TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý"

Transkript

1 Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1 KPSSP84 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Yönetim Bilimleri, Ýletiþim ve Ev Ekonomisi fakülte veya yüksekokullardan yada bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan mezun Diðer Koþullar: tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ Bu sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 3 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, ÝK:0,05, ÝA:0,05, ÝÞ:0,05, KY:0,05, UÝ:0,05, YD:0,3 KPSSP64 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllk eðitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýktisat, Ýþletme ve Mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurtdýþý fakültelerden mezun Diðer Koþullar: tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ Erkek adaylarýn kurumlar için merkezi eleme sýnavý tarihine kadar askerlik görevlerini yapmýþ veya bu tarihten itibaren en az bir yýl erteletmiþ olmalarý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 12 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP120 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilmler Yönetim Bilimleri, Ýletiþim fakültesi veya yüksekokullardan yada bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan mezun Diðer Koþullar: tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ Bu sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Topluluðu Uzman Yardýmcýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, UÝ:0,1, YD:0,4 KPSSP88 Öðrenim Koþulu: Fakültelerin Ziraat Mühendisliði, Veterinerlik, Gýda Mühendisliði, Uluslararasý Ýliþkiler, Ekonomi, Ýþletme, Hukuk, Ýktisat ve Su Ürünleri Mühendisliði bölümlerinin birinden mezun Diðer Koþullar: 30 yaþýný aþmamak Yeterli Ýngilizce bilgisine sahip olmak (en az KPDS: C, TOEFL: 200). 41

2 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Kontrolör Yardýmcýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1 KPSSP89 Öðrenim Koþulu: Ýktisat, Ýþletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ziraat, Ýnþaat, Makine, Elektrik Mühendisliði fakülteleri ile en az dört yýl eðitim veren ve denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki fakülte veya yüksekokullarýn birinden mezun Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak (Askerliðini yapmýþ olanlar için bu sýnýra iki sene eklenir). Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2 KPSSP8 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Ziraat ve diðer Mühendislik Fakülteleri ile Veteriner Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki öðrenim kurumlarýndan birisini bitirmiþ Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 32 yaþýný aþmamýþ Askerlik hizmetini yapmýþ veya tecil ettirmiþ Bu sýnava iki defadan baþka katýlmamýþ olmak gerekir. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, UÝ:0,1, YD:0,1 KPSSP117 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki öðrenim kurumlarýndan birisini bitirmiþ Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 32 yaþýný aþmamýþ Askerlik hizmetini yapmýþ veya tecil ettirmiþ Bu sýnava iki defadan baþka katýlmamýþ olmak gerekir. Telekomünikasyon Kurumu Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Telekomünikasyon Uzman Yardýmcýsý (GÝH) Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, ÝK:0,15, ÝÞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15 KPSSP77 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk öðrenim veren fakülte ya da yüksekokullarýn Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye, Uluslararasý Ýliþkiler, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Kamu Yönetimi ile Ýletiþim fakülteleri veya bölümlerinin birinden mezun Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 31 yaþýndan gün almamýþ Askerlik durumu tecilli yada yapmýþ 42

3 Telekomünikasyon Kurumu Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Telekomünikasyon Uzman Yardýmcýsý (THS) Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,35, ÝA: 0,1, YD:0,15 TABLO-2'nin devamý KPSSP78 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk öðrenim veren fakülte ya da yüksekokullarýn Elektrik/Elektronik, Elektronik, Haberleþme, Endüstri, Fizik, Bilgisayar, Ýþletme Mühendisliði ile Fizik ve Ýstatistik bölümlerinin birinden mezun Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 31 yaþýndan gün almamýþ Askerlik durumu tecilli yada yapmýþ Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Yardýmcýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diðer Koþullara bakýnýz. KPSSP1 Öðrenim Koþulu: Türkiye'de veya yurt dýþýnda, denkliði Yükseköðretim Kurulunca tanýnmýþ en az dört yýllýk eðitim veren yükseköðretim kurumlarýnýn; Ekonomi, Ekonometri, Çalýþma Ekonomisi, Ýþletme, Kamu Yönetimi, Ýþ Ýdaresi, Bankacýlýk, Sigortacýlýk, Hukuk, Maliye, Muhasebe, Ýstatistik, Bankacýlýk ve Finans, Uluslararasý Ýliþkiler, Endüstri Mühendisliði veya Matematik programlarýnda lisans yada yüksek lisans eðitimi almýþ Diðer Koþullar: Sýnav için baþvuru süresinin sona erdiði tarihte 30 yaþýndan büyük olmamak. Bankamýz Uzman Yardýmcýsý Meslek Sýnavýna daha önce bir defadan fazla katýlmamýþ Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Denetçi Yardýmcýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diðer Koþullara bakýnýz. KPSSP1 Öðrenim Koþulu: Türkiye'de veya yurt dýþýnda, denkliði Yükseköðretim Kurulunca tanýnmýþ en az dört yýllýk eðitim veren yüksek öðretim kurumlarýnýn; 1. grup: Ýktisat, Ýþletme, Maliye, Uluslararasý Ýliþkiler, Kamu Yönetimi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Hukuk, Muhasebe, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Bankacýlýk ve Finans, Bankacýlýk, Finans, Ekonometri, Matematik, Ýstatistik, Ýþletme Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, 2. grup: Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Elektrik -Elektronik Mühendisliði ile Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði programlarýndan lisans yada yüksek lisan eðitimi almýþ Diðer Koþullar: Sýnav için baþvuru süresinin sona erdiði tarihte 30 yaþýndan büyük olmamak. Dentçi Yardýmcýlýðý yazýlý Meslek sýnavýna bir defadan fazla katýlmamýþ veya Bankanýn herhangi bir personel alýmý sýnavýnda sözlü sýnav -mülakatta elenmemiþ Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Eðitim Araþtýrmacýsý Test Aðýrlýklarý: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diðer Koþullara bakýnýz. KPSSP1 Öðrenim Koþulu: Türkiye'de veya yurt dýþýnda, denkliði Yükseköðretim Kurulunca tanýnmýþ en az dört yýllýk eðitim veren yüksek öðretim kurumlarýnýn Ýþletme programýnda lisans yada yüksek lisans eðitimi almýþ Diðer Koþullar: Sýnav için baþvuru süresinin sona erdiði tarihte 30 yaþýndan büyük olmamak.ýngilizce, Fransýzca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak. 43

4 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Araþtýrmacý Test Aðýrlýklarý: GY:0,6, GK:0,1, ÝK:0,3, YD: Diðer Koþullara bakýnýz. KPSSP119 Öðrenim Koþulu: Türkiye'de veya yurtdýþýnda, Yükseköðretim Kurulunun denkliðini kabul ettiði bir üniversitenin Ýktisat, Ekonometri, Maliye veya Ýþletme programlarýndan mezun olmalarý veya dört yýllýk yükseköðrenimden sonra Ýktisat, Ekonometri, Maliye veya Ýþletme programlarýnda yüksek lisans eðitimi almýþ Diðer Koþullar: Sýnav için baþvuru süresinin sona erdiði tarihte 30 yaþýndan büyük olmamak. Bankamýzýn Araþtýrmacý bilim sýnavýna daha önce bir defadan fazla katýlmamýþ Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý Tarafýndan Kullanýlabilecek Diðer Puan Türleri Test Aðýrlýklarý: GY:0,6, GK:0,4 Puan Türü: KPSSP2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,1, ÝK:0,5 Puan Türü: KPSSP9 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,6 Puan Türü: KPSSP11 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,4, ÇE:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP14 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,4, HU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP15 Test Aðýrlýklarý: GY:0,35, GK:0,1, ÝÞ:0,25, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP16 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝÞ:0,45, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP19 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,65, ÝK:0,15 Puan Türü: KPSSP20 Test Aðýrlýklarý: GY:0,25, GK:0,2, ÝK:0,15, MA:0,1, MU:0,3 Puan Türü: KPSSP26 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝK:0,35, ÝÞ:0,35, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP27 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,6, ÝÞ:0,1 Puan Türü: KPSSP28 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,6 Puan Türü: KPSSP29 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, ÝK:0,2, MA:0,1, ÝA:0,1, KY:0,2 Puan Türü: KPSSP31 44

5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,25, ÝK:0,15, MA:0,1, MU:0,2 Puan Türü: KPSSP32 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, KY:0,2, UÝ:0,25, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP33 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, ÝK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP38 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,12, ÝK:0,12, MA:0,18, MU:0,18, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP41 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,3, ÇE:0,1, YD:0,2 Puan Türü: KPSSP50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP52 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP55 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, ÇE:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP60 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, KY:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP61 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP63 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP65 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÇE: 0,15, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝA:0,1, MA:0,1, Ui:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP66 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, EK:0,05, ÝA:0,05, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP71 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP72 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15 GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,15 Puan Türü: KPSSP73 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, ÝK:0,1, MA:0,1, KY:0,15, YD:0,2 Puan Türü: KPSSP74 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,1, ÝA:0,4, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP75 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,2, KY:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP76 45

6 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,75 Puan Türü: KPSSP79 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, ÝK:0,15, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP80 Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,3, ÝK:0,15, ÝÞ:0,15, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP81 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,15, ÝÞ:0,05, MA:0,05, MU:0,1, KY:0,1, YD:0,15 Puan Türü: KPSSP83 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP85 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, MA:0,1, KY:0,1, UÝ:0,1, YD:0,2 Puan Türü: KPSSP86 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP87 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,2, ÝA:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP90 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,05, KY:0,1, UÝ:0,05, YD:0,1 Puan Türü: KPSSP91 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,5 Puan Türü: KPSSP93* Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,5 Puan Türü: KPSSP94** Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, ÝK:0,1, KY:0,1 Puan Türü: KPSSP97 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, ÝK:0,5, ÝÞ:0,1, MU:0,1 Puan Türü: KPSSP98 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, ÝK:0,1, ÝÞ:0,5, MU:0,1 Puan Türü: KPSSP99 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP101 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,1, ÝA:0,35, YD:0,3 Puan Türü: KPSSP102 * Sadece ÖNLÝSANS mezunlarý için ** Sadece ORTAÖÐRETÝM mezunlarý için 46

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ 22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ Memur alım sınavı 22 Şubat 2015 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Ankara Bölgesine bağlı iller Ankara, Çankırı ve Kırıkkale dir. Görev teklifleri

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

UZMAN YARDIMCISI ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ (15 HAZİRAN 2015 VE İZLEYEN GÜNLER)

UZMAN YARDIMCISI ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ (15 HAZİRAN 2015 VE İZLEYEN GÜNLER) UZMAN YARDIMCISI ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ (15 HAZİRAN 2015 VE İZLEYEN GÜNLER) Bankamızın İstanbul da bulunan Genel Müdürlük Bölümleri ile Kurumsal Şubelerinde görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcıları

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

Almanya'da okul sistemi

Almanya'da okul sistemi Almanya'da okul sistemi Almanya'da yaşayan bütün çocukların okula gitme mecburiyeti bulunmaktadır. Okula gitme mecburiyeti, genelde çocuğun 6 yaşını doldurduğu yılın sonbaharında başlar. Okula gitme mecburiyeti,

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı