihtiyaca cevap verecek farklý raporlar üretebilirsiniz. Ayný zamanda Ýnsan Kaynaklarý nýn zengin içerikli ve pratik kullanýmlý Tablo Raporlarý ile SQL kullanýmýna gerek kalmadan sorgu cümlecikleri yardýmýyla sisteme girilen bilgileri geniþ kapsamlý olarak deðerlendirebilirsiniz.

13 Ýnsan Kaynaklarý Araçlarý ile Ýþ Yükünüzü Azaltýn, Kontolü Artýrýn... Ýnsan Kaynaklarý sizlere günlük operasyonel iþleriniz sýrasýnda zamandan tasarruf edebileceðiniz, takip ve kontrol yükünüzü azaltarak hatalarý minimize edebileceðiniz pek çok araç sunmaktadýr. Ýþ Akýþý Doküman Yönetimi Görev Zamanlayýcý Yönetim Karar Destek Sistemi Þirket süreçleriniz arasýndaki iþ akýþlarýný ve onay mekanizmalarýný tanýmlayarak, çalýþanlar ve departmanlar arasýnda saðlýklý bir iletiþim yapýsý kurar. Bu otomasyon sonucunda operasyonlar hýzlý ve hatasýz yürütülebilir, verimlilik artýþý ve karlýlýk saðlanýr. Süreçler planlý, denetlenebilir ve izlenebilir hale gelir. Onay ve kontrol iþlemleri elektronik ortamda izlenerek kaðýda dayalý veya elle yapýlan iþler azaltýlýr, iþlem maliyetleri en aza indirilir. Örneðin; çalýþanlar izin bilgilerini Ýnsan Kaynaklarýndan girebilir ve yöneticilerine hem bilgi gönderimi yapar hem de izinlerinin hýzla onaylanmasýný saðlarlar. Bu sayede çalýþanlar izin istediklerinde birçok onay prosedüründen geçip zaman kaybetmek yerine daha planlý, hýzlý ve düþük maliyetli bir onay iþlemi gerçekletirmiþ olurlar. Doküman Yönetimi ise doküman-kayýt iliþkisi kurma özelliði sayesinde ihtiyaç duyulan dokümanlarý elektronik posta ile gönderir, elektronik ortamda takip edebilir. Böylelikle dokümanlarýn kaðýda basýlmasý, kopyalanmasý, dosyalanarak arþivlenmesi gibi iþlemlerde harcanan emek, zaman ve masraflar en aza indirilerek verimlilik elde edilir, bilgi en etkin þekilde kullanýlmýþ olur. Tüm operasyonel iþlerinizi sizin adýnýza yöneten Görev Zamanlayýcý, takvime baðladýðýnýz görevlerinizi zamaný geldiðinde otomatik olarak sizin adýnýza çalýþtýrmaya baþlar, her görevin baþlangýcýnda ve tamamlanmasý durumunda uyarý verebilir, görevin tamamlanmasýyla birlikte bütün sonuçlarý ilgiliye/ilgililere elektronik posta veya SMS ile gönderir. Hatýrlatma, elektronik posta, SMS ve mesajlaþma fonksiyonlarý ile de entegre çalýþabilen görev zamanlayýcý sayesinde firma içerisinde mesajlaþmak da mümkündür. Tüm bu özellikler sayesinde gün içinde yapmanýz gereken pek çok rutin operasyonel iþlemi otomatize ederek zaman tasarrufu saðlayabilir, daha stratejik iþlerinize yoðunlaþabilirsiniz. Örneðin, bordro hesaplama adýmlarýnda Görev Zamanlayýcý sayesinde zamandan büyük oranda tasarruf edebilirsiniz. Puantaj kartý üretme veya borçlarý aktarma gibi kritik birçok bodro hesaplamasýný tanýmlayýp, belirli bir saatte bu operasyonlarýn gerçekleþmesini saðlayarak, bilgisayarýn baþýnda bu iþlemlerin yapýlmasý için saatler kaybetmezsiniz. Ýnsan Kaynaklarý nýn analiz ve raporlamada mükemmelliði yakalamak adýna getirdiði en son boyut ise Yönetim Karar Destek Sistemi Navigator sayesinde, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaþýk verileri süzüp, geniþ kapsamlý verilerden stratejik açýdan önemli bilgileri elde edebilirsiniz. Tüm çalýþanlarý þirket hedeflerine ulaþtýracak doðru kararlar verebilmek için ihtiyaç duyulan stratejik bilgileri saðlayan bu kapsamlý çözümler sayesinde maliyet tasaarufu saðlar, þirketi çevikleþtirir, bilgiyi kara dönüþtürebilirsiniz.

14 Güncel sistem ihtiyaçlarý için adresini ziyaret edebilirsiniz. Merkez/Kampüs Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Almanya LOGO BUSINESS SOFTWARE GmbH Mainzer Landstrasse Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Tel: Geliþtirme Merkezi ODTÜ Yerleþkesi Silikon Binasý Zemin Kat No: 25 ODTÜ Ankara-TÜRKÝYE Tel: Bölge Müdürlükleri Marmara Bölge Müdürlüðü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Anadolu Bölge Müdürlüðü Cinnah Caddesi No:11/3 Kavaklýdere Ankara-TÜRKÝYE Tel: Ege Bölge Müdürlüðü Þair Eþref Bulvarý Montrö Ýþ Merkezi No:35/1 No:3/402 Montrö Ýzmir-TÜRKÝYE Tel: Uluslararasý satýþ ofislerimiz için adresini ziyaret edebilirsiniz.

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ! Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı