MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI"

Transkript

1 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI Prof. Dr. Z. Kazım TELLİ Doç. Dr. Cahit KURBANÖĞLU Yrd.Doç, Dr. Remil VAROL S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Makina Müh, Böl. İSPARTA ÖIİT Bu çalışmada İsparta Makina Mühendisliği bölümünde yapılan bir anket değerlendirilmiştir. Toplam 30 sorudan oluşan anket 3 ana gruba ayrılmıştır. III. ve VIL sömestri öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelenmiş, sonuçlar tablo ve diyagramlar halinde verilmiştir. Sonuç bölümünde bazı çözümler önerilmiştir. ABSRACT In this work, enquiry made at İsparta Mechanical Engineering Department has been utilised. Total 30 questions consisted enquiry has been divided in to three parts. 3rd and 7th semester students answers has been examined one by on then results have been given as tables and diagrams. Some solutions have been suggested at the results topic, 1, GİRİŞ Temel mühendislik dallarından biri olan makina mühendisliği eğitimine yeni başlamış ve bitirme aşamasına gelmiş iki öğrenci grubuna uygulanmış anket çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendisllk-Mlmarİık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirilmiştir öğretim yılında I. Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makina Bölümü olarak öğretime başlamış, 1982 yılında Akdeniz Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü haline dönüştürülmüştür. Ocak 1993'den itibaren Süleyman Demire! Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinin altı bölümünden biri olan Makina Mühendisliği Bölümünde 1992^1993 öğretim yılı itibariyle toplam 334 öğrenci öğretim görmektedir. Mevcut öğrencilerin 89 adedi normal öğretim süresini doldurmuş olmakla beraber mezun durumda değildir. Bölümde 1 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 doktor mühendis tarafından meslek dersleri verilirken temel bilimler ve yabancı dil dersleri servis öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Cünür kampüsündeki binasında dersler yürütülürken, atelye ve iaboratuvarları şehir merkezindeki eski binasında hizmet vermektedir. Anket çalışması Öğretim yılı güz yarıyılının ilk haftasında I. sınıfı tamamlayıp II, sınıftan ders almaya başlamış 57 öğrenci İle İl. sınıfı tamamlayıp III. sınıftan ders almaya 127 ~

2 başlayan 27 öğrenciye uygulanmıştır. Bundaki ana tema» mühendislik eğitiminin hemen başındaki öğrencilerle, bu eğitimi tamamlama aşamasına gelmiş öğrencilerin verdikleri cevapları karşılaştırma imkanı bulabilmektir, Ankette yer alan sorular tek oturumda her İki öğrenci grubuna aynı anda olmak üzere uygulanmıştır. Böylece öğrencilerin birbirini etkilemesi önlenmeye çalışılmlştlr. Toplam 30 sorudan oluşan anket sorulan 3 ana grupta toplanmıştır. İlk gruptaki sorular öğrencilerin sosyal durumları ve makina mühendisliğini seçmesindeki mevcut tesirleri belirlemeye yönelik iken ikinci grup sorulan kendilerine tatbik edilen eğitim öğretim sistemini ve kalitesini irdelemektir. Son gruptaki sorular mühendislik mesleğini tanıma ve belirlemek üzere seçilmiştir, İ, ANKET ÇALİŞMASİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışmanın yapıldığı saatte okulda bulunan II, ve III. sınıf öğrencilerine uygulanan anket çalışmasında, bazı sorular bazı öğrenciler tarafından cevaplanmadığından dolayı, herbir soru ve cevabı için farklı rakamlarla sonuca gidilmeye çalışılmıştır. Ancak soruların büyük bîr çoğunluğu genellikle cevaplandırılmıştır, 2.1. Birinci Grup Sorular Tercih Sırası ve Tercih Edîltü Dsğar Üsilvirsittîar 1. ve 2. sorular sırasıyla "Bu bölüme kaçıncı tercihinizle girdiniz? 11 ve "Makina mühendisliği bölümü olarak İsparta makina mühendisliği bölümü kaçıncı terclhînizdi?" şeklindedir. 3, soruda n İIk tercihlerinin hangi üniversite 11 olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Alınan cevaplar incelendiğinde 2, soruyu cevaplayan öğrenci sayısının çok düşük olduğu gözlenmiş ve buradan bölümden ziyade üniversite adı üzerinde öğ"enciierln daha çok durdukları gözlenmektedir. 3. soru İçin verilen cevaplardan ilk tercih edilen üniversitenin İTÜ 18, DEÜ 10, ODTÜ 7, Hacettepe 6, Ege 6, KTÙ 5, Gazı 5 ve diğer üniversiteler 2 sayılarında olduğu gözlenmiştir, Öğrencilerin İsparta makina bölümünü tercih sıraları şöyledir: 1-3, tercih (5), 4-6, tercih (5), 7-9, tercih (9), 10-12, tercih (11), tercih (12), tercih (7), Mezun Olunan Lisa ve Ara Verme 4. ve 5. sırada sorulan sorular ile öğrencilerin genel kaynağı ve varsa orta öğretim sonrası bekleme süresi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte orta öğretimdeki başarının üniversite sınavındaki baprıya etki edip etmediği belirlenmeye çalışılmış ancak bir paralellik tespit edilmemiştir. Toplam 84 öğrenciden 63'ü Genel lise, 9'u E,M. lisesi, 51 Teknik lise, 4 f ü Anadolu lisesi, 2 f si öğretmen lisesi ve 11 özel liseden mezun olmuştur. Bu öğrencilerden 51 pekiyi, 43 f ü İyi ve 34 f ü orta derece İle orta öğretimden mezun olmuşlardır. 128

3 Çok başarılı olanların daha yüksek puan ile öğrenci alan diğer bazı üniversitelere gittiği ve daha çok orta seviyede öğlencilerin bu bölümde öğrenim görmek üzere geldiğ anlaşılmaktadır. Liseden sonra ara verip vermedikleri sorusuna 42 öğrenci hayır, 31 öğrenci 1 yıl, 4 öğrenci 2 yıl ve 1 öğrenci 2 yıldan daha fazla ara verdim cevabını vermiştir , Aile Çevresi ve Diğer Etkenler "Makîna ile ilgili herhangi bir hobiniz var mı? 11 ve "Ailenizde veya yakın çevrenizde makina mühendisi var mı? Bu bölümü seçmenizde etkisi olan birisi oldu mu? M soruları, mesleği seçmedeki etkenleri belirlemek üzere hazırlanmıştır. 65 öğrenciden 44'ü makina ile ilgili herhangi bir hobilerinin olmadığını belirtirken, 211 genellikle motor ve otomobil ağırlıklı olmak üzere hobilerinin bulunduğunu açıklamışlardır. Ailesinde veya yakın çevresinde makina mühendisi olup olmadığı sorulan öğrencilerden 47'si hayır, 32'si evet cevabını vermiştir, Evet cevabını verenlere bu kişilerin makina mühendisliğini tercih etmelerinde et* kili olup olmadığı sorusuna 20 evet, 12 hayır cevabı verilmiştir. Bu cevaplardan makina mühendisliği bölümünü seçen öğrencilerin %2S11k bir dilimi başkalarınca yönlendirilirken, diğerleri yönlendirme olmaksızın, fazlaca bilinçli olmadan bölüm seçimi yapmıştır. Makina İle ilgili bir hobisi bulunan öğrenci oranı %32 mertebesindedir. Bu rakam, bizce, olduğundan daha yüksektir. Zira otomobillerle ilgili hobilerin, bu meslekte olmayan kişilerde de bulunduğu bir gerçektir, "Okul öncesi herhangi bir sanayi bölgesinde bulundunuz mu? veya çalıştınız mı?" sorusuna 56 öğrenci çalışmadığını ve bulunmadığını» 7 öğrenci çalıştığını ve 10 öğrenci bulunduğunu belirtmiştir. Bulundum ve çalıştım cevabını verenlerin 14'ünün lise devresindeki staj döneminde çalıştığı veya bulunduğu belirlenmiştir Şu halde daha önce sanayide bulunup, makina mühendisliği bölümünü seçen öğrenci sayısı sadece 3 s tür. Bu ise sanayi kaynaklı yönlenmenin yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir. 2,1.4. larınrna ve Mali Kaynak "Halen herhangi bir İşte çalışıyor musunuz?" sorusuna sadece kamuda görevli 2 öğrenci evet, diğerleri hayır cevabını vermiştir. Sınıf aynmıyapılmaksız!ndeğeri ndlrildiğindööğr nciierin%48ikrediveya burs almaktadır 2. ve 4, sınıflar tek başına İncelendiğinde, öğrencilerin sırasıyla %44 ve %55'i kredi ve burs almaktadır. Buradan ilk yıllara nazaran son sınıflara doğru kredi ve burs kaynaklarına müracaat artmaktadır, 2. sınıf öğrencilerinin %451 evde, %44'ü yurtta, %7'si ailesiyle ve %3'ü diğer yerlerde ikamet ederken, 4, sınıf öğrencilerinin %5i'u evde, %35Ï yurtta %6 l sı ailesiyle beraber ikamet etmiktedir.sonuçlar irdelendiğinde son sınıflara doğru yurtta kalan öğrenci sayısı azalmak- 129 ~ ~ ^~~ "

4 tadır. Bundan bağımsız yaşama ve çalışma serbestisi İsteğinin ağır bastığı izlenimi edinilmektedir. 2,2, İkinci Grup Sorular 2,2.1, Staj ve Derslerde Teori/Pratik Oranı 2* sınıf öğrencilerinin %951 staj yapmayı gerekli bulurken, 4. sınıfların %100'ü stajı gerekli görmektedir. Şu anda İsparta makina mühendisliği bölümünde uygulanmakta olan staj süresini ve içeriğini yeterli bulup bulmadıkları sorulduğunda 2, sınıf öğrencilerinin %20'si yeterli, %8Q l i yetersiz bulduklarını açıklarken» 4. sınıf öğrencilerinin %12'si yeteri», %88'İ yetersiz bulmaktadır. Okulun derslerde teori/pratik oranının nasıl olması gerektiği sorulduğunda 2, ve 4. sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar farklılık göstermektedir. Sonuçlar Şekil 1 f de gösterilmektedir. ~~ %50 teori + %50 pratik Teori fazla olmalı Pratik fazla olmalı Şekil 1. Derslerde teori / pratik oranı İstemi İsparta Makina Mühendlsliğ bölümünde uygulanmakta olan staj toplam süres 60 iş günüdür,2, sınıfın sonu yaz aylarında yapılan 36 günlük staj 1 p de Atelye stajı yapılmaktadır. Eşit sürelerle döküm, talaşlı imalât île kaynak ve plastik şekil verme yöntemleri üzerinde staj yapılan işyerindeki İmkanlar nispetinde çalışmalar yapılmaktadır. Staj 2, işletme ve organlzayon stajı olarak uygulanmaktadır. Daha önce bir endüstriyel bazlı işletmeyi hiç görmemiş bir öğrencinin 36 günlük staj döneminde yeteri! uygulama yapması, herşeyi öğrenip uyum sağlaması mümkün olamamaktadır. "İyi bir teori olmadan pratik olmaz" gerçeğine rağmen, sanayi ve sanayicinin yaklaşımı bu doğrultuda olmamaktadır. Uzun yıllar aynı iş kolunda çalışan bir teknik elemanın sahip olduğu tüm Özelliklerin yeni mezun bir mühendiste olması istenmektedir. Öğrencilerin pratik eksikliği üzerinde özellikle durması, staj konusunda sürenin yetersizliğini şiddetle vurgulamalarının altında bu gerçeğin yattığını düşünmekteyiz. Öğrencilerin kendilerine güven duyabilmeieri, kendilerini sanayiye hazıriayabllmeleri İçin, avukatlık mesleğinde olduğu gibi, mühendislik diploması almış bir kişinin bir işyerinde 6 ay süreyle stajyer olarak çalışması ve daha sonra kadroya geçirilmesi problemin çözülmesini sağlayacaktır, Ancak bu düzenlemeler, çıkarılacak bir kanun İle 130

5 hukuki açıdan desteklenmeli, İşveren ve mühendis tarafı bu işi hukuki bir zorunluluk olarak algılamalıdırlar, Yâbanet Dil Eğitimi "Yabancı dil öğretilmesini gerekli buluyor musunuz?" sorusuna öğrencilerin %93 f ü gerekli buluyorum» %7'si gerekli bulmuyorum cevabını vermişlerdir. Sadece 4. sınıf öğrencileri dik» kat alındığında bu oranın %100 f e ereiştiği gözlenmiştir, "Yabancı dil derslerini süre açısından yeterli buluyor musunuz?" sorusuna öğrencilerin %3Q f İuk bir dilimi yeterli buluyorum cevabını vermişlerdir. Sadece 4, sınıf öğrencilerinin tepkileri incelendiğinde yeterli buluyorum cevabının oranı %27'ye düşmektedir«sonuçlar Şekil 2'de gösterilmektedir. Öğrencilerin mezun oldukları lise oranları incelendiğinde Anadolu lisesinden gelen öğrenci oranı %4 civarındadır. Bu liseden mezun olanların hazırlık sınıfında bîr yabancı dili öğrenmiş olmaları yanında diğer orta öğrenim kurumlarında yeterine dil öğretilmemesi, öğrencinin özel ilgisi dışında istenilen düzeyd olmamaktadır. Üniversitede haftada 4-5 saat arasındaki yabancı dil derslerinde mesleği ile ilgili teknik literatürü takip edebilecek seviyede dil öğrenmeleri mümkün olmamaktadır, Türkç teknik literatürün sınırlı olması öğrencilerin kullanım imkanını sınırlı tutmaktadır. Yabancı dil öğretiminin hazırlık sınıflan açılarak halledilmesi yoluna gidilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir, 2,2,3. Teknik Uttratür vs Kütüphane "Okulun kütüphanesi yeterli mi? 11 şeklindeki soruya öğrencilerin cevabı %29'u yeterli» %66 I sı yetersiz ve %51 fikrim yok şeklinde olmuştur. 2. ve 4, sınıflar tek tek incelendiğinde sonuçlar değişmektedir, 4, sınıf öğrencilerinin %20'si yeterli» %78'i yetersiz ve %2'sl fikrim yok cevabını verirken, 2. sınıf öğrencilerinin cevapları sırasıyla %31, %61, %8 şeklinde olmuştur. 131

6 Bütün öğrenciler 2, sınıflar 4, sınıflar Şekil 3, Teknik dergilerin okunma oranları Şekil 4 incelendiğinde ait sınıftaki öğrenciler arasında Bilim ve Teknik dergisinin okunma oranının yüksek olduğu gözlenirken, son sınıflarda bir meslek dergisi olan Mühendis ve Makinenin okunma oranı önemli ölçüde artmaktadır. Bu rakamlardan cesaret alarak Mühendis ve Makina dergisinin öğrencilere yönelik bir bölüm içermesinin iyi oiacağî görüşünü taşıdığımızı belirtiyoruz, Bu bölümde öğrenci proje, yazı yazma yarışmaları, bazı projelerin tanıtımı yapılarak müstakbel mühendisler deteklenir ve hayata kendine güvenir bir şekilde atılmalarına yardimc«olunabilir» Misteki Beklentiler "Makina mühendisliği bölümünü seçtiğinizden memnun musunuz?" sorusuna öğrencilerin %77'si memnunum, %15'i memnun değilim, %81 kararsızım cevabını vermişlerdir. Sadece 2, sınıflar dikkate alındığında öğrencilerin %711 memnunum, %1 & u memnun değilim, %10! u kararsızım cevabını vermişlerdir. 4. sınıflar için bu rakamlar sırasıyla %88 S %8» %4 şekline dönüşmüştür. 132

7 "Teknik gezi düzenlenmesini İster misiniz?, size ne kazandıracağına inanıyorsunuz?" şek«ündeki soruya bütün öğrenciler evet cevabını vermişlerdir. Bu gezilerin gerçek bir çalışma ortamını yakından görmek, yeni veya uygulanmakta olan teknolojilerden haberdar olmayı sağlayacağı belirtilmiştir. "Makina mühendisliği İle İlgili hiç paket program kullandınız mı? İsmi nedir?" sorusuna öğrencilerin %81 kullandım, %92 f si kullanmadım cevabını vermiştir Sınıflara göre öğrencilerin verdiği cevaplar sırasıyla şöyledir : 2. sınıflar %2» %98 ve 4. sınıflar %28, %72. Kullanılan paket programlar ve kullanan öğrenci sayısı : AutoCad (3) s CNC (2) ve diğer (1)'dîr, "Mühendislik eğitimi size ne kazandıracak / kazandırdı?" sorusuna verilen cevaplar beş grupta toplanmaktadır. Cevaplar Şekil S f te gösterilmektedir. Şekil 5 incelendiğinde 2, sınıf öğrencilerinin %38'llk bir bölümü mühendislik eğitiminin sadece diploma kazandırdığını düşünürken, 4, sınıf öğrencilerinde bu oran %5' düşmektedir. Teknik bilgi + beceri + muhakeme gücü kazandırdığı fikri 2, sınıflarda %32 oranında kalırken, 4, sınıflarda %60'a yükselmektedir. Buradan öğrencilerin son sınıflarda mesleği yakından tanıdıkları, kemikleşmiş bazı fikirlerin yerleştiğini göstermektedir. Alt sınıflarda hissilik ön planda görülürken, son sınıfta beklentiler daha objektif hal gelmektedir. 133

8 Sadece 4, sınıf öğrencilerine yöneltilen "Mevcut bilgilerinizi kullanarak rahatlıkla mühendislik yapabilir misiniz?" sorusuna verilen cevapların oranları aşağıdaki gibidir : %32 Evet, %56 Hayır, %12 Kararsız. Sebep uygulama eksikliği olarak gösterilmektedir. 2,2.1, bahsinde İncelendiği gibi öğrencilerde uygulama eksikliği bir saplantı halini almış ve her durumda bu önemli bir mazeret olarak gösterilmektedir, Kanımızca yurdumuzda tek tip mühendislik eğitiminin verilmesi ve sanayinin İhtiyacının ise farklılık göstermesi» bir endüstriyel organizasyondaki hiyerarşi kargaşası öğrencileri bu tarzda bir cevabı vermeye zorlamaktadır. 2,3. Üçüncü Grup Sorular Daha çok mühendisin tanımı, konumu ve çok temel bilgilerin sorulduğu üçüncü grup sorular aşağıda verilmektedir 1. Mühendis kime denir? 2. Maklna mühendisi nerelerde çalışır? 3. Endüstriyel bazlı bir İşyerinde mühendisin konumu nedir? 4. Teknisyen mühendis ilişkisi nasıl olmalıdır? 5. Kalifiye eleman kime denir? 6. Bilgisayar nedir? 7. Maklna mühendisliğinde bilgisayarın kullanım alanları nelerdir? 8. Makina nedir? 9. Motor nedir? 10. Konstrüksiyon nedir? Tablo 1, Sorulara verilen cevap sayısı. (a) Tatmin edici cevap sayısı (b) Tatmin edici olmayan cevap sayısı Tablo 1 İncelendiğinde 2, sınıflarda 1,2,4,5,6 ve 7 no.lu sorulara verilen cevaplarda tatmin edici cevap sayısı daha fazladır. 4. sınıflarda sadece 8 ve 9 no.lu sorularda tatmin edici olmayan cevap sayısı yüksektir. Toplam olarak cevaplar incelendiğinde 8 ve i no.lu sorulan ~~ "" 134 ~~ -

9 da yeterince tatmin edici cevaplar alınmadığı gözlenmektedir, 2, sınıflarda son üç soruya verilen cevaplar genellikle tatmin edici bulunmamıştır. Tatmin edici cevaplar açısından 2. sorudan en olumlu sonuç elde edilirken, 9. soruya verilen cevaplarda en olumsuz sonuç alınmıştır, 4, sınıflarda 2, sorunun %1Q0 tatmin edici şekilde cevaplanmış olduğu gözlenmektedir. Teknik elemanlar olarak Teknisyen-Mühendis ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusunda son sınıf öğrencilerinin verdiği cevaplar, 2. sınıflara nazaran daha olumlu bulunmuştur. Tablo, bir bütün olarak ele alınıp İncelendiğinde ve 2, sınıf ile 4, sınıfların verdiği cevaplar mukayese edildiğinde mesleki açıdan hayata hazırlanma, meslekî olgunluğa erişme, kafalardaki bazı şüphelerin kalktığı ve fikir kemikleşmesinin izafi olarak arttığı memnuniyetle müşahade edilmiştir. Genelde İnsanımızda, özelde genç makina mühendislerinde kendine güven eksikliği, bilgi noksanlığı kaynaklı eksiklik ve formasyon eksikliği sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılmasıyla ortadan kaldırılabilir. Belli periyodlar halinde öğrencilerin meslekte başarılı olmuş meslektaşları, işadamları ve profesyonel idareciler sohbet toplantıları, konferans ve seminerler düzenlemek suretiyle temasa geçmelerini sağlamak faydalı olacaktır, Bununla birlikte son sınıf öğrencilerine günübirlik endüstriyel ziyaret programları uygulamalıdır. Ayrıca danışman hoca müessesesini daha rasyonel, etkili ve verimli hale dönüştürmek faydalı olacaktır fikrini taşımaktayız, 3, SONUÇ Süleyman Demire! Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden İki farklı öğrenci grubuna uygulanan anket yukarıda detaylı olarak incelenmiştir, Makina mühendisliği müfredatının düzenlenmesinde sorumlu oianlar, öğretim üyeleri, idareciler, makina mühendisleri odası yetkilileri ve sanayicilerin anket sonuçlarından gerekeni almaları ve gerekli düzeitme ve düzenlemelerin yapılması halinde kalitede artış olacağı aşikar görülmektedir. Ana başlıklar olarak anket sonuçları aşağıdaki tarzda sıralanabilir : 1. Üniversiteye girişte bölüm ve meslek seçimi hususunda, liselerde veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerince yönlendirme ve bilgilendirme yapılmalıdır. YÖK bütün üniversitelerin bölümlerini ve meslekleri detaylı tanıtıcı bir kitap hazırlayarak piyasaya sunabilir. Böylece daha bilinçli bölüm ve meslek seçimi yapılabilir, 2, Bir yandan staj süreleri artırılırken diğer yandan sanayinin bu staja ciddi bir şekilde yaklaşması sağlanmalıdır. Bunun için yasal bir düzenleme yapılarak, mezuniyet sonrası zorunlu staj dönemi geçirilmesi faydalı olacaktır. Bölümlerde atelye ve laboratuvar çalışmalarında artış getirilmelidir. Yabancı dil öğretimi ortaöğretimde halledilmeli veya üniversitelerde hazırlık sınıfları açılarak eğitime geçmeden sonuçlandırılmalıdır. 135

10 Öğrencilerin kütüphaneyi daha fazla kullanmaları teşvik edilmeli, yeterli zenginlikte kütüphaneler oluşturulmalıdır. Teknik dergilerden öğrenciierin faydalanma oranlarını artırıcı önlemler alınmalıdır. Mesleki dergi Mühendis ve Makina'nın daha fazla okunması sağlanmalıdır. 3. Makina mühendisliği öğrencilerinin hayata hazırlanmasında bölümler, odalar ve sanayiciler ortak çalışmalar yapmalı, konferans ve seminerler düzenlenmelidir. Okui.sanayi işbirliğine gerçek aniamda hayatiyet kazandırılmalı, sanayiciler makina mühendisliği bölümlerine ve genç mühendis adayı ile mühendislerine gereken ilgi ve desteği göstermelidirler. 136

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

http://teknoloji.kocaeli.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakülteleri ilk olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ Ramazan GÖKÇE*, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli TÜRKİYE İÇERİK Giriş Anket ve Sonuçları

Detaylı

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ TANIM İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANI

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANI TANIM Bir iş yerinde tarım ürünlerinin (tohum, her türlü tahıl ürünü arpa, yulaf, buğday, çavdar vb. kuru gıda ve bakliyat un, bulgur, pirinç, nohut, kuru fasulye, baharat, kuruyemiş, sıvı ve katı yağlar

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ TANIM Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ TANIM Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, - İşletilmesi için

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM

MODEL ÖĞRETMENİ TANIM TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

Bilimsel Araştırmanın Yayına Dönüştürülmesi: Sorunlar ve Öneriler

Bilimsel Araştırmanın Yayına Dönüştürülmesi: Sorunlar ve Öneriler Bilimsel Araştırmanın Yayına Dönüştürülmesi: Sorunlar ve Öneriler Prof.Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tandoğan 06100 ANKARA cokmus@science.ankara.edu.tr ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ TANIM El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

25.05.2015. Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Ara Eleman Yetiştirilmesi (DÜ Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı Örneği)

25.05.2015. Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Ara Eleman Yetiştirilmesi (DÜ Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı Örneği) Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Ara Eleman Yetiştirilmesi (DÜ Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı Örneği) Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ Mesleki ara eleman ihtiyacının sanayinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları

Detaylı

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ... BÖLÜMÜ... PROGRAMI ADI / SOYADI ÖĞRENCİ NO ONAY TARİHİ Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli M.Y.O. 67300 Ereğli,Tel:

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON TAMİRCİSİ

RADYO VE TELEVİZYON TAMİRCİSİ TANIM Radyo veya televizyon alıcılarının tamir işlerini atölyede veya kullanıldığı yerde yapan kişidir. A- GÖREVLER - Onarılacak radyo veya televizyonun şemasını inceler, - Çeşitli ölçme aletleri kullanarak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

Düpol"den Köseköy Myo"ya Ziyaret KAYNAŞLI MYO DAN STANDARD PROFİL E TEKNİK GEZİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı öğretim elemanları ve öğrencileri

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM TANIM Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışan kişidir. _ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE

Detaylı

STAJ PROSEDÜRÜ. MBM Staj Komisyonu L/O/G/O

STAJ PROSEDÜRÜ. MBM Staj Komisyonu L/O/G/O STAJ PROSEDÜRÜ MBM Staj Komisyonu L/O/G/O Staj Nedir? Derste öğrenilen temel bilgilerin üniversite ortamı dışında nasıl pratikte uygulanacağını görmeniz ve çalışma hayatına en erken uyum sağlamınızı sağlayacak

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Bilgisayar ve donanımlarını monte eden, gerekli işletim sistemini yükleyen, meydana gelen arızaları tespit edip, onarımını ve bakımını yapan kişidir. A- GÖREVLER - Bilgisayarın parçalarını birleştirir.

Detaylı

OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMANI

OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMANI TANIM Oto yedek parça satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yedek parçaları oto marka

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim?

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 1. Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 2. TSEV eğitimleri ücretli midir? 3. Eğitim programlarınız ne kadar sürüyor? 4. Eğitim programlarınızın zaman planı nasıl? 5. TSEV, kuruma özel eğitimler düzenliyor

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı Arş. Gör. Bilge YILMAZ Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Gaye KÖSE Staj Komisyonu Üyesi KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

DİYALİZ TEKNİKERİ A- GÖREVLER

DİYALİZ TEKNİKERİ A- GÖREVLER TANIM Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TESİSAT ÖĞRETMENİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN BURSA A 1.1 2014/I

TESİSAT ÖĞRETMENİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN BURSA A 1.1 2014/I TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Tesisat (Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Soğutma ve İklimlendirme, Havalandırma, Doğalgaz) meslek alanı ile ilgili eğitim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI Kasım-Aralık 2010, Çankırı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ TANIM Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve

Detaylı

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017-2018 Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017 Süleyman Demirel Üniversitesi (1992) sdu.edu.tr Lisans eğitimi veren 19 fakülte 4 yüksekokul 1 devlet konservatuvarı

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-II (ORGANİZASYON )STAJI BİLGİLENDİRME SUNUMU Stajla ilgili bilgi edinmek için başvurulabilecek

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-I (İMALAT) BİLGİLENDİRME SUNUMU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-I (İMALAT) BİLGİLENDİRME SUNUMU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI-I (İMALAT) BİLGİLENDİRME SUNUMU Stajla ilgili bilgi edinmek için başvurulabilecek adresler Öğrenciler

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

Staj yaptığı iş günü sayısı

Staj yaptığı iş günü sayısı Bölümü ÖĞRENCİNİN Numarası Adı, Soyadı Staj Devresi Staj Baş. Tar. FOTOĞRAF Staj Bitiş Tar. Staj yaptığı iş günü sayısı STAJIN ADI VEYA KONUSU: STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi: Mühendisin Adı Soyadı

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM TANIM Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN -

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. MEZUNİYET TAKİP SİSTEMİ (22 Mayıs 2015)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. MEZUNİYET TAKİP SİSTEMİ (22 Mayıs 2015) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı MEZUNİYET TAKİP SİSTEMİ (22 Mayıs 2015) Mezuniyet Takip Sistemi (MTS), toplam 4 ayrı sayfada yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışan

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı